Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for fra byområdet i Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2011-2014 fra byområdet i Grenland"

Transkript

1 Mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2010 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for fra byområdet i Grenland

2 Samferdselsdepartementet SØKNADSSKJEMA FOR 2011 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene 1. Søker (Vedlegg 1- side 8: Notat om Bystrategi Grenland - organisering og samarbeid) Tilhørende vedlegg: Prosjektplan for Bystrategi Grenland Telemark fylke søker i tett samarbeid med kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, samt Statens vegvesen og Jernbaneverket, som alle er deltakere i Bystrategi Grenland. Kommunene Porsgrunn og Skien er også deltakere i Framtidas Byer, hvor temaet areal og transport koordineres i bystrategisamarbeidet. Siljan kommune er med i Bystrategi Grenland, og det må avklares om Siljan også skal være med i belønningsordningen. 2. Søknadsperiode (Vedlegg 2- side 9: Notat om søknaden i forhold til krav til 4-årig avtale i retningslinjene) Grenland søker primært om en 4-årig avtale, og det er derfor grovt definert tiltak for hele perioden i vedlagte tiltaksplan. I den vedtatte strategien for økt miljøvennlig persontransport i Grenland er det lagt opp til tiltak både på kort sikt (2-4 år) og lang sikt, med ulike forutsetninger med hensyn til finansiering. Tiltak på lang sikt er forutsatt å følge opp Konseptvalgutredningen for Grenland (KVU), som nå foreligger. Tiltak på kort sikt er foreslått med bakgrunn i anbefalingene i KVU en, hvor fase 1 i hovedsak er tiltak for miljøvennlig transport. Grenland vil raskt komme i gang med dette arbeidet, og vi ønsker at en 4-årig avtale i belønningsordningen sees i sammenheng med oppfølging av KVU/KS1- vedtak som er grunnlaget for en bypakke. Vi ønsker derfor å komme i dialog med departementet om oppfølgingen av KVU-Grenland og finansiering av bypakke Grenland. Bybåndet sett fra Skien mot Porsgrunn med elva som deler området i en øst- og vestside

3 3. Byområdets avgrensing Søknaden omfatter det langstrakte byområdet Grenland, med kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Siljan har felles arbeidsmarked og handelsområde med de andre kommunene, og er derfor inkludert i byområdet. Befolkning (2010): Skien: Porsgrunn: Bamble: Siljan: Skien og Porsgrunn samordnet i 2007 revisjonen av sine arealplaner, og avgrenset bybåndet i denne sammenheng. Bybåndet ble definert med utgangspunkt i maks 1500 m gangavstand til nærmeste holdeplass for buss, planlagte bane og lokalsenter, slik at flest mulig kan bo og utføre daglige gjøremål uten å være avhengig av privatbilen. Videre utvikling er i store trekk forutsatt å skje innenfor dette bybåndet. Bybåndet: Befolkningskonsentrasjonen ca Areal: ca 100 km2 Lengde: ca 30 km 4. Trafikktall Siste kalen- Gj.sn. foregå- Prognose derår (2010) ende 5 år neste 5 år Personbiltrafikken endring endring endring (Vedlegg 4.1 side 11 ) ÅDT (pst.) ÅDT (pst.) ( ) ÅDT (pst.) Rv 36 Borgestad 3,0 % 6,6 % 1,5 * Rv 354 Vadbakken -7,5 % 2,1 % Rv 354 Kjørbekk 0,5 % -0,5 % Rv 354 Hesselberggt -1,0 % 1,7 % Kollektivtrafikken endring passasjerer endring passasjerer endring passasjerer (Vedlegg 4.2- side13) (pst.) (pst.) ( ) (pst.) 2 % 2%** 7,5% (hvert år)*** *Offentlige prognoser for Telemark er ca 1,0 % økning for lette kjøretøy og 1,6 % tunge kjøretøy pr. år Tallene er ikke oppdatert til , ettersom SVV opererer med faste tidskategorier. ** Ved innføring av nytt elektronisk billettsystem er det en økning på 2 %. Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere år, og det er da kun disse to årene som er tatt med her. *** Det kreves en årlig vekst på 7,5 % fra 2010 til 2013 for å oppnå 30 % økning, som er målsetting i den vedtatte Kollektivplan for Telemark (2010). 5. Tiltaksplan med kostnader (Vedlegg 5 side 14-41)

4 Kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan og Telemark fylkeskommune har alle vedtatt likelydende strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland (2009/2010). Første del av vedtaket lyder: Strategien innebærer iverksettelse av en helhetlig tiltakspakke i bybåndet med hovedvekt på arbeidsreiser i etappe 1, og å: - Følge opp arbeidet med fortetting i bybåndet - Prioritere kollektivtrafikk og sykkel framfor bil ved tiltak på vegnettet for å endre konkurranseforholdet - Kontinuerlig utbygging av gang-/sykkelnettet og attraktive byrom - Bruke restriktive tiltak for persontransport med bil for å øke framkommelighet for næringstransporten Bakgrunn for valg av arbeidsreiser innenfor bybåndet som målgruppe på kort sikt er framkommelighetsproblemene i rushtiden, og muligheten til å tilby et godt kollektivtilbud. På lengre sikt utvides målgruppen da det her vil være mulig å utvikle et miljøvennlig transporttilbud i større omfang. Strategien er i samsvar med målsettinger og anbefalinger angitt i KVU-Grenland, som nå alle kommunene i Grenland samt fylkeskommunen har sluttet seg til gjennom likelydende politiske vedtak.

5 Tiltak på kort sikt skisseres i tabellen nedenfor med påført tilskuddsum for 2011 (for detaljer se vedlegg 5). Gjennomføringen av den kortsiktige strategien forutsetter midler fra belønningsordningen. Tiltakene i tabellene er ikke endret i forhold til 2010-søknaden. Det er imidlertid skjedd en viss utvikling siden sist. Noen tiltak er gjennomført eller delvis gjennomført med belønningsmidler fra Andre tiltak er delvis gjennomførte med egne midler. I tabellen er tiltak der det har skjedd vesentlige endringer markert med *stjerne. Det vises ellers til eget vedlegg med nye tiltak, se vedlegg 10. Tiltak kort sikt Arealbruk Arealplaner og utredninger som legger til rette for fortetting og omforming innenfor bybåndet, og bidrar til rett lokalisering av arbeidsplasser og handel Søknadssum ,5* 1/2 Mobilitetsplaner ved nye etableringer 0,5 1/2 Prioritering av byrom og utvikling langs elva 1 Bilbruk Vurdering av fysiske restriktive tiltak som bedrer fremkommelighet Innføre vedtatt felles parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn, * 1 (innebærer økte avgifter, boligsoneparkering, restriktive normer) Videreutvikle felles parkeringspolitikk i Grenland 0,5* 1 Fjerning av parkeringsplasser (gateparkering, offentlige og private 0,5* 1 arbeidsplasser) og innføring av 30 km soner i sentrumsgatene. El-bil ladestasjoner og mer miljøvennlig kommunal bilpark * Gange og sykkel Tiltak på hovedvegnett for sykkel nivå 1 4,5 * Videreutvikling av turvegnett 1 Bysykler og sykkelparkering 0,5 Sykkelopplæring for framtidens arbeidsreisende 0,5 Kollektiv Holdeplassutbedringer og knutepunkt 2 2 Framkommelighetstiltak - gjennomføring 4,5 2 Framkommelighetstiltak planlegging 2* 2 Økt frekvens og kapasitet på metrolinjenett 10 2 Attraktivitetstiltak (sanntidsinfo, wap the web og trafikkstyring, 1,5* 2 markedsføring, nye billettprodukter med mer) Miljøvennlig transport generelt Utredning alternativ finansiering (inkl.veiprising) 0,5* 1/2 Utvikling av metoder for bedre måling av trafikk 1 Smart trafikant mobilitetsveiledning/kontor 1,5 1/2 Pilotprosjekter 0,5 1/2 Sum søknad om tilskudd i mill 1) restriktive tiltak i forhold til biltrafikken 2) tiltak for bedre kollektivtrafikk De langsiktige tiltakene forholder seg til anbefalingene i KVU en og forutsetter alternativ finansiering gjennom en bypakke. En eventuell 4-årig avtale om belønningsmidler vil bidra til en bedre bypakke som vil kunne gi et ekstra løft for det miljøvennlige transporttilbudet i Grenland. 1

6 6. Finansierings- og framdriftsplan (Vedlegg 6 = vedlegg 5 side 14-41) Tilhørende vedlegg: Saksframlegg og vedtak Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland inkl. rapport utarbeidet av Rambøll. Vedtak om KVU og bypakke følger i vedlegg med politiske vedtak (2011-søknad). Det foreligger nå likelydende vedtak fra kommunestyrene og fylkestinget om mulighetsstudie for finansiering av en bypakke. Mulighetsstudien skal utrede trafikantbetaling som delfinansiering av bypakken, inklusive mulighetene for tidsdifferensierte bompengesatser som trafikkregulerende virkemiddel. Studien skal ferdigstilles og vedtas Mulighetssstudien legger til grunn et omfang av tiltak som bygger på anbefalingene i KVU- Grenland, med en etappevis gjennomføring av tiltak. Anbefalt konsept foreslår i første fase en optimalisering av dagens vegnett som inkluderer framkommelighetstiltak for kollektivtransport og næringstransport, samt en rekke tiltak for å fremme miljøvennlig transport og bymiljøtiltak. Det arbeides ut ifra at bypakken skal kunne finansieres hovedsakelig gjennom brukerfinansiering, men med en viss andel offentlig finansiering. Det ligger en stor utfordring i å skulle inkludere de mange gode tiltakene i bypakken, for eksempel med tanke på drift av kollektivtrafikk. Mulighetsstudien vil vise i hvor stor grad en vil kunne få gjennomført de ønskede tiltakene med det tenkte finansieringsopplegget. Det er en målsetting at forholdet mellom grønne tiltak og veitiltak som er angitt i KVU-Grenland skal opprettholdes. Det vil likevel være en vanskelig oppgave å få kollektivtilbudet opp på det nivået som er ønskelig, og en eventuell 4-årig belønningsavtale vil kunne gi et betydningsfullt løft for den miljøvennlige transportsatsingen i Grenland. 7. Lokalt driftstilskudd til kollektivtransporten (Vedlegg 7- side 42 ) Siste kalen- Gj.sn. foregå- Budsjettert derår ende 5 år Endring siste år i år (mill.kr.) (mill.kr.) (pst). (mill.kr.) 70* 62* 5%* 85,5 *Tallene er ikke oppdaterte 2010-tall, ettersom disse ikke ennå er styrebehandlet i Vestviken kollektivtrafikk AS. Utgifter til kollektivtransporten har hatt stor økning blant annet på grunn av inngåelse og oppstart av ny kontrakt i Grenland fra 28.juni 2010, med økte krav til kvalitet, sikkerhet og materiell, samt ønske om å vektlegge miljø og klimamålsettinger. 8. Årsrapport for 2010 (2011-søknad: eget hefte - vedlegg 8) Grenland ble i 2010 tildelt 10 millioner kroner i belønningsmidler. I utgangspunktet søkte Grenland om å inngå en 4-årig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Da utfallet av søknadsbehandlingen ble en ettårig avtale, ble midlene fordelt uavhengig av prioriterte tiltak i søknaden. Mer informasjon om tiltak som finansieres med belønningsmidler 2010 er beskrevet i vedlegg 10.

7 9. Annen dokumentasjon (eget hefte vedlegg 9) Tiltaksplanen er basert på politiske vedtak og foreløpige anbefalinger i KVU-Grenland. De mest sentrale vedtakene som er gjort i 2009 er: - Prosjektplan for Bystrategi Grenland samarbeidet (alle aktører) - Porsgrunn og Skiens klima- og energiplan/handlingsplan for Framtidas Byer - Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland (alle aktører) - Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien - Hovedvegnett for sykkel i Grenland (fylkeskommunen, Skien, Porsgrunn, Siljan) - Budsjettbehandling og prioritering av kollektivtrafikken i Telemark Fylkeskommune (15 millioner fra veg til kollektiv) For øvrig vedlegges sentrale utredninger som er gjennomført i 2009 og relevante notater: - Vedtatt prosjektplan for Bystrategi Grenland (trykt/digitalt) - Saksframlegg Strategi for økt miljøvennlig persontransport og rapport (trykt/digitalt vedlegg) - Notat og saksframlegg om felles P-politikk i Porsgrunn og Skien (trykt) og rapport del 2 og del 3 (digitalt) - Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland med handlingsplan (digitalt) - Handlingsplan for Porsgrunn og Skien i Framtidens byer (digitalt) - Notat om kreativ byutvikling i Porsgrunn (digitalt) - Sluttrapporter: Smart trafikant i Porsgrunn og forprosjekt i Grenland 10. Dokumentasjon nye tiltak (2011-søknad: eget hefte vedlegg 10) Nye vedtak og tiltak er samlet i en egen oversikt i vedlegg 10. De mest sentrale vedtakene som er gjort i 2010 er: Høringsuttalelse til KVU-Grenland (felles uttale og saksframlegg fra alle kommunene) Bypakke Grenland med oppstart av mulighetsstudie (felles uttale og saksframlegg fra alle kommunene) Felles parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner Energi- og klimaplan for Bamble kommune Prosjektplan Bystrategi Grenland Kollektivplan for Telemark, med prioritering av arbeidsreisende i byområdene og Grenland Dato : Ansvarlig : Telemark fylkeskommune, kontaktperson Marte Bakken Resell E-postadresse: Telefon : /

8 VEDLEGG 8: ÅRSRAPPORT 8.1 Fordeling av tildelte midler i 2010 Fylkesutvalget vedtok i oktober 2010 fordelingen av 10 millioner kroner i belønningsmidler, etter forslag fra Bystrategi Grenland-samarbeidet. Ettersom utfallet av søknadsbehandlingen om en fireårig avtale resulterte i en ettårig avtale, ble midlene fordelt uavhengig av søknadens prioritering av tiltak. Følgende prinsipp ble lagt til grunn for fordelingen av midlene: Tiltak som legger grunnlag for en god søknad om 4-årig avtale i belønningsordningen Herunder: o Restriksjoner for biltrafikken. o Fokus på attraktive løsninger for kollektivtrafikken og gang/sykkel. o Videreføring av igangsatte prosjekt Unngå store svingninger i busstilbudet fram mot en eventuell 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet i belønningsordningen. Tiltak Tildeling 2010 Arealbruk: Utredning av potensialet for fortetting rundt 0,5 knutepunkt og kollektivaksar (buss og bane) Bilbruk: Vidareutvikle felles parkeringsordning i Grenland 0,5 Gange og sykkel: Hovedvegnett for sykkel i Grenland 1,0 Kollektiv: Auka kapasitet på metrolinjenett i rush (drift)* 4,5 Kollektiv: Sanntidsinfo, billettprodukter og brukerkampanje 2,5 Smart trafikant mobilitetveiledning og kommunikasjon 1,0 Totalsum 10 mill * Behovet for ytterligare kapasitetsauke utover ekstra skolekjøring vurderast fortløpande som følgje av nye data og status haust/vinter 2010/2011. Rute M1 skal prioriterast. De resterande midlane kan brukast til framkommetiltak for buss i 2011 dersom de ikkje brukast til kjøring (drift). 8.2 Måloppnåelse i 2010 Under beskrives kort status for tiltakene i belønningsordningen Oversikten er imidlertid ikke uttømmende når det gjelder Grenlands måloppnåelse. Det vises i tillegg til Skien og Porsgrunns rapportering innenfor framtidens byer, samt vedlegg 10 med oversikt over relevante politiske vedtak, prosjekter og oppfølging av tiltak. Utredning av potensialet for fortetting rundt knutepunkt og kollektivakser (buss og bane) Det er satt av belønningsmidler til å utrede potensialet for fortetting i bybåndet, rundt knutepunkt og kollektivakser. Utredningen vil basere seg på vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid, men også områder som ikke enda er studert men som det er ønskelig å se nærmere på. Konsulentoppdraget vil legges ut våren I løpet av høsten 2010 har det også vært brukt mye ressurser på deltakelse i den internasjonale arkitektkonkurransen Europan 11 (se vedlegg 10). Skien, Porsgrunn og Telemark

9 fylkeskommune har sammen laget grunnlaget for et konkurranseprogram, der muligheten for fortetting i knutepunkt langs en mulig bybane-trase gjennom deler av bybåndet er en av problemstillingene. Frist for konkurransen er juni 2011, og forslagene som kommer inn vil bli tatt med i det videre arbeidet med utredningen av fortetting i bybåndet. Videreutvikling felles parkeringsordning i Grenland. Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien er et delprosjekt i regi av bystrategi Grenlandsamarbeidet, og en del av Skien og Porsgrunn sitt handlingsprogram for Framtidens byer. I 2010 har det primært vært arbeidet med planprogram for endringer av arealdelen til både Porsgrunn og Skien kommuner. Planprogrammet har vært på høring og ble vedtatt av bystyrene (Porsgrunn , Skien ). Det har vært møter i Planforum (med fylkesmannen og fylkeskommunen til stede) og hovedutvalg for Plan- og kommunalteknikk (felles for både Porsgrunn og Skien). Det arbeides nå videre med inntegning av A-, B- og C- soner for parkering på kart, før endelig revisjon av kommuneplanenes arealdeler i Samtidig har det vært nedbygging og reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum, reduksjon av parkeringsplasser for ansatte, samt innføring av parkeringsavgift på langtidsparkering (se vedlegg?). Det arbeides også med et fellesprosjekt for parkering (flere bykommuner) i regi av Vegdirektoratet og TØI som nå er i startfasen. Hovedveinett for sykkel i Grenland Gjennom arbeidet med sykkelvegplanen i 2009 ble det definert 3 hovedruter for sykkeltrafikk gjennom bybåndet. Rutene er brukbare i dag, men det er planlagt flere forbedringer som en del av tiltakene i sykkelvegplanen. Det blir nå satt i gang et skiltingsprosjekt for å synliggjøre rutene og for å skape blest om mulighetene. Samtidig er Bamble kommune en viktig del av bybåndet og må komme med i sykkelvegplanen. Det er satt av midler til delfinansiering av utarbeiding av planen. Grenland satser på sykling, og fra 2010 og framover vil det bli brukt mye resurser på sykkeltiltak. For å måle og målrette innsatsen er det viktig med pålitelige tellinger. Bystrategisamarbeidet gjennom sykkelgruppa har derfor prioritert å bruke belønningsmidler på sykkeltellere. Gode tellinger har også en funksjon i arbeidet med å skape blest om syklinga. Grenland har en god tradisjon på sykkelopplæring av skolebarn, noe som har ført til en høy andel barn som sykler til skolen (se vedlegg 10) Satsingen må videreføres og det er prioritert midler til dette som vil bli brukt i Prosjektet ble i 2010 utvidet til også å gjelde barnehager. En ser imidlertid i tillegg et behov for oppfølging av ungdom. Dersom det blir tildelt flere midler i 2011 vil en kunne nå disse gruppene gjennom prosjekt i videregående skoler. Økt kapasitet på metrolinjenett i rush (drift) I søknaden om 4-årig avtale var det foreslått en stor andel midler til kollektivtiltak, blant annet til økt frekvens og kapasitet på metrolinjenettet. Ny kontrakt for kollektivtrafikk i Grenland fra slutten av juni 2010 innebar endrede rutetider. I samme tidsrom ble parkeringsavgift på langtidsparkering innført. Dette skapte økt kapasitetsbehov på kollektivnettet. Det ble derfor satt av belønningsmidler til dubleringsbusser på enkelte avganger med kapasitetsproblemer i rushtiden. Tiltaket for ekstrakjøring evalueres fortløpende. Midler som eventuelt blir til overs, skal brukes på tiltak for bedre framkommelighet for bussene. Tiltaket er ment å gjelde ut året Ved en ettårig avtale er det ikke hensiktsmessig å øke driften, med fare for for mye

10 svingninger i tilbudet. Samtidig er det viktig å forsøke å opprettholde et så godt som mulig busstilbud fram mot en eventuell forhandling og avklaring om en 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet. Sanntidsinformasjon, billettprodukter og brukerkampanje Vestviken kollektivtrafikk (VKT) har på vegne av fylkeskommunen utarbeidet en prosjektplan for innføring av sanntidsinformasjon på utvalgte bussholdeplasser og kollektivknutepunkt. Prosjektet er nå ferdig planlagt og inne i en anbudsprosess. Ettersom Vestfold fylkeskommune samtidig har jobbet med å innføre sanntidsinformasjon, har VKT som administrerer kollektivtrafikken for begge fylkeskommunene ønsket å gå ut med et felles anbud. Dette for å trekke på stordriftsfordeler, blant annet med tanke på størrelse på kontrakt og dermed nå ut til fleire leverandører I 2010 har det vært jobbet med å utvikle nye billettprodukter for kollektivtrafikken i Grenland. Det arbeides for å innføre elektroniske månedskort som erstatter dagens månedskort i papir, og etablering av salgskontorer der disse og andre billettprodukter skal selges. Dette arbeidet går parallelt med og vil innrette seg etter de føringer som etableres i det nasjonale prosjektet som skal danne grunnlaget for en bransjenorm innen personvern og Vegdirektoratets Håndbok 206. Det er satt av belønningsmidler til en brukerkampanje i forbindelse med videreutvikling av avviksrapporteringsystemet til busselskapet i Grenland. Ønsket er å få fler brukere av kollektivtilbudet til å melde inn ris og ros til transportøren. Det arbeides nå med å åpne opp for tilbakemelding via tekstmelding direkte til det eksisterende avviksrapporteringsystemet, og en kampanje for å markedsføre ordningen. Mobilitetsveiledning og kommunikasjon Kommunene Porsgrunn og Skien har i samarbeid med Telemark fylkeskommune (bystrategi Grenland-samarbeid) lyst ut og ansetter våren 2011 en konsulent som skal kommunisere, koordinere og delta i enkelte delprosjekter i Framtidens byer. Eksempler på delprosjekter kan være mobilitetsveiledning i Grenland, den europeiske mobilitetsuka, og diverse kommunikasjonsarbeid. Prosjektstillingen er et treårig engasjement i 70 % stilling, finansiert gjennom midler fra Framtidens byer og Belønningsordningen. 16 kvalifiserte kandidater har søkt.

11 Vedlegg: Politiske vedtak 1. Høringsuttale KVU Grenland Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 56/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1935 Saksprotokoll Tittel: HØYRINGSUTTALE TIL "KONSEPTVALGUTREDNING FOR GRENLAND" Vedtak i Fylkestinget Telemark fylkeskommune sluttar seg til målsettingar og anbefalt konsept som presentert i konseptvalgutredninga for Grenland, datert januar 2010, og legg dette til grunn for vidare arbeid med Bypakke Grenland. Telemark fylkeskommune oversender vedlagte høyringsuttale til Statens Vegvesen Region Sør 2. Bypakke Grenland Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 57/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/2655 Saksprotokoll Tittel: BYPAKKE GRENLAND Vedtak i Fylkestinget Telemark fylkeskommune viser til høyringsuttale til konseptvaltutredning for Grenland, og legg denne til grunn for vidare arbeid med Bypakke Grenland Utbygginga av vegstrekningar og andre tiltak som vist i fase 1 i konseptvalutredninga (inklusiv strekninga Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand) skal starte så raskt som mogleg. Framtidig fase 2 tas opp til handsaming etter at fase 1 er komme godt i gang Telemark fylkeskommune ber Statens Vegvesen om at det snarast blir sett i gang arbeid med ein mulighetsstudie for finansiering som har som overordna målsetting at finansieringa blir gjort ved mest mogleg rettferdig belastning i henhold til trafikk/ miljøforbedringar og trafikktryggleikstiltak. Mulighetsstudien skal innehalde ein vurdering av bruk av differensierte bompengesatsar som trafikkregulerande verkemiddel Det skal opprettast eit finansieringsselskap så snart det er hensiktsmessig for å sikre ei raskast mogleg framdrift. 3. Kollektivplan for Telemark Saksprotokoll Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 9/10 Arkivsak: 09/1645 Tittel: KOLLEKTIVPLAN FOR TELEMARK 2009 Vedtak i Fylkestinget

12 1. Kollektivplan for Telemark skal leggjast til grunn for vidare kollektivsatsing i fylket. Dette inneber følgjande strategiske grep: a. Prioritere område med størst potensial for auka kollektivandel og miljøeffekt. b. Effektivisere kollektivtilbodet i distrikta gjennom eit større innslag av bestillingstransport. c. Utover dette prioritere strategiske ruter med tyding for regional utvikling (reiseliv, arbeidsplassar og service), og byar og tettstader som gjennomfører ein samordna areal- og transportpolitikk. I tillegg skal nedanståande punkt prioriterast: d. Samarbeide med kommunane i Grenland om heilskapleg verkemiddelbruk som gir betre rammevilkår for kollektivtransporten (Bystrategi Grenland). e. Samarbeide med Jernbaneverket, NSB og andre aktørar for å koordinere buss- og banetilbodet. f. Samarbeide meir med kommunane m.a. gjennom innspel til planlegging, når det gjeld å gjennomføre og effektivisere lovpålagt skuleskyss. g. Gjere det regionale kollektivtilbodet meir attraktivt ved å samordne takst- og billettsystem, informasjon, marknadsføring og forbetre korrespondansen uavhengig av aktør. h. Sørge for at sjåføropplæringa styrkes og kvalitetssikres i. Bidra aktivt til å utvikle attraktive kollektivknutepunkt som eit verkemiddel i regional utvikling. 2. Kollektivplanen blir vedtatt med foreslåtte mål og skal følgjast opp vidare som synt i saka. Punkta i høyringsfråsegnene skal innarbeidast i samsvar med kommentarane frå fylkeskommunen som vist i det trykte vedlegget. 3. Å gjennomføre foreslåtte tiltak og oppnå målsettingane, inneber bidrag frå statlege tilskotsordningar og alternative finansieringskjelder. Det skal difor leggjast vekt på vidare arbeid med dette. 4. Kollektivplanen med vedtatte strategigrep skal liggje til grunn for innhald og rammer i avtaler om drifta av kollektivtrafikken og løyver som fylkeskommunen gir 5. Det skal utarbeidast ein lettlest kortversjon av kollektivplanen med utgangspunkt i høyringsutkastet og fylkestingsvedtak. 6. Bruk av biogass bør integreres i ny handlingsplan, jfr. Forstudien Bussdrift på biogass som del av Klimakutt Grenland. 4. Fylkesvegplan for Telemark Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 27/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1809 Saksprotokoll Tittel: FYLKESVEGPLAN Vedtak i Fylkestinget: 1. Telemark fylkesting vil sterkt understreke behovet for at Staten retter opp tidligere underbudsjettering av riksveiene ved å øke rammene til fylkeskommunen for å ta igjen det akkumulerte forfall i veikapitalen på overføringstidspunktet. Dette er helt avgjørende om en skal nå de overordna mål om et berekraftig transportsystem og en trygg og stabil ferdsel på fylkesveinettet. Fylkestinget ber administrasjonen utrede om Telemark har fått sin rettsmessige andel i forhold til andre fylker med tanke på investeringar i riksveier i senere tiår. 2. Forslag til fylkesvegplan for Telemark for , inkludert handlingsprogram for

13 vedtas slik det ligg føre i høyringsforslaget med følgjande merknader: Vedtak i sak 24/10, punkt 4, til investeringsramme vedtas som investeringsprogram i perioden Prioritering av tiltak som skal inngå i rentekompensasjonssøknad er følgjande: Fv37 Prestura og Jønjiljo, tryggleiksoppgradering 83 mill kr 4. Strekningen fra Sannidal til Tangen på Fv 363 klassifiseres som strategisk viktig fylkesvei. Behandlinga i Fylkestinget Notat frå fylkesrådmannen datert Emne: Fylkesvegplan Justering av investeringsramme (alt.1) i handlingsprogrammet blei delt ut i gruppemøtene. Fylkesutvalets tilråding blei samrøystes vedteke. 5. Felles parkeringsordning Skien-Porsgrunn Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 152/10 Arkivsak: 09/4863 Tittel: FELLES PARKERINGSPOLITIKK I PORSGRUNN OG SKIEN. GODKJENNING AV PLANPROGRAM. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredning, vedtas planprogram for endring av kommuneplanens parkeringsnormer datert Kommunedelplan for sentrum Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 67/10 Arkivsak: 07/3946 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR SKIEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Forslag til kommunedelplan, plankart og bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn. Fram til 2. gangsbehandling skal det vurderes om byggehøydene på deler av felt K1-6, Smieøya, kan økes til inntil 10 etasjer. Før offentlig ettersyn skal det gjøres følgende endringer i planforslaget: Legge inn bestemmelse om tilknytningsplikt til fjernvarme Legge inn høyspentkabel (i bakken) i Lundedalen som fareområde i plankartet Utvide byggeområde S-11 med 5 m ut i vannet Rette målformulering for trafikk i planbeskrivelsen fra en økning av kollektiv-/gang- og sykkelreiser fra 26% til 39% innen 2015 til en økning fra 26% til 52% innen Følgende reguleringsplaner foreslås opphevet: Nr. 692 Bebyggelsesplan for nordvestre del av arealene til A/S UNION på Klosterøya i Skien. Egengodkjent Nr. 749 Reguleringsplan for en del av Kverndalsområdet, mellom Liegata, Lie kirkegård og Skien kirke, Lietorvetområdet. Egengodkjent Nr. 836 Deler av reguleringsplan for Landmannstorget og parkeringsanlegg i fjell. Egengodkjent Nr. 895 Reguleringsplan for Smieøya. Egengodkjent

14 Oversendelse til administrasjonen: Smieøya skal, som den framstår i dag, være et friområde. Når eventuelt PM5 bygget tas i bruk, kan en utvidelse skje til de funksjonene PM5 skal ivareta. Det settes i gang et mulighetsstudium om framkommelighet i forhold til å fjerne Møllebrua. Forslaget skal legges fram i første halvdel av planperioden. En eventuell utbygging i vannet, i S-11 området, må ikke redusere tilgjengeligheten for allmennheten til vannet. Tilgjengeligheten bør økes ved for eksempel ved å lage trappetrinn ned mot vannet. Målformulering for trafikk må økes i forhold til intensjonen i klima- og energiplanen. Skien kommune må i dialog med Fylkeskommunen om ny plassering eller utvidelse av Skien videregående skole. Byggehøgdene i området Kverndalen på område S41, S52 vurderes økt frem til 2. gangsbehandling. Byggehøgdene i området Smieøya Klosterøya på områdene S8, S10 vurderes økt frem til 2.gangsbehandling. Smieøya sin fremtidige funksjon vurderes særskilt. 4 av 4 Det er et mål at barnefamilier skal etablere seg i sentrumsområdet. HOTS ber administrasjonen frem til 2. gangsbehandling å lokalisere en sentral lekeplass i sentrumsområdet. Administrasjonen bes synliggjøre arealer som kan utvikles til lek og rekreasjon frem til gangsbehandling på generelt grunnlag i sentrumsplanen. Det må settes av areal til gjestebåthavn innenfor sentrumsplanen jfr. kanalsatsning og turisme. HOTS ber om at lokalisering av kulturinstitusjoner/utdanningsinstitusjoner blir tatt inn i sentrumsplanen. Områdeplassering forutsettes behandles i sluttbehandling av sentrumsplanen. (Tallene viser til sidetall i planbeskrivelsen til kommunedelplan Skien sentrum) Trafikk Nye tiltak (23) - Gatenettet i sentrum bør i hovedsak være toveiskjørt m/ smale gater og brede fortau og sykkelfelt i gate. Sivegate-prinsippet bør benyttes i tidligere stengte gater/einveiskjørte gater. Bolig (23) Nye tiltak - Det bør vurderes å fravike enkelte standardiserte krav for slik å oppnå at (deler av) bygårder i murbyen kan bygges om til bolig. Næringsutvikling (24) Nye tiltak - Proaktivt stimulere private aktører til investering, etablering og utvikling for å oppnå oppsving i næringsetablering og boligbygging i sentrum og bykjerne. - Mtp byfornyelse skal dette arbeidet ha høy prioritet og organiseres optimalt. - Forholdet mellom vekst og vern er utfordrende og ombygging/transformasjon må muliggjøres slik at etableringslyst og - evne ikke svekkes ved å stille detaljerte og rigide krav ut over hva som er juridisk hjemlet. 7. Boligprosjekter innenfor sentrumsplanen *Se ekstra vedlegg 8. Boligprosjekter rundt metrolinjene DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE NORD FOR BØLEVEGEN gangsbehandling Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hovedutvalg for teknisk sektor å legge Detaljregulering for et område nord for Bølevegen 130, datert , sist revidert , med bestemmelser, datert , ut til offentlig ettersyn.

15 Før 2.gangsbehandling bes tiltakshaver utrede universell utforming/livsløpsstandard av andel av boligene. Før 2.gangsbehandling skal hensynssone for flom tegnes inn på plankartet. Rådmannen foreslår følgende endringer/tilføyelser i bestemmelsene: Føye til nytt prikkpunkt under Rekkefølgekrav, pkt. 2.1: søknad om rammetillatelse skal vise områdene B1 B2 samlet. Nytt pkt. under Dokumentasjonskrav: Radon Dokumentasjon på forebyggende tiltak mot radoninntrengning skal foreligge ved søknad om byggetillatelse/rammetillatelse. Endre pkt til: Radon Ved ny bebyggelse, eller utvidelse av eksisterende bebyggelse, skal gulvkonstruksjonen nærmest bakken, samt veggkonstruksjonen i kjellervegger med fyllmasser inntil, utføres slik at radon hindres i å trenge inn. Konsentrasjon av radongass i oppholdsrom skal ikke overstige 100 Bq/m3. Under kjellergulv skal det være innretninger som effektivt kan lufte radongass. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det leveres dokumentasjon på forebyggende tiltak mot radoninntregning. Endre pkt. 2.4 til: Flom Bygningsdeler og konstruksjoner som ikke tåler vann skal ikke plasseres lavere enn c+3,2. 9. Kommunedelplan for Menstad-Borgestad Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtedato: Sak: 94/07 Arkivsak: 06/1237 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD-MENSTAD 1. GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-5, 28-1 og 33 legges forslag til kommunedelplan for Borgestad Menstad, plankart, bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning datert , ut til offentlig ettersyn. Følgende reguleringsplaner oppheves: Plan nr. Plannavn Dato for godkjenning 396 Endringsplan for riksveg 36 fra Bøle til Menstad samt arealene mellom riksvegen og elva i Skien kommune 507 Reguleringsplan for nedre Borgestad Reguleringsplan for Bølevn/ G. Knudsensveg og tilstøtende arealer på strekningen fra gamle Eikornrød st. til og med Hauen transformatorstasjon 519 Reguleringsplan for fylkesveg H-31, parsell Gunnar Knudsensveg Åkre med tilstøtende områder 585 Reguleringsplan for et område langs Skienselva på Bøle (gnr.bnr

16 67/4, 67/5 og 7, 67/35, 67/36, 67/37, 67/72 og 67/175) 601 Reguleringsplan for Menstadbrua Reguleringsplan for området nord og syd for Menstad gård - Eilag Reguleringsplan for Gunnar Knudsens veg Reguleringsplan for gamle Borgbanen og Tollamoen - Borgestad Før offentlig ettersyn skal det legges inn turvei langs elva i felt E5 og B4. Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 182/10 Arkivsak: 06/1237 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD-MENSTAD. 2.GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Saken utsettes til neste møte og at det blir befaring for hovedutvalget 11. januar kl Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 6/11 Arkivsak: 06/1237 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD-MENSTAD. 2.GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. Administrasjonen bes vurdere å finne en løsning på undergang jfr. innsigelsen fra Statens vegvesen og at dette blir et rekkefølgekrav. 10. Reguleringsplan for Klosterøya Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 109/10 Arkivsak: 06/4116 Tittel: REGULERINGSPLAN FOR KLOSTERØYA VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan for Klosterøya, plankart og bestemmelser sist revidert Følgende endring gjøres i plankartet: % BYA for felt 11 økes til 50. Følgende endringer gjøres i bestemmelsene: Øverst på s.15 rettes Felt 17 A til Felt 17.

17 I pkt. 11 a) andre avsnitt, føyes to parenteser til: Vest for veg 1 tillates totalt m 2 BRA til forretning (felt 11 og 13). Innenfor hvert felt tillates forretning inntil 800 m 2. Øst for veg 1 tillates total m 2 BRA til forretning (felt 2, 4, 7A og 9). Hver enkelt forretning skal ikke overstige m 2. Pkt. 5.6 i bestemmelsene Krav til uteoppholdsareal På østsiden er MUA = 11 m 2 pr. boenhet. Minimum 5 m 2 skal så vidt mulig ligge på gateplan/inngangsplan. Balkong, terrasse, takhage, og lignende skal så vidt mulig utgjøre minimum 6 m 2 pr. boenhet. På vestsiden er MUA = 15 m2 pr. boenhet. Minimum 5 m2 skal ligge på gateplan/inngangsplan. Balkong, terrasse, takhage, og lignende skal utgjøre minimum 6 m2 pr. boenhet. Uteoppholdsarealene skal ha trafikksikker adkomst, tilfredsstillende sol- og støyforhold og innby til opphold og sosialt samkvem, rekreasjon, lek og spill. 30 % av arealene skal være opparbeidet som sammenhengende grøntareal. Bystyret oppfordrer til at man ved framtidig boligutvikling på Klosterøya søker å inngå i Future Built-programmet* som et pilotprosjekt sm.m. Framtidens byer. *Future Built er et 10-årig program for å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur bl.a. i samarbeid med Framtidens byer. Universell utforming: Stigningsgraden i gangveien GS3 i felt 14 bør reduseres ved for eksempel korketrekker eller gangbru. Sykkelparkering på hele Klosterøya skal økes. Det skal gjøres en særskilt vurdering av sikkerhet i forhold til hver byggesak. Utbyggingsavtalen bes ta særlig hensyn til ansvar mellom Skien kommune og Klosterøya vedrørende grøntområder og offentlige byrom. Bruforbindelsen mot Smiøya og østfronten Bryggevannet avklares mellom Klosterøya og Skien kommune, herunder økonomisk medvirkning. Bystyret vil understreke viktigheten av at bruforbindelsen mot Smiøya prioriteres. Dette for å forsterke lokaliseringen mot sentrum. OVERSENDES ADMINISTRASJONEN: Jon Olav Stensrød (H): Høyre ønsker at bruforbindelse mellom Klosterøya og Jernbanebrygga utredes parallelt/samtidig med bruforbindelse til Smiøya. Harald Christiansen (Ap): Ved eventuelt salg av Klosterøya avklares ansvaret med opprydding av forurensning i grunn og i vann med nåværende eier eller eventuell ny eier. 11. Reguleringsplan for Mobiletomta/Fløtninga Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato:

18 Sak: 36/10 Arkivsak: 06/3836 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN - FLØTNINGA Hovedutvalgets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges reguleringsplan for Fløtninga, med kart og bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn. Senest før sluttbehandling av planen bes følgende endringer / suppleringer foretatt: I bestemmelsene: Pkt i reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med anbefalingen fra NVE sin veileder Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Punkt endres til Ny bebyggelse skal knyttes til fjernvarmeanlegg. Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninmger vil være miljømessig bedre enn tilknytning. Dersom det ikke finnes fjernvarmeanlegg innenfor aktuelle konsesjonsområde for fjernvarme, skal ny bebyggelse utformes slik at den kan tilknyttes framtidig fjernvarmeanlegg innenfor konsesjonsområdet. Tilknytningen skal foreligge når fjernvarmeanlegget står ferdig. Punkt bør si noe om at en viss andel av bebyggelsen innenfor felt B4 og B5 skal trekkes inn fra byggegrensen, som vist i fotomontasje. Punkt bør si noe om å separere bygningsvolum i feltene B7 og B8, som vist i fotomontasje. Punkt i bestemmelsene endres, i henhold til ny norm for bil- og sykkelparkering. Punkt 4.2 endres til området P1 skal benyttes til gjesteparkeringplass. Normene for lekeplasser tas inn som bestemmelse, og det settes samtidighetskrav til opparbeiding av nær- og sandlekeplass. Minste uteoppholdsareal (MUA) kommer i tillegg til lekeareal, og bør settes til minimum 15 m 2 pr bolig. Det fastsettes kvalitetskrav for opparbeidingen av disse: Oppholdsarealene skal ha trafikksikker atkomst, tilfredsstillende sol - og støyforhold og innby til opphold og sosialt samkvem, rekreasjon, lek og spill. 30 % av arealene skal være opparbeidet som sammenhengende grøntareal. Begrepet småbåthavn tas ut av bestemmelsenes punkt 6.1. F1-F4 skal tilrettelegges for allmennheten tas inn som eget punkt Illustrasjoner: Snitt-tegning vedlagt planen må tydeliggjøre hvordan flomhøyden på kote 9.4 ivaretas. Det må illustreres / utredes hvordan trafikksikkerheten kan ivaretas der gjennomgående GSveg (GS1 og GS2) krysser foran nedkjøringene til parkeringsanlegg / har sambruk med kjøreveien. Byggeformålsgrense for feltene B4 og B5 settes til minimum 20 m fra steinsatt vannkant til Hjellevannet. Hovedutvalget vil frem til 2. gangs behandling vurdere om høydene i feltene B2, B4, B5 og B11 skal reduseres med en etasje, og om utnyttingsgraden (BYA) på 80 % skal reduseres. 12. Prinsippsak om utvikling av kollektivknutepunkt på Landmannstorvet Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 5/11

19 Arkivsak: 09/5332 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LANDMANNSTORGET: VALG AV HOVEDLØSNING FOR NY KOLLEKTIVTERMINAL OG TILLIGGENDE GATEBRUK Hovedutvalgets innstilling: 1. I det forestående arbeidet med reguleringsendring for Landmannstorget velges en trafikk- og terminalordning basert på at: A. Kjøremønsteret opprettholdes som i dag, bortsett fra at Skistredet mellom Kongensgt. og Torggt. stenges. B. Landmannstorget utvikles med parkmessig behandling og bygningsmasse basert på en ordning med bussterminal på Landmannstorget, som for eksempel alt. 3.1 og 3.2 (i Rapport om alternative løsninger av 15. april 2010), der lyssignalanlegg, sammen med andre aktuelle trafikktekniske tiltak, sikrer bussenes framkommelighet og gir fotgjengere god og sikker tilgjengelighet til/fra, og trygge forhold inne på terminalen. C. Skistredet mellom Kongensgt. og Torggt. tas inn som en del av løsningen for kollektivtrafikken inkl. taxi og likeledes Kongensgt. mellom Skisredet og Hesselberggt. D. Det antas at det må være minst 4 oppstillingsplasser for buss i hver retning. 2. Som en del av grunnlaget for reguleringsendringen bør det utarbeides en detaljert trafikkplan for alle gater og kryss rundt hele torgområdet der det framgår hvordan omtalte krav til bussenes og fotgjengernes framkommelighet og sikkerhet ivaretas. 3. Revidert sentrumsplan gir øvrige rammer og byplanmessige føringer for arbeidet med reguleringsendringen for Landmannstorget. 4. Det er et overordnet mål å legge forholdene til rette for kollektivtrafikken. 13. Kollektivtrase ved Skien Fritidspark Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 127/10 Arkivsak: 10/3644 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUSS TIL FRITIDSPARKEN - OMLEGGING AV BUSSRUTE Hovedutvalgets vedtak: 1. Notat om buss til Fritidsparken og omlegging av bussrute tas til orientering. 2. Administrasjonen bes videreføre planlegging av nødvendige tiltak for omlegging av dagens bussruter mellom Telemarksvegen og Hagebyvegen/ Bedriftsvegen til ny trasé via Fritidsparken-Gamle Bjørntvedtveg- Hagebyvegen/Bedriftsvegen. 3. Hovedutvalget peker på muligheten for å la busstraseen fortsette bort Moflatavn. og ut i rundkjøringen ved Elim/Rema 1000 mellom Telemarksvn. og Voldsveien, i en egen trase, og ber om at dette tas med i vurderingen. 4. Forprosjekt for de enkelte tiltak med kostnadsoverslag og plangrunnlag for aktuelle reguleringsendringer legges fram for HOTS i ny sak. 14. Tettstedsutvikling på Herre Saksprotokoll

20 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 66/10 Arkivsak: 10/1190 Tittel: TETTSTEDSUTVIKLING HERRE. Vedtak: 1. Det igangsettes arbeid med tettstedsutvikling på Herre med formål å uvikle tettstedet til et bedre bo- og oppvekstsområde. 2. Arbeidet ledes av Samfunnsutvikling og arbeidet organiseres som et prosjekt. 3. Det opprettes en stedsutviklingsgruppe (prosjektgruppe) med deltakere fra de berørte i forhold til prosjekt-og tiltaksområder. 4. Følgende aktører inngår i stedsutviklingsgruppen: a) Administrativt: - 1 representant fra enhet Samfunnsutvikling (prosjektleder). - 1 representant fra enhet Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning. - 1 representant fra enhet Oppvekst og Kultur. b) Politisk: - 1 representant fra Nærings-og Miljøkomiteen. - Barnetalsrepresentanten. - 2 politikere - Jan Runar Arvesen og Tom Markus - 3 representanter fra lokalmiljøet. 10/ / 10 Arkiv RA TETTSTEDSUTVIKLING HERRE Side 2 av 2 5. Teknisk komité er styringsgruppe. 6. Prosjektet tildeles kr , som finansieres ved bruk av Utviklingsfond, som pt utgjør kr ,- i udisponerte midler. 7. Det utarbeides prosjektplan for tettstedutviklingsarbeidet som bl.a. skal omhandle formål, organisering, framdrift med milepæler, økonomi og rapportering. Prosjektplanen framlegges for og vedtas av styringsgruppa senest september Ole Roger Dyrkorn fremmet følgende forslag til sammensetning av stedsutviklingsgruppe: - 1 representant fra enhet Samfunnsutvikling (prosjektleder). - 1 representant fra enhet Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning. - 1 representant fra enhet Oppvekst og Kultur. - Barnetalsrepresentanten - 2 politikere (en fra posisjon + en fra opposisjon, Tom Markus og Jan Runar Arvesen - 4 representanter fra lokalmiljøet som utpekes lokalt. Innstillingens pkt. 1, 2, 3, 5, 6 og 7 enst. Vedtatt. Innstillingens pkt. 4 vedtatt mot 2 stemmer. 15. Trafikksikkerhetsplan Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 101/10 Arkivsak: 10/2725 Saksprotokoll Tittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - BAMBLE KOMMUNE Vedtak: Den fremlagte TS - plan for Bamble kommune, , godkjennes, med følgende endringer i prioriteringsliste som gir grunnlag for søknad om Aksjon Skolevei midler i årene framover: Tiltak nr. B1 prioriteres høyere (Omborsnes-Findal). Dette ønskes prioritert som nr. 4, på lik linje med Halen gård/skjærgårdshallen. Deler av Valleveien, gjennom Brevikstrand, er et stort behov for gang/sykkelsti. Bør prioriteres høyt ved senere anledning. Denne tas inn som en uprioritert strekning på lista.

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND Godkjent av: Rolf Helge Grønås Arkivsaksnr.: 09/2608 Arkivkode: N00 Saksbehandlar: Birgitte Hellstrøm Behandling

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201000282-2 Emnekode: SARK-510

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelbynettverket: Kurs i sykkelveginspeksjoner NTP Nasjonal sykkelstrategi Marit Espeland, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sykkelen det mest miljøvennlige kjøretøyet Og det eneste transportmiddelet

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland Utstilling av sko under mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2009 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering

Ullensaker kommune SAKSUTSKRIFT DETALJREGULERINGSPLAN FOR HOLEN - NY FØRSTEGANGSBEHANDLING. Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 209/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.09.2012 224/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.09.2012 232/12 Hovedutvalg

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen

Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen Forprosjekt: 10.03.04 Kollektivtrafikkplan for Drammensregionen 1. Sammendrag Drammensområdet hadde en positiv utvikling i kollektivtrafikken i Ny Giv perioden på 1990 tallet. Etter dette har utviklingen

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 05.03.2013 71/13 Kommunestyret 18.03.2013 33/13 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt

SANDEFJORD KOMMUNE Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt SANDEFJORD KOMMUNE Seksjon: Teknisk etat Saksbehandler: Ivar Holt Arkivsak: 10/3600 Arkivkode: Bygnings- og arealplanseksj. 611 L12 Planid: 20100010 1 av 5 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Anders Stenshorne Saksmappe: 2012/7790-12746/2015 Arkiv: 026 Rullering av kommuneplanen 2015-2027 - nytt offentlig ettersyn. Saksordfører: Elisabeth Uggen Utvalgssaksnr Utvalg

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål

Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Miljøpakken i Trondheim - Et byutviklingsprosjekt med hårete mål Adm. & politiske prosesser Vekting av kollektivtrafikk Innholdet i pakken Hva M&R kan lære Henning Lervåg Prosjektleder Trondheim kommune

Detaljer

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER

REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSENDRING FOR P.A. MUNCHS GATE NORD 51 OG 53 MED MER Dato for siste revisjon av plankartet: 18.03.05, 03.05.05, 05.09.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.03.05,

Detaljer

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER

FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen 0030 OSLO 28.01.2014 BELØNNINGSORDNINGEN - RAPPORTERING FOR 2013 - STAVANGER FYLKESRÅDMANNEN Samferdselsavdelingen Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 OSLO 28.01.2014 Deres ref.: 13/1508 Saksbehandler: Mirjana Gvozdic Saksnr. 12/20095-22 Direkte innvalg: 51 51 69 18

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus

SAKSFRAMLEGG. Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Arkivsak: 2012/2994-3 Arkiv: Q50 Saksbehandler: Thor Albertsen SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 04.03.2014 Høringsuttalelse - Strategi for Innfartsparkering Oslo og Akershus Rådmannens

Detaljer

04.09.2014. Buskerudbypakke 2

04.09.2014. Buskerudbypakke 2 04.09.2014 Buskerudbypakke 2 Felles areal- og transportplan er vedtatt Fremlagt skisse er grunnlag for drøfting og forhandling med staten Buskerudbypakke 2 finansiering Statlige midler Bymiljøavtalemidler

Detaljer

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21.

Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt. Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. Fylkeskommunen etter forvaltningsreforma Sykkelby Nettverkssamling Region midt Hilde Johanne Svendsen, Samferdselsavdelinga 21. september 2011 Samferdselspolitiske mål Høg velferd gjennom: - God mobilitet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER.

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER I STEINBRUDDET VED MYREN MED TILSTØTENDE OMRÅDER. Dato: 13.09.2006 Rev. dato: 23.01.2007 Endret iht HOTS-vedtak 28.08.07, sak 77/07. 1 Generelt 1.1

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016.

Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg for miljø og utvikling vedtar rullering av trafikksikkerhetsplan for 2016. Rennesøy kommune Arkivsak-dok. 15/00798-1 Saksbehandler Jostein Vårlid Saksgang Hovedutvalg for miljø og utvikling Møtedato RULLERING AV TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 Forslag til vedtak/innstilling: Hovedutvalg

Detaljer

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2.

Signatur: Ordfører. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket AMB arkitekter AS, datert 29.2. Planident: 2013/016 Arkivsak: MINDRE VESENTLIG ENDRING AV DETALJREGULERING FOR AMFI VERDAL Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 29.2.2016 Saksbehandling i kommunen: - Kunngjøring av oppstart 7.12.2013

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Menstad ungdomsskole, GNR/BNR 69/70 m.fl. Reguleringsplanen sist datert 20.5.2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense

Detaljer

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning

Privat reguleringsplan Mevold bustadfelt - Eigengodkjenning Aukra kommune Arkivsak: 2012/32-39 Arkiv: L12 Saksbeh: Svein Rune Notøy Dato: 14.01.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 7/15 Drift og arealutvalet 21.01.2015 8/15 Kommunestyret 12.02.2015 Privat

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972

Saksframlegg. BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 Saksframlegg BELØNNINGSTILSKUDD TIL BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK 2009-2012 Arkivsaksnr.: 09/27972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Formannskapet er fornøyd

Detaljer

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling

Detaljreguleringsplan - Gamleveien 4 - Ny 1. gangs behandling Sokndal kommune Saksbehandlar -Plan- og miljørådgiver- Greta Benediktsdottir ArkivsakID: 12/1081 Arkivkode: FA - L12 Saksnummer Utvalg Dato 036/15 Hovedutvalg for Landbruk miljø og teknikk 17.06.2015 Detaljreguleringsplan

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Saksfremlegg Saksnr.: 09/4138-2 Arkiv: Q10 &20 Sakbeh.: Tom F. Hansen Sakstittel: KOLLEKTIVSATSING I ALTA OG ALTA SOM SYKKELBY Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt Statsråden Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Deres ref Vår ref Dato 2008/2456 14/5353-9 23.07.2015 Holmestrand kommune innsigelse til reguleringsplan for Holmestrand kollektivknutepunkt

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE

REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE REGIONAL PLAN FOR HANDEL OG SENTRUMSUTVIKLING I VESTFOLD - HØRINGSUTGAVE Side2 PLANARBEID Kortversjon Dette et kort sammendrag av utkast til Regional plan for handel og sentrumsutvikling i Vestfold. Det

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Merete B. Hessen Arkiv: Q12 Arkivsaksnr.: 11/402 Rådmannens innstilling: 1. Det vises til vedlagt utredning fra Statens Vegvesen, region nord 2. Skånland kommune ber om at det

Detaljer

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR

INNFARTSPARKERING I BERGENSOMRÅDET FYLKESKOMMUNEN SITT INVESTERING- OG DRIFTSANSVAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200706630-21 Arkivnr. 8211 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.09.2009 23.09.2009 INNFARTSPARKERING I

Detaljer

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg.

3.1 Formål og grad av utnytting Området skal benyttes til boliger med tilhørende anlegg. Byplankontoret Planident: r20110052 Arkivsak:11/50910 Detaljregulering av Grilstadfjæra, gnr/bnr 17/860, detaljregulering Vedtatte bestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 23.09.2013 Dato

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.

KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06. KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Planutvalget 10.06.2008 031/08 RLU Kommunestyret 26.06.2008 111/08 RLU Saksansv. : Rune Lund Arkiv: R-0502, K2-L12, GBR-73/280

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1

REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 REGULERINGSPLAN FOR NESSJORDET OMRÅDE B1 GNR/BNR 1135/135 PlanID: 2012004 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for siste revisjon av bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN

SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE BOMPENGAR (KØPRISING) I BERGEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201000250-7 Arkivnr. 810 Saksh. Øivind Støle Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 08.06.2010 16.06.2010 SAK OM INNFØRING AV TIDSDIFFERENSIERTE

Detaljer

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388

MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 ORIENTERING OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 I GJØVIK KOMMUNE Plan nummer 0502 0388 GAUS AS 18. april 2016 REGULERINGSPLAN FOR MATTISRUDSVINGEN 5 OG 7 OPPSTART Side 2 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus.

Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Notat datert 15.08.2013, revidert 03.09.2013 Forslag til videre utredning og planlegging av bane til Ahus. Kollektivtransport mellom øvre del av Groruddalen til Lørenskog med perspektiv videre til Skedsmo.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 Forslag til vedtak:

Detaljer

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012

Reguleringsplan for Brumunddal sentrum. Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 Reguleringsplan for Brumunddal sentrum Innlandsbykonferansen Lillehammer 5.9.2012 1820 Jernbane 1894 - reguleringsplan 1902 1949 Reguleringsplan 1948 E6 1980 Brumunddal 21.8.1991 o Stedet gud glemte

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer