Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møring. Sunn. Klare til dyst for alderspsykiatrien. Nr. 2-2008. s. 2 og 3. Lærdom frå rasulukka s. 12. Jobbe i svangerskapet s. 6"

Transkript

1 Sunn Møring Nr Klare til dyst for alderspsykiatrien Sjukepleiarane Annette Giske Eide (t.v) og Haldis Danielsen og vernepleiar Robert Gulbrandsen har vidareutdanning innan psykiatri og eldreomsorg. Dei er tre av dei nærare 30 høgt kvalifiserte tilsette som skal drive det nyoppretta alderspsykiatriske døgntilbodet i Helse Sunnmøre. s. 2 og 3 Jobbe i svangerskapet s. 6 Tek ryggen på alvor s. 7-9 Lærdom frå rasulukka s. 12 SunnMøring - Mai

2 LEIAR Vi er no inne i kanskje den finaste årstida våren. Å sjå at det spirer og gror til nytt liv saman med lyse kveldar gjer livet godt! For mange av oss gir denne årstida inspirasjon og kreativitet i det daglege arbeidet vårt. Inspirerte og motiverte medarbeidarar treng vi i Helse Sunnmøre, og stadig møter eg slike medarbeidarar. Det er hyggeleg å sjå engasjementet medarbeidarane viser. Engasjementet for det å gjere ein god jobb i det daglege, der ein er oppteken av pasienten sitt beste. Pasientflytprosjektet vårt går no sin gang. Forbetringsforslag kjem stadig frå tilsette. Vi ser at dette er arbeid som motiverer medarbeidarane, nettopp fordi det handlar om å gjere jobben endå betre. Eg oppfordrar avdelingane om å melde inn fleire slike flytprosjekt til styringsgruppa. Vi har no opparbeidd kompetanse i metodikk til å gjennomføre slike prosjekt. Også her har vi klart å rekruttere dyktige prosjektkoordinatorar. Tida er snart inne til å starte opp fleire prosjekt utover dei tre som allereie er i gong så meld dykk! Forbetringsarbeid står i sentrum for Helse Sunnmøre. Vi kjem framover til å ha eit sterkt fokus på både dei styringsparametrane som er gitt i styringsdokumentet og andre parameter som omhandlar kvalitet. Det er viktig at vi i nasjonale samanhengar er gode på det vi blir målt på. Pasientane veljer oftare og oftare sjukehus, og når sjukehusa står fram som gode i offentlege statistikkar, vil pasientane velje desse. Vi må derfor framover arbeide spesielt med epikrisetid, ventetid, individuell plan, preoperativ liggjetid, strykingar på operasjonsprogrammet og andre viktige område. Nyt våren og dei lyse kveldane framover! Løft for Det alderspsykiatriske tilbodet i Helse Sunnmøre er styrkt. Ein nyoppretta døgnpost med åtte sengeplassar og poliklinikken er samlokaliserte i eit nytt, funksjonelt bygg. Personalet har hatt ein hektisk innspurt for å gjere alt i orden i det nye alderspsykiatriske bygget. Dei tilsette har arbeidd side om side med arbeidsfolka for å gjere alt klart til dei første pasientane. Motiverte nytilsette Sjukepleiar Annette Giske Eide og vernepleiar Robert Gulbrandsen, som begge har vidareutdanning i psykiatri, og sjukepleiar Haldis Danielsen, som har vidareutdanning i aldring og eldreomsorg, er blant dei mange nytilsette på sengeposten. Dei ser fram til å byrje frå scratch i den nye seksjonen, og er nøgde med at det var sett av nokre veker til innkøyring av personalgruppa. Det er kjekt å få vere med å starte opp ein ny post saman med mange dyktige kollegaer. At vi kan flytte inn i heilt nye lokale verkar også motiverande, seier Robert Gulbrandsen. Nyttig samkøyring Nils-Arne Skagøy, som er seksjonsleiar for alderspsykiatrisk sengepost og poliklinikk, har fått merke at det er travelt å få ein ny sengepost på beina i eit splitter nytt bygg. Han opplever at samkøyringsprosessen har vore nyttig og nødvendig. Rammene er lagde, men vi må skape innhaldet. Vi har spurt oss kven vi er, kva vi skal jobbe med og kva for forventningar vi har. Ein del av dei tilsette har hospitert ved andre alderspsykiatriske postar på Hjelset, Diakonhjemmet Sykehus og St. Olavs Hospital. Desse erfaringane har vi hatt med oss i vår planleggingsfase. Med vennleg helsing Astrid J. Eidsvik Fakta: Opptrapping av psykiatritilbodet i Helse Sunnmøre - Alderspsykiatrisk tilbod og forsterka rehabiliteringstilbod for tidlegare sikkerheits-psykiatriske pasientar frå Sunnmøre vert flytta frå Helse Nordmøre og Romsdal til Helse Sunnmøre. - Den alderspsykiatriske seksjonen vender seg til pasientar som treng poliklinisk tilbod eller tilbod om døgnopphald. Kjerneoppgåvene er mellom anna observasjon, utredning og behandling.

3 alderspsykiatrien Dei nytilsette brukte dei første vekene til innkøyring og hospitering før sengeposten opna dørene i månadsskiftet april/mai. Viktig verdigrunnlag Skagøy fortel at dei har prioritert arbeidet med verdigrunnlaget som skal prege den nye seksjonen. Det skal ikkje berre vere eit papir vi hengjer på veggen, vi vil ha verdigrunnlaget inn i veggene her, seier Skagøy. Nils-Arne Skagøy Det var mange som søkte då dei 30 stillingsheimlane ved seksjonen vart utlyste. Alle tilsette har minimum 3-årig høgskuleutdanning innan helsefag. Dei har erfaring frå kommunehelsetenesta, vaksenpsykiatrien eller frå medisin. Eit kyndig og godt personell, slår Skagøy fast. No gjeld det å sameine dei ulike kulturane og få ut synergieffekten. Eg har god tru på at dette skal bli eit godt tilbod for sunnmøringane. Somatiske innslag Noko av det som skil alderspsykiatrien frå annan psykiatri, er at dei eldre pasientane gjerne har eit større innslag av somatiske sjukdomar. I alderspsykiatrien er det naudsynt med tett medisinsk oppfølging for å skilje kva lidingar som har psykiske og kva som har somatiske årsaker. Også Demens med APSD stiller andre krav. Elles er det mykje av dei same utfordringane her som i psykiatrien elles; at pasienten opplever livssmerte, seier Skagøy. Tekst og foto: Marie Hauge Målgruppa alderspsykiatrisk seksjon: - Pasientar med omfattande åtferdsproblem og/eller omfattande psykiatrisk symptomatologi. - Pasientar med alvorleg psykiatrisk liding med debut etter 65 år. - Pasientar over 65 år med alvorleg psykiatrisk liding, tidlegare sjuk, men ingen fast behandlingskontakt i vaksenpsykiatrien. - Når alle sjukdomar og/eller høg alder gjer alderspsykiatrien teneleg. - Pasientar med uklar demensdiagnose, der alderspsykiatrien rår over ressursar til å utgreie desse. Samhandling blir viktig Reidun Næsje Jakobsen er teamleiar ved alderspsykiatrisk poliklinikk ved Ålesund sjukehus. Poliklinikken, som alt har vore i drift i eitt og eit halvt år, deler hus med den nye alderspsykiatriske sengeposten. Både personal- og kompetansemessig vil dei to avdelingane ha nytte av kvarandre, fortel teamleiaren. Poliklinikken driv mykje utadretta verksemd. Vi observerer, følgjer opp og gjev ettervern til pasientar som alt har eit tilbod ute i kommunane. Til poliklinikken kjem pasientane for diagnostisering, behandling og kontroll. Tilsette frå sengeposten vil vere med oss ut i kommunane når det er hensiktsmessig, seier Næsje Jakobsen. SunnMøring - Mai

4 Sjuke born skal sikrast det same tilbodet uavhengig av kvar dei bur i Helse Midt-Norge. Foto: IstockPhoto

5 Ny strategi for barnehelsetenesta Ei fersk kartlegging syner at tilbodet til sjuke born varierer i Helse Midt- Norge. Omdisponering av ressursar og betre rekrutteringsrutinar skal sikre at tilbodet vert like godt i heile regionen. Tilbodet innanfor barnehelsetenesta varierer i regionen. Det syner undersøkingar og kartleggingar gjorde i samband med prosjektoppdraget <<Tilbodet til sjuke born>>. Tilbodet er noko ujamt i høve til tilgjenge og kvalitet, fortel Ove Økland, som er avdelingssjef på Barneavdelinga på Ålesund sjukehus. Han er Helse Sunnmøre sin representant i prosjektgruppa. Gruppa har halde på med prosjektet sidan hausten 2007, og leverer no frå seg ein førebels rapport til styret. Prosjektarbeidet har avdekt at forbruket av helsetenester ikkje er det same i heile regionen. Det er ulikt kva ressursar som vert teke ut; det viser seg mellom anna i talet på konsultasjonar. Betyr det at når det kjem til barnehelsetenesta så spelar det ei rolle kvar i regionen ein bur? I dag slit dei minste avdelingane med rekruttering. Det gjer det på sikt vanskeleg å halde oppe kvaliteten. For å snu utviklinga må vi etablere nye samarbeidsordningar innanfor regionen. I tillegg må St. Olavs Hospital utvikle regionale tilbod som manglar eller ikkje er gode nok, seier Økland. Han fortel at det i nokre kommunar er stor gjennomtrekk av legar, og at dette i mange tilfelle fører til fleire tilvisingar til spesialisthelsetenesta. Vi ser dessutan at legevaktene er ulikt organiserte, og det er også med på å differensiere tilbodet innanfor barnehelsetenesta. Korleis skal ein sikre at tilbodet til sjuke born er det same i heile regionen? Vi ser at det er mykje å hente på betre samhandling i primærhelsetenesta, og foreslår å opprette eit eige prosjekt på dette. Det er viktig på å ha god kompetanse lengst framme og så tidleg som mulig i pasientforløpet. Ove Økland (foto:helse Sunnmøre) Økland peikar på at det er eit forbetringspotensial når det gjeld stabliseringskompetanse på kritisk sjuke born. Å sikre rekrutteringa til primærhelse- og legevakttenesta og å skape robuste vaktordningar er andre viktig verkemiddel. Med meir stabile og erfarne legar vert det færre tilvisingar. Må regionen by seg på ekstraløyvingar for å gjennomføra anbefalingane frå prosjektgruppa? Vi opplever at det er sett inn nok ressursar i regionen, dei skal berre brukast ansleis. Våre anbefalingar fører ikkje med seg ekstra kostnader. Signala frå sentralt hald tyder på at primærhelsetenesta skal styrkast. Då er det vår oppgåve å syte for at det finst nok og riktig kompetanse. I neste omgang får spesialisthelsetenesta frigjort ressursar som kan brukast betre på dei som treng det mest. Så dette er ei vinn-vinn-sak. Vi er ambisiøse, og skal tilby eit godt tilbod også i nasjonal samanheng, lovar Økland. Tekst: Marie Hauge Fakta/Eigarstrategi 2010 Tilbodet til sjuke born - Eitt av fleire prosjekt i eigarstrategien til Helse Midt-Norge - Skal kartleggje tilbodet til alle sjuke born opp til 18 år i regionen - Prosjektet omhandlar ikkje fødetilbod og fødeomsorg eller psykisk helsevern - Prosjektgruppa er sett saman av representantar frå dei tre helseføretaka i regionen, St. Olavs Hospital, Helse Midt-Norge og primærhelsetenesta - Endeleg rapport frå prosjektgruppa skal til styrebehandling i Helse Midt-Norge i september Mål - Sikre sjuke born i Midt-Norge tenester av god kvalitet - Kartleggje status og kome med forslag til endringar og forbetringar SunnMøring - Mai

6 Ta magen med på jobb Helse Sunnmøre vil leggje til rette for at gravide skal kunne arbeide så lenge som råd i svangerskapet. Eigne prosjektmødrer er ein viktig del av satsinga. Helse Sunnmøre er ein stor kvinnearbeidsplass med nesten 1500 kvinnelege arbeidstakarar. 500 av desse er mellom 20 og 40 år. Til ei kvar tid er det i snitt 36 gravide kvinner i føretaket. I fjor sommar vart det sett i gang eit prosjekt som skal førebyggje sjukefråvær under svangerskap. Systematisk tilnærming Vi ser at det er ein tendens til at gravide fell ut frå arbeidslivet tidleg i svangerskapet. Føretaket ynskjer seg ei litt meir systematisk tilnærming til korleis det skal leggjast til rette for at dei står lenger i jobben. Desse erfaringane kan vi og dra nytte i det generelle førebyggjande arbeidet for å få ned sjukefråværet, seier Trude Fjærli Giskås, som er leiar for prosjektet. Ho er til daglig personalrådgjevar i Helse Sunnmøre. Giskås presiserer at prosjektet er retta mot friske gravide. Ho peikar på at det gjev ein helsegevinst å vere i aktivitet under svangerskapet. Prosjektjordmor Det er jo også ei fagleg side ved saka. Dersom den gravide vert sjukemeld tidleg i svangerskapet, kan vedkomande når svangerskapspermisjonen kjem i tillegg vere vekke frå arbeidsplassen i opptil to år. Det er ikkje gunstig med tanke på den faglege oppdateringa som heile tida skjer på eit sjukehus, seier Giskås. Prosjektet finansierer ei prosjektjordmor. Ho vert kopla inn så tidleg som råd i svangerskapet, og fungerer som ein viktig samtalepartnar for den gravide og hennar overordna. Det finst prosjektjordmor både på sjukehuset i Ålesund og i Volda. Jørgen Skavlan var ein av føredragshaldarane på ein temadag i samband med Ta magen med på jobb. Prosjektleiar Trude Fjærli Giskås (nede t.v) for høvet iført spesiallaga t-skjorte saman med Lillian Olsen Husø frå NAV Arbeidslivssenter. Sylvi Leirvik frå KLP (t. h.) deltok også på temadagen. (Foto: Solveig Moe Frøland). Det er ikkje snakk om tradisjonell svangerskapsomsorg. Saman med leiar og den gravide kartelegg prosjektjordmor kva konkrete arbeidsoppgåver som den gravide skal unngå. Men det handlar også mykje om å fjerne mytene om alt ein ikkje kan gjere under svangerskapet, forklarar Giskås. Gode erfaringar Det er alt nesten 30 gravide involvert i prosjektet, og Giskås fortel at dei har byrja å hauste gode erfaringar frå tilretteleggingsarbeidet. Dei gravide fortel at støtta frå prosjektjordmora er utruleg viktig. Vi opplever til og med at personar som har vore ute på grunn av svangerskap, kjem attende i jobb før dei går i permisjon. Det fortel meg at vi er i ferd med å etabler eit nyttig verkty som inkluderer den gravide på ein god måte. Tekst: Marie Hauge Fakta/ Gravide arbeidstakarar - To av tre gravide treng tilrettelegging for å kunne jobbe under svangerskapet - Minst 30 prosent av fråværet under svangerskap skuldast mangel på tilrettelegging - Gravide står for ein tredel av alle fråværsdagane for kvinner mellom 20 og 39 år (Tal frå NAV) Fakta/ Gravid i Helse Sunnmøre Ta magen med på jobb - Samarbeid mellom Helse Sunnmøre, NAV Arbeidslivssenter og KLP - Skal etablere ein personalpolitikk som gjer at gravide tilsette står lenger i arbeid - Medverke til større medvit om tilrettelegging for arbeidstakarar generelt - Avdelingssjefen på Kvinneklinikken, to prosjektjordmødrer, hovudverneombod, hovudtillitsvald og representantar frå bedriftshelsetenesta og NAV arbeidslivssenter deltek i prosjektgruppa - Prosjektet varer fram til 2010

7 REPORTASJE Noko som verkar - når det verkjer i ryggen I dei aller fleste tilfella har det ingen hensikt å operere ryggplager. Plagene kan fort verte kroniske på grunn av mangel på gode behandlingsalternativ. På Ryggpoliklinikken på Ålesund sjukehus er det hjelp å få. SunnMøring - Mai

8 Tone Stafseth fortel at ho har god nytte av treninga på Ryggpoliklinikken. Nokre av øvingane kan ho også gjere heime. Fysioterapeut Liv Schrøder og konstituert overlege Lars Petter Klokk bistår med gode råd. Riktig for ryggen Eit nytt, tverrfagleg ryggtilbod på Ålesund sjukehus kan vere til hjelp for det store fleirtalet som ikkje kan operere vekk vondt i ryggen. Ryggpasient Tone Stafseth løftar beina i den illraude slynga. Ho er under kyndig oppsyn av fysioterapeut Liv Schrøder og konstituert overlege Lars Petter Klokk på Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering på Ålesund sjukehus. Dei to utgjer førebels Ryggpoliklinikken, og får snart følgje av fleire fysioterapeutar, ein koordinator og ein psykolog. Ryggteamet har også formalisert samarbeid med ein ortoped. Klinikken er finansiert med midlar frå NAV-prosjektet <<Raskare tilbake i arbeid>>. Myten om operasjon Lars Petter Klokk, som er initiativtakar til ryggpoliklinikken, har vore allmennlege i over tjue år. Han har hatt mange ryggpasientar innom kontoret, og har sett at ein stor del av desse manglar eit fullgodt tilbod når operasjon ikkje er aktuelt. Av to millionar ryggkonsultasjonar årleg endar berre i operasjonar. Mange oppfattar avslag på operasjon som ein nedtur. Klokk vil til livs myten om at operasjon er det einaste saliggjerande for dei ryggsjuke. Operasjon er for dei få, understrekar han, og legg til at når det til dømes gjeld avstivningsoperasjonar, så viser undersøkingar at konservativ behandling rettleia trening med kognitiv tilnærming gjev like godt resultat. Fakta/Rygg Rørsle er bra I heile den vestlege verda aukar talet på ryggsjuke, og det til tross for at den fysiske arbeidsbelastninga aldri har vore lågare. Dei som blir gåande lenge med ryggplager, kan verte deprimerte, få meir smerter og hamne i ein vond spiral. Mange ender opp med uføretrygd. Det er viktig at dei som har vondt i ryggen får eit adekvat tilbod så tidleg som råd er. Tidleg aktivitet er heile nøkkelen. Det er inga løysing å leggje seg ned og vente på å bli heilt smertefri. Ein kan ikkje kvile bort smerta. Rørsle er av det gode, seier Klokk. - Kvar sjette arbeidstakar som er borte frå jobb, er borte på grunn av ryggplager. - Ein prosent av befolkninga oppsøkjer helsevesenet for ryggplager kvar dag. - Berre eitt av ti tilfelle tilvist til ortopedisk uredning endar med operasjon. - Ryggsjukdomar kostar samfunnet mellom milliardar kroner kvart år.

9 Tverrfagleg behandling Ryggpoliklinikken er eit typisk tverrfagleg behandlingsopplegg. Snart byrjar koordinatoren, som er fysioterapeut med røynsle frå bedriftshelsetenesta og NAV, sitt virke. Han skal arbeide direkte inn mot arbeidsgjevar og NAV. Det har vore liten eller ingen tradisjon for at andrelinetenesta arbeider opp mot arbeidsgjevar og NAV. Som oftast er biletet komplekst i ein langvarig sjukemeldingssituasjon. Eg ventar stor tilleggseffekt av at vi også ser på kva som kan gjerast når det gjeld arbeidsplass og trygd- og sjukelønsordningar for den einskilde pasienten, seier Klokk. Forståing og tolking Det er også tilsett ein psykolog som skal gå inn i ryggteamet. Det betyr ikkje at folk blir sjuk i ryggen av psykiske grunnar. Men opplevinga av smerte har mykje med forståing og tolking å gjere. Om ein først har etablert eit negativt tankesett, kan det hjelpe å identifisere og endre desse feiltankane. Teamet vårt skal vere gjennomsyra av kognitiv tenking - endring av tankemønster, seier Klokk, og fortel at det er ulikt korleis menneske taklar ryggplager. For nokon er dette forståeleg, og dei meistrar det som skjer. Andre kan få tankar om at dette er meir alvorleg enn det er; at dei lid av ein alvorleg sjukdom. Dei byrjar å engste seg, er redde for å røre på seg og blir verre. Dei vert ute av form, passiviserte og deprimerte. Det som starta som ein uskuldig kink eller strekk er blitt ein komplisert tilstand, som er vanskeleg å snu. Krev innsats På ryggpoliklinikken lagar teamet eit opplegg for pasienten basert på samtalar, undersøking og kartlegging. Pasientane skal vere med å utarbeide sin eigen rehabiliteringsplan. For dei tyngste tilfella kan det vera aktuelt med behandling- og treningsopplegg i inntil eit år. Det er veldig viktig at pasienten er engasjert og har tru på prosjektet. Dette gjer seg ikkje sjølv. Veldig ofte krev det stor innsats over lang tid, seier Klokk, og peikar på at det også er tilfelle der éin konsultasjon er nok. Ofte handlar det om å bli høyrt og sett. Få prate med fagfolk og verte trygg på at det ikkje er snakk om nokon alvorleg sjukdom. Små inngrep i livet kan vere nok. Tekst og foto: Marie Hauge Skoen som gir det få andre sko kan gi... Kvalitet, design og komfort For normal, bred fot For tynn, Smal fot Shetland, clog med flip-up helstropp Personlig service fagkunnskap Åpningstider: Mandag, Onsdag og Fredag 11-17, Torsdag 11-18, Lørdag 11-16, Tirsdag STENGT Ryggteamet tel lege, fysioterapeutar, ein koordinator, psykolog og ortoped. Fysioterapeut Liv Schrøder og konstituert overlege Lars Petter Klokk har alt nådd å hjelpe ein del pasientar. Keiser Wilhelmsgt. 36, 6003 Ålesund Tlf SunnMøring - Mai

10 Portrett portrett Per Roland, anestesilege og mangeårig fylkeshelsesjef, slutta som fagsef i Helse Sunnmøre i vår. 69-åringen held fram som medisinsk rådgjevar i føre- Namn: Sissel Hjelle Alder: 49 Sivilstatus: Gift, to born Stilling: Seksjonsoverlege på fødeavdelinga på Ålesund sjukehus. Aktuell: Tildelt Kvalitesprisen 2007 mellom anna for arbeidet med STAN-registrering under fødsel og innføring av ny fødejournal på data. Ho har også delteke i nasjonale referansegrupper og vore med og tilrettelagt nasjonale prosjekt. Foto: Privat

11 Best når det Hjelle Ho karakteriserer seg som utolmodig, men Sissel Hjelle er tydelegvis ikkje utolmodig nok til at det kjem i vegen for det metodiske og langsiktige kvalitetsarbeidet ho har drive på fødeavdelinga i mange år. Seksjonsoverlege Sissel Hjelle det høyrest vakse og myndig ut. Og som vaksen må ho vel reknast, 49-åringen. Men det er ikkje myndig som først slår ein når ein møter Sissel Hjelle i levande live. Ho er heller jenteaktig; nett og kvikk i rørslene. Lett å sjå for seg i full fart gjennom korridorane; til fødestova, ein tur innom operasjonsalen før det er vidare til poliklinikken. Slik kvardagen artar seg for ein sjukehusoverlege med fødselshjelp og gynekologi som spesiale. Utolmodig type Eg er ein litt utolmodig type, innrømmer Sissel Hjelle, som trur kanskje det er ein av grunnane til at ho trivst så godt med faget sitt. Det har litt med gemytt å gjere. Hos oss er det intenst i korte periodar. Vi arbeider ikkje med problemstillingar som går over lang tid; dei vert fort avklara. Det er ei arbeidsform som tiltalar meg. Får folk med seg Dei som kjenner Sissel Hjelle godt, kan fortelje at ho er flink til å få gjennomført det ho set seg føre. Også dei kontroversielle sakene, der meiningane er delte. Ho evnar å trekkje ut essensen i bodskapen, og få folk med seg. Ein stor arbeidskapasitet som også gjer seg bemerka i nasjonale prosjekt. Og beskjeden. Det merkast når ho vert spurt om innsatsen. Den berre viftar ho vekk. Men det gjer ikkje Kvalitetsutvalet, som nyleg tildelte Sissel Hjelle Kvalitetsprisen Hospiterte først Sissel Hjelle er eldst av fire sysken. Faren var veterinær og familien flytta mykje rundt i oppveksten. Vegen inn i legeyrket var heller tilfeldig. Sei det. Det er nesten som eg ikkje veit, svarar ho på standardspørsmålet om kvifor det vart medisinstudiar Men det verka kjekt. Eg har alltid vore interessert i natur- og realfag. Sissel Hjelle hospiterte eitt år på Ålesund sjukehus etter gymnaset, og opphaldet gav meirsmak. Eg kjente ikkje til helsevesenet frå før, men året baud på eit godt innblikk i sjukehustilværet. Gleder og sorger Dei første to og eit halvt åra av studiet vart unnagjort på Island. Resten i Linköping. Spesialiseringa i fødselshjelp og kvinnesjukdomar tok ho dels i Linköping og dels i Ålesund. Det er ein kjekk spesialitet, veldig variert. Ein er innom kirurgi, indremedisin og onkologi. Vi møter kvinner i ulike livsfasar og dei utfordringane som er knytte til dei ulike fasane. Så er det også kjekt å vere med når folk får barn. Vi opplever mykje glede og positivitet i jobben, seier Sissel Hjelle. På seksjonen er det også triste stunder. Det er tungt når barnet døyr. Vi handterer også alvorlege cancertilfelle. Det må ikkje bli slik at keisarsnitt er gullstandarden, og vi endar opp med å peike ut dei som skal føde vaginalt Etiske utfordringar Når ho må snakke om seg og sitt, er det ikkje nett som om det boblar over hos Sissel Hjelle. Men ho pratar seg gjerne varm om dei etiske utfordringane i faget. Diskusjonane knytta til barnløyse, abortspørsmål, prenatal diagnostikk, keisarsnitt å arbeide med fødselshjelp kan stundom kjennast som å vere midt i avisoverskriftene. Fødselshjelpa har endra seg veldig dei siste åra. Auka medvit og kunnskap hos pasientane fører til at dei vil ha større medverknad og bestemme meir sjølv. Den generelle samfunnsutviklinga gjer seg også gjeldande hos oss, seier Sissel Hjelle. Trygt å føde Ho er skeptisk til at så mange kvinner vegrar seg for vaginal fødsel, og nærmast krev keisarsnitt. Diskusjonen melder seg kvar veke på fødeavdelinga. Det er ei problemstilling som ikkje fanst då eg byrja. Det har aldri vore så mange som ikkje føder vaginalt. Og det er eit paradoks, for det har aldri vore så trygt å føde som i dag. Både i svangerskapet og under fødselen vert det gjeve mykje omsorg og støtte, seier Hjelle, som understrekar at ho ikkje snakkar om fødekvinner som har hatt komplisert fødsel tidlegare eller av annan grunn må ta keisarsnitt. Det må ikkje bli slik at keisarsnitt er gullstandarden, og vi endar opp med å peike ut dei som skal føde vaginalt. Kjekt å få det til To gonger i året organiserer fødeadelinga Akuttveka. Tiltaket er innført av Sissel Hjelle. Personalet trenar på realistiske akuttepisodar, øver på handgrep og tekniske manøvrar. I akutte situasjonar er det viktig at alle er rolege og veit kva dei skal gjere. Men ikkje alle øvingar i verda kan hindre at pulsen aukar når det er alvor. Eg trur ikkje det er nokon som ikkje kjenner det på kroppen når ein akuttsituasjon oppstår. Då gjeld det å vere trygg på at dette er noko ein meistrar. Og det går jo mest i pluss. Det er kjekt å få ting til om det er ein fødsel eller ein operasjon, seier Sissel Hjelle. Godt kollegium På heimefronten held Sissel Hjelle seg med to born, fuglehunden Birk og ein legeektemann. Ektemakane prøver å unngå for mykje fagprat rundt middagsbordet, men ho innrømmer at litt blir det gjerne av det organisatoriske slaget sidan dei begge har overlegestillingar. Etter spesielle jobbepisodar kan det kan vere ein fordel å ha livsledsagar i same bransje. Ein som forstår kva det dreier seg om, seier Sissel Hjelle, som også rosar samhaldet på fødeavdelinga. Det er stor takhøgde for å snakke om ting; vi er eit godt kollegium som har jobba saman i mange år og drar lasset i lag. Tekst : Marie Hauge SunnMøring - Mai

12 Kva har vi lært? Rasulukka 26.mars 2008 vil for alltid stå som eit mørkt kapittel i Ålesund si historie. Helsepersonell som var i aksjon både på sjukehus og ulukkesstad, gjorde ein framifrå innsats. I etterkant er det likevel naturleg å spørja kva sjukehuset har lært av ulukka. Sunn Møring spurte assisterande direktør og beredskapsansvarleg Helge Ristesund og seksjonsoverlege på akuttseksjonen Per Christian Juvkam kva erfaringar Ålesund sjukehus sit att med. Rask handtering Korleis fungerte katastrofeberedskapen ved sjukehuset? Den akutte katastrofesituasjonen vart godt handtert. Dette viser at sjukehuset er i stand til å takle katastrofar av denne typen, seier Ristesund. Sjukehuset sende raskt ut personell. Berre sju minuttar etter ulukka var den fyrste ambulansen på ulukkesstaden. Etter ein time var åtte ambulansar i aksjon. Den mest akutte situasjonen blei avklart relativt fort. Sjukehuset fekk tidleg ein oversikt over kor mange som var sakna og skada. Vi utløyste full katastrofealarm og varsla aktuelt personell og den regionale AMK-sentralen i Trondheim, samt legevakta i Ålesund. Halvannan time etter ulukka var 22 personar brakt til sjukehuset. Av desse blei to lagt inn med lettare skader. Resten vart sende vidare til kommunen sitt katastrofeteam på eit hotell i Ålesund sentrum. Her var vi også til stades med tilbod om krisepsykiatri, seier Ristesund. I gang med revideringsarbeid Morgonen etter rastragedien samla vi fullt auditorium til eit internt evalueringsmøte på sjukehuset. Når det gjeld beredskapsplanverket hadde vi allereie før ulukka, i januar, starta eit revideringsarbeid. Erfaringane våre frå rasulukka er svært verdifull informasjon i denne revideringa. Per Christian Juvkam Rasulukka avdekte fleire manglar som frå før hadde vore kommentert i revideringsarbeidet. For eksempel er ikkje varslingssystemet og varslingsrutinane gode nok. Helse Sunnmøre måtte argumentere hardt for å få delta i staben. Dette var starten på et særs godt samarbeid i det langvarige redningsarbeidet I tilknyting til revideringa hadde vi før ulukka bestilt eit nytt varslingssystem. Dette er no på plass. Systemet byggjer på automatiske talemeldingar på telefon, i motsetning til den gamle ordninga som baserte seg på manuell oppringing. Den tragiske ulukka gav oss svar på at det nye systemet var ei rett investering. Ulukka avdekte også manglar i planarbeidet på overordna nivå og avdelingsnivå. Det viste seg at planane ikkje hang godt nok saman, samstundes som dei ikkje harmonerte på tvers av nivåa. Dette blir no gjort noko med. Betra samarbeidet Rasulukka i Ålesund var ei spesiell hending fordi det var bruk for akutt beredskap i lang tid, til saman halvanna veke. Etter den akutte fasen følgde halvanna veke med sikring av ulukkesstaden, samt søk og uthenting av dei omkomne. Dei fyrste dagane handla arbeidet om å tømme ein propantank på 6000 liter. Per Christian Juvkam var helsepersonellet sin ankerperson på ulukkesstaden i denne perioden. Arbeidet på ulukkesstaden var utfordrande for mannskapet som deltok. Fare for både eksplosjonar og nye ras gjorde arbeidet vanskeleg. Eg er spesielt imponert over brannmannskapen sin innsats, seier Juvkam. Det er politiet ved politimeisteren som leier redningstenesta gjennom Lokal Redningssentral (LRS). Til støtte i denne funksjonen vert det etablert ein LRS-stab, med stabsleiar frå politiet. I aksjon har staben hyppige møte, og er særs viktig i forhold til både avgjerder i redningsarbeidet og som informasjonskanal. Det er fylkeslegen som oppnemner helsetenesta sin representant i denne staben. I starten var helseforetaket difor ikkje med i denne gruppa, som den einaste av naudetatane. Helseforetaket fekk dermed ikkje tilstrekkeleg informasjon og oversikt i høve til forholda på ulukkesstaden og stadig endra behov for helseberedskap. Helse Sunnmøre måtte argumentere hardt for å få delta i staben. Dette var starten på et særs godt samarbeid i det langvarige redningsarbeidet. Ei nyttig erfaring frå ulukka er derfor at helseforetaket bør ha fast plass i LRS-staben. Dette trur eg dei andre blålysetatane er einige i og, seier Juvkam, som var Helse Sunnmøre sin stabsrepresentant. Både Ristesund og Juvkam rosar helsepersonellet sin framifrå innsats i samband med rasulukka, både i den akutte fasen og på rasstaden i dagane som følgde. Tekst : Anbjørn Holme Helge Ristesund

13 Storslått gåve Spjelkavik Helselag overrekte måndag 28. april kr til smertepoliklinikken i Helse Sunnmøre. Pengane skal nyttast til innkjøp av utstyr til poliklinikken. - Eg er både rørt og glad, seier overlege Per Jacob Desserud. Han tok i mot gåva på vegner av smertepoliklinikken saman med avdelingssjef Kjersti Bergjord. Desserud og Bergjord er tilsette ved anestesiavdelinga ved Ålesund sjukehus. Foreininga i Spjelkavik har 31 medlemmar. Av desse er det 8-9 personar som er aktive, og som overrekte denne storslåtte gåva til Helse Sunnmøre. Tidlegare har helselaget i Spjelkavik gitt gåver som tempurmadrassar og flygelet i kreftavdelinga. Spjelkavik Helselag er eitt av lokallaga i Nasjonalforeningen for fokehelsen. Helselaget får inn midlar frå basarar og utlodding. Dei har òg eigne lokale med frisørar og fotpleiarar som yter sine tenester til eldre og uføre. Tekst og foto: Solveig Moe Frøland Smertepoliklinikken har fått ei kjærkomen gåve frå Spjelkavik Helselag. Greta Helle og Astrid Svege overleverte gåva til Kjersti Bergjord og Per Jacob Desserud frå anestesiavdelinga. Glassblåseri med utsalg av kunstglass Utdrikningslag Bryllupsgaver, dåpsgaver Omvisning besøk av kunstklubber Personalfester med mat og glassblåsing SunnMøring - Mai

14 Nå er det enkelt å se hvordan et måltid påvirker blodsukkeret ditt På CONTOUR kan du måltidsmarkere dine resultater Før måltid Etter måltid INGEN KODING - apparatet er alltid riktig kodet Måletid på 5 sekunder Lagrer 480 måleresultater Liten bloddråpe 0,6 µl GRØSET 2.07.A.NO For ytterligere informasjon kontakt: Bayer HealthCare Diabetes Care Tlf:

15 Magasin for Helse Sunnmøre Redaktør/ kommunikasjonssjef: Solveig Moe Frøland / helse-sunnmore.no Prosjektleiar/ journalist: Marie Hauge Annonsekonsulent: Marit Sola Oddbjørn Jostein Lystad, sjukepleiar, Nevrohjemmet, Rehabiliterings senter. Rune Akerø Svenslid, avdelingssjukepleiar, Medisinsk sengepost 1. Karin Valderhaug Schønning, assisterande avdelingssjukepleiar, Medisinsk sengepost 1. Akhtar Asefi, servicemedarbeidar, Sjukehuskiosken. Berit Haga, servicemedarbeidar, Sjukehuskiosken. Torhild Glomset, servicemedarbeidar, Sjukehuskiosken. Nils-Arne Skagøy, seksjonsleiar, Alderspsykiatrisk Cecilie Standal, Unni Aarø, psykiatrisk sjukepleiar, Alderspsykiatrisk Kjetil Heggem, vernepleiar, Alderspsykiatrisk Ragnhild Alvik, Ann Christine Erstad, spesialsjukepleiar, Alderspsykiatrisk Kari Mette Hjelseth, miljøterapeut, Alderspsykiatrisk Anette M. Giske Eide, Vivian Akerø Svenslid, Tove Bjørkavåg, Ellen Skorpen, Bodil Havåg, Haldis Jonette Danielsen, spesialsjukepleiar, Alderspsykiatrisk Elisabeth Dale, Randi Marie Grindvik, Evy Anne Brotnow, Bjørg Troøien, sjukepleiar m/spesialutdanning i geriatri, Alderspsykiatrisk Bjørg Lid Skodje, sjukepleiar m/spesialutdanning i geriatri, Alderspsykiatrisk sengepost. Karianne Flisnes Holkestad, assistent/reinhaldar, Vegsund distriktspsykiatriske senter. Elin Hansen Ytterbø, fagutviklingsjordmor, Føde-/barsel Marianne Omvik, assisterande avdelingsjordmor, Føde-/barsel Bodil Røyseth, helsefagleg rådgjevar, Helse Sunnmøre HF. Linda Longva, fagkonsulent/førskolelærar, Audiopedagogisk Edel Hafstad Rønning, sekretær, Audiopedagogisk Gunnhild Vindvik Nordstrand, bedriftsfysioterapeut, Bedriftshelsetenesta, Helse Sunnmøre HF. Vidar Hagerup, Torunn Olsen og Jon Inge Vinjevoll, Prosjekt Pasientflyt, Helse Sunnmøre HF. Hans-Olav Gerhard Ose, beredskapskoordinator, Helse Sunnmøre HF. Stabilt tal ventande til sjukehusa i Helse Sunnmøre Så langt i år har talet på ventande ved HSM vore stabilt. Ved utgangen av januar var det 8802 personar som venta på behandling ved sjukehusa våre, medan tilsvarande tal for mars var I denne perioden har det vore ein liten auke i talet på pasientar som har venta meir enn 120 dagar. Gjennomsnittleg ventetid 31.des des jan feb mars 2008 Helse Sunnmøre Volda sjukehus Ålesund sjukehus Helse Nordmøre og Romsdal Helse Nord-Trøndelag St. Olavs Hospital Ved Ålesund sjukehus var det pr 31 mars ein auke i talet på personar som ventar på behandling innanfor fagområda; barnesjukdomar, hudsjukdomar og fysikalsk medisin. Det var på same tidspunkt ein nedgang i talet på ventande til fagområda; gastro, kirurgi, karkirurgi og kjevekirurgi. Det er små endringar for dei andre fagområda Ved sjukehuset i Volda er ein liten nedgang i talet på ventande innanfor kirurgi. Små endringar utover dette. Vedrørande psykiatrien, er det ein liten auke i talet på ventande til Psykisk helsevern for born og unge både i Volda og i Ålesund. Utover det er det berre små endringar i talet på ventande til behandling innan for psykiatrien i Helse Sunnmøre. SunnMøring - Mai

16 BLAD B - Økonomi Returadresse: Helse Sunnmøre 6026 Ålesund Tenerife Modell Kvalitet: Imitert skinn med microfiber såle Borrelåslukking Farge: Hvit Størrelse: kr. 299,- inkl. mva Ibiza Modell Kvalitet: PU med nubukk Borrelåslukking Farge: Grå/navy - Grå/lysblå - Sort Størrelse: kr. 199,- inkl. mva Foot-print Modell Kvalitet: Oil nubukk med innersåle av skinn Farge: Sort Størrelse: Kvalitet: Nubukk med innersåle av skinn Farge: Kamel Størrelse: kr. 299,- inkl. mva Da denne modellen er liten i størrelsen, anbefaler vi at du bestiller ett nummer større enn du normalt bruker. Lys grønn den originale Hvit/lys grå Lys blå Kobolt Fuchsia Rød Sort Crocs Cayman Modell Farge: Lys grønn - hvit/lysgrå - lys blå - kobolt - fuchsia - rød - sort kr. 399,- inkl. mva Bestill på eller - der du kan se hele Praxis kolleksjonen av arbeidsog fritidsklær samt fottøy. Eller send inn kupongen under - porto er allerede betalt. Praxis Sjøtun Næringspark 6899 Balestrand Helsemagasinet Sunnmøre nr /2008 Send eller fax kupongen - eller bestill via Modellnr./navn Farge Størrelse Antall Ja takk, jeg vil gjerne ha tilsendt Praxis-katalogen med hele kolleksjonen av arbeidsklær, fritidsklær og fottøy. Navn E-post Faggruppe Adresse Postnr. Telefon Sted Alle priser er inkl. 25% mva. Varerne sendes i postopp krav med et porto/ opp kravsgebyr på kr. 99,- Full retur- og bytterett innen 14 dager. Praxis AS Svarsending Oslo

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3

Møring. Sunn. Anna-dukka i dei beste hender. Nr. 2-2007. Frå heildøgns til femdøgns på kirurgen. s. 2 og 3 Sunn Anna-dukka i dei beste hender Under ei Best-øving trenar helsepersonell på betre og meir systematisk traumehandsaming. Nøkkelomgrep er kommunikasjon og samarbeid. På Volda sjukehus vart ei hardt skadd

Detaljer

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt

Møring. Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval. Nr. 6-2010. Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk. Lokal forankring sentralt Sunn Møring Nr. 6-2010 Stor entusiasme for nytt samhandlingsutval sjå side 10 Ny avdelingssjef på vaksenpsykiatrisk avdeling s. 3 Lokal forankring sentralt s. 4 Felles satsing i nødetatane s. 6 LEIAR Helse

Detaljer

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006

Sunn Møring. Hjelp til sjølvhjelp. Sverre Sundsvoll. Audiopedagogen. Nr. 3-2006 Nr. 3-2006 B Sunn Møring Hjelp til sjølvhjelp Av og på med kleda. Om att og om att. Intensiv motorisk trening kan verkeleg setje tolmodet på prøve. Audiopedagogen Sverre Sundsvoll side 6-7 side 12-13 side

Detaljer

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005

Sunn Møring. Fedme. Barn og krise. 40 års teneste. Nr. 2-2005 Nr. 2-2005 Sunn Møring Fedme Overvektskirurgi har på nytt blitt eit tilbod hos Ålesund sjukehus. Helse Sunnmøre har bevilga inntil 126.000 kroner til forsking på pasientar som tidlegare har vore operert

Detaljer

IKKJE SJUK, MEN GRAVID

IKKJE SJUK, MEN GRAVID HELSA vår Informasjonsavis for Helse Førde nr 2 februar 2010 Årgang 5 Visjon: Vi skal fremje helse og livskvalitet www.helse-forde.no INFORMASJON TEMA: Forsking Ein av berebjelkane i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Gunnar trena seg frisk frå diabetes

Gunnar trena seg frisk frå diabetes Unngå helseangst på nettet 10 Kaotisk familieliv? 21 Det er hjelp å få Juni rogaland / hordaland / Sogn og fjordane Gunnar trena seg frisk frå diabetes 12 DETTE ER DIN HELSEREGION Helse Vest RHF (regionalt

Detaljer

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005

Sunn Møring. Mor-barn. Einaste i Norge. Motivert Hildegunn. Nr. 3-2005 Nr. 3-2005 Sunn Møring Mor-barn Ålesund sjukehus fekk godkjenning som mor-barn vennleg sjukehus for 10 år sidan. Ålesund er det første sjukehuset som har greidd testen med såkalla reevaluering av føde-

Detaljer

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten

Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Tryggleik og kvalitet i møte med pasienten Innhald Dette har hendt i 2003 Adm. direktør Astrid J. Eidsvik har ordet 3 Organisasjonskart 4 Dette er Helse Sunnmøre 5 Dette er Helse Midt-Norge 5 Medisinsk

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30

Møteinnkalling. Side1. Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Møteinnkalling Utval: Fylkesutvalet Møtestad: Hotel Union Geiranger Dato: 15.10.2012 Tid: 18:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Robert Løvik, som kallar inn varamedlem. Varamedlem møter berre ved

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE

HELSE. Cellegift med utsikt s10. Det papirløse sykehus s14. Flere skal få hjelp av MARiT s18. 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE HELSE 03/2004-Årgang 3-Et magasin fra HELSE MIDT-NORGE Cellegift med utsikt s10 Det papirløse sykehus s14 Flere skal få hjelp av MARiT s18 1. januar 2002 overtok staten ansvaret for alle offentlige norske

Detaljer

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013

Utdanning for vaksne. Årsrapport 2013 Utdanning for vaksne Årsrapport 2013 Utdanning for vaksne - årsrapport 2013 1 Føreord I denne årsrapporten har vi sett på etterspurnaden etter kompetanse i einskilde offentlege og private verksemder, og

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012 Til medlemmene i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2012/19 GEN Dykkar ref.: Dato: 01.06.2012 Innkalling til ekstraordinært møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 7. juni 2012

Detaljer

REHAB-INFO Juni 2014. Syn

REHAB-INFO Juni 2014. Syn REHAB-INFO Juni 2014 Syn Teamet har ordet Synet er ein av våre viktigaste sansar. Heile 80 % av sanseinntrykka våre kjem gjennom augene. Me har likevel ein tendens til å ta synet som ein sjølvfølgje. Heilt

Detaljer

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s.

MØT TINDEKVINDENE. Feminint fellesskap på toppane. s.26-27. Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6. Kjoledesign med suksess s. SHOPPING KULTUR REISELIV NÆRINGSLIV Nr 05 HAUST 2014 Feminint fellesskap på toppane MØT TINDEKVINDENE s.26-27 Sterkt møte med Kari Janne Andersen s. 6 Kjoledesign med suksess s. 26 Gunther var nær døden

Detaljer

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland

PROSJEKTBOK. Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge. Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland PROSJEKTBOK Arbeidsgruppe:Klinikk for barn og unge Leiar for arbeidsgruppa:ove Økland Medlemmar Ove Økland Elisabeth Siebke Hilde Kvalsnes Aas Jeanne Hatlem Bente Askestad Anna Owczarz Vibeke Sæther Eva

Detaljer

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021

Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksframlegg Strategisk arbeid med omstilling HMR 2016-2021 Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2015/26 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 06. mai 2015 Saksbehandlar: Dag Hårstad/ Espen Remme Arkivreferanse:

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Politikarane tok over

Politikarane tok over Vi hadde lyst til å gjera noko artig med ordførarkandidatane, samstundes som dette er eit høve til å synleggjera korleis vi tenkjer og prioriterer ONSDAG 19. AUGUST 2015 NR. 90 43. årgang Laussal kr 25,-

Detaljer

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva»

2014 til 2020. Omsorgsplan for Fitjar kommune. Plangruppe Fitjar Kommune. «Fitjar; ein god stad å leva» 2014 til 2020 «Fitjar; ein god stad å leva» Omsorgsplan for Fitjar kommune Plangruppe Fitjar Kommune 2014 til 2020 1 Innleiing 1.1 Mandat 2 Føresetnader for omsorgsplanen 2.1 Omsorg 2.2 LEON- BEON-prinsippet

Detaljer

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE

KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE KOMMUNALT INFORMASJONSMAGASIN FRÅ LUSTER KOMMUNE Nr. 2 2010 15. årgang God sommar! Ordføraren har ordet Det er sommar og mange ser fram til ein velfortent ferie. Våren vart både lang og kald, så no håpar

Detaljer

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS

Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp av GPS Helen Berg Bjarte Alnes Rigmor Einang Alnes Senter for omsorgsforskning Rapportserie nr. 3/2014 Sporing av personar med kognitiv svikt med hjelp

Detaljer

Årsmelding 2012 Hordaland

Årsmelding 2012 Hordaland Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Hordaland Austrheim Fedje Radøy Øygarden Meland Masfjorden Lindås Modalen Vaksdal Askøy Fjell Sund Austevoll Osterøy Bergen Samnanger Kvam Os Fusa Jondal Voss

Detaljer

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar

Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektplan for Heimebasert rehabilitering for pasientar med hjerneslag i kommunane Stord, Bømlo og Fitjar Prosjektet er organisert under Helsetorgmodellen, og er eit samarbeid mellom kommunane Stord,

Detaljer

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon

Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Helse i Nordfjord rapport forprosjekt Fotograf: Inger Elin Nes Hjelle Betre helse og auke lønsemd gjennom samarbeid og innovasjon 1 «Det overordna målet med prosjektet

Detaljer

Evaluering av etablerarverkemiddelet

Evaluering av etablerarverkemiddelet Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 5/2004 Evaluering av etablerarverkemiddelet Alkymisten Dokumentasjonsrapport til VF-Notat 4/2004 Thor André

Detaljer