Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00"

Transkript

1 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Vi ber om at forfall vert meldt på telefon Varamedlemar får saksdokumenta førebels berre til orientering. Møtesekretariatet kallar inn varamedlemar som må hente lesebrett på Hareid rådhus. Politiske saker som vert handsama i lukka møte er unnatekne offentleg innsyn og innhaldet er underlagt teieplikt. Møtet er ope for publikum, med unnatak av saker som vert handsama i lukka møte. Saksdokumenta i original og avskrift er lagt ut til offentleg innsyn på heimesida til Hareid kommune frå og med Side1

2 OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT Saksnr Tittel Arkivkode Politiske saker PS 9/14 Godkjenning av innkalling og sakliste PS 10/14 Godkjenning av protokoll førre møte PS 11/14 Delegerte saker Referatsaker RS 9/14 Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern 2013/1096 i skular og barnehagar - utviding av Grønmyr barnehage Holstad RS 10/14 Ambulansetilbodet på ytre søre sunnmøre 2014/263 RS 11/14 Årsmelding 2013 frå Levekårsforum 2014/150 Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt RS 12/14 Søknad om startlån - Arne Christian Jensen /1291 delegert vedtak RS 13/14 Søknad om startlån - Kryzstof og Anna 2013/1309 Balawender - delegert vedtak Ope møte: RS 14/14 Søknad om økonomisk stønad - Mental helse 2014/100 RS 15/14 Søknad om økonomisk tilskot- Smismo Møre og 2013/90 Romsdal RS 16/14 Søknad om økonomisk tilskot - Vennskap 2013/90 Nord/Sør RS 17/14 Søknad om stønad til opning og arrangement- 2013/90 Runde Miljøsenter Politiske saker PS 12/14 Oppreisingsordning for tidlegare barnevernsbarn i 2013/1492 møre og romsdal PS 13/14 Reforhandla avtale om legevaktsentral 2012/1838 PS 14/14 Revisjon av samhandlingsavtalane mellom Helse 2014/144 øre og Romsdal og Hareid kommune PS 15/14 Reservasjonsrett for fastlegear ved henvisning til 2014/165 abort - høyringsuttale PS 16/14 Oppmoding til Stortinget om grunnlovsfesting av 2014/152 det lokale folkestyre PS 17/14 Høyring Regional delplan for kulturminne av 2012/1294 regional og nasjonal verdi Lukka møte: Off.lova 13 jf. Forv.lova 13 - lovbestemt teieplikt PS 18/14 Klage på avslag om startlån 2013/1168 Hareid, Ottar Røyset utvalsleiar Victoria Ernstsen utvalssekretær Side2

3 Politiskesaker Side3

4 Politiskesaker PS10/14Godkjenningavprotokollførremøte Side4

5 PS11/14Delegertesaker Side5

6 Referatsaker Side6

7 Referatsaker Side7

8 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Grønmyr Barnehage Holstad AS Postboks RØROS DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Ottar Grimstad Utval Delegert miljøretta helsevern Saksnr: 2013/1096 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Elly Kirkeslett Vedtaksdato: Klassering: G10 Godkjenning etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar - utviding av Grønmyr barnehage Holstad Vedtak: Med heimel i Forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar og etter delegert mynde, godkjenner kommuneoverlegen utvidinga av Grønmyr barnehage. Barnehagen blir pålagt å legge fram dokumentasjon på inneklima (lyd, lys, temperatur og CO2) både i den nye og gamle avdelinga innan 1. mai Dette vedtaket kan påklagast til formannskapet i Hareid, sjå vedlegg. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side8

9 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknaden Samandrag av saka: Grønmyr barnehage har bygd eit nytt bygg med to avdelingar, og treng godkjenning av dette etter forskrift om miljøretta helsevern i skular og barnehagar Saksopplysningar: Søknaden om godkjenning dokumenterer at barnehagen har gode rutiner knytta til barnehagedrifta. Kommuneoverlegen var på synfaring fredag 15. november i lag med kommunalsjef Gry Nordal, konsulent Mariann Båtnes og styrar Elisabeth Warpe. Den nye avdelinga er oppført med godt materialvalg og god innretning på lokala i samsvar med forskriftene. Etter at avdelinga er satt i drift, skal leverandørar av diverse utstyr, m.a. ventilasjon, utføre testar som viser om forskriftskrava til innemiljø vert stetta. Det har ikkje vore gjennomført slike inneklimaundersøkingar i den gamle avdelinga. Vurdering og konklusjon: Nybygget vil innehalde 2 avdelingar som vil egne seg godt til barnehagedrift. Det bør gjennomførast målingar av inneklima både i den nye og den gamle avdelinga. Folkehelse konsekvensar: Godt inneklima er viktig for helsa til barn og tilsette i barnehagen Miljøkonsekvensar: Ingen Økonomiske konsekvensar: Ingen Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen Hareid, Ottar Grimstad Kommuneoverlege Kopi til kommunalsjef Gry Nordal Gry Nordal Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side9

10 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Ambulanse Midt-Norge HF Strandveien STJØRDAL Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2014/ /2014 G02 SVEL/ OG _ AMBULANSETILBODET PÅ YTRE SØRE SUNNMØRE Viser til styresak 12/14 Budsjettoppfølging tiltakspakke kostnadsreduksjon som skal handsamast på styremøte i Ambulanse Midt-Norge HF Kommunane Hareid, Ulstein, Herøy og Sande er alvorleg bekymra for dei tiltaka som er skissert. Vi ber styret Ambulanse Midt-Norge HF om å avvise forslaget frå administrasjonen og starte prosessen på nytt i dialog med kommunane, næringslivet, tilsette og brukarane. Det er ikkje gjennomført ROS-analyse av konsekvensar av vedtaket. Likevel forslår administrasjonen at styret skal vedta: «Styret i Ambulanse Midt-Norge HF vedtar at alle listede tiltak i tiltakspakken iverksettes for å sikre et budsjett i balanse for Dette til tross for de negative konsekvenser og risiko dette utgjør mtp drift, utvikling og overføring av tjenesten.» Dette er uforsvarleg og uakseptabelt å vedta noke som medfører betydeleg svekking av beredskapen, utan ei skikkeleg vurdering av kva konsekvensane vil bli. Forslaget om reduksjon av tilbodet ved basen i Hareid-Ulstein, vil få store konsekvensar for beredskapen i vårt område, men og i regionen som heilheit. Ambulansen i Ulstein har ei betydeleg mengde oppdrag i Herøy og Sande også. Det er samstundes forslag om reduksjonar i Vanylven kommune, noko som medfører at ambulansen i Sande må dekke ekstra beredskap i Vanylven. Med ein reduksjon i både Vanylven og Ulstein vil heile ambulansekapasiteten på Søre Sunnmøre bli dramatisk endra. Ein vil få dårlegare beredskap og reelt tilbod ved alvorlege hendingar og sjukdom i ein region med sterk folketalsvekst. Vi minner og om dei demografiske utfordringane som syner ein sterk auke av personar over 80 år dei neste 10 åra. Dette er største brukargruppa av ambulanse. Ytre Søre Sunnmøre har svært store og viktige industri arbeidsplassar med fleire tusen arbeidarar på arbeidsplassar der ein kan risikere massetraumer ved større ulykker. Volda sjukehus har beredskap for bløtdelskirurgi berre kvardagane. I helgene skal alle desse pasientane til Ålesund, med den ekstra transporttida det tar med ferjesamband. Vi har felles nattlegevakt i Volda. Utan beredskap for bløtdelskirurgi 3 netter i veka, vil nokre pasientar blir frakta frå ytre Sunnmøre til legevakt i Volda før transport til Ålesund, noke som vil Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side10

11 HAREID KOMMUNE Sektor for velferd innebere at ei ambulanse er oppteken mange timar. Auke i transportar frå Ørsta/Volda til Ålesund vil også gi mindre reservekapasitet på Indre Søre Sunnmøre. I løpet av året skal funksjonsfordeling mellom sjukehusa opp. Signala frå administrasjonen i Helse Møre og Romsdal er heilt tydelege på at dei ikkje vil gjeninnføre beredskap i bløtdelskirurgi i helgene i Volda, og truleg fjerne dette fagområdet heilt. Dette vil medføre betydeleg auka transportbehov mellom Søre Sunnmøre og Ålesund, både frå indre og ytre. I denne situasjonen vil det vere behov for AUKA ambulansekapasitet, og da må ein ikkje starte NEDBYGGING av kapasiteten no. Ein saknar i saka både analyse av trafikktal og vurderingar av ambulansebehovet i forhold til dei planane det lokale helseforetaket no arbeider med. Det vil om få veker vere avklart om E39 skal leggast om til å gå over kommunane Hareid og Ulstein. Dersom det skjer, vil det medføre behov for å halde på eller auke ambulanseberedskapen i vårt område. Vi meiner forslaget bryt med samhandlingsreforma og drøftingsplikta Helse Midt Norge RHF har med kommunane i saker som direkte vedkjem kommunane. Vi meiner framlegget også bryt med styrevedtaket i sak 4/14 der det mellom anna står: «Styret forutsetter at utredning og planlegging av endringer skjer i tett dialog med aktuelle sykehusforetak og kommuner, og at faglige og beredskapsmessige kriterier legges til grunn for arbeidet.» Forslaget bryt med tidlegare vedtak og føresetnadar gjort av styret i RHF et. Syner her til saksutgreiing og vedtak gjort i sak 62/10 HMN, 80/10 HMN, 21/11 HMN, 50/11 HMN og 59/11 HMN der det er slått fast at dagens ambulansestruktur og kapasitet ikkje skal endrast. Ein kan ikkje sjå at styret for Ambulanse Midt-Norge har heimel til å gjere desse strukturelle endringane. Dette framlegget til vedtak synes vere basert berre på økonomiske vurderingar, utan omsyn til vurderingar knytta til demografi, risiko og behov. Det står i saka at tiltaka krev dialog med berørte kommuner. Dialog etter at bindande vedtak er gjort, er ikkje dialog. Med helsing Ottar Grimstad Inger Lise Kaldhol Bjørn Martin Aasen Torstein Vattøy Kommuneoverlege Kommuneoverlege kst. Kommuneoverlege kommuneoverlege Hareid kommune Ulstein kommune Herøy kommune Sande kommune (sign) (sign) (sign) (sign) Postadresse: Besøksadresse Rådhuset Telefon: Telefaks: Org. nr: Bankgiro: 6060 HAREID 6060 HAREID Side11

12 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2014/150 Løpenr. 787/2014 Klassering 033 Sakshandsamar: Oddbjørn Grimstad, Sektor for næring, kultur og samfunnsutvikling Utvalsaksnr Utval Møtedato 11/14 Levekårsutvalet REFERATSAK ÅRSMELDING 2013 FRÅ LEVEKÅRSFORUM / 2014/150 Utskrift til: sakshandsamar for ekspedering Side12

13 Vedlegg: Nr. Namn 1 Årsmelding Levekårsforum Årsmelding PMTO Saksopplysningar: LKU skal kvart år, i starten av året, ha ei orientering frå Levekårsforumet om «rikets tilstand» i Hareid kommune. Årsrapporten for 2013 som no blir lagt fram, skildrar det som Levekårsforumet har arbeidd med innanfor feltet born og unges oppvekstvilkår og det organiserte samarbeidet mellom etatane/sektorane som arbeider med førebyggande arbeid. I år vert også årsrapport 2013 frå det interkommunale samarbeidet PMTO lagt fram til orientering. Vurdering og konklusjon: Rådmannen legg fram for LKU Årsmeldinga 2013 frå Levekårsforumet. Rapporten tek opp fleire saker/emne, og rådmannen oppmodar LKU om å ta den årlege drøfting om «rikets tilstand» med basis i denne rapporten. Folkehelse konsekvensar: - Miljøkonsekvensar: - Økonomiske konsekvensar: - Beredskapsmessige konsekvensar: - Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Oddbjørn Grimstad Kommunalsjef Utvalssak nr: Side: 2 av 2 Side13

14 ÅRSMELDING LEVEKÅRSFORUM 2013 DUGNAD (no DelTa): Hareid kommune ved Levekårsforum har hatt samarbeidsmøter med Kompetansenter rus Midt- Norge og planlagt arbeidsseminar som eit ledd i prosjektet DUGNAD rus. Temaet på arbeidsseminaret i 2013 var «Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunen, og rusmiddelpolitisk handlingplan. Seminaret vart arrangert på Hareid rådhus. Fleire representantar frå ulike fagområde deltok i tillegg til ungdomsrådet. Evalueringa av seminaret var god, og det kom fram at ein bør satse vidare på dei unge, og foreldrerolla i det vidare arbeidet. Levekårsforum har planar om å arrangere 2 nye arbeidsseminar som imøtekjem dette i Ungdata: Hareid ungdomsskule har delteke i Ungdata undersøkinga som er eit samarbeid mellom Kompetansesenter rus Midt-Norge. Tala frå denne undersøkinga vil verte presentert for alle kommunane i januar representantar frå Hareid deltek på denne samlinga. Med denne undersøkinga som grunnlag ynskjer Hareid kommune v/levekårsfoum å ta stilling til kva type arbeidsseminar ein ynskjer å arrangere i samarbeid med kompetansesenteret. Mission possible: Det skjer mykje rundt omkring av ulike interkommunale prosjekt. Hareid kommune var mellom anna representert på ei konferanse om pilotprosjektet Mission possible der dei aller fleste kommunene på Sunnmøre deltek. Mission possible er eit nasjonalt pilotprosjekt innan samhandling på tvers av offentlege etatar. Sunnmøre deltek i dette pilotprosjektet. Målet er kompetanseløft for dei som arbeider med barn og unge som er i risikogruppa. «Ei felles satsing for å styrke tidleg, rett, og koordinert innsats for barn i risiko. Etter denne konferansen vart dette pilotprosjektet drøfta i Levekårsforum, om Hareid kommune skulle delta vidare. Det vart vedteke på kommunalsjef-nivå at Hareid kommune ikkje ynskte å delta i prosjektet då vi allereie var i gong med andre liknande satsingar. Organisering i Levekårsforum: Leverkårsforum har i 2013 evaluert seg sjølve. Korleis skal vi arbeide framover, kva saker skal vi drøfte, organisering osv. Fleirtalet i Levekårsforumet ynskjer at det skal bestå slik som det er i dag. Det interkommunale Samarbeidsorganet (SO-gruppa): Oddbjørn Grimstad som representerer Hareid kommune i SO-gruppa har gjennom året referert frå arbeidet og dei drøftingane som har vore i SO-gruppa. Kva felles tiltak skal fortsatt vere interkommunale og kva skal vere kommunalt, er spørsmål som denne gruppa tek stilling til. Pr. i dag er det PMTO (ParentManagmentTrainingOregon) som er interkommunalt. VIT-prosjektet (Vekst- Ivaretaking-Trivsel) er avslutta, grunna manglande finansiering. SO-gruppa meiner at det må vere det nye interkommunale barnevernet som vurderer nytten av VIT, og evt. ny etablere det innanfor sine budsjettrammer. Den interkommunale Utekontakta er også avslutta, og pr. dato er det ikkje planar om å re-etablere den. Stillinga som interkommunal koordinator er også avvikla. Side14

15 Levekårsforum Samarbeid og arbeid: Levekårsforum har revidert notatet «Levekårsforum. Samarbeid og arbeid». Eit notat som beskriv det tverrfaglige samarbeidet i Hareid kommune som basis for utviklinga av det førebyggande arbeidet for barn, unge og eldre i eit folkehelseperspektiv. Notatet vart lagt fram for Levekårsutvalet som ei referatsak. Enkeltsaker/oppretting av ansvarsgrupper og nye brukarkoordinatorar: Det har i løpet av året vore gjort nye vedtak på oppretting av ansvarsgrupper og brukarkoordinatorar for brukarar med særskilde behov. Levekårsforum har også drøfta NN-saker der det har vore behov for det. Nye satsingar i 2014: DUB-prosjektet (Dei Utfordrande Barna): Syverplassen barnehage og Hareid skule deltek i dette prosjektet som startar opp i Prosjektet går over 2 år. PPT kontoret for Ulstein og Hareid har ansvar for prosjektet. Ein barnehage og ein skule frå Ulstein kommune deltek også. Bakgrunn for prosjektet : 10-20% av alle born i alderen 4-10 år utviklar psykososiale vanskar som går utover funksjonsnivået deira. Hovudmålet i prosjektet er å utvikle handlingskompetanse til å førebyggje, avdekke og avhjelpe psykososiale vanskar hjå born i alderen 4-8 år. Det er meininga at dei andre skulane og barnehagane i Hareid skal få tilbod om denne opplæringa seinare. Tidlig Inn: Dette er eit samarbeid mellom dei sju kommunane Hareid, Herøy, Ulstein, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven og det regionale opplæringsteamet som kjem frå ulike kompetanse -og kunnskapssenter. Alle helsestasjonane og andre aktuelle samarbeidspartnarar vil i 2014 få opplæring i å bruke kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre som er knytt til psykisk helse, rusmiddel og vald i nære relasjonar. Opplæring vil vere over 5 dagar. Bakgrunn: Ofte er det vanskelig å spørje og gi hjelp i forhold til psykisk helse, rusmiddel og vald i nære relasjonar. Helsedirektoratet og Barne, ungdoms- og familiedirektoratet har derfor utarbeida eit heilheitlig opplæringstilbod i tidleg intervensjons verktøy og metodar. Det er også oppretta ein avtale med Distriktspyskiatrisk senter i Volda som skal gi veiledning til kommunane i etterkant av opplæringa og når implementering i kommunen startar hausten Arbeidseminar : Levekårs forum vil vere pådrivar for å arrangere to arbeidsseminar i samarbeid med Kompetansesenter for rus, Midt-Norge, som omhandlar barn og unge. Eitt våren 2014 og eitt hausten Slik det ser ut no vil tema vere «Heldig er den som har teite foreldre», og «Å oppdage skuleborn som lever saman med omsorgspersonar med skadelige rusmiddelvanar». Førstnemnde er retta mot foreldre og er tenkt arrangert våren Andre seminaret er retta mot aktuelle faggrupper i kommunen og er tenkt arrangert hausten Side15

16 Ann Elin Skeide Ref. Hareid 5/2-14 Side16

17 ÅRSMELDING - INTERKOMMUNALT SATSING TIBIR FOR HAREID, HERØY, SANDE OG ULSTEIN 2013 I 2009 vart det gjort avtale mellom Atferdssenteret og styringsgruppa for det interkommunale samarbeidet om implementering av TIBIR (Tidlig Innsats for Born i Risiko) i Hareid, Herøy, Sande og Ulstein kommune. Etter ei evaluering av det interkommunale arbeidet i 2012 vart det bestemt å organisere TIBIR arbeidet ut frå ein vertskommune modell, SO gruppa er no stryringsgruppe for tiltaket. SO gruppa har bestemt at PMTO (Parent Management Training Oregon) terapeutane i lag med ein representant frå kvar kommune skal sitte i ei TIBIR tiltaksgruppe, med start i Ulstein er no vertskommune for TIBIR. PMTO- terapeutane Gry G. Jonberg og Kristin Sæther er tilsett i 50 % stilling kvar. Tilbodet er lokalisert til helsestasjonen i Ulstein og PPT for Ulstein og Hareid. Terapeutane kan vere og er fleksibel i å ha møta med foreldra i deira kommune når forholda er lagt til rette for dette. Det er helsestasjon, PPT og barneverntenesta i dei fire kommunane som har høve å tilvise til PMTO terapi. Terapeutane arbeider med kvar av familiane ein gong pr. veke over veker. Terapeutane arbeider til saman med 7-8 familiar parallelt. I 2013 er 8 barn tilviste til PMTO terapi, derav Ulstein: 2, Hareid: 6, Herøy: 0 og Sande: 0. Sidan starten av tiltaket i november 2009 er det tilvist 60 barn til PMTO-terapi. Tilvisingane er totalt sett jamt fordelt mellom kommunane. Dette året er det helsestasjon og PPT som kvar har tilvist fire familiar. Vi har gjennomført opplæringsveiledning med dei 10 nye rådgjevarane i 2013, 2 frå Ulstein, 5 i frå Herøy, 2 i frå Sande og 1 i frå Hareid. Av desse er 7 tilsette ved helsestasjon, ei frå PPT og to frå barneverntenesta. Terapeutane har fast veiledning med PMTO veiledarar ved BUP i Volda for å kvalitetssikre arbeidet i tillegg til obligatorisk deltaking på opplærings/vedlikehaldskurs. Forsking viser at metoden gjev betydeleg reduksjon i barns åtferdsproblem. Foreldre kan redusere barna sin aggressive åtferd med opptil 60 %. Metoden gjev også effekt overfor risikoutsette grupper. Vidare effektar; reduksjon i sjukmeldingar, kriminalitetsførebyggande, rusførebyggande og meir harmoni i familiane som igjen gjev den enkelte betre helse. Ulsteinvik Med helsing PMTO- terapeutane: Kristin Sæther og Gry-Anita G. Jonberg PS PMTO er ein del av TIBIR som har seks ulike modular. Hareid nyttar 3 av dei (PMTO-terapi, PMTOrådgjeving og kartlegging) Side17

18 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Mental Helse, avd Hareid c/o kontakten dagsenter Kvisla HAREID DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2014/100 Vedtaksnr: 1/14 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk stønad Mental Helse avd. Hareid Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side18

19 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Samandrag av saka: Hareid sitt lokallag av Mental Helse søker om økonomisk stønad for deira arbeid. Deira mål er å være ein synleg arena der den enkelte kan få nødvendig kontakt, støtte, nytt håp, samt oppleve mestring. Dei markerar «verdensdagen for psykisk helse» og dette arbeidet krev både innsats og økonomiske midlar. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar:ingen kjende Miljøkonsekvensar:Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen sakshandsamar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side19

20 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Smiso Møre og Romsdal Moldeliveien MOLDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 12/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk tilskot- Smismo Møre og Romsdal Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side20

21 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad om økonomisk tilskot, uprenta. Avtale om økonomisk tilskot, uprenta. Pressemelding, uprenta. Årsmelding 2012, uprenta. Verksemdplan, uprenta. Samandrag av saka: Søknad om økonomisk tilskot til drift av senteret mot incest og seksuelle overgrep for Møre og Romsdal for Sentra mot incest og seksuelle overgrep i Norge er eit supplement til det offentlege hjelpeapparat der det vert gitt naudsynt hjelp til sjølvhjelp fir å bearbeide dei vonde opplevingane. Dette er eit helsetilbod for born, ungdom og vaksne av begge kjønn. Som har vore utsett for seksuelle overgrep og føresette/pårørande til utsette. Seksuelle overgrep kan ha store menneskelege konsekvensar og forsking viser at mange får problem med å meistre livet sitt både på kort og lang sikt. Ved å bearbeide dei vonde hendingane får ein eit betre grunnlag for betre livskvalitet. Dei driv i tillegg eit aktivt førebyggjande arbeid retta mot barn, ungdom, vaksne og fagfolk slik at kunnskapen og kompetansen om seksuelle overgrep blir delt til som mange som råd. Saksopplysningar: Smismo MR er eit økonomisk spleiselag mellom staten og kommunane i Møre og Romsdal med ein finansieringsmodell der 80% av driftsmidla er statstilskot, medan 20% er lokale tilskot frå kommunar, helseføretak og fylkeskommune. Statstilskotet utløysast kun av dei lokale tilskota. For å oppnå ein meir føreseieleg økonomisk drift av senteret ønskjer dei å inngå ein 4.års drift avtale med den enkelte kommune. Senteret mot incest og seksuelle overgrep i Møre og Romsdal søkjer Hareid Kommune om kr 29705,- i økonomisk tilskot for driftsåret Som utgjer kr. 4,- pr. inbyggjar,, indeksregulert med 2,5%. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen kontormedarbeidar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side21

22 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Vennskap Nord/Sør Storgata OSLO DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 13/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om økonomisk tilskot - Vennskap Nord/Sør Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side22

23 HAREID KOMMUNE Uprenta vedlegg: Søknad om økonomisk tilskot Brosjyre: Samandrag av saka: Vennskap Nord/Sør ynskjer at kommunen bidreg med eit medlemskontingent i arbeidet for lokalsamfunnsutvikling både i Noreg og i samarbeidslanda. Det er lokale venskapsgrupper og vidaregåande skular som er engasjert i gjensidig samarbeid med partnarar i Afrika, Latin-Amerika og Asia. Saksopplysningar: Vennskap Nord/Sør jobbar for ein fredeleg, rettferdig og berekraftig utvikling som blir driven fram av vanlege folks deltaking og samarbeid. Gjennom globale samarbeid sett dei menneske i stand til å påverke sitt eige samfunn. Vennskap Nord/sør søkjer Hareid Kommune om kr 1000,- i økonomisk tilskot. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele det omsøkte tilskotet. Kommunen ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet. Dersom Hareid kommune har økonomi til det må vi prioritere dei lag og organisasjonar som våre innbyggjarar kan gjere seg nytte av. Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen kontormedarbeidar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side23

24 HAREID KOMMUNE Servicetorg og politisk sekretariat Runde Miljøsenter 6096 RUNDE DELEGERT VEDTAK Enkeltvedtak med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6 Sakshandsamar: Victoria Ernstsen Utval Delegert tilskot til lag og organisasjonar Saksnr: 2013/90 Vedtaksnr: 11/13 Leiar: Helga Bøe-Grimstad Vedtaksdato: Klassering: 223 Søknad om stønad til opning og arrangement Runde miljøsenter Vedtak: Hareid kommune vedtek å ikkje tildele tilskotet som Runde miljøsenter søkjer om. Hareid kommune ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet- Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side24

25 HAREID KOMMUNE Vedlegg: Søknad frå Runde miljøsenter, uprenta. Samandrag av saka: Runde miljøsenter søkjer om økonomisk stønad til opning og arrangementet Kaldt hav Heite spørsmål. Kaldt hav heite spørsmål er ein arena der dei mange relasjonane til havet blir sett i scene. Utstillinga har ei unik samansetjing då den nyttar det nyaste innan formidlingsteknologi og skaper ein verdig ramme kring den viktige bodskapen sin. Saksopplysningar: Utstillinga er omfattande og vil ta plass ved Herøy kulturhus i januar. Då det er mykje teknisk som må riggast opp, blir det ei prøve rigging som må settast opp og ned og igjen settast opp til utstillingsdatoen. Dette gjer at det vil koste vesentleg meir enn andre visningsstadar. Kostnadar knytt til visning av utstillinga varierer etter visningstid, husleige, drift/vakthald, formidlar o.a. Runde miljøsenter ber om kr ,- til denne utstillinga. Vurdering og konklusjon: Hareid kommune ser positivt på det arbeidet søkjande organisasjon driv, men finn ikkje utifrå dagens økonomiske situasjon å kunne løyve midlar til dette formålet- Folkehelse konsekvensar: Ingen kjende Miljøkonsekvensar: Ingen kjende Økonomiske konsekvensar: Ingen kjende Beredskapsmessige konsekvensar: Ingen kjende Hareid, Bent Arild Grytten rådmann Victoria Ernstsen kontormedarbeidar Postadresse: Org. nr: Rådhusplassen 5 Bankgiro: HAREID Side25

26 Politiskesaker Side26

27 Politiskesaker Side27

28 HAREID KOMMUNE Rådmann SAKSFRAMLEGG Saksnr. 2013/1492 Løpenr. 1150/2014 Klassering F40 Sakshandsamar: Ingunn Rise, NAV Sosial Utvalsaksnr Utval Møtedato 12/14 Levekårsutvalet Formannskapet OPPREISINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL / 2013/1492 Tilråding frå rådmannen: Kommunestyret vedtek at Hareid kommune skal vere med i ei felles oppreisingsordning. Kommunestyret bed om at fylkeskommunen også skal vere med på ordninga og bed om at det vert utarbeidd nytt forslag til vedtekter. Utskrift til: KS, Møre og Romsdal Side28

29 Vedlegg: 1. Utkast til vedtekter for en oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal 2. Høyringsbrev frå KS Møre og Romsdal Saksopplysningar: Barn har gjennom alle tider vore utsett for misbruk og overgrep. Desse overgrepa har ofte blitt utført av personar som stod barna nær, som foreldre eller andre omsorgspersonar. Det viser seg også at barn, som av ulike årsaker, måtte takast under omsorg og plasserast i fosterheim eller ulike offentlege institusjonar, også har vore utsett for ulike overgrep og ikkje fått den omsorga dei hadde krav på. Barna det her er snakk om, var gjerne fødde på slutten av 40-talet, og på 50- og 60-talet og er no godt vaksne. Mange av desse har no vendt seg til heimkommunen sin med krav om oppreising og erstatning. Kommunane har ikkje hatt noko erstatningsordning for slike saker og det har vore ei viss vegring for å gå inn i dei og vite korleis dei skal handsamast. Spørsmåla som reiser seg, er m.a. kva overgrep som skal gje grunnlag for oppreising/erstatning, korleis skal dette dokumenterast, kven er erstatningspliktig og kva med eventuell forelding. No har fylkeskommunane i landet tatt eit ansvar for å få på plass ei erstatningsordning for slike saker som er meir eller mindre felles for heile landet. I Møre og Romsdal er det etablert eit samarbeid mellom fylkeskommunen, KS og fylkesmannen og det er utarbeidd eit utkast til vedtekter for ei oppreisingsordning som no er sendt på høyring til kommunane. Høyringsfristen er 1.mars og saka skal handsamast av KS sitt fylkesmøte primo april. Sidan formannskapet har sitt møte først etter at fristen er ute, vil ein foreslå at tilrådinga frå rådmannen vert innsendt innan fristen og at formannskapet sitt vedtak vert innsendt etter møtet. Dei vedtektene som er sendt på høyring føreset ei rein kommunal finansiering av ordninga, både den administrative ordninga og eventuelle oppreisingsutbetalingar. KS ber om at ein: a) tek stilling til om kommunen vil vere med på ei slik oppreisingsordning b) uttalar seg om forslaget til vedtekter for ei slik ordning Rådmannen ser positivt på at det no vert etablert ei slik ordning i fylket og vil rå til at Hareid kommune sluttar seg til ei slik ordning. Men slik forslaget ligg føre, kan dette kome til å verte ei dyr ordning for mange kommunar då det er lagt til grunn at kommunane skal bere alle utgiftene til oppreisningsordninga. Sekretariatet skal vere fylkeskommunalt men betalast av kommunane. Oppreisingsutvalet skal oppnemnast av staten, men kommunane skal betale. Sjølve oppreisinga skal også betalast av kommunane sjølv om overgrepa/omsorgssvikten skjedde på fylkeskommunale eller statlege institusjonar. Dei alle fleste institusjonane der omsorgssvikten/overgrepa skjedde, var enten privateigde under fylkeskommunalt/statleg tilsyn eller fylkeskommunale/statlege institusjonar med fylkeskommunalt/statleg tilsette. Staten har etablert ei ordning, «Stortingets utvidede rettferdsvederlagsordning» og kommunane er i ferd med å etablere si ordning. Det verkar problematisk og ikkje akseptabelt dersom fylkeskommunen, som faktisk var ansvarleg for mange av overgrepa/omsorgssvikten, skal kunne fråskrive seg sitt ansvar. Utvalssak nr: Side: 2 av 3 Side29

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, Tid:09:00 HAREID KOMMUNE Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus Dato: tirsdag, 10.09.2013 Tid:09:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 02.09.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:25 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: torsdag, 18.12.2014 Tid:11:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 04.03.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, Tid:17:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 17.12.2015 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 21.01.2014 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 26.11.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:35 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus Dato: onsdag, 18.12.2013 Tid:11:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Volda samfunnshus Dato: 30.01.2014 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2010/1374 Arkivkode: Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet AVTALAR MED TILTAK SOM GJELD OVERGREP, VALD OG LIKNANDE Administrasjonen

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Arne Gotteberg Arkivsak nr.: 2012/2026 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret HØYRINGSUTTALE TIL UTVIKLINGSPLAN MOT 2030 FOR HELSE

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato:

VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemma. Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: VANYLVEN KOMMUNE MØTEINNKALLING UTVAL: Råd for funksjonshemma Møtestad: Kommunestyresalen - Combisenteret, Fiskå Dato: 20.01.2014 Tid: 10:00 Medlemar som er ugilde i ei sak, vert bedne om å gje melding,

Detaljer

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Offl 13, jfr fvl 13, første ledd OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN I MØRE OG ROMSDAL SØKNADSSKJEMA Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal blei vedteke av Fylkesmøte

Detaljer

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00

Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, Tid:17:00 Ordførar/Utvalsleiar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: HAREID RÅDHUS Dato: onsdag, 04.01.2012 Tid:17:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL

FASTE MEDLEMAR SOM MØTTE: Namn Funksjon Representerar Ottar Røyset Leiar H Øyvind Grimstad Medlem FRP Ingunn Petrin Pettersen Nestleiar FL HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 01.10.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Austevoll kommune MØTEINNKALLING

Austevoll kommune MØTEINNKALLING Austevoll kommune MØTEINNKALLING Utval: RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 03.06.2013 Kl. 15.00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST sal Hareid rådhus Dato: 13.10.2014 Møtet tok til 12:00 Møtet slutta 15:05 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Formannskapsromet, Hareid rådhus Dato: 06.11.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 15:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Tore Eriksen Arkivsaksnr.: 10/1563 Arkiv: F40 Etablering av mellombels felles kommunal oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Driftsstyret Møtestad: Voldfjorden, Volda rådhus Dato: 08.02.2017 Tid: 13.00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon 700 58 700. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Volda Rådhus Dato: 31.05.2010 Tid: 15:00 mrk. tida MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd

HAREID KOMMUNE Sektor for velferd Helse- og Omsorgsdepartementet MELDING OM VEDTAK frå møte i Hareid formannskap 11/8 2012 Saksnr Løpenr. Klassering Avd / sakshandsamar Dato 2012/1270 8453/2012 G21 SVEL/ OG HØYRING - NY TURNUSTENESTE FOR

Detaljer

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20

MØTEPROTOKOLL HERØY KOMMUNE. Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: Tid: 14:00 17:20 HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Komite for Helse og omsorg Stad: Herøy rådhus, Kantina Dato: 24.10.2012 Tid: 14:00 17:20 Medlemer som møtte: Fred Hansen Leder H Hege Nedreberg Vestavik Medlem H Karly

Detaljer

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V

FASTE MEDLEMAR SOM IKKJE MØTTE: Namn Funksjon Representerar Bjørn Overå MEDL FL Lars E. Bjåstad Hovlid MEDL V HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 07.05.2013 Møtet tok til 16:00 Møtet slutta 17:45 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/435 DELTAKING I FELLES KOMMUNAL OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE... Sett inn saksutredningen under denne linja Vedlegg: Bakgrunn:

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset i Volda Dato: 26.01.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtestad: Hareid rådhus FSK rom Dato: tysdag, 1.9.2015 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta

Styresak. Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 13.05.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Arild Fålun Nybygg aust - Bygg for Helse Førde, interkommunale funksjonar og tannhelsetenesta Arkivsak

Detaljer

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT

OFFENTLEG SAKSLISTE MED SAKSDOKUMENT MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kst sal Hareid rådhus Dato: 28.02.2017 Møte tok til 15:00 Møte slutta 17:20 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon MØTEINNKALLING Utvalg: Administrasjonsutvalet Møtestad: Møterom Austefjorden, Volda rådhus Dato: 04.10.2016 Tid: 10:20 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator

Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppfølging handlingsplan - Koordinerande einingar, individuell plan og koordinator Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2017/13 Overordna samhandlingsutval

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.12.2012 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:00 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat

ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat ULSTEIN KOMMUNE Politisk sekretariat Møre og Romsdal fylkeskommune Att. Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Fylkeshuset 6404 MOLDE Saksnr Løpenr Dato 2014/409 9233/2014 26.09.2014 MELDING OM VEDTAK UTVIKLINGSPLANAR

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET GLOPPEN KOMMUNE HELSE- OG OMSORGSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 01.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 09:00 Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for Helse og omsorg Møtestad: Herøy rådhus, formannskapssalen Dato: 16.05.2013 Tid: 12:00 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418

Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Vaksdal kommune SAKSFRAMLEGG Saksnr: Utval: Dato Formannskap/plan- og økonomiutvalet Kommunestyret Sakshandsamar: Arkiv: ArkivsakID Willy Andre Gjesdal FE - 223, FA - C00 14/1418 Revisjon av retningsliner

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45

Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, Tid:13:45 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Valstyret Møtestad: Hareid rådhus, KST salen Dato: tysdag, 26.2.2013 Tid:13:45 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling

EID KOMMUNE Helse-og sosialutval. Møteinnkalling Helse-og sosialutval Møteinnkalling Møtedato: 13.04.2016 Møtestad: Hertugen, Operahuset Møtetid: Kl. 13:00 Sakliste Sak nr. Saktittel 014/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 015/16 Godkjenning av

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 16.11.2017 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til koordinator på e-post: mll@volda.kommune.no eller mobil nr. 480 09 814 som

Detaljer

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar

3 Økonomisk oppgjer mellom fylkeskommunen og øvrige deltakarkommunar SAMARBEIDSAVTALE OG VEDTEKTER FOR MELLOMBELS FELLES OPPREISINGSORDNING I SOGN OG FJORDANE Kommunal oppreisingsordning for barn som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt medan dei var under kommunal

Detaljer

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla, - jf. 8, 3. ledd i forvaltningslova. Ungdomsrådet Innkalling til møte i Ungdomsrådet Møtestad: Dato: Formannskapssalen, Rådhuset, 06.06.2016 Kl.16:00 Dei som er inhabile i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli innkalla,

Detaljer

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE

INFORMASJON HJELPEINSTANSANE INFORMASJON OM HJELPEINSTANSANE for barnehage og skule Ål kommune I dette heftet er det samla informasjon om hjelpeinstansar som samarbeider med barnehage og skule. Desember 2014 PPT FOR ÅL OG HOL Pedagogisk-psykologisk

Detaljer

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 03.09.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:15 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 14.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Kjell-Einar Bjørklund, Hans K Stenby, Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Igangsetting av forprosjekt «Bygg Aust» Helse

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 10/1771-3

Saksframlegg. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 10/1771-3 Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 10/1771-3 Arkiv: F46 Framlegg til etablering av oppreisingsordning i Sogn og Fjordane for omsorgssvikt/overgrep mot barn under kommunal omsorg Rådmannen

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00

MØTEINNKALLING. Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: Tid: 13:00 Utvalg: Driftsstyret MØTEINNKALLING Møtestad: Møterom A, Volda rådhus - etter synfaring i barnehagar Dato: 13.03.2013 Tid: 13:00 NB! Driftsstyret møter kl.13:00 ved Bratteberg barnehage, adresse Bakkelidvegen

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret

VOLDA KOMMUNE Servicekontoret VOLDA KOMMUNE Servicekontoret Fylkesmannen i Møre og Romsdal Fylkeshuset 6404 Molde Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2016/852 7525/2016 A20 SVK/ UNNISTRA 21.06.2016 MELDING OM POLITISK

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Else Marie Brandal MEDL H Marianne Breivik MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemmer som ikkje møtte: Navn Funksjon Representerer Else Marie Brandal MEDL H Marianne Breivik MEDL AP ULSTEIN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utvalg: Levekårsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Ulstein rådhus Dato: 26.02.2014 Tid: 14:00 16:10 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Eldar Knotten

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 19.06.2014 Møtet tok til 15:00 Møtet slutta 17:45 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune.

Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet til Hareid kommune. HAREID KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen Hareid rådhus Dato: 13.05.2013 Møtet tok til 14:00 Møtet slutta 16:40 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova

Detaljer

ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF

ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF ULSTEIN KOMMUNE Ulstein eigedomsselskap KF Nasjonalforeningen for folkehelsen Att: Randi Kiil Postboks 7139 Majorstuen 0307 OSLO Saksnr Løpenr Dato 2014/907 11911/2014 17.12.2014 MELDING OM VEDTAK De får

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon Utvalg: Formannskapet Møtestad: Møterom A, Volda rådhus Dato: 15.03.2012 Tid: 13:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla inn. Jf.

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL VANYLVEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL UTVAL: Formannskapet Møtestad: Rådmannens kontor - Rådhuset, Fiskå Dato: 12.01.2016 Møtet tok til 09:00 Møtet slutta 11:30. Møtet var innkalla ved utsend sakliste datert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Møterom A, Rådhuset Dato: 28.09.2016 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli kalla

Detaljer

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld:

Kommunestyret støttar framlegget til endringar i Opplæringslova når det gjeld: MASFJORDEN KOMMUNE Rådmannen Rådgjevarar Kunnskapsdepartementet Dato: 22.12.2009 Vår ref. 09/776-3/N-210/AMS Dykkar ref. Høyringsfråsegn frå Masfjorden kommune Viser til vedlagt utskrift av vedtak KS-084/09

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST).

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset og med kunngjering i Vikebladet/Vestposten (gjeld kun KST). MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 05.05.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:40 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: KST salen Hareid rådhus Dato: 18.1.2016 Møte tok til 12:00 Møte slutta 14:20 Formannskapet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder

Høyring Ny forskrift om ansvar for utgifter til spesialpedagogisk hjelp for barn under opplæringspliktig alder Vår dato Dykkar dato Vår referanse Vår sakshandsamar 15.03.2017 03.02.2017 17/00388-2 Einar Ove Standal Avdeling Dykkar referanse Arkivkode Direkte telefon Seksjon for utdanning og 62 24142220 forskning

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet VOLDA KOMMUNE SAKSDOKUMENT Sakshandsamar: Runa Bakke Arkivsak nr.: 2008/1307 Arkivkode: G00 Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet 14.12.2009 INTERKOMMUNALT OVERGREPSMOTTAK Administrasjonen si tilråding:

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon

KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET. Retningslinjer og informasjon KVINNHERAD KOMMUNE BARNEHAGETILBODET Retningslinjer og informasjon Retningslinjer og informasjon om barnehagetilbodet TILBODET I BARNEHAGANE Barnehagane skal i samarbeid og forståing med heimen ivareta

Detaljer

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset.

Innkallinga og saklista har vore kunngjord med oppslag i rådhuset. MØTEPROTOKOLL Utval: Levekårsutvalet Møtestad: KST sal Hareid Rådhus Dato: 29.09.2015 Møte tok til 14:00 Møte slutta 15:55 Levekårsutvalet var kalla inn i samsvar med kommunelova 32, pkt.2 og reglementet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg. Møtestad: rådhuset Møtedato: Kl: 13:00 15:00 MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 28.01.2009 Kl: 13:00 15:00 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Dato for innkalling: 22.01.09 Merknader: Saker

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til servicekontoret/utvalssekretær på telefon VOLDA KOMMUNE Utvalg: Formannskapet Møtestad: 1. etg., Samfunnshuset Dato: 11.11.2010 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune,

Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, Praktisk arbeid med Betre Tverrfagleg Innsats (BTI) i Årdal kommune, ein samarbeidsmodell for å hindra brot i oppfølginga av barn, unge og familiar i risiko Styrarnettverk 04.11.2015 Aktuelt: 1. Bakgrunn

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE

PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE Kultur og oppvekst PLAN FOR SPESIALUNDERVISNING I FYRESDAL KOMMUNE KAP. 1. SØKNADSRUTINER FOR SPESIALUNDERVISNING FOR SKULEN OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP BARNEHAGEN. 1.0 INNLEIING Det er viktig å utvikle

Detaljer