Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte april

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april"

Transkript

1 Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte april 1

2 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden fra 1. juli 2014 til midten av mars Landsmøte 2014 vedtok virksomhetsplanen med en visjon om hvordan organisasjonen skulle arbeide videre. Vi vil legge virksomhetsplanen til grunn i denne beretningen, og sette fokus på landsstyrets oppgaver. Vi vil også legge til lokallagsaktiviteten i perioden. Landsstyrets sammensetning 2013/2014 Pr består landsstyret av følgende medlemmer: Leder: Andrea Sjøvoll Nestleder: Anne Helene Hauge Region nord: Erika Ovesen og Tobias Hauan Region midt: Margrete Bjørge Katanasho og Bendik Østvik Region øst: Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen Region sør: Sara Gagné Knudsen og Karla Ausland-Bjerkely Region vest: Ole Mikal Kjepso og Markus Brudvik Politisk virksomhet Gjennom denne perioden har det vært gjennomført to nasjonale kampanjer, i tillegg til en pågående i skrivende stund. Våren 2014 gjennomførte Press kampanjen Jeg savner, som satt lys på et ukjent tema for mange, forsvunne enslige mindreårige asylsøkere. Kampanjen fikk god respons, spesielt rettet mot markeringene lokallagene arrangerte 10. april. Perioden etter nyttår startet den årlige Gullbarbie-kampanjen. Landsstyret er veldig fornøyd med antall stemmer, nominerte, og ikke minst en verdig vinner. Ved vinterseminaret februar ble den pågående kampanjen om ungdomsdiskriminering lansert. Landsstyret har fått inntrykk av at dette er en kampanje som engasjerer lokallagene i høy grad. Lokallagene arbeider jevnlig frem mot ungdomsmøtene som skal arrangeres 14. april. Landsstyret erkjenner at det var vanskelig å starte med det lokalpolitiske arbeidet etter sommeren En del lokallag slet med å finne en god lokalpolitisk sak de kunne kjempe for. Mange valgte også å arbeide med fairtrade, men grunnet en kort lokalpolitisk periode var det vanskelig å få gjennomslag. Bodø Press har arbeidet for bedre seksualundervisning. Porsgrunn, Tønsberg og Molde Press arbeidet for at kommunene deres skulle bli fairtrade-kommuner. Politiske utvalg Press har fire politiske utvalg; barn på flukt, helse og utvikling, demokrati og deltakelse og handel og fred. Målet for disse utvalgene er at de skal være en kompetansebank innenfor sine hovedtema. Til tross for dette har vi sett at kompetansen utenfor utvalgene dessverre har vært mindre. Alle Press politiske utvalg skal ha en landsstyrerepresentant. Det har vært noe krevende å sitte i utvalg når man bor utenfor det sentrale Østland. Landsstyret har hatt en generell kompetanseøkning på hovedtemaene, men erkjenner at vi ikke har høy kompetanse på alle temaene. Det er en kompetanseforskjell innad i Landsstyret, ettersom ikke alle sitter i utvalg. Landsstyret har utarbeidet klarere retningslinjer for de politiske utvalgene. Fremover ønsker LS at hvert utvalg skal avgi en beretning for deres arbeid ved Landsstyremøtene. Landsstyrerepresentanter er kunnskapsrike og har kompetanse på hovedtemaene, spesielt på kampanjetemaet. Videre ser Landsstyret det som ønskelig å ha tema-måneder under den lokalpolitiske perioden, hvor utvalgene kan komme med forslag til temaer lokallagene kan arbeide med. Oppfølging av lokallag på hovedtema Landsstyrets tar selvkritikk for å ikke ha fulgt opp lokallagene i stor nok grad. Vi ser at noen lokallag ikke har nok kunnskap på temaene de arbeider med. Landsstyret er alltid åpne og 2

3 tilgjengelige for at lokallagene skal kunne ta kontakt og ønsker alltid å bistå lokallagene i deres arbeid. Men vi stiller likevel spørsmål rundt vår evne til å skolere lokallagene i alle hovedtemaene, da vi ikke alltid føler at vi har god nok kunnskap på alle områder. For å hjelpe lokallagene best mulig har Landsstyret kommet med forslag til tema lokallagene kan arbeide med og etter beste evne bidratt med informasjon knyttet til temaene. Det har til en hver tid blitt tilstrebet å hjelpe lokallagene med å gjennomføre de aktivitetene de ønsker og det har blitt lagt ned mye arbeid for å bidra til at lokallagene har høy kunnskap om Når du blir ung -kampanjen. Landsmøte 2014 vedtok at Press skulle fokusere på ungdomsdiskriminering i den neste perioden. Dette gjorde at Landsmøte hadde allerede bestemt tema for vårkampanjen og at Landsstyret ikke måtte gjøre et slik vedtak. Under landsstyremøtet som ble avholdt desember var Landsstyret med på innspillsrunde til aktiviteter som kunne brukes under kampanjen. Landsstyret føler likevel ikke at de har blitt involvert i stor nok grad i utviklingen av denne kampanjen, men vi ser utfordringen rundt å skulle involvere Landsstyret i prosessen utenom landsstyremøtene. Landsstyret er veldig fornøyde med tema på vårkampanjen. Hittil har det blitt holdt foredrag for lokallagene om kampanjen, og de er i gang med planleggingen av ungdomsmøtet den 14. april. Det virker som om dette er et tema som engasjerer og motiverer medlemmene og dette ser vi som svært positivt. Vårt inntrykk er at en nasjonal markering eller liknende arrangement motiverer lokallagene. Når du blir ung har stort potensiale og hele landsstyret gleder seg til å ta ordentlig tak i kampanjen. Politiske hovedtema Barn på flukt Hovedtemaet for barn på flukt har hatt månedlige møter denne perioden. Fra november deltok utvalget på Globaliseringskonferansen. Utvalget sitter på svært mye kunnskap, og består blant annet av Cathrine Holst Salvesen, som er daglig leder i organisasjonen. 10. april arrangerer utvalget for barn på flukt et dagsseminar om aktiviteter på mottak. Ved hjelp av klarere retningslinjer fra Landsstyret har det blitt enklere for utvalget å vite hva et utvalg skal være. På vinterseminaret 2014 lanserte Press kampanjen jeg savner, som omhandlet barn som forsvinner fra mottak, uten at dette blir gjort noe med. Landsstyret har følelsen av at dette ble oppfattet som en engasjerende og spennende kampanje hos lokallagene. De fleste lokallagene gjennomførte markeringene 10. april, som fikk satt tema på dagsorden. Demokrati & deltakelse Utvalget for demokrati og deltakelse har i denne perioden hatt tre gode møter. Utvalget har skrevet infoskriv om barnekonvensjonen og tilleggsprotokollen, som ble sendt ut til alle medlemmene før jul. Det har blitt skrevet leserinnlegg i utvalget, uten at dette har kommet på trykk. Utvalget har jobbet med foredrag, og ønsker å utarbeide et foredrag om barnekonvensjonen og ungdomsdeltakelse. Demokrati og deltakelse har i tillegg til dette jobbet mye med endringsforslag til grunndokumentene og sommerleir. Utvalget er veldig fornøyde med at årets vår-kampanje ligger under hovedtemaet for demokrati og deltakelse. Når du blir ung er et nytt tema for Press. I Landsstyrets øyne er dette svært interessant og viktig. Landsstyret har en god følelse for vårkampanjen og det virker som om de deler denne med lokallagene. 3

4 Helse & utvikling Utvalget for helse og utvikling kom noe sent i gang denne perioden, grunnet få utvalgsmedlemmer, men har fått supplert inn nye medlemmer. Utvalget har også hatt tre møter i løpet av perioden og nå er de i gang med et infoskriv om barnevern. Utvalget har en representant fra Landsforeningen for barnevernsbarn, noe både landsstyret og utvalget syntes er positivt. Utvalget har snakket om å arrangere en temakveld om temaet barnevern for Sentralstyret, for å øke kompetanse på temaet. Utvalget har også jobbet med Landsmøtet. Gullbarbie-kampanjen går under dette hovedtemaet. Slik Landsstyret ser det har denne kampanjen blitt meget godt gjennomført. Gullbarbie er en av kjennetegnene til Press utad og det er positivt å se at kampanjen bare blir større og større. Handel & fred Hovedtemaet for handel og fred kom sent i gang med deres arbeid denne perioden. Opprinnelig besto utvalget kun av to medlemmer, men man fikk supplert inn to nye utvalgsmedlemmer. Arbeidet i utvalget har vært preget av diskusjoner og drøfting rundt temaer som er mer barnerettslige enn humanitære. Utvalget har oppdatert handel og fred-foredraget til et bolkeforedrag, der det er mulig å ta ut enkelttemaer, dersom dette er ønskelig. Utvalget har skrevet et infoskriv, som dessverre ble borte, men skal forsøke å skrive et nytt infoskriv. Politisk påvirkningsarbeid Som allerede nevnt over har Press hatt tre nasjonale kampanjer i løpet av denne perioden. Høsten 2014 ble brukt til lokalpolitisk påvirkning. Dessverre har Landsstyret opplevd lobbyarbeidet lokalt i Press som dårlig. Det er vanskelig å se grunnen til dette, ettersom Landsstyret har deltatt på lokallagenes aktiviteter. Landsstyret tar selvkritikk for å ikke ha videreformidlet informasjon om relevante, politiske arrangementer for lokallag i stor nok grad. Enkelte regioner har hatt fokus på organisatorisk styrking av lokallagene, heller enn politisk påvirkningsarbeid. Dette kan skyldes at noen lokallag har slitt med den organisatoriske struktureringen. Landsstyret har da sett det som nødvendig å styrke denne siden først, slik at man kan komme tilbake til det politiske arbeidet med en styrket organisasjon. En del lokallag har opplevd utfordringer rundt å knytte temaer de vil arbeide med opp mot konkrete politiske krav. Landsstyrets inntrykk er at de fleste slike utfordringer har blitt løst, og at man har funnet politiske krav å arbeide opp mot, men at disse ofte er for tidsmessig krevende. Det har vært vanskelig å komme på ideer til politisk arbeid, noe Landsstyret tar selvkritikk for. Til tross for dette har lokallagene vært flinke til å arrangere temakvelder og aksjoner knyttet til det de har arbeidet med. Landsstyret har ikke drevet med lobbyarbeid opp mot fylkesstyrer i regionene, men håper dette blir enklere og vill falle seg mer naturlig når valgkampen er i gang. Landsstyret opplevde spesielt Gullbarbie-kampanjen som svært positiv og føler at kampanjen har blitt godt gjennomført i lokallagene. Organisatorisk virksomhet Medlemmer og lokallag Medlemmer er Press viktigste ressurs og en medlemsøkning er derfor et viktig mål for Landsstyret. Dette er med å på utvikle organisasjonen og kan gi oss større slagkraft i politiske spørsmål. Press hadde per 31. desember 1068 medlemmer. Dette er lavere en målet som ble satt på Landsmøte 2014 på 1250 betalende medlemmer i utgangen av

5 Vervedagene er gjennomført i de fleste regionene. Landsstyret har deltatt på en rekke aktiviteter i sine regioner, men oftest i deres respektive hjembyer. Lokallagene har blitt godt fulgt opp, men landsstyret ser utfordringer knyttet til å besøke alle lokallagene 4 ganger i perioden, spesielt i region Øst. Det har blitt skrevet velkomstbrev til alle nye medlemmer. I løpet av denne perioden har det blitt startet opp fem nye lokallag i Nesodden, Tønsberg, Harstad, Tromsø og Hallingdal. Det har blitt lagt ned to lokallag; GLT (Gjøvik, Land og Toten) og Haugalandet Press. Lokallagshåndboka er et viktig verktøy for lokallagene. Landsstyrets inntrykk er at Lokallagshåndboka ikke har blitt brukt i stor nok grad. Landsstyret innser at vi kunne ha oppfordret lokallagene til å bruke Lokallagshåndboka enda mer. Videre har Landsstyret opplevd regionsmøtene på nasjonale arrangementer som veldig nyttige og hjelpende. Vi ønsker også å satse på flere møter utenfor de nasjonale arrangementene, da vi ser at dette kan bidrar til å øke engasjementet i lokallagene. Profilering og informasjon Landsstyrets inntrykk er at Press har blitt flinkere på å profilere seg og at organisasjonen har hatt en enda tydeligere profil denne perioden. Landsstyret ser også at organisasjonen som helhet har fått større respons i media. LS føler at Gullbarbie-kampanjen setter Press i et godt søkelys, og at dette oppfattes som viktig pris. I løpet av denne perioden har Landsstyret skrevet leserinnlegg, men ingen av disse har kommet på trykk. Press har blitt mye flinkere til å profilere seg via sosiale medier, noe vi mener sentralleddet fortjener ros for. Ved å lage forsidebilder for organisasjonens medlemmer på Facebook, samt andre aktører får man spredd Press budskap på flere arenaer. Vi ønsker også å rose sentralstyret for å bruke profilerte personer som Gullbarbie-ambassadører. En rekke lokallag har også profilert seg tydelig i sine lokalmiljø, og er aktive på sosiale medier. Dette ser vi som meget gunstig måte å spre informasjon om Press og vår politikk på. Noen lokallag har også blogger, som blant annet Molde Press. Dette har Landsstyret en god holdning til. Informasjonsflyten mellom lokallagene og Landsstyret har etter vårt inntrykk vært bra, men vi føler at kommunikasjonen mellom lokallagene og sentralleddet kunne vært bedre. Landsstyrets inntrykk er at det har blitt større avstand mellom lokallagene og sentralleddet. Dette er veldig uheldig, da det ikke burde være vanskelig å ta kontakt med sentralleddet. Vi oppfordrer sentralleddet og lokallagene til å ta kontakt med hverandre, også via Landsstyret. Arrangementer og skolering Press har i løpet av perioden arrangert sommerleir, regionale seminarer, vinterseminar og, for første gang, foredragsseminar. Sommerleir ble avholdt på Strandheim leirsted 29.juni til 4. juli. I all hovedsak er vi svært fornøyde med gjennomføringen av dette arrangementet. Strandheim er et fint lokale, og vi ser det som svært positivt at organisasjonen nå forhandler frem en treårskontrakt med leirstedet. Landsstyret er fornøyde med ordningen med ett hovedtema per sommerleir-dag og føler at dette ga deltakerne et bredt innblikk i Press politikk, men at man samtidig fikk gått i dybden på enkelttemaer. Vinterseminaret til Press ble arrangert februar på Vindern Skole. Landsstyret hadde en oppfatning av at mye av forarbeidet var gjort i god tid før seminaret. Likevel opplevde Landsstyret at det var en kommunikasjonssvikt internt i Sentralstyret og i dialog med Landsstyret. Likevel mener Landsstyret at seminaret ble godt gjennomført. I ettertid er det vanskelig å si hva som kunne hindret kommunikasjonssvikten. Inntrykket til Landsstyret er at deltakerne på 5

6 vinterseminaret forlot arrangementet med ny kunnskap om Press og vår politikk, en god innføring i vårkampanjen og nye venner i Press. Denne perioden har også Press arrangert sitt aller første foredragsseminar. Dette seminaret ble avholdt på Haraldsheim Vandrerhjem februar. Målet for seminaret var at deltakerne skulle få en enda bedre innføring i vårkampanjen, bli tryggere på å holde foredrag og lære seg å holde kampanjeforedraget. Landsstyrets inntrykk av foredragsseminaret er veldig positivt. På seminaret fikk alle sjansen til å bli enda bedre kjent med hverandre, og vi føler det var et godt antall deltagere. Programmet var veldig godt og variert og besto av foredrag, åpne diskusjoner og innføring i vårkampanjen. Alt i alt, ønsker landsstyret å rose sentralleddet for et veldig vellykket og godt gjennomført seminar. Regionale seminarer ble gjennomført i fire regioner på følgende datoer: Region Nord: november Region Midt: november Region Vest: november Region Øst: november Region Sør: november (avlyst- deltok på region Vest sitt seminar) Region Sør deltok på region Vest sitt seminar. Regionalt seminar i region Sør var godt planlagt, men region har en veldig liten aktiv medlemsmasse. Det ble sendt ut mail, tekstmeldinger og alle direktemedlemmene ble kontaktet via telefon. Lokallaget Tønsberg Press ble startet opp dagen før seminaret, og da var beslutningen om å delta på region Vest sitt seminar allerede tatt. Regionale seminar i de andre regionene ble godt gjennomført, og Landsstyret er fornøyd med egen innsats. I tiden før seminaret var det godt samarbeid og kommunikasjon mellom lokallagene og Landsstyret. Sentralstyret var også involvert i planleggingen av seminarene, Landsstyret er takknemlig for deres hjelpende hånd. Deltakere ble bedre kjent med både regionen sin og Press som organisasjon. Landsstyret har deltatt og vært synlig på alle nasjonale arrangementer hittil i perioden. Flere lokallag har i løpet av perioden arrangert temakvelder med høy kvalitet. Porsgrunn Press arrangerte temakveld knyttet opp til Gullbarbie-kampanjen med gode tilbakemeldinger. Trondheim og Molde Press arrangerte Gullbarbie-helg, som også var vellykket. Landsstyret ønsker å rose alle lokallagene som har arrangert lokale aktiviteter. Samarbeid Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere for å få gjennomslag for vår politikk. Press hatt et sterkt og stabilt samarbeid med Redd Barna i denne perioden. Det har vært god kontakt mellom de regionale Redd Barna-kontorene og lokallagene, noe vi ser som svært positivt. Dette er effektiv måte å påvirke Redd Barna i deres arbeid, i tillegg til at lokallag kan innhente ny kunnskap. Lokallagene har blant annet vært godt representert på Redd Barnas regionsmøter i Midt, Vest og Nord. I Tromsø har Redd Barna og Press samarbeidet om en åpen familiedag, og Trondheim Press har feiret barnekonvensjonens bursdag med Redd Barna i region Midt. Press var også godt representert på Redd Barnas asyl- og flykningsseminar. Selv om det ikke har blitt sendt ut faste oppdateringer til de regionale Redd Barna-kontorene føler Landsstyret at det har vært et nært og godt samarbeid mellom disse partene lokalt. Samarbeidet mellom Redd Barnas ungdomsorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, Nordic Cooperation, har blitt videreført til denne perioden. Dette ser Landsstyret som svært positivt at Press har vært en pågangsdriver for arbeidet med våre skandinaviske søsken. Medlemmer fra Rädda Barnens Ungdomsförbund har også blitt invitert til Press sommerleir. 6

7 Landsstyret ser det også som svært positivt at mange lokallag har samarbeidet med hverandre. I januar arrangerte lokallagene i region Midt en felles aksjonshelg i Molde. Her samlet de inn stemmer til Gullbarbie-kampanjen, laget filmpresentasjoner om temaet og hadde banner-drop. Fredrikstad og Moss Press har også samarbeidet rundt underskriftskampanjen for å få Barnehus til Østfold. Press har også deltatt i Ungdom mot Retusjert Reklame-nettverket, selv om det ikke har vært en kampanje hittil i år. Vi ser at organisasjonene i nettverket har støttet Press i Gullbarbiekampanjen, noe vi er veldig fornøyde med. Lokallagene har også vært flinke til å finne ulike samarbeidspartnere. I forbindelse med grunnlovsjubileet arrangerte Porsgrunn Press et seminar med tema frihet, i samarbeid med Amnesty International Grenland. Press var representert på Globaliseringskonferansen, en konferanse for politiske organisasjoner og ungdomspartier som arbeider for en bedre verden og mener at disse hensynene bør settes over økonomisk profitt. Her arrangerte Press to workshops, og det ble også arrangert felles overnatting i regi av ungdomsgruppen til Norges Sosiale Forum. Økonomi Press har for øyeblikket en stabil økonomi. Vi hadde et stort overskudd fra Dette er fordi vi fikk mer inntekter enn vi hadde budsjettert. Som en frivillig organisasjon er det helst ønskelig at vi skal gå i null hvert år, men etter flere år med overskudd har vi absolutt en større egenkapital enn ønskelig. Landsstyret syntes det er veldig bra at vi går i overskudd, men i kommende periode må man ha et stort fokus på å bruke mer penger på aktiviteter som gagner hele organisasjonen. Vi ser at en del av lokallagene enda sliter med å bruke opp alle midlene sine, og mener at man her bør kunne være mer kreative til å finne ut aktiviteter eller andre ting som midlene kan brukes til. Alle organene er flinke til å bruke penger på en sparsom måte. Likevel ser vi at det kan brukes mer midler til for eksempel kampanjemidler. Totalt sett er Landsstyret fornøyde med Press sin økonomi, per dags dato. Målet til Press er å ha en stabil økonomi, som vi kan se vi har nå og vi ønsker at det skal bli større fokus på å finne eksterne finansieringskilder. 7

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230

Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 Årsmelding IOGT Region Sør-Norge 2013 Org. Nr. 993 350 230 IOGT Sør-Norge er en av 5 regioner i den landsomfattende frivillige organisasjonen IOGT i Norge. Virksomheten har sitt region-kontor i Sandefjord,

Detaljer

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen

Evaluering av Kickoffleirene 2014. Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen Evaluering av Kickoffleirene 2014 Ingrid Kristine Hasund, Leiv Einar Gabrielsen og Reidun Kerlefsen abup.no Kristiansand, mai 2015 Kristiansand, Mai 2015 «Jeg lærer å se andres situasjon. Det er som å

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.03.2014 Møtested Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato 03.03.2014 Tid 12:00 NB! Minner om fellesmøte med YON Oslo med oppstart

Detaljer

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar!

UnderUtdanning. Pedagogstudentene under lupen. Spesialnummer. Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende. Vi skal bli lærere vi vil ta ansvar! P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 1 2006 Spesialnummer Pedagogstudentene under lupen Stor reportasje Landsmøtet hektisk men givende Hvert år i midten av mars avholder

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek.

Forbundsnytt. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet. Møter om særfradrag. utgave 4 - mai 2011. www.diabetes.no - www.dialek. Lederforum, Diabeteskonferansen og Landsmøtet De to nasjonale konferansene skal, sammen med landsmøtet, binde sammen organisasjonen vår. Akkurat nå i månedsskiftet april/mai er årets Lederforum ferdig

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

du og jeg og icy introduksjonshefte

du og jeg og icy introduksjonshefte du og jeg og icy introduksjonshefte Du er ikke alene. Du som synes verden i blant kan være blodig urettferdig. Du som vil lære mer om hvorfor det er sånn. Du som vil gjøre noe med det. Du som vil se steder

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer