Årsmelding

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2003 2003"

Transkript

1 Årsmelding FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS Paintballanlegget SSiN har bygget er popul¾rt.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse FORORD 3 STYRETS BERETNING 4 Høgskoler tilsluttet samskipnaden/ antall studenter 4 Miljøet 4 Styrets sammensetning 4 Styrets medlemmer 4 ADMINISTRASJONEN 4 ANSATTE 4 Besatte stillinger ved årsskiftet 5 Tariffavtale 6 Arbeidsmiljøet 6 Sykefravær 6 Internkontroll og kvalitetssikring 6 Likestilling 6 BOLIGDRIFT 6 Utleiepriser 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 7 Sommerdrift og vandrerhjem 7 Formidling av private boliger 7 STORHUSHOLDNING 8 Góbiten Café 8 Friminuttet kiosk & kaffebar 8 Delikatessen Narvik AS 8 BARNEHAGEDRIFT 8 Soria Moria Barnehage 8 HELSE OG IDRETT 9 Idrettssenteret 9 Fastlegeordning og helsekasse 9 Rådgivningstjeneste 9 Juridisk rådgivning 9 BOKHANDEL 9 ANDRE VELFERDSTILTAK 9 Velferdshytte 9 Forsikring av studentene 10 Fritidsvelferd 10 Andre tilbud 10 ANNEN VIRKSOMHET 10 Informasjonsarbeid/rekruttering 10 Narvik Vandrerhjem 10 Nordkalotten Mottak 10 ProRespons AS 10 HISTORIKK 11 ØKONOMI 12 Regnskapet, kommentarer 12 Balansen, kommentarer 12 Revisjon 12 Nøkkeltall 13 Nøkkeltall konsern 13 Regnskapet 14 Balansen 15 Noter til regnskapet 16 Kontantstrømanalyse 17 DELIKATESSEN NARVIK AS 18 Styrets beretning 19 Regnskapet 20 Balansen 21 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning 23 PRORESPONS AS 24 Styrets beretning 25 Regnskapet 26 Balansen 27 Noter til regnskapet 28 Revisjonsberetning 29 FAGBOKHANDELEN AS 30 Virksomheten 31 KONSERNREGNSKAP 32 KONSERNBALANSE 33 REVISJONSBERETNING 34 Å R S M E L D I N G

3 FORORD AV ADM DIR LARS SKJØNNÅS 2003: 2003: I forkant I forkant av av utviklingen utviklingen Studentsamskipnaden i Narvik - SSiN - legger herved frem årsberetning og regnskap for sin virksomhet i 2003, inklusiv datterselskapene Delikatessen Narvik AS, ProRespons AS og Fagbokhandelen AS. Studentsamskipnaden i Narvik har i hele sin virketid vært meget resultatorientert. Da resultater i form av gode velferds- og fritidstilbud for sine studenter. Vi har over år bygd opp tilbud til våre studenter som er fullt på høyde med, eller bedre enn, det man finner ved andre studiesteder har vært et godt år for Studentsamskipnaden i Narvik. Jeg vil benytte anledningen til å takke de ansatte for innsatsen i året som har gått. Narvik 2. juni 2004 Vi fortsetter i samme ånd, små studiesteder som Narvik må alltid være i forkant av utviklingen. Vi utvider nå vårt Idrettsenter ved Høgskolen i Narvik, bl.a. med klatrehall og squashbane. Og vi åpnet et innendørs paintballanlegg i januar Resultatet for 2003 i Studentsamskipnaden i Narvik ble et overskudd på kr ,-. Som konsern ble resultatet et overskudd på kr ,- Administrerende direktør Lars Skjønnås SSiN Lars Skjønnås administrerende direktør S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 3 I N A R V I K

4 STYRETS BERETNING Styrets Styrets beretning beretning I gjennomsnitt var det studenter tilsluttet SSiN i Studentsamskipnaden i Narvik ble tillatt opprettet 1/1-88 og kan således nå avlegge sitt 16. årsregnskap. Årsmeldingen sendes til Utdannings- og Forskningsdepartementet, Riksrevisjonen, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Folkeuniversitetet i Narvik, Narvik kommune, Nordland Fylke, Studentparlamentet i Narvik, Stiftelsen Narvik Studentersamfunn, landets samskipnader og andre samarbeidspartnere. Styret har i 2003 behandlet 69 saker i totalt 9 styremøter. Det er utbetalt kr ,- i styrehonorarer. HØGSKOLER TILSLUTTET SAMSKIPNADEN ANTALL STUDENTER For tiden er studenter ved Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Folkeuniversitetet i Narvik tilsluttet Samskipnaden. Våren 2003 hadde vi studenter, høsten 2003 hadde Studentsamskipnaden i Narvik studenter tilsluttet organisasjonen. Gjennomsnittlig antall studenter i 2003 er Antall studenter STYRETS MEDLEMMER, ved utgangen av 2003: Styreleder: Cato Kaasa Larsen Student Vara: Pål G. Conradi Olsen Nestleder: Ruben Nergård Vara: Tore Simonsen Styremedlem: Stian Tobiassen Vara: Bengt Strand Styremedlem: Astrid Hoel Johansen Vara: Are Johan Hansen Styremedlem: Jens Are Rikardsen Vara: Torkild Sivertsen Styremedlem: Per Åge Ljunggren Prorektor HiN Vara: Aage Frantzen Studiesjef HiN Styremedlem: Olav Soleng Direktør HiN Vara: Eirin F. Mellund Øk. & p-sjef HiN Styremedlem: Kenneth Brustad Førstek. bolig SSiN Vara: Eirin Holte Regnskapssekr SSiN Styremedlem: Viggo Remman Nesteder DRV SSiN Vara: Unni Zimmermann Renholdsass SSiN ADMINISTRASJONEN Administrasjonen holder til ved Høgskolen i Narvik i Lodve Langes gt. 2. Samskipnadens daglige virksomhet har vært ledet av administrerende direktør Lars Skjønnås. ANSATTE Studentsamskipnaden hadde ved årets slutt 58 ansatte totalt. I tillegg har det i sommermånedene vært engasjert kontorhjelp, vedlikeholdsassistenter og personale ved Narvik Vandrerhjem. Regnet om til årsverk utgjør vår faste arbeidsstokk ved årsskiftet 53 årsverk.totalt 173 personer har i løpet av året mottatt skattepliktige ytelser fra samskipnaden. Antall ansatte SSiN MILJØET Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Studentsamskipnaden i Narvik består av ni medlemmer. Fem studenter valgt på årsmøtet i Studentparlamentet i Narvik, to representanter oppnevnt av styret ved Høgskolen i Narvik og to representanter valgt av og blant våre ansatte. Studentene har flertallet i styret og styrelederen skal velges blant studentenes styremedlemmer. KONSERN Å R S M E L D I N G

5 STYRETS BERETNING Styrets beretning VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 VAR FØLGENDE STILLINGER BESATT: Heltid Deltid % Totalt: ADMINISTRASJONEN: Administrerende direktør 1 Assisterende direktører 2 Administrasjonssekretær 1 Totalt 4 ØKONOMI & PERSONALSEKSJON: Økonomi & personalsjef 1 Førstekonsulent 1 Regnskapssekretær 1 Totalt 3 BOLIGSEKSJON: Førstekonsulent 1 Boligkonsulent 1 Totalt 2 IKT-SEKSJON: IKT-ansvarlig 1 IKT-konsulent 1 50 % IT-trainee 1 40 % Totalt 3 GO BITEN CAFÉ: Kjøkkensjef 1 Ass. kjøkkensjef 1 1. kokk 1 80 % Kokk 1 Kokkelærling 1 Kantineassistenter % Totalt 7 IDRETTSSENTERET HEI: Idrettsleder 1 Instruktør/nestleder 1 Instruktører 4 30 % Resepsjonist 1 Totalt 7 SORIA MORIA BARNEHAGE: Barnehageleder 1 Førskolelærere/ pedagogiske ledere 5 Barnehageassistenter 10 Ekstra ressurs 2 50/80% Totalt 18 Heltid Deltid % Totalt: NORDKALOTTEN MOTTAK: Mottaksleder 1 Nestleder/infokons. 1 Økonomikonsulent 1 Miljøkonsulent 1 Miljømedarbeider 1 Totalt 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Driftsleder 1 Nestleder/fagarbeider 1 Vaktmester 2 Renholdsassistenter % Totalt 7 ANNET: Organisasjonskonsulent 1 Sosialrådgiver 1 50% Totalt 2 SUM: DELIKATESSEN NARVIK AS: Driftsleder 1 Kokk 1 Driftsmedarbeider 1 Kantineassistenter 2 67/95% Totalt 5 PRORESPONS AS: Daglig leder/redaktør 1 50% Partnere 2 30% Totalt 3 FAGBOKHANDELEN AS: Bokhandler 1 Butikkmedarbeidere 2 Totalt 3 SUM INKL DATTERSELSKAPER: S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 5 I N A R V I K

6 STYRETS BERETNING Styrets beretning Marita Vang jobber i SSiNs servicetorg. Kvinner utgjør hele 66 % av samskipnadens ansatte. TARIFFAVTALE Samskipnaden er tilsluttet Studentsamskipnadenes Arbeidsgiverforening (SSAF). Bedriften har tariffavtale med Norsk Tjenestemannslag (NTL), Undervisningsforbundet (UF) og Flerfaglig Fellesorganisasjon (2FO). De fleste av våre ansatte er organisert i ett av disse forbundene. ARBEIDSMILJØET Samskipnaden anser arbeidsmiljøet i bedriften og miljøet rundt bedriften for å være godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på disse områdene. Vår personalforening har gjennomført flere sammenkomster og arrangementer i løpet av året. SYKEFRAVÆR Vi arbeider kontinuerlig for å holde sykefraværet på et minimum. Målet er å holde oss under gjennomsnittlig sykefravær for landets studentsamskipnader. I 2003 hadde vi et sykefravær på 6,6 %, mens gjennomsnittlig sykefravær i samskipnadene var på 8,9 %. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING Vi har etablert et system for internkontroll og utarbeidet internkontrollhåndbøker. Hele bedriften har deltatt i arbeidet og resultatet er godkjent av Arbeidstilsynet i Narvik. Systemet vedlikeholdes jevnlig. Vi er inne i en prosess som skal lede til at hele bedriften får et kvalitetssikringssystem. LIKESTILLING Foretaket og dets datterselskaper praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Studentsamskipnaden har overvekt av kvinnelige ansatte, av 58 ansatte er 38 kvinner. Styret består av 9 medlemmer, 8 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en helhetsvurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. BOLIGDRIFT Samskipnaden eide ved årets utløp 368 boliger; 280 hybler og 88 leiligheter. Av disse er 198 hybler og 56 leiligheter studentboliger finansiert med tilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet og lån i Statens Husbank. De resterende 82 hyblene og 32 leilighetene har SSiN fremskaffet på siden av det offentlige tilskuddssystemet, disse er finansiert med egenkapital og privatbanklån. Å R S M E L D I N G

7 STYRETS BERETNING Styrets beretning Vi har nå ca studenter tilsluttet Samskipnaden. Samskipnadens direkte boligdekning blant studentene i Narvik blir derved ca. 28,4 % hvis man regner i forhold til det totale antallet boenheter, 38,7 % hvis man regner leilighetene som 2,5 hybelenheter. Hvis man bare tar med de studentboligene vi har fått støtte fra Utdannings- og Forskningsdepartementet til å bygge, blir dekningsgraden 19,5 % regnet mot antallet boenheter, 26,0 % hvis man regner leilighetene som 2,5 boenheter. I tillegg til disse studentene finnes det ca elever på videregående nivå i Narvik. Hvis vi antar at ca. 500 av disse er tilreisende gir dette til sammen personer som konkurrerer om en plass å bo i kommunen. Størstedelen av studentene ved Høgskolen i Narvik har ikke hjemstedsadresse i Narvik Studentsamskipnaden i Narvik har tilnærmet nådd sitt mål om full boligdekning. Dette innebærer at alle studenter nå får tilbud om akseptabel bolig til akseptable vilkår. Det eneste vi ser at vi har for lite av er toroms leiligheter. Alle våre eiendommer ligger i gangavstand til Høgskolen i Narvik og Soria Moria Barnehage. De fleste ligger mellom 300 og 700 meter fra HiN, de to eiendommene som ligger lengst unna ligger 2,5 km fra HiN. Eiendom: Hybler Leiligh. Byggeår Avstand Jaklamyra ,5 km Skistua / m Fjellveien / m Roald Amundsv /1992 2,5 km Alpinveien m Skoglia m Snorres gt / km Håreks gt / m Kongens gate / km Sum: Leilighetene fordeler seg som følgende: 17 en-roms, 20 to-roms, 47 tre-roms og 4 fire-roms leiligheter. Det samlede resultat for våre eiendommer/boligdrift ble et overskudd på kr ,-. UTLEIEPRISER PR. MND. FØR ÅRSSKIFTET 02/03: Gjennomsnittlig månedlig hybelpris i SSiN var kr ,-, en-roms leilighet kr ,-, to-roms leilighet kr ,-, tre-roms kr ,- og fire-roms kr ,-. Strøm, kabel-tv, datanett (Internett) og interntelefon er inkludert i leien. Ved sammenlikning av Studentsamskipnadens husleie mot det private markedet må man ta hensyn til at man her ofte må betale strøm og IKT selv. Strømforbruket i 2003 for hybler og en-roms leiligheter inklusive andel av fellesrom er beregnet til kr. 293,- pr. mnd, for større leiligheter kr. 586,- pr. mnd. IKT er tidligere kostnadsberegnet til kr. 175,- pr. enhet pr. mnd. Når man trekker fra IKT og energikostnadene blir vår gjennomsnittlige månedlige hybelpris kr ,-, enroms leilighet kr ,-, to-roms leilighet kr ,-, tre-roms kr ,- og fire-roms kr ,-. Vi har som et prinsipp at alle våre boliganlegg skal være selvfinansierende. De priser vi fastsetter er et resultat av de rammebetingelser vi arbeider under. INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI, IKT Alle våre eiendommer, unntatt Håreks gate 10, er koplet opp i et høyhastighets datanett med meget høy kapasitet. IKT-tilbudet inneholder videre ISDNtelefon og kabel-tv/info-tv til alle studentboligene. Datanettet gir studentene full tilgang til høgskolens datanett og Internett, 24 timer i døgnet. Nettet har meget høy kapasitet, flere gigabits i stamnettet og inntil 100 Mb/s ut til hver bruker. Tilbudet er meget populært og benyttes i stor utstrekning. SOMMERDRIFT OG VANDRERHJEM Samskipnaden leier ut ledige boliger til studenter som tar forskjellige sommerkurs i Narvik. Våre studentboliger hadde tilnærmet fullt belegg sommeren Fra og med 1998 inngikk vi avtale med Norske Vandrerhjem om drift av vandrerhjem i Narvik. Vi benytter 2/3-deler av Jaklamyra Studentby til slikt formål. Narvik Vandrerhjem har 120 senger og holder åpent i sommersesongen når studentene har ferie. FORMIDLING AV PRIVATE BOLIGER Samskipnaden driver hver sommer en hybelformidling i samarbeid med de videregående skolene i byen. Her formidles private hybler og leiligheter til skoleelever og studenter. Hver sommer formidles i overkant av 100 enheter. Tjenesten er gratis for brukerne. S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 7 I N A R V I K

8 STYRETS BERETNING Styrets beretning FRIMINUTTET KIOSK & KAFFEBAR Friminuttet Kiosk har åpent fra klokken til klokken hver ukedag unntatt fredag, da stenger man klokken I 2003 ble resultatet et overskudd på kr ,-. Kiosken ble solgt til eget nyopprettet datterselskap Fagbokhandelen AS pr DELIKATESSEN NARVIK AS Kantinen ved HiN har alltid vært benyttet til større arrangementer og tilstelninger i Narvik. For å kunne tilby servering til andre enn høgskolemiljøet har Studentsamskipnaden etablert et datterselskap innen catering/selskaper som kan tilby disse tjenestene også til kommersielle kunder. Gjennom et datterselskap organisert som aksjeselskap driver vi denne virksomheten på like vilkår med bransjen for øvrig. Hensikten med slik virksomhet er å skape positiv inntjening til vår primærvirksomhet. I 2003 hadde vi overskudd på driften av Delikatessen på kr ,-. Se egen årsberetning. BARNEHAGEDRIFT Studentsamskipnaden i Narvik har full barnehagedekning. Dette innebærer at alle studenter som hadde behov for barnehageplass har fått tilbud om dette i løpet av året. Anita Grimeland er styrer i Soria Moria Barnehage. Hun kunne tilby alle studentbarn plass i STORHUSHOLDNING Samskipnaden driver kantine og kiosk/kaffebar ved Høgskolen i Narvik og har et datterselskap som driver med catering, selskapsavvikling og bedriftskantiner. Kantinen ved HiN betjener ca mennesker og har 412 sitteplasser, kaffebaren har 50 sitteplasser. Storhusholdning tilbyr servering døgnet rundt ved hjelp av automater for kaffe, te, sjokolade, brus, melk, godterier og mat. Samlet brutto omsetning for storhusholdningsdriften i 2003 var kr ,-. Samlet resultat for storhusholdningsdriften ble et underskudd på kr ,-. GÓBITEN CAFE Kantinen ved HiN skal drives til selvkost. Åpningstidene er fra kl til kl hver ukedag. Man hadde i 2003 et underskudd på driften, stort kr ,-. I tillegg til barnehageplasser for studentenes barn har Samskipnaden reservert 4 plasser for barn til egne ansatte. Høsten 2003 hadde studentene 66 barnehageplasser til disposisjon. Man hadde i 2003 et overskudd på barnehagevirksomheten på kr ,-. Vi mottar ikke kommunal driftsstøtte for vår barnehagevirksomhet, slik øvrige private barnehager får. Vi mottar UFD-støtte for kun 56 plasser, mens vi helt siden oppstarten i 1992 har tilbudt 66 plasser for studenters barn. Hvis vi hadde fått UFD-støtte for de resterende 10 plassene som studenter disponerer, eller hvis vi hadde fått kommunal driftsstøtte, ville vi maktet å senke prisene til studentene ytterligere SORIA MORIA BARNEHAGE Barnehagen har fem avdelinger med plass til inntil 90 barn. Høsten 2003 var det 70 barn i barnehagen fordelt på 2 avdelinger for barn under tre år og 3 avdelinger for barn mellom tre og seks år. Barnehagen ligger 500 meter fra Høgskolen i Narvik. Å R S M E L D I N G

9 STYRETS BERETNING Styrets beretning HELSE OG IDRETT Studentene har eget idrettslag tilsluttet Studentersamfunnet, HiNIL. Idrettsslaget har i overkant av 400 betalende medlemmer. Aktiviteten er meget variert og omfatter bl.a. volleyball, innebandy, fotball, judo, kickboksing og klatring. Studentsamskipnaden driver et idrettssenter ved HiN. Videre eier vi 10 % av aksjene i Narvikhallen AS og vi deltar sammen med Narvik kommune og byens øvrige næringsliv Narvik Idrettspark AS, vår eierandel her er på 4 %. IDRETTSSENTERET Idrettssenteret inneholder treningssenter, gymnastikksal, klatrerom, solarium, garderober og badstuer, og tilbyr bl.a styrketrening, spinning, aerobic og bodywork. Senteret hadde i 2003 i overkant av 800 betalende brukere. Resultatet for 2003 ble et overskudd på kr ,-. FASTLEGEORDNING OG HELSEKASSE Samskipnaden har avtale med Alleén Legesenter om fastlegeordning for studentene. Dette har resultert i at ventetiden for legebesøk er redusert til maksimalt en uke. Vi har også helsekasse for studentene og deres barn som reduserer deres egenandeler ved sykdom. RÅDGIVNINGSTJENESTE SSiN driver i samarbeid med HiN, Prosten i Ofoten og studentorganisasjonene i Narvik rådgivningstjeneste for studentene. Tjenesten har fast kontortid ved HiN, tilsvarende 60 % stilling. JURIDISK RÅDGIVNING Samskipnaden gir et årlig driftstilskudd til JussHjelpa, som drives av jusstudentene i Tromsø. Dette sikrer våre medlemmer tilgang til juridisk veiledning, i tillegg besøker JussHjelpa Høgskolen i Narvik to ganger årlig for saksinntak og informasjon om sitt tilbud. Kai Lilleseth har ansvaret for driften av Idrettssenteret Hei. Blant de populære tilbudene er spinning. BOKHANDEL Studentsamskipnaden i Narvik har inntil hatt et formalisert samarbeid med Narvik Libris om drift av bokhandel ved HiN. Fra og med denne dato overtok Studentsamskipnaden bokhandelvirksomheten ved HiN. Virksomheten er organisert i et eget datterselskap, Fagbokhandelen AS. ANDRE VELFERDSTILTAK I tillegg til tilbudene innen våre fire hovedvirksomheter har SSiN velferdstilbud til studentene av noe enklere karakter. VELFERDSHYTTE Studentsamskipnaden eier en velferdshytte for studentene - Toppåsen på Øyjord. Hytta er et rent velferdstiltak og er ikke selvfinansierende. Man S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 9 I N A R V I K

10 STYRETS BERETNING Styrets beretning hadde i 2003 et underskudd på drift av velferdshytta på kr ,-. FORSIKRING AV STUDENTENE SSiN har en kollektiv ulykkesforsikring for alle sine studenter. Forsikringen er på kr ,- og gjelder døgnet rundt over hele verden. Forsikringen dekker varige mén etter skade og utgifter til behandling som ikke dekkes av folketrygden. FRITIDSVELFERD Gjennom et samarbeid med stiftelsen Narvik Studentersamfunn (NSS) driver SSiN fritidsvelferd. Studentersamfunnet har lange tradisjoner. Det ble grunnlagt i 1955 under navnet Narvik Teknikersamfunn. Det endret navn til Narvik Studentersamfunn i 1993 fordi man hadde fått en studentpopulasjon i Narvik som omfattet også andre typer utdannelser enn de rent tekniske. Studentsamskipnaden har sitt utspring i Studentersamfunnet. Samfunnet drev tidligere blant annet kantinen ved Høgskolen i Narvik og velferdshytta på Bjørnfjell. Man har nå avtalt en arbeidsfordeling som innebærer at Samskipnaden tar seg av tyngre velferdsbehov som boliger, kantine, barnehage, idrettsanlegg, etc, mens Studentersamfunnet tar seg av «lettere» behov som interesseklubber, idrettslag og studentkro. Tilbudet fra Studentersamfunnet er meget variert og drives utelukkende av studenter: Studentkro, konserter, studentavis, studentkor, musikkgrupper, nærradioklubb, idrettslag, samt interesseklubber som data, foto/video, elektronikk, radioamatører, friluftsgruppe, dykkerklubb, dataklubb, paintballklubb og spillklubb, for å nevne noe. Studentuka i Narvik sammenfaller med byens Vinterfestuke. Studentene og Studentersamfunnet gjør seg meget godt bemerket i den årlige Vinterfestuka i Narvik. Studentersamfunnet er en fargeklatt i byen. Samskipnaden er meget godt fornøyd med samarbeidet med stiftelsen Narvik Studentersamfunn. Samskipnaden bevilger årlig midler til stiftelsen Narvik Studentersamfunn og Studentparlamentet i Narvik (SPiN). For driftsåret 2003 ble det bevilget totalt ,- kroner til studentenes virksomheter. ANDRE TILBUD I samarbeid med Høgskolen i Narvik driver vi beskjedservice for studentene og utleie av skap til studentene (550 stk). Vi driver vaskerier i alle studentbyene og ved HiN leier ut tilhengere utlån av badstue og dusjanlegg, automatsalg ved boliganleggene og ved HiN. ANNEN VIRKSOMHET SSiN driver i tillegg til sin primærvirksomhet noe annen virksomhet av mer eller mindre permanent karakter. Hensikten med slik virksomhet er i all hovedsak å skape positiv inntjening til Studentsamskipnaden. INFORMASJONSARBEID/REKRUTTERING For å trekke studenter til Narvik er det meget viktig at man får informert om de tilbud man kan gi utdanningssøkende her. Vi vurderer derfor rekrutteringsarbeid som meget viktig. Samskipnaden har også i 2003 deltatt i høgskolens arbeid med å bedre den langsiktige rekrutteringen til Høgskolen. NARVIK VANDRERHJEM Vi inngikk fra og med 1998 avtale med Norske Vandrerhjem om drift av vandrerhjem. Narvik Vandrerhjem har 120 senger og holder åpent i sommersesongen når studentene har ferie. Sommeren 2003 hadde vi ca overnattinger. Resultatet for 2003 ble et underskudd på kr ,-. NORDKALOTTEN MOTTAK Vi har avtale med Utlendingsdirektoratet om drift av asylmottak primært i eiendommen Havnegata 3 i Narvik. Dagens avtale med UDI løper frem til , med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Inntil utløpet av 2003 drev vi et komplett statlig mottak som innlosjerer inntil 75 asylsøkere, mot slutten av året hadde vi en opptrapping av aktiviteten. Fra og med er antallet beboere ved mottaket økt til 100. Resultatet for denne virksomheten i 2003 ble et overskudd på kr ,-. PRORESPONS AS For å ivareta behovet for en egen avis rettet mot studentene etablerte vi i 2001 datterselskapet Pro- Respons AS sammen med tidligere redaktør i Ofotens Tidende, Terje Næsje, og Roger Kristoffersen som var markedssjef samme sted. SSiN eier 52% av aksjene i selskapet, og det blir dermed behandlet som et datterselskap av oss. Foruten studentavis leverer selskapet også andre kommersielle avisprodukter, trykksaker, innholdsleveranse til blant annet Internett samt undersøkelser. Resultatet for 2003 ble et underskudd på kr Se ellers selskapets egen beretning. Å R S M E L D I N G

11 STYRETS BERETNING Styrets beretning HISTORIKK 1955 Narvik Teknikersamfunn ble dannet. I perioden frem til 1988 bygger Teknikersamfunnet ut velferdstilbud for studentene på flere områder. Bl.a. kantine, studentkro, velferdshytte og idrettslag Studentsamskipnaden i Narvik ble opprettet. Narvikstudentene så behovet for en mer organisert drift av de ulike velferdstiltakene og etablerte en Studentsamskipnad. Samskipnaden hadde sitt utspring i daværende Narvik Teknikersamfunn SSiN overtok den driften av kantinen ved Narvik Ingeniørhøgskole fra Narvik Teknikersamfunn. SSiN tok på seg ansvaret som forretningsfører for Jaklamyra Studentby som var bygd og eid av «Stiftelsen student- og elevboliger i Narvik». I denne forbindelse ble det ansatt vaktmester/tilsynsmann. Planlegging av bygging av studentboliger ble påbegynt Man påbegynte byggingen av Skistua Studentby Skistua Studentby stod ferdig. Man overtok fra Narvik kommune et kommunalt hybelhus, Fjellveien 33. SSiN overtok Jaklamyra Studentby fra «Stiftelsen student- og elevboliger i Narvik». SSiN planlegger og starter bygging av barnehage mot slutten av året. Administrasjonen flyttet ut av Narvik Ingeniørhøgskole, og til egne lokaler i Fjellveien Soria Moria Barnehage stod ferdig høsten -92, fem-avdelings barnehage. Fjellveien 33 ble totalrenovert og bygd ut med 12 hybler. SSiN kjøpte eiendommen Roald Amundsensvei Høsten 1993 åpner Samskipnaden kiosk ved Høgskolen i Narvik Stud-Bo Nord utbygging ble tilnærmet ferdigstilt i 1994 og SSiN har nå to nye studentbyer; Alpinveien og Sildretunet Man etablerer idrettssenter ved Høgskolen i Narvik og overtar Studentersamfunnets hytte på Bjørnfjell. Åtte hybler ved Jaklamyra ble bygd om til 4 to-roms leiligheter Tilbudene til studentene blir utvidet med ytterligere en velferdshytte - den nye ligger på Øyjord. Samskipnaden kjøper eiendommen Snorres gate 79. Videre overtar man to fjellanlegg fra Sivilforsvaret. områdene storhusholdning og idrett. Man kjøper et eksisterende firma innen kantinedrift, selskaper og catering, det dannes et aksjeselskap med navnet Delikatessen Narvik AS. Man deltar som stifter/eier i firmaet Narvik Idrettspark AS - NIPAS, dette selskapet skal forestå utbygging av Narvik Stadion/Narvik Idrettspark og står for drift av dette anlegget. HINIL går inn som eier i Narvikhallen AS Man har i løpet av året etablert flere nye virksomheter som skal gi hovedvirksomheten positive bidrag. Dette er vandrerhjem, asylmottak og kommersielle idrettstilbud Høyhastighets datanett, innlagt telefon og egen infokanal på kabel-tv er nye tilbud i studentboligene i 1999, i tillegg er det etablert rådgivningstjeneste i samarbeid med STiN, HiN og KUF Studentavis som bilag til lokalavis ble etablert. SSiN har fokusert på kvalitets- og kompetanseheving gjennom bedring av rutiner og ved nyansettelser. Videre har man jobbet med å heve servicegraden for kundene vi har endret vår hovedprofil til servicepartner i stedet for velferdsbedrift SSiN har vedtatt å bygge studenthus i sentrum av Narvik og kjøpt egnet tomt til dette formålet, Kongens gate 57. Vi har kjøpt egen eiendom med billige hybler for å ha et tilbud i dette segmentet, Håreks gate 10. Vi har bygd ut våre IKT-systemer til også å omfatte trådløst datanett til de studenter som ikke bor i våre boliger. Vi har utvidet våre idrettstilbud med spinning og vi har innført helsekasse for studentene. Vi har videre etablert ytterligere et datterselskap; ProRespons AS, primært for utgivelse av studentavis Byggetrinn I på studenthuset ble påbegynt, samtidig med at prosjekteringen av byggetrinn II pågikk. Utvidelse av Idrettssenteret med klatrehall og squash planlegges. Bad og ventilasjonsanlegg i Sildretunet Studentby ble renovert. Narvik Studentersamfunn tok steget fra forening til stiftelse SSiN opprettet datterselskapet Fagbokhandelen AS og overtok driften av bokhandelen ved HiN fra Narvik Libris. Studentenes utested Tekniker n flyttet fra HiN til studenthuset i sentrum. Bygging av paintballhall, klatrehall og squashbane påbegynnes Studentsamskipnaden utvider sine tilbud på S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 11 I N A R V I K

12 STYRETS BERETNING Styrets beretning styringen av bedriften. Verdier skapt i Narvik skal omgjøres til goder for studentene. Våre aktiva skal være tilstrekkelig til å sikre at Samskipnaden er en trygg og solid bedrift, til beste for våre studenter og ansatte, samt for lokalsamfunnet. Samskipnaden har totalt sett god økonomi. Forutsetning om fortsatt drift av selskapet ligger til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. REGNSKAPET De samlede driftsinntektene til Samskipnaden utgjorde for regnskapsperioden 2003 kr ,-. Av dette beløpet er kr ,- statstilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet til drift av Samskipnaden. Sum ordinære driftsutgifter utgjorde kr ,-. Driftsresultatet ble således positivt, kr ,-. Cato Kaasa Larsen er styreleder i SSiN. STYRELEDERE: Tore Drtina - Odal Tore Wiik - Bodø Lars Skjønnås - Leknes Tom Pettersen - Andenes Martin Dahlgren - Stockholm Anders Bang - Mosjøen Vidar Bolle - Tromsø Morten Wirkola - Tromsø Trond Johan Mikkelsen - Kvæfjord 03-dd. Cato Kaasa Larsen Ulefoss DIREKTØRER: Rolf W. Edvardsen Lars Skjønnås Børje Kajander 94-dd. Lars Skjønnås ØKONOMI Vårt formål er å yte flest mulig og best mulige velferdstilbud for studentene til en lavest mulig pris. Dette reflekteres i den overordnede økonomiske Samskipnaden hadde i tillegg kr ,- i finansinntekter. Videre kr ,- i finanskostnader, slik at resultat før ekstraordinære poster ble positivt, kr ,-. Ekstraordinære inntekter utgjorde kr. 0,-. Ekstraordinære utgifter utgjorde kr ,-. Årsresultatet for regnskapsåret 2003 ble derved et overskudd stort kr ,-. BALANSEN Samskipnadens omløpsmidler utgjorde ved utgangen av 2003 kr ,-. Anleggsmidlene kr ,-. Sum omløpsmidler og eiendommer beløper seg til kr ,-. Egenkapitalen til Studentsamskipnaden var ved utgangen av 2003 kr ,-. Samskipnaden har totalt sett god soliditet. Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser. REVISJON Samskipnadens revisor er Revisortjenester Arvid Hansen AS. Å R S M E L D I N G

13 FORORD STYRETS AV DIREKTØR BERETNING LARS SKJØNNÅS Styrets beretning NØKKELTALL Antall studenter, snitt Omsetning, brutto 40,3 38,2 33,8 26,5 21,2 16,3 10,4 1,7 0,4 Omsetning, netto 36,3 34,3 31,6 25,2 18,8 15,2 10,4 1,7 0,4 Omsetning pr. årsverk 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Driftsresultat 4,4 4,4 3,8 1,8 2,2 3,2 2,2 0,5 0,1 Resultat 0,2-0,1 0,4-0,5-0,3 0,3-0,05 0,7 0,1 Omløpsmidler 7,5 9,0 7,4 6,1 7,5 5,1 4,3 1,5 0,1 Kortsiktig gjeld 9,3 9,7 5,7 4,6 3,8 2,8 2,9 0,2 0,0 Arbeidskapital -1,8-0,7 1,7 1,5 3,7 2,3 1,4 1,3 0,1 (omløpsmidler-kg) Langsiktig gjeld 74,5 70,9 59,4 56,9 54,1 46,6 31,2 2,6 0,0 Egenkapital 65,7 64,3 61,9 58,8 56,9 56,3 36,2 6,3 0,1 Totalkapital 149,4 144,9 127,1 120,2 114,7 105,7 70,3 9,1 0,1 Gjeldsgrad (Gjeld/EK) 1,28 1,25 1,05 1,04 1,02 0,87 0,74 0,44 0,03 Egenkapitalen i % 44,0 44,4 48,7 48,9 49,5 53,3 51,5 69,1 96,9 (EK/Tot.kap x 100 %) Antall hybler Antall leiligheter Antall studentboliger Antall dep. stud.bol Antall bh.plasser Sitteplasser i kantine Sitteplasser i kaffebar Antall ansatte Antall årsverk NØKKELTALL KONSERN Omsetning, brutto 44,9 40,2 34,4 26,5 21,2 16,3 10,4 1,7 0,4 Omsetning, netto 40,4 36,3 32,1 25,2 18,8 15,2 10,4 1,7 0,4 Omsetning pr. årsverk 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Driftsresultat 4,7 4,4 3,8 1,8 2,2 3,2 2,2 0,5 0,1 Resultat 0,5-0,1 0,1-0,5-0,3 0,3-0,05 0,7 0,1 Omløpsmidler 8,2 8,7 6,5 6,1 7,5 5,1 4,3 1,5 0,1 Kortsiktig gjeld 9,9 10,1 5,8 4,6 3,8 2,8 2,9 0,2 0,0 Arbeidskapital -1,7-1,4 0,7 1,5 3,7 2,3 1,4 1,3 0,1 (omløpsmidler-kg) Langsiktig gjeld 75,0 70,9 59,4 56,9 54,1 46,6 31,2 2,6 0,0 Egenkapital 65,1 63,4 60,9 58,8 56,9 56,3 36,2 6,3 0,1 Totalkapital 150,0 144,3 126,3 120,2 114,7 105,7 70,3 9,1 0,1 Gjeldsgrad (Gjeld/EK) 1,30 1,28 1,07 1,04 1,02 0,87 0,74 0,44 0,03 Egenkapitalen i % 43,4 43,9 48,2 48,9 49,5 53,3 51,5 69,1 96,9 (EK/Tot.kap x 100 %) Antall ansatte Antall årsverk Alle økonomiske tallstørrelser i millioner kroner. S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 13 I N A R V I K

14 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER VARESALG KANTINE OG KIOSK INNTEKTER BARNEHAGE INNTEKTER IDRETTSENTERET LEIEINNTEKTER DRIFTSTILSKUDD ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER VAREFORBRUK KANTINE/KIOSK/IDRETT LØNN, FERIEPENGER ETC ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER TAP PÅ KRAV ORDINÆRE AVSKRIVNINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER SUM FINANSINNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER SUM EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT OVERSKUDD/-UNDERSKUDD OVERFØRINGER OVFØRT FRI EGENKAPITAL/UNDERSKUDD SUM OVERFØRINGER Å R S M E L D I N G

15 BALANSE Balanse Balanse NOTER BYGNINGER 2, TOMTER 2, MASKINER, INVENTAR O.L AKSJER OG ANDELER SUM ANLEGGSMIDLER ANDRE AKSJER/ANDELER VARELAGER/BEHOLDNINGER KUNDEFORDRINGER FORDRINGER DATTERSELSKAPER ANDRE FORDRINGER 4, KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL UDEKKET UNDERSKUDD/FRI EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL PANTELÅN TEKNOLOGIDAGPRISEN SUM LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD KASSEKREDITT SKYLDIG MVA/SKATT LØNN/FERIEPENGER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTESTILLELSER Styret i Studentsamskipnaden i Narvik Cato K. Larsen Styreleder Einar H. W. Larssen Tore Simonsen Reidun Kleppe Ruben Nergård Nestleder Viggo Remman Kenneth Brustad Olav Soleng Per Åge Ljunggren Lars Skjønnås Adm direktør S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 15 I N A R V I K

16 NOTER TIL REGNSKAPET Noter Noter til til regnskapet regnskapet NOTE 1 VARELAGER VARELAGERET ER OPPTALT OG BOKFØRT TIL ANSKAFFELSESKOST. DET ER FORETATT REGNSKAPSMESSIG NEDSKRIVNING ETTER LAVESTE VERDIS PRINSIPP. NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER T0MTER BYGG DRIFTSLØSØRE ANSKAFFELSESKOST TILGANG I ÅRET AVGANG I ÅRET ANSKAFFELSESKOST AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER ÅRETS AVSKRIVNINGER AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGSPROSENT 0-2 % 10-20% BOKFØRT VERDI ÅRETS AVSKRIVNINGER TILGANG I ÅRET AVGANG I ÅRET BOKFØRT VERDI FRA OG MED REGNSKAPSÅRET 2001 HAR VI ENDRET VÅRE AVSKRIVNINGSPRINSIPPER. ÅRSAKEN ER AT TIDLIGERE AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER HAR FØRT TIL AT FASTE EIENDOMMER STÅR BOKFØRT MED VERDIER BETYDELIG UNDER MARKEDSVERDI. VI HAR DERFOR FORETATT REDUKSJONER I AVSKRIVNINGER FOR DE EIENDOMMER SOM ER AVSKREVET TIL UNDER MARKEDSVERDI, OG ØKT AVSKRIVNINGENE PÅ DE EIEN- DOMMENE SOM HAR ANTATT LAVERE VERDI ENN BOKFØRT BELØP. NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 KUNDEFORDRINGER. KUNDEFORDRINGER ER OPPFØRT TIL PÅLYDENDE ETTER FRADRAG AV PÅREGNELIG TAP. ANDRE FORDRINGER REFUSJON LØNN ARBEID-./TRYGDEKTR REFUSJON KOSTNADER UDI INTERIMSFØRTE LEVRANDØRKOSTNAD FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT LØNN FORDRINGER ANSATTE TILSAMMEN BANKINNSKUDD AV SELSKAPETS BANKINNSKUDD ER KR BUNDET I SKATTETREKKSMIDLER. AKSJER OG ANDELER ANDEL STIFTELSEN VU NARVIK ANDEL KIOSKKJEDEN KIWIGA BA AKSJER NIPAS AKSJER GNIST AS AKSJER UNIPA AKSJER STUDENT SKANDINAVIA AS AKSJER DELIKATESSEN NARVIK AS AKSJER PRORESPONS AS AKSJER FAGBOKHANDELEN AS TILSAMMEN ANDRE BØRSNOTERTE AKSJER OG ANDELER AKSJEFOND K-FONDENE AKSJEINDEKS FARMASI TILSAMMEN Å R S M E L D I N G

17 NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet NOTE 7 VEDLIKEHOLDSFOND DET ER AVSATT KR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD. HVORAV KR ER ANVENDT SOM PÅKOSTNING AV FAST EIENDOM I NOTE 8 ANNEN KORTSIKTIG GJELD PÅLØPNE RENTEKOSTNADER INNESTÅENDE DEPOSITUM FORSKUDDSBETALTE TILSKUDD SUM: NOTE 9 OPPLYSNINGER OM ANSATTE OG UTBETALINGER FRA SELSKAPET SELSKAPET HAR 58 ANSATTE FORDELT PÅ 53 ÅRSVERK. LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DIREKTØR UTGJORDE I 2003 KR HONORAR REVISJON FOR 2003 UTGJORDE KR HERAV KR I BISTAND. NOTE 10 NOTE 11 NOTE 12 PANTESTILLELSER AV SAMSKIPNADENES GJELD ER KR SIKRET MED PANT. BOKFØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILT SOM SIKKERHET ER KR OVERSIKT OVER INVESTERINGER/AVGANG VARIGE DRIFTSMIDLER DRIFTSLØSØRE: TILGANG: AVGANG: FAST EIENDOM: TILGANG: AVGANG: PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSFORPLIKTELSER SOM OMFATTES AV FORSIKREDE ORDNINGER ER IKKE BALANSEFØRT. FORSIKREDE ORDNINGER OMFATTER 47 INNMELDTE PERSONER. DET ER I REGNSKAPSÅRET INNBETALT PENSJONSPREMIE FOR KR OG INNBETALINGEN TIL PREMIEFONDET BLE FORETATT MED KR , SLIK AT PENSJONSPREMIE- FONDET OPPFØRT SOM LANGSIKTIG FORDRING I BALANSEN UTGJØR KR DET ER IKKE INNTEKTSFØRT NOEN AVKASTNING I NOTE 13 EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER STIFTELSESKAPITAL NARVIK STUDENTERSAMFUNN KR NOTE 14 KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER RESULTAT ORDINÆRE AVSKRIVNINGER AVSETNING VEDLIKEHOLDSFOND GEVINST/TAP VED SALG AV ANLEGGSMIDLER ØKNING VARELAGER ØKNING I KUNDEFORDRINGER REDUKSJON ANDRE FORDRINGER ØKNING VARELEVERANDØRGJELD ØKNING KORTSIKTIG GJELD ØKNING I OFFENTLIGE AVGIFTER A NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELL VIRKSOMHET KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER INNBETALINGER VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER UTBETALINGER VED KJØP AV VARIGE DRIFTSMIDLER UTBETALINGER VED KJØP AV AKSJER B NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALINGER VED NEDBETALING AV LANGSIKTIG GJELD NEDGANG I KASSEKREDITT C NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ENDRING I KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER ( A - B + C ) KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER PR KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER PR S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 17 I N A R V I K

18 Årsmelding Årsmelding for for Delikatessen DelikatessenNarvik Narvik AS AS Ved kjøpet av Victoria Hotel driver Delikatessen nå hotell, kafe og vandrerhjem i Narvik sentrum. Å R S M E L D I N G

19 DELIKATESSEN NARVIK AS Styrets Styrets beretning; beretning; Delikatessen Delikatessen Narvik Narvik AS AS Delikatessen Narvik AS ble opprettet som heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Narvik den , og avlegger nå sitt 7. årsregnskap. 250 aksjer a kr. 1000,- eies alle av Studentsamskipnaden i Narvik. Begrunnelsen for å ha ett slikt datterselskap er å kunne legge all kommersiell storhusholdningsvirksomhet til Delikatessen. Dette har man gjort for at denne delen av vår virksomhet skal drives på like vilkår med øvrig næringsliv som man konkurrerer mot. Delikatessens drift i 2003 har bestått av kantinedrift, catering og selskapsavvikling. Ved årsskiftet 2003/2004 bestod styret av: Styreleder: Lars Skjønnås Adm direktør SSiN vara: Lena Moe Ass direktør SSiN Nestleder: Cato Kaasa Larsen Student vara: Astrid Hoel Johansen Student Medlem: Ruben Nergård Student vara: Jens Are Rikardsen Student Det er avholdt 5 ordinære styremøter i 2003, man har behandlet 17 saker i alt. Det er utbetalt kr ,- i styrehonorar i Generalforsamlingen for Delikatessen Narvik AS er styret i Studentsamskipnaden i Narvik. mens driftskostnadene utgjorde kr ,-. Driftsresultatet ble positivt på kr ,-. Resultat etter finansposter er positivt på kr ,-. Delikatessens omløpsmidler var ved utgangen av 2002 kr ,-. Anleggsmidler kr ,- Sum eiendeler og gjeld/egenkapital beløper seg til ,- Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger at SSiN er garantist for at videre drift forsvares. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er inne i en positiv trend. Egenkapitalen i selskapet er tapt i sin helhet. Aksjekapitalen er vedtatt økt til kr ,- i I løpet av 2003 har våre nye satsingsområder for Delikatessen, med bla. lunsjcatering til bedrifter, bidratt til ett positivt resultat. Etter overtagelse av driften for Victoria Hotel, Victoria Café og Narvik Vandrerhjem forventes en omsetningsøkning for Delikatessens revisor er Revisortjenester Arvid Hansen AS Delikatessen daglige virksomhet har vært ledet av Jens-Kristian Dybwad, godtgjørelse kr ,- er betalt for disse tjenester. I tillegg har man betalt morselskapet kr ,- for merkantile tjenester. Delikatessen hadde ved årets slutt 5 fast ansatte. Ved arrangement har det vært innleid personale. Totalt 32 personer har i 2003 mottatt skattepliktige ytelser fra Delikatessen. Det er intet sykefravær i selskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, det har ikke forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Bedriften har 5 ansatte, 3 menn og 2 kvinner, Styret består av 3 menn og 0 kvinner. Styret har utfra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendige med tiltak mht likestilling. Selskapets driftsinntekter var i 2003 på kr ,- S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 19 I N A R V I K

20 DELIKATESSEN NARVIK AS Resultatregnskap Resultatregnska NOTER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER: Annen renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD.INNT. OG KOSTNADER: 0 0 RESULTAT AV EKSTRAORD.POSTER 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER Å R S M E L D I N G

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008

ÅRSRAPPORT 2008 Studentsamskipnaden i Vestfold - Årsrapport 2008 ÅRSRAPPORT 2008 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfold- studentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012

ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 Studentsamskipnaden i Vestfold - Org.nr 947 638 157 MVA - Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 Studentsamskipnaden i Vestfold 1 God styringsfart I årsmelding fra 2003 sammenlignes driftsåret med å kjøre utforløypa på Kvitfjell. Krappe svinger og stor fart var metaforen. Skulle man

Detaljer

På jakt etter det gode studentliv

På jakt etter det gode studentliv På jakt etter det gode studentliv I 2003 fikk OAS 1.234 nye tilknyttede studenter. Dette tilsvarer en økning på 7,9%. I løpet av de siste to årene har OAS konsern hatt en volumvekst i omsetningen på ca

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1

ÅRSRAPPORT 2004 PB 1 ÅRSRAPPORT 2004 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli

Detaljer

Direktøren har ordet:

Direktøren har ordet: 1 Direktøren har ordet: Siden 1988 har Studentsamskipnaden i Vestfold vært velferdsorganisasjonen for Vestfoldstudentene. Organisasjonen har gjennom disse årene bygget seg opp til å bli en veldrevet og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014...

INNHOLDSFORTEGNELSE Side. Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3. Årsberetning... 4. Resultatregnskap 2014... 7. Balanse pr 31.12.2014... INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2014... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2014... 7 Balanse pr 31.12.2014... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm

Innhold. årsrapport 2011. konsernet øvre eiker energi. øvre eiker energi. øvre eiker Nett. øvre eiker fibernett. øvre eiker strøm Øvre Eiker energi AS 2 Innhold Årsmelding 2011 av Adm. direktør Lars Ø. Andresen... 3 Støm & marked 2011 av Markedssjef Kjell Tore Holmestrand... 6 Fibernett 2011 av Avdelingsleder Morten Braarud... 7

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

Daglig leder har ordet

Daglig leder har ordet Årsberetning 2006 Daglig leder har ordet Det er en særdeles spent daglig leder som går inn i 2007. Fjoråret vil på mange måter stå som en milepæl i Gul.no s historie. Med en omsetningsøkning og resultatøkning

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38

Innhold. OAS Konsern Resultatregnskap...29 Konsernbalanse...30 Noter til konsernregnskapet...32 Kontantstrømoppstilling...38 2009 Innhold 20 ÅR PYNTING AV BRUDEN OG EN VERDENSREKORD......................2 Fakta.....................................................................3 Markedsføring og kommunikasjon..............................................4

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2012 Generalforsamling 10. juni 2013 Behandlet i styremøte 14. mai 2013 Årsmelding 2012 Gjennom vår visjon "KBBL skal bidra til at Kristiansundsregionen

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

og regnskap Årsmelding 2014

og regnskap Årsmelding 2014 og regnskap Årsmelding 2014 ET BOLIGBYGGELAG FOR FRAMTIDEN Siden jeg startet i boligbyggelaget for fem år siden har antall bolig bygge lag i Norge blitt halvert. Det er nå rundt 45 bolig bygge lag tilknyttet

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap Generalforsamling 11. juni 2012 Behandlet i styremøte 21. mai 2012 2011 2011 Årsmelding 2011 AL Kristiansund Boligbyggelag (KBBL) med forretningskontor

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap AL KRISTIANSUND BOLIGBYGGELAG Årsmelding og regnskap 2013 Generalforsamling 16. juni 2014 Behandlet i styremøte 15. mai 2014 1 ADMINISTRASJON pr. 15. mai 2014 Ledelse Vidar Solli Økonomi- og forvaltning

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2012 Smart, enkelt og greit! KLAR FOR VEKST Året ble på mange områder det beste året for Stavanger Boligbyggelag noen gang. Vi er et av boligbyggelagene her i landet med sterkest

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G ÅRSBERETNING 2013 LEDER 3 Takk! Vi har lagt bak oss et meget godt økonomisk år. 2013 ble for oss totalt sett det beste året siden vi startet opp i 2006. 2013 har vist at vi er på riktig vei og har evnet

Detaljer

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012

GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 GRIEGHALLEN AS ÅRSMELDING 2012 1 Innhold Vi klarte det! 4 Virksomheten i 2012 5 Grieghallens utvikling 6 Publikumstall 2012 7 Grieghallens styre - Leietakere 8 Årsberetning 2012 9 Resultatregnskap og noter

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer