Størrelse: px
Begynne med side:

Download "http://www.doffin.no/authority/notice_unpubview.aspx?id=133582"

Transkript

1 Page 1 of 6 NASJONAL KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Gautefall Biathlon KF/ kommune Gudbrandsveien 7, Oppdragsgivers nettadresse (URL): Nettadresse kjøperprofil (URL): Kontaktpunkt for ytterligere informasjon om denne kunngjøringen kan fås: Kontaktpunkt for å få tilsendt/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument: Kontaktpunkt hvor tilbud, anmodning om deltakelse, eller melding om interesse skal sendes: Som i I.1 Annet, benytt Bilag A.I Som i I.1 Annet, benytt Bilag A.II Som i I.1 Annet, benytt Bilag A.III I.2) TYPE OFFENTLIG OPPDRAGSGIVER OG HOVEDAKTIVITET(ER) Departement eller underliggende etat Statlig virksomhet eller annen nasjonal myndighet Fylkeskommune/ kommune administrasjon Fylkeskommunal/kommunal virksomhet Offentligrettslig organ EU institusjon eller internasjonal organisasjon Offentlig administrasjon Forsvarsektoren Justissektoren Miljøvern Økonomiske og finansielle tjenester Helsesektoren Boliger og eiendomsforvaltning Sosialomsorg Fritid, religion og kultur Utdannelse Annet(vennligst spesifiser) Skianlagg-elektroarbeider Oppdragsgiver anskaffer på vegne av andre oppdragsgivere DEL II: KONTRAKTENS GJENSTAND II.1) II.1.1) II.1.2 (a)) II.1.2 (b)) II.1.2 (c)) II.1.2) BESKRIVELSE OPPDRAGSGIVERS NAVN PÅ ANSKAFFELSEN Gautefall Biathlom - skiver og utstyr, skiskytterstadion Type Bygge- og Anleggsanskaffelse Utførelse Utførelse av et bygge- og anleggsarbeid etter spesifikasjoner fra oppdragsgiver Type Vareanskaffelse Type Tjenesteanskaffelse Utførelsessted/leveringssted(er) for hovedandelen av ytelsen Prosjektering og utførelse

2 Page 2 of 6 Gautefallheia ved Gautfall Hotell, kommune NUTS-kode II.1.3) II.1.4) Kunngjøringen gjelder Kontrakt Etablering av dynamisk innkjøpsordning Inngåelse av rammeavtale Opplysninger om rammeavtale (hvis relevant) Rammeavtale med kun en leverandør Rammeavtale med flere leverandører Antatt antall leverandører forestillt til rammeavtalen Rammeavtalens varighet Hvis relevant, begrunnelse for bruk av rammeavtale som varer lengre enn fire år: Anslå samlet verdi av kontraktene i løpet av hele rammeavtalens varighet Hvis kjent, angi hyppighet og verdi på kontraktene som planlegges II.1.5) Kort beskrivelse av anskaffelsens art og omfang Levering og montering av skiver og utstyr til skiskytterstadion i forbindelse med bygging av skianlegg for skiskyting og langrenn beregnet på helhårs bruk. Det skal bygges løyper og stadionanlegg med skytebane. Løyper og stadion skal asfalteres for bruk av rulleski. Merk: Ytterligere informasjon relatert til denne kunngjøringen kan være tilgjengelig på Doffin nettsiden på II.1.6) II.1.7) CPV-KLASSIFISERING Hovedvokabular Hoved-anskaffelsen Tilleggs-leveranse(r) Er denne anskaffelsen omfattet av GPA/WTO? Tilleggsvokabular (hvis relevant) II.1.8) II.1.9) II.2) Vil kontrakten bestå av delarbeid og/eller delleveranser? Vil alternative tilbud bli tatt i betraktning? KONTRAKTENS MENGDE ELLER OMFANG II.2.1) II.2.2) Samlet mengde eller omfang inkludert eventuelle delarbeid, delleveranser og opsjoner Det skal leveres og monteres utstyr til skiskytterstadion med 31 skiver. Utstyret som skal brukes må være godkjent av NSSF, IBU Opsjoner Hvis kjent, oppgi foreløpig tidsramme for anvendelse av disse opsjonene Hvis relevant, oppgi antall mulige forlengelser Hvis kjent og i tilfelle av en vare- eller tjenestekontrakt som kan forlenges, anslå tidslengde for de påfølgende kontraktene II.3) KONTRAKTENS VARIGHET ELLER TIDSFRIST FOR FERDIGSTILLELSE Arbeidsstart Ferdigstillelsesdato DEL III: JURIDISKE, ØKOMISKE, FINANSIELLE OG TEKNISKE OPPLYSNINGER III.1) III.1.1) III.1.2) III.1.3) III.1.4) VILKÅR I KONTRAKTEN Sikkerhetsstillelse og garantier som kreves (hvis relevant) Bankgaranti, se konkuransegrunnlaget De viktigste finansierings- og betalingsvilkår og/eller henvisninger til relevante bestemmelser Se konkurransegrunnlaget Krav til foretaksform for eventuell leverandørgruppering kontrakten tildeles (hvis relevant) Andre særlige vilkår som gjelder utførelsen av kontrakten:

3 Page 3 of 6 III.2) III.2.1) III.2.2) KVALIFIKASJONSKRAV Sett opp krav til tilbyders organisatoriske og juridiske stilling Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens organisatoriske og juridiske stilling: (1) Firmaattest (2) Erklæring fra foretaket om tilknytning til offentlig godkjente lærlingordninger som gjelder ved kontraktsgjennomføring (3) Attester for registrering i faglig register som bestemt ved lovgivning i det land hvor leverandør er etablert (4) Krav til å fremlegge skatteattest for merverdiavgift (Nasjonale krav) (5) Krav til å fremlegge skatteattest for skatt (Nasjonale krav) (6) Krav til å fremlegge egenerklæring i samsvar med forskriftens vedlegg 2 om HMS (Nasjonale krav) Sett opp krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet Dokumentasjonskrav knyttet til leverandørens økonomiske og finansielle kapasitet: (1) Foretakets siste års beretning, samt nyere opplysninger som har relevans til foretakets regnskapstall (2) Framleggelse av foretakets årsregnskap eller utdrag fra dette (3) Erklæring om foretakets omsetning de siste årene med relevans til denne kontrakten Krav til tilbyders økonomiske og finansielle kapasitet III.2.3) Sett opp krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner Dokumentasjonskrav knyttet til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner: (1) Oversikt over foretakets totale bemanning (2) Bemanning for dette oppdraget (organisasjonsplan) med navn og CV for nøkkelpersoner som skal utføre oppdraget (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter) (3) Foretakets viktigste leveranser de siste 3 årene, inkludert deres verdi, tidspunkt og mottaker (gjelder vareog tjeneste kontrakter) (4) Redegjørelse vedrørende foretakets helse, miljø og sikkerhetspolicy (5) Redegjørelse vedrørende foretakets kvalitetssikringssystem/kvalitetsstyringssystem (6) Kopi av systemsertifikat utstedt av akkrediterte sertifiseringsorgan eller tilsvarende dokumentasjon (gjelder tjeneste-, og bygge- og anleggskontrakter) (7) Beskrivelse av utstyr, maskinpark eller annet tilgjengelig utstyr med relevans for utførelsen av denne kontrakten (gjelder for bygge- og anleggskontrakter) Krav til tilbyders tekniske og faglige kvalifikasjoner III.2.4) RESERVERT KONTRAKT (hvis relevant) Kontrakten er forbeholdt vernede virksomheter Utførelsen av kontrakten er forbeholdt program for vernet arbeid DEL IV: PROSEDYRE IV.1) TYPE ANSKAFFELSESPROSEDYRE Åpen anbudskonkurranse Konkurransepreget dialog Forhandlet - Ett trinns Begrenset anbudskonkurranse Konkurranse med forhandling IV.1.1) IV.1.2) Er tilbydere allerede utvalgt: Begrensninger på antall leverandører som vil bli invitert til å delta (hvis relevant) planlagt minimum List opp de objektive og ikke-diskriminerende kriterier eller regler som vil bli benyttet for å begrense antall kvalifiserte tilbydere IV.1.3) IV.2) Redusering av antall tilbydere under forhandlingene eller konkurransepreget dialog Vil det bli benyttet en faseoppdelt prosedyre for å gradvis redusere antall løsninger som skal drøftes eller tilbud det skal forhandles om: TILDELINGSKRITERIER Laveste pris Økonomisk mest fordelaktig tilbud vurdert på grunnlag av: Kriterier fastsatt i konkurransegrunnlaget: Ja Kriteriene listet under (Tildelingskriteriene skal stå i prioritetsrekkefølge dersom det av påviselige grunner ikke er mulig å foreta en vekting): Kriterer Vekting

4 Page 4 of 6 IV.2.2) Vil det bli avholdt en elektronisk auksjon: IV.3 ADMINISTRATIV INFORMASJON IV.3.1) IV.3.2) Saksnummer hos oppdragsgiver (hvis relevant) Forutgående kunngjøring knyttet til samme kontrakt Veiledende kunngjøring Kunngjøring på en kjøperprofil Andre tidligere kunngjøringer (hvis relevant) IV.3.3) Vilkår for å få utlevert eller tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument Frist for når forespørsel om utlevering/tilgang til konkurransegrunnlag og/eller andre dokument, må være mottatt oppgi pris (hvis relevant) Valuta: Betalingsvilkår og betalingsmetode IV.3.4) IV.3.5) IV.3.6) IV.3.7) IV.3.8) Tidsfrist for mottak av tilbud eller anmodning om deltakelse :00 Hvis relevant, frist for å sende ut invitasjon til å inngi tilbud eller deltagelse til utvalgte tilbydere Dato: Språk som skal anvendes ved utforming av tilbud eller forespørsel om deltagelse Norsk Vedståelsesplikt Inntil: Tilbudsåpning Dato Sted Personer som kan være til stedet ved tilbudsåpning (hvis relevant): DEL VI: SUPPLERENDE OPPLYSNINGER VI.1) BERØRER KUNNGJØRINGEN PERIODISKE INNKJØP Hvis ja, anslå tidspunkt for ytterligere kunngjøringer VI.2) VEDRØRER KONTRAKTEN ER PROSJEKT/PROGRAM SOM ER FINANSIERT MED EU-MIDLER? Hvis ja, angi henvisning til prosjekt og/eller program VI.3) VI.4) VI.4.1) TILLEGGSINFORMASJON (hvis relevant) Det vil ikke bil holdt anbudsbefaring. Anlegget skal kunne brukes til vinterenen 2008/2009. Fardigstillelse gjøres vår/sommer Innlevering av anbud, Gautefall Biathlon KF/ kommune, Gudbrandsvn. 7, Drangsdal. Fredag 15. august 2008, kl (R Ref:133582) PROSEDYRE FOR KLAGEBEHANDLING Instans som er ansvarlig for klageprosedyrene (hvis relevant) Instans som er ansvarlig for mekling (hvis relevant) VI.4.2) Innsendelse av klage (Benytt VI.4.2 ELLER VI.4.3 om nødvendig)

5 Page 5 of 6 Informasjon vedrørende tidsfrist for innsendelse av klage: VI.4.3) VI.4.5) Kontaktpunkt for å innhente informasjon om klagebehandling og prosess for innsendelse av klager DATO FOR OVERSENDELSE AV DENNE KUNNGJØRINGEN BILAG A KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN: I) KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON OM DENNE KUNNGJØRINGEN: Gatefall Biathlon KF Gudbrandsveien 7 II) KONTAKTPUNKT FOR UTLEVERING/TILGANG TIL KONKURRANSEGRUNNLAG OG/ELLER ANDRE DOKUMENT Gautefall Biathlon KF Gudbrandsveien 7 III) KONTAKTPUNKT HVOR TILBUD ELLER ANMODNING OM DELTAKELSE SKAL SENDES Gautefall Biathlon KF Gudbrandsveien 7

6 Page 6 of 6 SF 82

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder

Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder Vedlegg 8.1 til pkt 8 i Konkurransegrunnlaget Krav til Tilbudets innhold Spørsmål som skal besvares og dokumenteres av Tilbyder i forbindelse med anskaffelse av Display til Sanntidssystem i Vestfold og

Detaljer

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige

Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige Vil du selge til offentlig sektor? Forbered din bedrift til å selge til det offentlige 02/03 Forord NHOs mål er å bidra til gode offentlige anskaffelser både fordi det bidrar til god samfunnsøkonomi og

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

Nyheter innen offentlige anskaffelser

Nyheter innen offentlige anskaffelser NYHETSBREV FEBRUAR 2015 Nyheter innen offentlige anskaffelser FOTO: ILJA HENDEL KOFA om når det foreligger plikt til avlysning pga. feil i konkurransegrunnlaget/ kunngjøringen Dersom oppdragsgiver har

Detaljer

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper

VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER. I. Generelle prinsipper VEDLEGG XI REGLER OM UTGIFTER SOM GIR RETT TIL STØTTE FONDET FOR DE YTRE GRENSER I. Generelle prinsipper I.1. Grunnprinsipper 1. I henhold til den grunnleggende rettsakten må utgifter for å gi rett til

Detaljer

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER

STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER TOTALENTREPRISEBOKA STATSBYGGS GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR TOTALENTREPRISER Side 1 av 33 DEL I... 4 GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER... 4 1 Definisjoner (NS 8407 pkt 1)... 4 1.1 byggherre

Detaljer

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning

Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Retningslinjer for melding av foretakssammenslutning Jf. konkurranseloven 18 første, annet, tredje og niende ledd, 18 a og forskrift om melding av foretakssammenslutninger 1 og 2 og 4 til 6. DEL 1 INNLEDNING

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER?

KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? KAN KOMPETANSE OG ERFARING BRUKES SOM TILDELINGSKRITERIER? ~ Om kvalifikasjoner ved tildeling av offentlige kontrakter etter Lianakis-dommen C-532/06 Veileder : Kai Krüger Kandidatnummer: 140845 Leveringsfrist:

Detaljer

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a)

Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Vilkårene for å gjennomføre konkurranse med forhandling etter anskaffelsesforskriftens 14-3 a) og 14-4 a) Universitetet i Bergen Juridisk fakultet Masteravhandling Kandidat: 179 110 Veileder: Jonn Sannes

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde?

Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Hva skal til for å vinne en offentlig anbudsrunde? Honne, 21.5.2013 v/innkjøpsleder Øystein Sætrang Hedmark fylkeskommune Viktigste ansvarsområder: Videregående skoler, tannhelse, veier, offentlig transport,

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Arve Rosvold Alver, Georg Fredrik Rieber-Mohn og Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av totalentreprise på oppføring av ny skole på Bråtejordet. Klagenemnda fant at innklagede ikke

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden)

Kundeavtale mellom. Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) (heretter kunden) Fortrolig Kundeavtale mellom Norsk Helsenett SF (heretter leverandøren) og (heretter kunden) KUNDE FORETAKSNUMMER LEVERANDØR FORETAKSNUMMER NORSK HELSENETT SF 994 598 759 BESØKSADRESSE BESØKSADRESSE Professor

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Gjøre det selv eller betale andre for jobben Ola Lædre Gjøre det selv eller betale andre for jobben Byggherrens valg av kontraktstrategi i bygg- og anleggsprosjekt concept Concept temahefte nr. 3 Side i Gjøre det selv eller betale andre for jobben

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706

Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 706 Forskrift om Administrative ordninger Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1360. Sist endret ved forskrift

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene

Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene Når tilskuddsmottakere navngis i budsjettproposisjonene En kartlegging av departementenes bruk av adgangen til å avvike fra normalprosedyren for tilskuddsforvaltning RAPPORT 2/2012 Innhold 1 Sammendrag...

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift.

I denne retningslinjen benevnes opplæringskontor og bedrifter med samlebegrepet lærebedrift. Kap 225 post 70 Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med særskilte behov Retningslinjer for forvaltning av tilskudd til bedrifter som tar inn lærlinger og lærekandidater med særskilte

Detaljer