Sørum Senterparti Program 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sørum Senterparti Program 2015"

Transkript

1 Sørum Senterparti Program 2015 Grønne tettsteder, levende bygder, små forskjeller Senterpartiet som sentrumsparti Senterpartiet ønsker å bygge samfunnet nedenfra. Vårt mål er å utvikle et samfunn av frie, selvstendige mennesker som med tro på egne evner tar ansvar for sitt eget liv, for fellesskapet, og for natur og miljø. Økonomien må preges av at vi tar ansvar ved å forvalte verdiene med tanke på framtidige generasjoner. Livet skjer i lokalmiljøene Trygge nærmiljøer skapes i levende lokalsamfunn med engasjement og aktive ildsjeler, med fellesarenaer som skole og barnehage. Sørums frivillighetspolitikk og samarbeidet med lokale lag og foreninger må forankres fra topp til bunn, politisk og administrativt. Sørum er en aktiv jord og skogbrukskommune. Sørum Senterparti ønsker å skape flere arbeidsplasser i Sørum. For å få til det ønsker vi et åpent samarbeid mellom kommunen og næringslivet hvor man i fellesskap finner de gode løsningene. Sørum Senterparti vil bevare Sørum som en egen kommune. Ved å være en egen kommune vil innbyggerne ha større muligheter til å påvirke fremtidig utvikling av Sørum, vi vil kunne utvikle alle nærmiljøene, og motvirke sentraliseringen. Sørum den grønne kommunen Opplevelsen av det grønne kulturlandskapet og alle de skogkledde åsene er viktig for Sørums innbyggere. Sørum har flotte natur- og friluftsområder i alle deler av kommunen som innbyr til fysisk aktivitet i frisk luft. Vi er heldige som har engasjerte frivillige som blant mye annet merker turstier og kjører opp skiløyper, og vi ser stadig flere som tar sykkelen på kryss og tvers av vår vakre kommune. For Senterpartiet er det viktig å ta vare på den grønne bygda, med sin natur og kultur, hvor vern av matproduserende arealer er vår høyeste prioritet.

2 OPPVEKST Senterpartiet mener en god oppvekst er grunnlaget for et godt liv, og vi ønsker å utvikle lokalsamfunnene og skape trygge oppvekstmiljøer. Sørum kommune skal sette fokus på det helhetlige oppvekstmiljøet hvor oppvekstvilkår og trygge rammer skal følge barnet fra første møte med helsestasjonen til fullført grunn- og videregående opplæring. De første årene Senterpartiet ønsker et mangfold av barnehager som har det felles at de leverer tjenester med god kvalitet, hvor lek og omsorg er i sentrum. Vi ønsker å legge til rette for både offentlige og private barnehager, og styrke samarbeidet mellom disse. I barnehagen bygges det verdifulle nettverk for både barna og familien, derfor mener vi at barna skal kunne gå på barnehage der de bor. Det er viktig at Sørum kommune har full barnehagedekning og at barnehagene har opptak flere ganger i året. Grunnskole / SFO Senterpartiet ønsker å beholde dagens skolestruktur, med en skole og SFO som utnytter lokale fortrinn og spiller på lag med nærmiljøet. Motvillig lærdom fester seg ikke, mens bærekraftig læring skjer best når motivasjonen er på plass. Senterpartiet mener derfor at frihet til å finne gode løsninger lokalt er bedre enn nasjonale standarder. Vi ønsker å gi den enkelte skole mulighet til å gi tilpasset opplæring til det beste for hver enkelt elev, hvor også praktiske undervisningstilbud bør være en del av skolehverdagen. Senterpartiet ønsker ikke heldagsskole, men en helhetlig skoledag. Vi ønsker ikke lengre skoledager, men en bedre og mer variert skolehverdag. Ha fokuset på det helhetlige oppvekstmiljøet, fra svangerskap til videregående skole, styrkes, slik at vi evner så tidlig som mulig å se utfordringer og gjøre noe med det! Ha flere lærere i skolen. At SFO og leksehjelp skal være frivillige tilbud. Gjeninnføre frukt og grønt, og innføre skolemåltid. Styrke de praktiske og estetiske fagene. Beholde og utvide valgfagene. Videreutvikle «Inn på tunet», og at samarbeid med lokale lag og foreninger, samt næringsliv etablereres. Gi alle elever opphold på leirskole. Anerkjenne teoretisk og praktisk kunnskap på lik linje i skolen.

3 Være positive til forsøksordning med leksefri skole. Redusere testregimet i skolen. Ung i Sørum Senterpartiet har som mål at Sørum skal være en attraktiv kommune for ungdom som ønsker å bo og etablere seg her. Vi ønsker å tilrettelegge for at det finnes varierte botilbud, at unge blir tatt på alvor i utviklingen av lokalsamfunnet og å stimulere unge til å starte egen næringsvirksomhet. Elevenes grunnlag for å velge riktig utdanning må styrkes. En mer variert skoledag som oppleves relevant for yrkeslivet vil gi følelse av mestring, og bidra til fullført utdanningsløp. I ungdomstida er det mange som velger bort organisert idrett, og mange blir svært passive. Sørum Senterparti ønsker å legge til rette for aktiviteter som kan lokke ungdom ut i skog og mark, ved å tillate for eksempel støy og fart i egnede friluftsområder. Utvide og styrke Barn- og unges kommunestyre i Sørum til å sikre inkludering av ungdom i beslutninger som tas i kommunen og bevisstgjøre hensynet til barn og unge Være en pådriver ovenfor lokalt næringsliv, kommunen og våre samarbeidspartnere skal ansette lærlinger. Jobbe for en ordning og formidlingsarena i samarbeid med næringslivet for å skaffe sommerjobber for ungdom. Alle elever skal ha tilbud om Arbeidslivsfag på ungdomsskolen. Alle elever får sjansen til å delta i elevbedrift eller ungt entreprenørskap. Stimulere til at ungdommen kan få realisert sin skaperlyst ved å ha spesielt fokus på unge som vil etablere sin egen virksomhet. Legge til rette for et mangfold av aktiviteter hvor ungdom og unge voksne er i fokus. Initiere et samarbeid med grunneiere for å finne egnede områder for utradisjonelle ungdomsaktiviteter. Flere lærlingeplasser. Sørum kommune skal ha som mål at vi skal ha en lærling pr. 500 innbyggere. For å nå målet må vi se ut over egen organisasjon, og sørge for at våre samarbeidspartnere, i for eksempel bygg og anleggsbransjen, må være lærebedrifter. Vi vil også jobbe for bedre ordninger slik at det stimuleres til å ta inn flere lærlinger. Vi trenger ikke bare folk som kaller en spade for en spade, -vi trenger også noen som vet hvordan den skal brukes.

4 Tenke globalt, handle lokalt Verden står i en flyktningkrise, hvor mennesker rammes av nød og sult, som følge av krig og naturkatastrofer. Senterpartiet mener Sørum må ta sin del av jobben ved blant annet å øke selvforsyningsgraden, sørge for redusert klimautslipp, og bidra ved å motta og integrere flyktninger. Flyktninger Sørum Senterpartiønsker å ta i mot flere flyktninger enn i dag. Sørum kommune har et bra opplegg for flyktninger, og dette må videreutvikles og forbedres. Det må fortsatt arbeides aktivt for å dekke behovet for funksjonelle boliger. Ved behov må Sørum etablere bofellesskap for foreldreløse, mindreårige flyktninger. Klima og miljø Sørum Senterparti vil sikre at kommunen driver en aktiv klimapolitikk og er pådriver for å fremme gode klimaløsninger for kommunen, næringsliv og innbyggere. Vi må øke bruken av miljøvennlige energikilder. Senterpartiet ønsker å legge til rette for produksjon og omsetning av bioenergi i ei skogbygd som Sørum. Ved å arbeide for bruk av kortreist biovirke i varmesentralene, skaper vi også mulighet for leveranse av virke fra rydding av åkerkanter, lysløyper, stier mm. Maten skal på bordet, ikke i søpla! I Norge kaster vi hver fjerde bærepose, og dermed tonn mat i året. Det er en stor miljøutfordring og et stort etisk problem at vi kaster mat, og andre land har innført flere tiltak som har ført til store reduksjoner i mengden matavfall. Som eksempel kaster man i Frankrike halvparten så mye mat per innbygger som i Norge, og franskmennene har nå vedtatt enda strengere tiltak for å redusere matavfallet ytterligere. Senterpartiet har som overordnet mål å halvere matavfallet de neste 10 årene, og vi ønsker at Sørum skal gå i front i dette arbeidet. Et bredt samarbeid mellom kommunen, bønder, næringsliv og frivillige lag og foreninger, samt å stimulere til en fellesdugnad for å øke folks bevissthet vil være en god start i dette arbeidet.

5 Import av mat er et miljøproblem og Senterpartiet mener det er uetisk å forvalte naturen slik at behovet for import av mat øker. Naturen vår må kunne brukes av alle, både folk og husdyr. Senterpartiet ønsker sikkerhet for beitende husdyr og vil jobbe for at viltbestanden opprettholdes. Aktivt følge opp Kommunedelplan for Klima og miljø. Effektivisere energibruken i egne bygninger. Etablere ladestasjoner for e-biler/hybridbiler. Etablere innendørs sykkelparkering på stasjonene. Jobbe for at det blir etablert flere matebusser. At kommunen samarbeider med lokalt næringsliv i forhold til fornybar energi. Legge til rette for grønn energi fra kortreist biovirke. Legge til rette for at ikke salgbar frukt og grønt benyttes på kommunens virksomheter og av lag og foreninger. Legge til rette for at matavfall brukes som dyrefor. HELSE OG OMSORG God omsorg og trygghet i alderdommen, både for en selv og ens pårørende, er et vesentlig element i et godt liv. I Sørum har vi gode institusjoner som tar seg av pleie og omsorg for mennesker om trenger heltids institusjonsplass. Vi har et godt rehabiliteringstilbud, vi har avlastningsplasser og dagtilbud for brukere med ulike behov. I fremtiden bør vi satse på flere omsorgsboliger. Hjemmetjenesten i Sørum er godt utbygd og det gis mange ulike tjenester. Det er for eksempel opprettet eget team for hverdagsrehabilitering som består av sykepleiere, fysioterapeut og ergoterapeut. Sørum Senterparti ønsker å legge til rette for at så mange som mulig kan bo hjemme så lenge de selv ønsker.

6 Det er i kommunen mye av det grunnleggende forebyggende arbeid skjer. Det er viktig å komme tidlig inn til de som trenger hjelp. Her spiller helsesøstrene, barnevern, Familiesenteret, PPT, barnehagene og skolene en viktig rolle. Det er viktig at de som ser ut til å falle utenfor i samfunnet, blir fanget opp tidlig, vist omsorg og veiledet på rett kurs. Derfor mener Senterpartiet disse virksomhetene må ha gode økonomiske rammer. Det foregår mye godt forebyggende arbeid i kommunen, men det er behov for styrking av for eksempel helsesøstertjenesten. Det er også en utfordring å koordinere alt det som skjer på en god måte. Arbeidet med å forebygge rus- og kriminalitet må fortsette og videreutvikles. Folkehelse God helse, både fysisk og psykisk, er viktig for hver enkelt av oss. Forebygging og tidlig tiltak er viktig. Sørum Senterparti mener at vi må støtte opp om Frivillighetssentralen og aktive lag og foreninger som skaper aktivitet for og med våre innbyggere. Frivillige lag i Sørum gjør en stor jobb med å merke og rydde turstier. Vi ønsker å bevare gode friluftsområder i hele kommunen og legge til rette for at mennesker i alle aldre kan være mer i bevegelse og bruke den flotte naturen vår aktivt. For Senterpartiet er det viktig å utvikle og styrke samarbeidet med frivilligheten, sørge for gode anlegg for idrett, og samtidig legge til rette for aktivitet i hverdagen. Friluftsliv og fysisk aktivitet er inkluderende og skaper nettverk, og det er kommunens oppgave å sørge for tilgjengelighet for alle innbyggere. Styrke helsestasjonene. Styrke skolehelsetjenesten, spesielt med tanke på unges psykiske helse. Fortsette å prioritere hjemmetjenesten med spesiell vekt på hverdagsrehabilitering. Legge til rette for bemannede omsorgsboliger. Etablere sykkelfelt gjennom sentrum i kommunens tettsteder. Sørge for sammenhengende gang- og sykkelveg i hele kommunen. Videreutvikle turkart og merking.

7 KULTUR Et godt kulturtilbud er limet som spleiser folk og miljøer sammen. Sørum Senterparti har alltid samarbeidet godt med frivillige lag og foreninger i Sørum, dette vil vi fortsette med. Det er mange ildsjeler som gjør en stor frivillig innsats for barn og unge i Sørum og vi ønsker å gi dem gode rammebetingelser. Vi er glade for at det endelig blir bygget en flott kulturarena i Frogner, slik vi har jobbet for i flere år. Kulturseksjonen i Sørum kommune har hatt vanskelige forhold etter omorganiseringen, dette ønsker vi å rette på. Kultur må få ny giv i årene som kommer, og Senterpartiet vil være en aktiv pådriver for å sikre dette. Frivillige lag og foreninger Foreningene skaper engasjement og trivsel. De gir folk et tilbud og grunnlag for en meningsfull fritid. I Sørum, som i landet ellers, er de frivillige lagene av uvurderlig betydning. Sørum Senterparti ser det som en viktig kommunal oppgave å gi de frivillige organisasjonene gode betingelser gjennom å legge til rette for godt samarbeid og sikre gode idrettsarenaer, øvingslokaler, møterom og nødvendig utstyr. Kirkene i Sørum Sørum Senterparti vil fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og Fellesrådet. Misjonshuset på Sørumsand fungerer i dag godt som en «Arbeidskirke» og vil dekke dette behovet i mange år framover. Her foregår det et godt arbeid for alle generasjoner, og Sørum Senterparti mener det ikke er behov for en ny kirke på Sørumsand nå. Vi ønsker å prioritere vedlikehold og aktivt menighetsarbeid i hele kommunen, og vil jobbe for at det avsettes nok penger til vedlikeholdsplanen også i årene framover. Flytte Sørum bibliotek tilbake til Sørumsand sentrum. Opprettholde og utvikle biblioteket på Frogner Fortsette det gode samarbeidet mellom kommunen og kirken. Støtte driften av Misjonshuset på Sørumsand slik at huset fortsatt kan fungere som en arbeidskirke. Videreutvikle samarbeidet frivillige lag og foreninger. Gi kultur et løft ved blant annet å ansette kultursjef

8 Opprettholde og utvikle kulturskolen Legge til rette for en utstyrsbank, for eksempel i samarbeid med frivillighetssentralen. NÆRING De siste årene har næringsutvikling vært høyrere på den politiske dagsorden enn noen gang. Sørum Næringsutvikling (SNU) har bidratt til en politisk bevissthet og dialog, men har dessverre ikke klart å nå alle målene som var satt. Sørum Senterparti ønsker å etablere en struktur for dialog mellom politikere, administrasjon og næringsliv som fungerer som en åpen og konstruktiv møteplass for diskusjon og ideutveksling. Administrativ og politisk ledelse må styrke den formelle relasjonen til næringslivet, og samtidig legge til rette for politiske prosesser. Vi har sammen ansvaret for å trekke til oss ønsket næringsliv. For Sørum Senterparti er det et mål å redusere pendlingen. Ved å få opprettet flere arbeidsplasser i Sørum vil det spare klima, styrke lokal handelsnæring, øke intern trivsel i kommunen og innbyggerne vil kunne delta mer i nærmiljøet. Det interkommunale innkjøpssamarbeidet må organiseres slik at lokale tilbydere av varer og tjenester får en reell mulighet til å levere. Dette vil både styrke lokalt næringsliv og redusere klimautslipp ved unødvendig lang transport. Landbruk Akershus står for 20% av landets kornproduksjon og er med det størst på korn i landet. Sørum er med sine tonn årlig en av de største bidragsyterne til dette. Melkekuene i Sørum gir oss nesten liter melk hver dag hele året, i tillegg får vi mye kjøtt fra både storfe, gris og sau som gir mat langt utover Sørums grenser. Hver høst gir jorda i Sørum oss 3000 tonn poteter og andre grønnsaker, dette er nok til å forsyne Sørum i over 3 år! Samtidig rammes verden i dag av mangel på mat. Det viktigste bidraget vi kan gjøre er å øke vår selvforsyningsgrad og dermed øke matsikkerheten. I Sørum må vi ta vår del av jobben ved å bevare den marka vi dyrker og produserer mat på i dag, men samtidig sørge for at nye dyrkbare områder settes i produksjon. Med den voksende befolkningen må matproduksjonen øke. I Norge er sommeren kort, og tilgang på trygge, gode beiteområder for husdyra våre er helt nødvendig, ikke minst med tanke på dyrevelferd. Senterpartiet

9 mener vi ikke kan leve med usikkerheten for beitende husdyr i dagens ulvesone, og vil jobbe aktivt for at forvaltingen av ulv blir strengere. For at Sørum skal opprettholde matproduksjonen og fortsatt være en stor bidragsyter for å sikre trygg, norsk og kortreist mat, må dyrka og dyrkbar mark i Sørum sikres mot nedbygging. Derfor er det avgjørende at både boligbygging og næringsutvikling planlegges på arealer som ikke brukes eller kan utvikles til matproduksjon. I Norge er bare 2,8 % av arealet dyrka, og andelen dyrka marker bare 1,9 dekar pr innbygger. Til sammenlikning er en fotballbane, ca. 7 dekar, nok for å dyrke korn til 7000 brød. Næringsvirksomhet i Sørum Vi har lett for å tenke på nye bedrifter når det gjelder arbeidsplasser. Det er ofte enklere og krever færre tiltak å beholde eksisterende bedrifter. Landbruk er en næring i Sørum som har et stort potensial til å øke antallet arbeidsplasser. Utvikling av matproduksjon, foredling og lokalt salg av varer vil kunne bidra til mange nye og spennende bedrifter. Det samme bør skje innenfor andre næringer, som for eksempel: Fornybarenergi på Rånåsfoss, oljeteknologi rundt Eureka, vannkraftmiljøet Rainpower og Stena miljø. Kulturbasert næringsliv Kulturbasert næringsliv og nærturisme vil med Sørums mange severdigheter og aktiviteter kunne føre til mange spennende arbeidsplasser. Ved å samarbeide med nabokommunene vil vi kunne utvikle regionen til et spennende reisemål for stadig flere mennesker. Turistkontoret på Sørumsand må få utvikle seg i større og mer egnede lokaler, og kunne fungere som hovedturistkontor med info- og servicedel for både Sørum og andre kommuner. Øke matproduksjon i takt med befolkningsveksten. Avgift ved nedbygging av dyrka og dyrkbar jord, som skal sørge for et styrket jordvern og en økning i matproduksjon. Å legge til rett for at det etableres lokale bedrifter innenfor fornybar energi. Ansette næringssjef. Ved behov flytte turistkontoret over i større og mer egnede lokaler, for eksempel i stasjonsbygningen på Sørumsand stasjon. Jobbe for at Sørum kommune kjøper varer og tjenester lokalt.

10 Sikre bredbåndsdekning i hele kommunen. Samfunnsutvikling Sørum Senterparti ønsker å beholde dagens kommunestruktur for å beholde nærheten mellom innbyggere og beslutningstakere. Det er viktig å ha politikere som kjenner hver krok av kommunen sin, og fungerer som ombudsmenn. Sørum Senterparti ønsker å utvikle gode arenaer hvor innbyggere får innflytelse ved å komme med innspill og delta i prosesser med politikere og administrasjon. Det er et viktig med åpne politiske prosesser hvor alle gis mulighet til å komme med sine synspunkt, og alle sitter med samme informasjon. Kommunestyret og politiske utvalg må ha faste treffpunkter med eksempelvis lag/foreninger og næringsliv for å bygge relasjoner, skape dialog, og bidra til felles faglig oppdatering. Sørum har mye å hente ved videreutvikle samarbeidet mellom frivillig, offentlig og privat sektor, og for Sørum Senterparti er det viktig å legge til rette for at alle spiller hverandre gode. Sørum kommune har bygget mye nytt de siste årene for å holde tritt med veksten, og flere byggeprosjekter ligger foran oss. Vi veit at store investeringer beslaglegger en for stor andel av kommunens økonomiske handlingsrom. Sørum Senterparti vil derfor kreve at man skal vurdere om økte og endrede behov kan løses ved Endring av etablerte strukturer som for eksempel kretsgrenser og klasse/trinndeling. Midlertidige løsninger som leie av lokaler av lag/foreninger og næringsliv. Gjennomgang og nytenkning av eksisterende kommunal bygningsmasse for å benytte ledig kapasitet og optimalisere bruk. Sørum Senterparti vil de neste fire årene sørge for fokus på kvalitet i aktiviteter og tjenestetilbud, og prioritere gang- og sykkelveger, heller enn å legge til rette for en befolkningsvekst som krever at vi må fortsette utbygging i samme hastighet også i årene som kommer. Begrense befolkningsveksten slik at alle i Sørum får et godt tjenestetilbud. Beholde dagens kommunestruktur og sørge for at hele Sørum tas i bruk.

11 Skape og videreutvikle arenaer for dialog. Kommunen som arbeidsgiver Sørum Senterparti ønsker å styrke og videreutvikle trepartssamarbeidet mellom administrasjon, tillitsvalgte og politikere. De tillitsvalgtes muligheter til å bidra til framtidens løsninger er avgjørende for å lykkes. Åpne prosesser, og flere saker til behandling hvor de tillitsvalgte deltar, skaper tillit og forståelse som gir grobunn for samarbeid og positivitet. Sørum kommunes mange dyktige medarbeidere skal oppleve å ha et meningsfylt arbeid med gode ledere, i en organisasjon som er preget åpenhet, dialog og vilje til utvikling. Senterpartiet som sentrumsparti Sørum Senterparti går til valg på eget program. Sørum Senterparti ønsker å skape prosesser, legge til rette for dialog, finne gode løsninger på kort og lang sikt. Vi vil samarbeide med de partier som vil gi oss mest gjennomslag for vår politikk og de beste posisjonene.

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Skiptvet Senterparti 2015-2019

Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Skiptvet Senterparti 2015-2019 Hei sambygdninger! Nå er det valg, og du skal ta et viktig valg for bygda vår. Programmet du nå holder i hånda skal vise hvordan Skiptvet Sp

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015

PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 PROGRAM FOR HÅ ARBEIDERPARTI KOMMUNEVALGET 2015 De viktigste sakene for Hå Arbeiderparti fremover vil være: Sikre at det er nok kommunale boliger og tomter At alle tilsette blir tilbudt hele faste stillinger

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015

Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Valgprogram/ prinsipprogram for Vest- Agder Senterparti 2011-2015 Innledning Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi vil ha nærmiljø som er laget av og for enkeltmennesker og der rettferdighet,

Detaljer

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti

Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti Kommunevalgprogram 2011-2015 Inderøy Senterparti KOMMUNEVALG I INDERØY 2011 Fra 01.10.2012 er kommunene Inderøy og Mosvik sammenslått til en ny kommune: Inderøy Kommune med kommunenummer 1756. Dette gir

Detaljer

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier

Satsingsområder/hovedtema mål og strategier Satsingsområder/hovedtema mål og strategier (Oppsummering fra gruppearbeid 12.05.15 og 01.06.15) Satsingsområde: Befolkningsutvikling/bosetting Gruppe 1 (12.05.15: Mål: Ha en positiv befolkningsutvikling

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015

Ås Senterparti. Program til kommunevalget 2015 Ås Senterparti Program til kommunevalget 2015 Ås kommunes framtid; «Ta hele kommunen i bruk» Kommunens hovedoppgave er å gi innbyggerne et godt tjenestetilbud for alle behov og alle aldersgrupper. Det

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn!

Kjære velger Vi gleder oss til å ta fatt på fire nye år for et levende og inkluderende lokalsamfunn! Vegårshei Arbeiderparti Program 2011 2015 1 2 Kjære velger Aller først takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet både i forrige periode

Detaljer

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre

Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Valgprogram 2015 2019 Andebu Høyre Program 2015 2019 Høyres ideologi går ut på å ta vare på de konservative løsningene og grunnverdiene, samtidig som vi tilrettelegger politikken etter hvert som samfunnet

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015

Kommuneprogram. Alle skal med. Øksnes Arbeiderparti. for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Kommuneprogram for Øksnes Arbeiderparti 2011 2015 Øksnes Arbeiderparti Alle skal med Innhold En trygg oppvekst Skole Kunnskap for alle Helse og omsorg En aktiv alderdom i Øksnes Øksnes et inkluderende

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..]

Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre[...] Valgprogram 2015-2019. [..] Frosta Venstre - Folk Først. [..] Det er ingen tvil om at vi står overfor store utfordringer i kommende 4 års periode. Da er det viktig å ikke glemme at

Detaljer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging Jarle Jensen, Miljøverndepartementet Bergen, 7. november 2011 2 Nasjonale forventninger - hva har vi fått? Et helhetlig system for utarbeidelse

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker

Valgprogram. for kommunestyreperioden 2016 2019. Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Valgprogram for kommunestyreperioden 2016 2019 Sosialistisk Venstreparti i Nedre Eiker Overordna målsetting Nedre Eiker SV ønsker å føre en sosialistisk kommunepolitikk der rettferdig fordeling og et godt

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Rendalen SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN TA KAMPEN FOR ET FOR VARMT FELLESSKAPET STAVANGER Valgprogram 2015-2019 Stavanger Rendalen SV Fellesskap og grønt skifte RENDALEN SV SER ETTER MULIGHETER FRAMFOR

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG

KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Arkivsaksnr.: 08/2026-314 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2013 2024 UTARBEIDING AV MÅL OG STRATEGISKE VALG Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015

valgprogram fræna arbeiderparti Kommunevalget 2015 økt satsing på skole og barnehage // alle barn skal få undervisning i skolebygg med god kvalitet økt kapasitet på hallplass for barn og unge // legge til rette for en trygg alderdom tilgjengelige boligtomter

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019

Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Sauherad Arbeiderparti 2015-2019 Vedtak om framtidig kommunestruktur vil bli gjort i 2016 og derfor er denne valgperioden en viktig tid for samfunnet vårt. Dette vil bli en krevende prosess, vi skal nå

Detaljer

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER

VERN AV SÆRSKILTE OMRÅDER PROGRAM SKAUN 2015-2019 1 SAMARBEID Miljøpartiet De Grønne ønsker å samarbeide med alle andre partier og alle politikere som deler vår visjon om et grønnere samfunn. Vi ønsker ikke å bidra til konflikter,

Detaljer

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel!

Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Venstre vil! Vil Spydeberg? Alle tilbud og prioriteringer skal skape trygghet, helse og trivsel! Kunnskap og like muligheter Et sunt og trygt oppvekstmiljø er grunnsteinen i enhver trivselkommune. Vi som

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eiendomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eiendomspolitikk Jordvern for mer mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjord for å mette dagens og kommende generasjoner. Behovet for mat er ventet

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Venstre gjør Randaberg grønnere.

Venstre gjør Randaberg grønnere. Randaberg Venstre Venstre gjør Randaberg grønnere. Om 100 år kan vi være blant norges fremste matprodusenter......hvis vi tar vare på matjorda. Det er en forutsetning for fremtidig norsk matproduksjon

Detaljer

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland.

Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Miljøpartiet De Grønne er et friskt pust i politikken som skal jobbe for et grønt og mangfoldig Hordaland. Partiet er i kraftig vekst. I år stiller vi til valg i 55 kommuner, samtlige bydeler i Oslo og

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1

Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 1 Oppland-Lillehammer.qxp_Layout 1 08.06.15 09.54 Side 2 Innledning Lillehammer kommune er en attraktiv kommune å bo, jobbe og leve i. Her har vi et

Detaljer

Program for Ringerike Høyre 2015-2019

Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Program for Ringerike Høyre 2015-2019 Ringerike utvikling og vekst - med Høyre Høyre vil, sammen med, deg skape et godt bo- og oppvekstmiljø og et godt sted å leve for barn, unge og eldre. Høyre vil, sammen

Detaljer

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019

Valgprogram. Molde Venstre 2015-2019 Valgprogram Molde Venstre 2015-2019 Folk først. Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! 1. Kandidater Vårt program for perioden

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti

Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Kommunevalgprogram 2015-2019 for Vardø Arbeiderparti Vardø kommune inn i fremtiden Kommunen er grunnmuren i velferdssamfunnet og forvalter fellesskapets verdier. Dialog og åpenhet er viktige demokratiske

Detaljer

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver

Du bestemmer! Kommunen som arbeidsgiver Du bestemmer! Nord-Odal Arbeiderparti mener det er viktig å ha nærhet mellom befolkning og beslutninger. Alle skal ha mulighet til å delta, og det skal være rom for meningsbrytninger. Vi ønsker et sterkt

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Samspill mellom kommune og frivillighet

Samspill mellom kommune og frivillighet Samspill mellom kommune og frivillighet KS frivillighetskonferanse 26. november 2013 Lene W. Conradi Ordfører Demokratiets fundament Direkte sammenheng mellom grad av frivillig arbeid og tiltro til myndigheter

Detaljer

Vegårshei Arbeiderparti

Vegårshei Arbeiderparti Vegårshei Arbeiderparti Program 2015 2019 1 Kjære velger Aller først - takk for tilliten vi har fått ved de forrige valgene. Vi kjenner oss trygge når vi sier at Arbeiderpartiet i den siste perioden har

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Program for Løten Venstre[.]

Program for Løten Venstre[.] Program for Løten Venstre[.] for perioden 2015-2019 Best for barna[.] En stor del av barns hverdag består av barnehage, skole og SFO. Venstre tror på løsninger som gir den enkelte familie mer fleksibilitet

Detaljer

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune.

Sørfold Senterparti. Sørfold - best som egen kommune. Sørfold Senterparti Sørfold - best som egen kommune. VÅRE VEIVISERE VIL VÆRE: Bestå som egen kommune Ta hele Sørfold i bruk Trygghet i alle livets faser Tenke miljørettet Kultur gir liv Hjelpe ungdom til

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2013-2030

Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Kommuneplanens arealdel 2013-2030 Føringer fra samfunnsdelen/andre vedtatte planer og øvrige føringer Viktige temaer Medvirkning og videre prosess Kommuneplan for Nes Planprogram Samfunnsdel Arealdel Formålet

Detaljer

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015

GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 1 GRØNN UNGDOMS SKOLEPOLITISKE PLATTFORM 2015 Vedtatt av landsmøtet 22.11.2015 1. Kamp mot mobbing og tiltak for psykisk og fysisk velvære i skolen Mobbing er til tross for sterkt fokus på saken stadig

Detaljer

Jordvern i den kommunale hverdagen

Jordvern i den kommunale hverdagen Jordvern i den kommunale hverdagen innlegg på KOLA-VIKEN samlingen 21.10.09 Bakgrunn Omdisponering er en irreversibel prosess Dyrka/dyrkbar jord er en ikke fornybar ressurs Politisk mål om halvering av

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD

KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREFORMEN INDRE ØSTFOLD ARBEIDSBOK FOR VURDERING AV STATUS OG MULIGHETER KOMMUNE: Januar 2015 TEMA 1: Demokratisk arena Reformens mål: Styrket lokaldemokrati Hva er status i egen kommune? Hva kunne

Detaljer

Folkehelse i planleggingen

Folkehelse i planleggingen Folkehelse i planleggingen v/ Arild Øien Tromsø 8. februar 2011 1 25 000 innbyggere 36 km 2 2 1 Helse i plan i Oppegård kommune Hvilke grep vi har tatt Hvordan vi er organisert Hva vi ønsker å få til Hvordan

Detaljer

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 %

Innbyggerundersøkelse. 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Innbyggerundersøkelse Åmot Bakgrunnsspørsmål Kjønn 1. Mann 45,8 % 2. Kvinne 54,2 % Hvor gammel er du? 1. 18-39 år 17,9 % 2. 40-66 år 56,7 % 3. 67 år og eldre 25,4 % Hva er din høyeste fullførte utdanning?

Detaljer

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019

Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Program for Risør Arbeiderparti 2015-2019 Sterke fellesskap og solidaritet med hverandre skaper et godt lokalsamfunn. Det omfatter både rettigheter og plikter. Grunnleggende verdier like muligheter Arbeiderpartiet

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019.

Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Valgprogram Felleslista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy perioden 2015 2019. Demografiske utfordringer Natur- og friluftskommune Befolkningsutvikling Kjære Karlsøyvelger! Det er spennende år foran

Detaljer

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte?

Alle snakker om kommunesammenslåing. men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte? Alle snakker om kommunesammenslåing men hva skjer med kommunens egne ansatte?? Det er et spørsmål som sikkert mange medarbeidere

Detaljer

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti

Sammen. Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sammen Program 2003-2007 Sørum Arbeiderparti Sørum Arbeiderparti går til valg denne høsten med tre enkle budskap: En skole for alle Det skal være trygt å bli gammel i Sørum Livskvalitet innhold i livet

Detaljer

Nøkkeltall Bamble kommune

Nøkkeltall Bamble kommune Bamble kommune Nøkkeltall Bamble kommune Innbyggere: 14.140 Areal: 304 km2 Kystlinje: 72 km Tettsteder: Stathelle, Langesund og Herre Viktigste næringer: Petrokjemisk industri, mekanisk og offshore industri,

Detaljer

Kåfjord Arbeiderparti

Kåfjord Arbeiderparti Kåfjord Arbeiderparti Program 2015 2019 Kjære velger i Kåfjord! Vi har nå en regjering utgått fra Høyre og FRP, og distriktene merker bortfall av arbeidsplasser og statlige virkemidler. Kåfjord AP vil

Detaljer

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015

Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 Dette vil Aremark Venstre for perioden 2011-2015 www.venstre.no/ostfold/aremark 1 Nei til vindkraft i Vestfjella Havgul Clean Energy planlegger nå utbygging av vindkraft i Vestfjella. Det skal kanskje

Detaljer

1.0 MÅL FOR DEN NYE KOMMUNEN 1.1 GENERELL MÅLSETTING 1.2 KOMMUNENS HOVEDOPPGAVER

1.0 MÅL FOR DEN NYE KOMMUNEN 1.1 GENERELL MÅLSETTING 1.2 KOMMUNENS HOVEDOPPGAVER Intensjonsavtalen er utarbeidet av de fem kommunene Askim, Eidsberg, Hobøl, Marker og Spydeberg (5K) høsten 2015. Dokumentet er en utredning som danner grunnlag for kommunenes retningsvalg for mulig sammenslåing

Detaljer

Ny lov nye muligheter!

Ny lov nye muligheter! Ny lov nye muligheter! 1 Litt om hva jeg skal si. Folkehelseloven 5 og 6 Hvordan tenker vi å gripe det an i Oppegård Folkehelse i ulike deler av kommunens planprosesser Folkehelsetiltak i alle virksomheter

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG

AGDENES SENTERPARTI. Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG AGDENES SENTERPARTI Valgprogram 2007-2011 KOMMUNEVALG Hovedsatsning Økt bosetting i kommunen gjennom fokus på innbyggernes behov, trivsel, og livskvalitet gjennom alle faser i livet. Omsorg Arbeide for

Detaljer

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange

Foto: Åsmund Langeland. Landbruket i Stange Foto: Åsmund Langeland leby e Nøk argreth Foto: M Landbruket i Stange Landbruket i Stange Langs Mjøsas bredder, midt i et av landets viktigste landbruksområder, finner du Stange. Av kommunens 20 000 innbyggere

Detaljer