Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6"

Transkript

1 Sunn Møring Nr Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg. Dei er tre av dei nærare 30 høgt kvalifiserte tilsette som skal drive det nyoppretta alderspsykiatriske døgntilbodet i Helse Sunnmøre. s. 2 og 3 Jobbe i svangerskapet s. 6 Tek ryggen på alvor s. 7-9 Lærdom frå rasulukka s. 12 SunnMøring - Mai

2 LEIAR Vi er no inne i kanskje den finaste årstida våren. Å sjå at det spirer og gror til nytt liv saman med lyse kveldar gjer livet godt! For mange av oss gir denne årstida inspirasjon og kreativitet i det daglege arbeidet vårt. Inspirerte og motiverte medarbeidarar treng vi i Helse Sunnmøre, og stadig møter eg slike medarbeidarar. Det er hyggeleg å sjå engasjementet medarbeidarane viser. Engasjementet for det å gjere ein god jobb i det daglege, der ein er oppteken av pasienten sitt beste. Pasientflytprosjektet vårt går no sin gang. Forbetringsforslag kjem stadig frå tilsette. Vi ser at dette er arbeid som motiverer medarbeidarane, nettopp fordi det handlar om å gjere jobben endå betre. Eg oppfordrar avdelingane om å melde inn fleire slike flytprosjekt til styringsgruppa. Vi har no opparbeidd kompetanse i metodikk til å gjennomføre slike prosjekt. Også her har vi klart å rekruttere dyktige prosjektkoordinatorar. Tida er snart inne til å starte opp fleire prosjekt utover dei tre som allereie er i gong så meld dykk! Forbetringsarbeid står i sentrum for Helse Sunnmøre. Vi kjem framover til å ha eit sterkt fokus på både dei styringsparametrane som er gitt i styringsdokumentet og andre parameter som omhandlar kvalitet. Det er viktig at vi i nasjonale samanhengar er gode på det vi blir målt på. Pasientane veljer oftare og oftare sjukehus, og når sjukehusa står fram som gode i offentlege statistikkar, vil pasientane velje desse. Vi må derfor framover arbeide spesielt med epikrisetid, ventetid, individuell plan, preoperativ liggjetid, strykingar på operasjonsprogrammet og andre viktige område. Nyt våren og dei lyse kveldane framover! Løft for Det alderspsykiatriske tilbodet i Helse Sunnmøre er styrkt. Ein nyoppretta døgnpost med åtte sengeplassar og poliklinikken er samlokaliserte i eit nytt, funksjonelt bygg. Personalet har hatt ein hektisk innspurt for å gjere alt i orden i det nye alderspsykiatriske bygget. Dei tilsette har arbeidd side om side med arbeidsfolka for å gjere alt klart til dei første pasientane. Motiverte nytilsette Sjukepleiar Annette Giske Eide og vernepleiar Robert Gulbrandsen, som begge har vidareutdanning i psykiatri, og sjukepleiar Haldis Danielsen, som har vidareutdanning i aldring og eldreomsorg, er blant dei mange nytilsette på sengeposten. Dei ser fram til å byrje frå scratch i den nye seksjonen, og er nøgde med at det var sett av nokre veker til innkøyring av personalgruppa. Det er kjekt å få vere med å starte opp ein ny post saman med mange dyktige kollegaer. At vi kan flytte inn i heilt nye lokale verkar også motiverande, seier Robert Gulbrandsen. Nyttig samkøyring Nils-Arne Skagøy, som er seksjonsleiar for alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk, har fått merke at det er travelt å få ein ny sengepost på beina i eit splitter nytt bygg. Han opplever at samkøyringsprosessen har vore nyttig og nødvendig. Rammene er lagde, men vi må skape innhaldet. Vi har spurt oss kven vi er, kva vi skal jobbe med og kva for forventningar vi har. Ein del av dei tilsette har hospitert ved andre alderspsykiatriske postar på Hjelset, Diakonhjemmet Sykehus og St. Olavs Hospital. Desse erfaringane har vi hatt med oss i vår planleggingsfase. Med vennleg helsing Astrid J. Eidsvik Fakta: Opptrapping av psykiatritilbodet i Helse Sunnmøre - Alderspsykiatrisk tilbod og forsterka rehabiliteringstilbod for tidlegare sikkerheits-psykiatriske pasientar frå Sunnmøre vert flytta frå Helse Nordmøre og Romsdal til Helse Sunnmøre. - Den alderspsykiatriske seksjonen vender seg til pasientar som treng poliklinisk tilbod eller tilbod om døgnopphald. Kjerneoppgåvene er mellom anna observasjon, utredning og behandling.

3 alderspsykiatrien Dei nytilsette brukte dei første vekene til innkøyring og hospitering før sengeposten opna dørene i månadsskiftet april/mai. Viktig verdigrunnlag Skagøy fortel at dei har prioritert arbeidet med verdigrunnlaget som skal prege den nye seksjonen. Det skal ikkje berre vere eit papir vi hengjer på veggen, vi vil ha verdigrunnlaget inn i veggene her, seier Skagøy. Nils-Arne Skagøy Det var mange som søkte då dei 30 stillingsheimlane ved seksjonen vart utlyste. Alle tilsette har minimum 3-årig høgskuleutdanning innan helsefag. Dei har erfaring frå kommunehelsetenesta, vaksenpsykiatrien eller frå medisin. Eit kyndig og godt personell, slår Skagøy fast. No gjeld det å sameine dei ulike kulturane og få ut synergieffekten. Eg har god tru på at dette skal bli eit godt tilbod for sunnmøringane. Somatiske innslag Noko av det som skil alderspsykiatrien frå annan psykiatri, er at dei eldre pasientane gjerne har eit større innslag av somatiske sjukdomar. I alderspsykiatrien er det naudsynt med tett medisinsk oppfølging for å skilje kva lidingar som har psykiske og kva som har somatiske årsaker. Også Demens med APSD stiller andre krav. Elles er det mykje av dei same utfordringane her som i psykiatrien elles; at pasienten opplever livssmerte, seier Skagøy. Tekst og foto: Marie Hauge Målgruppa alderspsykiatrisk seksjon: - Pasientar med omfattande åtferdsproblem og/eller omfattande psykiatrisk symptomatologi. - Pasientar med alvorleg psykiatrisk liding med debut etter 65 år. - Pasientar over 65 år med alvorleg psykiatrisk liding, tidlegare sjuk, men ingen fast behandlingskontakt i vaksenpsykiatrien. - Når alle sjukdomar og/eller høg alder gjer alderspsykiatrien teneleg. - Pasientar med uklar demensdiagnose, der alderspsykiatrien rår over ressursar til å utgreie desse. Samhandling blir viktig Reidun Næsje Jakobsen er teamleiar ved alderspsykiatrisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus. Poliklinikken, som alt har vore i drift i eitt og eit halvt år, deler hus med den nye alderspsykiatriske sengeposten. Både personal- og kompetansemessig vil dei to avdelingane ha nytte av kvarandre, fortel teamleiaren. Poliklinikken driv mykje utadretta verksemd. Vi observerer, følgjer opp og gjev ettervern til pasientar som alt har eit tilbod ute i kommunane. Til poliklinikken kjem pasientane for diagnostisering, behandling og kontroll. Tilsette frå sengeposten vil vere med oss ut i kommunane når det er hensiktsmessig, seier Næsje Jakobsen. SunnMøring - Mai

4 Sjuke born skal sikrast det same tilbodet uavhengig av kvar dei bur i Helse Midt-Norge. Foto: IstockPhoto

5 Ny strategi for barnehelsetenesta Ei fersk kartlegging syner at tilbodet til sjuke born varierer i Helse Midt- Norge. Omdisponering av ressursar og betre rekrutteringsrutinar skal sikre at tilbodet vert like godt i heile regionen. Tilbodet innanfor barnehelsetenesta varierer i regionen. Det syner undersøkingar og kartleggingar gjorde i samband med prosjektoppdraget <<Tilbodet til sjuke born>>. Tilbodet er noko ujamt i høve til tilgjenge og kvalitet, fortel Ove Økland, som er avdelingssjef på Barneavdelinga på Ålesund sjukehus. Han er Helse Sunnmøre sin representant i prosjektgruppa. Gruppa har halde på med prosjektet sidan hausten 2007, og leverer no frå seg ein førebels rapport til styret. Prosjektarbeidet har avdekt at forbruket av helsetenester ikkje er det same i heile regionen. Det er ulikt kva ressursar som vert teke ut; det viser seg mellom anna i talet på konsultasjonar. Betyr det at når det kjem til barnehelsetenesta så spelar det ei rolle kvar i regionen ein bur? I dag slit dei minste avdelingane med rekruttering. Det gjer det på sikt vanskeleg å halde oppe kvaliteten. For å snu utviklinga må vi etablere nye samarbeidsordningar innanfor regionen. I tillegg må St. Olavs Hospital utvikle regionale tilbod som manglar eller ikkje er gode nok, seier Økland. Han fortel at det i nokre kommunar er stor gjennomtrekk av legar, og at dette i mange tilfelle fører til fleire tilvisingar til spesialisthelsetenesta. Vi ser dessutan at legevaktene er ulikt organiserte, og det er også med på å differensiere tilbodet innanfor barnehelsetenesta. Korleis skal ein sikre at tilbodet til sjuke born er det same i heile regionen? Vi ser at det er mykje å hente på betre samhandling i primærhelsetenesta, og foreslår å opprette eit eige prosjekt på dette. Det er viktig på å ha god kompetanse lengst framme og så tidleg som mulig i pasientforløpet. Ove Økland (foto:helse Sunnmøre) Økland peikar på at det er eit forbetringspotensial når det gjeld stabliseringskompetanse på kritisk sjuke born. Å sikre rekrutteringa til primærhelse- og legevakttenesta og å skape robuste vaktordningar er andre viktig verkemiddel. Med meir stabile og erfarne legar vert det færre tilvisingar. Må regionen by seg på ekstraløyvingar for å gjennomføra anbefalingane frå prosjektgruppa? Vi opplever at det er sett inn nok ressursar i regionen, dei skal berre brukast ansleis. Våre anbefalingar fører ikkje med seg ekstra kostnader. Signala frå sentralt hald tyder på at primærhelsetenesta skal styrkast. Då er det vår oppgåve å syte for at det finst nok og riktig kompetanse. I neste omgang får spesialisthelsetenesta frigjort ressursar som kan brukast betre på dei som treng det mest. Så dette er ei vinn-vinn-sak. Vi er ambisiøse, og skal tilby eit godt tilbod også i nasjonal samanheng, lovar Økland. Tekst: Marie Hauge Fakta/Eigarstrategi 2010 Tilbodet til sjuke born - Eitt av fleire prosjekt i eigarstrategien til Helse Midt-Norge - Skal kartleggje tilbodet til alle sjuke born opp til 18 år i regionen - Prosjektet omhandlar ikkje fødetilbod og fødeomsorg eller psykisk helsevern - Prosjektgruppa er sett saman av representantar frå dei tre helseføretaka i regionen, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge og primærhelsetenesta - Endeleg rapport frå prosjektgruppa skal til styrebehandling i Helse Midt-Norge i september Mål - Sikre sjuke born i Midt-Norge tenester av god kvalitet - Kartleggje status og kome med forslag til endringar og forbetringar SunnMøring - Mai

6 Ta magen med på jobb Helse Sunnmøre vil leggje til rette for at gravide skal kunne arbeide så lenge som råd i svangerskapet. Eigne prosjektmødrer er ein viktig del av satsinga. Helse Sunnmøre er ein stor kvinnearbeidsplass med nesten 1500 kvinnelege arbeidstakarar. 500 av desse er mellom 20 og 40 år. Til ei kvar tid er det i snitt 36 gravide kvinner i føretaket. I fjor sommar vart det sett i gang eit prosjekt som skal førebyggje sjukefråvær under svangerskap. Systematisk tilnærming Vi ser at det er ein tendens til at gravide fell ut frå arbeidslivet tidleg i svangerskapet. Føretaket ynskjer seg ei litt meir systematisk tilnærming til korleis det skal leggjast til rette for at dei står lenger i jobben. Desse erfaringane kan vi og dra nytte i det generelle førebyggjande arbeidet for å få ned sjukefråværet, seier Trude Fjærli Giskås, som er leiar for prosjektet. Ho er til daglig personalrådgjevar i Helse Sunnmøre. Giskås presiserer at prosjektet er retta mot friske gravide. Ho peikar på at det gjev ein helsegevinst å vere i aktivitet under svangerskapet. Prosjektjordmor Det er jo også ei fagleg side ved saka. Dersom den gravide vert sjukemeld tidleg i svangerskapet, kan vedkomande når svangerskapspermisjonen kjem i tillegg vere vekke frå arbeidsplassen i opptil to år. Det er ikkje gunstig med tanke på den faglege oppdateringa som heile tida skjer på eit sjukehus, seier Giskås. Prosjektet finansierer ei prosjektjordmor. Ho vert kopla inn så tidleg som råd i svangerskapet, og fungerer som ein viktig samtalepartnar for den gravide og hennar overordna. Det finst prosjektjordmor både på sjukehuset i Ålesund og i Volda. Jørgen Skavlan var ein av føredragshaldarane på ein temadag i samband med Ta magen med på jobb. Prosjektleiar Trude Fjærli Giskås (nede t.v) for høvet iført spesiallaga t-skjorte saman med Lillian Olsen Husø frå NAV Arbeidslivssenter. Sylvi Leirvik frå KLP (t. h.) deltok også på temadagen. (Foto: Solveig Moe Frøland). Det er ikkje snakk om tradisjonell svangerskapsomsorg. Saman med leiar og den gravide kartelegg prosjektjordmor kva konkrete arbeidsoppgåver som den gravide skal unngå. Men det handlar også mykje om å fjerne mytene om alt ein ikkje kan gjere under svangerskapet, forklarar Giskås. Gode erfaringar Det er alt nesten 30 gravide involvert i prosjektet, og Giskås fortel at dei har byrja å hauste gode erfaringar frå tilretteleggingsarbeidet. Dei gravide fortel at støtta frå prosjektjordmora er utruleg viktig. Vi opplever til og med at personar som har vore ute på grunn av svangerskap, kjem attende i jobb før dei går i permisjon. Det fortel meg at vi er i ferd med å etabler eit nyttig verkty som inkluderer den gravide på ein god måte. Tekst: Marie Hauge Fakta/ Gravide arbeidstakarar - To av tre gravide treng tilrettelegging for å kunne jobbe under svangerskapet - Minst 30 prosent av fråværet under svangerskap skuldast mangel på tilrettelegging - Gravide står for ein tredel av alle fråværsdagane for kvinner mellom 20 og 39 år (Tal frå NAV) Fakta/ Gravid i Helse Sunnmøre Ta magen med på jobb - Samarbeid mellom Helse Sunnmøre, NAV Arbeidslivssenter og KLP - Skal etablere ein personalpolitikk som gjer at gravide tilsette står lenger i arbeid - Medverke til større medvit om tilrettelegging for arbeidstakarar generelt - Avdelingssjefen på Kvinneklinikken, to prosjektjordmødrer, hovudverneombod, hovudtillitsvald og representantar frå bedriftshelsetenesta og NAV arbeidslivssenter deltek i prosjektgruppa - Prosjektet varer fram til 2010

7 REPORTASJE Noko som verkar - når det verkjer i ryggen I dei aller fleste tilfella har det ingen hensikt å operere ryggplager. Plagene kan fort verte kroniske på grunn av mangel på gode behandlingsalternativ. På Ryggpoliklinikken på Ålesund sjukehus er det hjelp å få. SunnMøring - Mai

8 Tone Stafseth fortel at ho har god nytte av treninga på Ryggpoliklinikken. Nokre av øvingane kan ho også gjere heime. Fysioterapeut Liv Schrøder og konstituert overlege Lars Petter Klokk bistår med gode råd. Riktig for ryggen Eit nytt, tverrfagleg ryggtilbod på Ålesund sjukehus kan vere til hjelp for det store fleirtalet som ikkje kan operere vekk vondt i ryggen. Ryggpasient Tone Stafseth løftar beina i den illraude slynga. Ho er under kyndig oppsyn av fysioterapeut Liv Schrøder og konstituert overlege Lars Petter Klokk på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Ålesund sjukehus. Dei to utgjer førebels Ryggpoliklinikken, og får snart følgje av fleire fysioterapeutar, ein koordinator og ein psykolog. Ryggteamet har også formalisert samarbeid med ein ortoped. Klinikken er finansiert med midlar frå NAV-prosjektet <<Raskare tilbake i arbeid>>. Myten om operasjon Lars Petter Klokk, som er initiativtakar til ryggpoliklinikken, har vore allmennlege i over tjue år. Han har hatt mange ryggpasientar innom kontoret, og har sett at ein stor del av desse manglar eit fullgodt tilbod når operasjon ikkje er aktuelt. Av to millionar ryggkonsultasjonar årleg endar berre i operasjonar. Mange oppfattar avslag på operasjon som ein nedtur. Klokk vil til livs myten om at operasjon er det einaste saliggjerande for dei ryggsjuke. Operasjon er for dei få, understrekar han, og legg til at når det til dømes gjeld avstivningsoperasjonar, så viser undersøkingar at konservativ behandling rettleia trening med kognitiv tilnærming gjev like godt resultat. Fakta/Rygg Rørsle er bra I heile den vestlege verda aukar talet på ryggsjuke, og det til tross for at den fysiske arbeidsbelastninga aldri har vore lågare. Dei som blir gåande lenge med ryggplager, kan verte deprimerte, få meir smerter og hamne i ein vond spiral. Mange ender opp med uføretrygd. Det er viktig at dei som har vondt i ryggen får eit adekvat tilbod så tidleg som råd er. Tidleg aktivitet er heile nøkkelen. Det er inga løysing å leggje seg ned og vente på å bli heilt smertefri. Ein kan ikkje kvile bort smerta. Rørsle er av det gode, seier Klokk. - Kvar sjette arbeidstakar som er borte frå jobb, er borte på grunn av ryggplager. - Ein prosent av befolkninga oppsøkjer helsevesenet for ryggplager kvar dag. - Berre eitt av ti tilfelle tilvist til ortopedisk uredning endar med operasjon. - Ryggsjukdomar kostar samfunnet mellom milliardar kroner kvart år.

9 Tverrfagleg behandling Ryggpoliklinikken er eit typisk tverrfagleg behandlingsopplegg. Snart byrjar koordinatoren, som er fysioterapeut med røynsle frå bedriftshelsetenesta og NAV, sitt virke. Han skal arbeide direkte inn mot arbeidsgjevar og NAV. Det har vore liten eller ingen tradisjon for at andrelinetenesta arbeider opp mot arbeidsgjevar og NAV. Som oftast er biletet komplekst i ein langvarig sjukemeldingssituasjon. Eg ventar stor tilleggseffekt av at vi også ser på kva som kan gjerast når det gjeld arbeidsplass og trygd- og sjukelønsordningar for den einskilde pasienten, seier Klokk. Forståing og tolking Det er også tilsett ein psykolog som skal gå inn i ryggteamet. Det betyr ikkje at folk blir sjuk i ryggen av psykiske grunnar. Men opplevinga av smerte har mykje med forståing og tolking å gjere. Om ein først har etablert eit negativt tankesett, kan det hjelpe å identifisere og endre desse feiltankane. Teamet vårt skal vere gjennomsyra av kognitiv tenking - endring av tankemønster, seier Klokk, og fortel at det er ulikt korleis menneske taklar ryggplager. For nokon er dette forståeleg, og dei meistrar det som skjer. Andre kan få tankar om at dette er meir alvorleg enn det er; at dei lid av ein alvorleg sjukdom. Dei byrjar å engste seg, er redde for å røre på seg og blir verre. Dei vert ute av form, passiviserte og deprimerte. Det som starta som ein uskuldig kink eller strekk er blitt ein komplisert tilstand, som er vanskeleg å snu. Krev innsats På ryggpoliklinikken lagar teamet eit opplegg for pasienten basert på samtalar, undersøking og kartlegging. Pasientane skal vere med å utarbeide sin eigen rehabiliteringsplan. For dei tyngste tilfella kan det vera aktuelt med behandling- og treningsopplegg i inntil eit år. Det er veldig viktig at pasienten er engasjert og har tru på prosjektet. Dette gjer seg ikkje sjølv. Veldig ofte krev det stor innsats over lang tid, seier Klokk, og peikar på at det også er tilfelle der éin konsultasjon er nok. Ofte handlar det om å bli høyrt og sett. Få prate med fagfolk og verte trygg på at det ikkje er snakk om nokon alvorleg sjukdom. Små inngrep i livet kan vere nok. Tekst og foto: Marie Hauge Skoen som gir det få andre sko kan gi... Kvalitet, design og komfort For normal, bred fot For tynn, Smal fot Shetland, clog med flip-up helstropp Personlig service fagkunnskap Åpningstider: Mandag, Onsdag og Fredag 11-17, Torsdag 11-18, Lørdag 11-16, Tirsdag STENGT Ryggteamet tel lege, fysioterapeutar, ein koordinator, psykolog og ortoped. Fysioterapeut Liv Schrøder og konstituert overlege Lars Petter Klokk har alt nådd å hjelpe ein del pasientar. Keiser Wilhelmsgt. 36, 6003 Ålesund Tlf SunnMøring - Mai

10 Portrett portrett Per Roland, anestesilege og mangeårig fylkeshelsesjef, slutta som fagsef i Helse Sunnmøre i vår. 69-åringen held fram som medisinsk rådgjevar i føre- Namn: Sissel Hjelle Alder: 49 Sivilstatus: Gift, to born Stilling: Seksjonsoverlege på fødeavdelinga på Ålesund sjukehus. Aktuell: Tildelt Kvalitesprisen 2007 mellom anna for arbeidet med STAN-registrering under fødsel og innføring av ny fødejournal på data. Ho har også delteke i nasjonale referansegrupper og vore med og tilrettelagt nasjonale prosjekt. Foto: Privat

11 Best når det Hjelle Ho karakteriserer seg som utolmodig, men Sissel Hjelle er tydelegvis ikkje utolmodig nok til at det kjem i vegen for det metodiske og langsiktige kvalitetsarbeidet ho har drive på fødeavdelinga i mange år. Seksjonsoverlege Sissel Hjelle det høyrest vakse og myndig ut. Og som vaksen må ho vel reknast, 49-åringen. Men det er ikkje myndig som først slår ein når ein møter Sissel Hjelle i levande live. Ho er heller jenteaktig; nett og kvikk i rørslene. Lett å sjå for seg i full fart gjennom korridorane; til fødestova, ein tur innom operasjonsalen før det er vidare til poliklinikken. Slik kvardagen artar seg for ein sjukehusoverlege med fødselshjelp og gynekologi som spesiale. Utolmodig type Eg er ein litt utolmodig type, innrømmer Sissel Hjelle, som trur kanskje det er ein av grunnane til at ho trivst så godt med faget sitt. Det har litt med gemytt å gjere. Hos oss er det intenst i korte periodar. Vi arbeider ikkje med problemstillingar som går over lang tid; dei vert fort avklara. Det er ei arbeidsform som tiltalar meg. Får folk med seg Dei som kjenner Sissel Hjelle godt, kan fortelje at ho er flink til å få gjennomført det ho set seg føre. Også dei kontroversielle sakene, der meiningane er delte. Ho evnar å trekkje ut essensen i bodskapen, og få folk med seg. Ein stor arbeidskapasitet som også gjer seg bemerka i nasjonale prosjekt. Og beskjeden. Det merkast når ho vert spurt om innsatsen. Den berre viftar ho vekk. Men det gjer ikkje Kvalitetsutvalet, som nyleg tildelte Sissel Hjelle Kvalitetsprisen Hospiterte først Sissel Hjelle er eldst av fire sysken. Faren var veterinær og familien flytta mykje rundt i oppveksten. Vegen inn i legeyrket var heller tilfeldig. Sei det. Det er nesten som eg ikkje veit, svarar ho på standardspørsmålet om kvifor det vart medisinstudiar Men det verka kjekt. Eg har alltid vore interessert i natur- og realfag. Sissel Hjelle hospiterte eitt år på Ålesund sjukehus etter gymnaset, og opphaldet gav meirsmak. Eg kjente ikkje til helsevesenet frå før, men året baud på eit godt innblikk i sjukehustilværet. Gleder og sorger Dei første to og eit halvt åra av studiet vart unnagjort på Island. Resten i Linköping. Spesialiseringa i fødselshjelp og kvinnesjukdomar tok ho dels i Linköping og dels i Ålesund. Det er ein kjekk spesialitet, veldig variert. Ein er innom kirurgi, indremedisin og onkologi. Vi møter kvinner i ulike livsfasar og dei utfordringane som er knytte til dei ulike fasane. Så er det også kjekt å vere med når folk får barn. Vi opplever mykje glede og positivitet i jobben, seier Sissel Hjelle. På seksjonen er det også triste stunder. Det er tungt når barnet døyr. Vi handterer også alvorlege cancertilfelle. Det må ikkje bli slik at keisarsnitt er gullstandarden, og vi endar opp med å peike ut dei som skal føde vaginalt Etiske utfordringar Når ho må snakke om seg og sitt, er det ikkje nett som om det boblar over hos Sissel Hjelle. Men ho pratar seg gjerne varm om dei etiske utfordringane i faget. Diskusjonane knytta til barnløyse, abortspørsmål, prenatal diagnostikk, keisarsnitt å arbeide med fødselshjelp kan stundom kjennast som å vere midt i avisoverskriftene. Fødselshjelpa har endra seg veldig dei siste åra. Auka medvit og kunnskap hos pasientane fører til at dei vil ha større medverknad og bestemme meir sjølv. Den generelle samfunnsutviklinga gjer seg også gjeldande hos oss, seier Sissel Hjelle. Trygt å føde Ho er skeptisk til at så mange kvinner vegrar seg for vaginal fødsel, og nærmast krev keisarsnitt. Diskusjonen melder seg kvar veke på fødeavdelinga. Det er ei problemstilling som ikkje fanst då eg byrja. Det har aldri vore så mange som ikkje føder vaginalt. Og det er eit paradoks, for det har aldri vore så trygt å føde som i dag. Både i svangerskapet og under fødselen vert det gjeve mykje omsorg og støtte, seier Hjelle, som understrekar at ho ikkje snakkar om fødekvinner som har hatt komplisert fødsel tidlegare eller av annan grunn må ta keisarsnitt. Det må ikkje bli slik at keisarsnitt er gullstandarden, og vi endar opp med å peike ut dei som skal føde vaginalt. Kjekt å få det til To gonger i året organiserer fødeadelinga Akuttveka. Tiltaket er innført av Sissel Hjelle. Personalet trenar på realistiske akuttepisodar, øver på handgrep og tekniske manøvrar. I akutte situasjonar er det viktig at alle er rolege og veit kva dei skal gjere. Men ikkje alle øvingar i verda kan hindre at pulsen aukar når det er alvor. Eg trur ikkje det er nokon som ikkje kjenner det på kroppen når ein akuttsituasjon oppstår. Då gjeld det å vere trygg på at dette er noko ein meistrar. Og det går jo mest i pluss. Det er kjekt å få ting til om det er ein fødsel eller ein operasjon, seier Sissel Hjelle. Godt kollegium På heimefronten held Sissel Hjelle seg med to born, fuglehunden Birk og ein legeektemann. Ektemakane prøver å unngå for mykje fagprat rundt middagsbordet, men ho innrømmer at litt blir det gjerne av det organisatoriske slaget sidan dei begge har overlegestillingar. Etter spesielle jobbepisodar kan det kan vere ein fordel å ha livsledsagar i same bransje. Ein som forstår kva det dreier seg om, seier Sissel Hjelle, som også rosar samhaldet på fødeavdelinga. Det er stor takhøgde for å snakke om ting; vi er eit godt kollegium som har jobba saman i mange år og drar lasset i lag. Tekst : Marie Hauge SunnMøring - Mai

12 Kva har vi lært? Rasulukka 26.mars 2008 vil for alltid stå som eit mørkt kapittel i Ålesund si historie. Helsepersonell som var i aksjon både på sjukehus og ulukkesstad, gjorde ein framifrå innsats. I etterkant er det likevel naturleg å spørja kva sjukehuset har lært av ulukka. Sunn Møring spurte assisterande direktør og beredskapsansvarleg Helge Ristesund og seksjonsoverlege på akuttseksjonen Per Christian Juvkam kva erfaringar Ålesund sjukehus sit att med. Rask handtering Korleis fungerte katastrofeberedskapen ved sjukehuset? Den akutte katastrofesituasjonen vart godt handtert. Dette viser at sjukehuset er i stand til å takle katastrofar av denne typen, seier Ristesund. Sjukehuset sende raskt ut personell. Berre sju minuttar etter ulukka var den fyrste ambulansen på ulukkesstaden. Etter ein time var åtte ambulansar i aksjon. Den mest akutte situasjonen blei avklart relativt fort. Sjukehuset fekk tidleg ein oversikt over kor mange som var sakna og skada. Vi utløyste full katastrofealarm og varsla aktuelt personell og den regionale AMK-sentralen i Trondheim, samt legevakta i Ålesund. Halvannan time etter ulukka var 22 personar brakt til sjukehuset. Av desse blei to lagt inn med lettare skader. Resten vart sende vidare til kommunen sitt katastrofeteam på eit hotell i Ålesund sentrum. Her var vi også til stades med tilbod om krisepsykiatri, seier Ristesund. I gang med revideringsarbeid Morgonen etter rastragedien samla vi fullt auditorium til eit internt evalueringsmøte på sjukehuset. Når det gjeld beredskapsplanverket hadde vi allereie før ulukka, i januar, starta eit revideringsarbeid. Erfaringane våre frå rasulukka er svært verdifull informasjon i denne revideringa. Per Christian Juvkam Rasulukka avdekte fleire manglar som frå før hadde vore kommentert i revideringsarbeidet. For eksempel er ikkje varslingssystemet og varslingsrutinane gode nok. Helse Sunnmøre måtte argumentere hardt for å få delta i staben. Dette var starten på et særs godt samarbeid i det langvarige redningsarbeidet I tilknyting til revideringa hadde vi før ulukka bestilt eit nytt varslingssystem. Dette er no på plass. Systemet byggjer på automatiske talemeldingar på telefon, i motsetning til den gamle ordninga som baserte seg på manuell oppringing. Den tragiske ulukka gav oss svar på at det nye systemet var ei rett investering. Ulukka avdekte også manglar i planarbeidet på overordna nivå og avdelingsnivå. Det viste seg at planane ikkje hang godt nok saman, samstundes som dei ikkje harmonerte på tvers av nivåa. Dette blir no gjort noko med. Betra samarbeidet Rasulukka i Ålesund var ei spesiell hending fordi det var bruk for akutt beredskap i lang tid, til saman halvanna veke. Etter den akutte fasen følgde halvanna veke med sikring av ulukkesstaden, samt søk og uthenting av dei omkomne. Dei fyrste dagane handla arbeidet om å tømme ein propantank på 6000 liter. Per Christian Juvkam var helsepersonellet sin ankerperson på ulukkesstaden i denne perioden. Arbeidet på ulukkesstaden var utfordrande for mannskapet som deltok. Fare for både eksplosjonar og nye ras gjorde arbeidet vanskeleg. Eg er spesielt imponert over brannmannskapen sin innsats, seier Juvkam. Det er politiet ved politimeisteren som leier redningstenesta gjennom Lokal Redningssentral (LRS). Til støtte i denne funksjonen vert det etablert ein LRS-stab, med stabsleiar frå politiet. I aksjon har staben hyppige møte, og er særs viktig i forhold til både avgjerder i redningsarbeidet og som informasjonskanal. Det er fylkeslegen som oppnemner helsetenesta sin representant i denne staben. I starten var helseforetaket difor ikkje med i denne gruppa, som den einaste av naudetatane. Helseforetaket fekk dermed ikkje tilstrekkeleg informasjon og oversikt i høve til forholda på ulukkesstaden og stadig endra behov for helseberedskap. Helse Sunnmøre måtte argumentere hardt for å få delta i staben. Dette var starten på et særs godt samarbeid i det langvarige redningsarbeidet. Ei nyttig erfaring frå ulukka er derfor at helseforetaket bør ha fast plass i LRS-staben. Dette trur eg dei andre blålysetatane er einige i og, seier Juvkam, som var Helse Sunnmøre sin stabsrepresentant. Både Ristesund og Juvkam rosar helsepersonellet sin framifrå innsats i samband med rasulukka, både i den akutte fasen og på rasstaden i dagane som følgde. Tekst : Anbjørn Holme Helge Ristesund

13 Storslått gåve Spjelkavik Helselag overrekte måndag 28. april kr til smertepoliklinikken i Helse Sunnmøre. Pengane skal nyttast til innkjøp av utstyr til poliklinikken. - Eg er både rørt og glad, seier overlege Per Jacob Desserud. Han tok i mot gåva på vegner av smertepoliklinikken saman med avdelingssjef Kjersti Bergjord. Desserud og Bergjord er tilsette ved anestesiavdelinga ved Ålesund sjukehus. Foreininga i Spjelkavik har 31 medlemmar. Av desse er det 8-9 personar som er aktive, og som overrekte denne storslåtte gåva til Helse Sunnmøre. Tidlegare har helselaget i Spjelkavik gitt gåver som tempurmadrassar og flygelet i kreftavdelinga. Spjelkavik Helselag er eitt av lokallaga i Nasjonalforeningen for fokehelsen. Helselaget får inn midlar frå basarar og utlodding. Dei har òg eigne lokale med frisørar og fotpleiarar som yter sine tenester til eldre og uføre. Tekst og foto: Solveig Moe Frøland Smertepoliklinikken har fått ei kjærkomen gåve frå Spjelkavik Helselag. Greta Helle og Astrid Svege overleverte gåva til Kjersti Bergjord og Per Jacob Desserud frå anestesiavdelinga. Glassblåseri med utsalg av kunstglass Utdrikningslag Bryllupsgaver, dåpsgaver Omvisning besøk av kunstklubber Personalfester med mat og glassblåsing SunnMøring - Mai

14 Nå er det enkelt å se hvordan et måltid påvirker blodsukkeret ditt På CONTOUR kan du måltidsmarkere dine resultater Før måltid Etter måltid INGEN KODING - apparatet er alltid riktig kodet Måletid på 5 sekunder Lagrer 480 måleresultater Liten bloddråpe 0,6 µl GRØSET 2.07.A.NO For ytterligere informasjon kontakt: Bayer HealthCare Diabetes Care Tlf:

15 Magasin for Helse Sunnmøre Redaktør/ kommunikasjonssjef: Solveig Moe Frøland / helse-sunnmore.no Prosjektleiar/ journalist: Marie Hauge Annonsekonsulent: Marit Sola Oddbjørn Jostein Lystad, sjukepleiar, Nevrohjemmet, Rehabiliterings senter. Rune Akerø Svenslid, avdelingssjukepleiar, Medisinsk sengepost 1. Karin Valderhaug Schønning, assisterande avdelingssjukepleiar, Medisinsk sengepost 1. Akhtar Asefi, servicemedarbeidar, Sjukehuskiosken. Berit Haga, servicemedarbeidar, Sjukehuskiosken. Torhild Glomset, servicemedarbeidar, Sjukehuskiosken. Nils-Arne Skagøy, seksjonsleiar, Alderspsykiatrisk Cecilie Standal, Unni Aarø, psykiatrisk sjukepleiar, Alderspsykiatrisk Kjetil Heggem, vernepleiar, Alderspsykiatrisk Ragnhild Alvik, Ann Christine Erstad, spesialsjukepleiar, Alderspsykiatrisk Kari Mette Hjelseth, miljøterapeut, Alderspsykiatrisk Anette M. Giske Eide, Vivian Akerø Svenslid, Tove Bjørkavåg, Ellen Skorpen, Bodil Havåg, Haldis Jonette Danielsen, spesialsjukepleiar, Alderspsykiatrisk Elisabeth Dale, Randi Marie Grindvik, Evy Anne Brotnow, Bjørg Troøien, sjukepleiar m/spesialutdanning i geriatri, Alderspsykiatrisk Bjørg Lid Skodje, sjukepleiar m/spesialutdanning i geriatri, Alderspsykiatrisk sengepost. Karianne Flisnes Holkestad, assistent/reinhaldar, Vegsund distriktspsykiatriske senter. Elin Hansen Ytterbø, fagutviklingsjordmor, Føde-/barsel Marianne Omvik, assisterande avdelingsjordmor, Føde-/barsel Bodil Røyseth, helsefagleg rådgjevar, Helse Sunnmøre HF. Linda Longva, fagkonsulent/førskolelærar, Audiopedagogisk Edel Hafstad Rønning, sekretær, Audiopedagogisk Gunnhild Vindvik Nordstrand, bedriftsfysioterapeut, Bedriftshelsetenesta, Helse Sunnmøre HF. Vidar Hagerup, Torunn Olsen og Jon Inge Vinjevoll, Prosjekt Pasientflyt, Helse Sunnmøre HF. Hans-Olav Gerhard Ose, beredskapskoordinator, Helse Sunnmøre HF. Stabilt tal ventande til sjukehusa i Helse Sunnmøre Så langt i år har talet på ventande ved HSM vore stabilt. Ved utgangen av januar var det 8802 personar som venta på behandling ved sjukehusa våre, medan tilsvarande tal for mars var I denne perioden har det vore ein liten auke i talet på pasientar som har venta meir enn 120 dagar. Gjennomsnittleg ventetid 31.des des jan feb mars 2008 Helse Sunnmøre Volda sjukehus Ålesund sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital Ved Ålesund sjukehus var det pr 31 mars ein auke i talet på personar som ventar på behandling innanfor fagområda; barnesjukdomar, hudsjukdomar og fysikalsk medisin. Det var på same tidspunkt ein nedgang i talet på ventande til fagområda; gastro, kirurgi, karkirurgi og kjevekirurgi. Det er små endringar for dei andre fagområda Ved sjukehuset i Volda er ein liten nedgang i talet på ventande innanfor kirurgi. Små endringar utover dette. Vedrørande psykiatrien, er det ein liten auke i talet på ventande til Psykisk helsevern for born og unge både i Volda og i Ålesund. Utover det er det berre små endringar i talet på ventande til behandling innan for psykiatrien i Helse Sunnmøre. SunnMøring - Mai

16 BLAD B - Økonomi Returadresse: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Tenerife Modell Kvalitet: Imitert skinn med microfiber såle Borrelåslukking Farge: Hvit Størrelse: kr. 299,- inkl. mva Ibiza Modell Kvalitet: PU med nubukk Borrelåslukking Farge: Grå/navy - Grå/lysblå - Sort Størrelse: kr. 199,- inkl. mva Foot-print Modell Kvalitet: Oil nubukk med innersåle av skinn Farge: Sort Størrelse: Kvalitet: Nubukk med innersåle av skinn Farge: Kamel Størrelse: kr. 299,- inkl. mva Da denne modellen er liten i størrelsen, anbefaler vi at du bestiller ett nummer større enn du normalt bruker. Lys grønn den originale Hvit/lys grå Lys blå Kobolt Fuchsia Rød Sort Crocs Cayman Modell Farge: Lys grønn - hvit/lysgrå - lys blå - kobolt - fuchsia - rød - sort kr. 399,- inkl. mva Bestill på eller - der du kan se hele Praxis kolleksjonen av arbeidsog fritidsklær samt fottøy. Eller send inn kupongen under - porto er allerede betalt. Praxis Sjøtun Næringspark 6899 Balestrand Helsemagasinet Sunnmøre nr /2008 Send eller fax kupongen - eller bestill via Modellnr./navn Farge Størrelse Antall Ja takk, jeg vil gjerne ha tilsendt Praxis-katalogen med hele kolleksjonen av arbeidsklær, fritidsklær og fottøy. Navn E-post Faggruppe Adresse Postnr. Telefon Sted Alle priser er inkl. 25% mva. Varerne sendes i postopp krav med et porto/ opp kravsgebyr på kr. 99,- Full retur- og bytterett innen 14 dager. Praxis AS Svarsending Oslo

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR

TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR TYSNES KOMMUNE RUTINE FOR OPPFØLGING AV SJUKEMELDE ARBEIDSTAKARAR Vedteke i arbeidsmiljøutvalet 23.11.2015 Saksnr. Dok.nr Arkivkode Avd/Sek/Saksh Dykkar ref. 15/733-8 7952/15 044 FSK/PER/LIER Innhaldsliste

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Informasjon til pasientar og pårørande

Informasjon til pasientar og pårørande HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Informasjon til pasientar og pårørande ReHabiliteringsklinikken Haukeland universitetssjukehus Avdeling fysikalsk medisin og rehabilitering Innhold Velkommen

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose

Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Vil forbetre diagnostiseringa av tuberkulose Av Eli Gunnvor Grønsdal Då Tehmina Mustafa kom til Noreg, som nyutdanna lege, fekk ho melding om å ta utdanninga på nytt. Ho nekta. I dag er ho professor i

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Om å høyre meir enn dei fleste

Om å høyre meir enn dei fleste Om å høyre meir enn dei fleste Anne Martha Kalhovde Psyk spl., PhD student Leiar av Forskning og undervisningseininga ved Jæren DPS Kva slags høyrselserfaringar er det snakk om? Erfaringar med å høyre

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Styresak. Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014. Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 05.02.14 Sakshandsamar: Saka gjeld: Helga Stautland Onarheim Tilsetteskader og HMS-hendingar. Årsrapport 2014 Styresak 14/14 O Styremøte 04.03.14

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

HELSETILSIMET I HORDALAND

HELSETILSIMET I HORDALAND HELSETILSIMET I HORDALAND Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 HAUGESUND DYKKAR REF VAR REF (TA MED VED SVAR) DATO: 2011/3404 734.1 23.06.2011 Oversending av rapport frå tilsyn med Helse Fonna HF, Kirurgisk

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid.

Dokument nr. Omb 1 Dato: 14.07.2011(oppdatering av tidlegare dokument) Skrive av. ÅSN. Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Visjon og formål Visjon: Ved di side eit lys på vegen mot arbeid. Formål: Telemark Lys AS er ei attføringsbedrift som, gjennom framifrå resultat, skal medverke til å oppfylle Stortingets målsetting om

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: 1 Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 08.06.15 Haldis Økland Lier Norsk Pasientskadeerstatning årsrapport for Helse Fonna 2014 Styresak 50/15 O Styremøte

Detaljer

OPERASJON I MAGE ELLER TARM

OPERASJON I MAGE ELLER TARM OPERASJON I MAGE ELLER TARM KJÆRE PASIENT Velkommen til avdeling for gastro og akuttkirurgi. Dette er informasjon til deg som er operert på grunn av akutt stopp i fordøyinga. ILLUSTRASJON AV MAGE OG TARM

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN

Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN Å KOMME HEIM OPPFØLGING AV DEG OG FAMILIEN DIN VELKOMMEN HEIM Foto: Magnus Endal OPPFØLGING ETTER HEIMKOMST Her finn du informasjon til både deg som har vore på oppdrag i Sierra Leone, og til familien

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 14.05.14 Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 14.05.14 Frå: Administrerande direktør Sakshandsamar: Saka gjeld: Kjellfrid Laugaland Norsk Pasientskadeerstatning. Rapport 2013 for Helse

Detaljer

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice

mlmtoo much medicine in Norwegian general practice mlmtoo much medicine in Norwegian general practice For mykje medisin i norsk allmennpraksis Nidaroskongressen 2015 Per Øystein Opdal, Stefán Hjörleifsson, Eivind Meland For mykje medisin i norsk allmennpraksis

Detaljer

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune

ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG. Årdal kommune ÅRSRAPPORT FRÅ KREFTOMSORG Årdal kommune 2011 Innhold 1.0 Kreftomsorga i Årdal... 3 1.1 Kreftsjukepleiar... 3 1.2 Nettverk for ressurssjukepleiarar... 3 1.3 Hospitering... 5 2.0 Plan vidare... 5 2.1 Kreftsjukepleiar...

Detaljer

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv

Jæren Distriktspsykiatriske Senter Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Korleis kan ein unngå å bli utmatta? om å ta vare på seg sjølv Opne førelesingar M44 20. Januar 2011 Christiane Weiss-Tornes Presentert av Tine Inger Solum Disposisjon: 1. Korleis blir eg utmatta? 2. Varselsymptom

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus

Informasjon til pasient med. brudd i øvre lårbein. Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Informasjon til pasient med brudd i øvre lårbein Kristiansund sjukehus Molde sjukehus Volda sjukehus Ålesund sjukehus Kva er eit lårhalsbrudd? Med lårhalsbrudd meiner vi vanlegvis eit brot i øvre del av

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi

Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Team Ørsta aktiv alderdom med velferdsteknologi Føreord Ørstafjorden forma som eit hjarte Ørsta kommune har sidan hausten 2014 hatt eit prosjekt med spelteknologi i dagtilbod/buavdeling. Spiren til dette

Detaljer

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA

Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Årsrapport Kreftkoordinator ÅLA Innhold 1.0 KREFTKOORDINATOR I KOMMUNANE ÅLA... 3 1.1 Stilling som kreftkoordinator... 3 1.2 Organisering av stillinga... 3 1.3 Kreftkoordinator si rolle... 3 2.0 Oppstart

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Visjon og verkelighetframtidas

Visjon og verkelighetframtidas Visjon og verkelighetframtidas lokalsjukehus Samarbeid mellom Nordfjord Psykiatrisenter og medisinsk seksjon Nordfjord sjukehus/førde sentralsjukehus Stavanger 4.juni 2014 Eva Herløsund Søgnen, spesialist

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde

Rekruttering av helsepersonell fra Polen. Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Rekruttering av helsepersonell fra Polen Arve Varden Direktør medisinsk klinikk Helse Førde Dette er Helse Vest Har det overordnede ansvaret for spesialisthelsetjenesten i Rogaland, Hordaland og Sogn og

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM

HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM HJARTEAVDELINGA REHABILITERING ETTER HJARTESJUKDOM VEGEN TIL EIT BETRE LIV For deg som opplever akutt hjartesjukdom kan den første tida etter heimkomst vere vanskeleg å takle åleine. Mange treng hjelp

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge

Kven skal bera børene? KPI-Notat 2/2006. Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge KPI-Notat 2/2006 Kven skal bera børene? Av Anne-Sofie Egset, Rådgjevar KPI Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Ca. 65000 menneske er i

Detaljer

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor»

Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Til deg som er ny i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss i Maurtuå Barnehage. Dette heftet med informasjon håpar me kan være til hjelp for deg når du skal være vikar.

Detaljer

2014/

2014/ Notat Til: Frå: Hovudarbeidsmiljøutvalet Administrasjonsutvalet Fylkesdirektør organisasjon Referanse 2014/12154-1 17.02.2014 Dato Sjukefråvær i Hordaland fylkeskommune 2013 Samandrag Samla sjukefråvær

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Notat til styremøte 26. januar 2010

Notat til styremøte 26. januar 2010 Notat til styremøte 26. januar 2010 Strategi Helse Sunnmøre 2015 Akuttfunksjonar oppgåvefordeling mellom sjukehusa med vekt på framtidig utvikling av Volda sjukehus Augeblikkeleg hjelp innleggingar Medisin

Detaljer

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta

Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Til turnuslegane i kommunehelsetenesta i Sogn og Fjordane Grupperettleiing for turnuslegar i kommunehelsetenesta Sosial- og Helsedepartementet har sett i gang tiltak for å betre rekrutteringa til primærhelsetenesta

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv.

Forord. Vår visjon: Alle har rett til eit meiningsfylt liv. Vårt mål: Alle skal ha ei god psykisk helse og kunne meistre eiget liv. HANDLINGSPLAN 2014 Forord Planen byggjer på Mental Helse sine mål og visjonar, og visar kva oss som organisasjon skal jobbe med i 2014. Landstyret har vedteke at tema for heile organisasjonen i 2014 skal

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen

Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft over tid. Psykososiale utfordringar og hensiktsmessige tiltak ved kreftsjukdom Psykolog Elin Hordvik Senter for Krisepsykologi, Bergen Å leve med kreft Det er mange utfordringar, f.eks:

Detaljer

Prosjektplan prosjekt nærvær

Prosjektplan prosjekt nærvær Prosjektplan prosjekt nærvær Kommune: Vaksdal kommune Prosjektnamn: Planlagt startdato: 01.01.09 Planlagt sluttdato: 31.12.09 Forklaring: I 2006 hadde kommunen eit samla fråvær på 11,5%. Over lenger tid

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring

Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring // Nedgang i sykepengeutbetalingene til selvstendig næringsdrivende Mange yrkesvalhemma har fleire periodar under attføring AV JORUNN FURUBERG SAMANDRAG Mange som avsluttar attføring kjem tilbake som yrkesvalhemma

Detaljer

Felles formannskapsdag

Felles formannskapsdag Felles formannskapsdag Sogn regionråd 5.september 2014 Adm.direktør Jon Bolstad Førde sentralsjukehus Sogn og Fjordane 109 000 innb. Hav, fjord, fjell, is, høgt og lågt «Godt vaksen befolkning som bur

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Samtalegruppe for par der den eine har kreft.

Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Samtalegruppe for par der den eine har kreft. Familievernkontoret i Molde og Molde sjukehus er i gang med å planlegge gruppe for par der den eine har kreft. Kjersti Tytingvåg Rogne, representerer Familievernkontoret,

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014

Barnevernsfaglege vurderingar. Fylkesmannen sine erfaringar. Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Barnevernsfaglege vurderingar Fylkesmannen sine erfaringar Turid Måseide og Gunn Randi Bjørnevoll 2.9.2014 Heimel Dokumentasjonskrav 1. Barnevernlova og forvaltningslova Formål 1. Arbeidsverktøy for dei

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer