Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakspapir( Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014!"

Transkript

1 ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel! !april!2014!!!

2 ! Sakspapir(! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barne!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!25.!og!26.!april!2014! Sundvolden!Hotel! !april!2014!!!

3 Sak1Opning Sak1Opning Representantskapsmøtet vert opna av leiar i LNU, Stian Seland, fredag 25. april 2014 kl Sak1.1 Godkjenningavinnkalling Innkalling til representantskapsmøtet vart sendt til organisasjonane 24. januar 2014, i tråd med fristen i vedtektene, som seier at innkalling skal sendast ut seinast 90 dagar før møtet. o Forslag til vedtak: Innkalling til representantskapsmøtet 2014 vert godkjend. Sak1.2 Godkjenningavsakliste Førebels sakliste vart sendt til organisasjonane saman med innkallinga til representantskapsmøtet, og er sett opp etter 20 i vedtektene. Forslag til endeleg sakliste er lagt ved. o Forslag til vedtak: Saklista for representantskapsmøtet 2014 vert vedteke. SundvoldenHotel april2014

4 Vedlegg&sak&1.2&Sakliste&& Sakliste&representantskapsmøtet&i&LNU&2014& & 1. Opning 1.1. Godkjenning av innkalling 1.2. Godkjenning av sakliste 2. Konstituering 2.1. Godkjenning av fullmakter 2.2. Godkjenning av forretningsorden 2.3. Val av ordstyrarar 2.4. Val av protokollunderskrivarar 2.5. Val av teljekorps 2.6. Val av redaksjonskomité for Arbeidsprogram 2.7. Val av redaksjonskomité for resolusjonar 3. Årsmelding for Rekneskap for Søknader om medlemskap i LNU 5.1. Noreh! 5.2. Senter for Flerkulturell Ungdom 5.3. UngKurd Norge Riksforbund 5.4. Spire, Utviklingsfondets ungdom 5.5. KIA Ung 6. Endring av vedtektene 7. Arbeidsprogram Budsjett Medlemskontingent for Budsjett for Resolusjonar 9.1. Barn og unge har rett til narkotikafrie oppvekstmiljøer 9.2. Fortsatt langt igjen 9.3. Fornye, forenkle, forbedre 10. Innkomne saker 11. Val Val av nestleiar Val av styremedlemer Val av arbeidsutval Val av kontrollkomité Val av klageutval Val av valkomité Val av revisor Sundvolden&Hotel& &april&2014& & &

5 Sak2Konstituering Sak2 Konstituering Innstillinga til alle saker, utanom sak 2.2. og 2.3, er basert på lista over påmeldte delegatar til representantskapsmøtet. Sak2.1 Godkjenningavfullmakter Kontrollkomiteen legg fram si innstilling på representantskapsmøtet. Sak2.2 Godkjenningavforretningsorden Styret sitt forslag til forretningsorden er lagt ved. o Forslag til vedtak: Forretningsorden for representantskapsmøtet 2014 vert vedteke. Sak2.3 Valavordstyrarar o Forslag til vedtak: Som ordstyrarar vert følgjande valde: NN NN Sak2.4 Valavprotokollunderskrivarar o Forslag til vedtak: Som protokollunderskrivarar vert følgjande valde: NN NN NN SundvoldenHotel april2014

6 Sak2Konstituering Sak2.5 Valavteljekorps o Forslag til vedtak: Vert utpeikte på møtet. Sak2.6 ValavredaksjonskomitéforArbeidsprogram o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for langtidsprogrammet vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Observatørorganisasjonar: Sekretærar: NN (vert foreslått som leiar) NN NN NN NN NN NN NN og NN (sekretariatet) Sak2.7 Valavredaksjonskomitéforresolusjonar o Forslag til vedtak: Som redaksjonskomité for resolusjonar vert følgjande valde: Styret i LNU: Student og elev: Kultur, fritid og friluft: Livsynsbaserte: Samfunnspolitiske: Observatørorganisasjonar: Sekretærar: NN (vert foreslått som leiar) NN NN NN NN! NN NN NN og NN (sekretariatet) SundvoldenHotel april2014

7 Vedlegg&til&sak&2.2&Godkjenning&av&forretningsorden& Forretningsorden+ 1. Fullmakter 1.1 Fullmakter frå organisasjonane skal vere sendt sekretariatet seinast 16 dagar før representantskapsmøtet. 1.2 Representantskapet godkjenner fullmakter etter innstilling frå kontrollkomiteen. 1.3 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, godkjenne for seint innkomne fullmakter og eventuelt også fullmakter som blir lagt fram på møtet. 2. Tale-, forslags- og røysterett 2.1 Medlemmane i representantskapet er 2 representantar frå kvar organisasjon, som møter med tale-, forslags- og røysterett under representantskapsdrøftingane fredag og laurdag. 2.2 Representantar frå observatørmedlemmar og etableringsmedlemmar møter med tale- og forslagsrett. 2.3 Medlemmar av LNU sitt styre samt generalsekretæren har tale- og forslagsrett, men ikkje røysterett. Assisterande generalsekretær har talerett under sak 4 og Punkta 2.1, 2.2 og 2.3 gjeld også for gruppearbeidet under representantskapsmøtet. 3. Taletid, replikkar med meir 3.1 Avgrensingar i taletid kan innførast av representantskapet med simpelt fleirtal, etter forslag frå ordstyrarane eller frå medlemmane i representantskapet. 3.2 Ordstyrarane kan gjere unntak frå taletid for forslagsstillar eller liknande. 3.3 Til kvart innlegg kan det maksimalt bli gitt 2 replikkar og 1 svarreplikk. Ordstyrarane kan om nødvendig innskrenke tilgangen til replikkordskifte ytterlegare. 3.4 Innlegg til dagsorden, forretningsorden og voteringsorden skal sleppast til utanom talarlista. 3.5 Det kan setjast strek for debatten med simpelt fleirtal etter forslag frå ordstyrarane. 4. Om handsaming av saker 4.1 Forslag til representantskapet skal, i følgje vedtektene, vere innsendt til sekretariatet seinast 60 dagar før møtet. 4.2 Representantskapet kan, med kvalifisert fleirtal, vedta at saker som er innkomne seinare eller som eventuelt blir tekne opp på møtet, likevel skal takast opp til handsaming. Under vedtektsendringar handsamast likevel berre forslag som er levert før Alle forslag skal innleverast skriftleg, og bør i tillegg leverast elektronisk. 4.4 Forslag til resolusjonar må leverast til ordstyrarbordet innan klokka fredag. Forslag til endringar på føreslåtte resolusjonar og/eller forslag til endringar i Sundvolden&Hotel& &april&2014& & 1&

8 Vedlegg&til&sak&2.2&Godkjenning&av&forretningsorden& foreslått Arbeidsprogram, må leverast innan representantskapsmøtet vert heva på fredag. 5. Avrøystingsreglar 5.1 Dersom ikkje noko anna er sagt, blir saker avgjort med simpelt fleirtal. Røysting skjer normalt ved visning av røysteteikn. 5.2 Vedtektsendringar kan berre skje med kvalifisert fleirtal. 5.3 Ordstyrarane eller medlemmar av representantskapet kan gjere forslag om skriftleg røysting. Skriftleg røysting skal gjennomførast dersom nokon av dei med røysterett krev det. Avrøysting ved opprop kan vedtakast med simpelt fleirtal. 5.4 Personar som er nominert innan fristen, men ikkje innstilt frå valkomiteen, må melde benkeforslag innan møteslutt fredag. Benkeforslag skal leverast ordstyrarbordet og må angi kva for ein kandidat det benkast mot. 5.5 Ved personval, der det berre er ein kandidat til ein plass, vel delegatane normalt ved akklamasjon eller visning av røysteteikn. Valet gjennomførast skriftleg dersom ein eller fleire av delegatane med røysterett krev dette. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.6 Dersom det er to eller fleire kandidatar til ein plass, skal valet vere skriftleg. Det blir krevd absolutt fleirtal for å bli valt. 5.7 Dersom ingen blir valt i første runde, blir nytt skriftleg val gjennomført mellom dei to kandidatane som fekk flest røyster. Det blir kravd simpelt fleirtal for å bli valt. 5.8 Ved val skal dørene til møtesalen vere lukka, slik at ordstyrarane kan ha full oversikt over kor mange med røysterett som er tilstade. Dette medfører ikkje at dei som er tilstade utan røysterett må forlate salen. 6. Fleirtal 6.1 I representantskapet gjeld følgjande definisjon av simpelt fleirtal: Meir enn halvparten av gitte røyster vart gitt for forslaget. Fråhaldande tel altså ikkje. 6.2 Absolutt fleirtal er definert slik: Meir enn halvparten av dei med røysterett må røyste for forslaget. Fråhaldande tel i praksis som røyster mot. 6.3 Eit forslag har fått kvalifisert fleirtal når det har fått meir enn 2/3 av dei gitte røystene. Fråhaldande tel ikkje. 7. Unntak frå forretningsorden/dagsorden 7.1 Ordstyrarane kan foreslå at det blir gjort unntak frå dagsorden eller forretningsorden. Representantskapet gir tilslutning til dette ved simpelt fleirtal. Dette gjeld ikkje for punkt 5 og Bruk av rusmidlar 8.1 Barne- og ungdomstinget er en rusgiftfri sone. Sundvolden&Hotel& &april&2014& & 2&

9 Sak3Årsmelding Sak3Årsmelding Styret i LNU legger i denne saken frem årsmeldingen for arbeidet i LNUs vedtekter sier at representantskapsmøtet skal behandle årsmelding fra året som har gått. Målet med årsmeldingen er blant annet å vise mangfoldet i LNU, hva LNU gjør for medlemsorganisasjonene og hva LNU har jobbet med i året som gikk. Årsmeldingen skal vise de store linjene i LNUs arbeid. o Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2013 blir tatt til orientering SundvoldenHotel april2014

10 Sak4Regnskap2013 Sak4Regnskap2013 Vedlagt saken ligger LNUs balanseregnskap og resultatregnskap for 2013 samt revisjonsberetning fra Vardens revisjonskontor. Det første vedlegget inneholder tre ulike ark: 1. Balansen 2. Regnskap: Her finnes en oversikt over LNUs generelle inntekter og oppsummerte regnskapstall for de ulike avdelingene/aktivitetsområdene til LNU (styringsstrukturen, nasjonalt arbeid, Norden/Europa-arbeid, Nord/Sør-arbeid, administrasjon og informasjon). Dette arket viser også en oversikt over resultatet og generalsekretærens innstilling på disponeringen av resultatet. 3. Spesifisert regnskap: Her finnes spesifikke regnskapstall for hvert enkelt prosjekt under de ulike avdelingene/aktivitetsområdene. Resultatregnskapet viser et negativt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Regnskapet er oppstilt på bakgrunn av regnskapsrapporter fra LNUs regnskapskontor Amesto Account House, samt innspill fra vår tidligere revisor Øyvind Løvstad i Vardens revisjonskontor. De reviderte budsjettallene for 2013 er lagt inn i oppstillingen, slik at styret kan sammenlikne regnskapet med det reviderte budsjettet. Resultatregnskapet viser hvordan midlene er blitt brukt på de ulike aktivitetsområdene, og skal gi styret god innsikt i den økonomiske driften til LNU. I henhold til vanlig praksis i LNU, skal styret behandle og godkjenne regnskapet. Som en del av denne behandlinga, skal styret disponere LNUs årsresultat. Etter at styret har disponert resultatet, vil Vardens revisjonskontor skrive endelig revisjonserklæring, og kontrollkomiteen vil innstille til vedtak overfor representantskapet. Avvik mellom budsjett og regnskap Her kommenteres de avdelingene som har vesentlige avvik mellom budsjett og regnskap. Avdeling 10 Styringsstrukturen Avdelinga viser samlet sett et negativt avvik på kr Dette skyldes at det ble utbetalt honorar til avgått styreleder fra mai til desember på grunn av sykemelding. Dette vedtok AU i P-sak 10/2013. Totalt sett er dette utgifter på kr Prosjektene som gjelder BUT og styret bør sees i sammenheng, da en del av utgiftene på styremedlemmer i forbindelse med BUT er ført på BUT og ikke på styrekostnader. SundvoldenHotell april2014

11 Sak4Regnskap2013 Avdeling 20 Nasjonalt arbeid På denne avdelingen er det et positivt avvik på kr De store avvikene skyldes lavere lønnskostnader enn budsjettert. På BUR-samarbeidet sitter vi igjen med ubrukte midler på kr Budsjettet for interessepolitisk team har over kr i ubrukte midler, da mye av tiden og kostnadene her ble prosjektfinansiert over blant annet post Valgkampanje. Dette gjelder blant annet Arendalsuka. Frifond har ikke brukt opp sin administrasjonsandel. Avdeling 40 Norden/Europa-arbeid Avdelingen har samlet sett et negativt avvik på kr Regnskapsoversikten fremstår noe uoversiktlig ettersom det har blitt gjort endringer i prosjektkontiene. I kommentarfeltene fremgår det hvilke prosjekt som er slått sammen. Man må derfor se disse prosjektresultatene samlet. Det negative avviket i avdelingen skyldes blant annet at refusjoner for FN-delegaters reiser ikke kom inn før i 2014, og at refusjoner for post ekspertseminaret ikke kom før i Utover dette skal overskuddene fra studieturer og fra arbeidet med Det globale fondet for hiv/aids overføres til 2014 for så å tilbakebetales til bevilgende myndigheter. Avdeling 60 Nord/Sør-arbeid Samlet har avdelingen et negativt avvik på kr som i hovedsak gjelder redusert lønnsbidrag. I tillegg er det et overforbruk på post RORG-midlene (informasjonsstøtten) og post Ungdomsbevilgningen, administrasjon. Dette skyldes at LNU har fakturert lønns- og administrasjonsbidrag mer i henhold til hva dette reelt sett koster, selv om det ikke er dekning for det i administrasjonsbidragene på støtteordningene. Dette for å synliggjøre LNUs bidrag til lønn og administrasjon på disse to støtteordningene. I de fleste postene i denne avdelingen overføres prosjektresultatet til neste driftsår. Avdeling 70 Administrasjon Avdeling 70 har samlet et positivt avvik på kr Det største negative avviket fra revidert budsjett gjelder husleie, der det ble fakturert utgifter for 2012 på 2013-regnskapet. Etter halvårsregnskapet viste det seg at saksbehandlingssystemet hadde brukt mer enn budsjettert, derfor ble totalpotten på dette prosjektet økt. Siste halvår har det bare blitt betalt driftskostnader og ingen utvikling er gjennomført. Hele avdelingen innførte sparetiltak for å dekke opp for disse kostnadene, noe som har ført til et positivt avvik. Totalkostnaden knyttet til det elektroniske saksbehandlingssystemet er på kr Det var budsjettert et høyere beløp på juridisk bistand enn det som ble det reelle, så her er det et positivt avvik på kr Advokat har bare hatt mindre oppfølging og arbeid for LNU i Ellers har vi spart inn på innkjøp av maskinvare, i tillegg til at det er mange poster som går på et par tusen kroner i overskudd. SundvoldenHotell april2014

12 Sak4Regnskap2013 Avdeling 80 Informasjonsarbeid Til sammen er det på avdelingen et negativt avvik på kr Dette skyldes for lavt budsjetterte kostnader på lønn og pensjon. Årsaken er at en nyansatt i 2013 er blitt plassert i feil avdeling. Personen skulle egentlig vært på avdeling 60, men har blitt ført på avdeling 80. Dette har ingen betydning for LNUs resultat. Resultatet Driftsresultatet De generelle inntektene som inkluderer momskompensasjon, administrasjonstilskudd og medlemskontingenter avviker minimalt fra budsjett. Styret valgte å budsjettere med et negativt resultat. Regnskapet viser et positivt avvik fra budsjett og har et negativt driftsresultat på kr Finansinntekter Budsjetterte finansinntekter har vært kr , mens regnskapet viser at disse bare ble på til sammen kr LNU har hatt synkende finansinntekter de siste årene og dette må tas hensyn til i videre budsjettarbeid. Årsresultat Det budsjetterte årsresultatet var et underskudd på kr , mens regnskapet viser et negativt årsresultat på kr , altså nesten kr bedre enn forventet i revidert budsjett. Disponering av årsresultatet Styret diskuterte på sitt styremøte en disponering av årsresultatet. LNU har fire fond som man kan velge å nedjustere: reservefondet, aktivitetsfondet, flyttefondet og jubileumsfondet. I tillegg har man den frie egenkapitalen. Styret vedtok at underskuddet i sin helhet skal dekkes av LNUs aktivitetsfond. o Innstilling fra kontrollkomiteen: Regnskapet for 2013 blir godkjent. SundvoldenHotell april2014

13 Vedlegg&sak&1&KK,rapport& Rapport&fra&LNUs&kontrollkomité& & 1. Arbeidet i kontrollkomiteen Arbeidet i kontrollkomiteen er nedfelt i LNUs vedtekter redegjør for hvordan kontrollkomiteen er sammensatt. 31 omhandler arbeidsoppgaver for kontrollkomiteen: Kontrollkomiteen har til oppgave å føre tilsyn med regnskapsførselen og forvaltningen av LNUs midler. Kontrollkomiteen skal også føre kontroll med at styret arbeider i forhold til vedtektene og vedtak fattet av representantskapet. Denne rapporten er i samsvar med 32. Kontrollkomiteen har i løpet av perioden mottatt alle protokoller og saksdokumenter som er lagt fram for styret og arbeidsutvalget, og har hatt mulighet til å kontrollere arbeidet i styret i henhold til vedtektene og vedtak fra forrige representantskapsmøte. 2. Kommentarer til regnskapet 2013 fra kontrollkomiteen: LNU har, for regnskapsåret 2013, et negativt årsresultat på kr etter et negativt driftsresultat på kr Kontrollkomiteen registrerer resultatet og tar til orientering styrets vedtak om underskuddsbudsjettering i Kontrollkomiteen er orientert om organisasjonens økonomistyring og bakgrunnen for årsresultatet, herunder ekstraordinære honorarkostnader. Ingen opplysninger forelagt kontrollkomiteen tilsier merknader til regnskapet. På bakgrunn av dette tilrår kontrollkomiteen at LNUs regnskap for 2013 blir godkjent. Komiteen har tidligere gitt signaler om størrelsen på LNUs egenkapital. Komiteen kan ikke se at det er behov for eller ønskelig at organisasjonen bygger opp vesentlig store egenkapitalreserver. Kontrollkomiteens vurdering er at LNUs egenkapital nå er på et tilfredsstillende nivå, og at styrets disposisjoner i 2013 har vært fornuftige. LNU som en frivillig organisasjon vil av naturlige årsaker ikke ha risikofylt aktivitet eller større langsiktige forpliktelser man må sikre midler til, og det totale egenkapitalbildet bør derfor reflektere dette, noe komiteen mener egenkapitalen gjør per Komiteen henstiller likevel styret om at man i neste periode diskuterer LNUs egenkapitalsituasjon, og da særlig fondenes størrelser og det totale egenkapitalbehovet for organisasjonen etter dagens forutsetninger. Kontrollkomiteen vil med bakgrunn i det ovennevnte henstille styret om å sikre at de Sundvolden&Hotel& &april&2014& & &

14 Vedlegg&sak&1&KK,rapport& enkelte fondene fortsatt benyttes til sine formål, og at det ikke opparbeides midler som blir stående ubenyttet over lengre tidsperioder uten at det foreligger særskilte årsaker til dette. Komiteen anser som tidligere at et fornuftig nivå for reservefondet i fremtiden vil være en sum tilsvarende rundt 10 % av den årlige omsetningen (kr etter omsetningen). Gitt at LNU de to siste årene har levert negativt driftsresultat vil Kontrollkomiteen også henstille Representantskapsmøtet om å budsjettere enten mot enten nullresultat eller overskudd i Valg av revisor for regnskapsåret 2014 I henhold til 33 i vedtektene innstiller kontrollkomiteen på valg av revisor. Øyvind Løvstad (Varden Revisjonskontor) har vært LNUs revisor siden 1988, men går nå av med pensjon. Kontrollkomiteen innstiller derfor på at LNU skifter revisor. Prosjektrevisjoner som gjelder 2013 vil bli gjennomført av Varden Revisjonskontor. Kontrollkomiteens innstilling: BDO blir valgt som revisor for LNU fra og med Oslo, 24. mars 2014, kontrollkomiteen i LNU Inge Carlén Julie Midtgarden Remen Bård Skaar Viken Sundvolden&Hotel& &april&2014& & &

15 LNUs balanseregnskap 2013 per Eiendeler Datautstyr Avskriving, datautstyr Sum datautstyr Andre fordringer (Lån til Frikanalen, frist for innløsing ) Sum andre fordringer Kundefordringer Note 1 Lønnsforskudd Forskuddsbetalte kostnader Kontanter, bankinnskudd og pengefond Note 2 Sum midler til omsetning Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Resultat Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Aktivitetsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Jubileumsfondet) Egenkapital med selvpålagte restriksjoner (Flyttefondet) Egenkaital med selvpålagte restriksjoner (Reservefondet) Fri egenkapital Sum egenkapital Leverandørgjeld Utestående overføringer til departement (restmidler støtteordninger) Skyldig skatt/arbeidsgiveravgift/feriepenger Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Påløpte kostnader Prosjektresultat for overføring til neste år Prosjektstøtteordninger til fordeling Note 3 Sum kortsiktig gjeld Sum egenkapital og gjeld Noter til balanseregnskapet Note 1 - Kundefordringer Krav til departement og andre offentlige instanser Kredittsaldo Leverandører Avsatt til tap på fordringer Sum kundefordringer Note 2 - Spesifikasjon av kontanter, bankinnskudd og pengefond Prosjektstøtteordninger til fordeling (jf. note 3) Innvilgede, ikke utbetalte tilskudd til organisasjonene Skattetrekkskonto Pengemarkedsfond (reservefondet) Frie bankinnskudd Sum bankinnskudd Note 3 - Prosjektstøtteordninger til fordeling Mangfold og Inkludering Mangfold og Inkludering LNU Utveksling (FK) 11. runde LNU-utveksling (FK) 13. runde LNU-utveksling (FK) 14. runde LNU-utveksling (FK) 15. runde Ungdomsbevilgningen Informasjonsstøtten Nord/Sør Ungdomsbevilgningen Nord/Sør Kulturmidlene Demokratimidlene SUS Demokratimidlene RUS/SUS Demokratimidlene RUS Demokratimidlene RUS Balkanmidlene Balkanmidlene Midtøstenstøtteordningen 0 Frifond organisasjon Frifond barn og unge Frifond barn og unge (tilbakekrevde midler) Sum prosjektstøtteordninger til fordeling

16 B C D H I J K L M N R S Regnskap 2013 per med budsjett Regnskap Revidert budsjett 2012 Budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap Kommentar Generelle inntekter Regnskap Revidert budsjett 2012 Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett Momskompensasjon Salg av materiell Salg av boken Medlemsmodellen Diverse inntekter Administrasjonstilskudd nasjonalt Søkt BUFdir: Innvilget Administrasjonstilskudd internasjonalt Søkt BUFdir: Innvilget Kontingenter Sum generelle inntekter Regnskap Kommentar Avdelingsregnskap Regnskap Revidert budsjett 2012 Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Regnskap Avd. 10 Styringsstrukturen Avd. 20 Nasjonalt arbeid Avd. 40 Norden/Europa-arbeid Avd. 60 Nord/Sør-arbeid Avd. 70 Administrasjon Avd. 80 Informasjonsarbeid Sum avdelingsregnskap Kommentar Resultat Regnskap Revidert budsjett 2012 Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Driftsresultat Finansinntekter Finansinntekter litt lavere enn budsjettert. Årsresultat , Regnskap Kommentar Underskuddet dekkes av aktivitetsfondet Barne - og ungdomstinget AU-honorar inkludert styreleder Nordisk ekspertseminar Støtteordninger 2011 til utdeling 2012 til utdeling 2013 til utdeling LNUs organisasjonsskole Mangfold og Inkludering FN-observatører Frifond organisasjon Sum aktivitetsfondet Frifond barn og unge Kulturmidlene Demokratimidlene redusert pga restmidler fra 2012 Balkanmidlene Informasjonsstøtten LNU Utveksling 12. runde LNU Utveksling 13. runde LNU Utveksling 14. runde Ungdomsbevilgningen Midtøsten Sum

17 B C D E F G H I J O P Q R S Spesifisert regnskap 2013 per , med budsjett Regnskap 2012 Budsjett 2013 Revidert budsjett 2013 Regnskap Avdeling 10 - Styringsstrukturen Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Barne- og ungdomsting/rep.skapsmøte Styrearbeid Konferanser/representasjon tillitsvalgte Møtepunkt organisasjonene Telefon/avis, leder AU-honorar kr ,46 gjelder honorar til avgått sykemeldt styreleder * Prosjektresultat overført til neste år Sum styringsstrukturen Regnskap Avvik Avdeling 20 - Nasjonalt arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar LNUs organisasjonsskole LNUs lederskole "Lån en LNUer" Forvaltningsteamet (FOT) Kompetanseteamet (KOT) Oppfølging etter 22/ BUR samarbeidet Mangfold og Inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlene, adm Åpen og inkluderende Valgkampanje* Barnekoordinator, rekruttering Interessepolitisk arbeid Høyere akt. enn budsjettert, men økt prosjektfinansieringdekt over post Valgkampanje deriblant Arendalsuka Kultur - allment Arbeidsgruppe for tros- og livsynsdialog Arbeidsgruppe for deltagende metode/org.utv Faste lønnskostnader rådgiverstillinger. Lønnsbidrag se note 1. Et par mnd vakanse. Lavere lønn nyansatte Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år Sum Nasjonalt arbeid Avdeling 40 - Norden/Europa-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar Nordisk-baltisk konsulentmøte Nordiske strukturaktiviteter inkl ekspertseminar Nordisk-baltisk kontaktmøte Demokratimidler, adm Sammenslåing av prosjektkonti: = RADA-samarbeid * Russland Demokratimidlene, oppfølging Sammenslåing av prosjektkonti: = Kaukasus/Moldova Samarbeid Lijot Hviterussland/Ukraina Balkanmidlar/adm Balkan inkl. tildelingsutvalg og studietur 2011* Studietur Serbia/Kosovo 2012* Studietur Konflikthåndtering Midtøsten-midler YFJ Sammenslåing av prosjektkonti: = YFJ - solidaritetsfond YFJ - rådsmøte YFJ - seminar og konferanser Europarådet CDEJ-møte Europa-arbeid FN-arbeid FN-observatører Det globale fondet for hiv/aids * Internasjonal representasjon Arbeidsgruppe for FN-spørsmål Faste lønnskostnader rådgiverstillinger. Inntekter, se note Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år De stjernemerkede postene (42200, 43500, og 48200). Tas ut av driftsregnskapet og overf. balansen. Sum Norden/Europa-arbeid Avdeling 60 - Nord/Sør-arbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar Web-informasjon nord/sør RORG-midlene (Informasjonsstøtten), adm Informasjonsprosjekt arbeidsgruppen nord/sør* Påvirkningsarbeid og nettverksbygging* Materiell* Internasjonale kurs* Rapporter og undersøkelse på Nord/Sør-feltet* Ungdommens klimatoppmøte Ungdomsbevilgningen, adm Burundi-konferansen Faglig oppfølging* U-lederprogram 6. Runde * Ferdig i LNU Utveksling 10. Runde * Ferdig i LNU Utveksling 11. Runde * LNU Utveksling 12. Runde * LNU utveksling 13. runde * LNU Utveksling 14. runde * Oppfølging Midtøstenstøtteordning, adm. * Overskytende midler skal returneres Utenriksdepartementet Faste lønnskostnader rådgiverstillinger. Inntekter, se note Pensjonskostnader * Prosjektresultat overført til neste år Alle de stjernemerkede punktene skal overføres til neste år for bruk da. Tas ut av driftsregnskapet og overf. balansen. Sum Nord/Sør-arbeid

18 B C D E F G H I J O P Q R S Avdeling 70 - Administrasjon Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar Husleie Felleskostnader for 2012 er blitt betalt i Renhold Leie kontormaskiner Leiekostnadene av printer, portomaskin, kopieringskostnader Forsikringer Næringslivsforsikring Medlemskontingent Virke Kopiering/papir Telefon/faks/fastline Porto Bøker/abonnement Trykksaker Kontorrekvisita Kontorutstyr og tilrettelegging Maskinvare Programvare Service IT Revisjon Avsatt til revisjon fra i fjor. Setter av til revisjon til årsoppgjøret for Regnskapsføring Avsatt til regnskapsføring i fjor Økonomiprosjekt Juridisk bistand Noe juridiske kostnad ifm oppfølging av SOS-rasisme-saken Elektronisk saksbehandlingssystem Note 4. Refaktorering. Kostander knyttet til gammel og ny leverandør i første kvartal. Utviklingskostnader Inventar og vedlikehold Miljøsertifisering Rekruttering Møter sekretariatet Møter i sekretariatet, samarbeidsmøter med partnere etc. Personalseminar. Juleavslutning Konferanser, reise og representasjon Gaver Bankkostnader, kortgebyr etc Faste lønnsutgifter stillinger Pensjonsordning Personalforsikringer Bedriftshelsetjeneste/helsefremmende tiltak Helsefremmede tiltak falt bort ved inngåelse av særavtale mai Kompetansebygging Kompetansebygging sekretariat I tillegg kompetansehevende tiltak generalsekretær (kurs - Virke) kr Fri telefon/avis generalsekretær Lunsjordning Felles administrasjonsbidrag Se note 5 * Prosjektresultat overført til neste år Sum administrasjon Her er det budsjettert for lite i forhold til personalhåndbok: LNUs kostnad = (kr1750 i frukt/frakt pr. uke * 52 veker samt kr 200 pr ansatt pr mnd x 12 måneder x 16 ansatte). Inntekten på kr er kun de ansattes direkte bidrag. I tillegg kommer LNUs andel for frukt/frakt. Avdeling 80 - Informasjonsarbeid Regnskap Inntekter Utgifter Budsjett 2013 Inntekter Utgifter Revidert budsjett 2013 Inntekter Utgifter Regnskap Avvik Kommentar Medieovervåking lnu.no Inntekt se post Brosjyrer (grafisk design) Trykking Faste lønnsutgifter rådgiverstillinger. Ingen ekstern finansiering Pensjonsordning Betaler to pensjonsfaktura fra oppspart fond hos Gjensidige (akkumulert over år, for mye betalt inn tidligere) Sum informasjonsarbeid Noter Note 1 Lønnsbidrag fra avdeling Mangfold og inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlene, adm Sum lønnsbidrag fra avdeling 20 Regnskap Revidert Budsjett 2013 Regnskap 2013 budsjett Note 2 Lønnsbidrag fra avdeling Nordiske strukturaktiviteter ekspertseminar Demokratimidler, adm RADA-samarbeidet Balkanmidler, adm Det globale fondet for hiv/aids Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 3 Lønnsbidrag fra avdeling RORG-midlene, adm Ungdomsbevilgningen, adm Faglig oppfølging LNU Utveksling 12. runde LNU utveksling 13. runde LNU utveksling 14. runde Midtøstenstøtteordning, adm Sum lønnsbidrag fra avdeling Note 4 Bidrag til saksbehandlingsystemet Mangfold og Inkludering Frifond Kultur Demokratimidlene, SUS Demokratimidlene, RUS Balkanmidlene RORG-midlene, Infostøtten N/S Ungdomsbevilgningen N/S Utvekslingen Midtøstenmidlene Sum bidrag til drift av saksbehandlingssystemet Note 5 Administrasjonsbidrag Mangfold og Inkludering, adm Frifond, adm Kulturmidlene, adm Nordiske strukturaktiviteter inkl ekspertseminar Demokratimidler, adm RADA-samarbeidet, adm Balkanmidler, adm Det globale fondet for hiv/aids

19 B C D E F G H I J O P Q R S RORG-midlene, adm Ungdomsbevilgningen, adm U-lederprogrammet 6.runde LNU Utveksling Runde LNU Utveksling 11. Runde LNU Utveksling 12. Runde LNU utveksling 13. runde LNU utveksling 14. runde Midtøstenmidlene Sum administrasjonsbidrag

20 Til representantskapsmøtet i Landsrådet for Norges barne- og undomsorganisasjoner REVISJONSBERETNING FOR 2013 Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, som består av balanse per 31. desember 2013, resultatregnskap som viser underskudd på kr for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Vi har ikke revidert tallene for budsjett eller for perioderegnskap i oppstillingene. Organisasjonen er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven. Bortsett fra oppstillingsmåten er regnskapslovens vurderingsregler for små foretak lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet Styret og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene til frivillige og demokratiske barne- og ungdomsorganisasjonar. LNU vil medverke til å ta vare på og fremje mangfaldet av barne- og ungdomsorganisasjonar,

Detaljer

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser.

Prinsipprogram. LNU skal arbeide for å utforme ein samla barne- og ungdomspolitikk, og vere talerøyr for barn og unge sine allmenne interesser. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Prinsipprogram LNU har som mål å fremje interessene

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012

Sakspapir. Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sakspapir Representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotel 15. og 16. april 2012 Sundvolden Hotel 15. 16. april 2012 1 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet blir opna av leiar i LNU, Gunhild Grande

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Sakspapir til representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotell 23. og 24. april 2010

Sakspapir til representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotell 23. og 24. april 2010 Sakspapir til representantskapsmøte i LNU, Sundvolden Hotell 23. og 24. april 2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) Les mer om representantskapsmøtet og Barne- og ungdomstinget

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE

LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE LOVSPEIL, FORSLAG TIL ENDREDE VEDTEKTER FOR SENIORNETT NORGE 2015 Vedtekter for Seniornett Norge Forslag til endrede vedtekter 9. mai 2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015!

Sakspapirer) Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! ! Sakspapirer)! Representantskapsmøte!!! LNU!!Norges!barneA!og!ungdomsorganisasjoner! Sundvolden!Hotel!24.!og!25.!april!2015! Sundvolden!Hotel!24. 25.!april!2015!!! Program'' Program'representantskapsmøtet'i'LNU'2015'

Detaljer

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL

VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL VEDTEKTER FOR FOKUS -FORUM FOR KVINNER OG UTVIKLINGSSPØRSMÅL Revidert og vedtatt på Representantskapsmøte 02.12.05, 23.11.07. 27.11.09, 24.11.11 og 27.11.14 I Formål 1. FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011

Vedtekter Sg LIVE vedtatt endringer 19. mars 2011 Vedtekter Sg LIVE VEDTEKTER for organisasjonen Skjærgårds LIVE Vedtatt på stiftelsesmøtet på Risøya den 1. juli 2008. Endringer vedtatt av Landsmøtet i Oslo den 19. mars 2011. 1. BASIS 1.1 Skjærgårds LIVE

Detaljer

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013

Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 Vedtekter for Samfunnsviterne Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 2013 1 FORMÅL OG VERDIGRUNNLAG Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1

Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss. Sakshefte 1 Fylkesårsmøte 7.-8. februar 2009 Ole Bull Akademiet, Voss Sakshefte 1 Praktisk informasjon om fylkesårsmøte og nominasjonsmøte 2009 Velkommen til mønstring! Velkommen til ordskifte! Velkommen til fest!

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Vedtekter for Aktivitetsklubben

Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtekter for Aktivitetsklubben Vedtatt av landsmøtet for Aktivitetsklubben 15. februar 2016. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Aktivitetsklubben (AK) er en frivillig og uavhengig forening

Detaljer

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013

Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB. Dale, 09. februar 2013 Velkommen til årsmøte for KORSSUND DYKKEKLUBB Dale, 09. februar 2013 ÅM 1-2013 ÅM 2-2013 ÅM 3-2013 ÅM 4-2013 ÅM 5-2013 ÅM 6-2013 ÅM 7-2013 ÅM 8-2013 ÅM 9-2013 ÅM 10-2013 ÅM 11-2013 ÅM 12-2013 ÅM 13-2013

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Sakspapir. Representantskapsmøte LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner Sundvolden Hotel 28. og 29. april 2013

Sakspapir. Representantskapsmøte LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner Sundvolden Hotel 28. og 29. april 2013 Sakspapir Representantskapsmøte LNU Norges barne og ungdomsorganisasjoner Sundvolden Hotel 28. og 29. april 213 Sundvolden Hotel 28. 29. april 213 Sak 1 Opning Sak 1 Opning Representantskapsmøtet vert

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser

Forslag til tilføyelser endret ordlyd på enkeltbestemmelser VEDTEKTER FOR DEN NORSKE DATAFORENING Gjeldende fra 11. mars 2005 Vedtatt av ordinært landsmøte 11. mars 2005, endret av ordinært landsmøte 12. april 2008, endret av ordinært landsmøte 18. april 2009,

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 1 NAVN OG FORMÅL Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon, med lokale foreninger,

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007

VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 VEDTEKTER FOR SAMFUNNSVITERNE - Vedtatt på Samfunnsviternes landsmøte 3. november 2007 1 NAVN OG FORMÅL Samfunnsviterne har til formål å arbeide for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og å fremme

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 1012. oktober 20153 Miljøagentene. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas

Detaljer

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom.

Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Forslag til nye vedtekter for Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. 1. Navn og formål 2. Medlemskap og kontingent 3. Styret 4. Valgkomitéen 5. Kontrollkomitéen 6. Habilitet og taushetsplikt 7. Disiplinærtiltak

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn).

1.2 CP-foreningens fylkesavdeling betegnes CP-foreningen i.. (fylkets, regionens navn). VEDTEKTER 1 Navn 1.1 Organisasjonens offisielle navn er Cerebral Parese-foreningen som forkortes CPforeningen. CP-foreningens engelske navn er The Norwegian Cerebral Palsy Assosiation. 1.2 CP-foreningens

Detaljer

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell

Vedtekter 2014-2015. Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell Vedtekter 2014-2015 Vedtatt av landsmøtet 28.09.2014, Sørmarka Kurs- og konferansehotell 1 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter (ONF) er en organisasjon for alle fagskolestudenter i Norge.

Detaljer

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål

VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund. 1 Formål VEDTEKTER Folkets Hus Landsforbund 1 Formål Folkets Hus Landsforbund har til formål: a) å være en interesseorganisasjon for Folkets Hus-foreninger hvor arbeiderbevegelsens organisasjoner eier eller arbeider

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Vedtekter for Røde Kors Ungdom

Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom Vedtekter for Røde Kors Ungdom utgjør Røde Kors Ungdoms gjeldende lovverk, og er underlagt Norges Røde Kors lover og retningslinjer (Vedtekter og orienteringer av varig verdi,

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2014 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Seniornett Norge, med kortform SN. Seniornett Norge er en landsomfattende og selvstendig

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013

NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap 2012-2013 NTL Sentralforvaltningens representantskapsmøte 19.-20. mars 2014 Sak 3 Regnskap - Sentralforvaltningen Til denne saka ligg desse dokumenta føre: Årsregnskap for (resultatregnskap, balanse og noter) Revisjonsberetning

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40

Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013. Kapittel 1 Om Misjon 10/40 Godkjente justerte vedtekter Misjon 10/40 ADMIN 16.5.2013 Kapittel 1 Om Misjon 10/40 1-1 Subjekt for vedtektene Misjon 10/40 er et privat initiativ, organisert som en forening og godkjent av styret for

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN

2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN 2. VEDTEKTER FOR STØTTEFORENINGEN FOR KREFTSYKE BARN For en hver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på SKBs landsmøte (vedtektenes

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14

Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Kontrollkomiteens rapport Sak GF 04/14 Behandling* Kontrollkomiteen+består+av+to+medlemmer+(Adrian+Tollefsen+fra+MHU+og+Anders+ Haave+fra+HLFU)+de+ble+valgt+på+generalforsamlingen+fjor.+Kontrollkomiteen+har+full+

Detaljer

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING

Vedtekter KAPITTEL 1: ORGANISASJONENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISERING Vedtekter Vedtatt 2. april 2003, med endringer av 20. april 2005, 22. mars 2006, 21. mars 2007, 25. mars 2009, 17. mars 2010 og 6. april 2011. Forslag til endringer fremlagt på representantskapsmøte 17.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter

Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Vedtekter - forslag til endringer i vedtektene - Nei til EUs gjeldende vedtekter Forslag til vedtektsendringer Vedtektene har ikke nummererte linjer. Det vises derfor til avsnitt eller punkt under hver

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015

MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 MOMENTUMS VEDTEKTER 2015 VEDTATT PÅ LANDSMØTE 31. MAI 2015 INNHOLD 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Kontingent... 3 5 Organisasjonens oppbyggingsform... 4 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 5 6 Generelt...

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer

Vedtekter Norsk medisinstudentforening

Vedtekter Norsk medisinstudentforening Vedtekter Norsk medisinstudentforening 1. Formål 1.1 Foreningens offisielle navn er Norsk medisinstudentforening (Nmf). I internasjonal sammenheng benyttes navnet Norwegian Medical Students Association

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2012 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2012 2011 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus

Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Årsoppgjør 2013 for Landsforeningen for lesbisk og homofil frigjøring Oslo og Akershus Foretaksnr. 994 268 821 Resultatregnskap 2013 2012 Note DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015. Vedtekter. Arbeiderbevegelsens Presseforbund Vedtatt av landsmøtet 28. april 2015 Vedtekter Arbeiderbevegelsens Presseforbund 1 1 ARBEIDERBEVEGELSENS PRESSEFORBUND er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge (LO) og er en sammenslutning av redaksjonelt

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE

VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE VEDTEKTER FOR RÅDET FOR PSYKISK HELSE KAPITTEL I: (Vedtatt på årsmøte 18. april 2007 med senere endringer, siste gang på årsmøtet 23. nov 2012.) GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål og visjon Rådet for psykisk

Detaljer

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter

VEDTEKTER - Sist endret 18.04.2015. Vedtekter Vedtekter Vedtatt på Stiftelsesmøte 16. august 2007 Endret på Landsmøtet 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 og 2014.Sist endret 18.04.2015 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Detaljer