POLITILEDEREN NR ÅRGANG 117 AV INNHOLDET:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "POLITILEDEREN NR.3 2014 ÅRGANG 117 AV INNHOLDET:"

Transkript

1 POLITILEDEREN NR ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Humlegård: Det haster med å komme igang! AV INNHOLDET: Borgernes behov er viktigst s 8 Flere kvinner i Norges politilederlag s 13 Nytt politihus i Østfold s 22 Nytt lokallag i Oslo s 30

2 STIFTET 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: Mail: Hjemmeside: Forbundssektretær Geir Krogh Landsstyret Leder Jonny Nauste Østlandet/nestleder Bjørn Bergundhaugen Vara Frank Gran Sør-Vestlandet Kjetil Andersen Vara Anita Stenvik Midt-Norge Elisabeth Eldegard Eriksen Vara Marit Fostervold Johansen Nord-Norge Alf-Erling Isaksen Vara Asbjørn Sjølie Lokallagene i Norges Politilederlag Akershus Østfold Elisabeth Bråten Engen Oslo Knut Kværner Hedmark Oppland Jørn Arild Flatha Buskerud Stein Olav Bredli Vestfold Petter Aronsen Agder Jan Sverre Krogstad Rogaland Edvin Gard Hordaland Tore Salvesen Sogn og fjordane Webjørn Moa Sunnmøre Hans-Eirik Pettersen Nordmøre og Romsdal Alf Sollid Sør-Trøndelag Rune Halvorsen Midt-Norge Walter Pedersen Hålogaland Asbjørn Sjølie Finnmark Tarjei Mathiesen

3 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Representantskapsmøte 2014 Takk til alle delegatene for et godt representantskapsmøte på Gardermoen den 23. og 24. mai. Særlig vil jeg takke delegaten fra det nye lokallaget i Oslo, som deltok på representantskapsmøte for første gang. Det var to saker som skapte særlig engasjement; resolusjon om framtidens nærpoliti og kollektive forsikringsordninger for medlemmene. Forhandlingene førte til en god resolusjon om prinsipper for fremtidens lensmannskontor og politistasjoner, både lokalisering og hva de skal ha av innhold og arbeidsmetoder. Dette var en viktig debatt. Resolusjonen er et dokument Norges Politilederlag kan bruke i den politiske debatten som delvis har startet, men som kommer med full tyngde utover høsten. For meg var det viktig å ha en forankring i Representantskapet. Norges Politilederlag har fokus på borgerne og hva politiet kan gjøre for optimal trygghet, ro og orden. Ja, optimalt hvor enn de måtte bo i Norge, både i by og bygd. Jeg slutter meg derfor til resolusjonens formulering: «Borgernes behov for politiets tjenester og en robust og forutsigbar beredskap må veie tyngre enn kostnadseffektivitet. Dette betyr i praksis at nærpolitiet må være nært nok til å kunne utgjøre politiets førstelinje i politiets ulike gjøremål. Alt som kan gjøres lokal bør gjøres lokalt. Mange publikumsrettede oppgaver gir bred kontaktflate med publikum og er både relasjonsbyggende og trygghetsskapende.» Kollektiv dødsfallsforsikring og ulykkesforsikring gir viktig trygghet for våre medlemmer. Vi har hatt en grundig prosess i denne saken, både før representantskapsmøtet og under debatten på møte. Vel blåst til alle delegatene, og takk for engasjementet. Quo vadis, politiet? «Hvor går politiet» var temaet på ledersamlingen hvor over 90 politiledere fra hele landet var samlet. Vi fikk noen svar på hvor politiet er på vei, men også mange gode råde og betraktninger på veien. Tilbakemeldingene fra deltagerne på seminaret var svært positiv og jeg opplevde to inspirerende dager på Gardermoen. Politiledere fikk snakket med andre politiledere, utvekslet erfaringer og ladet batteriene. Slike samlinger for ledere i politiet gir både faglig påfyll, inspirasjon i hverdagen og et større ledernettverk. Lønnsoppgjøret 2014 Mandag den 26. mai var lønnsoppgjøret for 2014 i havn. Partene godtok Riksmeklerens skisse til løsning, 7 timer på overtid. Det gav en økonomisk ramme på 3,3 %. Fordelt på hovedoppgjør per 1.5. med 1,98 % fra ltr 54 og 1,75 % til lokallønnsforhandlingen per 1.8. Hovedsammenslutningene klarte å beholde dagens tariffsystem, og det var viktig for fremtidige forhandlinger. Alt i alt mener jeg medlemmer av Norges Politilederlag bør være rimelig godt fornøyd. Nå gjenstår forberedelsene og gjennomføringen av lokale lønnsforhandlinger. Rammen på 1,75 % bør gi muligheter for lønnstillegg også for ledere i de fleste politidistrikter. Vi skal bidra med opplæring av de lokale forhandlingsutvalgene 3. september. Nå står sommeren for tur og jeg ønsker alle våre lesere en riktig fin sommer! Jonny Nauste Ulikestilling kommer av seg selv Mangfoldskonferansen ble arrangert for første gang i slutten av april under overskriften: «Ingenting kommer av seg selv.» Konferansen var et samarbeidsprosjekt mellom arbeidsgiver og fag - foreningene og hadde et bredt spekter av foredragsholdere. Andel kvinnelige ledere i politiet var som ventet tema. Det er gledelig at vi i 2013 fikk en bestenotering på 19 % kvinner blant polit - ledere. Dette stemmer ganske godt med utviklingen av kvinnelige medlemmer i Norges Politilederlag med 20 % kvinner pr 1. januar i år, mot bare 3 % i Ifølge Prop 1 S ( ) er måltallet 20 % kvinnelige ledere i polititjenestemannsstillinger, 25 % i jurist - stillinger og 50 % i administrative stillinger. Vi har fortsatt en vei å gå. Forsvaret fikk mangfoldsprisen i 2013 for sitt arbeid med å rekruttere kvinner til forsvaret. Et sentralt fokus var å peke på nytteverdien av mangfold og ikke bare henvise til likestillings - lovens plikter. Mangfold er imidlertid mer en likestilling mellom kvinner og menn. Prosjektet; «Rosa kompetanse», tar for seg bredden i mangfoldsbegrepet. Oddvar Faltin fra LLH (Landsforeningen for lesbiske og homofile) reiser på oppdrag fra myndighetene rundt i landet og underviser bl.a. politiet i hvordan vi kan snakke trygt om kjønn og seksualitet. Dette er en viktig kom - pe tanse for politiledere, men desto mer betenkelig at bare noen få politidistrikt benytter seg av denne muligheten. De færreste av oss tenker at vi diskriminerer noen i vår ledergjerning. Vi vil hverandre vel og tar vare på våre medarbeidere. Lars Kolberg fra Likestillings- og diskrimineringsombudet hevder imidlertid at det er svært få som diskriminerer på grunn av vond vilje. Diskrimineringen skjer på autopilot, vi assosierer, kategoriserer og handler på magefølelsen. Ulikestilling kommer faktisk helt av seg selv. Det er åpenbart at også politiledere trenger mer av både rosa- og mangfoldskompetanse.

4 PORTRETTET Det haster med å komme igang! Tekst og foto: Lene Bovim Foto: Hilde Andreassen og Geir Krogh Han har fått ansvaret for å iverksette norgeshistoriens største politireform, og er ikke redd for feilskjær. De vil komme, i følge politidirektør Odd Reidar Humlegård. Hans aller største bekymring er beslutningsvegring at prosessen ikke får skikkelig fart på seg. Aldri før har norsk politi stått overfor en så omfattende endringsprosess. Aldri før har det skjedd så mye på én gang. Ikke bare strukturen, men også arbeidsprosessene skal gjennom omfattende endringer. Gaper vi ikke over for mye nå? Nei! kommer det klart og kontant fra politidirektør Humlegård. Jeg forstår godt spørsmålet. Men når vi ser på hva de ulike prosjektene handler om, ser vi at alt henger sammen. Vi får ikke en god strukturreform uten samtidig å legge til rette for en mer moderne arbeidsform, hvor ny teknologi står helt sentralt. Vi må kunne jobbe annerledes ute, bli mindre avhengig av fysiske lokasjoner. Norsk politi er røntgenfotografert Det foreligger en rekke rapporter som tegner et klart situasjonsbilde av politi etaten. Vi har røntgenfotografert norsk politi. Vi har et godt utredningsgrunnlag som viser hvor skoen trykker. Landene rundt oss har hatt et tynnere grunnlag å bygge sine politireformer på. Norsk politi er sistemann ut på parketten. Hos oss er utfordringen manglende gjennomslagskraft. Spørsmålet om politiets fremtidige struktur er det andre utenfor etaten som skal ta stilling til. Jeg håper politikerne er Han hadde noen tanker om at han skulle tilbake til Kripos igjen. Men han ble sittende i direktørstolen. Jeg har ikke vært drevet av noen bevisst plan, det er tilfeldighetene som har ført meg hit, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. modige og lydhøre, sier Humlegård. Han er villig til å ta den risikoen å trå litt feil. Det verste er ikke å komme i gang tidsnok. Forventningen hans er en avklaring av struktur innen jul. Vi blir stående på stedet hvil hvis vi ikke setter i gang. Dagens situasjon er en umulig spagat å stå i. Vi er avhengig av avklaringer i forhold til struktur for å komme i godt gang med de andre prosessene, påpeker han. Vi vet jo hvor vi står nå med IKTløsninger som er opp imot 40 år gamle. Det er ikke Gjørv-kommisjonen som fant ut at politiet har for dårlige IKT-systemer. Ingen er overrasket over at vi står her med en grunnmur på teknologisida som må gjennom en total oppbygning. Vi må pusse opp teknologihuset mens vi bor i det, illustrerer Humlegård. Dagens modell lite styrbar 22. juli-kommisjonen har pekt på at politiets ledelsesstruktur gjør det vanskelig å styre etaten effektivt. I dag har jeg i overkant av 40 ledere som rapporterer direkte til meg. Det er ikke holdbart, jeg har rett og slett ikke kapasitet til å følge opp, vedgår Humlegård. Han roser landets politimestre for deres tålmodighet og selvgåenhet. De har klart seg fint selv og ikke krevd så mye oppmerksomhet. 4 Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014

5 Dagens situasjon, med diskusjonen rundt antall politidistrikt og driftsenheter, samt ordningen med det stadig økende antallet midlertidige politisjefstillinger, har ført til en krevende og usikker hverdag for landets politiledere. På tross av dette viser tilbakemeldingene fra politidistriktene at de aller fleste ser behovet for å redusere antall politidistrikt. All honnør til lederne i politiet som evner å beholde roen og se lengre enn sin egen arbeidssituasjon og posisjon, og har fokus på etatens beste, sier Humlegård. Det er bruk for dere! Det er mange tunge lederstillinger som skal besettes i årene fremover. Det er bare å «holde treninga ved like» det er bruk for dere! Vi trenger ledere mer enn noen gang, lover politidirektøren. Det kan hende noen må flytte på seg. Og det kan bli nye ansvarsområder. Men det betyr ikke at det blir mindre spennende enn det er nå, forsikrer han. Dette er ingen sparereform! Vi setter i gang en reform for å bli bedre, for å styrke norsk politi. Vi står overfor en vesentlig satsing, innen 2020 skal vi ha 2000 nye medarbeidere, poengterer Humlegård. Slik det ser ut nå, blir det ingen stor endring i oppgaveporteføljen. Vi satte de sivile gjøremålene på dagsorden i politianalysen først og fremst fordi vi ønsket en diskusjon. Vi ønsket en bevissthet på at vi har den bredeste porteføljen i Europa, kanskje i hele verden. De sivile gjøremålene har bundet oss både økonomisk og organisatorisk. Dette er en problemstilling vi må adressere. Vi kan beholde oppgavene, men da vil vi også ha mer kontroll, fastslår han. Modifisert synet på antall politidistrikt I løpet av det siste året har han tatt seg tid til å besøke samtlige av landets politidistrikt. Han har snakket med hundrevis av folk; ledere, tillitsvalgte og ansatte. Vel hjemme igjen har politidirektøren og hans nærmeste krets satt seg ned og skrevet et nytt brev til Justisdepartementet. Innspillene fra ytre etat har gitt et enda bedre grunnlag til spørsmålet om antall politidistrikt. Politidirektoratets forslag er nå justert. Uformell leder: Enkelte stusser nok over hvor fleipete og uformell jeg kan være. Spesielt på utenlandsoppdrag, hvor det er mye kutyme, hender det folk får seg en overraskelse, avslører Humlegård. Med inntil 10 politidistrikt vil vi fortsatt få en strukturreform som gir effekt på lang sikt. Det kan være lett å tenke at vi bør legge på noen ekstra for sikkerhets skyld for å unngå for store avstander. Men jeg mener vi kan dokumentere enda tydeligere nå enn for ett år siden at flere enn 10 politidistrikt ikke vil gi noe bedre polititjeneste eller et bedre nærpoliti, hevder Humlegård. Han mener det som i politianalysen er beskrevet som mellomløsningen er et tydelig og godt begrunnet faglig råd som POD står fast ved. Så blir det politikerne som til syvende og sist bestemmer. Distriktene deles inn i politiområder I PODs nye kart over politi-norge er de nye og robuste politidistriktene delt inn i politiområder. Hvert politiområde vil ligne på dagens distrikts- og fylkesmodell, med en politisjef for eksempel for Buskerud, en for Vestfold og for Telemark. Over disse politisjefene sitter politimesteren for politidistriktet. Under politisjefen igjen kommer lederne for driftsenhetene i hvert område. Noe av ideen bak politireformen er desentralisering mer politikraft ut til distriktene. Bygge spesialistmiljøene ute. Humlegård er overbevist om at det vil bli enda mer spennende å sitte i ledergruppene ute i politidistriktene, som skal bli større og langt mer robuste innenfor spesialistområdene, blant annet krimteknikk og cyber. De nye politidistriktene må sette seg ned og se på hvordan ting skal se ut hos dem. Hver må jobbe i sin teig, forklarer Humlegård. Odd Reidar Humlegård gikk ut av Politiskolen for 30 år siden. Han har gått Befalskole og er utdannet jurist. Han har også en Mastergrad i ledelse fra Handelshøyskolen BI og har gjennomført topplederprogrammet til engelsk politi, Strategic Command Course fra Leaderships Academy for Policing. Han har blant annet tjenestegjort ved ordensavdelingen både i Telemark og Oslo, han har jobbet som jurist ved Bamble lensmannskontor. Han har vært politiinspektør og leder for retts- og påtaleenheten i Telemark politidistrikt. Han har jobbet som assisterende Sysselmann på Svalbard, vært sjef for Utrykningspolitiet og sjef for Kripos. Han har også hatt noen år utenfor etaten, som sjefskonsulent i Det norske Veritas. Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014 5

6 PORTRETTET Jeg merker en utrolig yrkesstolthet, et engasjement og en stor tro på fremtiden når jeg kommer i prat med ansatte i etaten, sier politidirektør Odd Reidar Humlegård. Han vedgår at POD ikke i tilstrekkelig grad har klart å kommunisere hvilken tydelig og viktig rolle hvert politiområde og driftsenhet har i den nye modellen. Nærhetsprinspippet vil få et sterkt fokus. Hva skjer??? En av de største utfordringene til POD nå, er at det gjøres et betydelig stykke arbeid på overordnet nivå for å få de store omstillingsprosjektene i sving. Det brukes tid og penger, det jobbes intenst med prosjekter og tiltak, men ansatte ute i etaten merker foreløpig ikke så mye. Humlegård er bekymret for at dette kan føre til mismot «der ute». Jeg kjenner på et intenst behov for å kunne levere noe. Vi som jobber i en beredskapsetat, kjenner jo til dette med kriser: Vi vet at den første timen er avgjørende for hvordan scenen settes. Arbeidet som gjøres innledningsvis har stor påvirkning for resultatet, illustrerer han. Han ber om enda litt mer tålmodighet. Grunnmuren må bygges først. Humlegård er opptatt av å formulere tydelige mål. Vi må være tydelig på hvor vi ønsker å gå og hvordan vi skal komme dit. Derfor holder vi nå på med å lage en reformplan, en utviklingsplan for norsk politi for å sette alt i sammenheng, sier han. Siste lederpost utlyst i POD nå er stillingen som porteføljeansvarlig en samle-trådene-sjef. Kvalitetsbevisst Humlegård er en mann som er opptatt av kvalitet. Både på jobb og privat. Han er ambisiøs på etatens vegne og et viktig fokus er å levere god kvalitet på norsk politiarbeid. Det handler om å innfri kundenes forventninger, sier han. Og utdyper: I det ligger det hele tiden å tenke forbedringer selv når ting fungerer bra. En del av masterutdannelsen min på BI handlet om kvalitetsledelse. Om å levere et godt produkt. Se på forbedringer. Ikke fordi du ikke er fornøyd med det du gjør. Men som en drivkraft for å få til positiv endring. Og beholde initiativet selv. Klarer du å være god på å lete etter gode leveranser, vil du være i forkant. Det er noe av dette vi sliter med og betaler prisen for nå, for eksempel på IKTsida. Problemet er blitt så akutt og stort at det er blitt en formidabel jobb å reparere det, sier Humlegård. Han har godt ord på seg fra tiden som sjef for henholdsvis UP og Kripos for sin foroverlente lederstil. Humlegård gis blant annet æren for å ha pustet frist liv og mot inn i UP. Godt verktøy er viktig Også privat har Humlegård ord på seg for å være kvalitetsbevisst. Den høye standarden på kjøkkenet gjenspeiler dette. En god kvalitetskniv varer lenger enn en billig. Og mens eldstebror og nabo, Olav, har kjøpt noe sånt som kikkerter opp gjennom årene, har Odd Reidar investert i én god en. Som holder enda. De store lidenskapene i livet, biler og motorer, er lagt på hylla, eller på vent. Humlegård har hatt flere veteranbiler i porteføljen. Alt er solgt unna. Til og med båten måtte ofres for leiligheten på Majorstua. Nå som det ikke er biler å mekke på, er «verktøykassa» og redskapene flyttet fra garasjen og inn på kjøkkenet. Jeg er ikke en del av denne filétgenerasjonen, skynder han seg å si. Jeg lager ikke jålemat. Men sånn mat som moren min lagde. Som småsuppe, bacalao eller lammeskank. Mat som krever litt tid og innlevelse. Han er opptatt av hvordan ting ser ut rundt seg. Som fargen på kjøkkengardinene. For de har han valgt ut selv. Hage er han også opptatt av, den store hjemme i Porsgrunn. Kjøkkenhagen er et viktig rekreasjonsområde. Har drevet med dette siden har fylte 10 år og kjøpte tomater og frø for bursdagspengene. Og gjorde business av å selge av sitt fremdyrkede forråd til mor og far. Jobber ekstremt mye Hobby og rekreasjon har det ikke vært mye tid til siden han tiltrådte som politidirektør for om lag halvannet år siden. Lensmannsbladet Politilederen Utgiver: Norges Politilederlag, Lakkegt. 23, Oslo. Postboks 9096, 0133 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside: Forbundsleder: Jonny Nauste. E-post: Tlf Journalist/freelance: Lene Bovim. E-post: Tlf Avsvalig for fagsider sivil rettspleie: Birthe Pihl. E-post: Tlf Ansvarlig redaktør: Forbundssekretær Geir Krogh. E-post: Tlf Produksjons- og annonseansvarlig: Ekås Grafisk. E-post: Tlf Forsidefoto: Hilde Andreassen. Det har vært som å være i en sentrifuge. Det har vært mye som skulle gjøres på kort tid. Store forventinger til POD fra mange kanter rundt oss, forteller Humlegård, som ikke legger skjul på at det har vært krevende med mye jobbing i tillegg til kritikken som har vært rettet mot POD og etaten for øvrig. Å jobbe ekstremt mye går bra en stund. Mitt sosiale liv har vært begrenset til å få noen pustepauser med min egen lille familie, min kone og to døtre, betror Humlegård. 6 Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014

7 Og så har han Foreningen For Livets Gleder. Der har han heldigvis fortsatt medlemskap. Vi er syv barndomskamerater som har holdt sammen siden barndommen. Jeg husker ikke verden uten disse gutta. Vi etablerte denne foreningen for 25 år siden, og har to samlinger i året. En helgetur til fjells og en tur i året hvor vi forsøker å komme oss «uttaskjærs». Her får jeg påfyll. Og ærlige tilbakemeldinger. Vi forteller de samme historiene om og om igjen. Og vi ler av det samme hele tiden, avslører han lattermildt. Begynner å lysne Nå er ting litt mer oppe og flyr. Jeg syns jeg går litt lettere i skoene nå. Ny ledergruppe er på plass rundt meg. Nå skal vi få nye og gamle medarbeidere i POD til å jobbe godt sammen. Vi er nettopp i gang med et lederutviklingsprogram, røper han. Jeg pleier å si til kollegaene jeg møter i etaten, at har du ikke mistet motet til nå, er det ingen grunn til å gjøre det. Nå har vi vært på det mørkeste, dypeste. Vi er på vei oppover, sier han optimistisk. Humlegård er kjent for å være en engasjert og uformell leder som er opptatt av å gi øre til sine medarbeidere. Det å stille seg selv til rådighet, enten du er politimester, stasjonssjef eller lensmann, Resultat- eller relasjonsorienterte politiledere? Ja takk begge deler, svarer politidirektøren. Det er ikke noe motstridende i å få til gode resultater og samtidig være god på relasjoner og verdibasert ledelse, sier Humlegård. for å bli informert av folk på alle nivåer, er noe jeg bestandig har hatt stor tro på. Jeg gleder meg over å møte folk i etaten, sier han oppriktig. Det hjelper å være glad i mennesker. Og som politidirektør er det selvfølgelig et stort pluss at du er glad i etaten. Som leder må du være ambisiøs på organisasjonens vegne! Er ikke jeg og politilederkorpset ambisiøse på politiets og våre medarbeideres vegne, mangler vi noe helt vesentlig for å kunne fungere, sier Humlegård engasjert. Mye som funker Mye av kritikken mot politiet har vært berettiget og det har ifølge Humlegård vært viktig å være ydmyk og lydhør i forhold til det som er fremkommet. Han syns også det er viktig, midt oppe i all «elendigheten» at vi minner oss selv om at norsk politi har mange gode kvaliteter med et godt internasjonalt ry. Og vi nyter fortsatt høy tillit hos befolkningen. Vi må ta vare på det som fungerer, som vi tror på. Det skal foredles, ikke for - andres, fremholder han. Tett og god dialog med fagforeningene er noe politidirektør Odd Reidar Humlegård er opptatt av. I år som i fjor var han på Norges Politilederlags ledersamling for å dele tanker og fremtidsplaner. Noe forbundsleder Jonny Nauste setter pris på. Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014 7

8 JUSTISPOLITIKK Borgernes behov og robust beredskap er viktigere enn kostnadseffektivitet Borgernes behov for politiets tjenester og en robust og forutsigbar beredskap må veie tyngre enn kostnadseffektivitet, sier forbundsleder Jonny Nauste. Han har medlemmene bak seg og viser til en resolusjon som representantskapet i Norges Politilederlag har vedtatt i dag. Norges Politilederlag var 22. mai samlet til representantskapsmøte på Gardermoen og en av de viktigste sakene var debatten om fremtiden nærpoliti. Et internt arbeidsutvalg har siden januar arbeidet med en rapport med forslag om konkrete kriterier for organisering av fremtidens lensmannskontor og politistasjoner. Med bakgrunn i rapporten og etter en god debatt ble representantskapet enige om følgende resolusjon: Norges Politilederlag vil være en premissleverandør for organiseringen av fremtidens politi. Nærpolitiet kan ikke bare baseres på rasjonelle og kostnadseffektive argumenter, men må bygges nedenfra med utgangspunkt i borgernes behov for politiets tjenester og en robust og forutsigbar beredskap. Dette betyr i praksis at nærpolitiet må være nært nok til å kunne utgjøre politiets førstelinje i politiets ulike gjøremål. Alt som kan gjøres lokal bør gjøres lokalt. Mange publikumsrettede oppgaver gir bred kontaktflate med publikum og er både relasjonsbyggende og trygghetsskapende. Politiet må ha kunnskap om og eierskap til lokalmiljøene og borgerne må ha tilhørighet til sitt nærpoliti. Politiet skal jobbe tverretatlig og tverrfaglig, bl.a. gjennom SLT og Politiråd. Nærpolitiet må oppleves tilgjengelig for borgerne og det må være lav terskel for å ta kontakt i ulike spørsmål og saker. Lensmannskontorene og politistasjonene må derfor plasseres slik at befolkningen som hovedregel har maksimalt 45 min kjøretid til nærmeste politienhet. Politiet må virke lokalt og komme når folk trenger det. Beredskapen må bygges på fremtidens nærpoliti og strukturen må legge Nærpolitiutvalget var nedsatt av landsstyret. Her samlet inne i Agdenes fyr i februar. Fra venstre: Asbjørn Sjøli, Elisabeth Eldegard Eriksen, Bjørn Bergundhaugen og Geir Krogh. Jonny Nauste, forbundsleder i Norges Politi - lederlag. Foto: Liv Hilde Hansen, YS. til rette slik at det også i grisgrendte strøk er en forsvarlig responstid. Nærpolitiet må derfor organiseres slik at befolkning som hovedregel kan nås innen 45 minutter. Robust beredskap innebærer blant annet tilstrekkelig bemanning. Vi mener det derfor i utgangspunktet må være minimum 10 politiansatte på et lensmannskontor eller en politistasjon. For å få til dette må målet om 2 polititjenestemenn pr 1000 innbygger opprettholdes i politidistriktene. 75 % av disse må plasseres i fremtidens nærpoliti. Etablering av sentrale enheter og funksjoner må ikke gå på bekostning av bemanningen i nærpolitiet. Borgernes behov og tilstrekkelig beredskap må balanseres mot rasjonell og effektiv organisering av ressursene. Noen oppgaver er det både gode faglige argument for og mer effektivt å samle på færre steder i politidistriktene. Krysningspunktet vil variere avhengig av geografi, demografi og kriminalitetsutfordringer. Kostnadseffektivitet alene må ikke være førende for organiseringen av fremtidens nærpoliti. Prosessen må ta utgangspunkt i publikums behov og i et nært samarbeid med kommunene. Rapporten fra Nærpolitiutvalget kan lastes ned på politilederen.no. 8 Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014

9 Nye lensmannsdistrikter I statsråd 23. mai ble det foretatt to grensereguleringer i politi- og lensmannsetaten. I Troms politidistrikt ble Lenvik, Berg/Torsken og Sørreisa lensmannsdistrikter slått sammen til ett lensmannsdistrikt. I Sunnmøre politidistrikt ble Volda og Ørsta lensmannsdistrikter endelig ett lensmannsdistrikt. Begge de nye lensmannsdistriktene har vært samlokalisert og ledet av en lensmann en stund allerede. Vi har derfor kontaktet de to lensmennene og bedt om deres synspunkt på regjeringens beslutning. Mer forebygging og høyning av redskapen Lensmann Arnold Nilsen i Finnsnes kan opplyse at det ligger geografisk vel til rette for å samle politiressursene på Finnsnes. Driveren for politiets del har vært et sterkt ønske om å styrke både det forebyggende arbeidet, samtidig som beredskapen høynes ved at reservetjeneste avvikles. Vi legger vekt på å forankre samarbeidet med kommunene i politirådene og skal gjøre hva vi kan for å kunne være tilstede på aktuelle arrangementer, festligheter og ellers arenaer hvor barn- og unge møtes. Et moderne nærpoliti må løsrive seg fra kontorlokalene og møte innbyggerne på deres naturlige arenaer, sier Nilsen. Faglig kommer politiet styrket ut av sammenslåingen ved at vi har etablert både seksjoner og grupper med sikte på å spisse kompetansen innenfor viktige områder som f.eks seksuelle overgrep, Lensmann Arnold Nilsen er fornøyd med sammenslåingen av Lenvik, Berg/Torsken og Sørreisa. vold, narkotika og vinning. Samtidig blir lederlinjen mer håndterlig og allerede nå registrerer vi at mindre ressurser vil medgå til internadministrasjon. Utfordringen vil nå være å ta ytterligere et steg. Vi har over tid har praktisert straksetterforsking i innledende fase, men vil nå ferdigstille mest mulig av saksarbeidet ute i distriktet hvor hendelsene skjer og opplysningene er ferske, avslutter lensmann Arnold Nilsen. Allerede samlokalisert Volda lensmannskontor og Ørsta lensmannskontor har vore samlokalisert frå 2011 til 2014, dei to siste åra i nytt bygg, kan Lensmann Guttorm Hagen opplyse. Før samlokaliseringa var det 10 km mellom kontora. Vi hadde problem med å bemanne kontora på dagtid grunna ny ATB, og krav til døgturnus. Vi måtte stenge det eine kontoret i ferien, og av og til grunna oppdrag. No ligg kontoret plassert ved Ørsta Volda lufthamn og E39, midt mellom begge kommunesentrane. Vi har også lett tilkomst frå kontoret til resten av vaktdistriktet. Vi har i dag vaktsamarbeid med Ulstein Lensmann Guttorm Hagen kan opplyse at Ørsta og Volda allerede er samlokalisert. og Hareid lensmannsdistrikt og Herøy og Sande lensmannsdistrikt, seier Hagen. Vi er alle svært godt fornøgde med lokaler og samling av både sivilt tilsette og politipersonell. Vi kommuniserer lettare med kvar - andre og ser også arbeidsmiljøgevinst. Resultata er gode, og vi slepp å kaste vekk tid på kjøring mellom to kontor, legg han til. Vi unngår no å stenge kontor i ferier, og pass kiosken er betjent heile året. Kontoret er eit godt utgangspunkt for våre patruljer døgnet rundt. Vi klarer framleis å framstå som nærpoliti. Dei tilsette bur i begge kommunesenter og det er stor søknad til ledige stillingar. Vi held også regelmessige fellesmøter med f. eks. barnevernet, og våre lokaler er godt eigna til tverretatleg samarbeid, påpeker lensmann Hagen To lensmenn under same tak, ja det prøvde vi frå 2011 til august Det gjekk, men linjeledelsen er tydelegare med ein enhetsleder. No skal det tilsetjast ein ny politioverbetjent, og denne skal utføre fagledelse, mest sannsynleg lede ordenstjenesten i driftsenhet Søre, avslutter lensmann i Ørsta og Volda. Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014 9

10 LEDERSAMLINGEN Rekordstor deltagelse på ledersamlingen Tekst og foto: Hilde Andreassen og Geir Krogh Dette er sjette året på rad vi arrangerer samling for politiledere, og i år er det rekordstor oppslutning med over 90 del - tagere, sa forbundsleder Jonny Nauste ved åpningen på Scandic Airport Hotel Gardermoen torsdag 22. mai. Tema for samlingen er: «Quo Vadis, politiet?». Norges Politilederlag brukte denne overskriften også på sitt 75-års jubileum i 1968; «Quo Vadis, lensmann?», bemerket Nauste. Tema den gangen var lensmannens fremtid ved overgang til hel statlig avlønning. Ville dette føre til en fri lensmann? Nå er det Politireformen med saksportefølje, struktur og fremdrift, som gjelder. Det er viktig at lederne er involvert og forberedt på de endringer og omstillinger som kommer. Det er dere som skal gjennomføre de politiske beslutningene, sa Nauste. Ja, endringene kommer og tiden er innen for å fatte politiske beslutninger, slik at vi kan få «ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer», avsluttet Nauste åpningen med. Overraskende mye skryt Politiets utrykningstid på 34 timer var starten på en artikkelserie i Bergens Tidende. Til vår store overraskelse fikk politiet mye skryt, forteller Øyulf Hjertenes. Han er utviklingsredaktør og kommentator i Bergens Tidende, og fortalte hvilke forventninger avisas lesere har til norsk politi. Bergens Tidende hadde først en sak etter at syv hus ble robbet i samme gate i Eidfjord, og hvor politet først kom etter 34 timer. Dette utløste en artikkelserie, som igjen gjorde at avisa mottok mange tilbakemeldinger fra leserne. Politiet fikk mye kritikk, men samtidig ble vi overrasket over hvor mange som ville fortelle om sine positive opp - levelser med politiet. Fellesnevneren for de positive erfaringene med politiet er at publikum har opplevd at politiet har vært der når de har trengt det. Vi må huske at stort ikke alltid er best. Nærhet gir tillit, og den norske modellen har mange sterke sider som er verdt å ta vare på, mener Hjertenes. Han forteller at mye av tilbakemeldingene gikk ut på at politiet gjør en Utviklingsredaktør i Bergens Tidende, Øyulf Hjertenes var invitert bl.a fordi han skrev en tankevekkende kommentar 8. oktober 2013, med tittelen: Politiet må gå i 17. mai-tog. Her sammen med forbundsleder Jonny Nauste. Forelesere på ledersamlingen 2014: Odd Reidar Humlegård, politi - direktør Øyulf Hjertenes, redaktør i Bergens Tidende Thor Arne Aass, ekspedisjonssjef i Justis- og bredskapsdepartementet Grete Wennes, professor ved Handelshøyskolen i Trondheim Håkon Skulstad, rektor ved Politihøgskolen Jan Egil Presthus, leder av Spesial - enheten kjempejobb, men at de ikke får den støtten de fortjener. For oss som presse er det viktig at når vi presenterer historier på trykk, så Ekspedisjonssjef Thor Arne Aass møtte på vegne av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, og tok utfordringen på strak arm. Han definerte tre utfordringer vi står ovenfor i etaten: Balanse i straffesakskjeden, store investeringer gir færre frie midler, og hvor mange reformer kan vi håndtere på en gang. 10 Lensmannsbladet / Politilederen nr. 3/2014

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR.

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester. Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? NR. POLITILEDEREN NR. 5 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Otto Stærk: Lensmannen som ble politimester Statsbudsjettet: Hva blir det igjen til drift? Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096 Grønland,

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt. Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE POLITILEDEREN NR. 3 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Ledersamlingen 2015: POLITILEDERE er klare for endringer! Handlingsprogrammet 2015 2017 er vedlagt Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne

POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117. Portrettet: Kristin Kvigne Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.1 2014 ÅRGANG 117 Vi vil bidra til fremtidens politi! Portrettet: Kristin Kvigne Nærpolitiet REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Vårens vakreste eventyr? Ved årets lønnsoppgjør

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden NR. 4 2015 ÅRGANG 118 POLITILEDEREN NR. 4 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet Politimester Terje Nybøe: Liker å skape orden Stiftet 1893 Besøksadresse: Lakkegata 23, 0187 Oslo Postboks 9096 Grønland, 0133 Oslo Telefon: 23 16 31

Detaljer

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116

POLITILEDEREN. God Jul og Godt nytt år! NR.6 2013 ÅRGANG 116 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2013 ÅRGANG 116 Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, er en moderne leder God Jul og Godt nytt år! Forvalter av fremtidens politi s 4 Rapport om avhørsmetodikk

Detaljer

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden»

POLITILEDEREN. Lensmannsbladet. Tema: Organisering av den sivile rettspleie. NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» POLITILEDEREN NR. 1 2015 ÅRGANG 118 Lensmannsbladet NAMSFOGDEN I BERGEN: «Setter pris på den sterke korpsånden» Tema: Organisering av den sivile rettspleie Besøksadresse: Lakkegata 23, Oslo Postboks 9096

Detaljer

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22

POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116. AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4. Ledersamling fra s. 5. Redaktørskifte s 19. Politianalysen s 22 Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.3 2013 ÅRGANG 116 AV INNHOLDET Nytt handlingsprogram s. 4 Ledersamling fra s. 5 Redaktørskifte s 19 Politianalysen s 22 STIFTET 1893 Besøksadresse: Brugata 19, Oslo Postboks

Detaljer

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå?

POLITILEDEREN. God jul og godt nyttår. Lensmannsbladet. Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch. Midlertidig generell bevæpning hva nå? POLITILEDEREN NR. 6 2014 ÅRGANG 117 Lensmannsbladet Tett på riksadvokat Tor-Aksel Busch Midlertidig generell bevæpning hva nå? God jul og godt nyttår PORTRETTET innhold PORTRETTET Riksadvokat Tor-Aksel

Detaljer

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6.

ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side 6. TEMA: 1 SIDER POLITIREFORMEN NORSK POLITI NR. // JULI 15 ARNOLD NILSENS METODE Politiet fikk kritikk for svak innsats. Da bestemte lensmannen seg for å stenge to av lensmannskontorene sine. Side. INNHOLD

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 14 4. Enkeltsaker og medieklipp 17 5. Satsingsområder for 2015 23 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2011 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2011 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2012 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2011 28 7.

Detaljer

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen

Referat fra representantskapsmøte. 22.5.2014 kl 10-14. Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen Referat fra representantskapsmøte 22.5.2014 kl 10-14 Scandic Oslo Airport Hotel Gardermoen REFERAT Nr Sak Saksordfører Vedlegg 1 Åpning av representantskapsmøtet Leder 2 Navnopprop Leder 3 Godkjenning

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste

Norsk. Politi. nr.3 // oktober 2012. Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste Norsk Politi nr.3 // oktober 2012 PUNKT FOR PUNKT: Humlegård kommenterer Gjørv-rapportens anbefalinger om blant annet en robust helikoptertjeneste OPPRYDNINGEN Konstituert politidirektør Odd Reidar Humlegård

Detaljer

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s.

POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113. God Jul! AV INNHOLDET. Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. Lensmannsbladet POLITILEDEREN NR.6 2010 ÅRGANG 113 God Jul! AV INNHOLDET Stopp en halv! s. 6 Mobile kriminelle s. 10 «Antiterrorpoliti» s. 19 Voldens skjulte ansikt s. 23 REDAKTØRENS SPALTE LEDEREN Medlemsutvikling

Detaljer

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha

Politiforum. Nydesign. Nå er det opp til POLITIKERNE å gi innbyggerne det politiet de vil ha Nydesign Politiforum 16.10.2013 løssalg kr 55,- nr 10 GENERALISERT SPESIALISERT INNBYGGERNES BEHOV SYNLIGHET EFFEKTIVISERING BEDRE LEDELSE 22. JULI BEREDSKAP TILSTEDEVÆRELSE LOKALT POLITI POLITISTRUKTUREN

Detaljer

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16.

Forord 3. Handlingsprogram 2012 4. Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5. Fokusområde ressurser 9. Fokusområde ledelse 16. Årsmelding 2012 Innhold Forord 3 Handlingsprogram 2012 4 Hovedsatsingsområde lønns- og arbeidsvilkår 5 Fokusområde ressurser 9 Fokusområde ledelse 16 Øvrige saker 18 Administrasjon og løpende oppgaver

Detaljer

www.oslopolitiforening.no

www.oslopolitiforening.no www.oslopolitiforening.no Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 12 4. Enkeltsaker og medieklipp 15 5. Satsingsområder for 2014 21 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere

Detaljer

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen.

POLITIFORUM POLITIMANN HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE. I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. POLITIFORUM 02.07.2014 LØSSALG KR 65,- NR 06/07 HISTORIEN OM HVORDAN SINDRE (24) BLE POLITIMANN I tre år har Politiforum fulgt politistudenten Sindre Evensen. SIDE 27-42 4 LEDER POLITIFORUM «Når alarmen

Detaljer

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn.

klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre og svekke den tilliten norsk politi har i samfunnet for å oppnå betydelig høyere lønn. 64 millioner til DNA-register Side 48 Jobber med utvidelse av PHS Side 5 Erik Håland: Glad det er over Side 16-17-18-19 14.12.2007 løssalg kr 49,- Nr 12 klare for tidenes lønnskamp Vi er villig til å ofre

Detaljer

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk

takker politiet Politi Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi forebygging Norsk Politianalysen Her er hovedanbefalingene for morgendagens politi Norsk Politi nr.2 // juni 2013 takker politiet forebygging tema: 28 sider Jens Fjeld (20) er et levende eksempel på hva godt forebyggende

Detaljer

POLITIFORUM SPRER SEG MARIHUANA-PLANTASJENE OVER HELE NORGE 05.06.2014 LØSSALG KR 65,- NR 05

POLITIFORUM SPRER SEG MARIHUANA-PLANTASJENE OVER HELE NORGE 05.06.2014 LØSSALG KR 65,- NR 05 POLITIFORUM 05.06.2014 LØSSALG KR 65,- NR 05 MARIHUANA-PLANTASJENE SPRER SEG OVER HELE NORGE NETT! KUN PÅ NETT! KUN PÅ NETT! KUN PÅ NETT! GARANTERT BILLIGST PENSUMBØKER! Rabattkoden POLITIFB gir deg eksklusive

Detaljer

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13

friheten kan nyte Krever 3.700 nye politfolk Vil ikke ta ansvaret Kritisk til lovendring 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 Side 14-15 Side 10-12-13 Krever 3.700 nye politfolk Side 14-15 Kritisk til lovendring Side 10-12-13 Vil ikke ta ansvaret Side 6-7 20.06.2008 løssalg kr 55,- Nr 6/7 kan nyte friheten Da Høyesterett frikjente den erfarne politimannen

Detaljer

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16

FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM. n Økt politikraft fra Storberget side 14-15. n Dømt for dokumentforfalskning side 16 FULL SPLID MELLOM HUNDEFØRERE OG POLITIMESTER I TRONDHEIM 17.02.2006 løssalg kr 45,- Nr 2 n Trondheim uten politihunder. n Fastlåst mellom hundeførere og politimester Per Marum. n Frykter menneskeliv vil

Detaljer

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten

kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre straffesaker. Fikk 650.000, men ikke i politiet Barnehuset åpnet Vil heve statusen på ordenstjenesten Fikk 650.000, men ikke i politiet Side 6-7-8-9 Barnehuset åpnet Side 18-19 Vil heve statusen på ordenstjenesten Side 14-15 18.01.2008 løssalg kr 49,- Nr 1 kriminelle kjøper bevis Lommeboka kan avgjøre

Detaljer

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39

8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 36. 8.3 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 39 2009 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Lønnsarbeidet i 2009 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 12 5. Satsingsområder for 2010 24 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2009 26 7. Innkomne forslag 34

Detaljer

Delta i debatten. Politimestere:

Delta i debatten. Politimestere: Politimester under etterforskning Politimesteren var mistenkt for beruselse under tjeneste, men underlagt sjef varslet ikke Spesialenheten. side 6-7 Nye UP Tre år etter at UP flyttet fra Oslo til Stavern

Detaljer

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler

politiets Søkelys på n Tap for Utsi n Sian under press n Neste generasjons politibiler Søkelys på politiets sikkerhet 12.05.2006 løssalg kr 45,- Nr 5 Politifolk opplever at godt verneutstyr og et sikrere våpen nå bare blir et papirtilbud. Politidirektoratet gir lokale pålegg fra 2007. side

Detaljer

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17

Ber lokalpolitikere. Positiv politireform side 6-7. Pepper ga øyeplager side 16-17 Pepper ga øyeplager side 16-17 Positiv politireform side 6-7 Ber lokalpolitikere skape politikraft Kriminalpolitikk bør engasjere lokale politikere, mener Thomas Breen i justiskomiteen. side 12-13 19.01.2007

Detaljer

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9

Politiforum. homofil politimann for første gang. Her står Åsmund fram som. Nydesign. 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Nydesign Politiforum 1 8.09.2013 løssalg kr 55,- nr 9 Her står Åsmund fram som homofil politimann for første gang 15% 10% 25% 15% 20% 10% 25% 15% Vi har et godt strømtilbud du bør etterforske! Politiets

Detaljer