Selskapets formål. Innhold. Historikk. årsrapport -06. side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selskapets formål. Innhold. Historikk. årsrapport -06. side"

Transkript

1 årsrapport 2006

2 årsrapport -06 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk kraft, samt å drive eller delta direkte eller indirekte i annen industriell virksomhet eller forretningsforetak, herunder investeringer i fast eiendom. Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har de tre kraftstasjonene Bøylefoss, Flatenfoss 1 og Flatenfoss 2 tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse kw. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 479 mill. kwh. Selskapets kraftproduksjon foregår i kommunene Froland og Åmli. Selskapets administrasjon er lokalisert til Froland. Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel, i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft. I 1992 ble datterselskapet Markedskraft etablert. Markedskraft har kontorer i Stockholm, Århus, Oslo og Berlin, i tillegg til Arendal. I 2004 ble aksjemajoriteten i Scanmatic AS overtatt. Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. Innhold side Styrets beretning... 1 Resultatregnskap... 7 Oppstilling over endringer i egenkapitalen... 7 Balanse... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter Revisjonsberetning Eierstyring Finansielle hovedtall og nøkkeltall Generalforsamling Utbytte RISK-beløp Kapasitet og ytelse Nr Noter til års- og konsernregnskapet Regnskapsprinsipper 1 Segmentrapportering 2 Andre driftsinntekter 3 Lønn og andre ytelser til ansatte 4 Eiendom, anlegg og utstyr 5 Immaterielle eiendeler 6 Annen driftskostnad 7 Netto finansinntekter 8 Skattekostnad 9 Egenkapital 10 Konsernselskaper 11 Andre investeringer 12 Lagerbeholdninger 13 Kundefordringer og andre fordringer 14 Kontanter og kontantekvivalenter 15 Finansielle instrumenter / finansiell risiko 16 Rentebærende lån og kreditter 17 Leverandørgjeld og andre kortsiktige forpliktelser 18 Operasjonelle leieavtaler 19 Hendelser etter balansedagen 20 Regnskapsestimater og vurderinger 21 Resultat pr. aksje 22 De største aksjonærer 23 Nærstående parter 24 Regnskapsinformasjon

3 Styrets beretning Konsernresultat og utbytte Konsernet fikk i 2006 et overskudd før skatt og minoritetsposter på MNOK 356, mot et tilsvarende overskudd på MNOK 162 i Konsernresultat etter skatt ble MNOK 248. Driftsresultatet ble NOK 255, mot MNOK 80 i Finansresultatet ble MNOK 76, mot MNOK 82 året før. Finansinntektene inkluderer realiserte aksjegevinster med MNOK 46. I 2005 utgjorde realiserte aksjegevinster MNOK 69. I løpet av året økte i tillegg sum urealisert gevinst på selskapets verdipapirportefølje med MNOK 426 og utgjorde pr MNOK 821. Styret foreslår at utbyttet settes til kr 50,- pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse, vil utbyttet bli utbetalt den 15. mai Arendals Fossekompani Nedbør, teperatur og magsiner Norge For landet som helhet var tilsiget i % lavere enn normalt. Årstemperaturen i 2006 var 1,8 grader høyere enn normalt. Året ble dermed, sammen med årene 1934 og 1990, det varmeste siden målingene startet i Ved årsskiftet 2006/2007 var magasinfyllingen ca 2 TWh mindre enn normalt. Det var imidlertid relativt mye snø i magasinområdene, og totalbeholdningen av vann og snø ble beregnet å være ca 4 TWh større enn normalt for årstiden. Arendalsvassdraget I 2006 falt det 1356 mm nedbør, i gjennomsnitt for 10 målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjorde 126 % av nedbøren i et normalår. Det aller meste av tilsiget kunne utnyttes i kraftstasjonene, og flomtapet utgjorde ca 3 %. Ved årsskiftet 2005/2006 var magasinbeholdningen 941 mill. m 3. Beregnet snømagasin tilsvarte ca 29 % av normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 91 % av det normale for årstiden. Ved årsskiftet 2006/2007 var magasinbeholdningen 1196 mill. m 3. Dette utgjorde 88 % av fulle magasiner. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca 70 % av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 122 % av det normale for årstiden. PRODUKSJON OG FORBRUK Norge Total kraftproduksjon for hele landet ble 121 TWh, 102 % av midlere års produksjon og 12 % lavere enn i Det alminnelige kraftforbruket sank med 0,4 %. Korrigert for unormale temperaturforhold, økte derimot alminnelig forbruk med 0,1 %. Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 5,3 %. Landets netto kraftimport var 1 TWh. Kraftprisene i engrosmarkedet, Nord Pools systempris, var i gjennomsnitt 67 % høyere enn året før. Selskapet Brutto kraftproduksjon i 2006 ble 503 GWh. Dette tilsvarer 113 % av normalt. I 2005 var bruttoproduksjonen 387 GWh. Samlet netto inntekt fra salg av kraft ble MNOK 187, en økning på MNOK 101 i forhold til Økningen skyldtes at kraftproduksjonen steg med 30 % og at kraftprisene steg med 70 % i forhold til året før. Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 29 GWh, hvorav alt gjaldt lovpålagt avståelse av konsesjonskraft til kommuner. Inntekten av fastkraft-

4 2 årsrapport -06 salget ble MNOK 2,6, det samme som i Det er heller ikke i 2006 inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft, men det er foretatt prissikring for 132 GWh av forventet spotkraftsalg for Inntektene fra salg av spotkraft ble MNOK 184 tilsvarende 39,8 øre/kwh, mot henholdsvis MNOK 83 og 23,5 øre/ kwh i Midlere ukepris i Nord Pools døgnmarked, referert Oslo, har variert fra 27,0 øre/kwh i uke 52 til 61,5 øre/kwh i uke 34. Tilsvarende gjennomsnittlig pris for året var 39,7 øre/kwh, mot 23,3 øre/kwh i Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring, ble driftskostnadene i 2006 MNOK 35,0, mot MNOK 32,9 året før. Driftsresultatet for morselskapet ble MNOK 152,6 mot MNOK 53,2 i Tekniske anlegg Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. Selskapet arbeider også med et minikraftverksprosjekt i Risør kommune. Planlagt ytelse er 1,0 MW. Konsesjonsbehandlingen pågår. FINANSVIRKSOMHETEN Strategi Selskapet har en betydelig finansiell kapasitet. De enkelte investeringer klassifiseres av styret etter likviditetsgrad og i tillegg etter kriteriet passivt - eller aktivt eierskap. Med aktivt eierskap forstås styredeltagelse eller annen betydelig innflytelse. Investeringer klassifisert som likvide og hvor eierskapet er klassifisert som passivt, anses som en del av selskapets likviditetsforvaltning. Investeringsporteføljen skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Til grunn for investeringsstrategien ligger en tro på at et langsiktig, aktivt eierengasjement, over tid, gir størst avkastning, hensyntatt risiko. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør i alt MNOK 2,9. Driften av anleggene har gått uten uhell eller skader av betydning. Anleggsarbeidet i forbindelse med ny kraftstasjon Flatenfoss 3 startet i mars Flatenfoss 3 skal, når den står ferdig etter årsskiftet 2008/2009, erstatte Flatenfoss 1 fra Den nye stasjonen får 1 stk vertikalt Kaplanaggregat med slukeevne 80 m3/s, med ytelse 7,4 MW. Kostnadene er beregnet til MNOK , inklusive opprusting av eksisterende kraftledning Bøylefoss Flatenfoss. Selskapet fikk i 2003 avslag på bygging av Kilandsfoss kraftstasjon, beliggende midtveis mellom Bøylefoss og Flatenfoss og med planlagt ytelse 6,8 MW. Avslaget ble anket av Åmli kommune og selskapet. Anken ventes behandlet i statsråd i løpet av 2. kv I forbindelse med den opprinnelige konsesjonsbehandlingen gav både Froland kommune og Aust-Agder fylke negative høringsuttalelser, sett fra konsesjonssøkers side. Etter en nylig avsluttet forhandlingsrunde om avbøtende tiltak anbefaler nå såvel kommunen som fylket at konsesjon blir gitt. Investeringer besluttes av styret. Resultater Selskapets investeringsportefølje fikk i 2006 en avkastning på 35,5 %, mot 33,4 % i Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning 32,41 % i 2006 og 40,1 % i I løpet av året økte porteføljens urealiserte gevinst fra MNOK 395 til MNOK 821. Mottatt utbytte på verdipapirer, eks. utbytte fra datterselskaper, utgjorde MNOK 72,9. Av større transaksjoner nevnes salg av aksjepostene i Orkla, Transocean, Nemi og Hydrotech. Samlet proveny for alle aksjesalg utgjorde MNOK 98,3 med en samlet gevinst på MNOK 46,4. I løpet av året ble det kjøpt verdipapirer for MNOK 219,9. De største kjøpene gjaldt Norsk Hydro (MNOK 90,1), Affitech (MNOK 20), NorSun (MNOK 18), samt kjøp av ytterligere 5 % av aksjene i World Wide Mobile Comunication (MNOK 15). Se også etterfølgende avsnitt om tilknyttede selskaper.

5 Datterselskaper Markedskraft (MK) har vært et datterselskap i AF konsern siden MK ble etablert i AFs eierandel er nå 64 %, øvrige aksjer eies av ansatte i MK. Markedskraft konsern fikk i 2006 en omsetning på MNOK 217,6, mot MNOK 105,2 i 2005 og et rekordresultat etter skatt på MNOK 74,1, mot MNOK 18,8 året før. Kelin Kraft konsern fikk i 2006 en omsetning på MNOK 20,8 mot MNOK 22,8 i Resultat etter skatt ble MNOK 1,7 mot MNOK 1,4 året før. Scanmatic (61% eierandel) fikk i 2006 en omsetning på MNOK 32,4, mot MNOK 35,1 i Resultatet etter skatt ble et underskudd på MNOK 0,9 mot et overskudd på MNOK 1,1 året før. Tilknyttede selskaper Glamox konsern fikk i 2006 en omsetning på MNOK 1353, mot MNOK 1228 i Resultat etter skatt ble MNOK 89,4, mot MNOK 47,2 året før. AF har vært aksjonær i Glamox siden 1989 og var sentral ved refinansieringen av selskapet i AF besluttet i september å konvertere størstedelen av selskapets beholdning av obligasjoner i Glamox til aksjer. Ytterligere konvertering fant sted i 4. kvartal, og AFs eierandel er pr ,9 %. Fra og med 4. kvartal er tilsvarende andel av regnskapsmessig resultat i Glamox inkludert i AFs konsernregnskap, og investeringen er i konsernbalansen ført etter egenkapitalmetoden. For året 2007 regner styret i Glamox med et konsernresultat minst på nivå med Norsk Vekst ASA fikk i 2006 en omsetning på MNOK 25,6, mot MNOK 0 i Resultatet etter skatt ble MNOK 40,0, mot MNOK 241,6 året før. AF har vært en betydelig aksjonær i Norsk Vekst siden De tidligere forvalterne og det tidligere styret inngikk i 2005 avtale om salg av det alt vesentlige av porteføljebedriftene uten å forelegge saken for selskapets aksjonærer. AF tok da, sammen med andre større aksjonærer, initiativ til å få salget omstøtt. Videre ble nytt styre valgt og ny administrasjon ansatt. Voldgiftsretten gav i juni 2006 aksjonærene fullt medhold, og motparten ble idømt alle saksomkostninger. Etter at voldgiftssaken var vunnet, besluttet AF i september å konvertere selskapets beholdning av obligasjoner i Norsk Vekst ASA til aksjer, og AFs eierandel er dermed 39,99 %. Fra og med 4. kvartal er tilsvarende andel av regnskapsmessig resultat i Norsk Vekst ASA inkludert i AFs konsernregnskap, og investeringen er i konsernbalansen ført etter egenkapitalmetoden. World Wide Mobile Communications (WWMC) fikk i 2006 en omsetning på MNOK 410, mot MNOK 382 i Resultat etter skatt ble MNOK 14,2, mot MNOK 17,4 året før. AF kom inn som aksjonær i WWMC i AF kjøpte i juni 2006 ytterligere 5 % av aksjene i WWMC, slik at total eierandel ble 50 %. Fra og med 3. kvartal er tilsvarende andel av regnskapsmessig resultat i WWMC inkludert i AFs konsernregnskap, og investeringen er i konsernbalansen ført etter egenkapitalmetoden. PERSONALE, LIKESTILLING, ARBEIDSMILJØ OG DET YTRE MILJØ Ved årsskiftet var det 13 heltidsansatte i morselskapet. Ansettelsesforholdene kjennetegnes av langsiktighet og stabilitet. Selskapets ledelse og styre har for tiden henholdsvis ingen og én kvinne. Selskapet har som mål å bedre balansen mellom kjønnene. Arbeidsmiljøet anses som godt. Bedriften har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer. Sykefraværet har vært på 66 dager, hvilket tilsvarer 2,0 % av total arbeidstid. Det har i 2006 ikke vært personskader eller ulykker. Det har heller ikke vært materielle skader av større betydning. Selskapets drift påvirker i liten grad det ytre miljø. Arendals Fossekompani

6 årsrapport -06 ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR Arendals Fossekompani skal ha en høy etisk standard, og kommunikasjonen med omgivelsene skal være åpen, tydelig og ærlig. Selskapet har et ansvar for trygge og gode arbeidsplasser i de lokalmiljøene hvor vi er tilstede. AF søker å skape verdier for samfunnet, kunder og ansatte, i tillegg til eierne. Vi har gjennom mange år basert vår virksomhet på utnyttelse av en lokal naturressurs og ønsker derfor spesielt å bidra til verdiskapning og samfunnsmessig utvikling i Arendalsdistriktet. I løpet av året har AF støttet lokale tiltak for barn og unge innen idrett og kultur. Videre kan nevnes bidrag til Arendal Internasjonale skole, Gullknapp Flyplass, Lokalavis i Froland, menighetshus i Froland, Arendal Griegfestival, Canal Street Jazzfestival og forestillingen Song og spel langs Nidelva. IFRS Arendals Fossekompani har for morselskap og konsern utarbeidet regnskaper i henhold til prinsippene i International Financial Reporting Standards (IFRS), fra og med 1. kvartal Styret vil foreslå at generalforsamlingen fornyer styrets fullmakt til kjøp av egne aksjer, innenfor en totalramme på 10 % og innenfor et prisintervall på NOK 100 NOK Aksjekursen var ved årets begynnelse kr 925 og ved årets slutt kr Korrigert for utbytte utbetalt i 2006 på kr 45,00, tilsvarer dette en verdiøkning på 49,7 %. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift er til stede. FREMTIDSUTSIKTER STYRET Generalforsamlingen den 27. april gjenvalgte styremedlemmene Øyvin A. Brøymer, Kjell Chr. Ulrichsen og Marianne Lie, alle for 2 år. I etterfølgende styremøte ble Erik Must valgt til styrets formann og Øyvin A. Brøymer til nestformann. AKSJONÆRFORHOLD Ved årets utløp hadde selskapet 1077 aksjonærer, mot 1055 ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det omsatt aksjer, tilsvarende 2,5 % av totalt antall aksjer i selskapet. Selskapet eide pr selv aksjer, tilsvarende 1,38% av totalt antall utestående aksjer. Nedbøren i Arendalsvassdraget har så langt i 2007 vært større enn normalt. Tilsiget har, vesentlig på grunn av høy temperatur, vært betydelig større enn normalt. Det ligger ved utgangen av mars også omtrent normalt med snø i fjellet. Ressurssituasjonen er alt i alt god, og det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli større enn i 2006 og dermed også betydelig større enn i et middels tilsigsår. Prisnivået i spotmarkedet for kraft har til nå i år vært betydelig lavere enn i fjor. Tilsvarende gjelder også for forwardmarkedet for resten av året. Prisnedgangen skyldes delvis ressurstilgangen for vannkraft, men også prisutviklingen for CO2 utslippskvoter for inneværende år. For Arendals Fossekompani forventes at økt produksjon ikke vil kunne kompensere for et lavere kraftprisnivå. Morselskapets driftsresultat forventes derfor å bli lavere enn i 2006.

7 Fra og med januar 2008 forventer vi igjen høyere pris for CO2 utslippskvoter, og dermed også for elektrisk kraft. Byggetiden for ny produksjonskapasitet er lang. Man må forvente at kraftprisene i Norge fortsatt vil kunne variere mye, i takt med nedbøren. Relativt hyppig vil man kunne få knapphet på energi og effekt, med tilhørende høye kraftpriser. Nasjonale og internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil bidra til å opprettholde vannkraftens lønnsomhet. Utsiktene for datterselskapenes resultater for 2007 er gode. Selskapets finansielle stilling er god. Styret antar at det foreligger et godt grunnlag for vekst i selskapets verdier. FINANSIELL RISIKO Selskapets finansielle risiko er i det vesentlige knyttet til aksjeporteføljen, lån med flytende rente, valutalån, samt til valutainntekter fra salg av kraft. Finansiell risiko er nærmere omtalt i note 15. DISPONERING AV ÅRETS OVERSKUDD Det regnskapsmessige overskudd i Arendals Fossekompani ASA utgjorde kr mill. Styret foreslår overskuddet anvendt på følgende måte: Utbytte kr 50 pr aksje kr Til annen egenkapital kr Sum disponert kr Arendals Fossekompani Froland, 29. mars 2007

8 6 årsrapport -06 INFORMASJON OM DATTER- SELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER Markedskraft ASA Markedskraft er en ledende, uavhengig aktør innen tjenesteyting i det nordiske engrosmarkedet for elektrisk kraft. Virksomheten kan inndeles i Fysisk og finansiell avregning Porteføljeforvaltning Kapitalforvaltning Analyse og rådgivning Valutahåndtering Basert på egne analyser av bl.a. hydrologiske forhold, gass-, kull- og CO2-marked, utarbeider Markedskraft prognoser for kraftprisen på kort og lang sikt. Prognosene utgjør grunnlag for bl.a. forvaltning av kraftporteføljer for kunder. Kundene oppnådde i 2006 en netto avkastning på 63,4 %, etter at alle omkostninger, inklusive Markedskrafts andel av overskuddet, var fratrukket. I 2005 var tilsvarende avkastning 16,7 %. Andelseierne i kraftfondet Elexir, som forvaltes av Markedskraft Fonder, oppnådde i 2006 en netto avkastning på 34,4 %, mot 12,4% året før. I 2007 planlegges oppstart av flere nye offshore-baserte kraftfond. Scanmatic AS Scanmatic er en ingeniørbedrift som utvikler og produserer elektronisk utstyr for bl.a. kraftbransjen, offshorebransjen, forsvaret, industri og samferdsel. Virksomhet foregår i Kilsund, Arendal. Scanmatic eies med 61 % av Arendals Fossekompani. Øvrige aksjer eies i det vesentlige av ansatte i selskapet. Fra 1. januar 2007 har Tor Kim Steinsland overtatt som adm. direktør i Scanmatic etter Thorvald A. Paulsen. Pr hadde selskapet 28 ansatte. Selskapet forventer resultatfremgang fra 2006 til Glamox ASA Glamox er en markedsledende, norsk leverandør av belysningsutstyr, hovedsakelig til landbaserte bygg i det europeiske marked, samt til skip og offshoreinstallasjoner på verdensbasis. Glamox har fabrikker i Norge, Tyskland, Estland og Kina og salgsselskaper og/eller representasjon i mange land. Konsernets hovedkontor er i Oslo. AFs eierandel er 49,9 %. Kjell Stamnes er konsernsjef i Glamox. Antall årsverk i konsernet var ved årsskiftet Konsernet forventer for 2007 et resultat minst på nivå med Markedskraft, med hovedkontor i Arendal, eies med 64,0 % av Arendals Fossekompani. Øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte. Markedskraft ASA eier 100 % av aksjene i datterselskapene Markedskraft AB i Stockholm, Markedskraft Danmark A/S i Århus og Markedskraft Deutschland GmbH i Berlin, samt 60 % av aksjene i Markedskraft Europe AS i Oslo og 72,6 % av aksjene i Kelin Kraft AS. Arendals Fossekompani eier direkte 24,2 % av aksjene i Kelin Kraft. Øvrige aksjer i Markedskraft Europe og Kelin Kraft eies av ansatte i respektive selskaper. Markedskraft AB eier 91 % av aksjene i Markedskraft Fonder AB, øvrige aksjer eies av ansatte i selskapet. Torkil Mogstad er adm. direktør i Markedskraft. Markedskraft konsern, eks. Kelin, hadde ved årsskiftet 43 ansatte. Selskapets utsikter for 2007 er gode. Norsk Vekst ASA Norsk Vekst er et investeringsselskap og har som formål å tilføre kapital og kompetanse til utvikling av bedrifter innen industri, handel og tjenesteytende næringer med potensiale for vekst og lønnsomhet. Selskapets kontor er i Oslo. Pr var de største investeringene AKVA Group ASA (9,99 %), Cogen ASA (45,42 %), Component Software Group ASA (15,48 %), EFD ASA (26,8 %), Powel ASA (20,03 %), OHI AS (10,01 %) og Synnøve Finden ASA (12,48 %). I tillegg eier selskapet flere mindre aksjeposter, samt fra også 100 % av KS Norsk Vekst I. Ricard Aa er adm. direktør i Norsk Vekst. Selskapet hadde pr ansatte. Kelin Kraft AS Kelin Kraft driver sluttkundeavregning i Norge og Sverige, på oppdrag fra kraft- og nettselskaper. I 2006 startet Kelin egen inkassovirksomhet gjennom datterselskapet Kraft Inkasso AS. Kelin driver sin virksomhet i Sandnes. Kelin eies med 24,2 % av Arendals Fossekompani. Øvrige aksjer eies av Markedskraft ASA (72,55 %) og ansatte i Kelin (3,25 %). Harald Markvardsen er adm.direktør i Kelin. Pr hadde selskapet 16 ansatte. Utsiktene for 2007 er gode. World Wide Mobile Communications AS Selskapet videreselger satelittkommunikasjon og designer tekniske løsninger for satelittbasert datatrafikk. Selskapet driver sin virksomhet i London og er størst i sin bransje i UK og har ellers kunder over store deler av verden. Selskapet eies 50/50 av AF og Telenor Satelite Services som er under overtagelse av det private equityfondet Apax. Adm. dir er Bob Chewter. Virksomheten har ca 60 ansatte. Selskapet regner med et godt år også i 2007.

9 Resultatregnskap Konsern Morselskap (1000 NOK) Note Driftsinntekter og driftskostnader Salg av kraft Inntekter fra kraftoverføring Annen driftsinntekt 1, Sum driftsinntekter Kjøp av kraft og nettleie Varekostnad Lønnskostnader Avskr. på driftsmidler og imm. eiendeler 4, Annen driftskostnad 6, Sum driftskostnader Arendals Fossekompani Driftsresultat før finansposter Finansinntekter og finanskostnader Inntekt fra investering i DS og TS (*) Finansinntekt Finanskostnad Resultat av finansposter Andel resultat fra TS (*) Resultat før skattekostnad Skattekostnad Periodens resultat Henføres til Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum Basisresultat pr. aksje (NOK) ,26 55,86 37,75 Utvannet resultat pr. aksje (NOK) ,26 55,86 37,75 Oppstilling over endringer i egenkapitalen Konsern Morselskap Note Utbetaling av utbytte til aksjonærene Kjøp av egne aksjer Omregningsdifferanser (inkl. min. int.) Prinsipp- og kapitalendringer DS (*) Endring sikringsreserve Endring virkelig verdi på EK-instr. tilgj. for salg Effekt av omklassifisering TS (*) Betalbar skatt omklassifiserte EK instrumenter 8, Netto ført direkte mot egenkapitalen Periodens resultat Sum endringer i egenkapitalen i perioden Henføres til Aksjonærene i morselskapet Minoritetsinteresser Sum (*) DS = datterselskap, TS = tilknyttede selskap

10 årsrapport -06 Balanse Konsern MORSELSKAP (1000 NOK) Note Eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr Immaterielle eiendeler Investeringer i DS Investeringer i TS Lån til foretak i samme konsern Andre investeringer Eiendel ved utsatt skatt Sum anleggsmidler Varebeholdninger Kundefordringer og andre fordringer Kontanter og kontantekvivalenter Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg Finansielle eiendeler holdt for omsetning Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og forpliktelser Aksjekapital ( aksjer a kr 10,-) Overkursfond Andre fond Opptjent egenkapital Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket Minoritetsinteresser Sum egenkapital Forpliktelser Obligasjonslån Rentebærende lån og kreditter Ytelser til ansatte Sum langsiktige forpliktelser Kassekreditt Leverandørgjeld og andre bet.forpl Betalbar skatt Andre kortsiktige forpliktelser Sum kortsiktige forpliktelser Sum egenkapital og forpliktelser Froland, 29. mars 2007

11 Kontantstrømoppstilling etter den direkte metode Konsern MORSELSKAP (1000 NOK) Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger fra kunder Utbetalinger til leverandører og ansatte Utbetaling av eiendomsskatt og offentlige avgifter Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Betalte renter Betalt skatt Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Arendals Fossekompani Vederlag ved salg av eiendom, anlegg og utstyr Vederlag ved salg av eiendeler tilgjengelig for salg Innbetalinger fra andre innvesteringer Renter mottatt Utbytter mottatt (inkl. utbytte fra TS) Oppkjøp i datterselskap, netto etter tilgang likvider Kjøp av eiendom, anlegg og utstyr Utbetaling til langsiktige utlån Kjøp av eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler holdt for omsetning Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten Kjøp av egne aksjer Innbetaling ved opptak av langsiktige forpliktelser Nedbetaling av langsiktige forpliktelser Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 1. januar Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31. desember I konserntallene inngår kontantstrømmene som følge av kraftomsetning formidlet av datterselskapet Markedskraft ASA.

12 10 årsrapport -06 Noter til års- og konsernregnskapet 2006 Regnskapsprinsipper Arendals Fossekompani ASA er hjemmehørende i Norge. Selskapets års- og konsernregnskap for regnskapsåret 2006 omfatter selskapet og dets datterselskaper (som sammen refereres til som konsernet ). Årsregnskapet ble godkjent av styret 29. mars Redegjørelse for overholdelse av regnskapsstandarder Års- og konsernregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapslovens regler og Internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS) godkjent av EU og fortolkninger fastsatt av International Accounting Standards Board (IASB). Standarder og fortolkninger som er vedtatt, men ikke kreves anvendt før etter 1. januar 2007, er ikke implementert av selskapet og konsernet. Av nye standarder som ikke er obligatoriske og som dermed ikke er anvendt ved utarbeidelse av års- og konsernregnskapet for 2006, vil spesielt IFRS 7 være relevant for Arendals Fossekompani ASA f.o.m Standarden krever bl.a. utvidede noteopplysninger om regnskapsmessige effekter av finansielle instrumenter, og kvalitative og kvantitative opplysninger om finansielle risikoer. Grunnleggende prinsipper for regnskapsutarbeidelsen Regnskapet er presentert i norske kroner, avrundet til nærmeste hele tusen. Det er utarbeidet basert på historisk kost prinsippet, med unntak av følgende eiendeler som presenteres til virkelig verdi: Finansielle derivater, finansielle instrumenter holdt for omsetning og finansielle instrumenter klassifisert som tilgjengelig for salg. Utarbeidelse av finansregnskap i overensstemmelse med IFRS krever at ledelsen gjør vurderinger og estimater og tar forutsetninger som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsipper og regnskapsførte beløp på eiendeler og forpliktelser, inntekter og kostnader. Estimater og tilhørende forutsetninger er basert på historisk erfaring og andre faktorer som anses rimelige forholdene tatt i betraktning. Disse beregningene danner grunnlaget for vurdering av balanseført verdi for eiendeler og forpliktelser som ikke kommer klart fram av andre kilder. Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Estimater og de underliggende forutsetninger vurderes løpende. Endringer i regnskapsmessige estimater innregnes i den perioden endringene oppstår dersom de kun gjelder denne perioden. Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder, fordeles effekten over inneværende og fremtidige perioder. Vurderinger ledelsen har gjort ved anvendelsen av IFRS standardene og estimater som har betydelig effekt på finansregnskapet, er redegjort for i note 20. Regnskapsprinsippene har blitt anvendt konsistent av alle konsernselskaper. Prinsipper for konsolideringen Datterselskaper Datterselskaper er enheter som kontrolleres av selskapet. Kontroll foreligger når selskapet har bestemmende innflytelse, direkte eller indirekte, over den finansielle og operasjonelle styringen av enheten og derigjennom oppnår fordeler fra dens virksomhet. Ved vurdering av kontroll, tas det hensyn til potensielle stemmerettigheter som kan utøves eller konverteres. Finansregnskapene til datterselskapene inkluderes i konsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen oppnås og inntil kontrollen opphører. Anleggsmidler regnskapsføres til det laveste av balanseført verdi og virkelig verdi, fratrukket salgskostnader. Tilknyttede foretak Tilknyttede foretak er enheter hvor selskapet og/eller konsernet har betydelig innflytelse, men ikke kon-

13 troll, over den finansielle og operasjonelle styringen. Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultater fra tilknyttede foretak etter egenkapitalmetoden fra det tidspunktet betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. Eliminering av transaksjoner ved konsolidering Konserninterne mellomværender og eventuelle urealiserte gevinster og tap eller inntekter og kostnader knyttet til konserninterne transaksjoner, elimineres ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. I selskapsregnskapet er investeringer i datterselskaper og tilknyttede foretak innarbeidet til anskaffelseskost. Ved omklassifisering fra tilgjengelig for salg til datterselskap eller tilknyttet foretak, er investeringens balanseførte verdi på det tidspunktet bestemmende eller betydelig innflytelse oppnås, benyttet som anskaffelseskost. Utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes tii valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære eiendeler og forpliktelser i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse som fremkommer ved omregning, innregnes i resultatregnskapet. Regnskaper for utenlandske virksomheter Eiendeler og forpliktelser for utenlandske virksomheter omregnes til norske kroner til valutakursen på balansedagen. Inntekter og kostnader for utenlandske virksomheter, omregnes til norske kroner med tilnærmet valutakurs på tidspunktet for transaksjonene. Valutakursdifferanser i forbindelse med omregning føres som en bestanddel av egenkapitalen. Nettoinvesteringer i utenlandsk virksomhet Omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av nettoinvesteringer i utenlandske virksomheter, spesifiseres som omregningsdifferanser i egenkapitalen. Disse resultatføres ved avhendelse. Finansielle derivater Konsernet bruker finansielle derivater for å sikre eksponeringen mot renterisiko og prisrisiko som oppstår gjennom operasjonelle og finansielle aktiviteter. I henhold til konsernets finansretningslinjer har morselskapet kjøpt energirelaterte derivater for handelsformål. Derivater som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres som instrumenter holdt for omsetning. Finansielle derivater innregnes første gang til kostpris. I etterfølgende perioder vurderes derivatene til virkelig verdi. Gevinst eller tap ved revurdering til virkelig verdi på derivater som eies for handelsformål innregnes umiddelbart i resultatregnskapet. Når derivater kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning av gevinster og tap avhengig av type poster som sikres (se nedenfor). Virkelig verdi av en rentebytteavtale er det estimerte beløpet som konsernet ville motta eller måtte betale for å innfri avtalen på balansedagen, hensyntatt dagens rentenivå og motpartens kredittverdighet. Virkelige verdi av energirelaterte derivater (futures, forwards og opsjoner) er markedskursen på balansedagen. Sikring Kontantstrømsikring Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i kontantstrømmene til en innregnet eiendel eller forpliktelse, eller til en svært sannsynlig forventet transaksjon, innregnes den effektive delen av en gevinst eller et tap på det finansielle derivatet direkte i egenkapitalen. Når den forventede transaksjonen senere enten medfører innregning av en ikke-finansiell eiendel eller forpliktelse, eller en forventet transaksjon, fjernes tilhørende akkumulert gevinst eller tap fra egenkapitalen og inkluderes i førstegangsutgifter eller annen balanseført verdi av den ikke-finansielle eiendelen eller forpliktelsen. Dersom sikring av en forventet transaksjon senere medfører innregning av en finansiell eiendel eller forpliktelse, omklassifiseres tilhørende gevinst eller tap fra egenkapitalen til resultatregnskapet i samme periode eller perioder hvor eiendelen eller forpliktelsen påvirker resultatet (f.eks når renteinntekter eller rentekostnader innregnes). Ved kontantstrømssikringer av fremtidige 11 Arendals Fossekompani

14 12 årsrapport -06 strømpriser føres tilhørende akkumulerte gevinster eller tap fra egenkapitalen til resultatregnskapet i samme periode eller perioder som de aktuelle derivatene går til levering / utøves. Når et sikringsinstrument utløper eller selges, avsluttes eller utøves, eller selskapet opphever sikringsforholdet, til tross for at den sikrede forventede transaksjonen fremdeles forventes å inntreffe, forblir akkumulerte gevinster eller tap på dette tidspunktet i egenkapitalen og innregnes i resultatregnskapet i henhold til ovenstående retningslinjer når transaksjonen inntreffer. Hvis den sikrede transaksjonen ikke lenger forventes å inntreffe, innregnes akkumulerte urealiserte gevinster eller tap umiddelbart i resultatregnskapet. Virkelig verdi sikring Når et finansielt derivat er øremerket som sikringsinstrument for variabilitet i verdien av en innregnet eiendel eller forpliktelse, innregnes gevinst eller tap på det finansielle derivatet i resultatregnskapet i perioden de oppstår. Selskapet og konsernet har ingen derivater øremerket som instrumenter for virkelig verdi sikring. Kostnader etter anskaffelsen Selskapet og konsernet medtar i anskaffelseskosten for et varig driftsmiddel utgifter til utskiftninger av deler av driftsmiddelet når slike utgifter antas å gi fremtidige økonomiske fordeler og utgiftene for de utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre utgifter innregnes i resultatregnskapet i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes lineært over estimert utnyttbar levetid for en enhet av eiendom, anlegg og utstyr, og belastes resultatregnskapet. Tomter avskrives ikke. Estimert økonomisk levetid er som følger: Vassdragsreguleringer år Kraftverk Bygninger 50 år Dammer, vannveier og luker år Maskinutrustning 40 år Netteiendeler år Driftsløsøre, inventar med mer 3-12 år Restverdi revurderes årlig dersom den ikke er ubetydelig. Eiendom, anlegg og utstyr Egne eiendeler Eiendom, anlegg og utstyr føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og eventuelt tap ved verdifall. Anskaffelseskost for egenproduserte driftsmidler inkluderer materialkostnader, direkte lønnskostnader samt en rimelig andel av indirekte produksjonskostnader. Når deler av et varig driftsmiddel har forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres det som separat eiendom, anlegg og utstyr. Leide eiendeler Selskapet og konsernet har ingen leieavtaler med betingelser som i det vesentlige overfører de økonomiske rettigheter og forpliktelser til konsernet og derfor skulle vært klassifisert som finansielle leieavtaler. Immaterielle eiendeler Goodwill Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Goodwill representerer beløp som oppstår ved overtakelsen av datterselskaper og investeringer i tilknyttede foretak. For overtakelser som har skjedd etter 1. januar 2003, representerer goodwill differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og virkelig verdi av de netto identifiserte eiendeler som er overtatt. For overtakelse forut for dette, er goodwill oppført på bakgrunn av estimert anskaffelseskost som tilsvarer det beløp som var oppført under tidligere nasjonale regnskapsprinsipper. Goodwill føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles på kontantstrømgenererende enheter og blir ikke lenger avskrevet, men blir testet

15 årlig for verdifall. For tilknyttede foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert i investeringens balanseførte verdi i konsernregnskapet. Andre immateriell eiendeler Andre immaterielle eiendeler som anskaffes, føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved verdifall. Etterfølgende utgifter Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle eiendeler aktiveres bare når de øker de fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres i den perioden de påløper. Avskrivninger Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle eiendelene, med mindre slik levetid er ubestemt. Goodwill og immaterielle eiendeler med ubegrenset økonomisk levetid blir testet for verdifall på balansedagen hvert år. Aktiverte kostnader i forbindelse med tildeling av konsesjoner avskrives over perioden frem til neste konsesjonsbehandling. Avskrivningsperioden er 50 år. Investeringer Investeringer i gjelds- og egenkapital instrumenter Finansielle instrumenter holdt for omsetning, blir klassifisert som omløpsmidler, og vurdert til virkelig verdi. Alle gevinster og tap blir innregnet i resultatregnskapet. Andre finansielle instrumenter som konsernet eier, er klassifisert som tilgjengelig for salg, og vurdert til virkelig verdi. Gevinst eller tap innregnes direkte mot egenkapitalen, bortsett fra tap ved verdifall. Når disse investeringene blir fraregnet, innregnes akkumulerte gevinster eller tap som tidligere var innregnet direkte mot egenkapitalen, i resultatregnskapet. Når slike investeringer er rentebærende, innregnes renter i resultatregnskapet. Virkelig verdi for børsnoterte finansielle instrumenter klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, tilsvarer notert kjøpspris på balansedagen. For ikke børsnoterte instrumenter er virkelig verdi basert på kjente omsetningskurser nær balansedagen eller verdivurderinger foretatt av megler-foretak etter vanlige benyttede verdivurderingsmetoder. Finansielle instrumenter klassifisert som holdt for omsetning eller tilgjengelig for salg, innregnes / fraregnes på det tidspunktet konsernet forplikter seg til å kjøpe / selge investeringene. Aksjer i datterselskaper og tilknyttede foretak blir regnskapsført til anskaffelseskost i morselskapets balanse. Investeringer i tilknyttede foretak blir innarbeidet i konsernregnskapet etter egenkapitalmetoden. Kundefordringer og andre fordringer Kundefordringer og andre fordringer regnskapsføres til anskaffelseskost fratrukket eventuelt tap ved verdifall. Varebeholdninger Varebeholdninger regnskapsføres til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi er estimert salgspris i ordinær virksomhet, fratrukket estimerte kostnader til ferdigstillelse og salgskostnader. Anskaffelseskost er basert på først-inn først-ut prinsippet og inkluderer kostnader påløpt ved anskaffelse av varene og kostnader for å bringe varene til nåværende tilstand og plassering. For produserte varer og varer i arbeid inkluderer anskaffelseskost en andel av indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse. Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter består av kontantbeholdninger inklusive innestående i bank. Verdifall Balanseført verdi av selskapets og konsernets eiendeler blir, med unntak av varelager og utsatt skattefordel, gjennomgått på balansedagen for å vurdere om det er indikasjoner på verdifall. Dersom det fore- 13 Arendals Fossekompani

16 14 årsrapport -06 ligger slike indikasjoner, estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp. Tap ved verdifall innregnes når balanseført verdi av en eiendel eller kontantgenererende enhet (vurderingsenhet) overstiger gjenvinnbart beløp. Tap ved verdifall innregnes i resultatregnskapet. Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter fordeles slik at balanseført verdi av eventuell goodwill i kontantgenererende enheter reduseres først. Deretter fordeles resterende verdifall på de øvrige eiendelene i enheten forholdsmessig ut i fra balanseførte verdier. Når en nedgang i virkelig verdi på en finansiell eiendel tilgjengelig for salg, har vært ført direkte mot egenkapitalen og det foreligger objektive bevis for at eiendelen har vært gjenstand for verdifall, innregnes det akkumulerte tap som har vært ført direkte mot egenkapitalen i resultatregnskapet selv om den finansielle eiendelen ikke har blitt realisert. Det akkumulerte tapet som innregnes i resultatregnskapet, utgjør differansen mellom anskaffelseskost ved overtakelse og dagens virkelige verdi, redusert for eventuelle verdifall på den finansielle eiendelen som tidligere har vært innregnet i resultatregnskapet. Beregning av gjenvinnbart beløp Gjenvinnbart beløp for eiendeler er det høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi beregnes ved å diskontere forventede fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å benytte diskonteringsrente før skatt som reflekterer markedets prissetting av tidsverdien av penger og den risiko som er knyttet til den spesifikke eiendelen. For eiendeler som ikke hovedsaklig genererer uavhengige kontantstrømmer, fastsettes gjenvinnbart beløp for den vurderingsenheten som eiendelen tilhører. Tap ved verdifall av goodwill reverseres ikke. For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall dersom det er en endring i estimater benyttet for å beregne gjenvinnbart beløp. Et tap ved verdifall reverseres bare i den grad eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto etter avskrivninger eller amortisering, dersom ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet. Aksjekapital Kjøp av egne aksjer Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen inklusive direkte henførbare kostnader som endring i egenkapitalen. Egne aksjer presenteres som en reduksjon i egenkapital. Utbytter Utbytter føres som forpliktelse i den perioden de blir vedtatt. Rentebærende lån og kreditter Rentebærende lån og kreditter førstegangs innregnes til virkelig verdi, fratrukket direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder måles rentebærende forpliktelser til amortisert kost, og eventuell differanse mellom anskaffelsesverdi og innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved å bruke effektiv rentemetode. Ytelser til ansatte Innskuddsbaserte pensjonsordninger Forpliktelser til å yte tilskudd til innskuddsbaserte pensjonsordninger innregnes som kostnader i resultatregnskapet når de påløper. Reversering av verdifall Tap ved verdifall for egenkapitalinstrumenter som klassifiseres som tilgjengelig for salg, reverseres ikke over resultatregnskapet. Dersom virkelig verdi på et gjeldsinstrument klassifisert som tilgjengelig for salg øker, og økningen objektivt sett kan relateres til en hendelse inntrådt etter innregningen av tap ved verdifall, reverseres tap ved verdifall over resultatregnskapet. Ytelsesbaserte pensjonsordninger Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger beregnes separat for hver ordning ved å estimere størrelsen på fremtidige ytelser som den ansatte har opptjent gjennom sin arbeidsinnsats i inneværende og tidligere perioder. Disse fremtidige ytelsene diskonteres for å beregne nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler trekkes fra for å

17 finne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten tilsvarer balansedagens rente på statsobligasjoner med tilnærmet samme løpetid som konsernets forpliktelser. Beregningene er gjort av en kvalifisert aktuar, og er basert på lineær opptjeningsmodell. Når ytelsene i en pensjonsordning forbedres, innregnes den andelen av økningen i ytelsene som ansatte har opparbeidet rettighet til, som kostnad i resultatregnskapet lineært over gjennomsnittlig tidsperiode frem til de ansatte har oppnådd en ubetinget rett til de økte ytelsene. Kostnaden innregnes umiddelbart i resultatregnskapet dersom de ansatte allerede ved tildeling har fått en ubetinget rett til økte ytelser. Alle aktuarielle gevinster og tap pr. 1. januar 2004, datoen for overgang til IFRS, ble nullstilt. Aktuarielle gevinster og tap ved beregning av selskapets forpliktelse for en pensjonsordning oppstått etter 1. januar 2004 innregnes i resultatregnskapet og fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid i den grad akkumulerte urealiserte aktuarielle gevinster og tap overstiger 10% av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert pensjonsforpliktelse og virkelig verdi av pensjonsmidlene. Når beregningene resulterer i en eiendel for selskapet, begrenses innregningen av denne eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarielle tap og kostnad ved tidligere perioders pensjonsopptjening, og nåverdien av fremtidige tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i innbetalinger til ordningen. Driftsinntekter Solgte varer og leverte tjenester Driftsinntekter fra salg av kraft og andre varer innregnes i resultatregnskapet når det vesentligste av risiko og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper. Driftsinntekter fra utførte tjenester innregnes i resultatregnskapet i forhold til transaksjonens fullføringsgrad på balansedagen. Fullføringsgraden vurderes ved gjennomgang av utført arbeid. Driftsinntekter innregnes ikke hvis det er betydelig usikkerhet knyttet til om forfalte krav vil bli betalt, dersom det er sannsynlig at varene blir returnert eller i de tilfeller konsernet har styringsrett over de leverte varene. Finansinntekter Finansinntekter består av realiserte gevinster på gjelds- og egenkapitalinstrumenter, mottatte utbytter, resultatandeler fra KS-investeringer, renteinntekter, agiogevinster og gevinster på derivater som innregnes i resultatet. Renteinntekter innregnes i resultatet basert på effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes. Utbytteinntekter innregnes i resultatet på det tidspunkt rett til å motta betaling er etablert. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd som kompenserer for påløpte utgifter, innregnes som driftsinntekt i resultatregnskapet på en systematisk måte i de samme periodene som utgiftene påløper. Kostnader Leiebetaling under operasjonelle leieavtaler Leiebetalinger for operasjonelle leieavtaler innregnes i resultatregnskapet lineært over leieperioden. Leieinsitamenter som mottas, innregnes som en integrert del av totale leiekostnader. 15 Arendals Fossekompani Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld Leverandøwrgjeld og annen kortsiktig gjeld regnskapsføres til kost. Finanskostnader Finanskostnader består av rentekostnader på lån, agiotap, tap på derivater som innregnes i resultatet og realiserte tap på gjelds- og egenkapitalinstrumenter. Inntektsskatt Inntektsskatt på periodens resultat består av periodeskatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes i resultatet med unntak av skatt på poster som er innregnet direkte mot egenkapitalen. Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes direkte mot egenkapitalen.

18 16 årsrapport -06 Periodeskatt utgjør forventet betalbar skatt på årets skattepliktige resultat til gjeldende skattesatser på balansedagen, og eventuelle korrigeringer av betalbar skatt for tidligere år. Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert gjeldsmetode ved å ta hensyn til midlertidige forskjeller mellom balanseført verdi av eiendeler og forpliktelser i den finansielle rapporteringen og skattemessige verdier. Følgende midlertidige forskjeller hensyntas ikke: goodwill som ikke er skattemessig fradragsberettiget, opprinnelig innregning av eiendeler eller forpliktelser som ikke påvirker verken regnskapsmessig eller skattemessig resultat, samt forskjeller relatert til investeringer i datterselskaper som ikke antas å reversere i overskuelig fremtid. Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger om realisasjon av eller oppgjør for balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser, og beregnet med skattesatser gjeldende på balansedagen. Eiendeler ved utsatt skatt innregnes kun i den grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes gjennom fremtidige skattepliktige resultater. Eiendeler ved utsatt skatt reduseres i den grad det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil bli realisert. Segmentrapportering Et segment utgjør en identifiserbar del av virksomheten som leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), og som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andre segmenter.

19 17 Noter Tall i 1000 NOK Note 1 Segmentrapportering Segmentinformasjon presentes for konsernets virksomhetssegmenter. Inndelingen i virksomhetssegmenter er basert på konsernets ledelses- og internrapporteringsstruktur. Internprisingen mellom segmentene er basert på prinsippet om armlengdes avstand. Segmentresultat, eiendeler og forpliktelser inkluderer poster som relaterer seg direkte til segmentene Virksomhetssegmenter Konsernet har følgende virksomhetssegmenter: Salg av kraft Finansvirksomhet Krafttjenester Annen virksomhet Arendals Fossekompani Driftsinntekter fra eksterne kunder: SALG AV KRAFT samt poster som allokeres ut i fra en rimelig fordelingsnøkkel. Finansvirksomhet Krafttjenester Annen virksomhet Konsolidert Salg av kraft Inntekter fra kraftoverføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter fra eksterne kunder Driftsresultat (EBIT) Netto finansinntekter Andel resultat fra TS Skattekostnad Årsresultat Segmenteiendeler Segmentforpliktelser Kontantstrømmer fra segmentet før utbytte Utbetalt utbytte Netto kontantstrømmer Geografiske områder Konsernets hovedgeografiske område er Norge, og konsernet har ikke salg til kunder eller segmenteiendeler i andre geografiske segmenter som overstiger henholdsvis 10 % av totalomsetningen eller totale eiendeler i konsernet. Salg av kraft og finansvirksomhet Morselskapets virksomhet er fordelt på de to segmentene Salg av kraft og Finansvirksomhet. Krafttjenester Krafttjenester består av virksomheten i Markedskraft ASA. Annen virksomhet Annen virksomhet gjelder aktivitetene i Scanmatic AS.

20 18 årsrapport -06 Note 2 Annen driftsinntekt Konsern Morselskap Provisjoner og honorarer fra forvaltning, rådgivning og andre tjenester i kraftmarkedet Salg av elektronisk utstyr Gevinst ved salg av driftsmidler Leieinntekter Andre driftsinntekter Note 3 Lønn og andre ytelser til ansatte Lønnskostnader Konsern Morselskap Lønn Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Antall årsverk Ledende ansatte Sverre Valvik adm.direktør Arendals Fossekompani Thor R. Gabrielsen økonomisjef Arendals Fossekompani Torkel Mogstad adm. direktør Markedskraft Thorvald Paulsen adm.direktør Scanmatic Harald Markvardsen adm.direktør Kelin Kraft Styret (*) Erik Must styrets leder Øyvin A. Brøymer styrets nestleder Kjell Chr. Ulrichsen styremedlem Morten Bergesen styremedlem Marianne Lie styremedlem Verdi aksjeopsjoner Lønn honorarer Bonus Naturalytelser Samlet godtgjørelse Periodisert pensjonskostnad Samlet godtgjørelse (*) I tillegg er utbetalt tnok 280 i pensjon til tidligere styremedlemmer. Nåværende styremedlemmer opptjener ingen rett til pensjon.

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45

ÅRSRAPPORT. ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ÅRSBERETNING s 3 ÅRSREGNSKAP s 6 NOTER s 12 REVISJONSBERETNING s 45 ÅRSBERETNING 2014 Powel utvikler og leverer forretningskritiske IT-løsninger og tjenester til energisektoren,

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 //

// BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // // BLOCK WATNE GRUPPEN 1. KVARTAL 2006 // Block Watne Gruppen ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Sterke nøkkeltall Solid ordreinngang og ordrereserve Vellykket børsintroduksjon Forbedrede finansielle betingelser

Detaljer

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap

INNHOLD. 5 Kort om Rocksource. 7 Styrets årsberetning. 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 14 Konsernregnskap ÅRSRAPPORT 2005 INNHOLD 5 Kort om Rocksource 7 Styrets årsberetning 12 Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 14 Konsernregnskap 19 Noter til konsernregnskapet 40 Selskapsregnskap 45 Noter til

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER

KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER ÅRSREGNSKAP / KONSERN KONSOLIDERT RESULTATREGNSKAP 1. JANUAR 31. DESEMBER (NOK mill.) Note Driftsinntekter 7 15 232 14 763 Varekostnad 26 (871) (1 057) Lønnskostnader 27 (5 474) (5 226) Andre driftskostnader

Detaljer

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0

Tomra Systems ASA Konsern. 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 Årsregnskapet Resultatregnskap Tomra Systems ASA Konsern NGAAP 2008 2007 2006 Tall i millioner NOK Note 2008 2007 2006 926,7 836,2 1 531,6 Driftsinntekter 1 3 621,9 3 489,5 3 965,0 534,9 530,9 1 135,0

Detaljer

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS

Konsernregnskapet. for. Norway Seafoods Group AS Konsernregnskapet for Norway Seafoods Group AS 2014 Årsberetning 2014 Norway Seafoods Group AS er holdingselskapet for virksomhetene som er lokalisert i Norge og Danmark og ble etablert i juli 2010. Heretter

Detaljer

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap 1. januar - 31. desember Note 2010 2009 driftsinntekter 2, 29 1103 469 562 014 Varekostnader 2 543 059 266 971 Lønnskostnader 5, 23 372 106 203 031 Andre driftskostnader 4, 23 121 403

Detaljer

Noter til konsernregnskapet

Noter til konsernregnskapet BWG Homes ÅRSRAPPORT 2011 24 Noter til konsernregnskapet Nøkkeltall og høydepunkter Dette er BWG Homes Brev fra konsernsjefen Årsberetning noter BWG Homes ASA Eierstyring og selskapsledelse Om rapporteringen

Detaljer

konsernregnskap amedia innhold

konsernregnskap amedia innhold konsernet amedia årsrapport 2012 konsernregnskap amedia innhold REGNSKAP Resultatregnskap 43 Utvidet resultatregnskap 44 Balanse 45 Kontantstrømoppstilling 46 Endringer i konsernets egenkapital 47 NOTER

Detaljer

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning

Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Side 85 Konsernets årsberetning 2014 Kapittel 05 Regnskap med noter og revisjonsberetning Del 1 Norsk Gjenvinning-konsernet Del 2 Norsk Gjenvinning Norge AS Side 86 Del 1 Konsolidert konsernregnskap Norsk

Detaljer

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling.

Eierstyring og selskapsledelse Acta Holding ASA har én aksjeklasse, der hver aksje gir rett til én stemme ved selskapets generalforsamling. årsberetning ACTAKONSERNET OG ACTA HOLDING ASA - ÅRSBERETNING. Actakonsernet Actakonsernet består av morselskapet Acta Holding ASA og de heleide datterselskapene Acta Asset Management AS, Acta Finans AB,

Detaljer

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter

Innhold regnskap. 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter 20 ÅRSRAPPORT 2013 / BWG Homes / Regnskap og noter Innhold regnskap KONSERN SIDE Konsolidert oppstilling over totalresultatet 21 Konsolidert finansiell stilling 22 Endringer i konsernets bokførte egenkapital

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2012

Årsberetning og regnskap 2012 Årsberetning og regnskap 2012 Utdrag fra sentrale dokumenter Selskapets formål er formulert slik i 2 i vedtektene: «Selskapet, som skal være et allment aksjeselskap, har til formål å drive ambulansedrift,

Detaljer

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger

Zoncolan ASA har implementert følgende nye standarder med effekt pr 1. januar 2012: - IFRS 7 Finansielle instrumenter opplysninger 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Fra Sognefjorden, Norge

Fra Sognefjorden, Norge Fra Sognefjorden, Norge Regnskap konsern REGNSKAP KONSERN STATKRAFT AS STATKRAFT ÅRSRAPPORT 2013 37 STATKRAFT AS KONSERN REGNSKAP Totalresultat Statkraft AS konsern Beløp i mill. kroner Note 2013 2012

Detaljer

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse.

Regnskap konsern. Note 12. Resultat. Kundefordringer og andre fordringer. Utvidet resultat. Note 13. Betalingsmidler. Balanse. Noter og regnskap Hafslund konsern Side 16 / 93 Regnskap konsern Resultat Utvidet resultat Balanse Kontantstrømoppstilling Endring i egenkapital Note 12 Note 13 Note 14 Note 15 Note 16 Kundefordringer

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi

REGNSKAPSPRINSIPPER. IFRS 13 Måling av virkelig verdi 1 NOTE 1 GENERELT Zoncolan ASA er et allmennaksjeselskap hjemmehørende i Norge med forretningslokaler i Oslo. Foretaket ble stiftet 30. januar 2007. Selskapet har adresse Nedre Vollgate 1 i Oslo. Foretaket

Detaljer

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene

Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Home / Regnskap Konsern / Noter Konsern / Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsippene Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene

Detaljer

Årsregnskap 2008 DOF ASA

Årsregnskap 2008 DOF ASA Årsregnskap 2008 DOF ASA NØKKELTALL DOF ASA Beløp i NOK mill. 2008 2007 2006 Fra resultatregnskapet Driftsinntekter 4 340 3 454 3 011 Driftskostnader (2 784) (2 225) (1 719) Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA.

Finansiell rapport. Årsrapport 2011 Finansiell rapport. Aksjer og aksjonærer. Regnskap konsern. Regnskap Rieber & Søn ASA. ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Finansiell rapport Finansiell rapport Aksjer og aksjonærer Regnskap konsern 12.5 1000 10 8,5 10,1 800 7.5 6,0 7,1 6,2 600 Rieber & Søn skal gjennom god forretningsdrift sikre

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer