SCENARIER FOR LONGYEARBYEN LOKALSAMFUNN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCENARIER FOR LONGYEARBYEN LOKALSAMFUNN"

Transkript

1 SCENARIER FOR LONGYEARBYEN LOKALSAMFUNN VERKSTED I LONGYEARBYEN OKTOBER 2012 Ulla Sennesvik og Jenny Mikalsen

2 DAGSORDEN 1. Innledning (15 min) 09:00-09:15 2. Drivkrefter og trender (80 min) 09:15-10:35 3. Pause (10 min) 10:35-10:45 4. Rammebetingelser (30 min) 10:45-11:15 1. Handlingsbehov 2. Handlingskraft 5. Sammenstilling av scenarier (45 min) 11:15-12:00

3 2 1. INNLEDNING SCENARIER OG FRAMTIDSBILDER

4 BAKGRUNN OG MÅL Bakgrunn: Konkurransegrunnlag: Skissere 3-4 ulike scenarier for videre utvikling av Longyearbyen Grunnlag for scenarier hentes fra fakta vi kjenner og swotanalysen Drivkrefter som er tatt opp med AU og referansegruppe tidligere Mål: Åpne opp for tenking om ulike muligheter i framtida: Mot år 2040 hva må til? Gi grunnlag for utforming av lokalsamfunnsplan, særlig med tanke på langsiktig planlegging Mange scenarier de siste år har hatt bakgrunn i klima. Det er også forutsatt i dette arbeidet.

5 HVA ER SCENARIO OG FRAMTIDSBILDER? Ikke vitenskap, men åpning for tanker og diskusjon Alternative utviklingsbaner kan gi bilde av mulige framtider Ulike framtidsbilder kan vise alternative handlingsrom Ambisjonen er ikke å forutsi fremtida, men for å planlegge er det interessant å spekulere på hva fremtida kan gi Å tydeliggjøre lokalsamfunnets situasjon og mulige rolle 1. Oppgaveanalyse 2. Påvirkningsanalyse 3. Framskrivninger 4. Alternativssøkning 5. Scenariofortolkning 6. Konsekvensanalyse 7. Forstyrrende elementer 8. Strategiutforming (Kilde: Von Reibnitz 1988, Selstad 1991)

6 DRIVKREFTER/TRENDER Globale drivkrefter; hvordan tilpasser vi oss endringer i klima, vil opprettholde vår samfunnsmodell, klarer vi å fornye oss? Nasjonale drivkrefter; suverenitet, miljø, utvinning av naturressurser? Lokale drivkrefter; utvikling av lokalsamfunnet (tema i dag) Hvem kan være med å spekulere? Viktig med kunnskap og bredde. Tilbake i tid; hva har skjedd? 1916:Store Norske Spitsbergen Kulkompani tallet: Myndighetene ønsket «normalisering» av lokalsamfunnet 1988: Svalbard samfunnsdrift 2002: Longyearbyen lokalstyre 30 fram i tid: 2042; hva kan skje? Trender er bevegelser i tiden som indikerer hvor det bærer hen. De kan være grunnleggende eller bare et blaff. Trender har mottrender og det kommer trendbrudd som kan styre utviklingen i en helt annen retning (Selstad 2010). Eplehøst i Tromsø 2012

7 2 2. DRIVKREFTER OG TRENDER

8 LOKALE DRIVKREFTER Generelle drivkrefter 1. Kommunestrukturen 2. Befolkningsstagnasjon 3. Aldring i befolkningen 4. Økt innvandring 5. Kampen om innbyggerne 6. Industrialisering/ avindustrialisering 7. Post- oljealderen 8. Matvareproduksjon 9. Mobilitet 10.Service- og kunnskapsøkonomien Viktige drivkrefter for LYB Jf tidligere SWOT-analyser: 1) Næringsgrunnlag 1) Kunnskap og kompetanse 2) Bergverk 3) Reiseliv 2) Demografi og levevilkår 3) Transport og infrastruktur 4) Klima

9 DRIVKRAFT 1) NÆRINGSGRUNNLAG Framtidsutsikter SWOT-analysen; Muligheter som lokalsamfunnet ser: - Oljevirksomhet i nordområdene - Åpning av NV/NØ-passasjen - Bergverk; videre kulldrift, nye mineraler og samarbeid med gruvevirksomhet på Grønnland - Utnytte fiskeressursene - Utnytte potensialet mht turisme og reiseliv - Arktisk knutepunkt - Tilgang til tjester/service - Beredskapsfunksjon - Omlasting/logistikk havneutvikling - Spisskompetanse på miljø - Skatteparadis Status/utviklingstrekk I flg SSB og NIBR: - Sysselsettingen er basisnæringsstyrt (70% av årsverkene er i basisnæringene) - Avledet virksomhet; 0,4 årsverk pr årsverk i basisnær - Ett årsverk = en innbygger - Etter 1990: Bredere næringsgrunnlag Flere årsverk : Trendbrudd Fall i sysselsettingen - Lokale bedrifter har mer framtidstro i 2011 enn i 2010 NIBR s framskriving (2015): - Utvikling er svært avhengig av politiske rammebetingelser Offentlig adm/service Svak vekst Romrel. virksomhet Kontrollert vekst Kulldrift Små korrigeringer Reiseliv Uendret FoU/Høyere utd Vekst Basisnæringer inntekter utenfor Svalbard; Bergverk FoU og Høyere utd, Romrelatert virksomhet, Offentlig administrasjon Reiseliv Avledet virksomhet inntekter i lokalsamfunnet Bygg og anlegg Transport Foretningsmessig tjenesteyting

10 DRIVKRAFT 2) DEMOGRAFI OG LEVEVILKÅR Utvikling 2200 innbyggere pr Fra fjern og nær 1800 nordmenn, 400 utl. Konsentrert bosetting Fortsatt mannssamfunn Få barn og unge, spesielt tenåringer Små husholdninger Stor gjennomtrekk (gjennomsnittlig botid = 7 år) Høyt utdannet befolkning Befolkningsutvikling nært knyttet til sysselsettingsutvikling NIBR s framskriving (2015): - Økning mellom 2011 og 2015: - Barn 0-5: 4 nye innbyggere - Barn 6-18: 10 nye innbyggere - Voksne: 148 nye innbyggere = 8,2% økning - Ett nytt årsverk = en ny innbygger - Flere arbeisplasser = flere innbyggere - Færre arbeidsplasser = større utflytting (ikke økt ledighet)

11 DRIVKRAFT 3: TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR Swot analyse: - Havneutvikling som mulighet - Modellsamfunn for energi og miljø Veg: 50 km (gruve 7 til Bjørndalen) Vannledning: 30 km Avløpsledning:23 km Renovasjon: 2200 tonn avfall, mesteparten til gjenvinning på fastlandet. Energiverket: Elektrisitet og fjernvarme Fjernvarme: primærnett 3,4 km, sekundærnett 12,1 km

12 DRIVKRAFT 4: KLIMA Scenario for klimautvikling, Svalbard: VIKTIGE STIKKORD: Økt lufttemperatur Økt nedbør Havnivåstigning

13 TTTTT Lufttemperatur Eksisterende klimamodeller dekker i liten grad Svalbard, men generelle trekk ved klimaendringenes effekter på Svalbard finnes; - Gjennomsnittstemperaturen over landområder i Arktis har økt nesten dobbelt så mye som for resten av kloden. - Trenden fortsetter mot år Større forventet temperaturøkning enn for fastlands-norge, spesielt vinterstid

14 Økt nedbør Generelt Årsnedbøren for hele landet kan komme til å øke mellom 5% til 30% (lav og høy framskriving). Vinternedbøren vil øke mest med opp til 40% i deler av Øst-, Sør- og Vestlandet. Dager med mye nedbør vil øke, både i antall, i nedbørmengde og intensitet. På årsbasis kan det bli en endring i nedbørmengde på dager med mye nedbør, fra 7% til 23%, mest på vinteren med opp til 32% økning. Kysten av Nord-Norge er av de områdene hvor nedbøren øker mest. Økt nedbør kan medføre Økt skredfare Økt flom Økning i overvann Miljøverndepartementet, Klimatilpasning Norge 14

15 Havnivåstigning GENERELT Det er differansen mellom endring i havnivå og landheving som er av praktisk interesse, i tillegg til gjentaksintervall for maksimal stormflo. Dersom værets virkning på havnivå sammenfaller med springflo, kan vi få havnivåer som betydelig overstiger HAT (Det høyeste astronomiske tidevann) Kilde:DSB FOR SVALBARD Svalbard antas å få mindre stigning i havnivå på grunn av landheving, fordi breene smelter. Spørsmål: Må det gjøres tiltak i forhold til havnivå? Beregninger av stormflo langs norskekysten ligger på 10 cm økning fram til Ved Longyearbyen havn legges det opp til at all bebyggelse skal være over kote 2,90, som sikkerhet for havnivåstigning og stormflo.

16 NÆRINGSGRUNNLAG 2040 Innspill fra referansegruppa Internasjonalisering utfordrer Norges suverenitet Ny bergverksindustri Skatteparadis Ullen nasjonal politikk. Viktig rammebetingelse. Havn og havnelogistikk har blitt viktigere Search & resque for Arktis Senter for Arktisk kompetanse. FoU-miljøet samarbeider mer med industrien Energiøkonomisk hotspot /modellsamfunn

17 DEMOGRAFI OG LIVSVILKÅR 2040 Innspill fra referansegruppa Innflytting tilflytting fra utlandet, både mht ressurssterke og ressurssvake Flere stater posisjonerer seg. Hva skjer i ht suvereniteten Flere innflyttere fra fattige land vs flere høyt utdannede klassedeling i samfunnet? Attraktivt samfunn krever god service. Krever god økonomi Privateide boliger påvirker framtidig demografi Eldresenter og rehabiliteringstilbud etablert Kings Bay-modellen (utleie til forskere) Spørsmål/kommentarer: Hvilket befolkningstall skal det dimensjoneres for? Endringer skjer fort politiske rammebetingelser

18 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR 2040 Innspill fra referansegruppa Ingen går til jobb lenger Forventer økt transport med bil Økt transport med fly og om noen år er ikke flyforurensning et problem, Kulde begrenser hybridbil, CO2-prosjekt ved UNIS, Snøscooterne er så gode at de ikke begrenser oss; sikrere framkomstmiddel og mer miljøvennlieg (allerede) Skredfaren økt i LYB Flytte avfallsanlegget til gruve 6, Tog til fastlandet: Vakuumtog tar 10min til Tromsø! Kveldstur på kino. Longyearbyen er kun en stor havn Hotellneset/sjøområdet; by nr.2 (rive eksisterende bygningsmasse) Nye boligtyper tilpasset Arkitis konsentrerte, mer ENØK-fokus Eksisterende boligmasse revet, pælene råtnet Sjøskrenten;. Studenthybler og flere boliger. Bygging av private boliger presser fram kravet om livsløpssamfunn og tilbud for eldre... Firma eier bolig; gir konkurransefortrinn på arbeidsmarkedet, forutsetning for livsløpssamfunn?

19 KLIMA 2040 Innspill fra referansegruppa Mer nedbør, økt skredfare, økt flom Gir varmere havvann og mer liv i havet Krever mer og mer ressurser for å holde Longyearbyen slik den ligger i dag (drenering, sikring,med mer) Åpning av nordvestpassasjen: overvurderer vi vår betydning og innvirkning? Muligheter med havn/båttrafikk i/gjennom LYB Fiskemottak i Barentsburg på gang Bygge ut byen i riktig retning, eller flytte byen, mht. skredfare, flom etc. CO2-prosjekt

20 4. ØKONOMI/RESSURSER

21 HVILKE RAMMEBETINGELSER HAR LONGYEARBYEN LOKALSAMFUNN? Næringsøkonomiske ressurser lokalt Ressursgrunnlag? Kommunikasjon? Kunnskap? Økonomiske rammebetingelser nasjonalt/lokalt Statlige overføringer? Statlige regelverk (eks miljø)? Skatter/avgifter? sterk middels svak Velferd, sosiale krav?

22 5. SAMMENSTILLING AV SCENARIER

23 SAMMENSTILLING AV SCENARIER: HANDLINGSKRAFT - Statlige overføringer - Ressurser i næringslivet - Ressurser i befolkningen HANDLINGSBEHOV - Klimakrav/-tilpassing - Miljøkrav /- tilpassing - Teknisk og sosial infrastruktur - mm.

24 FRAMTIDSBILDER Sammenhengen mellom handlingsbehov og handlingskraft gir ulike framtidsbilder for Longyearbyen Handlingsbehov - Miljøkrav - Klimakrav Scenarier Ulike framtidsbilder Strategi/ Tilpasning Handlingskraft - Statlige overføringer - Ressurser i næringslivet 24

25 FRAMTIDSBILDER HANDLINGSBEHOV - Klimakrav - Miljøkrav - Fysiske strukturer (arealdisponering, bygningsmasse, infrastruktur) HANDLINGS- KRAFT - Statlige overføringer - Ressurser i næringslivet Sterk Middels Få Middels Mange Kardemommeby Vekstsamfunn Overfloden Som i dag Styrt velferd - Ressurser i befolkningen Svak Fangstmannen Fritt og hardt Robek Fjære sjø

26 REFERANSER Forprosjekt ved Berrefjord og Thomassen AS for Tromsø kommune Miljøverndepartementet, Klimatilpasning Norge Tor Selstad, Lokalsamfunn og klimatilpasning, et framtidsperspektiv på Fredrikstad, Østlandsforskning 2010 Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap Framtidsbilder for kystbyer, Rambøll for Tromsø kommune 2012 SSB, Dette er Svalbard. Hva tallene forteller. Revidert utgave 2012 NIBR, Samfunns- og næringsøkonomisk analyse for Svalbard

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA

DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA DELPLAN FOR LONGYEARBYEN HAVN - BYKAIA PLANBESKRIVELSE SAKSNR.: I Side 14 Oppdragsnr.: 7111039 Oppdragsnavn: Planbeskrivelse for Delplan Longyearbyen havn/bykaia Dokument nr.: 1 Filnavn: Planbeskrivelse

Detaljer

Tor Selstad: Lokalsamfunn og klimatilpasning et framtidsperspektiv på Fredrikstad

Tor Selstad: Lokalsamfunn og klimatilpasning et framtidsperspektiv på Fredrikstad Tor Selstad: Lokalsamfunn og klimatilpasning et framtidsperspektiv på Fredrikstad Østlandsforskning 2010 2 Forord Det er etter hvert stor enighet om at klimaendringer kombinert med samfunnsendringer vil

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling

ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling ULLENSAKER KOMMUNE BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? Perspektiver for langsiktig boligmarkedsutvikling i Ullensaker Asplan Viak og Opinion - juli 7 BOLIGVEKST TIL HIMMELS FOR ALL FRAMTID? ULLENSAKER

Detaljer

Del 2 - Faktagrunnlag

Del 2 - Faktagrunnlag Del 2 - Faktagrunnlag Innholdsfortegnelse: Innledning... 1 Befolkningsutvikling og flytting... 1 Nåsituasjon befolkningsutvikling... 1 Flytting... 2 Befolkningsframskrivinger... 4 Bolig og boligbygging...

Detaljer

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II

Felles regional planstrategi for Trøndelag. Regional planstrategi for Sør-Trøndelag DEL II REGIONAL PLANSTRATEGI FOR SØR-TRØNDELAG 2013-16 - høringsutkast Innledning Regionalt plansystem Nasjonale forventninger DEL I Felles regional planstrategi for Trøndelag 1. Innledning 1.1 Noen fakta om

Detaljer

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel

Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Tromsø kommune Planprogram til kommuneplan 2015-2026 Samfunnsdel og arealdel Innhold 1. Forord... 4 Masterplan Tromsø 2044... 4 2. Om planprogrammet... 5... 7 3. Samfunns- og næringsutvikling... 7 3.1

Detaljer

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene

Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Grimstad kommune Kommuneplanen 2010 2022 Kommuneplanutvalget (KPU) - arbeid med dimensjonene Dette notatet inneholder oversikt over alle dimensjonene som kommunestyret (sak- 016/09) har valgt for arbeidet

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Søknad om statstilskudd 2015

Søknad om statstilskudd 2015 Justis og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse: Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/8959 150 Elin Dolmseth 06.05.2014 Søknad om statstilskudd 2015 SAMMENDRAG Longyearbyen

Detaljer

Naturskade i Ørland kommune

Naturskade i Ørland kommune Vestlandsforsking-notat nr. 5/2008 Naturskade i Ørland kommune Klima- og samfunnsscenarier for 2025 og 2060 Hege Høyer Leivestad, Kyrre Groven og Carlo Aall, Vestlandsforsking Tor Selstad, Østlandsforskning

Detaljer

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com

Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com Sónia Arrepia Photography - Visitnorway.com RAPPORT Sektoranalyse av annen industri og næringsvirksomhet i Nord-Norge MENON-PUBLIKASJON NR. 15/2013 April 2013 av Anne Espelien, Lisbeth M. Iversen, Leo

Detaljer

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020

Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 Rapport 2010/25 fra Vista Analyse AS Trender og framtidsbilder Asker 2010-2020 H. Toftdahl og B. Jorde Vista Analyse AS Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel ISBN Forfatter Dato for ferdigstilling

Detaljer

Naturviternotat nummer 4-2012. klima

Naturviternotat nummer 4-2012. klima Naturviternotat nummer 4-2012 klima Klima I hendene har du Naturviterne sitt politikknotat om klima. I notatet kan du lese om: fakta om klimaendringene utslippsreduksjoner klimatilpasninger hvordan naturvitere

Detaljer

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL

KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL KOMMUNESTRUKTUR OG INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-ØSTERDAL FAKTAGRUNNLAG FOR VURDERING AV KOMMMUNESTRUKTUR I SØR-ØSTERDAL Av Bjarne Jensen, Alexander Berg Erichsen og Rune Antonsen. 11.09.2014 1 INNHOLD:

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel Kommuneplanens samfunnsdel Plan for arbeidet planprogram Revidert forslag 13. august 2014 KRØDSHERAD KOMMUNE 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål for planarbeidet... 4 3 Rammer og premisser for arbeidet...

Detaljer

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge

Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Norut Alta-Áltá Rapport 2013:7 Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge Elisabeth Angell, Marit Aure, Ivar Lie, Vigdis Nygaard og Toril Ringholm Sónia Arrepia Photography Visitnorway.com

Detaljer

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram

Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Drangedal kommune Revisjon av samfunnsdelen og arealdelen 2015-2026 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn 05. 03. 2014 1 Innhold Side 1. Innledning 3 2. Rammer for planarbeidet 3 Nasjonale føringer

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord

POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS. Konsekvenser for livet i nord 136 NORSK POLARINSTITUTT KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord KLIMAENDRINGER I NORSK ARKTIS Konsekvenser for livet i nord Adresse NorACIA sekretariat Norsk Polarinstitutt Polarmiljøsenteret

Detaljer

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016

Regionalplanstrategi. for Aust-Agder2012 2016 Regionalplanstrategi for Aust-Agder2012 2016 Innhold Kapittel Side 1. Innledning 3 2. Overordnede mål: Regionplan Agder 2020 4 3. Rammer for regional planlegging 6 4. Arbeidet med regional planstrategi

Detaljer

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043

HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 ? Utarbeidet for Regionrådet for Nedre Glomma R-2010-043 R-2010-043 HVA FORMER NEDRE GLOMMA I FREMTIDEN Dokumentdetaljer Econ-rapport nr. Prosjektnr. R-2010-043 5z090166 ISBN 978-82-8232-131-0 ISSN 0803-5113

Detaljer

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune

Nittedal Kommune. Næringsanalyse Nittedal kommune Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Nittedal Kommune Næringsanalyse Nittedal kommune Dokumentnr A008188-1 Versjon

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Vestlandsforskingsrapport nr. 1/2011 Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur Delrapport 3: Egne analyser av sårbarhet overfor klimaendringer belyst med eksempler fra

Detaljer

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET

NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENTET KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET Rapport Framtid i nord Sluttrapport fra Kunnskapsinnhenting verdiskaping i nord NÆRINGS- OG FISKERIDEPARTEMENTET

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2010-2011 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2010 i sak 21/2010 Plan for forvaltningsrevisjon for 2010-2011 ). Innledning I henhold til Forskrift om kontrollutvalg,

Detaljer

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa

Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene. Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Kommuneplan 2015 2026 Sammenstilling av utredningsrapportene Ansvarlig gruppe: Prosjektgruppa Dato: 21.11.2013 1 Sammenstilling av utredningsrapportene Innhold Innledning... 3 Problemstillinger og ertepunkter

Detaljer

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner

Lokal tilpasning til et klima i endring. Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Lokal tilpasning til et klima i endring Råd om tilpasning av fysisk planlegging og infrastruktur i kommuner og fylkeskommuner Ti råd for klimatilpasning Fra forskning til praktiske tiltak Ikke vent, start

Detaljer

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget

Konsekvenser av klimaendringer, tilpasning og sårbarhet i Norge Rapport til Klimatilpasningsutvalget Rapport til Klimatilpasningsutvalget CICERO Asbjørn Aaheim (red.), Halvor Dannevig, Torgeir Ericsson, Bob van Oort, Linda Innbjør, Trude Rauken ECON Pöyry Haakon Vennemo, Hege Johansen, Maja Tofteng Vestlandsforskning

Detaljer