Selskapets formål. Innhold. Historikk. årsrapport -06. side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapets formål. Innhold. Historikk. årsrapport -06. side"

Transkript

1 årsrapport 2006

2 årsrapport -06 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å drive eller delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom. Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har de tre kraftstasjonene Bøylefoss, Flatenfoss 1 og Flatenfoss 2 tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse kw. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 479 mill. kwh. Selskapets kraftproduksjon foregår i kommunene Froland og Åmli. Selskapets administrasjon er lokalisert til Froland. Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel, i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft. I 1992 ble datterselskapet Markedskraft etablert. Markedskraft har kontorer i Stockholm, Århus, Oslo og Berlin, i tillegg til Arendal. I 2004 ble aksjemajoriteten i Scanmatic AS overtatt. Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. Innhold side Styrets beretning... 1 Resultatregnskap... 7 Oppstilling over endringer i egenkapitalen... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter Revisjonsberetning Eierstyring Finansielle hovedtall og nøkkeltall Generalforsamling Utbytte RISK-beløp Kapasitet og ytelse Nr Noter til års- og konsernregnskapet Regnskapsprinsipper 1 Segmentrapportering 2 Andre driftsinntekter 3 Lønn og andre ytelser til ansatte 4 Eiendom, anlegg og utstyr 5 Immaterielle eiendeler 6 Annen driftskostnad 7 Netto finansinntekter 8 Skattekostnad 9 Egenkapital 10 Konsernselskaper 11 Andre investeringer 12 Lagerbeholdninger 13 Kundefordringer og andre fordringer 14 Kontanter og kontantekvivalenter 15 Finansielle instrumenter / finansiell risiko 16 Rentebærende lån og kreditter 17 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 18 Operasjonelle leieavtaler 19 Hendelser etter balansedagen 20 Regnskapsestimater og vurderinger 21 Resultat pr. aksje 22 De største aksjonærer 23 Nærstående parter 24 Regnskapsinformasjon

3 Styrets beretning Konsernresultat og utbytte Konsernet fikk i 2006 et overskudd før skatt og minoritetsposter på MNOK 356, mot et tilsvarende overskudd på MNOK 162 i Konsernresultat etter skatt ble MNOK 248. Driftsresultatet ble NOK 255, mot MNOK 80 i Finansresultatet ble MNOK 76, mot MNOK 82 året før. Finansinntektene inkluderer realiserte aksjegevinster med MNOK 46. I 2005 utgjorde realiserte aksjegevinster MNOK 69. I løpet av året økte i tillegg sum urealisert gevinst på selskapets verdipapirportefølje med MNOK 426 og utgjorde pr MNOK 821. Styret foreslår at utbyttet settes til kr 50,- pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt den 15. mai Arendals Fossekompani Nedbør, teperatur og magsiner Norge For landet som helhet var tilsiget i % lavere enn normalt. Årstemperaturen i 2006 var 1,8 grader høyere enn normalt. Året ble dermed, sammen med årene 1934 og 1990, det varmeste siden målingene startet i Ved årsskiftet 2006/2007 var magasinfyllingen ca 2 TWh mindre enn normalt. Det var imidlertid relativt mye snø i magasinområdene, og totalbeholdningen av vann og snø ble beregnet å være ca 4 TWh større enn normalt for årstiden. Arendalsvassdraget I 2006 falt det 1356 mm nedbør, i gjennomsnitt for 10 målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjorde 126 % av nedbøren i et normalår. Det aller meste av tilsiget kunne utnyttes i kraftstasjonene, og flomtapet utgjorde ca 3 %. Ved årsskiftet 2005/2006 var magasinbeholdningen 941 mill. m 3. Beregnet snømagasin tilsvarte ca 29 % av normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 91 % av det normale for årstiden. Ved årsskiftet 2006/2007 var magasinbeholdningen 1196 mill. m 3. Dette utgjorde 88 % av fulle magasiner. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca 70 % av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 122 % av det normale for årstiden. PRODUKSJON OG FORBRUK Norge Total kraftproduksjon for hele landet ble 121 TWh, 102 % av midlere års produksjon og 12 % lavere enn i Det alminnelige kraftforbruket sank med 0,4 %. Korrigert for unormale temperaturforhold, økte derimot alminnelig forbruk med 0,1 %. Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 5,3 %. Landets netto kraftimport var 1 TWh. Kraftprisene i engrosmarkedet, Nord Pools systempris, var i gjennomsnitt 67 % høyere enn året før. Selskapet Brutto kraftproduksjon i 2006 ble 503 GWh. Dette tilsvarer 113 % av normalt. I 2005 var bruttoproduksjonen 387 GWh. Samlet netto inntekt fra salg av kraft ble MNOK 187, en økning på MNOK 101 i forhold til Økningen skyldtes at kraftproduksjonen steg med 30 % og at kraftprisene steg med 70 % i forhold til året før. Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 29 GWh, hvorav alt gjaldt lovpålagt avståelse av konsesjonskraft til kommuner. Inntekten av fastkraft-

4 2 årsrapport -06 salget ble MNOK 2,6, det samme som i Det er heller ikke i 2006 inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft, men det er foretatt prissikring for 132 GWh av forventet spotkraftsalg for Inntektene fra salg av spotkraft ble MNOK 184 tilsvarende 39,8 øre/kwh, mot henholdsvis MNOK 83 og 23,5 øre/ kwh i Midlere ukepris i Nord Pools døgnmarked, referert Oslo, har variert fra 27,0 øre/kwh i uke 52 til 61,5 øre/kwh i uke 34. Tilsvarende gjennomsnittlig pris for året var 39,7 øre/kwh, mot 23,3 øre/kwh i Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring, ble driftskostnadene i 2006 MNOK 35,0, mot MNOK 32,9 året før. Driftsresultatet for morselskapet ble MNOK 152,6 mot MNOK 53,2 i Tekniske anlegg Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. Selskapet arbeider også med et minikraftverksprosjekt i Risør kommune. Planlagt ytelse er 1,0 MW. Konsesjonsbehandlingen pågår. FINANSVIRKSOMHETEN Strategi Selskapet har en betydelig finansiell kapasitet. De enkelte investeringer klassifiseres av styret etter likviditetsgrad og i tillegg etter kriteriet passivt - eller aktivt eierskap. Med aktivt eierskap forstås styredeltagelse eller annen betydelig innflytelse. Investeringer klassifisert som likvide og hvor eierskapet er klassifisert som passivt, anses som en del av selskapets likviditetsforvaltning. Investeringsporteføljen skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at et langsiktig, aktivt eierengasjement, over tid, gir størst avkastning, hensyntatt risiko. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør i alt MNOK 2,9. Driften av anleggene har gått uten uhell eller skader av betydning. Anleggsarbeidet i forbindelse med ny kraftstasjon Flatenfoss 3 startet i mars Flatenfoss 3 skal, når den står ferdig etter årsskiftet 2008/2009, erstatte Flatenfoss 1 fra Den nye stasjonen får 1 stk vertikalt Kaplanaggregat med slukeevne 80 m3/s, med ytelse 7,4 MW. Kostnadene er beregnet til MNOK , inklusive opprusting av eksisterende kraftledning Bøylefoss Flatenfoss. Selskapet fikk i 2003 avslag på bygging av Kilandsfoss kraftstasjon, beliggende midtveis mellom Bøylefoss og Flatenfoss og med planlagt ytelse 6,8 MW. Avslaget ble anket av Åmli kommune og selskapet. Anken ventes behandlet i statsråd i løpet av 2. kv I forbindelse med den opprinnelige konsesjonsbehandlingen gav både Froland kommune og Aust-Agder fylke negative høringsuttalelser, sett fra konsesjonssøkers side. Etter en nylig avsluttet forhandlingsrunde om avbøtende tiltak anbefaler nå såvel kommunen som fylket at konsesjon blir gitt. Investeringer besluttes av styret. Resultater Selskapets investeringsportefølje fikk i 2006 en avkastning på 35,5 %, mot 33,4 % i Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning 32,41 % i 2006 og 40,1 % i I løpet av året økte porteføljens urealiserte gevinst fra MNOK 395 til MNOK 821. Mottatt utbytte på verdipapirer, eks. utbytte fra datterselskaper, utgjorde MNOK 72,9. Av større transaksjoner nevnes salg av aksjepostene i Orkla, Transocean, Nemi og Hydrotech. Samlet proveny for alle aksjesalg utgjorde MNOK 98,3 med en samlet gevinst på MNOK 46,4. I løpet av året ble det kjøpt verdipapirer for MNOK 219,9. De største kjøpene gjaldt Norsk Hydro (MNOK 90,1), Affitech (MNOK 20), NorSun (MNOK 18), samt kjøp av ytterligere 5 % av aksjene i World Wide Mobile Comunication (MNOK 15). Se også etterfølgende avsnitt om tilknyttede selskaper.

5 Datterselskaper Markedskraft (MK) har vært et datterselskap i AF konsern siden MK ble etablert i AFs eierandel er nå 64 %, øvrige aksjer eies av ansatte i MK. Markedskraft konsern fikk i 2006 en omsetning på MNOK 217,6, mot MNOK 105,2 i 2005 og et rekordresultat etter skatt på MNOK 74,1, mot MNOK 18,8 året før. Kelin Kraft konsern fikk i 2006 en omsetning på MNOK 20,8 mot MNOK 22,8 i Resultat etter skatt ble MNOK 1,7 mot MNOK 1,4 året før. Scanmatic (61% eierandel) fikk i 2006 en omsetning på MNOK 32,4, mot MNOK 35,1 i Resultatet etter skatt ble et underskudd på MNOK 0,9 mot et overskudd på MNOK 1,1 året før. Tilknyttede selskaper Glamox konsern fikk i 2006 en omsetning på MNOK 1353, mot MNOK 1228 i Resultat etter skatt ble MNOK 89,4, mot MNOK 47,2 året før. AF har vært aksjonær i Glamox siden 1989 og var sentral ved refinansieringen av selskapet i AF besluttet i september å konvertere størstedelen av selskapets beholdning av obligasjoner i Glamox til aksjer. Ytterligere konvertering fant sted i 4. kvartal, og AFs eierandel er pr ,9 %. Fra og med 4. kvartal er tilsvarende andel av regnskapsmessig resultat i Glamox inkludert i AFs konsernregnskap, og investeringen er i konsernbalansen ført etter egenkapitalmetoden. For året 2007 regner styret i Glamox med et konsernresultat minst på nivå med Norsk Vekst ASA fikk i 2006 en omsetning på MNOK 25,6, mot MNOK 0 i Resultatet etter skatt ble MNOK 40,0, mot MNOK 241,6 året før. AF har vært en betydelig aksjonær i Norsk Vekst siden De tidligere forvalterne og det tidligere styret inngikk i 2005 avtale om salg av det alt vesentlige av porteføljebedriftene uten å forelegge saken for selskapets aksjonærer. AF tok da, sammen med andre større aksjonærer, initiativ til å få salget omstøtt. Videre ble nytt styre valgt og ny administrasjon ansatt. Voldgiftsretten gav i juni 2006 aksjonærene fullt medhold, og motparten ble idømt alle saksomkostninger. Etter at voldgiftssaken var vunnet, besluttet AF i september å konvertere selskapets beholdning av obligasjoner i Norsk Vekst ASA til aksjer, og AFs eierandel er dermed 39,99 %. Fra og med 4. kvartal er tilsvarende andel av regnskapsmessig resultat i Norsk Vekst ASA inkludert i AFs konsernregnskap, og investeringen er i konsernbalansen ført etter egenkapitalmetoden. World Wide Mobile Communications (WWMC) fikk i 2006 en omsetning på MNOK 410, mot MNOK 382 i Resultat etter skatt ble MNOK 14,2, mot MNOK 17,4 året før. AF kom inn som aksjonær i WWMC i AF kjøpte i juni 2006 ytterligere 5 % av aksjene i WWMC, slik at total eierandel ble 50 %. Fra og med 3. kvartal er tilsvarende andel av regnskapsmessig resultat i WWMC inkludert i AFs konsernregnskap, og investeringen er i konsernbalansen ført etter egenkapitalmetoden. PERSONALE, LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DET YTRE MILJØ Ved årsskiftet var det 13 heltidsansatte i morselskapet. Ansettelsesforholdene kjennetegnes av langsiktighet og stabilitet. Selskapets ledelse og styre har for tiden henholdsvis ingen og én kvinne. Selskapet har som mål å bedre balansen mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet anses som godt. Bedriften har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer. Sykefraværet har vært på 66 dager, hvilket tilsvarer 2,0 % av total arbeidstid. Det har i 2006 ikke vært personskader eller ulykker. Det har heller ikke vært materielle skader av større betydning. Selskapets drift påvirker i liten grad det ytre miljø. Arendals Fossekompani

6 årsrapport -06 ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Arendals Fossekompani skal ha en høy etisk standard, og kommunikasjonen med omgivelsene skal være åpen, tydelig og ærlig. Selskapet har et ansvar for trygge og gode arbeidsplasser i de lokalmiljøene hvor vi er tilstede. AF søker å skape verdier for samfunnet, kunder og ansatte, i tillegg til eierne. Vi har gjennom mange år basert vår virksomhet på utnyttelse av en lokal naturressurs og ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i Arendalsdistriktet. I løpet av året har AF støttet lokale tiltak for barn og unge innen idrett og kultur. Videre kan nevnes bidrag til Arendal Internasjonale skole, Gullknapp Flyplass, Lokalavis i Froland, menighetshus i Froland, Arendal Griegfestival, Canal Street Jazzfestival og forestillingen Song og spel langs Nidelva. IFRS Arendals Fossekompani har for morselskap og konsern utarbeidet regnskaper i henhold til prinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS), fra og med 1. kvartal Styret vil foreslå at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til kjøp av egne aksjer, innenfor en totalramme på 10 % og innenfor et prisintervall på NOK 100 NOK Aksjekursen var ved årets begynnelse kr 925 og ved årets slutt kr Korrigert for utbytte utbetalt i 2006 på kr 45,00, tilsvarer dette en verdiøkning på 49,7 %. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. FREMTIDSUTSIKTER STYRET Generalforsamlingen den 27. april gjenvalgte styremedlemmene Øyvin A. Brøymer, Kjell Chr. Ulrichsen og Marianne Lie, alle for 2 år. I etterfølgende styremøte ble Erik Must valgt til styrets formann og Øyvin A. Brøymer til nestformann. AKSJONÆRFORHOLD Ved årets utløp hadde selskapet 1077 aksjonærer, mot 1055 ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det omsatt aksjer, tilsvarende 2,5 % av totalt antall aksjer i selskapet. Selskapet eide pr selv aksjer, tilsvarende 1,38% av totalt antall utestående aksjer. Nedbøren i Arendalsvassdraget har så langt i 2007 vært større enn normalt. Tilsiget har, vesentlig på grunn av høy temperatur, vært betydelig større enn normalt. Det ligger ved utgangen av mars også omtrent normalt med snø i fjellet. Ressurssituasjonen er alt i alt god, og det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli større enn i 2006 og dermed også betydelig større enn i et middels tilsigsår. Prisnivået i spotmarkedet for kraft har til nå i år vært betydelig lavere enn i fjor. Tilsvarende gjelder også for forwardmarkedet for resten av året. Prisnedgangen skyldes delvis ressurstilgangen for vannkraft, men også prisutviklingen for CO2 utslippskvoter for inneværende år. For Arendals Fossekompani forventes at økt produksjon ikke vil kunne kompensere for et lavere kraftprisnivå. Morselskapets driftsresultat forventes derfor å bli lavere enn i 2006.

7 Fra og med januar 2008 forventer vi igjen høyere pris for CO2 utslippskvoter, og dermed også for elektrisk kraft. Byggetiden for ny produksjonskapasitet er lang. Man må forvente at kraftprisene i Norge fortsatt vil kunne variere mye, i takt med nedbøren. Relativt hyppig vil man kunne få knapphet på energi og effekt, med tilhørende høye kraftpriser. Nasjonale og internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil bidra til å opprettholde vannkraftens lønnsomhet. Utsiktene for datterselskapenes resultater for 2007 er gode. Selskapets finansielle stilling er god. Styret antar at det foreligger et godt grunnlag for vekst i selskapets verdier. FINANSIELL RISIKO Selskapets finansielle risiko er i det vesentlige knyttet til aksjeporteføljen, lån med flytende rente, valutalån, samt til valutainntekter fra salg av kraft. Finansiell risiko er nærmere omtalt i note 15. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Det regnskapsmessige overskudd i Arendals Fossekompani ASA utgjorde kr mill. Styret foreslår overskuddet anvendt på følgende måte: Utbytte kr 50 pr aksje kr Til annen egenkapital kr Sum disponert kr Arendals Fossekompani Froland, 29. mars 2007

8 6 årsrapport -06 INFORMASJON OM DATTER- SELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Markedskraft ASA Markedskraft er en ledende, uavhengig aktør innen tjenesteyting i det nordiske engrosmarkedet for elektrisk kraft. Virksomheten kan inndeles i Fysisk og finansiell avregning Porteføljeforvaltning Kapitalforvaltning Analyse og rådgivning Valutahåndtering Basert på egne analyser av bl.a. hydrologiske forhold, gass-, kull- og CO2-marked, utarbeider Markedskraft prognoser for kraftprisen på kort og lang sikt. Prognosene utgjør grunnlag for bl.a. forvaltning av kraftporteføljer for kunder. Kundene oppnådde i 2006 en netto avkastning på 63,4 %, etter at alle omkostninger, inklusive Markedskrafts andel av overskuddet, var fratrukket. I 2005 var tilsvarende avkastning 16,7 %. Andelseierne i kraftfondet Elexir, som forvaltes av Markedskraft Fonder, oppnådde i 2006 en netto avkastning på 34,4 %, mot 12,4% året før. I 2007 planlegges oppstart av flere nye offshore-baserte kraftfond. Scanmatic AS Scanmatic er en ingeniørbedrift som utvikler og produserer elektronisk utstyr for bl.a. kraftbransjen, offshorebransjen, forsvaret, industri og samferdsel. Virksomhet foregår i Kilsund, Arendal. Scanmatic eies med 61 % av Arendals Fossekompani. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av ansatte i selskapet. Fra 1. januar 2007 har Tor Kim Steinsland overtatt som adm. direktør i Scanmatic etter Thorvald A. Paulsen. Pr hadde selskapet 28 ansatte. Selskapet forventer resultatfremgang fra 2006 til Glamox ASA Glamox er en markedsledende, norsk leverandør av belysningsutstyr, hovedsakelig til landbaserte bygg i det europeiske marked, samt til skip og offshoreinstallasjoner på verdensbasis. Glamox har fabrikker i Norge, Tyskland, Estland og Kina og salgsselskaper og/eller representasjon i mange land. Konsernets hovedkontor er i Oslo. AFs eierandel er 49,9 %. Kjell Stamnes er konsernsjef i Glamox. Antall årsverk i konsernet var ved årsskiftet Konsernet forventer for 2007 et resultat minst på nivå med Markedskraft, med hovedkontor i Arendal, eies med 64,0 % av Arendals Fossekompani. Øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte. Markedskraft ASA eier 100 % av aksjene i datterselskapene Markedskraft AB i Stockholm, Markedskraft Danmark A/S i Århus og Markedskraft Deutschland GmbH i Berlin, samt 60 % av aksjene i Markedskraft Europe AS i Oslo og 72,6 % av aksjene i Kelin Kraft AS. Arendals Fossekompani eier direkte 24,2 % av aksjene i Kelin Kraft. Øvrige aksjer i Markedskraft Europe og Kelin Kraft eies av ansatte i respektive selskaper. Markedskraft AB eier 91 % av aksjene i Markedskraft Fonder AB, øvrige aksjer eies av ansatte i selskapet. Torkil Mogstad er adm. direktør i Markedskraft. Markedskraft konsern, eks. Kelin, hadde ved årsskiftet 43 ansatte. Selskapets utsikter for 2007 er gode. Norsk Vekst ASA Norsk Vekst er et investeringsselskap og har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av bedrifter innen industri, handel og tjenesteytende næringer med potensiale for vekst og lønnsomhet. Selskapets kontor er i Oslo. Pr var de største investeringene AKVA Group ASA (9,99 %), Cogen ASA (45,42 %), Component Software Group ASA (15,48 %), EFD ASA (26,8 %), Powel ASA (20,03 %), OHI AS (10,01 %) og Synnøve Finden ASA (12,48 %). I tillegg eier selskapet flere mindre aksjeposter, samt fra også 100 % av KS Norsk Vekst I. Ricard Aa er adm. direktør i Norsk Vekst. Selskapet hadde pr ansatte. Kelin Kraft AS Kelin Kraft driver sluttkundeavregning i Norge og Sverige, på oppdrag fra kraft- og nettselskaper. I 2006 startet Kelin egen inkassovirksomhet gjennom datterselskapet Kraft Inkasso AS. Kelin driver sin virksomhet i Sandnes. Kelin eies med 24,2 % av Arendals Fossekompani. Øvrige aksjer eies av Markedskraft ASA (72,55 %) og ansatte i Kelin (3,25 %). Harald Markvardsen er adm.direktør i Kelin. Pr hadde selskapet 16 ansatte. Utsiktene for 2007 er gode. World Wide Mobile Communications AS Selskapet videreselger satelittkommunikasjon og designer tekniske løsninger for satelittbasert datatrafikk. Selskapet driver sin virksomhet i London og er størst i sin bransje i UK og har ellers kunder over store deler av verden. Selskapet eies 50/50 av AF og Telenor Satelite Services som er under overtagelse av det private equityfondet Apax. Adm. dir er Bob Chewter. Virksomheten har ca 60 ansatte. Selskapet regner med et godt år også i 2007.

9 Resultatregnskap Konsern Morselskap (1000 NOK) Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av kraft Inntekter fra kraftoverføring Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Kjøp av kraft og nettleie Varekostnad Lønnskostnader Avskr. på driftsmidler og imm. eiendeler 4, Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Arendals Fossekompani Driftsresultat før finansposter Finansinntekter og finanskostnader Inntekt fra investering i DS og TS (*) Finansinntekt Finanskostnad Resultat av finansposter Andel resultat fra TS (*) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Henføres til Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum Basisresultat pr. aksje (NOK) ,26 55,86 37,75 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) ,26 55,86 37,75 Oppstilling over endringer i egenkapitalen Konsern Morselskap Note Utbetaling av utbytte til aksjonærene Kjøp av egne aksjer Omregningsdifferanser (inkl. min. int.) Prinsipp- og kapitalendringer DS (*) Endring sikringsreserve Endring virkelig verdi på EK-instr. tilgj. for salg Effekt av omklassifisering TS (*) Betalbar skatt omklassifiserte EK instrumenter 8, Netto ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Henføres til Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum (*) DS = datterselskap, TS = tilknyttede selskap

10 årsrapport -06 Balanse Konsern MORSELSKAP (1000 NOK) Note Eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr Immaterielle eiendeler Investeringer i DS Investeringer i TS Lån til foretak i samme konsern Andre investeringer Eiendel ved utsatt skatt Sum anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler holdt for omsetning Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Aksjekapital ( aksjer a kr 10,-) Overkursfond Andre fond Opptjent egenkapital Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket Minoritetsinteresser Sum egenkapital Forpliktelser Obligasjonslån Rentebærende lån og kreditter Ytelser til ansatte Sum langsiktige forpliktelser Kassekreditt Leverandørgjeld og andre bet.forpl Betalbar skatt Andre kortsiktige forpliktelser Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser Froland, 29. mars 2007

11 Kontantstrømoppstilling etter den direkte metode Konsern MORSELSKAP (1000 NOK) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra kunder Utbetalinger til leverandører og ansatte Utbetaling av eiendomsskatt og offentlige avgifter Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Arendals Fossekompani Vederlag ved salg av eiendom, anlegg og utstyr Vederlag ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg Innbetalinger fra andre innvesteringer Renter mottatt Utbytter mottatt (inkl. utbytte fra TS) Oppkjøp i datterselskap, netto etter tilgang likvider Kjøp av eiendom, anlegg og utstyr Utbetaling til langsiktige utlån Kjøp av eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler holdt for omsetning Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten Kjøp av egne aksjer Innbetaling ved opptak av langsiktige forpliktelser Nedbetaling av langsiktige forpliktelser Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1. januar Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31. desember I konserntallene inngår kontantstrømmene som følge av kraftomsetning formidlet av datterselskapet Markedskraft ASA.

12 10 årsrapport -06 Noter til års- og konsernregnskapet 2006 Regnskapsprinsipper Arendals Fossekompani ASA er hjemmehørende i Norge. Selskapets års- og konsernregnskap for regnskapsåret 2006 omfatter selskapet og dets datterselskaper (som sammen refereres til som konsernet ). Årsregnskapet ble godkjent av styret 29. mars Redegjørelse for overholdelse av regnskapsstandarder Års- og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) godkjent av EU og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Standarder og fortolkninger som er vedtatt, men ikke kreves anvendt før etter 1. januar 2007, er ikke implementert av selskapet og konsernet. Av nye standarder som ikke er obligatoriske og som dermed ikke er anvendt ved utarbeidelse av års- og konsernregnskapet for 2006, vil spesielt IFRS 7 være relevant for Arendals Fossekompani ASA f.o.m Standarden krever bl.a. utvidede noteopplysninger om regnskapsmessige effekter av finansielle instrumenter, og kvalitative og kvantitative opplysninger om finansielle risikoer. Grunnleggende prinsipper for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Det er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak av følgende eiendeler som presenteres til virkelig verdi: Finansielle derivater, finansielle instrumenter holdt for omsetning og finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Vurderinger ledelsen har gjort ved anvendelsen av IFRS standardene og estimater som har betydelig effekt på finansregnskapet, er redegjort for i note 20. Regnskapsprinsippene har blitt anvendt konsistent av alle konsernselskaper. Prinsipper for konsolideringen Datterselskaper Datterselskaper er enheter som kontrolleres av selskapet. Kontroll foreligger når selskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av enheten og derigjennom oppnår fordeler fra dens virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Anleggsmidler regnskapsføres til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi, fratrukket salgskostnader. Tilknyttede foretak Tilknyttede foretak er enheter hvor selskapet og/eller konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kon-

13 troll, over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede foretak etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne mellomværender og eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskaper og tilknyttede foretak innarbeidet til anskaffelseskost. Ved omklassifisering fra tilgjengelig for salg til datterselskap eller tilknyttet foretak, er investeringens balanseførte verdi på det tidspunktet bestemmende eller betydelig innflytelse oppnås, benyttet som anskaffelseskost. Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes tii valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Regnskaper for utenlandske virksomheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter, omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene. Valutakursdifferanser i forbindelse med omregning føres som en bestanddel av egenkapitalen. Nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter, spesifiseres som omregningsdifferanser i egenkapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse. Finansielle derivater Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre eksponeringen mot renterisiko og prisrisiko som oppstår gjennom operasjonelle og finansielle aktiviteter. I henhold til konsernets finansretningslinjer har morselskapet kjøpt energirelaterte derivater for handelsformål. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning. Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes derivatene til virkelig verdi. Gevinst eller tap ved revurdering til virkelig verdi på derivater som eies for handelsformål innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av gevinster og tap avhengig av type poster som sikres (se nedenfor). Virkelig verdi av en rentebytteavtale er det estimerte beløpet som konsernet ville motta eller måtte betale for å innfri avtalen på balansedagen, hensyntatt dagens rentenivå og motpartens kredittverdighet. Virkelige verdi av energirelaterte derivater (futures, forwards og opsjoner) er markedskursen på balansedagen. Sikring Kontantstrømsikring Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i kontantstrømmene til en innregnet eiendel eller forpliktelse, eller til en svært sannsynlig forventet transaksjon, innregnes den effektive delen av en gevinst eller et tap på det finansielle derivatet direkte i egenkapitalen. Når den forventede transaksjonen senere enten medfører innregning av en ikke-finansiell eiendel eller forpliktelse, eller en forventet transaksjon, fjernes tilhørende akkumulert gevinst eller tap fra egenkapitalen og inkluderes i førstegangsutgifter eller annen balanseført verdi av den ikke-finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Dersom sikring av en forventet transaksjon senere medfører innregning av en finansiell eiendel eller forpliktelse, omklassifiseres tilhørende gevinst eller tap fra egenkapitalen til resultatregnskapet i samme periode eller perioder hvor eiendelen eller forpliktelsen påvirker resultatet (f.eks når renteinntekter eller rentekostnader innregnes). Ved kontantstrømssikringer av fremtidige 11 Arendals Fossekompani

14 12 årsrapport -06 strømpriser føres tilhørende akkumulerte gevinster eller tap fra egenkapitalen til resultatregnskapet i samme periode eller perioder som de aktuelle derivatene går til levering / utøves. Når et sikringsinstrument utløper eller selges, avsluttes eller utøves, eller selskapet opphever sikringsforholdet, til tross for at den sikrede forventede transaksjonen fremdeles forventes å inntreffe, forblir akkumulerte gevinster eller tap på dette tidspunktet i egenkapitalen og innregnes i resultatregnskapet i henhold til ovenstående retningslinjer når transaksjonen inntreffer. Hvis den sikrede transaksjonen ikke lenger forventes å inntreffe, innregnes akkumulerte urealiserte gevinster eller tap umiddelbart i resultatregnskapet. Virkelig verdi sikring Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i verdien av en innregnet eiendel eller forpliktelse, innregnes gevinst eller tap på det finansielle derivatet i resultatregnskapet i perioden de oppstår. Selskapet og konsernet har ingen derivater øremerket som instrumenter for virkelig verdi sikring. Kostnader etter anskaffelsen Selskapet og konsernet medtar i anskaffelseskosten for et varig driftsmiddel utgifter til utskiftninger av deler av driftsmiddelet når slike utgifter antas å gi fremtidige økonomiske fordeler og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og belastes resultatregnskapet. Tomter avskrives ikke. Estimert økonomisk levetid er som følger: Vassdragsreguleringer år Kraftverk Bygninger 50 år Dammer, vannveier og luker år Maskinutrustning 40 år Netteiendeler år Driftsløsøre, inventar med mer 3-12 år Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall. Anskaffelseskost for egenproduserte driftsmidler inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader samt en rimelig andel av indirekte produksjonskostnader. Når deler av et varig driftsmiddel har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres det som separat eiendom, anlegg og utstyr. Leide eiendeler Selskapet og konsernet har ingen leieavtaler med betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til konsernet og derfor skulle vært klassifisert som finansielle leieavtaler. Immaterielle eiendeler Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelsen av datterselskaper og investeringer i tilknyttede foretak. For overtakelser som har skjedd etter 1. januar 2003, representerer goodwill differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke lenger avskrevet, men blir testet

15 årlig for verdifall. For tilknyttede foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi i konsernregnskapet. Andre immateriell eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall. Etterfølgende utgifter Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler aktiveres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene, med mindre slik levetid er ubestemt. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk levetid blir testet for verdifall på balansedagen hvert år. Aktiverte kostnader i forbindelse med tildeling av konsesjoner avskrives over perioden frem til neste konsesjonsbehandling. Avskrivningsperioden er 50 år. Investeringer Investeringer i gjelds- og egenkapital instrumenter Finansielle instrumenter holdt for omsetning, blir klassifisert som omløpsmidler, og vurdert til virkelig verdi. Alle gevinster og tap blir innregnet i resultatregnskapet. Andre finansielle instrumenter som konsernet eier, er klassifisert som tilgjengelig for salg, og vurdert til virkelig verdi. Gevinst eller tap innregnes direkte mot egenkapitalen, bortsett fra tap ved verdifall. Når disse investeringene blir fraregnet, innregnes akkumulerte gevinster eller tap som tidligere var innregnet direkte mot egenkapitalen, i resultatregnskapet. Når slike investeringer er rentebærende, innregnes renter i resultatregnskapet. Virkelig verdi for børsnoterte finansielle instrumenter klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, tilsvarer notert kjøpspris på balansedagen. For ikke børsnoterte instrumenter er virkelig verdi basert på kjente omsetningskurser nær balansedagen eller verdivurderinger foretatt av megler-foretak etter vanlige benyttede verdivurderingsmetoder. Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, innregnes / fraregnes på det tidspunktet konsernet forplikter seg til å kjøpe / selge investeringene. Aksjer i datterselskaper og tilknyttede foretak blir regnskapsført til anskaffelseskost i morselskapets balanse. Investeringer i tilknyttede foretak blir innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket eventuelt tap ved verdifall. Varebeholdninger Varebeholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte kostnader til ferdigstillelse og salgskostnader. Anskaffelseskost er basert på først-inn først-ut prinsippet og inkluderer kostnader påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer og varer i arbeid inkluderer anskaffelseskost en andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontantbeholdninger inklusive innestående i bank. Verdifall Balanseført verdi av selskapets og konsernets eiendeler blir, med unntak av varelager og utsatt skattefordel, gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det er indikasjoner på verdifall. Dersom det fore- 13 Arendals Fossekompani

16 14 årsrapport -06 ligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet (vurderingsenhet) overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier. Når en nedgang i virkelig verdi på en finansiell eiendel tilgjengelig for salg, har vært ført direkte mot egenkapitalen og det foreligger objektive bevis for at eiendelen har vært gjenstand for verdifall, innregnes det akkumulerte tap som har vært ført direkte mot egenkapitalen i resultatregnskapet selv om den finansielle eiendelen ikke har blitt realisert. Det akkumulerte tapet som innregnes i resultatregnskapet, utgjør differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og dagens virkelige verdi, redusert for eventuelle verdifall på den finansielle eiendelen som tidligere har vært innregnet i resultatregnskapet. Beregning av gjenvinnbart beløp Gjenvinnbart beløp for eiendeler er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsaklig genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den vurderingsenheten som eiendelen tilhører. Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke. For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er en endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. Aksjekapital Kjøp av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Egne aksjer presenteres som en reduksjon i egenkapital. Utbytter Utbytter føres som forpliktelse i den perioden de blir vedtatt. Rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter førstegangs innregnes til virkelig verdi, fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder måles rentebærende forpliktelser til amortisert kost, og eventuell differanse mellom anskaffelsesverdi og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rentemetode. Ytelser til ansatte Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Reversering av verdifall Tap ved verdifall for egenkapitalinstrumenter som klassifiseres som tilgjengelig for salg, reverseres ikke over resultatregnskapet. Dersom virkelig verdi på et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker, og økningen objektivt sett kan relateres til en hendelse inntrådt etter innregningen av tap ved verdifall, reverseres tap ved verdifall over resultatregnskapet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å

17 finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten tilsvarer balansedagens rente på statsobligasjoner med tilnærmet samme løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av en kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Når ytelsene i en pensjonsordning forbedres, innregnes den andelen av økningen i ytelsene som ansatte har opparbeidet rettighet til, som kostnad i resultatregnskapet lineært over gjennomsnittlig tidsperiode frem til de ansatte har oppnådd en ubetinget rett til de økte ytelsene. Kostnaden innregnes umiddelbart i resultatregnskapet dersom de ansatte allerede ved tildeling har fått en ubetinget rett til økte ytelser. Alle aktuarielle gevinster og tap pr. 1. januar 2004, datoen for overgang til IFRS, ble nullstilt. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning av selskapets forpliktelse for en pensjonsordning oppstått etter 1. januar 2004 innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte aktuarielle gevinster og tap overstiger 10% av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse og virkelig verdi av pensjonsmidlene. Når beregningene resulterer i en eiendel for selskapet, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarielle tap og kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening, og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Driftsinntekter Solgte varer og leverte tjenester Driftsinntekter fra salg av kraft og andre varer innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester innregnes i resultatregnskapet i forhold til transaksjonens fullføringsgrad på balansedagen. Fullføringsgraden vurderes ved gjennomgang av utført arbeid. Driftsinntekter innregnes ikke hvis det er betydelig usikkerhet knyttet til om forfalte krav vil bli betalt, dersom det er sannsynlig at varene blir returnert eller i de tilfeller konsernet har styringsrett over de leverte varene. Finansinntekter Finansinntekter består av realiserte gevinster på gjelds- og egenkapitalinstrumenter, mottatte utbytter, resultatandeler fra KS-investeringer, renteinntekter, agiogevinster og gevinster på derivater som innregnes i resultatet. Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes. Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det tidspunkt rett til å motta betaling er etablert. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd som kompenserer for påløpte utgifter, innregnes som driftsinntekt i resultatregnskapet på en systematisk måte i de samme periodene som utgiftene påløper. Kostnader Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler Leiebetalinger for operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Leieinsitamenter som mottas, innregnes som en integrert del av totale leiekostnader. 15 Arendals Fossekompani Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandøwrgjeld og annen kortsiktig gjeld regnskapsføres til kost. Finanskostnader Finanskostnader består av rentekostnader på lån, agiotap, tap på derivater som innregnes i resultatet og realiserte tap på gjelds- og egenkapitalinstrumenter. Inntektsskatt Inntektsskatt på periodens resultat består av periodeskatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot egenkapitalen.

18 16 årsrapport -06 Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Følgende midlertidige forskjeller hensyntas ikke: goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, opprinnelig innregning av eiendeler eller forpliktelser som ikke påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper som ikke antas å reversere i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser, og beregnet med skattesatser gjeldende på balansedagen. Eiendeler ved utsatt skatt innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige resultater. Eiendeler ved utsatt skatt reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Segmentrapportering Et segment utgjør en identifiserbar del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), og som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre segmenter.

19 17 Noter Tall i 1000 NOK Note 1 Segmentrapportering Segmentinformasjon presentes for konsernets virksomhetssegmenter. Inndelingen i virksomhetssegmenter er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur. Internprisingen mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand. Segmentresultat, eiendeler og forpliktelser inkluderer poster som relaterer seg direkte til segmentene Virksomhetssegmenter Konsernet har følgende virksomhetssegmenter: Salg av kraft Finansvirksomhet Krafttjenester Annen virksomhet Arendals Fossekompani Driftsinntekter fra eksterne kunder: SALG AV KRAFT samt poster som allokeres ut i fra en rimelig fordelingsnøkkel. Finansvirksomhet Krafttjenester Annen virksomhet Konsolidert Salg av kraft Inntekter fra kraftoverføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsresultat (EBIT) Netto finansinntekter Andel resultat fra TS Skattekostnad Årsresultat Segmenteiendeler Segmentforpliktelser Kontantstrømmer fra segmentet før utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrømmer Geografiske områder Konsernets hovedgeografiske område er Norge, og konsernet har ikke salg til kunder eller segmenteiendeler i andre geografiske segmenter som overstiger henholdsvis 10 % av totalomsetningen eller totale eiendeler i konsernet. Salg av kraft og finansvirksomhet Morselskapets virksomhet er fordelt på de to segmentene Salg av kraft og Finansvirksomhet. Krafttjenester Krafttjenester består av virksomheten i Markedskraft ASA. Annen virksomhet Annen virksomhet gjelder aktivitetene i Scanmatic AS.

20 18 årsrapport -06 Note 2 Annen driftsinntekt Konsern Morselskap Provisjoner og honorarer fra forvaltning, rådgivning og andre tjenester i kraftmarkedet Salg av elektronisk utstyr Gevinst ved salg av driftsmidler Leieinntekter Andre driftsinntekter Note 3 Lønn og andre ytelser til ansatte Lønnskostnader Konsern Morselskap Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Antall årsverk Ledende ansatte Sverre Valvik adm.direktør Arendals Fossekompani Thor R. Gabrielsen økonomisjef Arendals Fossekompani Torkel Mogstad adm. direktør Markedskraft Thorvald Paulsen adm.direktør Scanmatic Harald Markvardsen adm.direktør Kelin Kraft Styret (*) Erik Must styrets leder Øyvin A. Brøymer styrets nestleder Kjell Chr. Ulrichsen styremedlem Morten Bergesen styremedlem Marianne Lie styremedlem Verdi aksjeopsjoner Lønn honorarer Bonus Naturalytelser Samlet godtgjørelse Periodisert pensjonskostnad Samlet godtgjørelse (*) I tillegg er utbetalt tnok 280 i pensjon til tidligere styremedlemmer. Nåværende styremedlemmer opptjener ingen rett til pensjon.

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 1 GENERELL INFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Generell informasjon Ferd AS er et norsk familieeid investeringsforetak med hovedkontor i Strandveien 50,Lysaker. Selskapet utøver langsiktig og aktivt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Note 1 GENERELLE PRINSIPPER Regnskapet for 2009 er avlagt i samsvar med Finansdepartementets årsregnskapsforskrift 1-5 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder, IFRS. Ved bruk av forenklet

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Halvårsregnskap Q2 2015

Halvårsregnskap Q2 2015 Halvårsregnskap Q2 2015 1 Halvårsregnskap Q2 2015 Volkswagen Møller Bilfinans AS ( Selskapet ) er hjemmehørende i Norge, med kontoradresse Frysjaveien 31 B, Oslo. VWMBF har som formål å understøtte salget

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012)

Norsk RegnskapsStandard 20. Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta. (Oktober 2010. Endelig desember 2012) NRS 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta Norsk RegnskapsStandard 20 Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta (Oktober 2010. Endelig desember 2012) Innledning 1. Et foretak kan ha regnskapsmessig

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

Stiftelsen Festspillene i Bergen Noter til regnskap 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. Hovedregel for vurdering og klassifisering

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 6 106 540 99 138 /SIDE 22/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2014 2013 Driftsinntekter 6 106 540 99 138 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (28 822) (26 575) Lønn og personalkostnader

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

MeldingsID: 321633 Innsendt dato: 21.02.2013 10:40 Utsteder: Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani FINANSIELL RAPPORTERING

MeldingsID: 321633 Innsendt dato: 21.02.2013 10:40 Utsteder: Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani FINANSIELL RAPPORTERING MeldingsID: 321633 Innsendt dato: 21.02.2013 10:40 UtstederID: Utsteder: Instrument: Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: AFK Arendals Fossekompani ASA AFK - Arendals Fossekompani

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 31.03.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.09.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal 2005. God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap God resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 21,2 mill. mot NOK 2,6 mill. i tredje kvartal 2004. Netto salgsgevinster utgjorde

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Årsrapport 2003 Arendals Fossekompani ASA - Årsrapport 2003

Årsrapport 2003 Arendals Fossekompani ASA - Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Arendals Fossekompani ASA Årsrapport 2003 Innhold Styrets beretning 1 Resultatregnskap 4 Balanse... 5 Kontantstrømoppstilling 7 Grafikk 8 Noter.. 9 Corporate Governance 19 Revisjonsberetning

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810

Årsregnskap 2011 for. Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS. Foretaksnr. 986 512 810 Årsregnskap 2011 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet

VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004. En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet VPS Holding ASA Kvartalsrapport for 1. kvartal En god start på året, rekordhøy aktivitet i verdipapirmarkedet (Samme periode i fjor i parentes) VPS Holding ASA oppnådde i første kvartal et resultat etter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14.

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. Sparebankstiftelsen Helgeland DELÅRSRAPPORT OG -REGNSKAP 30.06.14. BAKGRUNN OG FORMÅL Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010 ved at Helgeland Sparebank omgjorde en vesentlig del av

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS

Årsregnskap 2013. Resultatregnskap, balanse og noter. KLP BK Prosjekt AS Årsregnskap 2013 Resultatregnskap, balanse og noter KLP BK Prosjekt AS RESULTATREGNSKAP KLP BK Prosjekt AS Tusen kroner Noter 30.10.2013-31.12.2013 Renteinntekter og lignende inntekter 3 Rentekostnader

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer