SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen, og ikke-anbefalt bruk Bruksområder Rengjøringsmiddel 1.3 Detaljer om leverandøren på sikkerhetsdatabladet Leverandør Kontaktperson BioCool AB Gymnasievägen 16, Skellefteå Sverige Tel: +46-(0) Jan-Olof Eriksson ( 1.4 Nødtelefonnummer Nødnummer 112 / Giftinformasjonen, telefon: (+47) WEB: AVSNITT 2: Fareidentifikasjon 2.1 Klassifisering av bestanddeler eller blanding Faresymboler Inneholder dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid(2:3) 2.2 Etikettelementer Risikosetninger Sikkerhetssetninger CLP Farepiktogrammer R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S-26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S-27 Tilsølte klær må fjernes straks. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. 1 / 6 Created by SafeProduction

2 Signalord Faresetninger Sikkerhetssetninger 2.3 Andre farer Oppfyller kriteriene for vpvb Oppfyller kriteriene for PBT Andre farer som ikke fører til klassifisering Advarsel Eye Irrit. 2: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. Skin Irrit. 2: H315 Irriterer huden. STOT SE 3: H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P264 Vask hender grundig etter bruk. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P303+P361+P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P304+P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P337+P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Nei. Nei. Ingen kjente farer. AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler 3.2 Blandinger Ingredienser Navn EC-nr. CAS-nr. Innhold Symbol Klassifisering dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid(2:3) % Xi,O R-8, R-36/37/38 CLP Navn REACH-nr Innhold Symbol Klassifisering CAS-nr dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid(2:3) 40 % GHS07, GHS03,, Advarsel Eye Irrit. 2: H319, Skin Irrit. 2: H315, STOT SE 3: H335, Ox. Sol. 1: H271 Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst. AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak 4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. 4.2 De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede 4.3 Indikasjon av enhver øyeblikkelig medisinsk hjelp og spesialbehandling som er nødvendig Innånding Frisk luft. Svelging Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Kontakt 2 / 6 Created by SafeProduction

3 Hud Øyne lege hvis større mengde er svelget. Fjern tilsølte klær og vask eksponert hud med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak 5.1 Slokkemidler Brannslokkingsmidler Brannbekjempelse 5.2 Spesielle farer forbundet med stoffet eller blandingen Karakteristiske farer Forbrenningsprodukter 5.3 Råd for brannmenn Vernetiltak ved brann Pulver, skum eller CO2, Vannspray, -tåke eller -dis. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Ikke brannfarlig. AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbondioksid (CO2), Oksider av: Natrium, Irriterende gasser/damper/røyk. Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Personbeskyttelse Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon Forholdsregler for vern av miljø Miljøbeskyttelse 6.3 Metoder og materialer for begrensning og opprenskning Opprenskningsmetoder 6.4 Referanse til andre avsnitt AVSNITT 7: Håndtering og lagring Forhindre utslipp til avløpssystem, vann eller jord. Spill samles opp i passende beholdere og leveres til destruksjon. Avfall behandles iht. punkt 13. Ingen spesifikk henvisning Forholdsregler for sikker håndtering Forholdsregler ved bruk 7.2 Forhold for sikker lagring, inkludert ev. uforenlighet Forholdsregler ved lagring 7.3 Spesifikk sluttbruk Særlig(e) bruksområde(r) Sørg for god ventilasjon. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Unngå kontakt med øynene og huden. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Hold beholderne tett lukket. Lagres kjølig i tørt, godt ventilert rom. Oppbevares adskilt fra mat, for, gjødningsmidler o.l. materialer. Oppbevares adskilt fra reduserende materiale. Kontakt leverandør for ytterligere opplysninger. AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig beskyttelse 8.1. Kontrollparametere Ingredienskommentar Prosessforhold Ventilasjon 8.2 Eksponeringskontroll Åndedrettsvern Håndvern Ingen eksponeringsgrense angitt for ingrediensen(e). Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Sørg for god ventilasjon. Under normale bruksforhold er åndedrettsbeskyttelse ikke nødvendig. Ved støvende arbeid: Støvmaske med filter P2. Bruk av hansker kreves ikke under normale forhold. Vernehansker bør anvendes ved 3 / 6 Created by SafeProduction

4 Øyevern Verneklær Hygieniske rutiner DNEL PNEC langvarig eller gjentatt hudkontakt. Bruk vernehansker av: Neopren, nitril. Naturgummi (latex). Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. Ved risiko for kontakt: Bruk godkjente vernebriller. Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Bruk egnet hudkrem for å motvirke uttørring av huden. Ingen data. Ingen data. AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Form/konsistens Farge Lukt Tablett. Hvit. Ingen. 9.2 Andre opplysninger av betydning for helse, miljø og sikkerhet HMS opplysninger Ingen kjente. AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktive grupper Kjemisk stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Mulighet for skadelige reaksjoner Farlig polymerisering Polymeriserer ikke Forhold som skal unngås Oppvarming Uforenlige stoffer Stoffer som skal unngås Sterke oksider. Vann, vannblandinger, damp Farlige nedbrytingsprodukter Spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter ved anbefalt bruk. AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger 11.1 Informasjon om toksikologiske effekter Toksisk dose, LD 50 Toksisk dose, LD 50 hud Sensibilisering Genotoksisitet Kreftfremkallende egenskaper Reproduksjonstoksisitet Toksikologisk informasjon Innånding Svelging Hudkontakt > 2000 mg/kg (oral-rotte) > 2000 mg/kg (hud kanin) Ingen kjente allergifremkallende egenskaper. Ingen kjente arvelige eller mutagene egenskaper. Forårsaker ikke kreft (ikke noe bevis for kreftfremkallende egenskaper). Ingen kjente, skadelige effekter på reproduksjonsevne, fruktbarhet eller fosterutvikling. Hydrogenperoksid: LD50 Oralt rotte: 1518 mg/kg LD50 Dermalt rotte: 3000 mg/kg LC50 Innånding rotte 4h: 2 mg/l Irriterer luftveiene. Kan forårsake ubehag ved svelging. Irriterer huden. 4 / 6 Created by SafeProduction

5 Øyne INGREDIENS: Toksikologiske data Toksisk dose, LD 50 Irriterer øynene. dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid(2:3) Akuttgiftighet. LDLo Hud Kanin >2000 mg/kg 1034 mg/kg (oral-rotte) AVSNITT 12: Økologiske opplysninger Toksisitet LC50, 96 t, Fisk, mg/l EC50, 48 t, Daphnia, mg/l Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet 12.3 Bioakkumuleringspotensial 12.4 Jordmobilitet Mobilitet 12.5 Resultater av PBT- og vpvb-vurderinger PTB/vPvB Andre skadevirkninger INGREDIENS: Økotoksikologiske data LC50, 96 t, Fisk, mg/l EC50, 48 t, Daphnia, mg/l EC50 6 timer alge 8 mg/l (Anabaena sp) 70,7 (Pimephales promelas) 4,9 (Daphnia pulex) Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha en skadelig eller forstyrrende innvirkning på miljøet. Hydrogenperoksid: LC50 Fisk 96h: 16,4 mg/l (Pimephales promelas) EC50 Daphnia 48h: 2,4 mg/l (Daphnia pulex) IC50 Alger 72h: 2,5 mg/l (Chlorella vulgaris) Log Pow: -1,5 Komponenten er lett bionedbrytbar. Ingen opplysninger. Ingen opplysninger. Ingen opplysninger. Komponenten(e) er ikke identifisert som et PBT eller vpvb stoff. Ingen kjent informasjon. dinatriumkarbonat, forbindelse med hydrogenperoksid(2:3) Akuttgiftighet. EC50 alge 8 mg/l 140 hrs. (Anabaena sp) 70,7 (Pimephales promelas) 4,9 (Daphnia pulex) AVSNITT 13: Instrukser ved disponering 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder Generelt Avfallskode Forurenset emballasje Farlig avfall etter Forskrift om farlig avfall * oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder. Den oppgitte EAL-kode er veiledende, og avhengig av hvordan avfallet er oppstått. Sluttbruker må selv vurdere valg av riktig kode. Forurenset emballasje behandles på samme vis som innholdet. AVSNITT 14: Transportopplysninger Generelt 14.1 FN-nummer 14.2 Korrekt transportnavn, UN 14.3 Transportfareklasse(r) Emballasjegruppe 14.5 Skadevirkninger i miljøet Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) 5 / 6 Created by SafeProduction

6 14.6. Spesielle forholdsregler for brukeren Transport i bulk i samsvar med vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Ingen IBC-kode for bulktransport offshore. AVSNITT 15: Regelverksmessige opplysninger 15.1 Sikkerhets-, helse- og miljøforskrifter eller lovverk som er spesifikke for stoffet eller blandingen Regelverk Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) EU-forordning 453/2010/EF (CLP), 1907/2006 (REACH), 1272/2008/EF, 790/2009/EF.Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA /ICAO. Deklarasjonsnummer Kjemisk sikkerhetsvurdering Kjemikaliesikkerhetsvurdering Kjemisk sikkerhetsrapport (CSR) er ikke utarbeidet for dette produktet. AVSNITT 16: Andre opplysninger Forklaring til R-setninger i avsnitt 3 Forklaring til setninger i avsnitt 3 R-36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R-8 Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer. H271 Kan forårsake brann eller eksplosjon; sterkt oksiderende. H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. * Informasjon som er revidert siden forrige versjon av sikkerhetsdatabladet Revisjonskommentar Revisjon nr 1: erstatter sikkerhetsdatablad av Endret punkt 1, produktnavn fra "Ren vatten tank" til "Clean Water Tank ". Ingen endring i sammensetning eller klassifisering. Revisjon nr 2: erstatter sikkerhetsdatablad av Utarbeidet i CLP-format. Ingen endring i sammensetning. Endret klassifisering fra Xi, R36/37/38 til Advarsel, GHS07, H315, 317, 319. Revisjon nr 3: erstatter sikkerhetsdatablad av Endret leverandørnavn. Ingen endring i sammensetning eller klassifisering. Utarbeidet av Essenticon AS, Leif Weldingsvei 18, N-3208 Sandefjord, Norge. Tlf.: Fax: Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr. 3 Revisjonsnr. / erstatter datablad av dato Databladstatus Signatur CLP 01 ATP R. E. Lunde Forbehold om ansvar Denne informasjon er et komplement til annen informasjon. Brukeren må selv avgjøre om informasjonen er tilstrekkelig. Ansvarig for produktsikkerhet og fakta er BioCool AB. Sikkerhetsdatabladet er opprettet med medvirkning av Amasis Konsult AB, Solna, Sverige og Essenticon AS, Sandefjord, Norge. 6 / 6 Created by SafeProduction

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad

SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad SIKKERHETSDATABLAD Supersvamp til bad AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Intern nr. Supersvamp til bad REN489 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20

SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 SIKKERHETSDATABLAD DENKA CSA 20 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn DENKA CSA 20 Reg.nr. REACH Sementklinker er unntatt fra

Detaljer

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler Sikkerhetsdatablad TD Dusj & Bad Versjon 2.0 Udarbejdet: 28032014 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: TD Dusj & Bad 1.2 Relevante

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S

SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 30026 - SR-37 LFM 48/S Utstedelsesdato: 2009-01-09 SIKKERHETSDATABLAD SR-37 LFM 48/S 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET Handelsnavn SR-37 LFM 48/S Bruksområder Blyfri loddetinn.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A)

SIKKERHETSDATABLAD ID-11 Fremkaller (Part A) Endret 22/10/2014 Revisjon 10 Erstatter dato 08/05/2014 SIKKERHETSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator Produktnavn Produktnr. 1960457,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670)

SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) Armor All VINYL WIPES (650, 670) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Armor All VINYL WIPES (650, 670) AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET Utgitt dato 01.12.2006 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE

SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC-2 GREASE utarbeidelse og distribusjon av helse, miljø og sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier. Produktnavn SIKKERHETSDATABLAD TIMKEN PREMIUM ALL PURPOSE LC2 GREASE AVSNITT 1 Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD ifølge Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EF) nr. 453/2010 Side: 1 av 9 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn: 1.2 Identifiserte relevante bruksområder for stoffet eller stoffblandingen

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006

Bayer CropScience SIKKERHETSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 TOP GROWTH 1/6 SEKSJON 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Varemerke TOP GROWTH Produktkode (UVP) 84069361 1.2 Relevante identifiserte anvendelser

Detaljer

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011

Utgave 1 - Denne versjonen erstatter alle tidligere versjoner. Revisjonsdato 12.04.2011 Utskriftsdato 12.04.2011 SEKSJON 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen

Detaljer

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006

Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 Sikkerhetsdatablad Etter (EF)nr. 1907/2006 AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET/BLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET 1.1. Produktidentifikator:: Cembrit True Edge Sealer 1.2. Identifiserte relevante bruksområder

Detaljer

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961

HMS-DATABLAD HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE. Smørefett. Artikkelnummer. Nasjonal produsent/importør. Adresse Postboks 1004. Telefon 64989950 Faks 64989961 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Smørefett. Artikkelnummer Nasjonal produsent/importør Foretak Deler AS Adresse Postboks 1004 Postnr./sted N-1442 DRØBAK Land

Detaljer

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * *

Sikkerhetsdataark. * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * * * *Kapittel 1 - IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET/FORETAKET* * * 1.1 Produktidentifikator: Materialets navn: OBJET HA FULLCURE630, CLEAR Kjemisk familie akrylholdige blandinger

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010

SIKKERHETSDATABLAD. I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 SIKKERHETSDATABLAD I henhold til forskrifter (EC) nr. 1272/2008 og (EU) Nr. 453/2010 1. Identifisering HITAlert -sett 1.1 Produktidentifikator Produktnavn: HITAlert -sett Produktnummer: IQP-396 EDMA-kode:

Detaljer

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010.

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010. HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSDATABLAD Basert på forordning (EF) nr. 1907/2006, som endret ved forordning (EF) nr. 453/2010 AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/blandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

IR ALL SEASONS DATA ONLY

IR ALL SEASONS DATA ONLY 1. Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Varemerke : IR ALL SEASONS 1.2 Relevante identifiserte anvendelser av stoffet eller blandingen og anvendelser

Detaljer

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter

Kit Components. 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä. Components: prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter 05.07.2013 Kit Components Product code Description 120015 prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel + Hä Components: 120015a prestolith plastic Füll-und Ziehspachtel 499191 presto Härter Side: 1/7 Trykkdato:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler.

SIKKERHETSDATABLAD. Fare! I henhold til EU/EØS 1272/2008 (CLP) og 1907/2006 (REACH) og norske regler. SIKKERHETSDATABLAD 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Produktnavn: Aceton(propanon) PRnr.: NA Bruksområde: NA Utgitt (dato): 25052011 SDS Versjon: 1.0 Kontaktperson: Gurpreet Kaur Rehal

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET

1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET HMSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKASJON AV STOFFET/STOFFBLANDINGEN OG SELSKAPET/FORETAKET 1.1 Produktidentifikator 1.1.1 Handelsnavn 1.2 Anbefalt bruk av kjemikaliet og bruksbegrensninger 1.2.1 Anbefalt

Detaljer