Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunerevisoren. På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge. Les mer om: www.nkrf.no"

Transkript

1 Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr årgang Les mer om: På besøk hos Sivilombudsmannen Valg av kontrollutvalg Transparency International Norge

2 F O R B U N D S L E D E R E N Godt valg! Et valg står for døren, og erfaringsmessig vil det innebære en betydelig utskifting av medlemmer i kontrollutvalgene. En for sterk utskifting kan være problematisk fordi det er behov for kontinuitet og erfaring hos de som skal drive med demokratisk kontroll og tilsyn i kommunesektoren. Kontrollutvalget er en vesentlig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. Med unntak av ordførervervet tør jeg våge påstanden om at det er ingen andre verv i kommunen som gir slik oversikt og innsikt i den samlede kommunale virksomheten. Kontrollutvalgets oppgave er å føre tilsyn med hele kommuneforvaltningen og alle organ underlagt kommunestyret. Et godt fungerende kontrollutvalg er viktig for å beholde tilliten til kommunal forvaltning. Stor utskiftingsgrad av kontrollutvalgsmedlemmer har sikkert mange årsaker, og fra kontrollutvalgssekretariatene og revisjonssiden må vi akseptere at slik er det. Desto viktigere blir det at apparatet som skal betjene utvalget, er robust og har faglig styrke. En undersøkelse gjennomført blant deltakerne på NKRFs kontrollutvalgskonferanse i februar i år tyder på at et godt fungerende kontrollutvalgssekretariat er en av de viktigste faktorene for at kontrollutvalgene skal lykkes i sin jobb. I en situasjon der det er stor utskifting av kontrollutvalgsmedlemmene vil sekretariatet og revisjonen være kontinuitetsbærerne. Det er derfor viktig at sekretariats- og revisjonsordningene er robuste og faglig sterke, slik at de både kan informere nye utvalg og bistå utvalgene i det planarbeidet som skal til for å gjøre gode vurderinger på hva tilsynsaktiviteten bør fokusere på i den nye valgperioden. Kontrollutvalget er en vesentlig forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati. har ordet Erfaring har også vist at opplærings- og informasjonsbehovet om kontrollutvalgets rolle og oppgaver er stort, både for utvalget selv og for kommunestyret. Uavhengig av folkevalgtopplæringen som tilbys i begynnelsen av valgperioden, kan det være fornuftig å bruke kommunens egne krefter, sekretærer og revisorer til å holde egne orienteringer i kommunestyret og utvalg. Kommunaldepartementet har for tiden ute en høring om oppfølgingstiltak av arbeidsgruppen (Gram-utvalget) som kom med 85 forslag for å bedre egenkontrollen i kommunene. I det utsendte høringsnotatet er det foreslått å velge kontroll-utvalget på det konstituer-ende møtet og at antallet medlemmer i utvalget økes fra minimum tre til fem medlemmer. Jeg synes begge forslagene er gode. Valg av kontrollutvalg på det konstituerende møtet vil forhindre at alle representantene i kommunestyrene/fylkestingene er valgt inn i andre posisjoner, noe som i praksis ekskluderer dem fra valg til kontrollutvalget. Det er også en del erfaring som viser at et utvalg på tre medlemmer blir veldig sårbart, dersom det er et forfall vil leder av utvalget i realiteten kunne avgjøre alle saker. Forslagene i høringssaken får i seg selv ingen betydning for valg av kontrollutvalg i høst, men jeg håper kommunene og fylkeskommunene vil følge Kvalitetskontrollen er en av de absolutt viktigste oppgavene for NKRF som interesseorganisasjon. de gode forslagene som ligger i høringsutkastet, selv om de ennå ikke er vedtatt av Stortinget. I forrige nummer av Kommunerevisoren kommenterte jeg så vidt det ovenfor omtalte høringsutkastet fra KRD. Når dette leses vil NKRF være i ferd med å oppsummere innspillene fra bedriftsmedlemmer, komiteer og lokalforeninger. Jeg vil imidlertid få peke på betydningen av at det blir lagt press på departementet til å ta tak i tre viktige forhold som ikke er tatt med i høringsutkastet - spørsmålene knyttet til revisors taushetsplikt, utsatt offentlighet og revisors oppfølging av kommunens interne kontroll. Det tar tid å endre lov og forskrift, så dersom disse forholdene ikke tas opp nå, vil det fort gå ytterligere år før spørsmålene blir avklart. Vi får i dette nummeret av Kommunerevisoren innblikk i resultatene fra NKRFs kvalitetskontroll i 2010, og nytteverdien i læringseffekten som ligger i vår selvpålagte kvalitetskontrollordning for medlemmene. Det er viktig for meg å understreke at det er viktig å bruke erfaringene fra kontrollene til å bedre kvalitetsarbeidet blant NKRFs medlemmer, og til å arbeide målrettet der kontrollen avdekker svakheter. Jeg er glad for at vi har en velfungerende kontrollordning, og at avvik blir tatt på alvor og nødvendige tiltak iverksettes. Kvalitetskontrollen er en av de absolutt viktigste oppgavene for NKRF som interesseorganisasjon. Per Olav Nilsen, styreleder 2

3 I N N H O L D 25 år siden... Av Torbjørn Olsen Vi har tidligere nevnt en arbeidsgruppe som ble nedsatt for å vurdere edb-revisjon i hele Kommunedata(KD)-fellesskapet og der Reidar Enger og Odd H. Gran var forbundets representanter. Utvalget hadde avgitt sin rapport, og forbundsstyret hadde sendt den ut på høring til fylkesforeningene med frist til 31. august. Om formålet med edb-revisjon het det i rapporten: De aller fleste norske kommuner og fylkeskommuner benytter i dag edb i sin databehandling som oftest via en KD-sentral. Det som særpreger denne type databehandling er at selve bearbeidingen er knyttet til programmer og edb-utstyr. For å utøve kontroll av slik programutvikling og den maskinelle drift, kreves det spesialkompetanse. En kommunerevisor har i dag, i kraft av sin instruks, plikt på seg til å revidere også den edb-messige del av databehandlingen. Skulle de instruksfestede krav oppfylles ville det bety at alle kommunerevisorer måtte erverve seg en relativt omfattende edb-kompetanse og ikke minst ville mange utføre det samme revisjonsarbeidet. I praksis er ikke dette gjennomførbart og det har meldt seg et behov for en ny type revisorer, såkalte edb-revisorer. Disse vil ha nødvendig spesialkompetanse og vil være kommunerevisorens forlengede arm inn i edb-systemene og driften rundt disse. Rapporten om servicekontor hadde vært sendt fylkesforeningene til høring. De fleste fylkesforeningene hadde kommet med sine uttalelser som var sendt forbundsstyrets medlemmer på forhånd. - Uttalelsene viste at det stort sett var enighet om behovet for en slik funksjon, men flere reiste tvil om mulighetene for å gjennomføre ordningen med de foreslåtte inntektskilder. Forbundslederen har ordet... 2 Kommunerevisoren for 25 år siden... 3 På besøk hos Sivilombudsmannen av Bjørn Bråthen, seniorrådgiver, NKRF... 4 Aktuelle kurs nå... 8 Valg av kontrollutvalg av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver, NKRF... 9 Transparency International Norge intervju med generalsekretær Guro Slettemark av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, NKRF Kvalitetskontroll 2010 og veien videre av Anne Hagen Stridsklev, forvaltningsrevsor, Telemark kommunerevisjon IKS og medlem av NKRFs kvalitetskontrollkomite Stiftelser og stiftelsesformen av seniorrådgiver Tom S. B. Plünnecke og seniorrådgiver Terje Gjertsen, Stiftelsestilsynet Med rett til å varsle av forskningsleder Sissel Trygstad, Fafo Regnskapsavleggelse og revisjonsberetninger for 2010 av Knut Erik Lie, seniorrådgiver, NKRF Saken ble foreløpig drøftet i forbundsstyrets møte 11. mai uten at det ble trukket noen entydig konklusjon. I Bjugn kommune i Sør-Trøndelag hadde distriktsrevisor Roald Hoddø for inntektsårene1982 og 1983 blitt skattlagt for deler av mottatt bilgodtgjørelse som om det var kjøring mellom hjem og arbeidssted. Hoddø hadde i stevning reist spørsmål om å få prøvet gyldigheten av likningen. I herredsrettens domsslutning het det: 1. Likningen av Roald Hoddø til Bjugn kommune for inntektsårene 1982 og 1983 oppheves. Forsidebilde: Sivilombudsmann Arne Fliflet. 2. Bjugn kommune dømmes til å erstatte Roald Hoddøs saksomkostninger ved advokat Tor Backer, Steinkjer med kr ,40. Dommen ble ikke anket! 3

4 J U S På besøk hos Sivilombudsmannen Av seniorrådgiver Bjørn Bråthen, NKRF Sivilombudsmannen, eller Stortingets ombudsmann for forvaltningen, som er den formelle benevnelsen, er hjemlet i Grunnloven 75 l. Virksomheten er regulert i en egen lov om Stortingets ombudsmann for forvaltningen av 22. juni 1962 (sivilombudsmannsloven), og den kan dermed markere sitt 50-årsjubileum ved inngangen til Det er i tillegg fastsatt en egen instruks fra 19. februar 1980 og dessuten finnes en orientering om Sivilombudsmannens oppgaver og virksomhet av 1. januar Det er Stortinget som velger Sivilombudsmann. Valget gjelder for fire år fra 1. januar året etter stortingsvalget. Ombudsmannen må fylle vilkårene for å være høyesterettsdommer og kan ikke være medlem av Stortinget. Sivilombudsmann Arne Fliflet, som er høyesterettsadvokat, har bekledd vervet fra1990, og det vil si at han siden har blitt gjenvalgt hele fem ganger, sist i For ytterligere å sikre legitimiteten i den parlamentariske kontrollen av forvaltningen blir kontorsjefene hos ombudsmannen tilsatt av Sivilombudsmannens oppgave er å undersøke og uttale seg på rettslig grunnlag om offentlige myndigheter har handlet feil eller begått urett mot borgerne. Stortingets presidentskap. Se nærmere omtale av organiseringen nedenfor. Arbeidsområde og oppgaver Sivilombudsmannens oppgave er å undersøke og uttale seg på rettslig grunnlag om offentlige myndigheter har handlet feil eller begått urett mot borgerne. Det aller meste av offentlig virksomhet og av den offentlige forvaltningen kan kontrolleres og overprøves. Kontrollen omfatter også om myndighetene har respektert og sikret menneskerettighetene, og om saksbehandlingen har vært i samsvar med god forvaltningsskikk. Borgerperspektivet er sentralt i loven, som benytter omtalen "den enkelte borger". Et interessant spørsmål sett fra kommunesektoren er om ombudsmannens saksområde er avgrenset til urett mot personer, eller om Sivilombudsmann Arne Fliflet. 4 KOMMUNEREVISOREN 4/11

5 det også omfatter at statlig forvaltning har øvd urett mot kommuner, som det finnes eksempler på. Ifølge Fliflet er det mest nærliggende å tenke på eventuell urett øvd mot en større gruppe borgere i en kommune, men ombudsmannen kan også vurdere kontroll særskilt i forhold til enkeltkommuner eller kanskje mer sannsynlig i forhold til hele eller deler av kommunesektoren. Fliflet trekker her fram utfordringene som knytter seg til lovregulerte rettigheter som kommunene skal ivareta overfor den enkelte borger. Det finnes nok mer enn et eksempel på at Stortinget etter først å ha vedtatt rettigheter, i ettertid har endret de økonomiske rammebetingelsene for kommunenes mulighet til å oppfylle slike rettigheter overfor sine borgere. Et interessant aspekt for Kommunerevisorens lesere når det gjelder ombudsmannens arbeidsområde, er unntaket for Riksrevisjonens virksomhet. På direkte spørsmål svarer Fliflet at han mener det ikke er relevant med et tilsvarende unntak for kontrollutvalgets og revisjonens virksomhet, når det gjelder den kommunale forvaltningen. Under gitte omstendigheter mener han sågar at Sivilombudsmannen kan undersøke og uttalelse seg om virksomheten i et kontrollutvalg. Han understreker imidlertid at dette aldri har vært aktuelt, og at sannsynligheten for at det vil skje vel også er liten. Fliflet kan heller ikke huske at det har vært særskilt dialog mellom ombudsmannen og kommunens egne kontrollorganer i noen konkrete saker. Han forteller imidlertid at ombudsmannen har sporadisk kontakt med Riksrevisjonen. Blant annet kan resultatene fra ulike forvaltningsrevisjoner være av interesse for ombudsmannens virksomhet. For øvrig er Fliflet snar til å påpeke at Sivilombudsmannen inngår i Riksrevisjonens oppdragsportefølje. Undersøkelsene til ombudsmannen blir først og fremst gjort på grunnlag av klager fra enkeltpersoner, organisasjoner eller andre juridiske personer. Undersøkelser kan også settes i verk av eget tiltak, det vil si uten at noen har kommet med en konkret klage. Knappe ressurser hos ombudsmannen gir imidlertid ikke rom for mange slike saker. I 2010 viser årsmeldingen et omfang på 35 saker i denne kategorien, herav noen "kommunale" som er nærmere omtalt nedenfor. Ifølge Fliflet er bakgrunnen for at saker tas opp av eget tiltak, vanligvis at han i forbindelse med behandlingen av en klagesak har fått kjennskap til forhold i forvaltningen som det kan være grunn til å ta opp særskilt. Dersom det kommer inn flere klager som gjelder samme type forhold, kan det også være mer praktisk å ta saken opp med forvaltningen på generelt grunnlag framfor å forfølge de konkrete enkeltsakene. Det kan også være at opplysninger fra publikum, eller forhold som omtales i media, gir grunn til å ta opp en sak på eget initiativ uten at noen har fremmet en konkret klage. Fliflet sier imidlertid at det siste skjer mer unntaksvis. Sivilombudsmannen kan si sin mening i sakene som er undersøkt, men kan ikke fatte vedtak som er rettslig bindende. Myndighetene pleier imidlertid å rette seg etter det ombudsmannen har uttalt, sier Fliflet. Et aktuelt spørsmål i den forbindelse er om det kan sies at ombudsmannens uttalelser i visse tilfeller kan være av rettsskapende karakter? Fliflet mener dette i liten grad er tilfelle, men han framhever derimot at hans uttalelser får betydning både for forvaltningens praksis og for domsavgjørelser. Det er ikke bare avgjørelser i forvaltningen som kan undersøkes og overprøves, men også myndighetenes handlemåte, unnlatelser de har gjort seg skyldige i, og andre forhold knyttet til forvaltningens virksomhet. Når forvaltningen ikke svarer på skriftlige henvendelser, når saksbehandlingen drar ut i tid, eller når tjenestemenn i forvaltningen oppfører seg på en uhøvisk eller krenkende måte, kan borgerne klage til ombudsmannen. Å klage til ombudsmannen er en praktisk og billig måte å få en nøytral og objektiv rettslig undersøkelse og vurdering av sin sak på, eller av det problemet borgerne har med offentlige myndigheter. Undersøkelsene kan være et nyttig og praktisk alternativ til å måtte gå til domstolene. Det er også viktig at den enkelte kan klage til ombudsmannen på egen hånd, uten å bruke sakkyndig hjelp, for eksempel advokat. Undersøkelsene til ombudsmannen blir først og fremst gjort på grunnlag av klager fra enkeltpersoner, organisasjoner eller andre juridiske personer. Ved Sivilombudsmannens kontor arbeider det mer enn 30 jurister og et administrativt støtteapparat på i overkant av 10 personer. Kontoret er inndelt i fem avdelinger med ansvar for hver sine fagområder og ledes av de foran nevnte kontorsjefene (se fig 1). Sivilombudsmannen går personlig gjennom klagene som kommer inn og tar standpunkt i alle saker som blir tatt opp med forvaltningen, også, etter forholdene, i saker som blir avsluttet uten nærmere undersøkelser. Det er kun i klagesaker som åpenbart ikke kan føre fram, at de fem kontorsjefene har fullmakt til å avslutte sakene. I tillegg til å behandle klager, som er nærmere omtalt nedenfor, bruker Sivilombudsmannen mye ressurser på veiledning. Fliflet Forts. side 6 SIVILOMBUDSMANNEN 1. avdeling Trygd Skatt Toll Merverdiavgift Statlige særavgifter Konkurranseforhold 2. avdeling Utlendingssaker Fengselsforhold Sykehus og helse Politi Påtaleforhold 3. avdeling Barnevern Barnehager Bostøtte Erstatningsordninger Familie og person Fiske og fangst Fri rettshjelp Skoler og universiteter Sosiale tjenester Veitrafikk Studiefinansiering 4. avdeling Bygg og plan Forurensning Fredning og vern Kart og deling Landbruk Naturskade Refusjon og erstatning 5. avdeling Offentlighet og innsyn Tilsetting og tjenesteforhold Løyve og næring Kommunale avgifter Kommunikasjon Offentlige registre Offentlige innkjøp Sjøfart og luftfart Administrativ enhet Personal Økonomi Arkiv Bibliotek Resepsjon Kontortjenester IT Web Generell drift Fig 1: Oversikt over avdelingsinndelingen og saksområdene 5

6 Forts. fra side 5 er synlig stolt av ombudsmannens relativt nyoppgraderte nettsider hvor det er lagt ned mye arbeid for å gi borgerne fyldig og lett tilgjengelige informasjon og praktisk veiledning om hvordan man skal forholde seg og gå fram hvis man mener seg berettiget til å klage sin urett. Veiledning over telefon er også mye brukt. Over 2000 generelle telefonforespørsler er registrert i Fliflet sier det er viktig å ivareta det personlige elementet som skal ligge i ombudsmannsordningen. Klager og klagebehandling I 2010 kom det inn i underkant av 3000 klager til Sivilombudsmannen. Det er en økning på nærmere 10 % i forhold til i 2009 og nærmere 20 % i forhold til i Av de innkomne klagene i fjor ble nesten halvparten avvist på formelt grunnlag. Dersom en anke- eller klagemulighet i forvaltningen ikke er benyttet, eller klagen for øvrig ikke tidligere er tatt opp med forvaltningen, blir en klage også vanligvis avvist. Av de avviste klagene i 2010 var 44 % i denne kategorien. Bakgrunnen for slik avvisning er at ombudsmannens kontroll som hovedregel skal være etterfølgende. Forvaltningen må med andre ord selv først få anledning til å behandle og avgjøre det spørsmålet klagen gjelder. Klager vil som hovedregel også bli avvist dersom de innkommer etter tidsfristen for å klage til ombudsmannen, som innebærer at de må være framsatt senest innen ett år etter at tjenestehandlingen eller forholdet det klages over, ble utført eller opphørte. I 2010 var 5 % av de avviste klagene i denne kategorien. Fliflet forteller at det er innenfor områdene sosialhjelp, plan- og bygningssaker, innsynsrett og åpenhet andelen klager er størst i kommunesektoren. Dersom en klage kan behandles, er første skritt for ombudsmannen å innhente sakens dokumenter fra forvaltningen. Klagen, saksdokumentene som klageren har sendt inn og forvaltningens saksdokumenter blir deretter gjennomgått. Siktemålet i denne innledende fasen er å finne ut om det er noe som tyder på at det kan være gjort feil eller urett mot den som har klaget. Det er slik sett riktig å si at alle klager blir undersøkt. Men det som blir framført i klagen, og det som framgår av saksdokumentene, avgjør omfanget av Fig 2: Oversikt over saksgangen og veiledende saksbehandlingstid hos ombudsmannen. undersøkelsen og ombudsmannens videre behandling av saken. Det vil også bli vurdert om det er tilstrekkelig grunn til å behandle klagen. Selv om det blir konstatert at det er gjort feil, bør feilen være av en slik karakter at det kan være grunn til å påtale den. Av de sakene som ble tatt opp til nærmere undersøkelse i 2010 (ca. 1500), ble i overkant av 70 % avsluttet etter en gjennomgang av klagen og saksdokumentene som forvaltningen hadde sendt inn, men uten at saken ellers ble lagt fram for eller tatt opp med forvaltningen. I underkant av 70 % av disse sakene viste det seg, etter en gjennomgang av klagen og saksdokumentene, at klagen opplagt ikke kunne føre fram. I de resterende sakene, som i hovedsak gjaldt lang saksbehandlingstid eller manglende svar fra forvaltningen, var en telefon til forvaltningen nok til å ordne opp i saken. Av de innkomne klagene i 2010 endte 155 med en eller annen form for kritikk eller oppfordring til forvaltningen. Dette er en nedgang fra 2009 på mer enn 25 %. Sivilombudsmannen kan i henhold til loven "uttale sin mening om saken". Han kan påpeke at det er gjort feil i saksbehandlingen eller rettsanvendelsen, og gi uttrykk for at en avgjørelse må regnes som ugyldig, klart urimelig eller i strid med god forvaltningsskikk. 6

7 Dessuten kan ombudsmannen gi uttrykk for at det bør ytes erstatning dersom forvaltningen har gjort feil som tilsier det. Viktig er det også at ombudsmannen kan påpeke at det knytter seg tvil til forhold av betydning ved avgjørelser som det er klaget på. Slik tvil kan gjelde både faktiske og rettslige forhold. Når Sivilombudsmannen mener at det er handlet feil eller gjort urett, ber han normalt forvaltningen om å vurdere eller behandle den aktuelle saken på nytt. Erfaringen viser at forvaltningen følger slike oppfordringer. Vanligvis legger forvaltningen også til grunn de oppfatningene Sivilombudsmannen gir uttrykk for. Hovedinntrykket til Fliflet er at forvaltningen retter seg lojalt etter det ombudsmannen ber om. Når forvaltningen ikke retter seg etter dette, kan ombudsmannen råde borgeren til å reise sak for domstolene. Konsekvensen av dette er at borgeren har krav på fri sakførsel i henhold til rettshjelplova. I 2010 var det kun én sak som ga Sivilombudsmannen grunnlag for å tilrå søksmål. Saksbehandlingen hos ombudsmannen er skriftlig, og undersøkelsene baserer seg i all hovedsak på en gjennomgang av forvaltningens saksdokumenter. Det er derfor avgjørende for en reell og effektiv kontroll med forvaltningen at ombudsmannen har tilgang til alle relevante saksdokumenter. Ombudsmannen er i loven gitt rett til å innhente fra forvaltningen de dokumenter og opplysninger "han trenger for å kunne utføre sitt verv". Bestemmelsen er naturlig nok sentral for ombudsmannens virksomhet. I tillegg har også ombudsmannen "adgang til tjenestesteder, kontorer og andre lokaler for ethvert forvaltningsorgan og enhver virksomhet som går inn under hans arbeidsområde". Ifølge Fliflet benyttes denne adgangen rent unntaksvis. Forvaltningsdokumenter som oversendes ombudsmannen blir ikke tilgjengelig for offentligheten. Saksbehandlingen hos Sivilombudsmannen er ikke offentlig på samme måte som en rettssak. De saksdokumenter som oversendes fra forvaltningen, regnes ikke som ombudsmannens saksdokumenter, og dokumentene vil således heller ikke bli oversendt klager eller undergitt offentlighet på annen måte uten forvaltningens samtykke. Fliflet og hans personale har dessuten en omfattende taushetsplikt med hensyn til opplysninger som mottas i tjenesten, og den gjelder ikke bare ovenfor offentligheten, men også overfor Stortinget. "Kommunale" saker I overkant av 550 klager i 2010 gjaldt kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og av disse ble snaut 60 % avvist. Fliflet forteller at det er innenfor områdene sosialhjelp, plan- og bygningssaker, innsynsrett og åpenhet andelen klager er størst i kommunesektoren. Av type feil som går igjen i sektoren, trekker Fliflet spesielt fram brudd på ulike formaliteter i tilknytning til tilsettingssaker og for lang saksbehandlingstid i ulike saker. Kommunal og fylkeskommunal forvaltning inngår også i de sakene som Sivilombudsmannen tar opp på eget initiativ. Den mest omtalte av disse sakene det siste året er sannsynligvis Sivilombudsmannens henstilling til Halden kommune om undersøkelse av mulig misligheter. Ved behandlingen av tre konkrete klagesaker, ble ombudsmannen gjennom lokalmedia kjent med at det i lengre tid hadde vært rykter og påstander om misligheter både i administrasjonen og i den politiske ledelsen i Halden. Ombudsmannen mente det var belastende for lokaldemokratiet at tilliten til de lokale myndighetene syntes å være utsatt for sterk slitasje. På bakgrunn av disse ryktene og inntrykket ombudsmannen hadde fått av kommunens vilje til å ta tak i problemene, herunder debatten rundt kommunens kontrollutvalg og behandlingen av tips om påståtte misligheter, fant ombudsmannen grunn til å henstille til kommunen å iverksette undersøkelser som kunne avklare og eventuelt bidra til å avkrefte ryktene og påstandene. Kommunen ved både ordfører og rådmann hadde en annen oppfatning av situasjonen, og mente kommunen allerede hadde vært gjennom undersøkelser. Ombudsmannen avsluttet saken med å understreke at det var påstandene om misligheter ikke mer ordinære forvaltningsfeil det var satt søkelys på. Det ble også understreket at ombudsmannen ikke satt på dokumentasjon som tilsa at det var hold i ryktene. Ombudsmannen gjentok at han fortsatt næret bekymring for at tilliten til de lokale myndighetene syntes å være utsatt for slitasje, og lot det være opp til kommunen selv å avgjøre om det skulle iverksettes tiltak, og i så fall hva som skulle gjøres. Kommunen valgte ikke å følge ombudsmannens anmodning, noe ombudsmannen tok til etterretning. I Elverum kommune ble eiendomsskatt undersøkt i forhold til spørsmål om taksering av kommunens fritidsboliger var i strid med gjeldende takseringsbestemmelser og det forvaltningsmessige likhetsprinsippet. Ombudsmannen kom til at kommunen måtte ha misforstått takseringsbestemmelsen og forståelsen av denne. Kommunens bruk av forskjellige verdsettelsesprinsipper ved fastsettelse av eiendomsskattetaksten syntes også klart å stride mot det forvaltningsrettslige likhetsprinsippet. I realiteten er forvaltningen og ombudsmannen gjensidig avhengig av hverandre for å opprettholde nødvendig tillit fra borgerne. I Strand kommune ble enkelte spørsmål knyttet til klagebehandling av saker om startlån undersøkt. Ombudsmannen hadde flere innvendinger mot Strands rutiner for klagesaksbehandling og ba kommunen endre disse, slik at de ble i samsvar med forvaltningsloven, kommuneloven og god forvaltningsskikk. Kommunen var enig i og tok til etterretning ombudsmannens uttalelse. En annen "kommunal" sak var av mer generell karakter og gjaldt nedleggelse av skoler og kommunenes saksbehandling ved beslutningene og forholdet til forvaltningslovens regler om forskrifter. Flere klager på nedleggelser av skoler viste at landets fylkesmenn tilsynelatende praktiserte regelverket forskjellig ved lovlighetskontrollen av kommunenes beslutninger. På denne bakgrunn tok ombudsmannen på generelt grunnlag opp med Kunnskapsdepartementet om og på hvilken måte en kommune må følge forvaltningslovens regler om forskrifter ved beslutning om å legge ned skoler. Departementet delte ombudsmannens oppfatning om at fylkesmennenes praksis var uensartet. På denne bakgrunn fant departementet grunn til å be Utdanningsdirektoratet utarbeide et nytt rundskriv til erstatning for det gamle. Av tidligere "kommunale" saker som Sivilombudsmannen har tatt opp på eget initiativ trekker Fliflet fram blant annet praktisering av offentlighet i Trondheim kommune og sosialhjelpsområdet i Kongsberg kommune. I forbindelse med den foran nevnte saken om Halden kommune uttalte stortingsrepresentant Svein Roald Hansen (Ap) seg kritisk til Sivilombudsmannens engasjement i saken. I Kommunal Rapport ble det referert at han mente at ombudsmannen hadde "blandet seg inn i noe han ikke har noe med", og at Forts. side 8 7

8 Forts. fra side 7 "han er på kanten av å blande seg inn i den politiske dragkampen mellom opposisjon og posisjon". I den samme artikkelen avviser ombudsmannen at han har gått ut over sitt mandat, men samtidig erkjennes det at Hansens innvendinger er relevante, og at de ble tatt med i vurderingen før ombudsmannen konkluderte i saken. Vi ba Fliflet utdype nærmere hva Sivilombudsmannen kan foreta av undersøkelser om generelle styringsmessige forhold i en kommune. Fliflet presiserer at det mest vanlige er å undersøke enkeltsaker, men han mener også det vil være innenfor ombudsmannens mandat å gjennomføre "systemkontroller" av konkrete områder. Under gitte forutsetninger ville det kunne være aktuelt for ombudsmannen å kommunisere med kommunens egne kontrollorganer i forbindelse med slike kontroller, selv om det som tidligere nevnt, sjelden eller aldri har vært aktuelt. Avslutning Kommunerevisorens tilmålte tid går mot slutten, og vi ber Fliflet reflektere litt rundt Sivilombudsmannens utvikling og utfordringer framover. Fliflet er svært opptatt av å spre informasjon om ombudsmannens virksomhet til borgerne. Ombudsmannen er på ingen måte arbeidsledig, men hvis virksomheten skal fylle den viktige rollen som Stortingets ombudsmann for forvaltningen skal ha, er det avgjørende at den er godt kjent blant det brede lag av folket. En annen viktig premiss for virksomheten er at ombudsmannen lykkes med å formidle resultatene av sin virksomhet tilbake til de folkevalgte, som da i neste omgang kan iverksette nødvendige tiltak for å rette opp i de feil og mangler som blir avdekket. I realiteten er forvaltningen og ombudsmannen gjensidig avhengig av hverandre for å opprettholde nødvendig tillit fra borgerne. Fliflet er glad for at dette er og har vært gjeldende i hele hans periode som Sivilombudsmann. Han er også helt trygg på at ombudsmannen fortsatt vil fylle sin viktige rolle i et samfunn som preges av en økende grad av rettigheter og goder til borgerne, samtidig som forventningsgapet blir stadig tydeligere i ulike sammenhenger i forhold til forvaltningens leveranser og måloppnåelse. For nærmere informasjon om Sivilombudsmannen vises det til. QR-koder Med QR-koder kan du enkelt koble den fysiske verden med den digitale verden. Du skanner en slik kode ved hjelp av en App på din smarttelefon og sendes rett inn på den nettsiden du ønsker, uten at du trenger å taste inn eller huske en vanskelig nettadresse (URL).Vi har valgt å legge inn et par QR-koder i dette bladet. Disse finner du i annonsen nedenfor og på nest siste side. Aktuelle kurs nå: Faglig oppdatering og nettverksbygging! B.1.0 Intro kommuneregnskap sept Gardermoen Samling for kontrollutvalgssekretærer sept Gran på Hadeland A.2.39 Revisjonskriterier i forvaltningsrevisjon sept Gardermoen hvorfor og hvordan Nyhet! NKRFs Lederkonferanse okt Jevnaker A.3.10 Planlegging og gjennomføring av okt Gardermoen en forvaltningsrevisjon A.2.32 Intervjuteknikk okt Gardermoen C.1.7 Generell forvaltningsrett kommuner 2-3 nov Gardermoen Fagtreff for regnskapsrevisorer nov Gardermoen C.2.15 Spesiell forvaltningsrett kommuner nov Gardermoen B.2.2 Avslutning av kommuneregnskapet 7-8 des Gardermoen For nærmere informasjon: Se NKRFs nettsider, eller kontakt Norges Kommunerevisorforbund, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo Telefon

9 Valg av kontrollutvalg K O N T R O L L U T V A L G I høst skal det velges nye kommunestyrer og fylkesting, som i sin tur skal velge medlemmer av diverse kommunale organer, herunder kontrollutvalg. Det viste seg i 2007 at valgene av kontrollutvalg skapte problemer enkelte steder, og noen feil ble gjort. Kommunerevisoren bringer derfor her en artikkel om valg av kontrollutvalg. Av Bernt Frydenberg, juridisk rådgiver, NKRF Tilrådinger for styrket egenkontroll I desember 2009 avga en arbeidsgruppe som var nedsatt av Kommunal- og regionaldepartementet (KRD), rapporten 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. På dette grunnlaget har departementet utarbeidd et høringsnotat. Saksbehandlingen har imidlertid ikke kommet så langt at lovendringer er vedtatt. Enkelte av tilrådingene er av interesse i samband med valg av kontrollutvalg (heretter kalt KU), og det vil derfor likevel bli vist til disse i det følgende. Tidspunkt for valget Det første møtet i et nyvalgt kommunestyre og fylkesting kalles konstituerende, jf. kommuneloven (koml.) 17. I dette møtet skal formannskap/fylkesutvalg, ordfører/fylkesordfører og varaordfører velges. Videre heter det: I møtet bør (kursivert av oss) det også velges medlemmer av kommunale eller fylkeskommunale nemnder, og ledere for disse hvis det ikke er overlatt til vedkommende nemnd selv å foreta dette valget. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har merket seg at en del kommuner ikke har valgt kontrollutvalg i det konstituerende møte og noen har valgt dette utvalget etter at andre nemnder er valgt. Dette har i noen kommuner ført til at man ikke har fått kabalen til å gå opp, og KU er valgt i strid med reglene om sammensetningen. Slike valg er opphevd som ulovlige av fylkesmannen i lovlighetskontroll. NKRF har derfor rådd til at KU ene blir valgt i det konstituerende møtet, og før valget av andre nemnder. Det samme har den nevnte arbeidsgruppa kommet til, og KRD gjør i høringsnotatet framlegg om følgende endring av koml. 17 nr. 2 tredje setning (endringer i kursiv): Når det er avgjort at valg som nevnt i første og annet punktum er gyldige, foretas valg av formannskap eller fylkesutvalg, ordfører eller fylkesordfører og varaordførere, og kontrollutvalg for den nye valgperioden. Funksjonstiltredelsestidspunkt Ifølge koml. 17 nr. 3 andre setning trer andre folkevalgte organer (herunder KU) i funksjon fra det tidspunkt de er valgt. Organer som er valgt i det konstituerende møtet trer derfor i funksjon da, mens tilsvarende organ fra forrige periode sjølsagt trer ut av funksjon fra samme tidspunkt. For å tilpasse denne regelen til det framlegget som er nevnt i forrige avsnitt, har departementet i sitt høringsnotat gjort følgende framlegg til endring av 17 nr. 3 første setning: Kommunestyre og fylkesting, formannskap og fylkesutvalg og kontrollutvalg trer i funksjon fra det konstituerende møte. Valgmåte. Kjønnsmessig balanse KU velges på samme måte som andre kommunale nemnder, enten som forholdsvalg etter koml. 36 og 37 eller avtalevalg etter koml. 38a, og reglene i disse bestemmelsene om kjønnsmessig balanse gjelder også for KU. Det går ikke klart fram av lovteksten, men ved underhåndshenvendelse til KRD har vi fått opplyst at ved vurderinga om kravet til kjønnsmessig balanse er oppfylt, skal man se på valget av faste representanter og varamedlemmer hver for seg. Hvor mange medlemmer skal KU ha? Ifølge koml. 77 nr. 1 andre setning skal KU ha minst tre medlemmer. Spørsmålet er drøftet av arbeidsgruppa og departementet, og departementet sier bl.a.: Dess fleire medlemmer kontrollutvalet har, dess meir sannsynleg er det at (medlemmer av) utvalet set søkjelys på kritikkverdige forhold. Departementet gjør framlegg om følgende endring av bestemmelsen: Utvalget skal ha minst fem medlemmer. Dette er, som nevnt, ennå ikke gjeldende rett, men NKRF rår for sin del til at det velges minst fem medlemmer. Dette vil gi flere partier mulighet for slikt innsyn som utvalget har rett til, samtidig som det vil bidra til å understreke utvalgets betydning. Regelverket inneholder ikke bestemmelser eller føringer om partitilknytning for leder/nestleder. Vi har imidlertid inntrykk av at leder ofte velges fra opposisjonen. Kommunesektorens etikkutvalg har nylig (juni 2011) anbefalt at opposisjonen har både flertallet og lederen i utvalget. Hvor mange varamedlemmer? Ifølge koml. 77 nr. 1 tredje setning skal det velges varamedlemmer til KU, men det sies ikke noe om hvor mange. Vi finner ikke noen andre bestemmelse i kommuneloven om antall varamedlemmer av kommunale organer enn bestemmelsene i 37 og 38a om valgoppgjøret. Etter 37 (om forholdsvalg) nr. 4 skal hver liste så vidt mulig tildeles så mange varamedlemmer som den får medlemmer, med et tillegg av to. I 38a (om avtalevalg) nr. 2 sies det mer ubestemt at innstillingen kan inneholde et antall varamedlemmer for hver gruppe som tilsvarer antall medlemmer gruppen skal ha, med tillegg av to. Ved underhåndshenvendelse til KRD har vi fått opplyst at ordet kan her er misvisende og skal leses som skal. Forts. side 10 9

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag

S OM. Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. Årsmelding for 2006 Et sammendrag 12.04.07 12:50 Side 1 Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo Telefon 22 82 85 00

Detaljer

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn

Kommunerevisoren. Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 3 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Tema: Selskapskontroll Fra kritisk revisjon til revisor i krise Forvaltningsrevisjon og offentlig innsyn www.nkrf.no F O R B

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 3 2011 66. årgang Les mer om: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Bruk av tvang overfor rusmisbrukere" Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen og hva kan kommunenes

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon

Kommunerevisoren. Det kan være fristende å forsyne seg av godene. Korrupsjon kan ramme kommunene. Hvordan avdekke misligheter og korrupsjon Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 5 2 0 0 6 6 1. å r g a n g Det kan være fristende å forsyne seg av godene Korrupsjon kan ramme kommunene av Erling Grimstad, advokat side 4 Hvordan avdekke

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008

S OM. Sivilombudsmannen. Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen. Årsmelding for 2008 S OM Sivilombudsmannen Årsmelding for 2008 Dok. nr. 4 (2008 2009) Sivilombudsmannen Dokument nr. 4 (2008 2009) Melding for året 2008 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2009 Til Stortinget

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66.

Kommunerevisoren. Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler. Les mer om: NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2011 66. årgang Les mer om: Regnskapsføring av inntekt fra AS Årsoppgjørsrevisjonen 2010 Saksbehandlingsregler www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N På offensiven

Detaljer

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010)

S OM. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen Årsmelding for 2009. Dok. 4 (2009 2010) 09:38 Side 1 Besøksadresse Akersgata 8, 6. etg. ( inngang Tollbugata ) Postadresse Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo 4 (2007-2008) Telefon 22 82 85 00 Grønt nummer 800 80 039 Telefaks 22 82 85 11 postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner)

Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner) Ot.prp. nr. 17 (2008 2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i kommuner og Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 4.2.4 Internkontroll... 19 1.1

Detaljer

Kommunerevisoren. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. www.nkrf.no Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 1 0 6 5. å r g a n g www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Jeg har med glede registrert at statssekretær Dag Henrik Sandbakken i Kommunal

Detaljer

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Olavsfestdagene Eierstrategi. Les mer om: www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 5 2009 64. årgang Les mer om: Olavsfestdagene Eierstrategi www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet I lederen i Kommunerevisoren nummer 3/09 omtalte jeg Rapport

Detaljer

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang

Kommunerevisoren. NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 2 // 2014 // 69. årgang LES MER OM: // Jørgen Kosmo en bauta i norsk samfunnsliv // KOSTRA Husgud eller kommuneplage? // Kontrollutvalgskonferansen 2014 \\ INNHOLD \\

Detaljer

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden

Kommunerevisoren. Her er mannen som knekket Terra-koden Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 1 2008 63. årgang Her er mannen som knekket Terra-koden Les også om praktiske konsekvenser av at likviditets reserven fjernes, ny standard for nedskrivninger og revisjon

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune Arkivsak: 13/24 Møtedato/tid: 12.02.2013, kl. 09:00 Møtested: Rådhuset, Formannskapssalen Møtedeltakere: Eva Overholt (leder) Eivind Stende Ingrid M. Tørhaug-Skagseth

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Kontrollutvalget Sekretær Kjetil Solbrækken KONTROLLUTVALGET I RINGSAKER KOMMUNE Svein Rømo, leder Svetlana K. Johnsen, nestleder Per Sandbakken (forfall) Unni Haugli Ronald Bradal Sjur J. Alhaug, 1. vara

Detaljer

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat

Kommunerevisoren. Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen. Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat Kommunerevisoren N K R F T i d s s k r i f t N r 4 2 0 0 7 6 2. å r g a n g Revisor som selger Les mer om Morten Brandts foredrag og fagkonferansen Egenregi eller outsourcing Av Robert Myhre, advokat www.nkrf.no

Detaljer

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring

Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring Forvaltningsrevisjon Rapport Etikk Retningslinjer, prosesser og risikostyring November 2009 Forsand kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte,

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no

Kommunerevisoren. Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring. www.nkrf.no Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift Nr 2 2009 64. årgang Les mer om: Kommunale selskap Personalopplysninger Økonomistyring www.nkrf.no F O R B U N D S L E D E R E N har ordet Kontrollutvalgskonferansen ble

Detaljer

Dokument nr. 4 (2000 2001)

Dokument nr. 4 (2000 2001) Dokument nr. 4 (2000 2001) Melding for året 2000 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2001 2 Dokument nr. 4 2000 2001 Til Stortinget I samsvar med

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport

Kommunerevisoren. // Kontroll i et demokratisk perspektiv. // Bruk av åpenhetsrapport Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 4 // 2013 // 68. årgang Les mer om: // Finansielle eiendeler og forpliktelser - utkast til ny regnskapsstandard // Kontroll i et demokratisk perspektiv // Bruk av åpenhetsrapport

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift // 5 // 2012 // 67. årgang

Kommunerevisoren. Les mer om: NKRF Tidsskrift // 5 // 2012 // 67. årgang Kommunerevisoren NKRF Tidsskrift // 5 // 2012 // 67. årgang Les mer om: // samhandlingsreforma lovtolkingsutfordringar for tilsyn og revisjon // staten, tilsynet og den kommunale egenkontrollen // Kommunal

Detaljer

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON

KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities. Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Beskytt kommunen! HÅNDBOK I ANTIKORRUPSJON UTGITT AV TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE 2013 Transparency International

Detaljer

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE

OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE OPPFØLGING AV BYSTYRETS VEDTAK BODØ KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT Mars 2009 Salten kommunerevisjon IKS 2 Innhold: 0. SAMMENDRAG... 4 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER... 6 2.1 Formål...

Detaljer