Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!"

Transkript

1 ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel! !april!2014!!!

2 ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel! !april!2014!!!

3 Sak1Opning Sak1Opning Representantskapsmøtet vert opna av leiar i LNU, Stian Seland, fredag 25. april 2014 kl Sak1.1 Godkjenningavinnkalling Innkalling til representantskapsmøtet vart sendt til organisasjonane 24. januar 2014, i tråd med fristen i vedtektene, som seier at innkalling skal sendast ut seinast 90 dagar før møtet. o Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøtet 2014 vert godkjend. Sak1.2 Godkjenningavsakliste Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter 20 i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er lagt ved. o Forslag til vedtak: Saklista for representantskapsmøtet 2014 vert vedteke. SundvoldenHotel april2014

4 Vedlegg&sak&1.2&Sakliste&& Sakliste&representantskapsmøtet&i&LNU&2014& & 1. Opning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av sakliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Val av ordstyrarar 2.4. Val av protokollunderskrivarar 2.5. Val av teljekorps 2.6. Val av redaksjonskomité for Arbeidsprogram 2.7. Val av redaksjonskomité for resolusjonar 3. Årsmelding for Rekneskap for Søknader om medlemskap i LNU 5.1. Noreh! 5.2. Senter for Flerkulturell Ungdom 5.3. UngKurd Norge Riksforbund 5.4. Spire, Utviklingsfondets ungdom 5.5. KIA Ung 6. Endring av vedtektene 7. Arbeidsprogram Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for Resolusjonar 9.1. Barn og unge har rett til narkotikafrie oppvekstmiljøer 9.2. Fortsatt langt igjen 9.3. Fornye, forenkle, forbedre 10. Innkomne saker 11. Val Val av nestleiar Val av styremedlemer Val av arbeidsutval Val av kontrollkomité Val av klageutval Val av valkomité Val av revisor Sundvolden&Hotel& &april&2014& & &

5 Sak2Konstituering Sak2 Konstituering Innstillinga til alle saker, utanom sak 2.2. og 2.3, er basert på lista over påmeldte delegatar til representantskapsmøtet. Sak2.1 Godkjenningavfullmakter Kontrollkomiteen legg fram si innstilling på representantskapsmøtet. Sak2.2 Godkjenningavforretningsorden Styret sitt forslag til forretningsorden er lagt ved. o Forslag til vedtak: Forretningsorden for representantskapsmøtet 2014 vert vedteke. Sak2.3 Valavordstyrarar o Forslag til vedtak: Som ordstyrarar vert følgjande valde: NN NN Sak2.4 Valavprotokollunderskrivarar o Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivarar vert følgjande valde: NN NN NN SundvoldenHotel april2014

6 Sak2Konstituering Sak2.5 Valavteljekorps o Forslag til vedtak: Vert utpeikte på møtet. Sak2.6 ValavredaksjonskomitéforArbeidsprogram o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for langtidsprogrammet vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Observatørorganisasjonar: Sekretærar: NN (vert foreslått som leiar) NN NN NN NN NN NN NN og NN (sekretariatet) Sak2.7 Valavredaksjonskomitéforresolusjonar o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for resolusjonar vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Observatørorganisasjonar: Sekretærar: NN (vert foreslått som leiar) NN NN NN NN! NN NN NN og NN (sekretariatet) SundvoldenHotel april2014

7 Vedlegg&til&sak&2.2&Godkjenning&av&forretningsorden& Forretningsorden+ 1. Fullmakter 1.1 Fullmakter frå organisasjonane skal vere sendt sekretariatet seinast 16 dagar før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling frå kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, godkjenne for seint innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2. Tale-, forslags- og røysterett 2.1 Medlemmane i representantskapet er 2 representantar frå kvar organisasjon, som møter med tale-, forslags- og røysterett under representantskapsdrøftingane fredag og laurdag. 2.2 Representantar frå observatørmedlemmar og etableringsmedlemmar møter med tale- og forslagsrett. 2.3 Medlemmar av LNU sitt styre samt generalsekretæren har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punkta 2.1, 2.2 og 2.3 gjeld også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3. Taletid, replikkar med meir 3.1 Avgrensingar i taletid kan innførast av representantskapet med simpelt fleirtal, etter forslag frå ordstyrarane eller frå medlemmane i representantskapet. 3.2 Ordstyrarane kan gjere unntak frå taletid for forslagsstillar eller liknande. 3.3 Til kvart innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordstyrarane kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterlegare. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom talarlista. 3.5 Det kan setjast strek for debatten med simpelt fleirtal etter forslag frå ordstyrarane. 4. Om handsaming av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal, i følgje vedtektene, vere innsendt til sekretariatet seinast 60 dagar før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller som eventuelt blir tekne opp på møtet, likevel skal takast opp til handsaming. Under vedtektsendringar handsamast likevel berre forslag som er levert før Alle forslag skal innleverast skriftleg, og bør i tillegg leverast elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjonar må leverast til ordstyrarbordet innan klokka fredag. Forslag til endringar på føreslåtte resolusjonar og/eller forslag til endringar i Sundvolden&Hotel& &april&2014& & 1&

8 Vedlegg&til&sak&2.2&Godkjenning&av&forretningsorden& foreslått Arbeidsprogram, må leverast innan representantskapsmøtet vert heva på fredag. 5. Avrøystingsreglar 5.1 Dersom ikkje noko anna er sagt, blir saker avgjort med simpelt fleirtal. Røysting skjer normalt ved visning av røysteteikn. 5.2 Vedtektsendringar kan berre skje med kvalifisert fleirtal. 5.3 Ordstyrarane eller medlemmar av representantskapet kan gjere forslag om skriftleg røysting. Skriftleg røysting skal gjennomførast dersom nokon av dei med røysterett krev det. Avrøysting ved opprop kan vedtakast med simpelt fleirtal. 5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde benkeforslag innan møteslutt fredag. Benkeforslag skal leverast ordstyrarbordet og må angi kva for ein kandidat det benkast mot. 5.5 Ved personval, der det berre er ein kandidat til ein plass, vel delegatane normalt ved akklamasjon eller visning av røysteteikn. Valet gjennomførast skriftleg dersom ein eller fleire av delegatane med røysterett krev dette. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.6 Dersom det er to eller fleire kandidatar til ein plass, skal valet vere skriftleg. Det blir krevd absolutt fleirtal for å bli valt. 5.7 Dersom ingen blir valt i første runde, blir nytt skriftleg val gjennomført mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.8 Ved val skal dørene til møtesalen vere lukka, slik at ordstyrarane kan ha full oversikt over kor mange med røysterett som er tilstade. Dette medfører ikkje at dei som er tilstade utan røysterett må forlate salen. 6. Fleirtal 6.1 I representantskapet gjeld følgjande definisjon av simpelt fleirtal: Meir enn halvparten av gitte røyster vart gitt for forslaget. Fråhaldande tel altså ikkje. 6.2 Absolutt fleirtal er definert slik: Meir enn halvparten av dei med røysterett må røyste for forslaget. Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 6.3 Eit forslag har fått kvalifisert fleirtal når det har fått meir enn 2/3 av dei gitte røystene. Fråhaldande tel ikkje. 7. Unntak frå forretningsorden/dagsorden 7.1 Ordstyrarane kan foreslå at det blir gjort unntak frå dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir tilslutning til dette ved simpelt fleirtal. Dette gjeld ikkje for punkt 5 og Bruk av rusmidlar 8.1 Barne- og ungdomstinget er en rusgiftfri sone. Sundvolden&Hotel& &april&2014& & 2&

9 Sak3Årsmelding Sak3Årsmelding Styret i LNU legger i denne saken frem årsmeldingen for arbeidet i LNUs vedtekter sier at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hva LNU har jobbet med i året som gikk. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. o Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2013 blir tatt til orientering SundvoldenHotel april2014

10 Sak4Regnskap2013 Sak4Regnskap2013 Vedlagt saken ligger LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 2013 samt revisjonsberetning fra Vardens revisjonskontor. Det første vedlegget inneholder tre ulike ark: 1. Balansen 2. Regnskap: Her finnes en oversikt over LNUs generelle inntekter og oppsummerte regnskapstall for de ulike avdelingene/aktivitetsområdene til LNU (styringsstrukturen, nasjonalt arbeid, Norden/Europa-arbeid, Nord/Sør-arbeid, administrasjon og informasjon). Dette arket viser også en oversikt over resultatet og generalsekretærens innstilling på disponeringen av resultatet. 3. Spesifisert regnskap: Her finnes spesifikke regnskapstall for hvert enkelt prosjekt under de ulike avdelingene/aktivitetsområdene. Resultatregnskapet viser et negativt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av regnskapsrapporter fra LNUs regnskapskontor Amesto Account House, samt innspill fra vår tidligere revisor Øyvind Løvstad i Vardens revisjonskontor. De reviderte budsjettallene for 2013 er lagt inn i oppstillingen, slik at styret kan sammenlikne regnskapet med det reviderte budsjettet. Resultatregnskapet viser hvordan midlene er blitt brukt på de ulike aktivitetsområdene, og skal gi styret god innsikt i den økonomiske driften til LNU. I henhold til vanlig praksis i LNU, skal styret behandle og godkjenne regnskapet. Som en del av denne behandlinga, skal styret disponere LNUs årsresultat. Etter at styret har disponert resultatet, vil Vardens revisjonskontor skrive endelig revisjonserklæring, og kontrollkomiteen vil innstille til vedtak overfor representantskapet. Avvik mellom budsjett og regnskap Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Avdeling 10 Styringsstrukturen Avdelinga viser samlet sett et negativt avvik på kr Dette skyldes at det ble utbetalt honorar til avgått styreleder fra mai til desember på grunn av sykemelding. Dette vedtok AU i P-sak 10/2013. Totalt sett er dette utgifter på kr Prosjektene som gjelder BUT og styret bør sees i sammenheng, da en del av utgiftene på styremedlemmer i forbindelse med BUT er ført på BUT og ikke på styrekostnader. SundvoldenHotell april2014

11 Sak4Regnskap2013 Avdeling 20 Nasjonalt arbeid På denne avdelingen er det et positivt avvik på kr De store avvikene skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert. På BUR-samarbeidet sitter vi igjen med ubrukte midler på kr Budsjettet for interessepolitisk team har over kr i ubrukte midler, da mye av tiden og kostnadene her ble prosjektfinansiert over blant annet post Valgkampanje. Dette gjelder blant annet Arendalsuka. Frifond har ikke brukt opp sin administrasjonsandel. Avdeling 40 Norden/Europa-arbeid Avdelingen har samlet sett et negativt avvik på kr Regnskapsoversikten fremstår noe uoversiktlig ettersom det har blitt gjort endringer i prosjektkontiene. I kommentarfeltene fremgår det hvilke prosjekt som er slått sammen. Man må derfor se disse prosjektresultatene samlet. Det negative avviket i avdelingen skyldes blant annet at refusjoner for FN-delegaters reiser ikke kom inn før i 2014, og at refusjoner for post ekspertseminaret ikke kom før i Utover dette skal overskuddene fra studieturer og fra arbeidet med Det globale fondet for hiv/aids overføres til 2014 for så å tilbakebetales til bevilgende myndigheter. Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid Samlet har avdelingen et negativt avvik på kr som i hovedsak gjelder redusert lønnsbidrag. I tillegg er det et overforbruk på post RORG-midlene (informasjonsstøtten) og post Ungdomsbevilgningen, administrasjon. Dette skyldes at LNU har fakturert lønns- og administrasjonsbidrag mer i henhold til hva dette reelt sett koster, selv om det ikke er dekning for det i administrasjonsbidragene på støtteordningene. Dette for å synliggjøre LNUs bidrag til lønn og administrasjon på disse to støtteordningene. I de fleste postene i denne avdelingen overføres prosjektresultatet til neste driftsår. Avdeling 70 Administrasjon Avdeling 70 har samlet et positivt avvik på kr Det største negative avviket fra revidert budsjett gjelder husleie, der det ble fakturert utgifter for 2012 på 2013-regnskapet. Etter halvårsregnskapet viste det seg at saksbehandlingssystemet hadde brukt mer enn budsjettert, derfor ble totalpotten på dette prosjektet økt. Siste halvår har det bare blitt betalt driftskostnader og ingen utvikling er gjennomført. Hele avdelingen innførte sparetiltak for å dekke opp for disse kostnadene, noe som har ført til et positivt avvik. Totalkostnaden knyttet til det elektroniske saksbehandlingssystemet er på kr Det var budsjettert et høyere beløp på juridisk bistand enn det som ble det reelle, så her er det et positivt avvik på kr Advokat har bare hatt mindre oppfølging og arbeid for LNU i Ellers har vi spart inn på innkjøp av maskinvare, i tillegg til at det er mange poster som går på et par tusen kroner i overskudd. SundvoldenHotell april2014

12 Sak4Regnskap2013 Avdeling 80 Informasjonsarbeid Til sammen er det på avdelingen et negativt avvik på kr Dette skyldes for lavt budsjetterte kostnader på lønn og pensjon. Årsaken er at en nyansatt i 2013 er blitt plassert i feil avdeling. Personen skulle egentlig vært på avdeling 60, men har blitt ført på avdeling 80. Dette har ingen betydning for LNUs resultat. Resultatet Driftsresultatet De generelle inntektene som inkluderer momskompensasjon, administrasjonstilskudd og medlemskontingenter avviker minimalt fra budsjett. Styret valgte å budsjettere med et negativt resultat. Regnskapet viser et positivt avvik fra budsjett og har et negativt driftsresultat på kr Finansinntekter Budsjetterte finansinntekter har vært kr , mens regnskapet viser at disse bare ble på til sammen kr LNU har hatt synkende finansinntekter de siste årene og dette må tas hensyn til i videre budsjettarbeid. Årsresultat Det budsjetterte årsresultatet var et underskudd på kr , mens regnskapet viser et negativt årsresultat på kr , altså nesten kr bedre enn forventet i revidert budsjett. Disponering av årsresultatet Styret diskuterte på sitt styremøte en disponering av årsresultatet. LNU har fire fond som man kan velge å nedjustere: reservefondet, aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. I tillegg har man den frie egenkapitalen. Styret vedtok at underskuddet i sin helhet skal dekkes av LNUs aktivitetsfond. o Innstilling fra kontrollkomiteen: Regnskapet for 2013 blir godkjent. SundvoldenHotell april2014

13 Vedlegg&sak&1&KK,rapport& Rapport&fra&LNUs&kontrollkomité& & 1. Arbeidet i kontrollkomiteen Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i LNUs vedtekter redegjør for hvordan kontrollkomiteen er sammensatt. 31 omhandler arbeidsoppgaver for kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Denne rapporten er i samsvar med 32. Kontrollkomiteen har i løpet av perioden mottatt alle protokoller og saksdokumenter som er lagt fram for styret og arbeidsutvalget, og har hatt mulighet til å kontrollere arbeidet i styret i henhold til vedtektene og vedtak fra forrige representantskapsmøte. 2. Kommentarer til regnskapet 2013 fra kontrollkomiteen: LNU har, for regnskapsåret 2013, et negativt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Kontrollkomiteen registrerer resultatet og tar til orientering styrets vedtak om underskuddsbudsjettering i Kontrollkomiteen er orientert om organisasjonens økonomistyring og bakgrunnen for årsresultatet, herunder ekstraordinære honorarkostnader. Ingen opplysninger forelagt kontrollkomiteen tilsier merknader til regnskapet. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at LNUs regnskap for 2013 blir godkjent. Komiteen har tidligere gitt signaler om størrelsen på LNUs egenkapital. Komiteen kan ikke se at det er behov for eller ønskelig at organisasjonen bygger opp vesentlig store egenkapitalreserver. Kontrollkomiteens vurdering er at LNUs egenkapital nå er på et tilfredsstillende nivå, og at styrets disposisjoner i 2013 har vært fornuftige. LNU som en frivillig organisasjon vil av naturlige årsaker ikke ha risikofylt aktivitet eller større langsiktige forpliktelser man må sikre midler til, og det totale egenkapitalbildet bør derfor reflektere dette, noe komiteen mener egenkapitalen gjør per Komiteen henstiller likevel styret om at man i neste periode diskuterer LNUs egenkapitalsituasjon, og da særlig fondenes størrelser og det totale egenkapitalbehovet for organisasjonen etter dagens forutsetninger. Kontrollkomiteen vil med bakgrunn i det ovennevnte henstille styret om å sikre at de Sundvolden&Hotel& &april&2014& & &

14 Vedlegg&sak&1&KK,rapport& enkelte fondene fortsatt benyttes til sine formål, og at det ikke opparbeides midler som blir stående ubenyttet over lengre tidsperioder uten at det foreligger særskilte årsaker til dette. Komiteen anser som tidligere at et fornuftig nivå for reservefondet i fremtiden vil være en sum tilsvarende rundt 10 % av den årlige omsetningen (kr etter omsetningen). Gitt at LNU de to siste årene har levert negativt driftsresultat vil Kontrollkomiteen også henstille Representantskapsmøtet om å budsjettere enten mot enten nullresultat eller overskudd i Valg av revisor for regnskapsåret 2014 I henhold til 33 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor. Øyvind Løvstad (Varden Revisjonskontor) har vært LNUs revisor siden 1988, men går nå av med pensjon. Kontrollkomiteen innstiller derfor på at LNU skifter revisor. Prosjektrevisjoner som gjelder 2013 vil bli gjennomført av Varden Revisjonskontor. Kontrollkomiteens innstilling: BDO blir valgt som revisor for LNU fra og med Oslo, 24. mars 2014, kontrollkomiteen i LNU Inge Carlén Julie Midtgarden Remen Bård Skaar Viken Sundvolden&Hotel& &april&2014& & &

15 LNUs balanseregnskap 2013 per Eiendeler Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum datautstyr Andre fordringer (Lån til Frikanalen, frist for innløsing ) Sum andre fordringer Kundefordringer Note 1 Lønnsforskudd Forskuddsbetalte kostnader Kontanter, bankinnskudd og pengefond Note 2 Sum midler til omsetning Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Resultat Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Aktivitetsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Jubileumsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Flyttefondet) Egenkaital med selvpålagte restriksjoner (Reservefondet) Fri egenkapital Sum egenkapital Leverandørgjeld Utestående overføringer til departement (restmidler støtteordninger) Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Påløpte kostnader Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til balanseregnskapet Note 1 - Kundefordringer Krav til departement og andre offentlige instanser Kredittsaldo Leverandører Avsatt til tap på fordringer Sum kundefordringer Note 2 - Spesifikasjon av kontanter, bankinnskudd og pengefond Prosjektstøtteordninger til fordeling (jf. note 3) Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Skattetrekkskonto Pengemarkedsfond (reservefondet) Frie bankinnskudd Sum bankinnskudd Note 3 - Prosjektstøtteordninger til fordeling Mangfold og Inkludering Mangfold og Inkludering LNU Utveksling (FK) 11. runde LNU-utveksling (FK) 13. runde LNU-utveksling (FK) 14. runde LNU-utveksling (FK) 15. runde Ungdomsbevilgningen Informasjonsstøtten Nord/Sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Kulturmidlene Demokratimidlene SUS Demokratimidlene RUS/SUS Demokratimidlene RUS Demokratimidlene RUS Balkanmidlene Balkanmidlene Midtøstenstøtteordningen 0 Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midler) Sum prosjektstøtteordninger til fordeling

16 B C D H I J K L M N R S Regnskap 2013 per med budsjett Regnskap Revidert budsjett 2012 Budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap Kommentar Generelle inntekter Regnskap Revidert budsjett 2012 Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett Momskompensasjon Salg av materiell Salg av boken Medlemsmodellen Diverse inntekter Administrasjonstilskudd nasjonalt Søkt BUFdir: Innvilget Administrasjonstilskudd internasjonalt Søkt BUFdir: Innvilget Kontingenter Sum generelle inntekter Regnskap Kommentar Avdelingsregnskap Regnskap Revidert budsjett 2012 Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Regnskap Avd. 10 Styringsstrukturen Avd. 20 Nasjonalt arbeid Avd. 40 Norden/Europa-arbeid Avd. 60 Nord/Sør-arbeid Avd. 70 Administrasjon Avd. 80 Informasjonsarbeid Sum avdelingsregnskap Kommentar Resultat Regnskap Revidert budsjett 2012 Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Driftsresultat Finansinntekter Finansinntekter litt lavere enn budsjettert. Årsresultat , Regnskap Kommentar Underskuddet dekkes av aktivitetsfondet Barne - og ungdomstinget AU-honorar inkludert styreleder Nordisk ekspertseminar Støtteordninger 2011 til utdeling 2012 til utdeling 2013 til utdeling LNUs organisasjonsskole Mangfold og Inkludering FN-observatører Frifond organisasjon Sum aktivitetsfondet Frifond barn og unge Kulturmidlene Demokratimidlene redusert pga restmidler fra 2012 Balkanmidlene Informasjonsstøtten LNU Utveksling 12. runde LNU Utveksling 13. runde LNU Utveksling 14. runde Ungdomsbevilgningen Midtøsten Sum

17 B C D E F G H I J O P Q R S Spesifisert regnskap 2013 per , med budsjett Regnskap 2012 Budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap Avdeling 10 - Styringsstrukturen Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Barne- og ungdomsting/rep.skapsmøte Styrearbeid Konferanser/representasjon tillitsvalgte Møtepunkt organisasjonene Telefon/avis, leder AU-honorar kr ,46 gjelder honorar til avgått sykemeldt styreleder * Prosjektresultat overført til neste år Sum styringsstrukturen Regnskap Avvik Avdeling 20 - Nasjonalt arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar LNUs organisasjonsskole LNUs lederskole "Lån en LNUer" Forvaltningsteamet (FOT) Kompetanseteamet (KOT) Oppfølging etter 22/ BUR samarbeidet Mangfold og Inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlene, adm Åpen og inkluderende Valgkampanje* Barnekoordinator, rekruttering Interessepolitisk arbeid Høyere akt. enn budsjettert, men økt prosjektfinansieringdekt over post Valgkampanje deriblant Arendalsuka Kultur - allment Arbeidsgruppe for tros- og livsynsdialog Arbeidsgruppe for deltagende metode/org.utv Faste lønnskostnader rådgiverstillinger. Lønnsbidrag se note 1. Et par mnd vakanse. Lavere lønn nyansatte Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år Sum Nasjonalt arbeid Avdeling 40 - Norden/Europa-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar Nordisk-baltisk konsulentmøte Nordiske strukturaktiviteter inkl ekspertseminar Nordisk-baltisk kontaktmøte Demokratimidler, adm Sammenslåing av prosjektkonti: = RADA-samarbeid * Russland Demokratimidlene, oppfølging Sammenslåing av prosjektkonti: = Kaukasus/Moldova Samarbeid Lijot Hviterussland/Ukraina Balkanmidlar/adm Balkan inkl. tildelingsutvalg og studietur 2011* Studietur Serbia/Kosovo 2012* Studietur Konflikthåndtering Midtøsten-midler YFJ Sammenslåing av prosjektkonti: = YFJ - solidaritetsfond YFJ - rådsmøte YFJ - seminar og konferanser Europarådet CDEJ-møte Europa-arbeid FN-arbeid FN-observatører Det globale fondet for hiv/aids * Internasjonal representasjon Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Faste lønnskostnader rådgiverstillinger. Inntekter, se note Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år De stjernemerkede postene (42200, 43500, og 48200). Tas ut av driftsregnskapet og overf. balansen. Sum Norden/Europa-arbeid Avdeling 60 - Nord/Sør-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar Web-informasjon nord/sør RORG-midlene (Informasjonsstøtten), adm Informasjonsprosjekt arbeidsgruppen nord/sør* Påvirkningsarbeid og nettverksbygging* Materiell* Internasjonale kurs* Rapporter og undersøkelse på Nord/Sør-feltet* Ungdommens klimatoppmøte Ungdomsbevilgningen, adm Burundi-konferansen Faglig oppfølging* U-lederprogram 6. Runde * Ferdig i LNU Utveksling 10. Runde * Ferdig i LNU Utveksling 11. Runde * LNU Utveksling 12. Runde * LNU utveksling 13. runde * LNU Utveksling 14. runde * Oppfølging Midtøstenstøtteordning, adm. * Overskytende midler skal returneres Utenriksdepartementet Faste lønnskostnader rådgiverstillinger. Inntekter, se note Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år Alle de stjernemerkede punktene skal overføres til neste år for bruk da. Tas ut av driftsregnskapet og overf. balansen. Sum Nord/Sør-arbeid

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04

NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 NAVN KRETS SAKSPAPIRER KFUK-KFUM-SPEIDERNES LANDSTING 2015 BERGEN, 17. 19.04 KJÆRE LANDSTINGSDELEGAT 6. mars 2015 Velkommen til landsting! Landsting er KFUK-KFUM-speidernes viktigste beslutningsarena.

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Styrets innstilling til program

Styrets innstilling til program Styrets innstilling til program Unge funksjonshemmedes generalforsamling 2012 2.-4. November 2012 Scandic hotell Gardermoen Program fredag 2. november 16.00 Registrering av deltakerne 16.30 Velkommen ved

Detaljer

Til beboerne i AS Maridalsveien 205

Til beboerne i AS Maridalsveien 205 1 AS Maridalsveien 205 Til beboerne i AS Maridalsveien 205 Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark

ÅRSMELDING. Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark 2014 ÅRSMELDING Opplæringskontoret for kommunesektoren i Hedmark Forsidebilde: Fylkesmesterskapet i barne- og ungdomsarbeiderfaget og helsearbeiderfaget ble arrangert på Terningen Arena 11. mars 2015 2

Detaljer

Til beboerne i Østmarka Borettslag

Til beboerne i Østmarka Borettslag 1 Østmarka Borettslag Til beboerne i Østmarka Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011

Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Vedlegg Utdanningsforbundets treårsmelding: Årsberetning og regnskap 2011 Innholdsfortegnelse 1.1 Årsberetning 2011 Utdanningsforbundet konsern s. 1 1.2 Revisjon, årsregnskap konsern og organisasjonsdrift

Detaljer

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie

Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie 1 Nydalen Kvarter Sameie Til seksjonseierne i Nydalen Kvarter Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00

Årsberetning 2012. Det innkalles til årsmøte på. Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Årsberetning 2012 Det innkalles til årsmøte på Nestor (tidl. Norsk Senter for Seniorutvikling) onsdag 13. februar 2013 kl 18.00 Innholdsfortegnelse Innkalling til Årsmøte side 3 Styrets beretning for 2012

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL

Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL 1 Rosenborggt. 12 BL Til beboerne i Rosenborggt. 12 BL Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Manglerudvangen Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 St. Halvardsgate 25 A-C AS Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for 2015. Styret håper

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer