MUSIKKINFORMASJONSSENTERET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSIKKINFORMASJONSSENTERET"

Transkript

1 MUSIKKINFORMASJONSSENTERET MUSIC INFORMATION CENTRE NORWAY Årsmelding- Annual report 2004

2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING FOR Formalia / regnskap... 4 Virksomheten i Musikkinformasjonssenteret, MIC... 5 REGNSKAP... 7 REVISJONSBERETNING VIRKSOMHETSRAPPORT FOR MUSIKKINFORMASJONSSENTERET KORT OM MIC Formål: MICs viktigste oppgaver: STYRET ADMINISTRASJONEN Ansatte års jubilanter Avtalefestet pensjon - AFP Arbeidsmiljø/trivsel/sykefravær Utleie av lokaler Økonomi og regnskap Internseminar Flytting til Drammensveien IAMIC NORDMIC NOMUS Nordisk Ministerråds Musikkfaglige Komité Editio Norvegica AS Music Export Norway Music Beyond Politics, Market and Media NORDMIC-konferansen i Bergen, mai MICs samarbeid med Utenriksdepartementet MICs deltakelse i råd, styrer og utvalg ARKIV- OG PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN Digitalisering av MICs manuskriptarkiv Utskriving av stemmer til verk for orkester / ensemble Fremføringer i 2004 med leiemateriale fra MIC INFORMASJONSAVDELINGEN Et eget århundre MIDEM Presences by:larm Musikmesse Frankfurt Risør Kammermusikkfest IAML/IASA konferanse Øyafestivalen PopKomm Womex Nettsidene Innkjøpsordningen UDs REISESTØTTEORDNINGER Annual Report

3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2004 Formalia / regnskap Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften av stiftelsen Musikkinformasjonssenteret ved årsskiftet. Regnskapet for 2004 viser et underskudd på kr Ved utgangen av året hadde MIC følgende styre: Elef Nesheim Jan Paulsen Erling Andersen, varamedlem Arnfinn Bjerkestrand Tore Nordvik, varamedlem Lars Martin Myhre Per Husby, varamedlem Synne Skouen Peter Tornquist, varamedlem Einar Solbu Helge Skansen, varamedlem Aslak Oppebøen Torkild Hansen, varamedlem Styreleder FONO Foreningen norske plateselskaper MFO Musikernes fellesorganisasjon NOPA Foreningen norske komponister og tekstforfattere NKF - Norsk komponistforening Rikskonsertene Ansattes representant Det ble avholdt 8 styremøter i 2004, hvorav to ekstraordinære. Styret behandlet i alt 53 saker. De viktigste sakene i 2004 var: - Regnskap 2003 og 2004 og budsjett 2004 og Årsrapport og årsregnskap Ansettelse av ny direktør - Egenevaluering i forbindelse med Norsk kulturråds evaluering av tiltak på statsbudsjettet kap. 320, post 74 - Videreutvikling av sjangerbredden i informasjonsarbeidet - Promotering av norsk musikk på et stort antall festivaler og messer i inn og utland - Vedtak om og forberedelser til flytting til Drammensveien 42, Oslo, medio MICs 25-års jubileum - tiltak Arrangering av internasjonal konferanse i Bergen - Arrangering av Nordisk MIC-konferanse i Bergen - Arrangering av IAML/IASA konsert og utstilling i Gamle Logen - Arrangering av mottagelse i samarbeid med Norge Digitalisering av samtidsmusikkarkivet - Integrering av MICs bransjeregister med Norsk Kunstnerregister - Kulturnett Norge - Oppfølging av prosjekter og daglig drift - Forvaltingen av UDs reisestøtte for profesjonelle musikere i utlandet (02) og UDs reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03) - Innkjøpsordingen for norske kvalitetsfonogram, distribusjon internasjonalt MIC er lokalisert i Tollbugaten 28 i Oslo. Ved utgangen av året hadde MIC 13 faste stillinger, i tillegg var 4 ansatt på frilansbasis/engasjement. Blant de fast ansatte er 5 kvinner. En av to på engasjementer er kvinne. MIC hadde også i 2004 to personer på praksisplass via Aetat, hvorav en kvinne. Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Stiftelsen har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen godt. Stiftelsen fører i henhold til gjeldende regler, oversikt over sykefraværet blant de ansatte. Sykefraværet i 2004 har vært på 10,2 % mot 7,84% i Det har ikke vært personskader eller ulykker av noen art i Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det har ikke vært aktivitet i selskapet Editio Norvegica AS, som i sin helhet eies av MIC. Styret konstaterer at en rekke betydelige satsinger er gjennomført på en god måte i Underskuddet vil bli dekket og ført mot MICs egenkapital. Årsregnskapet for 2004 er utarbeidet under denne forutsetning. Virksomheten i Musikkinformasjonssenteret, MIC Det var høy aktivitet i MIC i Senteret markerte sitt 25-års jubileum ved å arrangere en internasjonal konferanse Music Information Beyond Politics, Market, and Media med i alt 110 deltagere, samt en NORDMIC-konferanse med deltagere fra alle de nordiske musikkinformasjonssentrene. Begge konferansene fant sted i Bergen i mai. MIC arrangerte i august en konsert for de internasjonale deltagerne på IAML/IASA (International Association of Music Libraries og International Association of Sound Archives). Offisiell mottagelse i forbindelse med MICs 25-års jubileum fant sted i egne lokaler i oktober I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har fem symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra de siste 100 år. Prosjektet Et eget århundre er initiert og ledet av MIC. For første gang har man fått til et samarbeid mellom de største symfoniorkestrene. Prosjektet ledsages av en norsk-engelsk bok med artikler av ledende norske musikkforskere og -historikere. Prosjektet setter seg fore å belyse kvalitetene i den norske orkesterkulturen med det formål at norske orkesterverk fra det 20. århundret oftere skal få klinge i konsertsalene og begeistre et voksende publikum i inn- og utland. MIC startet allerede i 2003 forberedelsene til prosjektet, som gjennomføres i løpet av 2004 og Direktør Morten Walderhaug sa opp sin stilling i MIC fra 1. august 2004 for å tiltre som direktør for Oslo Filharmoniske Orkester. Administrasjonssjef i MIC, Lisbeth Risnes, ble konstituert som direktør fra 19. juni og frem til ny direktør ble ansatt. Styret vedtok 23. juni 2004 å ansette Svein Bjørkås som ny direktør fra 1. oktober Bjørkås kom fra jobben som forskningsleder i Norsk kulturråd. MIC fortsatte i 2004 arbeidet med videreutvikling og oppfølging av senterets tjenester på nett. Målsetningen om å være et sjangeruavhengig informasjonssenter for både skapende og utøvende musikere og aktørene i det profesjonelle musikklivet i sin helhet er krevende. En rekke nye tiltak er gjennomført i så måte. Styret konstaterer med glede at veksten i antall brukere av MICs nettjenester fortsatte å øke betydelig fra 12,7 millioner sidevisninger i 2003 til 16,4 millioner i Antall unike lesere ble doblet fra til 1,2 millioner i samme tidsrom. Mye av dette skyldes Ballades suksess, og det er hevet over tvil at senterets relevans som informasjons- og nyhetsformidler på vegne av aktørene i norsk musikkliv er styrket i Fra 2003 har Utenriksdepartementet definert MIC som kompetansesenter på musikkfeltet for UDs ambassader og andre utestasjoner. Administrasjon og forvaltning av UDs reisestøtteordning for musikeres konserter i utlandet (02-land) ble fra 2003 delegert til MIC. Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og hadde i

4 en ramme på Til sammen 80 musikere, band eller ensembler mottok tilskudd eller tilsagn om tilskudd i løpet av året. Det kom inn 197 søknader. Med virkning fra januar 2004 delegerte UD også forvaltningen av reisestøtteordningen til kulturutveksling med land i sør (03-land) til MIC. Ordningen skal prioritere å utvikle musikkprosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere og/eller institusjoner i land i sør. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og hadde i 2004 en ramme på NOK Det ble gitt midler til 13 av totalt 17 søkere. Innkjøpsordningen for fonogrammer administreres av Norsk kulturråd. MICs rolle i forhold til denne ordningen er å informere om de innkjøpte fonogrammene og distribuere disse til utenlandske mottakere. I 2004 ble det distribuert til sammen 110 titler til 262 mottakere i 53 land i løpet av to forsendelsesrunder. Ved utgangen av 2004 har MIC registrert en samling på i alt verker skrevet av 322 komponister av verkene utgjøres av manuskriptsamlingen som formidles av MIC. 250 nye komposisjoner ble registrert i løpet av Det utføres et omfattende og kontinuerlig arbeid med produksjon og formidling av framføringsmateriell til framføringsinstitusjoner og utøvere verden over. MIC har i løpet av 2004 produsert framføringsmateriale til 15 verker, og 11 verker har vært urframført med materiale fra senteret. Totalt 61 større verk av norske komponister ble formidlet til framføringsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av året, både til en og flere framføringer, turnéer og CD-innspillinger. Arbeidet med å digitalisere senterets notearkiv ble igangsatt i 2003 med prosjektstøtte fra Norsk kulturråd. I den forbindelse har senteret gått til anskaffelse av avansert utstyr til skanning, lagring og utskrift/kopiering. Innskanning av notematerialet pågikk i hele Ved årets utgang var ca verk overført til digitalt format. Det er et mål at man innen prosjektperiodens utløp medio 2005 vil ha skannet mesteparten av senterets arkivmateriale. En del av prosjektet er også å utrede mulighetene for framtidig digital formidling av notemateriale. MIC arbeidet aktivt og var en av pådriverne for en sterk norsk tilstedeværelse under Radio France s festival for samtidsmusikk «Présences» i Paris , og medvirket til at Bergen Filharmoniske Orkester og Det Norske Jentekor deltok på festivalen med verker av bl.a. Tveitt, Thoresen og Asheim. Samarbeidet har resultert i et flerårig fokus på norsk musikk ved festivalen, bl.a. er Lasse Thoresen i 2005 representert med flere verk og dessuten skal Kringkastingsorkesteret spille. Det er også lagt planer for norsk program på festivalen i MIC har i løpet av 2004 deltatt på bl.a. MIDEM i Cannes, by:larm i Bergen og har hatt ansvaret for Norges tilstedeværelse under Musikmesse Frankfurt i mars (i samarbeid med norske forlag), Festspillene i Bergen, Risør Kammermusikkfestival, Hardanger Musikkfest i Ullensvang, PopKomm i Berlin, verdensmusikkmessen Womex i Sevilla i oktober (i samarbeid med Music Export Norway) og Nordiske Musikkdager i København. I tillegg har MIC vært representert i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i forbindelse med prosjektet Et eget århundre. Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Driftsstøtte stat Annen offentlig støtte Støtte fra andre Overført ubrukte prosjektmidler neste år Egeninntekter Refusjoner (leietakere og diverse) Andre inntekter SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger Kontor- og adm.kostnader Andre driftskostnader SUM FASTE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinnntekter Rentekostnader Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT Styret takker administrasjonen, samtlige bidragsytere og samarbeidspartnere for deres innsats og engasjement for MIC i løpet av Oslo, 15. februar 2005 Styret i Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret 6 7

5 BALANSE EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Skyldige off. avgifter Ubrukte prosjektmidler Øvrig kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET 2004 FOR MUSIKKINFORMASJONSSENTERET NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utestående fordringer: Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulig tap. Av utestående fordringer har kr forfall senere enn et år etter regnskapsårets utgang. Gjeld: Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. NOTE 2: Varige driftsmidler Anleggsmidler: Anskaffelseskost kr Tilgang 2004 kr Anskaffelseskost kr Akkumulert avskrivning pr kr Balanseført verdi pr kr Årets ordinære avskrivninger kr Sats for avskrivninger 10-33,33% NOTE 3: Aksjer og andeler Posten aksjer vedrører følgende poster: Editio Norvegica A/S 0 Music Export Norway A/S Sum Musikkinformasjonssenteret eier 100% av aksjene i Editio Norvegica A/S med kostpris kr Aksjene ble nedskrevet til 0,- i regnskapet for Øvrige aksjeposter er bokført til kostpris. 8 9

6 NOTE 4: Bundne midler Av innestående på bank utgjør kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger, honorarer mv Folketrygdavgift Refusjon lønn Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelser : Daglig leder, lønn (Morten Walderhaug og Svein Bjørkås) Annen godtgjørelse Styret Gjennomsnittlig antall ansatte: I 2004 utgjorde 5 av de ansatte kvinner Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 utgjør kr Her utgjør honorar for bistand kr Beløpet er inklusive merverdiavgift. NOTE 6: Egenkapital Sum egenkapital Pr Årets resultat Pr NOTE 7: Pensjonsordning Musikkinformasjonssenteret har en kollektiv pensjonsordning som i 2004 omfatter 14 personer. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets pensjonspremie utgjør kr I 2004 er det betalt premie og innbetalt på premiefond slik at kostnadene i regnskapet er kr hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr Det er i regnskapet avsatt kr til innbetaling til premiefond

7 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR MUSIKKINFORMASJONSSENTERET KORT OM MIC Musikkinformasjonssenteret MIC - ble opprettet under navnet Norsk Musikkinformasjon i 1979, på initiativ av Norsk komponistforening og Norsk kulturråd. MIC får driftsmidler via Kulturdepartementet. Budsjettrammen i 2004 var på kr , hvorav det statlige driftstilskuddet utgjorde kr I 2004 hadde MIC 13 fast ansatte. MIC er organisert som en stiftelse. Stifterne er Norsk Komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og tekstforfattere. (NOPA), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Rikskonsertene (RK) og Foreningen norske plateselskaper (FONO). MIC er norsk seksjon av International Association of Music Information Centres - IAMIC, som organiserer musikkinformasjonssentre i 42 land. Formål: Musikkinformasjonssenteret har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i inn- og utland. Musikkinformasjonssenteret skal aktivt informere om og profilere kvalitetene i det profesjonelle norske musikkliv (komponister, utøvere og andre aktører) uavhengig av sjangertilhørighet og kunstnerisk/estetisk ståsted. Musikkinformasjonssenteret skal være en sentral samarbeidspartner for aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet. Musikkinformasjonssenteret skal utvikle gode tjenester innen publisering av musikkverk og formidling av informasjon om norsk musikkliv som, med basis i senterets offentlige tilskudd, også skal generere egeninntekter for å styrke videreutviklingen av senteret. Med «norsk musikk» menes musikk av opphavsmenn eller utøvere som har norsk statsborgerskap, eller som bor og hovedsakelig virker i Norge. Stiftelsen har et ideelt / kulturelt formål. Eventuelle overskudd skal anvendes i tråd med stiftelsens formål. 12 MICs viktigste oppgaver: Forvaltning av en samling på over 7000 norske musikkverk i originalmanuskript. Produksjon av framføringsmateriell for norske musikkverk, samt distribusjon og formidling av dette til framføringsinstitusjoner og utøvere verden over. Informasjon om og profilering av norske skapende og utøvende tonekunstnere, og andre bransjeaktører i innog utland. Ansvarlig utgiver av mic.no og ballade.no, Norges største nettavis for musikk. Ansvarlig utgiver av mic.no/english som er en viktig nettportal til norsk musikkliv for utlandet, med nyheter, oversikt over skapende og utøvende kunstnere, verkfortegnelser, diskografier, begivenhetskalender, bransjeregister, institusjoner osv. Organisering av og medvirkning til norsk tilstedeværelse på sentrale musikkmesser i utlandet. Rådgivnings- og kompetansesenter for musikklivets beslutningstakere, media, forskere og andre i inn- og utland. Internasjonal distribusjon og profilering av Norsk kulturråds innkjøpsordning for nye norske fonogrammer. Vedlikehold og oppdatering av landets mest komplette kontakt- og bransjeregister for norsk musikkliv. Forvaltningsorgan for Utenriksdepartementets reisestøtteordninger til profesjonelle musikeres konserter i utlandet Medvirkning i Utenriksdepartementets Råd for internasjonal kultur- og samfunnskontakt. Norsk seksjon av IAMIC, som organiserer 43 tilsvarende sentre i 42 land. Administrasjon av det to-årige prosjektet: «Verdensmusikken i Norden» ( ) på vegne av NOMUS og Nordisk Ministerråd. 2. STYRET Styret med personlige vararepresentanter hadde følgende sammensetning i 2004: Etter oppnevning av styret: Elef Nesheim - styreleder Etter oppnevning av Norsk Komponistforening: Synne Skouen - styremedlem Peter Tornquist - nestleder Etter oppnevning av NOPA: Lars Martin Myhre - styremedlem Per Husby - varamedlem Etter oppnevning av Musikernes fellesorganisasjon: Arnfinn Bjerkestrand styremedlem Tore Nordvik - varamedlem Etter oppnevning av Rikskonsertene: Einar Solbu styremedlem Helge Skansen - varamedlem Etter oppnevning av FONO Jan Paulsen styremedlem Erling Andersen - varamedlem Ansattes representant: Aslak Oppebøen - styremedlem Torkild Hansen varamedlem Observatør fra Ny Musikk: Anders Eggen observatør Lars Petter Hagen (vara observatør) Det er i 2004 avholdt 8 styremøter, hvorav to ekstraordinære. Styret behandlet i alt 53 saker De viktigste sakene i 2004 var: - Årsrapport og årsregnskap Budsjett Ansettelse av ny direktør - Egenevaluering i forbindelse med Norsk kulturråds evaluering av tiltak på statsbudsjettet kap. 320, post Videreutvikling av informasjonsarbeidet i forbindelse med sjangeruavhengighet. - Nye tiltak i forlengelse av ny formålsparagraf - Vedtak om og forberedelser til flytting til Drammensveien 42, Oslo, medio MICs 25-års jubileum - tiltak Arrangering av internasjonal konferanse i Bergen 13 - Arrangering av NORDMIC-konferanse i Bergen - Arrangering av utstilling og konsert for IAML/IASA i Gamle Logen - Arrangering av mottagelse i samarbeid med Norge Digitalisering av samtidsmusikkarkivet. - Integrering av MICs bransjeregister med Norsk Kunstnerregister - Kulturnett Norge - Oppfølging av prosjekter og daglig drift - Forvaltingen av UDs reisestøtte for profesjonelle musikere i utlandet (02) og UDs reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03). - Innkjøpsordingen for norske kvalitetsfonogram, distribusjon internasjonalt. 3. ADMINISTRASJONEN Musikkinformasjonssenteret er organisert i tre avdelinger: informasjonsavdelingen, arkiv- og produksjonsavdelingen og administrasjonsavdelingen. I de tre avdelingene arbeidet følgende personer: Informasjonsavdelingen: Hilde Holbæk-Hanssen, seniorkonsulent Aslak Oppebøen, redaksjonssjef / informasjonskonsulent / IT-ansvarlig Arvid Skancke-Knutsen, redaktør for Ballade Tomas Lauvland Pettersen, informasjonskonsulent / redaktør mic.no/english Arkiv- og produksjonsavdelingen: Torkild Hansen, Karen Rygh, David Putney, Frank Tveor Nordensten, Janos Nemeth, Administrasjonsavdelingen: avdelingsleder bibliotekar produksjonssekretær stemmeskriver/ noteproduksjon (60% stilling) produksjonssekretær. Sluttet i MIC 31. april Morten Walderhaug, direktør til 31. juli 2004 Lisbeth Risnes, administrasjonssjef. Konstituert direktør fra 18. juni til 31. september Svein Bjørkås, direktør fra 1. oktober Camilla Oppegaard, regnskapssekretær Karoline Røed Tønnesen, resepsjonist Engasjementer Knut Steen, journalist i ballade.no (100% stilling) Hild Borchgrevink, journalist i ballade.no (40% stilling fra )

8 Kyrre Tromm Lindvig, journalist i ballade.no (60% stilling fra jan-juni, 20% fra sep-des) Halvor Vollstad, engasjement i Verdensmusikken (100% stilling fra ) Vikar: Bente Kalsnes Tomas Lauvland Pettersen hadde pappapermisjon fra 15. november Bente Kalsnes vikarierte i hans sted som journalist/info-medarbeider frem til 1. mars Ny direktør: Morten Walderhaug varslet styrets leder 30. april om at han kom til å fratre sin stilling som direktør i MIC for å tiltre stillingen som direktør for Oslo Filharmoniske Orkester. Morten Walderhaug sluttet i MIC 1. august 2004, men avviklet ferie fra 18. juni. På ekstraordinært styremøte 6. mai ble Lisbeth Risnes konstituert som direktør i MIC fra 19. juni 2004 frem til ny direktør ble ansatt. Styret vedtok 23. juni 2004 å ansette Svein Bjørkås som ny direktør fra 1. oktober Bjørkås kom fra jobben som forskningsleder i Norsk kulturråd. Praksisplass: Ivar Lundsten hadde praksisplass i MIC fra til Fra 23. august har Margrethe Bue hatt praksisplass i MIC. 25-års jubilanter. Lisbeth Risnes og Hilde Holbæk-Hanssen feiret i års jubileum som ansatte i MIC. Avtalefestet pensjon - AFP 9 av de ansatte i MIC fagorganiserte seg i MFO i Styret vedtok på styremøte 23. juni å gå inn for administrasjonens forslag om opprettelse av en AFPordning for de ansatte i MIC. Arbeidsmiljø/trivsel/sykefravær Sykefraværet i 2004 var på 10,2 % mot 7,8% i MIC engasjerte i 2003 fysio- og ergoterapeut Bente Andresen til å undersøke arbeidsplassmiljø med tanke på forebygging av belastningsskader. Dette arbeidet ble videreført i Det er gjennomført justeringer, løsninger og nyinvesteringer for å bedre arbeidsforholdene der dette var nødvendig. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. Utleie av lokaler MIC leier ut lokaler til Jazzarkivet, Visearkivet, Oslo Jazzfestival, Music Interactive, Ny Musikk og Ultimafestivalen. Det ble i løpet av året gjennomført leieboermøter. I forbindelse med flytting til Drammensveien 42 har MIC inngått avtale med gårdeier om at Ny Musikk, Ultima og Oslo Jazzfestival inngår egne leiekontrakter Music Interactive International flyttet ut av lokalene høsten 2004 da firmaet gikk konkurs. MIC og dets leietakere gjennomfører fast en gang i måneden sosial og faglig nettverksbygging. Økonomi og regnskap MIC kjøpte i 2004 regnskapstjenester av Økonomi Bistand (ØB). Selskapet har i mange år har vært vår konsulent på dataprogram til regnskaps- og ordresystemer. Det utvidede samarbeidet om regnskapstjenester fungerer tilfredsstillende. Da MICs regnskapsmedarbeider gikk ut i svangerskapspermisjon i mars 2004, er daglige regnskapstjenester kjøpt av Økonomi Data. Internseminar I forbindelse med MICs 25-års jubileum, ble det arrangert internt seminar for de ansatte i dagene september Hovedtema var praktiske konsekvenser som følge av senterets nye vedtekter. For å sikre at MICs arbeid og ressursmessige prioriteringer leder til oppfylling av organisasjonens kortsiktige og langsiktige mål, ble det satt i gang en intern strategiprosess. Denne prosessen er tenkt som en del av den løpende virksomhet der nye strategielementer utvikles og tilføyes de eksisterende etter behov. Seminaret for personalet i Barcelona hadde som siktemål å sette i gang en åpen refleksjon om MICs kontekstforståelse, posisjon, ressurser og arbeidsmåter. Alle deltakerne holdt forberedte innledninger, og innledningene ble fulgt opp med plenumssamtaler. I løpet av de tre dagene seminaret pågikk, ble en omfattende vifte av tema og problemstillinger belyst og drøftet. Arbeidet med å finne konkrete løsninger på disse utfordringene skal gis høy prioritet fra og med inngangen til Hele personalet ser ut til å stille seg bak både situasjonsforståelsen og ambisjonene, og det vises stor vilje til å gå løs på de utviklingsprosessene som er nødvendig for å komme videre. MICs ansatte på seminar i Barcelona Et element i den pågående strategiutviklingsprosessen er også knyttet til sonderinger mellom kulturpolitikkstyrte og markedsbaserte prosesser i ulike deler av musikkfeltet. Begge deler er til stede i musikklivet og har derfor relevans for musikkinformasjonsarbeidet. Problemstillingen er av betydning for hvilken kompetanse- og oppgaveprofil som skal utvikles i MIC. Og den aktualiseres gjennom det økte fokuset på kultur og næring som for tiden preger det politiske ordskiftet. Flytting til Drammensveien 42 I april 2003 foreslo Kulturdepartementet en samlokalisering av Norsk Musikksamling, MIC, Norsk Visearkiv og Norsk Jazzarkiv, samt et eventuelt nytt populærmusikkarkiv, på Solli plass. MIC var positiv til ideen om en samordning av beslektede institusjoner. Styret vedtok 20. april 2004 å gå inn for samlokaliseringen. Planlegging av de nye lokalene og forberedelse av flytteprosessen ble gitt høy prioritet i alle avdelinger. MIC har engasjert ØKAW Arkitekter som konsulent for planleggingsarbeidet. IAMIC International Association of Music Information Centres er representert i 42 land. Organisasjonen har to møter i året. Direktør og administrasjonssjef deltok på IAMICs ekstraordinære årsmøte i Nice. Organisasjonens vedtekter ble forandret, i tillegg ble det nedsatt en del komiteer og subkomiteer. MICs administrasjonssjef var ansvarlig for den praktiske delen av arrangementet. Morten Walderhaug var styremedlem med rolle som kasserer. MICs økonomiske transaksjoner på vegne av IAMIC var lagt utenom MICs ordinære regnskaper og budsjetter. Som følge av direktørskifte valgte MIC på IAMICs årsmøte i september å fratre som styremedlem i organisasjonen. Administrasjonssjef i MIC er liaison officer i IAMIC og redaksjonsmedlem i IAMICs nyhetsbrev IAMIC NEWS. Konstituert direktør og påtroppende direktør deltok på IAMICs årsmøte i Warsawa i september. Arrangementet var i samarbeid med Warsaw Autumn Festival. I tillegg til daglige og pågående prosjekter i IAMIC, var årets tema Music in Transition. NORDMIC Direktør Morten Walderhaug var styreleder for NORDMIC frem til han sluttet i MIC 31. juli NORDMIC er et samarbeidsorgan mellom de nordiske musikkinformasjonssentrene. Det har vært avholdt telefonmøter, samt et møte i Warszawa under IAMIC konferansen, og et møte i København under Nordiske Musikkdager i november NOMUS Nordisk Ministerråds Musikkfaglige Komité. NOMUS prosjekt «Verdensmusikken i Norden» leide kontorlokaler i MIC fra 1. januar 2003 til 31. desember Halvor Voldstad var ansatt som prosjektleder. MIC påtok seg arbeidsgiveransvar for Voldstad i nevnte periode. Editio Norvegica AS MIC eier samtlige aksjer i Editio Norvegia AS. Det har ikke vært virksomhet i selskapet i MIC vurderer selskapets framtid. Music Export Norway MIC var sammen med IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) initiativtaker til opprettelsen av Music Export Norway (MEN) i 2000 og innehar aksjer og styreverv i selskapet. Selskapet ble etablert for en prøveperiode på 3 år, men fikk fra 2004 innvilget treårig prosjektstøtte av Innovasjon Norge. MIC og Music Export Norway har i 2004 hatt et godt og utstrakt samarbeid

9 Music Beyond Politics, Market and Media - Internasjonal konferanse i Bergen, mai MIC markerte sitt 25-års jubileum også med en internasjonal konferanse i Bergen mai. Blant innlederne var bl.a. nasjonale og internasjonale størrelser som The Wires redaktør Rob Young, BBC-produsent Edward Blakeman og professor i medievitenskap Jostein Gripsrud. Det ble lagt spesiell vekt på rammevilkårene for musikk og musikkformidling i spenningsfeltet mellom media, politikk og musikkindustri, noe som også ble diskutert i den avsluttende paneldebatten. Musikkinformasjonsfeltet er i forandring, og hele musikklivet står overfor store utfordringer, ikke minst på grunn av den sammensmelting vi ser mellom informasjon, marked, politikk og kunst. Med denne konferansen ønsket MIC å øke bevisstheten om de spørsmål og utfordringer dette reiser. Gjennom å bryte opp innleggene på konferansen med musikkinnslag, fikk MIC også presentert unge norske artister for foredragsholdere og deltagere. Følgende artister deltok: Liv Merete Kroken hardingfele, Arve Henriksen trompet, Atle Sponberg fiolin. Det var i alt 110 deltagere fra hele verden. Konferansen ble støttet økonomisk av Nordisk Kulturfond og Norsk kulturråd og har i ettertid fått meget god omtale både for dens faglige innhold og gode foredragsholdere og for god gjennomføring. Bergen kommune holdt en mottagelse for MIC med spesielt inviterte delegater og foredragsholdere i Schøttstuene om kvelden 28. mai. NORDMIC-konferansen i Bergen, mai Annethvert år møtes de ansatte i de nordiske musikkinformasjonssentrene til faglig diskusjoner. MIC valgte som vertsland i 2004 å kombinere NORDMICkonferansen med den internasjonale konferansen i Bergen. I alt 31 deltagere fra de nordiske MIC ene deltok på de to konferansene. Hovedtema for NORDMIC-konferansen, som var støttet av NOMUS, var implementering av de nordiske MIC-basene i European Music Navigator. I tillegg ble det gjennomført gruppediskusjoner for: Webmasters, digitalisering av noter, bibliotekarer og felles nordiske tiltak på området populærmusikk/musikkeksport. Det ble også diskutert felles nordiske satsningsforslag. Direktør Erling Dahl jr. på Troldhaugen stilte lokaler på Troldhaugen til rådighet, og holdt selv et foredrag om Dan Lundberg - Svenskt Visearkiv Atle Sponberg - Fiolin Bergen som musikk- og kulturby. MIC benyttet anledningen til å invitere de nordiske gjestene til konsert i regi av Festspillene i Bergen og omvisning på Troldhaugen. MIC hadde også invitert styreleder Ivar S. Peersen fra BRAK (Bergen Rock Aktører) til å holde foredrag om organisasjonen og Bergens-scenen og det unge aktive produksjonsmiljøet i kommunen. BRAK brakte også livemusikk ut til Troldhaugen og valgte å presentere Andreas Segrov Band for de nordiske delegatene og en del av de internasjonale foredragsholderne. MICs samarbeid med Utenriksdepartementet Fra 2003 har Utenriksdepartementet definert MIC som kompetansesenter på musikkfeltet for UDs ambassader og andre utestasjoner. MIC forvalter UDs reisestøtteordning for profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet (02-land) og UDs støtteordning til kulturutveksling med land i sør (03-land). Begge ordinger omfatter alle sjangere. Rammen for 02- land var i 2004 NOK , mens rammen for 03- land var NOK (se egen omtale). MICs rolle som kompetansesenter for UD medførte i 2004 en betydelig økning i antall henvendelser fra Norges ambassader og konsulater. MIC forsøker å imøtekomme denne type spørsmål etter beste evne, men det er merkbart at MIC har begrenset personalkapasitet for å håndtere denne type oppgaver på en fullgod måte Det er blitt en tradisjon at UDs aspiranter avlegger MIC et besøk for å få innføring i norsk musikkliv. Den 10. mars 2004 var aspirantene på en heldags innføring i norsk musikkliv i MIC. De fikk innføring i eldre og nyere norsk musikkhistorie, en rekke organisasjoner i norsk musikkliv presenterte seg selv, og et møte med en av utøverne som hadde mottatt støtte fra reisestøtteordningen denne gang Tord Gustavsen fra Tord Gustavsen Trio. Besøket ansees som nyttig for begge parter, og MIC får på denne måten også presentert seg som et viktig ressurssenter for de vordende diplomater. For øvrig har MIC regelmessig besøk av diplomater eller lokalt ansatte fra kulturavdelingene til de respektive ambassadene i utlandet. MIC har sammen med Danse- og Teatersentrum, Norsk Filminstitutt, OCA (Organisation Contemporary Art) og NORLA (Norsk litteratur i utlandet), som alle har delegerte arbeidsoppgaver for UD, etablert et uformelt nettverk for å drøfte utfordringene i slikt arbeid, og for å løse oppgavene til alles beste. Nettverket informerer hverandre om hvordan man arbeider for å profilere norsk kultur i utlandet, og søker felles løsninger overfor UD der det er mulig. Høsten 2004 oversendte Rikskonsertene og MIC et felles strateginotat der det ble skissert hvordan mellomværendet mellom musikklivet og utenrikstjenesten kan håndteres i årene som kommer. Notatet vil bli lagt til grunn for videre samtaler med Utenriksdepartementet. MICs deltakelse i råd, styrer og utvalg Som aktør i norsk musikkliv er MIC representert i en rekke råd, styrer og utvalg. Ved utgangen av året var MIC-ansatte representert i følgende organer: IAMIC Svein Bjørkås Lisbeth Risnes, liaison officer NORDMIC Svein Bjørkås International Music Council (IMC), Norge: Svein Bjørkås Fagutvalget for UD s reisestøtte for musikk Svein Bjørkås, leder Utenriksdepartementets Råd for internasjonal kulturog samfunnskontakt: Svein Bjørkås Music Export Norway AS Morten Walderhaug, styremedlem (til 31. juli) Svein Bjørkås, styremedlem (fra 9. desember 2004) Lisbeth Risnes, personlig vara Editio Norvegica AS: Svein Bjørkås, styreleder Hilde Holbæk-Hanssen, vara Norsk Jazzarkivs styre: Svein Bjørkås, styremedlem Aslak Oppebøen, vara Norsk Visearkivs styre: Svein Bjørkås, styremedlem Hilde Holbæk-Hanssen, vara Oslo Operanett: Hilde Holbæk-Hanssen, styremedlem INP - Institutt for norsk populærmusikk: Aslak Oppebøen, styremedlem Norsk Musikkbibliotekforening Aslak Oppebøen, styremedlem 16 17

10 4. ARKIV- OG PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN I MICs arkiv er det ved utgangen av året registrert verker av i alt 322 komponister (hvorav 233 nålevende). 1 ny komponist, Jan Erik Mikalsen, har fått verk registrert i Det er i løpet av året registrert 250 nye verker (hvorav 51 forlagsutgivelser). Ved utgangen av året er det registrert totalt verker i arkivet, herav i manuskript, mens resten er forlagsutgivelser. Det ble i 2004 tatt inn 199 nye verker i manuskript til registrering og formidling. MICs hustrykkeri står for all fotokopiering av notematerialet i manuskriptarkivet. Notene formidles for utleie, salg og promotering til mottakere i inn- og utland. I tillegg produseres en del av senterets informasjonsmateriale her, bl.a. kataloger og brosjyrer. Digitalisering av MICs manuskriptarkiv MIC fikk i mars 2003 tildelt støtte på kr fordelt over to år til digitalisering av manuskriptarkivet. Det ble anskaffet utstyr til skanning, digital bearbeiding, lagring og backup, og med innsats av engasjert personale i tillegg til MICs fast ansatte var det ved utgangen av 2004 innskannet ca partitur, som utgjør vel halvparten av verkene i manuskriptarkivet. Prosjektet innebærer at relativ ny teknologi er tatt i bruk. Erfaringene vi har gjort så langt med den praktiske gjennomføringen viser at prosjektet er mer tidskrevende enn først anslått. Særlig er det den digitale prosessering av de store datamengdene som det innskannede materiale utgjør og tilrettelegging av det svært uensartede manuskriptmateriale som er mer tidskrevende enn forventet. MIC har derfor søkt Norsk kulturråd om en tilleggsbevilgning på kr for å kunne forlenge prosjektet med ett år. Utskriving av stemmer til verk for orkester / ensemble Produksjon og tilrettelegging av notemateriale til fremføringsbruk i inn- og utland er en sentral del av MICs virksomhet. I løpet av 2004 produserte MIC stemmemateriale til 15 verk. Asheim, Nils Henrik: Wind Songs Berg, Olav: Calujona Hall, Pauline: Verlaine-suite Hvoslef, Ketil: Brass Dance Hvoslef, Ketil: Concerto no. II for violin and orchestra Iberg, Helge: Dromo-Dance Iberg, Helge: L histoire du soldat Irgens-Jensen, Ludvig: Heimferd Kleiberg, Ståle: Tillegg til Requiem (1 sats) + kompl. av vok.part. Moe, Ole-Henrik: Ormuzd drøm Ness, Jon Øivind: Gist Ore, Cecilie: Cyrrostratus Rebne, Rune: Eeiooioiieiieooo - Solo Double Bass and Orchestra Söderlind, Ragnar: Sona-torrek Thommessen, Olav Anton: For Ludwig og Louis Fremføringer i 2004 med leiemateriale fra MIC Det ble i 2004 leid ut notemateriell til 62 verker (hvorav 13 urfremføringer): Adderley, Mark: PARTY MUSIC (MiN-ensemblet, CD-innspilling på Eurydice) Adderley, Mark: PARTY MUSIC (Musikk i Nordland/MiN-Ensemblet, 4 fremf.) Asheim, Nils Henrik: WIND SONGS (Orch. National de Montpellier, Montpellier og Presence-festivalen, Paris, urfremf.) Berg, Olav: CALUJONA (BIT 20 Ensemble, Borealis-festivalen, urfremføring) Berstad, Ragnhild: RECLUDO (Oslo Sinfonietta, urfremføring) Buene, Eivind: LANGSAM UND SCHMACHTEND (Det Norske Kammerorkester, Oslo + turne i Tyskland) Buene, Eivind: LANGSAM UND SCHMACHTEND (Radio Kammerorkest / Gaudeamus Music Week) Bull, Ole: ERINDRINGER FRA HAVANNA (Trondheim Symfoniorkester) Flem, Kjell: SOLAR WIND (Radio France Orchestre Philharmonique, Presence-festivalen, Paris) Flem, Kjell: SOLAR WINDS (Møre og Romsdal Symfoniorkester) Grenager, Lene: PENDULUM (Forsvarets MK Nord-Norge, Ilios-festivalen) Grieg, Edv./Söderlind, Ragnar: 10 SONGAR, op. 33: Utdrag: «Ved Rondane» (Peer Gynt-stemnet) Gupta, Rolf: CHIAROSCURO (Kringkastingsorkesteret, Tønsberg, Oslo samt på turne i Kina i okt.) Guttormsen, Guttorm: TERJE VIGEN (Aust-Agder Kammerorkester) Gaathaug, Morten: CONCERTINO FOR AKKORDEON OG STRYKEORK. (NRK Kringkastingsorkesteret, urfremføring) Hall, Pauline: VERLAINE SUITE (Stavanger Symfoniorkester) Hedstrøm, Åse: SAISIR (Stavanger Symfoniorkester) Hegdal, Magne: FORM FOR STRING ORCHESTRA (Det Norske Kammerorkester, CD-innspilling, Aurora) Hovland, Egil: FANGE OG FRI (konsertversjon) (Kristiansand Symf.ork./Mandal kantori, Kirkemusikkfestivalen i Kristiansand) Hovland, Egil: LILJA (Bjørgvin Kirkemusikk) Hovland, Egil: LILJA (Mosjøen Orkesterforening) Hovland, Egil: SYMFONI NR. 2 (Bjørgvin Kirkemusikk) Hvoslef, Ketil: BARABBAS (urfremføring, Den Norske Opera) Hvoslef, Ketil: CONCERTO NO. 2 FOR VIOLIN AND ORCHESTRA (Trondheim Symfoniorkester, urfremføring) Iberg, Helge: DROMO-DANCE FOR VIOLIN AND STRING ORCHESTRA (NRK Kringkastingsorkesteret, urfremføring) Iberg, Helge: L HISTOIRE DU SOLDAT (NRK Kringkastingsorkesteret, urfremføring) Irgens-Jensen, Ludvig: HEIMFERD (Trondheim Symfoniorkester Olavsfestdagene) Kleiberg, Ståle: REQUIEM FOR VICTIMS OF NAZI PERSECUTION (Washington Nat. Cathedral m/cd-nnspilling) Moe, Ole-Henrik: ORMUZD DRØM (Forsvarets Stabsmusikkorps, Ultimas åpningskonsert, urfremføring) Ness, Jon Øivind: GIST FOR SLAGVERKTRIO OG BLÅSEENSEMBLE (Det Norske Blåseensemble, urfremføring) Ness, Jon Øivind: MAD CAP TOOTLING (BIT 20 Ensemble/Kirkefestspillene i Kristiansand) Persen, John: OR NOR (Oslo Filharmoniske Orkester) Rebne, Rune: Eeiooioiieiieooo (Oslo Filharmoniske Orkester, Ultima, urfremføring) Slettholm, Yngve: AGGREGATIONS (Oslo Filharmoniske Orkester CD-innspilling) Slettholm, Yngve: NETTENE FINNES (Oslo Filharmoniske Orkester CD-innspilling) Slettholm, Yngve: POSSIBLE SELECTIONS (Oslo Filharmoniske Orkester CD-innspilling) Solberg, Leif: PASTORALE FOR ORKESTER (Lillehammer Byorkester) Solberg, Leif: SYMFONI NR. 1 (Lillehammer Byorkester) Söderlind, Ragnar: DE BESTE (Sortland vg. skole) Söderlind, Ragnar: SONA-TORREK (Stiklestad Nasjonale Kultursenter, urfremføring) Sønstevold, Maj: ET PRØYSEN-MINNE (Den Norske Operas barnekor) Thommessen, Olav Anton: CORELLI MASKIN (Det Norske Kammerorkester, CD-innspilling, Aurora) Thommessen, Olav Anton: CORELLI MASKIN (DR/RadioUnderholdningsOrkestret, Nordiske Musikkdager, DK) Thommessen, Olav Anton: CORELLI MASKIN (Tromsø Symfoniorkester) Thommessen, Olav Anton: FOR LUDWIG OG LOUIS (Oslo Camerata, urfremføring) Thoresen, Lasse: EMERGENCE (DR/Radiosymfoniorkestret, Nordiske Musikkdager, DK) Thoresen, Lasse: LØP, LOKK OG LINJAR (BIT 20 Ensemble / Kirkefestspillene i Kristiansand) Thoresen, Lasse: LØP, LOKK OG LINJAR (BIT 20 Ensemble, Presence-festivalen, Paris) Thoresen, Lasse: LØP, LOKK OG LINJAR (BIT 20 Ensemble, Moskva) Thoresen, Lasse: RETTFERDIGHETENS SOL (NRK Kringkastingsorkesteret / Kirkefestspillene i Kristiansand) Thoresen, Lasse: TRANSITION (Risør Festival Strings/Risør Kammermusikkfestival) Tveitt, Geirr: KLAVERKONSERT NR. 4: Nordljos, op. 130 (Bergen Filharmoniske Orkester) Tveitt, Geirr: TRI FJORDAR - KONSERT NR. 2 FOR HARDINGFELE & ORK. (Stavanger Symfoniorkester) Tveitt, Geirr: TRI FJORDAR - KONSERT NR. 2 FOR HARDINGFELE & ORK. (Norges Musikkhøgskole/TSO) Tveitt, Geirr: VARIASJONER YVIR EI FOLKEVISA FRAO HARDANGER (Stavanger Symfoniorkester) Vaage, Knut: BREAKING ANOTHER WALL (Dragefjellets Musikkorps) Vaage, Knut: BREAKING ANOTHER WALL (Forsvarets Musikkorps Vestlandet, Borealis-festivalen) Vaage, Knut: BREAKING ANOTHER WALL (Forsvarets Musikkorps Vestlandet, CD-innsp.) Vaage, Knut: NOKON KJEM TIL Å KOMME (BIT 20 Ensemble, CD-innspilling) Vaage, Knut: ODYSSÉ (Trondheim Sinfonietta, Vinterfestspill i Bergstaden) Ødegaard, Henrik: DEN SIGNEDE DAG SOM VI NU SER (Oslo Filharmoniske Orkester, 7 fremføringer) Aagaard-Nilsen, Torstein: CONCERTO FOR TUBA AND ORCHESTRA (Malmö Symfoniorkester) 18 19

11 5. INFORMASJONSAVDELINGEN Et eget århundre I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har fem symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra de siste 100 år. Prosjektet Et eget århundre er initiert og ledet av MIC. For første gang har man fått til et samarbeid mellom de største symfoniorkestrene. Prosjektet ledsages av en norsk-engelsk bok med artikler av ledende norske musikkforskere og -historikere. Prosjektet setter seg fore å belyse kvalitetene i den norske orkesterkulturen med det formål at norske orkesterverk fra det 20. århundret oftere skal få klinge i konsertsalene og begeistre et voksende publikum i inn- og utland. MIC startet allerede i 2003 forberedelsene til prosjektet, som gjennomføres i løpet av 2004 og Prosjektet og boken Et eget århundre Norsk orkestermusikk ble lansert i Bergen 27. mai. Hittil er det oppnådd omtale i Bergens Tidende, NRK Midt i Musikken, Morgenbladet, Vårt Land, Adresseavisen, Dagens Næringsliv, NRK Kulturnytt og Dansk Musiktidsskrift. Klassisk Musikkmagasin og Ballade kommer til å følge opp med omtaler gjennom hele serien. NRK sender direkte fra alle konsertene. Konserter i 2004: 5. og 7. august - Olavsfestdagene/Trondheim Symfoniorkester: Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd. 2. september Stavanger Symfoniorkester: Pauline Hall: Verlaine-suite. 16. september Bergen Filharmoniske Orkester: Geirr Tveitt: Klaverkonsert nr september Trondheim Symfoniorkester: Harald Sæverud: Sinfonia Dolorosa. 15. oktober Ultimafestivalen/Oslo Filharmoniske Orkester: Finn Mortensen: Klaverkonsert. 21. oktober Bergen Filharmoniske Orkester: Fartein Valen: Sonetto di Michelangelo Nenia Cantico di ringraziamento. 28. oktober Oslo Filharmoniske Orkester: Arne Nordheim: Stormen Suite fra balletten. Til prosjektet er det i 2004 ferdigstilt komplette, renskrevne fremføringsmaterialer til Ludvig Irgens-Jensen: Heimferd og Pauline Hall: Verlaine-suite. I tillegg er det gjennomført en revidering av partituret til Geirr Tveitt: Klaverkonsert nr. 4 Nordlyskonserten. Til fremføringer i 2005 er det satt i gang arbeid med renskriving/tilrettelegging av notemateriale til Gerhard Schjelderup: Brand Symfonisk Drama, Leif Halvorsen: Markens grøde (musikk til stumfilm etter Hamsuns roman), Johan Halvorsen: Kantate til kroningen 1906 og Olav Anton Thommessen: Et glassperlespill. Salgstall på boken har vi foreløpig ikke mottatt. Utenlandssalg gjennom forlaget har vist seg vanskelig. MIC har derfor endret opplegg og tar dette salget selv. Vi har også produsert en egen hjemmeside for prosjektet. MIDEM 2004 Sted: Cannes, Frankrike Tidsrom: januar Tilstede fra MIC: Tomas Lauvland Pettersen, internasjonal koordinator, Lisbeth Risnes, liason officer IAMIC, Morten Walderhaug, direktør Det deltok 31 norske selskaper på standen som ble koordinert av Music Export Norway. Norske deltagere ble i forkant av Midem profilert på MICs engelske nettsider. I tillegg til å ha møter med representanter for en rekke musikkmagasiner, freelancejournalister, plateselskapsrepresentanter, forlag etc. leverte MICs delegat også daglige rapporter til ballade.no. Formålet for møtene med de internasjonale delegatene var å promotere MICs nettsider, norsk musikk generelt og å finne nye potensielle mottagere av CD-pakker fra Innkjøpsordningen for nye norske fonogrammer. Aktiviteten på den norske standen var jevnt over meget høy i løpet av disse dagene i januar og kunnskapsnivået om den norske musikkscenen hos de internasjonale delegatene ser ut til å styrke seg år for år. Presences 2004 Sted: Paris Tidspunkt: 30. januar -14. februar Tilstede fra MIC: Morten Walderhaug, Kyrre Tromm Lindvig, ballade.no Presences arrangeres årlig av Radio France og denne gangen var nordisk musikk et av festivalens hovedtemaer, og festivalens direktør, René Bosc, hadde etablert kontakt med nordiske og norske miljøer og MIC siden høsten Følgende norske komponister ble fremført: Nils Henrik Asheim: Wind Songs, bestillingsverk for barnekor og orkester (fremført både i Montpellier og i Paris). Kjell Flem, Edvard Grieg, Arne Nordheim, Maja Ratkje, Lasse Thoresen, Geirr Tveitt. For øvrig deltok Frode Haltli, Det norske jentekor og Bergen Filharmoniske Orkester. MIC bidro til at gjestespillet til kor og orkester ble mulig gjennom tilleggsbevilgninger fra KKD og UD. Som følge av kontakten med Norge har festivalen valgt å fokusere på Lasse Thoresen i de neste tre årene. by:larm 2004 Sted: Bergen Tidsrom: februar Tilstede fra MIC: Bente Kalsnes, mic.no/english, Knut Steen, ballade.no, Aslak Oppebøen, prosjektansvarlig Internasjonal virksomhet by:larm og MIC samarbeidet i arbeidet med de utenlandske journalist og bransjekontaktene som bl.a. delvis var invitert med støtte fra UD. Formålet var å skape varige relasjoner i en rekke media og hos beslutningstakere som viser interesse for norsk musikk. Bente hadde hovedansvar for å følge opp de utenlandske journalistene som var tilstede under by:larm. MIC hadde også på forhånd fungert som rådgiver med hensyn til hvilke journalister som skulle inviteres. Dette i samarbeid med ambassadene i London, Paris og Berlin. MIC betalte også opphold for 7 av disse journalistene. Bente og Aslak var også til stede på UD-utflukt til Akvariet med samtlige utenlandske gjester. Stand Aslak hadde ansvaret for å sette opp internett-stand i mingle-områdene på SAS Radisson Hotel Bryggen festivalhotellet hvor alle foredrag og debatter foregikk på dagtid. Her hadde vi godt synlig eksponering av MIC sammen med 3 PCer hvor folk kunne komme og lese Ballade, surfe eller sjekke mail. Standen var godt besøkt, og vi har fått positive tilbakemeldinger på tiltaket. Ballade LIVE På bakgrunn av kraftig meningsutveksling i ballade.no vedrørende norskandeler i radio, ble vi invitert av by:larm til å lede en paneldebatt om dette temaet. Ordstyrer var Ballade-journalist Knut Steen. Med Kanal 24 på banen og de gamle konkurrentene P4 og NRK P1 i kamphumør hadde kampen om radiolytterne tilspisset seg. En rekke sentrale organisasjoner ga nytt liv til debatten om norskandelen på radio gjennom et åpent brev til kulturministeren. I sitt brev sa de seg fornøyd med konsesjonskravet på 35% norskandel til de to kommersielle kanalene, men ba samtidig om en enda høyere lovpålagt norskprosent for NRK. Men, var det i seg selv nok å gi et pålegg om 35% norskandel? Hadde de kommersielle kanalene til hensikt å oppfylle kravet de hadde skrevet under på, og fikk det noen reelle konsekvenser dersom de valgte å overse det? Dette var bakteppet for en heftig og godt besøkt debatt som ble en ubetinget suksess. For øvrig publiserte ballade.no 23 artikler relatert til by:larm

12 Musikmesse Frankfurt 2004 Sted: Frankfurt Tidspunkt: 31. mars 3. april Tilstede fra MIC: Hilde Holbæk-Hansen og Karen Rygh Messen var i 2004 større enn noen gang med seks sprengfulle messehaller. Det opereres nå med ventelister for å komme med. Totalt var utstillere fra 87 land representert. Messen hadde besøkende. I tillegg kommer den parallelle messen for pop og lydutstyr, Prolight & Sound, i to av messeområdets andre haller, med besøkende og 100 land representert. Totalt er det en befolkning på størrelse med en norsk by som vandrer omkring i dette støyende landskapet. MIC var ansvarlig for den norske deltagelsen på en felles stand med Svensk Musik. Fra norsk side var følgende forlag representert: Cantando, Lyche Musikkforlag, Musikk-Husets Forlag, Norsk Musikforlag og Norsk Noteservice. Foruten to personer fra MIC var Svensk Musik representert med Karin Heurling og Susanne Suttner. Risør Kammermusikkfest 2004 Sted: Risør Tidspunkt: juni Tilstede fra MIC: Hilde Holbæk-Hanssen Kammermusikkfestivalen i Risør hadde i 2004 et sterkere element av samtidsmusikk enn noen gang før. Robert Schumann var hovedkomponist, men også tre samtidskomponister ble viet stor oppmerksomhet: Alfred Schnittke, Haflidi Hallgrimmson og Lasse Thoresen. Fokuset på Lasse Thoresen på festivalen var svært vellykket. Det er sjelden en samtidskomponist opplever ovasjoner og fulle hus gang på gang. Syv verker ble fremført. MIC leverte gavepakker med relevante noter, CDer og brosjyre på Lasse Thoresen til alle utenlandske musikere. Pakkene inneholdt dessuten informasjon om MIC og kataloger tilpasset deres instrument. Det ble også gitt informasjon om MIC, Thoresen og Et eget århundre til utenlandsk presse som var til stede. P.g.a. det tette programmet til musikerne på festivalen er det vanskelig å få til promotion-samtaler. Mye avhenger av hvor fristende materiale man etterlater seg. To hyggelige resultater så langt: To av musikerne har bedt om notemateriale på verk de fikk på CD. Oboisten Bernhard Heinrichs (Sveits) har fått Gisle Kverndokks Obokonsert, mens barytonen Wolfgang Holzmair (Østerrike) har fått Christian Sindings sanger. Lasse Thoresen plakat til Risør Kammermusikkfest I tillegg til promotion-virksomhet var MICs utsendte presseakkreditert for Ballade. Reportasje om festivalen ble publisert i Ballade 29. juni IAML/IASA konferanse 2004 (International Association of Music Libraries og International Association of Sound Archives) Sted: Oslo Tidspunkt: august Tilstede fra MIC: Karen Rygh, Torkild Hansen seminarer, Aslak Oppebøen (styremedlem IAML Norge) åpningen, seminarer, ansvarlig for konsert og utstilling, Lisbeth Risnes avslutningsmiddagen Utstilling I hele perioden hadde MIC en utstilling i Georg Sverdrups Hus (UB) på Blindern, som var hovedarena for konferansen. Utstillingen besto av generell informasjon på engelsk om vår virksomhet, og var den samme som ble brukt under MICs internasjonale konferanse i Bergen. Konsert Som et ledd i MICs 25-års feiring arrangerte vi konsert for IAML-delegater og inviterte gjester. Arrangementet foregikk i Den Gamle Logen den 12. august. Programmet besto av, foruten styreformann Elef Nesheims åpningstale, Liv Merete Kroken, hardingfele, Det Norske Jentekor, Cikada Strykekvartett, Arve Henriksen, trompet og Tord Gustavsen Trio. Konserten ble særdeles godt mottatt av de ca. 250 fremmøtte publikummere og IAMLs ledelse. Øyafestivalen 2004 Sted: Oslo Tidsrom: august Tilstede fra MIC: Tomas Lauvland Pettersen, informasjonsmedarbeider/journalist, Arvid Skancke- Knutsen, redaktør for ballade.no Festivalen hadde storinnrykk av internasjonale journalister og representanter fra plateselskaper, booking og forlag. Øyafestivalen og MEN arrangerte i fellesskap et eksportseminar for norsk platebransje der også MIC deltok. Øyafestivalen ble dekket av ballade.no og MIC fungerte også som vertskap for enkelte utenlandske journalister og bisto med informasjon og tips om norske band på festivalen og norsk musikkliv generelt. Den internasjonale pressedekningen av Øyafestivalen har i etterkant vært god med en rekke svært positive oppslag bl.a. i magasiner som Uncut. PopKomm 2004 Sted: Berlin Tidspunkt: 29. september 1. oktober Tilstede fra MIC: Tomas Lauvland Pettersen, informasjonsmedarbeider/journalist I tillegg til å være regulær delegat på Norway Now-standen (som ble koordinert av Music Export Norway), fungerte også MICs representant som journalist for ballade.no og mic.no/english. En rekke norske band spilte showcaser i Berlin og i forkant av Popkomm ble det publisert flere saker på mic.no/english med hovedfokus på disse bandene og norske selskaper som var tilstede på den norske standen. I tillegg til publisering av daglige rapporter om konserter og aktiviteter på messen på Ballade.no ble det også i løpet av Popkomm avholdt møter med en rekke delegater fra bl.a. media, plateselskaper, promobyråer, freelancejournalister, musikkforlag, representanten for Norges ambassade i Berlin etc. MICs delegat var også til stede på den norske standen store deler av tiden og bidro her med informasjon og hjelp for utenlandske delegater for å avlaste Music Export Norways standpersonell. Popkomm 2004 Kim Hiorthøy live Womex 2004 Sted: Essen Tidspunkt: oktober Tilstede fra MIC: Tomas Lauvland Pettersen, informasjonsmedarbeider/journalist Den norske deltagelsen på verdensmusikk-expo et Womex ble koordinert av Music Export Norway (MEN) og MIC i fellesskap. MEN stod for logistikk og infrastruktur knyttet til standen mens MIC utarbeidet et rikholdig presentasjonsmagasin som profilerte norske folke-/ verdensmusikkutøvere. På MICs nettsider ble det også lagt ut rikelig med informasjon om bransjetreffet, norske deltagere og norske artister med showcase på Womex. Sammen med to representanter fra MEN bemannet MICs delegat standen og bisto de internasjonale så vel som de norske delegatene med informasjon og praktisk hjelp. Aktiviteten var meget god i løpet av de fire dagene Womex 2004 varte - besøket på standen var bra og henvendelsene mange. De norske deltagerne var aktive på standen og et subjektivt helhetsinntrykk var at dette var en aktiv stand med en sterk felles profil. Tilbakemeldingen fra de norske delegatene var god og det synes som om MEN og MIC har kommet fram til en velfungerende modell for samarbeid med god arbeidsfordeling. I etterkant av Womex ble aktiviteten oppsummert i to artikler på ballade.no

13 Nettsidene MICs internettsider presenterte i 2004 et bredt spekter av tjenester rettet inn mot profesjonelle brukere i inn- og utland. De viktigste var: ballade.no - Norges største nettavis for musikk med daglige nyheter og friske debatter, Engelsk nyhetstjeneste mic.no/english, Bransjeregisteret - nesten 8000 oppføringer av artister, kontaktpersoner, firmaer, band, ensembler og organisasjoner, Artisthjelp FAQ med over 200 spørsmål og svar til unge nyetablerte artister, Kalender omfattende festivalkalender for Norge samt oversikt over norske artisters aktivitet i utlandet, Katalog database over norsk komponisters verk, Musikkonline lytt til og kjøp musikk fra over spor for digital nedlasting. MICs nettbutikk hadde i 2004 en omsetning på kr Antall brukere av MICs nettjenester fortsatte å øke betydelig fra 12,7 millioner sidevisninger i 2003 til 16,4 millioner i Antall unike lesere ble doblet fra til 1,2 millioner i samme tidsrom. Vi satte ny rekord på antall unike lesere pr. måned i desember med over ballade.no fortsatte i 2004 sin store fremgang, og befestet sin posisjon som Norges største nettavis på musikkfeltet. Redaksjonen satte gjentatte ganger dagsorden her hjemme, med egenproduserte artikler som i etterkant ble tatt videre av øvrige norske medier. I takt med den økende strømlinjeformingen av mange av de store aktørene i norsk presse, la Ballade og MIC seg bevisst på en motsatt linje, der også antatt «smalere» stoff fikk mye plass. Ballade fortsatte i 2004 å være det ledende debattorganet for norsk musikkliv, og publiserte i alt små og store artikler, intervjuer, leserinnlegg og omtaler. Kunstmusikkområdet utgjorde 36% av stoffet, folkemusikk 13%, jazz 19% og populærmusikk 32%. Ballade publiserte i løpet av året større intervjuer med sentrale skikkelser innen en rekke felt av musikklivet, slik som jazzmusikerne Jan Garbarek, Jacob Young og Jan Gunnar Hoff, og komponistene Egil Hovland, Maja Ratkje og Cecilie Ore. Blant større artikkelserier kan vi nevne et kritisk fokus på Oslo som kulturby, debatten rundt kopisperrer og den nye åndsverksloven, kampen rundt Quartfestivalens videre skjebne, NRKs serie om norsk rocks historie, lokaliseringen av det fremtidige rock- og pop-museet, samt artikler rundt det rådende sensurklimaet. Ballade brakte også grundige reportasjer fra alle de større musikkfestivalene her hjemme, fra impro-festivalen All Ears til Oslo Kirkemusikkfestival, fra Øyafestivalen til Festspillene i Bergen. I tråd med den øvrige utviklingen på kulturfeltet, åpnet Ballade i 2004 også opp for noe større innslag fra de øvrige kunstfeltene - spesielt innen grenseoppgangene mellom musikk, teater og installasjonskunst. Dette var ellers året da Ballade for første gang delte ut sin egen musikkpris. Balladeprisen 2004 ble gitt til Rune Kristoffersen, i forbindelse med et større arrangement Ballade og MIC arrangerte på Osloklubben Mono. Ballade var ellers representert under en rekke festivaler og bransjetreff i både inn- og utland, deriblant by:larm, Infernofestivalen, Iliosfestivalen, Ultima, MIDEM, PopKomm og WOMEX. Balladeprisen: maleri av Christine Rød Leseroppslutningen var svært tilfredsstillende gjennom hele året, og nådde sitt høydepunkt i desember Ballade fortsatte sitt samarbeid med andre aktører innen mediebildet, og hentet også regelmessig stoff og innspill fra publikasjoner som Kvinten og Stimuli, samt anmeldelser fra Groove.no. Ballade var videre et av de svært få nettstedene som ble spesielt fremhevet i Stortingsmelding nr. 48, «Kulturpolitikk fram mot 2014», som ble lagt frem høsten I desember lanserte MIC Artisthjelp på nettsidene. Dette er en samling av over 200 spørsmål og svar (FAQ) om stort og smått i norsk musikkbransje og er en oppfølging av avtalen med NOPA om å videreføre deres nedlagte nettsted deltamusikk.no. Her finner man svar på ofte spurte spørsmål om alt fra platekontrakter, rettigheter, organisasjoner, søknader, stipender, internett og sampling av musikk, til beskrivelse av ord og uttrykk i bransjen. Systemet gir også brukerne oversikt over hvem som kan og bør kontaktes for å få ytterligere informasjon om valgte emner. Tjenesten retter seg særlig mot unge og uetablerte band og artister. MICs engelske nettsider har i 2004 styrket sin stilling som den viktigste nyhetskanalen om norsk musikk for et utenlandsk publikum. Redaktør har vært Thomas Lauvland Pettersen. Mic.no/english publiserte i alt 319 artikler og 2241 kalenderoppføringer i Januar Januar Februar Februar Mars Mars Sidevisninger mic.no/ballade.no Sidevisninger i 2004 ballade.no: / mic.no: totalt: April April Mai Juni Juli August September Unike lesere 2004 ballade.no & mic.no Mai Oktober November Desember Juni Juli August September Unike lesere ballade.no & mic.no Oktober November mic.no ballade.no Desember 24 25

14 Innkjøpsordningen Innkjøpsordningen for fonogrammer administreres av Norsk kulturråd. MICs rolle i forhold til denne ordningen er å informere om de innkjøpte fonogrammene og distribuere disse til utenlandske mottakere. I 2004 ble det distribuert til sammen 110 titler til 262 mottakere i 53 land i løpet av to forsendelsesrunder (2003B og 2004A). MIC har skrevet engelske omtaler til samtlige 110 innkjøpte fonogram, lagt disse ut på våre engelske nettsider med kobling til lydfiler og trykket to hefter som vedlegg til platepakkene. Følgende fonogrammer ble distribuert i 2004: WORLD/FOLK/ETHNIC Bukkene Bruse: Spel (Heilo) Hallvard T. Bjørgum & Co: Free Field (Sylvartun Folkemusikk) Mari Eggen og Helene Høie: Glød (2L) Niko Valkeapää: Niko Valkeapää (Duippidit) Over Stok og Steen: Til Almuen (2L) Sara jr., Johan & Group: Boska (DAT) Streif: Nøring (LMP) Tiriltunga: Kåte ungdomsdagar (Lønnestad, Gunnlaug Lien Myhr og Kari) Utla med Berit Opheim: Song (NORCD) JAZZ Atomic: Boom Boom (Jazzland Rec) Christian Wallumrød Ensemble: Sofienberg Variations (ECM Records) Come Shine - Norwegian Radio Orchestra: In Concert (Curling Legs) Frode Berg: Dig It! (Nagel Heyer Records) Geir Lysne: Korall (ACT) Helge Lien Trio: Asymmetrics (DIW) Håvard Wiik: Postures (Jazzland Rec) Jan Gunnar Hoff: In Town (Curling Legs) Jazz in Norway: Turning Pages Vol. 4, (Herman) Jazz in Norway: Footprints Vol. 5, (Herman) Jazzmob: Pathfinder (Jazzaway Records) Karin Krog: Where You At? (Enja Records) Moments Notice: Moments Notice (Sonor Records) Petter Wettre: Tour de Force (Household Records) Robert Normann: The Definitive Collection , vol 2 (Normann Records) Robert Normann: The Definitive Collection , vol 1 (Normann Records) Roy Powell Trio: Solace (Nagel Heyer Records) Solveig Slettahjell: Silver (Curling Legs) Stian Carstensen: Backward Into The Backwoods (Winter & Winter) Tord Gustavsen Trio: Changing Places (ECM Records) Tore Brunborg: Gravity (Vossa Jazz Records) Torun Eriksen: Glittercard (Jazzland Rec) CLASSICAL Anders Clemens Øien: Romanza (Finnskogen Kulturverksted) Cecilie Løken og Sidsel Walstad: Dance of the Elves (Magic Flute) Håkon Austbø: Debussy - Complete Works for Piano Solo, vol. 1 (Simax Classics) Leif Ove Andsnes: Franz Schubert - Piano Sonata D850, 9 Lieder (Emi Classics) Leif Ove Andsnes: Grieg / Schumann - Piano Concertos (EMI Music Norway) Norwegian Baroque Orchestra: Dowland - Lachrimae (Linn) Oslo Philharmonic Orchestra: Mahler Symphonies 1 & 9 (Simax Classics) Oslo String Quartet: Johan Svendsen - String Quartet / Quintet (CPO) Sigurd Slåttebrekk: Robert Schumann - Carnaval - Kreisleriana - Arabeske (Simax Classics) Skalstad / Aspaas : Johan Halvorsen (2L) Solveig Kringlebotn: To a Friend (NMA) Sølve Sigerland og Lars Anders Tomter: Bjarne Brustad - Music for Violin (Simax Classics) Tone Wik: Dolcissimo sospiro (2L) Trio Mediaeval : Soir, dit-elle (ECM New series) Aase Nordmo Løvberg: Northern Lights - vol 1 (Simax Classics) POP/ROCK Amulet: Danger! Danger! (Sony Music) Beady Belle: Cewbeagappic (Jazzland Recordings) Bjørn Berge: St. Slide (Chicken Farm) Blister Brand: New Antiques (Blister Records) D Sound: Doublehearted (daworks Records) Dimmu Borgir: Death Cult Armageddon (Nuclear Blast GmbH) Einherjer: Blot (Tabu Recordings) El Caco: Solid Rest (Black Balloon Records) Friko: Burglar Ballads (C+C Records) Hanne Hukkelberg: Little Things (Propeller Recordings AS) Jester: Beautiful Decay (Rhythm and Rhymes) Jim Stärk: No Time Wasted (Sweet Recordings) Johndoe: Ja takk til trøbbel (Sony Music) Karin Park: Superworldunknown (Waterfall Records AS) Maiden Voyage - A Wide Selection of Grooves from Norway (MeloDisc / Tuba Records AS) Maria Mena: Mellow (Sony Music - Columbia) Morten Abel: Being everything - knowing nothing (EMI Music Norway) Motorpsycho: The Tussler (Stickman Records) Noxagt: Turning It Down Since 2001 (Safe as Milk Records) Ole Staveteig: Plays Jimi Hendrix (C+C Records) Silver: White Diary (Bad Afro Records) Sissy Wish: You may breathe... (Bauta Records) Sondre Lerche: Two Way Monologue (EMI Music Norway - Virgin) St Thomas: Hey Harmony (Racing Junior ) Surferosa: Shanghai My Heart (Versity Music AB) Susanna and the Magical Orchestra: List of Lights and Buoys (Rune Grammofon) The Aller Værste: Materialtretthet (Rec 90) The Mormones: Guide to Good and Evil (Trust Me Records) Unni Wilhelmsen: Hurricane s Eye (St. Cecilia Music) Vidar Busk: Love Buzz (Warner Music Norway - Wea Records) When: Pearl-Harvest (Jester Records) Wholy Martin: Vampïre Songs (Nervous Wrecords) CONTEMPORARY Arne Nordheim: Dodeka (Rune Grammofon) Bjørn Ianke: The Contemporary Solo Double Bass, vol. 3 - Nordheim, Hedstrøm, Xenakis, Hellstenius (Simax Classics) Dan Styffe: Revisited (Simax Classics) Det Norske Solistkor: Nocturnus - Verker av Slettholm, Hegdal, Mostad, Habbestad og Flem (Aurora - Norsk Komponistforening) Frode Haltli: Looking on Darkness (ECM Records) Hans-Kristian Kjos Sørensen: Open (Bis Records) John Persen: Over kors og krone (Aurora) Knut Nystedt: Apocalypsis Joannis (Simax Classics) Lars-Erik ter Jung og Thomas Kjekstad : Twitter Machine (Fabra) Poing: Giants of Jazz (The Legendary Royal Records / Albedo) Ragnhild Berstad: Respiro (Aurora) Siri Torjesen: Fartein Valen - Complete Songs (Simax Classics) Trond Davidsen: Genuine Guitar (Arctic Records) NORWEGIAN (Norwegian lyrics, children etc.) Bayou Blue: Marsjen til New Orleans (Bayou Blue Records) Elias Akselsen: Høstdrømmer (Via Music) Erik Bye: Støv og stjerner (Via Music) Eva Trones: Lille Bille - Barnesanger av Terje Nilsen (children) (Euridice Turn Left) Hege Rimestad - Geirr Lystrup: Fly som en stein (Euridice Turn Left) Jørn Simen Øverli: Pengenes oppmuntrende virkning (Kirkelig Kulturverksted) Lillebjørn Nilsen: Tilbake (Grappa Musikkforlag) Lillebjørn Nilsen: Byen med det store hjertet (Grappa Musikkforlag ) Lillebjørn Nilsen: Portrett (Grappa Musikkforlag ) Lyriaka: Lyriakafabrikken og jakten på de magiske versene (children) (Universial - Lyriaka) Ole Paus og Jonas Fjeld: Tolv rustne strenger (Kirkelig Kulturverksted) Ole Ivars: Hverdag og fest (Tylden & Co AS) Olsenbanden jr. på rocker n (children) (Emi Music Norway AS) Spetakkel: Spetakkel (Port Azur) Terje Formoe med flere: Kaptein Sabeltann (children) (Grappa / Barneselskapet) Uhu! Vol. 3 (children) (Barneselskapet) Vidar Sandbeck: Jordbærstrå (Normann Records) Vidar Sandbeck: En fergemanns vise (Normann Records) Øyonn Groven Myhren: Akkedoria frå Kristiania (Etnisk Musikklubb) 26 27

15 UDs REISESTØTTEORDNINGER. Fra 2003 har Utenriksdepartementet definert MIC som kompetansesenter på musikkfeltet for UDs ambassader og andre utestasjoner. Administrasjon og forvaltning av UDs reisestøtteordning for profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet (02- land) ble fra 2003 delegert til MIC. Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere og hadde i 2004 en ramme på kr Med virkning fra januar 2004 har UD også delegert tilskuddsforvaltningen av støtteordningen til kulturutveksling med land i sør (03-land) til MIC. Ordningen opprettholdes i Utenriksdepartementets navn. Støtteordningen skal prioritere å utvikle musikkprosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere i land i sør. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangere og hadde i 2004 en ramme på kr samlet (02 ordningen) Antall søkere: 179 Totalt søknadsbeløp: kr Innvilget antall søknader: 80 Innvilget til utbetaling: kr samlet (03 ordningen) Antall søkere: 17 Totalt søknadsbeløp: kr Innvilget antall søknader: 13 Innvilget til utbetaling: kr Surferosa, foto: Nicole Nodland REISESTØTTE TIL PROFESJONELLE MUSIKERES KONSERTER I UTLANDET Tildelinger: 2004A Utvalgsmøte i mars 2004 Antall søkere: 98 Totalt søknadsbeløp: kr Innvilget antall søknader: 42 Innvilget til utbetaling: kr Musikere, band, ensembler Prosjekt Beløp 1349, Carpathian Forest, Gorgoroth Europaturné ALOG BadBonn Kilbi festivalen Arild Andersen, Patrice Heral, Carsten Dahl Konsert i Moskva asamisimasa Konserter i utlandet Bergen Domkantori Konsert under Festival d Ile de France Bugge Wesseltoft og Rolf Wallin Female Interfaces Cikada Nordiske Komponistportrætter DEL Konserter - New Zealand Egil Kapstad Informinvest Agency - Russian-Norwegian jazz festival Endresen, Wallumrød og Sten Turne Farmers Market Turné i utlandet F Taktlos festivalen Frost 2 spillejobber i New York Furia Europa turné Gothminister Turné og festivalstøtte Halldis Rønning De Bocht Jan Erik Kongshaug Kvartett Russian-Norwegian Jazz Festival Karl Seglem Release tour Kvedar Kvedar Lars Erik ter Jung Dirigent oppdrag med Brasov Philharmonic Orchestra Liv Merete Kroken, Nils Økland, Lars Underdal Tingingsverk for hardingfele Majorstuen - fiddlers Company DA Stricktly Mundial Midnight Sun Trio Viking Invasion Nils Petter Molvær m/band Europaturne Nils Økland Trio Samarbeid mellom musikere fra Orkenøyene og Norge No Spaghetti Edition No Spaghetti Edition Festval Noora Scandinavia turné Noxagt Noxagt Oslo Sinfonietta Konsert, Huddersfield Contemporary Music Festival Oslo String Quartet OSQ - Tyskland - Dublin POING og Maja Ratkje Turné Østerrike og konsert Huddersfield Rune Grammofon Sonar 2004 showcase Scorch Trio Europaturne, Flaten, Nilssen-Love, Bjørkenheim Silver Europa, juni Solveig Slettahjell Slow Motion Quintet konsert Jazz Baltica festivalen Spunk BadBonn Kilibi festivalen Ståle Kleiberg Requiem i Washington National Cathedral Supersilent Konsert på festival «Jazzkar» i Tallin, Estlnad Surferosa Support turné UK for The Killers The Birds - Per Gisle Galåen Turné Storbritannia WIBUTEE Fesivalturné I Canada Xploding Plastix Festival, turné i Spania juni/juli Cikada pressefoto Wibutee pressefoto: ww.wibutee.net 28 29

16 REISESTØTTE TIL PROFESJONELLE MUSIKERES KONSERTER I UTLANDET 2004B, Utvalgsmøte i november 2004 Antall søkere: 81 Totalt søknadsbeløp: kr Innvilget antall søknader: 38 Innvilget til utbetaling: kr Musikere Prosjekt Beløp Andreas Mjøs Christmas Circus Arild Andersen Promotionkonsert for lansering av ny cd Norge/Italia Arve Henriksen Solo konserter / konserter med japanske musikere Tokyo Atomic Japan Biosphere Southern Hemisphere Tour Bronco Busters Turne Tyskland/Østerrike januar Bruvoll-Halvorsen Festival konsert, Polen El Caco Supportturné F F Fredrik s Wonderful Evening London Free Fall Europaturné Gluecifer Europa turne høst Grex Vocalis Japan juli Hanne Hukkelberg London Helldorado Turne i Europa Ingar Zach / Ivar Grydeland Konserter i Europa og Canada Jacob young Group Konserter i Italia Kari Rueslåtten Turne i Tyskland Karl Seglem Internasjonal Lansering «Femstein» Kirsten Bråten Berg/Lena Willemark/Marilyn Mazur Stemmenes Skygge til Folk BALTICA Majorstuen Strictly Mundial / Folk Alliance Conference Mortiis The unlimited Grudge tour Motif Turné i Europa/Japan Nils Petter Molvær Debut solo konsert Berlin Ralph Myerz & the Jack Herren Band Tour de France Ratkje, Marhaug og Hegre VOICE Real Ones trio Magnet/Vestrheim/St. Thomas - Singer/songwriter Exchange Spirit of Norway Kwetzinsky, Inderhaug, Innervik, Uglevik, Grieg Trio, Tellefsen, Brass Brothers, Food and Come Shine Susanna & the Magical Orchestra Promotion konsert Dublin og Roma Sven Lyder Kahrs Ensemble Recherche Terje Isungset, Unni Løvlid, Asle Karlstad Iceman Is The Launderettes USA turné vår The Mormones Europaturné Trio i ein Fjord Islandsturné august Trio Mediæval USA-turne nov/apr Trond Lossius Elektropoesia (Audiovisuell installasjon) Unni Løvlid og Terje Isungset Turne Frankrike WE Festival i London, torsdag 3. mars Poing foto: Joachim Kotte Nordvik (photographer) & Poing REISESTØTTE TIL KULTURUTVEKSLING MED LAND I SØR (03). Samlet oppstilling for utvalgsmøte i perioden mars til november 2004 Antall søkere: 17 Totalt søknadsbeløp: kr Innvilget antall søknader: 13 Innvilget til utbetaling: kr Musikere Prosjekt Beløp Asamisimasa Konserter i utlandet BIT20 Ensemble Komposisjonsprosjekter på Zanzibar Catharina Chen Solist med Shanghai Symfoniorkester Inderøy Gledesorkester m/dizu Plaatijes Majorstuen - fiddlers Company DA Stricktly Mundial Poing ans Turne i Kina april/mai Samspill Wagner Campos til Norge, møte med norske musikere Sven Lundestad Lima/Peru Terje Mikkelsen Konsert Shanghai Symfoniorkester, norsk musikk og solist Tradisjonel Musica Tradisjonel Musica Transjoik Pakistan Vajas Assiocoation Nomads of the World Women s voice Konsert i Oslo med Mari Boine Kari Rueslåtten, pressefoto fra Arve Henriksen - foto: Rune Mæhre/Rikskonsertene, Maja Ratkje foto MIC Transjoik foto:ole Hesledalen, Asamisimasa foto: MIC 30 31

17 The Music Information Centre Norway s Board of Directors Annual Report 2004 Accounts It is the Board of Directors stated opinion that the presented accounts with the appurtenant annotations present satisfactory information regarding management operations at the Music Information Centre Norway foundation at the turn of the year. The 2004 accounts provide a deficit amounting to NOK At the turn of the year, the Music Information Centre Norway s Board of Directors consisted of the following representatives: Elef Nesheim Jan Paulsen Arnfinn Bjerkestrand Lars Martin Myhre Synne Skouen Einar Solbu Aslak Oppebøen Director of the Board NIRPA Norwegian Independent Record Producers Association NMU Norwegian Musicians Union NOPA Society of Composers and Lyricists Norwegian Society of Composers Rikskonsertene Norwegian Concert Institute Representative of MIC s employees During 2004, 8 Board meetings have been held, out of which two have been extraordinary meetings. In 2004 the board has handled a total of 53 items. Key 2004 subjects were: and 2004 accounts / 2004 and 2005 budgets - Annual Report and audited accounts Appointment of new director - Evaluation of the centre related to the Arts Council Norway s evaluations of activities covered by chapter 320 item 74 on the national budget. - Further development of information activities across the genre-spectrum. - Promotion of Norwegian music at a wide range of festivals and trade fairs nationally as well as internationally. - Relocation of the centre to a rehabilitated Drammensveien 42, Oslo mid MICs 25 th anniversary 2004 activities: International conference in Bergen A Nordic MIC conference in Bergen Facilitation of an IAML/IASA concert and exhibition at the Gamle Logen in Oslo Preparation of a reception staged in collaboration with Norge Digitisation of the contemporary music archive s scores. - Integration of MIC s music industry directory into the Norwegian Arts Directory operated by Kulturnett Norge. - Follow up of projects and daily operations. - Administration of the Ministry of Foreign Affairs travel support programme for professional Norwegian musician s (02) and the MFA s travel support programme for cultural exchange with countries in the Southern Hemisphere. - The Purchase Programme for new Norwegian Phonograms international distribution. The facilities of the Music Information Centre Norway are located at the Tollbugaten 28. At the turn of the year, MIC held 13 permanent appointments with 4 additional staff hired on a free-lance/engagement basis. Music Information Centre Norway s 2004 Activities Throughout 2004, the level of activity at MIC has been high. The centre celebrated its 25 th anniversary by staging an international conference titled Music Information Beyond Politics, Market and Media that drew 110 participants. A separate NORDMIC conference was also held with participants from all Nordic Music Information Centres. Both conferences were held in Bergen in May. In August, MIC arranged a concert for the international delegates to the IAML/ IASA (International Association of Music Libraries and the International Association of Sound Archives). An official 25 th anniversary reception was held at the centre s own facilities in October In celebration of the centennial anniversary of Norwegian independence, five symphony orchestras have joined forces to perform 20 selected Norwegian works from the last century. The project Music in a Free State Norwegian Orchestral Music has been initiated and led by MIC. This represents the first joint collaboration between the five orchestras to date. The project is accompanied by a bi-lingual Norwegian/English book that features articles written by leading Norwegian music researchers and historians. The project s aim is to highlight the qualities of Norwegian orchestral culture and thus lead to increased performances of Norwegian orchestral works nationally as well as internationally. MIC began preparations for the project as early as 2003 and the implementation was carried out in 2004 and continues into Director Morten Walderhaug resigned from his position with effect from 1 August 2004 to take on the assignment as director for the Oslo Philharmonic Orchestra. Head of MIC s Administration, Lisbeth Risnes, was appointed deputy director with effect from 19 June to a new director had been designated. On 23 June 2004 the Board of Directors decided to appoint Svein Bjørkås as MIC s new director. MIC s web-based services were further developed in Fulfilling the ambition of being a genre-neutral information centre for both creators and performers as well as representatives for the professional music scene is a demanding task. In correlation with this ambition, MIC has initiated and completed a number of new projects. The Board of Directors are pleased with the fact that the growth in users of MIC s web-services has continued to increase from 12,7 million pages viewed in 2003 to 16,4 million in The number of unique users was doubled from to 1,2 million during the same time frame. To a certain degree, much of the increased popularity of MIC s web-services can be attributed to ballade.no s success, and it is beyond any doubt that the centre s relevance as a conveyor of information and news on the Norwegian music scene has been bolstered in As of 2003, the Norwegian Ministry of Foreign Affairs has identified MIC as its competence centre in the field of music for the Ministry s embassies and other representations. In accordance with this definition of MIC s relation to the Ministry of Foreign Affairs, the administration of the MoFA s travel grant programme for professional musicians public performances abroad (02 countries) has been delegated to MIC. On an annual basis there are two application deadlines. A jury made up of external representatives present its proposal of recipients eligible for financial support. Since the administration of the programme was transferred to MIC and subsequently promoted on the centres web-sites, one has experienced a substantial increase of inquires and applications. In 2004, allotments totalled app. NOK A total of 197 applications from 80 musicians, bands or ensembles were submitted to MIC. With effect from 1 January 2004, the MFA has delegated the administration of the travel support programme for cultural exchange projects with countries in the southern hemisphere (03-countries). The scope of the programme is to stimulate to and develop collaboration between professional artists and/or institutions in Norway and countries in the Southern Hemisphere. The programme s scope includes all genres and operated in 2004 a budget that amounted to NOK Support was allocated to 13 recipients out of the 17 submitted applications. The Purchasing Programme for New Norwegian Phonograms is administered by the Arts Council Norway. MIC s role in relation to this programme is to provide information on the purchased phonograms and to distribute these records to their international recipients saw a total of 110 titles distributed to 262 recipients in 53 countries over two shipment rounds (2003B and 2004A). It is the Board of Directors conclusion that a number of significant initiatives have been carried out in an exemplary fashion during the year of The deficit will be covered by MIC s equity. 32 ANNUAL REPORT - MUSIC INFORMATION CENTRE NORWAY ANNUAL REPORT - MUSIC INFORMATION CENTRE NORWAY

18 At the turn of 2004, the Music Information Centre Norway has registered compositions from 322 authors and it administers a collection of works, out of which are manuscripts in original form. During 2004, 250 new compositions have been registered. To produce, promote and distribute performance materials to concert institutions and performers world-wide is a mammoth task. Over the course of 2004, MIC has produced performance material for 15 new works 11 works have seen their premieres based on material provided by MIC. A total of 61 major works by Norwegian composers have been provided for concert institutions and performers tours, performances and CD-recording sessions all over the world. Starting in 2003, MIC initiated an Arts Council Norway supported project that entails digitisation of the centre s score archives. To meet the requirements of the project, MIC has purchased advanced scanning, storage and photo-copying equipment and begun the process of scanning the scores. During the year, app works have been transferred to digital formats. It is an intention to scan the majority of the centre s archive materials within the time frame set by the project; mid A part of the project is devoted to explore the possibilities for future digital distribution of scores and performance materials. Last year saw MIC working actively for a strong Norwegian presence at the Radio France s contemporary music festival Présences in Paris, 30 January to 14 February MIC was instrumental in the process that led to participation by the Bergen Philharmonic Orchestra and The Norwegian Girl Choir to the festival and performances of works by among other composers Geirr Tveitt, Lasse Thoresen and Nils Henrik Asheim. The collaboration has resulted in a lasting focus on Norwegian at the festival as witnessed by Lasse Thoresen being represented with several works at Présences 2005 and also a performance by the Norwegian Radio Orchestra. Plans have been laid for a Norwegian programme at the festival in has also seen MIC taking on the task of co-ordinating the Norwegian participation at the Musikmesse Frankfurt in March (in collaboration with Norwegian music publishers) and the world music expo Womex in Essen, Germany in October (a joint venture with Music Export Norway). MIC was also present with delegates at the MIDEM in Cannes, by:larm in Bergen, Bergen International Festival, Risør Chamber Music Festival, Hardanger Music Fest in Ullensvang, Nordic Music Days in Copenhagen and PopKomm in Berlin. The Music in a Free State project has also spawned MIC presence in Trondheim, Bergen, Stavanger and Oslo. The Board of Directors would like to thank MIC s administration, all contributors and partners for their commitment and efforts presented during Oslo, 15 February 2005 The Board of Directors of the Music Information Centre Norway foundation. Elef Nesheim Synne Skouen Helge Skansen, Chairman of the Board Deputy rep. Arnfinn Bjerkestrand Jan Paulsen Per Husby Deputy rep. Aslak Oppebøen Svein Bjørkås Director 34 ANNUAL REPORT - MUSIC INFORMATION CENTRE NORWAY

19

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr

Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Chamber of Commerce Org nr Årsregnskap 2015 Næringsforeningen i Drammensregionen Org nr 970 540 636 RESULTATREGNSKAP Note 2015 2014 Kontingenter 3 334 175 3 072 137 Administrasjonsinntekter 1 362 710 1 372 148 Andre driftsinntekter

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392!

ÅRSREGNSKAP!2014!!!!! Organisasjonsnummer!880!349!392! ÅRSREGNSKAP2014 Organisasjonsnummer880349392 Resultatregnskap Østnorsk jazzsenter Driftsinntekter Note 2014 2013 Tilskudd 2 6 149 818 5 972 742 Annen driftsinntekt 582 766 205 666 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HARSTAD 9402 HARSTAD Årsregnskap for 2016 9402 HARSTAD Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

MICs forvaltning av UDs tilskuddsordninger for reisestøtte og prosjektmidler, musikk Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning 2009

MICs forvaltning av UDs tilskuddsordninger for reisestøtte og prosjektmidler, musikk Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning 2009 MICs forvaltning av UDs tilskuddsordninger for reisestøtte og prosjektmidler, musikk Årsrapport, regnskap og revisjonsberetning 2009 Donkeyboy (Arne Aronsen) Support for a-ha, november 2009. Støttet med

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2016 Organisasjonsnummer: 971568518 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 2 12 048 880 12 427 272 Sum driftsinntekter 12 048 880 12 427 272

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper

Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap Noter. Note 1 Regnskapsprinsipper Leangbukten Båtforenings AL Årsregnskap 2012 Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger

Ishockeyklubben Stavanger 4009 Stavanger Årsregnskap for 2016 4009 Stavanger Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland

Resultatregnskap. Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold. Bergen og Hordaland Resultatregnskap Fri - Foreningen For Kjønns- og Seksualitetsmangfold Driftsinntekter og driftskostnader Bergen og Hordaland Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 4 1 500 908 1 603 483 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

ÅRSMELDING+2011+ + + + + +

ÅRSMELDING+2011+ + + + + + ÅRSMELDING+2011+ + + + + + + 1.+Innledning+...+4 2.+Organisasjon+...+5 2.1+Organisasjon+...+6 2.1.1Formål...6 2.1.2Rådet...6 2.1.3Styret...6 2.1.4Programkomité...7 2.1.5Valgkomité...7 3.+Innhold+og+fakta+2011+...+8

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av:

Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Årsregnskap 2010 for Stiftelsen Halten N D M Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Regnskapsførernummer 975855635 Årsberetning 2010 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer:

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: Årsregnskap 2015 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

RESULTATREGNSKAP FOR

RESULTATREGNSKAP FOR RESULTATREGNSKAP FOR 2014-2015 BALANSE pr 31.12.2015 Oslo, 10. mars 2016 Styret i Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Noter til regnskapet 2015 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan Regnskapsprinsipper Generelt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Hitra Næringsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Hitra Næringsforening Foretaksnr. 979187548 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver som interesseforening for næringslivet i Hitra Kommune. Utvikling i resultat og stilling

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 UNGT ENTREPRENØRSKAP FINNMARK. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 985 798 877 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2009 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Årsregnskap. NOR Rating

Årsregnskap. NOR Rating Årsregnskap NOR Rating 2015 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Andre inntekter 2 648 677 529 856 Sum driftsinntekter 648 677 529 856 Lønns- og personalkostnader

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5

Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Nell-ge~ uøfferrbøød 2CL5 Resultatregnskap 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 INNTEKTER Sponsor- og salgsinntekter 2 144 479 764 848 Offentlige tilskudd 2 3 353 284 2 414 364 Andre

Detaljer