Sørum Senterparti Program 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum Senterparti Program 2015"

Transkript

1 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for natur og miljø. Økonomien må preges av at vi tar ansvar ved å forvalte verdiene med tanke på framtidige generasjoner. Livet skjer i lokalmiljøene Trygge nærmiljøer skapes i levende lokalsamfunn med engasjement og aktive ildsjeler, med fellesarenaer som skole og barnehage. Sørums frivillighetspolitikk og samarbeidet med lokale lag og foreninger må forankres fra topp til bunn, politisk og administrativt. Sørum er en aktiv jord og skogbrukskommune. Sørum Senterparti ønsker å skape flere arbeidsplasser i Sørum. For å få til det ønsker vi et åpent samarbeid mellom kommunen og næringslivet hvor man i fellesskap finner de gode løsningene. Sørum Senterparti vil bevare Sørum som en egen kommune. Ved å være en egen kommune vil innbyggerne ha større muligheter til å påvirke fremtidig utvikling av Sørum, vi vil kunne utvikle alle nærmiljøene, og motvirke sentraliseringen. Sørum den grønne kommunen Opplevelsen av det grønne kulturlandskapet og alle de skogkledde åsene er viktig for Sørums innbyggere. Sørum har flotte natur- og friluftsområder i alle deler av kommunen som innbyr til fysisk aktivitet i frisk luft. Vi er heldige som har engasjerte frivillige som blant mye annet merker turstier og kjører opp skiløyper, og vi ser stadig flere som tar sykkelen på kryss og tvers av vår vakre kommune. For Senterpartiet er det viktig å ta vare på den grønne bygda, med sin natur og kultur, hvor vern av matproduserende arealer er vår høyeste prioritet.

2 OPPVEKST Senterpartiet mener en god oppvekst er grunnlaget for et godt liv, og vi ønsker å utvikle lokalsamfunnene og skape trygge oppvekstmiljøer. Sørum kommune skal sette fokus på det helhetlige oppvekstmiljøet hvor oppvekstvilkår og trygge rammer skal følge barnet fra første møte med helsestasjonen til fullført grunn- og videregående opplæring. De første årene Senterpartiet ønsker et mangfold av barnehager som har det felles at de leverer tjenester med god kvalitet, hvor lek og omsorg er i sentrum. Vi ønsker å legge til rette for både offentlige og private barnehager, og styrke samarbeidet mellom disse. I barnehagen bygges det verdifulle nettverk for både barna og familien, derfor mener vi at barna skal kunne gå på barnehage der de bor. Det er viktig at Sørum kommune har full barnehagedekning og at barnehagene har opptak flere ganger i året. Grunnskole / SFO Senterpartiet ønsker å beholde dagens skolestruktur, med en skole og SFO som utnytter lokale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet. Motvillig lærdom fester seg ikke, mens bærekraftig læring skjer best når motivasjonen er på plass. Senterpartiet mener derfor at frihet til å finne gode løsninger lokalt er bedre enn nasjonale standarder. Vi ønsker å gi den enkelte skole mulighet til å gi tilpasset opplæring til det beste for hver enkelt elev, hvor også praktiske undervisningstilbud bør være en del av skolehverdagen. Senterpartiet ønsker ikke heldagsskole, men en helhetlig skoledag. Vi ønsker ikke lengre skoledager, men en bedre og mer variert skolehverdag. Ha fokuset på det helhetlige oppvekstmiljøet, fra svangerskap til videregående skole, styrkes, slik at vi evner så tidlig som mulig å se utfordringer og gjøre noe med det! Ha flere lærere i skolen. At SFO og leksehjelp skal være frivillige tilbud. Gjeninnføre frukt og grønt, og innføre skolemåltid. Styrke de praktiske og estetiske fagene. Beholde og utvide valgfagene. Videreutvikle «Inn på tunet», og at samarbeid med lokale lag og foreninger, samt næringsliv etablereres. Gi alle elever opphold på leirskole. Anerkjenne teoretisk og praktisk kunnskap på lik linje i skolen.

3 Være positive til forsøksordning med leksefri skole. Redusere testregimet i skolen. Ung i Sørum Senterpartiet har som mål at Sørum skal være en attraktiv kommune for ungdom som ønsker å bo og etablere seg her. Vi ønsker å tilrettelegge for at det finnes varierte botilbud, at unge blir tatt på alvor i utviklingen av lokalsamfunnet og å stimulere unge til å starte egen næringsvirksomhet. Elevenes grunnlag for å velge riktig utdanning må styrkes. En mer variert skoledag som oppleves relevant for yrkeslivet vil gi følelse av mestring, og bidra til fullført utdanningsløp. I ungdomstida er det mange som velger bort organisert idrett, og mange blir svært passive. Sørum Senterparti ønsker å legge til rette for aktiviteter som kan lokke ungdom ut i skog og mark, ved å tillate for eksempel støy og fart i egnede friluftsområder. Utvide og styrke Barn- og unges kommunestyre i Sørum til å sikre inkludering av ungdom i beslutninger som tas i kommunen og bevisstgjøre hensynet til barn og unge Være en pådriver ovenfor lokalt næringsliv, kommunen og våre samarbeidspartnere skal ansette lærlinger. Jobbe for en ordning og formidlingsarena i samarbeid med næringslivet for å skaffe sommerjobber for ungdom. Alle elever skal ha tilbud om Arbeidslivsfag på ungdomsskolen. Alle elever får sjansen til å delta i elevbedrift eller ungt entreprenørskap. Stimulere til at ungdommen kan få realisert sin skaperlyst ved å ha spesielt fokus på unge som vil etablere sin egen virksomhet. Legge til rette for et mangfold av aktiviteter hvor ungdom og unge voksne er i fokus. Initiere et samarbeid med grunneiere for å finne egnede områder for utradisjonelle ungdomsaktiviteter. Flere lærlingeplasser. Sørum kommune skal ha som mål at vi skal ha en lærling pr. 500 innbyggere. For å nå målet må vi se ut over egen organisasjon, og sørge for at våre samarbeidspartnere, i for eksempel bygg og anleggsbransjen, må være lærebedrifter. Vi vil også jobbe for bedre ordninger slik at det stimuleres til å ta inn flere lærlinger. Vi trenger ikke bare folk som kaller en spade for en spade, -vi trenger også noen som vet hvordan den skal brukes.

4 Tenke globalt, handle lokalt Verden står i en flyktningkrise, hvor mennesker rammes av nød og sult, som følge av krig og naturkatastrofer. Senterpartiet mener Sørum må ta sin del av jobben ved blant annet å øke selvforsyningsgraden, sørge for redusert klimautslipp, og bidra ved å motta og integrere flyktninger. Flyktninger Sørum Senterpartiønsker å ta i mot flere flyktninger enn i dag. Sørum kommune har et bra opplegg for flyktninger, og dette må videreutvikles og forbedres. Det må fortsatt arbeides aktivt for å dekke behovet for funksjonelle boliger. Ved behov må Sørum etablere bofellesskap for foreldreløse, mindreårige flyktninger. Klima og miljø Sørum Senterparti vil sikre at kommunen driver en aktiv klimapolitikk og er pådriver for å fremme gode klimaløsninger for kommunen, næringsliv og innbyggere. Vi må øke bruken av miljøvennlige energikilder. Senterpartiet ønsker å legge til rette for produksjon og omsetning av bioenergi i ei skogbygd som Sørum. Ved å arbeide for bruk av kortreist biovirke i varmesentralene, skaper vi også mulighet for leveranse av virke fra rydding av åkerkanter, lysløyper, stier mm. Maten skal på bordet, ikke i søpla! I Norge kaster vi hver fjerde bærepose, og dermed tonn mat i året. Det er en stor miljøutfordring og et stort etisk problem at vi kaster mat, og andre land har innført flere tiltak som har ført til store reduksjoner i mengden matavfall. Som eksempel kaster man i Frankrike halvparten så mye mat per innbygger som i Norge, og franskmennene har nå vedtatt enda strengere tiltak for å redusere matavfallet ytterligere. Senterpartiet har som overordnet mål å halvere matavfallet de neste 10 årene, og vi ønsker at Sørum skal gå i front i dette arbeidet. Et bredt samarbeid mellom kommunen, bønder, næringsliv og frivillige lag og foreninger, samt å stimulere til en fellesdugnad for å øke folks bevissthet vil være en god start i dette arbeidet.

5 Import av mat er et miljøproblem og Senterpartiet mener det er uetisk å forvalte naturen slik at behovet for import av mat øker. Naturen vår må kunne brukes av alle, både folk og husdyr. Senterpartiet ønsker sikkerhet for beitende husdyr og vil jobbe for at viltbestanden opprettholdes. Aktivt følge opp Kommunedelplan for Klima og miljø. Effektivisere energibruken i egne bygninger. Etablere ladestasjoner for e-biler/hybridbiler. Etablere innendørs sykkelparkering på stasjonene. Jobbe for at det blir etablert flere matebusser. At kommunen samarbeider med lokalt næringsliv i forhold til fornybar energi. Legge til rette for grønn energi fra kortreist biovirke. Legge til rette for at ikke salgbar frukt og grønt benyttes på kommunens virksomheter og av lag og foreninger. Legge til rette for at matavfall brukes som dyrefor. HELSE OG OMSORG God omsorg og trygghet i alderdommen, både for en selv og ens pårørende, er et vesentlig element i et godt liv. I Sørum har vi gode institusjoner som tar seg av pleie og omsorg for mennesker om trenger heltids institusjonsplass. Vi har et godt rehabiliteringstilbud, vi har avlastningsplasser og dagtilbud for brukere med ulike behov. I fremtiden bør vi satse på flere omsorgsboliger. Hjemmetjenesten i Sørum er godt utbygd og det gis mange ulike tjenester. Det er for eksempel opprettet eget team for hverdagsrehabilitering som består av sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. Sørum Senterparti ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan bo hjemme så lenge de selv ønsker.

6 Det er i kommunen mye av det grunnleggende forebyggende arbeid skjer. Det er viktig å komme tidlig inn til de som trenger hjelp. Her spiller helsesøstrene, barnevern, Familiesenteret, PPT, barnehagene og skolene en viktig rolle. Det er viktig at de som ser ut til å falle utenfor i samfunnet, blir fanget opp tidlig, vist omsorg og veiledet på rett kurs. Derfor mener Senterpartiet disse virksomhetene må ha gode økonomiske rammer. Det foregår mye godt forebyggende arbeid i kommunen, men det er behov for styrking av for eksempel helsesøstertjenesten. Det er også en utfordring å koordinere alt det som skjer på en god måte. Arbeidet med å forebygge rus- og kriminalitet må fortsette og videreutvikles. Folkehelse God helse, både fysisk og psykisk, er viktig for hver enkelt av oss. Forebygging og tidlig tiltak er viktig. Sørum Senterparti mener at vi må støtte opp om Frivillighetssentralen og aktive lag og foreninger som skaper aktivitet for og med våre innbyggere. Frivillige lag i Sørum gjør en stor jobb med å merke og rydde turstier. Vi ønsker å bevare gode friluftsområder i hele kommunen og legge til rette for at mennesker i alle aldre kan være mer i bevegelse og bruke den flotte naturen vår aktivt. For Senterpartiet er det viktig å utvikle og styrke samarbeidet med frivilligheten, sørge for gode anlegg for idrett, og samtidig legge til rette for aktivitet i hverdagen. Friluftsliv og fysisk aktivitet er inkluderende og skaper nettverk, og det er kommunens oppgave å sørge for tilgjengelighet for alle innbyggere. Styrke helsestasjonene. Styrke skolehelsetjenesten, spesielt med tanke på unges psykiske helse. Fortsette å prioritere hjemmetjenesten med spesiell vekt på hverdagsrehabilitering. Legge til rette for bemannede omsorgsboliger. Etablere sykkelfelt gjennom sentrum i kommunens tettsteder. Sørge for sammenhengende gang- og sykkelveg i hele kommunen. Videreutvikle turkart og merking.

7 KULTUR Et godt kulturtilbud er limet som spleiser folk og miljøer sammen. Sørum Senterparti har alltid samarbeidet godt med frivillige lag og foreninger i Sørum, dette vil vi fortsette med. Det er mange ildsjeler som gjør en stor frivillig innsats for barn og unge i Sørum og vi ønsker å gi dem gode rammebetingelser. Vi er glade for at det endelig blir bygget en flott kulturarena i Frogner, slik vi har jobbet for i flere år. Kulturseksjonen i Sørum kommune har hatt vanskelige forhold etter omorganiseringen, dette ønsker vi å rette på. Kultur må få ny giv i årene som kommer, og Senterpartiet vil være en aktiv pådriver for å sikre dette. Frivillige lag og foreninger Foreningene skaper engasjement og trivsel. De gir folk et tilbud og grunnlag for en meningsfull fritid. I Sørum, som i landet ellers, er de frivillige lagene av uvurderlig betydning. Sørum Senterparti ser det som en viktig kommunal oppgave å gi de frivillige organisasjonene gode betingelser gjennom å legge til rette for godt samarbeid og sikre gode idrettsarenaer, øvingslokaler, møterom og nødvendig utstyr. Kirkene i Sørum Sørum Senterparti vil fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og Fellesrådet. Misjonshuset på Sørumsand fungerer i dag godt som en «Arbeidskirke» og vil dekke dette behovet i mange år framover. Her foregår det et godt arbeid for alle generasjoner, og Sørum Senterparti mener det ikke er behov for en ny kirke på Sørumsand nå. Vi ønsker å prioritere vedlikehold og aktivt menighetsarbeid i hele kommunen, og vil jobbe for at det avsettes nok penger til vedlikeholdsplanen også i årene framover. Flytte Sørum bibliotek tilbake til Sørumsand sentrum. Opprettholde og utvikle biblioteket på Frogner Fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og kirken. Støtte driften av Misjonshuset på Sørumsand slik at huset fortsatt kan fungere som en arbeidskirke. Videreutvikle samarbeidet frivillige lag og foreninger. Gi kultur et løft ved blant annet å ansette kultursjef

8 Opprettholde og utvikle kulturskolen Legge til rette for en utstyrsbank, for eksempel i samarbeid med frivillighetssentralen. NÆRING De siste årene har næringsutvikling vært høyrere på den politiske dagsorden enn noen gang. Sørum Næringsutvikling (SNU) har bidratt til en politisk bevissthet og dialog, men har dessverre ikke klart å nå alle målene som var satt. Sørum Senterparti ønsker å etablere en struktur for dialog mellom politikere, administrasjon og næringsliv som fungerer som en åpen og konstruktiv møteplass for diskusjon og ideutveksling. Administrativ og politisk ledelse må styrke den formelle relasjonen til næringslivet, og samtidig legge til rette for politiske prosesser. Vi har sammen ansvaret for å trekke til oss ønsket næringsliv. For Sørum Senterparti er det et mål å redusere pendlingen. Ved å få opprettet flere arbeidsplasser i Sørum vil det spare klima, styrke lokal handelsnæring, øke intern trivsel i kommunen og innbyggerne vil kunne delta mer i nærmiljøet. Det interkommunale innkjøpssamarbeidet må organiseres slik at lokale tilbydere av varer og tjenester får en reell mulighet til å levere. Dette vil både styrke lokalt næringsliv og redusere klimautslipp ved unødvendig lang transport. Landbruk Akershus står for 20% av landets kornproduksjon og er med det størst på korn i landet. Sørum er med sine tonn årlig en av de største bidragsyterne til dette. Melkekuene i Sørum gir oss nesten liter melk hver dag hele året, i tillegg får vi mye kjøtt fra både storfe, gris og sau som gir mat langt utover Sørums grenser. Hver høst gir jorda i Sørum oss 3000 tonn poteter og andre grønnsaker, dette er nok til å forsyne Sørum i over 3 år! Samtidig rammes verden i dag av mangel på mat. Det viktigste bidraget vi kan gjøre er å øke vår selvforsyningsgrad og dermed øke matsikkerheten. I Sørum må vi ta vår del av jobben ved å bevare den marka vi dyrker og produserer mat på i dag, men samtidig sørge for at nye dyrkbare områder settes i produksjon. Med den voksende befolkningen må matproduksjonen øke. I Norge er sommeren kort, og tilgang på trygge, gode beiteområder for husdyra våre er helt nødvendig, ikke minst med tanke på dyrevelferd. Senterpartiet

9 mener vi ikke kan leve med usikkerheten for beitende husdyr i dagens ulvesone, og vil jobbe aktivt for at forvaltingen av ulv blir strengere. For at Sørum skal opprettholde matproduksjonen og fortsatt være en stor bidragsyter for å sikre trygg, norsk og kortreist mat, må dyrka og dyrkbar mark i Sørum sikres mot nedbygging. Derfor er det avgjørende at både boligbygging og næringsutvikling planlegges på arealer som ikke brukes eller kan utvikles til matproduksjon. I Norge er bare 2,8 % av arealet dyrka, og andelen dyrka marker bare 1,9 dekar pr innbygger. Til sammenlikning er en fotballbane, ca. 7 dekar, nok for å dyrke korn til 7000 brød. Næringsvirksomhet i Sørum Vi har lett for å tenke på nye bedrifter når det gjelder arbeidsplasser. Det er ofte enklere og krever færre tiltak å beholde eksisterende bedrifter. Landbruk er en næring i Sørum som har et stort potensial til å øke antallet arbeidsplasser. Utvikling av matproduksjon, foredling og lokalt salg av varer vil kunne bidra til mange nye og spennende bedrifter. Det samme bør skje innenfor andre næringer, som for eksempel: Fornybarenergi på Rånåsfoss, oljeteknologi rundt Eureka, vannkraftmiljøet Rainpower og Stena miljø. Kulturbasert næringsliv Kulturbasert næringsliv og nærturisme vil med Sørums mange severdigheter og aktiviteter kunne føre til mange spennende arbeidsplasser. Ved å samarbeide med nabokommunene vil vi kunne utvikle regionen til et spennende reisemål for stadig flere mennesker. Turistkontoret på Sørumsand må få utvikle seg i større og mer egnede lokaler, og kunne fungere som hovedturistkontor med info- og servicedel for både Sørum og andre kommuner. Øke matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Avgift ved nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, som skal sørge for et styrket jordvern og en økning i matproduksjon. Å legge til rett for at det etableres lokale bedrifter innenfor fornybar energi. Ansette næringssjef. Ved behov flytte turistkontoret over i større og mer egnede lokaler, for eksempel i stasjonsbygningen på Sørumsand stasjon. Jobbe for at Sørum kommune kjøper varer og tjenester lokalt.

10 Sikre bredbåndsdekning i hele kommunen. Samfunnsutvikling Sørum Senterparti ønsker å beholde dagens kommunestruktur for å beholde nærheten mellom innbyggere og beslutningstakere. Det er viktig å ha politikere som kjenner hver krok av kommunen sin, og fungerer som ombudsmenn. Sørum Senterparti ønsker å utvikle gode arenaer hvor innbyggere får innflytelse ved å komme med innspill og delta i prosesser med politikere og administrasjon. Det er et viktig med åpne politiske prosesser hvor alle gis mulighet til å komme med sine synspunkt, og alle sitter med samme informasjon. Kommunestyret og politiske utvalg må ha faste treffpunkter med eksempelvis lag/foreninger og næringsliv for å bygge relasjoner, skape dialog, og bidra til felles faglig oppdatering. Sørum har mye å hente ved videreutvikle samarbeidet mellom frivillig, offentlig og privat sektor, og for Sørum Senterparti er det viktig å legge til rette for at alle spiller hverandre gode. Sørum kommune har bygget mye nytt de siste årene for å holde tritt med veksten, og flere byggeprosjekter ligger foran oss. Vi veit at store investeringer beslaglegger en for stor andel av kommunens økonomiske handlingsrom. Sørum Senterparti vil derfor kreve at man skal vurdere om økte og endrede behov kan løses ved Endring av etablerte strukturer som for eksempel kretsgrenser og klasse/trinndeling. Midlertidige løsninger som leie av lokaler av lag/foreninger og næringsliv. Gjennomgang og nytenkning av eksisterende kommunal bygningsmasse for å benytte ledig kapasitet og optimalisere bruk. Sørum Senterparti vil de neste fire årene sørge for fokus på kvalitet i aktiviteter og tjenestetilbud, og prioritere gang- og sykkelveger, heller enn å legge til rette for en befolkningsvekst som krever at vi må fortsette utbygging i samme hastighet også i årene som kommer. Begrense befolkningsveksten slik at alle i Sørum får et godt tjenestetilbud. Beholde dagens kommunestruktur og sørge for at hele Sørum tas i bruk.

11 Skape og videreutvikle arenaer for dialog. Kommunen som arbeidsgiver Sørum Senterparti ønsker å styrke og videreutvikle trepartssamarbeidet mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere. De tillitsvalgtes muligheter til å bidra til framtidens løsninger er avgjørende for å lykkes. Åpne prosesser, og flere saker til behandling hvor de tillitsvalgte deltar, skaper tillit og forståelse som gir grobunn for samarbeid og positivitet. Sørum kommunes mange dyktige medarbeidere skal oppleve å ha et meningsfylt arbeid med gode ledere, i en organisasjon som er preget åpenhet, dialog og vilje til utvikling. Senterpartiet som sentrumsparti Sørum Senterparti går til valg på eget program. Sørum Senterparti ønsker å skape prosesser, legge til rette for dialog, finne gode løsninger på kort og lang sikt. Vi vil samarbeide med de partier som vil gi oss mest gjennomslag for vår politikk og de beste posisjonene.

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre

Valgprogram 2015-2019. Sørum Høyre Valgprogram 2015-2019 Sørum Høyre Sørum Høyres program 2015-2019 1. Formål og verdier 2. Administrasjon, ledelse og drift av kommunen 3. Eiendomsskatt 4. Barnehage og skole 4.1 Barnehage 4.2 Skole 4.3

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no

Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Politisk program 2015-2019 Eidsvoll Høyre www.eidsvollhoyre.no Innhold 1. Oppvekst... 4 2. Kultur, idrett og frivillighet... 6 3. Miljø... 9 4. Helse og omsorg... 10 5. Næring og landbruk... 13 6. Forvaltning

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

Vi får Råde opp av grøfta!

Vi får Råde opp av grøfta! Vi får Råde opp av grøfta! Lokalpolitisk program for Råde Venstre i perioden 2011-2015 Skole Oppvekstvilkår Næringsliv Sosialt ansvar Vindkraft Økonomiske omprioriteringer Kommunesammenslåing VEDTATT ÅRSMØTET

Detaljer

Levanger - Her vil vi bo!

Levanger - Her vil vi bo! VALGPROGRAM 2011 2015 Levanger Venstre Levanger - Her vil vi bo! Venstre har løsningene for det gode livsmiljøet Vedtatt i medlemsmøte torsdag 5. mai 2011. Programnemnda har bestått av Atle Busch, Annikken

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025

Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Foto: Stangeavisa Foto: Stangeavisa Kommuneplan - Samfunnsdel 2013-2025 Høringsutkast åpenhet trygghet mangfold Foto: Stangeavisa 1 Innhold: Ordførerens forord 3 1. Innledning 5 2. Samlet utviklingsstrategi

Detaljer

Program for Agder Venstre, 2011 2015

Program for Agder Venstre, 2011 2015 1 1 1 1 Program for Agder Venstre, 0 01 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal

Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Oppdal Senterparti -Med hjerte for hele Oppdal Side 1 av 14 Partiprogram for Oppdal Senterparti 2015-2019 Innledning Vår visjon for denne perioden er å skape utvikling og nyskapning i bygda vår. Samarbeid

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE

Program 2015-2019. Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Program 2015-2019 Trondheim Senterparti TRONDHEIM KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning... 1 Mål for perioden 2015-2019... 1 Kommunal økonomi og forvaltning... 2 Skole, oppvekst og utdanning... 2 Skole...

Detaljer

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019

En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 En ny kurs for Askøy Askøy SV - Arbeidsprogram 2015-2019 1 2 Innhold For en kursendring 4 Åpenhet og demokrati 6 Arealplanlegging 8 Boligpolitikk 10 En fremtidsrettet næringspolitikk 12 Kunnskap er makt:

Detaljer

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019

Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Vedtatt program for Agder Venstre 2015-2019 Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vår politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket, og den skal være et utålmodig arbeid for rettferdige

Detaljer

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025

Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Kommuneplan for Lyngdal 2014 2025 Del 1: Samfunnsdel Del 2: Arealdel planbeskrivelse Del 3: Arealdel bestemmelser og retningslinjer DEL 1 Samfunnsdel Innhold Innledning...3 Om kommuneplanen...4 En kommune

Detaljer

Program 2015-2019. Om Skien SV

Program 2015-2019. Om Skien SV Om Skien SV Program 2015-2019 SV tar barn og unge på alvor. Vi prioriterer flere lærere i skolen, og en skoledag med et godt kosthold og variert innhold. Vi prioriterer tid til læring fremfor rapportering

Detaljer

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn.

De Grønne kan gjøre en forskjell. Vi er partiet for fremtidige generasjoner. Vi er garantisten for et grønnere og mer medmenneskelig samfunn. Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes sunne økologiske prinsipper og fremme fred og rettferdighet både lokalt og globalt. Livskraftige

Detaljer

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9

Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5. 1 Et levende folkestyre... 7. 2 Et godt sted å vokse opp... 9 Innholdsfortegnelse Velgerkontrakten... 4 Venstres ideologi... 5 Venstres 10 liberale grunnprinsipper... 5 1 Et levende folkestyre... 7 1.1 Ideologiens betydning for lokalpolitiske prioriteringer... 7

Detaljer

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050.

Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. KOMMUNEREFORM Aurskog-Høland kommune Rapport om samfunnsmessige utfordringer i Aurskog-Høland fram mot 2050. 1. Innledning Rapporten Samfunnsmessige utfordringer for Aurskog-Høland mot 2050 er en av tre

Detaljer

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre

Program for 2015-2019. Tromsø Venstre Program for 2015-2019 Tromsø Venstre 1 Om Venstre Venstre er et liberalt parti som vektlegger menneskets frihet og ansvar i utformingen av politikken. Venstre setter folk først, og er ikke tilknyttet noen

Detaljer

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no

SE MULIGHETENE! Svelvik Venstre. Program 2011 2015. http://svelvik.venstre.no SE MULIGHETENE! Program 2011 2015 http://svelvik.venstre.no Se mulighetene! er et nytt parti i vår kommune, bestående av ferske politikere uten særlig politisk erfaring og ballast. Om det er positivt eller

Detaljer

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar

1. Det er bare Hamar som har By- og bygdelista! Det er du som er Hamar Program 2015 2019 Det er du som er Hamar Det er ikke hus, veger eller sykehjemsplasser som skaper Hamar. Det er menneskene, vi som bor her. Hamar er deg og nesten 30.000 andre. Med ulike behov, ulike interesser

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576

KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 2009-2021. Ei levende bygd. På landet nær byen. Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 2009-2021 KOMMUNEPLAN FOR JEVNAKER 2009-2021 Ei levende bygd. På landet nær byen Vedtatt av kommunestyret 10.12.09 sak 107/09 saknr 08/576 Innholdsfortegnelse 1 Planens hovedfokus...3 1.1 Inkluderende

Detaljer

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019

Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 Program for Asker Kristelige Folkeparti 2015-2019 1. Verdigrunnlag Vårt mål er å skape et godt samfunn med god livskvalitet for hvert enkelt menneske. Vi vil fremme en politikk bygget på det kristne menneskesynet,

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019

HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 HOBØL VENSTRE PROGRAM 2015-2019 Framtidens Hobøl Hobøl har et stort potensial med nær beliggenhet til folkerike Ski og Follo i vest, Askim i øst og Moss i sør. Alle byene i Østfold og Oslo kan nås innenfor

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer