Føringsinstruks. for. matrikkelen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Føringsinstruks. for. matrikkelen"

Transkript

1 Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 2.8 Oppdatert dato: Forfatter: Godkjenner: Sti og filnavn: Matrikkelavdelingen //matrikkel/matrikkeldok/trunk/støttemateriell/føringsinstruks for matrikkelen versjon 2.7.docx

2 ENDRINGSLOGG FØR ENDRINGSLOGG ETTER Versjon Dato Utført av Endring Wenche Rognås Redigert kap ang.forretningstype Wenche Rognås Slettet hele kap. 9 Koding og presentasjon. Se Samla Systemspesifiakasjon/Hjelp i klienten Wenche Rognås Redigert kap Wenche Rognås Redigert kap. 5.5, 5.8, 5.8.1, 5.8.9, Wenche Rognås Slettet kap 1.3 GAB og DEK Wenche Rognås Nytt kap. 1.8 Samspill mellom matrikkelen og andre offentlige registre Wenche Rognås Nytt kap. 1.9 Dataoverføring til matrikkelen der datakildene er andre enn kommunene Wenche Rognås Nytt kap Opphev slettet seksjonering Wenche Rognås Redigert kap Arealer i matrikkelen Wenche Rognås Kap er splittet i 4 nye kapitler for underbrukstilfellene under Forretning over eksisterende matrikkelenhet Wenche Rognås Redigert hele kap. 6 Bygning Wenche Rognås Redigert kap Føring av jordskiftesaker Wenche Rognås Nytt kap Føring av jordskiftesaker Wenche Rognås Redigert kap Rekvirent av forretningen Wenche Rognås Redigert kap. 5.1, 5.4, , Wenche Rognås Redigert kap , Wenche Rognås Redigert kap , Wenche Rognås Nytt kap Riving av deler av bygg Wenche Rognås Redigert kap.4.2.4, 4.2.5, og Wenche Rognås Redigert kap Wenche Rognås Redigert kap Wenche Rognås Redigert kap og Wenche Rognås Oppdatert hele kap Wenche Rognås Redigert kap , 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, , , , , , , , , og Wenche Rognås Redigert kap Registrere nytt Sefrak-minne Wenche Rognås Redigert kap , 6.1.9, , 6.2.1, 6.2.7, , Wenche Rognås Ny figur kap.1.8 Samspillet mellom matrikkelen og andre offentlige registre Wenche Rognås Redigert kap. 6.1, 6.2.7, , , Wenche Rognås Redigert kap , 4.2.3, , 4.6.5, , Wenche Rognås Nytt kap Aktiver utgått matrikkelenhet Wenche Rognås Nytt kap Sammenslåing av bygningsnummer Wenche Rognås Redigert kap 5.5, samt ny figur Wenche Rognås Ny figur kap Wenche Rognås Fiktive grenser er erstattet med Fiktive hjelpelinjer Wenche Rognås Eierløs teig er erstattet med Teig som mangler matrikkelnummer (Mnr mangler/mnr vann mangler) Wenche Rognås Oppdatert figurer/linker i kap.1.8 og 1.9 ang. adresser 2

3 Wenche Rognås Redigert kap , under punktet Våningshus Wenche Rognås Redigert kap Wenche Rognås Små endringer i kap , , , Wenche Rognås Redigert kap 6.3 og 9.4 ang. Næringsgruppering 3

4 INNHOLD 1 INNLEDNING Generell oppbygging av instruksen Lovgrunnlag Instruksens gyldighetsområde Tilgang til matrikkelen Datainnhold Historikk Kommunal tilleggsdel Samspillet mellom matrikkelen og andre offentlige registre Dataoverføring til matrikkelen der datakildene er andre enn kommunene DEFINISJONER Definisjon av begreper som finnes i matrikkelen ADMINISTRASJON AV BRUKERE Generelt om administrasjon av brukere Autorisasjonsroller Forvaltningsområder Funksjoner på kommunenivå Funksjoner på brukernivå Brukeradministrasjon Vis bruker Registrer ny bruker Endre bruker Slett adgang for bruker Gjenopprett adgang for bruker Endre passord Stengt brukerkonto Registrering av kurs for brukere Register nytt kurs Endre kurs Slette kurs MATRIKKELENHET Generelt om matrikkelenheter og føring av ulike forretninger Forretningstyper Registreringsbrev Midlertidig forretning Fullføring av midlertidig forretning Føring av ikke fullført oppmålingsforretning Fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning Føring av mangel ved matrikkelføringskravet Føring av rettet mangel ved matrikkelføringskrav Forbedring av geometri Føring av jordskiftesaker Benedicte problematikk Kommunal tilleggsdel for matrikkelenhet Grunnforurensning Kulturminner Føring av matrikkelenheter

5 4.2.1 Opprett ny grunneiendom ved fradeling Opprett ny grunneiendom fra festegrunn Matrikuler eksisterende umatrikulert grunn som grunneiendom Opprett ny festegrunn Matrikuler eksisterende festegrunn Seksjonering Reseksjonering Feilretting av eierseksjoner Slett seksjonering Opphev slettet seksjonering Opprett ny anleggseiendom ved fradeling Matrikuler umatrikulert grunn som anleggseiendom Matrikuler anleggseiendom som betinger både fradeling og okkupasjon Omregistrer grunneiendom til anleggseiendom Opprett nytt jordsameie Register uregistrert jordsameie Oppløs registrert jordsameie Registrer aktuell eier /fester eller kontaktinstans Endre egenskap på matrikkelenhet Endre forretningsdata Matrikkelenhet utgår Ommatrikuler matrikkelenhet Kvalitetsheving for eksisterende matrikkelenhet Fullføring av midlertidig forretning DL Fullføring av ikke fullført oppmålingsforretning ML Retting av forretning Sammenslåing av matrikkelenheter Avbryt igangsatt sammenslåing Arealoverføring Grensejustering Endre matrikkelenhetstype Aktiver utgått matrikkelenhet Registrer samla fast eiendom Vedlikehold opplysninger om samla fast eiendom Slett samla fast eiendom Registrer jordskifte krevd Vedlikehold opplysninger jordskifte krevd Slett jordskifte krevd Erverv av grunn til veg eller jernbane Vedlikehold erverv av grunn til veg eller jernbane Slett erverv av grunn til veg eller jernbane Anmerkning av fremsatt klage Vedlikehold anmerkning av fremsatt klage Slett fremsatt klage Melding til tinglysing Forretninger rekvirert til og med 31.desember 2009 (delingsloven) Forretninger rekvirert fra og med 01. januar 2010 (matrikkellova) Kommunikasjon mellom kommune og tinglysing Hvordan gjøres dette i matrikkelklienten? Inne i brukstilfeller Endre forretningsdata Systemet setter tinglysingsstatus

6 4.3.8 Kommunen må endre tinglysingsstatus Generering av rapporten Sett kriterier for rapport Rekvirent av tinglysing Standard rekvirent Rekvirent av forretningen Vedlegg Ved arealoverføring Generer rapport Melding til tinglysing Fullføring av matrikkelføring Matrikkelføring som krever tinglysing Matrikkelføring som ikke krever tinglysing Klage på matrikkelføring Spesielle føringsproblemer for matrikkelenhet Føring og beregning i matrikkelkartet Forbedring av geometri i forbindelse med kartforretning eller oppmålingsforretning Uregistert jordsameie Teig med flere matrikkelenheter Matrikkelenheter med fiktiv geometri der bygning eller adresse ligger utenfor teig Føring av stripeerverv Føring av grenser i vann og vannkant Eksempler på føring av vannkant Uteareal til eierseksjon Oppdeling av store eller lange og smale teiger Føring av jordskiftesaker Geometri og egenskaper til geometri Egenskaper på geometri Kommunal tilleggsdel på geometri Hjelpelinjetype Reelle teiggrenser som følger terrengdetalj Skjæringsberegninger Arealer i matrikkelen ADRESSE Generelt om adresser Kretsopplysninger i matrikkelen Håndtering av de ulike typer kretser Rutiner for påføring av kretsopplysninger på adresse Oppdatering av digitale kretser Historikk i adressedelen Adressetilleggsnavn Produksjon av adressemerker Bruksnavn i matrikkelen Kommunal tilleggsdel Kommunal tilleggsdel for adresse Kommunal tilleggsdel for veg og krets Føring av adresser Etablering av ny vegadresse Etablering av ny matrikkeladresse Endre vegadressedata

7 5.8.4 Endre matrikkeladressedata Omadressere vegadresse Omadressere matrikkeladresse Endre matrikkeladresse til vegadresse Endre vegadresse til matrikkeladresse Slett adresse Splitt vegadresse Splitt matrikkeladresse Forskyv adressenummer i vegadresser Opprett ny krets Endre krets Slett krets Opprett ny veg Endre veg Slett veg Bestill adressemerker manuelt Vedlikehold kommunale kretstyper Spesielle føringsproblemstillinger for adresser Store boligbygg med svalgang Store boligbygg II Studentboliger Nummerering av bruksenheter i 1. etasje og 2. etasje Etasjetildeling i større bygg/boligblokker Felles trapp for boliger i andre etasje BYGNING Generelt om føring av bygning Bygningsnummer Bygningstype Næringsgruppe Behandling av byggesaker Definisjon av bygning Definisjon av bolig Tilbygg, påbygg, underbygg og ombygging Arealmåling av bygning Definisjon av etasje Bruksenhet Nummerering av bruksenheter Føring i bygningsdelen Nybygg, ny bygning - rammetillatelse Nybygg, ny bygning - igangsettingstillatelse Nybygg, eksisterende bygning - igangsettingstillatelse Nybygg, eksisterende bygning tatt i bruk Nybygg, eksisterende bygning - midlertidig brukstillatelse Nybygg, eksisterende bygning - ferdigattest Bygningsendring, ny bygningsendring - rammetillatelse Bygningsendring, ny bygningsendring - igangsettingstillatelse Bygningsendring, eksisterende bygningsendring - igangsettingstillatelse Bygningsendring, eksisterende bygningsendring tatt i bruk Bygningsendring, eksisterende bygningsendring, midlertidig brukstillatelse Bygningsendring, eksisterende bygningsendring - ferdigattest Søknad uten ansvarlig foretak, ny bygning - registrer tiltak

8 Søknad uten ansvarlig foretak, ny bygning - tiltak fullført Søknad uten ansvarlig foretak, eksisterende bygning - tiltak fullført Søknad uten ansvarlig foretak, ny bygningsendring - registrer tiltak Søknad uten ansvarlig foretak, ny bygningsendring - tiltak fullført Søknad uten ansvarlig foretak, eksisterende bygningsendring, tiltak fullført Registrer tiltak unntatt fra saksbehandling Endre bygningsdata Bygging avlyst Bygg utgått av andre årsaker Flytt bygning Riv bygning Godkjenn bygning for riving Slette feilregistrert bygg Bygg etableres som bygningsendring på annen bygning Tilbygg opprettes som egen bygning Etterregistrer gamle bygninger Opprett ny bygning på basis av eksisterende (kopiering) Splitt bygning Kommunal tilleggdel for bygning Spesielle føringsproblemer for bygg Boligblokk med forretninger, felles kjeller og underjordisk garasjeanlegg Bruksareal på fellesgarasje under rekkehus eller andre småhus (bygningstype 131, 136) Bygningsnummer på rekkehus med tilhørende garasjer i rekke Riving av deler av bygg Sammenslåing av bygningsnummer Eksempler på arealmåling av hus Arealmåling av enebolig (Bygningstype 111) Arealmåling av enebolig med hybelleilighet (Bygningstype 112) Arealmåling av horisontaldelte tomannsboliger (Bygningstype 122) Arealmåling av store boligbygg (Bygningstype ) SEFRAK Innledning Tilgang til SEFRAK Føring av SEFRAK-informasjon Registrere nytt SEFRAK-minne Endre eksisterende SEFRAK-minne Endre objektnummer på SEFRAK-minne Slett SEFRAK-objekt GENERELLE FØRINGSPROBLEM Personer med skjerma adresse Føring av knytninger mellom de ulike delene Representasjonspunkt for adresse og bygning ligger på feil flate VEDLEGG Melding til tinglysing Dokument Vedlegg Melding til tinglysing Bygningstyper (basert på NS 3457) kortversjon Bygningstyper (basert på NS 3457) - fullversjon Standard for næringsgruppering

9 1 INNLEDNING 1.1 Generell oppbygging av instruksen Føringsinstruksen er basert på versjon 2.8 av matrikkelsystemet. Denne versjonen skal benyttes til føring av saker etter matrikkellova og, i en overgangsfase, resterende saker etter delingsloven. Inndelingen av instruksen følger oppbyggingen av matrikkelsystemet. 1.2 Lovgrunnlag Føringsinstruksen bygger på matrikkellova, delingsloven og Samla systemspesifikasjon for Kartverkets oppdateringsklient. 1.3 Instruksens gyldighetsområde Denne instruksen gjelder all føring av informasjon i matrikkelen uavhengig av oppdateringsklient. Reglene i denne instruksen skal følges i all føring i matrikkelen. 1.4 Tilgang til matrikkelen Som sentral matrikkelføringsmyndighet er det Kartverket som står som ansvarlig for å gi tilgang til data fra matrikkelen. Kommunene kan gi egne ansatte tilgang til innsyn i matrikkelen etter avtale med Kartverket. For brukere som skal føre informasjon i matrikkelen kreves det godkjenning av sentral matrikkelmyndighet. Disse brukerne tildeles de nødvendige rettigheter av Kartverket. 1.5 Datainnhold Datainnholdet i matrikkelen er beskrevet i dokumentet Dataelementer og kodelister i matrikkelen, og dokumentasjon generert fra java-koden i systemet. 1.6 Historikk Det følger av arkivloven 9 at det ved endringer av informasjon i matrikkelen kreves dokumentert situasjonen før endring. Konkret innebærer dette at matrikkelfører skal ta vare på informasjonen slik den var før endringen, ved for eksempel skjermdump, rapport(er) eller koordinatliste som kan gjenskape førsituasjonen. Dette gjelder alle endringer som gjelder matrikkelenheter og bygninger. 1.7 Kommunal tilleggsdel NB! Kommunal tilleggsdel er ikke en del av den offisielle matrikkelen. Det medfører blant annet at informasjonen ikke kommer med i matrikkelbrev. 9

10 1.8 Samspillet mellom matrikkelen og andre offentlige registre Figuren viser hvilken rolle dataene i matrikkelen har i forhold til andre offentlige registre. Den skisserer hvordan matrikkelen avgir og mottar data til/fra eksterne offentlige registre. (Klikk på bildet for større figur) 10

11 1.9 Dataoverføring til matrikkelen der datakildene er andre enn kommunene Lista viser hvilke etater matrikkelen får data fra, hva slags data matrikkelen får, og hvor ofte dataene tilflyter matrikkelen. (Klikk på bildet for større figur) 1 Eierforholds kode: Det blir vist om det er hjemmelshaver, fester eller framfester Navn: Blir kun brukt der vi får løpenummer, for da blir det ikke kobling mot folkeregisteret. Forøvrig blir navn hentet fra Folkeregisteret. På juridiske enheter henter vi navnet fra Enhetsregisteret. 3 Sammenslåing: I matrikkelen blir eiendom som er under sammenslåing vist med lys rød farge. 4 Postadresse: Matrikkelen viser alltid postadressen dersom den er oppgitt. Hvis ikke, brukes bostedsadressen. 5 Status: Om en person er død (D), bosatt i Norge (B), aktiv person med D-nummer (K) + flere (til sammen 10 kodeverdier). Vises i objektinformasjonen i matrikkelen. 6 Daglig kobling: Betyr alltid mandag fredag. 7 Besøksadresse: Matrikkelen viser alltid postadressen dersom den er oppgitt. Hvis ikke, brukes besøksadressen (forretningsadressen). 11

12 2 DEFINISJONER Nedenfor er en del sentrale begrep som finnes i matrikkelen definert. 2.1 Definisjon av begreper som finnes i matrikkelen I tabellen nedenfor er en del fagtermer som er brukt i matrikkelen definert. Det er bare overordna begrep som er definert her. Definisjonene er listet opp alfabetisk. Fullstendig datainnhold i matrikkelen er beskrevet i dokumentet Dataelementer og kodelister i matrikkelen. Adresse Adressekode Adressenavn Adressenummer Andre Matrikkelenhetstyper Anleggseiendom Anleggsprojeksjonsflate Anleggsprojeksjonsgeometri Adresse inneholder de offisielle enkeltadressene innenfor kommunen. Adresser vil enten være veg- eller matrikkeladresser. Adressekode (tidligere gatekode) er et nummer som entydig identifiserer adresserbare gater, veger, stier, plasser og områder som er ført i matrikkelen. For hvert adressenavn skal det således foreligge en adressekode, jf. matrikkelforskriften 51. Adressenavn er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav e som navn på gate, veg, sti, plass eller område, brukt som del av den offisielle adressen. Et adressenavn skal være entydig innenfor samme kommune. To gater kan således ikke ha samme navn i samme kommune. Dersom to eller flere kommuner har et felles adresseringsområde skal navnet være entydig innenfor alle de aktuelle kommunene. Dersom navnet er på flere enn 22 posisjoner, skal det i tillegg tildeles en offisiell forkortelse for navnet. Nærmere regler om tildeling av adressenavn framgår av matrikkelforskriften 51. Adressenummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav f som et nummer og en eventuell bokstav som entydig identifiserer eiendommer, anlegg, bygninger eller innganger til bygninger innenfor en adresserbar gate, veg, sti, plass eller område. Adressenummeret kan peke til områder, plasser og objekter hvor det ikke finnes noe bygg. I bygning med flere boliger der disse har atkomst fra forskjellig ytre inngang, skal hver enkelt inngang tildeles eget adressenummer, jf. matrikkelforskriften 50 tredje ledd. Adressenummeret peker i alle tilfeller til adressens ytre atkomst. Nærmere regler om adressenummer framgår av matrikkelforskriften 52. Andre matrikkelenhetstyper enn de fem lovfesta matrikkelenhetstypene grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom eller jordsameie. Andre enheter som er registrert i grunnboken med egen registerbetegnelse etter tidligere lovgivning. Det kan være bruksretter, fallretter, sameieparter, med mer. Bygning eller konstruksjon, eller et avgrensa fysisk volum som er tillatt utbygget, og som er utskilt som egen eiendom. Avbildning på jordoverflata av en anleggseiendom (volum) som ligger over eller under bakken. Avgrenses av anleggsprojeksjonsgrenser. Anleggsprojeksjonsflater kan overlappe hverandre når de ligger i ulike nivå. Geometri som beskriver en anleggseiendoms utstrekning i planet. Anleggsprojeksjonsgeometrien er uavhengig av annen geometri, og flater på jordoverflaten tilhørende anleggseiendommer registreres som vanlige teiger. Det er ikke delt geometri for 12

13 Anleggsprojeksjonsgrense Anleggsprojeksjonspunkt Annen krets API Bebygd areal Beregnet areal Berørt Bruksenhet anleggsprojeksjonsgeometri, og samme objekt kan derfor være registrert flere ganger. Linjer som beskriver anleggseiendommens utstrekning i planet. Anleggsprojeksjonsgrenser avgrenses av anleggsprojeksjonspunkt, og danner anleggsprojeksjonsflater. På grunn av at avbildningen kan gjelde ulike anleggseiendommer på forskjellig nivå kan det finnes doble anleggsprojeksjonsgrenser. Tilsvarer teiggrensepunkt for vanlig geometri. Inngår i anleggsprojeksjonsgrenser, og kan være målt og markert på vanlig måte. Samme koordinat kan være registrert på ulike anleggsprojeksjonspunkt når de inngår i ulike anleggsprojeksjonsgrenser. Kretsbegrep som faller utenfor de offisielle kretsene. Tilhører den kommunale tilleggsdelen, og kan brukes fritt av hver kommune. Application Programming Interface. Grensesnitt mellom matrikkelen (selve databasen) og eksterne systemer. I dette tilfellet regnes også oppdateringsklientene som eksterne system. Bebygd areal er det arealet som en bygning dekker av terrenget. NS 3940 gir detaljerte regler for hva som regnes med i bebygd areal, åpent, overbygd areal som: Portrom, arkader, overbygde terrasser, svalganger, åpen garasje eller carport overbygd gårdsplass eller glassgård. Utkragede bygg med fri høyde over terreng mindre enn 3 m, bygg som er utkraget mer enn 1,5 m og har fri høyde over terreng mellom 3 og 5 m, bygg utenfor fasadeliv som er understøttet fra terreng Mål fra ytterveggenes utside brukes for beregninger. Dersom sokkelen er større enn bygget og ligger utenfor fasadelivet, gjelder målene for sokkelen. Til bebygd areal regnes ikke: Utvendig trapp ved inngang til bygg som ikke, eller bare ubetydelig, går over terrengnivå, for eksempel lyssjakt, utvendig kjellertrapp, terrasser, gårdsplass over kjelleretasje o.l. Åpne, takoverbygde arealer som carport og veranda regnes med, men ikke trapper, lyssjakter o.l. Bebygd areal kan benyttes ved beregning av grad av utnytting. Beregna areal er det areal som fremkommer på bakgrunn av registrert geometri om matrikkelenhet i matrikkelen. Når begrepet areal blir brukt er det beregnet areal som menes. Matrikkelenheter som er berørt av en forretning. Det vil i hovedsak si at de har minimum ett grensepunkt felles med aktuell teig for de matrikkelenhetene som forretningen gjelder. De som er berørt skal motta nabovarsel og innkalling til oppmålingsforretning. Berørte er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser. Del av en bygning som er brukt som en enhet. Bruksenheter som er av type bolig, er også kalt boenhet eller bolig. Leilighet og lokale er andre betegnelser som har vært brukt på bruksenhet. Som bolig regnes enhver bruksenhet som har minst ett rom og egen inngang, og hvor man har adgang til vann og toalett uten å gå gjennom 13

14 Bruksenhetsnummer Bruksenhetstype annen bruksenhet. Matrikkelfører registrerer bruksenhetstyper. Disse er enten av typen Bolig, Ikke godkjent bolig, Annet enn bolig, Fritidsbolig eller Unummerert bruksenhet (se Bruksenhetstype). Bruksenhetsnummer er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav g som en bokstav og fire siffer som entydig identifiserer den enkelte bruksenheten innenfor en adresserbar bygning eller bygningsdel (bolignummer). Når bruksenheten er en bolig, kan bolignummer brukes som synonymt begrep for bruksenhetsnummer. Bruksenhetsnummeret er en del av den offisielle adressen for vedkommende adresseobjekt, og er slik knyttet til det enkelte adresseobjekt. Regler for tildeling av bruksenhetsnummer framgår av matrikkelforskriften 53. Unummererte bruksenheter registreres samlet for hver atkomstadresse. Det er definert følgende bruksenhetstyper: Bolig Ikke godkjent bolig Fritidsbolig Annet enn bolig Unummerert bruksenhet Bruksnavn Bygg Bruksenhetstype Unummerert brukes til å ta vare på knytning fra bygning til matrikkelenhet og adresse. Brukes som en pekerhjelp, dersom adresse og/eller matrikkelenhet ikke er pekt til fra andre vanlige bruksenheter på bygningen. De vanlige bruksenhetene er Bolig, Ikke godkjent bolig, Fritidsbolig og Annet enn bolig. Bruksenhetstype Unummerert kan også brukes for å angi at det finnes en udefinert bruksenhet, dersom adresse og matrikkelenhet også er brukt fra andre vanlige bruksenheter på bygningen. Navn på matrikulert eiendom, jf. 8 i lov om stadnamn. Jf gårdsnavn. Omfatter bygninger og bygningsendringer. DL-forskr. (14.4) og plan- og bygningsloven omtaler bygg og bygninger uten å angi en definisjon. Utgangspunkt for definisjon av bygning er Eurostat sin definisjon: Kan anvendes separat, er oppført for et permanent formål, og er egnet eller beregnet til å beskytte mennesker, dyr eller ting. GAB-systemet har helt fra starten av vært knyttet til Norsk Standard NS 3940 Areal og volumberegning av bygninger som grunnlaget for arealberegning av bygninger. Dette prinsippet videreføres i matrikkelen. Arealbegrepet som skal benyttes er bruksareal slik det er beskrevet i standarden med tilnærminger i henhold til føringsinstruksen i matrikkelen. En forutsetning er imidlertid at bygget oppfyller kravene i standarden til måleverdighet. Ut fra disse regler har for eksempel carporter (åpen garasje), som kun omfatter åpent areal, falt utenfor. Det samme gjelder vanligvis tankanlegg, da slike byggverk normalt ikke er tilgjengelig via dør eller lignende. Indirekte er således byggverk definert i matrikkelen å omfatte byggverk som kan angis med bruksareal. Det er likevel åpnet for å kunne registrere bygg som ellers ikke er registreringspliktige. Arealet skal da ikke føres som bruksareal men som et alternativt areal. 14

15 Bygning Bygningsendring Datum Alle bygninger med bruksareal på 15 m 2 eller mer skal føres i matrikkelen, men mindre bygninger kan også føres inn. Bygning omfatter det som i GAB ble kalt hovedbygg. Dette er det opprinnelige bygget inkludert eventuelle bygningsendringer. Endringer i form av tilbygg, påbygg, underbygg eller ombygginger. Bygningsendringer føres inn fortløpende med løpenummer, og type bygningsendring går fram av matrikkelen i de enkelte tilfeller. Generelt: numerisk eller geometrisk størrelse eller sett av slike størrelser som danner utgangspunkt eller basis for andre størrelser. Eierseksjon Enhetsregisteret Horisontalt datum: sett av parametere som bestemmer en valgt ellipsoides beliggenhet i forhold til jordkroppen; jamfør norsk datum. Vertikalt datum: referanseflate som definerer utgangsnivået i et høydesystem. Vanligvis knyttet til havnivået på en nærmere definert måte. Flaten oppgis i forhold til et referansefastmerke (fundamentalpunkt). Også kalt høydedatum. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av en eller flere boliger eller andre bruksenheter i eiendommen. Jamfør eierseksjonslovens 1 første ledd annet punktum. Matrikkelnummer for eierseksjon skal inneholde seksjonsnummer, og kan ha festenummer. Enhetsregisteret inneholder grunndata om enheter som har registreringsplikt i NAV Aa-registeret, Merverdiavgiftsmanntallet, Foretaksregisteret, Statistisk sentralbyrås bedriftsregister, Skattemanntallet for etterskuddspliktige eller Stiftelsesregisteret. I tillegg er Konkursregisteret et tilknyttet register. Alle konkursbo blir registrert og tildelt organisasjonsnummer i Enhetsregisteret. Etablert dato For matrikkelenheter etablert etter ikrafttredelse av matrikkelloven 24 ( ) inneholder feltet dato for oppretting i matrikkelen slik: o Dato for føring i matrikkelen, dersom matrikkelenheten ikke er tinglyst. o Dato for tinglysing av matrikkelenheten dersom den er tinglyst. For matrikkelenheter etablert etter innføring av matrikkelen, men før ikrafttredelse av matrikkelloven, inneholder feltet dato for føring i matrikkelen. For matrikkelenheter etablert etter 1980, men før innføring av matrikkelen, inneholder feltet dato for tildeling av registernummer. Unntak for seksjoner der feltet inneholder dato for tinglysing. For matrikkelenheter etablert før 1980 inneholder feltet dato for dagbokføring. Egenskapen etableringsdato oppdateres med tinglysingsdato når 15

16 Etasje Festegrunn Fester Folkeregisteret Forretningsdata Geometrisk hjelpepunkt Gjenboer Grunnboka Grunneiendom Grunnforurensing Grunnkrets Gård Hjemmelshaver egenskapen tinglyst settes til Ja (ved mottatt melding fra tinglysingen). Etasje i bygning. Del av grunneiendom eller jordsameie som noen har festerett til eller som kan festes bort, eller som noen har en tilsvarende eksklusiv og langvarig bruksrett til. Inkluderer også punktfeste. Festegrunn skal ha festenummer som en del av matrikkelnummeret. Den (fysisk/juridisk person) som har inngått avtale om å feste en eller flere matrikkelenheter. Det sentrale folkeregisteret (DSF). Data som beskriver hendelser som er utført i matrikkelen knyttet til matrikkelenhet. Dato for føringen og signatur for den utfører føringen registreres. Det føres referanse og dato for forretningsdokumentet som ligger til grunn for føringen. Forretningstype velges og lagres for å skille mellom ulike hendelser. Involverte og berørte inngår som en del av forretningsdata. Punkt som blir generert der kurvatur (for eksempel vannkant/sti) møter annen teiggrense og det ikke er merket/målt inn noe grensepunkt. Geometrisk hjelpepunkt blir også benyttet der øyer eller fiktive teigavgrensinger biter seg i halen (knutepunkt fra DEK) eller tangerer annen teiggrense. Grensemerkenedsatt i er Ikke spesifisert i slike punkter. Gjenboer er eier eiendom og fester av festegrunn hvor kun en vei, gate, elv eller annet areal ligger imellom. Se plan- og bygningsloven 94 tredje punkt. Grunnboken er et register over rettigheter i fast eiendom. Den beskriver hjemmelsopplysninger, pengeheftelser, servitutter og grunndata. Både eksisterende og historiske opplysninger. Eiendom som er avgrenset ved eiendomsgrenser på jordoverflaten og, som med de avgrensninger som følger av at det eventuelt er opprettet anleggseiendom etter matrikkelloven eller volum etter tidligere lovgivning, strekker seg så langt nedover i grunnen og oppover i luften og utover i vann og sjø som privat eiendomsrett rekker etter alminnelige regler. Grunneiendom identifiseres med gårdsnummer og bruksnummer. Data om grunnforurensing i SFT-register Grunnforurensning. En kommune er delt inn i flere grunnkretser. En grunnkrets er den minste geografiske enhet SSB fører statistikk for. Grunnkrets består av fire siffer. Det to første siffer angir delområde, og de to siste grunnkrets. Gård er en samling av matrikkelenheter med samme gårdsnummer. Det må minst være en matrikkelenhet med gitt gårdsnummer for at gården kan eksistere. Den grunnboken utpeker som formell eier og eventuelt fester av en matrikkelenhet er hjemmelshaver og har grunnbokshjemmel. Vedkommende kan ha grunnbokshjemmel som eier eller fester. 16

17 Hovedetasje Hovedteig Høyde Ikke fullført oppmålingsforretning Involvert Jordsameie Kirkesogn Kjeller Kodeliste Kommune Kommuneliste Kontaktperson Koordinatsystem Krets For eierseksjoner vil hjemmelshaver være den som er registrert i grunnboka til å ha enerett til seksjonsnummeret. Et plan der underkant dekke er høyere enn 1,5m over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen, og der den frie bredden i høyde 1,9m må minst være 1,9m. Når en matrikkelenhet består av en teig er det hovedteig. Består matrikkelenheten av flere teiger må en av teigene defineres som hovedteig. Begrepet "hovedteig" har kun betydning i forhold til geografiske analyser, statistikk med mer. Et punkts høyde over det til en hver tid gjeldende nullnivå. Opplysning om at oppmålingsforretningen ikke er fullført. Det er knyttet en frist for fullføring til denne opplysningen. ( 6 i matrikkellova) Dette er matrikkelenheter som er involvert i en forretning. Det vil si at de enten avgir elle mottar areal i forretningen. At et eller flere felles grensepunkt med berørt matrikkelenhet er oppmålt på nytt og har fått nye koordinater fører ikke til at matrikkelenheten blir involvert. Involverte er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser. Grunnareal som ligger i sameie mellom flere grunneiendommer, og der sameiepartene inngår i grunneiendommene. Jordsameie er en særskilt type realsameie (en matrikkelenhet som eies av andre matrikkelenheter). En kommune er delt inn i ett eller flere kirkesogn, og et kirkesogn består som hovedregel av en samling grunnkretser. Kirkesognnummer består av bispedømme, prosti, prestegjeld og kirkesogn. Hvert enkelt av feltene er på to sifre. Et plan der underkant dekke eller himling er høyst 0,75m over planert terreng gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Tabell med alle gyldige koder i matrikkelen. Inneholder alle kommunene i Norge. Kommuner som er utgått i kommunesammenslåinger er medregnet da disse fremdeles brukes blant annet i Sefrak-registreringene. Liste over kommuner i forbindelse med autorisasjon av brukere. Den som fører matrikkelen gis samme autorisasjon for alle kommuner i listen. Kommuner i listen behandles som en enhet. En person/organisasjon er kontaktperson når den har et kontaktsforhold mot en eller flere matrikkelenheter eller bygninger. Et system for å angi et punkts beliggenhet i planet eller rommet ved hjelp av tallstørrelser (koordinater). Vanligst brukt er rettvinklede (kartesiske, parallelle, ortogonale) koordinatsystemer og polarkoordinater. Det benyttes også geodetiske koordinatsystemer (lengde og bredde). Koordinatsystemene er ofte nært knyttet til et bestemt datum, men UTM-koordinatsystemene kan benytte ulike datum slik som ED50 og EUREF89 (WGS84). Kretser i kommunen. De offisielle kretsene i matrikkelen er kommune, 17

18 Kulturminne Kurvaturgrense Loft Mangel ved matrikkelføringskravet Matrikkeladresse Matrikkelenhet Matrikkelnummer grunnkrets, valgkrets, kirkesogn, tettsted og postnummerområde. Kretser etableres og forvaltes som digitale kretser gjennom matrikkelen. Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til ( 2 i lov om kulturminner). En rekke faste kulturminner fra oldtid og middelalder (inntil år 1537), samt samiske kulturminner eldre enn 100 år, er automatisk fredet, jf. kapittel II i kulturminneloven. At det finnes slike kulturminner på en eiendom må oppfattes som en heftelse på vedkommende eiendom. I kulturminneloven 3 heter det blant annet at ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje. Eiendomsgrense som ikke går fra grensemerke til grensemerke, men følger andre detaljer som vannkant, vegkant, bekker med mer. Kurvaturgrenser kan splittes der det er punkt med egenskaper (grensepunkt). Ved beregning av skjæring mellom kurvatur og vanlige teiggrenser settes grensepunkttypen for skjæringspunktet til Geometrisk hjelpepunkt, og kvaliteten arves fra kurvatur Et tilgjengelig rom over øverste alminnelige etasje som ikke oppfyller kravene til alminnelig etasje. Fri høyde må være større eller lik 1,9m i en bredde på minst 0,6 m. Loftsarealet måles til 0,6m utenfor høyde på minst 1,9m. Opplysning om at det er mangler ved krav om matrikkeføring, men at matrikkelmyndigheten likevel har tillatt føring i matrikkelen. Det er knyttet en frist for å rette manglene til denne opplysningen ( 22 i matrikkellova). Matrikkeladresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav j. En matrikkeladresse er en adresse i form av et gårds- og bruksnummer og et eventuelt festenummer, eventuelt også et undernummer. En matrikkeladresse kan peke til et eller flere adresseobjekter. Matrikkeladresseformen benyttes inntil videre i noen kommuner i stedet for vegadresseformen. Samlebegrep for de fem typene eiendomsenheter som registreres med eget matrikkelnummer i matrikkelen. Det nummeret som identifiserer disse enhetene kalles matrikkelnummer og består av gårdsnummer og bruksnummer, eventuelt med tillegg av feste- og eller seksjonsnummer. De fem matrikkelenhetstypene er: Grunneiendom, festegrunn, eierseksjon, anleggseiendom og jordsameie. Den offisielle benevnelse for hver enkel matrikkelenhet. Unikt nummer innenfor kommune som brukes til å identifisere de enkelte matrikkelenhetene. For at nummereringen skal være entydig må kommunenummeret være en del av matrikkelnummeret. Matrikkelnummeret for grunneiendom, anleggseiendom og jordsameie skal bestå av et gårdsnummer og et bruksnummer. Bruksnummeret inngår i en fortløpende nummerering innenfor gårdsnummeret. 18

19 Melding til tinglysing Matrikkelnummer for festegrunn skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og festenummer. Festenummeret inngår i en fortløpende nummerering av festegrunn på vedkommende grunneiendom eller jordsameie. Matrikkelnummer for eierseksjon skal bestå av gårdsnummer, bruksnummer og seksjonsnummer. Dersom eierseksjonen ligger på festegrunn, skal festenummeret være en del av matrikkelnummeret. Seksjonsnummeret inngår i en fortløpende nummerering av eierseksjonene på vedkommende grunneiendom, anleggseiendom eller festegrunn. Ved melding til tinglysing etter forskrift av 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering 8 og 33 skal det brukes særskilt rapport for hver enkelt forretning produsert i matrikkelen. Med meldingen skal det i vedlegg følge med nødvendig informasjon for tinglysing av den enkelte sak. Melding fra tinglysing Alle meldinger fra tinglysing blir returnert pr. brev. I tillegg blir det sendt elektronisk melding til matrikkelen på alle forretninger unntatt reseksjonering og slett seksjonering. Nord-koordinat Nymatrikulert Offisiell adresse Ombygging Opprinnelseskode Person Postnummerområde Punktfeste Påbygg Et punkts beliggenhet i meter nord for et gitt origo. I NGO-systemet er det nord for 58 grader, og i Euref89 nord for ekvator. Opplysning om at matrikkelenheten er nymatrikulert, og har ingen avgivereiendom. Offisiell adresse er definert i matrikkelforskriften 2 bokstav d som den fullstendige adressen for en bygning, bygningsdel, bruksenhet, eiendom eller annet objekt som er registrert med adresse i matrikkelen. Med offisiell adresse menes m.a.o. en identifikasjon knyttet til adresseobjekt i kommunen. Den offisielle adressen kan enten være basert på en vegadresse eller en matrikkeladresse. Dersom det til samme vegeller matrikkeladresse er knyttet flere bruksenheter, f.eks. for en boligblokk, vil den offisielle adressen også omfatte et nummer (bruksenhetsnummer) som identifiserer bruksenheten. Den offisielle adressen kan i tillegg omfatte et adressetilleggsnavn (jf. matrikkelforskriften 54) eller et matrikkeladressenavn (jf. matrikkelforskriften 55). Den offisielle adressen angir en atkomst til et område, bygning, bygningsdel eller bruksenhet. Ombygging er en type bygningsendring som knyttes til en bygning. Ombyggingen er innenfor eksisterende bygningskropp. Viser hvordan en bygning er registrert i GAB eller matrikkelen. Person i matrikkelen kan være fysisk eller juridisk person. En person har eller har hatt en rolle i forhold til en eller flere matrikkelenheter eller bygninger. Postnummerområde defineres av Posten Norge. Et postnummerområde kan gå over flere kommuner. Punktfeste er en del av festegrunnbegrepet. Punktfeste skal pr. definisjon ikke ha grenser eller areal. Påbygg er en type bygningsendring som knyttes til en bygning. Påbygg 19

20 Pålegg Registrert jordsameie Samla fast eiendom SEFRAK er en bygningsendring som ligger over selve bygningen. Vedtak gjort av offentlig myndighet om bruken av bestemte eiendommer og bygninger. Matrikkellova 4, andre ledd. Jordsameier som er registrert med eget matrikkelnummer. Dette tilsvarer matrikkelenhetstypen Jordsameie. To eller flere matrikkelenheter som har samme eier og som blir benyttet under ett, og som i økonomisk sammenheng fremstår som én eiendom.(matrikkellova 20) Sekretariatet for registrering av faste kulturminner. I denne forbindelse snakker vi om registreringer tilknyttet bygninger og bygningsmessige anlegg. SEFRAK Informasjon Informasjon om SEFRAK-objekt som er konvertert fra GAB. Ikke alle SEFRAK-objekter har knytning til bygning, men er likevel registrert i matrikkelen. Seksjonert Skolekrets Teig Teig med flere matrikkelenheter Tettsted Tilbygg Tiltak Tiltakshaver Tinglyst Topologi Opplysning som forteller om en matrikkelenhet er seksjonert eller ikke. Inndeling som forteller hvilken skole adressen tilhører. En del av kommunal tilleggsdel En teig er et sammenhengende areal som avgrenses av en eller flere teiggrenser som danner et lukket polygon. Teiger skal ikke overlappe hverandre. Naboteiger skal ha delt geometri. Matrikkelenheter som består av flere areal som er sammenhengende i bare et punkt er teigdelt etter denne definisjonen. Teig som er relatert til flere matrikkelenheter, men hvor de interne grensene mellom disse er ukjente (i hvert fall ikke registrerte). Informasjon om at adressen ligger innenfor tettbygd område (tettsted). Informasjon om tettstedenes utstrekning finnes hos SSB og det er knytningen til disse tettstedsnumrene som ligger i matrikkelen. SSBs definisjon av tettsted er: Minst 200 mennesker bosatt, og avstand mellom husene skal normalt ikke overstige 50 m. Tilbygg er en type bygningsendring som knyttes til en bygning. Tilbygg er en bygningsendring som ligger "ved siden av" selve bygningen. I dette tilfellet gjelder det tiltak etter Plan og bygningsloven. Tiltakshaver etter plan og bygningsloven. (Er tidligere kalt byggherre.) Opplysning om at en matrikkelenhet eller forretning er tinglyst (ført i grunnboka) eller ikke. Topologi er benevnelsen på den del av matematikken som studerer de egenskaper ved geometriske former som holdes fast ved kontinuerlige transformasjoner. De fleste objekttypene i objektkatalogen har kun tematiske (ikke-geometriske egenskaper), samt en eller flere geometriegenskaper, og ingen topologiske egenskaper. Imidlertid finnes det objekttyper som i tillegg til tematiske og geometriske egenskaper også har topologiske egenskaper. Slike objekttyper finnes for eksempel innenfor 20

Føringsinstruks. for. matrikkelen

Føringsinstruks. for. matrikkelen Kartverket 3507 Hønefoss Føringsinstruks for matrikkelen Versjon: 3.4 Oppdatert dato: 2015.02.11 Forfatter: Godkjenner: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen Sti og filnavn: ENDRINGSLOGG FØR 1.1.2011 ENDRINGSLOGG

Detaljer

Samla systemspesifikasjon

Samla systemspesifikasjon Kartverket Postboks 600 Sentrum 3507 Hønefoss Matrikkelen Samla systemspesifikasjon Klient Dokumentnummer: MA--nnnn Versjon: 3.5 Oppdatert dato: 2015.06.11 Forfatter:

Detaljer

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen?

Kurs i matrikkelføring. Hva er matrikkelen? Kurs i matrikkelføring Hva er matrikkelen? Innhold Innledning... 3 Formålet... 4 Innholdet... 5 Systemet... 10 Dataene... 11 Læringsmål... 11 Læringsmål Etter gjennomgang av Hva er matrikkelen skal du

Detaljer

Prosjektnotat: Registrering av seterretter

Prosjektnotat: Registrering av seterretter Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62 10.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Registrering av seterretter Versjon 3.62_10.01.2014 Side 1 av 25 Innholdsfortegnelse: Innledning... 3 Endringslogg:...

Detaljer

Håndbok for retting av matrikkelen

Håndbok for retting av matrikkelen Håndbok for retting av matrikkelen Basert på et prosjekt med å føre inn eksisterende eiendomsgrenser og en opprydding i matrikkelen Matrikkelprosjektet i Gran v/leikny Gammelmo Håndbok for retting av matrikkelen

Detaljer

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført

Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Kurs i matrikkelføring Fra matrikkeldata oppstår til de blir ført Innhold Sakstyper... 3 Matrikkelenhet... 3 Bygning... 4 Adresse... 4 Felles sakstyper for matrikkelenhet, bygning og adresse... 4 Sammenheng

Detaljer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer

Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer Versjon 1.33 21.01.2014 SIM_Prosjektnotat: Kontroll av grunneiendommer_versjon 1.33_21.01.2014 Side 1 av 41 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: FORORD... 4 ENDRINGSLOGG...

Detaljer

LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS

LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 1 av 37 LOKAL MATRIKKEL INSTRUKS RANA KOMMUNE Versjon pr. 18. mai 2010 Prosjekt 6501001 Dokumentnr. 004 Dato: 14.05.2010 Side 2 av 37 Innhold 1 OM

Detaljer

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12.

Forord. Til sist vil jeg takke min søster, Agnete, for konstruktive tilbakemeldinger i forbindelse med gjennomlesning av oppgaven. Ås, 16.12. Etablering av anleggseiendom som matrikkelenhet Establishment of the 3D Parcel as a Cadastre Parcel Even Skaarseth Enger Institutt for landskapsplanlegging Masteroppgave 30 stp. 2013 Forord Denne masteroppgaven

Detaljer

Kurs i matrikkelføring

Kurs i matrikkelføring Kurs i matrikkelføring Sakstyper matrikkelenhet Oppretting av nye matrikkelenheter Innhold Sakstypene... 3 Fellesregler for oppretting av nye matrikkelenheter... 3 Oppretting av ny grunneiendom... 7 Hva

Detaljer

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder

Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova. Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova Adresseveileder Om tildeling og forvaltning av adresser etter matrikkellova adresseveileder Veilederen er utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående

Detaljer

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015.

Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Fosnes kommune. Adresseplan 2014 2015. Overgang fra matrikkeladresser til vegadresser (Vedtatt av Fosnes kommunestyre 24.04.2014) Innhold 1. Bakgrunn. 2. Lovgrunnlag. 3. Fastsetting av offisiell adresse.

Detaljer

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015

GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 GEODATAPLAN Alta kommune 2012-2015 www.alta.kommune.no GEODATAPLAN 2012-2015 Forord Gjennom GEOVEKST, samarbeidsarena for etablering, vedlikehold og distribusjon av kartbaser, er kommunen forpliktet til

Detaljer

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING'

VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' VEILEDER FOR 'MELDING TIL TINGLYSING' Utarbeidet av: Matrikkel- og stedsnavnavdelingen og Tinglysingen ENDRINGSLOGG Versjon Dato Utført av Endring 1.2 2014-02-17 Even S. Enger 4.1.5 Ny anleggseiendom fra

Detaljer

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune

Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014. Betalingssatser. for. Tinn kommune Kommunestyrets vedtak til Budsjett 2014 Betalingssatser for Tinn kommune K-sak 89/13 Vedtatt i kommunestyret 12. desember 2013 INNHOLD Oppholdsbetaling barnehage s.3 Oppholdsbetaling SFO s.3 Gebyr for

Detaljer

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser 0 Innledning Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Denne standarden har navnet "Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser". Den avløser de delene av "Norm for kart i målestokkene 1:250, 1:500,

Detaljer

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet?

TINGLYSING. Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte. Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? TINGLYSING Praktisk informasjon for deg som bruker EDR Direkte Hvilke dokumenter kan tinglyses? Hvilke krav stilles til dokumentet? Hvilke gebyre r ska l betales? Hvordan pre senteres den? Juridiske uttrykk

Detaljer

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Side 1 av 29. 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU

Stedfesting av eiendoms- og råderettsgrenser Side 1 av 29. 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU Side 1 av 29 6WHGIHVWLQJDYHLHQGRPVRJ UnGHUHWWVJUHQVHU Side 2 av 29,QQKROG,11/('1,1* )250c/ 5()(5$16(5 25'2*'(),1,6-21(5 3.1 DEFINISJONER... 6 3.2 FORKORTELSER... 11 205c'(,11'(/,1*)25.9$/,7(76.5$9 1250$7,9(%(67(00(/6(5

Detaljer

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden

Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden Brukerveiledning for saksbehandler-brukere i Askeladden 15.07.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Åpne data, og hvem kan se hvilken informasjon... 4 Oversikt over fanene i Askeladden... 4 Lokalitet...

Detaljer

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje

Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Flott eiendom ved sjøen til salgs egen strandlinje Delebukta 53, 1390 Vollen Adresse: Delebukta 53, 1390 Vollen Type eiendom: Fritidshus/enebolig Areal bygninger: Anslått ca. 156 m 2 BRA Tomteareal: Ca.

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2014 Vedtatt av Bodø bystyre i møte 12.12 2013, PS-sak 13/168. Regulativet trer i kraft etter kunngjøring i Norsk

Detaljer

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen

Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Retningslinje for utlevering fra Matrikkelen Veiledning til kommunene om hva som kan og ikke kan gis ut av informasjon og på hvilke vilkår, samt hvordan man håndterer registrering av brukere etter matrikkelforskriftens

Detaljer

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015

BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 BETALINGSREGULATIV FOR PLAN-, BYGGE-, FRADELING-, OPPMÅLINGS- OG EIERSEKSJONERINGSSAKER 2015 M = 2140,- T = 1015,- R = 860,- Tinglysingsgebyr = 525,- side 1 av 29 sider Vedtatt av Bodø bystyre i møte 11.12.2014,

Detaljer

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal

Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Eksempelsak 2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr - Eksempel fra Lærdal Versjon 1.0 03.12.2014 SIM_EksSak2: Retting av Mnr på Teig med feil Mnr Side 1 av 8 I N H O L D S F O R T E G N E L S E: 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M.

GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. GEBYRREGULATIV/FORSKRIFT 2014 FOR TJENESTER UTFØRT AV LARVIK KOMMUNE v/plan, BYGGE- OG OPPMÅLINGSSAKER M.M. Gebyrregulativ for Larvik kommune, gjeldende fra 01.01.2014. Gebyrene er vedtatt med hjemmel

Detaljer

I L P. Registrering av jorsdameie. serie E rapport E1/2005. Litteraturstudie i matrikkellære Frie fagvekter i eiendomsfag.

I L P. Registrering av jorsdameie. serie E rapport E1/2005. Litteraturstudie i matrikkellære Frie fagvekter i eiendomsfag. I L P Institutt for landskapsplanlegging, NLH serie E rapport E1/2005 Registrering av jorsdameie Litteraturstudie i matrikkellære Frie fagvekter i eiendomsfag Magnus Billing ISSN 82-575-6085-5 English

Detaljer

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter

Foranalyse. Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Foranalyse Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Rapport til Skate Versjon: 1.0 Dato: 8. juni 2015 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 2 Innledning... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Mandat...

Detaljer

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013

Notat. Om adresser og kontaktinformasjon. 1. Bakgrunn og formål med notatet. 5. september 2013 5. september 2013 Notat Om adresser og kontaktinformasjon 1. Bakgrunn og formål 2. Grunndata - informasjonssamfunnets infrastruktur 3. Regjeringens digitaliseringsprogram 4. Fysiske adresseopplysninger

Detaljer

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning

Retningslinjer. Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning Retningslinjer Registrering og vedlikehold av lokalitetsinformasjon i databasen Grunnforurensning TA 2671 2010 Innhold 1. Hensikten med retningslinjene... 3 2. Om Grunnforurensning... 4 2.1 Om www.klif.no/grunn...

Detaljer