Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte april

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Landsstyrets beretning 2014/2015. Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17.-19. april"

Transkript

1 Landsstyrets beretning 2014/2015 Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte april 1

2 Formål med beretningen Denne beretningen vil gi Landsmøte 2015 en innsikt i organisasjonen aktivitet i perioden fra 1. juli 2014 til midten av mars Landsmøte 2014 vedtok virksomhetsplanen med en visjon om hvordan organisasjonen skulle arbeide videre. Vi vil legge virksomhetsplanen til grunn i denne beretningen, og sette fokus på landsstyrets oppgaver. Vi vil også legge til lokallagsaktiviteten i perioden. Landsstyrets sammensetning 2013/2014 Pr består landsstyret av følgende medlemmer: Leder: Andrea Sjøvoll Nestleder: Anne Helene Hauge Region nord: Erika Ovesen og Tobias Hauan Region midt: Margrete Bjørge Katanasho og Bendik Østvik Region øst: Linn Skyum og Leif-Erik Sørensen Region sør: Sara Gagné Knudsen og Karla Ausland-Bjerkely Region vest: Ole Mikal Kjepso og Markus Brudvik Politisk virksomhet Gjennom denne perioden har det vært gjennomført to nasjonale kampanjer, i tillegg til en pågående i skrivende stund. Våren 2014 gjennomførte Press kampanjen Jeg savner, som satt lys på et ukjent tema for mange, forsvunne enslige mindreårige asylsøkere. Kampanjen fikk god respons, spesielt rettet mot markeringene lokallagene arrangerte 10. april. Perioden etter nyttår startet den årlige Gullbarbie-kampanjen. Landsstyret er veldig fornøyd med antall stemmer, nominerte, og ikke minst en verdig vinner. Ved vinterseminaret februar ble den pågående kampanjen om ungdomsdiskriminering lansert. Landsstyret har fått inntrykk av at dette er en kampanje som engasjerer lokallagene i høy grad. Lokallagene arbeider jevnlig frem mot ungdomsmøtene som skal arrangeres 14. april. Landsstyret erkjenner at det var vanskelig å starte med det lokalpolitiske arbeidet etter sommeren En del lokallag slet med å finne en god lokalpolitisk sak de kunne kjempe for. Mange valgte også å arbeide med fairtrade, men grunnet en kort lokalpolitisk periode var det vanskelig å få gjennomslag. Bodø Press har arbeidet for bedre seksualundervisning. Porsgrunn, Tønsberg og Molde Press arbeidet for at kommunene deres skulle bli fairtrade-kommuner. Politiske utvalg Press har fire politiske utvalg; barn på flukt, helse og utvikling, demokrati og deltakelse og handel og fred. Målet for disse utvalgene er at de skal være en kompetansebank innenfor sine hovedtema. Til tross for dette har vi sett at kompetansen utenfor utvalgene dessverre har vært mindre. Alle Press politiske utvalg skal ha en landsstyrerepresentant. Det har vært noe krevende å sitte i utvalg når man bor utenfor det sentrale Østland. Landsstyret har hatt en generell kompetanseøkning på hovedtemaene, men erkjenner at vi ikke har høy kompetanse på alle temaene. Det er en kompetanseforskjell innad i Landsstyret, ettersom ikke alle sitter i utvalg. Landsstyret har utarbeidet klarere retningslinjer for de politiske utvalgene. Fremover ønsker LS at hvert utvalg skal avgi en beretning for deres arbeid ved Landsstyremøtene. Landsstyrerepresentanter er kunnskapsrike og har kompetanse på hovedtemaene, spesielt på kampanjetemaet. Videre ser Landsstyret det som ønskelig å ha tema-måneder under den lokalpolitiske perioden, hvor utvalgene kan komme med forslag til temaer lokallagene kan arbeide med. Oppfølging av lokallag på hovedtema Landsstyrets tar selvkritikk for å ikke ha fulgt opp lokallagene i stor nok grad. Vi ser at noen lokallag ikke har nok kunnskap på temaene de arbeider med. Landsstyret er alltid åpne og 2

3 tilgjengelige for at lokallagene skal kunne ta kontakt og ønsker alltid å bistå lokallagene i deres arbeid. Men vi stiller likevel spørsmål rundt vår evne til å skolere lokallagene i alle hovedtemaene, da vi ikke alltid føler at vi har god nok kunnskap på alle områder. For å hjelpe lokallagene best mulig har Landsstyret kommet med forslag til tema lokallagene kan arbeide med og etter beste evne bidratt med informasjon knyttet til temaene. Det har til en hver tid blitt tilstrebet å hjelpe lokallagene med å gjennomføre de aktivitetene de ønsker og det har blitt lagt ned mye arbeid for å bidra til at lokallagene har høy kunnskap om Når du blir ung -kampanjen. Landsmøte 2014 vedtok at Press skulle fokusere på ungdomsdiskriminering i den neste perioden. Dette gjorde at Landsmøte hadde allerede bestemt tema for vårkampanjen og at Landsstyret ikke måtte gjøre et slik vedtak. Under landsstyremøtet som ble avholdt desember var Landsstyret med på innspillsrunde til aktiviteter som kunne brukes under kampanjen. Landsstyret føler likevel ikke at de har blitt involvert i stor nok grad i utviklingen av denne kampanjen, men vi ser utfordringen rundt å skulle involvere Landsstyret i prosessen utenom landsstyremøtene. Landsstyret er veldig fornøyde med tema på vårkampanjen. Hittil har det blitt holdt foredrag for lokallagene om kampanjen, og de er i gang med planleggingen av ungdomsmøtet den 14. april. Det virker som om dette er et tema som engasjerer og motiverer medlemmene og dette ser vi som svært positivt. Vårt inntrykk er at en nasjonal markering eller liknende arrangement motiverer lokallagene. Når du blir ung har stort potensiale og hele landsstyret gleder seg til å ta ordentlig tak i kampanjen. Politiske hovedtema Barn på flukt Hovedtemaet for barn på flukt har hatt månedlige møter denne perioden. Fra november deltok utvalget på Globaliseringskonferansen. Utvalget sitter på svært mye kunnskap, og består blant annet av Cathrine Holst Salvesen, som er daglig leder i organisasjonen. 10. april arrangerer utvalget for barn på flukt et dagsseminar om aktiviteter på mottak. Ved hjelp av klarere retningslinjer fra Landsstyret har det blitt enklere for utvalget å vite hva et utvalg skal være. På vinterseminaret 2014 lanserte Press kampanjen jeg savner, som omhandlet barn som forsvinner fra mottak, uten at dette blir gjort noe med. Landsstyret har følelsen av at dette ble oppfattet som en engasjerende og spennende kampanje hos lokallagene. De fleste lokallagene gjennomførte markeringene 10. april, som fikk satt tema på dagsorden. Demokrati & deltakelse Utvalget for demokrati og deltakelse har i denne perioden hatt tre gode møter. Utvalget har skrevet infoskriv om barnekonvensjonen og tilleggsprotokollen, som ble sendt ut til alle medlemmene før jul. Det har blitt skrevet leserinnlegg i utvalget, uten at dette har kommet på trykk. Utvalget har jobbet med foredrag, og ønsker å utarbeide et foredrag om barnekonvensjonen og ungdomsdeltakelse. Demokrati og deltakelse har i tillegg til dette jobbet mye med endringsforslag til grunndokumentene og sommerleir. Utvalget er veldig fornøyde med at årets vår-kampanje ligger under hovedtemaet for demokrati og deltakelse. Når du blir ung er et nytt tema for Press. I Landsstyrets øyne er dette svært interessant og viktig. Landsstyret har en god følelse for vårkampanjen og det virker som om de deler denne med lokallagene. 3

4 Helse & utvikling Utvalget for helse og utvikling kom noe sent i gang denne perioden, grunnet få utvalgsmedlemmer, men har fått supplert inn nye medlemmer. Utvalget har også hatt tre møter i løpet av perioden og nå er de i gang med et infoskriv om barnevern. Utvalget har en representant fra Landsforeningen for barnevernsbarn, noe både landsstyret og utvalget syntes er positivt. Utvalget har snakket om å arrangere en temakveld om temaet barnevern for Sentralstyret, for å øke kompetanse på temaet. Utvalget har også jobbet med Landsmøtet. Gullbarbie-kampanjen går under dette hovedtemaet. Slik Landsstyret ser det har denne kampanjen blitt meget godt gjennomført. Gullbarbie er en av kjennetegnene til Press utad og det er positivt å se at kampanjen bare blir større og større. Handel & fred Hovedtemaet for handel og fred kom sent i gang med deres arbeid denne perioden. Opprinnelig besto utvalget kun av to medlemmer, men man fikk supplert inn to nye utvalgsmedlemmer. Arbeidet i utvalget har vært preget av diskusjoner og drøfting rundt temaer som er mer barnerettslige enn humanitære. Utvalget har oppdatert handel og fred-foredraget til et bolkeforedrag, der det er mulig å ta ut enkelttemaer, dersom dette er ønskelig. Utvalget har skrevet et infoskriv, som dessverre ble borte, men skal forsøke å skrive et nytt infoskriv. Politisk påvirkningsarbeid Som allerede nevnt over har Press hatt tre nasjonale kampanjer i løpet av denne perioden. Høsten 2014 ble brukt til lokalpolitisk påvirkning. Dessverre har Landsstyret opplevd lobbyarbeidet lokalt i Press som dårlig. Det er vanskelig å se grunnen til dette, ettersom Landsstyret har deltatt på lokallagenes aktiviteter. Landsstyret tar selvkritikk for å ikke ha videreformidlet informasjon om relevante, politiske arrangementer for lokallag i stor nok grad. Enkelte regioner har hatt fokus på organisatorisk styrking av lokallagene, heller enn politisk påvirkningsarbeid. Dette kan skyldes at noen lokallag har slitt med den organisatoriske struktureringen. Landsstyret har da sett det som nødvendig å styrke denne siden først, slik at man kan komme tilbake til det politiske arbeidet med en styrket organisasjon. En del lokallag har opplevd utfordringer rundt å knytte temaer de vil arbeide med opp mot konkrete politiske krav. Landsstyrets inntrykk er at de fleste slike utfordringer har blitt løst, og at man har funnet politiske krav å arbeide opp mot, men at disse ofte er for tidsmessig krevende. Det har vært vanskelig å komme på ideer til politisk arbeid, noe Landsstyret tar selvkritikk for. Til tross for dette har lokallagene vært flinke til å arrangere temakvelder og aksjoner knyttet til det de har arbeidet med. Landsstyret har ikke drevet med lobbyarbeid opp mot fylkesstyrer i regionene, men håper dette blir enklere og vill falle seg mer naturlig når valgkampen er i gang. Landsstyret opplevde spesielt Gullbarbie-kampanjen som svært positiv og føler at kampanjen har blitt godt gjennomført i lokallagene. Organisatorisk virksomhet Medlemmer og lokallag Medlemmer er Press viktigste ressurs og en medlemsøkning er derfor et viktig mål for Landsstyret. Dette er med å på utvikle organisasjonen og kan gi oss større slagkraft i politiske spørsmål. Press hadde per 31. desember 1068 medlemmer. Dette er lavere en målet som ble satt på Landsmøte 2014 på 1250 betalende medlemmer i utgangen av

5 Vervedagene er gjennomført i de fleste regionene. Landsstyret har deltatt på en rekke aktiviteter i sine regioner, men oftest i deres respektive hjembyer. Lokallagene har blitt godt fulgt opp, men landsstyret ser utfordringer knyttet til å besøke alle lokallagene 4 ganger i perioden, spesielt i region Øst. Det har blitt skrevet velkomstbrev til alle nye medlemmer. I løpet av denne perioden har det blitt startet opp fem nye lokallag i Nesodden, Tønsberg, Harstad, Tromsø og Hallingdal. Det har blitt lagt ned to lokallag; GLT (Gjøvik, Land og Toten) og Haugalandet Press. Lokallagshåndboka er et viktig verktøy for lokallagene. Landsstyrets inntrykk er at Lokallagshåndboka ikke har blitt brukt i stor nok grad. Landsstyret innser at vi kunne ha oppfordret lokallagene til å bruke Lokallagshåndboka enda mer. Videre har Landsstyret opplevd regionsmøtene på nasjonale arrangementer som veldig nyttige og hjelpende. Vi ønsker også å satse på flere møter utenfor de nasjonale arrangementene, da vi ser at dette kan bidrar til å øke engasjementet i lokallagene. Profilering og informasjon Landsstyrets inntrykk er at Press har blitt flinkere på å profilere seg og at organisasjonen har hatt en enda tydeligere profil denne perioden. Landsstyret ser også at organisasjonen som helhet har fått større respons i media. LS føler at Gullbarbie-kampanjen setter Press i et godt søkelys, og at dette oppfattes som viktig pris. I løpet av denne perioden har Landsstyret skrevet leserinnlegg, men ingen av disse har kommet på trykk. Press har blitt mye flinkere til å profilere seg via sosiale medier, noe vi mener sentralleddet fortjener ros for. Ved å lage forsidebilder for organisasjonens medlemmer på Facebook, samt andre aktører får man spredd Press budskap på flere arenaer. Vi ønsker også å rose sentralstyret for å bruke profilerte personer som Gullbarbie-ambassadører. En rekke lokallag har også profilert seg tydelig i sine lokalmiljø, og er aktive på sosiale medier. Dette ser vi som meget gunstig måte å spre informasjon om Press og vår politikk på. Noen lokallag har også blogger, som blant annet Molde Press. Dette har Landsstyret en god holdning til. Informasjonsflyten mellom lokallagene og Landsstyret har etter vårt inntrykk vært bra, men vi føler at kommunikasjonen mellom lokallagene og sentralleddet kunne vært bedre. Landsstyrets inntrykk er at det har blitt større avstand mellom lokallagene og sentralleddet. Dette er veldig uheldig, da det ikke burde være vanskelig å ta kontakt med sentralleddet. Vi oppfordrer sentralleddet og lokallagene til å ta kontakt med hverandre, også via Landsstyret. Arrangementer og skolering Press har i løpet av perioden arrangert sommerleir, regionale seminarer, vinterseminar og, for første gang, foredragsseminar. Sommerleir ble avholdt på Strandheim leirsted 29.juni til 4. juli. I all hovedsak er vi svært fornøyde med gjennomføringen av dette arrangementet. Strandheim er et fint lokale, og vi ser det som svært positivt at organisasjonen nå forhandler frem en treårskontrakt med leirstedet. Landsstyret er fornøyde med ordningen med ett hovedtema per sommerleir-dag og føler at dette ga deltakerne et bredt innblikk i Press politikk, men at man samtidig fikk gått i dybden på enkelttemaer. Vinterseminaret til Press ble arrangert februar på Vindern Skole. Landsstyret hadde en oppfatning av at mye av forarbeidet var gjort i god tid før seminaret. Likevel opplevde Landsstyret at det var en kommunikasjonssvikt internt i Sentralstyret og i dialog med Landsstyret. Likevel mener Landsstyret at seminaret ble godt gjennomført. I ettertid er det vanskelig å si hva som kunne hindret kommunikasjonssvikten. Inntrykket til Landsstyret er at deltakerne på 5

6 vinterseminaret forlot arrangementet med ny kunnskap om Press og vår politikk, en god innføring i vårkampanjen og nye venner i Press. Denne perioden har også Press arrangert sitt aller første foredragsseminar. Dette seminaret ble avholdt på Haraldsheim Vandrerhjem februar. Målet for seminaret var at deltakerne skulle få en enda bedre innføring i vårkampanjen, bli tryggere på å holde foredrag og lære seg å holde kampanjeforedraget. Landsstyrets inntrykk av foredragsseminaret er veldig positivt. På seminaret fikk alle sjansen til å bli enda bedre kjent med hverandre, og vi føler det var et godt antall deltagere. Programmet var veldig godt og variert og besto av foredrag, åpne diskusjoner og innføring i vårkampanjen. Alt i alt, ønsker landsstyret å rose sentralleddet for et veldig vellykket og godt gjennomført seminar. Regionale seminarer ble gjennomført i fire regioner på følgende datoer: Region Nord: november Region Midt: november Region Vest: november Region Øst: november Region Sør: november (avlyst- deltok på region Vest sitt seminar) Region Sør deltok på region Vest sitt seminar. Regionalt seminar i region Sør var godt planlagt, men region har en veldig liten aktiv medlemsmasse. Det ble sendt ut mail, tekstmeldinger og alle direktemedlemmene ble kontaktet via telefon. Lokallaget Tønsberg Press ble startet opp dagen før seminaret, og da var beslutningen om å delta på region Vest sitt seminar allerede tatt. Regionale seminar i de andre regionene ble godt gjennomført, og Landsstyret er fornøyd med egen innsats. I tiden før seminaret var det godt samarbeid og kommunikasjon mellom lokallagene og Landsstyret. Sentralstyret var også involvert i planleggingen av seminarene, Landsstyret er takknemlig for deres hjelpende hånd. Deltakere ble bedre kjent med både regionen sin og Press som organisasjon. Landsstyret har deltatt og vært synlig på alle nasjonale arrangementer hittil i perioden. Flere lokallag har i løpet av perioden arrangert temakvelder med høy kvalitet. Porsgrunn Press arrangerte temakveld knyttet opp til Gullbarbie-kampanjen med gode tilbakemeldinger. Trondheim og Molde Press arrangerte Gullbarbie-helg, som også var vellykket. Landsstyret ønsker å rose alle lokallagene som har arrangert lokale aktiviteter. Samarbeid Det er viktig å ha gode samarbeidspartnere for å få gjennomslag for vår politikk. Press hatt et sterkt og stabilt samarbeid med Redd Barna i denne perioden. Det har vært god kontakt mellom de regionale Redd Barna-kontorene og lokallagene, noe vi ser som svært positivt. Dette er effektiv måte å påvirke Redd Barna i deres arbeid, i tillegg til at lokallag kan innhente ny kunnskap. Lokallagene har blant annet vært godt representert på Redd Barnas regionsmøter i Midt, Vest og Nord. I Tromsø har Redd Barna og Press samarbeidet om en åpen familiedag, og Trondheim Press har feiret barnekonvensjonens bursdag med Redd Barna i region Midt. Press var også godt representert på Redd Barnas asyl- og flykningsseminar. Selv om det ikke har blitt sendt ut faste oppdateringer til de regionale Redd Barna-kontorene føler Landsstyret at det har vært et nært og godt samarbeid mellom disse partene lokalt. Samarbeidet mellom Redd Barnas ungdomsorganisasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland, Nordic Cooperation, har blitt videreført til denne perioden. Dette ser Landsstyret som svært positivt at Press har vært en pågangsdriver for arbeidet med våre skandinaviske søsken. Medlemmer fra Rädda Barnens Ungdomsförbund har også blitt invitert til Press sommerleir. 6

7 Landsstyret ser det også som svært positivt at mange lokallag har samarbeidet med hverandre. I januar arrangerte lokallagene i region Midt en felles aksjonshelg i Molde. Her samlet de inn stemmer til Gullbarbie-kampanjen, laget filmpresentasjoner om temaet og hadde banner-drop. Fredrikstad og Moss Press har også samarbeidet rundt underskriftskampanjen for å få Barnehus til Østfold. Press har også deltatt i Ungdom mot Retusjert Reklame-nettverket, selv om det ikke har vært en kampanje hittil i år. Vi ser at organisasjonene i nettverket har støttet Press i Gullbarbiekampanjen, noe vi er veldig fornøyde med. Lokallagene har også vært flinke til å finne ulike samarbeidspartnere. I forbindelse med grunnlovsjubileet arrangerte Porsgrunn Press et seminar med tema frihet, i samarbeid med Amnesty International Grenland. Press var representert på Globaliseringskonferansen, en konferanse for politiske organisasjoner og ungdomspartier som arbeider for en bedre verden og mener at disse hensynene bør settes over økonomisk profitt. Her arrangerte Press to workshops, og det ble også arrangert felles overnatting i regi av ungdomsgruppen til Norges Sosiale Forum. Økonomi Press har for øyeblikket en stabil økonomi. Vi hadde et stort overskudd fra Dette er fordi vi fikk mer inntekter enn vi hadde budsjettert. Som en frivillig organisasjon er det helst ønskelig at vi skal gå i null hvert år, men etter flere år med overskudd har vi absolutt en større egenkapital enn ønskelig. Landsstyret syntes det er veldig bra at vi går i overskudd, men i kommende periode må man ha et stort fokus på å bruke mer penger på aktiviteter som gagner hele organisasjonen. Vi ser at en del av lokallagene enda sliter med å bruke opp alle midlene sine, og mener at man her bør kunne være mer kreative til å finne ut aktiviteter eller andre ting som midlene kan brukes til. Alle organene er flinke til å bruke penger på en sparsom måte. Likevel ser vi at det kan brukes mer midler til for eksempel kampanjemidler. Totalt sett er Landsstyret fornøyde med Press sin økonomi, per dags dato. Målet til Press er å ha en stabil økonomi, som vi kan se vi har nå og vi ønsker at det skal bli større fokus på å finne eksterne finansieringskilder. 7

Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016

Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016 Landsstyrets innstilling til Virksomhetsplan for Press Perioden 2015/2016 Avlagt på Press sitt 19. ordinære Landsmøte 1 Innholdsliste Om virksomhetsplanen... 2 Press sin virksomhet 2015/2016... 2 Politiske

Detaljer

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning

Sentralstyrets beretning for perioden 2014/2015 til Landsmøtet 17.-19. april 2015. Sentralstyrets beretning Sentralstyrets beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 17. 19. april 2015 1 Formålet med beretningen Målet med denne beretningen er å gi Landsmøtet 2015 en innsikt over hva Sentralstyret og sekretariatet

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet

Hovedmål for arbeidsprogrammet Arbeidsprogram 2014/2015 Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør:

Hovedmål for arbeidsprogrammet 1 ELEVER OG ELEVRÅD. Elevorganisasjonen i Akershus skal: Elevorganisasjonen i Akershus bør: Hovedmål for arbeidsprogrammet Ved å gjennomføre arbeidsprogrammet skal Elevorganisasjonen i Akershus bidra til at elevrådene på alle medlemsskolene er velfungerende og engasjerte i sine egne og medelevers

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG

SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG SAK 9 ARBEIDSPLAN INTERNASJONALT UTVALG Bakgrunn Arbeidsplanen er landsmøtets «bestilling» til internasjonalt utvalg (IU) og vil utgjøre grunden og legge føringene for utvalget arbeid frem til landsmøtet

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2015/2016 Vedtatt 17.04.2016 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2016/2017 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram beskriver hvilke politiske saker og organisatorisk satsninger

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2013/2014 Vedtatt av årsmøtet 11.-12. april 2013 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant elevene på sine medlemsskoler for å skape et

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016

ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 ARBEIDSPROGRAM 2015/2016 for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig interesseorganisasjon for

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!!

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015. Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 !!! !!! Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Oslo 2014/2015 Vedtatt av årsmøtet, 7.-8. april 2014 Hovedmål Elevorganisasjonen i Oslo skal skape engasjement blant sine medlemmer for å skape et godt samarbeid

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Hordaland perioden 2015-2016 1 1.0 Elevdemokrati 1.1 jobbe for å sikre bedre vilkår for elevrådene på medlemsskolene. 1.2 ta opp viktige politiske saker på alle

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016

ARBEIDSPROGRAM FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 Arbeidsprogrammets formål 3 1 Kontakt med skoler 3 2 Lærlinger 4 3 Ungdomsskoler 4 4 Politikk 4 5 Møter 5 6 Web 5 7 Informasjonsarbeid og profilering

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015

L O K A L L A G S H Å N D B O K A 2014/2015 LOKALLAGSHÅNDBOKA 2014/2015 INNHOLD 04 05 06 07 09 11 13 15 16 17 20 21 22 24 25 Kontaktinfo Veien til det perfekte lokallag Politiske hovedtema Barn på flukt Helse og utvikling Handel og fred Demokrati

Detaljer

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold

Men søte, gamle deg, dette kommer du til å. DU forstå. Innhold Men søte, gamle deg, dette kommer du til å Ressurshefte NÅR for DU forstå lokallag BLIR i Press UNG Innhold 1. Introduksjon 2. Bakgrunn 3. Argumenter 4. Ungdomsmøte 5. Aksjonér mot lokalpolitikere 6. Andre

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9

Arbeidsprogram. Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Østfold Vedtatt på Årsmøte 17-18 April 20o9 Fylkesstyret skal jobbe med å gjøre organisasjonen kjent blant elevene, få flere elever engasjert i organisasjonen og informere

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015.

Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015. Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. Arbeidsplan for Ungdom mot EU 2015 Vedtatt av Ungdom mot EUs landsmøte 18. januar 2015. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Innholdsfortegnelse Innledning...3 1 Organisatoriske arbeidsområder...3

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen

Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen EF Fylkesstyrets beretning Saksbehandler: Fylkesleder Charlotte Pollen Fylkesstyret i Elevorganisasjonen i Østfold ble valgt på årsmøtet 11-12 april, og det ble valgt inn 12 personer til fylkesstyret.

Detaljer

Handlingsplan 2015 2016

Handlingsplan 2015 2016 Handlingsplan 2015 2016 Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom går nå inn i sitt fjerde år. Vi har lagt tre stolte år bak oss, med stor medlemsvekst og et høyt aktivitetsnivå. Den første landsmøteperioden

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016

1. Lokal aktivitet. Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2015/2016 Humanistisk Ungdoms

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6

ARBEIDSPROGRAM. Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 ARBEIDSPROGRAM Vedtatt på Elevorganisasjonen i Opplands 16. ordinære årsmøte 10.-12. april 2015. Side 1 av 6 Dette er sakene Elevorganisasjonen i Oppland skal jobbe med i perioden 2015/2016. Sakene står

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer

ÅRSMØTE. Velkommen til årsmøte i. Elevorganisasjonen i Akershus. Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer ÅRSMØTE elkommen til årsmøte i Elevorganisasjonen i Akershus Møtedato: 17. - 19. april Møtetid: 17.00 Møtested: Mer informasjon kommer 1. innkalling til årsmøte 2014/2015 Til: Medlemsskolene i Elevorganisasjonen

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015

ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Elevorganisasjonen i Nordlands ARBEIDSPROGRAM 2014/2015 Formål med arbeidsprogrammet Dette arbeidsprogrammet skal reflektere elevene i Nordlands organisatoriske samt politiske prinsipper og prioriterte

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2014-2015 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat:

2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å bedømme organisasjonens stilling og resultat: Årsberetning SAIH- 1 Virksomhetens art og tilholdssted 1.1 Art og tilholdssted: Solidaritets- og bistandsorganisasjon. Sentralkontor i Oslo, Storgata 11, 0155 Oslo. 1.2 Ideelle organisasjoner som driver

Detaljer

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013

Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 Arbeidsprogram for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal 2012-2013 1.0 Elevråd og medlemsskoler 1.1 Jobbe for at det blir gitt ut mer informasjon om tekniske og allmenne fag, samt jobbe for å sette flere

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Strategisk internasjonalt arbeid

Strategisk internasjonalt arbeid Strategisk internasjonalt arbeid 2014-2019 1 S i d e Internasjonalt elevengasjement Samarbeid og erfaringsutveksling er to esensielle deler av det internasjonale arbeidet vi gjør i Elevorganisasjonen.

Detaljer

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)

Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org. Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane Område Sør Servicekomité (OSSK) P. boks 58, 4661 Kristiansand S ossk@naossk.org Referat fra møte 20.08.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) Tilstede Trond N: Eddie:

Detaljer

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014

Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Arbeidsprogram Elevorganisasjonen i Sør-Trøndelag Perioden 2013/2014 Innholdsfortegnelse Innledning 1.0 Elevråd og Medlemsskoler 2.0 Ungdomsskoler 3.0 Lærlinger 4.0 Politikk, Representasjon og Profilering

Detaljer

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7

For mangfold mot diskriminering NY Organisatorisk plattform LM15 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016. Side 1 av 7 FORSLAG TIL ORGANISATORISK PLATTFORM 2015-2016 Side 1 av 7 Innholdsfortegnelse Demokratiske strukturer 3 Lokallaget 3 Årsmøte i Lokallaget 3 Landsstyret 4 Sentralstyret 4 Landsmøtet 4 Arbeidsutvalg 5 Utvalg

Detaljer

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere.

Minior: 9 ledere + leirprest Ole Martin Andreassen. 31 deltakere. Metodistkirkens Barne- og Ungdomsforbund Referat LS 5 22. 24.august, Oslo Tilstede: Audun Westad, Maia Blomhoff Holm, Stephanie Buadu (lørdag), Bjørn Martin Broback (lørdag), Hege Bergjord, Magnus Løvland,

Detaljer

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom

Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Mandater utvalg i Skeiv Ungdom Vedtatt på Skeiv Ungdoms landsstyremøte 19. 21. september 2014 Innhold 1. Livssynsutvalget... 1 2. Kjønnspolitisk utvalg... 1 3. Internasjonalt utvalg... 2 4. UngBDSM-utvalget...

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja

Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Arbeidsplan for Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja Forslag til arbeidsplan fra landstyret og arbeidsplankomiteen. Arbeidsplankomiteen har bestått av Ragnhild Gjærum (styremedlem), Peder

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport

RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon. Årsrapport RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Årsrapport 2006 Innhold: Forord... s. 3 Kort om RIO... s. 4 Landsstyret... s. 5 Administrasjonen. s. 5 Medlemmer og avdelinger... s. 5 Viktige aktiviteter i 2006,

Detaljer

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING

STRATEGIPLAN. NJFFs JENTESATSING STRATEGIPLAN NJFFs JENTESATSING Strategiplan NJFFs JENTESATSING Utgitt av Norges Jeger- og Fiskeforbund 2013. Grafisk produksjon: Erik Tanche Nilssen AS Strategiplan NJFFS Jentesatsing 5 1. Innledning...

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord!

Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Aktiv ungdom for en ren fjord! Søknad Søknadsnr. 2015-0102 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Prosjektnavn Aktiv ungdom for en ren fjord! Kort beskrivelse 30. juli - 4. august skal Natur

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag

Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Referat fra Temakveld om lobbyvirksomhet 27.1.2011 Innleder: Håvard B. øvregård, leiar for Noregs Mållag Definisjon lobbyvirksomhet Personers forsøk på å påvirke politikere/makthavere/beslutningstakere

Detaljer

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR)

Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Østfold Barne og Ungdomsråd (ØBUR) Årsmelding 2010 INNLEDNING Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Østfold.

Detaljer

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon

ORIENTERING OM FOND. Frifond organisasjon ORIENTERING OM FOND NSOs arbeidsutvalg har mottatt en henvendelse fra et medlemslag om hvordan AU vektlegger retningslinjer for søknad om midler fra fond, og hvordan man prioriterer søknader. Det kommer

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN

Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Rødts 3. Landsmøte 27. - 30. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Handlingsplan

Detaljer

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN

ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN - Tønsberg og omegn 1 ÅRSMELDING 2013, FIVH TØNSBERG OG OMEGN STYRETS SAMMENSETNING Styret har bestått av: styreleder Kristin M. Ringstad, nestleder Kenneth M Lydersen og økonomiansvarlig Hege Tanding

Detaljer

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011

Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Årsberetning for Norske Amatørgeologers Sammenslutning 2011 Styret sammensetning under 2011: Leder: Jan Stenløkk (Stavanger) Kyrkjeveien 10, 4070 Randaberg, tlf.: 5141 0826, Mail: jansten123@online.no

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015

Lærerprofesjonens etiske plattform. Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Profesjonsetikk, strategiplan for landsmøteperioden 2013-2015 Fortsatt like aktuell. s2 Prosess Vedtak LM 2013 Sentralstyret legger fram en strategiplan for landsmøteperioden 2013 2015 som behandles i

Detaljer

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014.

Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan 2014 Saksdokument: Forslag til årsplan 2014 Forslag til vedtak: t vedtar årsplan for Norske kirkeakademier for 2014. NKA 6/14 Årsplan for Norske kirkeakademier (NKA) 2014 Årsplanen peker

Detaljer

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 8. Forslag til organisasjonsmodell for LHL. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 8 Forslag til organisasjonsmodell for LHL LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Forslag til organisasjonsmodell for LHL Bakgrunn og forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014

ÅRSBERETNING. Grünerløkka SV 2014 ÅRSBERETNING Grünerløkka SV 2014 Styret Ingrid Hødnebø (leder, AU), Arild Sverstad Haug (1. nestleder, AU), Malin Jacob (2. nestleder, AU), Carl Morten Amundsen (styremedlem, AU), Ane Marthe Solheim Skar

Detaljer

Vedtekter for Press Perioden 2014/2015

Vedtekter for Press Perioden 2014/2015 Vedtekter 5 for Press Perioden 2014/2015 Vedtatt på Press 18. ordinære landsmøte Haraldsheim vandrerhjem 24.-27. april 2014 10 Følgende dokumenter legges til grunn for organisasjonens virksomhet: Vedtekter:

Detaljer

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil

Sak 5/2015 Forslag til endring av profil Generalforsamling RE:ACT 2015 Haraldsheim vandrerhjem, Oslo 13.-15.februar 2015 1 Sak 1/2015 Godkjenning av innkalling etc. Tid: 5. min Godkjenne innkalling, saksliste, delegater og forretningsorden. Innkalling,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell

Innkalling til Generalforsamling i. Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 29.01.06 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Konstituering og navneopprop 2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016

Arbeidsprogram for Norsk medisinstudentforening Utland 2015/2016 Arbeidsprogram for 2015/2016 Norsk medisinstudentforening er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som er delt fagforening og interesseorganisasjon. Nmf Utlands overordnede mål er å arbeide for alle

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009

NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 NORSK KULTURSKOLERÅD PERSONALPLAN 2008-2009 INNHOLD 1. Generell del 1.1. Hensikten med en personalplan 1.2. En kort beskrivelse av organisasjonen Norsk kulturskoleråd 1.3. Mål og satsingsområder 1.4. Økonomiske

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Opplæring og skolering

Opplæring og skolering Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Strategisk handlingsplan

Strategisk handlingsplan Strategisk handlingsplan 2009 2011 Perioden 2009 2011 Strategisk handlingsplan LEVE er en livssynsnøytral, frivillig organisasjon, og har siden stiftelsen i 1999 arbeidet for å sikre etterlatte ved selvmord

Detaljer

- den liberale tankesmien

- den liberale tankesmien - den liberale tankesmien Civita er en liberal tankesmie som har til formål å fremme de verdiene som ligger til grunn for en fri økonomi, et sterkt sivilsamfunn og styrket personlig ansvar. Borgerlig side

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 HEDMARK ÅRSMØTEPROTOKOLL 2013 Årsmøte ble avholdt 03.02.2013 Trysil Hotell Norlandia Møtet ble satt kl. 10.40 og hevet kl.11.50 SAK 1 / 13 KONSTITUERING AV MØTET Leder Anne Birgitte Løvlien åpnet møtet

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER

FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER FOSTERHJEM TIL ENSLIGE MINDRE ÅRIGE FLYK TNINGER Illustrasjonsfoto: Tine Poppe Det har vært en stor økning i antallet barn under 15 år som kommer alene til Norge for å søke asyl. Mer enn 9 av 10 av disse

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 16-02- 2015. Referat. Styremøte 16.02.2015 BI Bergen Referat Styremøte 16.02.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: Klasserom 1 16.15 Ikke til stedet: SA og NA Sak 42-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning Godkjent

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014

HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 HANDLINGSPLAN FOR ØKONOMISKE AVGJØRELSER FOR AKTIVE STUDENTERS FORENING 2014 For å lede økonomien tilbake til et forsvarlig punkt for drift, ser Aktive Studenters Forening seg nødt til å legge strengere

Detaljer

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet

Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Alkoholforebygging i arbeidslivet AV-OG-TIL 2015 Rapport Helsedirektoratet Innhold Sammendrag... 2 Innledning... 2 Måloppnåelse... 3 Mål 1:... 3 Mål 2:... 3 Mål 3:... 3 Målgruppe... 4 Kunnskapsinnhenting...

Detaljer

270 deltagere på i Tromsø!

270 deltagere på i Tromsø! NYHETSBREV Nr. 4, 2015 270 deltagere på i Tromsø! Engasjerte og konsentrerte deltakere på det lille møterommet «Skarven» på The Edge. Foto: Jens-Chr. Strandos 5. og 6. november møttes norske, svenske og

Detaljer