nr 35/ NO årgang 102 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 35/12-2012.08.27 NO årgang 102 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 35/ NO årgang 102 ISSN Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /12 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Avgjørelser ter innsigelser Endringer i varefortegnelsen for nasjonale og internasjonale varemerkeregistreringer Sltelser, begjært av innehaver Varemerkeregistreringer som ikke er forny Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rtigher Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser Merkeendringer Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistrering Opphør av fullmektigverv Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Rtelse INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystem (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerkekst (541) Merk er ordmerke (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merk er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merk (591) Merk er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /12 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løp av tre måneder fra i dag kan d fremstes innsigelse mot registreringen av varemerk, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 ann ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke DJUPEDALEN INVEST AS, Postboks 677, 9257 TROMSØ Klasse:9 Fjernstyringsapparater Klasse:12 Luftfartøyer Klasse:41 Fotografering (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Panasonic Corp, 1006, Oaza Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Videokameraer og videospillere for profesjonell bruk, brukerprogramvare for videokameraer og videospillere for profesjonell bruk. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Panasonic Corp, 1006, Oaza Kadoma, KADOMA-SHI, OSAKA, Japan (JP) Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO Klasse:9 Videokameraer og videospillere for profesjonell bruk, brukerprogramvare for videokameraer og videospillere for profesjonell bruk. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: TIGER Asics Corporation, 1-1 Minatojima-Nakamachi 7- chome, Chuo-ku KOBE CITY, HYOGO PREFECTURE, Japan (JP) Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO Klasse:25 Skotøy. 3

4 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: MINIC Inspecta AS, Herbergveien 2, 1710 SARPSBORG Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO Klasse:37 Klasse:41 Klasse:42 Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh. Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke PERFUMERIA JULIA SA, Avda. Carlemany, 115, 700 ESCALDES, Andorra (AD) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; daljhandelstjenester for parfymevarer, kosmikk, hygieniske produkter og skjønnhsprodukter. Klasse:44 Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 4

5 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: PERFUMERIA JULIA PERFUMERIA JULIA SA, Avda. Carlemany, 115, 700 ESCALDES, Andorra (AD) Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO Klasse:3 Klasse:35 Klasse:44 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; daljhandelstjenester for parfymevarer, kosmikk, hygieniske produkter og skjønnhsprodukter. Medisinske tjenester; verinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266648) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke HELLAS.NO AS, Strandveien 8 Inng A, 1366 LYSAKER, Norge Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forrningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datantverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handelsog reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for daljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklamekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomh; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:39 Båttransport; båtutleie; fergransport; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomh; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; spedisjonstjenester; trafikkinformasjon; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenster; transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av kjørøyer; utleie av passasjervogner; utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Rekreasjonsinformasjon; tolkjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomh; undervisning; utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; hoteller; hotellreservering; reservering av midlertidig innkvartering. 5

6 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266649) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke HELLAS.NO AS, Strandveien 8 Inng A, 1366 LYSAKER, Norge Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forrningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datantverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handelsog reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for daljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklamekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomh; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamemateriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:39 Båttransport; båtutleie; fergransport; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomh; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; spedisjonstjenester; trafikkinformasjon; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenster; transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av kjørøyer; utleie av passasjervogner; utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Rekreasjonsinformasjon; tolkjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomh; undervisning; utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; hoteller; hotellreservering; reservering av midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266650) (220) Inndato: GRØNT GREP Grønt Grep AS, Tåsenveien 140, 0880 OSLO, Norge Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, Norge Klasse:44 Hagebrukstjenester; gartnertjenester; landskapsarkitekter og landskapsdesigntjenester. 6

7 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266651) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Aquarius Holding AS, Strandveien 8 Inngang A, 1366 LYSAKER, Norge Klasse:35 Administrasjon av data-arkiver; administrasjon av handelstjenester; annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; bedriftsopplysninger; forrningsog forbruksinformasjon- og rådgivning; import- og eksportagenturer; innsamling av informasjon for bruk i databaser; markedsføring; markedsundersøkelser; on-line annonsering på datantverk; oppdatering av reklamedokumentasjon; organisering av handelsog reklameutstillinger; organisering av messer for salg og markedsføring; presentasjon av varer gjennom medier, for daljsalg; prissammenligningstjenester; publisering av reklamekster; radioreklame og -annonsering; reklamevirksomh; salg av dagligvarer; salg av digitale informasjonsprodukter; salg av gaveartikler; salg av husholdningsartikler; salg av interiørartikler; salg av inventarartikler; salg av matvarer; salg av suvenirer; salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; utleie av reklamemateriell; utleie av reklameplass; utsendelse av reklamematriell [flyveblader, hefter, trykksaker og vareprøver]; utsendelse av vareprøver. Klasse:38 Elektroniske oppslagstavler; overføring av beskjeder og bilder via datamaskiner; telekommunikasjonsvirksomh. Klasse:39 Båttransport; båtutleie; fergransport; organisering av cruisefart; organisering av reiser; passasjertransport; plassreservering [transport]; reiseledervirksomh; reisereservering; sightseeing [turistbesøk]; sjøtransport; sjåførtjenester; spedisjonstjenester; trafikkinformasjon; transport av reisende; transportinformasjon; transportreservering; transporttjenster; transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser; turoperatører; utleie av biler; utleie av busser; utleie av båt; utleie av kjørøyer; utleie av passasjervogner; utsendelse av varer via postordre. Klasse:41 Rekreasjonsinformasjon; tolkjenester; treningsleirtjenester; underholdningsinformasjon; underholdningsvirksomh; undervisning; utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter; utgivelse av tekster, andre enn reklamekster. Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; feriehus; hoteller; hotellreservering; reservering av midlertidig innkvartering. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266652) (220) Inndato: Små Skattar SOLVEIG HAUKÅS, Slåttåveien 28, 4262 AVALDSNES, Norge Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg, barnøy, forklekjoler, jakker, kjoler, kapper. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266653) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Axxe Logistics AS, Postboks 1053, 1787 BERG, Norge Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, Norge Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisit; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magniske databærere, grammofonplater; salgsautbmater og mekanismer for myntstyrte apparater; regnemaskiner. Klasse:39 Transportvirksomh; innpakning og lagring av varer; organisering av reiser. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning. 7

8 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266654) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Kye Systems Corp, No 492, Sec 5, Chongxin Rd, TW SANCHONG DIST., NEW TAIPEI CITY, Taiwan Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner, datamaskinvare, datamaskinperiferiutstyr, databehandlingsutstyr; innrninger for inndata og utdata i form av tastaturer og skrivere; pekeinnrninger for bruk med datamaskiner i form av laserpekere; markørinnrninger i form av datamus, musematter, styreballer, tastaturer, skannere, skrivere, multifunksjonsskrivere; innrninger for håndskrift-inndata i form av digitaliseringsbrt, digitale notisblokker samt digitale penner; videoog dataspillprogrammer; videospillstyreinnrning med videospillprogrammer og -skjermer; spillstyringsinnrninger for dataspill og videospill i form av styrespaker, spillmatter, rattkonsoll; datamaskinskjermer, flytende krystall skjermer, flytende krystall projektorer; laserpekere og lyspekere for bruk med datamaskiner; trådløse presenterere i form av en trådløs fjernpeker; fjernmarkørstyring for datamaskiner; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; lydhøyttalere, høyttalere, forsterkere, stereoavstemmere; hjemmekinoutstyr bestående av personlig stereoutstyr og forsterkere; lydkort; videoopptakskort, videoskjermer, grafisk kort; mikrofoner, hørelefoner, ørelefoner, hodelefoner for bruk med datamaskiner; fjernstyring for underholdningsinnrninger i form av fjernsynsapparater og stereoanlegg; videobokser for bruk med fjernsynsapparater; dekodermodem; digitale videorammer for fremvisning av digitale bilder, videoklipp og musikk; MP3 spillere, MP4 spillere, bærbare mediaspillere, kombinerte videospillere og - opptakere; digitale videoopptakere; digitale lydspillere; personlig stereoutstyr; radioer; fotografiske og optiske apparater og instrumenter i form av kameraer, videokasstkameraer, digitale kameraer, datamaskin kameraer, videokameraer, webkameraer, digitale videokameraer, stativer for kameraer; stativer og støtteanordninger for fotografiapparater i form av kameraer; IPntverkskameraer; datalagringsinnrninger i form av harddisker; lagringsinnrninger for datamaskiner i form av elektroniske kortlesere, harddiskdrivere, minnepinner, direkte minnedrivere for datamaskiner; datantverks- og kommunikasjonsinnrninger i form av modemer, datantverkkonsentratorer, -svitsjer, -rutere, - broer, globalt posisjoneringsutstyr, datantverk grensesnittkort, PCMCIA kort; telefaksmodemkort for datamaskiner; LAN (lokalnt) tilgangspunkter for tilkobling av ntverksdatamaskinbrukere; elektrisk kraftforsyningsapparat; avbruddsfrie kraftforsyningsapparater; dokkingstasjon for datamaskiner; håndholdte datamaskiner; laderinnrninger for oppladbart utstyr, batteriladere, batteriladerinnrninger; internt telefoner; optiske datamedia for opptak av dataprogrammer; datamaskinbyggest i form av hovedkort for datamaskiner, bærevesker for datamaskiner, datamaskinkabler; datamaskin kortadapter; datamaskin ntverk adaptere; hern adaptere; minnekort adaptere; datamaskinprogramvare innspilt på CD-ROM for bruk ved drift av datamaskinperiferiutstyr; kofferter, vesker, reisevesker, ryggsekker, ransler, beholdere, bærevesker og bagger, dokumentmapper, alle tilpass for frakt av elektrisk og elektronisk utstyr, innbefatt bærbare datamaskiner og fotografisk utstyr; deler og tilbehør for alle forannevnte varer; bagger for kameraer og fotografisk utstyr; kamerafutteraler. Klasse:18 Bagger, beholdere, bærevesker, futteraler, trekk, omslag, dokumentmapper, vesker, alle med innvendig støtdempende materiale, tøyelige og/eller regulerbare og/eller deformerbare bagger, futteraler, beholdere, bærevesker, trekk, omslag, dokumentmapper, vesker, alle med innvending støtdempende materiale. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266655) (220) Inndato: SCIELO Janssen R&D Ireland, Eastgate Village, Eastgate, IE- LITTLE ISLAND, COUNTY CORK, Irland Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:5 Medisinske preparater for mennesker. 8

9 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266656) (220) Inndato: (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266658) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Øyvind Morris Faye, Elleveien 25, 1440 DRØBAK, Norge Klasse:29 Melkedrikk, salater, frosne og kokte frukter, konserverte frukter, grønnsaker, geleer, syltøy, egg, kompotter, spiselige oljer og ft, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, oster. Klasse:30 Kaffe, te, kakao, sukker, næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sauser, krydderier, nøtter. Klasse:32 Mineralvann, saft, øl, fruktdrikker, fruktjuicer, vann, kullsyreholdige vann og andre ikke -alkoholholdige drikker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/452,923 (210) Søknadsnr.: (266657) (220) Inndato: HP ULTRAFOLIO Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablcomputere; bordmaskiner (datamaskiner); datahardware; mobile datamaskiner og databehandlingsmaskiner; smarttelefoner; datasoftware; dataperiferiutstyr. (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke JØRN HARTMANN, STRØMSVEIEN 230B, 1472 FJELLHAMAR, Norge Klasse:9 Kamera overvåkingsprodukter; alarm- /signal - anlegg. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266659) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke INVIVOGRUPPEN DA, Strøk 9, 1383 ASKER, Norge Vallhall Bedriftshelsjeneste AS, Postboks 6585 Etterstad, 0607 OSLO, Norge Klasse:9 Dataprogrammer, CD-plater og datalagringsmedium med musikk/tale og video. Klasse:16 Bøker, instruksjons- og undervisningsmateriell, inspirasjonskort, trykksaker. Klasse:25 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:42 Klasse:44 Klær for gymnastikk- og fritidsbruk. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Bedriftsrådgivning innen ledelse, organisasjon, HMS, omstillinger, omorganisering, effektivisering, rekruttering. Kartlegging og tester. Prosjektledelse. Opplæringsvirksomh; coaching; veiledning; sportslige og kulturelle aktiviter. Kvalitssikring. Sertifisering. Medisinske tjenester; kroppsbehandling; psykoterapi; stressmestring, hygienisk behandling; velværjenester og skjønnhspleie for mennesker. 9

10 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266660) (220) Inndato: Snowflake Gram Commercial A/S, Aage Grams Vej 1, DK-6500 VOJENS, Danmark Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, Norge Klasse:11 Kjøleskap og frysere til catering; kjøledisker; svaldisker, nemlig kjøledisker til oppbevaring av matvarer over 4 C; frysebokser; frysedisker/fryseskap med gjennomsiktig front; fryseseksjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/452,867 (210) Søknadsnr.: (266663) (220) Inndato: HP FOLIO Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablcomputere; bordmaskiner (datamaskiner); datahardware; mobile datamaskiner og databehandlingsmaskiner; smarttelefoner; datasoftware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/393,595 (210) Søknadsnr.: (266661) (220) Inndato: HP STOREOPEN Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datasoftware; datahardware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266662) (220) Inndato: OPTIMAG Yara International ASA, Postboks 2464 Solli, 0202 OSLO, Norge Onsagers AS, Postboks 1813 Vika, 0123 OSLO, Norge Klasse:1 Kjemikalier til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; gjødsel. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266664) (220) Inndato: FG CARAT BUTIKKDRIFT AS, Postboks 7696 Spjelkavik, 6022 ÅLESUND, Norge Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266665) (220) Inndato: Noas Ark Clothing DAMRONG SIRIKHAN, Lindebergveien 51C, 1069 OSLO, Norge Klasse:14 Smykker og juvelervarer, armbånd, halskjede, tilbehør, knapper. Klasse:18 Lommebøker. Klasse:25 Klær, skjorte, t-skjorte, genser, cardigan, jakker; hodeplagg, hatt, lue, sixpence, cap; slips, skjerf, halstørklær og lommørklær. 10

11 registrerte varemerker /12 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , US, 85/443,080 (210) Søknadsnr.: (266666) (220) Inndato: SPECTRE Hewlt-Packard Development Company LP, Compaq Center Drive West, US-TX77070 HOUSTON, USA Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, Norge Klasse:9 Datamaskiner; bærbare datamaskiner; tablcomputere; bordmaskiner (datamaskiner); datahardware; datasoftware; dataperiferiutstyr. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadspriorit , EM, (210) Søknadsnr.: (266667) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke NODES AS, Austerheimvegen 93A, 4050 SOLA, Norge Klasse:3 Blekemidler og andre midler for klesvask; midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping; såper, parfymevarer, eriske oljer, kosmikk, hårvann; tannpussemidler. Klasse:25 Klasse:35 Klær, fottøy, hodeplagg, belter, hansker, skjerf Annonse- og reklamevirksomh; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; daljhandeltjenester på parfymvarer, kosmikk, klær, hodeplagg, belter, hansker, skjerf; import og eksport; organisering av kommersielle arrangementer; info og råd om ovennevnte tjenester (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266668) (220) Inndato: Samsung Family Story Samsung Electronics Co., Ltd., 416, Maan-dong, Yeongtong-gu Suwon-si, KR- GYEONGGI-DO, Sør-Korea Curo AS, Industriveien 53, 7080 HEIMDAL, Norge Klasse:7 Klasse:9 Klasse:11 Klasse:35 Elektriske vaskemaskiner for klær; elektriske støvsugere for husholdningsbruk; elektriske mixere for husholdningsbruk; automatiske oppvaskmaskiner; støvsugerposer; robot støvsugere; gressklippere; elektriske gressklippere; avfallskverner for mat; symaskiner for husholdningsformål; lyddempere for motorer og maskiner; luftkompressorer; automatiske vaskemaskiner for kjørøy; likestrømsgeneratorer; elektriske motorer for vaskemaskiner; elektriske motorer for maskiner. Halvledere; USB-kort; datamaskin ntverk huber, svitsjer og rutere; modem; smarttelefoner; mobiltelefoner; trådløse hodest for mobiltelefoner, MP3 spillere og/eller telefoner; elektriske mobil telefon batteriladere; datamaskin servere; digitale s-top bokser, nemlig digitale media mottakere og dekodere, kabelfjernsynskonvertere, Ethern streaming media konvertere; harddiskstasjoner; optiske diskstasjoner; datamaskiner; skrivere for datamaskiner; skjermer for datamaskiner; personlig digitale assistenter; fjernsynsmottakere; telefaksmaskiner; kassaapparater; batterier for bruk i mobiltelefoner; optiske fiberkabler; video telefoner; telefoner; videotape opptakere; DVD spillere; MP3 spillere; bærbare multimediaspillere; høyttalere for datamaskiner; CD-spillere; filmkamera; videokamera; filmprojektorer; spill programvare (innregistrerte); datamus; videopptakere; videospillere; hjemmekinoanlegg bestående av fjernsynsmottakere; DVD-spillere; forsterkere og høytalere; data programvare; ntbrt; datamaskin software for PDA anordninger, ntbrt og andre bærbare og håndholdte digitale elektroniske anordninger; data applikasjons programvare for smarttelefoner; data applikasjons programvare for telefoner eller mobiltelefoner; programmerbar datamaskinprogramvare applikasjoner for mobile anordninger, fjernsyn, og andre videoanordninger. Dentalovner; vannrenseapparater for husholdningsbruk; engangs steriliserings poser for husholdningsbruk; is-kjøling kjøleskap, ikkeelektrisk; gasskomfyrer; bider; gassovner; luftkondisjoneringsapparater; ventilatorer for husholdningsbruk, nemlig for luftkondisjoneringsapparater; gasslamper; ornamentale fontener; luftvarmere for skip; luftkondisjoneringsapparater for kjørøy; luftfiltrerings installasjoner; luftrensings apparater og maskiner; ismaskiner og apparater; fluorescerende lamper; infrarøde lamper; elektriske vifter; elektriske kjøleskap; luftfuktere; hårtørrere; elektriske ovner; elektriske tørkromler; elektriske brødristere; elektriske varmepper; mikrobølgeovner; sengevarmere; gassovn tennsatser; induksjonsovner; bakeovner. Interntjenester, nemlig opprtelse av indekser av informasjon, sider og andre ressurser tilgengelig i globale datantverk for andre; søk, skumlesing og gjenopprting av informasjon, sider og andre ressurser tilgjengelig i globale 11

12 registrerte varemerker /12 datantverk og andre kommunikasjonsntverk for andre; daljsalgtjenester av mobiltelefoner, smarttelefoner, ntbrt, mobile intern anordninger, hodest, kamera, datamaskiner, elektroniske husholdningsapparater, fjernsynsmottakere, dataskjermer, hjemmekinoanlegg, DVD spillere, optiske disk spillere, briller, 3D-briller, USB-kort, modem, elektriske mobiltelefon batteriladere, digitale stop bokser, harddiskstasjoner, optiske diskstasjoner, bærbare datamaskiner, skrivere for datamaskiner, personlige digitale assistenter, telefaksmaskiner, kassaapparater, underholdningsapparater tilpass for bruk med fjernsynsmottakere, videotelefoner, videotape opptakere, MP3 spillere, bærbare multimediaspillere, høyttalere for datamaskiner, CD-spillere, filmprojektorer, videoopptakere og video disk spillere. Klasse:38 Innholdstilbydende tjenester via TV; innholdstilbydende tjenester via Intern; elektronisk overføring og streaming av digitale mediainnhold for andre via globale eller lokale datantverk; elektronisk overføring av streamed og nedlastbare multimediafiler og filmer via datamaskiner og andre kommunikasjonsntverk, telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring av dataprogramvare via Intern og andre datamaskiner og elektroniske kommunikasjonsntverk; tilbud av tilgang til elektroniske kommunikasjonsntverk, for overføring eller mottak av lyd, video eller multimedia innhold; tilbud av on-line kommunikasjonstjenester; kringkasting av bestillingsvideoer; kringkasting av bestilling kabel- TV programmer; kringkasting av bestillingsfjernsynsprogrammer. Klasse:42 Vertserver for hjemmesider som tilbyr digitalt innhold; teknisk support tjenester, nemlig problemløsing i form av diagnostisering og reparering av brukerprogramvare problemer for mobiltelefoner, personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, fjernsyn og MP3 spillere; design, utvikling, vedlikehold og forvaltning av brukerprogramvare for mobiltelefoner, personlige datamaskiner, bærbare datamaskiner, fjernsyn og MP3 spillere; vedlikehold, reparasjon og oppdatering av dataprogram, datamaskin operativsystem programvare, datamaskin systemprogramvare; framskaffelse av informasjon vedrørende datamaskin programvare via Intern og andre datamaskin og elektoniske kommunikasjonsntverk; framskaffelse av konsultasjonstjenester og teknisk problemløsing for datamaskin programvare og for håndholdte mobile digitale elektroniske anordninger og annen forbrukerelektronikk; datamaskinutstyr og programvare konsultasjonstjenester; multimedia og audio-visuelle konsultasjonstjenester; dataprogrammering, support og konsultasjonstjenester for utvikling av datasystemer og databaser; informasjon relatert til datautstyr eller programvare tilbudt on-line fra globalt datantverk eller Intern; tillaging og vedlikehold av web-sider; design og utvikling av web-sider for multimediamateriale; vertserver for hjemmesider for andre; informasjon, rådgivning og konsultasjonstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266669) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Inspecta AS, Herbergveien 2, 1710 SARPSBORG, Norge Advokatfirma Ræder DA, Postboks 2944 Solli, 0230 OSLO, Norge Klasse:37 Byggevirksomh; reparasjonsvirksomh; installasjonsvirksomh. Klasse:41 Utdannelsesvirksomh; opplæringsvirksomh; underholdningsvirksomh; sportslige og kulturelle aktiviter. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (266670) (220) Inndato: (546) Merk er kombinert merke eller rent figurmerke Artisti AS, Strømsveien 308, 1081 OSLO, Norge Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, Norge Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, skjeer og gafler; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og -maskiner. Klasse:14 Edle maller og deres legeringer og varer av edle maller eller overtrukne hermed, ikke opptatt i andre klasser; juvelervarer, smykker, edle stener; ur og kronomriske instrumenter. Klasse:18 Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker, håndvesker, lommebøker, attachékofferter, dokumentmapper; spaserstokker, sveper, seløy og salmakervarer. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. 12

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 08/14-2014.02.17 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 26/12-2012.06.25 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 43/12-2012.10.22 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 12/12-2012.03.19 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 27/13-2013.07.01 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 13/14-2014.03.24 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 22/11-2011.05.30 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 22/11-2011.05.30 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 04/11-2011.01.24 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 04/11-2011.01.24 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 40/12-2012.10.01 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 05/12-2012.01.30 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 06/15-2015.02.02 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 22/14-2014.05.26 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer