Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie"

Transkript

1 1 Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2014 Ordinært sameiermøte i Skogen Boligsameie avholdes onsdag 2. april 2014 kl på Siggerud skole - nye aulaen. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2013 Styret foreslår overføring av årets resultat på følgende måte: Kr ,- til reduksjon av udekket tap. Kr ,- til opptjent egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag fra Monica Ljunggren B) Forslag fra Christine Agard-Bernhardsen og Nicolai Agard-Bernhardsen C) Forslag fra Roy Klausen D) Forslag fra Terje Tjemsland og Cecilie Kristiansen E) Forslag fra Ragnhild Osen F) Forslag fra styret Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år Oslo, Styret i Skogen Boligsameie Arne G. Ruud Olsen(s) Magnus Hegg Gulliksen(s) Cecilie Kristiansen(s) Knut Egil Nilo(s) Jens Ottar Stærkebye(s)

3 3 ÅRSBERETNING FOR 2013 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Styret Leder Arne G. Ruud Olsen Måltrostveien 4 B Styremedlem Magnus Hegg Gulliksen Lerkeveien 4 B Styremedlem Cecilie Kristiansen Lerkeveien 1 A Styremedlem Knut Egil Nilo Svaleveien 5 A Styremedlem Jens Ottar Stærkebye Rugdeveien 10 C Varamedlem Trygve Kronborg Lerkeveien 5D Varamedlem Trine Lise Thoresen Rugdeveien 6 D Valgkomiteen Håkon Sørlie Ketil Skrettingland Lerkeveien 8 D Erleveien 6 D Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 144 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i Ski kommune. Adresse: Måltrostveien 2-12A,b,c,d Svaleveien 1-7A,b,c,d Svaleveien 13 Svaleveien 2,4,8,10A,b,c,d Rugdeveien 2-12A,b,c,d Meiseveien 1,2,4A,b,c,d Lerkeveien 1-7A,b,c,d Lerkeveien 4-8A,b,c,d Erleveien 1A,b,c,d Erleveien 2-8A,b,c,d Gårds- og bruksnummer: 104 /294 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter.

4 4 Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er Ernst & Young AS. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2013 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2013 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2013 var til sammen kr ,- mot budsjett kr ,-. Avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak at kategori 1 felleskostnader ble økt med 6 % fra 1. juli Andre inntekter består i hovedsak av innkreving av garasjestrøm. Kostnader Driftskostnadene i 2013 var på kr ,-, mot budsjett kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjettet skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var at færre vedlikeholdstiltak ble igangsatt enn forventet, blant annet drenering. Energi ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avviket var mindre forbruk og lavere kraftpriser enn forventet. Forsikring ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr Årsaken til avviket var at forsikringsavtalen ble reforhandlet, som medførte lavere honorar. Avvik i forhold til budsjett for kostnader knyttet til konsulenthonorar skyldes I utgangspunktet det var budsjettert for lavt, samt honorar til Obos Prosjekt AS på ca. kr ,- i forbindelse med tilstandsvurdering av garasjeanlegg. Forretningsføreravtalen ble reforhandlet som medførte ette lavere honorar. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført på følgende måte. Kr ,- til reduksjon av udekket tap. Kr ,- til opptjent egenkapital. Hensyn tatt betalte avdrag i 2013 på kr ,-, blir netto overskudd kr ,-.

5 5 Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er sameiets tilgjengelige midler, og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Sameiets arbeidskapital pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2014 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2014 har økt med 8,3 %. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 1,0 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har lån i Dnb. Serielån. Flytende rente 6,7 %. Nedbetalt For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet. Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto: 0,35 % for alle innskudd Sparekonto: 3,30 % for innskudd under kr ,35 % for innskudd fra kr til kr ,40 % for innskudd over kr Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Budsjettet er basert på uendrede felleskostnader for året I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Skogen Boligsameie Arne G. Ruud Olsen(s) Magnus Hegg Gulliksen(s) Cecilie Kristiansen(s) Knut Egil Nilo(s) Jens Ottar Stærkebye(s)

6

7

8 SKOGEN BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Reduksjon udekket tap

9 SKOGEN BOLIGSAMEIE BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken/OBOS Sparekonto i OBOS-banken/OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Udekket tap SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter Påløpne renter Påløpne avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 OSLO, STYRET FOR SKOGEN BOLIGSAMEIE ARNE G. RUUD OLSEN(s) MAGNUS HEGG GULLIKSEN(s) CECILIE KRISTIANSEN(s) KNUT EGIL NILO(s) JENS OTTAR STÆRKEBYE(s)

10 .. 10 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Parkeringsleie Asfaltering Kabel-TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Vedrørende strøm garasje Opprydning reskontro 65 Korreksjon strøm garasje SUM ANDRE INNTEKTER

11 11 NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har verken vært ansatte eller lønnsutbetalinger i selskapet gjennom året. Selskapet er derav ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Arbeidsgiveravgiften knytter seg til styrehonoraret. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2012/2013, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bespisning for kr jf. note 9. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS Prosjekt AS OBOS Eiendomsforvaltning AS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold utvendig anlegg Egenandel forsikring SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Lokalleie -670 Container Driftsmateriell Snørydding/gressklipping Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita -789 Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader -190 Porto Vedlikehold biler/maskiner osv Reisekostnader -220 Gaver -215 Bankgebyr SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

12 12 NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken/OBOS 672 Renter av sparekonto i OBOS-banken/OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter lån i DNB Gebyr lån i DNB -900 SUM FINANSKOSTNADER NOTE: 12 UTENOMHUSARBEIDER/ ASFALTERING Kostpris/Bokf.verdi Avskrevet tidligere år Avskrevet i år SUM BYGNINGER Asfalteringen avskrives over 20 år. NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Tilgode OBOS, er overført selskapet i Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2014) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER NOTE: 14 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN DNB Lånet er et serielån med flytende rente. Renter : 6,70%, løpetid 20 år Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 15 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift -395 SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE 16 Ingen pantstillelse. Blankolån

13 13 Forslag A: Viser til innkalling til sameiermøte, og sender herved mine forslag/spørsmål: Radonmåling er det foretatt, evt plan for det? Vedlikehold så vidt jeg vet er vi i et sameie ansvarlig for ytre byggmasse, og må således spleise på evt reprasjoner osv. Men, vi er ansvarlige for «eget» vedlikehold uten at det virker som om det er noen kontroll med det. Spørsmålet er derfor er det noen kontroll med det, eller har det tenkt til å bli? Måking/parkering om vinteren kan styret komme med noen oppfordringer her? Spes langs Måltrostveien står det flere hengere og noen ganger biler over lang tid noe som gjør det vanskeligere å måke, og kan resultere i at det blir veldig få plasser igjen. De må jo få stå et sted, men hvis mulig er det fint hvis de plasseres etter hverandre i den ene enden f.eks. Dette fordrer jo at de skal bli stående en stund Er det noen mulighet for å legge snøen andre steder enn på de få parkeringsplassene som faktisk er? I fjor ble det løst fint ved at det ble lagt nederst i Måltrostveien, men altså ikke i år. Det var i grunn det jeg kunne komme på. Monica Ljunggren Erleveien 8b

14 14 Forslag B1: Skogen boligsameie 1404 Siggerud Christine Agard-Bernhardsen Nicolai Agard-Bernhardsen Svaleveien 7 D 1404 Siggerud Søknad vedrørende fjerning av vindu. Vi søker herved om å fjerne et vindu på inngangssiden av vårt hus. Vi legger ved bilder av hvordan det ser ut i dag, og hvordan vi ønsker at det skal se ut med et vindu mindre. Hilsen Christine Agard-Bernhardsen Nicolai Agard-Bernhardsen

15 15 Før: Etter:

16 16 Forslag B2: Skogen boligsameie 1404 Siggerud Christine Agard-Bernhardsen Nicolai Agard-Bernhardsen Svaleveien 7 D 1404 Siggerud Søknad vedrørende oppføring av uteplass/bod Vi søker herved om å sette opp en uteplass/bod. Plassen er i dag ment til en felles tørkeplass, men blir ikke benyttet til dette. Vi legger ved to vedlegg med bilder av hvordan det ser ut i dag, og hvordan vi ønsker at det skal se ut ferdig. Hilsen Christine Agard-Bernhardsen Nicolai Agard-Bernhardsen

17 Vedlegg 1 17

18 18 Vedlegg 2

19 19 Forslag C: 1409 Skogen Boligsameie C/O Obos Eiendomsforvaltning AS Postboks 6668 St.Olavs Pl Oslo Siggerud Søknad om bygging av terrasse: Vi ønsker å bygge en terrasse under eksiterende terrasse på siden ut mot Svaleveien. Det er i dag en bod på hver side som vi ønsker å ta bort og bygge nye boder på hver side av den nye terrassen. Vi ønsker også å montere glass på terrassen så plassen kan brukes større perioder av året. Glasset vil ikke bli permanent heller ikke isolert, men som en mulig skjerming for vær og vind. Terrassen og bodene vil bli bygget i samme stil som resten av eksisterende bygg, dette vil derfor ikke bli en stor fasadeforandring da det er andre i rekken som også har terrasse på samme sted og i samme stil. Det finnes også liknende terrasser i de andre rekkene rundt på vårt felt. Se vedlagt tegning av eksisterende og ny fasade. Med vennlig hilsen Roy Klausen Erleveien 4b,1404 Siggerud

20 20

21 21 Forslag D: Søknad om utvidelse av Hageareal i Lerkeveien 1A Vi ønsker å utvide hagearealet vårt med ca 10m2, i dag er det 2 busker på dette hagearealet og det er vi som holder det vedlike. Hagearealet vi snakker om ligger ut mot Måltrostveien og garasjene og ligger inntil vår hage. Se vedlegg. Vi har pratet med vår nærmeste nabo. Og hun stiller seg positiv til at vi utvider vårt hageareal. 2. Hvis vi får medhold i punkt 1. blir godkjent ønsker vi å sette opp en bod der buskene i dag står på ca 9-10m2 Vi har ikke ute bod i dag. Hilsen Terje Tjemsland og Cecilie Kristiansen.

22 22 Forslag E: Søknad om endring hos Ragnhild Osen Lerkeveien 6A, 1404 Siggerud Som det vises på vedlagte bilde, så er det platting i første del av hagen. Jeg ønsker å utvide den helt ut til gjerdet. Videre ønsker jeg å bygge et hjørne, altså en levegg som ligger på høyre side i bildet (altså mot den åpne plassen og mot Lerkeveien 4) på samme måte som øvrige naboer. Dette blir ikke en stor levegg, men et hjørne slik at det skjermer mot Meiseveien. MVH Ragnhild Osen

23 23 Forslag F1: Styrehonorar foreslås økt fra kr ,- til kr ,-. Forslag F2: Styret ønsker å øke antall parkeringsplasser på oppmerkede områder, inntil 6 plasser. Dette vil kreve ny oppmerking, og forutsetter at Ski kommune ikke har innsigelser. Forslag F3: Utvidelser av fellesparkering med 10 plasser, 4 ved måltrostvn. 2, og 6 ved eksisterende parkeringsplass ved Svaleveien. Alternativt forslag er å kun utføre utvidelsen på 6 (evt. 7) ved Svaleveien. Godkjent forslag omfatter også utvidelse av 1 plass ved krysset Svaleveien/Måltrostveien innenfor samme estimat, fig 2. Fig. 1 viser plass ved Måltrostvn. 2 Fig. 1 Vedlegg 1 viser karttegning for utvidelser ved Svaleveien.

24 24 Fig. 2 Vedlegg 1 Kostnad for utvidelsen ved Måltrostveien 2 er estimert til ca. kr ,-. Kostnad for utvidelsen ved Svaleveien er estimert til ca. kr ,-. Flere tilbud vil bli hentet inn, og utfyllende info vil bli presentert på sameiermøte. Dette forslaget vil sammen med noen øvrige aktiviteter som utbedring av lekeplasser, kunne innebære en mindre husleieøkning i perioden, avhengig av øvrige budsjettposters utvikling.

25 25 Orientering om sameiets drift. Styrets arbeid - - Behandling av innkommende utbyggingssaker og forespørsler fra beboere Innkreving av husleie og garasjestrøm Oppfølging av garasjestrømmålinger og avvik på disse Videreutvikling av administrative rutiner, og bruk av OBOS styreverktøy "styrerommet.net" Vedlikehold av sameiets nettsider; Inspeksjon av lekeplasser, og behandling av rapport fra OBOS prosjektavdeling for utbedring av lekeplassene i henhold til HMS-regler Dialog med entreprenør i forbindelse med utbedring av kloakksystem i Måltrostveien og konsekvenser for sameiet Administrasjon av hengerutleie. Utleiebok skal føres fortløpende, og refereres halvårlig på styremøter. Regnskap/overskudd fram t.o.m. august 2012 var 3900,-. Fra august 2012 og ut 2013 var det 600,-. Stor henger var ute av drift i det meste av 2013 og ble reparert på betalt dugnad på slutten av året Bistand ved befaring av kommunal vannlekkasje øverst i Lerkeveien Oppfølging av avtale om brøyting/bortkjøring av snø, samt utbedring av brøyteskader på lysmast og bommer Arbeid med parkeringsproblematikk, herunder borttauing av biler som er hensatt i strid med vedtektene Innhenting av tilbud for rehabilitering/nybygging av garasjer for behandling i ekstraordinært sameiermøte Innhenting av nytt tilbud på alternative utvidelser av parkeringsområder, sist behandlet på sameiermøte i 2008 Vurdering av muligheter for utvidelse av eksisterende, oppmerkede parkeringsområder Forhandlet frem ny forsikringsavtale mellom Obos og Skogen boligsameie Skaffet gunstig avtale om leie av styrelokaler hos Partytime for bedre og effektive møter Det er avholdt 15 styremøter i tillegg til ordinært sameiermøte Styret Styrets e-post adresse: Hjemmeside: skogen-bolig.com Vaktmestertjeneste Ingen fast vaktmestertjenester. Parkering Sameiet har egne parkeringsplasser og garasjer.

26 26 Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i OBOS Skadeforsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at sameiet er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har sameiet ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Telefoni og bredbånd OBOS har avtale med Telio. Avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon, se Kabel-TV Avtale med Viken Fibernett AS Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameier får levert kraft fra Energi 1 Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

27 27 VEDTEKTER for SKOGEN BOLIGSAMEIE (etter endring på ordinært sameiermøte 2006) 1 NAVN OG FORMÅL Sameiets navn er Skogen Boligsameie. Sameiet består av 144 seksjoner av gnr. 104, bnr. 294 i Ski kommune, i henhold til oppdelingsbegjæring. Sameiet har til formål å ivareta driften av sameiet. administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesarealer. ivareta alle andre saker av felles interesse for sameierne. For hver seksjon er det fastsatt en sameierbrøk tilsvarende 1/ SAMEIERMØTE Den øverste myndighet i sameiet utøves av sameiermøte. Ordinært sameiermøte avholdes hvert år innen utgangen av juni måned. Ekstraordinært sameiermøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller når minst en tiendedel av sameierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet. Innkalling til sameiermøte skal skje skriftlig til sameierne med varsel på minst 8 dager og høyst 20 dager. Ekstraordinært sameiermøte kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist, som dog skal være minst 3 dager. Sammen med innkallingen som skal inneholde tid og sted for møtet, sendes saksliste. Saker som en sameier ønsker behandlet på sameiermøte, skal sendes skriftlig til styret senest 6 uker før møtet. Skal et forslag som etter lov og vedtekter må vedtas med minst 2/3 flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen. Ordinært sameiermøte skal behandle: S t yre t s å rsb e re tn in g. Regnskap. Valg av styremedlemmer og vararepresentanter, samt valg av valgkomit& Godtgjørelse til styret. Andre saker som er nevnt i innkallingen.

28 28 I sameiermøte har sameierne stemmerett med &i stemme for hver seksjon de eier. Foruten eieren har ett husstandsmedlem møte- og talerett i sameiermøte. Sameierne har rett til å møte med fullmektig, som må være myndig. Fullmektigen skal legge frem skriftlig fullmakt. Sameiermøte vedtar vedtekter og husordensregler. Revisor velges av sameiermøtet. Revisor tjenestegjær inntil annen revisor velges. Sameiermøtet ledes av styrets leder. Hvis denne ikke er til stede, velger sameiermøte en møteleder blant de tilstedeværende sameiere. Det skal under lederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes på sameiermøtet. Sameiermøtet velger 2 personer blant sameierne, til å undertegne protokollen. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende. Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om endring av vedtekter. 3 STYRET Sameiet ledes av et styre som står for forvaltning av sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak av sameiermøtet. Styret treffer alle beslutninger som ikke i lov eller vedtekter er overlatt andre organer. Styret velges av sameiermøtet, og skal bestå av 3-5 medlemmer inklusiv leder. Lederen velges særskilt. Styremedlemmene og leder velges for 2 år. Det velges 3-5 varamedlemmer for 1 år av gangen. Sameiere som stiller til valg må ikke ha vært årsak til brudd på sameiets gjeldende vedtekter og husordensregler. Styret utpeker selv nestleder og sekretær. Styremedlemmene og varamedlemmene kan gjenvelges. Styremedlem og varamedlem som selger sin seksjon, må samtidig tre ut av styret. Styret inngår avtale om forretningsførsel, og foretar eventuelt oppsigelse av denne. Vedtak treffes med alminnelig flertall. I felles anliggender representerer styret sameierne, og forplikter dem med underskrift av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

29 29 4 DISPOSISJONS- OG RÅDERETT Kun fysiske personer kan eie seksjoner. Ingen kan eie mer enn 2 seksjoner i sameiet. Den enkelte sameier har full rettslig råderett over sin seksjon, herunder rett til salg, bortleie og pantsettelse. Ved salg, overdragelse og fremleie, plikter sameierne å melde dette skriftlig til styret for registrering. Sameierne plikter ved fremleie å gjøre leietaker oppmerksom på vedtekter, husordensregler og øvrige bestemmelser som gjelder for sameiet. Sameierne plikter å følge husordensreglene, garasjereglene og vedtektene. De er innforstått med at brudd på disse anses som brudd på sameiernes forpliktelser overfor sameiet. Dersom en sameier vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor sameiet, kan styret pålegge sameieren å fraflytte seksjonen med minst 30 dagers varsel, og forlange salg av seksjonen til en verdi basert på offentlig takst. Tap som er påført sameiet i forbindelse med misligholdet kan kompenseres i salgssummen. Som vesentlig mislighold regnes bl.a. at en sameier ikke betaler sin andel av fellesutgiftene, etter skriftlig varsel med minst 14 dagers frist for innbetaling. Det skal fremgå av varselet hva fortsatt manglende betaling kan resultere i. Sameiet forbeholder seg panterett som tinglyses i hver seksjon med kr ,- til dekning av fellesutgifter. Denne panterett skal til enhver tid ha prioritet innenfor 80% av verditakst avholdet etter Kredittilsynets regler. Panteretten har ikke opptrinnsrett. Innehaver at en enkelt seksjon er ansvarlig for at ubetalt andel av driftsutgifter til sameiet, eventuelt andre utgifter som sameiet har bestemt, blir betalt, og hefter også for tidligere seksjonseieres forpliktelser. 5 DISPOSISJON AV FELLESANLEGG, FELLESROM OG FELLESAREALER Fellesanlegg, fellesrom og fellesarealer er underlagt styrets nærmere bestemmelser. 6 HAGEAREAL Den enkelte sameier har særskilt bruksrett og vedlikeholdsplikt for det areal som grenser til seksjonen etter arealbeskrivelse som vedlegges som bilag og en del av disse vedtekter. Eventuelle søknader om endringer i hagearealer skal fremlegges for styret. Medfører søknaden en utvidelse eller annen endring av arealet, som ikke overstiger 10 kvm, kan styret gi sin godkjennelse. Dersom utvidelsen eller endringen er større enn 10 kvm, må søknaden fremlegges for sameiermøtet. I alle tilfelle skal det innhentes uttalelse fra eventuelle berørte sameiere før vedtak fattes. Areal som kreves for oppføring av de typer tilbygg som sameiermøtet har gitt generell tillatelse for, er unntatt fra de begrensninger som denne paragrafs 2. ledd setter.

30 30 4 Beplantning som tar sol og lys fra en seksjon, kan forlanges fjernet etter avgjørelse av styret. 7 VEDLIKEHOLD Det påhviler sameierne det fulle ansvar for innvendig vedlikehold av seksjonene, samt annet som hører inn under og disponeres av seksjonen. Utvendig vedlikehold som maling, beising, utskifting av skadde panelbord, vedlikehold av piper og luftekanalanlegg, samt reparasjon av taket, er den enkelte sameiers ansvar. Endeseksjonene har plikt til vedlikehold av tilgrensende gavlvegg. Det enkelte hus har plikt til i fellesskap å vedlikeholde felles boder innvendig og utvendig. Felles ledningsnett innenfor husets grunnmur er et ansvar for de sameierne som bebor det enkelte hus. Det samme gjelder for takrenner og nedløpsrør. Sameiet kan foreta felles innkjøp av maling, materialer m.v., for å bevare sameiers enhetlige preg. øvrige vedlikehold ytre fellesanlegg, fellesarealer, anlegg og utstyr er sameiet ansvar. Ved manglende indre- og ytre vedlikehold hos sameier, kan styret etter tre måneders varsel, la dette utføre for sameierens regning. 8 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER For bygningsmessige arbeider i sameiet, gjelder følgende: 1. Bygging av standard terrasse på stueside i øvre plan for hustype, se vedlagte tegning. Arbeidene skal være ferdigstilt innen samme kalenderår som arbeidene startet. Det skal være samme type rekkverk for alle 4 seksjonene i samme rekke. Arbeidene kan først starte når skriftlig samtykke fra styret i Ski kommune foreligger, samt erklæring om at hvis tidsfrist ikke overholdes, kan sameiet besørge ferdigstillelse av arbeidet på eiers bekostning. Bygging av standart terrasse rundt hjørnet i hustype B, inngår som standart løsning. 2. Bygging av standart vindfang for hustype A, se vedlagte tegning. Arbeidet kan først st arte når skriftlig samtykke fra styret og Ski kommune foreligger. 3. Endring at takbelegg. Arbeidet må gjelde alle 4 seksjoner i rekken, og arbeidet skal være ferdigstilt innen samme kalenderår som arbeidene starter. Takfargen skal være sort. Er en av

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie

Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie 1 Skogen Boligsameie Til seksjonseierne i Skogen Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E

Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E 1 Valdresgt 16 S/E Til seksjonseierne i Valdresgata 16 S/E Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie

Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie SIDE 1 Til seksjonseierne i Kjørbo Vest Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie

Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie 1 Kiellands Hus Sameie Til seksjonseierne i Kiellands Hus Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag

Til andelseierne i Skogssletta Borettslag 1 Skogssletta Borettslag Til andelseierne i Skogssletta Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie

Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til seksjonseierne i Frydenhagen Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte.

Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie. Velkommen til sameiermøte. 1 Åkebergveien 56 Sameie Til seksjonseierne i Åkebergveien 56 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs

Til seksjonseierne i Mortensrud Bs 1 Mortensrud Bs Til seksjonseierne i Mortensrud Bs Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Haugerudhagan Borettslag Til andelseierne i Haugerudhagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie

Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie. Sameiermøte 2014. Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Sameiermøte 2014 Hans Nordahls gate 96 Boligsameie 1 Hans Nordahls Gate 96 Boligsameie Til seksjonseierne i Hans Nordahls gate 96 Boligsameie Velkommen til sameiermøte.

Detaljer

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie

Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie 1 Valdresgata 16 S/E Til seksjonseiere i Valdresgata 16 sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Frydenhagen Sameie

Til beboerne i Frydenhagen Sameie 1 Frydenhagen Sameie Til beboerne i Frydenhagen Sameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl

Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl 1 Pilestredet Park 11-13 Brl Til andelseierne i Pilestredet Park 11-13 Brl Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette

Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Til beboerne i Sameiet Nedre Singsakerslette Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Frydenhagen Sameie Kjære sameier! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie

Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie 1 Eilif Boligsameie Til seksjonseierne i Eilif Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Røa Boligsameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen

Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen 1 Borettslaget Bjølsenborgen Til beboerne i Borettslaget Bjølsenborgen Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S

Til aksjonærene i Fjellhushaugen Boligselskap A/S Side 1 Til aksjonærene i Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder aksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for aksjeselskapet

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia

Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Til seksjonseierne i Boligsameiet Edelgranlia Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer