Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Utgave: 2 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07"

Transkript

1 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Utgave: 2 Dato:

2 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Områdereguleringsplan Sandnes indre havn Oppdragsbeskrivelse: Områdereguleringsplan for Sandnes indre havn Oppdragsleder: Bjerved Lasse Fag: Plan Tema By- og tettstedsutvikling;eiendom;byrom;næring, handel;næring, kontor Leveranse: Detaljplan (PBL) Skrevet av: Kvalitetskontroll: Lasse Bjerved

3 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Sandnes Indre havn KF (SIH) for å utarbeide områdereguleringsplan for planområdet kalt Sandnes indre havn. Kommunene har avtale med SIH om planarbeidet og gjennomføringen av arbeidet har skjedd i nær kontakt med kommunen. Arbeidet er utført i løpet av Prosjektleder for konsulenten har vært Martin Eskeland. Fra kommunen har Gunnar Byrkjedal vært ansvarlig for koordinering, mens Svein Erik Røed har fulgt arbeidet fra byplankontoret. Selve konseptutviklingen er utført i samarbeid med Transform as, ved Lars Bendrup. Lasse Bjerved har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandnes Lasse Bjerved Oppdragsleder Ivar Fett Kvalitetssikrer

4 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning innhold og struktur i rapporten Bakgrunn for prosjektet Organisering av prosjektet Formål med planarbeidet Planstatus og overordnede føringer Nasjonale føringer Regionale føringer Kommuneplan Kommunedelplan sentrum Områdeplan Vedtatte tilgrensende reguleringsplaner Endringer i området siden sentrumsplanen ble vedtatt Planprogram Framdriftsplan Planområdet Eiendomsforhold og arealoppgaver Flytting og framdrift for Sandnes havn Forutsetninger for utviklingen av planløsning Visjon slik kommunen har formulert den Verdier Mål for områdereguleringen PlanBeskrivelse Bakgrunn Konsept Arealbruk Konsekvenser av planforslaget Metode Alternativ...27

5 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Fra planprogrammet Oppsummering av konsekvenser av planforslaget ROS analyse...63

6 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan INNLEDNING INNHOLD OG STRUKTUR I RAPPORTEN Kapittel 1 i denne rapporten beskriver bakgrunn for planarbeidet, organisering av arbeidet og formålet. Kapittel 2 tar for seg planstatus og overordnete føringer, kapittel 3 beskriver planområdet, byggeområder og innhold. I kapittel 4 defineres noen viktige problemstillinger knyttet til utviklingen av området. Utviklingen av selve planforslaget er utført ved å vurdere de ulike mål og utredningstemaene i planprogrammet parallelt. For lesbarhetens skyld er det foreslåtte planalternativet, som avviker noe fra de opprinnelige alternativene i planprogrammet som følge av vurderinger av konsekvenser, beskrevet i kapittel 5. Selve konsekvensvurderingen, er deretter vist i kapittel 6. Kapittel 7 inneholder ROS analysen. I tillegg til denne beskrivelsen består planen av kartframstilling av planforslaget. Det følger bestemmelser til planen og som retningslinjer for videre arbeid følger et kvalitetsprogram. 1.1 Bakgrunn for prosjektet Saken har blitt utarbeidet med følgende milepæler. 1. Varsling av planoppstart brev , annonse Offentlig ettersyn Godkjent planprogram UBU Godkjent planprogram Formannskap Engasjement av konsulent (anbudskonk.) april/mai 2010 Videre arbeid er basert på: Plan til 1. gangs behandling i UBU mars 2011 Offentlig ettersyn for reguleringsplan med konsekvensutredning kunngjøres. Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen skal være 6 uker. Andre gangs behandling i UBU Sluttbehandling i kommunene vår Innspill til planarbeidet Merknader til planprogrammet fra høringsrunden finnes i vedlegg fra byplansjefens oppsummering. Ungdom har hatt egen idedugnad knyttet til planlegging i sentrum og Indre havn og har følgende innspill kort oppsummert: Ungdommen er veldig opptatt av grøntområder og parker. Steder der folk kan bevege seg og treffe andre folk. Trim, frisk luft, fysiske aktiviteter. Trekke parken ned til sjøen. Kan vi legge grøntområder oppå bebyggelsen.

7 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Ulike kulturaktiviteter må inn. Få flerkulturelle løsninger. Plass til alle. Nye næringer tilknyttet kulturområdet. Skape mangfold, ikke ensidig. Dette gjelder både det materielle (bygg, transport mv.) og det menneskelige (andre kulturer, religion, rase, alder mv.) Bruk mer farger i bebyggelsen. Materialbruk, maling etc. En bystrand er en ønskedrøm. Så sentralt som mulig Sykkel og gange som transport må vektlegges og gis høy prioritet og gode betingelser Kollektivtransport viktig Rent vann i Vågen. Kloakkproblemene må løses snarest. Bilparkering bør skje under bakken Prøve ut ny teknologi og nye løsninger bygg transport mv. Finne grønne/ sunne løsninger. Energi. Vindmøller? Passivhus? 1.2 Organisering av prosjektet SIH KF har i avtale med Sandnes kommune påtatt seg ansvar for å utarbeide områdereguleringsplan for Sandnes indre havn. Arbeidet er utført i nært samarbeid med kommunen med en prosjekt/ styringsgruppe som har møtt jevnlig ca hver 3. uke. Gunnar Byrkjedal fra rådmannen har hatt ansvar for koordinering internt i kommunen. Ansvarlig prosjektleder hos oppdragsgiver har vært Martin Eskaland. Prosjekt/styringsgruppen har vært på studietur i København og Malmø og samtidig deltatt i workshop med AsplanViak og Transform (Dansk arkitektkontor fra Århus) 1.3 Formål med planarbeidet Sentrene i regionen har mistet relative markedsandeler for handel og service de seneste årene og arbeidsplassveksten har vært betydelig høyere i Forusområdet enn i kommunesentrene. Sterke sentre er viktig som drivkraft for hele regionen. Det er derfor en høyt prioritert oppgave å legge til rette for videre utvikling av Sandnes sentrum. Indre havn vil etter at havnevirksomheten flyttes ha et stort potensial for videreutvikling av sentrum. Området er det største sentrumsnære transformasjonsområdet og målet for utvikling av området er at det skal bidra til å forsterke sentrums attraktivitet med et mangfold av funksjoner. Det er flere målsettinger for planarbeidet. Disse blir videre utdypet under kap. 4. Mål med planen Det konkrete formålet med planarbeidet er således å utarbeide og få vedtatt en områdereguleringsplan for hele området, som setter rammer for senere detaljreguleringsplaner og legger grunnlag for framtidig utbygging i området. Planen bør i størst mulig grad ivareta både forutsigbarhet i rammebetingelser og nødvendig robusthet i innhold. Arbeidet med konsekvensutredningen skal gi innspill ved utarbeidelsen av en juridisk optimal plan og gi premisser for en utbygging i området.

8 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Mål for kommunen Utvikling av området skal bidra til å nå kommuneplanens mål for styrking av sentrum. Utviklingen av kvartalene skal bidra til å øke antall arbeidsplasser og et mangfold av tilbud i sentrum. De offentlige rommene skal utvikles til å gi nye, gode uterom som tilskudd til sentrum. Planene skal følge kommunens overordnede mål, med spesiell fokus på miljømålene. Løsninger for energi og transport vil derfor også stå sentralt. Utbygging i sentrum skal bidra til å styrke kundegrunnlaget for kollektivsystemet. Gang og sykkeltransport skal gis høy prioritet. Mål for SIH Hovedformålet er å legge til rette for utvikling av området til en sammensatt, mangfoldig sentrumsnært område, med kontorarbeidsplasser, service/tjenesteyting og forretningsfunksjoner samt blant annet badeanlegg og bystrand. En utbygging skal bidra til å styrke sentrums attraktivitet. Området skal kunne tilby regionens mest attraktive næringsadresser. SIH ønsker området utviklet gradvis etter hvert som havnevirksomheten fases ut. Kvaliteten i de offentlige arealene, lokaliseringen og forbindelsen til sentrum og beliggenheten til sjø samt kravene til kvalitet i bebyggelsen skal bidra til å gjøre områdene attraktive for lokalisering av ulike virksomheter og sikre verdier for eiere og byen på lang sikt.

9 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER 2.1 Nasjonale føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Formålet med retningslinjene er å legge til rette for at arealbruk og transportsystemet skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen for å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenter (senterstruktur) Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenter ble vedtatt juli Formålet er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentra og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. RPB fastslår at kjøpesenter kun kan etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesdelplaner. Klima Nasjonal politikk for reduksjon av klimagassutslippene vil få økt innvirkning på arbeidet med samordnet areal- og transportplanlegging, jmf stortingsmelding 26 ( ) om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det blir blant annet fulgt opp gjennom kommunens deltakelse og forpliktelser i Fremtidens byer. 2.2 Regionale føringer Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP-J), vedtatt 2000, rullering pågår. Planen legger rammer for arealutviklingen på Jæren fram mot 2040 gjennom et utbyggingsmønster som vektlegger samordning av areal og transportpolitikken, og samtidig ivaretar hensynet til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv. I tillegg er fortetting et bærende virkemiddel i FDP-J og en forutsetning for reduksjon av transportarbeidet og utslippet fra denne sektoren. Gjennom byutvikling basert på høy tetthet langs hovedstrengene i kollektivsystemet forventes en sterk arealøkonomisering. Planen er under revisjon, der arealbruk og framtidige byutviklingsretninger ligger fast. Det blir vurdert hvordan enkeltelementer i planen kan forbedres og retningslinjene konkretiseres. I vedtatt planprogram for arbeidet er retningslinjer som sikrer gode bomiljø og bokvalitet et eget tema. Fylkesdelplan for universell utforming Planen ble vedtatt i mars Hovedformålet med planen er at universell utforming skal legges til grunn for all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser. Kravene er forsterket gjennom formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov. Strategisk næringsplan Dette er en strategisk næringsplan for 16 partnerskapskommuner. Planen gir et uttrykk for kommunenes felles situasjonsoppfatning og nære samarbeid når det gjelder tilrettelegging for økt verdiskaping i regionen. Det en felles forståelse av rollefordelingen mellom de forskjellige delene av regionen som gjør det mulig å samle seg om de samme målsettingene og de samme strategiene. På denne måten makter kommunene å stå sammen om en regionalt forankret politikk for næringsutvikling og verdiskaping i et fellesskap. Strategisk

10 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Næringsplanen er et sentralt virkemiddel i prosessen med å lage en integrert og samlende politikk på tvers av mange kommunegrenser. Planen ble revidert i 2008 og følges opp med et fireårig handlingsprogram for de prioriterte satsingsområdene. Næringsarealer behov og lokaliseringspreferanser Stavanger-regionen næringsutvikling har gjennomført et utrednings- og strategiarbeid knyttet til regionens næringsarealer. Det er gjort kartlegging av rådende situasjon og trender. Sluttrapporten inneholder anbefalte mål og strategier for den samlede utvikling og forvaltning av næringsarealer. Både partnerskapskommunene i Stavangerregion næringsutvikling, næringsforeningen og fylkeskommunen har deltatt i arbeidet. Sluttrapporten er et næringspolitisk innspill til kommuner og regionale myndigheter ved videre planlegging og forvaltning i næringssaker. I tillegg er det et underlag for utforming av retningslinjer for næringsarealer og lokaliseringspreferanser i revisjonen av FDP-J. Framtidens byer Framtidens byer er et forpliktende samarbeid mellom staten og et utvalg kommuner for å utvikle klima- og miljøvennlige byer. Hovedmålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra veitransporten, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområder og samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmål for arbeidet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. Intensjonen er å oppnå økt samhandling mellom lokale, regionale og statlige myndigheter og med næringslivet. Sandnes kommune er deltaker i Framtidens byer. Bystyret vedtok i møte handlingsprogram for Framtidens byer. 2.3 Kommuneplan Vedtatt kommuneplan for Sandnes kommune er for perioden Revisjon av planen er under arbeid og ventes vedtatt i Kommunedelplan sentrum Kommunedelplan for sentrum er gjeldende plan og delplan i kommuneplanen. Tidligere reguleringsplaner for området er satt til side til fordel for krav om ny reguleringsplan. Kommunedelplan for sentrum er under revisjon og forventes til behandling i kommuneplankomiteen og bystyret Kommunedelplanen førte videre vedtatt områdeplan, men med noe justeringer i funksjonsinnhold ved at ytre del mot sjøen ble forbehold næring i sin helhet, mens områdeplanen hadde blanding av bolig og næring. Kommunedelplanen regulerte ikke utnyttelse, men byggehøyder som den mente var best egnet som rammer for byforming og videre reguleringsarbeid. I bestemmelsene heter det: OMRÅDER MED ERVERV, ERVERV/BOLIG OG ERVERV/OFFENTLIG Bestemmelse Innenfor områdene tillates næringsvirksomhet begrenset til forretning, kontor, service, allmennyttige formål, offentlig virksomhet samt boliger med tilhørende anlegg. Bebyggelsen må forholde seg til gate og kvartalsstrukturen. Lukkede fasader mot tilliggende gater er ikke tillatt og atkomst til hver enkelt forretning (som ligger mot gate) skal sikres direkte fra offentlig gate. Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk- eller miljømessige ulemper eller fare for omgivelsene. Områdene skal betjenes fra gater på en slik måte at det ikke er til

11 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan sjenanse for omkringliggende boligbebyggelse. Alle 1. etasjer skal ha en byggehøyde som tillater næringsvirksomhet med brutto minimumshøyde på 4,2 meter (ok 1. etasje/terreng ok etasjeskille 2.etasje). Der annet ikke er nevnt under delområder, kan det tillates en boligandel inntil 50 % av samlet bruksareal. For parkering vises det til 4.1 og A Indre havn Østre del (øst for Elvegaten) I arealene mot sjøen på Indre havn skal tilrettelegges for næringsvirksomhet, fortrinnsvis kontorer. Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk- eller miljømessige ulemper eller fare for omgivelsene. Områdene skal betjenes fra gater på en slik måte at det ikke er til sjenanse for omkringliggende boligbebyggelse. Det kan tillates publikumsrettet virksomhet mot kaifronten, inklusiv hotell-, restaurant- og barvirksomhet. Vestre del (vest for Elvegaten) I vestre del av området skal nyttes til næring og bolig. Det kan tillates inntil 50% boliger av samlet gulvareal. I. etasje skal fortrinnsvis ha publikumsrette virksomheter. Det skal innpasses offentlig tilgjengelig parkeringshus i området. Figur 1 Høringsutkast til ny komunedelplan sentrum 2.5 Områdeplan Områdeplanen for Sandnes indre havn ble enstemmig vedtatt i bystyret i Planen ble utviklet gjennom et bredt opplegg med innspill blant annet fra parallelloppdrag fra tre planmiljøer og workshop med et dansk arkitektkontor.

12 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Områdeplanen ga rammer for arealbruk og utnyttelse. I hovedtrekk er denne planen ført videre i kommunedelplanen. Endringen er knyttet til prioritering av næringsarealer fram for boliger. 2.6 Vedtatte tilgrensende reguleringsplaner Reguleringsplan for dobbeltsporet er viktigste tilgrensete plan. 2.7 Endringer i området siden sentrumsplanen ble vedtatt Etter at områdeplanen og kommunedelplanen for sentrum er vedtatt er dobbeltsporet for jernbanen bygget ferdig og ny kjøreundergang under dobbeltsporet etablert. Tinghuset er bygget og tatt i bruk. 2.8 Planprogram Planprogrammet ble vedtatt i formannskapet 09. mars Planprogrammet avklarer utredningstemaene for konsekvensanalysen. De er knyttet til samfunns- og miljømessige konsekvenser. Disse blir behandlet i kapittel Framdriftsplan Opprinnelig framdriftsplan er i hovedtekk fulgt (Figur 2) når det gjelder framdrift for selve områdereguleringsplanen. Framdriftsplan Utredning og planlegging 2.kv. 3. kv. 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv Forutsetninger for plan Mål for området Program for området Utbyggingsøkonomi Elvegt/Strandgt. Planprogram Områdereguleringsplan Kvalitetsprogram Frigjøring av havna Gjennomføring/utbyggingsstrategi Urbant jordskifte Organisering Midlertidig aktivitet i området Markedsføring Gjennomføring Havna frigjort Områdereguleringsplan vedtatt Detaljplan fellesarealer Detaljplan 1. utbyggingsetappe Omlegging Elvegt vestre del Omlegging Elvegt fra undergangen og østover Planlegging 1. byggetrinn Utbygging 1. byggetrinn X x Figur 2 Framdriftsplan fra oppstart av arbeidet.

13 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan PLANOMRÅDET Området er tydelig avgrenset med jernbanefyllingen i vest, havnebassenget i øst, Olav V s plass og gjestehavnen i sør. I nord er planavgrensingen basert på ønske fra grunneierne der. Figur 3 Varslet planområde Hele området er flatt og inneholder hovedsakelig lagerbygninger og næringsvirksomhet. Tinghuset og forretningsbygg lengst sør, og bebyggelsen ved dypvannskaia i nord skiller seg ut ved annen bruk og større byggehøyder. Bebyggelsen rett nord for dypvannkaia har elementer av nyere tids kulturminner som ønskes vernet. 3.1 Eiendomsforhold og arealoppgaver Samlet areal er ca 152 da, hvorav 43,8 da i privat eie. SIH eier ca 37,8 da Det er foretatt makebytte mellom kommunene og jernbaneverket i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet. Dette framkommer ikke i Figur 4

14 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Figur 4 Eiendomsforholdene, Lyse blå eies av Sandnes havn(sih), de brune er i privat eie, de fiolette er kommunale. 3.2 Flytting og framdrift for Sandnes havn Plan for Somaneset med framdrift Ny reguleringsplan for Luravika vil behandle justering av kaiareal for havna på Somaneset. Denne planen forventes å bli ferdig behandlet i løpet av 2010/ Tidspunkt for fristilling av havnearealene i indre havn Leieavtaler som er inngått med Sandnes havn som utleier i planområdet går ut i 2012 for deler av området. Da kan havna frigjøre ca 15 da helt i sør. En antar at hele havneområdet kan fristilles for utbygging i Framdrift for fraflytting av arealene i indre havn vil antagelig ikke være tidskritiske i forhold til ny byutvikling i området.

15 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan FORUTSETNINGER FOR UTVIKLINGEN AV PLANLØSNING En rekke mål, visjon og verdier som vil være førende for planen for området er formulert i kommuneplanen, her gjengis de viktigste. 4.1 Visjon slik kommunen har formulert den Sandnes i sentrum for framtiden I Sandnes kommune har vi all grunn til å se framover med glød og optimisme. Vi er i sterk vekst. Vi er unge. Vi har langsiktige planer. Vi søker nye løsninger. Vi legger til rette for en bærekraftig utvikling, og vi er det geografiske midtpunktet i en dynamisk region. Det er ikke tilfeldig at visjonen vår lyder slik den gjør: Sandnes i sentrum for framtiden. Vår visjon viser at vi har klare ambisjoner om å tenke framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Vi skal være i sentrum for framtiden! 4.2 Verdier Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune: Romslig, modig og sunn Vår vei inn i framtiden skal preges av tre kjerneverdier: Vi skal være romslige, modige og sunne. Romslig Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon. Modig Vi skal være ambisiøse. Vi skal våge å tenke nytt og ta modige grep. Sunn Vi skal bygge videre på kommunens Sunn by - tankegang. Dvs. arbeidet for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel. Helse, miljø og trivsel står også i fokus på arbeidsplassene våre. 4.3 Mål for områdereguleringen Mål for områdereguleringsplanen som verktøy Områdereguleringsplanen skal legge klare rammer for detaljreguleringsplaner slik at disse kan inngå i en helhet og gis rask behandling. Områdereguleringsplanen skal også avklare de fellesløsningene som området krever for å kunne bygges ut. Områdeplanen skal danne grunnlag for utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav Mål knyttet til funksjon og innhold I kommuneplanen for Sandnes heter det blant annet: Sikre sentrumskjernen inkl. indre havn til publikumsrettet virksomhet, næring og kultur.

16 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Områdets næringsmessige innhold skal bidra til å profilere området som en av de meste foretrukne forretningsadressene i regionen. Innhold skal avklares i videre arbeid. Deler av området skal innholdsmessig supplere og spille sammen med kulturhuset og videregående skole i naboområdet. Området skal utvikles som et helhetlig planlagt område. Området skal tilføre byen kvaliteter byen ikke har i dag. Området skal ha et mangfold av funksjoner, offentlig og privat virksomhet og et innhold som gir området liv døgnet rundt. Kaifronten skal inngå i en sammenhengende havnepromenade rundt vågen. Utearealene skal gis god offentlig tilgjengelighet og kreativt spennende uteoppholdsarealer for opplevelse og rekreasjon med ulike arenaer for samhandling. Utearealene skal bidra med grønne områder til planområdet og sentrum Klimamål Sandnes indre havn skal utvikles med sikte på å bidra til å nå kommunenes miljømål. Spesielt gjelder det: Optimal utnyttelse for å redusere behov for nye utbyggingsområder. Øke andel reisende med miljøvennlig transport Redusere energibehov pr. innbygger og pr. kvm nybygg Bidra til reduksjon av CO2 utslipp fra stasjonære kilder (bygg) Transport Bygg Bevisst bruk av parkeringspolitikken er vesentlig for å minimalisere transport til og fra og i området. Lokalisering og antall parkeringsplasser skal bidra til å nå mål om bærekraftig utbygging. Det skal: Bygges lavenergibygg (passivhus) Bygges slik at fornybare energikilder kan tas i bruk Nye bygg skal tilstrebe å få energimerke A Etablere effektive styringssystemer som inneholder et energioppfølgingssystem (EOS). Systemet skal kunne samkjøres mellom byggene Minimalisere forbruk og avfall Det skal sikres at området legger til rette for minimalisering av avfallsproduksjon og optimalisering av gjenvinning. Klimatilpassing Bebyggelsen skal tilpasses antatt havnivåøkning og det skal legges spesiell vekt på at nedbørsmengdene kan øke.

17 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan PLANBESKRIVELSE 5.1 Bakgrunn I utgangspunktet var det ment å legge sentrumsplanens med dens fysiske struktur/konsept direkte til grunn for videre arbeid. Underveis har en nytolket visjon og mål for å vurdere om andre konsepter i større grad vil kunne gi bedre måloppnåelse. En har gjennom arbeidet konkludert med at hovedtrekkene i sentrumsplanen med grunnstrukturen i veisystemet holdes fast. Hovedtrekkene med grønne allmenninger er beholdt, men enhar i større grad sett på potensialet i sjøen, der det er vurdert å utnytte arealene utenfor dagens kailinje med undersjøisk parkering og svømmeanlegg oppå, bystrand og muligheter for annen fast eller flytende bruk av arealer utenfor kailinjen. I nord legger en opp til at en viss utfylling er positivt, men skal avklares gjennom detaljreguleringsplanarbeidet. Alternativet her er bruk av sjøarealene til småbåthavn. 5.2 Konsept Det er lagt vekt på å kunne skape en levende urban utvidelse av sentrum. Det har ført til at selve bebyggelsesstrukturen er revidert i forhold til sentrumsplanen, og en har lagt til grunn en mer tradisjonell kvartalsstruktur som grunnlag for bebyggelsen. Bebyggelsen skal være urban, variert og med sammensatt funksjonsinnhold med kontor, handel, boliger og service. Det er spesielt tilrettelagt for et svømmeanlegg og bystrand. Omlegging av hovedvei gjennom området sammen med planlagte trafikale løsninger i området, gjør at et område på nesten 100 da kan framstå som stilleområde uten trafikkstøy sentralt i Sandnes. Grøntområder i form av allmenninger som åpner seg mot sjøen og hovedsakelig offentlig tilgjengelige gårdsrom i kvartalene. Vann som tema i alle byrom. Arkade langs hele bebyggelsen i Elvegata. Havnefront som spesielt i sør skal tilrettelegges for utliv og sosiale samlingssteder. Første etasjene i hele bebyggelsen leggs til rette med byggehøyder som muliggjør handel og publikumsrettet service, servering utstillinger osv med ulikt innhold. Kvartalsstrukturen gir klare rammer for de offentlige rommene mellom husene. Elvegata utformes med sikte på å bli ryggraden i området og et viktig sted for sosiale møteplasser, handel og publikumsrettete servicevirksomheter. Havnepromenaden utvikles for fysisk aktivitet, opphold og trim og med tilbud til nærhet til sjøen, ved havnepiren med svømmeanlegg og bystrand. I sør mot gjestehavna legger planen opp til at det er det viktigste uterommet i kulturaksen med gode klimaforhold, servering og bruk av området i forbindelse med kulturhuset til utstillinger, konserter osv. vil kunne tilføre sentrum kvaliteter de i dag ikke har.

18 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Figur 5 Områdeplanen legger opp til stor variasjon i arkitektur, men i kvartalsstruktur 5.3 Arealbruk Planforslaget omfattere et område på ca 152 da. Herav er ca 39 da sjøareal. Av landarealene er 56 da byggeområder som fordeler seg med ca 47 da sør for havnepiren og ca 9,5 da nord for piren. Nord for piren er det mulighet for ytterligere utfylling eller utbygging utover dagens strandlinje. De grønne områdene er ca 7 da. Andre grønne områder vil være i gårdsrommene og det legges opp til grønne tak. Den største delen av de offentlige uterommene vil være annet trafikkformål der Elvegaten og havnepromenade er de viktigste elementene, arealene utgjør til sammen ca 43 da. Også disse vil ha grønne innslag. Samferdselsanlegg utgjør ca 12 da kjørevei og ca 2 da havneareal (havnepiren) Byggeområder I gjeldene kommunedelplanen for sentrum er områdene mellom Elvegata og havnefronten forbeholdt næringsarealer. I planforslaget legges det opp til at området skal utbygges med blandet bebyggelse. Området var ment å inneholde hovedsakelig næring mellom nåværende Elvegt og kailinje. 1. etg kan inneholde serveringssteder. I planarbeidet har en utviklet synet på hva området skal inneholde og ønsker en mer sammensatt urban og funksjonsmessig blandet bebyggelse med en 1. etasje som i store deler av området skal rettes mot publikum. Målet er å få til en mer sammensatt funksjon i bebyggelsen i større deler av planområdet. De sjønære utbyggingsfeltene er endret fra rene næringslokaler i kommunedelplanen til blandet

19 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan formål næring/bolig. Kombinasjonen kontor, handel og bolig gir grunnlag for et mer allsidig tilbud som kan skape folkeliv i det offentlige rom som strekker seg ut over kontortid. Det er tillatt med bebyggelse opptil 21,5 meter over bakkenivå i store deler av området, det tilsvarer 6 etg. Der en legger opp til 6. etasjer skal øvre etasje være tilbaketrukket. I søndre og nordre del er byggehøyden begrenset til 16 meter over gatenivå som gir rom for 4 etasjer. Foreløpig program for området er: Ca 200 boliger (sør for havnepiren) ca kvm Ca 150 boliger (nord for havnepiren) ca kvm Handel/service/kultur ca kvm Kontor/næring ca kvm Hotell ca kvm Svømmeanlegg mm ca kvm Sum antatt areal ca kvm Byggeområdene er foreslått fordelt i en kvartalsstruktur med 16 kvartaler. Samlet er det ca kvm som foreslås som byggeområder. Byggeområdene gir ikke bestemmelser som legger krav om å utforme bebyggelsen som lukkede kvartaler, men legger føringer, anbefaler og illustrerer en klarere kvartalsbebyggelse og bymessig bebyggelsesform med gater og byrom mellom, enn illustrasjonene til områdeplanen (2004) viste. Mot Elvegata er byggegrense og byggelinje sammenfallende og det er regulert inn arkade langs vestsiden av Elvegata. Plassering av høyhus i sentrum som portal i nord og dreiepunkt for Storåna-parken i sør. Høyhuset forutsettes å ha minst 12 etasjer og er tiltenkt hotell En hotelllokalisering sammen med et folkebad antas å ha positiv verdi for begge. Figur 6 Plassering av høyhus i Sandnes sentrum, I nord port til sentrum sett fra sjøen og i sør markering og dreiepunkt for parken rundt åpnet Storåna.

20 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Folkebad er plassert rett sør for havnepiren i et anlegg ute i sjøen, på toppen av et undersjøisk parkeringsanlegg. Figur 7 Elvegata vil ha både gjennomgående sykkelvei, arkade og store oppholdsarealer med plass til vegetasjon Byrom, kaifront og utomhusområder I hovedtrekk legges det opp til flere typer byrom, Elvegata med plassdannelse, de grønne parkene/allmenningene, havnefronten, de mindre gatene og gårdsrommene. Alle skal bidra til at området får ulike og spennende offentlige rom. Elvegata skal opparbeides for gjennomgangstrafikk for syklende og gående, men også utvikles som viktig oppholdsrom. Det er lagt inn en plassdannelse i Elvegata for også å knytte et av gårdsrommene nærmere til Elvegata. Kaifronten er opprettholdt hele veien med 15 meters bredde mot øst hele 30 meter i søndre del og 20 meter mot sør. I tillegg kan en legge konstruksjoner utenfor kaikanten nærmere vannflaten. Havnefronten gir grunnlag for å legge betydelige aktiviteter til dette området. De mindre gatene utvikles som bygater, men i hovedsak uten ordinær biltrafikk, bortsett fra servicekjøring som må tillates. Gårdrommene skal tilfredsstille kraven til utearealer og lekeplasser for boligene. De knyttes til de offentlige uterommene med minst to åpninger i kvartalsstrukturen,- portaler eller mellomrom mellom bygninger. Takene skal i hovedtrekk være flate, utformes for opphold med felles arealer og private terrasser, og de skal bidra til bedre lokalklima ved grønne tak.

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 7

Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 7 Kommuneplankomiteen 09.05.11 sak 12/11 vedlegg 7 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 Utgave: 2 Dato: 2011-02-07 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer

Planlegging fra

Planlegging fra Sandnes Indre havn Noen forutsetninger Bystyret har vedtatt at havnevirksomheten i Sandnes indre havn skal flyttes og områdene frigjøres til andre formål. Arealene frigjøres i 2012 og 2016. Organisering

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Havneparken Sandnes i Stavanger-regionen

Havneparken Sandnes i Stavanger-regionen Havneparken Sandnes i Stavanger-regionen Sandnes Indre Havn Havneparken Sandnes Nøkkelelementer i utviklingen av området i tidlig ide- og planfase Havnen ble i 2003 vedtatt flyttet ut av sentrum. Åpnet

Detaljer

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland

2. gangsbehandling Plan 2014 115 - Detaljregulering for gnr 63, bnr 85 og gnr 65 bnr 541 - KA-1, Stangeland SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 14/00693-45 Saksbehandler Hege Skotheim Behandles av Møtedato Utvalg for byutvikling 2015-2019 02.12.2015 Bystyret 2015-2019 15.12.2015 2. gangsbehandling Plan

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr OMRÅDEREGULERING SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2008115 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 17.02.10

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011

LÉV ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM. Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 LÉV SKAPER BYER OG STEDER SOM ER GODE Å LEVE I Utarbeidet av LÉVA Urban Design AS Prosessdokument 07.10.2011 ANALYSE ROVIKEIENDOMMEN KONTEKST, NÆR KONTEKST OG EIENDOM URBANE BOLIGER RURALE BOLIGER URBANE

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET

UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET UTVIKLING AV SUNDLAND-OMRÅDET REGULERINGSPLAN MED TILHØRENDE KONSEKVENSUTREDNING - Status i reguleringsplanarbeidet - Forslag til planprogram - Videre prosess Åpent møte 14.11.07 Gulskogen skole Varsel

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep Kommunaldirektør Arthur Wøhni 20.09.2017 Byplangrep Overordnede målsettinger Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen Fra «ett land» til 3 områdetyper Variert bebyggelse

Detaljer

Områderegulering for Levanger Havn Levanger kommune

Områderegulering for Levanger Havn Levanger kommune Områderegulering for Levanger Havn Levanger kommune PLANBESKRIVELSE revisjon av gjeldende områderegulering. Forslag til planområde 2 2016-09-07 Utvidet planområde Jann Fossum Roger Snustad Håvar Brøndbo

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11

Lyngdal kommune. LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 Lyngdal kommune LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie - grøntstruktur Dato: 2013-12-11 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Lyngdal kommune Rapporttittel: LYNGDAL - TO SENTRE Stedsanalyse mulighetsstudie

Detaljer

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram

Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Stjørdal sentrum ny reguleringsplan og planprogram Informasjonsmøte 09.02.2015 Kommuneplanens arealdel utsnitt sentrum Sentrumsplanen dekker lysebrunt areal Gjeldende reguleringsplan fra 2008 Sentrumsplanen

Detaljer

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland

Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Saknr. 14/4566-1 Saksbehandler: Lisa Moan Høringsuttalelse - Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland 2015-2022 Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes...

1. Innledning Bakgrunn Plannivå Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 1 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Plannivå... 4 4. Dagens situasjon... 4 Kollektivtrafikk... 5 Områdeavgrensning... 5 Stavanger... 5 Sandnes... 6 Sola... 6 5. Formål med planarbeidet... 6 6. Planprogram...

Detaljer

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen

Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Informasjonsmøte Reguleringsplan med konsekvensutredning OTG Skeikampen Gunnar Bratheim 11.10.2017 Alle illustrasjoner er foreløpige, og viser mulig utnyttelse i tråd med forslag til reguleringsplan. Endelig

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN

PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN PLAN 2504P FLINTEGATA MOBILITETSPLAN Oppdragsgiver Rapporttype Flintegaten eiendom as Mobilitetsplan Dato 17.09.15 Utarbeidet av Sivilarkitekt Ivar Egge Kontrollert av hb Innhold 1. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

Forslag til planprogram

Forslag til planprogram Iveland kommune Forslag til planprogram Detaljregulering Birketveit sentrum Datert: 9. februar 2015. Revidert: 24. juni 2015. Forord I forbindelse med oppstart av planarbeid for Birketveit sentrum er det

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.11.2017 Sak: 261/17 Tittel: Saksprotokoll - Planprogram Tematisk kommunedelplan lokale sentrum og knutepunkter - høring og offentlig ettersyn Resultat:

Detaljer

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116

Sandnes kommune Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 Utvalg for byutvikling 17.02.10 sak 25/10 vedlegg Planprogram for områderegulering av Sandnes indre havn. Plan 2009116 2010-01-07 Planprogram Indre Havn Planprogram for områderegulering av Sandnes indre

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014.

Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D. Mobilitetsplan. 0538_Mobilitetsplan_rev1402014. Plan 0538 Forus felt D4 innenfor plan 0381 Forus næringspark, nordvestre del, Røyneberg - Felt D Mobilitetsplan Plan 0538 Forus felt D4 Side 1 av 6 Brandsberg-Dahls 1. Bakgrunn Hovedformålet med reguleringsplanen

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND

FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND FORSLAG TIL PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR ROLIGHEDEN, LUND PLAN-ID. 1336 KRISTIANSAND 25.04.2012 AMTEDAL & HANSEN ARKITEKTKONTOR AS LØMSLANDS VEI 23 4614 KRISTIANSAND TLF : 38 14 01 50 post@ah-ark.no

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Plansystemet etter ny planlov

Plansystemet etter ny planlov Plansystemet etter ny planlov av Tore Rolf Lund, Horten kommune Vestfold energiforum 26.oktober 2009 Ny plan- og bygningslov Plandelen trådte i kraft fra 1.7.2009 Nye virkemidler for klima- og energiarbeidet

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304

Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Bilag 1 Kravspesifikasjon Trafikkanalyse Kolbotn sentrum Sak: 15/3304 Versjon 3.1.2 OM-3015 Side 1 av 6 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Anskaffelsens formål... 3 1.2 Anskaffelsens verdi og innhold...

Detaljer

Områderegulering

Områderegulering Områderegulering 2009116 Godkjent 18.10.2011 BESTEMMELSER TIL OMRÅDEREGULERING FOR SANDNES INDRE HAVN Som retningslinjer til planen gjelder Kvalitetsprogram plan 2009 116, sist datert 07.02.2011. Godkjent:18.10.2011

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN

Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN Saksutredning: SANDNES KOMMUNE - OMRÅDEREGULERING FOR RUTEN Vedlegg: Plankart, bestemmelser, konsekvensutredning Andre henvisninger: Saksgang: Fylkesutvalget 1. Bakgrunn og problemstilling Sandnes kommune

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

OMRÅDEREGULERINGSPLANER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT OMRÅDEREGULERINGSPLANER 23.12.2016 KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Plan- og bygningsloven Viktigste målsetting: Fremme bærekraftig utvikling Plandelen Kommunal planlegging har til formål å legge

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2009116

OMRÅDEREGULERING FOR SANDNES INDRE HAVN. PLAN 2009116 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Kst. arealplansjef Byplansjef : 200906396 : E: L10 : Svein Erik Røed : Lars Olav Tjeldflaat : Mette Paavola Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/ L12 Randaberg Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-127 L12 Randaberg 13.11.2013 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM PLANID: 2008005 Vedtatt i Kommunestyret 21.03.2013, sak 14/13 Mindre endring vedtatt

Detaljer

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke

MOBILITET OG AREALPLANLEGGING. 1.november Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke MOBILITET OG AREALPLANLEGGING 1.november 2016 Kommunaldirektør for byutvikling Anne Iren Fagerbakke KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Høna eller egget? Hva kom først? Tilfeldig eller styrt? Arealplanlegging

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1

PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Dato 27-11-14 PLANPROGRAM for oppstart av detaljregulering for Langåsen øst felt N1 Planprogram detaljregulering for Langåsen Side 1 av 11 FORORD Arbeidet med regulering av Langåsen næringsområde har pågått

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. vår dato vår referanse 19.04.2013 2013.156/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Lørenveien 51/Lørenvangen 14, m.fl, Bydel Grünerløkka. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger

Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger Arbeidsnotat Byutvikling og regionale virkninger KVU for transportsystemet i Hønefossområdet Januar 20150 Notat: Byutvikling og regionale virkninger Byutvikling og regionale virkninger er et samlebegrep

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand

Melding om vedtak i FU-sak 4/12 - Nesodden kommune - Reguleringsplan - Munkerud - Fagerstrand SENTRALADMINISTRASJONEN Nesodden kommune Postboks 123 1451 NESODDTANGEN Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Einar Midtsund 08.02.2012 2011/16132-11/12360/2012 EMNE L12 Telefon 22055623

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byggesak og bydeler/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byggesak og bydeler Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 17.03.2009 Saksnr.: 200608220/25

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

KDP Stavanger sentrum

KDP Stavanger sentrum Sammen for en levende by, 13. november 2014 Foreløpig planforslag KDP Stavanger sentrum Ole Martin Lund og Kristin Gustavsen Formålet med planen (oppgaven) Konkret løsningsforslag til: Styrke og utvikle

Detaljer

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata

https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc Etat for plan og geodata https://www.youtube.com/watch?v=xtf08tkjtzc v/ BBU Etat for plan og geodata PLANOMRÅDET er 2800 daa stort (uten sjø), mens området for den mer detaljerte planleggingen (Indre deler Laksevåg) er 550 daa

Detaljer

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging

Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging Terje Kaldager Øyer, 19.mars 2015 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr.

Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass. Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Planarbeid for: Stasjonsområdet, Centralkvartalet og Torgeir Vraas plass Centralkvartalet (2c) Drammen stasjon/ Dr. Hansteinsgate (1) Torgeir Vraas Plass (2d) 07.02.2016 Status Torgeir Vraas Plass planprogram

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA.

Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Hovedidéen i vårt forslag kan beskrives som MJØSA INN TIL HAMAR OG HAMAR UT TIL MJØSA. Idéen bygger på å utvikle Hamar som Mjøsby en by ved innsjøen hvor et mer aktivt forhold mellom by og vann skaper

Detaljer

Områdeplan Vestby sentrum Planforslag

Områdeplan Vestby sentrum Planforslag Områdeplan Vestby sentrum Planforslag Formål Planen skal legge til rette for: Vekst og utvikling i Vestby sentrum Sentrumskvaliteter og gode løsninger for fremtiden Bymessig fortetting av høy kvalitet

Detaljer

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene

Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Sjekkliste planbeskrivelse for smartkommunene Tema som er spesielle krav for den enkelte kommune er angitt med kursiv. Tema som skal tas med/ikke tas med avklares i oppstartsmøte. 1 Sammendrag 2 Bakgrunn

Detaljer

: : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG TRANSFORMASJON AV INDRE HAVN OPPDRAG FOR VIDERE ARBEID

: : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG TRANSFORMASJON AV INDRE HAVN OPPDRAG FOR VIDERE ARBEID SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200803551 : O: : L06 : S. Haugen, N.O.Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Bystyret 17.06.2008 89/08 HAVNEOMÅDE PÅ SOMANESET OG

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

E18-korridoren i Asker

E18-korridoren i Asker E18-korridoren i Asker Åpent møte 13 og 14 april Forslag til kommunedelplan 13.04.2016 E18 stadig på dagsorden 1994 Vestkorridoren, KU fase 1 (omfattet jernbane og vei) 2002 Vestkorridoren, KU fase 2 (omfattet

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

- Kommuneplanens arealdel

- Kommuneplanens arealdel - Kommuneplanens arealdel Jørgen Brun, Miljøverndepartementet DN Plansamling 24. september 2012 Disposisjon 1) KU av kommuneplanens arealdel - en del av plansystemet 2) Hva kjennetegner KU av arealdelen

Detaljer

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005)

Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) Begrunnelse for avvik fra parkeringsnorm i Områdeplan for Randaberg sentrum (plan id 2008005) UTARBEIDET AV RANDABERG KOMMUNE AVDELING PLAN OG FORVALTNING DATO 27.07.15 Parkeringskrav i Randaberg sentrum

Detaljer

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 354 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 354 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hjørdis Vatsvåg Arkiv: PLAID 354 Arkivsaksnr.: 14/9608-29 Dato: 05.05.2015 26/370 M.FL. - DRAMMEN GLASSVERK - OMRÅDEREGULERING - 1.GANGSBEHANDLING AV PLANPROGRAM MED TILHØRENDE

Detaljer

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/

Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/ Ås kommune Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 Saksbehandler: Liv Marit Søyseth Saksnr.: 14/01980-5 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 19.11.2014 Kommunestyret 19.11.2014 Rådmannens

Detaljer

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM.

REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. Dato: 08.04.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/1498-9436/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (OMRÅDEREGULERING) FOR SØRSIA BYDEL. PLANPROGRAM. STEINKJER KOMMUNE. AVD. PLAN OG NATUR Forholdet til lovverket. Plan-

Detaljer

http://o/ Innledning 3 Forslag til planprogram 3 Planprogrammets formål 3 Føringer 4 Organisering av planprosessen 4 Informasjon og medvirkning 5 Kommuneplanens samfunnsdel 5 Kommuneplanens arealdel 7

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST REGULERINGSPLAN FOR GNR/BNR 55/154 STØVER VEST, BODØ KOMMUNE Bjørn Støver PLANBESKRIVELSE 11. september 2012 BOARCH arkitekter a.s. Sjøgt. 21, postboks 324,

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie

Saksfremlegg. Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Saksfremlegg Arkivsak: 07/825 Sakstittel: OPPSTART AV REGULERING, DEL AV SØRUMSAND VERKSTED K-kode: K11&21 Saksbehandler: Anita Veie Innstilling: Det gis tilslutning til at Sørumsand Invest AS på vegne

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/2917 /46203/15-PLNID Heidi Bjøru 23.09.2015 L12 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN ID 1846 OMRÅDEREGULERING

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

Levanger havn. Revisjon av gjeldende områdereguleringsplan LEVANGER HAVN - PUK

Levanger havn. Revisjon av gjeldende områdereguleringsplan LEVANGER HAVN - PUK Levanger havn Revisjon av gjeldende områdereguleringsplan 1 Orientering i planutvalget 12. oktober 2016 Gjeldende plan Hvorfor endre? Mandat, vedtak i PUK 13. mai 2015 Føringer for planarbeidene Status

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TAU SENTRUM NORD 1. Formål Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for å bygge opp et godt senterområde på Tau. Senterområdet skal gi mulighet til etablering

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105

Sandnes Tomteselskap KF. Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, Plan 2008312-04. Utgave: 1 Dato:24-08-2105 Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave: 1 Dato:24-08-2105 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Mobilitetsplan for Kleivane B3 og B4, lan 2008312-04 Utgave/dato: 1/ 24.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/ &30 Morten Eken SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 07/02600 140 &30 Morten Eken KOMMUNEPLAN 2009-2020 - OPPSTART AV PLANARBEID RÅDMANNENS FORSLAG: Det igangsettes et arbeide med rullering av kommuneplan

Detaljer

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012

BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 BRYNE FK BRYNE STADION FORSLAG TIL PLANPROGRAM 25. MAI 2012 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Bryne Stadion Planprogram Oppdragsnummer: 1932 Oppdragsgiver: Bryne FK Versjon: 1 Dato: 25.

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Flatåsen lokalsenterområde, høring planprogram

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Flatåsen lokalsenterområde, høring planprogram Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 13.12.2016 Sak: 234/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Flatåsen lokalsenterområde, høring planprogram Resultat: Behandlet Arkivsak: 16/18791 Vedtak:

Detaljer