Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for fra byområdet i Grenland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2011-2014 fra byområdet i Grenland"

Transkript

1 Mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2010 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for fra byområdet i Grenland

2 Samferdselsdepartementet SØKNADSSKJEMA FOR 2011 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene 1. Søker (Vedlegg 1- side 8: Notat om Bystrategi Grenland - organisering og samarbeid) Tilhørende vedlegg: Prosjektplan for Bystrategi Grenland Telemark fylke søker i tett samarbeid med kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, samt Statens vegvesen og Jernbaneverket, som alle er deltakere i Bystrategi Grenland. Kommunene Porsgrunn og Skien er også deltakere i Framtidas Byer, hvor temaet areal og transport koordineres i bystrategisamarbeidet. Siljan kommune er med i Bystrategi Grenland, og det må avklares om Siljan også skal være med i belønningsordningen. 2. Søknadsperiode (Vedlegg 2- side 9: Notat om søknaden i forhold til krav til 4-årig avtale i retningslinjene) Grenland søker primært om en 4-årig avtale, og det er derfor grovt definert tiltak for hele perioden i vedlagte tiltaksplan. I den vedtatte strategien for økt miljøvennlig persontransport i Grenland er det lagt opp til tiltak både på kort sikt (2-4 år) og lang sikt, med ulike forutsetninger med hensyn til finansiering. Tiltak på lang sikt er forutsatt å følge opp Konseptvalgutredningen for Grenland (KVU), som nå foreligger. Tiltak på kort sikt er foreslått med bakgrunn i anbefalingene i KVU en, hvor fase 1 i hovedsak er tiltak for miljøvennlig transport. Grenland vil raskt komme i gang med dette arbeidet, og vi ønsker at en 4-årig avtale i belønningsordningen sees i sammenheng med oppfølging av KVU/KS1- vedtak som er grunnlaget for en bypakke. Vi ønsker derfor å komme i dialog med departementet om oppfølgingen av KVU-Grenland og finansiering av bypakke Grenland. Bybåndet sett fra Skien mot Porsgrunn med elva som deler området i en øst- og vestside

3 3. Byområdets avgrensing Søknaden omfatter det langstrakte byområdet Grenland, med kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Siljan har felles arbeidsmarked og handelsområde med de andre kommunene, og er derfor inkludert i byområdet. Befolkning (2010): Skien: Porsgrunn: Bamble: Siljan: Skien og Porsgrunn samordnet i 2007 revisjonen av sine arealplaner, og avgrenset bybåndet i denne sammenheng. Bybåndet ble definert med utgangspunkt i maks 1500 m gangavstand til nærmeste holdeplass for buss, planlagte bane og lokalsenter, slik at flest mulig kan bo og utføre daglige gjøremål uten å være avhengig av privatbilen. Videre utvikling er i store trekk forutsatt å skje innenfor dette bybåndet. Bybåndet: Befolkningskonsentrasjonen ca Areal: ca 100 km2 Lengde: ca 30 km 4. Trafikktall Siste kalen- Gj.sn. foregå- Prognose derår (2010) ende 5 år neste 5 år Personbiltrafikken endring endring endring (Vedlegg 4.1 side 11 ) ÅDT (pst.) ÅDT (pst.) ( ) ÅDT (pst.) Rv 36 Borgestad 3,0 % 6,6 % 1,5 * Rv 354 Vadbakken -7,5 % 2,1 % Rv 354 Kjørbekk 0,5 % -0,5 % Rv 354 Hesselberggt -1,0 % 1,7 % Kollektivtrafikken endring passasjerer endring passasjerer endring passasjerer (Vedlegg 4.2- side13) (pst.) (pst.) ( ) (pst.) 2 % 2%** 7,5% (hvert år)*** *Offentlige prognoser for Telemark er ca 1,0 % økning for lette kjøretøy og 1,6 % tunge kjøretøy pr. år Tallene er ikke oppdatert til , ettersom SVV opererer med faste tidskategorier. ** Ved innføring av nytt elektronisk billettsystem er det en økning på 2 %. Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere år, og det er da kun disse to årene som er tatt med her. *** Det kreves en årlig vekst på 7,5 % fra 2010 til 2013 for å oppnå 30 % økning, som er målsetting i den vedtatte Kollektivplan for Telemark (2010). 5. Tiltaksplan med kostnader (Vedlegg 5 side 14-41)

4 Kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan og Telemark fylkeskommune har alle vedtatt likelydende strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland (2009/2010). Første del av vedtaket lyder: Strategien innebærer iverksettelse av en helhetlig tiltakspakke i bybåndet med hovedvekt på arbeidsreiser i etappe 1, og å: - Følge opp arbeidet med fortetting i bybåndet - Prioritere kollektivtrafikk og sykkel framfor bil ved tiltak på vegnettet for å endre konkurranseforholdet - Kontinuerlig utbygging av gang-/sykkelnettet og attraktive byrom - Bruke restriktive tiltak for persontransport med bil for å øke framkommelighet for næringstransporten Bakgrunn for valg av arbeidsreiser innenfor bybåndet som målgruppe på kort sikt er framkommelighetsproblemene i rushtiden, og muligheten til å tilby et godt kollektivtilbud. På lengre sikt utvides målgruppen da det her vil være mulig å utvikle et miljøvennlig transporttilbud i større omfang. Strategien er i samsvar med målsettinger og anbefalinger angitt i KVU-Grenland, som nå alle kommunene i Grenland samt fylkeskommunen har sluttet seg til gjennom likelydende politiske vedtak.

5 Tiltak på kort sikt skisseres i tabellen nedenfor med påført tilskuddsum for 2011 (for detaljer se vedlegg 5). Gjennomføringen av den kortsiktige strategien forutsetter midler fra belønningsordningen. Tiltakene i tabellene er ikke endret i forhold til 2010-søknaden. Det er imidlertid skjedd en viss utvikling siden sist. Noen tiltak er gjennomført eller delvis gjennomført med belønningsmidler fra Andre tiltak er delvis gjennomførte med egne midler. I tabellen er tiltak der det har skjedd vesentlige endringer markert med *stjerne. Det vises ellers til eget vedlegg med nye tiltak, se vedlegg 10. Tiltak kort sikt Arealbruk Arealplaner og utredninger som legger til rette for fortetting og omforming innenfor bybåndet, og bidrar til rett lokalisering av arbeidsplasser og handel Søknadssum ,5* 1/2 Mobilitetsplaner ved nye etableringer 0,5 1/2 Prioritering av byrom og utvikling langs elva 1 Bilbruk Vurdering av fysiske restriktive tiltak som bedrer fremkommelighet Innføre vedtatt felles parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn, * 1 (innebærer økte avgifter, boligsoneparkering, restriktive normer) Videreutvikle felles parkeringspolitikk i Grenland 0,5* 1 Fjerning av parkeringsplasser (gateparkering, offentlige og private 0,5* 1 arbeidsplasser) og innføring av 30 km soner i sentrumsgatene. El-bil ladestasjoner og mer miljøvennlig kommunal bilpark * Gange og sykkel Tiltak på hovedvegnett for sykkel nivå 1 4,5 * Videreutvikling av turvegnett 1 Bysykler og sykkelparkering 0,5 Sykkelopplæring for framtidens arbeidsreisende 0,5 Kollektiv Holdeplassutbedringer og knutepunkt 2 2 Framkommelighetstiltak - gjennomføring 4,5 2 Framkommelighetstiltak planlegging 2* 2 Økt frekvens og kapasitet på metrolinjenett 10 2 Attraktivitetstiltak (sanntidsinfo, wap the web og trafikkstyring, 1,5* 2 markedsføring, nye billettprodukter med mer) Miljøvennlig transport generelt Utredning alternativ finansiering (inkl.veiprising) 0,5* 1/2 Utvikling av metoder for bedre måling av trafikk 1 Smart trafikant mobilitetsveiledning/kontor 1,5 1/2 Pilotprosjekter 0,5 1/2 Sum søknad om tilskudd i mill 1) restriktive tiltak i forhold til biltrafikken 2) tiltak for bedre kollektivtrafikk De langsiktige tiltakene forholder seg til anbefalingene i KVU en og forutsetter alternativ finansiering gjennom en bypakke. En eventuell 4-årig avtale om belønningsmidler vil bidra til en bedre bypakke som vil kunne gi et ekstra løft for det miljøvennlige transporttilbudet i Grenland. 1

6 6. Finansierings- og framdriftsplan (Vedlegg 6 = vedlegg 5 side 14-41) Tilhørende vedlegg: Saksframlegg og vedtak Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland inkl. rapport utarbeidet av Rambøll. Vedtak om KVU og bypakke følger i vedlegg med politiske vedtak (2011-søknad). Det foreligger nå likelydende vedtak fra kommunestyrene og fylkestinget om mulighetsstudie for finansiering av en bypakke. Mulighetsstudien skal utrede trafikantbetaling som delfinansiering av bypakken, inklusive mulighetene for tidsdifferensierte bompengesatser som trafikkregulerende virkemiddel. Studien skal ferdigstilles og vedtas Mulighetssstudien legger til grunn et omfang av tiltak som bygger på anbefalingene i KVU- Grenland, med en etappevis gjennomføring av tiltak. Anbefalt konsept foreslår i første fase en optimalisering av dagens vegnett som inkluderer framkommelighetstiltak for kollektivtransport og næringstransport, samt en rekke tiltak for å fremme miljøvennlig transport og bymiljøtiltak. Det arbeides ut ifra at bypakken skal kunne finansieres hovedsakelig gjennom brukerfinansiering, men med en viss andel offentlig finansiering. Det ligger en stor utfordring i å skulle inkludere de mange gode tiltakene i bypakken, for eksempel med tanke på drift av kollektivtrafikk. Mulighetsstudien vil vise i hvor stor grad en vil kunne få gjennomført de ønskede tiltakene med det tenkte finansieringsopplegget. Det er en målsetting at forholdet mellom grønne tiltak og veitiltak som er angitt i KVU-Grenland skal opprettholdes. Det vil likevel være en vanskelig oppgave å få kollektivtilbudet opp på det nivået som er ønskelig, og en eventuell 4-årig belønningsavtale vil kunne gi et betydningsfullt løft for den miljøvennlige transportsatsingen i Grenland. 7. Lokalt driftstilskudd til kollektivtransporten (Vedlegg 7- side 42 ) Siste kalen- Gj.sn. foregå- Budsjettert derår ende 5 år Endring siste år i år (mill.kr.) (mill.kr.) (pst). (mill.kr.) 70* 62* 5%* 85,5 *Tallene er ikke oppdaterte 2010-tall, ettersom disse ikke ennå er styrebehandlet i Vestviken kollektivtrafikk AS. Utgifter til kollektivtransporten har hatt stor økning blant annet på grunn av inngåelse og oppstart av ny kontrakt i Grenland fra 28.juni 2010, med økte krav til kvalitet, sikkerhet og materiell, samt ønske om å vektlegge miljø og klimamålsettinger. 8. Årsrapport for 2010 (2011-søknad: eget hefte - vedlegg 8) Grenland ble i 2010 tildelt 10 millioner kroner i belønningsmidler. I utgangspunktet søkte Grenland om å inngå en 4-årig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Da utfallet av søknadsbehandlingen ble en ettårig avtale, ble midlene fordelt uavhengig av prioriterte tiltak i søknaden. Mer informasjon om tiltak som finansieres med belønningsmidler 2010 er beskrevet i vedlegg 10.

7 9. Annen dokumentasjon (eget hefte vedlegg 9) Tiltaksplanen er basert på politiske vedtak og foreløpige anbefalinger i KVU-Grenland. De mest sentrale vedtakene som er gjort i 2009 er: - Prosjektplan for Bystrategi Grenland samarbeidet (alle aktører) - Porsgrunn og Skiens klima- og energiplan/handlingsplan for Framtidas Byer - Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland (alle aktører) - Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien - Hovedvegnett for sykkel i Grenland (fylkeskommunen, Skien, Porsgrunn, Siljan) - Budsjettbehandling og prioritering av kollektivtrafikken i Telemark Fylkeskommune (15 millioner fra veg til kollektiv) For øvrig vedlegges sentrale utredninger som er gjennomført i 2009 og relevante notater: - Vedtatt prosjektplan for Bystrategi Grenland (trykt/digitalt) - Saksframlegg Strategi for økt miljøvennlig persontransport og rapport (trykt/digitalt vedlegg) - Notat og saksframlegg om felles P-politikk i Porsgrunn og Skien (trykt) og rapport del 2 og del 3 (digitalt) - Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland med handlingsplan (digitalt) - Handlingsplan for Porsgrunn og Skien i Framtidens byer (digitalt) - Notat om kreativ byutvikling i Porsgrunn (digitalt) - Sluttrapporter: Smart trafikant i Porsgrunn og forprosjekt i Grenland 10. Dokumentasjon nye tiltak (2011-søknad: eget hefte vedlegg 10) Nye vedtak og tiltak er samlet i en egen oversikt i vedlegg 10. De mest sentrale vedtakene som er gjort i 2010 er: Høringsuttalelse til KVU-Grenland (felles uttale og saksframlegg fra alle kommunene) Bypakke Grenland med oppstart av mulighetsstudie (felles uttale og saksframlegg fra alle kommunene) Felles parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner Energi- og klimaplan for Bamble kommune Prosjektplan Bystrategi Grenland Kollektivplan for Telemark, med prioritering av arbeidsreisende i byområdene og Grenland Dato : Ansvarlig : Telemark fylkeskommune, kontaktperson Marte Bakken Resell E-postadresse: Telefon : /

8 VEDLEGG 8: ÅRSRAPPORT 8.1 Fordeling av tildelte midler i 2010 Fylkesutvalget vedtok i oktober 2010 fordelingen av 10 millioner kroner i belønningsmidler, etter forslag fra Bystrategi Grenland-samarbeidet. Ettersom utfallet av søknadsbehandlingen om en fireårig avtale resulterte i en ettårig avtale, ble midlene fordelt uavhengig av søknadens prioritering av tiltak. Følgende prinsipp ble lagt til grunn for fordelingen av midlene: Tiltak som legger grunnlag for en god søknad om 4-årig avtale i belønningsordningen Herunder: o Restriksjoner for biltrafikken. o Fokus på attraktive løsninger for kollektivtrafikken og gang/sykkel. o Videreføring av igangsatte prosjekt Unngå store svingninger i busstilbudet fram mot en eventuell 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet i belønningsordningen. Tiltak Tildeling 2010 Arealbruk: Utredning av potensialet for fortetting rundt 0,5 knutepunkt og kollektivaksar (buss og bane) Bilbruk: Vidareutvikle felles parkeringsordning i Grenland 0,5 Gange og sykkel: Hovedvegnett for sykkel i Grenland 1,0 Kollektiv: Auka kapasitet på metrolinjenett i rush (drift)* 4,5 Kollektiv: Sanntidsinfo, billettprodukter og brukerkampanje 2,5 Smart trafikant mobilitetveiledning og kommunikasjon 1,0 Totalsum 10 mill * Behovet for ytterligare kapasitetsauke utover ekstra skolekjøring vurderast fortløpande som følgje av nye data og status haust/vinter 2010/2011. Rute M1 skal prioriterast. De resterande midlane kan brukast til framkommetiltak for buss i 2011 dersom de ikkje brukast til kjøring (drift). 8.2 Måloppnåelse i 2010 Under beskrives kort status for tiltakene i belønningsordningen Oversikten er imidlertid ikke uttømmende når det gjelder Grenlands måloppnåelse. Det vises i tillegg til Skien og Porsgrunns rapportering innenfor framtidens byer, samt vedlegg 10 med oversikt over relevante politiske vedtak, prosjekter og oppfølging av tiltak. Utredning av potensialet for fortetting rundt knutepunkt og kollektivakser (buss og bane) Det er satt av belønningsmidler til å utrede potensialet for fortetting i bybåndet, rundt knutepunkt og kollektivakser. Utredningen vil basere seg på vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid, men også områder som ikke enda er studert men som det er ønskelig å se nærmere på. Konsulentoppdraget vil legges ut våren I løpet av høsten 2010 har det også vært brukt mye ressurser på deltakelse i den internasjonale arkitektkonkurransen Europan 11 (se vedlegg 10). Skien, Porsgrunn og Telemark

9 fylkeskommune har sammen laget grunnlaget for et konkurranseprogram, der muligheten for fortetting i knutepunkt langs en mulig bybane-trase gjennom deler av bybåndet er en av problemstillingene. Frist for konkurransen er juni 2011, og forslagene som kommer inn vil bli tatt med i det videre arbeidet med utredningen av fortetting i bybåndet. Videreutvikling felles parkeringsordning i Grenland. Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien er et delprosjekt i regi av bystrategi Grenlandsamarbeidet, og en del av Skien og Porsgrunn sitt handlingsprogram for Framtidens byer. I 2010 har det primært vært arbeidet med planprogram for endringer av arealdelen til både Porsgrunn og Skien kommuner. Planprogrammet har vært på høring og ble vedtatt av bystyrene (Porsgrunn , Skien ). Det har vært møter i Planforum (med fylkesmannen og fylkeskommunen til stede) og hovedutvalg for Plan- og kommunalteknikk (felles for både Porsgrunn og Skien). Det arbeides nå videre med inntegning av A-, B- og C- soner for parkering på kart, før endelig revisjon av kommuneplanenes arealdeler i Samtidig har det vært nedbygging og reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum, reduksjon av parkeringsplasser for ansatte, samt innføring av parkeringsavgift på langtidsparkering (se vedlegg?). Det arbeides også med et fellesprosjekt for parkering (flere bykommuner) i regi av Vegdirektoratet og TØI som nå er i startfasen. Hovedveinett for sykkel i Grenland Gjennom arbeidet med sykkelvegplanen i 2009 ble det definert 3 hovedruter for sykkeltrafikk gjennom bybåndet. Rutene er brukbare i dag, men det er planlagt flere forbedringer som en del av tiltakene i sykkelvegplanen. Det blir nå satt i gang et skiltingsprosjekt for å synliggjøre rutene og for å skape blest om mulighetene. Samtidig er Bamble kommune en viktig del av bybåndet og må komme med i sykkelvegplanen. Det er satt av midler til delfinansiering av utarbeiding av planen. Grenland satser på sykling, og fra 2010 og framover vil det bli brukt mye resurser på sykkeltiltak. For å måle og målrette innsatsen er det viktig med pålitelige tellinger. Bystrategisamarbeidet gjennom sykkelgruppa har derfor prioritert å bruke belønningsmidler på sykkeltellere. Gode tellinger har også en funksjon i arbeidet med å skape blest om syklinga. Grenland har en god tradisjon på sykkelopplæring av skolebarn, noe som har ført til en høy andel barn som sykler til skolen (se vedlegg 10) Satsingen må videreføres og det er prioritert midler til dette som vil bli brukt i Prosjektet ble i 2010 utvidet til også å gjelde barnehager. En ser imidlertid i tillegg et behov for oppfølging av ungdom. Dersom det blir tildelt flere midler i 2011 vil en kunne nå disse gruppene gjennom prosjekt i videregående skoler. Økt kapasitet på metrolinjenett i rush (drift) I søknaden om 4-årig avtale var det foreslått en stor andel midler til kollektivtiltak, blant annet til økt frekvens og kapasitet på metrolinjenettet. Ny kontrakt for kollektivtrafikk i Grenland fra slutten av juni 2010 innebar endrede rutetider. I samme tidsrom ble parkeringsavgift på langtidsparkering innført. Dette skapte økt kapasitetsbehov på kollektivnettet. Det ble derfor satt av belønningsmidler til dubleringsbusser på enkelte avganger med kapasitetsproblemer i rushtiden. Tiltaket for ekstrakjøring evalueres fortløpende. Midler som eventuelt blir til overs, skal brukes på tiltak for bedre framkommelighet for bussene. Tiltaket er ment å gjelde ut året Ved en ettårig avtale er det ikke hensiktsmessig å øke driften, med fare for for mye

10 svingninger i tilbudet. Samtidig er det viktig å forsøke å opprettholde et så godt som mulig busstilbud fram mot en eventuell forhandling og avklaring om en 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet. Sanntidsinformasjon, billettprodukter og brukerkampanje Vestviken kollektivtrafikk (VKT) har på vegne av fylkeskommunen utarbeidet en prosjektplan for innføring av sanntidsinformasjon på utvalgte bussholdeplasser og kollektivknutepunkt. Prosjektet er nå ferdig planlagt og inne i en anbudsprosess. Ettersom Vestfold fylkeskommune samtidig har jobbet med å innføre sanntidsinformasjon, har VKT som administrerer kollektivtrafikken for begge fylkeskommunene ønsket å gå ut med et felles anbud. Dette for å trekke på stordriftsfordeler, blant annet med tanke på størrelse på kontrakt og dermed nå ut til fleire leverandører I 2010 har det vært jobbet med å utvikle nye billettprodukter for kollektivtrafikken i Grenland. Det arbeides for å innføre elektroniske månedskort som erstatter dagens månedskort i papir, og etablering av salgskontorer der disse og andre billettprodukter skal selges. Dette arbeidet går parallelt med og vil innrette seg etter de føringer som etableres i det nasjonale prosjektet som skal danne grunnlaget for en bransjenorm innen personvern og Vegdirektoratets Håndbok 206. Det er satt av belønningsmidler til en brukerkampanje i forbindelse med videreutvikling av avviksrapporteringsystemet til busselskapet i Grenland. Ønsket er å få fler brukere av kollektivtilbudet til å melde inn ris og ros til transportøren. Det arbeides nå med å åpne opp for tilbakemelding via tekstmelding direkte til det eksisterende avviksrapporteringsystemet, og en kampanje for å markedsføre ordningen. Mobilitetsveiledning og kommunikasjon Kommunene Porsgrunn og Skien har i samarbeid med Telemark fylkeskommune (bystrategi Grenland-samarbeid) lyst ut og ansetter våren 2011 en konsulent som skal kommunisere, koordinere og delta i enkelte delprosjekter i Framtidens byer. Eksempler på delprosjekter kan være mobilitetsveiledning i Grenland, den europeiske mobilitetsuka, og diverse kommunikasjonsarbeid. Prosjektstillingen er et treårig engasjement i 70 % stilling, finansiert gjennom midler fra Framtidens byer og Belønningsordningen. 16 kvalifiserte kandidater har søkt.

11 Vedlegg: Politiske vedtak 1. Høringsuttale KVU Grenland Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 56/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1935 Saksprotokoll Tittel: HØYRINGSUTTALE TIL "KONSEPTVALGUTREDNING FOR GRENLAND" Vedtak i Fylkestinget Telemark fylkeskommune sluttar seg til målsettingar og anbefalt konsept som presentert i konseptvalgutredninga for Grenland, datert januar 2010, og legg dette til grunn for vidare arbeid med Bypakke Grenland. Telemark fylkeskommune oversender vedlagte høyringsuttale til Statens Vegvesen Region Sør 2. Bypakke Grenland Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 57/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/2655 Saksprotokoll Tittel: BYPAKKE GRENLAND Vedtak i Fylkestinget Telemark fylkeskommune viser til høyringsuttale til konseptvaltutredning for Grenland, og legg denne til grunn for vidare arbeid med Bypakke Grenland Utbygginga av vegstrekningar og andre tiltak som vist i fase 1 i konseptvalutredninga (inklusiv strekninga Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand) skal starte så raskt som mogleg. Framtidig fase 2 tas opp til handsaming etter at fase 1 er komme godt i gang Telemark fylkeskommune ber Statens Vegvesen om at det snarast blir sett i gang arbeid med ein mulighetsstudie for finansiering som har som overordna målsetting at finansieringa blir gjort ved mest mogleg rettferdig belastning i henhold til trafikk/ miljøforbedringar og trafikktryggleikstiltak. Mulighetsstudien skal innehalde ein vurdering av bruk av differensierte bompengesatsar som trafikkregulerande verkemiddel Det skal opprettast eit finansieringsselskap så snart det er hensiktsmessig for å sikre ei raskast mogleg framdrift. 3. Kollektivplan for Telemark Saksprotokoll Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 9/10 Arkivsak: 09/1645 Tittel: KOLLEKTIVPLAN FOR TELEMARK 2009 Vedtak i Fylkestinget

12 1. Kollektivplan for Telemark skal leggjast til grunn for vidare kollektivsatsing i fylket. Dette inneber følgjande strategiske grep: a. Prioritere område med størst potensial for auka kollektivandel og miljøeffekt. b. Effektivisere kollektivtilbodet i distrikta gjennom eit større innslag av bestillingstransport. c. Utover dette prioritere strategiske ruter med tyding for regional utvikling (reiseliv, arbeidsplassar og service), og byar og tettstader som gjennomfører ein samordna areal- og transportpolitikk. I tillegg skal nedanståande punkt prioriterast: d. Samarbeide med kommunane i Grenland om heilskapleg verkemiddelbruk som gir betre rammevilkår for kollektivtransporten (Bystrategi Grenland). e. Samarbeide med Jernbaneverket, NSB og andre aktørar for å koordinere buss- og banetilbodet. f. Samarbeide meir med kommunane m.a. gjennom innspel til planlegging, når det gjeld å gjennomføre og effektivisere lovpålagt skuleskyss. g. Gjere det regionale kollektivtilbodet meir attraktivt ved å samordne takst- og billettsystem, informasjon, marknadsføring og forbetre korrespondansen uavhengig av aktør. h. Sørge for at sjåføropplæringa styrkes og kvalitetssikres i. Bidra aktivt til å utvikle attraktive kollektivknutepunkt som eit verkemiddel i regional utvikling. 2. Kollektivplanen blir vedtatt med foreslåtte mål og skal følgjast opp vidare som synt i saka. Punkta i høyringsfråsegnene skal innarbeidast i samsvar med kommentarane frå fylkeskommunen som vist i det trykte vedlegget. 3. Å gjennomføre foreslåtte tiltak og oppnå målsettingane, inneber bidrag frå statlege tilskotsordningar og alternative finansieringskjelder. Det skal difor leggjast vekt på vidare arbeid med dette. 4. Kollektivplanen med vedtatte strategigrep skal liggje til grunn for innhald og rammer i avtaler om drifta av kollektivtrafikken og løyver som fylkeskommunen gir 5. Det skal utarbeidast ein lettlest kortversjon av kollektivplanen med utgangspunkt i høyringsutkastet og fylkestingsvedtak. 6. Bruk av biogass bør integreres i ny handlingsplan, jfr. Forstudien Bussdrift på biogass som del av Klimakutt Grenland. 4. Fylkesvegplan for Telemark Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 27/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1809 Saksprotokoll Tittel: FYLKESVEGPLAN Vedtak i Fylkestinget: 1. Telemark fylkesting vil sterkt understreke behovet for at Staten retter opp tidligere underbudsjettering av riksveiene ved å øke rammene til fylkeskommunen for å ta igjen det akkumulerte forfall i veikapitalen på overføringstidspunktet. Dette er helt avgjørende om en skal nå de overordna mål om et berekraftig transportsystem og en trygg og stabil ferdsel på fylkesveinettet. Fylkestinget ber administrasjonen utrede om Telemark har fått sin rettsmessige andel i forhold til andre fylker med tanke på investeringar i riksveier i senere tiår. 2. Forslag til fylkesvegplan for Telemark for , inkludert handlingsprogram for

13 vedtas slik det ligg føre i høyringsforslaget med følgjande merknader: Vedtak i sak 24/10, punkt 4, til investeringsramme vedtas som investeringsprogram i perioden Prioritering av tiltak som skal inngå i rentekompensasjonssøknad er følgjande: Fv37 Prestura og Jønjiljo, tryggleiksoppgradering 83 mill kr 4. Strekningen fra Sannidal til Tangen på Fv 363 klassifiseres som strategisk viktig fylkesvei. Behandlinga i Fylkestinget Notat frå fylkesrådmannen datert Emne: Fylkesvegplan Justering av investeringsramme (alt.1) i handlingsprogrammet blei delt ut i gruppemøtene. Fylkesutvalets tilråding blei samrøystes vedteke. 5. Felles parkeringsordning Skien-Porsgrunn Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 152/10 Arkivsak: 09/4863 Tittel: FELLES PARKERINGSPOLITIKK I PORSGRUNN OG SKIEN. GODKJENNING AV PLANPROGRAM. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredning, vedtas planprogram for endring av kommuneplanens parkeringsnormer datert Kommunedelplan for sentrum Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 67/10 Arkivsak: 07/3946 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR SKIEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Forslag til kommunedelplan, plankart og bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn. Fram til 2. gangsbehandling skal det vurderes om byggehøydene på deler av felt K1-6, Smieøya, kan økes til inntil 10 etasjer. Før offentlig ettersyn skal det gjøres følgende endringer i planforslaget: Legge inn bestemmelse om tilknytningsplikt til fjernvarme Legge inn høyspentkabel (i bakken) i Lundedalen som fareområde i plankartet Utvide byggeområde S-11 med 5 m ut i vannet Rette målformulering for trafikk i planbeskrivelsen fra en økning av kollektiv-/gang- og sykkelreiser fra 26% til 39% innen 2015 til en økning fra 26% til 52% innen Følgende reguleringsplaner foreslås opphevet: Nr. 692 Bebyggelsesplan for nordvestre del av arealene til A/S UNION på Klosterøya i Skien. Egengodkjent Nr. 749 Reguleringsplan for en del av Kverndalsområdet, mellom Liegata, Lie kirkegård og Skien kirke, Lietorvetområdet. Egengodkjent Nr. 836 Deler av reguleringsplan for Landmannstorget og parkeringsanlegg i fjell. Egengodkjent Nr. 895 Reguleringsplan for Smieøya. Egengodkjent

14 Oversendelse til administrasjonen: Smieøya skal, som den framstår i dag, være et friområde. Når eventuelt PM5 bygget tas i bruk, kan en utvidelse skje til de funksjonene PM5 skal ivareta. Det settes i gang et mulighetsstudium om framkommelighet i forhold til å fjerne Møllebrua. Forslaget skal legges fram i første halvdel av planperioden. En eventuell utbygging i vannet, i S-11 området, må ikke redusere tilgjengeligheten for allmennheten til vannet. Tilgjengeligheten bør økes ved for eksempel ved å lage trappetrinn ned mot vannet. Målformulering for trafikk må økes i forhold til intensjonen i klima- og energiplanen. Skien kommune må i dialog med Fylkeskommunen om ny plassering eller utvidelse av Skien videregående skole. Byggehøgdene i området Kverndalen på område S41, S52 vurderes økt frem til 2. gangsbehandling. Byggehøgdene i området Smieøya Klosterøya på områdene S8, S10 vurderes økt frem til 2.gangsbehandling. Smieøya sin fremtidige funksjon vurderes særskilt. 4 av 4 Det er et mål at barnefamilier skal etablere seg i sentrumsområdet. HOTS ber administrasjonen frem til 2. gangsbehandling å lokalisere en sentral lekeplass i sentrumsområdet. Administrasjonen bes synliggjøre arealer som kan utvikles til lek og rekreasjon frem til gangsbehandling på generelt grunnlag i sentrumsplanen. Det må settes av areal til gjestebåthavn innenfor sentrumsplanen jfr. kanalsatsning og turisme. HOTS ber om at lokalisering av kulturinstitusjoner/utdanningsinstitusjoner blir tatt inn i sentrumsplanen. Områdeplassering forutsettes behandles i sluttbehandling av sentrumsplanen. (Tallene viser til sidetall i planbeskrivelsen til kommunedelplan Skien sentrum) Trafikk Nye tiltak (23) - Gatenettet i sentrum bør i hovedsak være toveiskjørt m/ smale gater og brede fortau og sykkelfelt i gate. Sivegate-prinsippet bør benyttes i tidligere stengte gater/einveiskjørte gater. Bolig (23) Nye tiltak - Det bør vurderes å fravike enkelte standardiserte krav for slik å oppnå at (deler av) bygårder i murbyen kan bygges om til bolig. Næringsutvikling (24) Nye tiltak - Proaktivt stimulere private aktører til investering, etablering og utvikling for å oppnå oppsving i næringsetablering og boligbygging i sentrum og bykjerne. - Mtp byfornyelse skal dette arbeidet ha høy prioritet og organiseres optimalt. - Forholdet mellom vekst og vern er utfordrende og ombygging/transformasjon må muliggjøres slik at etableringslyst og - evne ikke svekkes ved å stille detaljerte og rigide krav ut over hva som er juridisk hjemlet. 7. Boligprosjekter innenfor sentrumsplanen *Se ekstra vedlegg 8. Boligprosjekter rundt metrolinjene DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE NORD FOR BØLEVEGEN gangsbehandling Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hovedutvalg for teknisk sektor å legge Detaljregulering for et område nord for Bølevegen 130, datert , sist revidert , med bestemmelser, datert , ut til offentlig ettersyn.

15 Før 2.gangsbehandling bes tiltakshaver utrede universell utforming/livsløpsstandard av andel av boligene. Før 2.gangsbehandling skal hensynssone for flom tegnes inn på plankartet. Rådmannen foreslår følgende endringer/tilføyelser i bestemmelsene: Føye til nytt prikkpunkt under Rekkefølgekrav, pkt. 2.1: søknad om rammetillatelse skal vise områdene B1 B2 samlet. Nytt pkt. under Dokumentasjonskrav: Radon Dokumentasjon på forebyggende tiltak mot radoninntrengning skal foreligge ved søknad om byggetillatelse/rammetillatelse. Endre pkt til: Radon Ved ny bebyggelse, eller utvidelse av eksisterende bebyggelse, skal gulvkonstruksjonen nærmest bakken, samt veggkonstruksjonen i kjellervegger med fyllmasser inntil, utføres slik at radon hindres i å trenge inn. Konsentrasjon av radongass i oppholdsrom skal ikke overstige 100 Bq/m3. Under kjellergulv skal det være innretninger som effektivt kan lufte radongass. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal det leveres dokumentasjon på forebyggende tiltak mot radoninntregning. Endre pkt. 2.4 til: Flom Bygningsdeler og konstruksjoner som ikke tåler vann skal ikke plasseres lavere enn c+3,2. 9. Kommunedelplan for Menstad-Borgestad Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg teknisk Møtedato: Sak: 94/07 Arkivsak: 06/1237 Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD-MENSTAD 1. GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven 20-5, 28-1 og 33 legges forslag til kommunedelplan for Borgestad Menstad, plankart, bestemmelser og beskrivelse med konsekvensutredning datert , ut til offentlig ettersyn. Følgende reguleringsplaner oppheves: Plan nr. Plannavn Dato for godkjenning 396 Endringsplan for riksveg 36 fra Bøle til Menstad samt arealene mellom riksvegen og elva i Skien kommune 507 Reguleringsplan for nedre Borgestad Reguleringsplan for Bølevn/ G. Knudsensveg og tilstøtende arealer på strekningen fra gamle Eikornrød st. til og med Hauen transformatorstasjon 519 Reguleringsplan for fylkesveg H-31, parsell Gunnar Knudsensveg Åkre med tilstøtende områder 585 Reguleringsplan for et område langs Skienselva på Bøle (gnr.bnr

16 67/4, 67/5 og 7, 67/35, 67/36, 67/37, 67/72 og 67/175) 601 Reguleringsplan for Menstadbrua Reguleringsplan for området nord og syd for Menstad gård - Eilag Reguleringsplan for Gunnar Knudsens veg Reguleringsplan for gamle Borgbanen og Tollamoen - Borgestad Før offentlig ettersyn skal det legges inn turvei langs elva i felt E5 og B4. Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 182/10 Arkivsak: 06/1237 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD-MENSTAD. 2.GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Saken utsettes til neste møte og at det blir befaring for hovedutvalget 11. januar kl Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 6/11 Arkivsak: 06/1237 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR BORGESTAD-MENSTAD. 2.GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Saken utsettes og sendes tilbake til administrasjonen. Administrasjonen bes vurdere å finne en løsning på undergang jfr. innsigelsen fra Statens vegvesen og at dette blir et rekkefølgekrav. 10. Reguleringsplan for Klosterøya Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 109/10 Arkivsak: 06/4116 Tittel: REGULERINGSPLAN FOR KLOSTERØYA VEDTAK: Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtas reguleringsplan for Klosterøya, plankart og bestemmelser sist revidert Følgende endring gjøres i plankartet: % BYA for felt 11 økes til 50. Følgende endringer gjøres i bestemmelsene: Øverst på s.15 rettes Felt 17 A til Felt 17.

17 I pkt. 11 a) andre avsnitt, føyes to parenteser til: Vest for veg 1 tillates totalt m 2 BRA til forretning (felt 11 og 13). Innenfor hvert felt tillates forretning inntil 800 m 2. Øst for veg 1 tillates total m 2 BRA til forretning (felt 2, 4, 7A og 9). Hver enkelt forretning skal ikke overstige m 2. Pkt. 5.6 i bestemmelsene Krav til uteoppholdsareal På østsiden er MUA = 11 m 2 pr. boenhet. Minimum 5 m 2 skal så vidt mulig ligge på gateplan/inngangsplan. Balkong, terrasse, takhage, og lignende skal så vidt mulig utgjøre minimum 6 m 2 pr. boenhet. På vestsiden er MUA = 15 m2 pr. boenhet. Minimum 5 m2 skal ligge på gateplan/inngangsplan. Balkong, terrasse, takhage, og lignende skal utgjøre minimum 6 m2 pr. boenhet. Uteoppholdsarealene skal ha trafikksikker adkomst, tilfredsstillende sol- og støyforhold og innby til opphold og sosialt samkvem, rekreasjon, lek og spill. 30 % av arealene skal være opparbeidet som sammenhengende grøntareal. Bystyret oppfordrer til at man ved framtidig boligutvikling på Klosterøya søker å inngå i Future Built-programmet* som et pilotprosjekt sm.m. Framtidens byer. *Future Built er et 10-årig program for å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur bl.a. i samarbeid med Framtidens byer. Universell utforming: Stigningsgraden i gangveien GS3 i felt 14 bør reduseres ved for eksempel korketrekker eller gangbru. Sykkelparkering på hele Klosterøya skal økes. Det skal gjøres en særskilt vurdering av sikkerhet i forhold til hver byggesak. Utbyggingsavtalen bes ta særlig hensyn til ansvar mellom Skien kommune og Klosterøya vedrørende grøntområder og offentlige byrom. Bruforbindelsen mot Smiøya og østfronten Bryggevannet avklares mellom Klosterøya og Skien kommune, herunder økonomisk medvirkning. Bystyret vil understreke viktigheten av at bruforbindelsen mot Smiøya prioriteres. Dette for å forsterke lokaliseringen mot sentrum. OVERSENDES ADMINISTRASJONEN: Jon Olav Stensrød (H): Høyre ønsker at bruforbindelse mellom Klosterøya og Jernbanebrygga utredes parallelt/samtidig med bruforbindelse til Smiøya. Harald Christiansen (Ap): Ved eventuelt salg av Klosterøya avklares ansvaret med opprydding av forurensning i grunn og i vann med nåværende eier eller eventuell ny eier. 11. Reguleringsplan for Mobiletomta/Fløtninga Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato:

18 Sak: 36/10 Arkivsak: 06/3836 Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN - FLØTNINGA Hovedutvalgets vedtak: Med hjemmel i plan- og bygningsloven legges reguleringsplan for Fløtninga, med kart og bestemmelser datert , ut til offentlig ettersyn. Senest før sluttbehandling av planen bes følgende endringer / suppleringer foretatt: I bestemmelsene: Pkt i reguleringsbestemmelsene endres i samsvar med anbefalingen fra NVE sin veileder Vurdering av områdestabilitet ved utbygging på kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Punkt endres til Ny bebyggelse skal knyttes til fjernvarmeanlegg. Det kan gjøres helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninmger vil være miljømessig bedre enn tilknytning. Dersom det ikke finnes fjernvarmeanlegg innenfor aktuelle konsesjonsområde for fjernvarme, skal ny bebyggelse utformes slik at den kan tilknyttes framtidig fjernvarmeanlegg innenfor konsesjonsområdet. Tilknytningen skal foreligge når fjernvarmeanlegget står ferdig. Punkt bør si noe om at en viss andel av bebyggelsen innenfor felt B4 og B5 skal trekkes inn fra byggegrensen, som vist i fotomontasje. Punkt bør si noe om å separere bygningsvolum i feltene B7 og B8, som vist i fotomontasje. Punkt i bestemmelsene endres, i henhold til ny norm for bil- og sykkelparkering. Punkt 4.2 endres til området P1 skal benyttes til gjesteparkeringplass. Normene for lekeplasser tas inn som bestemmelse, og det settes samtidighetskrav til opparbeiding av nær- og sandlekeplass. Minste uteoppholdsareal (MUA) kommer i tillegg til lekeareal, og bør settes til minimum 15 m 2 pr bolig. Det fastsettes kvalitetskrav for opparbeidingen av disse: Oppholdsarealene skal ha trafikksikker atkomst, tilfredsstillende sol - og støyforhold og innby til opphold og sosialt samkvem, rekreasjon, lek og spill. 30 % av arealene skal være opparbeidet som sammenhengende grøntareal. Begrepet småbåthavn tas ut av bestemmelsenes punkt 6.1. F1-F4 skal tilrettelegges for allmennheten tas inn som eget punkt Illustrasjoner: Snitt-tegning vedlagt planen må tydeliggjøre hvordan flomhøyden på kote 9.4 ivaretas. Det må illustreres / utredes hvordan trafikksikkerheten kan ivaretas der gjennomgående GSveg (GS1 og GS2) krysser foran nedkjøringene til parkeringsanlegg / har sambruk med kjøreveien. Byggeformålsgrense for feltene B4 og B5 settes til minimum 20 m fra steinsatt vannkant til Hjellevannet. Hovedutvalget vil frem til 2. gangs behandling vurdere om høydene i feltene B2, B4, B5 og B11 skal reduseres med en etasje, og om utnyttingsgraden (BYA) på 80 % skal reduseres. 12. Prinsippsak om utvikling av kollektivknutepunkt på Landmannstorvet Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 5/11

19 Arkivsak: 09/5332 Tittel: SAKSPROTOKOLL: LANDMANNSTORGET: VALG AV HOVEDLØSNING FOR NY KOLLEKTIVTERMINAL OG TILLIGGENDE GATEBRUK Hovedutvalgets innstilling: 1. I det forestående arbeidet med reguleringsendring for Landmannstorget velges en trafikk- og terminalordning basert på at: A. Kjøremønsteret opprettholdes som i dag, bortsett fra at Skistredet mellom Kongensgt. og Torggt. stenges. B. Landmannstorget utvikles med parkmessig behandling og bygningsmasse basert på en ordning med bussterminal på Landmannstorget, som for eksempel alt. 3.1 og 3.2 (i Rapport om alternative løsninger av 15. april 2010), der lyssignalanlegg, sammen med andre aktuelle trafikktekniske tiltak, sikrer bussenes framkommelighet og gir fotgjengere god og sikker tilgjengelighet til/fra, og trygge forhold inne på terminalen. C. Skistredet mellom Kongensgt. og Torggt. tas inn som en del av løsningen for kollektivtrafikken inkl. taxi og likeledes Kongensgt. mellom Skisredet og Hesselberggt. D. Det antas at det må være minst 4 oppstillingsplasser for buss i hver retning. 2. Som en del av grunnlaget for reguleringsendringen bør det utarbeides en detaljert trafikkplan for alle gater og kryss rundt hele torgområdet der det framgår hvordan omtalte krav til bussenes og fotgjengernes framkommelighet og sikkerhet ivaretas. 3. Revidert sentrumsplan gir øvrige rammer og byplanmessige føringer for arbeidet med reguleringsendringen for Landmannstorget. 4. Det er et overordnet mål å legge forholdene til rette for kollektivtrafikken. 13. Kollektivtrase ved Skien Fritidspark Saksprotokoll Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 127/10 Arkivsak: 10/3644 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUSS TIL FRITIDSPARKEN - OMLEGGING AV BUSSRUTE Hovedutvalgets vedtak: 1. Notat om buss til Fritidsparken og omlegging av bussrute tas til orientering. 2. Administrasjonen bes videreføre planlegging av nødvendige tiltak for omlegging av dagens bussruter mellom Telemarksvegen og Hagebyvegen/ Bedriftsvegen til ny trasé via Fritidsparken-Gamle Bjørntvedtveg- Hagebyvegen/Bedriftsvegen. 3. Hovedutvalget peker på muligheten for å la busstraseen fortsette bort Moflatavn. og ut i rundkjøringen ved Elim/Rema 1000 mellom Telemarksvn. og Voldsveien, i en egen trase, og ber om at dette tas med i vurderingen. 4. Forprosjekt for de enkelte tiltak med kostnadsoverslag og plangrunnlag for aktuelle reguleringsendringer legges fram for HOTS i ny sak. 14. Tettstedsutvikling på Herre Saksprotokoll

20 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 66/10 Arkivsak: 10/1190 Tittel: TETTSTEDSUTVIKLING HERRE. Vedtak: 1. Det igangsettes arbeid med tettstedsutvikling på Herre med formål å uvikle tettstedet til et bedre bo- og oppvekstsområde. 2. Arbeidet ledes av Samfunnsutvikling og arbeidet organiseres som et prosjekt. 3. Det opprettes en stedsutviklingsgruppe (prosjektgruppe) med deltakere fra de berørte i forhold til prosjekt-og tiltaksområder. 4. Følgende aktører inngår i stedsutviklingsgruppen: a) Administrativt: - 1 representant fra enhet Samfunnsutvikling (prosjektleder). - 1 representant fra enhet Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning. - 1 representant fra enhet Oppvekst og Kultur. b) Politisk: - 1 representant fra Nærings-og Miljøkomiteen. - Barnetalsrepresentanten. - 2 politikere - Jan Runar Arvesen og Tom Markus - 3 representanter fra lokalmiljøet. 10/ / 10 Arkiv RA TETTSTEDSUTVIKLING HERRE Side 2 av 2 5. Teknisk komité er styringsgruppe. 6. Prosjektet tildeles kr , som finansieres ved bruk av Utviklingsfond, som pt utgjør kr ,- i udisponerte midler. 7. Det utarbeides prosjektplan for tettstedutviklingsarbeidet som bl.a. skal omhandle formål, organisering, framdrift med milepæler, økonomi og rapportering. Prosjektplanen framlegges for og vedtas av styringsgruppa senest september Ole Roger Dyrkorn fremmet følgende forslag til sammensetning av stedsutviklingsgruppe: - 1 representant fra enhet Samfunnsutvikling (prosjektleder). - 1 representant fra enhet Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning. - 1 representant fra enhet Oppvekst og Kultur. - Barnetalsrepresentanten - 2 politikere (en fra posisjon + en fra opposisjon, Tom Markus og Jan Runar Arvesen - 4 representanter fra lokalmiljøet som utpekes lokalt. Innstillingens pkt. 1, 2, 3, 5, 6 og 7 enst. Vedtatt. Innstillingens pkt. 4 vedtatt mot 2 stemmer. 15. Trafikksikkerhetsplan Utvalg: Kommunestyret Møtedato: Sak: 101/10 Arkivsak: 10/2725 Saksprotokoll Tittel: TRAFIKKSIKKERHETSPLAN - BAMBLE KOMMUNE Vedtak: Den fremlagte TS - plan for Bamble kommune, , godkjennes, med følgende endringer i prioriteringsliste som gir grunnlag for søknad om Aksjon Skolevei midler i årene framover: Tiltak nr. B1 prioriteres høyere (Omborsnes-Findal). Dette ønskes prioritert som nr. 4, på lik linje med Halen gård/skjærgårdshallen. Deler av Valleveien, gjennom Brevikstrand, er et stort behov for gang/sykkelsti. Bør prioriteres høyt ved senere anledning. Denne tas inn som en uprioritert strekning på lista.

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND Godkjent av: Rolf Helge Grønås Arkivsaksnr.: 09/2608 Arkivkode: N00 Saksbehandlar: Birgitte Hellstrøm Behandling

Detaljer

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1.

BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. Felles saksfremlegg om BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 MED PRINSIPPER FOR BILTRAFIKKREDUSERENDE TILTAK. Forslag

Detaljer

Kollektivtransporten i

Kollektivtransporten i Kollektivtransporten i Grenland Hvor står vi? Hva vil vi? Muligheter Utfordringer Status hvor står vi? Reisevaner: Godt over 50 % av turene våre er som bilfører Kollektivtransport benyttes for ca 1 av

Detaljer

Status belønningsavtale og Bypakke Grenland

Status belønningsavtale og Bypakke Grenland Status belønningsavtale og Bypakke Grenland Grenlandsrådet 14.09.2012 Samarbeid mellom: Telemark Fylkeskommune, Skien Kommune, Porsgrunn Kommune Bamble kommune, Siljan kommune, Jernbaneverket og Statens

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato:

Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Carlsen Arkiv: NAVN Arkivsaksnr.: 10/2021-6 Dato: 23.11.2010 BELØNNINGSORDNINGEN FOR BEDRE KOLLEKTIVTRANSPORT OG MINDRE BILBRUK/BUSKERUDBYPAKKE 1. REVIDERT HANDLINGSPROGRAM

Detaljer

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland

Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker til behandling høsten 2010: KVU høringsuttalelse (konseptvalgutredning for Grenland) Bypakke Grenland Felles saker i et regionalt samarbeid Forpliktende samarbeid på tvers av kommunegrenser

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Grenland. Mandat for byutredning i Grenland I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å

Detaljer

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring

Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8582-1 Saksbehandler Arild Richard Syvertsen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 27.06.2017 Mulighetsstudie Bymiljøpakke arendal- og grimstadregionen - høring 1. FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

HVA ER BYPAKKE GRENLAND?

HVA ER BYPAKKE GRENLAND? HER BYGGER HVA ER BYPAKKE GRENLAND? Bypakke Grenland fase 1 er en tiltaks- og finansieringspakke som inne holder to store vegprosjekt og nærmere 50 prosjekter for næringstransport, kollektivtrafikk, gange

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland

Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Bypakke, strategi for næringsareal og samarbeid i Grenland Birgitte Hellstrøm, Prosjektleder Bystrategi Grenland, Telemark Fylkeskommune Kunnskapsmøte - Samarbeid om infrastrukturprosjekt ByR Gardermoen

Detaljer

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem

Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Endret fokus i Arendal: Fra hovedvegnett til framtidig transportsystem Kommuneplan 2011 2021: Vekst i folketallet 64 000 innbyggere i 2040. Vi er 42 700 november 2011. Hvordan,og hvor, bygger vi boliger

Detaljer

Hva skjer i Telemark og Grenland?

Hva skjer i Telemark og Grenland? Hva skjer i Telemark og Grenland? NTP 2010 19, statlige handlingsprogram 2010-13 Statsbudsjettet rentekompensasjonsordningen Handlingsprogram for fylkesvegene Samarbeid om areal, transport og klima i Grenland

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07)

Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) Reguleringsbestemmelser til REGULERINGSPLAN FOR SMIEØYA Dato for siste revisjon av plankartet: 22.06.07 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 13.12.07 (i.h.h.t. bystyrevedtak 130/07) 1 AVGRENSNING

Detaljer

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2

Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Høringsuttalelse til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke 2 Hensikten med saken er å gi en felles høringsuttalelse fra de 5 kommunene og Buskerud fylkeskommune til Konseptvalgutredning for Buskerudbypakke

Detaljer

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014

FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 FYLKESVEGER OG KOLLEKTIVTRANSPORT I MODUM, SIGDAL OG KRØDSHERAD GRO R. SOLBERG 23.OKTOBER 2014 Samferdsel - organisering i fylkeskommunen Politisk: Hovedutvalg for samferdsel bestående av 15 politikere

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt

BYSTRATEGI GRENLAND. - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima. Prosjektplan for hovedprosjekt BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 Februar 2009 Innhold 1 Bakgrunn 1.1 Dette er vi enige om/ erkjennelsen 1.2 Hva har skjedd

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9

Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 SKIEN KOMMUNE Detaljreguleringsplan for Cappelensgate 6 og Liegata 9 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av plankartet : 03.02.2011 Dato for revisjon av bestemmelsene : 03.02.2011 Dato for

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 079/

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 079/ TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-298, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 06/2841-14 JournalpostID: 08/18503 Saksbeh.: Ingvild Kristine Wathne Røst REGULERINGSPLAN FOR BOLIGER NORD FOR FJELLVEGEN - LYEFJELL - PLAN 298 Saksgang:

Detaljer

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE

PLAN : REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN OG SKULEGATA, BRYNE Arkiv: PlanID - 0272.01, K2 - L12 Vår ref: 15/118-17 Journalpostid: 16/8287 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0272.01: REGULERINGSPLAN FOR DEL AV KVARTALET AVGRENSET AV MEIERIGATA, OLE TJØTTAS VEG, SVEINSVOLLVEGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen

SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP. Forslag til tilrådning frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG BYPAKKE GRENLAND - FINANSIERINGSSELSKAP Godkjent av: Fiona Thorvaldsen Arkivsaksnr.: 11/198 Arkivkode: Q00 Saksbehandlar: Aslaug Norendal Behandling i: Hovudutval for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 11/5142 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSENDRING FOR SENTRUMSPLANEN - KVARTAL 28 Saksbehandler: Guro Oudenstad Strætkvern Arkiv: HRENR kv 28 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/12 Planutvalget

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Tilgjengelighet til kollektivtilbud

Tilgjengelighet til kollektivtilbud Tilgjengelighet til kollektivtilbud Orientering i PSN 7. november 2013 Politisk vedtak av 28. februar 2012 TILTAK 1 Handlingsplan for innfartsparkeringsplasser, innenfor rammen av gjeldende eier- og planstrukturer

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Nore og Uvdal kommune

Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Rødberg : 19.01.2017 Arkiv : 143 Saksmappe : 2011/664 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Grete Blørstad Sluttbehandling. Kommunedelplan ID 2012004 Dagalifjell

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 42145/2016 Arkivnr.: 20130012/L13 Saksnr.: 2013/7290 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Øvre Bakkefeltet - 1.gangsbehandling

Detaljer

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012

Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer. ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 Status for innsatsområdene innen ATP-nettverket i Framtidens byer ATP-samling Bærum kulturhus 24. januar 2012 11 innsatsområder innen ATP+ ett felles for alle nettverk 1.1 Belønningsordningen for økt kollektivtransport

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING

FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA UTLEGGING TIL HØRING VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 16/00165-18 Arkivkode 140 Saksbehandler Eirik Aarrestad Saksgang Møtedato Plan- og økonomiutvalget 12.04.2016 FORSLAG TIL KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR VENNESLA 2016-2019 UTLEGGING

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN

Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Planprogram (Høringsutkast) TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Arkivsak: 10/1330 Arkivkode: 143 Q80 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET - REVISJON Utarbeidet av Karmøy kommune 24.06.2010 1. INNLEDNING 1.1.

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /17 Kommunestyret /17. Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 16.05.2017 026/17 Kommunestyret 23.05.2017 021/17 Arkivsak ID 16/1955 Saksbehandler Eva-Mari Rahkola Offentlig reguleringsplan Buksnes Skole - 2.gangsbehandling

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata. Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for plan og geodata Til: Fra: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Etat for plan og geodata Fagnotat Saksnr.: 201000282-2 Emnekode: SARK-510

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik

Vedtak om høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan for sykkel - del 1: sykkelveinett for sentrum og Rønvik Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2017 23159/2017 2016/2297 141 Saksnummer Utvalg Møtedato Bodø ungdomsråd 31.03.2017 Komite for plan, næring og miljø 05.04.2017 Vedtak om

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 121 Arkivsaksnr.: 13/6768-2 Dato: 27.05.13 PRINSIPPVEDTAK TRAFIKANTBETALING OG VIDEREFØRING AV AVTALE OM BELØNNINGSMIDLER â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer

Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Politiske innspill - forslag til arealbruksendringer Fremskrittspartiet FrP Lokalisering Kart Arealbruk Rådmannens vurdering 201 Gbnr 167/319, 80 Runni Gaard Seniorboliger på Eiendommen Runni Gaard. Gjeldende

Detaljer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer

Saksframlegg. Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksframlegg Fortetting i eksisterende boligområder - utvikling av strategier og retningslinjer Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Leif Sølve Bjørkevoll FE - 144, HIST - 13/19 14/746 Saksnr Utvalg Type Dato

Detaljer

Miljøløftet Tiltak og virkemidler

Miljøløftet Tiltak og virkemidler Miljøløftet Tiltak og virkemidler Adelheid Nes, sekretariatsleder. 07.11.2017 Innhold Kort om byvekstavtalen i Bergen Målsettinger og porteføljestyring Tiltak og virkemidler Måloppnåelse 07.11.2017 Kort

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM

PLAN : DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM Arkiv: PlanID - 0495.00, K2 - L12 Vår ref: 16/902-29 Journalpostid: 16/30892 Saksbeh.: Linda Trondsen PLAN 0495.00: DETALJREGULERING FOR BUSTADER AUST FOR UNDHEIM KAPELL, UNDHEIM Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune

K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming. Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune K1 Nasjonalt utviklingsprosjekt universell utforming Aktivitetsrapport 2012 Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune 1. Innledning Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune fikk i desember

Detaljer

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler

Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Prinsippvedtak trafikantbetaling og videreføring avtale om belønningsmidler Hensikten med saken er todelt: 1) Å avklare om trafikantbetaling prinsipielt anses som et aktuelt virkemiddel for kommuner i

Detaljer

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2

Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Graff Arkiv: 026 N00 &13 Arkivsaksnr.: 13/5869-2 Dato: 27.05.2013 HØRINGSUTTALELSE TIL KONSEPTVALGUTREDNING FOR BUSKERUDBYPAKKE 2 â INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET/BYSTYRET:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland

Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland Utstilling av sko under mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2009 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2010-2013 fra byområdet i Grenland

Detaljer

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen

Bypakker krav til dokumentasjon og effekter. Gyda Grendstad Statens vegvesen Bypakker krav til dokumentasjon og effekter Gyda Grendstad Statens vegvesen Byene Veksten må tas av kollektivtrafikk, gåing og sykling Konsentrert arealbruk Kraftig satsing på Buss Bybane, trikk, metro

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Tromsø. Mandat for byutredning i Tromsø I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for å oppfylle

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11.

Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.06.05, 21.06.06, 14.11. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BORGESTADKLINIKKEN MED TILGRENSENDE EIENDOMMER Dato for siste revisjon av plankartet : 06.01.05, 21.06.05, 14.11.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016

5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 5-årig samarbeidsavtale om areal- og transportutvikling i Nedre Glomma 01.07.2011-30.06.2016 1. Denne samarbeidsavtalen om areal- og transportutvikling i region Nedre Glomma er inngått mellom følgende

Detaljer

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør

Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023. Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Mandatet Transportetatenes faglige anbefalinger til regjeringens arbeid med Nasjonal transportplan 2014 2023

Detaljer

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen?

Buskerudbysamarbeidet. Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Reis smartere lev bedre Buskerudbysamarbeidet Hva er Buskerudbyen - og hvorfor Buskerudbyen? Buskerudbyen - fra Lier til Kongsberg Buskerudbysamarbeidet

Detaljer

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim

Uttalelse til forslag til handlingsprogram (23) for Miljøpakke for transport i Trondheim Arkiv: K21 Arkivsaksnr: 2014/4043-2 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Uttalelse til forslag til handlingsprogram 2015-18 (23) for Miljøpakke for transport

Detaljer

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023

Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Deres ref.: Vår ref.: Rune Gjøs, 22 47 30 33 Dato: 30. juni 2012 Høring- transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023 Sykkeltrafikkens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR VESTRE EINAREN 2, EGENGODKJENT 26.11.09 Endret i henhold til HOTS-vedtak den 15.06.10. Dato for siste revisjon av plankartet : 27-05-10

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Meld. St. 26 om Nasjonal transportplan Bymiljøpakker Direktør Lars Aksnes, Vegdirektørens styringsstab.

Meld. St. 26 om Nasjonal transportplan Bymiljøpakker Direktør Lars Aksnes, Vegdirektørens styringsstab. Meld. St. 26 om Nasjonal transportplan 2014-2023. Bymiljøpakker 06.05.2013 Direktør Lars Aksnes, Vegdirektørens styringsstab. Byområdene: styrket innsats for kollektivtransport, syklister og fotgjengere

Detaljer

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum

Ny vurdering av sykkelrute i Bodø sentrum Byplan Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 30.10.2017 66769/2017 2017/3580 141 Saksnummer Utvalg Møtedato 17/9 Råd for funksjonshemmede 16.11.2017 17/11 Bodø eldreråd 20.11.2017 17/48 Komite for

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TOLLNESMOEN NORD Dato for siste revisjon av plankartet: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.05.10, 09.08.10, 30.09.2010

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl.

REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSPLAN FOR MENSTAD UNGDOMSKOLE, GNR/BNR 69/70 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato bestemmelser: 03. 09. 2009. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 25. 09. 2009 Bestemmelsene gjelder for det

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.)

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR LUKSEFJELLVEGEN 242 (GBNR 56/166 M. FL.) Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 27.05. 2010. Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert

Detaljer

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende.

Hedmark fylkeskommune forutsetter at alle seks parter forplikter seg tilsvarende. Saknr. 13/5191-2 Saksbehandler: Øystein Sjølie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet vedtar at Hedmark fylkeskommune dekker inntil kr 75 000,- av

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert:

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA. Reguleringsplanen sist datert: REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE MELLOM KLOSTERSKOGEN TRAVBANE OG SOLUMGATA Reguleringsplanen sist datert: 13.09.12 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben

Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør. Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben Bransjetreff Arendal 11.11.2013 Bypakker og bymiljøavtaler i Region sør Avdelingsdirektør Dagfinn Fløystad Styring- og strategistaben 1 NTP 2014-2023: Bymiljøavtaler Mål i NTP 2014-2023 og Klimameldingen

Detaljer

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel:

Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold. Handlingsprogram for fylkesveger høring. Lovhjemmel: Arkivsaksnr.: 15/2262 Lnr.: 2580/17 Ark.: N00 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Handlingsprogram for fylkesveger 2018-2021 - høring Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: Lunner kommune

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Arkiv: PlanID - 0459.00, K2 - L12 Vår ref: 13/2155-95 Journalpostid: 15/19893 Saksbeh.: Ingrid Høymer Fossan PLAN 0459.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGUTBYGGING LANGS FRØYLANDSVEGEN, KVERNALAND Saksgang:

Detaljer

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø

Saksutskrift. Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune - Oppstart planarbeid. Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø Saksutskrift Sykkel- og gåstrategi for - Oppstart planarbeid Arkivsak-dok. 17/01163-4 Saksbehandler Siri Gilbert Saksgang Møtedato Saknr 1 Hovedutvalg for teknikk og miljø 04.05.2017 29/17 Hovedutvalg

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG

GJERDRUM KOMMUNE. Løpenr/arkivkode 4261/2014-39/43 15.05.2014 SAKSFRAMLEGG GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 4261/2014-39/43 15.05.2014 Saksbehandler: Kai Øverland Detaljplan for Ask Vestre gnr/bnr 39/48 mfl SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 37/14 Formannskapet 04.06.2014

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk

Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk 2014-2017 INNHOLD Planprogram for Kommunedelplan for kollektivtrafikk... - 1-1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planprogrammet...

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. 12/1143 Samferdselsdepartementet Vår ref. 12/3227-4 Postboks 8010 Dep Q50/HELB 0030 OSLO Dato 15.09.2012 HØRINGUTTALELSE TIL PARKERINGSLOVEN Viser til mottatt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øistein Brinck Arkiv: Q50 &13 Arkivsaksnr.: 14/680 Fremming av høringsforslag - endringer i parkeringsordning og parkeringspolitikk for Kongsberg kommune ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag.

Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Strategi for biltrafikkreduserende tiltak i Buskerudbyen Kunnskapsgrunnlag. Sammendrag. November 2010 Utredning på oppdrag av Buskerudbysamarbeidet. et samarbeid om areal, transport og miljø. Oppsummering

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker

Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker Arkiv: FA - L80, TI - &01 Arkivsak: 17/8179-1 Saksbehandler: Karl Ludvig Sørensen Dato: 10.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 121/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker 14.06.2017 Utbyggingsavtale

Detaljer

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter.

Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Saksprotokoll - Bystyret 27.01.2011 Behandling: Representanten Peder Syrdalen, H, stilte spørsmål om hans habilitet i saken siden han er leder i Nedenes bydelssenter. Bystyret vedtok enstemmig at representanten

Detaljer

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven

Vedtak 1. Forslag til planprogram for kommuneplanen legges ut til offentlig ettersyn i seks uker, jf. plan og bygningsloven ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 23/17 Eldrerådet 25.04.2017 24/17 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.04.2017 28/17 Hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg

Detaljer

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde

Kollektivplan i mellomstore byer; Eksempler fra Kristiansund og Molde Kurs i kollektivtrafikk Statens vegvesen 27. - 28. Januar 2015 ; Eksempler fra Kristiansund og Molde Sivilingeniør Jørgen Rødseth Disposisjon Bakgrunn, mål og strategier Dagens situasjon Kommuneplan og

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina

Melding om vedtak i FU-sak 171/15 - Nesodden kommune - Reguleringsplan for Svestad marina FYLKESADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 17.06.2015 2011/14740-13/101804/2015 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer