Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapirer. Saksliste PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT"

Transkript

1 Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: kl Sted: Kommunestyresalen Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0015/05 05/00542 REFERATSAKER MØTE PS 0016/05 04/03550 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT PS 0017/05 05/00345 PRIORITERING AV BYGGESAKER TIL BEHANDLING PS 0018/05 02/01181 REGULERINGSPLAN FOR BJERKE - GNR. 280 BNR. 4 - SLUTTBEHANDLING PS 0019/05 04/03640 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - SLUTTBEHANDLING PS 0020/05 03/02393 GNR. 298 BNR. 1 - IGANGSATTE BYGGEARBEIDER I SPESIALOMRÅDE BEVARING AV EKSISTERENDE OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSEPÅ SAGVOLDEN PS 0021/05 02/02782 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GULLABAKKEN - GNR. 69 BNR. 3 OG 7 KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK

2 Side 2 av 49 PS 0022/05 03/02169 KLAGESAK - GNR. 61 BNR 24 VESTRE HVINDENVEGEN 41 OPPFØRING AV LAVVO OG AKTIVITETSSENTER, VESTRE BRANDBU PS 0023/05 03/02517 GNR. 238 BNR. 2 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL- HANS ERIK BRAASTAD PS 0024/05 01/01498 GNR. 229 BNR SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALD LILLY WIEN, VIENLINNA, 2750 GRAN PS 0025/05 04/04156 ENDRING AV VEGNAVN FRA DALSVEGEN TIL THORSTEIN TREHOLTS VEG PS 0026/05 04/00725 GNR. 242 BNR. 3, 10, 11 OG 13 - NYBYGG AV KÅRBOLIG FOR KÅRE BERG KLAGE PÅ VEDTAK PS 0027/05 04/00181 ADMINISTRATIVT BRANNSAMARBEID MED LUNNER PS 0028/05 05/00218 FELLES SKATTEOPPKREVERFUNKSJON LUNNER - JEVNAKER - GRAN HADELAND - PLATTFORM FOR SAMARBEID, UTVIKLING OG EFFEKTIVISERING PS 0029/05 05/00499 BOSETTING AV FLYKTNINGER I ÅRENE PS 0030/05 04/02309 STIFTELSEN AKTIVITETSHUS ORHAGEN: ÅRSMELDING OG REGNSKAP FOR AVVIKLING. PS 0031/05 05/00433 JUSTERING AV RETNINGSLINJER FOR SFO I GRAN KOMMUNE TILSKUDD TIL PRIVATE SKOLEFRITIDSORDNINGER. PS 0032/05 05/00510 PARTNERSKAPSAVTALE AVTALE OM REGIONAL UTVIKLING MELLOM KOMMUNENE PÅ HADELAND OG OPPLAND FYLKESKOMMUNE

3 Side 3 av 49 PS 0033/05 05/00527 KONTROLLUTVALGET- MELDING OM VEDTAK GRAN TERRASSE - REGULERINGSENDRING OG BYGGESAK PS 0034/05 05/00487 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2004

4 Sak 0015/05 REFERATSAKER MØTE Saksbehandler: Richard Bjerkelund Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 05/00542 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0015/05 Formannskapet Innstilling: Referatene tas til orientering. Saksopplysninger: Vedlagt: Følgende saker refereres : 1. Møteprotokoll fra regionrådsmøte Brukerundersøkelse SFO høsten 2004 (notat) 3. Melding om brannvernet for Årsrapport kontroll salg og skjenking av alkohol 2004 Side 4

5 Sak 0016/05 KOMMUNALE TOMTER, FASTSETTING AV TOMTEPRISER - FORSLAG TIL SALG AV RESTERENDE TOMTER, TRULSERUD TOMTEFELT Saksbehandler: Solveig Hallum Arkiv: L71 Arkivsaksnr.: 04/03550 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0016/05 Formannskapet Innstilling: 1. Kommunale tomtepriser indeksreguleres med virkning fra Utgangspunktet for beregning settes til og beregning skjer hvert år med basis i konsumprisindeksen av foregående år. 2. Ny pris for alle ledige tomter på Trulserud, felt B9 og B10, settes til kr ,- fra Disse indeksreguleres første gang Alle ledige kommunale tomter i området B9 og B10 på Trulserud selges ved annonsering. Saksdokumenter: Kommunestyresak 0059/01 Kartutsnitt over Trulserud tomtefelt (solgte/reserverte tomter og nye tomter) Vedlagt: Saksopplysninger: Siste del av Trulserud tomtefelt, B9 og B10, ble opparbeidet i perioden mars-juni Det er tilrettelagt for utbygging av 25 tomter hvorav 2 er private. I kommunestyresak 0059/01 ble det vedtatt at 11 tomter skulle selges ved loddtrekning, hvorav 6 fortrinnsvis skulle selges til personer under 30 år. Tomtepris ble satt til ,- + omkostninger. I påvente av en boligplan og på bakgrunn av en relativt stor befolkningsvekst i Gran, ble de resterende 10 tomtene holdt tilbake for å selges senere. Tomtene ble annonsert for salg i mars Administrasjonen utarbeidet søknadsskjema og regler for tildeling. Det ble senere skrevet en veileder med beskrivelse og anbefalinger for utbygging av enkelttomter. Ni søknader ble registrert og det ble avholdt loddtrekning da mange hadde de samme tomtene som førstevalg. 6 av de 11 tomtene ble solgt. Gran kommune har fra salget fant sted, og fram til i dag, kjøpt tilbake noen tomter og solgt noen. Pr er 8 tomter solgt og 3 er ledige for salg. To av disse er reservert. En reservasjon innebærer at en kjøper kan reservere en tomt i 2 måneder uten forpliktelser. Denne tida skal brukes til å arbeide med finansiering og valg av bolig. Dette har vist seg å være fornuftig og hensiktsmessig for både kommunen og kjøper. Det har vært mange forespørsler om når de 10 siste tomtene i Trulserud blir lagt ut for salg. Årsaken til det er bl.a. at de få tomtene som er igjen stort sett er anbefalt for hus tilpasset skrått Side 5

6 Sak 0016/05 terreng, det vi si hus med kjeller. Administrasjonen foreslår at de resterende tomtene legges ut for salg nå. Gran kommune har også igjen noen tomter i tidligere opparbeidede felt. Tomtepriser har ikke blitt oppjustert siden fastsettelse i kommunestyret. Priser for tomter i Marka og gamle Trulserud er ,-, Haug tomtefelt i Bjoneroa kr ,- og en tomt på Gransbråten kr ,-. Vurdering: Trulserud tomtefelt Rådmannen foreslår nå å selge de 10 tomtene som ble holdt igjen ved forrige behandling i kommunestyret. Hvilke som er ledige og hvilke som er solgt, er vist på kartutsnitt datert Tomteprisen bør fortsatt være lik for alle tomtene, men det forelås en indeksregulering fra tidligere fastsettelse av pris i kommunestyre i september 2001 på ,-. Forslaget om oppjustering, er på bakgrunn av at tomteprisene generelt har steget betraktelig i de siste åra. Attraktive, private tomter selges i dag for en betydelig høyere pris. Gran kommune har ikke oppjustert tomteprisene etter prisutviklingen tidligere. Utregning etter konsumprisindeks gir en ny tomtepris på kr ,- (fram til desember 2004). Det finnes ikke noen indeksregulering av ubebygde tomter, derfor har administrasjonen lagt til grunn konsumprisindeks. Stigningen er relativt liten sammenlignet med prisstigning på boliger. På bakgrunn av dette, foreslås tomteprisen for de tomtene som ikke er solgt pr økt til ,-. Veilederen som ble utarbeidet for de første tomtene er nå revidert, og det foreligger en vurdering for alle tomtene i B9 og B10. Veilederen gir en beskrivelse av området, beliggenhet, etiske retningslinjer for Gran kommune (utdrag) og anbefalinger for området og enkelttomtene. Administrasjonen har vurdert om det bør være kriterier for tildeling, men har med erfaring fra forrige tildeling kommet fram til at det ikke er nødvendig. Det er tidligere vedtatt at huseiere som blir berørt av RV 4- utbygging (riving av bolig), skal ha fortrinnsrett til kommunale tomter. Denne problemstillingen vurderes å kunne håndteres uten ekstraordinære tildelingskriterier da nye tomter vil kunne utvikles relativt raskt, dersom behovet skulle oppstå. Kommunale tomter i øvrige felt Med bakgrunn i at tomteprisene i de øvrige felt ikke har blitt oppustert siden fastsettelse i kommunestyrevedtak på den tiden de ble lagt ut for salg, foreslås en indeksregulering også av disse tomtene. Beregningtidspunktet settes til Rådmannen vil anbefale at tomtene i Trulserud,og i de øvrige kommunale felt, selges i henhold til innstilling. Side 6 av 49

7 Sak 0017/05 PRIORITERING AV BYGGESAKER TIL BEHANDLING Saksbehandler: Torbjørg Knai Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 05/00345 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0017/05 Formannskapet Innstilling: Følgende byggesaker skal prioriteres, når nødvendig dokumentasjon foreligger: 1. Riving og gjenoppbygging etter brann. 2. Bygg med arbeidsplasser. 3. Bygg der lang behandlingstid medfører ekstra og store uforutsette økonomiske konsekvenser. Saksdokumenter: Ingen Vedlagt: Saksopplysninger: Saken fremmes for å få avklart prinsipiell prioritering av byggesaksbehandling i saker som går på riving og gjenoppbygging etter brann, bygg med arbeidsplasser og bygg hvor lang saksbehandlingstid kan medføre ekstra og store uforutsette økonomiske konsekvenser. Det er i en del andre kommuner, en ordning som går på en slik prioritering. Typiske byggeprosjekter som blir berørt av dette kan være industriarbeidsplasser, hotell og andre servicenæringer, skoler, sykehjem, omsorgsboliger etc. Administrasjonen har i en del saker løpet av 2004 følt behov for avklaring og formalisering av en slik prioritering. Foreløpig er slik prioritering gjort administrativt, men det synes riktig at dette formaliseres bedre av hensyn til andre saker som må utsettes på grunn av prioriteringen. Vurdering: Saksbehandlingstid for saker etter Plan- og bygningsloven skal for de fleste saker, være maksimum 3 uker, mens noen har 3 måneder. Dette avhenger av at søknadene har den nødvendige dokumentasjon slik at de kan behandles. Disse blir da lagt i et kø-system etter dato når de kommer inn, uavhengig av hvilken type sak det er. Ved å ta noen saker og prioritere disse, kan det bli problematisk og oppfattes urettferdig for noen. Et vedtak på at vi kan prioritere enkelte saker vil gi administrasjonen hjemmel for utvelgelsen av disse og vil gjøre at brukere lettere kan få behandlet sine søknader der det har oppstått spesielle situasjoner. Side 7

8 Sak 0018/05 REGULERINGSPLAN FOR BJERKE - GNR. 280 BNR. 4 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG 280/4 Bjerke Arkivsaksnr.: 02/01181 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0188/04 Formannskapet PS 0018/05 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: I henhold til plan- og bygningslovens 27-2 vedtar Gran kommunestyre reguleringsplan for Bjerke, gnr. 280 bnr.4, som er vist på reguleringsplankart i målestokk 1:1000, med følgende endringer: - Frisiktsonen i krysset ved fylkesvegen justeres i tråd med uttalelsen fra Statens Vegvesen (10 meter x 77 meter). - Det tegnes inn en mulig framtidig atkomstløsning til gnr. 280 bnr. 12, mellom tomt 2 og tomt 3 i område B 2. Klagefrist settes til 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: FSK-sak 0188/04 med vedtak, møte 1.desember 2004 (nedfotografert) Uttalelser ved offentlig ettersyn 16.desember januar 2005: - Fylkesmannen i Oppland, datert 24.januar Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt, datert 18.januar Oppland fylkeskommune, plan og kultur, datert 19.januar Grethe G. og Olav Myrdahl, datert 17.januar 2005 Reguleringsplankart, med forslag til endringer Vedlagt: Saksopplysninger: Privat reguleringsforslag for Bjerke, gnr. 280 bnr. 4, ble innsendt i mai / juni 2004, og behandlet i formannskapets møte 1.desember Se vedlagte kopi av FSK-sak 0188/04. Reguleringsplanforslaget ble vedtatt lagt ut offentlig ettersyn og sendt på høring, i perioden fra 16.desember 2004 til 20.januar Det kom inn 4 uttalelser: Fylkesmannen i Oppland og Oppland fylkeskommune, plan og kultur: har ikke merknader til reguleringsplanforslaget. Statens Vegvesen, Vestoppland distrikt: har ingen vesentlige merknader til reguleringsplanforslaget, men har enkelte kommentarer til avkjøringen fra fylkesvegen. De ber om at frisiktsonen justeres på plankartet (10 meter x 77 meter). Side 8

9 Sak 0018/05 Grethe G. og Olav Myrdahl: har en eiendom sørøst for planområdet. De ber om at utbygger tar hensyn til deres ønske om mulighet for atkomst og tilrettelegging av vann/avløp inn til tomtegrensa. Jfr. vedlagte kartskisse. De mener også at det er urimelig å kreve vannbåren varme og bruk av fornybar energi, da dette vil fordyre byggets kostnad. Vurdering: Høringsrunden har vist at dette reguleringsplanforslaget er lite kontroversielt. Rådmannen foreslår at det foretas to mindre endringer i planen, på bakgrunn av de merknadene som har kommet inn: Det foreslås at frisiktsonen i krysset ved fylkesvegen justeres i tråd med uttalelsen fra Statens Vegvesen (10 meter x 77 meter). Det foreslås også inntegnet en mulig framtidig atkomstløsning til gnr. 280 bnr. 12, mellom tomt 2 og tomt 3 i område B 2. Rådmannen vil presisere at dette gir en mulighet gjennom reguleringsplanen, men det påvirker ikke privatrettslige forhold og rettigheter mellom grunneierne. Rådmannen foreslår at reguleringsplanforslaget blir lagt fram til sluttbehandling, med disse to endringene. Side 9 av 49

10 Sak 0019/05 REGULERINGSPLAN FOR ROMHOLT - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: REG Romholt Arkivsaksnr.: 04/03640 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0180/04 Formannskapet PS 0019/05 Formannskapet PS / Kommunestyret Innstilling: Gran kommunestyre vedtar reguleringsplan for Romholt, vist på reguleringsplankart målestokk 1:1000 og reguleringsbestemmelser, datert 4.oktober 2004, med følgende endringer: Område sør for Moldengutua, som var foreslått regulert til boligområde, tas ut av reguleringsplanen, og forblir landbruks-, natur- og friluftsområde i kommuneplanens arealdel. Område nord for Moldengutua og øst for barnehagen, som var foreslått regulert til boligområde, endres til byggeområde almennyttige formål barnehage. Balløkka skal være tilgjengelig for barnefotball, og reguleres til friområde/ idrett, i stedenfor almennyttig formål/barnehage. 6 i reguleringsbestemmelsene (om byggeområde bolig) tas ut, og det tas inn et nytt punkt om balløkka / friområdet. Det tas inn et nytt punkt i reguleringsbestemmelsene, der det presiseres at fylkeskommunens kulturminnemyndigheter må få anledning til å befare og undersøke området for kulturminner før det kan gis tillatelse til graving og bygging i området. Reguleringsplanvedtaket kan påklages innen 3 uker fra kunngjøringsdato. Saksdokumenter: FSK-sak nr. 0180/04 med vedtak, møte 1.desember 2004 (nedfotografert) Uttalelser ved høring / offentlig ettersyn: - Fylkesmannen i Oppland, datert 27.januar Oppland fylkeskommune - plan, datert 19.januar Oppland fylkeskommune kultur, datert 14.januar Gran IL, datert 18.januar Ole Anders Flaagen, datert 17.januar Div. grunneiere (Iver Molden m.fl.), datert 11.januar Sverre Nordengen, datert 19.januar Knut-Iver Molden Lodsby, datert 3.januar Lise Marie Søfferud Lomsdal, datert 18.januar Solveig Ryen, datert 18.januar 2005 Reguleringsplankart, med inntegnet forslag til endringer Reguleringsbestemmelser, med forslag til endringer Vedlagt: Side 10

11 Sak 0019/05 Saksopplysninger: Privat forslag til reguleringsplan for Romholt ble innsendt fra Barnebygg AS / Arkitekt Knut Kolstø i oktober Planforslaget ble behandlet i formannskapet 2.desember 2004, som sak 0180/04 (se vedlagte kopi av saksframlegg og vedtak), og var utlagt til offentlig ettersyn i perioden fra 16.desember 2004 til 20.januar Det kom inn 10 uttalelser: Fylkesmannen i Oppland: påpeker at forslaget ikke er å tråd med kommuneplanens arealdel, og at det er foreslått boligbygging i et område som i landbruksplanen er karakterisert som viktige landbruksarealer. Fylkesmannen viser til at regjeringen har som målsetting å halvere omdisponeringen av dyrkede arealer innen 2010, og fylkesmannen frarår derfor at det avsettes områder til boligbygging i reguleringsplanen. Oppland fylkeskommune, planseksjonen: uttaler også at planforslaget delvis er i strid med kommuneplanen, og antyder at området nord for Moldengutua øst for barnehagen bør avsettes til barnehageareal i tråd med kommuneplanens arealdel. Fylkeskommunen mener at det bør vurderes nærmere om det er riktig å regulere boligområde sør for Moldengutua. De har også noen mer konkrete merknader til plankartet og bestemmelsene. Oppland fylkeskommune, kulturseksjonen: presiserer at det er behov for kulturminneundersøkelser i området, og at de med hjemmel i kulturminnelovens 10 kan kreve inntil 3 måneders utsettelse av høringsfristen. Kommunen må betale for undersøkelsene, jfr. kopi av brevet. Gran IL: uttaler at fotballbanen på Romholt er den eneste banen m/gras for barnefotball i sørlige del av kommunen. Banen er mye brukt, og det er helt nødvendig at banen fortsatt kan brukes, også i byggeperioden. Hvis ikke må det skaffes en erstatningsbane. Ole Anders Flaagen: er imot boligbebyggelse rundt Romholt, p.g.a. landbruksdriften i området. Som grunneier og nabo vil han ikke godta å få kloakk inn på sin eiendom. Div. grunneiere (Iver Molden m.fl.): har merknader vedr. Moldengutua og parkeringsforholdene ved ulike arrangementer i barnehagen og på balløkka, og de krever at det må tilrettelegges for flere parkeringsplasser. Sverre Nordengen:, som leier det området som foreslås omregulert til boligformål, er svært skeptisk til omdisponering av dyrka mark med en slik kvalitet. Han er også skeptisk m.h.t. konsekvensene for en brønn i nabogrensa mot dette jordet, og til trafikk- og parkeringsproblemene langs gutua. Knut-Iver Molden Lodsby: peker på mange momenter i sin omfattende uttalelse, jfr. vedlagte kopi. Han er bl.a. svært skeptisk til om den gamle barnehagen kan brukes i byggeperioden, han stiller spørsmålstegn ved sikring av byggeplassen, ved vegens kapasitet og antall parkeringsplasser, og mulighetene for å løse vann- og avløpsspørsmålet i dette området. Lise Marie Søfferud Lomsdal og Solveig Ryen: har skrevet nesten identiske uttalelser, der de går imot boligbygging i området og er skeptiske til atkomstvegen og parkeringsløsningen. De stiller spørsmålstegn ved at det skal bygges ut en så stor barnehage i dette området, og mener det vil skape mye trafikk. Side 11 av 49

12 Sak 0019/05 Vurdering: Rådmannen registrerer de betenkelighetene som har framkommet vedr. boligbygging på dyrka mark, både fra fylkesmannen, fylkeskommunen og fra lokalt hold. Rådmannen foreslår derfor at boligområdene tas ut av planen, og av reguleringsbestemmelsene ( 6). Det området som ligger nord for Moldengutua og øst for barnehagen er avsatt som barnehageareal i kommuneplanens arealdel. Arealet er bratt og nordvendt, og kan egne seg som lekeareal. Rådmannen mener derfor at dette arealet, dersom det ikke skal bygges ut til boligformål, gjerne kan ligge som et reserveareal for barnehagen samtidig som det er tilgjengelig for almennheten. Balløkka må kunne brukes av barnehagen på dagtid, men det er viktig å markere at balløkka skal være tilgjengelig for barnefotball og lignende. Rådmannen mener derfor at selve løkka reguleres til friområde / idrett, og ikke til almennyttig formål / barnehage. Dette omtales i et nytt punkt i reguleringsbestemmelsene: Balløkka / friområdet skal kunne brukes av barnehagen på dagtid, men må være tilgjengelig for barnefotball og lignende på kveldstid. Statens Vegvesen har ikke kommet med uttalelse til planforslaget innen tidsfristen. Utbygger av barnehagen må avklare avkjørings-/sikt-forholdene med vegvesenet før utbyggingen starter. Gutua må samtidig opprustes i vist bredde fram til innkjøringen til barnehagen, og rådmannen foreslår at det opparbeides ytterligere 10 parkeringsplasser på barnehagens areal, se vedlagte kopi av reguleringsplankartet m/ inntegnede endringer. Kulturminnemyndighetene må få anledning til å undersøke området før utbyggingen starter. Rådmannen antar imidlertid at behovet for undersøkelser vil være mindre dersom boligområdene tas ut av planen. Det foreslås derfor at det tas inn et nytt punkt i reguleringsbestemmelsene, der det presiseres at fylkeskommunens kulturminnemyndigheter må få anledning til å befare og undersøke området for kulturminner før det kan gis tillatelse til graving og bygging i området, se vedlagte kopi av reviderte bestemmelser. I saksframlegg i formannskapets sak 108/04 ble det presisert at forslag til løsning vedr. vann og avløp, må legges fram senest ved sluttbehandling av reguleringsplanen. Administrasjon er kjent med at utbygger arbeider med disse spørsmålene, og mulige løsninger vil bli konkretisert nærmere fram til kommunestyrets behandling. Side 12 av 49

13 Sak 0020/05 GNR. 298 BNR. 1 - IGANGSATTE BYGGEARBEIDER I SPESIALOMRÅDE BEVARING AV EKSISTERENDE OMRÅDE FOR FRITIDSBEBYGGELSEPÅ SAGVOLDEN Saksbehandler: Hanne Lene Lien Arkiv: GNR 298/1 Arkivsaksnr.: 03/02393 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0020/05 Formannskapet Innstilling: 1. Søknaden om dispensasjon fra reguleringsplan for Sagvolden, vedtatt , sist endret , med tilhørende reguleringsbestemmelser, for gjenoppføring av båthus, er vurdert. Kommunen finner ikke at det foreligger særlige grunner som tilsier at dispensasjon kan gis, jf. plan- og bygningsloven 7. Søknaden avslås. 2. Med hjemmel i reguleringsbestemmelsene 2 og 6 i reguleringsplan for Sagvolden, vedtatt , sist endret , opprettholder Gran kommune tidligere administrativt vedtak av om fjerning av ulovlig byggearbeid i spesialområde for bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse, SB2, på Sagvolden. Klagen oversendes fylkesmannen for endelig avgjørelse. 3. Tiltakshaver gis en frist til for å etterkomme pålegget. Dersom denne fristen ikke overholdes, vil kommunen gjøre vedtak om tvangsmulkt, jf. plan- og bygningsloven 116 a. Saksdokumenter: Reguleringsplan med bestemmelser for Sagvolden, vedtatt , sist endret (K-sak 0083/03) Brev av til eiere av nærliggende fritidsboliger hvem er tiltakshaver? Brev av fra Henrik F. Heijer (ikke tiltakshaver) Brev av fra Lars Emil Hasle (orientering om vedlikeholdsarbeider) Brev av fra Lars Emil Hasle (presisering av at båthuset ikke er revet) Brev av fra Lars Emil Hasle (tegninger) Administrativt vedtak i brevs form, datert pålegg om fjerning av ulovlig utført arbeid Brev av fra adv. Bull & Co klage på pålegg om riving og søknad om dispensasjon Brev av fra adv. Roll-Matthiesen, vedr befaring Mailer til/fra adv. Sollien, juni 2004, vedr befaring Brev av fra adv Roll-Matthiesen, vedr befaring Brev av fra adv Roll-Matthiesen, vedr båthusets konstruksjon Brev av fra adv Roll-Matthiesen, vedr fremdrift i saken Mailer til/fra adv Sollien, juni 2004-januar 2005, vedr fremdrift i saken Brev av fra Gran kommune til adv Sollien, vedr fremdrift i saken Div bilder fra området og fra Hadeland Folkemuseum Prosjektoppgave, rekonstruksjon av båthus fra Bråa, Gran Østås, Kjell Sørum, Kart over området med nr på hyttene, båthus avmerket Vedlagt: Side 13

14 Sak 0020/05 Saksopplysninger: Gran kommune ble høsten 2003 informert om at det var igangsatte søknadspliktige byggearbeider i strandsonen ved Vassbråa på Sagvolden. Gran kommune kunne da ikke se å ha mottatt noen søknad om byggetillatelse for tiltak i dette området. Gran Almenning er grunneier og det er mange som fester hytter i området. Det går ikke frem av kart hvem som er fester av de enkelte båthusene i området. For å finne ut hvem som var tiltakshaver, ble derfor eiere av nærliggende fritidsboliger tilskrevet. Tiltakshaver ble bedt om å kontakte kommunen omgående og å stanse videre byggearbeider. Gran kommune mottok brev fra Lars Emil Hasle som tiltakshaver. Han opplyser her at det ikke er søkt om byggetillatelse for igangsatte byggearbeider da dette antas å være vedlikeholdsarbeider som ikke er søknadspliktige. Arbeidene ble stanset, og båthuset står nå i uferdig stand. Hasle har i brev av lagt ved dokumentasjon fra Hadeland Folkemuseum i forbindelse med rekonstruksjon av hans båthus på museet. Kjell Sørum som er ansatt ved museet har i forbindelse med et videreutdanningskurs innen bygningsvern og tradisjonshåndverk, laget en kopi av båthuset fra Sagvolden. Denne kopien står nå inne på museets område. Kommunen har vært på befaring på museet og sett kopien og lånt Sørums rapport. Hasle har i brev av 5. og 7. november 2003 beskrevet båthusets konstruksjon og sendt inn fasadetegninger av bygget. Han presiserer at gammelt båthus ikke er revet eller ødelagt. Kommunen har ved tre anledninger vært i området på befaring. På siste befaring deltok Hasle selv med bistand fra Oddbjørn Myrdahl samt Gran kommunes advokat i saken, Atle Roll- Matthiesen sr. Bilder fra befaringen dokumenterer at båthuset i sin helhet er revet og at det er satt opp et ca. 0,5m høyt betongfundament direkte på berget der det gamle båthuset lå. Det er laget helt nye takstoler av trykkimpregnert materiale. Deler av den opprinnelige bakveggen er satt inn i en ramme som ny bakvegg, uten at denne er festet. For øvrig var det ikke spor av de opprinnelige materialene på stedet. Hasle opplyste under befaringen at disse er lagret på gården hans nede i bygda. Bildedokumentasjon fra Hadeland Folkemuseum viser at det opprinnelige båthuset er oppført i treverk med bunnstokker plassert direkte på berget. De to takflatene var opprinnelig lagt på bakkenivå. Etter å ha vurdert det innkomne materiale og vært på befaringer, kom kommunen til at tiltaket var av et større omfang enn det som kan gå inn under vedlikehold og at tiltaket klart er i strid med gjeldende plan. Hasle ble derfor i vedtak i brev av pålagt å fjerne ulovlig utførte byggearbeider. Han ble gitt en frist til med å etterkomme dette pålegget. Hasle påklaget vedtaket i brev av via sin advokat Sollien. I brevet skriver advokat Sollien videre at dersom kommunen ikke finner å kunne trekke pålegget tilbake, vil det på vegne av Hasle søkes om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene 6. Sollien hevder at det foreligger særlige grunner, jf. plbl 7. Som særlig grunn oppgis at tiltaket uansett må ansees å ligge nært opp til vedlikehold. Søker har forbeholdt seg retten til å fremsette ytterligere argumenter for en dispensasjon dersom kommunen finner at det her blir aktuelt med en dispensasjonsvurdering. Naboer og andre berørte er ikke varslet om at det søkes om dispensasjon. Side 14 av 49

15 Sak 0020/05 Gjeldende plan for området er reguleringsplan for Sagvolden, vedtatt av Gran kommunestyre , siste endret Planens formålsparagraf lyder slik: 2. Formålet med planen Intensjonen og målsettingen med planen er å : - Bevare den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen både i sin helhet og som enkeltelementer. - Tilpasse ny fritidsbebyggelse i området ved skånsom utnyttelse innenfor de rammer som stedets særpreg og tradisjon setter. Båthuset ligger innenfor spesialområde SB2 (høy verneverdi). Gjeldende, juridisk bindende bestemmelser for dette område er følgende: 6. Spesialområde bevaring av eksisterende fritidsbebyggelse, SB 2 (høy verneverdi): Innenfor område SB 2 tillates ikke noen utvidelse av eksisterende fritidsboliger. Det tillates ikke bygd nye fritidsboliger. Kommunen kan i spesielle tilfeller gi tillatelse til mindre ombygginger eller bygningsmessige endringer dersom dette vurderes som positivt i forhold til formålet med å bevare områdets karakter. Slik endringer kan bare tillates innenfor reglene i reguleringsbestemmelsene 5. Uthus og båthus kan vedlikeholdes, men tillates ikke utvidet eller bygget opp igjen hvis de er blitt ødelagt eller er revet. Jf. plan- og bygningsloven 87 og 89. Vurdering: Pålegg om fjerning av ulovlig byggearbeid: Gran kommune mener tiltaket klart er i strid med reguleringsbestemmelsene 2 og 6. Tiltaket forringer det kulturmiljøet som er søkt bevart i området ved hjelp av bevaringsplanen. Rådmannen mener derfor at tiltakshaver må pålegges å fjerne det oppførte betongfundament med trykkimpregnerte takstoler. Gjenoppføring av uthus og båthus: Gran kommunestyre har vedtatt reguleringsbestemmelser som sier at gjenoppføring av båthus ikke skal være tillatt. Området er et bevaringsområde der hensikten er å ta vare på mest mulig av det opprinnelige. En konsekvens av å regulere til bevaring er at det ikke skal settes opp ny bebyggelse i dette området. Tanken bak er autensitet (bevare kun det opprinnelige) og ønske en åpen standlinje i stedet. Sagvolden er et av de få områdene i kommunen hvor deler av bebyggelsen er regulert til bevaring. Kulturminnemyndighetene i Oppland har uttalt at området har et særpreget miljø og er spesielt i nasjonal sammenheng. Det ble i forbindelse med reguleringsplanarbeidet gitt klart uttrykk for at jevnlig vedlikehold er spesielt viktig i bevaringsområdene på Sagvolden. Dispensasjon: Dersom båthuset skal gjenoppføres med i all hovedsak de samme materialene (med unntak av utskifting av ødelagt materiale) og utforming som det opprinnelig hadde, eller rekonstrueres slik som på museet, må det skje ved dispensasjon. Det er en omfattende prosess som krever Side 15 av 49

16 Sak 0020/05 høring hos offentlig berørte faginstanser og særlige grunner, dvs. forhold som er helt unike nettopp for dette tiltaket. Planen og dens bestemmelser har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. En dispensasjon skal ikke undergrave plangrunnlaget eller hensikten bak en bestemmelse. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. Det er heller ikke ønskelig å dispensere fra nylig vedtatte planer, selv om kravet til særlig grunner er oppfylt. Vesentlige planforutsetninger vil her fravikes dersom det gis dispensasjon, slik at planen i så fall heller bør endres. Begrunnelsen om at tiltaket uansett må ansees å ligge nært opp til vedlikehold anses i dette tilfellet ikke å oppfylle lovens krav til særlige grunner, da rådmannen ikke kan si seg enig i en slik påstand. Betongfundamentet gjør at båthuset er vesentlig endret i forhold til det opprinnelige. Søker har forbeholdt seg retten til å fremsette ytterligere argumenter for en dispensasjon. Rådmannen finner det naturlig å behandle dispensasjonssøknaden parallelt med vurderingen av klagen på pålegget om riving da søkeren på denne måten vil få mulighet til å fremsette flere argumenter i en eventuelt klage på dispensasjonssøknaden. Naboer og andre berørte er ikke varslet om at det søkes om dispensasjon da slik varsling kun anses nødvendig dersom søknaden anbefales godkjent. Gebyr: Gebyr for saksbehandlingen må betales til kommunen. Det vises til kommunens gebyrregulativ for plan- og byggesaker med mer, vedtatt med hjemmel i plan- og bygningsloven 109. Egen faktura vil bli sendt til tiltakshaver. Klageadgang: Frist for å klage er tre uker fra underretning om vedtak er mottatt, jf. forvaltningsloven 29. Side 16 av 49

17 Sak 0021/05 PRIVAT REGULERINGSPLAN FOR GULLABAKKEN - GNR. 69 BNR. 3 OG 7 KLAGE PÅ ADMINISTRATIVT VEDTAK Saksbehandler: Erik Trehjørningen Arkiv: REG Gullabakka Arkivsaksnr.: 02/02782 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0036/03 Utvalg for kultur, miljø og næring PS 0003/04 Formannskapet PS 0013/04 Formannskapet PS 0007/04 Kommunestyret /04 Kommunestyret PS 0021/05 Formannskapet Innstilling: Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan for 3 tomter Gullabakken gnr. 69 bnr. 3 og 7 avslås. Saken oversendes Fylkesmannen i Oppland for endelig behandling. Saksdokumenter: Brev fra Oppland Fylkeskommune av Forslag til privat reguleringsplan av fra Prevista AS Varsel om planstart av fra Prevista AS Klage på plan av fra beboere i Plassbakken KMN sak 0036/03 Vedtak i KMN Melding om politisk vedtak til tiltakshaver Formannskapssak 0003/04 Formannskapssak 0013/04 Kommunestyresak 0007/04 Melding om politisk vedtak til tiltakshaver Brev fra tiltakshaver av Brev fra Gran kommune av Søknad om dispensasjon fra kommunens arealplan av Administrativt vedtak av Klage på administrativt vedtak av Kart Vedlagt: Saksopplysninger: Kort om tidligere saksgang og behandlingsløp: Forslag om avsetting av omsøkte tomter i Gullabakken ble fremmet under behandlingen av kommuneplanens arealdel. Området var ikke foreslått i saksfremstillingen, men ble fremmet som et forslag i kommunestyret den 21. mars Kommunstyret vedtok i samme møte, sak 0017/02 at området ikke skulle taes med som boligområde. Prevista AS fremmet allikevel forslag om privat reguleringsplan for området og saken ble lagt frem for kommunens planutvalg (Utvalg for kultur, miljø og næring) der rådmannen innstilte på at forslaget burde legges ut til offentlig høring. Utvalget fattet følgende vedtak: Side 17

18 Sak 0021/05 Søknaden avslås. En eventuell omregulering fra landbruk til boligområde kan vurderes i første rullering av kommuneplanens arealdel. Utbygger kan be om at spørsmålet blir forelagt kommunestyret Etter grunneiers henvendelse av 23. september 2003 ble saken fremmet for kommunestyret etter reglene i plan- og bygningslovens 30. Kommunestyret fattet i møte 03. mars 2004 følgende vedtak etter formannskapets innstilling og befaring av området: Vedtak i sak 0036/03 i Utvalg for kultur, miljø og næring opprettholdes, og området Bjørkli, gnr. 69 bnr. 3 og 7, tas ikke opp til regulering. I brev av fremmet grunneier forslag om at fradeling av tomter skulle behandles som dispensasjonssøknad etter plan- og bygningsloven. Dette med følgende begrunnelse: Andre har fått slike dispensasjoner Godt tilrettelagt for utbygging av tomter Etterspørsel Liten innvirkning på omfang av bebyggelse i området Henvendelsen ble besvart i Gran kommunes brev av , der det gjøres rede for at denne ikke oppfattes som en fullstendig søknad om dispensasjon, og at det så langt administrasjonen ser, ikke foreligger særlige grunner etter 7 i plan- og bygningsloven. Slike grunner må til før kommunen kan vurdere å gi en dispensasjon. I tillegg ble tiltakshaver påminnet om kommunestyrets vedtak om å avslå å ta området opp til regulering og at dispensasjon i forhold til kommuneplanens arealdel kun er aktuelt der det ikke er ønskelig eller naturlig å utarbeide forslag til reguleringsplan. Saken ble ansett å være avklart gjennom tidligere nevnte kommunestyrevedtak og at denne først kunne taes opp igjen ved neste revisjon av kommuneplanens arealdel. Tiltakshaver henvendte seg til Gran kommune i nytt brev av , der mange av de tidligere momenter ble gjentatt. I tillegg ble forhold rundt eventuell deling av eiendommen og tiltakshavers vilje til å ta opp et større område til regulering belyst. Spørsmålet om deling av eiendommen ble tatt opp direkte med Landbrukskontoret for Hadeland og føres ikke videre i denne saken. Da det ut fra administrasjonens syn ikke forelå nye vektige grunner for gjenopptaking av saken og at dispensasjonsbehandling var uaktuelt, ble søknaden avslått i administrativt vedtak av med klagefrist etter forvaltningslovens 28. Gran kommune mottok klage på administrativt vedtak. Klagen anses å være innkommet innen tidsfristen. Klager mener i tillegg til tidligere forhold at følgende nye momenter ikke er hensyntatt: o Saksbehandlers inhabilitet o Mulig løsning med deling av eiendommen (landbruk/ bolig) o Planen kan endres til å bebygges med leiligheter for eldre Side 18 av 49

19 Sak 0021/05 Vurdering: Etter administrasjonens vurdering har dette utbyggingsforslaget blitt behandlet svært grundig i henhold til plan- og bygningslovens planbestemmelser. Saken er vurdert både i kommuneplansammenheng og som privat reguleringsforslag. Kommunestyret har vurdert og stemt over utbyggingsforslaget ved 2 anledninger, 21. mars 2002 og 3. mars En ny behandling av saken, nå som dispensasjonssak, virker helt unaturlig i forhold til plan- og bygningslovens plan- og saksbehandlingssystem. En ny behandling av saken ville i tilfelle være naturlig som reguleringssak med offentlig høring. Dette i tråd med krav til områder som i arealplanen er avsatt til boligformål. Spørsmålet om saksbehandlers inhabilitet Søker tar i tilknytning til klagen opp spørsmålet om saksbehandlers inhabilitet. Spørsmålet om inhabilitet ble ikke vurdert under denne fasen av behandlingsprosessen og saksbehandler erklærer seg ikke inhabil i saken på vedtakstidspunktet for eventuell regulering av Gullabakken i mars I det oppfølgende arbeidet utover våren 2004, ble spørsmålet gitt en annen vudering både av rådmannen og saksbehandleren selv som frasa seg all videre behandling av saken. Nye saksbehandlere har håndtert saken siden tiltakshavers brev av ble mottatt. Mulig løsning med deling av eiendommen (landbruk/ bolig) Administrasjonen kan ikke se at en slik deling vil ha betydning for utfallet i saken med tanke på foreliggende arealplan og arealbruk i denne. Planen kan endres til å bebygges med leiligheter for eldre Dette er forhold som må taes inn ved en eventuell regulering av området og anses ikke å ha betydning for resultatet av søknaden. Se forrige punkt. Rådmannen kan ikke ut fra forelagte materiale og tidligere omfattende politiske behandlinger av saken se at det foreligger særlige grunner for å gi dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. Administrativt vedtak av om avslag på søknad om dispensasjonsbehandling anbefales opprettholdt. Saken vil ved et slikt vedtak bli oversendt Fylkesmannen for endelig behandling. Side 19 av 49

20 Sak 0022/05 KLAGESAK - GNR. 61 BNR 24 VESTRE HVINDENVEGEN 41 OPPFØRING AV LAVVO OG AKTIVITETSSENTER, VESTRE BRANDBU Saksbehandler: Øyvind Andreas Sørlie Arkiv: GNR 61/24 Arkivsaksnr.: 03/02169 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 0082/04 Formannskapet PS 0022/05 Formannskapet Innstilling: Klagen fra Oddvar og Inger Staxrud inneholder ikke noen nye momenter som gir grunnlag for å endre formannskapets vedtak i sak 0082/04. Vedtaket som hadde følgende ordlyd 1. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for etablering av aktivitetssenter på eiendommen gnr.61 bnr.24 avslås. Bakgrunnen er de ulempene som etableringen ser ut til å medføre for naboeiendommene og området rundt. 2. Dersom det skal etableres aktivitetssenter, reiselivsvirksomhet eller lignende i dette området bær dette skje gjennom utarbeidelse og godkjenning av en reguleringsplan for området. Dette vil gi naboer, almennheten m.fl.større mulighet til å delta aktivt i planprosessen, og gi de enkelte partene klare rettigheter og plikter i forhold til prosess og vedtak opprettholdes, og saken oversendes til fylkesmannen i Oppland for endelig behandling. Saksdokumenter: FSK-sak 0082/04 med vedtak, møte 23.juni 2004 Vedlegg til FSK-sak 0082/04 Klage fra Oddvar og Inger Staxrud, datert 19.juli 2004 Brev fra Trygve Andersen, datert 23.juli 2004 Brev fra Kjell Gunnar og Marit Furuseth, datert 28.juli 2004 Foreløpig melding i forvaltningssak, fylkesmannen i Oppland, datert 2.sept.2004 Brev fra fylkesmannen i Oppland, datert 13.desember 2004 Vedlagt: Saksopplysninger: Sakens forhistorie og rådmannens vurdering framgår av formannskapssak nr. 0082/04, se vedlagte kopi. Formannskapet vedtok å avslå dispensasjonssøknaden, og presiserte at dersom aktivitetssenter, reiselivsvirksomhet eller lignende skulle kunne etableres på eiendommen, burde det skje gjennom utarbeidelse og godkjenning av en reguleringsplan for området. Oddvar og Inger Staxrud påklaget vedtaket i brev datert 19.juli To naboer har senere skrevet brev til støtte for prosjektet, se vedlagte kopier. På bakgrunn av en misforståelse vedr. reglene for klagebehandling, ble saken oversendt til fylkesmannen uten politisk behandling. Kommunen fikk saken i retur i desember I løpet av høsten 2004 er eiendommen lagt ut på salg, men den er pr. februar 2005 ikke solgt. Side 20

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.08.2014 Møtetid:

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 22.01.2009 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 25/86 TILLEGGSAREAL TIL BOLIGTOMT DELING AV GRUNNEIENDOM FRA GBNR 13/5 - FRITIDSTOMT Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Hov Møtedato: 16.12.2009 Tid: kl.09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 4/2007 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte tirsdag den 25.09.2007 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Randi

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING SAKSLISTE REGULERINGSPLAN RV34 GRIME - VESLEELVA KLAGEBEHANDLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 12.05.2010 Tid: 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal. 27.04.2006 kl. 18:00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Ås rådhus, Lille sal 27.04.2006 kl. 18:00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til Bodil Helgestad tlf. 64 87 85 48 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato:

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 47/15 15/123 MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN - GBNR. 62/115 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 06.05.2015 Tid: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Kommunestyret. Med dette innkalles til møte i. Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08. LUNNER KOMMUNE Til medlemmer av Kommunestyret MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen 28.10.2010 kl. 08.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: (08:00 Formannskapsmøte)

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 06.09. og 11.10.2006 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Granavollen, Gran rådhus Møtedato: 18.10.2006 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 02.10.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.01.2014 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no eller til Hilde Grundetjern

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 7/2008 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte torsdag 11.09.2008 kl. 09.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Willy Holmgren

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 24.03.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.12.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer.

Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Plan- og utviklingskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Møtested: Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mdoelalderoaen Møteinnkalling Saksnr: 45-50 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 09:00

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 10-24 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 17.03.2011 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Informasjon fra turistkontoret

Detaljer

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling

Utvalget for miljø og teknikk. Møteinnkalling Utvalget for miljø og teknikk Møteinnkalling Utvalg: Utvalget for miljø og teknikk Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 15.11.2007 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00.

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 SPØRSMÅL OM NEDLEGGELSE AV SVATSUM SKOLE Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 13.11.2008 17.00 Det innkalles med dette til møte i Kommunestyret. Møtet starter på Aulestad kl. 15.00

Detaljer

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer