Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 01.10.2014"

Transkript

1 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/ / GEN Dykkar ref.: Dato: Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal Vi kallar med dette inn til møte i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Onsdag 01. oktober 2014 kl 10:00 14:00 Molde sjukehus Sagbakken 2 Hus 2 Saksframlegga blir lagt ut fortløpande på internettsida til Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal - Styreadministrasjon Eventuelt forfall skal meldast til Sakliste: Sak 2014/15 Sak 2014/16 Sak 2014/17 Sak 2014/18 Sak 2014/19 Sak 2014/20 Godkjenning av innkalling og saksliste Underskrift av protokoll nr. 02/14 frå møtet Orienteringssaker Samarbeid om reduksjon av tvang i psykisk helsevern v/klinikksjef Ketil L Gaupset Klinikk for psykisk helsevern. Oppsummering frå dialogmøte Vegen vidare Forslag til ny samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal Eventuelt Sak 2014/21 Godkjenning av protokoll nr 03/2014 frå møtet Med vennleg helsing Kopi: Varamedlemmer Maritta Ohrstrand Leiar sign. Telefon: Molde/Kristiansund: Ålesund: Volda: Postadresse: E-post: Postboks Ålesund Internett: Org.nr.:

2 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Orienteringssakar Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/16 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Randi Spjelkavik Ramnefjell Arkivreferanse: 2014/4587 Saksutgreiing: - Orientering om val av nye representantar til Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal - Orientering frå Samhandlingssjef Kristiansund og Omegn legevakt - Ynskje om utsetting av frist samhandlingsavtala. Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal HF, tek orienteringssakane til vitande. Maritta Ohrstrand leiar

3

4

5 Helse Møre og Romsdal HF v/ Samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Sakshandsamar Håvard Overå 6026 ÅLESUND Tlf Dykkar ref. Vår ref. Dato: HO/12/ /024 F00 & YNSKJE OM UTSETT FRIST TIL 1. NOVEMBER Eg viser til Samarbeidsavtalen mellom Helse Møre og Romsdal HF og kommunane i vårt fylke, punkt 10, tredje avsnitt, som omhandlar spørsmål om endringar i avtalen. Her er det fastsett at om ein part ynskjer endringar, skal dette meldast til den andre parten innan 1. oktober kvart år. Eg har fått fullmakt frå kommunane Vanylven, Sande, Herøy, Volda, Hareid, Sula, Ålesund, Giske, Skodje, Haram, Sandøy, Sykkylven, Stranda, Stordal og Nordal til å be om at fristen for å sende inn ynskje om endringar i Samarbeidsavtalen med verknad frå vert utsett med ein månad til 1. november Årsaka til dette er at kommunane treng meir tid til førebuingsarbeidet. Med helsing Håvard Overå teamleder Helse og omsorg

6 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Samarbeid om reduksjon av tvang i psykisk helsevern Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/17 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Ketil Gaupset Arkivreferanse: 2014/4587 Saksutgreiing: Det er et nasjonalt-, regionalt- og lokalt satsningsområde å øke bruken av frivillighet i psykisk helsevern. Fra Helse Midt-Norge RHF er vi i Styringsdokumentet for 2014 pålagt å redusere antall tvangsinnleggelser i våre institusjoner med 5 %. Klinikk for psykisk helsevern har gjennomført et møte med Rådet for psykisk helse der reduksjon av tvang var tema. Rådet for psykisk helse driver et prosjekt finansiert av Helsedirektoratet med mål om å øke frivilligheten gjennom gode rutiner og samarbeidsrelasjoner mellom ulike hjelpenivå. Rådet for psykisk helse ønsker å bistå i et arbeid sammen med Klinikk for psykisk helsevern, kommunene og brukerne for å redusere bruken av tvang (spesielt tvangsinnleggelser). Det er svært viktig at kommunene sammen med brukerne deltar i dette arbeidet. Det er kommunale leger (fastleger / legevaktsleger) som fatter vedtak om tvangsinnleggelser. Arbeidet må forankres lokalt, og i første omgang så ønskes det at det sammen med brukerrepresentant utnevnes en 3-4 deltakere fra Helseforetaket og 3-4 deltakere fra kommunene til å bistå i en planlegging og etablering av en «møteplass». En «møteplass» er et fora der ulike aktører deltar for å diskutere og forankre ulike tiltak for å øke frivilligheten i psykisk helsevern. Rådet for psykisk helse vil være en fasilitator i arbeidet og bistå med praktisk tilrettelegging. Det er et ønske at Overordnet samhandlingsutvalg kan gi si støtte til dette prosjektet og gi råd om hvordan utvelgelsen av representanter fra kommunene skal gjennomføres. Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutval ser positivt på det viktige initiativet som er gjort for å redusere bruken av tvang i psykiatrien Overordna samhandlingsutval tilrår at ein tek kontakt med dei tre regionråda i fylket for oppnemning av deltakarar til den planlagde arbeidsgruppa. Overordna utval ber om å bli orientert om resultatet av arbeidet. Maritta Ohrstrand leiar

7 2

8 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Oppsummering frå dialogmøte Vegen vidare Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/18 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Britt Valderhaug Tyrholm Arkivreferanse: 2014/4587 Saksutgreiing: Det ble arrangert dialogmøte mellom kommunene og helseforetaket i Møre og Romsdal for første gang mandag 8.september. Det var svært god oppslutning om møtet der de fleste kommunene i fylket var representert på rådmanns-/ ordfører- og eller kommunalsjefsnivå. Helseforetaket var representert ved direktører, fagsjefer, klinikk- og avdelingssjefer. Visjon for samarbeidet er formulert slik: «Korleis vidareutvikle samhandlinga mellom kommunar og føretak som reiskap for å skape pasientens helsevesen i Møre og Romsdal» Innretningen og formålet med møtet er forankret i samarbeidsavtalen mellom partene. Partene har meldt inn saker til det planlagde møtet. Dialogmøtet 2014 hadde tre hovudfokus: Utvikle samarbeidet mellom partane til beste for pasientane. Synleggjering av utvikling, utviklingspotensialet, utfordringar og hovudfokus innafor kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta Å betre samhandlinga mellom partane innafor identifiserte områder til beste for pasientane. Oppsummeringa av møtet, som har blitt sendt til samtlige møtedeltakere, følger vedlagt. En anmodet deltakerne om å melde tilbake dersom det var innspill og tema i dialogen som ikke kom fram av oppsummeringen. Det har ikke kommet slike innspill. Kort oppsummering: En fikk presentert utfordringsbildet i helsetjenesten i Møre og Romsdal fra partene sitt ståsted. Deltakerne ga uttrykk for at det var en riktig og gjenkjennbar virkelighet som var blitt presentert. Det ble delt tanker, refleksjoner og synspunkt fra deltakerne i tilslutning til problemstillinger som ble diskutert ved bordene.

9 2 Sammenfatning av problemstilling 1) Hvorvidt det er de rette fagområdene som er prioritert? Hva trenger partene av styringsinformasjon for å kunne måle utviklingen innenfor satsingsområdene? Det ble understreket at det er de rette fagområdene som er identifisert, men det mangler en prioritering. Det er behov for avklarte og standardiserte pasientforløp som kan breddes til hele helsetjenesten. Det er behov for styringsdata som viser det ulike forbruk av spesialisthelsetjenester, kvalitet, økonomi, avvik, reinnleggelser pr. kommune. Det er nødvendig med ytterligere avklaring om hvem og hvordan det skal etableres et system med styringsdata og hvordan det skal brukes. Sammenfatning av problemstilling 2) - Samhandlingsorganisering. Det ble stilt spørsmål om det nå er nødvendig med et økonomisk/ ressursmessig spleisetiltak for å få en funksjonell samhandlingsstruktur med oppfølging av samarbeidsavtalen. Det mangler ressurser i «vekslingsfasen» mellom partene. Det ble vist til de gode erfaringer fra samhandlingen innen regionrådene. I all hovedsak så begrenser denne samarbeidsformen seg til det kommunale nivå. Kommunene har særskilte utfordringer med å få fastlegene/kommunelegene i tilstrekkelig grad involvert i den interne samhandlingen i kommunene og i samarbeidet med helseforetaket. Sammenfatning av problemstilling 3) Mandat, representasjon og forankring i fagleg utviklingsarbeid Endringene en står overfor krever et nært samarbeid mellom partene. Det ble vist til at med god forankring i organisasjonene, kommunene og helseforetaket vil prosessene gå enklere. Det er nødvendig med tydelig mandat i ønsket partsammensatt samarbeid. Regionråda vil ha en viktig oppgave i oppnevning av representanter til gruppene. Kommunene er ulik i størrelse og kapasitet når det gjelder fagpersoner. Kommuneleger/fastleger må kunne involverest i utvikling av pasientforløp. Det ble og stilt spørsmål om det trengs en samhandlingsplan/handlingsplan for arbeidet med de ulike fagområdene.

10 3 Kort vurdering avslutningsvis: Dialogmøtet presenterte et utfordringsbilde som er likt forstått av partene. I møtet ble det etterspurt tiltak for å komme videre i samarbeidet for å utvikle «Pasientens helsevesen i Møre og Romsdal». Det er ønskelig og nødvendig med et partssammensatt, handlekraftig og kvalifisert administrativt arbeidsutvalg som kan medvirke til en helhetlig utvikling av helsetjenestene i Møre og Romsdal. En ber nå overordnet samhandlingsorgan om råd for hvilke tiltak som bør bli vektlagt og hvordan partene i felleskap skal arbeide fram mot dialogmøtet i Saken legges fram for overordnet samhandlingsutvalg uten forslag til vedtak. Forslag til vedtak: Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal tek saka til orientering.

11 Dialogmøte mellom kommunar og helseføretak i Møre og Romsdal i tråd med samarbeidsavtala mellom partane. Stad: Hotel Waterfront i Ålesund, 8. september Dialogmøte mellom kommunane og helseføretaket i Møre og Romsdal er nedfelt i samarbeidsavtalen mellom partane, vedlegg 12. Innkallinga skjedde i tråd med samarbeidsavtalen, der adm. dir. i helseføretaket kalla inn i samråd med Overordna samhandlingsutval. Kommunane og helseføretaket hadde høve til å melde saker til møtet. Dette var det første møtet i sitt slag, og det var svært god oppslutning om møtet. Ordførarar, rådmenn og fagsjefar/ansvarlige frå kommunane samt direktørar, klinikksjefar og fagsjefar frå helseføretaket møtte. Tekst i samarbeidsavtalen om dialogmøte: «2. Dialogmøte Dialogmøte er et forum der representanter for politisk og administrativ ledelse i helseforetaket og kommunene møtes for informasjonsutveksling og drøfting av prinsipielle saker.» I lys av formålet med dialogmøtet, er det naturleg å lage til ei oppsummering av innhaldet i møtet. Dette dokumentet skal vere ei slik oppsummering, og den går ut til alle deltakarar i møtet for å sikre at det vesentlige innhaldet samsvarar med møteinnhaldet. I oppsummeringa trekker ein opp dei sentrale tema som dialogmøtet handsama i stikkords form. Det er desse tema som skal danne grunnlag for prioritering i utvikling av samhandlinga mellom kommunar og helseføretak i året som kjem fram mot neste dialogmøte. Oppsummering Møtet hadde desse tre hovudfokus: (powerpoint følgjer vedlagt) Utvikle samarbeidet mellom partane til beste for pasientane. Synleggjering av utvikling, utviklingspotensialet, utfordringar og hovudfokus innafor kommunehelsetenesta og spesialisthelsetenesta Å betre samhandlinga mellom partane innafor identifiserte områder til beste for pasientane Innleiing Adm. direktør Astrid J Eidsvik, opna dialogmøtet med å gå gjennom grunnlaget for dialogmøtet, og ikkje minst understreka viktigheita av å samarbeidet mellom kommunane og helseføretaket for å utvikle pasientens helseteneste/-vesen i Møre og Romsdal. Det kommunale perspektivet Samhandlingsreforma i virke i snart 3 år Kva har skjedd så langt og kva bør skje framover v/ Bjørn Martin Aasen: Kva har skjedd Kven har definisjonsmakta mht kva tenestenivå som skal ta hand om kva for oppgåver i pasientbehandlinga Lovgrunnlag

12 Vi samhandlar betre men på same måte. Nye metodar og tiltak må utviklast i fellesskap Kulturforskjellar Kommunesektoren må vakne! Føretaket må ned frå sin pidestall! Samhandlingsmetodane må tilpassas oppgåvene! HUSK: Det er i kommunene menneskene bor! Praktiske omstillings- og endringstiltak i ein kommunal helse og sosial kvardag v/ Olaug Haugen: Trenger ingen Generalgjennomgang er godt i gang Kommunane har svart på samhandlingsarbeidet med bredda si og ein ser klare teikn til god praksis Spesialisthelsetenesta spesialiserer seg. Vi må i større grad tenke det same i kommunehelsetenesta. Vere bevisst korleis ein bruker fagleg kompetanse. Skille mellom behova for medisinsk behandling og oppfølging og behova for sosial kontakt. Ikkje rett oppgåvefordeling i sær innan psykisk helse Helseføretaket sitt perspektiv Utviklingsplan for helseføretaket kva utfordringar synleggjer seg? Presentasjon av Strategi- og utviklingssjef Espen Remme: Fem perspektiv Samfunn Region Føretak Prosjekt Kommunalt Nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal ny muligheit men viktig å tenkje samla om heile føretaket og fylket i f.t. samhandlingsprosessen I tillegg til satsing innan samhandlingsarbeidet har HMR følgjande viktige saker i året som kjem : Lokalisering av nytt sjukehus for Nordmøre og Romsdal SNR desember 2014 Konseptfase SNR 2015/2016, organisering av prosjektstyret nasjonalt sjukehusbygg Innfasing av ambulanseføretaket januar 2015 Ny organisering av Helse Møre og Romsdal 2015 Fagleg og økonomisk berekraft Oppgåve og funksjonar mellom Ålesund og Volda sjukehus 2015 «Mandat og representasjon i endringsprosjekt». Døme frå fagfeltet rehabilitering. Klinikksjef Karl Arne Remvik Historisk tilbakeblikk Døme på utfordring med mandat og representasjon i utviklingsprosjekt som krev deltaking frå partane

13 Det er behov for å avklare ansvars- og oppgavedeling mellom kommune og spesialisthelsetjenesten på rehabiliteringsområdet. Samarbeidsavtala. Forslag til endring i samhandlingsstrukturen Janita Skogeng, Leiar ASU, Sunnmøre Utfordringar med dagens struktur Utkast til samhandlingsstruktur etter drøfting i ei partsamansett arbeidsgruppe Lokale samhandlingsutval Semje om ei revidering av struktur bli meir føremålstenlege Bør redusere dobbeltarbeid bli meir målretta i innsatsen Justering av den administrative funksjonen Leveranse 1. oktober 2014 Diskusjon rundt borda: Situasjonsforståinga slik den er presentert stemmer den? Stikkord frå diskusjonen ved borda: Mangel på rolleforståing og ansvarsfordeling tida går - blir ikkje konkret handling Desentralisert oppfølging mangel på gode pasientforløp mellom kommunane og føretaket Definisjonsmakta varierer mange kommunar eitt føretak Kommunanes kapasitet og kompetanse til å ta over oppgåver varierer Respektere kvarandre sin posisjon må ned på konkrete kliniske problemstillingar Fastlegane som gruppa må få ei tydelegare stemme Kven har utfordringa i HF og i kommunane Endringane som skjer i sjukehus og kommunane dimensjonerande Spissa problemstillingar i HF breidda i kommunane Krevjande for kommunane å nå opp mot ulike profesjonelle aktørar som ein samarbeider med. Problemstillingar til drøfting ved bordene v/ samhandlingssjef Britt Valderhaug Tyrholm Dei identifiserte og prioriterte fagområda med potensialet for betre samhandling: Fagområdet - Rehabilitering Fagområdet Helsetjenester for barn og unge Fagområdet rus og psykiatri Fagområdet kronikerforløp somatikk Det forebyggende perspektivet Oppgåve 1) Er det dei rette fagområda som er prioritert? Kva treng ein av styringsinformasjon for å kunne måle utviklinga innafor satsingsområda? Stikkord frå diskusjon: Det er dei rette fagområda som er identifisert, men det er inga prioritering. Må det først avklarast kva som skal vere likt og deretter standardisere? Kan det være lurt å ta ett steg tilbake.

14 Er geografi vesentlig? Velg prosjekt og bre det utover, og definer kva nivå skal ein jobbe inn mot. Implementering av felles kompetanse- og rekrutteringsplan er i gang. Korleis skape ein arena for å gå vidare Styringsdata kva legg ein i det ulike forbruk, kvalitet, økonomi, avvik, reeinnleggingar pr kommune. Det må vere einigheit om kva slags styringsdata som skal brukas. Det vil vises i avvik. Innskrivingspraksis. Kanskje det skal vere «Felles inntakskontor» som avgjer kven som har ansvaret for pasienten? Hospitering Oppgåve 2) Samhandlingsorganisering. Stikkord frå diskusjon: Spørsmål om det faktisk er naudsynt med økonomisk/ ressursmessig spleisetiltak for å få ein funksjonell samhandlingsstruktur og oppfølging av samarbeidsavtala «Felles pott» - helseføretak/kommunane til bruk i samhandling likeverdige Vekslingsfasen - manglar felles ressurs Respekt for kvarandre sitt synspunkt og posisjon Kommunane organiserar seg i «region» i den interkommunale samhandlinga: - Fordel med regionråd Orkidè - Sunnmøre regionråd arbeidsgruppe: stor nytte av samarbeidet kan Sunnmøre slå sprekke ved oppgåvedeling? - regionråd kun samhandle til eit visst nivå - begge må nytte midlar (helseføretak/kommune) - Svikt i overgangsfasane - Fast kontaktpunkt Kommunale utfordringar: - Viktig å få fastlegar inn i bilete, dei har ei sentral rolle. - Samarbeid om kommuneoverlegane interkommunalt - Oppfordring om at kommunane skal skaffe fastleger/kommuneleger og fagmiljø som kan arbeide opp imot helseføretaket. - Skal kommunane ha styringsrett i høve til legane? - Behov for meir dialog mellom kommunane. - Leddet fastleger og kommuneleger manglar, vanskeleg å mobilisere då det er krevjande å få fristilt tid. Oppgåve 3) Mandat, representasjon og forankring i fagleg utviklingsarbeid Stikkord frå diskusjon: Det blir peika på strukturproblem, prioriteringsproblematikk og utfordringar knytt til representasjon og fullmakter Med god forankring i organisasjonane, kommunane og helseføretaket vil prosessane gå enklare.

15 Regionråda har ei viktig rolle inn i dette, men enkelte av regionråda manglar fagressurser. Fagutval er viktig. Kommunane har ei utfordring med å skaffe fagpersonar. Godt og tydelig mandat, ha tid for gjennomføring av prosessar, oppnemning av representantar der har regionråda ei viktig oppgåve. Utfordringar kvar for seg, som begrenser kommunane og helseføretaket Endringar som skjer framover Like utfordringar for helseføretaket og kommunane Viktig å arbeide med ei faglig tilnærming som til dømes pasientforløp. Gode pasientforløp må/kan føre til endra praksis Samansetting av grupper kjem mykje an på problemstilling og nivå av problem Stor utfordring med dagens kommunestruktur Regionråda vil ha ei viktig oppgåve i oppnemning av representantar til gruppene Det er ei utfordring for dei mindre kommunane å oppnemne representantar til faglege grupper. Viktig med tydelege mandat i endringsprosessar og ha tid til å gjennomføre desse endringane Helseføretaket handterer dette internt, men for kommunane er ikkje dette så enkelt. Kommunelegar/fastlegar må kunne involverast i utvikling av pasientforløp. Treng ein samhandlingsplan eller handlingsplan for arbeid med dei ulike fagområda? Kan det då bli enklare for kommunane å få representantar? Behov for å være tydligare på oppgåva som skal utførast, då blir oppgåva enklare å utføre når ei veit kva oppgåvene er.

16 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksframlegg Forslag til ny samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2014/19 Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Saksbehandlar: Britt Valderhaug Tyrholm Arkivreferanse: Saksutredning: Konsekvenser av samhandlingsreformen er sentral i utviklingen av helsetjenesten og utgjør en viktig forutsetning i helseforetaket sin utviklingsplan. Bedre samarbeid mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten vil gi pasienter og brukere bedre helsetjenester. Samarbeidsavtalens vedlegg 12, beskriver hvordan partene skal samarbeide for å sikre at pasienter får gode helsetjenestene som både svarer på pasientens behov for tjenester og er gitt på rett nivå. Samhandlingsstrukturen skal og medvirke til en best mulig praksis på tvers av kommune- og sykehusgrenser. I forbindelse med siste revidering av samarbeidsavtalen ble det vedtatt at det skulle gjøres et arbeid i inneværende år for å finne fram til en mer funksjonell samhandlingsstruktur (OSU 2014/06). Behovet for revidering av gjeldende samhandlingsstruktur ble gjentatt i forbindelse med arbeidet for å identifisere fagområder med potensialet for utvikling i samarbeid mellom partene. Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe av overordnet samhandlingsutvalg i sak 2014/12, og det konkrete mandatet er gitt gjennom strategiarbeidet «Tiltaksplan for identifiserte fagområder for utvikling av samhandling i Møre og Romsdal». I nevnte plan pekes det på at utvikling av en samhandlingsstruktur som blir brukt er en forutsetning for videre utvikling av god samhandling mellom kommunene og helseforetaket på de identifiserte fagområdene, og det ble tilrådd en utredning av en ny og fremtidsrettet samhandlingsstruktur. Det vises til vedlagte rapport fra arbeidsgruppa som har utredet en ny samhandlingsstruktur for Møre og Romsdal. Arbeidsgruppa har bestått av Maritta Ohrstrand, KS og leder for overordnet samhandlingsutvalg, Britt Rakvåg Roald, daglig leder ROR, Henning Fosse, helsesjef i Molde og medlem av administrativt samhandlingsutvalg Nordmøre og Romsdal og Janita Skogeng, avdelingssjef HMR og leder av administrativt samhandlingsutvalg Sunnmøre. Oppsummering av arbeidet:

17 2 Arbeidsgruppa har foreslått denne samhandlingsstruktur: Dialogmøte og samhandlingskonferanse Overordna samhandlingsutvalg 4 lokale samhandlingsutvalg Kliniske samhandlingsutvalg Det er foreslått at det årlige dialogmøtet og den årlige samhandlingskonferansen blir slått sammen til et felles arrangement. Det er begrunnet med behovet for og nytten av å kunne samle faglig og administrativ ledelse på ulike nivå. Den nye strukturen innebærer at overordnet samhandlingsutvalg (OSU) beholder sin nåværende funksjon og sammensetning. Arbeidsgruppa foreslår at Helse Møre og Romsdal har sekretariatsfunksjon for utvalget som nå, og viser til at utvalget kan oppnevne et eget arbeidsutvalg for å fremme og forberede saker til møtene. Begge parter har ansvar for å fremme og forberede saker til utvalget. Den vesentlige endringen i forslaget består i at de to administrative samhandlingsutvalgene, administrativt samhandlingsutvalg for Nordmøre og Romsdal og administrativt samhandlingsutvalg for Sunnmøre med sine funksjoner og sammensetning utgår. Det er foreslått fire nye lokale samhandlingsutvalg i tilknytning til det enkelte lokalsykehusområdet. De lokale samhandlingsutvalgene foreslås med oppgave- og ansvarsområde direkte knyttet til praktisk faglig samhandling, kompetanseutvikling og implementering av vedtatte pasientforløp. Det er foreslått at regionrådene skal ha ansvar for sekretariatsfunksjon for de lokale samhandlingsutvalg. Det er ikke foreslått endringer når det gjelder kliniske samhandlingsutvalg. Vurdering av ny struktur: Arbeidsgruppa tilrår at det årlige dialogmøte blir slått sammen med en årlig samhandlingskonferanse. En ser for seg en mulighet til kombinere det mer overordnede, strategiske perspektivet i samhandlingen med mer konkrete saker innenfor relevant tematikk. Det å kombinere faglige/administrative møter/konferanser på denne måten vurderes som et hensiktsmessig tiltak. En slutter seg til arbeidsgruppa sin tilråding om at overordnet samhandlingsutvalg består i sin nåværende form med uendrende oppgaver og sammensetning. Arbeidsgruppa peker på at OSU kan oppnevne et eget arbeidsutvalg for å forberede saker til møter. Det er nødvendig å begrunne behovet for et slikt arbeidsutvalg i denne sammenheng. En vil med en slik arbeidsgruppe sikre en grundig saksforberedelse der en i større grad ser helsetjenesten under ett. Videre vil et kvalifisert arbeidsutvalg og kunne medvirke til et mer helhetlig perspektiv på utviklingen av helsetjenesten til innbyggerne i Møre og Romsdal. Dette vil være viktig i en samtid og framtid preget av betydelige utfordringer når det gjelder endring og omstilling. Et arbeidsutvalg som skal medvirke til saksforberedelse i overordnet samhandlingsutvalg bør bestå av inntil fem engasjerte fagfolk/administrasjon som representerer partene. En tilrår en tilsvarende sammensetning av arbeidsgruppen som

18 3 utarbeidet handlingsplan for bedre samhandling mellom partene. Denne arbeidsgruppe var representert med en fag./adm.person fra hver av regionrådene i tillegg til strategi- og utviklingssjefen og samhandlingssjefen i helseforetaket. Praksiskonsulentene var og med i denne arbeidsgruppen. I det foreslåtte nye arbeidsutvalget, vil praksiskonsulentene innkalles ved behov. Forslaget til nye samhandlingsstrukturen innebærer en økning i antall formelle samhandlingsutvalg. Det står i motsetning til behovet for en enklere struktur. På den annen side så er det i OSU sak 2014/12 om strategi for å utvikle den faglige og kliniske samhandlingen mellom partene pekt på behovet for å etablere felles faglige møtearenaer i tilslutning til sykehusene i foretaket. Forslaget om å etablere fire lokale samhandlingsutvalg i tilknytning til sykehusene kan innebære en ivaretakelse av de kliniske samhandlingsoppgaver for praktisk faglig samhandling, kompetanseutvikling og implementering av vedtatte pasientforløp. På det viset vil slike lokale samhandlingsutvalg kunne medvirke til å utvikle den faglige og kliniske samhandlingen mellom partene. Imidlertid er det ikke beskrevet eller omtalt at utgangspunktet for samarbeide og samhandling mellom det enkelte sykehus og kommunene er forskjellig. Mellom annet har «Sjustjerna - samarbeidet» på Søre Sunnmøre langt på veg den foreslåtte samhandlingsstrukturen i tilknytning til Volda Sjukehus. Dette er et samarbeid som har vokst fram mellom samarbeidende parter i de respektive kommuner og spesialisthelsetjenesten. I dette samarbeidet er det etablert en sekretærfunksjon som er finansiert av de aktuelle kommunene. Arbeidsgruppa foreslår at de regionale samarbeidsorganene skal være sekretariat for de fire nye samhandlingsutvalgene som er lokalisert til det enkelte sykehusområdet. Dette er så langt bare avklart med ROR. De foreslåtte nye lokale samhandlingsutvalg vil være avhengig av en sekretærfunksjon for å kunne fungere etter intensjonen. Forslaget om etablering av fire nye samhandlingsutvalg i tilknytning til det enkelte sykehusområdet har svært gode intensjoner. Forslaget synes allikevel uklart med hensyn til lokale utvalg sin rolle, funksjon og organisering/sekretærfunksjon. Videre er det ikke tatt høyde for at det er forskjeller i fylket med hensyn til behov for de foreslåtte samhandlingsutvalg. Ideen om lokale samhandlingsutvalg bør derfor bearbeides mer før slik etablering eventuelt kan tilrås som en del av en ny samhandlingsstruktur. Forslag til vedtak Overordnet samhandlingsutvalg (OSU) ser i utgangspunktet positivt på den nye strukturen som er foreslått for videre utvikling av samhandlingen mellom kommunene og helseforetaket. OSU tilrår at forslaget om å etablere fire nye lokale samhandlingsutvalg i tilknytning til det enkelte sykehusområdet blir utredet videre før tiltaket eventuelt kan bli foreslått som en integrert del av ny samhandlingsstruktur.

19 4 Overordnet samhandlingsutvalg tilrår at det opprettes et faglig/administrativt arbeidsutvalg som representerer partene for å forberede saker overfor OSU. OSU tilrår at det oppnevnes en representant fra hver av regionrådene i tillegg til at strategi- og utviklingssjefen og samhandlingssjefen inngår i utvalget. Maritta Ohrstrand leiar Vedlegg: Arbeidsgruppa sitt forslag til ny struktur

20 En fremtidsrettet samhandlingsstruktur i Møre og Romsdal. Anbefaling fra arbeidsgruppe oppnevnt av overordnet Samhandlingsutvalg. Arbeidsgruppen har bestått av: Maritta Ohrstrand, KS og leder overordnet samhandlingsutvalg, Britt Rakvåg Roald, daglig leder ROR, Henning Fosse, helsesjef i Molde og medlem av administrativt samhandlingsutvalg Nordmøre og Romsdal og Janita Skogeng, avdelingssjef HMR og leder av administrativt samhandlingsutvalg Sunnmøre. Arbeidsgruppen ble oppnevnt av overordnet samhandlingsutvalg i sak 2014/12, og det konkrete mandatet er gitt gjennom strategiarbeidet «Tiltaksplan for identifiserte fagområder for utvikling av samhandling i Møre og Romsdal». I nevnte plan pekes det på at utvikling av en samhandlingsstruktur som blir nytta er en forutsetning for videre utvikling av god samhandling mellom kommunene og helseforetaket på de identifiserte fagområdene, og det ble tilrådd en utredning av en ny og fremtidsrettet samhandlingsstruktur. I «Samarbeidsavtalen, vedlegg 12» fra 2012 beskrives ulike samhandlingsforum og deres oppgaver. Beslutningsorganene er overordnet samhandlingsutvalg, to administrative samhandlingsutvalg og kliniske samhandlingsutvalg. I tillegg skal samhandlingen skje gjennom årlige dialogmøter og samhandlingskonferanse. Det finnes uformelle samhandlingsarenaer som faglige arbeidsgrupper rundt sykehusene, kommunesammenslutningene og ulike fagspesifikke samhandlingsprosjekter. Arbeidsgruppen har vurdert dagens struktur basert på samarbeidsavtalen fra 2012 som utfordrende i forhold til koordinering av saksgang og beslutningsnivå mellom to formelt oppnevnte utvalgsnivå. Det er uheldig at partene ikke har avtalte ressurser til saksutredning og -behandling, og at administrative samhandlingsutvalg i liten grad får utøve praktisk, lokal samhandling til beste for innbyggerne i Møre og Romsdal. Arbeidsgruppen vil påpeke at dagens struktur for samhandling har et mellomnivå som oppleves byråkratiserende og lite fruktbart for god, praktisk samhandling. Det involverer en mengde oppnevnte representanter som til dels har gitt uttrykk for at strukturen i dag ikke er motiverende for samhandling. God samhandling innenfor identifiserte fagområder krever en robust samhandlingsstruktur som blir brukt, noe den vedtatte samhandlingsstrategien beskriver. Arbeidsgruppen legger derfor frem ett utkast til «Samarbeidsavtalen, vedlegg 12» hvor det foreslås en struktur som består av ett overordnet samhandlingsutvalg og fire lokale samhandlingsutvalg knyttet til det enkelte sykehus og kommunene rundt. Dialogmøte og samhandlingskonferanse tenkes videreført med samtidig gjennomføring. Lokale samhandlingsutvalg foreslås med oppgave- og ansvarsområde direkte knyttet til praktisk faglig samhandling, kompetanseutvikling og implementering av vedtatte pasientforløp. Ressurser knyttet til sekretariatsfunksjon foreslås fordelt ved at helseforetaket har ansvar for sekretariatsfunksjon for overordnet samhandlingsutvalg, mens regionrådene har ansvar for sekretariatsfunksjon for lokale samhandlingsutvalg. Forslag til ny samhandlingsstruktur med utkast til revidert vedlegg 12 i Samarbeidsavtalen

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24.

Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 17.02.2012 INNKALLING TIL MØTE I BRUKARUTVALET FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 24. FEBRUAR 2012 Vi kallar

Detaljer

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013

Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Til medlemmene i Overordna samhandlingsutval Møre og Romsdal Vår ref.: 2013/407 7694/2013 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.09.13 Innkalling til overordna samhandlingsmøte Møre og Romsdal 18. september 2013 Vi

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 23.11.12 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 15. desember 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 GEN Dykkar ref.: Dato: 11.03.2013 Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 18. mars 2013 Vi kallar

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010

Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Aukra kommune Arkivsak: 2006/1043-9 Arkiv: H11 Saksbeh: Dagfinn Aasen Dato: 03.05.2010 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 50/10 FORMANNSKAPET 10.05.2010 KOMMUNESTYRET Strategi 2020: Strategi for utvikling

Detaljer

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013

Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/23 GEN Dykkar ref.: Dato: 10.06.2013 Innkalling til møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 17. juni 2013 Vi kallar med dette inn

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova.

Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan verte kalla inn, jr. 8, 3. ledd i forvaltningslova. HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: måndag, 13.10.2014 Tid:12:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG

MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR HELSE OG OMSORG Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 08.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 21.01.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Til medlemmene i Styret for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/20 GEN Dykkar ref.: Dato: 26.11.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i styret for Helse Møre og Romsdal HF 3. desember 2012 Vi kallar

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial

Møteinnkalling. Storfjord Styret for helse og sosial Møteinnkalling Storfjord Styret for helse og sosial Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord rådhus Dato: 25.06.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Den gode skolehelsetjenesten

Den gode skolehelsetjenesten Prosjektrapport, juni 2014 Den gode skolehelsetjenesten Fra prosjekt til drift 2012-2013 www.telemark.no/folkehelse Prosjektrapport: «Den gode skolehelsetjeneste i Telemark 2012-2013» Fra prosjekt til

Detaljer

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF

1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF - Åpen 1ste delrapport fra prosjektet: Evaluering av omstillingsprosessen i Helse Sør-Øst RHF Utvidet opptaksområde. Forutsetningene for omstillingsprogrammet. Sluttrapport arbeidspakke 1 Forfatter Tarald

Detaljer

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge

Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 Legeforeningens veileder for Praksiskonsulentordningen (PKO) i Norge April 2014 1 Presidentens forord Praksiskonsulenter

Detaljer

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS 0000 Internrevisjonen Revisjon av tverrgåande prosessar mellom helseføretak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Helse Vest RHF, juni 2013 Revisjon av pasientreiser 2 Helse Vest RHF INNHOLD

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer