Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2004"

Transkript

1 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc

2 Innhold 1 Organisasjonen Innledning Ledelse og administrasjon Medlemmene Fylkeslagene Landsforeningene Forbundsstyret Arbeidsutvalget Representantskapet Fagutvalgene Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Annen fast representasjon LOs representantskap LO-sekretariatet LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg Fellesutvalget for LO-favør LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet LOs referansegruppe for langtidsutdannede LO Kommune LO Stat LO Service Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Gramo Fond for lyd og bilde Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Norsk Kulturråd Music Export Norway AS Norsk komité for International Music Council (IMC) Norsk Kulturforum (NOKU) Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon Kirkerådet Den norske Presteforenings liturgiske råd Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union Nordisk kirkemusikkråd Nordisk Musikerunion (NMU) Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) Musikk-Kultur AS Særskilt representasjon LO Kommunes kartellkonferanse... 6

3 LO Stats kartellkonferanse Norsk musikkråd Norsk kulturskoleråds landsmøte Kirkemøtet Nordisk kirkemusikksymposium Konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn Konferanse i forbindelse med Sveriges yrkesmusiker forbund (SYMF) 25 års jubileum Økonomi og drift Den alminnelige økonomiske situasjonen Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Kollektiv hjemforsikring Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Nytt medlemssystem Tariffområdene Innledning Kommunenes Sentralforbund (KS) Hovedtariffavtalen Særavtalene Oslo kommune Hovedtariffavtalen Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) Hovedtariffavtalen Staten Hovedtariffavtalen De sentrale justeringsforhandlingene Arbeidsgiverforeningen NAVO Symfoniorkestrene og Det Norske Blåseensemble Den Norske Opera (DNO) Teateroverenskomsten Norsk rikskringkasting (Kringkastingsorkestret) NAVO Helse Næringslivets Hovedorganisasjon (Reiselivsbedriftenes Landsforening - RBL) Rikskonsertene Forhandlingene og resultatet Uravstemmingen Norsk rikskringkasting (frilansavtalen mv) Norsk musikkråd (NMR) Forhandlingene og resultatet Uravstemmingen... 18

4 3.11 Norges Musikkorps Forbund (NMF) Forhandlingene og resultatet Godkjennelse av forhandlingsresultatet Norsk Kulturskoleråd Musikkinformasjonssenteret (MIC) Norsk Visearkiv Andre arbeidsområder Politisk arbeid Statsbudsjettet Kulturpolitikk Skolepolitikken Høringsuttalelser Organisasjonsutvikling og faglig skolering Lokale lønnsforhandlinger Organisasjonskurs Medbestemmelse i kirkelig tariffområde Nettverksamling for orkestertillitsvalgte Kurs for tillitsvalgte ved universitetene og høgskolene Andre lokale og regionale kurs Arbeidsmiljø Nasjonalt og internasjonalt samarbeid Samarbeidsavtaler med andre organisasjoner Kommunikasjon og profilering Musikk-Kultur MFO-bladet Norsk Kirkemusikk Internett Profilering på festivaler... 22

5 1 Organisasjonen 1.1 Innledning Med utgangspunkt i forbundets prinsipprogram for landsmøteperioden, vedtok forbundsstyret en omfattende handlingsplan for Blant de punktene som i stor grad kom til å prege arbeidet i 2004 var gjennomføringen av tariffrevisjonene i 2004, hvor MFOs målsetting om å utligne lønnsforskjellene mellom musikk- og kulturskolelærere og lærere grunnskolen og den videregående skolen langt på vei ble innfridd. videreføring og styrking av forbundets kulturpolitiske påvirkningsarbeid, bl.a. for å øke statens bevilgninger til kulturformål til 1 % av statsbudsjettet. utviklingen av forbundets informasjonsstrategi, hvor tidsskriftet Musikk- Kultur profil som medlemsblad ble styrket. arbeidet med utvikling av et nytt medlems- og informasjonssystem, som krevde store personalressurser og økonomiske ressurser gjennom hele året. Både disse arbeidsoppgavene og andre punkter i handlingsplanen er nærmere omtalt andre steder i denne årsmeldingen Ledelse og administrasjon Forbundet leier kontorlokaler i Statstilsattes Hus AS i Møllergata 10 i Oslo og i Folkvordveien 11 i Sandnes. Forbundets leder og én av nestlederne ble i 2004 lønnet i hel stilling, og den andre nestlederen i 50 % stilling. I 2004 hadde forbundet til sammen 13 ansatte, alle sammen i hele stillinger. 1.2 Medlemmene MFO hadde pr registrert medlemmer og ved utgangen av året medlemmer, dvs en økning med 220 medlemmer. Det ble registrert til sammen 613 innmeldinger i Antall nyinnmeldinger økte bare marginalt fra 2003 (589), men netto medlemsvekst var likevel betydelig større enn foregående år (136). 1.3 Fylkeslagene Forbundets 10 fylkeslag besto uforandret etter følgende inndeling: MFO Oslo, Akershus og Østfold (leder: Ellen Harlem). MFO Hedmark og Oppland (leder: Tim Collins). MFO Vestfold, Buskerud og Telemark (leder til juni 2004: Marianne Bremnes, fra juni 2004 Sven-Øyvind Bern). MFO Agder (leder: Guri Linn). MFO Rogaland (leder: Eirik Oliver). MFO Hordaland og Sogn og Fjordane (leder: Asbjørn Myksvoll). MFO Møre og Romsdal (leder: Olav Fure). MFO Trøndelag (leder: Ola Ellefsen). MFO Nordland (leder: Øivind Bakken). MFO Troms, Finnmark og Svalbard (leder: Tørris K. Bakke).

6 1.4 Landsforeningene Forbundets 4 landsforeninger besto uforandret: Norsk Operasangerforbund (leder: Kristin Theisen). Norsk Teaterinspisientforening (leder: Carl Mehl). Norsk Sufflørforbund (leder: Ells-Beth Lyse). Oslo Ballettforening (leder: Kristian Støvind). 1.5 Forbundsstyret Forbundsstyret hadde følgende sammensetning i 2004: Forbundsleder: Arnfinn Bjerkestrand. Nestledere Terje Adde. Renée Rasmussen. Styremedlemmer (og personlige vararepresentanter): Elisabeth Bredal (Guri Egge Sipusch). Sven Olav Lyngstad (Kjersti Gundersen Aarflot, valgt av representantskapet ). Anders Eidsten Dahl (Øyvind Bakken). Per Gisle Haagenrud (David Tellefsen). Jens Christian Kloster (Ingunn Ådland). Einy Langmoen (Stian Carstensen). Leif Værum Larsen (Svein Nafstad). Ragnhild Rise (Hanne B. Oftedal). Ingrid Smalås (Ragnhild Elisabeth Hoel). Trond B. Brandal møtte som ansattes representant fram til juni. Deretter har Bente Gundersen møtt som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært sekretær for forbundsstyret. Forbundsstyret hadde i ordinære møter og behandlet 44 saker. 1.6 Arbeidsutvalget Arbeidsutvalget har i 2004 bestått av: Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, og nestlederne Terje Adde og Renée Rasmussen. Trond B. Brandal møtte som ansattes representant fram til juni. Deretter har Bente Gundersen møtt som ansattes representant. Avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø har vært fast sekretær for arbeidsutvalget. Arbeidsutvalget har avholdt 9 møter og har behandlet 99 saker. 1.7 Representantskapet Representantskapets var samlet på Sørmarka kurs- og konferansesenter 17. og 18. juni I tillegg til faste saker drøftet representantskapet bl.a. lønnsoppgjørene 2004, forbundets kulturpolitikk, forbundets informasjonsstrategi, strategi for rekruttering av nye medlemsgrupper og forbundets ressursbruk på de enkelte organisasjonsledd og arbeidsområder.

7 1.8 Fagutvalgene De to fagutvalgene som ble oppnevnt for to år i 2003, fortsatte sitt arbeid i 2004 med uendret sammensetning: fagutvalget for frilansere: Anne Sofie Halvorsen (leder), Øyvind Brandtsegg og Håkon Gebhardt. fagutvalget for opplæring:; Kjetil Garvik (leder), Sven Olav Lyngstad, Rita Strand Frisk, Knut Egil Kristiansen og Trine Knutsen. Fagutvalgene har hatt varierende møteaktivitet. 1.9 Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter Stipendkomiteen for musikere, sangere og dirigenter er oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2004 av musikerne Kjell Samkopf (stipendkomiteens leder), Hans Christian Bræin, Svein Haugen, Helge Roald Iberg, Arnulf Naur Nilsen, Geir-Otto Nilsson, Odd Riisnæs og Arne Jørgen Øian, og sangerne Kjersti Ekeberg og Tone Kruse. Forbundssekretær Trond Brandal var sekretær for komiteen Stipendkomiteen for teatermedarbeidere Stipendkomiteen for teatermedarbeidere oppnevnt av forbundsstyret og besto i 2004 av inspisient Bjarne Stensrud (leder), sufflør Elisabeth Bredal (medlem) og forbundets spesialrådgiver Tore Nordvik (medlem og sekretær) Annen fast representasjon LOs representantskap I LOs representantskap møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant LO-sekretariatet I LO-sekretariatet møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som observatør LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg I LOs kultur- og fritidspolitiske utvalg møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant Fellesutvalget for LO-favør I fellesutvalget for LO-favør møtte kasserer Lisbeth Raiby som forbundets representant LOs referansegruppe for ny lov for arbeidslivet I referansegruppen som ble opprettet høsten 2001 møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, med forbundssekretær Odd Langklopp som vararepresentant LOs referansegruppe for langtidsutdannede Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand er oppnevnt som medlem i LOs referansegruppe for langtidsutdannede.

8 LO Kommune LO Stat I styret for LO kommune møtte Terje Adde som forbundets representant, med avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant. I seksjonen for skole og kultur møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant. I seksjonen for kirke og gravferd møtte forbundssekretær Gunnar Jess som forbundets representant. I utvalget for høgre utdanning møtte forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som forbundets representant. På årsmøtet møtte Arnfinn Bjerkestrand og Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter. I styret møtte nestleder Renée Rasmussen som forbundets representant, med forbundssekretærene Maj-Liss Grynning Mydske og Odd Langklopp som vararepresentanter. Renée Rasmussen ble på LO Stats representantskapsmøte i november innvalgt som varamedlem i arbeidsutvalget. Avdelingsleder Odd Langklopp var fram til representantskapsmøtet innvalgt som varamedlem i kontrollkomiteen. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen møtte som forbundets representanter på representantskapsmøtet LO Service I styret for LO Service møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som forbundets representant, med forbundssekretær Trond Breste Brandal som vararepresentant, inntil dette kartellet ble nedlag i Landsorganisasjonens forhandlingssammenslutning i kommunal sektor (LOK) Norwaco Styret i LO Kommune vedtok å innlemme LOK i LO Kommune under navnet LO Kommune, forhandlingssammenslutningen. MFO har 2 representanter i forhandlingsrådet, og 1 representant i forhandlingsutvalget. I 2004 møtte nestleder Terje Adde og avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø som forbundets representanter i forhandlingsrådet, og Terje Adde med Trude Nordeng Rougnø som vararepresentant i forhandlingsutvalget. Se også pkt Spesialrådgiver Tore Nordvik var innvalgt som styremedlem i Norwaco frem til årsmøtet. På årsmøtet ble Nordvik innvalgt som vararepresentant for 2 år. Forbundssekretær Odd Langklopp var innvalgt som medlem i fordelingsnemnda og forbundssekretær Trond Brandal som medlem i valgkomiteen. Langklopp og Brandal ble gjenvalgt for en ny periode. Spesialrådgiver Tore Nordvik ble gjenvalgt som leder av kabelsektoren og kringkastingssektoren i Norwaco. Sektorledelsen er også medlem av forhandlingsutvalgene.

9 Gramo Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand som MFOs representant på Norwacos årsmøte og i sektormøtene. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand ble innvalgt som styremedlem i Gramo ved generalforsamlingen i 2003 og ble gjenvalgt i Forbundssekretær Odd Langklopp ble gjenvalgt som medlem i kontrollkomiteen Fond for lyd og bilde Spesialrådgiver Tore Nordvik var oppnevnt som styrerepresentant i Fond for lyd og bilde, med forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske som vararepresentant ut Nestleder Renée Rasmussen er oppnevnt som nytt styremedlem fra Fond for utøvende kunstnere Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt styremedlem og nestleder i styret for Fond for utøvende kunstnere Musikkinformasjonssenteret Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand var oppnevnt som forbundets representant i styret for stiftelsen Musikkinformasjonssenteret med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Norsk Kulturråd Musiker Sveinung Sand var oppnevnt som forbundets representant i innkjøpskomiteen for nye norske fonogrammer Music Export Norway AS I styret for Music Export Norway AS møtte spesialrådgiver Tore Nordvik som forbundets representant fram til årsmøtet. På årsmøtet ble forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand valgt som nytt styremedlem, med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant. Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand møtte som forbundets representant på årsmøtet Norsk komité for International Music Council (IMC) I den norske IMC-komiteen møtte spesialrådgiver Tore Nordvik som MFOs representant fram til juli Deretter møtte nestleder Renée Rasmussen med spesialrådgiver Tore Nordvik som vararepresentant Norsk Kulturforum (NOKU) I NOKU møtte nestleder Terje Adde som forbundets representant Sentralt EVU-utvalg i Kirkens arbeidsgiverorganisasjon I det sentrale EVU-utvalget i KA møtte forbundssekretær Gunnar Jess som forbundets representant.

10 Kirkerådet I Kirkerådets nemnd for evaluerlig av utdanning og tjenesteordninger møtte kantor Jørn Fevang og Gunnar Jess. I komiteen som er nedsatt av Kirkerådet for å utarbeide sentrale planer for kirkemusikk deltar Gunnar Jess Den norske Presteforenings liturgiske råd I Presteforeningens liturgiske råd møtte kantorene Harald Rise og Jørn Fevang som forbundets representanter Styringsgruppen for liturgisk senter, Trondheim I styringsgruppen for liturgisk senter i Trondheim møtte forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representant Norsk og Nordisk Musikkpedagogisk Union I styret i Norsk Musikkpedagogisk Union møtte nestleder Terje Adde og forbundsstyremedlem Ragnhild Rise som forbundets representanter. De samme var også norske representanter i styremøter i Nordisk Union for Musikkutdannere (NUMU) og ved ISMEs (International Society for Music Education) 50. kongress i Tenerife i Spania i juni Nordisk kirkemusikkråd I Nordisk kirkemusikkråd møtte forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundsstyremedlem Ingrid Smalås som forbundets representanter Nordisk Musikerunion (NMU) I henhold til Nordisk Musikerunions vedtekter møter forbundsleder i NMUs styre. Norge har i inneværende valgperiode presidenten og generalsekretæren i NMU, henholdsvis forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og spesialrådgiver Tore Nordvik Den internasjonale musikerføderasjonen (FIM) MFO er heller ikke i inneværende kongressperiode ( ) representert i styret for FIM. På kongressen i London i desember 2004, var MFO representert ved forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og nestleder Renée Rasmussen. Spesialrådgiver Tore Nordvik var til stede som observatør Musikk-Kultur AS Generalforsamlingen i Musikk-Kultur AS ble holdt og valgt nytt styre med Nicolaas Kippenbroeck som styreleder, Terje Adde, Ingrid Smalås og Gunnar Jess som styremedlemmer og Elisabeth Bredal og Nora Taksdal som varamedlemmer Særskilt representasjon LO Kommunes kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Terje Adde, forbundssekretær Maj-Liss Grynning Mydske, avdelingssleder Trude Nordeng Rougnø og

11 fylkestillitsvalgte Eirik Oliver møtte som forbundets representanter på kartellkonferansen Kommunal september i Haugesund LO Stats kartellkonferanse Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, nestleder Renée Rasmussen og avdelingsleder Trude Nordeng Rougnø deltok på LO Stats kartellkonferanse i Nestleder Renée Rasmussen deltok på LO Stats fylkeskartellkonferanse i Norsk musikkråd Nestleder Terje Adde er i perioden 2003 til 2005 valgt leder i Norsk musikkråd og Musikkens studieforbund Norsk kulturskoleråds landsmøte Nestleder Terje Adde møtte som observatør på Norsk kulturskoleråds landsmøte i oktober Kirkemøtet 2003 Forbundssekretær Gunnar Jess møtte som forbundets observatør på kirkemøtet Nordisk kirkemusikksymposium Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, forbundsstyremedlemmene Anders Eidsten Dahl og Ingrid Smalås og forbundssekretær Gunnar Jess deltok på Nordisk kirkemusikksymposium i Århus møtte Konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn Forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand og forbundssekretær Gunnar Jess deltok på konferansen Kirkemusikken i morgendagens samfunn i Kristiansund Konferanse i forbindelse med Sveriges yrkesmusiker forbund (SYMF) 25 års jubileum Nestleder Renée Rasmussen deltok som forbundets representant på Symfs jubileumsfeiring og musikerkonferanse i Stockholm.

12 2 Økonomi og drift 2.1 Den alminnelige økonomiske situasjonen Den alminnelige økonomiske situasjonen framgår av regnskapene og den regnskapsmessige årsberetningen. 2.2 Obligatoriske forsikringer Grunnforsikringen Grunnforsikringen omfattet (4.987) medlemmer ved utgangen av året. 782 (687) medlemmer var unntatt iht vedtektene. 442 (501) medlemmer hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. Det ble i 2004 innbetalt kr (kr ) i premie og utbetalt kr (kr ) i erstatning til medlemmer og medlemmers etterlatte. Største enkeltutbetaling var kr (kr ) Kollektiv hjemforsikring Den kollektiv hjemforsikringen omfattet (4.709) medlemmer ved utgangen av året. 220 (162) av disse var studentmedlemmer. 696 (711) medlemmer var unntatt iht vedtektene og 604 (652) hadde individuelt reservert seg mot forsikringen. 2.3 Frivillige forsikringer Instrumentforsikring if skadeforsikring Instrumentforsikringen var tegnet av (1.544) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie Reiseforsikring Europeiske forsikring Provisjon Reiseforsikringen var tegnet av (1.372) medlemmer ved utgangen av året. Det ble innbetalt kr (kr ) i premie. MFO mottok kr (kr ) i provisjon for arbeidet med de to frivillige forsikringene i Nytt medlemssystem Etter å ha vurdert to forskjellige leverandører, bestilte MFO tidlig i 2004 nytt medlemssystem fra datafirmaet MySoft. Arbeidet med detaljerte kravspesifikasjoner, overtakelse av systemet og opplæring av ansatte har tatt mye tid og krevd store økonomiske ressurser i Både utviklingsarbeidet og opplæringen fortsatte inn i Tall i parentes gjelder 2003.

13 3 Tariffområdene 3.1 Innledning Alle MFOs tariffområder utløp til revisjon i 2004, og forhandlingene ble i flere av områdene svært omfattende. 3.2 Kommunenes Sentralforbund (KS) MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen LO Kommune Hovedtariffavtalen Revisjonen av hovedtariffavtalen med Kommunenes Sentralforbund (KS) ble helt spesiell, fordi undervisnings- og lederpersonalet i grunnskolene og de videregående skolene for første gang siden 1948 skulle bli omfattet av forhandlinger med Kommunenes Sentralforbund (og Oslo kommune). Se også pkt og Forhandlingene og resultatet Forhandlingene ble meget vanskelige, og LO Kommune og de øvrige arbeidstakerorganisasjonene valgte å varsle plassoppsigelser allerede 31. april. Tariffrevisjonen gikk deretter til mekling, som endte med at Riksmeklingsmannen 26. mai la fram et forslag som alle parter fant å kunne anbefale. I forslaget ble alle stillinger som omfattes av hovedtariffavtalens bestemmelser om sentralt lønns- og stillingsregulativ gitt et generelt tillegg på kr med virkning fra 1. mai 2004 og ytterligere et tillegg på kr med virkning fra 1. januar Minstelønnssatsene for de samme stillingene ble samtidig oppregulert og det ble satt av en pott på 0,9 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger med virkning fra Etter det samme forslaget fikk musikk- og kulturskolelærere innplassert i stillingskodene 6814 og 6937 og distriktsmusikere i stillingskodene 7498 og 7495 fra 1. mai 2005 sin lønn beregnet etter de lønnsbestemmelsene som ble fastsatt for lærere i grunnskoler og videregående skoler. Dermed fikk MFO fullt gjennomslag for et krav som også hadde vært fremmet i mange tidligere tariffrevisjoner, og mange medlemmer oppnådde lønnstillegg på kroner. I følge tall fra teknisk beregnings- og statistikkutvalg for kommunesektoren (TBSK), fikk musikklærere med høyere akademisk utdanning (190 personer) en lønnsvekst på 6,6 % i 2004, musikklærere med cand.mag.-grad (471 personer) fikk en vekst på 7,8 %, musikklærere med pedagogisk utdanning (178 personer) en vekst på 15,7 % og musikklærere (374 personer) en vekst på 12,5 %. Musikk- og kulturskolelærerne ble betegnet som lønnsvinnere i Prisen MFO måtte betale for dette var at særavtalen om arbeidstid mm falt bort fra 1. mai, og musikk- og kulturskolelærerne kom heller ikke inn under den ny særavtalen og tilpasningsbestemmelsene for undervisningspersonalet i skoleverket. Det har også oppstått mange tvistesaker i kjølvannet av denne radikale hevingen av lønnsnivået for musikk- og kulturskolelærerne. Tvistene er knyttet både til innplasseringen av enkeltlærere i det nye lønnssystemet, og til lønns-

14 nivået for ledere i relasjon til lærerne. Det ble ikke oppnådd sentrale løsninger på disse tvistene i 2004, og arbeidet med disse fortsatte derfor inn i Særskilt om skoleverket Undervisningsstillingene i skoleverket ble innplassert i eget minstelønnssystem basert på det gamle kompetanselønnssystemet, og lærere og skoleledere ble er garantert den lønna de hadde med et tillegg på kr Innholdet i de fleste særavtalene ble videreført, og de fleste fellesbestemmelsene fra hovedtariffavtalen i staten ble beholdt der disse var bedre enn de kommunale. Regler for kompensasjon for arbeidstøy og private musikkinstrumenter ble videreført fram til reforhandling av aktuelle kommunale særavtaler Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 48,8 % (1.007)av MFOs stemmeberettigete medlemmer. Det er en langt høyere deltakelse enn hva som tidligere har vært tilfelle i dette tariffområdet. 90,1 % stemte ja til avtalen Særavtalene Særavtalene med Kommunenes Sentralforbund utløp Forhandlingene om revisjon av avtalene ble påbegynt i desember 2004, men ble ikke avsluttet og fortsatte derfor i Særavtalen for musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere. Med virkning fra falt SFS 2211 bort, med unntak av pkt. 2 og 8 som ble videreført fram til Forhandlingene om ny arbeidstidsavtale for musikk- og kulturskolene fortsatte inn i Særavtalen om barnehager, skolefritidsordninger, skole- og familiebarnehager Den sentrale forbundsvise særavtalen om barnehager, skolefritidsordninger, skole- og familiebarnehager (SFS 2201) ble reforhandlet med virkning fra med ubetydelige endinger. 3.3 Oslo kommune MFO forhandler i dette tariffområdet sammen med øvrige LO-forbund innenfor paraplyen Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH), som er en lokal variant av LO Kommune Hovedtariffavtalen Revisjonen av overenskomsten med Oslo kommune ble helt spesiell, fordi undervisnings- og lederpersonalet i grunnskolene og de videregående skolene for første gang siden 1948 skulle bli omfattet av forhandlinger med kommunene og fylkeskommunene. Se også pkt og Forhandlingene og resultatet Det ble etter mekling gitt et generelt tillegg på 2 % eller minimum kr på alle lønnstrinn i regulativet med virkning fra 1. mai Det ble også satt av

15 en pott på 0,85 % av lønnsmassen på årsbasis til lokale forhandlinger pr Særbestemmelsene for musikk- og kulturskolen ble endret slik at de omfatter undervisning i alle kunstfag. Bestemmelsene om musikkinstrumenter ble endret slik at de også gjelder for utstyr som brukes i annen undervisning. MFO fremmet krav om egne særbestemmelser om arbeidstid m.v. for forsangerne ved krematoriene. Det var ikke mulig å få gjennomslag for dette kravet, verken i forhandlingene eller i meklingen Særskilt om skoleverket Ansatte i lærerstillinger i skoleverket i Oslo kommune fikk et samlet gjennomsnittlig tillegg på ca. kr , inspektører ca. kr og rektorer ca. kr før de lokale forhandlingene. Kompetanselønnssystemet for øvrig videreføres i det nye lønnssystemet. Alle vesentlige elementer i fellesbestemmelsene og særavtalene for skoleverket ble videreført Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte overenskomsten deltok 36,4 (63)av MFOs 173 stemmeberettigete medlemmer. Deltakelsen var bedre enn hva som tidligere har vært tilfelle i dette tariffområdet. 87,3 stemte ja til avtalen. 3.4 Kirkens arbeidsgiverorganisasjon (KA) MFO forhandler direkte med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, men forhandlingene føres som regel i nært samarbeid både med andre LO-forbund og andre organisasjoner med likelydende avtaler med KA Hovedtariffavtalen Forhandlingene og resultatet Ved revisjonen av hovedtariffavtalen med Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon måtte MFO akseptere at arbeidsgiverne ikke hadde økonomiske muligheter til å innfri krav om lønnstillegg på linje med det musikk- og kulturskolelærere og distriktsmusikere hadde fått. Kantorer og organister fikk likevel en brukbar utvikling isolert sett innenfor det kirkelige tariffområdet, og for den del sammenlignet med kommunesektoren som helhet Uravstemmingen 3.5 Staten I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 35,6 % (260)av MFOs 731 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 85,8 % ja til avtalen. MFO forhandler innenfor dette området sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat Hovedtariffavtalen Ansatte i undervisningsstillinger og lederstillinger i grunnskolene og i de videregående skolene var ikke lenger berørt av disse forhandlingene etter at Regjeringen i 2003 besluttet å overføre forhandlingsansvaret for disse stillingene fra staten til kommunene og fylkeskommunene med virkning fra

16 Denne saken er nærmere omtalt i årsmeldingen for Se også pkt og MFOs gjenværende medlemsgrupper i det statlige tariffområdet er etter denne omleggingen i det vesentlige ansatte i undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og høgskolene, i undervisningsstillinger ved folkehøgskolene og i enkelte administrative stillinger (bl.a. ved Rikskonsertene) Forhandlingene og resultatet Forhandlingene fikk fort preg av en kamp for å beholde opparbeide rettigheter, fordi staten gikk ut med krav om svekkelser av de tariffestede rettighetene til lønn under sykdom, og med krav om fundamentale endringer i lønnssystemet. Forhandlingene ble brutt allerede 29. april, og tariffrevisjonen gikk deretter til mekling. Riksmeklingsmannen la 26. mai fram et forslag som alle parter anbefalte. Forslaget omfattet ingen av statens krav om svekkelser i avtaleverket, og ga et generelt tillegg på kr til alle ansatte med lønnsplassering på A-tabellen opp til kr Ansatte med lønnsplassering mellom kr og kr fikk et generelt tillegg på 2,6 %, og ansatte med høyere lønnsplassering enn dette fikk et generelt tillegg på kr Alle tilleggene ble gitt med virkning fra 1. mai. Fra 1. juni ble alle lønnsrammene endret slik at 0 og 1 år ansiennitet ble hevet 4 lønnstrinn, 2 og 3 år ansiennitet ble hevet 3 lønnstrinn, 4 og 5 år ansiennitet ble hevet 2 lønnstrinn og 5 og 6 år ansiennitet ble hevet 1 lønnstrinn. Det ble dessuten satt av en pott på 0,41 % av lønnsmassen til sentrale justeringer, og en pott på 0,9 % til lokale forhandlinger, begge deler med virkning fra 1. juni Uravstemmingen I uravstemmingen om den reviderte hovedtariffavtalen deltok 21,3 % (68) av MFOs 320 stemmeberettigete medlemmer. Av disse stemte 91,2 % ja til avtalen De sentrale justeringsforhandlingene Det ble heller ikke oppnådd enighet i de sentrale justeringsforhandlingene, etter at staten krevde å overføre deler av potten til de lokale forhandlingene. Dette ble oppfattet som forsøk på omkamp etter tariffrevisjonen og meklingsresultatet. Tvisten gikk dermed til behandling i Statens lønnsutvalg, som avsa kjennelse 14. september. I kjennelsen ga lønnsutvalget organisasjonen medhold i at den potten som var avsatt, i sin helhet skulle disponeres i de sentrale forhandlingene. For MFOs vedkommende ga kjennelsen for øvrig uttelling ved at professorer ble gitt et lønnstillegg på 1 lønnstrinn, og at topplønn for høgskolelektor/universitetslektor/amanuensis ble hevet med 1 lønnstrinn. 3.6 Arbeidsgiverforeningen NAVO MFO forhandler i dette området delvis sammen med andre LO-forbund innenfor paraplyen LO Stat. Det er LO Stat som fører forhandlingene om enkelte overordnede spørsmål, mens forbundet selv forhandler lønn og de fleste andre

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006

Musikernes fellesorganisasjon Årsmelding 2006 F:\01 MFO\04-1 Egen organisasjon\19 Årsmeldinger og rapporter\årsmeldinger\.doc Innhold 1 Organisasjonen... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Ledelse og administrasjon... 1 1.3 Medlemmene... 1 1.4 Fylkeslagene...

Detaljer

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001

Musikernes fellesorganisasjon. Årsmelding 2001 1 Organisasjonen 1.1 Innledning 1.1.1 Etableringen Etableringen av MFO er basert på likelydende vedtak i de respektive forbunds landsmøter i 1999 og 2000. Her heter det bla.: Norsk Musikerforbund, Norsk

Detaljer

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar

SAK. Årsmelding 2012. Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte. 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar SAK 3c Årsmelding 2012 Musikernes fellesorganisasjon 4. ordinære landsmøte 22.-24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar MFOs 4. ordinære landsmøte Onsdag 22. fredag 24. oktober 2014 Rica Hotel Hamar Sak 2 Forbundets

Detaljer

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning

Norsk Tjenestemannslag. Organisatorisk og politisk beretning Norsk Tjenestemannslag Organisatorisk og politisk beretning 2007 Utforming: NTL Bilder: Aktuell-redaksjonen og Kirsti Nossum, NTL Forsidebilde: Forsker ved IFE Preben Vie Bakside: Lederduo i NTL Nav, Erling

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Innhold. Presidenten har ordet...6

Innhold. Presidenten har ordet...6 Innhold Presidenten har ordet...6 1 Etikk...9 1.1 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål...9 1.2 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens (LMI) råd for legemiddelinformasjon...9

Detaljer

Aktivitetsrapport 2011-2013

Aktivitetsrapport 2011-2013 Aktivitetsrapport 2011-2013 Innhold Politisk analyse Aktiviteter Kunnskaps-, utdannings- og kulturpolitikk Lønns- og arbeidsvilkår Organisasjonsutvikling og rekruttering Vedlegg Representasjon og møtevirksomhet

Detaljer

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2011. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2011 Landsorganisasjonen i Norge 1 TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 16 Arbeidstidsordninger. Godkjenninger 17 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 17 Inntektsregulering

Detaljer

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2008. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2008 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITI:KK:........... 11 Tariffrevisjonen... 11 Avstemningsresultater......... 24 Tariffnemnda...... 25 Arbeidstidsordninger... 26

Detaljer

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon

HKs organisasjon. HKs regionorganisasjon Årsrapport 2014 Innhold INNHOLD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 HKS ORGANISASJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER!

(forsiden) NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! NIF ER BORTE - TEKNA LEVER! (forsiden) Nå har Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) byttet navn til Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening. Navneskiftet har blitt mottatt med glede. Ingen oppegående

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund

Årsmelding NFF. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Årsmelding NFF 2010 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund 1 . 2 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...7 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund (NFF)...7 2.1 Egen organisasjon...7 2.1.1 Foreninger...7 2.1.2

Detaljer

LO i offentlig sektor LO Stats rolle

LO i offentlig sektor LO Stats rolle LO i offentlig sektor LO Stats rolle Innhold 0 Sammendrag...6 1 Innledning... 11 2 Organisatoriske fakta... 13 3 Kartellet som organisasjonsform...17 3.1 Staten som arbeidsgiver og motpart danner karteller...17

Detaljer

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte

Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte Tariffoppgjøret 2012 Debatthefte omtanke solidaritet samhold Tariffoppgjør muligheter, rettigheter og plikter Fagforbundets viktigste oppgave er å ivareta medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. Det er viktig

Detaljer

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge

Beretning 2010. Landsorganisasjonen. i Norge Beretning 2010 Landsorganisasjonen i Norge 1 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 8 Tariffrevisjonen 8 Allmenngjøring av tariffavtaler 29 Arbeidstidsordninger 31 Bemanningsforetak. Vikarbyrådirektivet 31 Inntektsregulering

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012

Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Saksnummer Utvalg/komite Møtedato Formannskapet 14.06.2012 Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 13.06.2012 Arkiv: :FE- Arkivsaksnr.: 12/1319 Journalpostløpenr.: 12/17366 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5

Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...5 Årsmelding NFF 2012 . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning....5 2. norsk Fengselsog Friomsorgsforbund....5 2.1 Forbundskontoret... 5 2.2 Regionavdelingene... 5 2.3 Lokalforeningene... 5 2.4 Møter, forbundsstyret,

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2007 Presidenten har ordet: Hvilke mål har NTF oppnådd?............................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2009. www.lomedia.no. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2009 www.lomedia.no www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding NFF 2009 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund . Innholdsfortegnelse: 1. Innledning... 7 2. Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Detaljer

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010

SKOLECAMP MED FRILUFTSLIV OG REALFAG ASE-KONFERANSEN 2010 ASE-KONFERANSEN 2010 Det ble også i 2010 ny deltagerrekord for antall påmeldte til Teknas årlige fellesreise til ASE-konferansen, 115 påmeldte fra Kristiansand i sør til Tromsø i nord. Og deltagerne ble

Detaljer

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59

Beretning 2013. Landsorganisasjonen. i Norge. Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013 Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2013.indd 1 14.05.14 14:59 Beretning 2013.indd 2 14.05.14 14:59 INNHOLD TARIFFPOLITIKK 9 Tariffrevisjonen 9 Tariffrevisjonen andre områder 18 Arbeidstid

Detaljer

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING

TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG TIL LØSNING SENDES MED DETTE MEDLEMMENE TIL URAVSTEMNING A-rundskriv nr: 1/2008 Saksnr: 08/00789-4 Arkivkode: 517 Dato: 27.5.2008 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten TARIFFREVISJONEN PR. 1.5.2008 RIKSMEKLINGSMANNENS FORSLAG

Detaljer

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no

Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07. www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 AKTUELL 08.07 www.fengselogfriomsorg.no Årsmelding 2006 Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund Innholdsfortegnelse: 1. INNLEDNING......................... 8 2. NORSK FENGSELS- OG FRIOMSORGSFORBUND

Detaljer

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge

Beretning 2006. Landsorganisasjonen i Norge Beretning 2006 Landsorganisasjonen i Norge INNHOLDSFORTEGNELSE TARIFFPOLITIKK................ 11 Tariffrevisjonen... 11 Allmenngjøring av tariffavtaler... 24 Arbeidstidsordninger... 26 Avtalefestet pensjon

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 TARIFFARBEIDET. 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. Årsrapport 2012 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 TARIFFARBEIDET... 6 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9

Detaljer

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010

LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 LM-sak 3.2-11 Samfunnsviternes årsberetning 2010 Innledning I henhold til Samfunnsviternes vedtekter 4 pkt. landsmøtets mandat og arbeidsoppgaver bokstav a skal landsmøtet godkjenne hovedstyrets årsberetning

Detaljer

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12

Presidenten har ordet... 6. 2.3 Forhandlinger om lønns- og arbeidsvilkår for fastlønte leger... 12 Innhold Presidenten har ordet... 6 1 Etikk... 8 1.1 Prinsipp- og arbeidsprogrammet... 8 1.2 Sentralstyret og arbeidet med medisinsk-etiske spørsmål... 8 1.3 Legeforeningens og Legemiddelindustriforeningens

Detaljer