Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for fra byområdet i Grenland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for 2011-2014 fra byområdet i Grenland"

Transkript

1 Mobilitetsuka i Skien og Porsgrunn i september 2010 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene Søknad for fra byområdet i Grenland

2 Samferdselsdepartementet SØKNADSSKJEMA FOR 2011 Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene 1. Søker (Vedlegg 1- side 8: Notat om Bystrategi Grenland - organisering og samarbeid) Tilhørende vedlegg: Prosjektplan for Bystrategi Grenland Telemark fylke søker i tett samarbeid med kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble, samt Statens vegvesen og Jernbaneverket, som alle er deltakere i Bystrategi Grenland. Kommunene Porsgrunn og Skien er også deltakere i Framtidas Byer, hvor temaet areal og transport koordineres i bystrategisamarbeidet. Siljan kommune er med i Bystrategi Grenland, og det må avklares om Siljan også skal være med i belønningsordningen. 2. Søknadsperiode (Vedlegg 2- side 9: Notat om søknaden i forhold til krav til 4-årig avtale i retningslinjene) Grenland søker primært om en 4-årig avtale, og det er derfor grovt definert tiltak for hele perioden i vedlagte tiltaksplan. I den vedtatte strategien for økt miljøvennlig persontransport i Grenland er det lagt opp til tiltak både på kort sikt (2-4 år) og lang sikt, med ulike forutsetninger med hensyn til finansiering. Tiltak på lang sikt er forutsatt å følge opp Konseptvalgutredningen for Grenland (KVU), som nå foreligger. Tiltak på kort sikt er foreslått med bakgrunn i anbefalingene i KVU en, hvor fase 1 i hovedsak er tiltak for miljøvennlig transport. Grenland vil raskt komme i gang med dette arbeidet, og vi ønsker at en 4-årig avtale i belønningsordningen sees i sammenheng med oppfølging av KVU/KS1- vedtak som er grunnlaget for en bypakke. Vi ønsker derfor å komme i dialog med departementet om oppfølgingen av KVU-Grenland og finansiering av bypakke Grenland. Bybåndet sett fra Skien mot Porsgrunn med elva som deler området i en øst- og vestside

3 3. Byområdets avgrensing Søknaden omfatter det langstrakte byområdet Grenland, med kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble. Siljan har felles arbeidsmarked og handelsområde med de andre kommunene, og er derfor inkludert i byområdet. Befolkning (2010): Skien: Porsgrunn: Bamble: Siljan: Skien og Porsgrunn samordnet i 2007 revisjonen av sine arealplaner, og avgrenset bybåndet i denne sammenheng. Bybåndet ble definert med utgangspunkt i maks 1500 m gangavstand til nærmeste holdeplass for buss, planlagte bane og lokalsenter, slik at flest mulig kan bo og utføre daglige gjøremål uten å være avhengig av privatbilen. Videre utvikling er i store trekk forutsatt å skje innenfor dette bybåndet. Bybåndet: Befolkningskonsentrasjonen ca Areal: ca 100 km2 Lengde: ca 30 km 4. Trafikktall Siste kalen- Gj.sn. foregå- Prognose derår (2010) ende 5 år neste 5 år Personbiltrafikken endring endring endring (Vedlegg 4.1 side 11 ) ÅDT (pst.) ÅDT (pst.) ( ) ÅDT (pst.) Rv 36 Borgestad 3,0 % 6,6 % 1,5 * Rv 354 Vadbakken -7,5 % 2,1 % Rv 354 Kjørbekk 0,5 % -0,5 % Rv 354 Hesselberggt -1,0 % 1,7 % Kollektivtrafikken endring passasjerer endring passasjerer endring passasjerer (Vedlegg 4.2- side13) (pst.) (pst.) ( ) (pst.) 2 % 2%** 7,5% (hvert år)*** *Offentlige prognoser for Telemark er ca 1,0 % økning for lette kjøretøy og 1,6 % tunge kjøretøy pr. år Tallene er ikke oppdatert til , ettersom SVV opererer med faste tidskategorier. ** Ved innføring av nytt elektronisk billettsystem er det en økning på 2 %. Tallene er ikke sammenliknbare med tidligere år, og det er da kun disse to årene som er tatt med her. *** Det kreves en årlig vekst på 7,5 % fra 2010 til 2013 for å oppnå 30 % økning, som er målsetting i den vedtatte Kollektivplan for Telemark (2010). 5. Tiltaksplan med kostnader (Vedlegg 5 side 14-41)

4 Kommunene Porsgrunn, Skien, Bamble, Siljan og Telemark fylkeskommune har alle vedtatt likelydende strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland (2009/2010). Første del av vedtaket lyder: Strategien innebærer iverksettelse av en helhetlig tiltakspakke i bybåndet med hovedvekt på arbeidsreiser i etappe 1, og å: - Følge opp arbeidet med fortetting i bybåndet - Prioritere kollektivtrafikk og sykkel framfor bil ved tiltak på vegnettet for å endre konkurranseforholdet - Kontinuerlig utbygging av gang-/sykkelnettet og attraktive byrom - Bruke restriktive tiltak for persontransport med bil for å øke framkommelighet for næringstransporten Bakgrunn for valg av arbeidsreiser innenfor bybåndet som målgruppe på kort sikt er framkommelighetsproblemene i rushtiden, og muligheten til å tilby et godt kollektivtilbud. På lengre sikt utvides målgruppen da det her vil være mulig å utvikle et miljøvennlig transporttilbud i større omfang. Strategien er i samsvar med målsettinger og anbefalinger angitt i KVU-Grenland, som nå alle kommunene i Grenland samt fylkeskommunen har sluttet seg til gjennom likelydende politiske vedtak.

5 Tiltak på kort sikt skisseres i tabellen nedenfor med påført tilskuddsum for 2011 (for detaljer se vedlegg 5). Gjennomføringen av den kortsiktige strategien forutsetter midler fra belønningsordningen. Tiltakene i tabellene er ikke endret i forhold til 2010-søknaden. Det er imidlertid skjedd en viss utvikling siden sist. Noen tiltak er gjennomført eller delvis gjennomført med belønningsmidler fra Andre tiltak er delvis gjennomførte med egne midler. I tabellen er tiltak der det har skjedd vesentlige endringer markert med *stjerne. Det vises ellers til eget vedlegg med nye tiltak, se vedlegg 10. Tiltak kort sikt Arealbruk Arealplaner og utredninger som legger til rette for fortetting og omforming innenfor bybåndet, og bidrar til rett lokalisering av arbeidsplasser og handel Søknadssum ,5* 1/2 Mobilitetsplaner ved nye etableringer 0,5 1/2 Prioritering av byrom og utvikling langs elva 1 Bilbruk Vurdering av fysiske restriktive tiltak som bedrer fremkommelighet Innføre vedtatt felles parkeringspolitikk i Skien og Porsgrunn, * 1 (innebærer økte avgifter, boligsoneparkering, restriktive normer) Videreutvikle felles parkeringspolitikk i Grenland 0,5* 1 Fjerning av parkeringsplasser (gateparkering, offentlige og private 0,5* 1 arbeidsplasser) og innføring av 30 km soner i sentrumsgatene. El-bil ladestasjoner og mer miljøvennlig kommunal bilpark * Gange og sykkel Tiltak på hovedvegnett for sykkel nivå 1 4,5 * Videreutvikling av turvegnett 1 Bysykler og sykkelparkering 0,5 Sykkelopplæring for framtidens arbeidsreisende 0,5 Kollektiv Holdeplassutbedringer og knutepunkt 2 2 Framkommelighetstiltak - gjennomføring 4,5 2 Framkommelighetstiltak planlegging 2* 2 Økt frekvens og kapasitet på metrolinjenett 10 2 Attraktivitetstiltak (sanntidsinfo, wap the web og trafikkstyring, 1,5* 2 markedsføring, nye billettprodukter med mer) Miljøvennlig transport generelt Utredning alternativ finansiering (inkl.veiprising) 0,5* 1/2 Utvikling av metoder for bedre måling av trafikk 1 Smart trafikant mobilitetsveiledning/kontor 1,5 1/2 Pilotprosjekter 0,5 1/2 Sum søknad om tilskudd i mill 1) restriktive tiltak i forhold til biltrafikken 2) tiltak for bedre kollektivtrafikk De langsiktige tiltakene forholder seg til anbefalingene i KVU en og forutsetter alternativ finansiering gjennom en bypakke. En eventuell 4-årig avtale om belønningsmidler vil bidra til en bedre bypakke som vil kunne gi et ekstra løft for det miljøvennlige transporttilbudet i Grenland. 1

6 6. Finansierings- og framdriftsplan (Vedlegg 6 = vedlegg 5 side 14-41) Tilhørende vedlegg: Saksframlegg og vedtak Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland inkl. rapport utarbeidet av Rambøll. Vedtak om KVU og bypakke følger i vedlegg med politiske vedtak (2011-søknad). Det foreligger nå likelydende vedtak fra kommunestyrene og fylkestinget om mulighetsstudie for finansiering av en bypakke. Mulighetsstudien skal utrede trafikantbetaling som delfinansiering av bypakken, inklusive mulighetene for tidsdifferensierte bompengesatser som trafikkregulerende virkemiddel. Studien skal ferdigstilles og vedtas Mulighetssstudien legger til grunn et omfang av tiltak som bygger på anbefalingene i KVU- Grenland, med en etappevis gjennomføring av tiltak. Anbefalt konsept foreslår i første fase en optimalisering av dagens vegnett som inkluderer framkommelighetstiltak for kollektivtransport og næringstransport, samt en rekke tiltak for å fremme miljøvennlig transport og bymiljøtiltak. Det arbeides ut ifra at bypakken skal kunne finansieres hovedsakelig gjennom brukerfinansiering, men med en viss andel offentlig finansiering. Det ligger en stor utfordring i å skulle inkludere de mange gode tiltakene i bypakken, for eksempel med tanke på drift av kollektivtrafikk. Mulighetsstudien vil vise i hvor stor grad en vil kunne få gjennomført de ønskede tiltakene med det tenkte finansieringsopplegget. Det er en målsetting at forholdet mellom grønne tiltak og veitiltak som er angitt i KVU-Grenland skal opprettholdes. Det vil likevel være en vanskelig oppgave å få kollektivtilbudet opp på det nivået som er ønskelig, og en eventuell 4-årig belønningsavtale vil kunne gi et betydningsfullt løft for den miljøvennlige transportsatsingen i Grenland. 7. Lokalt driftstilskudd til kollektivtransporten (Vedlegg 7- side 42 ) Siste kalen- Gj.sn. foregå- Budsjettert derår ende 5 år Endring siste år i år (mill.kr.) (mill.kr.) (pst). (mill.kr.) 70* 62* 5%* 85,5 *Tallene er ikke oppdaterte 2010-tall, ettersom disse ikke ennå er styrebehandlet i Vestviken kollektivtrafikk AS. Utgifter til kollektivtransporten har hatt stor økning blant annet på grunn av inngåelse og oppstart av ny kontrakt i Grenland fra 28.juni 2010, med økte krav til kvalitet, sikkerhet og materiell, samt ønske om å vektlegge miljø og klimamålsettinger. 8. Årsrapport for 2010 (2011-søknad: eget hefte - vedlegg 8) Grenland ble i 2010 tildelt 10 millioner kroner i belønningsmidler. I utgangspunktet søkte Grenland om å inngå en 4-årig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Da utfallet av søknadsbehandlingen ble en ettårig avtale, ble midlene fordelt uavhengig av prioriterte tiltak i søknaden. Mer informasjon om tiltak som finansieres med belønningsmidler 2010 er beskrevet i vedlegg 10.

7 9. Annen dokumentasjon (eget hefte vedlegg 9) Tiltaksplanen er basert på politiske vedtak og foreløpige anbefalinger i KVU-Grenland. De mest sentrale vedtakene som er gjort i 2009 er: - Prosjektplan for Bystrategi Grenland samarbeidet (alle aktører) - Porsgrunn og Skiens klima- og energiplan/handlingsplan for Framtidas Byer - Strategi for økt miljøvennlig persontransport i Grenland (alle aktører) - Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien - Hovedvegnett for sykkel i Grenland (fylkeskommunen, Skien, Porsgrunn, Siljan) - Budsjettbehandling og prioritering av kollektivtrafikken i Telemark Fylkeskommune (15 millioner fra veg til kollektiv) For øvrig vedlegges sentrale utredninger som er gjennomført i 2009 og relevante notater: - Vedtatt prosjektplan for Bystrategi Grenland (trykt/digitalt) - Saksframlegg Strategi for økt miljøvennlig persontransport og rapport (trykt/digitalt vedlegg) - Notat og saksframlegg om felles P-politikk i Porsgrunn og Skien (trykt) og rapport del 2 og del 3 (digitalt) - Hovedvegnett for sykkeltrafikk i Grenland med handlingsplan (digitalt) - Handlingsplan for Porsgrunn og Skien i Framtidens byer (digitalt) - Notat om kreativ byutvikling i Porsgrunn (digitalt) - Sluttrapporter: Smart trafikant i Porsgrunn og forprosjekt i Grenland 10. Dokumentasjon nye tiltak (2011-søknad: eget hefte vedlegg 10) Nye vedtak og tiltak er samlet i en egen oversikt i vedlegg 10. De mest sentrale vedtakene som er gjort i 2010 er: Høringsuttalelse til KVU-Grenland (felles uttale og saksframlegg fra alle kommunene) Bypakke Grenland med oppstart av mulighetsstudie (felles uttale og saksframlegg fra alle kommunene) Felles parkeringsordning for Skien og Porsgrunn kommuner Energi- og klimaplan for Bamble kommune Prosjektplan Bystrategi Grenland Kollektivplan for Telemark, med prioritering av arbeidsreisende i byområdene og Grenland Dato : Ansvarlig : Telemark fylkeskommune, kontaktperson Marte Bakken Resell E-postadresse: Telefon : /

8 VEDLEGG 8: ÅRSRAPPORT 8.1 Fordeling av tildelte midler i 2010 Fylkesutvalget vedtok i oktober 2010 fordelingen av 10 millioner kroner i belønningsmidler, etter forslag fra Bystrategi Grenland-samarbeidet. Ettersom utfallet av søknadsbehandlingen om en fireårig avtale resulterte i en ettårig avtale, ble midlene fordelt uavhengig av søknadens prioritering av tiltak. Følgende prinsipp ble lagt til grunn for fordelingen av midlene: Tiltak som legger grunnlag for en god søknad om 4-årig avtale i belønningsordningen Herunder: o Restriksjoner for biltrafikken. o Fokus på attraktive løsninger for kollektivtrafikken og gang/sykkel. o Videreføring av igangsatte prosjekt Unngå store svingninger i busstilbudet fram mot en eventuell 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet i belønningsordningen. Tiltak Tildeling 2010 Arealbruk: Utredning av potensialet for fortetting rundt 0,5 knutepunkt og kollektivaksar (buss og bane) Bilbruk: Vidareutvikle felles parkeringsordning i Grenland 0,5 Gange og sykkel: Hovedvegnett for sykkel i Grenland 1,0 Kollektiv: Auka kapasitet på metrolinjenett i rush (drift)* 4,5 Kollektiv: Sanntidsinfo, billettprodukter og brukerkampanje 2,5 Smart trafikant mobilitetveiledning og kommunikasjon 1,0 Totalsum 10 mill * Behovet for ytterligare kapasitetsauke utover ekstra skolekjøring vurderast fortløpande som følgje av nye data og status haust/vinter 2010/2011. Rute M1 skal prioriterast. De resterande midlane kan brukast til framkommetiltak for buss i 2011 dersom de ikkje brukast til kjøring (drift). 8.2 Måloppnåelse i 2010 Under beskrives kort status for tiltakene i belønningsordningen Oversikten er imidlertid ikke uttømmende når det gjelder Grenlands måloppnåelse. Det vises i tillegg til Skien og Porsgrunns rapportering innenfor framtidens byer, samt vedlegg 10 med oversikt over relevante politiske vedtak, prosjekter og oppfølging av tiltak. Utredning av potensialet for fortetting rundt knutepunkt og kollektivakser (buss og bane) Det er satt av belønningsmidler til å utrede potensialet for fortetting i bybåndet, rundt knutepunkt og kollektivakser. Utredningen vil basere seg på vedtatte reguleringsplaner og planer under arbeid, men også områder som ikke enda er studert men som det er ønskelig å se nærmere på. Konsulentoppdraget vil legges ut våren I løpet av høsten 2010 har det også vært brukt mye ressurser på deltakelse i den internasjonale arkitektkonkurransen Europan 11 (se vedlegg 10). Skien, Porsgrunn og Telemark

9 fylkeskommune har sammen laget grunnlaget for et konkurranseprogram, der muligheten for fortetting i knutepunkt langs en mulig bybane-trase gjennom deler av bybåndet er en av problemstillingene. Frist for konkurransen er juni 2011, og forslagene som kommer inn vil bli tatt med i det videre arbeidet med utredningen av fortetting i bybåndet. Videreutvikling felles parkeringsordning i Grenland. Felles parkeringspolitikk i Porsgrunn og Skien er et delprosjekt i regi av bystrategi Grenlandsamarbeidet, og en del av Skien og Porsgrunn sitt handlingsprogram for Framtidens byer. I 2010 har det primært vært arbeidet med planprogram for endringer av arealdelen til både Porsgrunn og Skien kommuner. Planprogrammet har vært på høring og ble vedtatt av bystyrene (Porsgrunn , Skien ). Det har vært møter i Planforum (med fylkesmannen og fylkeskommunen til stede) og hovedutvalg for Plan- og kommunalteknikk (felles for både Porsgrunn og Skien). Det arbeides nå videre med inntegning av A-, B- og C- soner for parkering på kart, før endelig revisjon av kommuneplanenes arealdeler i Samtidig har det vært nedbygging og reduksjon i antall parkeringsplasser i sentrum, reduksjon av parkeringsplasser for ansatte, samt innføring av parkeringsavgift på langtidsparkering (se vedlegg?). Det arbeides også med et fellesprosjekt for parkering (flere bykommuner) i regi av Vegdirektoratet og TØI som nå er i startfasen. Hovedveinett for sykkel i Grenland Gjennom arbeidet med sykkelvegplanen i 2009 ble det definert 3 hovedruter for sykkeltrafikk gjennom bybåndet. Rutene er brukbare i dag, men det er planlagt flere forbedringer som en del av tiltakene i sykkelvegplanen. Det blir nå satt i gang et skiltingsprosjekt for å synliggjøre rutene og for å skape blest om mulighetene. Samtidig er Bamble kommune en viktig del av bybåndet og må komme med i sykkelvegplanen. Det er satt av midler til delfinansiering av utarbeiding av planen. Grenland satser på sykling, og fra 2010 og framover vil det bli brukt mye resurser på sykkeltiltak. For å måle og målrette innsatsen er det viktig med pålitelige tellinger. Bystrategisamarbeidet gjennom sykkelgruppa har derfor prioritert å bruke belønningsmidler på sykkeltellere. Gode tellinger har også en funksjon i arbeidet med å skape blest om syklinga. Grenland har en god tradisjon på sykkelopplæring av skolebarn, noe som har ført til en høy andel barn som sykler til skolen (se vedlegg 10) Satsingen må videreføres og det er prioritert midler til dette som vil bli brukt i Prosjektet ble i 2010 utvidet til også å gjelde barnehager. En ser imidlertid i tillegg et behov for oppfølging av ungdom. Dersom det blir tildelt flere midler i 2011 vil en kunne nå disse gruppene gjennom prosjekt i videregående skoler. Økt kapasitet på metrolinjenett i rush (drift) I søknaden om 4-årig avtale var det foreslått en stor andel midler til kollektivtiltak, blant annet til økt frekvens og kapasitet på metrolinjenettet. Ny kontrakt for kollektivtrafikk i Grenland fra slutten av juni 2010 innebar endrede rutetider. I samme tidsrom ble parkeringsavgift på langtidsparkering innført. Dette skapte økt kapasitetsbehov på kollektivnettet. Det ble derfor satt av belønningsmidler til dubleringsbusser på enkelte avganger med kapasitetsproblemer i rushtiden. Tiltaket for ekstrakjøring evalueres fortløpende. Midler som eventuelt blir til overs, skal brukes på tiltak for bedre framkommelighet for bussene. Tiltaket er ment å gjelde ut året Ved en ettårig avtale er det ikke hensiktsmessig å øke driften, med fare for for mye

10 svingninger i tilbudet. Samtidig er det viktig å forsøke å opprettholde et så godt som mulig busstilbud fram mot en eventuell forhandling og avklaring om en 4-årig avtale med Samferdselsdepartementet. Sanntidsinformasjon, billettprodukter og brukerkampanje Vestviken kollektivtrafikk (VKT) har på vegne av fylkeskommunen utarbeidet en prosjektplan for innføring av sanntidsinformasjon på utvalgte bussholdeplasser og kollektivknutepunkt. Prosjektet er nå ferdig planlagt og inne i en anbudsprosess. Ettersom Vestfold fylkeskommune samtidig har jobbet med å innføre sanntidsinformasjon, har VKT som administrerer kollektivtrafikken for begge fylkeskommunene ønsket å gå ut med et felles anbud. Dette for å trekke på stordriftsfordeler, blant annet med tanke på størrelse på kontrakt og dermed nå ut til fleire leverandører I 2010 har det vært jobbet med å utvikle nye billettprodukter for kollektivtrafikken i Grenland. Det arbeides for å innføre elektroniske månedskort som erstatter dagens månedskort i papir, og etablering av salgskontorer der disse og andre billettprodukter skal selges. Dette arbeidet går parallelt med og vil innrette seg etter de føringer som etableres i det nasjonale prosjektet som skal danne grunnlaget for en bransjenorm innen personvern og Vegdirektoratets Håndbok 206. Det er satt av belønningsmidler til en brukerkampanje i forbindelse med videreutvikling av avviksrapporteringsystemet til busselskapet i Grenland. Ønsket er å få fler brukere av kollektivtilbudet til å melde inn ris og ros til transportøren. Det arbeides nå med å åpne opp for tilbakemelding via tekstmelding direkte til det eksisterende avviksrapporteringsystemet, og en kampanje for å markedsføre ordningen. Mobilitetsveiledning og kommunikasjon Kommunene Porsgrunn og Skien har i samarbeid med Telemark fylkeskommune (bystrategi Grenland-samarbeid) lyst ut og ansetter våren 2011 en konsulent som skal kommunisere, koordinere og delta i enkelte delprosjekter i Framtidens byer. Eksempler på delprosjekter kan være mobilitetsveiledning i Grenland, den europeiske mobilitetsuka, og diverse kommunikasjonsarbeid. Prosjektstillingen er et treårig engasjement i 70 % stilling, finansiert gjennom midler fra Framtidens byer og Belønningsordningen. 16 kvalifiserte kandidater har søkt.

11 Vedlegg: Politiske vedtak 1. Høringsuttale KVU Grenland Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 56/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 09/1935 Saksprotokoll Tittel: HØYRINGSUTTALE TIL "KONSEPTVALGUTREDNING FOR GRENLAND" Vedtak i Fylkestinget Telemark fylkeskommune sluttar seg til målsettingar og anbefalt konsept som presentert i konseptvalgutredninga for Grenland, datert januar 2010, og legg dette til grunn for vidare arbeid med Bypakke Grenland. Telemark fylkeskommune oversender vedlagte høyringsuttale til Statens Vegvesen Region Sør 2. Bypakke Grenland Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 57/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/2655 Saksprotokoll Tittel: BYPAKKE GRENLAND Vedtak i Fylkestinget Telemark fylkeskommune viser til høyringsuttale til konseptvaltutredning for Grenland, og legg denne til grunn for vidare arbeid med Bypakke Grenland Utbygginga av vegstrekningar og andre tiltak som vist i fase 1 i konseptvalutredninga (inklusiv strekninga Rv 36 Skyggestein-Skjelbredstrand) skal starte så raskt som mogleg. Framtidig fase 2 tas opp til handsaming etter at fase 1 er komme godt i gang Telemark fylkeskommune ber Statens Vegvesen om at det snarast blir sett i gang arbeid med ein mulighetsstudie for finansiering som har som overordna målsetting at finansieringa blir gjort ved mest mogleg rettferdig belastning i henhold til trafikk/ miljøforbedringar og trafikktryggleikstiltak. Mulighetsstudien skal innehalde ein vurdering av bruk av differensierte bompengesatsar som trafikkregulerande verkemiddel Det skal opprettast eit finansieringsselskap så snart det er hensiktsmessig for å sikre ei raskast mogleg framdrift. 3. Kollektivplan for Telemark Saksprotokoll Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 9/10 Arkivsak: 09/1645 Tittel: KOLLEKTIVPLAN FOR TELEMARK 2009 Vedtak i Fylkestinget

12 1. Kollektivplan for Telemark skal leggjast til grunn for vidare kollektivsatsing i fylket. Dette inneber følgjande strategiske grep: a. Prioritere område med størst potensial for auka kollektivandel og miljøeffekt. b. Effektivisere kollektivtilbodet i distrikta gjennom eit større innslag av bestillingstransport. c. Utover dette prioritere strategiske ruter med tyding for regional utvikling (reiseliv, arbeidsplassar og service), og byar og tettstader som gjennomfører ein samordna areal- og transportpolitikk. I tillegg skal nedanståande punkt prioriterast: d. Samarbeide med kommunane i Grenland om heilskapleg verkemiddelbruk som gir betre rammevilkår for kollektivtransporten (Bystrategi Grenland). e. Samarbeide med Jernbaneverket, NSB og andre aktørar for å koordinere buss- og banetilbodet. f. Samarbeide meir med kommunane m.a. gjennom innspel til planlegging, når det gjeld å gjennomføre og effektivisere lovpålagt skuleskyss. g. Gjere det regionale kollektivtilbodet meir attraktivt ved å samordne takst- og billettsystem, informasjon, marknadsføring og forbetre korrespondansen uavhengig av aktør. h. Sørge for at sjåføropplæringa styrkes og kvalitetssikres i. Bidra aktivt til å utvikle attraktive kollektivknutepunkt som eit verkemiddel i regional utvikling. 2. Kollektivplanen blir vedtatt med foreslåtte mål og skal følgjast opp vidare som synt i saka. Punkta i høyringsfråsegnene skal innarbeidast i samsvar med kommentarane frå fylkeskommunen som vist i det trykte vedlegget. 3. Å gjennomføre foreslåtte tiltak og oppnå målsettingane, inneber bidrag frå statlege tilskotsordningar og alternative finansieringskjelder. Det skal difor leggjast vekt på vidare arbeid med dette. 4. Kollektivplanen med vedtatte strategigrep skal liggje til grunn for innhald og rammer i avtaler om drifta av kollektivtrafikken og løyver som fylkeskommunen gir 5. Det skal utarbeidast ein lettlest kortversjon av kollektivplanen med utgangspunkt i høyringsutkastet og fylkestingsvedtak. 6. Bruk av biogass bør integreres i ny handlingsplan, jfr. Forstudien Bussdrift på biogass som del av Klimakutt Grenland. 4. Fylkesvegplan for Telemark Utval: Fylkestinget Møtedato: Sak nr: 27/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/1809 Saksprotokoll Tittel: FYLKESVEGPLAN Vedtak i Fylkestinget: 1. Telemark fylkesting vil sterkt understreke behovet for at Staten retter opp tidligere underbudsjettering av riksveiene ved å øke rammene til fylkeskommunen for å ta igjen det akkumulerte forfall i veikapitalen på overføringstidspunktet. Dette er helt avgjørende om en skal nå de overordna mål om et berekraftig transportsystem og en trygg og stabil ferdsel på fylkesveinettet. Fylkestinget ber administrasjonen utrede om Telemark har fått sin rettsmessige andel i forhold til andre fylker med tanke på investeringar i riksveier i senere tiår. 2. Forslag til fylkesvegplan for Telemark for , inkludert handlingsprogram for

13 vedtas slik det ligg føre i høyringsforslaget med følgjande merknader: Vedtak i sak 24/10, punkt 4, til investeringsramme vedtas som investeringsprogram i perioden Prioritering av tiltak som skal inngå i rentekompensasjonssøknad er følgjande: Fv37 Prestura og Jønjiljo, tryggleiksoppgradering 83 mill kr 4. Strekningen fra Sannidal til Tangen på Fv 363 klassifiseres som strategisk viktig fylkesvei. Behandlinga i Fylkestinget Notat frå fylkesrådmannen datert Emne: Fylkesvegplan Justering av investeringsramme (alt.1) i handlingsprogrammet blei delt ut i gruppemøtene. Fylkesutvalets tilråding blei samrøystes vedteke. 5. Felles parkeringsordning Skien-Porsgrunn Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: Sak: 152/10 Arkivsak: 09/4863 Tittel: FELLES PARKERINGSPOLITIKK I PORSGRUNN OG SKIEN. GODKJENNING AV PLANPROGRAM. Vedtak: I medhold av plan- og bygningsloven 12-9, jfr. forskrift om konsekvensutredning, vedtas planprogram for endring av kommuneplanens parkeringsnormer datert Kommunedelplan for sentrum Utvalg: Hovedutvalg - teknisk Møtedato: Sak: 67/10 Arkivsak: 07/3946 Saksprotokoll Tittel: SAKSPROTOKOLL: KOMMUNEDELPLAN FOR SKIEN SENTRUM 1. GANGSBEHANDLING Hovedutvalgets vedtak: Forslag til kommunedelplan, plankart og bestemmelser datert , legges ut til offentlig ettersyn. Fram til 2. gangsbehandling skal det vurderes om byggehøydene på deler av felt K1-6, Smieøya, kan økes til inntil 10 etasjer. Før offentlig ettersyn skal det gjøres følgende endringer i planforslaget: Legge inn bestemmelse om tilknytningsplikt til fjernvarme Legge inn høyspentkabel (i bakken) i Lundedalen som fareområde i plankartet Utvide byggeområde S-11 med 5 m ut i vannet Rette målformulering for trafikk i planbeskrivelsen fra en økning av kollektiv-/gang- og sykkelreiser fra 26% til 39% innen 2015 til en økning fra 26% til 52% innen Følgende reguleringsplaner foreslås opphevet: Nr. 692 Bebyggelsesplan for nordvestre del av arealene til A/S UNION på Klosterøya i Skien. Egengodkjent Nr. 749 Reguleringsplan for en del av Kverndalsområdet, mellom Liegata, Lie kirkegård og Skien kirke, Lietorvetområdet. Egengodkjent Nr. 836 Deler av reguleringsplan for Landmannstorget og parkeringsanlegg i fjell. Egengodkjent Nr. 895 Reguleringsplan for Smieøya. Egengodkjent

14 Oversendelse til administrasjonen: Smieøya skal, som den framstår i dag, være et friområde. Når eventuelt PM5 bygget tas i bruk, kan en utvidelse skje til de funksjonene PM5 skal ivareta. Det settes i gang et mulighetsstudium om framkommelighet i forhold til å fjerne Møllebrua. Forslaget skal legges fram i første halvdel av planperioden. En eventuell utbygging i vannet, i S-11 området, må ikke redusere tilgjengeligheten for allmennheten til vannet. Tilgjengeligheten bør økes ved for eksempel ved å lage trappetrinn ned mot vannet. Målformulering for trafikk må økes i forhold til intensjonen i klima- og energiplanen. Skien kommune må i dialog med Fylkeskommunen om ny plassering eller utvidelse av Skien videregående skole. Byggehøgdene i området Kverndalen på område S41, S52 vurderes økt frem til 2. gangsbehandling. Byggehøgdene i området Smieøya Klosterøya på områdene S8, S10 vurderes økt frem til 2.gangsbehandling. Smieøya sin fremtidige funksjon vurderes særskilt. 4 av 4 Det er et mål at barnefamilier skal etablere seg i sentrumsområdet. HOTS ber administrasjonen frem til 2. gangsbehandling å lokalisere en sentral lekeplass i sentrumsområdet. Administrasjonen bes synliggjøre arealer som kan utvikles til lek og rekreasjon frem til gangsbehandling på generelt grunnlag i sentrumsplanen. Det må settes av areal til gjestebåthavn innenfor sentrumsplanen jfr. kanalsatsning og turisme. HOTS ber om at lokalisering av kulturinstitusjoner/utdanningsinstitusjoner blir tatt inn i sentrumsplanen. Områdeplassering forutsettes behandles i sluttbehandling av sentrumsplanen. (Tallene viser til sidetall i planbeskrivelsen til kommunedelplan Skien sentrum) Trafikk Nye tiltak (23) - Gatenettet i sentrum bør i hovedsak være toveiskjørt m/ smale gater og brede fortau og sykkelfelt i gate. Sivegate-prinsippet bør benyttes i tidligere stengte gater/einveiskjørte gater. Bolig (23) Nye tiltak - Det bør vurderes å fravike enkelte standardiserte krav for slik å oppnå at (deler av) bygårder i murbyen kan bygges om til bolig. Næringsutvikling (24) Nye tiltak - Proaktivt stimulere private aktører til investering, etablering og utvikling for å oppnå oppsving i næringsetablering og boligbygging i sentrum og bykjerne. - Mtp byfornyelse skal dette arbeidet ha høy prioritet og organiseres optimalt. - Forholdet mellom vekst og vern er utfordrende og ombygging/transformasjon må muliggjøres slik at etableringslyst og - evne ikke svekkes ved å stille detaljerte og rigide krav ut over hva som er juridisk hjemlet. 7. Boligprosjekter innenfor sentrumsplanen *Se ekstra vedlegg 8. Boligprosjekter rundt metrolinjene DETALJREGULERING FOR ET OMRÅDE NORD FOR BØLEVEGEN gangsbehandling Rådmannens innstilling: Med hjemmel i Plan- og bygningsloven vedtar Hovedutvalg for teknisk sektor å legge Detaljregulering for et område nord for Bølevegen 130, datert , sist revidert , med bestemmelser, datert , ut til offentlig ettersyn.

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring

Bypakke Grenland fase 1. Forslag til bompengeordning og porteføljestyring Bypakke Grenland fase 1 Forslag til bompengeordning og porteføljestyring 1 2 1 (44) FORORD Arbeidet med finansieringsordning og porteføljestyring for Bypakke Grenland er forankret i konseptvalgutredningen

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2010 Handlingsprogram 2011-14 1 Forsidebilde: Fv 651 Dale Svineroi, Tor Jørgen Naas Melås 2 Forord 5 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Fylkestinget Møtedato: 09., 10. og 11.12.2013 Sak: 90/13 Resultat: Vedtatt m/tillegg Arkivsak: 13/13196 Tittel: Saksprotokoll: Tiltaksplan for Hedmark Trafikk FKF 2014-2017 Behandling:

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima

BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima BYSTRATEGI GRENLAND - et regionalt samarbeid om areal, transport og klima Prosjektplan for hovedprosjekt 2009-2012 ble politisk vedtatt våren 2009 Dette er revidert plan for 2012-2013 som ble godkjent

Detaljer

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND

SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND TELEMARK FYLKESKOMMUNE SAKSFRAMLEGG STRATEGI FOR AUKA MILJØVENNLEG PERSONTRANSPORT I GRENLAND Godkjent av: Rolf Helge Grønås Arkivsaksnr.: 09/2608 Arkivkode: N00 Saksbehandlar: Birgitte Hellstrøm Behandling

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter

Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Arkivsak-dok. 13/04164-19 Saksbehandler Olav Backe-Hansen Saksgang Hovedutvalg for teknisk sektor Møtedato Bypakke Grenland - prioritering av kommunale prosjekter Rådmannens innstilling Skien kommune prioriterer

Detaljer

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn

Framtidens byer - Handlingsprogram for Tvillingbyene Skien og Porsgrunn 1 2 3 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...6 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER...7 3 GJELDENDE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER, MÅL OG STRATEGIER...8 3.1 SKIEN KOMMUNE:...8 3.1.1 MELDING OM MILJØVERN OG LOKAL AGENDA

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

Parkering i Kongsberg sentrum

Parkering i Kongsberg sentrum Parkering i Kongsberg sentrum Versjon 08.03.2013 FORORD Notatet er utarbeidet av Analyse og Strategi AS i samarbeid med Asplan Viak AS i perioden oktober til februar 2013. Harald Ringset Sundlo (Analyse

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg

Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg Planprogram for kommunedelplan: Ny bru over Glomma i Sarpsborg 11.10.2013 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formål med planprogrammet... 4 1.3 Formål med planarbeidet... 4 1.4 Planområdet...

Detaljer

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport

Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport Hvor langt inn i framtiden har de kommet? Vurdering av byenes innsats på satsingsområde areal og transport INNHOLD INNLEDNING... SAMMENDRAG... SAMLET VURDERING AV SVARENE... SPØRSMÅL 1: AREALBRUK... SPØRSMÅL

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN PARKERINGSSTRATEGI FOR BÆRUM KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 29. januar 2014 Innhold 1. INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Mål og avveiinger i parkeringsstrategien... 6 1.3 Parkeringsvirksomheten

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 04.06.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 04.06.2014 Tid 14:00 Befaring på Nedre Romerike 4.juni 2014

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 03.12.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom Fylkestingssal Vest Møtedato 03.12.2014 Tid 14:00 Program 10.15 Avreise fra Sonja Henies

Detaljer

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v

Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Høringsinnspill kategori A: Regionale myndigheter og nabokommuner m.v Innhold A1 A2 A2-2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11-1 A11-2 A11-3 A12 A13 Sande kommune Den norske kirke Den norske kirke Nedre Eiker kommune

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018

Trafikksikkerhetsplan for Sandnes kommune 2015-2018 for Sandnes kommune 2015-2018 1 2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 4 1. PLANENS ORGANISERING OG STRUKTUR... 5 2. NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER, SENTRALE RAMMEBETINGELSER... 6 2.1. Nullvisjonen... 6

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Samferdselsplan for Akershus

Samferdselsplan for Akershus Fylkesrådmannens forslag Samferdselsplan for Akershus Del II Handlingsprogram 2013-2016 Foto: Statens Vegvesen Foto: Morten Brun SAMFERDSELSPLAN FOR AKERSHUS DEL II HANDLINGSPROGRAM 2013-16 INNHOLD DEL

Detaljer

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014

Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Eldrerådet 08.09.2014 Møtested Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato 08.09.2014 Tid 10:15 Forfall meldes til Bjørg I. Barslund: 22055702/41632825 eller på epost

Detaljer

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014

Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.09.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4, Oslo Møterom 211 Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2

Utkast 10.12.14. Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 Utkast 10.12.14 Miljøpakke for transport i Trondheim: Handlingsprogram 2015-18 (23) Innhold 1. Forutsetninger for handlingsprogrammet 2 2. Evaluering; går utviklingen i riktig retning? 2 3. Finansielle

Detaljer