Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april"

Transkript

1 Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte april 1

2 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden fra 1. juli 2014 til midten av mars Landsmøte 2014 vedtok virksomhetsplanen med en visjon om hvordan organisasjonen skulle arbeide videre. Vi vil legge virksomhetsplanen til grunn i denne beretningen, og sette fokus på landsstyrets oppgaver. Vi vil også legge til lokallagsaktiviteten i perioden. Landsstyrets sammensetning 2013/2014 Pr består landsstyret av følgende medlemmer: Leder: Andrea Sjøvoll Nestleder: Anne Helene Hauge Region nord: Erika Ovesen og Tobias Hauan Region midt: Margrete Bjørge Katanasho og Bendik Østvik Region øst: Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen Region sør: Sara Gagné Knudsen og Karla Ausland-Bjerkely Region vest: Ole Mikal Kjepso og Markus Brudvik Politisk virksomhet Gjennom denne perioden har det vært gjennomført to nasjonale kampanjer, i tillegg til en pågående i skrivende stund. Våren 2014 gjennomførte Press kampanjen Jeg savner, som satt lys på et ukjent tema for mange, forsvunne enslige mindreårige asylsøkere. Kampanjen fikk god respons, spesielt rettet mot markeringene lokallagene arrangerte 10. april. Perioden etter nyttår startet den årlige Gullbarbie-kampanjen. Landsstyret er veldig fornøyd med antall stemmer, nominerte, og ikke minst en verdig vinner. Ved vinterseminaret februar ble den pågående kampanjen om ungdomsdiskriminering lansert. Landsstyret har fått inntrykk av at dette er en kampanje som engasjerer lokallagene i høy grad. Lokallagene arbeider jevnlig frem mot ungdomsmøtene som skal arrangeres 14. april. Landsstyret erkjenner at det var vanskelig å starte med det lokalpolitiske arbeidet etter sommeren En del lokallag slet med å finne en god lokalpolitisk sak de kunne kjempe for. Mange valgte også å arbeide med fairtrade, men grunnet en kort lokalpolitisk periode var det vanskelig å få gjennomslag. Bodø Press har arbeidet for bedre seksualundervisning. Porsgrunn, Tønsberg og Molde Press arbeidet for at kommunene deres skulle bli fairtrade-kommuner. Politiske utvalg Press har fire politiske utvalg; barn på flukt, helse og utvikling, demokrati og deltakelse og handel og fred. Målet for disse utvalgene er at de skal være en kompetansebank innenfor sine hovedtema. Til tross for dette har vi sett at kompetansen utenfor utvalgene dessverre har vært mindre. Alle Press politiske utvalg skal ha en landsstyrerepresentant. Det har vært noe krevende å sitte i utvalg når man bor utenfor det sentrale Østland. Landsstyret har hatt en generell kompetanseøkning på hovedtemaene, men erkjenner at vi ikke har høy kompetanse på alle temaene. Det er en kompetanseforskjell innad i Landsstyret, ettersom ikke alle sitter i utvalg. Landsstyret har utarbeidet klarere retningslinjer for de politiske utvalgene. Fremover ønsker LS at hvert utvalg skal avgi en beretning for deres arbeid ved Landsstyremøtene. Landsstyrerepresentanter er kunnskapsrike og har kompetanse på hovedtemaene, spesielt på kampanjetemaet. Videre ser Landsstyret det som ønskelig å ha tema-måneder under den lokalpolitiske perioden, hvor utvalgene kan komme med forslag til temaer lokallagene kan arbeide med. Oppfølging av lokallag på hovedtema Landsstyrets tar selvkritikk for å ikke ha fulgt opp lokallagene i stor nok grad. Vi ser at noen lokallag ikke har nok kunnskap på temaene de arbeider med. Landsstyret er alltid åpne og 2

3 tilgjengelige for at lokallagene skal kunne ta kontakt og ønsker alltid å bistå lokallagene i deres arbeid. Men vi stiller likevel spørsmål rundt vår evne til å skolere lokallagene i alle hovedtemaene, da vi ikke alltid føler at vi har god nok kunnskap på alle områder. For å hjelpe lokallagene best mulig har Landsstyret kommet med forslag til tema lokallagene kan arbeide med og etter beste evne bidratt med informasjon knyttet til temaene. Det har til en hver tid blitt tilstrebet å hjelpe lokallagene med å gjennomføre de aktivitetene de ønsker og det har blitt lagt ned mye arbeid for å bidra til at lokallagene har høy kunnskap om Når du blir ung -kampanjen. Landsmøte 2014 vedtok at Press skulle fokusere på ungdomsdiskriminering i den neste perioden. Dette gjorde at Landsmøte hadde allerede bestemt tema for vårkampanjen og at Landsstyret ikke måtte gjøre et slik vedtak. Under landsstyremøtet som ble avholdt desember var Landsstyret med på innspillsrunde til aktiviteter som kunne brukes under kampanjen. Landsstyret føler likevel ikke at de har blitt involvert i stor nok grad i utviklingen av denne kampanjen, men vi ser utfordringen rundt å skulle involvere Landsstyret i prosessen utenom landsstyremøtene. Landsstyret er veldig fornøyde med tema på vårkampanjen. Hittil har det blitt holdt foredrag for lokallagene om kampanjen, og de er i gang med planleggingen av ungdomsmøtet den 14. april. Det virker som om dette er et tema som engasjerer og motiverer medlemmene og dette ser vi som svært positivt. Vårt inntrykk er at en nasjonal markering eller liknende arrangement motiverer lokallagene. Når du blir ung har stort potensiale og hele landsstyret gleder seg til å ta ordentlig tak i kampanjen. Politiske hovedtema Barn på flukt Hovedtemaet for barn på flukt har hatt månedlige møter denne perioden. Fra november deltok utvalget på Globaliseringskonferansen. Utvalget sitter på svært mye kunnskap, og består blant annet av Cathrine Holst Salvesen, som er daglig leder i organisasjonen. 10. april arrangerer utvalget for barn på flukt et dagsseminar om aktiviteter på mottak. Ved hjelp av klarere retningslinjer fra Landsstyret har det blitt enklere for utvalget å vite hva et utvalg skal være. På vinterseminaret 2014 lanserte Press kampanjen jeg savner, som omhandlet barn som forsvinner fra mottak, uten at dette blir gjort noe med. Landsstyret har følelsen av at dette ble oppfattet som en engasjerende og spennende kampanje hos lokallagene. De fleste lokallagene gjennomførte markeringene 10. april, som fikk satt tema på dagsorden. Demokrati & deltakelse Utvalget for demokrati og deltakelse har i denne perioden hatt tre gode møter. Utvalget har skrevet infoskriv om barnekonvensjonen og tilleggsprotokollen, som ble sendt ut til alle medlemmene før jul. Det har blitt skrevet leserinnlegg i utvalget, uten at dette har kommet på trykk. Utvalget har jobbet med foredrag, og ønsker å utarbeide et foredrag om barnekonvensjonen og ungdomsdeltakelse. Demokrati og deltakelse har i tillegg til dette jobbet mye med endringsforslag til grunndokumentene og sommerleir. Utvalget er veldig fornøyde med at årets vår-kampanje ligger under hovedtemaet for demokrati og deltakelse. Når du blir ung er et nytt tema for Press. I Landsstyrets øyne er dette svært interessant og viktig. Landsstyret har en god følelse for vårkampanjen og det virker som om de deler denne med lokallagene. 3

4 Helse & utvikling Utvalget for helse og utvikling kom noe sent i gang denne perioden, grunnet få utvalgsmedlemmer, men har fått supplert inn nye medlemmer. Utvalget har også hatt tre møter i løpet av perioden og nå er de i gang med et infoskriv om barnevern. Utvalget har en representant fra Landsforeningen for barnevernsbarn, noe både landsstyret og utvalget syntes er positivt. Utvalget har snakket om å arrangere en temakveld om temaet barnevern for Sentralstyret, for å øke kompetanse på temaet. Utvalget har også jobbet med Landsmøtet. Gullbarbie-kampanjen går under dette hovedtemaet. Slik Landsstyret ser det har denne kampanjen blitt meget godt gjennomført. Gullbarbie er en av kjennetegnene til Press utad og det er positivt å se at kampanjen bare blir større og større. Handel & fred Hovedtemaet for handel og fred kom sent i gang med deres arbeid denne perioden. Opprinnelig besto utvalget kun av to medlemmer, men man fikk supplert inn to nye utvalgsmedlemmer. Arbeidet i utvalget har vært preget av diskusjoner og drøfting rundt temaer som er mer barnerettslige enn humanitære. Utvalget har oppdatert handel og fred-foredraget til et bolkeforedrag, der det er mulig å ta ut enkelttemaer, dersom dette er ønskelig. Utvalget har skrevet et infoskriv, som dessverre ble borte, men skal forsøke å skrive et nytt infoskriv. Politisk påvirkningsarbeid Som allerede nevnt over har Press hatt tre nasjonale kampanjer i løpet av denne perioden. Høsten 2014 ble brukt til lokalpolitisk påvirkning. Dessverre har Landsstyret opplevd lobbyarbeidet lokalt i Press som dårlig. Det er vanskelig å se grunnen til dette, ettersom Landsstyret har deltatt på lokallagenes aktiviteter. Landsstyret tar selvkritikk for å ikke ha videreformidlet informasjon om relevante, politiske arrangementer for lokallag i stor nok grad. Enkelte regioner har hatt fokus på organisatorisk styrking av lokallagene, heller enn politisk påvirkningsarbeid. Dette kan skyldes at noen lokallag har slitt med den organisatoriske struktureringen. Landsstyret har da sett det som nødvendig å styrke denne siden først, slik at man kan komme tilbake til det politiske arbeidet med en styrket organisasjon. En del lokallag har opplevd utfordringer rundt å knytte temaer de vil arbeide med opp mot konkrete politiske krav. Landsstyrets inntrykk er at de fleste slike utfordringer har blitt løst, og at man har funnet politiske krav å arbeide opp mot, men at disse ofte er for tidsmessig krevende. Det har vært vanskelig å komme på ideer til politisk arbeid, noe Landsstyret tar selvkritikk for. Til tross for dette har lokallagene vært flinke til å arrangere temakvelder og aksjoner knyttet til det de har arbeidet med. Landsstyret har ikke drevet med lobbyarbeid opp mot fylkesstyrer i regionene, men håper dette blir enklere og vill falle seg mer naturlig når valgkampen er i gang. Landsstyret opplevde spesielt Gullbarbie-kampanjen som svært positiv og føler at kampanjen har blitt godt gjennomført i lokallagene. Organisatorisk virksomhet Medlemmer og lokallag Medlemmer er Press viktigste ressurs og en medlemsøkning er derfor et viktig mål for Landsstyret. Dette er med å på utvikle organisasjonen og kan gi oss større slagkraft i politiske spørsmål. Press hadde per 31. desember 1068 medlemmer. Dette er lavere en målet som ble satt på Landsmøte 2014 på 1250 betalende medlemmer i utgangen av

5 Vervedagene er gjennomført i de fleste regionene. Landsstyret har deltatt på en rekke aktiviteter i sine regioner, men oftest i deres respektive hjembyer. Lokallagene har blitt godt fulgt opp, men landsstyret ser utfordringer knyttet til å besøke alle lokallagene 4 ganger i perioden, spesielt i region Øst. Det har blitt skrevet velkomstbrev til alle nye medlemmer. I løpet av denne perioden har det blitt startet opp fem nye lokallag i Nesodden, Tønsberg, Harstad, Tromsø og Hallingdal. Det har blitt lagt ned to lokallag; GLT (Gjøvik, Land og Toten) og Haugalandet Press. Lokallagshåndboka er et viktig verktøy for lokallagene. Landsstyrets inntrykk er at Lokallagshåndboka ikke har blitt brukt i stor nok grad. Landsstyret innser at vi kunne ha oppfordret lokallagene til å bruke Lokallagshåndboka enda mer. Videre har Landsstyret opplevd regionsmøtene på nasjonale arrangementer som veldig nyttige og hjelpende. Vi ønsker også å satse på flere møter utenfor de nasjonale arrangementene, da vi ser at dette kan bidrar til å øke engasjementet i lokallagene. Profilering og informasjon Landsstyrets inntrykk er at Press har blitt flinkere på å profilere seg og at organisasjonen har hatt en enda tydeligere profil denne perioden. Landsstyret ser også at organisasjonen som helhet har fått større respons i media. LS føler at Gullbarbie-kampanjen setter Press i et godt søkelys, og at dette oppfattes som viktig pris. I løpet av denne perioden har Landsstyret skrevet leserinnlegg, men ingen av disse har kommet på trykk. Press har blitt mye flinkere til å profilere seg via sosiale medier, noe vi mener sentralleddet fortjener ros for. Ved å lage forsidebilder for organisasjonens medlemmer på Facebook, samt andre aktører får man spredd Press budskap på flere arenaer. Vi ønsker også å rose sentralstyret for å bruke profilerte personer som Gullbarbie-ambassadører. En rekke lokallag har også profilert seg tydelig i sine lokalmiljø, og er aktive på sosiale medier. Dette ser vi som meget gunstig måte å spre informasjon om Press og vår politikk på. Noen lokallag har også blogger, som blant annet Molde Press. Dette har Landsstyret en god holdning til. Informasjonsflyten mellom lokallagene og Landsstyret har etter vårt inntrykk vært bra, men vi føler at kommunikasjonen mellom lokallagene og sentralleddet kunne vært bedre. Landsstyrets inntrykk er at det har blitt større avstand mellom lokallagene og sentralleddet. Dette er veldig uheldig, da det ikke burde være vanskelig å ta kontakt med sentralleddet. Vi oppfordrer sentralleddet og lokallagene til å ta kontakt med hverandre, også via Landsstyret. Arrangementer og skolering Press har i løpet av perioden arrangert sommerleir, regionale seminarer, vinterseminar og, for første gang, foredragsseminar. Sommerleir ble avholdt på Strandheim leirsted 29.juni til 4. juli. I all hovedsak er vi svært fornøyde med gjennomføringen av dette arrangementet. Strandheim er et fint lokale, og vi ser det som svært positivt at organisasjonen nå forhandler frem en treårskontrakt med leirstedet. Landsstyret er fornøyde med ordningen med ett hovedtema per sommerleir-dag og føler at dette ga deltakerne et bredt innblikk i Press politikk, men at man samtidig fikk gått i dybden på enkelttemaer. Vinterseminaret til Press ble arrangert februar på Vindern Skole. Landsstyret hadde en oppfatning av at mye av forarbeidet var gjort i god tid før seminaret. Likevel opplevde Landsstyret at det var en kommunikasjonssvikt internt i Sentralstyret og i dialog med Landsstyret. Likevel mener Landsstyret at seminaret ble godt gjennomført. I ettertid er det vanskelig å si hva som kunne hindret kommunikasjonssvikten. Inntrykket til Landsstyret er at deltakerne på 5

6 vinterseminaret forlot arrangementet med ny kunnskap om Press og vår politikk, en god innføring i vårkampanjen og nye venner i Press. Denne perioden har også Press arrangert sitt aller første foredragsseminar. Dette seminaret ble avholdt på Haraldsheim Vandrerhjem februar. Målet for seminaret var at deltakerne skulle få en enda bedre innføring i vårkampanjen, bli tryggere på å holde foredrag og lære seg å holde kampanjeforedraget. Landsstyrets inntrykk av foredragsseminaret er veldig positivt. På seminaret fikk alle sjansen til å bli enda bedre kjent med hverandre, og vi føler det var et godt antall deltagere. Programmet var veldig godt og variert og besto av foredrag, åpne diskusjoner og innføring i vårkampanjen. Alt i alt, ønsker landsstyret å rose sentralleddet for et veldig vellykket og godt gjennomført seminar. Regionale seminarer ble gjennomført i fire regioner på følgende datoer: Region Nord: november Region Midt: november Region Vest: november Region Øst: november Region Sør: november (avlyst- deltok på region Vest sitt seminar) Region Sør deltok på region Vest sitt seminar. Regionalt seminar i region Sør var godt planlagt, men region har en veldig liten aktiv medlemsmasse. Det ble sendt ut mail, tekstmeldinger og alle direktemedlemmene ble kontaktet via telefon. Lokallaget Tønsberg Press ble startet opp dagen før seminaret, og da var beslutningen om å delta på region Vest sitt seminar allerede tatt. Regionale seminar i de andre regionene ble godt gjennomført, og Landsstyret er fornøyd med egen innsats. I tiden før seminaret var det godt samarbeid og kommunikasjon mellom lokallagene og Landsstyret. Sentralstyret var også involvert i planleggingen av seminarene, Landsstyret er takknemlig for deres hjelpende hånd. Deltakere ble bedre kjent med både regionen sin og Press som organisasjon. Landsstyret har deltatt og vært synlig på alle nasjonale arrangementer hittil i perioden. Flere lokallag har i løpet av perioden arrangert temakvelder med høy kvalitet. Porsgrunn Press arrangerte temakveld knyttet opp til Gullbarbie-kampanjen med gode tilbakemeldinger. Trondheim og Molde Press arrangerte Gullbarbie-helg, som også var vellykket. Landsstyret ønsker å rose alle lokallagene som har arrangert lokale aktiviteter. Samarbeid Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere for å få gjennomslag for vår politikk. Press hatt et sterkt og stabilt samarbeid med Redd Barna i denne perioden. Det har vært god kontakt mellom de regionale Redd Barna-kontorene og lokallagene, noe vi ser som svært positivt. Dette er effektiv måte å påvirke Redd Barna i deres arbeid, i tillegg til at lokallag kan innhente ny kunnskap. Lokallagene har blant annet vært godt representert på Redd Barnas regionsmøter i Midt, Vest og Nord. I Tromsø har Redd Barna og Press samarbeidet om en åpen familiedag, og Trondheim Press har feiret barnekonvensjonens bursdag med Redd Barna i region Midt. Press var også godt representert på Redd Barnas asyl- og flykningsseminar. Selv om det ikke har blitt sendt ut faste oppdateringer til de regionale Redd Barna-kontorene føler Landsstyret at det har vært et nært og godt samarbeid mellom disse partene lokalt. Samarbeidet mellom Redd Barnas ungdomsorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, Nordic Cooperation, har blitt videreført til denne perioden. Dette ser Landsstyret som svært positivt at Press har vært en pågangsdriver for arbeidet med våre skandinaviske søsken. Medlemmer fra Rädda Barnens Ungdomsförbund har også blitt invitert til Press sommerleir. 6

7 Landsstyret ser det også som svært positivt at mange lokallag har samarbeidet med hverandre. I januar arrangerte lokallagene i region Midt en felles aksjonshelg i Molde. Her samlet de inn stemmer til Gullbarbie-kampanjen, laget filmpresentasjoner om temaet og hadde banner-drop. Fredrikstad og Moss Press har også samarbeidet rundt underskriftskampanjen for å få Barnehus til Østfold. Press har også deltatt i Ungdom mot Retusjert Reklame-nettverket, selv om det ikke har vært en kampanje hittil i år. Vi ser at organisasjonene i nettverket har støttet Press i Gullbarbiekampanjen, noe vi er veldig fornøyde med. Lokallagene har også vært flinke til å finne ulike samarbeidspartnere. I forbindelse med grunnlovsjubileet arrangerte Porsgrunn Press et seminar med tema frihet, i samarbeid med Amnesty International Grenland. Press var representert på Globaliseringskonferansen, en konferanse for politiske organisasjoner og ungdomspartier som arbeider for en bedre verden og mener at disse hensynene bør settes over økonomisk profitt. Her arrangerte Press to workshops, og det ble også arrangert felles overnatting i regi av ungdomsgruppen til Norges Sosiale Forum. Økonomi Press har for øyeblikket en stabil økonomi. Vi hadde et stort overskudd fra Dette er fordi vi fikk mer inntekter enn vi hadde budsjettert. Som en frivillig organisasjon er det helst ønskelig at vi skal gå i null hvert år, men etter flere år med overskudd har vi absolutt en større egenkapital enn ønskelig. Landsstyret syntes det er veldig bra at vi går i overskudd, men i kommende periode må man ha et stort fokus på å bruke mer penger på aktiviteter som gagner hele organisasjonen. Vi ser at en del av lokallagene enda sliter med å bruke opp alle midlene sine, og mener at man her bør kunne være mer kreative til å finne ut aktiviteter eller andre ting som midlene kan brukes til. Alle organene er flinke til å bruke penger på en sparsom måte. Likevel ser vi at det kan brukes mer midler til for eksempel kampanjemidler. Totalt sett er Landsstyret fornøyde med Press sin økonomi, per dags dato. Målet til Press er å ha en stabil økonomi, som vi kan se vi har nå og vi ønsker at det skal bli større fokus på å finne eksterne finansieringskilder. 7

Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016

Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016 Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016 Avlagt på Press sitt 19. ordinære Landsmøte 1 Innholdsliste Om virksomhetsplanen... 2 Press sin virksomhet 2015/2016... 2 Politiske

Detaljer

Virksomhetsplan for Press Perioden 2016/2017

Virksomhetsplan for Press Perioden 2016/2017 Virksomhetsplan for Press Perioden 2016/2017 Vedtatt på Press 20. ordinære Landsmøte Ellingsrudåsen skole 22.-24. april 2016 Side 1 av 10 Innhold Innhold... Feil! Bokmerke er ikke definert. Om virksomhetsplanen...

Detaljer

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17. 19. april 2015 1 Formålet med beretningen Målet med denne beretningen er å gi Landsmøtet 2015 en innsikt over hva Sentralstyret og sekretariatet

Detaljer

Virksomhetsplan for Press Perioden 2017/2018

Virksomhetsplan for Press Perioden 2017/2018 Virksomhetsplan for Press Perioden 2017/2018 Vedtatt på Press 21. ordinære Landsmøte Aktivitetshuset K1, 21.-23. april 2017 Side 1 av 9 Innhold Om virksomhetsplanen... 2 Press sin virksomhet 2017/2018...

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan

Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sak 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Rogaland, 2009/2010 HOVEDSATSNING FOR ELEVORGANISASJONEN I ROGALAND 2009/2010: En bedre kontakt med medlemsmassen, både med medlemskolene og enkelteleven. For å

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN

ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 1 ARBEIDS OG ORGANISASJONSPLAN 2016-2019 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Oppland SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet de neste 4 årene. Prioriteringene i arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Budsjett 2015 og 2016

Budsjett 2015 og 2016 2015 og 2016 Press 19. ordinære landsmøte Oslo 17 19. april 2015 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2015 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 1 2 3 Sak 7: Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2012-2015 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Formål Dette er en arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV for perioden 2012-2015. Denne planen skal beskrive

Detaljer

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid.

Elevorganisasjonen kan jobbe for å bedre elevers holdninger og disiplin til skole og skolearbeid. Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen 2008/2009 1 ELEVORGANISASJONENS 3-ÅRIGE HOVEDSATSNING: EN DEMOKRATISK ORGANISASJON. Et velfungerende demokrati i Elevorganisasjonen er avgjørende for at den politikken

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Årsberetning 2017 Bergen AUF

Årsberetning 2017 Bergen AUF Vedlegg 1 til AiBs årsmelding Årsberetning 2017 Bergen AUF Side 1 av 6 Innledning 2017 har vært et valgkampår noe som har betyd hardt arbeid og mye aktivitet for Bergen AUF. Årsmøtet i 2017 satte deg ambisiøse

Detaljer

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011

Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2010/2011 Elevorganisasjonen er en partipolitisk uavhengig organisasjon for elever og lærlinger i videregående opplæring og ungdomsskolen. Innholdsfortegnelse

Detaljer

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.»

«Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» Handlingsplan 2016 «Det er uendelig viktig å ha en linje mellom den psykisk syke og hvem de egentlig er. Alle fortjener å være seg selv.» (Vilde Adolfsen, skribent i Psykobloggen) Visjon Mental Helses

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn

Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn Sluttrapport Forebygging Prosjektnummer: 2012/FBM9270 Verger for enslige mindreårige asylsøkere Voksne for Barn 1 Forord Rapporten beskriver arbeidet med å rekruttere flere kompetente verger for enslige

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017

Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 Plandokument Akershus Unge Høyres Generalforsamling 2017 21.10.17 / Oslo 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Detaljer

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF

STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF STERKE, AKTIVE OG ENGASJERTE LOKALLAG VI ER AUF FORMÅL Lokallagene er byggesteinene i AUF. Det er i lokallagene medlemmene er, og det er der engasjementet gror og aktiviteten blomstrer. Sterke, aktive

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV. Valgprogram Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TA KAMPEN FOR ET VARMT STAVANGER VELKOMMEN TIL SV Valgprogram 2015-2019 Stavanger SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN Velkommen til Sosialistisk Venstreparti Som medlem i SV

Detaljer

Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging

Retningslinjer for fylkeslagsoppfølging Til Kopi til Fra Landsstyret Sentralstyret, Generalsekretæren, Desisjonskomiteen, Valgkomiteen og Styret i Operasjon Dagsverk Thomas H. Svendsen, Organisatorisk nestleder og Christian Fredrik Leknes- Killmork,

Detaljer

Sentralstyrets beretning for perioden 2015/2016 til Landsmøtet april. Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning for perioden 2015/2016 til Landsmøtet april. Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning Avgitt til Press 20. ordinære landsmøte 22.-24. april 2016 1 Formålet med beretningen Målet med denne beretningen er å gi Landsmøtet 2016 en oversikt over hva Sentralstyret og

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011

arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Hordaland 2010/2011 Innhold Arbeidsprogram...1 Innhold... 2 Elevdemokrati...3 Politikk og påvirkning... 3 Informasjon og kontakt... 4 Arrangementer... 4 Rettigheter...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Lobbykurs Sluttrapport

Lobbykurs Sluttrapport Lobbykurs Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Vi i Unge funksjonshemmede opplever at flere av våre medlemsorganisasjoner i stor grad nedprioriterer påvirkningsarbeid, fordi de ikke har nok

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2010/3/0062 Lokal aktivitet Norge rundt Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet Lokal aktivitet Norge rundt er gjennomført i henhold til søknaden

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Nord-Trøndelag 2008/2009 1 Innhold Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1-årig hovedsatsing 3 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Verving og oppretting av

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold Men søte, gamle deg, dette kommer du til å Ressurshefte NÅR for DU forstå lokallag BLIR i Press UNG Innhold 1. Introduksjon 2. Bakgrunn 3. Argumenter 4. Ungdomsmøte 5. Aksjonér mot lokalpolitikere 6. Andre

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

nr Norsk Rådmannsforum

nr Norsk Rådmannsforum nr Norsk Rådmannsforum STYRETS BERETNING 2014-2015 Styret anser at Norsk Rådmannsforum i viktige henseende har hatt en fortsatt positiv utvikling i perioden. Vi noterer et fortsatt høyt medlemsantall (ca

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015 LOKALLAGSHÅNDBOKA 2014/2015 INNHOLD 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 20 21 22 24 25 Kontaktinfo Veien til det perfekte lokallag Politiske hovedtema Barn på flukt Helse og utvikling Handel og fred Demokrati

Detaljer

Politikere på skolebenken. Sluttrapport

Politikere på skolebenken. Sluttrapport Politikere på skolebenken Sluttrapport Forord Dette er sluttrapporten for prosjektet «Politikere på skolebenken». Målet med prosjektet var å arrangere et seminar for å bevisstgjøre og skolere ungdomspartiene

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo.

Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. Oslo SV er fylkeslaget til Sosialistisk Venstreparti i Oslo. SV er et sosialistisk, feministisk, miljøpolitisk og antirasistisk parti som ønsker et samfunn hvor frihet og trygghet garanteres av et sterkt

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016

ENDRINGSFORSLAG ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSMØTET 2016 1 Bodø Endring 1-2 Skeiv Ungdom jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksualitet 2 Forberede nde komité, org.plat 3 Vetle Mikkelsen,

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport

Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport Hvilke rettigheter har vi? Sluttrapport 1 Forord I 2011 søkte Unge funksjonshemmede prosjektet Krev din rett hos Extrastiftelsen og fikk innvilget prosjektmidler. Prosjektet gikk ut på å skolere ansatte

Detaljer

Ungdommens fylkesting

Ungdommens fylkesting HEDMARK FYLKESKOMMUNE Ungdommens fylkesting Møte 13.02.2016 Ungdommens fylkesting Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Parkgata 64, Hamar Dato: 13.02.2016 kl. 10:00-17:00 Sak 1/16 Dette dokumentet er elektronisk

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument Ungdommens dokument 2017-2018 Dokumentet består av: handlingsplan for 2017 2018 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets

Detaljer

Sammen er vi sterke! Sluttrapport

Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammen er vi sterke! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet Bakgrunnen for prosjektet var at vi så at organisasjonslivet i Norge er lite. Hundrevis av organisasjoner kjemper sin kamp for sine

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite

Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite Sluttrapport Rehabilitering, prosjektnr. 2013/RBM9571 Lokale nettverksmøter om sorgstøtte Foreningen Vi som har et barn for lite 1 Forord Prosjektet «Lokale nettverksmøter om sorgstøtte» var et 2-årig

Detaljer

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden

Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden Strategiprogram Mental Helse Ungdom Landsmøteperioden 2017-2018 Innhold Forord 3 Organisasjonsutvikling 4 Økonomi 6 Brukermedvirkning 7 Organisasjonsutvikling 8 Forord Mental Helse Ungdom er en medlemsbasert

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

Norges Unge Katolikker. Versjon 0.3, Cornelia Sofie Dahl Sandbu

Norges Unge Katolikker. Versjon 0.3, Cornelia Sofie Dahl Sandbu Norges Unge Katolikker Versjon 0.3, 29.02.2016 Cornelia Sofie Dahl Sandbu 1 Innhold 1. Om boken... 3 2. Hva er AUV... 3 3. AUVs rammer... 4 4. AUV-møter... 4 5. Økonomi... 6 6. Landsstyret... 6 Grunner

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Tillitsvalgte vår 2017

Tillitsvalgte vår 2017 Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en god oversikt over vervene i Changemaker, og hva de innebærer. I tillegg skal heftet presentere nominasjonskomiteen

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV Arbeids- og organisasjonsplan for Akershus SV 2017-2021 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en langsiktig strategi som slår fast de overordna politiske og organisatoriske målene for fylkeslaget.

Detaljer