Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2014"

Transkript

1 Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 214 Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune Statens vegvesen

2 Innhold 1.Innledning Luftkvalitet Måleresultater svevestøv PM Måleresultat svevestøv PM 2, Måleresultat nitrogendioksid NO Måleresultater svoveldioksid SO Måling av nitrogendioksid ved hjelp av passive prøvetakere Statistikk og registreringer av betydning for luftkvaliteten Sykkel og luftforurensning Fergetrafikk Utvikling av bilparken bensin-/dieselbiler Utvikling av bilparken elbiler Piggfriandel Meteorologi og luftforurensning Aktiviterer og nyheter i Korrigering for manglende skalering av måledata ESA til sak mot Norge for dårlig luftkvalitet Tiltaksutredning Luftsonekart Måleprogram Revidert avtale om samarbeid om overvåkning av lokal luftkvalitet i Ytre Østfold Revidert utstyrsavtale Deltakelse i forskningsprosjekt bærbart måleinstrument Årlig møte med Meteorologisk institutt Referanselaboratoriet på audit AirQUIS Deltakelse på Bedre byluft forum Anbefaler strengere grenser for svevestøv Ny veiledning til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T Ny veileder til tiltaksutredninger om lokal luftkvalitet Planer for

3 1.Innledning Forurensningsforskriftens bestemmelser om lokal luftkvalitet er basert på et EU-direktiv og hjemlet i forurensningsloven. Forurensningsforskriften stiller krav til luftkvalitet for all utendørs luft, det vil si både ved boliger, næringslokaler og på offentlige oppholdsområder. Forskriften er juridisk bindende og overskridelse av minstekravene utløser krav om tiltak. De aktuelle grenseverdiene i forurensningsforskriften er satt med bakgrunn i helse. Luftforurensning blir av WHO vurdert som en av de viktigste årsakene til for tidlig død og uønskede helseeffekter i verden. De fire største bykommunene (Fredrikstad, Sarpsborg, Moss og Halden) i Ytre Østfold har siden 29 samarbeidet om overvåking av lokal luftkvalitet. Fra og med 213 er Statens vegvesen også formell deltaker i samarbeidet. Overvåkingen er finansiert med bidrag fra Østfold Fylkeskommune, Statens vegvesen og de fire kommunene. Fredrikstad kommune har i 214 fungert som leder for samarbeidet. Måleprogrammet (antall målestasjoner og målestasjonenes plassering) for luftkvalitet i Ytre Østfold er inne i en utvidelsesprosess. Det ble etablert en ny målestasjon i Fredrikstad i 214. Målestasjonen er en bybakgrunnsstasjon og er plassert i Nygaardsgata på taket av rådhuset. I tillegg ble de eksisterende målingene i St.Croix utvidet til også å måle svevestøv PM 2,5. For 215 er det planer om ytterligere to nye målestasjoner. Kartet nedenfor viser plassering av eksisterende og planlagte målestasjoner. Ny målestasjon 215 Veinær målestasjon Alvim Skal måle nitrogendioksid og svevestøv PM1 og PM2,5 Vollgata Industri målestasjon Måler svoveldioksid Ny målestasjon 215 Veinær målestasjon v/østfoldhallen Skal måle svevestøv PM2,5 og PM1 Nygaardsgata Bybakgrunnsstasjon Måler nitrogendioksid og svevestøv PM1 St.Croix Veinær målestasjon Måler nitrogendioksid og svevestøv PM1 og PM2,5 Figur 1 Kartet viser alle eksisterende og alle planlagte målestasjoner i Ytre Østfold 3

4 2.Luftkvalitet 214 I 214 er det registrert overskridelser av grenseverdiene for svevestøv PM 1 og svoveldioksid SO 2. Overskridelsene er registrert ved målestasjonen i St.Croix (svevestøv PM 1) og ved målestasjonen i Vollgata (svoveldioksid SO 2). Antall overskridelser som er registrert ligger imidlertid under grensen for når krav om tiltak inntrer. Ved målestasjonen i St.Croix er det i 214 registrert 13 overskridelser av grenseverdien for døgnmiddel for svevestøv PM 1 på 5 µg/m 3. Krav om tiltak utløses ved mer enn 35 overskridelser av grenseverdien. Antall overskridelser som er registrert i 214 er det laveste antallet som er registrert siden målingene startet i 27. På grunn av flytting av måleutstyr høsten 214 ble det ikke utført målinger av svevestøv PM 1 i St.Croix i oktober, og datadekningen ble følgelig lav. Oktober måned var preget av mye nedbør og våte vegbaner og det er lite sannsynlig at det ville blitt målt overskridelser i denne perioden. Målinger av svevestøv PM 1 i Nygaardsgata startet opp i oktober 214. Det ble ikke registrert overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM 1 i Nygaardsgata i 214. Ved målestasjonen i Vollgata er det i 214 registrert 16 overskridelser av grenseverdien for timesmiddel for svoveldioksid SO 2 på 35 µg/m 3. I tillegg er det registrert 2 overskridelser av grenseverdien for døgnmiddel for svoveldioksid SO 2 på 125 µg/m 3. Krav om tiltak utløses ved mer enn 24 overskridelser av grenseverdien for timesmiddel eller ved mer enn 3 overskridelser av døgnmiddel. Antall overskridelser av grenseverdien for timesmiddel har hatt en kraftig oppgang sammenliknet med de to foregående år. Svoveldioksid (SO 2) som måles ved Vollgata skyldes industrirelaterte utslipp. Selv om målingene viser flere døgn- og timesoverskridelser i 214 enn de siste år, har dette ikke påvirket årsmiddelkonsentrasjonen nevneverdig. Det ble i 214 ikke registrert overskridelser av grenseverdien for nitrogendioksid hverken ved målestasjonen i St.Croix, eller ved målestasjonen i Nygaardsgata. På grunn av flytting av måleutstyr høsten 214, og feil ved måleinstrumenter, ble det i en lengre periode ikke utført målinger av nitrogendioksid NO 2 i St.Croix. Måling av nitrogendioksid i Nygaardsgata startet opp i oktober 214. Lav datadekning for nitrogendioksid NO 2 i 214 har ført til at årsmiddel ikke er registrert. Målinger av svevestøv PM 2,5 i St.Croix startet opp i oktober 214. Lav datadekning har ført til at årsmiddel ikke er registrert for 214, og det er ikke mulig å si noe om hvorvidt grenseverdien overskrides. Nedenfor vises en oversikt over måleresultatene som er registrert i 214 ved målestasjonene i St.Croix (Fredrikstad), Nygaardsgata (Fredrikstad) og Vollgata (Sarpsborg). Måleresultater svevestøv PM 1 Svevestøv PM 1 måles ved målestasjonen i St.Croix og ved målestasjonen i Nygaardsgata. Tabellen på neste side viser måleresultatene i 214 i forhold til grenseverdiene som er satt i forurensningsforskriften. 4

5 Tabell 1 Måleresultater for svevestøv PM1 i 214 i forhold til forskriftskrav PM 1 Midlingstid Forskriftskrav Måleresultat St.Croix Måleresultat Nygaardsgata Døgnverdi 1 døgn 5 µg/m 3 Maks 35 overskridelser pr. år 13 overskridelser overskridelser Årsmiddel Kalenderår 4 µg/m 3 22,71 - Nedenfor er vist en grafisk framstilling av måleresultatene for svevestøv PM 1 i perioden for hver målestasjon. St.Croix antall dager med svevestøv PM 1 over grenseverdien Figur Antall døgn med svevestøvkonsentrasjoner (PM1) over grenseverdien på 5 µg/m 3 i perioden Antall tillatte overskridelser av grenseverdien er markert med rød linje. Tabellen på neste side viser antall overskridelser av både svevestøv PM 1 og nitrogendioksid i St.Croix per måned. Oversikten viser at overskridelser kun har funnet sted i vinterhalvåret, og at mars og april er de månedene hvor det forekommer flest overskridelser. 5

6 Tabell 2 Antall overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM1 og nitrogendioksid pr. måned i 214 sammenlignet med Tallene gjelder målestasjonen i St.Croix. År Jan Febr Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Totalt (3) () 4 (2) 1 () 2 (1) 22 () () 4 () 14 () 1 () () () () () () () 1 () 1 () 39 (1) (1) 1 () 22 () 7 () () () () () () 1 () 5 () 2 () 13 () 214 () 1 () 7 () 3 () () () () () () - () 2 () Nygaardsgata antall dager med svevestøv PM 1 over grenseverdien Målinger i Nygaardsgata ble satt i drift i oktober 214. Det ble ikke registrert svevestøvverdier PM 1 over grenseverdien på 5 µg/m 3 i 214. St.Croix årsmiddel Figur 3 Årsmiddelkonsentrasjon for målte svevestøvkonsentrasjoner i perioden Grenseverdien for årsmiddel er markert med rød linje. 6

7 Nygaardsgata årsmiddel Målinger i Nygaardsgata ble satt i drift i oktober 214. På grunn av lav datadekning er årsmiddel for svevestøv PM 1 ikke registrert. Måleresultat svevestøv PM 2,5 Svevestøv PM 2,5 måles kun ved målestasjonen i St.Croix. Tabellen nedenfor viser grenseverdiene som er satt i forurensningsforskriften. Målingene startet opp høsten 214 og det er derfor ikke registrert årsmiddel for 214. Tabell 3 Måleresultater for svevestøv PM2,5 i 214 i forhold til forskriftskrav. Målingene av svevestøv PM2,5 startet i oktober 214 og det er derfor ikke registrert årsmiddelkonsentrasjon. PM 2,5 Midlingstid Forskriftskrav Måleresultat St.Croix Årsmiddel Kalenderår 25 µg/m 3 - Måleresultat nitrogendioksid NO 2 Nitrogendioskid NO 2 måles ved målestasjonen i St.Croix og ved målestasjonen i Nygaardsgata. På grunn av flytting av utstyr ble det ikke målt nitrogendioksid i St.Croix i oktober og november. Målingene i Nygaardsgata startet opp i oktober 214. Datadekningen både i St.Croix og Nygaardsgata ble i 214 så lav at de målte verdiene, i følge regelverket, ikke kan brukes til å vurdere antall overskridelser av timesverdien, eller til å finne årsmiddel. Tabellen nedenfor viser måleresultatene i 214 i forhold til grenseverdiene som er satt i forurensningsforskriften. Tabell 4 Måleresultater for nitrogendioksid NO2 i 214 i forhold til forskriftskrav. På grunn av lav datadekning kan målte verdier, i henhold til regelverket, ikke brukes til å vurdere de målte verdiene opp mot grenseverdiene i forurensningsforskriften. NO 2 Midlingstid Forskriftskrav Måleresultat St.Croix Måleresultat Nygaardsgata Timeverdi 1 time 2 µg/m 3 Maks 18 overskridelser pr. år overskridelser overskridelser Årsmiddel Kalenderår 4 µg/m Nedenfor er vist en grafisk framstilling av måleresultatene for nitrogendioksid (NO 2) i perioden for målestasjonen i St.Croix. 7

8 St.Croix antall timer med nitrogendioksid NO 2 over grenseverdien Figur 4 3* Antall timer med nitrogendioksidkonsentrasjoner NO2 over grenseverdien på 2 µg/m 3 i perioden Antall tillatte overskridelser av grenseverdien er markert med rød linje. Tall merket med * viser år hvor datadekningen var for lav til å kunne vurdere de målte verdiene opp mot grenseverdiene 1 * St.Croix - årsmiddel ? ? Figur 5 Årsmiddel for målte nitrogendioksidkonsentrasjoner i perioden Grenseverdien er markert med rød linje. På grunn av lav datadekning i 211 og 214 er årsmiddel ikke registrert disse årene. Måleresultater svoveldioksid SO 2 Svoveldioksid SO 2 måles ved målestasjonen i Vollgata i Sarpsborg. Tabellen nedenfor viser måleresultatene i 214 i forhold til grenseverdiene som er satt i forurensningsforskriften. Tre av timesoverskridelsene som ble registrert i 214 var på over 1 4 µg/m 3, noe som er mer enn 4 ganger høyere enn grenseverdien. Den 12. oktober hadde Borregaard et ukontrollert 8

9 utslipp av 1,5 tonn SO 2. Dette medførte så høye konsentrasjoner av SO 2 i luft at Sarpebrua ble stengt av Politiet. Det ble målt konsentrasjoner på 4 ppm på brua med håndholdt måler, noe som tilsvarer ca 1 µg/m 3 (285 ganger høyere enn grenseverdien for timesmiddel). Grunnet vindretning ble ikke utslippet fanget opp av måleren i Vollgata. Tabell 5 Måleresultater for svoveldioksid SO2 i 214 i forhold til forskriftskrav. SO 2 Midlingstid Forskriftskrav Måleresultat Vollgata Timeverdi 1 time 35 µg/m 3 Maks 24 overskridelser pr. år Døgnverdi 1 døgn 125 µg/m 3 Maks 3 overskridelser pr. år 16 overskridelser 2 overskridelser Nedenfor er vist en grafisk framstilling av måleresultatene for svoveldioksid (SO 2) i perioden Vollgata antall timer med svoveldioksid SO 2 over grenseverdien Figur Antall timer med svoveldioksidkonsentrasjoner SO2 over grenseverdien på 35 µg/m 3 i perioden Antall tillatte overskridelser av grenseverdien er markert med rød linje. 7 9

10 Vollgata antall dager med svoveldioksid SO 2 over grenseverdien Figur Antall dager med svoveldioksidkonsentrasjoner SO2 over grenseverdien på 125 µg/m 3 i perioden Antall tillatte overskridelser av grenseverdien er markert med rød linje. 1 2 Tabellen nedenfor viser antall overskridelser av timesgrenseverdien for svoveldioksid per måned. Tabellen viser at overskridelsene er fordelt ut over hele året. Tabell 6 Antall overskridelser av timesgrenseverdien for svoveldioksid per måned i 214 sammenlignet mes År Jan Febr Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Totalt * * * * * * * 1 * * 3 1 * * * 5 29 * 1 * 1 3 * 6 21 * * *

11 For svoveldioksid er det ikke angitt årsmiddelverdi i forurensningsforskriften. Det er i figuren på neste side likevel tatt med en tabell som viser utviklingen i årsmiddel i perioden * * 22* * Figur Årsmiddelkonsentrasjon (µg/m 3 ) av svoveldiosid i perioden Årene merket med * har under 9 % datadekning. Måling av nitrogendioksid ved hjelp av passive prøvetakere Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune startet i 214 en større kartlegging av nitrogendioksid (NO 2) langs de største og mest trafikkerte veiene. Kartleggingen skjer ved hjelp av passive prøvetakere som plasseres på valgte punkter. Dette er en enkel og billig metode for å få bedre oversikt over luftforurensningsgraden. Resultatet av målingene vil kunne si noe om luftforurensningsnivået (nitrogendioksid NO 2) andre steder enn bare ved målestasjonene. De passive prøvetakerne er plassert i ulike avstander fra veibanen og vil derfor også kunne gi en indikasjon på luftforurensningsnivået når man kommer i en viss avstand fra veien. Det gjøres også målinger for å se hvilken effekt en støyskjerm har på nivå av luftforurensning. Målingene fortsetter i 215 og en samlet oversikt over resultatene foreligger derfor ikke på nåværende tidspunkt. 3.Statistikk og registreringer av betydning for luftkvaliteten Veitrafikk er den viktigste kilden til lokal luftforurensning, både for dannelse og oppvirvling av svevestøv og for utslipp av nitrogendioksid. I kommunene jobbes det med tiltak som skal bidra til å redusere transportbehovet, og få ned antall biler på veiene. Nedenfor er vist et utvalg av statistikk og registreringer som har betydning for luftkvaliteten. Sykkel og luftforurensning I en rapport fra Stiftelsen Østfoldforskning fra 25 er det presentert tall fra manuelle tellinger utført i 1993 og 25. Det ble telt ved 27 tellepunkter i 1993 og 32 i 25. I tillegg har byene nå tre faste tellepunkter hver (søyler eller sløyfer) som registrerer sykkeltrafikken kontinuerlig. SVV har også gjort manuelle tellinger i 213 og 214 enkelte steder. Disse 11

12 Antall syklister per dag Antall syklister per dag Antall syklister dataene kan settes sammen for å vise utviklingen i sykkeltrafikken ved enkelte punkter fra 1993 til 214. Man må bruke tallene med varsomhet, siden det er mange feilkilder knyttet til manuelle tellinger. Likevel gir slike tellinger interessant, stedsspesifikk informasjon som utfyller data fra reisevaneundersøkelser. Sykling ved fire tellepunkter i Sarpsborg i 1993, 25 og sep.93 mai.5 jun. eller sept. 214 Tellepunkter Syklister ved to tellepunkter i Fredrikstad i 1993, 25 og 213 Tellepunkter Sykling ved Steffensjordet i 29 og Tellepunkt ved Steffensjordet Fergetrafikk Fredrikstad kommune innførte gratis ferge i 213. Antall passasjerer økte fra i 213 til i 214. Utvikling av bilparken bensin-/dieselbiler Figurene på neste side viser utviklingen av bilparken i kommunene Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad i årene 21 til 213. Lys blå viser hvor mange prosent dieselbilene utgjør av kommunens totale antall personbiler. Mørk blå viser andelen bensinbiler. Andelen el-biler og biler med annet drivstoff er så lav i forhold til kommunenes totale antall personbiler at det ikke vises i denne fremstillingen. Tall for 214 foreligger på nåværende tidspunkt dessverre ikke. Kilde: SSB 12

13 Halden % 32 % 36 % 38 % 72 % 67 % 64 % 61 % Moss % 32 % 35 % 38 % 72 % 68 % 64 % 61 % Sarpsborg % 32 % 36 % 39 % 72 % 68 % 64 % 61 % Fredrikstad % 31 % 34 % 37 % 73 % 69 % 65 % 62 % Utvikling av bilparken elbiler Andelen elbiler øker i alle de fire kommunene. Det kan se ut til at kommunene som ligger nærmest Oslo har flest elbiler. Regjeringen har satt mål om ti prosent elbiler innen

14 Tall fra Opplysningsrådet for veitrafikk viser en kraftig vekst i elbilparken i 214. For Nedre Glomma viser tallene en fordobling av antallet fra utgangen av 213 til utgangen av 214. Tall for 214 er foreløpig ikke ikke publisert hos SSB Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad.1 Figur Utviklingen i antall elbiler i kommunene Halden, Moss, Sarpsborg og Fredrikstad i årene Søylene viser hvor mange prosent elbiler de enkelte kommunene har i forhold til det totale antall personbiler. Kilde: SSB Piggfriandel Vegdirektoratet gjør hvert år en grov kartlegging av piggfriandelen i de største kommunene. Kartleggingen viser at Fredrikstad/Sarpsborg har en høy piggfriandel sammenliknet med mange andre kommuner. Tabell 7 Tabellen viser piggfriandelen i noen norske byer. Tall merket * viser år med piggdekkgebyr. Fredrikstad/ Sarpsborg Oslo Bergen Trondheim Kr.sand Skien/ Porsgrunn ,7 62,9 32, ,7* 7,6 35, ,4* 72,1 37, , 68,9 55,5* ,6 67,6 58,9* , 73,2 6,5* ,2* 7,1 62,3* - 42, ,9 8,7* 72,2 65,1* 6, 45, ,8 8,5* 78,8* 69,6* 54,4 46,2 28 7,1 83,8* 9,1* 79,5* 62,5 51, ,8 83,5* 86,* 79,6* 64,5 5, 21 71,6 85,5* 84,8* 76,6* 62,8 49, ,1 86,5* 88,9* 71, 62,5 68, ,4 84,9* 83,4* 71,4 69,7 55, ,2 86,* 84,7* 65,2 6,1 63, ,4 86,* 86,* 64, 64, 64, 14

15 Meteorologi og luftforurensning Mengden nitrogendioksid og svevestøv i luften styres i stor grad av meteorologi. Kalde og tørre vinterdager med lite vind gir som regel mye luftforurensning. Nedenfor er vist en oversikt over temperatur, nedbør og vind ved Strømtangen fyr i Fredrikstad i vintermånedene i 214. Tabell 8 Temperatur, nedbør og vind per måned i 214 (kun vintermånedene er tatt med i oversikten) ved Strømtangen fyr i Fredrikstad. Kilde: Meteorologisk institutt. Måned Temperatur Nedbør Vind Gj.snitt Normal Varmest Kaldest Totalt Normal Mest på ett døgn Gj.snitt Sterkest vind Jan -,4 o -2,2 o 7,6 o -1,2 o 93,1 mm 45 mm 27,9 mm 7,4 m/s 16,6 m/s Feb 2,7 o -2,7 o 7,5 o -4,2 o 11, mm 35 mm 18 mm 7,6 m/s 17,1 m/s Mar 4,7 o,4 o 13,6 o -,6 o 86,4 mm 45 mm 48 mm 6,7 m/s 17,4 m/s Apr 7,7 o 4,4 o 18,8 o,5 o 56,9 mm 35 mm 3,5 mm 5,3 m/s 16,4 m/s Okt 1,8 o 8,4 o 16,1 o 2,2 o 225,2 mm 9 mm 45,4 mm 8,2 m/s 17,6 m/s Nov 5,7 o 3,4 o 12,7 o -,7 o 9,9 mm 8 mm 32,6 mm 6,1 m/s 16,3 m/s Des 1,9 o -,1 o 8,1 o -1,4 o 34,4 mm 55 mm 8 mm 6,5 m/s 22,9 m/s For svevestøv PM 1 var det flest overskridelser i mars (7 overskridelser) og april (3 overskridelser). Dette var en periode med forholdsvis lite nedbør og opptørking av vegbanen. Når veibanen tørker opp virvles støvet som er produsert i løpet av vinteren opp og gir høye svevestøvkonsentrasjoner. Høsten 214 var preget av høye temperaturer og mye nedbør. En liten kuldeperiode i slutten av desember førte til overskridelser av grenseverdien for svevestøv. Vindhastigheten har betydning for hvor effektivt eventuell luftforurensning blir «luftet ut». Kalde og tørre vinterdager med lite vind, gir som tidligere nevnt, som regel mye luftforurensning. Vindretningen har betydning for hvilke områder som berøres av luftforurensningen. Samarbeidet har satt opp en metorologistasjon i Borge i Fredrikstad (ligger omtrent midt mellom Fredrikstad og Sarpsborg sentrum). Her registreres blant annet vindretning og vindhastighet. Vindrosen på figuren nedenfor viser herskende vindretning og vindhastigheter registrert ved stasjonen i 214. Hovedvindretning for Borge var vind fra nordøst, med sekundær vindretning fra sørvest. Det er registrert stille vind (<5 m/s) 6,6 % av året. 15

16 Figur 1 Vindretning og vindhastighet registrert ved meteorologistasjonen i Borge i Aktiviterer og nyheter i 214 Korrigering for manglende skalering av måledata En viktig automatisk prosess for måling av PM 1 er å korrigere den målte verdien for tap av såkalte flyktige komponenter. Dette gjøres ved å multiplisere med en faktor (1,1) som dermed oppjusterer PM-konsentrasjonen. Denne skaleringen skjer i det sentrale datainnhentingssystemet til ansvarlig aktør for datainnhenting (NILU), og er ikke kommunens ansvar. NILU oppdaget i 214 at den automatiske korrigeringen for flyktige komponenter ikke var lagt inn for måledataene i Fredrikstad (gjelder måleverdier for svevestøv PM 1 målt i St.Croix). Dette medførte at PM 1-dataene som hadde vært publisert for Fredrikstad siden målingene startet i 28, ikke har vært korrekte. Dataene for svevestøv PM 1 i St.Croix ble etterbehandlet ved å benytte korreksjonsfaktoren på de historiske dataene. Korrigering av historiske data medførte flere overskridelser enn tillatt av døgngrenseverdien satt i forurensningsforskriften i årene 29, 211 og 213. Miljødirektoratet tok den 25. april initiativ til et møte i Fredrikstad for å informere om den manglende korrigeringen og følgene av dette. 16

17 ESA til sak mot Norge for dårlig luftkvalitet EFTAs overvåkningsorgan ESA har åpnet sak mot Norge for brudd på direktiv 28/5/EC om luftkvalitet og renere luft i Europa. I grunngitt uttalelse (reasoned opinion) av 24. mars 214 informerer ESA at de har besluttet å gå videre i saken mot Norge. I sin grunngitte uttalelse lister ESA opp Norges regelbrudd i hht. direktivet. Dette gjelder bl.a. brudd på: Grenseverdier for PM 1 Krav om å utarbeide tiltaksutredning På bakgrunn av ESAs uttalelse fattet Miljødirektoratet vedtak om frist for Fredrikstad kommune om å levere en tiltaksutredning for PM 1 i henhold til forurensningsforskriften 7-9 innen 15. oktober 214. Tiltaksutredningen skulle liste opp tiltak som vil gi svevestøvverdier under grenseverdien. Tiltaksutredning Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune ferdigstilte i 214 en tiltaksutredning/handlingsplan - lokal luftkvalitet i samarbeid med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune. Tiltaksutredningen er vedtatt i begge kommunene med føgende tiltak: Tiltak Piggfrie kommunale tjenestebiler Subsidiering av piggfrie dekk Informasjons- og holdningsskapende arbeid Forskning og utvikling på vegdekker som gir lite svevestøv Innføre 3-kilometerssone i Sarpsborg sentrum Støvfjerning Støvbinding Prosjekt for kvalitetssikring av strøsand Vurdere kommuneplanbestemmelser for å redusere luftforurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet Tiltakene som forventes å gi størst effekt er støvfjerning (feiing og vasking av vegbanen) og støvbinding (binde støvet med magnesiumklorid MgCl). Tiltaksutredningen kan lastes ned på Luftsonekart Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune inngikk i 214 en avtale med Cowi om utarbeidelse av luftsonekart. For utarbeidelse av kartene benyttes beregningsverktøyet AirQUIS. Kartene vil være mer nøyaktige enn tidligere luftsonekart (beregninger i nesten 4 punkter), og baseres på oppdaterte input-data. Luftsonekartene ferdigstilles i løpet av 215. Måleprogram I samarbeid med Statens vegvesen jobber Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune med å utvide antall målestasjoner. Sommer/høst 214 ble det etablert en ny målestasjon i Fredrikstad. Denne er plassert på taket av rådhuset (i Nygaardsgaten) og fungerer som en bybakgrunnsstasjon. Den nye målestasjonen måler svevestøv (PM 1) og nitrogendioksid (NO 2). Målestasjonen i St.Croix er i tillegg utvidet til å måle to svevestøvfraksjoner (både PM 2,5 og PM 1). 17

18 Revidert avtale om samarbeid om overvåkning av lokal luftkvalitet i Ytre Østfold Formell avtale mellom Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Moss kommune, Halden kommune og Statens vegvesen om samarbeid om overvåkning av lokal luftkvalitet ble revidert i 214. Den nye avtalen gjelder fra 17. juni 214. Revidert utstyrsavtale Kommunene i samarbeidet har inngått en avtale med Statens vegvesen om innkjøp av måleutstyr og drift og vedlikehold av alle målestasjoner. Da måleprogrammet utvides fra og med 214 var det nødvendig å revidere avtalen. Den nye avtalen gjelder fra 1. mai 214 til 1. mai 217. Deltakelse i forskningsprosjekt bærbart måleinstrument Samarbeidsprosjektet ble i 214 kontaktet av Norsk institutt for luftforskning (NILU) og ble spurt om å delta i et forskningsprosjekt. Målet med prosjektet er å utvikle et lite, bærbart instrument, som kan foreta indikative målinger av mange luftkomponenter samtidig som f.eks. SO 2, NO 2, O 3, CO, H 2S etc. NILU søkte Norsk forskningsråd (NFR) om støtte til prosjektet. Søknaden ble innvilget og prosjektet startes i 215, med 2 års varighet. Samarbeidet har takket ja til å være med på forskningsprosjektet og Sarpsborg kommune, ved Ingvill Moen, blir samarbeidsprosjektets kontaktperson mot NILU. Aktiviteter i prosjektet blir: Prosjektmøter Valg av målelokasjoner for uttesting av prototypen Uttesting av prototypen på valgt målelokasjon og målestasjon Tilbakemelding på hvordan prototypen fungerer Årlig møte med Meteorologisk institutt Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune har hvert år et møte med Meteorologisk institutt om luftkvalitetsvarsler. Møtet ble i 214 holdt den 26. november. Per i dag utarbeides et felles luftkvalitetsvarsel for Fredrikstad og Sarpsborg. Dette er ikke ideelt da måledata hentes fra Fredrikstad og meteorologidata hentes fra Sarpsborg. På møtet ble det bestemt at varslene utarbeides som før for varslingssesongen 214/215. For neste sesong lages det ett varsel for Fredrikstad og ett varsel for Sarpsborg. I løpet av 215 vil Sarpsborg kommune få en veinær målestasjon (skal måle nitrogendioksid NO 2 og svevestøv PM 2,5 og PM 1) og data fra denne målestasjonen skal brukes for utarbeidelse av luftkvalitetsvarsel for Sarpsborg. Meteorologistasjonen i Borge skal i løpet av 215 digitaliseres slik at data fra denne kan benyttes i varslene. Fra og med neste varslingssesong skal også AirQUIS legges inn i prognoseprogrammet og brukes for utarbeidelse av varslene. Møter i samarbeidet Det ble i 214 avviklet tre møter i samarbeidet. Møtene ble holdt 25. februar, 23. mai og 22. oktober. Møtene den 25. februar og 22. oktober var møter hvor kun de aktive medlemmene (Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune) deltok. Tema for disse møtene var økonomi knyttet til utarbeidelse av tiltaksutredning m.m. Møtet den 23. mai var for alle medlemmene, og tema var revidering av samarbeidsavtalen. 18

19 Referanselaboratoriet på audit NILU er av Miljødirektoratet utnevnt til å være nasjonalt referanselaboratorium for luft i Norge. Arbeidet utføres i henhold til EUs luftkvalitetsdirektiv 28/5/EC. Referanselaboratoriets oppgave er å sikre at alle måledata er av høy kvalitet og at de er sammenlignbare. Lovgivningen stiller også krav til representativitet og sporbarhet. En av hovedoppgavene til referanselaboratoriet er å gjennomføre periodiske audits (kvalitetsvurdering) av de ulike målenettoperatørene. Referanselaboratoriet gjennomførte audits ved målestasjonen i St.Croix og Vollgata den 21.oktober 214. Tema for auditen var drift og vedlikehold av målestasjonene. Det ble i tillegg gjennomført audit ved de samme målestasjonene 21. november 214 hvor kvalitetssikring og rapportering av måledata ble gjennomgått. Ved auditen den 21. oktober ble det registrert ett avvik ved målestasjonen i St.Croix fordi målestasjonen manglet manual for PM-analysatoren. Avviket er rettet opp. Ved målestasjonen i Vollgata ble det også gitt ett avvik da en av prosedyrene i kvalitetshåndboken del II, ikke var av siste versjon. Avviket er rettet opp. Ved auditen den 21. november ble det ikke registrert avvik. Målenettoperatør fikk imidlertid ros for gode rutiner og oppfølging, god forståelse for oppgaven og det gode samarbeidet i Ytre Østfold. AirQUIS Samarbeidet har lisens på beregningsverktøyet AirQUIS. På grunn av manglende kompetanse har kommunene leid inn konsulentbistand for å gjennomføre beregninger med dette verktøyet. Målet er at kommunene skal opparbeide seg kompetanse til selv å utføre beregninger i AriQUIS. Fredrikstad kommune gjennomførte i 214 et ett-dagskurs i bruk av AirQUIS. Kurset ble holdt av Norsk institutt for luftforskning (NILU). Deltakelse på Bedre byluft forum Bedre byluftforum er en møteplass og en diskusjonsarena for å utveksle informasjon og kunnskap om lokal luftkvalitet. Forumet drives av Miljødirektoratet og Vegdirektoratet og inkluderer hovedsakelig kommuner, fagetater, departementer, forskningsinstitutter og interesseorganisasjoner. Forumet holder vanligvis to møter i året. I 214 ble det holdt to samlinger i Bedre byluft forum: 29. april 214 med tema Tiltaksutredninger september 214 med tema Luftforurensning, et problem i forhold til lovverkets krav Både Fredrikstad kommune og Sarpsborg kommune deltok på møtene. Referat fra møtene kan lastes ned på Anbefaler strengere grenser for svevestøv Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å skjerpe grensene for svevestøv satt i forurensningsforskriften. På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet kom de fire etatene i 214 med et forslag til nye grenseverdier. Det foreslås at både den tillatte årsmiddelkonsentrasjonen for svevestøv strammes inn, og at antall dager med høye nivåer som tillates, blir redusert. Innskjerpinger foreslås både for grove (PM 1) og fine partikler (PM 2,5). 19

20 Figur Søylene viser antall overskridelser av grenseverdien for svevestøv PM1 som er registrert i St.Croix i årene Gul linje viser dagens grense for antall tillatte overskridelser. Rød linje viser forslag til grense for antall tillatte overskridelser Figur Søylene viser årsmiddelverdi for svevestøv PM1 som er registrert i St.Croix i årene Gul linje viser dagens grenseverdi, mens rød linje viser forslag til ny grenseverdi. Ny veiledning til Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging T-152 I 214 ga Miljødirektoratet ut en ny veileder som skal hjelpe kommunene å forebygge og redusere helseskader fra lokal luftforurensning gjennom arealplanlegging. Veilederen er laget på bakgrunn av statens retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T- 152), som kom i 212. Veilederen viser hvordan man kan kartlegge luftkvaliteten for å vurdere om det bør utarbeides luftsonekart, og videre hvordan kartet lages. Den inneholder også mye informasjon om selve planleggingsarbeidet. Den omtaler hvordan luftkvalitet bør tas hensyn 2

21 til i alt fra kommuneplaner og reguleringsplaner til byggesaker med mer, og saksbehandlingen er illustrert med eksempler. Veilederen gir også en utfyllende oversikt over roller og ansvar. Veilederen kan lastes ned på Ny veileder til tiltaksutredninger om lokal luftkvalitet Miljødirektoratet ga i 214 ut en ny veileder som skal hjelpe kommunene med å lage tiltaksutredninger. Veilederen er et forslag til hvordan kommunene kan organisere arbeidet med tiltaksutredninger, og til hvordan tiltaksutredningene skal utformes. Veilederen kan lastes ned på 5.Planer for 215 Starte opp og gjennomføre tiltak satt i tiltaksutredningen Drifte og vedlikeholde eksisterende og nye målestasjoner Etablere en ny veinær målestasjon i Sarpsborg (Alvim) Etablere en ny veinær målestasjon i Fredrikstad (fv. 19 ved Østfoldhallen) Digitalisere meteorologistasjonen i Borge Ferdigstille luftsonekart for Fredrikstad og Sarpsborg Fortsette kursing i beregningsverktøyet AirQUIS Få AirQUIS inn i prognoseprogrammet slik at beregningsverktøyet kan benyttes til utarbeidelse av luftkvalitetsvarslene Delta i forskningsprosjekt bærbart måleinstrument 21

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2015

Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 2015 Luftovervå king i Ytre Østfold Å rsråpport for såmårbeidet 215 Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune Statens vegvesen Innhold 1.Innledning... 3 2.Luftkvalitet 215... 3 Resultater

Detaljer

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015

Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 2015 FREDRIKSTAD KOMMUNE (Nygaardsgaten 14-16) PB 145 162 Fredrikstad Tlf.: 69 3 6 http://www.fredrikstad.kommune.no Fredrikstad kommune Luftkvaliteten i Fredrikstad oktober 215 Veinær målestasjon, St.Croix

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i april PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i april PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i april 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma november 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I november måned var det i over

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Halden desember 2011 PM10 PM2,5. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Halden desember 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet - januar og februar 2012

Månedsrapport luftkvalitet - januar og februar 2012 COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Moss kommune Månedsrapport luftkvalitet - januar og februar 2012 Oppdragsnummer hos COWI: A025458 Utgivelsesdato:

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i juni PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i juni 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I januar måned var det i over

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet - mars 2012

Månedsrapport luftkvalitet - mars 2012 COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet - mars 2012 Oppdragsnummer hos COWI: A025458 Utgivelsesdato: 02.04.2012

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma mars 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I mars måned var det i over 80 %

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma desember 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I desember måned var det i over

Detaljer

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Høring - Skjerpede grenseverdier for svevestøv i forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Saksnr.: 2011/6923 Dokumentnr.: 141 Løpenr.: 169735/2015 Klassering: K23 Saksbehandler: Reidun Ottosen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Kultur- og miljøutvalget Formannskapet Høring - Skjerpede

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i mai PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i mai PM10 Kransen. PM2,5 Kransen. Grenseverdi. Nedbørsdata ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i mai 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013

Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 COWI AS Kobberslagerstredet 2 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet oktober 2013 Oppdragsnummer hos COWI: A040551 Utgivelsesdato:

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma februar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I februar måned var det i over

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2017 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 96 % av

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma april 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag I april måned var det i 95 % av

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i mars Bakgrunn : Resultat :

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i mars Bakgrunn : Resultat : ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i mars 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport oktober 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble registrert 1 døgnoverskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon i oktober måned. I rapporten er det gitt

Detaljer

Månedsrapport luftkvalitet - desember 2012

Månedsrapport luftkvalitet - desember 2012 COWI AS J. Wilhelmsensvei 4 PB 123 N-1601 Fredrikstad Tlf.: (+ 47) 02694 http://www.cowi.no Fredrikstad kommune Månedsrapport luftkvalitet - desember 2012 Oppdragsnummer hos COWI: A025458 Utgivelsesdato:

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for august 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for april 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport april 2016 Luftkvalitet i Grenland I april ble det registrert 1 døgn med overskridelser av svevestøv PM 10 på Sverresgate målestasjon. Det ble ikke målt overskridelser

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for desember 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet

Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 2003 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juli 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser hvor

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i februar 2011

MÅNEDSRAPPORT. Luftkvalitet i Moss i februar 2011 ug/m3 MÅNEDSRAPPORT Luftkvalitet i Moss i februar 2011 Bakgrunn : Kommunene i ytre Østfold har inngått en samarbeidsavtale om overvåking av lokal luftkvalitet. Som et ledd i denne overvåkingen gjennomføres

Detaljer

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2016 Luftkvalitet i Grenland I mai ble det målt 3 overskridelser av ozon O 3. Det regnes som overskridelse hvis det i løpet av et døgn blir målt en 8-timers gjennomsnitt

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for september 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for oktober 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3)

µg/m³ År 20 1) PM 10 µg/m³ Døgn 50 2) (35) 50 2) (25) µg/m³ Døgn 50 1) (7) 50 1) (7) CO mg/m³ 8 timer 10 2) Benzen µg/m³ År 5 1) 2 1),3) Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for juni 23 Grenseverdier og Nasjonale mål Tallene i parentes viser hvor mange ganger grenseverdien

Detaljer

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål

Komponent Midlingstid Grenseverdier Nasjonale mål Statens vegvesen Norsk institutt for luftforskning Luftkvaliteten ved høytrafikkerte veier i Oslo, månedsrapport for november 23 Grenseverdier og Nasjonale mål for luftkvalitet Tallene i parentes viser

Detaljer

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016

Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 www.fredrikstad.kommune.no www.sarpsborg.com Luftkvaliteten i Nedre Glomma januar 2016 Figur 1: Målestasjonene i hhv. St.Croix, Nygaardsgata, Alvim og Vollgata Sammendrag Når vi ser januar måned under

Detaljer

Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Månedsrapport september 2015 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Det ble ikke registrert overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i september måned. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2016 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 216 En oppsummering Eksos i perioder med stabile værforhold I januar var det en periode fra 16.-23.1. med veldig stabile værforhold. Under slike forhold er det typisk

Detaljer

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juni 2016 Luftkvalitet i Grenland I juni ble det målt 2 overskridelser av PM 10. Dette skyldes veiarbeid i nærheten av målestasjonen på Lensmannsdalen. Det ble ikke

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 5 overskridelser av svevestøv PM10 i april. Vi har satt i drift en ny målestasjon i Sverresgate i Porsgrunn og som siden 14/4 har

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember og årsoversikt 2016. Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Grenseverdien(50 µg/m 3 30 tillatte døgn

Detaljer

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1av 9 Sammendrag Månedsrapport mai 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelser av svevestøv PM10 i mai. Det skyldes høyst sannsynlig askeskyen fra Island. Vi fikk overskridelser på både Lensmannsdalen

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2011 og årsoversikt 2011 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Desember i år hadde høyere eller tilsvarende

Detaljer

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 8 Sammendrag Månedsrapport april 2011 i Grenland Det har vært 6 overskridelser av svevestøv PM10 i mars. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med de ulike luftkvalitetskarakterene

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mars 2004 Tørt, stabilt og solrikt vær med lite vind medførte høye konsentrasjoner av svevestøv fra oppvirvlet veistøv. Mye svevestøv i mars Det

Detaljer

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2011 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Sammendrag Månedsrapport januar 2011 i Grenland Det har vært 1 overskridelse av svevestøv PM10 i januar. De høyeste målingene er gjort på Lensmannsdalen målestasjon. Vurderingen i forhold til

Detaljer

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport oktober 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I oktober ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND FOTO: INGE FJELDDALEN, TELEMARKSAVISA ÅRSRAPPORT 2013 Industrien i Grenland Side 2 av 29 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2013, viste 34 overskridelser

Detaljer

Månedsrapport januar 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport januar 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1av 11 Sammendrag Månedsrapport januar 2014 Luftkvalitet i Grenland Én overskridelse av svevestøv PM 10 ble registrert i januar måned. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer

Detaljer

LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD

LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD Fredrikstad kommune Sarpsborg kommune Moss kommune Halden kommune LUFTOVERVÅKING I YTRE ØSTFOLD Årsrapport for samarbeidsprosjekt 2013 Utgivelsesdato: 09.04.2014 Saksbehandler hos COWI: Jan Raymond Sundell

Detaljer

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD

LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Fredrikstad kommune LUFTKVALITETEN I FREDRIKSTAD Årsrapport 2012 ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei 4 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 10. januar 2013 SIDE

Detaljer

Månedsrapport oktober 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport oktober 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 9 Månedsrapport oktober 2013 i Grenland Sammendrag Det har vært registrert fire overskridelser av svevestøv PM 10 i oktober måned, tre ved Lensmannsdalen målestasjon og én ved Sverresgate målestasjon.

Detaljer

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport juli 2016 Luftkvalitet i Grenland I juli ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall timer med

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING 21 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Kald, vindstille og stabil luft medførte høye konsentrasjonene av

Detaljer

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen

Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Bergen kommune Boks 7700 5020 Bergen Oslo, 12.02.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9143 Saksbehandler: Nina Landvik Tiltaksutredning for lokal luftkvalitet i Bergen Tilbakemelding

Detaljer

Månedsrapport mai 2013 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2013 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 10 Sammendrag Månedsrapport mai 2013 Luftkvalitet i Grenland Ingen overskridelser av svevestøv PM 10 er registrert i mai måned. Det er heller ikke målt overskridelser av andre komponenter. I

Detaljer

Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport august 2015 Luftkvalitet i Grenland Det ble ikke registrert overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i august måned. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: januar 004 God luftkvalitet i januar Det var generelt god luftkvalitet i hele byen i januar. Dette skyldes hovedsakelig gunstige værforhold med

Detaljer

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene

Dårlig luftkvalitet i større norske byer Oppsummering av møter med byene Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 14.03.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/906 Saksbehandler: Borghild Rime Bay Dårlig luftkvalitet i større

Detaljer

Månedsrapport april 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport april 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport april 2014 Luftkvalitet i Grenland Vi registrerte ingen overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i april måned. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold

Detaljer

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport desember 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 Som i november, ble det og i desember målt to overskridelser av PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon og to på Sverresgate målestasjon.

Detaljer

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene.

Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. RAPPORT LOKAL LUFTKVALITET I DRAMMEN Mai 2017 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble ikke målt overskridelse av grenseverdien(50 µg/m

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: februar 2004 Flere dager med forurenset luft i februar Det var en varm februar med stabile værforhold, til dels lite vind (Tabell 6) og bare, tørre

Detaljer

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%).

Samlet oppetid (gjennomsnitt) for alle målestasjonene i Grenland er i februar 100% (99,57%). side 1 av 11 Månedsrapport februar 2017 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag I februar ble det målt 2 overskridelser av PM 10 på Sverresgate, 0 på Øyekast og 1 på Lensmannsdalen målestasjon. I rapporten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 2008 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Desember 28 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) I forhold til desember i fjor hadde

Detaljer

Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mai 2014 Luftkvalitet i Grenland Vi registrerte ingen overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i mai måned. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2015 Industrien i Grenland Side 2 av 34 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2015, viste 27 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg

Lokal luftkvalitet. Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg Lokal luftkvalitet Orientering for Bystyrekomite for helse, sosial og omsorg 7.2.17 Innhold Kommunenes ansvar og rolle Resultater etter tilsyn fra Fylkesmannen Målestasjoner og måleresultater Helsevirkninger

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2014 Industrien i Grenland Side 2 av 31 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2014, viste 16 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

Månedsrapport september 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2013 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 9 Månedsrapport september 2013 i Grenland Sammendrag Ingen overskridelser av svevestøv PM 10 er registrert i september måned. Det er heller ikke målt overskridelser av andre komponenter. I rapporten

Detaljer

Månedsrapport august 2014 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2014 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport august 2014 Luftkvalitet i Grenland Vi registrerte ingen overskridelser av svevestøv eller andre komponenter i august måned. I rapporten er det gitt en vurdering i

Detaljer

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet

Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet 20. august 2015 Forurensningsforskriftens kapittel 7 om lokal luftkvalitet Konsekvensutredning av forskriftsendring - Innskjerping av grenseverdier for svevestøv (PM10 og PM2,5) Hovedbudskap Formålet med

Detaljer

Månedsrapport mars 2015 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mars 2015 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag Månedsrapport mars 2015 Luftkvalitet i Grenland Det ble registrert 18 døgnverdioverskridelse av svevestøv PM 10 på Lensmannsdalen målestasjon, og syv overskridelser på Sverresgate

Detaljer

Månedsrapport mars 2017 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mars 2017 Luftkvalitet i Grenland Månedsrapport mars 2017 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 11 Sammendrag I mars ble det målt 6 overskridelser av PM 10 på Sverresgate og 4 på Lensmannsdalen målestasjon. I rapporten er det gitt en vurdering

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: april 2004 Flere dager med mye veistøv i april Det ble det målt konsentrasjoner av PM 0 over nasjonalt mål på alle stasjoner i april. På gatestasjonene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Oktober 2015

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Oktober 2015 Komponent MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING Oktober 2015 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Det ble målt 1 døgn på Bangeløkka over 50 µg/m

Detaljer

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag

Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag Månedsrapport september 2016 Luftkvalitet i Grenland Sammendrag side 1 av 11 I september ble det ikke målt overskridelser av noen komponenter. I rapporten er det gitt en vurdering i forhold til antall

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2014 En oppsummering vindhastighet [m/s] NO2-konsentrasjon [µg/m3] Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 214 En oppsummering Generelt god luftkvalitet i 214 I 214 ble det målt forholdsvis lite luftforurensing sammenlignet med

Detaljer

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold

Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold Årsrapport Luftkvalitet i ytre Østfold 2011 Rapporten inneholder en oppsummering av luftkvaliteten i de respektive byene i 2011. Fredrikstad Sarpsborg Moss Halden 2 Sammendrag De 4 største bykommunene

Detaljer

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet

RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet RAPPORT Lokal luftkvalitet Øraområdet Sarpsborg kommune har fått i oppdrag av Fredrikstad kommune og foreta beregninger på lokal luftkvalitet i området Gudeberg ved Øra Industriområde. Bakgrunnen for oppdraget

Detaljer

Spinneritomta - utredning av luftforurensning

Spinneritomta - utredning av luftforurensning Spinneritomta - utredning av luftforurensning ADRESSE COWI AS Jens Wilhelmsens vei Kråkerøy Postboks 12 161 Fredrikstad Norge TLF +7 269 WWW cowi.no DATO 2.1.212 SIDE 1/8 REF JRSU OPPDRAGSNR 1815 Utgivelsesdato:

Detaljer

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juli 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juli 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juli. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: mai 2004 Lite luftforurensning i mai Målinger i mai viser at luftkvaliteten denne måneden stort sett var god. Det var generelt lave konsentrasjoner

Detaljer

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND

LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND LOKAL LUFTKVALITET I GRENLAND ÅRSRAPPORT 2016 Industrien i Grenland Side 2 av 38 SAMMENDRAG Målinger som ble foretatt i Grenland for 2016, viste 15 overskridelser av fastsatt grenseverdi for svevestøv

Detaljer

Referanselaboratoriet og organiseringen av luftkvalitetsmålinger i Norge

Referanselaboratoriet og organiseringen av luftkvalitetsmålinger i Norge Referanselaboratoriet og organiseringen av luftkvalitetsmålinger i Norge Bedre Byluft 2017.11.03 Leif Marsteen NILU Målenett i Norge Kommunene initierer målinger Kommuner og veimyndigheter eier stasjonene

Detaljer

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport august 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport august 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i august. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010

MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 MÅNEDSRAPPORT LUFTFORURENSNING April 2010 Måleresultater Målingene er ikke endelig kvalitetssikret noe som kan medføre endringer i resultatene. Nitrogendioksid ( NO 2 ) Det ble målt lavere konsentrasjoner

Detaljer

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport juni 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 7 Månedsrapport juni 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i juni. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012

Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Oslo kommune Månedsrapport luftforurensninger November og desember 2012 Noe forurenset luft i november og desember Både i november og desember var de registrerte forurensningsnivåene generelt lavere enn

Detaljer

Månedsrapport luftforurensninger september 2004

Månedsrapport luftforurensninger september 2004 Månedsrapport luftforurensninger september 004 God luftkvalitet i september Luftkvaliteten var generelt god i Oslo denne måneden. Dette skyldes at værforholdene var gunstige, bl.a. sjø- /landbris på dager

Detaljer

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06

TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV. Drammen vinteren 05/06 TILTAKSFORSLAG MOT SVEVESTØV Drammen vinteren 05/06 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 3 2 LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.1 HVA STYRER LUFTKVALITETEN I DRAMMEN 4 2.2 MÅLINGER AV PM10 2005 4 3 TILTAK 5 3.1

Detaljer

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland

Månedsrapport mai 2010 Luftkvalitet i Grenland side 1 av 6 Månedsrapport mai 2010 i Grenland Det er ingen overskridelse av grenseverdier for noen komponenter i mai. Vurderingen i forhold til varslingsklassene for helsevirkninger gir ingen helserisiko

Detaljer

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005

Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen. januar april 2005 Foreløpig evaluering av tiltak mot svevestøv i Drammen januar april 25 Mai 25 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 1.1 BAKGRUNN... 3 1.2 HENSIKT... 3 2 HVA UTLØSTE KRAV TIL TILTAK?... 4 2.1 GRENSEVERDIER...

Detaljer

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten

Oslo kommune Helse- og velferdsetaten Oslo kommune Helse- og Månedsrapport luftforurensninger: juli 004 God luftkvalitet i juli Luftkvaliteten var bra denne måneden. Årsaken til dette var ustabile værforhold samt at det lett forekommer sjø-/landbris

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune

OPPDRAGSLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Morten Martinsen. Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter, Gjøvik kommune -14 OPPDRAG Gjøvik kommune Biri Omsorgssenter - Reguleringsplan OPPDRAGSNUMMER 26953002 OPPDRAGSLEDER Einar Rørvik OPPRETTET AV Morten Martinsen DATO KS NOJOAN Vurdering av lokal luftkvalitet, Biri Omsorgssenter,

Detaljer

Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering

Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering Oslo kommune Luftkvaliteten i Oslo i 2015 En oppsummering Generelt var 2015 et forholdsvis gjennomsnittlig år når det gjelder luftforurensning. Stabile værforhold og eksosforurensning I januar og februar

Detaljer

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS

LUFTKVALITETS- VURDERING. Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_ Bergen kommune Opus Bergen AS LUFTKVALITETS- VURDERING Bergenhus Gnr 166 bnr 520 m.fl., Kong Oscars gate Arealplan-ID 1201_65170000 Bergen kommune Opus Bergen AS 31.08.2016 1 Bakgrunn og problemstillinger Forskrift om begrensning av

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. juni 2017

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status pr. juni 2017 NARVIK KOMMUNE Att: C. Kristoffersen Fakturamottak Postboks 8993 SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.: 65388 7439 TRONDHEIM

Detaljer

Forskrift om lokal luftkvalitet

Forskrift om lokal luftkvalitet Forskrift om lokal luftkvalitet Fastsatt ved kgl.res. XX.XX.XX med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 5, 9, 39, 49, 51 og 81, jf. EØS-avtalens

Detaljer

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status juli og august 2017

RAPPORT. Luftovervåking Narvik: Status juli og august 2017 NARVIK KOMMUNE Att: C. Kristoffersen Fakturamottak Postboks 8993 7439 TRONDHEIM RAPPORT SINTEF Molab as Org. nr.: NO 953 018 144 MVA Postboks 611 8607 Mo i Rana www.sintefmolab.no Tlf: 404 84 100 Ordrenr.:

Detaljer

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET

Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET Moss Havn KF Moss Havn KF OVERORDNET VURDERING AV LUFTKVALITET ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no DATO 30.06.2015 SIDE 1/10 REF

Detaljer

LUFTKVALITETEN. i Stavanger

LUFTKVALITETEN. i Stavanger LUFTKVALITETEN i Stavanger KANNIK VÅLAND KANNIK Årsrapport 2013 1 INNHOLD Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn for Bedre byluft 4 1.2 Forurensningsforskriften, lokal luftkvalitet 4 1.3 Helseeffekter

Detaljer

Luftkvalitet i Bærum

Luftkvalitet i Bærum BÆRUM KOMMUNE Folkehelsekontoret Miljørettet helsevern Luftkvalitet i Bærum Rapport fra luftovervåkningen 2016 Bekkestua målestasjon for luftkvalitet Tittel: Luftkvalitet i Bærum. Rapport fra luftovervåkningen

Detaljer