Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 9/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 10/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 11/14 Delegerte saker Referatsaker RS 9/14 Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern 2013/1096 i skular og barnehagar - utviding av Grønmyr barnehage Holstad RS 10/14 Ambulansetilbodet på ytre søre sunnmøre 2014/263 RS 11/14 Årsmelding 2013 frå Levekårsforum 2014/150 Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt RS 12/14 Søknad om startlån - Arne Christian Jensen /1291 delegert vedtak RS 13/14 Søknad om startlån - Kryzstof og Anna 2013/1309 Balawender - delegert vedtak Ope møte: RS 14/14 Søknad om økonomisk stønad - Mental helse 2014/100 RS 15/14 Søknad om økonomisk tilskot- Smismo Møre og 2013/90 Romsdal RS 16/14 Søknad om økonomisk tilskot - Vennskap 2013/90 Nord/Sør RS 17/14 Søknad om stønad til opning og arrangement- 2013/90 Runde Miljøsenter Politiske saker PS 12/14 Oppreisingsordning for tidlegare barnevernsbarn i 2013/1492 møre og romsdal PS 13/14 Reforhandla avtale om legevaktsentral 2012/1838 PS 14/14 Revisjon av samhandlingsavtalane mellom Helse 2014/144 øre og Romsdal og Hareid kommune PS 15/14 Reservasjonsrett for fastlegear ved henvisning til 2014/165 abort - høyringsuttale PS 16/14 Oppmoding til Stortinget om grunnlovsfesting av 2014/152 det lokale folkestyre PS 17/14 Høyring Regional delplan for kulturminne av 2012/1294 regional og nasjonal verdi Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt PS 18/14 Klage på avslag om startlån 2013/1168 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS10/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS11/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Grønmyr Barnehage Holstad AS Postboks RØROS DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Ottar Grimstad Utval Delegert miljøretta helsevern Saksnr: 2013/1096 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Elly Kirkeslett Vedtaksdato: Klassering: G10 Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar - utviding av Grønmyr barnehage Holstad Vedtak: Med heimel i Forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar og etter delegert mynde, godkjenner kommuneoverlegen utvidinga av Grønmyr barnehage. Barnehagen blir pålagt å legge fram dokumentasjon på inneklima (lyd, lys, temperatur og CO2) både i den nye og gamle avdelinga innan 1. mai Dette vedtaket kan påklagast til formannskapet i Hareid, sjå vedlegg. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknaden Samandrag av saka: Grønmyr barnehage har bygd eit nytt bygg med to avdelingar, og treng godkjenning av dette etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar Saksopplysningar: Søknaden om godkjenning dokumenterer at barnehagen har gode rutiner knytta til barnehagedrifta. Kommuneoverlegen var på synfaring fredag 15. november i lag med kommunalsjef Gry Nordal, konsulent Mariann Båtnes og styrar Elisabeth Warpe. Den nye avdelinga er oppført med godt materialvalg og god innretning på lokala i samsvar med forskriftene. Etter at avdelinga er satt i drift, skal leverandørar av diverse utstyr, m.a. ventilasjon, utføre testar som viser om forskriftskrava til innemiljø vert stetta. Det har ikkje vore gjennomført slike inneklimaundersøkingar i den gamle avdelinga. Vurdering og konklusjon: Nybygget vil innehalde 2 avdelingar som vil egne seg godt til barnehagedrift. Det bør gjennomførast målingar av inneklima både i den nye og den gamle avdelinga. Folkehelse konsekvensar: Godt inneklima er viktig for helsa til barn og tilsette i barnehagen Miljøkonsekvensar: Ingen Økonomiske konsekvensar: Ingen Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen Hareid, Ottar Grimstad Kommuneoverlege Kopi til kommunalsjef Gry Nordal Gry Nordal Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Ambulanse Midt-Norge HF Strandveien STJØRDAL Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ /2014 G02 SVEL/ OG _ AMBULANSETILBODET PÅ YTRE SØRE SUNNMØRE Viser til styresak 12/14 Budsjettoppfølging tiltakspakke kostnadsreduksjon som skal handsamast på styremøte i Ambulanse Midt-Norge HF Kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande er alvorleg bekymra for dei tiltaka som er skissert. Vi ber styret Ambulanse Midt-Norge HF om å avvise forslaget frå administrasjonen og starte prosessen på nytt i dialog med kommunane, næringslivet, tilsette og brukarane. Det er ikkje gjennomført ROS-analyse av konsekvensar av vedtaket. Likevel forslår administrasjonen at styret skal vedta: «Styret i Ambulanse Midt-Norge HF vedtar at alle listede tiltak i tiltakspakken iverksettes for å sikre et budsjett i balanse for Dette til tross for de negative konsekvenser og risiko dette utgjør mtp drift, utvikling og overføring av tjenesten.» Dette er uforsvarleg og uakseptabelt å vedta noke som medfører betydeleg svekking av beredskapen, utan ei skikkeleg vurdering av kva konsekvensane vil bli. Forslaget om reduksjon av tilbodet ved basen i Hareid-Ulstein, vil få store konsekvensar for beredskapen i vårt område, men og i regionen som heilheit. Ambulansen i Ulstein har ei betydeleg mengde oppdrag i Herøy og Sande også. Det er samstundes forslag om reduksjonar i Vanylven kommune, noko som medfører at ambulansen i Sande må dekke ekstra beredskap i Vanylven. Med ein reduksjon i både Vanylven og Ulstein vil heile ambulansekapasiteten på Søre Sunnmøre bli dramatisk endra. Ein vil få dårlegare beredskap og reelt tilbod ved alvorlege hendingar og sjukdom i ein region med sterk folketalsvekst. Vi minner og om dei demografiske utfordringane som syner ein sterk auke av personar over 80 år dei neste 10 åra. Dette er største brukargruppa av ambulanse. Ytre Søre Sunnmøre har svært store og viktige industri arbeidsplassar med fleire tusen arbeidarar på arbeidsplassar der ein kan risikere massetraumer ved større ulykker. Volda sjukehus har beredskap for bløtdelskirurgi berre kvardagane. I helgene skal alle desse pasientane til Ålesund, med den ekstra transporttida det tar med ferjesamband. Vi har felles nattlegevakt i Volda. Utan beredskap for bløtdelskirurgi 3 netter i veka, vil nokre pasientar blir frakta frå ytre Sunnmøre til legevakt i Volda før transport til Ålesund, noke som vil Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd innebere at ei ambulanse er oppteken mange timar. Auke i transportar frå Ørsta/Volda til Ålesund vil også gi mindre reservekapasitet på Indre Søre Sunnmøre. I løpet av året skal funksjonsfordeling mellom sjukehusa opp. Signala frå administrasjonen i Helse Møre og Romsdal er heilt tydelege på at dei ikkje vil gjeninnføre beredskap i bløtdelskirurgi i helgene i Volda, og truleg fjerne dette fagområdet heilt. Dette vil medføre betydeleg auka transportbehov mellom Søre Sunnmøre og Ålesund, både frå indre og ytre. I denne situasjonen vil det vere behov for AUKA ambulansekapasitet, og da må ein ikkje starte NEDBYGGING av kapasiteten no. Ein saknar i saka både analyse av trafikktal og vurderingar av ambulansebehovet i forhold til dei planane det lokale helseforetaket no arbeider med. Det vil om få veker vere avklart om E39 skal leggast om til å gå over kommunane Hareid og Ulstein. Dersom det skjer, vil det medføre behov for å halde på eller auke ambulanseberedskapen i vårt område. Vi meiner forslaget bryt med samhandlingsreforma og drøftingsplikta Helse Midt Norge RHF har med kommunane i saker som direkte vedkjem kommunane. Vi meiner framlegget også bryt med styrevedtaket i sak 4/14 der det mellom anna står: «Styret forutsetter at utredning og planlegging av endringer skjer i tett dialog med aktuelle sykehusforetak og kommuner, og at faglige og beredskapsmessige kriterier legges til grunn for arbeidet.» Forslaget bryt med tidlegare vedtak og føresetnadar gjort av styret i RHF et. Syner her til saksutgreiing og vedtak gjort i sak 62/10 HMN, 80/10 HMN, 21/11 HMN, 50/11 HMN og 59/11 HMN der det er slått fast at dagens ambulansestruktur og kapasitet ikkje skal endrast. Ein kan ikkje sjå at styret for Ambulanse Midt-Norge har heimel til å gjere desse strukturelle endringane. Dette framlegget til vedtak synes vere basert berre på økonomiske vurderingar, utan omsyn til vurderingar knytta til demografi, risiko og behov. Det står i saka at tiltaka krev dialog med berørte kommuner. Dialog etter at bindande vedtak er gjort, er ikkje dialog. Med helsing Ottar Grimstad Inger Lise Kaldhol Bjørn Martin Aasen Torstein Vattøy Kommuneoverlege Kommuneoverlege kst. Kommuneoverlege kommuneoverlege Hareid kommune Ulstein kommune Herøy kommune Sande kommune (sign) (sign) (sign) (sign) Postadresse: Besøksadresse Rådhuset Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID 6060 HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/150 Løpenr. 787/2014 Klassering 033 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/14 Levekårsutvalet REFERATSAK ÅRSMELDING 2013 FRÅ LEVEKÅRSFORUM / 2014/150 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side12

13 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding Levekårsforum Årsmelding PMTO Saksopplysningar: LKU skal kvart år, i starten av året, ha ei orientering frå Levekårsforumet om «rikets tilstand» i Hareid kommune. Årsrapporten for 2013 som no blir lagt fram, skildrar det som Levekårsforumet har arbeidd med innanfor feltet born og unges oppvekstvilkår og det organiserte samarbeidet mellom etatane/sektorane som arbeider med førebyggande arbeid. I år vert også årsrapport 2013 frå det interkommunale samarbeidet PMTO lagt fram til orientering. Vurdering og konklusjon: Rådmannen legg fram for LKU Årsmeldinga 2013 frå Levekårsforumet. Rapporten tek opp fleire saker/emne, og rådmannen oppmodar LKU om å ta den årlege drøfting om «rikets tilstand» med basis i denne rapporten. Folkehelse konsekvensar: - Miljøkonsekvensar: - Økonomiske konsekvensar: - Beredskapsmessige konsekvensar: - Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side13

14 ÅRSMELDING LEVEKÅRSFORUM 2013 DUGNAD (no DelTa): Hareid kommune ved Levekårsforum har hatt samarbeidsmøter med Kompetansenter rus Midt- Norge og planlagt arbeidsseminar som eit ledd i prosjektet DUGNAD rus. Temaet på arbeidsseminaret i 2013 var «Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen, og rusmiddelpolitisk handlingplan. Seminaret vart arrangert på Hareid rådhus. Fleire representantar frå ulike fagområde deltok i tillegg til ungdomsrådet. Evalueringa av seminaret var god, og det kom fram at ein bør satse vidare på dei unge, og foreldrerolla i det vidare arbeidet. Levekårsforum har planar om å arrangere 2 nye arbeidsseminar som imøtekjem dette i Ungdata: Hareid ungdomsskule har delteke i Ungdata undersøkinga som er eit samarbeid mellom Kompetansesenter rus Midt-Norge. Tala frå denne undersøkinga vil verte presentert for alle kommunane i januar representantar frå Hareid deltek på denne samlinga. Med denne undersøkinga som grunnlag ynskjer Hareid kommune v/levekårsfoum å ta stilling til kva type arbeidsseminar ein ynskjer å arrangere i samarbeid med kompetansesenteret. Mission possible: Det skjer mykje rundt omkring av ulike interkommunale prosjekt. Hareid kommune var mellom anna representert på ei konferanse om pilotprosjektet Mission possible der dei aller fleste kommunene på Sunnmøre deltek. Mission possible er eit nasjonalt pilotprosjekt innan samhandling på tvers av offentlege etatar. Sunnmøre deltek i dette pilotprosjektet. Målet er kompetanseløft for dei som arbeider med barn og unge som er i risikogruppa. «Ei felles satsing for å styrke tidleg, rett, og koordinert innsats for barn i risiko. Etter denne konferansen vart dette pilotprosjektet drøfta i Levekårsforum, om Hareid kommune skulle delta vidare. Det vart vedteke på kommunalsjef-nivå at Hareid kommune ikkje ynskte å delta i prosjektet då vi allereie var i gong med andre liknande satsingar. Organisering i Levekårsforum: Leverkårsforum har i 2013 evaluert seg sjølve. Korleis skal vi arbeide framover, kva saker skal vi drøfte, organisering osv. Fleirtalet i Levekårsforumet ynskjer at det skal bestå slik som det er i dag. Det interkommunale Samarbeidsorganet (SO-gruppa): Oddbjørn Grimstad som representerer Hareid kommune i SO-gruppa har gjennom året referert frå arbeidet og dei drøftingane som har vore i SO-gruppa. Kva felles tiltak skal fortsatt vere interkommunale og kva skal vere kommunalt, er spørsmål som denne gruppa tek stilling til. Pr. i dag er det PMTO (ParentManagmentTrainingOregon) som er interkommunalt. VIT-prosjektet (Vekst- Ivaretaking-Trivsel) er avslutta, grunna manglande finansiering. SO-gruppa meiner at det må vere det nye interkommunale barnevernet som vurderer nytten av VIT, og evt. ny etablere det innanfor sine budsjettrammer. Den interkommunale Utekontakta er også avslutta, og pr. dato er det ikkje planar om å re-etablere den. Stillinga som interkommunal koordinator er også avvikla. Side14

15 Levekårsforum Samarbeid og arbeid: Levekårsforum har revidert notatet «Levekårsforum. Samarbeid og arbeid». Eit notat som beskriv det tverrfaglige samarbeidet i Hareid kommune som basis for utviklinga av det førebyggande arbeidet for barn, unge og eldre i eit folkehelseperspektiv. Notatet vart lagt fram for Levekårsutvalet som ei referatsak. Enkeltsaker/oppretting av ansvarsgrupper og nye brukarkoordinatorar: Det har i løpet av året vore gjort nye vedtak på oppretting av ansvarsgrupper og brukarkoordinatorar for brukarar med særskilde behov. Levekårsforum har også drøfta NN-saker der det har vore behov for det. Nye satsingar i 2014: DUB-prosjektet (Dei Utfordrande Barna): Syverplassen barnehage og Hareid skule deltek i dette prosjektet som startar opp i Prosjektet går over 2 år. PPT kontoret for Ulstein og Hareid har ansvar for prosjektet. Ein barnehage og ein skule frå Ulstein kommune deltek også. Bakgrunn for prosjektet : 10-20% av alle born i alderen 4-10 år utviklar psykososiale vanskar som går utover funksjonsnivået deira. Hovudmålet i prosjektet er å utvikle handlingskompetanse til å førebyggje, avdekke og avhjelpe psykososiale vanskar hjå born i alderen 4-8 år. Det er meininga at dei andre skulane og barnehagane i Hareid skal få tilbod om denne opplæringa seinare. Tidlig Inn: Dette er eit samarbeid mellom dei sju kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven og det regionale opplæringsteamet som kjem frå ulike kompetanse -og kunnskapssenter. Alle helsestasjonane og andre aktuelle samarbeidspartnarar vil i 2014 få opplæring i å bruke kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre som er knytt til psykisk helse, rusmiddel og vald i nære relasjonar. Opplæring vil vere over 5 dagar. Bakgrunn: Ofte er det vanskelig å spørje og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmiddel og vald i nære relasjonar. Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet har derfor utarbeida eit heilheitlig opplæringstilbod i tidleg intervensjons verktøy og metodar. Det er også oppretta ein avtale med Distriktspyskiatrisk senter i Volda som skal gi veiledning til kommunane i etterkant av opplæringa og når implementering i kommunen startar hausten Arbeidseminar : Levekårs forum vil vere pådrivar for å arrangere to arbeidsseminar i samarbeid med Kompetansesenter for rus, Midt-Norge, som omhandlar barn og unge. Eitt våren 2014 og eitt hausten Slik det ser ut no vil tema vere «Heldig er den som har teite foreldre», og «Å oppdage skuleborn som lever saman med omsorgspersonar med skadelige rusmiddelvanar». Førstnemnde er retta mot foreldre og er tenkt arrangert våren Andre seminaret er retta mot aktuelle faggrupper i kommunen og er tenkt arrangert hausten Side15

16 Ann Elin Skeide Ref. Hareid 5/2-14 Side16

17 ÅRSMELDING - INTERKOMMUNALT SATSING TIBIR FOR HAREID, HERØY, SANDE OG ULSTEIN 2013 I 2009 vart det gjort avtale mellom Atferdssenteret og styringsgruppa for det interkommunale samarbeidet om implementering av TIBIR (Tidlig Innsats for Born i Risiko) i Hareid, Herøy, Sande og Ulstein kommune. Etter ei evaluering av det interkommunale arbeidet i 2012 vart det bestemt å organisere TIBIR arbeidet ut frå ein vertskommune modell, SO gruppa er no stryringsgruppe for tiltaket. SO gruppa har bestemt at PMTO (Parent Management Training Oregon) terapeutane i lag med ein representant frå kvar kommune skal sitte i ei TIBIR tiltaksgruppe, med start i Ulstein er no vertskommune for TIBIR. PMTO- terapeutane Gry G. Jonberg og Kristin Sæther er tilsett i 50 % stilling kvar. Tilbodet er lokalisert til helsestasjonen i Ulstein og PPT for Ulstein og Hareid. Terapeutane kan vere og er fleksibel i å ha møta med foreldra i deira kommune når forholda er lagt til rette for dette. Det er helsestasjon, PPT og barneverntenesta i dei fire kommunane som har høve å tilvise til PMTO terapi. Terapeutane arbeider med kvar av familiane ein gong pr. veke over veker. Terapeutane arbeider til saman med 7-8 familiar parallelt. I 2013 er 8 barn tilviste til PMTO terapi, derav Ulstein: 2, Hareid: 6, Herøy: 0 og Sande: 0. Sidan starten av tiltaket i november 2009 er det tilvist 60 barn til PMTO-terapi. Tilvisingane er totalt sett jamt fordelt mellom kommunane. Dette året er det helsestasjon og PPT som kvar har tilvist fire familiar. Vi har gjennomført opplæringsveiledning med dei 10 nye rådgjevarane i 2013, 2 frå Ulstein, 5 i frå Herøy, 2 i frå Sande og 1 i frå Hareid. Av desse er 7 tilsette ved helsestasjon, ei frå PPT og to frå barneverntenesta. Terapeutane har fast veiledning med PMTO veiledarar ved BUP i Volda for å kvalitetssikre arbeidet i tillegg til obligatorisk deltaking på opplærings/vedlikehaldskurs. Forsking viser at metoden gjev betydeleg reduksjon i barns åtferdsproblem. Foreldre kan redusere barna sin aggressive åtferd med opptil 60 %. Metoden gjev også effekt overfor risikoutsette grupper. Vidare effektar; reduksjon i sjukmeldingar, kriminalitetsførebyggande, rusførebyggande og meir harmoni i familiane som igjen gjev den enkelte betre helse. Ulsteinvik Med helsing PMTO- terapeutane: Kristin Sæther og Gry-Anita G. Jonberg PS PMTO er ein del av TIBIR som har seks ulike modular. Hareid nyttar 3 av dei (PMTO-terapi, PMTOrådgjeving og kartlegging) Side17

18 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Mental Helse, avd Hareid c/o kontakten dagsenter Kvisla HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad Mental Helse avd. Hareid Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Samandrag av saka: Hareid sitt lokallag av Mental Helse søker om økonomisk stønad for deira arbeid. Deira mål er å være ein synleg arena der den enkelte kan få nødvendig kontakt, støtte, nytt håp, samt oppleve mestring. Dei markerar «verdensdagen for psykisk helse» og dette arbeidet krev både innsats og økonomiske midlar. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar:ingen kjende Miljøkonsekvensar:Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Smiso Møre og Romsdal Moldeliveien MOLDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 12/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk tilskot- Smismo Møre og Romsdal Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side20

21 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om økonomisk tilskot, uprenta. Avtale om økonomisk tilskot, uprenta. Pressemelding, uprenta. Årsmelding 2012, uprenta. Verksemdplan, uprenta. Samandrag av saka: Søknad om økonomisk tilskot til drift av senteret mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal for Sentra mot incest og seksuelle overgrep i Norge er eit supplement til det offentlege hjelpeapparat der det vert gitt naudsynt hjelp til sjølvhjelp fir å bearbeide dei vonde opplevingane. Dette er eit helsetilbod for born, ungdom og vaksne av begge kjønn. Som har vore utsett for seksuelle overgrep og føresette/pårørande til utsette. Seksuelle overgrep kan ha store menneskelege konsekvensar og forsking viser at mange får problem med å meistre livet sitt både på kort og lang sikt. Ved å bearbeide dei vonde hendingane får ein eit betre grunnlag for betre livskvalitet. Dei driv i tillegg eit aktivt førebyggjande arbeid retta mot barn, ungdom, vaksne og fagfolk slik at kunnskapen og kompetansen om seksuelle overgrep blir delt til som mange som råd. Saksopplysningar: Smismo MR er eit økonomisk spleiselag mellom staten og kommunane i Møre og Romsdal med ein finansieringsmodell der 80% av driftsmidla er statstilskot, medan 20% er lokale tilskot frå kommunar, helseføretak og fylkeskommune. Statstilskotet utløysast kun av dei lokale tilskota. For å oppnå ein meir føreseieleg økonomisk drift av senteret ønskjer dei å inngå ein 4.års drift avtale med den enkelte kommune. Senteret mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal søkjer Hareid Kommune om kr 29705,- i økonomisk tilskot for driftsåret Som utgjer kr. 4,- pr. inbyggjar,, indeksregulert med 2,5%. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen kontormedarbeidar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side21

22 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Vennskap Nord/Sør Storgata OSLO DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 13/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk tilskot - Vennskap Nord/Sør Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side22

23 HAREID KOMMUNE Uprenta vedlegg: Søknad om økonomisk tilskot Brosjyre: Samandrag av saka: Vennskap Nord/Sør ynskjer at kommunen bidreg med eit medlemskontingent i arbeidet for lokalsamfunnsutvikling både i Noreg og i samarbeidslanda. Det er lokale venskapsgrupper og vidaregåande skular som er engasjert i gjensidig samarbeid med partnarar i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Saksopplysningar: Vennskap Nord/Sør jobbar for ein fredeleg, rettferdig og berekraftig utvikling som blir driven fram av vanlege folks deltaking og samarbeid. Gjennom globale samarbeid sett dei menneske i stand til å påverke sitt eige samfunn. Vennskap Nord/sør søkjer Hareid Kommune om kr 1000,- i økonomisk tilskot. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Dersom Hareid kommune har økonomi til det må vi prioritere dei lag og organisasjonar som våre innbyggjarar kan gjere seg nytte av. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen kontormedarbeidar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side23

24 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Runde Miljøsenter 6096 RUNDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 11/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om stønad til opning og arrangement Runde miljøsenter Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele tilskotet som Runde miljøsenter søkjer om. Hareid kommune ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet- Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side24

25 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad frå Runde miljøsenter, uprenta. Samandrag av saka: Runde miljøsenter søkjer om økonomisk stønad til opning og arrangementet Kaldt hav Heite spørsmål. Kaldt hav heite spørsmål er ein arena der dei mange relasjonane til havet blir sett i scene. Utstillinga har ei unik samansetjing då den nyttar det nyaste innan formidlingsteknologi og skaper ein verdig ramme kring den viktige bodskapen sin. Saksopplysningar: Utstillinga er omfattande og vil ta plass ved Herøy kulturhus i januar. Då det er mykje teknisk som må riggast opp, blir det ei prøve rigging som må settast opp og ned og igjen settast opp til utstillingsdatoen. Dette gjer at det vil koste vesentleg meir enn andre visningsstadar. Kostnadar knytt til visning av utstillinga varierer etter visningstid, husleige, drift/vakthald, formidlar o.a. Runde miljøsenter ber om kr ,- til denne utstillinga. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet- Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen kontormedarbeidar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side25

26 Politiskesaker Side26

27 Politiskesaker Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1492 Løpenr. 1150/2014 Klassering F40 Sakshandsamar: Ingunn Rise, NAV Sosial Utvalsaksnr Utval Møtedato 12/14 Levekårsutvalet Formannskapet OPPREISINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL / 2013/1492 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek at Hareid kommune skal vere med i ei felles oppreisingsordning. Kommunestyret bed om at fylkeskommunen også skal vere med på ordninga og bed om at det vert utarbeidd nytt forslag til vedtekter. Utskrift til: KS, Møre og Romsdal Side28

29 Vedlegg: 1. Utkast til vedtekter for en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal 2. Høyringsbrev frå KS Møre og Romsdal Saksopplysningar: Barn har gjennom alle tider vore utsett for misbruk og overgrep. Desse overgrepa har ofte blitt utført av personar som stod barna nær, som foreldre eller andre omsorgspersonar. Det viser seg også at barn, som av ulike årsaker, måtte takast under omsorg og plasserast i fosterheim eller ulike offentlege institusjonar, også har vore utsett for ulike overgrep og ikkje fått den omsorga dei hadde krav på. Barna det her er snakk om, var gjerne fødde på slutten av 40-talet, og på 50- og 60-talet og er no godt vaksne. Mange av desse har no vendt seg til heimkommunen sin med krav om oppreising og erstatning. Kommunane har ikkje hatt noko erstatningsordning for slike saker og det har vore ei viss vegring for å gå inn i dei og vite korleis dei skal handsamast. Spørsmåla som reiser seg, er m.a. kva overgrep som skal gje grunnlag for oppreising/erstatning, korleis skal dette dokumenterast, kven er erstatningspliktig og kva med eventuell forelding. No har fylkeskommunane i landet tatt eit ansvar for å få på plass ei erstatningsordning for slike saker som er meir eller mindre felles for heile landet. I Møre og Romsdal er det etablert eit samarbeid mellom fylkeskommunen, KS og fylkesmannen og det er utarbeidd eit utkast til vedtekter for ei oppreisingsordning som no er sendt på høyring til kommunane. Høyringsfristen er 1.mars og saka skal handsamast av KS sitt fylkesmøte primo april. Sidan formannskapet har sitt møte først etter at fristen er ute, vil ein foreslå at tilrådinga frå rådmannen vert innsendt innan fristen og at formannskapet sitt vedtak vert innsendt etter møtet. Dei vedtektene som er sendt på høyring føreset ei rein kommunal finansiering av ordninga, både den administrative ordninga og eventuelle oppreisingsutbetalingar. KS ber om at ein: a) tek stilling til om kommunen vil vere med på ei slik oppreisingsordning b) uttalar seg om forslaget til vedtekter for ei slik ordning Rådmannen ser positivt på at det no vert etablert ei slik ordning i fylket og vil rå til at Hareid kommune sluttar seg til ei slik ordning. Men slik forslaget ligg føre, kan dette kome til å verte ei dyr ordning for mange kommunar då det er lagt til grunn at kommunane skal bere alle utgiftene til oppreisningsordninga. Sekretariatet skal vere fylkeskommunalt men betalast av kommunane. Oppreisingsutvalet skal oppnemnast av staten, men kommunane skal betale. Sjølve oppreisinga skal også betalast av kommunane sjølv om overgrepa/omsorgssvikten skjedde på fylkeskommunale eller statlege institusjonar. Dei alle fleste institusjonane der omsorgssvikten/overgrepa skjedde, var enten privateigde under fylkeskommunalt/statleg tilsyn eller fylkeskommunale/statlege institusjonar med fylkeskommunalt/statleg tilsette. Staten har etablert ei ordning, «Stortingets utvidede rettferdsvederlagsordning» og kommunane er i ferd med å etablere si ordning. Det verkar problematisk og ikkje akseptabelt dersom fylkeskommunen, som faktisk var ansvarleg for mange av overgrepa/omsorgssvikten, skal kunne fråskrive seg sitt ansvar. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side29

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 26.11.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 01.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, kommunestyresalen Dato: Tysdag, 25.11.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: Tysdag 3.3.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: tysdag, 29.10.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.09.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid Rådhus KST sal Dato: Tysdag, 25.25.08.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 15.9.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 2.12.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus, KST sal Dato: torsdag, 23.10.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag, 4.6.2013 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag, 4.6.2013 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: tysdag, 4.6.2013 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST salen Dato: torsdag, 24.10.2013 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt.

Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus, Dato: Tysdag, 7.5.2013 Tid:16:00 kommunestyresalen Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.2015 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.3.215 Tid:18: Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 22.01.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: rådhuset Møtedato: 16.06.2010 Tid: ca. 12.00 (etter årsmøte Balestrand Næringsbygg AS) Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: mådag,10.11.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 32/12 11/936 Protokoll: ÅRSREKNESKAPEN 2011 BALESTRAND KOMMUNE Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 14.06.2012 Tid: 12.00 MØTEINNKALLING Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling Generalforsamling Balestrand Industrier 10:00-11:00 Generalforsamling

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 8.6.2015 Tid:08:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 13.02.2013 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer