Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Les mer om: På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge

2 F O R B U N D S L E D E R E N Godt valg! Et valg står for døren, og erfaringsmessig vil det innebære en betydelig utskifting av medlemmer i kontrollutvalgene. En for sterk utskifting kan være problematisk fordi det er behov for kontinuitet og erfaring hos de som skal drive med demokratisk kontroll og tilsyn i kommunesektoren. Kontrollutvalget er en vesentlig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. Med unntak av ordførervervet tør jeg våge påstanden om at det er ingen andre verv i kommunen som gir slik oversikt og innsikt i den samlede kommunale virksomheten. Kontrollutvalgets oppgave er å føre tilsyn med hele kommuneforvaltningen og alle organ underlagt kommunestyret. Et godt fungerende kontrollutvalg er viktig for å beholde tilliten til kommunal forvaltning. Stor utskiftingsgrad av kontrollutvalgsmedlemmer har sikkert mange årsaker, og fra kontrollutvalgssekretariatene og revisjonssiden må vi akseptere at slik er det. Desto viktigere blir det at apparatet som skal betjene utvalget, er robust og har faglig styrke. En undersøkelse gjennomført blant deltakerne på NKRFs kontrollutvalgskonferanse i februar i år tyder på at et godt fungerende kontrollutvalgssekretariat er en av de viktigste faktorene for at kontrollutvalgene skal lykkes i sin jobb. I en situasjon der det er stor utskifting av kontrollutvalgsmedlemmene vil sekretariatet og revisjonen være kontinuitetsbærerne. Det er derfor viktig at sekretariats- og revisjonsordningene er robuste og faglig sterke, slik at de både kan informere nye utvalg og bistå utvalgene i det planarbeidet som skal til for å gjøre gode vurderinger på hva tilsynsaktiviteten bør fokusere på i den nye valgperioden. Kontrollutvalget er en vesentlig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. har ordet Erfaring har også vist at opplærings- og informasjonsbehovet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver er stort, både for utvalget selv og for kommunestyret. Uavhengig av folkevalgtopplæringen som tilbys i begynnelsen av valgperioden, kan det være fornuftig å bruke kommunens egne krefter, sekretærer og revisorer til å holde egne orienteringer i kommunestyret og utvalg. Kommunaldepartementet har for tiden ute en høring om oppfølgingstiltak av arbeidsgruppen (Gram-utvalget) som kom med 85 forslag for å bedre egenkontrollen i kommunene. I det utsendte høringsnotatet er det foreslått å velge kontroll-utvalget på det konstituer-ende møtet og at antallet medlemmer i utvalget økes fra minimum tre til fem medlemmer. Jeg synes begge forslagene er gode. Valg av kontrollutvalg på det konstituerende møtet vil forhindre at alle representantene i kommunestyrene/fylkestingene er valgt inn i andre posisjoner, noe som i praksis ekskluderer dem fra valg til kontrollutvalget. Det er også en del erfaring som viser at et utvalg på tre medlemmer blir veldig sårbart, dersom det er et forfall vil leder av utvalget i realiteten kunne avgjøre alle saker. Forslagene i høringssaken får i seg selv ingen betydning for valg av kontrollutvalg i høst, men jeg håper kommunene og fylkeskommunene vil følge Kvalitetskontrollen er en av de absolutt viktigste oppgavene for NKRF som interesseorganisasjon. de gode forslagene som ligger i høringsutkastet, selv om de ennå ikke er vedtatt av Stortinget. I forrige nummer av Kommunerevisoren kommenterte jeg så vidt det ovenfor omtalte høringsutkastet fra KRD. Når dette leses vil NKRF være i ferd med å oppsummere innspillene fra bedriftsmedlemmer, komiteer og lokalforeninger. Jeg vil imidlertid få peke på betydningen av at det blir lagt press på departementet til å ta tak i tre viktige forhold som ikke er tatt med i høringsutkastet - spørsmålene knyttet til revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet og revisors oppfølging av kommunens interne kontroll. Det tar tid å endre lov og forskrift, så dersom disse forholdene ikke tas opp nå, vil det fort gå ytterligere år før spørsmålene blir avklart. Vi får i dette nummeret av Kommunerevisoren innblikk i resultatene fra NKRFs kvalitetskontroll i 2010, og nytteverdien i læringseffekten som ligger i vår selvpålagte kvalitetskontrollordning for medlemmene. Det er viktig for meg å understreke at det er viktig å bruke erfaringene fra kontrollene til å bedre kvalitetsarbeidet blant NKRFs medlemmer, og til å arbeide målrettet der kontrollen avdekker svakheter. Jeg er glad for at vi har en velfungerende kontrollordning, og at avvik blir tatt på alvor og nødvendige tiltak iverksettes. Kvalitetskontrollen er en av de absolutt viktigste oppgavene for NKRF som interesseorganisasjon. Per Olav Nilsen, styreleder 2

3 I N N H O L D 25 år siden... Av Torbjørn Olsen Vi har tidligere nevnt en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å vurdere edb-revisjon i hele Kommunedata(KD)-fellesskapet og der Reidar Enger og Odd H. Gran var forbundets representanter. Utvalget hadde avgitt sin rapport, og forbundsstyret hadde sendt den ut på høring til fylkesforeningene med frist til 31. august. Om formålet med edb-revisjon het det i rapporten: De aller fleste norske kommuner og fylkeskommuner benytter i dag edb i sin databehandling som oftest via en KD-sentral. Det som særpreger denne type databehandling er at selve bearbeidingen er knyttet til programmer og edb-utstyr. For å utøve kontroll av slik programutvikling og den maskinelle drift, kreves det spesialkompetanse. En kommunerevisor har i dag, i kraft av sin instruks, plikt på seg til å revidere også den edb-messige del av databehandlingen. Skulle de instruksfestede krav oppfylles ville det bety at alle kommunerevisorer måtte erverve seg en relativt omfattende edb-kompetanse og ikke minst ville mange utføre det samme revisjonsarbeidet. I praksis er ikke dette gjennomførbart og det har meldt seg et behov for en ny type revisorer, såkalte edb-revisorer. Disse vil ha nødvendig spesialkompetanse og vil være kommunerevisorens forlengede arm inn i edb-systemene og driften rundt disse. Rapporten om servicekontor hadde vært sendt fylkesforeningene til høring. De fleste fylkesforeningene hadde kommet med sine uttalelser som var sendt forbundsstyrets medlemmer på forhånd. - Uttalelsene viste at det stort sett var enighet om behovet for en slik funksjon, men flere reiste tvil om mulighetene for å gjennomføre ordningen med de foreslåtte inntektskilder. Forbundslederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 25 år siden... 3 På besøk hos Sivilombudsmannen av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF... 4 Aktuelle kurs nå... 8 Valg av kontrollutvalg av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver, NKRF... 9 Transparency International Norge intervju med generalsekretær Guro Slettemark av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, NKRF Kvalitetskontroll 2010 og veien videre av Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevsor, Telemark kommunerevisjon IKS og medlem av NKRFs kvalitetskontrollkomite Stiftelser og stiftelsesformen av seniorrådgiver Tom S. B. Plünnecke og seniorrådgiver Terje Gjertsen, Stiftelsestilsynet Med rett til å varsle av forskningsleder Sissel Trygstad, Fafo Regnskapsavleggelse og revisjonsberetninger for 2010 av Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF Saken ble foreløpig drøftet i forbundsstyrets møte 11. mai uten at det ble trukket noen entydig konklusjon. I Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde distriktsrevisor Roald Hoddø for inntektsårene1982 og 1983 blitt skattlagt for deler av mottatt bilgodtgjørelse som om det var kjøring mellom hjem og arbeidssted. Hoddø hadde i stevning reist spørsmål om å få prøvet gyldigheten av likningen. I herredsrettens domsslutning het det: 1. Likningen av Roald Hoddø til Bjugn kommune for inntektsårene 1982 og 1983 oppheves. Forsidebilde: Sivilombudsmann Arne Fliflet. 2. Bjugn kommune dømmes til å erstatte Roald Hoddøs saksomkostninger ved advokat Tor Backer, Steinkjer med kr ,40. Dommen ble ikke anket! 3

4 J U S På besøk hos Sivilombudsmannen Av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, NKRF Sivilombudsmannen, eller Stortingets ombudsmann for forvaltningen, som er den formelle benevnelsen, er hjemlet i Grunnloven 75 l. Virksomheten er regulert i en egen lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 (sivilombudsmannsloven), og den kan dermed markere sitt 50-årsjubileum ved inngangen til Det er i tillegg fastsatt en egen instruks fra 19. februar 1980 og dessuten finnes en orientering om Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet av 1. januar Det er Stortinget som velger Sivilombudsmann. Valget gjelder for fire år fra 1. januar året etter stortingsvalget. Ombudsmannen må fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer og kan ikke være medlem av Stortinget. Sivilombudsmann Arne Fliflet, som er høyesterettsadvokat, har bekledd vervet fra1990, og det vil si at han siden har blitt gjenvalgt hele fem ganger, sist i For ytterligere å sikre legitimiteten i den parlamentariske kontrollen av forvaltningen blir kontorsjefene hos ombudsmannen tilsatt av Sivilombudsmannens oppgave er å undersøke og uttale seg på rettslig grunnlag om offentlige myndigheter har handlet feil eller begått urett mot borgerne. Stortingets presidentskap. Se nærmere omtale av organiseringen nedenfor. Arbeidsområde og oppgaver Sivilombudsmannens oppgave er å undersøke og uttale seg på rettslig grunnlag om offentlige myndigheter har handlet feil eller begått urett mot borgerne. Det aller meste av offentlig virksomhet og av den offentlige forvaltningen kan kontrolleres og overprøves. Kontrollen omfatter også om myndighetene har respektert og sikret menneskerettighetene, og om saksbehandlingen har vært i samsvar med god forvaltningsskikk. Borgerperspektivet er sentralt i loven, som benytter omtalen "den enkelte borger". Et interessant spørsmål sett fra kommunesektoren er om ombudsmannens saksområde er avgrenset til urett mot personer, eller om Sivilombudsmann Arne Fliflet. 4 KOMMUNEREVISOREN 4/11

5 det også omfatter at statlig forvaltning har øvd urett mot kommuner, som det finnes eksempler på. Ifølge Fliflet er det mest nærliggende å tenke på eventuell urett øvd mot en større gruppe borgere i en kommune, men ombudsmannen kan også vurdere kontroll særskilt i forhold til enkeltkommuner eller kanskje mer sannsynlig i forhold til hele eller deler av kommunesektoren. Fliflet trekker her fram utfordringene som knytter seg til lovregulerte rettigheter som kommunene skal ivareta overfor den enkelte borger. Det finnes nok mer enn et eksempel på at Stortinget etter først å ha vedtatt rettigheter, i ettertid har endret de økonomiske rammebetingelsene for kommunenes mulighet til å oppfylle slike rettigheter overfor sine borgere. Et interessant aspekt for Kommunerevisorens lesere når det gjelder ombudsmannens arbeidsområde, er unntaket for Riksrevisjonens virksomhet. På direkte spørsmål svarer Fliflet at han mener det ikke er relevant med et tilsvarende unntak for kontrollutvalgets og revisjonens virksomhet, når det gjelder den kommunale forvaltningen. Under gitte omstendigheter mener han sågar at Sivilombudsmannen kan undersøke og uttalelse seg om virksomheten i et kontrollutvalg. Han understreker imidlertid at dette aldri har vært aktuelt, og at sannsynligheten for at det vil skje vel også er liten. Fliflet kan heller ikke huske at det har vært særskilt dialog mellom ombudsmannen og kommunens egne kontrollorganer i noen konkrete saker. Han forteller imidlertid at ombudsmannen har sporadisk kontakt med Riksrevisjonen. Blant annet kan resultatene fra ulike forvaltningsrevisjoner være av interesse for ombudsmannens virksomhet. For øvrig er Fliflet snar til å påpeke at Sivilombudsmannen inngår i Riksrevisjonens oppdragsportefølje. Undersøkelsene til ombudsmannen blir først og fremst gjort på grunnlag av klager fra enkeltpersoner, organisasjoner eller andre juridiske personer. Undersøkelser kan også settes i verk av eget tiltak, det vil si uten at noen har kommet med en konkret klage. Knappe ressurser hos ombudsmannen gir imidlertid ikke rom for mange slike saker. I 2010 viser årsmeldingen et omfang på 35 saker i denne kategorien, herav noen "kommunale" som er nærmere omtalt nedenfor. Ifølge Fliflet er bakgrunnen for at saker tas opp av eget tiltak, vanligvis at han i forbindelse med behandlingen av en klagesak har fått kjennskap til forhold i forvaltningen som det kan være grunn til å ta opp særskilt. Dersom det kommer inn flere klager som gjelder samme type forhold, kan det også være mer praktisk å ta saken opp med forvaltningen på generelt grunnlag framfor å forfølge de konkrete enkeltsakene. Det kan også være at opplysninger fra publikum, eller forhold som omtales i media, gir grunn til å ta opp en sak på eget initiativ uten at noen har fremmet en konkret klage. Fliflet sier imidlertid at det siste skjer mer unntaksvis. Sivilombudsmannen kan si sin mening i sakene som er undersøkt, men kan ikke fatte vedtak som er rettslig bindende. Myndighetene pleier imidlertid å rette seg etter det ombudsmannen har uttalt, sier Fliflet. Et aktuelt spørsmål i den forbindelse er om det kan sies at ombudsmannens uttalelser i visse tilfeller kan være av rettsskapende karakter? Fliflet mener dette i liten grad er tilfelle, men han framhever derimot at hans uttalelser får betydning både for forvaltningens praksis og for domsavgjørelser. Det er ikke bare avgjørelser i forvaltningen som kan undersøkes og overprøves, men også myndighetenes handlemåte, unnlatelser de har gjort seg skyldige i, og andre forhold knyttet til forvaltningens virksomhet. Når forvaltningen ikke svarer på skriftlige henvendelser, når saksbehandlingen drar ut i tid, eller når tjenestemenn i forvaltningen oppfører seg på en uhøvisk eller krenkende måte, kan borgerne klage til ombudsmannen. Å klage til ombudsmannen er en praktisk og billig måte å få en nøytral og objektiv rettslig undersøkelse og vurdering av sin sak på, eller av det problemet borgerne har med offentlige myndigheter. Undersøkelsene kan være et nyttig og praktisk alternativ til å måtte gå til domstolene. Det er også viktig at den enkelte kan klage til ombudsmannen på egen hånd, uten å bruke sakkyndig hjelp, for eksempel advokat. Undersøkelsene til ombudsmannen blir først og fremst gjort på grunnlag av klager fra enkeltpersoner, organisasjoner eller andre juridiske personer. Ved Sivilombudsmannens kontor arbeider det mer enn 30 jurister og et administrativt støtteapparat på i overkant av 10 personer. Kontoret er inndelt i fem avdelinger med ansvar for hver sine fagområder og ledes av de foran nevnte kontorsjefene (se fig 1). Sivilombudsmannen går personlig gjennom klagene som kommer inn og tar standpunkt i alle saker som blir tatt opp med forvaltningen, også, etter forholdene, i saker som blir avsluttet uten nærmere undersøkelser. Det er kun i klagesaker som åpenbart ikke kan føre fram, at de fem kontorsjefene har fullmakt til å avslutte sakene. I tillegg til å behandle klager, som er nærmere omtalt nedenfor, bruker Sivilombudsmannen mye ressurser på veiledning. Fliflet Forts. side 6 SIVILOMBUDSMANNEN 1. avdeling Trygd Skatt Toll Merverdiavgift Statlige særavgifter Konkurranseforhold 2. avdeling Utlendingssaker Fengselsforhold Sykehus og helse Politi Påtaleforhold 3. avdeling Barnevern Barnehager Bostøtte Erstatningsordninger Familie og person Fiske og fangst Fri rettshjelp Skoler og universiteter Sosiale tjenester Veitrafikk Studiefinansiering 4. avdeling Bygg og plan Forurensning Fredning og vern Kart og deling Landbruk Naturskade Refusjon og erstatning 5. avdeling Offentlighet og innsyn Tilsetting og tjenesteforhold Løyve og næring Kommunale avgifter Kommunikasjon Offentlige registre Offentlige innkjøp Sjøfart og luftfart Administrativ enhet Personal Økonomi Arkiv Bibliotek Resepsjon Kontortjenester IT Web Generell drift Fig 1: Oversikt over avdelingsinndelingen og saksområdene 5

6 Forts. fra side 5 er synlig stolt av ombudsmannens relativt nyoppgraderte nettsider hvor det er lagt ned mye arbeid for å gi borgerne fyldig og lett tilgjengelige informasjon og praktisk veiledning om hvordan man skal forholde seg og gå fram hvis man mener seg berettiget til å klage sin urett. Veiledning over telefon er også mye brukt. Over 2000 generelle telefonforespørsler er registrert i Fliflet sier det er viktig å ivareta det personlige elementet som skal ligge i ombudsmannsordningen. Klager og klagebehandling I 2010 kom det inn i underkant av 3000 klager til Sivilombudsmannen. Det er en økning på nærmere 10 % i forhold til i 2009 og nærmere 20 % i forhold til i Av de innkomne klagene i fjor ble nesten halvparten avvist på formelt grunnlag. Dersom en anke- eller klagemulighet i forvaltningen ikke er benyttet, eller klagen for øvrig ikke tidligere er tatt opp med forvaltningen, blir en klage også vanligvis avvist. Av de avviste klagene i 2010 var 44 % i denne kategorien. Bakgrunnen for slik avvisning er at ombudsmannens kontroll som hovedregel skal være etterfølgende. Forvaltningen må med andre ord selv først få anledning til å behandle og avgjøre det spørsmålet klagen gjelder. Klager vil som hovedregel også bli avvist dersom de innkommer etter tidsfristen for å klage til ombudsmannen, som innebærer at de må være framsatt senest innen ett år etter at tjenestehandlingen eller forholdet det klages over, ble utført eller opphørte. I 2010 var 5 % av de avviste klagene i denne kategorien. Fliflet forteller at det er innenfor områdene sosialhjelp, plan- og bygningssaker, innsynsrett og åpenhet andelen klager er størst i kommunesektoren. Dersom en klage kan behandles, er første skritt for ombudsmannen å innhente sakens dokumenter fra forvaltningen. Klagen, saksdokumentene som klageren har sendt inn og forvaltningens saksdokumenter blir deretter gjennomgått. Siktemålet i denne innledende fasen er å finne ut om det er noe som tyder på at det kan være gjort feil eller urett mot den som har klaget. Det er slik sett riktig å si at alle klager blir undersøkt. Men det som blir framført i klagen, og det som framgår av saksdokumentene, avgjør omfanget av Fig 2: Oversikt over saksgangen og veiledende saksbehandlingstid hos ombudsmannen. undersøkelsen og ombudsmannens videre behandling av saken. Det vil også bli vurdert om det er tilstrekkelig grunn til å behandle klagen. Selv om det blir konstatert at det er gjort feil, bør feilen være av en slik karakter at det kan være grunn til å påtale den. Av de sakene som ble tatt opp til nærmere undersøkelse i 2010 (ca. 1500), ble i overkant av 70 % avsluttet etter en gjennomgang av klagen og saksdokumentene som forvaltningen hadde sendt inn, men uten at saken ellers ble lagt fram for eller tatt opp med forvaltningen. I underkant av 70 % av disse sakene viste det seg, etter en gjennomgang av klagen og saksdokumentene, at klagen opplagt ikke kunne føre fram. I de resterende sakene, som i hovedsak gjaldt lang saksbehandlingstid eller manglende svar fra forvaltningen, var en telefon til forvaltningen nok til å ordne opp i saken. Av de innkomne klagene i 2010 endte 155 med en eller annen form for kritikk eller oppfordring til forvaltningen. Dette er en nedgang fra 2009 på mer enn 25 %. Sivilombudsmannen kan i henhold til loven "uttale sin mening om saken". Han kan påpeke at det er gjort feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen, og gi uttrykk for at en avgjørelse må regnes som ugyldig, klart urimelig eller i strid med god forvaltningsskikk. 6

7 Dessuten kan ombudsmannen gi uttrykk for at det bør ytes erstatning dersom forvaltningen har gjort feil som tilsier det. Viktig er det også at ombudsmannen kan påpeke at det knytter seg tvil til forhold av betydning ved avgjørelser som det er klaget på. Slik tvil kan gjelde både faktiske og rettslige forhold. Når Sivilombudsmannen mener at det er handlet feil eller gjort urett, ber han normalt forvaltningen om å vurdere eller behandle den aktuelle saken på nytt. Erfaringen viser at forvaltningen følger slike oppfordringer. Vanligvis legger forvaltningen også til grunn de oppfatningene Sivilombudsmannen gir uttrykk for. Hovedinntrykket til Fliflet er at forvaltningen retter seg lojalt etter det ombudsmannen ber om. Når forvaltningen ikke retter seg etter dette, kan ombudsmannen råde borgeren til å reise sak for domstolene. Konsekvensen av dette er at borgeren har krav på fri sakførsel i henhold til rettshjelplova. I 2010 var det kun én sak som ga Sivilombudsmannen grunnlag for å tilrå søksmål. Saksbehandlingen hos ombudsmannen er skriftlig, og undersøkelsene baserer seg i all hovedsak på en gjennomgang av forvaltningens saksdokumenter. Det er derfor avgjørende for en reell og effektiv kontroll med forvaltningen at ombudsmannen har tilgang til alle relevante saksdokumenter. Ombudsmannen er i loven gitt rett til å innhente fra forvaltningen de dokumenter og opplysninger "han trenger for å kunne utføre sitt verv". Bestemmelsen er naturlig nok sentral for ombudsmannens virksomhet. I tillegg har også ombudsmannen "adgang til tjenestesteder, kontorer og andre lokaler for ethvert forvaltningsorgan og enhver virksomhet som går inn under hans arbeidsområde". Ifølge Fliflet benyttes denne adgangen rent unntaksvis. Forvaltningsdokumenter som oversendes ombudsmannen blir ikke tilgjengelig for offentligheten. Saksbehandlingen hos Sivilombudsmannen er ikke offentlig på samme måte som en rettssak. De saksdokumenter som oversendes fra forvaltningen, regnes ikke som ombudsmannens saksdokumenter, og dokumentene vil således heller ikke bli oversendt klager eller undergitt offentlighet på annen måte uten forvaltningens samtykke. Fliflet og hans personale har dessuten en omfattende taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i tjenesten, og den gjelder ikke bare ovenfor offentligheten, men også overfor Stortinget. "Kommunale" saker I overkant av 550 klager i 2010 gjaldt kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og av disse ble snaut 60 % avvist. Fliflet forteller at det er innenfor områdene sosialhjelp, plan- og bygningssaker, innsynsrett og åpenhet andelen klager er størst i kommunesektoren. Av type feil som går igjen i sektoren, trekker Fliflet spesielt fram brudd på ulike formaliteter i tilknytning til tilsettingssaker og for lang saksbehandlingstid i ulike saker. Kommunal og fylkeskommunal forvaltning inngår også i de sakene som Sivilombudsmannen tar opp på eget initiativ. Den mest omtalte av disse sakene det siste året er sannsynligvis Sivilombudsmannens henstilling til Halden kommune om undersøkelse av mulig misligheter. Ved behandlingen av tre konkrete klagesaker, ble ombudsmannen gjennom lokalmedia kjent med at det i lengre tid hadde vært rykter og påstander om misligheter både i administrasjonen og i den politiske ledelsen i Halden. Ombudsmannen mente det var belastende for lokaldemokratiet at tilliten til de lokale myndighetene syntes å være utsatt for sterk slitasje. På bakgrunn av disse ryktene og inntrykket ombudsmannen hadde fått av kommunens vilje til å ta tak i problemene, herunder debatten rundt kommunens kontrollutvalg og behandlingen av tips om påståtte misligheter, fant ombudsmannen grunn til å henstille til kommunen å iverksette undersøkelser som kunne avklare og eventuelt bidra til å avkrefte ryktene og påstandene. Kommunen ved både ordfører og rådmann hadde en annen oppfatning av situasjonen, og mente kommunen allerede hadde vært gjennom undersøkelser. Ombudsmannen avsluttet saken med å understreke at det var påstandene om misligheter ikke mer ordinære forvaltningsfeil det var satt søkelys på. Det ble også understreket at ombudsmannen ikke satt på dokumentasjon som tilsa at det var hold i ryktene. Ombudsmannen gjentok at han fortsatt næret bekymring for at tilliten til de lokale myndighetene syntes å være utsatt for slitasje, og lot det være opp til kommunen selv å avgjøre om det skulle iverksettes tiltak, og i så fall hva som skulle gjøres. Kommunen valgte ikke å følge ombudsmannens anmodning, noe ombudsmannen tok til etterretning. I Elverum kommune ble eiendomsskatt undersøkt i forhold til spørsmål om taksering av kommunens fritidsboliger var i strid med gjeldende takseringsbestemmelser og det forvaltningsmessige likhetsprinsippet. Ombudsmannen kom til at kommunen måtte ha misforstått takseringsbestemmelsen og forståelsen av denne. Kommunens bruk av forskjellige verdsettelsesprinsipper ved fastsettelse av eiendomsskattetaksten syntes også klart å stride mot det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet. I realiteten er forvaltningen og ombudsmannen gjensidig avhengig av hverandre for å opprettholde nødvendig tillit fra borgerne. I Strand kommune ble enkelte spørsmål knyttet til klagebehandling av saker om startlån undersøkt. Ombudsmannen hadde flere innvendinger mot Strands rutiner for klagesaksbehandling og ba kommunen endre disse, slik at de ble i samsvar med forvaltningsloven, kommuneloven og god forvaltningsskikk. Kommunen var enig i og tok til etterretning ombudsmannens uttalelse. En annen "kommunal" sak var av mer generell karakter og gjaldt nedleggelse av skoler og kommunenes saksbehandling ved beslutningene og forholdet til forvaltningslovens regler om forskrifter. Flere klager på nedleggelser av skoler viste at landets fylkesmenn tilsynelatende praktiserte regelverket forskjellig ved lovlighetskontrollen av kommunenes beslutninger. På denne bakgrunn tok ombudsmannen på generelt grunnlag opp med Kunnskapsdepartementet om og på hvilken måte en kommune må følge forvaltningslovens regler om forskrifter ved beslutning om å legge ned skoler. Departementet delte ombudsmannens oppfatning om at fylkesmennenes praksis var uensartet. På denne bakgrunn fant departementet grunn til å be Utdanningsdirektoratet utarbeide et nytt rundskriv til erstatning for det gamle. Av tidligere "kommunale" saker som Sivilombudsmannen har tatt opp på eget initiativ trekker Fliflet fram blant annet praktisering av offentlighet i Trondheim kommune og sosialhjelpsområdet i Kongsberg kommune. I forbindelse med den foran nevnte saken om Halden kommune uttalte stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap) seg kritisk til Sivilombudsmannens engasjement i saken. I Kommunal Rapport ble det referert at han mente at ombudsmannen hadde "blandet seg inn i noe han ikke har noe med", og at Forts. side 8 7

8 Forts. fra side 7 "han er på kanten av å blande seg inn i den politiske dragkampen mellom opposisjon og posisjon". I den samme artikkelen avviser ombudsmannen at han har gått ut over sitt mandat, men samtidig erkjennes det at Hansens innvendinger er relevante, og at de ble tatt med i vurderingen før ombudsmannen konkluderte i saken. Vi ba Fliflet utdype nærmere hva Sivilombudsmannen kan foreta av undersøkelser om generelle styringsmessige forhold i en kommune. Fliflet presiserer at det mest vanlige er å undersøke enkeltsaker, men han mener også det vil være innenfor ombudsmannens mandat å gjennomføre "systemkontroller" av konkrete områder. Under gitte forutsetninger ville det kunne være aktuelt for ombudsmannen å kommunisere med kommunens egne kontrollorganer i forbindelse med slike kontroller, selv om det som tidligere nevnt, sjelden eller aldri har vært aktuelt. Avslutning Kommunerevisorens tilmålte tid går mot slutten, og vi ber Fliflet reflektere litt rundt Sivilombudsmannens utvikling og utfordringer framover. Fliflet er svært opptatt av å spre informasjon om ombudsmannens virksomhet til borgerne. Ombudsmannen er på ingen måte arbeidsledig, men hvis virksomheten skal fylle den viktige rollen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal ha, er det avgjørende at den er godt kjent blant det brede lag av folket. En annen viktig premiss for virksomheten er at ombudsmannen lykkes med å formidle resultatene av sin virksomhet tilbake til de folkevalgte, som da i neste omgang kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp i de feil og mangler som blir avdekket. I realiteten er forvaltningen og ombudsmannen gjensidig avhengig av hverandre for å opprettholde nødvendig tillit fra borgerne. Fliflet er glad for at dette er og har vært gjeldende i hele hans periode som Sivilombudsmann. Han er også helt trygg på at ombudsmannen fortsatt vil fylle sin viktige rolle i et samfunn som preges av en økende grad av rettigheter og goder til borgerne, samtidig som forventningsgapet blir stadig tydeligere i ulike sammenhenger i forhold til forvaltningens leveranser og måloppnåelse. For nærmere informasjon om Sivilombudsmannen vises det til. QR-koder Med QR-koder kan du enkelt koble den fysiske verden med den digitale verden. Du skanner en slik kode ved hjelp av en App på din smarttelefon og sendes rett inn på den nettsiden du ønsker, uten at du trenger å taste inn eller huske en vanskelig nettadresse (URL).Vi har valgt å legge inn et par QR-koder i dette bladet. Disse finner du i annonsen nedenfor og på nest siste side. Aktuelle kurs nå: Faglig oppdatering og nettverksbygging! B.1.0 Intro kommuneregnskap sept Gardermoen Samling for kontrollutvalgssekretærer sept Gran på Hadeland A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon sept Gardermoen hvorfor og hvordan Nyhet! NKRFs Lederkonferanse okt Jevnaker A.3.10 Planlegging og gjennomføring av okt Gardermoen en forvaltningsrevisjon A.2.32 Intervjuteknikk okt Gardermoen C.1.7 Generell forvaltningsrett kommuner 2-3 nov Gardermoen Fagtreff for regnskapsrevisorer nov Gardermoen C.2.15 Spesiell forvaltningsrett kommuner nov Gardermoen B.2.2 Avslutning av kommuneregnskapet 7-8 des Gardermoen For nærmere informasjon: Se NKRFs nettsider, eller kontakt Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo Telefon

9 Valg av kontrollutvalg K O N T R O L L U T V A L G I høst skal det velges nye kommunestyrer og fylkesting, som i sin tur skal velge medlemmer av diverse kommunale organer, herunder kontrollutvalg. Det viste seg i 2007 at valgene av kontrollutvalg skapte problemer enkelte steder, og noen feil ble gjort. Kommunerevisoren bringer derfor her en artikkel om valg av kontrollutvalg. Av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver, NKRF Tilrådinger for styrket egenkontroll I desember 2009 avga en arbeidsgruppe som var nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. På dette grunnlaget har departementet utarbeidd et høringsnotat. Saksbehandlingen har imidlertid ikke kommet så langt at lovendringer er vedtatt. Enkelte av tilrådingene er av interesse i samband med valg av kontrollutvalg (heretter kalt KU), og det vil derfor likevel bli vist til disse i det følgende. Tidspunkt for valget Det første møtet i et nyvalgt kommunestyre og fylkesting kalles konstituerende, jf. kommuneloven (koml.) 17. I dette møtet skal formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører velges. Videre heter det: I møtet bør (kursivert av oss) det også velges medlemmer av kommunale eller fylkeskommunale nemnder, og ledere for disse hvis det ikke er overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har merket seg at en del kommuner ikke har valgt kontrollutvalg i det konstituerende møte og noen har valgt dette utvalget etter at andre nemnder er valgt. Dette har i noen kommuner ført til at man ikke har fått kabalen til å gå opp, og KU er valgt i strid med reglene om sammensetningen. Slike valg er opphevd som ulovlige av fylkesmannen i lovlighetskontroll. NKRF har derfor rådd til at KU ene blir valgt i det konstituerende møtet, og før valget av andre nemnder. Det samme har den nevnte arbeidsgruppa kommet til, og KRD gjør i høringsnotatet framlegg om følgende endring av koml. 17 nr. 2 tredje setning (endringer i kursiv): Når det er avgjort at valg som nevnt i første og annet punktum er gyldige, foretas valg av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller fylkesordfører og varaordførere, og kontrollutvalg for den nye valgperioden. Funksjonstiltredelsestidspunkt Ifølge koml. 17 nr. 3 andre setning trer andre folkevalgte organer (herunder KU) i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Organer som er valgt i det konstituerende møtet trer derfor i funksjon da, mens tilsvarende organ fra forrige periode sjølsagt trer ut av funksjon fra samme tidspunkt. For å tilpasse denne regelen til det framlegget som er nevnt i forrige avsnitt, har departementet i sitt høringsnotat gjort følgende framlegg til endring av 17 nr. 3 første setning: Kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møte. Valgmåte. Kjønnsmessig balanse KU velges på samme måte som andre kommunale nemnder, enten som forholdsvalg etter koml. 36 og 37 eller avtalevalg etter koml. 38a, og reglene i disse bestemmelsene om kjønnsmessig balanse gjelder også for KU. Det går ikke klart fram av lovteksten, men ved underhåndshenvendelse til KRD har vi fått opplyst at ved vurderinga om kravet til kjønnsmessig balanse er oppfylt, skal man se på valget av faste representanter og varamedlemmer hver for seg. Hvor mange medlemmer skal KU ha? Ifølge koml. 77 nr. 1 andre setning skal KU ha minst tre medlemmer. Spørsmålet er drøftet av arbeidsgruppa og departementet, og departementet sier bl.a.: Dess fleire medlemmer kontrollutvalet har, dess meir sannsynleg er det at (medlemmer av) utvalet set søkjelys på kritikkverdige forhold. Departementet gjør framlegg om følgende endring av bestemmelsen: Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Dette er, som nevnt, ennå ikke gjeldende rett, men NKRF rår for sin del til at det velges minst fem medlemmer. Dette vil gi flere partier mulighet for slikt innsyn som utvalget har rett til, samtidig som det vil bidra til å understreke utvalgets betydning. Regelverket inneholder ikke bestemmelser eller føringer om partitilknytning for leder/nestleder. Vi har imidlertid inntrykk av at leder ofte velges fra opposisjonen. Kommunesektorens etikkutvalg har nylig (juni 2011) anbefalt at opposisjonen har både flertallet og lederen i utvalget. Hvor mange varamedlemmer? Ifølge koml. 77 nr. 1 tredje setning skal det velges varamedlemmer til KU, men det sies ikke noe om hvor mange. Vi finner ikke noen andre bestemmelse i kommuneloven om antall varamedlemmer av kommunale organer enn bestemmelsene i 37 og 38a om valgoppgjøret. Etter 37 (om forholdsvalg) nr. 4 skal hver liste så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. I 38a (om avtalevalg) nr. 2 sies det mer ubestemt at innstillingen kan inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Ved underhåndshenvendelse til KRD har vi fått opplyst at ordet kan her er misvisende og skal leses som skal. Forts. side 10 9

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus 6. juni 2012

Stortingets ombudsmann for forvaltningen Seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus 6. juni 2012 Stortingets ombudsmann Seniorrådgiver Øystein Nore Nyhus 6. juni 2012 Oversikt 1. Hva er Sivilombudsmannen? 2. Ombudsmannens arbeidsområde 3. Hvordan arbeider ombudsmannen? 4. Klager på kommunalforvaltningen

Detaljer

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM

Bokmål. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet SOM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret - Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 12.10.2011 Tid: 18:00

Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret - Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 12.10.2011 Tid: 18:00 Side 1 av 16 Unjárgga gielda Nesseby kommune Møteinnkalling Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret - Konstituerende møte Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 12.10.2011 Tid: 18:00 Forfall meldes

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 16.januar 2012 Tid: Kl 11.30 Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE

STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE STRATEGINOTAT FOR KONTROLLUTVALGET I ENEBAKK KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er hjemlet i kommunelovens 77 med tilhørende forskrift om kontrollutvalg av 15.juni 2004. Kommunestyret har det overordnede

Detaljer

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet

Møte i kontrollutvalet 17.11.2011. Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet Møte i kontrollutvalet 17.11.2011 Tema: 1. Grunnleggande regelverk for kontrollutvalet 2. Kontrollutvalet si rolle i forhold til kommunestyret og administrasjonen, jamfør tilrådingar frå KRD 1. Regelverket

Detaljer

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget

NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget SAKSPROTOKOLL SAK 033/11 HØRINGSUTTALELSE FRA KONTROLLUTVALGET FORSLAG TIL ENDRINGAR I KOMMUNELOVA OG ENKELTE ANDRE LOVER (EIGENKONTROLLEN I KOMMUNNANE M.M)

Detaljer

Sivilombudsmannen Fagforbundet 5. september 2012

Sivilombudsmannen Fagforbundet 5. september 2012 Sivilombudsmannen Fagforbundet 5. september 2012 Sivilombudsmannen Hvem er ombudsmannen? Hva gjør ombudsmannen? Hvorfor skal man ta hensyn til hva han mener? Hva mener faktisk ombudsmannen? 1. Hvem er

Detaljer

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

kontrollsekretær (sign) Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 11. januar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Verdal kommune Kontrollutvalget

Verdal kommune Kontrollutvalget Verdal kommune Kontrollutvalget Fylkets Hus, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3 1.1 KONTROLLUTVALGETS HJEMMEL... 3

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg

Reglement Eidsvoll kontrollutvalg EIDSVOLL KOMMUNE Reglement Eidsvoll kontrollutvalg Opprettet 17.6.13 Dette reglementet inneholder Eidsvoll kommunes særskilte bestemmelser for kontrollutvalget. Innhold 1. INNLEDNING... 2 2. VALG OG SAMMENSETNING

Detaljer

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken

TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR. Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken TILSYN OG REVISJON I KOMMUNAL SEKTOR Bjørn Bråthen Bernt Frydenberg Ole Kristian Rogndokken 1 Innhold Forord...7 Kapittel 1 GENERELT OM KOMMUNAL VIRKSOMHET...11 1.1 Særtrekk ved kommunal sektor...11 1.2

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund

Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund KRDs arbeidsgruppe for vurdering av egenkontrollen i kommuner og fylkeskommuner Kontrollutvalg og revisor Ole Kristian Rogndokken Daglig leder Norges Kommunerevisorforbund Disposisjon Mandat Anbefalinger

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

1945 yrkesfaglig landssammenslutning serviceorgan revisjon av tilsyn med 600

1945 yrkesfaglig landssammenslutning serviceorgan revisjon av tilsyn med 600 Vårt virkeområde NKRF ble stiftet i 1945 og er en yrkesfaglig landssammenslutning og et serviceorgan som er åpen for alle (ansatte og virksomheter) som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE TID: 16.11.2010 kl. 1600 STED: DOKKA BARNESKOLE Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2013

Kontrollutvalgets årsplan for 2013 HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2013 Vedtatt av kontrollutvalget sak 035/12 den 26. november 2012 Fylkets hus Postboks 2564 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no

Detaljer

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset

SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset SNÅSA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Onsdag 5.mai 2010 TID: Kl. 18.30 STED: Møterom Herredshuset Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09

Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 Reglement for formannskapet og utvalgene Vedtatt i k-sak 09/02 av 25.02.09 For saksbehandlingen i formannskapet, bygningsrådet og driftsutvalget gjelder reglene i kommuneloven med følgende utfyllende bestemmelser:

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2011 LILLESAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2011 1. Bakgrunn Lillesand kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

Kontrollutvalget i Evenes kommune

Kontrollutvalget i Evenes kommune Kontrollutvalget i Evenes kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 25. april 2008, kl. 14.00 ved rådhuset i Evenes. Sakskart Sak 05/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 15. februar 2008. Sak

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune. Ekstraordinært møte Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune Ekstraordinært møte Arkivsak: 11/100-3 Møtedato/tid: 21.03.2011, kl. 12:00 Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Deltagere: Geir Rostad (leder) Eldbjørg

Detaljer

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon

Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Tilsyn og kontroll Kontrollutvalg Revisjon Folkevalgtopplæring Selbu 25. november 2011 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør Disposisjon Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll

Detaljer

Antikorrupsjon i kommunene

Antikorrupsjon i kommunene Antikorrupsjon i kommunene Kontrollutvalgskonferansen 7. februar 2013 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no Etablert 1993, sekretariat i Berlin, avdelinger i over

Detaljer

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Innkalling til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal Til kontrollutvalgene i Hallingdal Fellesmøte 2/2013 På vegne av utvalgslederne innkalles det med dette til felles kontrollutvalgsmøte i Hallingdal

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2010 ARENDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2010 1. Bakgrunn Arendal kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for bystyret

Detaljer

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS

Kommunal egenkontroll. Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver. Fellessamling Mosjøen 12.01.2015. 2014 Deloitte AS Kommunal egenkontroll Kontrollaktørenes roller, ansvar og oppgaver Fellessamling Mosjøen 12.01.2015 Om Deloitte Deloitte er en virksomhet med 1200 ansatte som arbeider i hovedsak med revisjon, evaluering

Detaljer

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5

66/15 VALG 2015... 2 67/15 VALG AV FORMANNSKAP FOR 2015-2019... 3 68/15 VALG AV ORDFØRER FOR 2015-2019... 5 KRØDSHERAD KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 22.10.2015 Tid: ca kl 20:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32 15 00 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte:

Bamble kommune. kontrollutvalget. Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015. Bamble kommune - kontrollutvalget. Det kalles med dette inn til møte: Vår ref. 15/291-2 033 /BOSL Medlemmer og varamedlemmer Dato 03.03.2015 Bamble kommune - Det kalles med dette inn til møte: Dato: 10.03.2015 Tid: 13:00-15:00 MERK TIDEN! Sted: Rådhuset, møterom Synken Dersom

Detaljer

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET

REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET REGLEMENT FOR KOMMUNESTYRET Vedtatt av kommunestyret 19. juni 2003, sak 0031/2003. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 28. oktober 2004, sak 0111/04. Endringer vedtatt i kommunestyremøtet 30. august

Detaljer

Kontrollutvalgets årsmelding 2015

Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Aust-Agder Fylkeskommune Kontrollutvalgets årsmelding 2015 Temark Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS 1. INNLEDNING Kontrollutvalget avgir med dette en samlet årsmelding for 2015. Denne skal

Detaljer

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen

Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for åstyrke egenkontrollen Martin Hill Oppegaard, sekretær for arbeidsgruppen (KRD) NKRFs fagkonferanse 2009, Arendal Hva er egenkontrollen? Kontrollutvalget folkevalgt

Detaljer

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING

TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Sivilombudsmann Arne Fliflet Stortingets ombudsmann for forvaltningen S OM Sak: 2007/2195 TILSETTING AV RÅDMANN - MANGLENDE UTLYSING Saken gjelder spørsmålet om stillingen som rådmann skulle ha vært offentlig

Detaljer

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper

Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Åpenhet i selskapsrapportering undersøkelse av 50 norske børsnoterte selskaper Funn og anbefalinger Transparency International Norge Guro Slettemark, generalsekretær www.transparency.no Transparency International

Detaljer

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune

Årsplan 2016. Kontrollutvalget i Asker kommune Kontrollutvalgets utarbeider hvert år en årsplan. Planen angir hovedmålene for kontrollutvalgets arbeid, og inneholder en strategi for hvordan utvalget ønsker å ivareta oppgavene sine. Planen inneholder

Detaljer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer

Kommuneloven 42. Godtgjøringer Kommuneloven 42. Godtgjøringer Bakgrunnen for godtgjøringer Politisk innsats var lenge en form for samfunnsengasjement som uten store problemer kunne innpasses i yrkes- og fritidsvirksomhet. Slik vil det

Detaljer

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

1.varamedlem møter fast, øvrige møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. RØYRVIK KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 13. oktober 2010 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Røyrvik kommune, møterom NAV De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.

MØTEINNKALLING. Varamedlemmer, til orientering Ordfører Rådmann Oppdragsansvarlig revisor. : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17. MØTEINNKALLING Utvalg : KONTROLLUTVALGET Møtedato : 11.02.2008 kl. 17.00 Møtested : Hølonda Sykehjem Sakliste: SAK 1/2008 GODKJENNING AV MØTEBOK SAK 2/2008 REFERATSAKER SAK 3/2008 RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Detaljer

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30.

NBNB! Det vil bli fotografering før møtet, så alle bes møte senest kl. 17.30. Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Dere innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.10.2015 Tid: 18:00 NBNB! Det vil bli

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. torsdag 03. mai 2007 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte torsdag 03. mai 2007 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Fr. Selmers vei 2 Kart I Sak Side 49/07 Rapport 6/2007 Økonomisk forvaltning av

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 25.09.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

Kontrollutvalget. Informasjons- og kommunikasjonsstrategi NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget Kontrollutvalget Informasjons- og kommunikasjonsstrategi Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Samarbeidsformer og verktøyutvikling

Samarbeidsformer og verktøyutvikling Samarbeidsformer og verktøyutvikling Partnerforum 13. juni 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no TIs visjon: En verden hvor myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn

Detaljer

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner.

2/2015 Kontrollutvalgets årsrapport for 2014. 3/2015 Rapportering fra Romerike Revisjon IKS. 4/2015 Referater, orienteringer og diskusjoner. Møtebok Sted: Hurdal sykehjem, møterom. Tid: Fredag 30.01.2015 kl. 08.00 12:15. Tilstede Arne Solsrud (leder) medlemmer Jorunn Larsen Glosli (nestleder) Tilstede varamedlemmer Forfall Geir Mosteid Andre

Detaljer

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS

KONTROLLUTVALGET. Daglig leder Nina Neset, Romerike Revisjon IKS Rådgiver Kjell Nordengen, Romerike kontrollutvalgssekretariat IKS Møtebok Tid Onsdag 26. november 2014, kl. 08.00 Sted Rælingen rådhus, møterom Bjørnholt Tilstede Torbjørn Øgle Rud, leder medlemmer Herbjørn Karlsen, nestleder Yngve Halvorsen Anne Grethe Mathisen Tilstede

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. FLATANGER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18.02.2015 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Møterom II, Flatanger Rådhus De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE

REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL FOLKEVALGTE I SNÅSA KOMMUNE Fastsatt av Snåsa kommunestyre i møte den 27/2-1997, sak 17/97, i medhold av 41-43 i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner.

Detaljer

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Kontrollutvalget i Tysfjord kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte tirsdag den 29. april 2008, kl. 13.00 ved rådhuset i Tysfjord. Sakskart Sak 07/08 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 26. mars 2008.

Detaljer

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.)

(Kriminelle forhold må klager anmelde til politiet. Bare domstolene kan ilegge erstatninger.) NGFs behandling av klager 1. Generelt 1.1 Hvordan klage Dersom en klient av en gestaltterapeut som er medlem av NGF mener gestaltterapeuten har brutt NGFs etiske prinsipper eller vedtekter, kan klienten

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009

KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 1 KONTROLLUTVALGET I ÅS KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 2 1. KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr.

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007

KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 KONTROLLUTVALGET I SKI KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2007 1 KONTROLLUTVALGETS OPPGAVER 1.1 Kommuneloven 77 Bestemmelsen om at kommunen skal ha kontrollutvalg er tatt inn i kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

DET SKJER IKKE HER! Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren

DET SKJER IKKE HER! Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren DET SKJER IKKE HER! Antikorrupsjonsarbeid i kommunesektoren Lier kommune - Folkevalgtopplæringen 29. Og 30. januar 2012 Transparency International Norge Guro Slettemark generalsekretær www.transparency.no

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget

Notodden kommune. Kontrollutvalget. Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014. Notodden kommune - kontrollutvalget Vår ref. 14/224-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 30.04.2014 Notodden kommune - kontrollutvalget Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 08.05.2014 Tid: 09.00 13.00 Sted: Notodden kommunehus,

Detaljer

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune

Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for. Sør-Trøndelag fylkeskommune Varsling etter Arbeidsmiljøloven og retningslinjer for Sør-Trøndelag fylkeskommune SØR- TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Varslerproblematikken ble satt på dagsorden våren 2005 med bl.a. krav om lovvern mot represalier

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. SAKLISTE STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Onsdag 26. august 2015 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets hus, møterom Setra, 2.et. De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE

UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE UTSIRA KOMMUNE KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2010 KONTROLLUTVALGET UTSIRA KOMMUNE 1. INNLEDNING Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med den

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065

LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Mandag 14. februar 2011 Tid: Kl. 10:00 Sted: Levanger rådhus, møterom 1065 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Etikk og integritet i kommunene

Etikk og integritet i kommunene Etikk og integritet i kommunene Kommunestyret i Asker 21. januar 2014 Transparency International Norge Tor Dølvik spesialrådgiver www.transparency.no «Åpenhet - troverdighet - gjensidig respekt» ISO-sertifisert:

Detaljer

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012

PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012 1 DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget PROTOKOLL KONTROLLUTVALGETS MØTE 22. FEBRUAR 2012 Til stede: Medlemmer : Varamedlemmer : Forfall : Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath (H),

Detaljer

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge

Lovlighetskontroll i kommunestyresak 84 / 13 budsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 - klagen tas ikke til følge FYLKESMANNEN I FINNMARK Justis- og samfunnsavdeling FINNMARKKU FYLKKAMANNI Justiisa- ja servodatossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 3 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 2014/51 18.06.2014

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 26. februar 2013 Møtetid: Kl. 08.30 (mrk tida) Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Årsmelding tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas for kontrollutvalgets

Detaljer

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE

REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REGLEMENT FOR DØNNA KOMMUNESTYRE REVIDERT JUNI 2012. 1 1 KOMMUNESTYRETS VIRKEOMRÅDE. Kommunestyret er kommunens øverste organ. Kommunestyret vedtar kommuneplan, økonomiplan, sektorplaner og årsbudsjett.

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Tinn kommune Kontrollutvalget

Tinn kommune Kontrollutvalget Tinn kommune Kontrollutvalget Møteprotokoll fra Tinn kommune - kontrollutvalget Møtedato: 01.03.2011 Møtested: Møteleder: Formannskapsalen Ingar Hovden Forfall: Medlem Jorunn Elnes Meldt forfall Varamedlem

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune

Møtebok for kontrollutvalget i Øystre Slidre kommune Til Møte 02/ 2016 Sak 11/ 2015 (forts) Sak 03/2016 04/2016 MØTEBOK FOR KONTROLLUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, Heggenes Møtedato: Tirsdag 08.03. 2016 Møtetidspunkt: Kl. 10.00-14.30 Følgende deltok

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet

1 Habilitetskrav og avgjørelse av habilitetsspørsmålet. 1.1 Regler om absolutt inhabilitet Bestemmelser om habilitet og tillit i Norges forskningsråd Dokumentnr: 2-4-2 Dokumentansvarlig Godkjent av Dato Alf-Erlend Vaskinn Adm. direktør 01.09.03; Rev. 2 Hensikt Dokumentet gir retningslinjer for

Detaljer

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling

Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat. FKTs Sekretariatssamling Evaluering av kontrollutvalg og kontrollutvalgssekretariat FKTs Sekretariatssamling Scandic Oslo City, 12. mars 2015 Bire Bjørkelo, Director i Deloitte Agenda Planlegging av forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Detaljer

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk

Valg av forliksrådsmedlemmer våren/høsten 2016 - orientering om gjeldende regelverk Deres ref.: Vår dato: 19.06.2015 Vår ref.: 2015/7741 Arkivnr.: 752 Kommunene i Rogaland Postadresse: Postboks 59 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger T: 51 56 87 00 F: 51 52

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 22. november 2011 kl 16.30. Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 22. november 2011 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 I tillegg til saksdokumentene følger i tilknytning til sakene

Detaljer

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte

REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015. med forbehold om godkjenning i neste møte DRAMMEN KOMMUNE Kontrollutvalget REFERAT KONTROLLUTVALGETS MØTE 20. JANUAR 2015 med forbehold om godkjenning i neste møte Til stede: Medlemmer: Leder Arne Martinsen (AP), Patricia Emeci (SV), Tore E. Brath

Detaljer

Håndbok for Eidsberg kommune Del C

Håndbok for Eidsberg kommune Del C Håndbok for Eidsberg kommune Del C Interkommunalt samarbeid, andre rådsorganer Vedtatt i kommunestyret 20. juni 2013 K.sak 64/13 Innholdsfortegnelse: Innhold 1 REGLEMENT FOR EIDSBERG KOMMUNES REPRESENTANTER

Detaljer