EØS-regelverket; innhold og betydning for norsk handlefrihet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EØS-regelverket; innhold og betydning for norsk handlefrihet"

Transkript

1 EØS-regelverket; innhold og betydning for norsk handlefrihet Professor dr. juris Finn Arnesen, Senter for europarett. UiO Emnet og undervisningen i det Oppmerksomhet mot EØS-rettens betydning for nasjonal politikkutforming og gjennomføring EØS-rettens innhold Kontaktflater i politikkutforming Undervisningen Vekselspill mellom seminarer og forelesninger Målsetting. Utvikle evnen til å identifisere og løse EØS-rettslige spørsmål. Undervisningsmaterialet Litteratur Sejersted m.fl., EØS-rett, 3. utg. (2011) NOU 2012:2, Utenfor og innenfor, bl.a. kap. 15 til 20 EU og EØS-retten, i Knophs oversikt over Norges rett, 14. utg. (2014) Broberg & Holst-Christensen, EU-domme med bemerkninger og spørgsmål, 6. udg. (2014). Også eldre utgaver duger. Hjelpemidler Hamre og Sejersted: EU og EØS-relevante tekster, 6. utg. Norges Lover Kan medbringes til eksamen Forelesningsdisposisjon. Her er det lenket til materiale på nettet EØS-rettens betydning i et nøtteskall EØS-retten etablerer rettslige begrensninger i handlefriheten til nasjonale myndigheter Forpliktelsene etter EØS-avtalen er søkt gjennomført i norsk rett ved bestemmelser som er gitt forrang for andre bestemmelser i norsk rett (Noen) individer og foretak vil som regel nyte godt av begrensningene, og angripe myndighetsvedtak som ikke respekterer dem. I tillegg passer EFTAs overvåkingsorgan på Mens det før langt på vei var et politisk spørsmål hva retten skulle være («juss er størknet politikk»), er det nå et rettslig spørsmål hva politikken kan være 1

2 Etablering av EØS-rettens innhold er juss hvordan (EØS-)jurister argumenter Prinsipielt sett er ingen juridiske spørsmål endelig avklart Juss handler om å argumentere overbevisende for en bestemt regelforståelse og/eller løsning Hva gir argumenter overbevisningskraft? Autoritet (Avtalens ordlyd og avgjørelser fra organer som løser spørsmål med endelig virkning mellom partene) Formålsrasjonalitet Konsistens Rettstatsidealer (forutberegnelighet, likhet, osv) EØS-jussens tre kokker «Høiesteret dømmer i Sidste Instans» (Gr.l. 88) EFTA-domstolen avgjør tvister (men ikke alle) om forståelsen av EØS-avtalen Tolkningsuttalelser EU-domstolen avgjør tvister (men ikke alle) om forståelsen av bestemmelser som speiles i EØS-avtalen, og om EØS-avtalen Tolkningsuttalelser Hvem bestemmer egentlig? EØS-avtalen og EU-retten Ambisjonen EØS i hovedtrekk Viktige ulikheter Virkemiddel: Homogenitet EØS-avtalen - en husmannskontrakt? 2

3 Ambisjon: Utvide det indre marked Begrunnelse på EFTA-siden Fellesakten (1986) og revitaliseringen av EF-samarbeidet Eneste politisk mulige oppkobling til EF Tilvenningsstrategi Begrunnelse på EF-siden Integrasjon i flere hastigheter Venteværelse/forberedelsesleir Ingen medlemskapssøknader nå takk EØS i hovedtrekk EØS-avtalens oppbygning Hoveddelen: grunnprinsippene om det indre marked konkurranseregler for foretak statsstøtteregler institusjonelle forhold Protokoller: Regler som er spesielle for EØS Vedlegg Lange kataloger over bl.a forordninger og direktiver som skal være del av avtalen ODA-avtalen EFTAs overvåkingsorgan, ESA, håndhever EØS-avtalen i forhold til EFTA-landene EFTA-domstolen dømmer i henhold til EØS-avtalen/ODA-avtalen EU-landenes forpliktelser etter EØS-avtalen håndheves av Kommisjonen/EU-domstolen, i henhold til EU-traktaten Uenighet mellom EFTA-land og EU må løses politisk Viktige ulikheter EU frem til Ikrafttredelsen av Lisboatraktaten: Tre «søyler» EF, Den felles utenriks- og sikkerhetspolitikk, Politisamarbeid og rettslig samarbeid i straffesaker. EØS: Bare saksområder i søyle 1, EF. Men viktige tilleggsavtaler. Se NOU 2012: 2 Stadig større problem: hvor hører EU-rettsakter hjemme? Etter Lisboa søylestrukturen endret ikke lettere å vurdere EØS-relevans Ikke grunnlag for felles politikker, bare for overtakelse av vedtak Ikke grunnlag for tollunion - 3. landsprodukter faller utenfor EØS Landbruks- og fiskeriprodukter og politikk er ikke omfattet, men veterinæravtale og «Foodlaw» har viktige implikasjoner EU: Skatte- og avgiftsharmonisering. Ikke i EØS 3

4 Virkemiddel: Homogenitet, dvs EØS som EU, oversikt Uttrykt homogenitetsmålsetting Lojalitetsplikt (EØS art. 3) Lik ordlyd i EØS-avtalens som i EUs regelverk Håndheving og domstolskontroll Tolkningsanvisninger (EØS art. 6, ODA art. 3) Kanalisering av tolkningsspørsmål (EØS art. 107, ODA art. 34 og TEUV art. 267) Overvåking og eventuell korreksjon av praksis i EF- og EFTA-domstolen (EØS art. 105 nr. 2 og 3) Informasjonsordninger (EØS art. 106) Endringsmekanisme (EØS art. 97 flg.) Regellikhetsproblem dynamikk EØS-relevans Vedtak i EØS-komiteen om å endre vedlegg til EØS-avtalen Hva er EØS-komiteen? EØS 92 til 94 Beslutningsprosessen, EØS 98 til 104 Enstemmighetskravet, jf EØS 93 nr. 2 Den såkalte vetoretten, virkning, EØS 102 nr. 5 Alternativene: Forhandlinger eller EØS 97 Linjen til norsk statsrett Grl. 26 annet ledd, jf EØS 103 Særskilt gjennomføring i norsk rett Regellikhetsproblem tolkning Sentralisert tolkning ODA 31 til 37/TEUV 258 til 267 (EØS 107) Tolkningsdirektiver EØS 6 ODA 3 Informasjonsordninger EØS 106 Korreksjonsmekanisme EØS 105 4

5 Regellikhet u/løste problemer Endringer i EF-traktaten Einarsson, REC 2002 s. 1 Forsinkelser i EØS-komiteen Jæger, REC 1998 s. 1. Sprik EFTA-domstol og EF-domstol Lego/Mattell, REC s. 115 De Agostini, Sml s. I-3843 Finanger, REC 1999 s. 119 Ferreira, Sml s. I-6711 Helgadottir, REC s. 246 Sprik Høyesterett EFTA-domstol, Rt s. 258 Regellikhetens grenser Maglite, REC 1997 s Ikke tollunion (som i EU) konsekvenser for tolkning av direktiv. Smnlgn Silhouette, Sml s. I-4799 Løsningen L`Oréal, REC 2008 s. 259 Pedicel, REC 2005 s. 1 Vinreklame forholdet til forbudet mot alkoholreklame, forholdet til reglene om fri bevegelighet for tjenesteytelser. Smnlgn Gourmet, Sml s. I-1765 Sveinbjørnsdottir, REC 1998 s. 95 og Karlsson, REC 2002 s EØS-rettslig erstatningsansvar ikke nødvendigvis sammenfallende med det fellesskapsrettslige (premiss 30). Se likevel Finanger II, Rt s. 1365, pkt. 58 EØS en husmannskontrakt? Begrenset, om noen, formell innflytelse på innholdet i de vedtak som skal vurderes for innlemmelse i EØS Den politiske prisen for manglende vedtak i EØS kan være høy Poenget: Ikke så mye EØS-avtalen men de andre områdene vi samarbeider med EU på kan bli skadelidende Men EFTA-landene i EØS utsettes ikke for annen pine (av EU) enn den EU-landene er villig til å påføre seg selv Markedsadgang på like vilkår er prisen verdt (?) Forskjellen i reell innflytelse mellom EØS og fullt medlemskap er kanskje ikke så stor, når alt kommer til alt? Reell handlefrihet uten EØS kanskje ikke så mye større enn med, når alt kommer til alt? 5

6 Den ene store EØS-utfordringen Hva har vi egentlig forpliktet oss til? Et spørsmål om regelforståelse, om regelanvendelse, og om erkjennelse av at i prinsippet er ingen rettslige spørsmål endelig avklart Eksempler hentet fra St.prp. nr 100 ( ), EØS-proposisjonen Se også NOU 2012: 2, avsnittene 15.4 til 15.6 St.prp. 100 ( ), noen eksempler Vinmonopolets enerett til import og engrossalg av vin og brennevin vil bli opprettholdt (s. 16 og s. 118). Statens rett til hjemfall berøres heller ikke av EØS-avtalen (s. 167) De fleste offentlige tjenester faller utenom Avtalen (s. 25) Den altoverveiende del av dagens norske praksis vil være i tråd med EØS-regelverket [om statsstøtte] (s. 175) EØS-avtalen omfatter ikke skatte- og avgiftsspørsmål i sin alminnelighet (s. 376) Den andre store EØS-utfordringen Hva kan vi gjøre innenfor de rammer avtalen trekker opp? Hjemfallsaken tilpasningen til EFTA-domstolens avgjørelse Ønsket om nasjonalt eierskap statens eierposisjon i markedsaktører Statoil, Hydro, Telenor, DnB, Aker Holding AS, osv Meld. St. 13 ( ) Aktivt eierskap Organisering av velferdsoppgaver Statsstøtteproblematikk finanskrisen og dens konsekvenser EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Typisk direktiver krav til hva norsk rett skal gå ut på Krever som regel uttrykkelig gjennomføring Av og til er norsk allerede rett i samsvar med det direktivene krever Av og til blir ikke direktivene gjennomført korrekt, for eksempel fordi gale tolkninger ble lagt til grunn Felles: Direktivets krav vil ha stor betydning for hva norsk rett er. 6

7 EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Negative krav EØS-avtalens hoveddel bestemmelser om hva norsk rett ikke kan inneholde Typisk: Forbud mot hindringer for fri bevegelighet for varer, tjenester, personer og kapital Forbud mot å gi statsstøtte uten forutgående samtykke fra ESA Kombinasjon. EØS-høringsloven, lov 101/2004 EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Negative krav Flytting av kompetanse Fra lokalt og nasjonalt nivå til internasjonalt statsstøtteeksempelet; støtte kan ikke gis med mindre ESA har samtykket Langt på vei ESA som bestemmer hva som er støtte, og dermed meldepliktig EØS-rettens virkning på norsk rett Positive krav Negative krav Flytting av kompetanse Fellestrekk: Fordi EØS-reglene også er gjennomført i norsk rett, gir de også grunnlag for krav etter norsk rett. Og det effektiviserer de skrankene EØS-retten setter for reguleringsfriheten De sentrale EØS-pådriverne er dermed individer og foretak EØS-avtalen og norsk rett Utgangspunkt: gjennomføring, og EØS-l. 2 Modifikasjon 1: «Presumsjonsprinsippet» Innhold og begrensninger: Rt s. 1811, Finanger I Modifikasjon 2: EØS-forpliktelsen som «skjold» for individer og foretak Forvaltningsskjønn kan prøves mot Norges folkerettslige forpliktelser selv om de ikke er gjennomført i norsk rett Modifikasjon 3: Statlig erstatningsansvar Innhold og rekkevidde: Rt s. 1365, Finanger II For interesserte: Arnesen og Stenvik: Internasjonalisering og juridisk metode, Oslo

8 Gjennomført EØS-rett i norsk rett Protokoll 35 til EØS-avtalen EØS-loven 2 Regelkonflikter bestemmelsen regulerer Regelkonflikter bestemmelsen ikke regulerer Lovgivers frihet til å fravike kollisjonsregelen EØS-avtale og reguleringsfrihet Forskjellen mellom regelorientert og reguleringstemaorientert tilnærming Oversikt over reglene om de fire friheter og reglene om statsstøtte Oversikt over reguleringstemaene EØS-rettens betydning i relasjon til det enkelte reguleringstema EØS-regler og nasjonale styringstema Vanlig, og nødvendig, å strukturere systematiske fremstillinger av EU/EØS-retten etter systematikken i EF-traktat/EØS-avtale Når perspektivet er EØS-avtalens betydning for nasjonal reguleringsfrihet, kan det være mer hensiktsmessig å strukturere etter nasjonale styringstemaer Viser sammenhenger i og virkninger av EØS-regelverket det ellers ikke er så lett å se - «EØS-rett i aksjon» Fanger nasjonale myndigheters posisjon bedre Krever evne til å identifisere EØS-dimensjonen, og dermed kjennskap til regelverket Litteraturtips: Knophs Oversikt over Norges rett, 16 III Strukturen i reglene om de fire friheter Forbud mot hindringer for bevegelighet Grensedragningen mot interne forhold Sak C-448/98, Guimont (varer) Sak C-212/05, Hartmann (arbeidskraft), Sak C-108/96, Mac Quen (tjenester/etablering). Vurderingstema 1: Utgjør aktuelt nasjonalt tiltak en hindring? Unntak fra forbudet Skrevne Uskrevne Vurderingstema 2: Kan det likevel opprettholdes? 8

9 Importrestriksjonsvurderingen, varer Sak C-110/05, Kommisjonen mot Italia, premissenes pkt 33 flg Der skal henvises til fast retspraksis, hvorefter enhver af medlemsstaternes bestemmelser for handelen, som direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt, kan hindre samhandelen i Fællesskabet, skal anses for en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion i henhold til artikel 28 EF (jf. bl.a. Dassonville-dommen, præmis 5). Det fremgår ligeledes af fast retspraksis, at artikel 28 EF afspejler forpligtelsen til at overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling og princippet om gensidig anerkendelse af varer, der er lovligt fremstillet og markedsført i andre medlemsstater, samt princippet om at sikre fællesskabsvarer fri adgang til de nationale markeder (jf. i denne retning dom af , sag 174/82, Sandoz, Sml. s. 2445, præmis 26, og af , sag 120/78, Rewe-Zentral, den såkaldte»cassis de Dijon-dom«, Sml. s. 649, præmis 6, 14 og 15, samt Keck og Mithouard-dommen, præmis 16 og 17). Der foreligger således foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative indførselsrestriktioner i forbindelse med hindringer for de frie varebevægelser, der, i mangel af en harmonisering af de nationale lovgivninger, følger af, at der på varer fra andre medlemsstater, hvor de er lovligt fremstillet og bragt i omsætning, anvendes regler om, hvilke betingelser sådanne varer skal opfylde, uanset om sådanne regler anvendes uden forskel på alle varer (jf. i denne retning Cassis de Dijon-dommen, præmis 6, 14 og 15, samt dom af , sag C-368/95, Familiapress, Sml. I, s. 3689, præmis 8, og af , sag C-322/01, Deutscher Apothekerverband, Sml. I, s , præmis 67). Derimod kan nationale bestemmelser, som begrænser eller forbyder bestemte former for salg og som dels finder anvendelse på alle de berørte erhvervsdrivende, der udøver virksomhed i indlandet, dels, såvel retligt som faktisk, påvirker afsætningen af indenlandsk fremstillede varer og varer fra andre medlemsstater på samme måde ikke direkte eller indirekte, aktuelt eller potentielt hindre samhandelen mellem medlemsstaterne i den forstand, hvori udtrykket er anvendt i praksis ifølge Dassonville-dommen. Når disse betingelser er opfyldt, kan en anvendelse af sådanne bestemmelser på salg af varer fra en anden medlemsstat, som opfylder de af denne stat fastsatte regler, således ikke antages at forhindre, at varerne får adgang til markedet, eller medføre større ulemper i denne henseende end for indenlandsk fremstillede varer (jf. Keck og Mithouard-dommen, præmis 16 og 17). Følgelig skal en medlemsstats foranstaltninger, der tilsigter eller bevirker, at varer fra en anden medlemsstat behandles mindre gunstigt, ligesom foranstaltningerne omtalt i denne doms præmis 35 anses for kvantitative indførselsrestriktioner i henhold til artikel 28 EF. Enhver anden foranstaltning, der hindrer varer med oprindelse i en anden medlemsstat adgang til markedet i en medlemsstat, er ligeledes omfattet af samme begreb. 9

10 Eksportrestriksjonsvurderingen, varer Sak C-205/07, Gysbrechts, premissenes 40 flg. Det bemærkes herved, at nationale foranstaltninger, hvis formål eller virkning særligt er at hindre eksporthandelen og således skabe forskelsbehandling mellem handelen på hjemmemarkedet i en medlemsstat og dens eksporthandel, således at der herved sikres den pågældende medlemsstats indenlandske produktion eller hjemmemarkedet en særlig fordel til skade for produktionen eller handelen i andre medlemsstater, er blevet anset for foranstaltninger med tilsvarende virkning som kvantitative udførselsrestriktioner (dom af , sag 15/79, Groenveld, Sml. s. 3409, præmis 7). Det fremgår imidlertid af hovedsagen, som den belgiske regering i øvrigt har anført i dens skriftlige indlæg, at forbuddet mod at kræve forhåndsbetaling fratager de omhandlede erhvervsdrivende et effektivt middel til at sikre sig mod en manglende betaling. Dette gælder så meget desto mere, når den omhandlede nationale bestemmelse fortolkes således, at den indeholder et forbud mod, at leverandørerne kræver forbrugernes betalingskortnummer oplyst, selv om de forpligter sig til ikke at bruge det med henblik på betaling før udløbet af fortrydelsesfristen. Som det fremgår af forelæggelsesafgørelsen, har et sådant forbud almindeligvis større betydning for grænseoverskridende salg, som finder sted direkte til forbrugerne, herunder navnlig salg via internettet, og dette skyldes navnlig de hindringer, som findes for retsforfølgning i en anden medlemsstat af forbrugere, som undlader at opfylde deres forpligtelse, især når der er tale om salg, der vedrører relativt beskedne beløb. Det bemærkes derfor, at selv om et forbud som det i hovedsagen omhandlede finder anvendelse på alle erhvervsdrivende, som driver virksomhed på de nationale område, påvirker det ikke desto mindre i højere grad varer, som forlader udførselsmedlemsstatens marked, end markedsføringen af varerne på denne medlemsstats indenlandske marked. Det må derfor konstateres, at et forbud som det i hovedsagen omhandlede, hvorefter det ikke er tilladt leverandøren i forbindelse med et fjernsalg at afkræve et forskud eller betaling før udløbet af fortrydelsesfristen, udgør en foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ udførselsrestriktion. Det samme gælder forbuddet mod, at leverandøren kræver forbrugernes betalingskortnummer oplyst, selv om han forpligter sig til ikke at bruge det med henblik på betaling før udløbet af den nævnte frist. 10

11 Restriksjonsvurderingen, tjenester Sak C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium m.fl. Hvad angår spørgsmålet, om en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede indebærer en restriktion, som er forbudt i medfør af artikel 49 EF, bemærkes, at det ligeledes følger af Domstolens faste praksis, at den frie udveksling af tjenesteydelser ikke blot kræver afskaffelse af enhver form for forskelsbehandling til skade for en tjenesteyder med hjemsted i en anden medlemsstat på grund af dennes nationalitet, men også ophævelse af enhver restriktion, selv om denne restriktion gælder uden forskel for indenlandske tjenesteydere og tjenesteydere fra andre medlemsstater, der kan forbyde, hindre eller indebære større ulemper for den virksomhed, som udøves af en tjenesteyder med hjemsted i en anden medlemsstat, hvor denne lovligt præsterer tilsvarende tjenesteydelser Desuden har Domstolen allerede fastslået, at artikel 49 EF er til hinder for anvendelse af enhver national bestemmelse, som bevirker, at udveksling af tjenesteydelser mellem medlemsstater bliver vanskeligere end levering af tjenesteydelser internt i en medlemsstat). I medfør af disse bestemmelser kan retten til fri udveksling af tjenesteydelser påberåbes af en virksomhed over for den medlemsstat, hvor den er etableret, når tjenesteydelserne præsteres til modtagere, der er etableret i en anden medlemsstat, og mere generelt i alle tilfælde, hvor en tjenesteyder udbyder tjenesteydelser i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor han er etableret Restriksjonsvurderingen, etablering Sak C-438/08, Kommisjonen mot Portugal, premissenes 28 flg I nærværende sag er der rejst spørgsmål om foreneligheden med artikel 43 EF af en national lovgivning, hvorved der pålægges visse betingelser for opnåelse af bevilling til at udøve bilsynsvirksomhed, navnlig ved at betinge udstedelse af administrative tilladelser af, at de er i offentlighedens interesse, ved et krav om, at virksomheder, der ønsker at etablere sig på dette marked, skal have en selskabskapital på minimum EUR, ved en begrænsning af disse virksomheders selskabsformål og ved at pålægge selskabsdeltagere, forretningsførere og administratorer regler om uforenelighed med andre former for virksomhed. Ifølge fast retspraksis skal alle foranstaltninger, som forbyder, medfører ulemper for eller gør udøvelsen af etableringsfriheden mindre attraktiv, betragtes som restriktioner for denne frihed (jf. bl.a. dom af , sag C-79/01, Payroll m.fl., Sml. I, s. 8923, præmis 26, af , sag C-442/02, CaixaBank France, Sml. I, s. 8961, præmis 11, og af , sag C-157/07, Krankenheim Ruhesitz am Wannsee-Seniorenheimstatt, Sml. I, s. 8061, præmis 30). 11

12 Selv om de krav, der er fastsat i den portugisiske lovgivning, finder ens anvendelse på såvel erhvervsdrivende etableret i Portugal som erhvervsdrivende fra andre medlemsstater, kan de medføre, at erhvervsdrivende, der ikke opfylder de deri fastsatte kriterier, hindres i at etablere sig i Portugal med henblik på dér at udøve en bilsynsvirksomhed. Særligt kan kriteriet om offentlighedens interesse, som udstedelse af den omtvistede administrative tilladelse er underlagt, således som Kommissionen har fremhævet, bane vejen for arbitrær brug af de kompetente myndigheders skønsbeføjelse, idet det giver myndighederne mulighed for at afslå denne tilladelse til visse erhvervsdrivende, der anmoder herom, selv om disse opfylder de øvrige betingelser, der er fastsat i lovgivningen. De omtvistede betingelser for adgang til at udøve virksomhed med teknisk kontrol af køretøjer, der er fastsat i den portugisiske lovgivning, udgør derfor en hindring for etableringsfriheden. Tjenestedirektivets betydning Tjenestedirektivet, direktiv 2006/123/EF Norsk gjennomføring Tjenesteloven, lov 103/2009 Ot.prp. nr. 70 ( ) Kodifiserer langt på vei rettspraksis, og fortrenger traktatbestemmelsene om tjenester og etablering Stiller krav til saksbehandling, informasjon, mv. En rekke sektorer reguleres ikke Unntatte sektorer Særregulering Tjenestedirektivet som mal Helsetjenestedirektivet, direktiv 2011/24/EU Restriksjonsvurderingen, arbeidskraft Sak C-415/93, Bosman. Premissenes 93 flg 93 As the Court has repeatedly held, freedom of movement for workers is one of the fundamental principles of the Community and the Treaty provisions guaranteeing that freedom have had direct effect since the end of the transitional period. 94 The Court has also held that the provisions of the Treaty relating to freedom of movement for persons are intended to facilitate the pursuit by Community citizens of occupational activities of all kinds throughout the Community, and preclude measures which might place Community citizens at a disadvantage when they wish to pursue an economic activity in the territory of another Member State (see Case 143/87 Stanton v INASTI [1988] ECR 3877, paragraph 13, and 12

13 Case C-370/90 The Queen v Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh [1992] ECR I-4265, paragraph 16). Sak C-415/93 forts 95 In that context, nationals of Member States have in particular the right, which they derive directly from the Treaty, to leave their country of origin to enter the territory of another Member State and reside there in order there to pursue an economic activity (see, inter alia, Case C-363/89 Roux v Belgium [1991] ECR I-273, paragraph 9, and Singh, cited above, paragraph 17). 96 Provisions which preclude or deter a national of a Member State from leaving his country of origin in order to exercise his right to freedom of movement therefore constitute an obstacle to that freedom even if they apply without regard to the nationality of the workers concerned (see also Case C-10/90 Masgio v Bundesknappschaft [1991] ECR I-1119, paragraphs 18 and 19). 97 The Court has also stated, in Case 81/87 The Queen v H.M. Treasury and Commissioners of Inland Revenue ex parte Daily Mail and General Trust plc [1988] ECR 5483, paragraph 16, that even though the Treaty provisions relating to freedom of establishment are directed mainly to ensuring that foreign nationals and companies are treated in the host Member State in the same way as nationals of that State, they also prohibit the Member State of origin from hindering the establishment in another Member State of one of its nationals or of a company incorporated under its legislation which comes within the definition contained in Article 58. The rights guaranteed by Article 52 et seq. of the Treaty would be rendered meaningless if the Member State of origin could prohibit undertakings from leaving in order to establish themselves in another Member State. The same considerations apply, in relation to Article 48 of the Treaty, with regard to rules which impede the freedom of movement of nationals of one Member State wishing to engage in gainful employment in another Member State. Fellestrekk Nasjonale tiltak som hindrer fri bevegelighet, eller gjør den mindre attraktiv, anses som restriksjoner Selv om de rammer innlendinger/innenlandske produkter like hardt som utlendinger/utenlandske produkter Bevegelsesretningen er av liten betydning Men likevel av en viss betydning for så vidt gjelder varer Markedsadgang er et viktig stikkord Større reguleringsrom for forhold i markedet enn for forhold knyttet til adgang til markedet. Se sak C-267 og 268/91, Keck Vekkregulering av et marked, er en restriksjon. Se sak C-142/05, Mickelsson og Roos 13

14 Nasjonale styringstemaer Virksomhetsadgang Markedsadgang Virksomhetsutøvelse Markedsatferd Organisering av velferdstjenester Overskuddsfordeling mellom virksomheter og stat Underskuddsfordeling mellom virksomheter og stat Bruk av offentlig markedsengasjement i styringsøyemed Virksomhetsstyring - aktivitetsspm. Reglene om etableringsrett, EØS art. 31 flg. EØS art. 31 annet ledd - «på de vilkår som gjelder egne borgere» - Forbud synes ok Reglene om tjenesteytelser, EØS art. 36 flg. EØS art. 36 tredje ledd - «på samme vilkår som fastsetter for sine egne statsborgere» - forbud synes OK Men kanskje ikke helt greit? Gourmet, den delen av dommen som omhandler tjenesteytelser, Se også Omega Tjenestedirektivets betydning Virksomhetsstyring - Stat eller privat? EØS art statlig eierskap er ok i seg selv. Se EFTA-domstolen i Hjemfallsaken Etableringsreglene, EØS art. 31 jf. 34. Statlige handelsmonopoler, EØS art. 16 Tjenestereglene, EØS art. 36 flg., Sak C-124/97, Läärä, og Anomar Se også EFTA-domstolen i Gevinstautomatsaken EØS art se Job Centre Tjenestedirektivets betydning Å forbeholde en aktivitet for staten kan synes å kreve særskilt begrunnelse, men ikke å forbeholde en eiendomsrett To - tre spørsmål til diskusjon Kan det bestemmes at private ikke skal gis anledning til å yte barneverntjenester? Statens kjøp av aksjer i Kværner Holding AS, se St. prp. 88 ( ), Innst.S. 54 ( ), og debatten i Stortinget. Hvilke EØS-spørsmål reiser kjøpet? 14

15 Virksomhetsstyring - kvalifikasjonskrav Nasjonalitets- og bostedskrav Restriksjon etter så vel etableringsregler som tjenesteregler, se vaktselskapsdom I Og tjenestedirektivet Krav til organisasjonsform og størrelse Restriksjon etter etableringsreglene, se sak C-212/97, Centros Restriksjon etter tjenestereglene, se vaktselskapsdom II Og tjenestedirektivet Faglige kvalifikasjonskrav Uten direktivregulering - ikke etableringsrestriksjon, se sak C-61/89, Bouchoucha Selv uten direktivregulering - tjenesterestriksjon, se Säger. Tjenestedirektivet Virksomhetsstyring - funn Aktivitetsbegrensninger kan utfordres etter tjenestereglene Offentlig eierskap trenger neppe begrunnelse Forbehold av aktiviteter for offentlige aktører må begrunnes i tungtveiende allmenne hensyn Faglige kvalifikasjonskrav trenger neppe begrunnelse etter etableringsreglene, men vil gjøre det etter tjenestereglene Alle andre kvalifikasjonskrav trenger særskilt begrunnelse EØS og markedsadgang Situasjonen Varer Tjenester Arbeidskraft Kapital 15

16 Markedsadgang, varer Hvorfor begrense? Nasjonaløkonomiske hensyn (bilrasjoneringen, og opprinnelse relevant) Proteksjonisme (landbrukspolitikken, og opprinnelse relevant) Folkehelse, moral, miljøhensyn, forbrukerhensyn, hensynet til andre næringsdrivende, m.v., (beskytte brukerne av produktet eller andre som kan komme i kontakt med det, og opprinnelse er irrelevant) Markedsadgang, varer Hvordan begrense Avgiftsmessige hindringer Toll Interne avgifter Mengdemessige hindringer og tiltak med tilsvarende virkning Kvoter Krav til produkt eller produksjonsmåter Avgiftsmessige hindringer Forbudet mot toll og avgifter med tilsvarende virkning som toll, EØS art. 10 Forbudet er absolutt Tollbegrepet: Forente saker C-485 og 486/93 Smitzi Forbudet mot proteksjonistiske interne avgifter, EØS art. 14 Grensedragningen mot toll Sak C-213/96 Outokumpu Betydningen av begrunnelsen for avgiftsdifferensieringen Grensedragningen mellom art. 10 og 14 er viktig 16

17 Mengdemessige hindringer Repetisjon: EØS art. 11 og 13 Produktkrav Sammensetning, eks sak 178/84, Reinheitsgebot Egenskaper Utforming Emballering/merking, eks sak 302/86, Returflaskesaken Krav til produksjonsmåte Innsatsfaktorer Fiskeoppdrett bare økologisk fôr? Bare organisert arbeidskraft? Osv. Markedsadgang, tjenester Situasjonen Hvorfor begrense? Folkehelse, moral, forbrukerhensyn, hensynet til andre næringsdrivende, m.v., (beskytte brukerne av tjenesten eller andre som kan komme i kontakt med den eller som konkurrerer med den, og opprinnelse er irrelevant) Hvordan begrense? Forbud Strafforfølgning av brukere Kvalifikasjonskrav Autorisasjonskrav Forbud Sak C-159/90, Grogan Moralvurderinger uten betydning for kategoriseringen av noe som en tjeneste Reklame er tjenesteytelse Forholdet til menneskerettighetene - ytringsfrihet Fellesskapsretten respekterer menneskerettighetene, men hjemler dem ikke Utvikling mht menneskerettighetenes grunnlag i EU-retten 17

18 Straffeforfølgning av brukerne Eksempel: Straffeloven 383, jf. EF-domstolens avgjørelse i sak C-243/01, Gambelli Restriksjon Begrunnelse Forholdsmessighet Diskusjonstema: Straffeloven 202a og 203, en ulovlig restriksjon på utveksling av tjenesteytelser over landegrensene? Kvalifikasjonskrav Grenseoverskridende tjeneste - restriksjon, se Säger. Tjenesteyter begir seg til tjenestemottaker - restriksjon, se sak C-43/93, Van der Elst Tilsvarende? Tjenestedirektivet Annen sekundærlovgivning Autorisasjonskrav Restriksjon, jf. vaktselskapsdom II Begrunnelse Forholdsmessighet Tjenestedirektivet direktiv 123/2006/EF Mellomspill; case Peder Ås driver et kystopplevelsessenter med hytteutleie, utleie av båter, fiskeutstyr og vannleker både motoriserte og andre. Etter fiskerigrenseloven er det forbudt for utlendinger å drive annet fiske enn sportsfiske med håndredskap. Peder Ås mener dette, og forbudet mot å benytte vannscooter og lignende utenfor angitte områder er i strid med EØS-avtalen. Hvilke EØS-regler kan Ås ha i tankene, og har han rett? 18

19 Markedsadgang, arbeidskraft Situasjonen Hvorfor begrense? Verne nasjonal arbeidskraft mot konkurranse Hindre hjerneflukt Folkehelse, offentlig orden og sikkerhet, moral, språkrøkt, osv. Hvordan begrense? Krav om arbeidstillatelse Pålegg om bruk av norsk arbeidskraft (brukt ved industrikonsesjoner og oljekonsesjoner) Kvalifikasjonskrav Krav om statsborgerskap eks for å bli dommer Krav om spesiell utdannelse Krav til språkkvalifikasjoner m.v EØS-avtalen art. 28 All forskjellsbehandling med hensyn til bl. a sysselsetting er forbudt For hvem? Sekundærlovgivning Sak C-281/98, Angonese. Rekkevidden av forskjellsbehandlingsforbudet Sekundærlovgivning Diskriminerende hindringer, sak C-415/93, Bosman Ikke-diskriminerende hindringer, sak C-15/96, Gresk lege Særlig om forbudet mot kjønnsbestemt forskjellsbehandling av arbeidskraft EØS-avtalen art. 69 og 70 Forbyr kjønnsbestemt forskjellsbehandling mht. lønn Sammenlign TEUV art 157 En rekke direktiver og andre instrumenter Noen paradokser Positiv forskjellsbehandling, jf Postdocsaken Ulik utvikling i EU og EØS? Postdocsaken en gang til. Se premiss 55 Flere? 19

KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER

KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER KONKURRANSEUTSETTING AV RIKSVEGFERGEDRIFTEN EØS-RETTSLIGE RAMMER Professor dr. juris Olav Kolstad Førsteamanuensis dr. juris Erling Hjelmeng 3. juni 2005 Innhold Del I: Oppdraget...5 Del II: Reglene om

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/13 Lokale tilknytningskrav og EØS-avtalens regler om de fire friheter Av Ailu Gaup Stadigs STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Økonomiske og administrative hensyn som begrunnelse for restriksjoner på de fire friheter

Økonomiske og administrative hensyn som begrunnelse for restriksjoner på de fire friheter Økonomiske og administrative hensyn som begrunnelse for restriksjoner på de fire friheter Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 229 Leveringsfrist: 15. januar 2011 Til sammen 38673

Detaljer

Konsesjoner og konkurranse om krav fra fellesskapsretten til prosedyrer ved tildeling av offentlige tillatelser

Konsesjoner og konkurranse om krav fra fellesskapsretten til prosedyrer ved tildeling av offentlige tillatelser Konsesjoner og konkurranse om krav fra fellesskapsretten til prosedyrer ved tildeling av offentlige tillatelser Fagfellevurdert artikkel Av professor dr. juris Hans Petter Graver Krav om offentlig konsesjon

Detaljer

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet.

EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. EF-rettens prinsipp om direktivers direkte virkning og det norske presumsjonsprinsippet. av Marit Sevaldsen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren

Detaljer

Peter Ørebech. Tjenestedirektivet 2006. sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett

Peter Ørebech. Tjenestedirektivet 2006. sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Peter Ørebech Tjenestedirektivet 2006 sammenlignet med 2004-utkastet og domstolsskapt EU-rett Nei til EU arbeidsnotat nr. 2/2007 Februar 2007 Forord Det har blitt hevdet i den norske debatten om EUs tjenestedirektiv

Detaljer

EØS-RETTSLIG VURDERING AV NDLA

EØS-RETTSLIG VURDERING AV NDLA Professor dr.juris Olav Kolstad Institutt for privatrett Pb 6706, St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr.: Karl Johansgt. 47, 0162 Oslo Telefon: +47 22859382 Dato: 9.9.2009 Telefaks: +47 22859720 E-post:

Detaljer

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken

UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER. Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget. Thomas Nordby og Espen Bakken UTREDNING DET EØS-RETTSLIGE HANDLINGSROMMET FOR NASJONAL REGULERING AV MILJØGIFTER Utarbeidet for Miljøgiftsutvalget av Thomas Nordby og Espen Bakken Oslo, 21. desember 2009 1 BAKGRUNN... 5 1.1 Miljøgiftsutvalgets

Detaljer

Organisering av Hardangerbadet

Organisering av Hardangerbadet Memo Til: Kvam herad Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, Advokat Morten Fotland, og Advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Organisering av Hardangerbadet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Veileder. EØS-avtalens regler om offentlig støtte Veileder EØS-avtalens regler om offentlig støtte Innhold Forord av Rigmor Aasrud 7 2 1 Innledning side 8 Hva er offentlig støtte iht. EØS-avtalen artikkel 61(1)? side 18 1.1 Hovedprinsipper i reglene om

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 04/11 Kravet om et grenseoverskridende element Av Simen Bergsmark STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer

Detaljer

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom

EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom Nr. 2006:13 Oktober 2006 EØS-avtalen og norsk kommunalt handlingsrom FoU Forord KS- kommunenes interesse- og arbeidsgiverorganisasjon har bedt om i fi belyst forholdet mellom regelverksutviklingen innenfor

Detaljer

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter.

Som det vil fremgå i det følgende mener vi at også det nye regelverket gir et betydelig handlingsrom for nasjonale myndigheter. Til: Ideelt Nettverk Fra: Ansv. advokat: Advokatfirmaet AS Morten Goller Dato: 16. juni 2015 HANDLINGSROM FOR BRUK AV IDEELLE ORGANISASJONER 1. INNLEDNING Vi viser til anmodning fra Ideelt Nettverk om

Detaljer

Utviklingen i EUs traktatgrunnlag som utfordring for homogenitetsprinsippet ved tolkningen av EØS avtalen

Utviklingen i EUs traktatgrunnlag som utfordring for homogenitetsprinsippet ved tolkningen av EØS avtalen Utviklingen i EUs traktatgrunnlag som utfordring for homogenitetsprinsippet ved tolkningen av EØS avtalen Gir Lisboatraktaten ytterligere utfordringer? Kandidatnummer: 167033 Veileder: Halvard Haukeland

Detaljer

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006

Frist 15. mars 2007. Se også høringsbrev 14. desember 2006 Gjennomføring av direktiv 2005/56/ef om fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar forslag om endringer i allmennaksjeloven, aksjeloven og enkelte andre lover Frist 15. mars 2007. Se også

Detaljer

Nytt i privatretten. erstattet det tap hun led som følge av at staten ikke hadde oppfylt sin EØSforpliktelse

Nytt i privatretten. erstattet det tap hun led som følge av at staten ikke hadde oppfylt sin EØSforpliktelse Utgitt av Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo Nyhetsbrev for informasjon på det privatrettslige området. Nr. 4/2005 ERSTATNINGSRETT EØS, suverenitet og statens ansvar for manglende gjennomføring

Detaljer

Misbruk av dominans. Mot en mer virkningsbasert tilnærming?

Misbruk av dominans. Mot en mer virkningsbasert tilnærming? Misbruk av dominans. Mot en mer virkningsbasert tilnærming? En analyse av nyere rettspraksis om misbruksvilkåret i TEUV artikkel 102. Kandidatnummer: Veileder: Ronny Gjendemsjø Antall ord: 28312 JUS399

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07

RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 Joined Cases E-9/07 & E-10/07-40 RETTSMØTERAPPORT i forente saker E-9/07 og E-10/07 ANMODNINGER til EFTA-domstolen i medhold av artikkel 34 i Avtalen mellom EFTA-landene om opprettelse av et Overvåkingsorgan

Detaljer

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11

RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 E-15/11-24 RETTSMØTERAPPORT i sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til artikkel 34 i Avtalen mellom EFTAstatene om opprettelse av et Overvåkningsorgan og en Domstol fra Oslo tingrett i en

Detaljer

EUs kompetanse til å gi overnasjonal europeisk strafferett

EUs kompetanse til å gi overnasjonal europeisk strafferett Mastergradsoppgave JUS399 EUs kompetanse til å gi overnasjonal europeisk strafferett - En tolkning av TEUF artikkel 325 og subsidiaritetsprinsippet som rettslig skranke Kandidatnr: 174654 Veileder: Annika

Detaljer

NORGE I EØS MEKTIG ELLER AVMEKTIG?

NORGE I EØS MEKTIG ELLER AVMEKTIG? Martin Ellingsen NORGE I EØS MEKTIG ELLER AVMEKTIG? En analyse av norges påvirkningsmuligheter og tilpasning i forhold EU s rettsakter. Masteroppgave i Statsvitenskap Universitetet i Tromsø Våren 2008

Detaljer

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser

Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Oppdragsgivers adgang til å vektlegge egne erfaringer med leverandøren ved offentlige anskaffelser Kandidatnummer: 621 Veileder: Professor dr. juris Erling Hjelmeng Leveringsfrist: 25. november 2007 Til

Detaljer

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven)

Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Barne- o likestillin sde artementet Høringsnotat - ny lov om markedsføring og annen markedspraksis (markedsføringsloven) Høringsfrist 1. november 2006 Kapittel 1. Innledning... 5 Kapittel 2. Nærmere om

Detaljer

Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser

Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser Innpasning av forsvarsanskaffelser i regelverk om offentlige anskaffelser Veileder: Professor dr. juris Kai Krüger Jørgen Jahr-Hopperstad Til sammen 14946 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1

Detaljer

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet)

EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) EFTA-DOMSTOLENS DOM 3. oktober 2012 * (Etableringsfrihet EØS-avtalen artiklene 31 og 34 Beskatning Gjennomskjæringsprinsipper Forholdsmessighet) I sak E-15/11 ANMODNING til EFTA-domstolen i henhold til

Detaljer

Hans Petter Graver. Formålstjenlige privatrettslige former for offentlig virksomhet

Hans Petter Graver. Formålstjenlige privatrettslige former for offentlig virksomhet 239 Hans Petter Graver Formålstjenlige privatrettslige former for offentlig virksomhet 240 241 Formålstjenlige privatrettslige former for offentlig virksomhet Av professor, dr. juris Hans Petter Graver,

Detaljer

EU/EØS-rett i norske domstoler

EU/EØS-rett i norske domstoler Rapport # 3 EU/EØS-rett i norske domstoler Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 Om rapporten Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler på med oppdrag EU for. Innholdet

Detaljer

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET?

LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE I PENSJONSFORHOLD - ILLUSJON ELLER REALITET? Kandidatnummer: 206 Leveringsfrist: 10.04.07 Til sammen 38.334 ord Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...1 1.1 Tema for oppgaven...1

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 13/11. Bindende tilsagn i konkurransesaker forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. av Erling Hjelmeng

Arbeidsnotat nr. 13/11. Bindende tilsagn i konkurransesaker forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven. av Erling Hjelmeng Arbeidsnotat nr. 13/11 Bindende tilsagn i konkurransesaker forordning 1 art. 9 og relevansen for konkurranseloven av Erling Hjelmeng SNF prosjekt 1215 Konkurransepolitikk Prosjektet er finansiert av Det

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/15 Om den EØS-rettslige adgangen til å kjøpekraftsjustere trygdeytelser Av Daksha Sriragulan STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer