EØS-regelverket; innhold og betydning for norsk handlefrihet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-regelverket; innhold og betydning for norsk handlefrihet"

Transkript

1 EØS-regelverket; innhold og betydning for norsk handlefrihet Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett. UiO Emnet og undervisningen i det Oppmerksomhet mot EØS-rettens betydning for nasjonal politikkutforming og gjennomføring EØS-rettens innhold Kontaktflater i politikkutforming Undervisningen Vekselspill mellom seminarer og forelesninger Målsetting. Utvikle evnen til å identifisere og løse EØS-rettslige spørsmål. Undervisningsmaterialet Litteratur Sejersted m.fl., EØS-rett, 3. utg. (2011) NOU 2012:2, Utenfor og innenfor, bl.a. kap. 15 til 20 EU og EØS-retten, i Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg. (2014) Broberg & Holst-Christensen, EU-domme med bemerkninger og spørgsmål, 6. udg. (2014). Også eldre utgaver duger. Hjelpemidler Hamre og Sejersted: EU og EØS-relevante tekster, 6. utg. Norges Lover Kan medbringes til eksamen Forelesningsdisposisjon. Her er det lenket til materiale på nettet EØS-rettens betydning i et nøtteskall EØS-retten etablerer rettslige begrensninger i handlefriheten til nasjonale myndigheter Forpliktelsene etter EØS-avtalen er søkt gjennomført i norsk rett ved bestemmelser som er gitt forrang for andre bestemmelser i norsk rett (Noen) individer og foretak vil som regel nyte godt av begrensningene, og angripe myndighetsvedtak som ikke respekterer dem. I tillegg passer EFTAs overvåkingsorgan på Mens det før langt på vei var et politisk spørsmål hva retten skulle være («juss er størknet politikk»), er det nå et rettslig spørsmål hva politikken kan være 1

2 Etablering av EØS-rettens innhold er juss hvordan (EØS-)jurister argumenter Prinsipielt sett er ingen juridiske spørsmål endelig avklart Juss handler om å argumentere overbevisende for en bestemt regelforståelse og/eller løsning Hva gir argumenter overbevisningskraft? Autoritet (Avtalens ordlyd og avgjørelser fra organer som løser spørsmål med endelig virkning mellom partene) Formålsrasjonalitet Konsistens Rettstatsidealer (forutberegnelighet, likhet, osv) EØS-jussens tre kokker «Høiesteret dømmer i Sidste Instans» (Gr.l. 88) EFTA-domstolen avgjør tvister (men ikke alle) om forståelsen av EØS-avtalen Tolkningsuttalelser EU-domstolen avgjør tvister (men ikke alle) om forståelsen av bestemmelser som speiles i EØS-avtalen, og om EØS-avtalen Tolkningsuttalelser Hvem bestemmer egentlig? EØS-avtalen og EU-retten Ambisjonen EØS i hovedtrekk Viktige ulikheter Virkemiddel: Homogenitet EØS-avtalen - en husmannskontrakt? 2

3 Ambisjon: Utvide det indre marked Begrunnelse på EFTA-siden Fellesakten (1986) og revitaliseringen av EF-samarbeidet Eneste politisk mulige oppkobling til EF Tilvenningsstrategi Begrunnelse på EF-siden Integrasjon i flere hastigheter Venteværelse/forberedelsesleir Ingen medlemskapssøknader nå takk EØS i hovedtrekk EØS-avtalens oppbygning Hoveddelen: grunnprinsippene om det indre marked konkurranseregler for foretak statsstøtteregler institusjonelle forhold Protokoller: Regler som er spesielle for EØS Vedlegg Lange kataloger over bl.a forordninger og direktiver som skal være del av avtalen ODA-avtalen EFTAs overvåkingsorgan, ESA, håndhever EØS-avtalen i forhold til EFTA-landene EFTA-domstolen dømmer i henhold til EØS-avtalen/ODA-avtalen EU-landenes forpliktelser etter EØS-avtalen håndheves av Kommisjonen/EU-domstolen, i henhold til EU-traktaten Uenighet mellom EFTA-land og EU må løses politisk Viktige ulikheter EU frem til Ikrafttredelsen av Lisboatraktaten: Tre «søyler» EF, Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesaker. EØS: Bare saksområder i søyle 1, EF. Men viktige tilleggsavtaler. Se NOU 2012: 2 Stadig større problem: hvor hører EU-rettsakter hjemme? Etter Lisboa søylestrukturen endret ikke lettere å vurdere EØS-relevans Ikke grunnlag for felles politikker, bare for overtakelse av vedtak Ikke grunnlag for tollunion - 3. landsprodukter faller utenfor EØS Landbruks- og fiskeriprodukter og politikk er ikke omfattet, men veterinæravtale og «Foodlaw» har viktige implikasjoner EU: Skatte- og avgiftsharmonisering. Ikke i EØS 3

4 Virkemiddel: Homogenitet, dvs EØS som EU, oversikt Uttrykt homogenitetsmålsetting Lojalitetsplikt (EØS art. 3) Lik ordlyd i EØS-avtalens som i EUs regelverk Håndheving og domstolskontroll Tolkningsanvisninger (EØS art. 6, ODA art. 3) Kanalisering av tolkningsspørsmål (EØS art. 107, ODA art. 34 og TEUV art. 267) Overvåking og eventuell korreksjon av praksis i EF- og EFTA-domstolen (EØS art. 105 nr. 2 og 3) Informasjonsordninger (EØS art. 106) Endringsmekanisme (EØS art. 97 flg.) Regellikhetsproblem dynamikk EØS-relevans Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen Hva er EØS-komiteen? EØS 92 til 94 Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Enstemmighetskravet, jf EØS 93 nr. 2 Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 Alternativene: Forhandlinger eller EØS 97 Linjen til norsk statsrett Grl. 26 annet ledd, jf EØS 103 Særskilt gjennomføring i norsk rett Regellikhetsproblem tolkning Sentralisert tolkning ODA 31 til 37/TEUV 258 til 267 (EØS 107) Tolkningsdirektiver EØS 6 ODA 3 Informasjonsordninger EØS 106 Korreksjonsmekanisme EØS 105 4

5 Regellikhet u/løste problemer Endringer i EF-traktaten Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol Lego/Mattell, REC s. 115 De Agostini, Sml s. I-3843 Finanger, REC 1999 s. 119 Ferreira, Sml s. I-6711 Helgadottir, REC s. 246 Sprik Høyesterett EFTA-domstol, Rt s. 258 Regellikhetens grenser Maglite, REC 1997 s Ikke tollunion (som i EU) konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml s. I-4799 Løsningen L`Oréal, REC 2008 s. 259 Pedicel, REC 2005 s. 1 Vinreklame forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Finanger II, Rt s. 1365, pkt. 58 EØS en husmannskontrakt? Begrenset, om noen, formell innflytelse på innholdet i de vedtak som skal vurderes for innlemmelse i EØS Den politiske prisen for manglende vedtak i EØS kan være høy Poenget: Ikke så mye EØS-avtalen men de andre områdene vi samarbeider med EU på kan bli skadelidende Men EFTA-landene i EØS utsettes ikke for annen pine (av EU) enn den EU-landene er villig til å påføre seg selv Markedsadgang på like vilkår er prisen verdt (?) Forskjellen i reell innflytelse mellom EØS og fullt medlemskap er kanskje ikke så stor, når alt kommer til alt? Reell handlefrihet uten EØS kanskje ikke så mye større enn med, når alt kommer til alt? 5

6 Den ene store EØS-utfordringen Hva har vi egentlig forpliktet oss til? Et spørsmål om regelforståelse, om regelanvendelse, og om erkjennelse av at i prinsippet er ingen rettslige spørsmål endelig avklart Eksempler hentet fra St.prp. nr 100 ( ), EØS-proposisjonen Se også NOU 2012: 2, avsnittene 15.4 til 15.6 St.prp. 100 ( ), noen eksempler Vinmonopolets enerett til import og engrossalg av vin og brennevin vil bli opprettholdt (s. 16 og s. 118). Statens rett til hjemfall berøres heller ikke av EØS-avtalen (s. 167) De fleste offentlige tjenester faller utenom Avtalen (s. 25) Den altoverveiende del av dagens norske praksis vil være i tråd med EØS-regelverket [om statsstøtte] (s. 175) EØS-avtalen omfatter ikke skatte- og avgiftsspørsmål i sin alminnelighet (s. 376) Den andre store EØS-utfordringen Hva kan vi gjøre innenfor de rammer avtalen trekker opp? Hjemfallsaken tilpasningen til EFTA-domstolens avgjørelse Ønsket om nasjonalt eierskap statens eierposisjon i markedsaktører Statoil, Hydro, Telenor, DnB, Aker Holding AS, osv Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap Organisering av velferdsoppgaver Statsstøtteproblematikk finanskrisen og dens konsekvenser EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Typisk direktiver krav til hva norsk rett skal gå ut på Krever som regel uttrykkelig gjennomføring Av og til er norsk allerede rett i samsvar med det direktivene krever Av og til blir ikke direktivene gjennomført korrekt, for eksempel fordi gale tolkninger ble lagt til grunn Felles: Direktivets krav vil ha stor betydning for hva norsk rett er. 6

7 EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Negative krav EØS-avtalens hoveddel bestemmelser om hva norsk rett ikke kan inneholde Typisk: Forbud mot hindringer for fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital Forbud mot å gi statsstøtte uten forutgående samtykke fra ESA Kombinasjon. EØS-høringsloven, lov 101/2004 EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Negative krav Flytting av kompetanse Fra lokalt og nasjonalt nivå til internasjonalt statsstøtteeksempelet; støtte kan ikke gis med mindre ESA har samtykket Langt på vei ESA som bestemmer hva som er støtte, og dermed meldepliktig EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Negative krav Flytting av kompetanse Fellestrekk: Fordi EØS-reglene også er gjennomført i norsk rett, gir de også grunnlag for krav etter norsk rett. Og det effektiviserer de skrankene EØS-retten setter for reguleringsfriheten De sentrale EØS-pådriverne er dermed individer og foretak EØS-avtalen og norsk rett Utgangspunkt: gjennomføring, og EØS-l. 2 Modifikasjon 1: «Presumsjonsprinsippet» Innhold og begrensninger: Rt s. 1811, Finanger I Modifikasjon 2: EØS-forpliktelsen som «skjold» for individer og foretak Forvaltningsskjønn kan prøves mot Norges folkerettslige forpliktelser selv om de ikke er gjennomført i norsk rett Modifikasjon 3: Statlig erstatningsansvar Innhold og rekkevidde: Rt s. 1365, Finanger II For interesserte: Arnesen og Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode, Oslo

8 Gjennomført EØS-rett i norsk rett Protokoll 35 til EØS-avtalen EØS-loven 2 Regelkonflikter bestemmelsen regulerer Regelkonflikter bestemmelsen ikke regulerer Lovgivers frihet til å fravike kollisjonsregelen EØS-avtale og reguleringsfrihet Forskjellen mellom regelorientert og reguleringstemaorientert tilnærming Oversikt over reglene om de fire friheter og reglene om statsstøtte Oversikt over reguleringstemaene EØS-rettens betydning i relasjon til det enkelte reguleringstema EØS-regler og nasjonale styringstema Vanlig, og nødvendig, å strukturere systematiske fremstillinger av EU/EØS-retten etter systematikken i EF-traktat/EØS-avtale Når perspektivet er EØS-avtalens betydning for nasjonal reguleringsfrihet, kan det være mer hensiktsmessig å strukturere etter nasjonale styringstemaer Viser sammenhenger i og virkninger av EØS-regelverket det ellers ikke er så lett å se - «EØS-rett i aksjon» Fanger nasjonale myndigheters posisjon bedre Krever evne til å identifisere EØS-dimensjonen, og dermed kjennskap til regelverket Litteraturtips: Knophs Oversikt over Norges rett, 16 III Strukturen i reglene om de fire friheter Forbud mot hindringer for bevegelighet Grensedragningen mot interne forhold Sak C-448/98, Guimont (varer) Sak C-212/05, Hartmann (arbeidskraft), Sak C-108/96, Mac Quen (tjenester/etablering). Vurderingstema 1: Utgjør aktuelt nasjonalt tiltak en hindring? Unntak fra forbudet Skrevne Uskrevne Vurderingstema 2: Kan det likevel opprettholdes? 8

9 Importrestriksjonsvurderingen, varer Sak C-110/05, Kommisjonen mot Italia, premissenes pkt 33 flg Der skal henvises til fast retspraksis, hvorefter enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, kan hindre samhandelen i Fællesskabet, skal anses for en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion i henhold til artikel 28 EF (jf. bl.a. Dassonville-dommen, præmis 5). Det fremgår ligeledes af fast retspraksis, at artikel 28 EF afspejler forpligtelsen til at overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling og princippet om gensidig anerkendelse af varer, der er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater, samt princippet om at sikre fællesskabsvarer fri adgang til de nationale markeder (jf. i denne retning dom af , sag 174/82, Sandoz, Sml. s. 2445, præmis 26, og af , sag 120/78, Rewe-Zentral, den såkaldte»cassis de Dijon-dom«, Sml. s. 649, præmis 6, 14 og 15, samt Keck og Mithouard-dommen, præmis 16 og 17). Der foreligger således foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner i forbindelse med hindringer for de frie varebevægelser, der, i mangel af en harmonisering af de nationale lovgivninger, følger af, at der på varer fra andre medlemsstater, hvor de er lovligt fremstillet og bragt i omsætning, anvendes regler om, hvilke betingelser sådanne varer skal opfylde, uanset om sådanne regler anvendes uden forskel på alle varer (jf. i denne retning Cassis de Dijon-dommen, præmis 6, 14 og 15, samt dom af , sag C-368/95, Familiapress, Sml. I, s. 3689, præmis 8, og af , sag C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Sml. I, s , præmis 67). Derimod kan nationale bestemmelser, som begrænser eller forbyder bestemte former for salg og som dels finder anvendelse på alle de berørte erhvervsdrivende, der udøver virksomhed i indlandet, dels, såvel retligt som faktisk, påvirker afsætningen af indenlandsk fremstillede varer og varer fra andre medlemsstater på samme måde ikke direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt hindre samhandelen mellem medlemsstaterne i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i praksis ifølge Dassonville-dommen. Når disse betingelser er opfyldt, kan en anvendelse af sådanne bestemmelser på salg af varer fra en anden medlemsstat, som opfylder de af denne stat fastsatte regler, således ikke antages at forhindre, at varerne får adgang til markedet, eller medføre større ulemper i denne henseende end for indenlandsk fremstillede varer (jf. Keck og Mithouard-dommen, præmis 16 og 17). Følgelig skal en medlemsstats foranstaltninger, der tilsigter eller bevirker, at varer fra en anden medlemsstat behandles mindre gunstigt, ligesom foranstaltningerne omtalt i denne doms præmis 35 anses for kvantitative indførselsrestriktioner i henhold til artikel 28 EF. Enhver anden foranstaltning, der hindrer varer med oprindelse i en anden medlemsstat adgang til markedet i en medlemsstat, er ligeledes omfattet af samme begreb. 9

10 Eksportrestriksjonsvurderingen, varer Sak C-205/07, Gysbrechts, premissenes 40 flg. Det bemærkes herved, at nationale foranstaltninger, hvis formål eller virkning særligt er at hindre eksporthandelen og således skabe forskelsbehandling mellem handelen på hjemmemarkedet i en medlemsstat og dens eksporthandel, således at der herved sikres den pågældende medlemsstats indenlandske produktion eller hjemmemarkedet en særlig fordel til skade for produktionen eller handelen i andre medlemsstater, er blevet anset for foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative udførselsrestriktioner (dom af , sag 15/79, Groenveld, Sml. s. 3409, præmis 7). Det fremgår imidlertid af hovedsagen, som den belgiske regering i øvrigt har anført i dens skriftlige indlæg, at forbuddet mod at kræve forhåndsbetaling fratager de omhandlede erhvervsdrivende et effektivt middel til at sikre sig mod en manglende betaling. Dette gælder så meget desto mere, når den omhandlede nationale bestemmelse fortolkes således, at den indeholder et forbud mod, at leverandørerne kræver forbrugernes betalingskortnummer oplyst, selv om de forpligter sig til ikke at bruge det med henblik på betaling før udløbet af fortrydelsesfristen. Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, har et sådant forbud almindeligvis større betydning for grænseoverskridende salg, som finder sted direkte til forbrugerne, herunder navnlig salg via internettet, og dette skyldes navnlig de hindringer, som findes for retsforfølgning i en anden medlemsstat af forbrugere, som undlader at opfylde deres forpligtelse, især når der er tale om salg, der vedrører relativt beskedne beløb. Det bemærkes derfor, at selv om et forbud som det i hovedsagen omhandlede finder anvendelse på alle erhvervsdrivende, som driver virksomhed på de nationale område, påvirker det ikke desto mindre i højere grad varer, som forlader udførselsmedlemsstatens marked, end markedsføringen af varerne på denne medlemsstats indenlandske marked. Det må derfor konstateres, at et forbud som det i hovedsagen omhandlede, hvorefter det ikke er tilladt leverandøren i forbindelse med et fjernsalg at afkræve et forskud eller betaling før udløbet af fortrydelsesfristen, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ udførselsrestriktion. Det samme gælder forbuddet mod, at leverandøren kræver forbrugernes betalingskortnummer oplyst, selv om han forpligter sig til ikke at bruge det med henblik på betaling før udløbet af den nævnte frist. 10

11 Restriksjonsvurderingen, tjenester Sak C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium m.fl. Hvad angår spørgsmålet, om en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede indebærer en restriktion, som er forbudt i medfør af artikel 49 EF, bemærkes, at det ligeledes følger af Domstolens faste praksis, at den frie udveksling af tjenesteydelser ikke blot kræver afskaffelse af enhver form for forskelsbehandling til skade for en tjenesteyder med hjemsted i en anden medlemsstat på grund af dennes nationalitet, men også ophævelse af enhver restriktion, selv om denne restriktion gælder uden forskel for indenlandske tjenesteydere og tjenesteydere fra andre medlemsstater, der kan forbyde, hindre eller indebære større ulemper for den virksomhed, som udøves af en tjenesteyder med hjemsted i en anden medlemsstat, hvor denne lovligt præsterer tilsvarende tjenesteydelser Desuden har Domstolen allerede fastslået, at artikel 49 EF er til hinder for anvendelse af enhver national bestemmelse, som bevirker, at udveksling af tjenesteydelser mellem medlemsstater bliver vanskeligere end levering af tjenesteydelser internt i en medlemsstat). I medfør af disse bestemmelser kan retten til fri udveksling af tjenesteydelser påberåbes af en virksomhed over for den medlemsstat, hvor den er etableret, når tjenesteydelserne præsteres til modtagere, der er etableret i en anden medlemsstat, og mere generelt i alle tilfælde, hvor en tjenesteyder udbyder tjenesteydelser i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor han er etableret Restriksjonsvurderingen, etablering Sak C-438/08, Kommisjonen mot Portugal, premissenes 28 flg I nærværende sag er der rejst spørgsmål om foreneligheden med artikel 43 EF af en national lovgivning, hvorved der pålægges visse betingelser for opnåelse af bevilling til at udøve bilsynsvirksomhed, navnlig ved at betinge udstedelse af administrative tilladelser af, at de er i offentlighedens interesse, ved et krav om, at virksomheder, der ønsker at etablere sig på dette marked, skal have en selskabskapital på minimum EUR, ved en begrænsning af disse virksomheders selskabsformål og ved at pålægge selskabsdeltagere, forretningsførere og administratorer regler om uforenelighed med andre former for virksomhed. Ifølge fast retspraksis skal alle foranstaltninger, som forbyder, medfører ulemper for eller gør udøvelsen af etableringsfriheden mindre attraktiv, betragtes som restriktioner for denne frihed (jf. bl.a. dom af , sag C-79/01, Payroll m.fl., Sml. I, s. 8923, præmis 26, af , sag C-442/02, CaixaBank France, Sml. I, s. 8961, præmis 11, og af , sag C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, Sml. I, s. 8061, præmis 30). 11

12 Selv om de krav, der er fastsat i den portugisiske lovgivning, finder ens anvendelse på såvel erhvervsdrivende etableret i Portugal som erhvervsdrivende fra andre medlemsstater, kan de medføre, at erhvervsdrivende, der ikke opfylder de deri fastsatte kriterier, hindres i at etablere sig i Portugal med henblik på dér at udøve en bilsynsvirksomhed. Særligt kan kriteriet om offentlighedens interesse, som udstedelse af den omtvistede administrative tilladelse er underlagt, således som Kommissionen har fremhævet, bane vejen for arbitrær brug af de kompetente myndigheders skønsbeføjelse, idet det giver myndighederne mulighed for at afslå denne tilladelse til visse erhvervsdrivende, der anmoder herom, selv om disse opfylder de øvrige betingelser, der er fastsat i lovgivningen. De omtvistede betingelser for adgang til at udøve virksomhed med teknisk kontrol af køretøjer, der er fastsat i den portugisiske lovgivning, udgør derfor en hindring for etableringsfriheden. Tjenestedirektivets betydning Tjenestedirektivet, direktiv 2006/123/EF Norsk gjennomføring Tjenesteloven, lov 103/2009 Ot.prp. nr. 70 ( ) Kodifiserer langt på vei rettspraksis, og fortrenger traktatbestemmelsene om tjenester og etablering Stiller krav til saksbehandling, informasjon, mv. En rekke sektorer reguleres ikke Unntatte sektorer Særregulering Tjenestedirektivet som mal Helsetjenestedirektivet, direktiv 2011/24/EU Restriksjonsvurderingen, arbeidskraft Sak C-415/93, Bosman. Premissenes 93 flg 93 As the Court has repeatedly held, freedom of movement for workers is one of the fundamental principles of the Community and the Treaty provisions guaranteeing that freedom have had direct effect since the end of the transitional period. 94 The Court has also held that the provisions of the Treaty relating to freedom of movement for persons are intended to facilitate the pursuit by Community citizens of occupational activities of all kinds throughout the Community, and preclude measures which might place Community citizens at a disadvantage when they wish to pursue an economic activity in the territory of another Member State (see Case 143/87 Stanton v INASTI [1988] ECR 3877, paragraph 13, and 12

13 Case C-370/90 The Queen v Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh [1992] ECR I-4265, paragraph 16). Sak C-415/93 forts 95 In that context, nationals of Member States have in particular the right, which they derive directly from the Treaty, to leave their country of origin to enter the territory of another Member State and reside there in order there to pursue an economic activity (see, inter alia, Case C-363/89 Roux v Belgium [1991] ECR I-273, paragraph 9, and Singh, cited above, paragraph 17). 96 Provisions which preclude or deter a national of a Member State from leaving his country of origin in order to exercise his right to freedom of movement therefore constitute an obstacle to that freedom even if they apply without regard to the nationality of the workers concerned (see also Case C-10/90 Masgio v Bundesknappschaft [1991] ECR I-1119, paragraphs 18 and 19). 97 The Court has also stated, in Case 81/87 The Queen v H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue ex parte Daily Mail and General Trust plc [1988] ECR 5483, paragraph 16, that even though the Treaty provisions relating to freedom of establishment are directed mainly to ensuring that foreign nationals and companies are treated in the host Member State in the same way as nationals of that State, they also prohibit the Member State of origin from hindering the establishment in another Member State of one of its nationals or of a company incorporated under its legislation which comes within the definition contained in Article 58. The rights guaranteed by Article 52 et seq. of the Treaty would be rendered meaningless if the Member State of origin could prohibit undertakings from leaving in order to establish themselves in another Member State. The same considerations apply, in relation to Article 48 of the Treaty, with regard to rules which impede the freedom of movement of nationals of one Member State wishing to engage in gainful employment in another Member State. Fellestrekk Nasjonale tiltak som hindrer fri bevegelighet, eller gjør den mindre attraktiv, anses som restriksjoner Selv om de rammer innlendinger/innenlandske produkter like hardt som utlendinger/utenlandske produkter Bevegelsesretningen er av liten betydning Men likevel av en viss betydning for så vidt gjelder varer Markedsadgang er et viktig stikkord Større reguleringsrom for forhold i markedet enn for forhold knyttet til adgang til markedet. Se sak C-267 og 268/91, Keck Vekkregulering av et marked, er en restriksjon. Se sak C-142/05, Mickelsson og Roos 13

14 Nasjonale styringstemaer Virksomhetsadgang Markedsadgang Virksomhetsutøvelse Markedsatferd Organisering av velferdstjenester Overskuddsfordeling mellom virksomheter og stat Underskuddsfordeling mellom virksomheter og stat Bruk av offentlig markedsengasjement i styringsøyemed Virksomhetsstyring - aktivitetsspm. Reglene om etableringsrett, EØS art. 31 flg. EØS art. 31 annet ledd - «på de vilkår som gjelder egne borgere» - Forbud synes ok Reglene om tjenesteytelser, EØS art. 36 flg. EØS art. 36 tredje ledd - «på samme vilkår som fastsetter for sine egne statsborgere» - forbud synes OK Men kanskje ikke helt greit? Gourmet, den delen av dommen som omhandler tjenesteytelser, Se også Omega Tjenestedirektivets betydning Virksomhetsstyring - Stat eller privat? EØS art statlig eierskap er ok i seg selv. Se EFTA-domstolen i Hjemfallsaken Etableringsreglene, EØS art. 31 jf. 34. Statlige handelsmonopoler, EØS art. 16 Tjenestereglene, EØS art. 36 flg., Sak C-124/97, Läärä, og Anomar Se også EFTA-domstolen i Gevinstautomatsaken EØS art se Job Centre Tjenestedirektivets betydning Å forbeholde en aktivitet for staten kan synes å kreve særskilt begrunnelse, men ikke å forbeholde en eiendomsrett To - tre spørsmål til diskusjon Kan det bestemmes at private ikke skal gis anledning til å yte barneverntjenester? Statens kjøp av aksjer i Kværner Holding AS, se St. prp. 88 ( ), Innst.S. 54 ( ), og debatten i Stortinget. Hvilke EØS-spørsmål reiser kjøpet? 14

15 Virksomhetsstyring - kvalifikasjonskrav Nasjonalitets- og bostedskrav Restriksjon etter så vel etableringsregler som tjenesteregler, se vaktselskapsdom I Og tjenestedirektivet Krav til organisasjonsform og størrelse Restriksjon etter etableringsreglene, se sak C-212/97, Centros Restriksjon etter tjenestereglene, se vaktselskapsdom II Og tjenestedirektivet Faglige kvalifikasjonskrav Uten direktivregulering - ikke etableringsrestriksjon, se sak C-61/89, Bouchoucha Selv uten direktivregulering - tjenesterestriksjon, se Säger. Tjenestedirektivet Virksomhetsstyring - funn Aktivitetsbegrensninger kan utfordres etter tjenestereglene Offentlig eierskap trenger neppe begrunnelse Forbehold av aktiviteter for offentlige aktører må begrunnes i tungtveiende allmenne hensyn Faglige kvalifikasjonskrav trenger neppe begrunnelse etter etableringsreglene, men vil gjøre det etter tjenestereglene Alle andre kvalifikasjonskrav trenger særskilt begrunnelse EØS og markedsadgang Situasjonen Varer Tjenester Arbeidskraft Kapital 15

16 Markedsadgang, varer Hvorfor begrense? Nasjonaløkonomiske hensyn (bilrasjoneringen, og opprinnelse relevant) Proteksjonisme (landbrukspolitikken, og opprinnelse relevant) Folkehelse, moral, miljøhensyn, forbrukerhensyn, hensynet til andre næringsdrivende, m.v., (beskytte brukerne av produktet eller andre som kan komme i kontakt med det, og opprinnelse er irrelevant) Markedsadgang, varer Hvordan begrense Avgiftsmessige hindringer Toll Interne avgifter Mengdemessige hindringer og tiltak med tilsvarende virkning Kvoter Krav til produkt eller produksjonsmåter Avgiftsmessige hindringer Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning som toll, EØS art. 10 Forbudet er absolutt Tollbegrepet: Forente saker C-485 og 486/93 Smitzi Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter, EØS art. 14 Grensedragningen mot toll Sak C-213/96 Outokumpu Betydningen av begrunnelsen for avgiftsdifferensieringen Grensedragningen mellom art. 10 og 14 er viktig 16

17 Mengdemessige hindringer Repetisjon: EØS art. 11 og 13 Produktkrav Sammensetning, eks sak 178/84, Reinheitsgebot Egenskaper Utforming Emballering/merking, eks sak 302/86, Returflaskesaken Krav til produksjonsmåte Innsatsfaktorer Fiskeoppdrett bare økologisk fôr? Bare organisert arbeidskraft? Osv. Markedsadgang, tjenester Situasjonen Hvorfor begrense? Folkehelse, moral, forbrukerhensyn, hensynet til andre næringsdrivende, m.v., (beskytte brukerne av tjenesten eller andre som kan komme i kontakt med den eller som konkurrerer med den, og opprinnelse er irrelevant) Hvordan begrense? Forbud Strafforfølgning av brukere Kvalifikasjonskrav Autorisasjonskrav Forbud Sak C-159/90, Grogan Moralvurderinger uten betydning for kategoriseringen av noe som en tjeneste Reklame er tjenesteytelse Forholdet til menneskerettighetene - ytringsfrihet Fellesskapsretten respekterer menneskerettighetene, men hjemler dem ikke Utvikling mht menneskerettighetenes grunnlag i EU-retten 17

18 Straffeforfølgning av brukerne Eksempel: Straffeloven 383, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-243/01, Gambelli Restriksjon Begrunnelse Forholdsmessighet Diskusjonstema: Straffeloven 202a og 203, en ulovlig restriksjon på utveksling av tjenesteytelser over landegrensene? Kvalifikasjonskrav Grenseoverskridende tjeneste - restriksjon, se Säger. Tjenesteyter begir seg til tjenestemottaker - restriksjon, se sak C-43/93, Van der Elst Tilsvarende? Tjenestedirektivet Annen sekundærlovgivning Autorisasjonskrav Restriksjon, jf. vaktselskapsdom II Begrunnelse Forholdsmessighet Tjenestedirektivet direktiv 123/2006/EF Mellomspill; case Peder Ås driver et kystopplevelsessenter med hytteutleie, utleie av båter, fiskeutstyr og vannleker både motoriserte og andre. Etter fiskerigrenseloven er det forbudt for utlendinger å drive annet fiske enn sportsfiske med håndredskap. Peder Ås mener dette, og forbudet mot å benytte vannscooter og lignende utenfor angitte områder er i strid med EØS-avtalen. Hvilke EØS-regler kan Ås ha i tankene, og har han rett? 18

19 Markedsadgang, arbeidskraft Situasjonen Hvorfor begrense? Verne nasjonal arbeidskraft mot konkurranse Hindre hjerneflukt Folkehelse, offentlig orden og sikkerhet, moral, språkrøkt, osv. Hvordan begrense? Krav om arbeidstillatelse Pålegg om bruk av norsk arbeidskraft (brukt ved industrikonsesjoner og oljekonsesjoner) Kvalifikasjonskrav Krav om statsborgerskap eks for å bli dommer Krav om spesiell utdannelse Krav til språkkvalifikasjoner m.v EØS-avtalen art. 28 All forskjellsbehandling med hensyn til bl. a sysselsetting er forbudt For hvem? Sekundærlovgivning Sak C-281/98, Angonese. Rekkevidden av forskjellsbehandlingsforbudet Sekundærlovgivning Diskriminerende hindringer, sak C-415/93, Bosman Ikke-diskriminerende hindringer, sak C-15/96, Gresk lege Særlig om forbudet mot kjønnsbestemt forskjellsbehandling av arbeidskraft EØS-avtalen art. 69 og 70 Forbyr kjønnsbestemt forskjellsbehandling mht. lønn Sammenlign TEUV art 157 En rekke direktiver og andre instrumenter Noen paradokser Positiv forskjellsbehandling, jf Postdocsaken Ulik utvikling i EU og EØS? Postdocsaken en gang til. Se premiss 55 Flere? 19

20 EØS og virksomhetsutøvelse, oversikt Regulering av virksomhetsutøvelsen som sådan Påbud om rensetiltak, f. eks Regulering av etterspørsel etter innsatsfaktorer Pålegg om materialvalg Preferanseregler Prosedyre- og vurderingsregler Regulering av disposisjoner over sluttproduktene Markedsføringsordninger Mengderegulering og kanaliseringsordninger Regulering av markedsoperatørenes forhold vis á vis Kunder Hverandre EØS-rammene Negative og positive krav til norsk rett Negative EØS-avtalens hoveddel Positive direktiver Offentlige innkjøp Miljø Forbrukerlovgivning Konkurransereglene EØS-avtalen art. 59 GFU-saken som illustrasjon Økonomiske incentiver som styringsinstrument Styring av atferd Oppmuntring og avskrekking Opprettholdelse av virksomhet Typiske støttetiltak Tilrettelegging Investeringer i infrastruktur (Gardermo-eksempelet) 20

Norsk juridisk handlingsrom i Brussel

Norsk juridisk handlingsrom i Brussel Norsk juridisk handlingsrom i Brussel Bellonas seminar «Europapolitiske implikasjoner for norsk energi- og klimapolitikk», 9. oktober 2014 Finn Arnesen, professor dr. juris, Senter for europarett Handlingsrommets

Detaljer

JUS 2111, EØS-rett v2015. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett)

JUS 2111, EØS-rett v2015. Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) JUS 2111, EØS-rett v2015 Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett (http://www.jus.uio.no/europarett) Opplegget Læremidler, og studiet av EØS-retten Grunnleggende trekk ved EØS-retten Homogenitetsambisjonen,

Detaljer

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen

Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo. Ansvarlig lærer 2. studieår, 1. amanuensis Christoffer Eriksen Finn Arnesen Professor dr.juris Senter for europarett Universitetet i Oslo Oslo, - Besøksadresse: Domus Media, Karl Johans gt. 47 Postadresse: Postboks 6706, St. Olavs plass 0130 Oslo Telefon (+ 47) 22

Detaljer

Sensorveiledning EURO2101, 2015

Sensorveiledning EURO2101, 2015 Sensorveiledning EURO2101, 2015 1. Oppgaven Eksamensoppgave EURO2101 vår 2015 Eksamenstid: 4 timer I I arbeidsprogrammet til miljøpartiet De Grønne for 2013-2017 finner vi følgende: «Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

andre tjenester enn dem som er omfattet av

andre tjenester enn dem som er omfattet av Tjenestedirektivets gjennomslagskraft for andre tjenester enn dem som er omfattet av direktivet Presentasjon for Fafo 11. mars 2008 Advokat Frode Elgesem Advokatfirmaet Hjort DA Problemstilling Hvilken

Detaljer

Retteveiledning Fakultetsoppgave i EØS-rett v 2011 1

Retteveiledning Fakultetsoppgave i EØS-rett v 2011 1 Retteveiledning Fakultetsoppgave i EØS-rett v 2011 1 Om oppgaven Oppgaven er kort, men bør gi studentene god mulighet til å vise om de har forstått hovedtrekkene i EØS-retten. Erstatningsspørsmålet gir

Detaljer

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25

Innhold. Innledning... 15. Generell del... 25 Innhold Del I Innledning............................................................ 15 1 Offentlig støtte plassering, betydning og utvikling.................... 17 2 Regelverk på området for offentlig

Detaljer

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte

Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Alternativ bruk av konsesjonskraft - metoder, eget forbruk, skatt og statsstøtte Oslo 30. mai 2012 Advokatfirmaet Lund & Co v/ advokat Silje Aga Rogan sar@lundogco.no Bruk av konsesjonskraft Utgangspunktet

Detaljer

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere?

Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Fafo Østforum 11. mars 2008 Hvilke konsekvenser har tjenestedirektivet for norske forbrukere der tjenesten t leveres av besøkende tjenesteytere? Mads Magnussen og Helle Nørgaard Nærmere om temaet for utredningen

Detaljer

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping»

Tjenestedirektivet og. «sosial dumping» Tjenestedirektivet og handlingsplanen mot «sosial dumping» 11. mars Tjenestedirektivet favner vidt Næringer Reguleringer Artikkel 16 Restriksjonsforbudet Temaer Nr. 1 - Det generelle med kriterier e for

Detaljer

Allmenngjøringsloven og innsynsrett EØS-rettslige

Allmenngjøringsloven og innsynsrett EØS-rettslige arbeidsrett vol 3 nr 1 2006 [1 41] allmenngjøringsloven og innsynsrett Allmenngjøringsloven og innsynsrett EØS-rettslige problemstillinger førsteamanuensis dr. juris erling hjelmeng og professor dr. juris

Detaljer

EU/EØS-retten. 2. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EU/EØS-retten

EU/EØS-retten. 2. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 4. Overvåkning og domstolskontroll med norsk etterlevelse av EU/EØS-retten EURO2101 Forelesninger våren 2013 Professor Fredrik Sejersted EU/EØS-retten 1. Innledning og oversikt 2. EØS-retten som dynamisk og ensartet (med EU) 3. Gjennomføringen av EU/EØS-retten i norsk rett 4.

Detaljer

Kurs 5 i EØS-rett. 2. avdeling, høst 2009. Henrik Bjørnebye henrik.bjornebye@adeb.no

Kurs 5 i EØS-rett. 2. avdeling, høst 2009. Henrik Bjørnebye henrik.bjornebye@adeb.no Kurs 5 i EØS-rett 2. avdeling, høst 2009 Henrik Bjørnebye henrik.bjornebye@adeb.no Kursopplegg Tid og sted Onsdag 14., tirsdag 20. og torsdag 22. oktober Alle dager kl. 1615-1800, DN rom 543 Hovedvekt

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF. av 6. oktober 1997 Nr. 6/274 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 97/55/EF av 6. oktober 1997 om endring av direktiv 84/450/EØF om villedende reklame til også å omfatte sammenlignende reklame(*) EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR

Detaljer

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak

Regelverket om offentlig støtte. Statsstøtte. En oversikt over regelverket. Rådgiver Katharina Kraak Regelverket om offentlig støtte Statsstøtte En oversikt over regelverket Rådgiver Katharina Kraak Innhold Innledning Når er det forbudt å gi offentlig støtte? Når er det tillatt? Notifikasjon Håndheving

Detaljer

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2009

KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2009 KURSOPPGAVER EØS-RETT VÅR 2009 Kursene i EØS-rett går over tre dobbelttimer, til sammen 6 timer. Nedenfor er gitt 6 oppgaver, som vil bli drøftet og gjennomgått i løper av kurset. Det forutsettes at de

Detaljer

EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING

EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT EUROPAPROGRAMMET MODUL I: BASISKUNNSKAP OM NORGES SAMHANDLING MED EU EØS-AVTALENS INNHOLD, INSTITUSJONER OG NASJONAL GJENNOMFØRING Ved advokat Fredrik Bøckman Finstad,

Detaljer

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning.

REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN. 1.1 Innledning. REGJERINGSADVOKATEN OM ALLMENNGJØRINGSDOMMEN OG ANNET FAFO 18. MARS 2013 ADVOKAT PÅL WENNERÅS 1. KORT OM DOMMEN 1.1 Innledning Saksforløpet Forskriften(e) gyldig i sin helhet Klart, sakskostnader for alle

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003

Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200205238-4 200302969-2/JHB 16.03.2003 Anmodning om å vurdere om anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, når det skal inngås avtale om driftstilskudd

Detaljer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer

Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Økonomisk virksomhet i offentlig regi støtterettslige utfordringer Thomas G. Naalsund og Stig Even Jakobsen Kluges offentligdag, 6. november 2014 Tema Behov for omorganisering av offentlig virksomhet?

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse. Egenregi. Enerett. Interkommunalt samarbeid. Klager anførte at de innklagedes avtaleforhold med Lyse Elnett AS om veilysvedlikehold

Detaljer

Øvingsoppgaver til kildesøk i EU/EØS-rett

Øvingsoppgaver til kildesøk i EU/EØS-rett Øvingsoppgaver til kildesøk i EU/EØS-rett 1. EØS-avtalen: Hva er tittelen på omhandlet rettsakt nr. 1a i EØS-avtalens vedlegg XIX Forbrukervern? (du må klikke deg inn i vedlegget for å finne svaret) 2.

Detaljer

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD

Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter. Else Øvernes, KRD Ny Plan- og bygningslov med tilhørende forskrifter Else Øvernes, KRD 1 Tema Krav om uavhengig kontroll og tilsyn i byggesaker Krav til produktdokumentasjon i ny teknisk forskrift Markedstilsyn og myndighetenes

Detaljer

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus.

Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo 21.01.2013 Endringer i spesialisthelsetjenesteloven kapittel 4 Forslag til endringer i forskrift om godkjenning av sykehus. Høringsinnspill

Detaljer

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011

-fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 -fl- DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Rundskriv H - 1/11 Saksnr. 11/538 November 2011 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfafisfond).

Detaljer

Kommisjonssalg. BECCLE seminar 06.11.13. Ronny Gjendemsjø og Bjørn Olav Johansen

Kommisjonssalg. BECCLE seminar 06.11.13. Ronny Gjendemsjø og Bjørn Olav Johansen Kommisjonssalg BECCLE seminar 06.11.13 Ronny Gjendemsjø og Bjørn Olav Johansen Temaet Unntaket fra konkurransereglene for Kommisjonssalg/agentavtaler Hva er kommisjonssalg? Privatrettslig Konkurranserettslig

Detaljer

KOMMUNALE TILSKUDD OG EØS- AVTALENS REGLER FOR OFFENTLIG STØTTE. Kommunalrettslig forum, Oslo, 22. november 2012 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma

KOMMUNALE TILSKUDD OG EØS- AVTALENS REGLER FOR OFFENTLIG STØTTE. Kommunalrettslig forum, Oslo, 22. november 2012 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma KOMMUNALE TILSKUDD OG EØS- AVTALENS REGLER FOR OFFENTLIG STØTTE Kommunalrettslig forum, Oslo, 22. november 2012 Bjørnar Alterskjær, ALT advokatfirma Oversikt 2 Kommuner og EØS Rettskildebildet Hva er støtte

Detaljer

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011

6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011. av 1. juli 2011 6.10.2011 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 54/57 EØS-KOMITEENS BESLUTNING nr. 78/2011 2011/EØS/54/20 EØS-KOMITEEN HAR av 1. juli 2011 om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle

Detaljer

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964

RÅDSDIREKTIV. av 7. juli 1964 364L0427.NOR Council Directive of 7 July 1964 laying down detailed provisions concerning transitional measures in respect of activities of self-employed persons in manufacturing and processing industries

Detaljer

Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS. Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015

Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS. Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015 Juristforeningens fagstyre EØS-RETTEN I PRAKSIS Øyvind Andersen, Wikborg Rein - UiO, Det juridiske fakultet, 4. mai 2015 1 Oversikt 1. INNLEDNING 2. INSTITUSJONER 3. BESLUTNINGSPROSESS 4. GJENNOMFØRING

Detaljer

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma

BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE. Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma BREDBÅNDSUTBYGGING OG STATSSTØTTE Bredbåndsseminaret, Gardermoen, 24. oktober 2011 Bjørnar Alterskjær og Robert Lund, ALT advokatfirma Norsk bredbåndsatsing og EØS Bredbånd er viktig for nærings- og distriktsutvikling

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999

RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999. av 8. februar 1999 Nr. 20/114 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDSFORORDNING (EF) nr. 307/1999 av 8. februar 1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere,

Detaljer

Hva skjer når EU truer velferdsstaten?

Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Hva skjer når EU truer velferdsstaten? Tjenestedirektivet og EFdomstolen Situasjonen nå Torunn K. Husvik Nestleder Nei til EU Hvorfor er dette viktig? Det handler om å forsvare rettigheter vi har jobbet

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Høsten 2014, Dag 1 (Disp. pkt. 1) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i juss.

Detaljer

1.1 Hva er EU-kommisjonen?

1.1 Hva er EU-kommisjonen? Tirsdag den 15. november 2005 kl 09.00 1. Gi en kort fremstilling EU kommisjonen. 2. Gi en kort fremstilling av begrepet direktiv. Drøft hvilke konsekvenser det kan få for en stat dersom den ikke gjennomfører

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 25.6.2015 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 36/111 KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010 2015/EØS/36/16 av 27. mai 2010 om anvendelse av artikkel 101 nr. 3 i traktaten om Den europeiske

Detaljer

Fritak for merverdiavgift på digitalt redaksjonelt innhold er ikke i strid EØSretten

Fritak for merverdiavgift på digitalt redaksjonelt innhold er ikke i strid EØSretten Mediebedriftenes landsforening Oslo, 4. november 2014 Kongens gate 14 Ref: M5571139/1/115488-007/KYE 0153 Oslo Ansvarlig advokat: Kyrre Eggen For: Randi S Øgrey Fritak for merverdiavgift på digitalt redaksjonelt

Detaljer

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT /

OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / OM OSS / ARBEIDSLIV / CORPORATE, BØRS & FINANS / ENERGI / EUROPA- & KONKURRANSERETT/ FAMILIE, ARV & SKIFTE / EIENDOM & ENTREPRISE/ IMMATERIALRETT / KOMMUNIKASJON, MEDIA & TEKNOLOGI / OLJE & GASS / PROFESJONSANSVAR

Detaljer

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015

Kildebruk i forvaltningen. Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder. Bergen 11. Juni 2015 Kildebruk i forvaltningen Hvordan Konkurransetilsynet bruker nasjonale og internasjonale rettskilder Bergen 11. Juni 2015 Tormod S. Johansen Konkurransetilsynet Disposisjon Konkurransetilsynets oppgaver

Detaljer

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010

KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 461/2010. av 27. mai 2010 Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg XIV del B nr. 4b (kommisjonsforordning (EU) nr. 461/2010), slik Fornyings- og administrasjons- og kirkedepartementet tolker denne delen av avtalen. KOMMISJONSFORORDNING

Detaljer

Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene?

Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene? Revisjon av EUs personverndirektiv - hva innebærer forslagene? Sverre Engelschiøn Trondheim Rettslig bakgrunn Europarådets konvensjon om beskyttelse av personopplysninger (fra 1981) Direktiv om beskyttelse

Detaljer

STENGING AV DET NASJONALE FM-NETTET FRA 2017/2022 KONSEKVENSER FOR LOKALRADIO OG FORHOLDET TIL E0S- AVTALEN

STENGING AV DET NASJONALE FM-NETTET FRA 2017/2022 KONSEKVENSER FOR LOKALRADIO OG FORHOLDET TIL E0S- AVTALEN ad ADVO KATFI RMA Kulturdeparternentet v/ statsråd Thorhild Widvey Postboks 8030 Dep 0030 Oslo Kopi: Medieavdelingen Oslo, 15. september2015 STENGING AV DET NASJONALE FM-NETTET FRA 2017/2022 KONSEKVENSER

Detaljer

REGIONAL ISHALL IDEELL PRIVAT SEKTOR. Indre Østfold Utvikling 07.02.2014

REGIONAL ISHALL IDEELL PRIVAT SEKTOR. Indre Østfold Utvikling 07.02.2014 REGIONAL ISHALL IDEELL PRIVAT SEKTOR Indre Østfold Utvikling 07.02.2014 1 2 REELL MODELL FOR BESKRIVELSE AV SAMFUNNSSEKTORENE 3 SAMHANDLING HVOR MÅLET IKKE ER AV ØKONOMISK ART 4 HVILKE JURIDISKE MULIGHETER

Detaljer

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004

Av advokat Aase Gundersen Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen. Waterhole 8. juni 2004 Grensene for konsumpsjon av varemerkeretten - Når har varemerkeinnehaver berettiget grunn til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerke etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2. Av advokat

Detaljer

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad,

Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Forelesninger i Rettskildelære, JUS 1211, Våren 2015, Dag 1 (Disp. pkt. 1-2.3) Professor Ole-Andreas Rognstad, Pensum Hovedlitteratur Mads H. Andenæs, Rettskildelære, Oslo 2009 Erik M. Boe, Innføring i

Detaljer

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999

Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSVEDTAK. av 31. mai 1999 Nr. 20/164 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR KOMMISJONSVEDTAK av 31. mai 1999 om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging

Detaljer

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører

Finansielle tjenester og leveranser fra underleverandører Skattedirektoratet Saksbehandler Deres dato Vår dato Hanne Kjørholt 21. november 2001 Telefon Deres referanse Vår referanse 2207 7000 2001/06293 FN-AV 700 Til fylkesskattekontorene Finansielle tjenester

Detaljer

NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen 3. Parlamentarikerkomiteen for EØS 4. Den rådgivende komité for EØS ISSN 1022-9310 Nr. 40 6.

Detaljer

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren

Pasientrettigheter i EU/EØS betydning for kommunesektoren Pasientrettigheter i EU/EØS betydning Hege Louise Østlyngen Kurs i regi av KS Norsk kommunesektor og EU/EØS 2010/2011, Oslo 6. april 2011 Fri bevegelighet av tjenester Tjenestebegrepet i EØS-avtalen artikkel

Detaljer

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp.

Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. Medisinsk teknisk forening symposium 2010 Kjøpe riktig eller gjøre riktige innkjøp. vurdert i lys av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og regelverkets intensjoner. Anne Chr. Røthe, juridisk rådgiver

Detaljer

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6)

Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 18/12. Avgitt 25. juni 2012 Tjenester med tilrettelegging og gjennomføring av omsetning av aksjeselskaper (Merverdiavgiftsloven 3-6) Et selskap som

Detaljer

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008

Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 Sammendrag av dommen om Ladbrokes i Oslo tingrett 2008 I 2004 utfordret spillselskapet Ladbrokes det norske spillmonopolet da de søkte om å få etablere seg i Norge. Da Ladbrokes fikk avslag, tok de saken

Detaljer

Vår europeiske selskapsrett EØS-rettens direkte & indirekte betydning for norsk selskapsrett

Vår europeiske selskapsrett EØS-rettens direkte & indirekte betydning for norsk selskapsrett Forelesninger i JUS5801 Selskapsrett 5. studieår, vår 2015 Vår europeiske selskapsrett EØS-rettens direkte & indirekte betydning for norsk selskapsrett Professor dr. juris Beate Sjåfjell Det juridiske

Detaljer

EFTAs overvåkningsorgan

EFTAs overvåkningsorgan EFTAs overvåkningsorgan EFTAs overvåkningsorgan ESA sørger for at de deltakende EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge respekterer sine forpliktelser i henhold til EØS-avtalen. ESA beskytter rettighetene

Detaljer

Senter for europarett: 2000-12-00

Senter for europarett: 2000-12-00 Senter for europarelt: 2000-12-00 http://websir.lovdata.no/cgi-lexfwiftmrens?0/lex/iit/eur/eur-2000-19... Senter for europarett: 2000-12-00 FORFATTER: Senter for europarett DATO: 2000-12-00 TITTEL: Finangersaken

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-28/15

RETTSMØTERAPPORT i sak E-28/15 E-28/15-21 RETTSMØTERAPPORT i sak E-28/15 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5.

19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF. av 5. 19.12.2013 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 73/1 EØS-ORGANER EØS-KOMITEEN 2013/EØS/73/01 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2007/44/EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF. av 16. desember 1996. om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*) 19.11.1998 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr.48/261 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 96/71/EF av 16. desember 1996 om utsending av arbeidstakere i forbindelse med tjenesteyting(*)

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 8

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Side 1 av 8 Side 1 av 8 SENSORVEILEDNING FOR EKSAMENSOPPGAVE JUS2111 VÅREN 2014 I. Her følger oppgaveteksten: Oppgave 1 a) Redegjør kort for domstolsprøvingen av lovers grunnlovsmessighet. b) Redegjør kort for domstolenes

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 *

EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * EFTA-DOMSTOLENS DOM 9 oktober 2002 * (Prosessregler avvisning jurisdiksjon EØS-komiteens kompetanse) I sak E-6/01, ANMODNING til EFTA-domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av artikkel 34 i Avtale

Detaljer

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte

Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte Advokatlovutvalgets studietur til København 8. til 9. desember 2013 utdrag fra sekretariatets korrespondanse med representantene utvalget skal møte I det følgende er det inntatt utdrag fra korrespondansen

Detaljer

OPPHAVSRETT HØST 2010

OPPHAVSRETT HØST 2010 OPPHAVSRETT HØST 2010 Hva slags lovlig bruk av åndsverk kan allmennheten gjøre? Opphavsrettens avgrensning: låneregler åvl. kap. 2 Advokat Rune Opdahl OVERSIKT OVER AVGRENSING AV OPPHAVSRETTEN 2 AVGRENSNINGENES

Detaljer

Medlemskap eller handelsavtale?

Medlemskap eller handelsavtale? Medlemskap eller handelsavtale? EN ORIENTERING FRA UTENRIKSDEPARTEMENTET Storbritannia På hvilke måter kan Norge bli knyttet til EF? Det heter i Roma-traktatens artikkel 237 at alle europeiske land kan

Detaljer

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA,

DET EUROPEISKE FELLESSKAP, KONGERIKET BELGIA, KONGERIKET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN HELLAS, KONGERIKET SPANIA, AVTALE OM DEN TSJEKKISKE REPUBLIKKENS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN KYPROS, REPUBLIKKEN LATVIAS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN MALTAS, REPUBLIKKEN POLENS, REPUBLIKKEN SLOVENIAS

Detaljer

Den internasjonale rettens innflytelse i Norge

Den internasjonale rettens innflytelse i Norge 1 Høyesterettsdommer dr. juris Arnfinn Bårdsen Den internasjonale rettens innflytelse i Norge Foredrag på åpen dag 1. juli 2015 i anledning Norges Høyesteretts 200-års jubileum 1. Ingenting er uforanderlig.

Detaljer

EØS-AVTALENS HOVEDDEL OM FRITT VAREBYTTE

EØS-AVTALENS HOVEDDEL OM FRITT VAREBYTTE EØS-AVTALENS HOVEDDEL OM FRITT VAREBYTTE Manduksjon i EU/EØS-rett (2. avd) for jur. fakultet v/ UiO 2.12.2012 Advokat dr. juris Olav Kolstad OVERSIKT OVER VIDERE FREMSTILLING 1. Introduksjon: Hva er EØS-avtalen?

Detaljer

EØS. Problemene med dagens avtale kort fortalt

EØS. Problemene med dagens avtale kort fortalt EØS Problemene med dagens avtale kort fortalt November 2014 www.neitileu.no EØS-avtalen griper inn på mange områder Virke.no 21.03.2013 Stjørdalens Blad 24.08.13 Aftenposten 10.04.2012 Juristkontakt nr

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000

BESLUTNING nr. 181. av 13. desember 2000 Nr. 6/140 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende BESLUTNING nr. 181 av 13. desember 2000 om fortolkning av artikkel 14 nr. 1, artikkel 14a nr. 1 og artikkel 14b nr. 1 og 2 i rådsforordning

Detaljer

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002

29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende BESLUTNING NR. 188. av 10. desember 2002 29.9.2005 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 49/331 BESLUTNING NR. 188 2005/EØS/49/30 av 10. desember 2002 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr.

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 *

RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * RÅDGIVENDE UTTALELSE FRA DOMSTOLEN 3 desember 1997 * (Salg av alkohol - Statlige handelsmonopoler - Fri bevegelighet av varer) I sak E-1/97 ANMODNING til Domstolen om rådgivende uttalelse i medhold av

Detaljer

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad

Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Kommentarer til Rt. 2004 s. 904 (Paranova) og HR-dom av 7/10-04 (Volvoimport) Ole-Andreas Rognstad Paranova (EFTAD), avsn. 44 og 45 Det følger at nødvendighetskravet er relevant for spørsmålet om parallellimportørens

Detaljer

Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål

Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål Aker Solutions-saken - juridiske spørsmål Kunnskapsfrokost Handelshøyskolen BI 16. juni 2009 http://www.bi.no/content/academicprofile 37600.aspx?ansattid=FGL98053 Aker Solutions-saken Hvilken sak? Aker-saken,

Detaljer

KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER

KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER Professor dr. juris Olav Kolstad Førsteamanuensis dr. juris Erling Hjelmeng 3. juni 2005 Innhold Del I: Oppdraget...5 Del II: Reglene om

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008

Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 BNP Paribas Postboks 106 0102 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802944-/TMO 17. desember 2008 Klage på Konkurransetilsynets avgjørelse A2008-25 - Avslag på anmodning om å gripe inn mot reduksjon

Detaljer

Virksomhetsoverdragelse

Virksomhetsoverdragelse Virksomhetsoverdragelse Advokat/partner Christopher Hansteen e-post:chha@grette.no, mob: 99 25 49 27 Advokatfullmektig Tor-Børge Bendiksen e-post: tobe@grette.no, mob: 98 84 44 46 Arbeidsmiljøloven kapittel

Detaljer

Hjemfall. EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08

Hjemfall. EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08 Hjemfall EnergiRikekonferansen 2006, Haugesund Advokat Kristine Ryssdal, Hydro 2006-08-08 Dato: 2006-08-08 Side: 2 Hensyn bak hjemfallsinstituttet - Offentlig styring og kontroll over naturressursene -

Detaljer

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER

KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER KUNNGJØRING 1/99 VEILEDNING I FORBINDELSE MED ANMODNINGER OM RÅDGIVENDE UTTALELSER FRA NASJONALE DOMSTOLER Utviklingen av rettsordenen i EØS bygger blant annet på samarbeidet mellom EFTA-domstolen og nasjonale

Detaljer

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet

Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon. Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner - en introduksjon Knut Astad, seniorrådgiver Kunnskapsdepartementet Direktiv 2005/36/EF Skal gjøre det enklere for borgere å få sine yrkeskvalifikasjoner

Detaljer

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet Universitetet i Oslo Sensorveiledning for JUS3211, høst 2014, fredag 19. desember 2014, kl. 10:00 16:00 Oppgaven følger en klassisk modell med en teoridel etterfulgt av en praktisk oppgave om de samme spørsmålene. Eierskifte

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte

HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte HØRTE JEG STØTTE? Fakta om regelverket for offentlig støtte Benytter kommunen potensialet for støtte til tiltak? Tilrettelegger kommunen for næringsvirksomhet? Selger kommunen tomt eller eiendom? Gir kommunen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda kom til at tjenestekonsesjoner ikke er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 9. februar 2004 i sak 2003/250 Klager:

Detaljer

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon

31992r1768 392r1768 RÅDET FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR - Engelsk versjon Page 1 of 7 31992r1768 392r1768 Engelsk versjon DOKNUM: 31992R1768 392R1768 TYPE: Rådsforordning DATO: 1992-06-18 NUMMER: EØF nr 1768/92 TITTEL: RÅDSFORORDNING (EØF) nr. 1768/92 av 18. juni 1992 om innføring

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Verdenserklæringen om menneskerettigheter

Verdenserklæringen om menneskerettigheter Verdenserklæringen om menneskerettigheter Innledning Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneskeslekten er grunnlaget for frihet, rettferdighet

Detaljer

V1998-74 07.10.98 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser

V1998-74 07.10.98 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser V1998-74 07.10.98 Dispensasjon for konsultasjonsmøter vedrørende justering av interlinepriser Sammendrag: SAS, Widerøe, Braathens, Coast Air, Teddy Air og Helikopter Service er gitt dispensasjon fra forbudet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale for levering av møbler til kontorer, skoler og institusjoner. Klagenemnda kom til

Detaljer

Landbruks- og matsektoren innenfor og/eller utenfor EU?

Landbruks- og matsektoren innenfor og/eller utenfor EU? Landbruks- og matsektoren innenfor og/eller utenfor EU? Presentasjon på tredje samling: Fylkeskommunalt og kommunalt handlingsrom, tjenesteutvikling og forvaltning innenfor rammen av EØS Trondheim, 22-24.

Detaljer

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no

EØS OG ALTERNATIVENE. www.umeu.no EØS OG ALTERNATIVENE www.umeu.no 20 ÅR MED EØS - HVA NÅ? EØS-avtalen ble ferdigforhandlet i 1992. 20 år senere, i 2012, har vi endelig fått en helhetlig gjennomgang av avtalen som knytter Norge til EUs

Detaljer

LOs krav til EØS - avtalen

LOs krav til EØS - avtalen LOs krav til EØS - avtalen Innledning Stein Stugu Nei til EU 13/4-2013 LOs krav til EØS Vedtatt på representantskapsmøte 28/8 1990 Vedtatt før forhandlingene om EØS startet Nei til EF, faglig utvalg, vurderte

Detaljer

DOMSTOLENS DOM 8. juli 2008. (Konsumpsjon av varemerkerettigheter)

DOMSTOLENS DOM 8. juli 2008. (Konsumpsjon av varemerkerettigheter) DOMSTOLENS DOM 8. juli 2008 (Konsumpsjon av varemerkerettigheter) I forente saker E-9/07 og E-10/07, ANMODNINGER til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse

Detaljer

Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv

Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Foto: EU Konsekvenser av EUs tjenestedirektiv Av Mai 2008 Morten Harper, utredningsleder Hva er tjenestedirektivet? Omstridt: Tjenestedirektivet ble vedtatt av EU i desember 2006. Det har vært det mest

Detaljer