MUSIKKINFORMASJONSSENTERET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MUSIKKINFORMASJONSSENTERET"

Transkript

1 MUSIKKINFORMASJONSSENTERET MUSIC INFORMATION CENTRE NORWAY Årsmelding- Annual report 2004

2 INNHOLD STYRETS ÅRSBERETNING FOR Formalia / regnskap... 4 Virksomheten i Musikkinformasjonssenteret, MIC... 5 REGNSKAP... 7 REVISJONSBERETNING VIRKSOMHETSRAPPORT FOR MUSIKKINFORMASJONSSENTERET KORT OM MIC Formål: MICs viktigste oppgaver: STYRET ADMINISTRASJONEN Ansatte års jubilanter Avtalefestet pensjon - AFP Arbeidsmiljø/trivsel/sykefravær Utleie av lokaler Økonomi og regnskap Internseminar Flytting til Drammensveien IAMIC NORDMIC NOMUS Nordisk Ministerråds Musikkfaglige Komité Editio Norvegica AS Music Export Norway Music Beyond Politics, Market and Media NORDMIC-konferansen i Bergen, mai MICs samarbeid med Utenriksdepartementet MICs deltakelse i råd, styrer og utvalg ARKIV- OG PRODUKSJONSVIRKSOMHETEN Digitalisering av MICs manuskriptarkiv Utskriving av stemmer til verk for orkester / ensemble Fremføringer i 2004 med leiemateriale fra MIC INFORMASJONSAVDELINGEN Et eget århundre MIDEM Presences by:larm Musikmesse Frankfurt Risør Kammermusikkfest IAML/IASA konferanse Øyafestivalen PopKomm Womex Nettsidene Innkjøpsordningen UDs REISESTØTTEORDNINGER Annual Report

3 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2004 Formalia / regnskap Etter styrets oppfatning gir det framlagte årsregnskap, med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften av stiftelsen Musikkinformasjonssenteret ved årsskiftet. Regnskapet for 2004 viser et underskudd på kr Ved utgangen av året hadde MIC følgende styre: Elef Nesheim Jan Paulsen Erling Andersen, varamedlem Arnfinn Bjerkestrand Tore Nordvik, varamedlem Lars Martin Myhre Per Husby, varamedlem Synne Skouen Peter Tornquist, varamedlem Einar Solbu Helge Skansen, varamedlem Aslak Oppebøen Torkild Hansen, varamedlem Styreleder FONO Foreningen norske plateselskaper MFO Musikernes fellesorganisasjon NOPA Foreningen norske komponister og tekstforfattere NKF - Norsk komponistforening Rikskonsertene Ansattes representant Det ble avholdt 8 styremøter i 2004, hvorav to ekstraordinære. Styret behandlet i alt 53 saker. De viktigste sakene i 2004 var: - Regnskap 2003 og 2004 og budsjett 2004 og Årsrapport og årsregnskap Ansettelse av ny direktør - Egenevaluering i forbindelse med Norsk kulturråds evaluering av tiltak på statsbudsjettet kap. 320, post 74 - Videreutvikling av sjangerbredden i informasjonsarbeidet - Promotering av norsk musikk på et stort antall festivaler og messer i inn og utland - Vedtak om og forberedelser til flytting til Drammensveien 42, Oslo, medio MICs 25-års jubileum - tiltak Arrangering av internasjonal konferanse i Bergen - Arrangering av Nordisk MIC-konferanse i Bergen - Arrangering av IAML/IASA konsert og utstilling i Gamle Logen - Arrangering av mottagelse i samarbeid med Norge Digitalisering av samtidsmusikkarkivet - Integrering av MICs bransjeregister med Norsk Kunstnerregister - Kulturnett Norge - Oppfølging av prosjekter og daglig drift - Forvaltingen av UDs reisestøtte for profesjonelle musikere i utlandet (02) og UDs reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03) - Innkjøpsordingen for norske kvalitetsfonogram, distribusjon internasjonalt MIC er lokalisert i Tollbugaten 28 i Oslo. Ved utgangen av året hadde MIC 13 faste stillinger, i tillegg var 4 ansatt på frilansbasis/engasjement. Blant de fast ansatte er 5 kvinner. En av to på engasjementer er kvinne. MIC hadde også i 2004 to personer på praksisplass via Aetat, hvorav en kvinne. Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn. Stiftelsen har innarbeidet retningslinjer som tar sikte på at det ikke forekommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Etter styrets vurdering er arbeidsmiljøet i stiftelsen godt. Stiftelsen fører i henhold til gjeldende regler, oversikt over sykefraværet blant de ansatte. Sykefraværet i 2004 har vært på 10,2 % mot 7,84% i Det har ikke vært personskader eller ulykker av noen art i Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Det har ikke vært aktivitet i selskapet Editio Norvegica AS, som i sin helhet eies av MIC. Styret konstaterer at en rekke betydelige satsinger er gjennomført på en god måte i Underskuddet vil bli dekket og ført mot MICs egenkapital. Årsregnskapet for 2004 er utarbeidet under denne forutsetning. Virksomheten i Musikkinformasjonssenteret, MIC Det var høy aktivitet i MIC i Senteret markerte sitt 25-års jubileum ved å arrangere en internasjonal konferanse Music Information Beyond Politics, Market, and Media med i alt 110 deltagere, samt en NORDMIC-konferanse med deltagere fra alle de nordiske musikkinformasjonssentrene. Begge konferansene fant sted i Bergen i mai. MIC arrangerte i august en konsert for de internasjonale deltagerne på IAML/IASA (International Association of Music Libraries og International Association of Sound Archives). Offisiell mottagelse i forbindelse med MICs 25-års jubileum fant sted i egne lokaler i oktober I sammenheng med hundreårsmarkeringen av norsk selvstendighet har fem symfoniorkestre gått sammen om å spille 20 utvalgte norske verk fra de siste 100 år. Prosjektet Et eget århundre er initiert og ledet av MIC. For første gang har man fått til et samarbeid mellom de største symfoniorkestrene. Prosjektet ledsages av en norsk-engelsk bok med artikler av ledende norske musikkforskere og -historikere. Prosjektet setter seg fore å belyse kvalitetene i den norske orkesterkulturen med det formål at norske orkesterverk fra det 20. århundret oftere skal få klinge i konsertsalene og begeistre et voksende publikum i inn- og utland. MIC startet allerede i 2003 forberedelsene til prosjektet, som gjennomføres i løpet av 2004 og Direktør Morten Walderhaug sa opp sin stilling i MIC fra 1. august 2004 for å tiltre som direktør for Oslo Filharmoniske Orkester. Administrasjonssjef i MIC, Lisbeth Risnes, ble konstituert som direktør fra 19. juni og frem til ny direktør ble ansatt. Styret vedtok 23. juni 2004 å ansette Svein Bjørkås som ny direktør fra 1. oktober Bjørkås kom fra jobben som forskningsleder i Norsk kulturråd. MIC fortsatte i 2004 arbeidet med videreutvikling og oppfølging av senterets tjenester på nett. Målsetningen om å være et sjangeruavhengig informasjonssenter for både skapende og utøvende musikere og aktørene i det profesjonelle musikklivet i sin helhet er krevende. En rekke nye tiltak er gjennomført i så måte. Styret konstaterer med glede at veksten i antall brukere av MICs nettjenester fortsatte å øke betydelig fra 12,7 millioner sidevisninger i 2003 til 16,4 millioner i Antall unike lesere ble doblet fra til 1,2 millioner i samme tidsrom. Mye av dette skyldes Ballades suksess, og det er hevet over tvil at senterets relevans som informasjons- og nyhetsformidler på vegne av aktørene i norsk musikkliv er styrket i Fra 2003 har Utenriksdepartementet definert MIC som kompetansesenter på musikkfeltet for UDs ambassader og andre utestasjoner. Administrasjon og forvaltning av UDs reisestøtteordning for musikeres konserter i utlandet (02-land) ble fra 2003 delegert til MIC. Tilskuddsordningen har som formål å yte støtte til reise- og oppholdskostnader i forbindelse med profesjonelle norske musikeres offentlige konserter i utlandet. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og hadde i

4 en ramme på Til sammen 80 musikere, band eller ensembler mottok tilskudd eller tilsagn om tilskudd i løpet av året. Det kom inn 197 søknader. Med virkning fra januar 2004 delegerte UD også forvaltningen av reisestøtteordningen til kulturutveksling med land i sør (03-land) til MIC. Ordningen skal prioritere å utvikle musikkprosjekter i samarbeid med profesjonelle kunstnere og/eller institusjoner i land i sør. Tilskuddsordningen omfatter alle sjangre og hadde i 2004 en ramme på NOK Det ble gitt midler til 13 av totalt 17 søkere. Innkjøpsordningen for fonogrammer administreres av Norsk kulturråd. MICs rolle i forhold til denne ordningen er å informere om de innkjøpte fonogrammene og distribuere disse til utenlandske mottakere. I 2004 ble det distribuert til sammen 110 titler til 262 mottakere i 53 land i løpet av to forsendelsesrunder. Ved utgangen av 2004 har MIC registrert en samling på i alt verker skrevet av 322 komponister av verkene utgjøres av manuskriptsamlingen som formidles av MIC. 250 nye komposisjoner ble registrert i løpet av Det utføres et omfattende og kontinuerlig arbeid med produksjon og formidling av framføringsmateriell til framføringsinstitusjoner og utøvere verden over. MIC har i løpet av 2004 produsert framføringsmateriale til 15 verker, og 11 verker har vært urframført med materiale fra senteret. Totalt 61 større verk av norske komponister ble formidlet til framføringsinstitusjoner i inn- og utland i løpet av året, både til en og flere framføringer, turnéer og CD-innspillinger. Arbeidet med å digitalisere senterets notearkiv ble igangsatt i 2003 med prosjektstøtte fra Norsk kulturråd. I den forbindelse har senteret gått til anskaffelse av avansert utstyr til skanning, lagring og utskrift/kopiering. Innskanning av notematerialet pågikk i hele Ved årets utgang var ca verk overført til digitalt format. Det er et mål at man innen prosjektperiodens utløp medio 2005 vil ha skannet mesteparten av senterets arkivmateriale. En del av prosjektet er også å utrede mulighetene for framtidig digital formidling av notemateriale. MIC arbeidet aktivt og var en av pådriverne for en sterk norsk tilstedeværelse under Radio France s festival for samtidsmusikk «Présences» i Paris , og medvirket til at Bergen Filharmoniske Orkester og Det Norske Jentekor deltok på festivalen med verker av bl.a. Tveitt, Thoresen og Asheim. Samarbeidet har resultert i et flerårig fokus på norsk musikk ved festivalen, bl.a. er Lasse Thoresen i 2005 representert med flere verk og dessuten skal Kringkastingsorkesteret spille. Det er også lagt planer for norsk program på festivalen i MIC har i løpet av 2004 deltatt på bl.a. MIDEM i Cannes, by:larm i Bergen og har hatt ansvaret for Norges tilstedeværelse under Musikmesse Frankfurt i mars (i samarbeid med norske forlag), Festspillene i Bergen, Risør Kammermusikkfestival, Hardanger Musikkfest i Ullensvang, PopKomm i Berlin, verdensmusikkmessen Womex i Sevilla i oktober (i samarbeid med Music Export Norway) og Nordiske Musikkdager i København. I tillegg har MIC vært representert i Trondheim, Bergen, Stavanger og Oslo i forbindelse med prosjektet Et eget århundre. Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER Driftsstøtte stat Annen offentlig støtte Støtte fra andre Overført ubrukte prosjektmidler neste år Egeninntekter Refusjoner (leietakere og diverse) Andre inntekter SUM NETTO DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Lønn og sosiale kostnader Avskrivninger Kontor- og adm.kostnader Andre driftskostnader SUM FASTE DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSPOSTER Renteinnntekter Rentekostnader Finanskostnader SUM FINANSPOSTER RESULTAT Styret takker administrasjonen, samtlige bidragsytere og samarbeidspartnere for deres innsats og engasjement for MIC i løpet av Oslo, 15. februar 2005 Styret i Stiftelsen Musikkinformasjonssenteret 6 7

5 BALANSE EIENDELER NOTE ANLEGGSMIDLER VARIGE DRIFTSMIDLER Inventar, kontormaskiner, driftsløsøre SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer Langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER FORDRINGER Kundefordringer Andre fordringer SUM FORDRINGER BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE Bankinnskudd, kontanter SUM BANKINNSKUDD,KONTANTER OG LIGNENDE SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Grunnkapital Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Leverandørgjeld Skyldige off. avgifter Ubrukte prosjektmidler Øvrig kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD NOTER TIL REGNSKAPET 2004 FOR MUSIKKINFORMASJONSSENTERET NOTE 1: Regnskapsprinsipper og virkninger av prinsippendringer. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Utestående fordringer: Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for mulig tap. Av utestående fordringer har kr forfall senere enn et år etter regnskapsårets utgang. Gjeld: Ingen del av gjelden har forfall senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Prinsipper for inntektsføring og kostnadsføring: Transaksjonsprinsippet er lagt til grunn for regnskapsføring og måling. Inntektene er resultatført når de er opptjent, og utgiftene er kostnadsført i samme periode som den tilhørende inntekt. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler: Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrevet til virkelig verdi når verdiforfallet forventes ikke å være forbigående. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varige driftsmidler: Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. NOTE 2: Varige driftsmidler Anleggsmidler: Anskaffelseskost kr Tilgang 2004 kr Anskaffelseskost kr Akkumulert avskrivning pr kr Balanseført verdi pr kr Årets ordinære avskrivninger kr Sats for avskrivninger 10-33,33% NOTE 3: Aksjer og andeler Posten aksjer vedrører følgende poster: Editio Norvegica A/S 0 Music Export Norway A/S Sum Musikkinformasjonssenteret eier 100% av aksjene i Editio Norvegica A/S med kostpris kr Aksjene ble nedskrevet til 0,- i regnskapet for Øvrige aksjeposter er bokført til kostpris. 8 9

6 NOTE 4: Bundne midler Av innestående på bank utgjør kr bundne skattetrekksmidler. NOTE 5: Ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv. Lønnskostnader består av følgende poster: Lønninger, honorarer mv Folketrygdavgift Refusjon lønn Pensjonskostnader Andre lønnskostnader Sum lønnskostnader Godtgjørelser : Daglig leder, lønn (Morten Walderhaug og Svein Bjørkås) Annen godtgjørelse Styret Gjennomsnittlig antall ansatte: I 2004 utgjorde 5 av de ansatte kvinner Revisor: Kostnadsført revisjonshonorar for 2004 utgjør kr Her utgjør honorar for bistand kr Beløpet er inklusive merverdiavgift. NOTE 6: Egenkapital Sum egenkapital Pr Årets resultat Pr NOTE 7: Pensjonsordning Musikkinformasjonssenteret har en kollektiv pensjonsordning som i 2004 omfatter 14 personer. Balanseføring er ikke foretatt i regnskapet. Årets pensjonspremie utgjør kr I 2004 er det betalt premie og innbetalt på premiefond slik at kostnadene i regnskapet er kr hensyntatt ansattes egenandel. Ved årets slutt utgjør pensjonspremiefondet kr Det er i regnskapet avsatt kr til innbetaling til premiefond

7 VIRKSOMHETSRAPPORT FOR MUSIKKINFORMASJONSSENTERET KORT OM MIC Musikkinformasjonssenteret MIC - ble opprettet under navnet Norsk Musikkinformasjon i 1979, på initiativ av Norsk komponistforening og Norsk kulturråd. MIC får driftsmidler via Kulturdepartementet. Budsjettrammen i 2004 var på kr , hvorav det statlige driftstilskuddet utgjorde kr I 2004 hadde MIC 13 fast ansatte. MIC er organisert som en stiftelse. Stifterne er Norsk Komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og tekstforfattere. (NOPA), Musikernes fellesorganisasjon (MFO), Rikskonsertene (RK) og Foreningen norske plateselskaper (FONO). MIC er norsk seksjon av International Association of Music Information Centres - IAMIC, som organiserer musikkinformasjonssentre i 42 land. Formål: Musikkinformasjonssenteret har som formål å arbeide for økt bruk av norsk musikk i inn- og utland. Musikkinformasjonssenteret skal aktivt informere om og profilere kvalitetene i det profesjonelle norske musikkliv (komponister, utøvere og andre aktører) uavhengig av sjangertilhørighet og kunstnerisk/estetisk ståsted. Musikkinformasjonssenteret skal være en sentral samarbeidspartner for aktørene i norsk musikkliv og norsk offentlighet. Musikkinformasjonssenteret skal utvikle gode tjenester innen publisering av musikkverk og formidling av informasjon om norsk musikkliv som, med basis i senterets offentlige tilskudd, også skal generere egeninntekter for å styrke videreutviklingen av senteret. Med «norsk musikk» menes musikk av opphavsmenn eller utøvere som har norsk statsborgerskap, eller som bor og hovedsakelig virker i Norge. Stiftelsen har et ideelt / kulturelt formål. Eventuelle overskudd skal anvendes i tråd med stiftelsens formål. 12 MICs viktigste oppgaver: Forvaltning av en samling på over 7000 norske musikkverk i originalmanuskript. Produksjon av framføringsmateriell for norske musikkverk, samt distribusjon og formidling av dette til framføringsinstitusjoner og utøvere verden over. Informasjon om og profilering av norske skapende og utøvende tonekunstnere, og andre bransjeaktører i innog utland. Ansvarlig utgiver av mic.no og ballade.no, Norges største nettavis for musikk. Ansvarlig utgiver av mic.no/english som er en viktig nettportal til norsk musikkliv for utlandet, med nyheter, oversikt over skapende og utøvende kunstnere, verkfortegnelser, diskografier, begivenhetskalender, bransjeregister, institusjoner osv. Organisering av og medvirkning til norsk tilstedeværelse på sentrale musikkmesser i utlandet. Rådgivnings- og kompetansesenter for musikklivets beslutningstakere, media, forskere og andre i inn- og utland. Internasjonal distribusjon og profilering av Norsk kulturråds innkjøpsordning for nye norske fonogrammer. Vedlikehold og oppdatering av landets mest komplette kontakt- og bransjeregister for norsk musikkliv. Forvaltningsorgan for Utenriksdepartementets reisestøtteordninger til profesjonelle musikeres konserter i utlandet Medvirkning i Utenriksdepartementets Råd for internasjonal kultur- og samfunnskontakt. Norsk seksjon av IAMIC, som organiserer 43 tilsvarende sentre i 42 land. Administrasjon av det to-årige prosjektet: «Verdensmusikken i Norden» ( ) på vegne av NOMUS og Nordisk Ministerråd. 2. STYRET Styret med personlige vararepresentanter hadde følgende sammensetning i 2004: Etter oppnevning av styret: Elef Nesheim - styreleder Etter oppnevning av Norsk Komponistforening: Synne Skouen - styremedlem Peter Tornquist - nestleder Etter oppnevning av NOPA: Lars Martin Myhre - styremedlem Per Husby - varamedlem Etter oppnevning av Musikernes fellesorganisasjon: Arnfinn Bjerkestrand styremedlem Tore Nordvik - varamedlem Etter oppnevning av Rikskonsertene: Einar Solbu styremedlem Helge Skansen - varamedlem Etter oppnevning av FONO Jan Paulsen styremedlem Erling Andersen - varamedlem Ansattes representant: Aslak Oppebøen - styremedlem Torkild Hansen varamedlem Observatør fra Ny Musikk: Anders Eggen observatør Lars Petter Hagen (vara observatør) Det er i 2004 avholdt 8 styremøter, hvorav to ekstraordinære. Styret behandlet i alt 53 saker De viktigste sakene i 2004 var: - Årsrapport og årsregnskap Budsjett Ansettelse av ny direktør - Egenevaluering i forbindelse med Norsk kulturråds evaluering av tiltak på statsbudsjettet kap. 320, post Videreutvikling av informasjonsarbeidet i forbindelse med sjangeruavhengighet. - Nye tiltak i forlengelse av ny formålsparagraf - Vedtak om og forberedelser til flytting til Drammensveien 42, Oslo, medio MICs 25-års jubileum - tiltak Arrangering av internasjonal konferanse i Bergen 13 - Arrangering av NORDMIC-konferanse i Bergen - Arrangering av utstilling og konsert for IAML/IASA i Gamle Logen - Arrangering av mottagelse i samarbeid med Norge Digitalisering av samtidsmusikkarkivet. - Integrering av MICs bransjeregister med Norsk Kunstnerregister - Kulturnett Norge - Oppfølging av prosjekter og daglig drift - Forvaltingen av UDs reisestøtte for profesjonelle musikere i utlandet (02) og UDs reisestøtte til kulturutveksling med land i sør (03). - Innkjøpsordingen for norske kvalitetsfonogram, distribusjon internasjonalt. 3. ADMINISTRASJONEN Musikkinformasjonssenteret er organisert i tre avdelinger: informasjonsavdelingen, arkiv- og produksjonsavdelingen og administrasjonsavdelingen. I de tre avdelingene arbeidet følgende personer: Informasjonsavdelingen: Hilde Holbæk-Hanssen, seniorkonsulent Aslak Oppebøen, redaksjonssjef / informasjonskonsulent / IT-ansvarlig Arvid Skancke-Knutsen, redaktør for Ballade Tomas Lauvland Pettersen, informasjonskonsulent / redaktør mic.no/english Arkiv- og produksjonsavdelingen: Torkild Hansen, Karen Rygh, David Putney, Frank Tveor Nordensten, Janos Nemeth, Administrasjonsavdelingen: avdelingsleder bibliotekar produksjonssekretær stemmeskriver/ noteproduksjon (60% stilling) produksjonssekretær. Sluttet i MIC 31. april Morten Walderhaug, direktør til 31. juli 2004 Lisbeth Risnes, administrasjonssjef. Konstituert direktør fra 18. juni til 31. september Svein Bjørkås, direktør fra 1. oktober Camilla Oppegaard, regnskapssekretær Karoline Røed Tønnesen, resepsjonist Engasjementer Knut Steen, journalist i ballade.no (100% stilling) Hild Borchgrevink, journalist i ballade.no (40% stilling fra )

8 Kyrre Tromm Lindvig, journalist i ballade.no (60% stilling fra jan-juni, 20% fra sep-des) Halvor Vollstad, engasjement i Verdensmusikken (100% stilling fra ) Vikar: Bente Kalsnes Tomas Lauvland Pettersen hadde pappapermisjon fra 15. november Bente Kalsnes vikarierte i hans sted som journalist/info-medarbeider frem til 1. mars Ny direktør: Morten Walderhaug varslet styrets leder 30. april om at han kom til å fratre sin stilling som direktør i MIC for å tiltre stillingen som direktør for Oslo Filharmoniske Orkester. Morten Walderhaug sluttet i MIC 1. august 2004, men avviklet ferie fra 18. juni. På ekstraordinært styremøte 6. mai ble Lisbeth Risnes konstituert som direktør i MIC fra 19. juni 2004 frem til ny direktør ble ansatt. Styret vedtok 23. juni 2004 å ansette Svein Bjørkås som ny direktør fra 1. oktober Bjørkås kom fra jobben som forskningsleder i Norsk kulturråd. Praksisplass: Ivar Lundsten hadde praksisplass i MIC fra til Fra 23. august har Margrethe Bue hatt praksisplass i MIC. 25-års jubilanter. Lisbeth Risnes og Hilde Holbæk-Hanssen feiret i års jubileum som ansatte i MIC. Avtalefestet pensjon - AFP 9 av de ansatte i MIC fagorganiserte seg i MFO i Styret vedtok på styremøte 23. juni å gå inn for administrasjonens forslag om opprettelse av en AFPordning for de ansatte i MIC. Arbeidsmiljø/trivsel/sykefravær Sykefraværet i 2004 var på 10,2 % mot 7,8% i MIC engasjerte i 2003 fysio- og ergoterapeut Bente Andresen til å undersøke arbeidsplassmiljø med tanke på forebygging av belastningsskader. Dette arbeidet ble videreført i Det er gjennomført justeringer, løsninger og nyinvesteringer for å bedre arbeidsforholdene der dette var nødvendig. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige ansatte. Utleie av lokaler MIC leier ut lokaler til Jazzarkivet, Visearkivet, Oslo Jazzfestival, Music Interactive, Ny Musikk og Ultimafestivalen. Det ble i løpet av året gjennomført leieboermøter. I forbindelse med flytting til Drammensveien 42 har MIC inngått avtale med gårdeier om at Ny Musikk, Ultima og Oslo Jazzfestival inngår egne leiekontrakter Music Interactive International flyttet ut av lokalene høsten 2004 da firmaet gikk konkurs. MIC og dets leietakere gjennomfører fast en gang i måneden sosial og faglig nettverksbygging. Økonomi og regnskap MIC kjøpte i 2004 regnskapstjenester av Økonomi Bistand (ØB). Selskapet har i mange år har vært vår konsulent på dataprogram til regnskaps- og ordresystemer. Det utvidede samarbeidet om regnskapstjenester fungerer tilfredsstillende. Da MICs regnskapsmedarbeider gikk ut i svangerskapspermisjon i mars 2004, er daglige regnskapstjenester kjøpt av Økonomi Data. Internseminar I forbindelse med MICs 25-års jubileum, ble det arrangert internt seminar for de ansatte i dagene september Hovedtema var praktiske konsekvenser som følge av senterets nye vedtekter. For å sikre at MICs arbeid og ressursmessige prioriteringer leder til oppfylling av organisasjonens kortsiktige og langsiktige mål, ble det satt i gang en intern strategiprosess. Denne prosessen er tenkt som en del av den løpende virksomhet der nye strategielementer utvikles og tilføyes de eksisterende etter behov. Seminaret for personalet i Barcelona hadde som siktemål å sette i gang en åpen refleksjon om MICs kontekstforståelse, posisjon, ressurser og arbeidsmåter. Alle deltakerne holdt forberedte innledninger, og innledningene ble fulgt opp med plenumssamtaler. I løpet av de tre dagene seminaret pågikk, ble en omfattende vifte av tema og problemstillinger belyst og drøftet. Arbeidet med å finne konkrete løsninger på disse utfordringene skal gis høy prioritet fra og med inngangen til Hele personalet ser ut til å stille seg bak både situasjonsforståelsen og ambisjonene, og det vises stor vilje til å gå løs på de utviklingsprosessene som er nødvendig for å komme videre. MICs ansatte på seminar i Barcelona Et element i den pågående strategiutviklingsprosessen er også knyttet til sonderinger mellom kulturpolitikkstyrte og markedsbaserte prosesser i ulike deler av musikkfeltet. Begge deler er til stede i musikklivet og har derfor relevans for musikkinformasjonsarbeidet. Problemstillingen er av betydning for hvilken kompetanse- og oppgaveprofil som skal utvikles i MIC. Og den aktualiseres gjennom det økte fokuset på kultur og næring som for tiden preger det politiske ordskiftet. Flytting til Drammensveien 42 I april 2003 foreslo Kulturdepartementet en samlokalisering av Norsk Musikksamling, MIC, Norsk Visearkiv og Norsk Jazzarkiv, samt et eventuelt nytt populærmusikkarkiv, på Solli plass. MIC var positiv til ideen om en samordning av beslektede institusjoner. Styret vedtok 20. april 2004 å gå inn for samlokaliseringen. Planlegging av de nye lokalene og forberedelse av flytteprosessen ble gitt høy prioritet i alle avdelinger. MIC har engasjert ØKAW Arkitekter som konsulent for planleggingsarbeidet. IAMIC International Association of Music Information Centres er representert i 42 land. Organisasjonen har to møter i året. Direktør og administrasjonssjef deltok på IAMICs ekstraordinære årsmøte i Nice. Organisasjonens vedtekter ble forandret, i tillegg ble det nedsatt en del komiteer og subkomiteer. MICs administrasjonssjef var ansvarlig for den praktiske delen av arrangementet. Morten Walderhaug var styremedlem med rolle som kasserer. MICs økonomiske transaksjoner på vegne av IAMIC var lagt utenom MICs ordinære regnskaper og budsjetter. Som følge av direktørskifte valgte MIC på IAMICs årsmøte i september å fratre som styremedlem i organisasjonen. Administrasjonssjef i MIC er liaison officer i IAMIC og redaksjonsmedlem i IAMICs nyhetsbrev IAMIC NEWS. Konstituert direktør og påtroppende direktør deltok på IAMICs årsmøte i Warsawa i september. Arrangementet var i samarbeid med Warsaw Autumn Festival. I tillegg til daglige og pågående prosjekter i IAMIC, var årets tema Music in Transition. NORDMIC Direktør Morten Walderhaug var styreleder for NORDMIC frem til han sluttet i MIC 31. juli NORDMIC er et samarbeidsorgan mellom de nordiske musikkinformasjonssentrene. Det har vært avholdt telefonmøter, samt et møte i Warszawa under IAMIC konferansen, og et møte i København under Nordiske Musikkdager i november NOMUS Nordisk Ministerråds Musikkfaglige Komité. NOMUS prosjekt «Verdensmusikken i Norden» leide kontorlokaler i MIC fra 1. januar 2003 til 31. desember Halvor Voldstad var ansatt som prosjektleder. MIC påtok seg arbeidsgiveransvar for Voldstad i nevnte periode. Editio Norvegica AS MIC eier samtlige aksjer i Editio Norvegia AS. Det har ikke vært virksomhet i selskapet i MIC vurderer selskapets framtid. Music Export Norway MIC var sammen med IFPI Norge (International Federation of the Phonographic Industry) initiativtaker til opprettelsen av Music Export Norway (MEN) i 2000 og innehar aksjer og styreverv i selskapet. Selskapet ble etablert for en prøveperiode på 3 år, men fikk fra 2004 innvilget treårig prosjektstøtte av Innovasjon Norge. MIC og Music Export Norway har i 2004 hatt et godt og utstrakt samarbeid

9 Music Beyond Politics, Market and Media - Internasjonal konferanse i Bergen, mai MIC markerte sitt 25-års jubileum også med en internasjonal konferanse i Bergen mai. Blant innlederne var bl.a. nasjonale og internasjonale størrelser som The Wires redaktør Rob Young, BBC-produsent Edward Blakeman og professor i medievitenskap Jostein Gripsrud. Det ble lagt spesiell vekt på rammevilkårene for musikk og musikkformidling i spenningsfeltet mellom media, politikk og musikkindustri, noe som også ble diskutert i den avsluttende paneldebatten. Musikkinformasjonsfeltet er i forandring, og hele musikklivet står overfor store utfordringer, ikke minst på grunn av den sammensmelting vi ser mellom informasjon, marked, politikk og kunst. Med denne konferansen ønsket MIC å øke bevisstheten om de spørsmål og utfordringer dette reiser. Gjennom å bryte opp innleggene på konferansen med musikkinnslag, fikk MIC også presentert unge norske artister for foredragsholdere og deltagere. Følgende artister deltok: Liv Merete Kroken hardingfele, Arve Henriksen trompet, Atle Sponberg fiolin. Det var i alt 110 deltagere fra hele verden. Konferansen ble støttet økonomisk av Nordisk Kulturfond og Norsk kulturråd og har i ettertid fått meget god omtale både for dens faglige innhold og gode foredragsholdere og for god gjennomføring. Bergen kommune holdt en mottagelse for MIC med spesielt inviterte delegater og foredragsholdere i Schøttstuene om kvelden 28. mai. NORDMIC-konferansen i Bergen, mai Annethvert år møtes de ansatte i de nordiske musikkinformasjonssentrene til faglig diskusjoner. MIC valgte som vertsland i 2004 å kombinere NORDMICkonferansen med den internasjonale konferansen i Bergen. I alt 31 deltagere fra de nordiske MIC ene deltok på de to konferansene. Hovedtema for NORDMIC-konferansen, som var støttet av NOMUS, var implementering av de nordiske MIC-basene i European Music Navigator. I tillegg ble det gjennomført gruppediskusjoner for: Webmasters, digitalisering av noter, bibliotekarer og felles nordiske tiltak på området populærmusikk/musikkeksport. Det ble også diskutert felles nordiske satsningsforslag. Direktør Erling Dahl jr. på Troldhaugen stilte lokaler på Troldhaugen til rådighet, og holdt selv et foredrag om Dan Lundberg - Svenskt Visearkiv Atle Sponberg - Fiolin Bergen som musikk- og kulturby. MIC benyttet anledningen til å invitere de nordiske gjestene til konsert i regi av Festspillene i Bergen og omvisning på Troldhaugen. MIC hadde også invitert styreleder Ivar S. Peersen fra BRAK (Bergen Rock Aktører) til å holde foredrag om organisasjonen og Bergens-scenen og det unge aktive produksjonsmiljøet i kommunen. BRAK brakte også livemusikk ut til Troldhaugen og valgte å presentere Andreas Segrov Band for de nordiske delegatene og en del av de internasjonale foredragsholderne. MICs samarbeid med Utenriksdepartementet Fra 2003 har Utenriksdepartementet definert MIC som kompetansesenter på musikkfeltet for UDs ambassader og andre utestasjoner. MIC forvalter UDs reisestøtteordning for profesjonelle musikeres offentlige konserter i utlandet (02-land) og UDs støtteordning til kulturutveksling med land i sør (03-land). Begge ordinger omfatter alle sjangere. Rammen for 02- land var i 2004 NOK , mens rammen for 03- land var NOK (se egen omtale). MICs rolle som kompetansesenter for UD medførte i 2004 en betydelig økning i antall henvendelser fra Norges ambassader og konsulater. MIC forsøker å imøtekomme denne type spørsmål etter beste evne, men det er merkbart at MIC har begrenset personalkapasitet for å håndtere denne type oppgaver på en fullgod måte Det er blitt en tradisjon at UDs aspiranter avlegger MIC et besøk for å få innføring i norsk musikkliv. Den 10. mars 2004 var aspirantene på en heldags innføring i norsk musikkliv i MIC. De fikk innføring i eldre og nyere norsk musikkhistorie, en rekke organisasjoner i norsk musikkliv presenterte seg selv, og et møte med en av utøverne som hadde mottatt støtte fra reisestøtteordningen denne gang Tord Gustavsen fra Tord Gustavsen Trio. Besøket ansees som nyttig for begge parter, og MIC får på denne måten også presentert seg som et viktig ressurssenter for de vordende diplomater. For øvrig har MIC regelmessig besøk av diplomater eller lokalt ansatte fra kulturavdelingene til de respektive ambassadene i utlandet. MIC har sammen med Danse- og Teatersentrum, Norsk Filminstitutt, OCA (Organisation Contemporary Art) og NORLA (Norsk litteratur i utlandet), som alle har delegerte arbeidsoppgaver for UD, etablert et uformelt nettverk for å drøfte utfordringene i slikt arbeid, og for å løse oppgavene til alles beste. Nettverket informerer hverandre om hvordan man arbeider for å profilere norsk kultur i utlandet, og søker felles løsninger overfor UD der det er mulig. Høsten 2004 oversendte Rikskonsertene og MIC et felles strateginotat der det ble skissert hvordan mellomværendet mellom musikklivet og utenrikstjenesten kan håndteres i årene som kommer. Notatet vil bli lagt til grunn for videre samtaler med Utenriksdepartementet. MICs deltakelse i råd, styrer og utvalg Som aktør i norsk musikkliv er MIC representert i en rekke råd, styrer og utvalg. Ved utgangen av året var MIC-ansatte representert i følgende organer: IAMIC Svein Bjørkås Lisbeth Risnes, liaison officer NORDMIC Svein Bjørkås International Music Council (IMC), Norge: Svein Bjørkås Fagutvalget for UD s reisestøtte for musikk Svein Bjørkås, leder Utenriksdepartementets Råd for internasjonal kulturog samfunnskontakt: Svein Bjørkås Music Export Norway AS Morten Walderhaug, styremedlem (til 31. juli) Svein Bjørkås, styremedlem (fra 9. desember 2004) Lisbeth Risnes, personlig vara Editio Norvegica AS: Svein Bjørkås, styreleder Hilde Holbæk-Hanssen, vara Norsk Jazzarkivs styre: Svein Bjørkås, styremedlem Aslak Oppebøen, vara Norsk Visearkivs styre: Svein Bjørkås, styremedlem Hilde Holbæk-Hanssen, vara Oslo Operanett: Hilde Holbæk-Hanssen, styremedlem INP - Institutt for norsk populærmusikk: Aslak Oppebøen, styremedlem Norsk Musikkbibliotekforening Aslak Oppebøen, styremedlem 16 17

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning

Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl. årsberetning Vinner av årets Bendiksenpris, Ida Jenshus, med Amund Maarud på GramArts sommerfest. Foto: S.E. Dahl årsberetning For perioden 19. mai 2011 til 24. mai 2012 Styreleders ord Styreleder Harald Sommerstad.

Detaljer

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011

ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 ÅRSBERETNING For perioden 31. mai 2010 til 19. mai 2011 Fra Spellemannprisen 2010 i Oslo Spektrum. Foto: J. Rugland Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 LEDERNES ORD... 3 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011

Å R S B E R E T N I N G. for 2010/2011 1 Å R S B E R E T N I N G for 2010/2011 NOPA er en forening av personer som har opphavsrett til musikk, eller til tekster som er brukt i tilknytning til musikk. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes

Detaljer

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010

ÅRSBERETNING. For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 ÅRSBERETNING For perioden 25. mai 2009 til 31. mai 2010 Fra GramArts 20 års jubileum mai 2009 Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 VIRKSOMHETEN... 4 2 KORT OVERSIKT OVER GRAMARTS ARBEID 4 3 STYRET... 4 4

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2006

Årsberetning og regnskap 2006 Bokhandler www.bokhandler.no Øvre Vollgate 15 0185 Oslo Tlf: 22 39 68 00 Faks: 22 39 68 10 E-post: firmapost @bokhandler.no Årsberetning og regnskap 2006 s8 Innhold Oppsummering 2006 Om Bokhandler 4 Bokhandler

Detaljer

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6

INNhoLD. Ansatte i Music Norway 2. Velkommen til Music Norway 3. Hvor går vi og hva vil vi? 4. Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 ÅRSMELDING 2013 1 INNhoLD Ansatte i Music Norway 2 Velkommen til Music Norway 3 Hvor går vi og hva vil vi? 4 Reisetilskudd åpnet for bransjeaktører 6 KAthRINE SyNNES FINNSKoG Stor Enslaved-turne i USA

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2005 Den norske Bokhandlerforening Bokhandelens hus Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo Telefon: 22 39 68 00 Fax: 22 39 68 10 E-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014

årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 årsberetning For perioden 24. mai 2013 til 20. mai 2014 Monica Heldal vant Bendiksenprisen 2013. Prisen ble delt ut av daværende kulturminister Hadia Tajik og ble mottatt på Heldals vegne av Sven Erik

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2003

Årsberetning og regnskap 2003 Årsberetning og regnskap 2003 Den Norske Bokhandlerforening Øvre Vollgt. 15, 0158 Oslo tlf. 22 39 68 00 fax. 22 39 68 10 e-post: firmapost@bokhandlerforeningen.no www.bokhandlerforeningen.no Innhold 3

Detaljer

Styrets beretning for 2014

Styrets beretning for 2014 REGNSKAP MED NOTER 2014 Styrets beretning for 2014 Styret i Festspillene i Bergen legger med dette frem årsmelding for 2014. De 62. Festspillene i Bergen ble avviklet i perioden 21.mai 4. juni. Festspillene

Detaljer

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo.

årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. årsberetning For perioden 20. mai 2014 til 26. mai 2015 GramArt feiret 25-årsjubileum med brask og bram 11. juni på Kulturhuset i Oslo. Foto: Eva Rose STYRELEDERS ORD Kjære medlemmer av GramArt Det skjedde

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 8 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 04 Ytringsfrihet 04 Forleggerforeningens servicekontor 05 Rammebetingelser 05 Forholdet

Detaljer

www.tono.no inngangsporten til TONO

www.tono.no inngangsporten til TONO Årsrapport 2009 Innhold www.tono.no inngangsporten til TONO På TONOs hjemmesider vil man finne nyttig informasjon, enten du er medlem, kunde eller interessert i TONOs virksomhet. Her kan man blant annet

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012.

årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. årsberetning For perioden 24. mai 2012 til 23. mai 2013 Stein Torleif Bjella og Amund Maarud band på GramArts sommerfest 2012. Foto: Eva Rose Styreleders ord Kjære medlemmer i GramArt. Etter å ha sittet

Detaljer

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor

Årsberetning. Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor Årsberetning 2 1 Den norske Forleggerforening - Forleggerforeningens servicekontor INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Forleggerforeningens servicekontor 03 Rammebetingelser 03 Forholdet

Detaljer

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR

ÅRSBERETNING DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR ÅRSBERETNING 9 DEN NORSKE FORLEGGERFORENING - FORLEGGERFORENINGENS SERVICEKONTOR INNHOLD Innledning 02 Salgsstatistikk 03 Ytringsfrihet 03 Vertikal integrasjon 03 Forleggerforeningens servicekontor 04

Detaljer

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F.

2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. 2004 Årsmelding 2005 Norges Musikkorps forbund Foto: Sissel Larsen,Håvard Kroka, Rune Petter Ness, Skjalg Ekeland, Stavanger Brass Band, Anne F. Færestrand, Tone Sæle. Design: Urbane Guerilla Designgroup,

Detaljer

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen

ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen ererer verdier Årsrapport 2011 Business Region Bergen Vi legger til rette for VEKST 4 Styrets årsberetning 2011 5 Årsregnskap 10 Revisors beretning 17 Landets mest synlige region 19 Sammen om Vekstlandet

Detaljer

Med rammevilkår i fokus

Med rammevilkår i fokus Med rammevilkår i fokus Idrettspresident Tove Paule Idrettstinget i Skien i 2007 påla det nye idrettsstyret å jobbe for å skaffe minst 2 milliarder kroner i året til norsk idrett. 2009 ble året vi klarte

Detaljer

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal

ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal ledermøte nif og isf 2012 8. juni 2012, Rica Hell Hotel, Stjørdal Idrettstyret og ISFs styre Særforbundene Idrettskretsene Ledere av tingvalgte komiteer og utvalg Vår referanse: 546194v1 Deres referanse:

Detaljer

Årsmelding 2010. Norsk musikkinformasjon. Brennpunkt. Kina side 8

Årsmelding 2010. Norsk musikkinformasjon. Brennpunkt. Kina side 8 Årsmelding 2010 Reisestøtteordningen sterk økning side 2 Listen to Norway side 3 Jazzin Norway Ballade side Norsk musikkinformasjon Stikk samarbeidsweb side 5 99 Minutes side 6 Transosition side 7 Brennunkt

Detaljer

Årsrapport 2009. Innhold:

Årsrapport 2009. Innhold: Årsrapport 2009 Innhold: Styrets beretning side 2 Administrasjonens beretning side 5 Resultatregnskap side 11 Balanse side 12 Noter side 13 Kontantstrøm side 17 Revisjonsberetning side 18 Hestehjelpskassa

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no

TOTUSENOGTRETTEN ÅRS MELDING REGN SKAP. musikkorps.no TOTUSENOGTRETTEN 2013 ÅRS MELDING & REGN SKAP musikkorps.no I N N H O L D HANS KONGELIGE HØYHET KRONPRINS HAAKON Norges Musikkorps Forbunds høye beskytter. Foto: Jo Michael/Det kongelige hoff 1. NMF-ORGANISASJONEN

Detaljer

www.tono.no inngangsporten til TONO

www.tono.no inngangsporten til TONO Årsrapport 2010 www.tono.no inngangsporten til TONO På TONOs hjemmesider vil man finne nyttig informasjon, enten du er medlem, kunde eller interessert i TONOs virksomhet. Her kan man blant annet finne:

Detaljer

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke

Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Årsmelding 2009 Norsk Landbrukssamvirke Produkter. FOTO: NORTURAS BILDEBANK 2 Årsmelding for Norsk Landbrukssamvirke 2009 Innhold: STYRETS MELDING 2009.... 5 REGNSKAP.... 9 STYRENDE ORGANER.... 19 RÅDET...

Detaljer

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold

Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Årsrapport 2009 for Punkt Ø - fylkesgalleri for Østfold Fra åpning av Momentumbiennalen, Momentum kunsthall og Galleri F15 2 Innholdsfortegnelse Forord s.3 Styrets beretning s.5 Ansatte/likestilling/arbeidsmiljø

Detaljer

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009

Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 Handlingsplan FOR ROCK/ RYTMISK MUSIKK 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Sammendrag...6 3. Planens avgrensning og mål-...7 3.1. Planområde 3.2. Mål 4. Utøvere/artister/forhold for artistene øvingslokaler,

Detaljer