Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Utgave: 2 Dato:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sandnes Indre Havn KF Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan2009116. Utgave: 2 Dato: 2011-02-07"

Transkript

1 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Utgave: 2 Dato:

2 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Utgave/dato: 2 / Arkivreferanse: - Oppdrag: Områdereguleringsplan Sandnes indre havn Oppdragsbeskrivelse: Områdereguleringsplan for Sandnes indre havn Oppdragsleder: Bjerved Lasse Fag: Plan Tema By- og tettstedsutvikling;eiendom;byrom;næring, handel;næring, kontor Leveranse: Detaljplan (PBL) Skrevet av: Kvalitetskontroll: Lasse Bjerved

3 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan FORORD Asplan Viak har vært engasjert av Sandnes Indre havn KF (SIH) for å utarbeide områdereguleringsplan for planområdet kalt Sandnes indre havn. Kommunene har avtale med SIH om planarbeidet og gjennomføringen av arbeidet har skjedd i nær kontakt med kommunen. Arbeidet er utført i løpet av Prosjektleder for konsulenten har vært Martin Eskeland. Fra kommunen har Gunnar Byrkjedal vært ansvarlig for koordinering, mens Svein Erik Røed har fulgt arbeidet fra byplankontoret. Selve konseptutviklingen er utført i samarbeid med Transform as, ved Lars Bendrup. Lasse Bjerved har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Sandnes Lasse Bjerved Oppdragsleder Ivar Fett Kvalitetssikrer

4 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning innhold og struktur i rapporten Bakgrunn for prosjektet Organisering av prosjektet Formål med planarbeidet Planstatus og overordnede føringer Nasjonale føringer Regionale føringer Kommuneplan Kommunedelplan sentrum Områdeplan Vedtatte tilgrensende reguleringsplaner Endringer i området siden sentrumsplanen ble vedtatt Planprogram Framdriftsplan Planområdet Eiendomsforhold og arealoppgaver Flytting og framdrift for Sandnes havn Forutsetninger for utviklingen av planløsning Visjon slik kommunen har formulert den Verdier Mål for områdereguleringen PlanBeskrivelse Bakgrunn Konsept Arealbruk Konsekvenser av planforslaget Metode Alternativ...27

5 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Fra planprogrammet Oppsummering av konsekvenser av planforslaget ROS analyse...63

6 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan INNLEDNING INNHOLD OG STRUKTUR I RAPPORTEN Kapittel 1 i denne rapporten beskriver bakgrunn for planarbeidet, organisering av arbeidet og formålet. Kapittel 2 tar for seg planstatus og overordnete føringer, kapittel 3 beskriver planområdet, byggeområder og innhold. I kapittel 4 defineres noen viktige problemstillinger knyttet til utviklingen av området. Utviklingen av selve planforslaget er utført ved å vurdere de ulike mål og utredningstemaene i planprogrammet parallelt. For lesbarhetens skyld er det foreslåtte planalternativet, som avviker noe fra de opprinnelige alternativene i planprogrammet som følge av vurderinger av konsekvenser, beskrevet i kapittel 5. Selve konsekvensvurderingen, er deretter vist i kapittel 6. Kapittel 7 inneholder ROS analysen. I tillegg til denne beskrivelsen består planen av kartframstilling av planforslaget. Det følger bestemmelser til planen og som retningslinjer for videre arbeid følger et kvalitetsprogram. 1.1 Bakgrunn for prosjektet Saken har blitt utarbeidet med følgende milepæler. 1. Varsling av planoppstart brev , annonse Offentlig ettersyn Godkjent planprogram UBU Godkjent planprogram Formannskap Engasjement av konsulent (anbudskonk.) april/mai 2010 Videre arbeid er basert på: Plan til 1. gangs behandling i UBU mars 2011 Offentlig ettersyn for reguleringsplan med konsekvensutredning kunngjøres. Kommunen sender planforslaget til aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner for uttalelse samt legger det ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen skal være 6 uker. Andre gangs behandling i UBU Sluttbehandling i kommunene vår Innspill til planarbeidet Merknader til planprogrammet fra høringsrunden finnes i vedlegg fra byplansjefens oppsummering. Ungdom har hatt egen idedugnad knyttet til planlegging i sentrum og Indre havn og har følgende innspill kort oppsummert: Ungdommen er veldig opptatt av grøntområder og parker. Steder der folk kan bevege seg og treffe andre folk. Trim, frisk luft, fysiske aktiviteter. Trekke parken ned til sjøen. Kan vi legge grøntområder oppå bebyggelsen.

7 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Ulike kulturaktiviteter må inn. Få flerkulturelle løsninger. Plass til alle. Nye næringer tilknyttet kulturområdet. Skape mangfold, ikke ensidig. Dette gjelder både det materielle (bygg, transport mv.) og det menneskelige (andre kulturer, religion, rase, alder mv.) Bruk mer farger i bebyggelsen. Materialbruk, maling etc. En bystrand er en ønskedrøm. Så sentralt som mulig Sykkel og gange som transport må vektlegges og gis høy prioritet og gode betingelser Kollektivtransport viktig Rent vann i Vågen. Kloakkproblemene må løses snarest. Bilparkering bør skje under bakken Prøve ut ny teknologi og nye løsninger bygg transport mv. Finne grønne/ sunne løsninger. Energi. Vindmøller? Passivhus? 1.2 Organisering av prosjektet SIH KF har i avtale med Sandnes kommune påtatt seg ansvar for å utarbeide områdereguleringsplan for Sandnes indre havn. Arbeidet er utført i nært samarbeid med kommunen med en prosjekt/ styringsgruppe som har møtt jevnlig ca hver 3. uke. Gunnar Byrkjedal fra rådmannen har hatt ansvar for koordinering internt i kommunen. Ansvarlig prosjektleder hos oppdragsgiver har vært Martin Eskaland. Prosjekt/styringsgruppen har vært på studietur i København og Malmø og samtidig deltatt i workshop med AsplanViak og Transform (Dansk arkitektkontor fra Århus) 1.3 Formål med planarbeidet Sentrene i regionen har mistet relative markedsandeler for handel og service de seneste årene og arbeidsplassveksten har vært betydelig høyere i Forusområdet enn i kommunesentrene. Sterke sentre er viktig som drivkraft for hele regionen. Det er derfor en høyt prioritert oppgave å legge til rette for videre utvikling av Sandnes sentrum. Indre havn vil etter at havnevirksomheten flyttes ha et stort potensial for videreutvikling av sentrum. Området er det største sentrumsnære transformasjonsområdet og målet for utvikling av området er at det skal bidra til å forsterke sentrums attraktivitet med et mangfold av funksjoner. Det er flere målsettinger for planarbeidet. Disse blir videre utdypet under kap. 4. Mål med planen Det konkrete formålet med planarbeidet er således å utarbeide og få vedtatt en områdereguleringsplan for hele området, som setter rammer for senere detaljreguleringsplaner og legger grunnlag for framtidig utbygging i området. Planen bør i størst mulig grad ivareta både forutsigbarhet i rammebetingelser og nødvendig robusthet i innhold. Arbeidet med konsekvensutredningen skal gi innspill ved utarbeidelsen av en juridisk optimal plan og gi premisser for en utbygging i området.

8 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Mål for kommunen Utvikling av området skal bidra til å nå kommuneplanens mål for styrking av sentrum. Utviklingen av kvartalene skal bidra til å øke antall arbeidsplasser og et mangfold av tilbud i sentrum. De offentlige rommene skal utvikles til å gi nye, gode uterom som tilskudd til sentrum. Planene skal følge kommunens overordnede mål, med spesiell fokus på miljømålene. Løsninger for energi og transport vil derfor også stå sentralt. Utbygging i sentrum skal bidra til å styrke kundegrunnlaget for kollektivsystemet. Gang og sykkeltransport skal gis høy prioritet. Mål for SIH Hovedformålet er å legge til rette for utvikling av området til en sammensatt, mangfoldig sentrumsnært område, med kontorarbeidsplasser, service/tjenesteyting og forretningsfunksjoner samt blant annet badeanlegg og bystrand. En utbygging skal bidra til å styrke sentrums attraktivitet. Området skal kunne tilby regionens mest attraktive næringsadresser. SIH ønsker området utviklet gradvis etter hvert som havnevirksomheten fases ut. Kvaliteten i de offentlige arealene, lokaliseringen og forbindelsen til sentrum og beliggenheten til sjø samt kravene til kvalitet i bebyggelsen skal bidra til å gjøre områdene attraktive for lokalisering av ulike virksomheter og sikre verdier for eiere og byen på lang sikt.

9 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER 2.1 Nasjonale føringer Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging Formålet med retningslinjene er å legge til rette for at arealbruk og transportsystemet skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig perspektiv i planleggingen for å oppnå gode regionale helhetsløsninger på tvers av kommunegrensene. Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenter (senterstruktur) Rikspolitiske bestemmelser om kjøpesenter ble vedtatt juli Formålet er å legge til rette for en sterkere regional samordning av politikken for etablering og utvidelse av større kjøpesentre. Hensikten er å styrke eksisterende by- og tettstedssentra og bidra til effektiv arealbruk og miljøvennlige transportvalg. Det langsiktige målet er å oppnå en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling og begrense klimagassutslippene. RPB fastslår at kjøpesenter kun kan etableres eller utvides i samsvar med godkjente fylkesdelplaner. Klima Nasjonal politikk for reduksjon av klimagassutslippene vil få økt innvirkning på arbeidet med samordnet areal- og transportplanlegging, jmf stortingsmelding 26 ( ) om regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Det blir blant annet fulgt opp gjennom kommunens deltakelse og forpliktelser i Fremtidens byer. 2.2 Regionale føringer Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren (FDP-J), vedtatt 2000, rullering pågår. Planen legger rammer for arealutviklingen på Jæren fram mot 2040 gjennom et utbyggingsmønster som vektlegger samordning av areal og transportpolitikken, og samtidig ivaretar hensynet til jordvern, kulturminner, naturvern og friluftsliv. I tillegg er fortetting et bærende virkemiddel i FDP-J og en forutsetning for reduksjon av transportarbeidet og utslippet fra denne sektoren. Gjennom byutvikling basert på høy tetthet langs hovedstrengene i kollektivsystemet forventes en sterk arealøkonomisering. Planen er under revisjon, der arealbruk og framtidige byutviklingsretninger ligger fast. Det blir vurdert hvordan enkeltelementer i planen kan forbedres og retningslinjene konkretiseres. I vedtatt planprogram for arbeidet er retningslinjer som sikrer gode bomiljø og bokvalitet et eget tema. Fylkesdelplan for universell utforming Planen ble vedtatt i mars Hovedformålet med planen er at universell utforming skal legges til grunn for all offentlig planlegging og utforming av offentlig og privat tjenesteyting, produkter og omgivelser. Kravene er forsterket gjennom formålsparagrafen i ny plan- og bygningslov. Strategisk næringsplan Dette er en strategisk næringsplan for 16 partnerskapskommuner. Planen gir et uttrykk for kommunenes felles situasjonsoppfatning og nære samarbeid når det gjelder tilrettelegging for økt verdiskaping i regionen. Det en felles forståelse av rollefordelingen mellom de forskjellige delene av regionen som gjør det mulig å samle seg om de samme målsettingene og de samme strategiene. På denne måten makter kommunene å stå sammen om en regionalt forankret politikk for næringsutvikling og verdiskaping i et fellesskap. Strategisk

10 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Næringsplanen er et sentralt virkemiddel i prosessen med å lage en integrert og samlende politikk på tvers av mange kommunegrenser. Planen ble revidert i 2008 og følges opp med et fireårig handlingsprogram for de prioriterte satsingsområdene. Næringsarealer behov og lokaliseringspreferanser Stavanger-regionen næringsutvikling har gjennomført et utrednings- og strategiarbeid knyttet til regionens næringsarealer. Det er gjort kartlegging av rådende situasjon og trender. Sluttrapporten inneholder anbefalte mål og strategier for den samlede utvikling og forvaltning av næringsarealer. Både partnerskapskommunene i Stavangerregion næringsutvikling, næringsforeningen og fylkeskommunen har deltatt i arbeidet. Sluttrapporten er et næringspolitisk innspill til kommuner og regionale myndigheter ved videre planlegging og forvaltning i næringssaker. I tillegg er det et underlag for utforming av retningslinjer for næringsarealer og lokaliseringspreferanser i revisjonen av FDP-J. Framtidens byer Framtidens byer er et forpliktende samarbeid mellom staten og et utvalg kommuner for å utvikle klima- og miljøvennlige byer. Hovedmålet er å redusere de samlede klimagassutslippene fra veitransporten, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområder og samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmål for arbeidet er å forbedre det fysiske bymiljøet med tanke på sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. Intensjonen er å oppnå økt samhandling mellom lokale, regionale og statlige myndigheter og med næringslivet. Sandnes kommune er deltaker i Framtidens byer. Bystyret vedtok i møte handlingsprogram for Framtidens byer. 2.3 Kommuneplan Vedtatt kommuneplan for Sandnes kommune er for perioden Revisjon av planen er under arbeid og ventes vedtatt i Kommunedelplan sentrum Kommunedelplan for sentrum er gjeldende plan og delplan i kommuneplanen. Tidligere reguleringsplaner for området er satt til side til fordel for krav om ny reguleringsplan. Kommunedelplan for sentrum er under revisjon og forventes til behandling i kommuneplankomiteen og bystyret Kommunedelplanen førte videre vedtatt områdeplan, men med noe justeringer i funksjonsinnhold ved at ytre del mot sjøen ble forbehold næring i sin helhet, mens områdeplanen hadde blanding av bolig og næring. Kommunedelplanen regulerte ikke utnyttelse, men byggehøyder som den mente var best egnet som rammer for byforming og videre reguleringsarbeid. I bestemmelsene heter det: OMRÅDER MED ERVERV, ERVERV/BOLIG OG ERVERV/OFFENTLIG Bestemmelse Innenfor områdene tillates næringsvirksomhet begrenset til forretning, kontor, service, allmennyttige formål, offentlig virksomhet samt boliger med tilhørende anlegg. Bebyggelsen må forholde seg til gate og kvartalsstrukturen. Lukkede fasader mot tilliggende gater er ikke tillatt og atkomst til hver enkelt forretning (som ligger mot gate) skal sikres direkte fra offentlig gate. Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk- eller miljømessige ulemper eller fare for omgivelsene. Områdene skal betjenes fra gater på en slik måte at det ikke er til

11 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan sjenanse for omkringliggende boligbebyggelse. Alle 1. etasjer skal ha en byggehøyde som tillater næringsvirksomhet med brutto minimumshøyde på 4,2 meter (ok 1. etasje/terreng ok etasjeskille 2.etasje). Der annet ikke er nevnt under delområder, kan det tillates en boligandel inntil 50 % av samlet bruksareal. For parkering vises det til 4.1 og A Indre havn Østre del (øst for Elvegaten) I arealene mot sjøen på Indre havn skal tilrettelegges for næringsvirksomhet, fortrinnsvis kontorer. Det er ikke tillatt med virksomhet som medfører vesentlige trafikk- eller miljømessige ulemper eller fare for omgivelsene. Områdene skal betjenes fra gater på en slik måte at det ikke er til sjenanse for omkringliggende boligbebyggelse. Det kan tillates publikumsrettet virksomhet mot kaifronten, inklusiv hotell-, restaurant- og barvirksomhet. Vestre del (vest for Elvegaten) I vestre del av området skal nyttes til næring og bolig. Det kan tillates inntil 50% boliger av samlet gulvareal. I. etasje skal fortrinnsvis ha publikumsrette virksomheter. Det skal innpasses offentlig tilgjengelig parkeringshus i området. Figur 1 Høringsutkast til ny komunedelplan sentrum 2.5 Områdeplan Områdeplanen for Sandnes indre havn ble enstemmig vedtatt i bystyret i Planen ble utviklet gjennom et bredt opplegg med innspill blant annet fra parallelloppdrag fra tre planmiljøer og workshop med et dansk arkitektkontor.

12 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Områdeplanen ga rammer for arealbruk og utnyttelse. I hovedtrekk er denne planen ført videre i kommunedelplanen. Endringen er knyttet til prioritering av næringsarealer fram for boliger. 2.6 Vedtatte tilgrensende reguleringsplaner Reguleringsplan for dobbeltsporet er viktigste tilgrensete plan. 2.7 Endringer i området siden sentrumsplanen ble vedtatt Etter at områdeplanen og kommunedelplanen for sentrum er vedtatt er dobbeltsporet for jernbanen bygget ferdig og ny kjøreundergang under dobbeltsporet etablert. Tinghuset er bygget og tatt i bruk. 2.8 Planprogram Planprogrammet ble vedtatt i formannskapet 09. mars Planprogrammet avklarer utredningstemaene for konsekvensanalysen. De er knyttet til samfunns- og miljømessige konsekvenser. Disse blir behandlet i kapittel Framdriftsplan Opprinnelig framdriftsplan er i hovedtekk fulgt (Figur 2) når det gjelder framdrift for selve områdereguleringsplanen. Framdriftsplan Utredning og planlegging 2.kv. 3. kv. 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv 1.kv 2.kv. 3.kv 4.kv Forutsetninger for plan Mål for området Program for området Utbyggingsøkonomi Elvegt/Strandgt. Planprogram Områdereguleringsplan Kvalitetsprogram Frigjøring av havna Gjennomføring/utbyggingsstrategi Urbant jordskifte Organisering Midlertidig aktivitet i området Markedsføring Gjennomføring Havna frigjort Områdereguleringsplan vedtatt Detaljplan fellesarealer Detaljplan 1. utbyggingsetappe Omlegging Elvegt vestre del Omlegging Elvegt fra undergangen og østover Planlegging 1. byggetrinn Utbygging 1. byggetrinn X x Figur 2 Framdriftsplan fra oppstart av arbeidet.

13 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan PLANOMRÅDET Området er tydelig avgrenset med jernbanefyllingen i vest, havnebassenget i øst, Olav V s plass og gjestehavnen i sør. I nord er planavgrensingen basert på ønske fra grunneierne der. Figur 3 Varslet planområde Hele området er flatt og inneholder hovedsakelig lagerbygninger og næringsvirksomhet. Tinghuset og forretningsbygg lengst sør, og bebyggelsen ved dypvannskaia i nord skiller seg ut ved annen bruk og større byggehøyder. Bebyggelsen rett nord for dypvannkaia har elementer av nyere tids kulturminner som ønskes vernet. 3.1 Eiendomsforhold og arealoppgaver Samlet areal er ca 152 da, hvorav 43,8 da i privat eie. SIH eier ca 37,8 da Det er foretatt makebytte mellom kommunene og jernbaneverket i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporet. Dette framkommer ikke i Figur 4

14 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Figur 4 Eiendomsforholdene, Lyse blå eies av Sandnes havn(sih), de brune er i privat eie, de fiolette er kommunale. 3.2 Flytting og framdrift for Sandnes havn Plan for Somaneset med framdrift Ny reguleringsplan for Luravika vil behandle justering av kaiareal for havna på Somaneset. Denne planen forventes å bli ferdig behandlet i løpet av 2010/ Tidspunkt for fristilling av havnearealene i indre havn Leieavtaler som er inngått med Sandnes havn som utleier i planområdet går ut i 2012 for deler av området. Da kan havna frigjøre ca 15 da helt i sør. En antar at hele havneområdet kan fristilles for utbygging i Framdrift for fraflytting av arealene i indre havn vil antagelig ikke være tidskritiske i forhold til ny byutvikling i området.

15 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan FORUTSETNINGER FOR UTVIKLINGEN AV PLANLØSNING En rekke mål, visjon og verdier som vil være førende for planen for området er formulert i kommuneplanen, her gjengis de viktigste. 4.1 Visjon slik kommunen har formulert den Sandnes i sentrum for framtiden I Sandnes kommune har vi all grunn til å se framover med glød og optimisme. Vi er i sterk vekst. Vi er unge. Vi har langsiktige planer. Vi søker nye løsninger. Vi legger til rette for en bærekraftig utvikling, og vi er det geografiske midtpunktet i en dynamisk region. Det er ikke tilfeldig at visjonen vår lyder slik den gjør: Sandnes i sentrum for framtiden. Vår visjon viser at vi har klare ambisjoner om å tenke framtidsrettet utvikling av kommunen som organisasjon, tjenesteyter og samfunnsutvikler. Vi skal være i sentrum for framtiden! 4.2 Verdier Visjon, verdier og rød tråd for Sandnes kommune: Romslig, modig og sunn Vår vei inn i framtiden skal preges av tre kjerneverdier: Vi skal være romslige, modige og sunne. Romslig Vi skal arbeide for mangfold. Vi skal vise toleranse. Vi skal legge vekt på god kommunikasjon. Modig Vi skal være ambisiøse. Vi skal våge å tenke nytt og ta modige grep. Sunn Vi skal bygge videre på kommunens Sunn by - tankegang. Dvs. arbeidet for en bærekraftig utvikling med fokus på helse, miljø og trivsel. Helse, miljø og trivsel står også i fokus på arbeidsplassene våre. 4.3 Mål for områdereguleringen Mål for områdereguleringsplanen som verktøy Områdereguleringsplanen skal legge klare rammer for detaljreguleringsplaner slik at disse kan inngå i en helhet og gis rask behandling. Områdereguleringsplanen skal også avklare de fellesløsningene som området krever for å kunne bygges ut. Områdeplanen skal danne grunnlag for utbyggingsavtaler og rekkefølgekrav Mål knyttet til funksjon og innhold I kommuneplanen for Sandnes heter det blant annet: Sikre sentrumskjernen inkl. indre havn til publikumsrettet virksomhet, næring og kultur.

16 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Områdets næringsmessige innhold skal bidra til å profilere området som en av de meste foretrukne forretningsadressene i regionen. Innhold skal avklares i videre arbeid. Deler av området skal innholdsmessig supplere og spille sammen med kulturhuset og videregående skole i naboområdet. Området skal utvikles som et helhetlig planlagt område. Området skal tilføre byen kvaliteter byen ikke har i dag. Området skal ha et mangfold av funksjoner, offentlig og privat virksomhet og et innhold som gir området liv døgnet rundt. Kaifronten skal inngå i en sammenhengende havnepromenade rundt vågen. Utearealene skal gis god offentlig tilgjengelighet og kreativt spennende uteoppholdsarealer for opplevelse og rekreasjon med ulike arenaer for samhandling. Utearealene skal bidra med grønne områder til planområdet og sentrum Klimamål Sandnes indre havn skal utvikles med sikte på å bidra til å nå kommunenes miljømål. Spesielt gjelder det: Optimal utnyttelse for å redusere behov for nye utbyggingsområder. Øke andel reisende med miljøvennlig transport Redusere energibehov pr. innbygger og pr. kvm nybygg Bidra til reduksjon av CO2 utslipp fra stasjonære kilder (bygg) Transport Bygg Bevisst bruk av parkeringspolitikken er vesentlig for å minimalisere transport til og fra og i området. Lokalisering og antall parkeringsplasser skal bidra til å nå mål om bærekraftig utbygging. Det skal: Bygges lavenergibygg (passivhus) Bygges slik at fornybare energikilder kan tas i bruk Nye bygg skal tilstrebe å få energimerke A Etablere effektive styringssystemer som inneholder et energioppfølgingssystem (EOS). Systemet skal kunne samkjøres mellom byggene Minimalisere forbruk og avfall Det skal sikres at området legger til rette for minimalisering av avfallsproduksjon og optimalisering av gjenvinning. Klimatilpassing Bebyggelsen skal tilpasses antatt havnivåøkning og det skal legges spesiell vekt på at nedbørsmengdene kan øke.

17 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan PLANBESKRIVELSE 5.1 Bakgrunn I utgangspunktet var det ment å legge sentrumsplanens med dens fysiske struktur/konsept direkte til grunn for videre arbeid. Underveis har en nytolket visjon og mål for å vurdere om andre konsepter i større grad vil kunne gi bedre måloppnåelse. En har gjennom arbeidet konkludert med at hovedtrekkene i sentrumsplanen med grunnstrukturen i veisystemet holdes fast. Hovedtrekkene med grønne allmenninger er beholdt, men enhar i større grad sett på potensialet i sjøen, der det er vurdert å utnytte arealene utenfor dagens kailinje med undersjøisk parkering og svømmeanlegg oppå, bystrand og muligheter for annen fast eller flytende bruk av arealer utenfor kailinjen. I nord legger en opp til at en viss utfylling er positivt, men skal avklares gjennom detaljreguleringsplanarbeidet. Alternativet her er bruk av sjøarealene til småbåthavn. 5.2 Konsept Det er lagt vekt på å kunne skape en levende urban utvidelse av sentrum. Det har ført til at selve bebyggelsesstrukturen er revidert i forhold til sentrumsplanen, og en har lagt til grunn en mer tradisjonell kvartalsstruktur som grunnlag for bebyggelsen. Bebyggelsen skal være urban, variert og med sammensatt funksjonsinnhold med kontor, handel, boliger og service. Det er spesielt tilrettelagt for et svømmeanlegg og bystrand. Omlegging av hovedvei gjennom området sammen med planlagte trafikale løsninger i området, gjør at et område på nesten 100 da kan framstå som stilleområde uten trafikkstøy sentralt i Sandnes. Grøntområder i form av allmenninger som åpner seg mot sjøen og hovedsakelig offentlig tilgjengelige gårdsrom i kvartalene. Vann som tema i alle byrom. Arkade langs hele bebyggelsen i Elvegata. Havnefront som spesielt i sør skal tilrettelegges for utliv og sosiale samlingssteder. Første etasjene i hele bebyggelsen leggs til rette med byggehøyder som muliggjør handel og publikumsrettet service, servering utstillinger osv med ulikt innhold. Kvartalsstrukturen gir klare rammer for de offentlige rommene mellom husene. Elvegata utformes med sikte på å bli ryggraden i området og et viktig sted for sosiale møteplasser, handel og publikumsrettete servicevirksomheter. Havnepromenaden utvikles for fysisk aktivitet, opphold og trim og med tilbud til nærhet til sjøen, ved havnepiren med svømmeanlegg og bystrand. I sør mot gjestehavna legger planen opp til at det er det viktigste uterommet i kulturaksen med gode klimaforhold, servering og bruk av området i forbindelse med kulturhuset til utstillinger, konserter osv. vil kunne tilføre sentrum kvaliteter de i dag ikke har.

18 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Figur 5 Områdeplanen legger opp til stor variasjon i arkitektur, men i kvartalsstruktur 5.3 Arealbruk Planforslaget omfattere et område på ca 152 da. Herav er ca 39 da sjøareal. Av landarealene er 56 da byggeområder som fordeler seg med ca 47 da sør for havnepiren og ca 9,5 da nord for piren. Nord for piren er det mulighet for ytterligere utfylling eller utbygging utover dagens strandlinje. De grønne områdene er ca 7 da. Andre grønne områder vil være i gårdsrommene og det legges opp til grønne tak. Den største delen av de offentlige uterommene vil være annet trafikkformål der Elvegaten og havnepromenade er de viktigste elementene, arealene utgjør til sammen ca 43 da. Også disse vil ha grønne innslag. Samferdselsanlegg utgjør ca 12 da kjørevei og ca 2 da havneareal (havnepiren) Byggeområder I gjeldene kommunedelplanen for sentrum er områdene mellom Elvegata og havnefronten forbeholdt næringsarealer. I planforslaget legges det opp til at området skal utbygges med blandet bebyggelse. Området var ment å inneholde hovedsakelig næring mellom nåværende Elvegt og kailinje. 1. etg kan inneholde serveringssteder. I planarbeidet har en utviklet synet på hva området skal inneholde og ønsker en mer sammensatt urban og funksjonsmessig blandet bebyggelse med en 1. etasje som i store deler av området skal rettes mot publikum. Målet er å få til en mer sammensatt funksjon i bebyggelsen i større deler av planområdet. De sjønære utbyggingsfeltene er endret fra rene næringslokaler i kommunedelplanen til blandet

19 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan formål næring/bolig. Kombinasjonen kontor, handel og bolig gir grunnlag for et mer allsidig tilbud som kan skape folkeliv i det offentlige rom som strekker seg ut over kontortid. Det er tillatt med bebyggelse opptil 21,5 meter over bakkenivå i store deler av området, det tilsvarer 6 etg. Der en legger opp til 6. etasjer skal øvre etasje være tilbaketrukket. I søndre og nordre del er byggehøyden begrenset til 16 meter over gatenivå som gir rom for 4 etasjer. Foreløpig program for området er: Ca 200 boliger (sør for havnepiren) ca kvm Ca 150 boliger (nord for havnepiren) ca kvm Handel/service/kultur ca kvm Kontor/næring ca kvm Hotell ca kvm Svømmeanlegg mm ca kvm Sum antatt areal ca kvm Byggeområdene er foreslått fordelt i en kvartalsstruktur med 16 kvartaler. Samlet er det ca kvm som foreslås som byggeområder. Byggeområdene gir ikke bestemmelser som legger krav om å utforme bebyggelsen som lukkede kvartaler, men legger føringer, anbefaler og illustrerer en klarere kvartalsbebyggelse og bymessig bebyggelsesform med gater og byrom mellom, enn illustrasjonene til områdeplanen (2004) viste. Mot Elvegata er byggegrense og byggelinje sammenfallende og det er regulert inn arkade langs vestsiden av Elvegata. Plassering av høyhus i sentrum som portal i nord og dreiepunkt for Storåna-parken i sør. Høyhuset forutsettes å ha minst 12 etasjer og er tiltenkt hotell En hotelllokalisering sammen med et folkebad antas å ha positiv verdi for begge. Figur 6 Plassering av høyhus i Sandnes sentrum, I nord port til sentrum sett fra sjøen og i sør markering og dreiepunkt for parken rundt åpnet Storåna.

20 Områdereguleringsplan Sandnes Indre havn plan Folkebad er plassert rett sør for havnepiren i et anlegg ute i sjøen, på toppen av et undersjøisk parkeringsanlegg. Figur 7 Elvegata vil ha både gjennomgående sykkelvei, arkade og store oppholdsarealer med plass til vegetasjon Byrom, kaifront og utomhusområder I hovedtrekk legges det opp til flere typer byrom, Elvegata med plassdannelse, de grønne parkene/allmenningene, havnefronten, de mindre gatene og gårdsrommene. Alle skal bidra til at området får ulike og spennende offentlige rom. Elvegata skal opparbeides for gjennomgangstrafikk for syklende og gående, men også utvikles som viktig oppholdsrom. Det er lagt inn en plassdannelse i Elvegata for også å knytte et av gårdsrommene nærmere til Elvegata. Kaifronten er opprettholdt hele veien med 15 meters bredde mot øst hele 30 meter i søndre del og 20 meter mot sør. I tillegg kan en legge konstruksjoner utenfor kaikanten nærmere vannflaten. Havnefronten gir grunnlag for å legge betydelige aktiviteter til dette området. De mindre gatene utvikles som bygater, men i hovedsak uten ordinær biltrafikk, bortsett fra servicekjøring som må tillates. Gårdrommene skal tilfredsstille kraven til utearealer og lekeplasser for boligene. De knyttes til de offentlige uterommene med minst to åpninger i kvartalsstrukturen,- portaler eller mellomrom mellom bygninger. Takene skal i hovedtrekk være flate, utformes for opphold med felles arealer og private terrasser, og de skal bidra til bedre lokalklima ved grønne tak.

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST

MASTERPLAN FOR SANDNES ØST MASTERPLAN FOR SANDNES ØST Langsiktig utviklingsprogram for nye byområder og kriterier for videre planlegging Vedtatt av Sandnes bystyre den 27.04.2010 Sak 44/10 Forord Under utarbeidelsen av gjeldende

Detaljer

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl.

Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Forslag til områderegulering ihht. pbl 12-2 PLANBESKRIVELSE med konsekvensutredning Et område fra Eidsbergveien til Kulturhuset og Gimmingkrysset, gnr/bnr 52/677 m. fl. Plan-ID: 20100002 Planens dato:

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Regionalplan for Jæren

Regionalplan for Jæren 11.05.2012 Regionalplan for Jæren Revisjon av fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen,

Detaljer

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT

FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT FRATETTSTEDTILURBANTKNUTEPUNKT veg-oggateplan /Ski SLUTTRAPPORT September2012 FORORD Rapporten Veg- og gateplan for Ski tettsted anbefaler strategier og løsninger for utforming av veg- og gatenettet i

Detaljer

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering

FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering 1 FILIPSTAD - ALTERNATIV K1B Grunneiernes forslag til områderegulering Forslagsstiller: Rom Eiendom og Oslo Havn 10.05.12 INNHOLD 1. Innledning 2 2. Grunneiernes hovedbegrunnelse for forslaget 2 3. Beskrivelse

Detaljer

Revisjon av kommuneplan

Revisjon av kommuneplan Planavdelingen Revisjon av kommuneplan Forslag til kommuneplanens arealdel 2011-2022 September 2010 Planbeskrivelse Forord I forbindelse med rullering av kommuneplanens arealdel skal det utarbeides en

Detaljer

Områderegulering for Langhus sentrum

Områderegulering for Langhus sentrum Områderegulering for Langhus sentrum Planbeskrivelse Plan ID: 201311 Utarbeidet av: Ski kommune Dato: 6.3.2015 Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Hensikten med planen... 4 1.2 Tidligere relevante politiske

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM

Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljert reguleringsplan for Rortunet Røyken Kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Salto Eiendom AS Mai 2013 FORORD Forslag til planprogram er første fase i arbeidet med en detaljregulering for Rortunet. Tiltaket

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark

PLANBESKRIVELSE. Hillevåg Næringspark PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplan 2381P - Sandvikveien Hillevåg Næringspark Stavanger kommune Desember 2011 Forside: Konseptskisse/3D, LINK arkitektur Kartgrunnlag: Stavanger kommune Foto: Multiconsult.

Detaljer

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren

Regionalplan for Jæren 2013-2040. Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013. Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren Regionalplan for Jæren 2013-2040 Vedtatt i fylkestinget 22.10.2013 Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 1 Forside: Smeaheia, Sandnes kommune foto: Jon G. Ingemundsen, Stavanger Aftenblad 2

Detaljer

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Havnelagerkvartalet - byggeområde A4 i Bjørvika Skippergata, Kvadraturen Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Høringsperiode: 24. juni til 26. august

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - høringsutkast 1 2 Kommunedelplan for Stavanger sentrum Planprogram - Høringsutkast 3 Forord Stavanger sentrum er et viktig og verdifullt regionalt felleseie,

Detaljer

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06

Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN. Parsellene: Skøyen Rådhusplassen. Rådhusplassen Jernbanetorget. Januar 2011 rev 06 Forslag til planprogram FJORDTRIKKEN Parsellene: Skøyen Rådhusplassen Rådhusplassen Jernbanetorget Januar 2011 rev 06 2 (41) Illustrasjonen på forsiden er utarbeidet av Placebo Effects AS Oppdragsnr.:

Detaljer

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra

Sluttbehandling - detaljregulering for City Nord, Stormyra Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2014 9160/2014 2013/4097 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/12 Komite for plan, næring og miljø 06.03.2014 14/41 Bystyret 27.03.2014 Sluttbehandling

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as

Coop Nord BA. Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658. Planbeskrivelse. Illustrasjon: AMB arkitekter as Coop Nord BA Reguleringsplan med KU for Jekta storsenter, L12-1658 Illustrasjon: AMB arkitekter as Planbeskrivelse Tromsø 12.02.2009 rev 21.09.2009 2 JEKTA STORSENTER Tittel: Arkitekt(er): Forfatter(e):

Detaljer

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE

OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE OMRÅDEREGULERING KLEPPESTØ SENTRUM ASKØY KOMMUNE Forslag til planprogram med konsekvensutredning. UTKAST, 5 DESEMBER 2011 REVIDERT, 28 AUGUST 2012 INNHOLD 1 INNLEDNING 1.1 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 1.2

Detaljer

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser

Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Notat Tanja Loftsgarden 54 / 2013 Regional areal- og transportplan i Oslo og Akershus Virkemiddelbruk, finansiering og gjennomføringsforpliktelser Forord Hensikten med dette arbeidsdokumentet er å danne

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Kommunedelplan for Gran sentrum

Kommunedelplan for Gran sentrum Kommunedelplan for Gran sentrum Revisjon Planbeskrivelse med konsekvensutredning copyright Blom 12.november 2013 Oppdragets referanse: 1077.13A Oppdragets navn: Endring av kommunedelplan for Gran sentrum

Detaljer

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s.

3. Mindemyren - et område i endring s. 9. 6. Organisering, fremdrift og medvirkning s. 15. 8. Ambisjoner - hva vi vil med Mindemyren s. 1 2 INNHOLD: 1. Bakgrunn s. 6 1.1 Næringspolitikk s. 7 1.2 Klima- og energiperspektiv s. 7 2. Arbeidsområdet for planen s. 8 3. Mindemyren - et område i endring s. 9 4. Planstatus s. 11 5. Planoppgaven

Detaljer

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse

byromsnett gangforbindelser og plasser lillestrøm øst planbeskrivelse byromsnett gangforbindelser områderegulering / et samarbeid mellom skedsmo kommune og blå arkitektur landskap ab og plasser november 2013 lillestrøm øst planbeskrivelse kvartal 8 meierikvartalet stortorvet

Detaljer

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel 2014-2025 Vedtatt av bystyret 26.03.2015 Planbeskrivelse Sammen om Porsgrunn 2 Porsgrunn Foto: Helena Eide Innhold 3 1. Planforutsetninger 1.1 Bakgrunn 1.2 Hensikten med planen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23

Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad. Evalueringsrapport. Side 1 av 23 Parallelloppdrag Utvikling av Kystbyen Brekstad Evalueringsrapport Side 1 av 23 Innhold Forord Ti bud for kystbyen Brekstad Utdyping av de ti bud Anbefaling for veien videre Parallelloppdraget Generell

Detaljer

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08

Grimstad kommune Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen. Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen Vedtatt av kommunestyret 27.10.08 Kommunedelplan for Grimstad byområde Byplanen 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Kommunedelplan for Grimstad

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan

Forslagsstillers planbeskrivelse. Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 65 Forslagsstillers planbeskrivelse Sørengutstikkeren Bebyggelsesplan Utarbeidet av: LPO arkitektur & design as for Sørenga Utvikling KS og HAV Eiendom AS. Dato

Detaljer