Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2003 2003"

Transkript

1 Årsmelding FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS Paintballanlegget SSiN har bygget er popul¾rt.

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse FORORD 3 STYRETS BERETNING 4 Høgskoler tilsluttet samskipnaden/ antall studenter 4 Miljøet 4 Styrets sammensetning 4 Styrets medlemmer 4 ADMINISTRASJONEN 4 ANSATTE 4 Besatte stillinger ved årsskiftet 5 Tariffavtale 6 Arbeidsmiljøet 6 Sykefravær 6 Internkontroll og kvalitetssikring 6 Likestilling 6 BOLIGDRIFT 6 Utleiepriser 6 Informasjons- og kommunikasjonsteknologi 7 Sommerdrift og vandrerhjem 7 Formidling av private boliger 7 STORHUSHOLDNING 8 Góbiten Café 8 Friminuttet kiosk & kaffebar 8 Delikatessen Narvik AS 8 BARNEHAGEDRIFT 8 Soria Moria Barnehage 8 HELSE OG IDRETT 9 Idrettssenteret 9 Fastlegeordning og helsekasse 9 Rådgivningstjeneste 9 Juridisk rådgivning 9 BOKHANDEL 9 ANDRE VELFERDSTILTAK 9 Velferdshytte 9 Forsikring av studentene 10 Fritidsvelferd 10 Andre tilbud 10 ANNEN VIRKSOMHET 10 Informasjonsarbeid/rekruttering 10 Narvik Vandrerhjem 10 Nordkalotten Mottak 10 ProRespons AS 10 HISTORIKK 11 ØKONOMI 12 Regnskapet, kommentarer 12 Balansen, kommentarer 12 Revisjon 12 Nøkkeltall 13 Nøkkeltall konsern 13 Regnskapet 14 Balansen 15 Noter til regnskapet 16 Kontantstrømanalyse 17 DELIKATESSEN NARVIK AS 18 Styrets beretning 19 Regnskapet 20 Balansen 21 Noter til regnskapet 22 Revisjonsberetning 23 PRORESPONS AS 24 Styrets beretning 25 Regnskapet 26 Balansen 27 Noter til regnskapet 28 Revisjonsberetning 29 FAGBOKHANDELEN AS 30 Virksomheten 31 KONSERNREGNSKAP 32 KONSERNBALANSE 33 REVISJONSBERETNING 34 Å R S M E L D I N G

3 FORORD AV ADM DIR LARS SKJØNNÅS 2003: 2003: I forkant I forkant av av utviklingen utviklingen Studentsamskipnaden i Narvik - SSiN - legger herved frem årsberetning og regnskap for sin virksomhet i 2003, inklusiv datterselskapene Delikatessen Narvik AS, ProRespons AS og Fagbokhandelen AS. Studentsamskipnaden i Narvik har i hele sin virketid vært meget resultatorientert. Da resultater i form av gode velferds- og fritidstilbud for sine studenter. Vi har over år bygd opp tilbud til våre studenter som er fullt på høyde med, eller bedre enn, det man finner ved andre studiesteder har vært et godt år for Studentsamskipnaden i Narvik. Jeg vil benytte anledningen til å takke de ansatte for innsatsen i året som har gått. Narvik 2. juni 2004 Vi fortsetter i samme ånd, små studiesteder som Narvik må alltid være i forkant av utviklingen. Vi utvider nå vårt Idrettsenter ved Høgskolen i Narvik, bl.a. med klatrehall og squashbane. Og vi åpnet et innendørs paintballanlegg i januar Resultatet for 2003 i Studentsamskipnaden i Narvik ble et overskudd på kr ,-. Som konsern ble resultatet et overskudd på kr ,- Administrerende direktør Lars Skjønnås SSiN Lars Skjønnås administrerende direktør S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 3 I N A R V I K

4 STYRETS BERETNING Styrets Styrets beretning beretning I gjennomsnitt var det studenter tilsluttet SSiN i Studentsamskipnaden i Narvik ble tillatt opprettet 1/1-88 og kan således nå avlegge sitt 16. årsregnskap. Årsmeldingen sendes til Utdannings- og Forskningsdepartementet, Riksrevisjonen, Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna, Folkeuniversitetet i Narvik, Narvik kommune, Nordland Fylke, Studentparlamentet i Narvik, Stiftelsen Narvik Studentersamfunn, landets samskipnader og andre samarbeidspartnere. Styret har i 2003 behandlet 69 saker i totalt 9 styremøter. Det er utbetalt kr ,- i styrehonorarer. HØGSKOLER TILSLUTTET SAMSKIPNADEN ANTALL STUDENTER For tiden er studenter ved Høgskolen i Narvik, Høgskolen i Nesna og Folkeuniversitetet i Narvik tilsluttet Samskipnaden. Våren 2003 hadde vi studenter, høsten 2003 hadde Studentsamskipnaden i Narvik studenter tilsluttet organisasjonen. Gjennomsnittlig antall studenter i 2003 er Antall studenter STYRETS MEDLEMMER, ved utgangen av 2003: Styreleder: Cato Kaasa Larsen Student Vara: Pål G. Conradi Olsen Nestleder: Ruben Nergård Vara: Tore Simonsen Styremedlem: Stian Tobiassen Vara: Bengt Strand Styremedlem: Astrid Hoel Johansen Vara: Are Johan Hansen Styremedlem: Jens Are Rikardsen Vara: Torkild Sivertsen Styremedlem: Per Åge Ljunggren Prorektor HiN Vara: Aage Frantzen Studiesjef HiN Styremedlem: Olav Soleng Direktør HiN Vara: Eirin F. Mellund Øk. & p-sjef HiN Styremedlem: Kenneth Brustad Førstek. bolig SSiN Vara: Eirin Holte Regnskapssekr SSiN Styremedlem: Viggo Remman Nesteder DRV SSiN Vara: Unni Zimmermann Renholdsass SSiN ADMINISTRASJONEN Administrasjonen holder til ved Høgskolen i Narvik i Lodve Langes gt. 2. Samskipnadens daglige virksomhet har vært ledet av administrerende direktør Lars Skjønnås. ANSATTE Studentsamskipnaden hadde ved årets slutt 58 ansatte totalt. I tillegg har det i sommermånedene vært engasjert kontorhjelp, vedlikeholdsassistenter og personale ved Narvik Vandrerhjem. Regnet om til årsverk utgjør vår faste arbeidsstokk ved årsskiftet 53 årsverk.totalt 173 personer har i løpet av året mottatt skattepliktige ytelser fra samskipnaden. Antall ansatte SSiN MILJØET Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. STYRETS SAMMENSETNING Styret i Studentsamskipnaden i Narvik består av ni medlemmer. Fem studenter valgt på årsmøtet i Studentparlamentet i Narvik, to representanter oppnevnt av styret ved Høgskolen i Narvik og to representanter valgt av og blant våre ansatte. Studentene har flertallet i styret og styrelederen skal velges blant studentenes styremedlemmer. KONSERN Å R S M E L D I N G

5 STYRETS BERETNING Styrets beretning VED ÅRSSKIFTET 2003/2004 VAR FØLGENDE STILLINGER BESATT: Heltid Deltid % Totalt: ADMINISTRASJONEN: Administrerende direktør 1 Assisterende direktører 2 Administrasjonssekretær 1 Totalt 4 ØKONOMI & PERSONALSEKSJON: Økonomi & personalsjef 1 Førstekonsulent 1 Regnskapssekretær 1 Totalt 3 BOLIGSEKSJON: Førstekonsulent 1 Boligkonsulent 1 Totalt 2 IKT-SEKSJON: IKT-ansvarlig 1 IKT-konsulent 1 50 % IT-trainee 1 40 % Totalt 3 GO BITEN CAFÉ: Kjøkkensjef 1 Ass. kjøkkensjef 1 1. kokk 1 80 % Kokk 1 Kokkelærling 1 Kantineassistenter % Totalt 7 IDRETTSSENTERET HEI: Idrettsleder 1 Instruktør/nestleder 1 Instruktører 4 30 % Resepsjonist 1 Totalt 7 SORIA MORIA BARNEHAGE: Barnehageleder 1 Førskolelærere/ pedagogiske ledere 5 Barnehageassistenter 10 Ekstra ressurs 2 50/80% Totalt 18 Heltid Deltid % Totalt: NORDKALOTTEN MOTTAK: Mottaksleder 1 Nestleder/infokons. 1 Økonomikonsulent 1 Miljøkonsulent 1 Miljømedarbeider 1 Totalt 5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD: Driftsleder 1 Nestleder/fagarbeider 1 Vaktmester 2 Renholdsassistenter % Totalt 7 ANNET: Organisasjonskonsulent 1 Sosialrådgiver 1 50% Totalt 2 SUM: DELIKATESSEN NARVIK AS: Driftsleder 1 Kokk 1 Driftsmedarbeider 1 Kantineassistenter 2 67/95% Totalt 5 PRORESPONS AS: Daglig leder/redaktør 1 50% Partnere 2 30% Totalt 3 FAGBOKHANDELEN AS: Bokhandler 1 Butikkmedarbeidere 2 Totalt 3 SUM INKL DATTERSELSKAPER: S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 5 I N A R V I K

6 STYRETS BERETNING Styrets beretning Marita Vang jobber i SSiNs servicetorg. Kvinner utgjør hele 66 % av samskipnadens ansatte. TARIFFAVTALE Samskipnaden er tilsluttet Studentsamskipnadenes Arbeidsgiverforening (SSAF). Bedriften har tariffavtale med Norsk Tjenestemannslag (NTL), Undervisningsforbundet (UF) og Flerfaglig Fellesorganisasjon (2FO). De fleste av våre ansatte er organisert i ett av disse forbundene. ARBEIDSMILJØET Samskipnaden anser arbeidsmiljøet i bedriften og miljøet rundt bedriften for å være godt og har ikke iverksatt spesielle tiltak på disse områdene. Vår personalforening har gjennomført flere sammenkomster og arrangementer i løpet av året. SYKEFRAVÆR Vi arbeider kontinuerlig for å holde sykefraværet på et minimum. Målet er å holde oss under gjennomsnittlig sykefravær for landets studentsamskipnader. I 2003 hadde vi et sykefravær på 6,6 %, mens gjennomsnittlig sykefravær i samskipnadene var på 8,9 %. Det har ikke vært vesentlige skader eller ulykker i INTERNKONTROLL OG KVALITETSSIKRING Vi har etablert et system for internkontroll og utarbeidet internkontrollhåndbøker. Hele bedriften har deltatt i arbeidet og resultatet er godkjent av Arbeidstilsynet i Narvik. Systemet vedlikeholdes jevnlig. Vi er inne i en prosess som skal lede til at hele bedriften får et kvalitetssikringssystem. LIKESTILLING Foretaket og dets datterselskaper praktiserer full likestilling mellom kjønnene. Studentsamskipnaden har overvekt av kvinnelige ansatte, av 58 ansatte er 38 kvinner. Styret består av 9 medlemmer, 8 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en helhetsvurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. BOLIGDRIFT Samskipnaden eide ved årets utløp 368 boliger; 280 hybler og 88 leiligheter. Av disse er 198 hybler og 56 leiligheter studentboliger finansiert med tilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet og lån i Statens Husbank. De resterende 82 hyblene og 32 leilighetene har SSiN fremskaffet på siden av det offentlige tilskuddssystemet, disse er finansiert med egenkapital og privatbanklån. Å R S M E L D I N G

7 STYRETS BERETNING Styrets beretning Vi har nå ca studenter tilsluttet Samskipnaden. Samskipnadens direkte boligdekning blant studentene i Narvik blir derved ca. 28,4 % hvis man regner i forhold til det totale antallet boenheter, 38,7 % hvis man regner leilighetene som 2,5 hybelenheter. Hvis man bare tar med de studentboligene vi har fått støtte fra Utdannings- og Forskningsdepartementet til å bygge, blir dekningsgraden 19,5 % regnet mot antallet boenheter, 26,0 % hvis man regner leilighetene som 2,5 boenheter. I tillegg til disse studentene finnes det ca elever på videregående nivå i Narvik. Hvis vi antar at ca. 500 av disse er tilreisende gir dette til sammen personer som konkurrerer om en plass å bo i kommunen. Størstedelen av studentene ved Høgskolen i Narvik har ikke hjemstedsadresse i Narvik Studentsamskipnaden i Narvik har tilnærmet nådd sitt mål om full boligdekning. Dette innebærer at alle studenter nå får tilbud om akseptabel bolig til akseptable vilkår. Det eneste vi ser at vi har for lite av er toroms leiligheter. Alle våre eiendommer ligger i gangavstand til Høgskolen i Narvik og Soria Moria Barnehage. De fleste ligger mellom 300 og 700 meter fra HiN, de to eiendommene som ligger lengst unna ligger 2,5 km fra HiN. Eiendom: Hybler Leiligh. Byggeår Avstand Jaklamyra ,5 km Skistua / m Fjellveien / m Roald Amundsv /1992 2,5 km Alpinveien m Skoglia m Snorres gt / km Håreks gt / m Kongens gate / km Sum: Leilighetene fordeler seg som følgende: 17 en-roms, 20 to-roms, 47 tre-roms og 4 fire-roms leiligheter. Det samlede resultat for våre eiendommer/boligdrift ble et overskudd på kr ,-. UTLEIEPRISER PR. MND. FØR ÅRSSKIFTET 02/03: Gjennomsnittlig månedlig hybelpris i SSiN var kr ,-, en-roms leilighet kr ,-, to-roms leilighet kr ,-, tre-roms kr ,- og fire-roms kr ,-. Strøm, kabel-tv, datanett (Internett) og interntelefon er inkludert i leien. Ved sammenlikning av Studentsamskipnadens husleie mot det private markedet må man ta hensyn til at man her ofte må betale strøm og IKT selv. Strømforbruket i 2003 for hybler og en-roms leiligheter inklusive andel av fellesrom er beregnet til kr. 293,- pr. mnd, for større leiligheter kr. 586,- pr. mnd. IKT er tidligere kostnadsberegnet til kr. 175,- pr. enhet pr. mnd. Når man trekker fra IKT og energikostnadene blir vår gjennomsnittlige månedlige hybelpris kr ,-, enroms leilighet kr ,-, to-roms leilighet kr ,-, tre-roms kr ,- og fire-roms kr ,-. Vi har som et prinsipp at alle våre boliganlegg skal være selvfinansierende. De priser vi fastsetter er et resultat av de rammebetingelser vi arbeider under. INFORMASJONS- OG KOMMUNIKASJONSTEKNOLOGI, IKT Alle våre eiendommer, unntatt Håreks gate 10, er koplet opp i et høyhastighets datanett med meget høy kapasitet. IKT-tilbudet inneholder videre ISDNtelefon og kabel-tv/info-tv til alle studentboligene. Datanettet gir studentene full tilgang til høgskolens datanett og Internett, 24 timer i døgnet. Nettet har meget høy kapasitet, flere gigabits i stamnettet og inntil 100 Mb/s ut til hver bruker. Tilbudet er meget populært og benyttes i stor utstrekning. SOMMERDRIFT OG VANDRERHJEM Samskipnaden leier ut ledige boliger til studenter som tar forskjellige sommerkurs i Narvik. Våre studentboliger hadde tilnærmet fullt belegg sommeren Fra og med 1998 inngikk vi avtale med Norske Vandrerhjem om drift av vandrerhjem i Narvik. Vi benytter 2/3-deler av Jaklamyra Studentby til slikt formål. Narvik Vandrerhjem har 120 senger og holder åpent i sommersesongen når studentene har ferie. FORMIDLING AV PRIVATE BOLIGER Samskipnaden driver hver sommer en hybelformidling i samarbeid med de videregående skolene i byen. Her formidles private hybler og leiligheter til skoleelever og studenter. Hver sommer formidles i overkant av 100 enheter. Tjenesten er gratis for brukerne. S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 7 I N A R V I K

8 STYRETS BERETNING Styrets beretning FRIMINUTTET KIOSK & KAFFEBAR Friminuttet Kiosk har åpent fra klokken til klokken hver ukedag unntatt fredag, da stenger man klokken I 2003 ble resultatet et overskudd på kr ,-. Kiosken ble solgt til eget nyopprettet datterselskap Fagbokhandelen AS pr DELIKATESSEN NARVIK AS Kantinen ved HiN har alltid vært benyttet til større arrangementer og tilstelninger i Narvik. For å kunne tilby servering til andre enn høgskolemiljøet har Studentsamskipnaden etablert et datterselskap innen catering/selskaper som kan tilby disse tjenestene også til kommersielle kunder. Gjennom et datterselskap organisert som aksjeselskap driver vi denne virksomheten på like vilkår med bransjen for øvrig. Hensikten med slik virksomhet er å skape positiv inntjening til vår primærvirksomhet. I 2003 hadde vi overskudd på driften av Delikatessen på kr ,-. Se egen årsberetning. BARNEHAGEDRIFT Studentsamskipnaden i Narvik har full barnehagedekning. Dette innebærer at alle studenter som hadde behov for barnehageplass har fått tilbud om dette i løpet av året. Anita Grimeland er styrer i Soria Moria Barnehage. Hun kunne tilby alle studentbarn plass i STORHUSHOLDNING Samskipnaden driver kantine og kiosk/kaffebar ved Høgskolen i Narvik og har et datterselskap som driver med catering, selskapsavvikling og bedriftskantiner. Kantinen ved HiN betjener ca mennesker og har 412 sitteplasser, kaffebaren har 50 sitteplasser. Storhusholdning tilbyr servering døgnet rundt ved hjelp av automater for kaffe, te, sjokolade, brus, melk, godterier og mat. Samlet brutto omsetning for storhusholdningsdriften i 2003 var kr ,-. Samlet resultat for storhusholdningsdriften ble et underskudd på kr ,-. GÓBITEN CAFE Kantinen ved HiN skal drives til selvkost. Åpningstidene er fra kl til kl hver ukedag. Man hadde i 2003 et underskudd på driften, stort kr ,-. I tillegg til barnehageplasser for studentenes barn har Samskipnaden reservert 4 plasser for barn til egne ansatte. Høsten 2003 hadde studentene 66 barnehageplasser til disposisjon. Man hadde i 2003 et overskudd på barnehagevirksomheten på kr ,-. Vi mottar ikke kommunal driftsstøtte for vår barnehagevirksomhet, slik øvrige private barnehager får. Vi mottar UFD-støtte for kun 56 plasser, mens vi helt siden oppstarten i 1992 har tilbudt 66 plasser for studenters barn. Hvis vi hadde fått UFD-støtte for de resterende 10 plassene som studenter disponerer, eller hvis vi hadde fått kommunal driftsstøtte, ville vi maktet å senke prisene til studentene ytterligere SORIA MORIA BARNEHAGE Barnehagen har fem avdelinger med plass til inntil 90 barn. Høsten 2003 var det 70 barn i barnehagen fordelt på 2 avdelinger for barn under tre år og 3 avdelinger for barn mellom tre og seks år. Barnehagen ligger 500 meter fra Høgskolen i Narvik. Å R S M E L D I N G

9 STYRETS BERETNING Styrets beretning HELSE OG IDRETT Studentene har eget idrettslag tilsluttet Studentersamfunnet, HiNIL. Idrettsslaget har i overkant av 400 betalende medlemmer. Aktiviteten er meget variert og omfatter bl.a. volleyball, innebandy, fotball, judo, kickboksing og klatring. Studentsamskipnaden driver et idrettssenter ved HiN. Videre eier vi 10 % av aksjene i Narvikhallen AS og vi deltar sammen med Narvik kommune og byens øvrige næringsliv Narvik Idrettspark AS, vår eierandel her er på 4 %. IDRETTSSENTERET Idrettssenteret inneholder treningssenter, gymnastikksal, klatrerom, solarium, garderober og badstuer, og tilbyr bl.a styrketrening, spinning, aerobic og bodywork. Senteret hadde i 2003 i overkant av 800 betalende brukere. Resultatet for 2003 ble et overskudd på kr ,-. FASTLEGEORDNING OG HELSEKASSE Samskipnaden har avtale med Alleén Legesenter om fastlegeordning for studentene. Dette har resultert i at ventetiden for legebesøk er redusert til maksimalt en uke. Vi har også helsekasse for studentene og deres barn som reduserer deres egenandeler ved sykdom. RÅDGIVNINGSTJENESTE SSiN driver i samarbeid med HiN, Prosten i Ofoten og studentorganisasjonene i Narvik rådgivningstjeneste for studentene. Tjenesten har fast kontortid ved HiN, tilsvarende 60 % stilling. JURIDISK RÅDGIVNING Samskipnaden gir et årlig driftstilskudd til JussHjelpa, som drives av jusstudentene i Tromsø. Dette sikrer våre medlemmer tilgang til juridisk veiledning, i tillegg besøker JussHjelpa Høgskolen i Narvik to ganger årlig for saksinntak og informasjon om sitt tilbud. Kai Lilleseth har ansvaret for driften av Idrettssenteret Hei. Blant de populære tilbudene er spinning. BOKHANDEL Studentsamskipnaden i Narvik har inntil hatt et formalisert samarbeid med Narvik Libris om drift av bokhandel ved HiN. Fra og med denne dato overtok Studentsamskipnaden bokhandelvirksomheten ved HiN. Virksomheten er organisert i et eget datterselskap, Fagbokhandelen AS. ANDRE VELFERDSTILTAK I tillegg til tilbudene innen våre fire hovedvirksomheter har SSiN velferdstilbud til studentene av noe enklere karakter. VELFERDSHYTTE Studentsamskipnaden eier en velferdshytte for studentene - Toppåsen på Øyjord. Hytta er et rent velferdstiltak og er ikke selvfinansierende. Man S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 9 I N A R V I K

10 STYRETS BERETNING Styrets beretning hadde i 2003 et underskudd på drift av velferdshytta på kr ,-. FORSIKRING AV STUDENTENE SSiN har en kollektiv ulykkesforsikring for alle sine studenter. Forsikringen er på kr ,- og gjelder døgnet rundt over hele verden. Forsikringen dekker varige mén etter skade og utgifter til behandling som ikke dekkes av folketrygden. FRITIDSVELFERD Gjennom et samarbeid med stiftelsen Narvik Studentersamfunn (NSS) driver SSiN fritidsvelferd. Studentersamfunnet har lange tradisjoner. Det ble grunnlagt i 1955 under navnet Narvik Teknikersamfunn. Det endret navn til Narvik Studentersamfunn i 1993 fordi man hadde fått en studentpopulasjon i Narvik som omfattet også andre typer utdannelser enn de rent tekniske. Studentsamskipnaden har sitt utspring i Studentersamfunnet. Samfunnet drev tidligere blant annet kantinen ved Høgskolen i Narvik og velferdshytta på Bjørnfjell. Man har nå avtalt en arbeidsfordeling som innebærer at Samskipnaden tar seg av tyngre velferdsbehov som boliger, kantine, barnehage, idrettsanlegg, etc, mens Studentersamfunnet tar seg av «lettere» behov som interesseklubber, idrettslag og studentkro. Tilbudet fra Studentersamfunnet er meget variert og drives utelukkende av studenter: Studentkro, konserter, studentavis, studentkor, musikkgrupper, nærradioklubb, idrettslag, samt interesseklubber som data, foto/video, elektronikk, radioamatører, friluftsgruppe, dykkerklubb, dataklubb, paintballklubb og spillklubb, for å nevne noe. Studentuka i Narvik sammenfaller med byens Vinterfestuke. Studentene og Studentersamfunnet gjør seg meget godt bemerket i den årlige Vinterfestuka i Narvik. Studentersamfunnet er en fargeklatt i byen. Samskipnaden er meget godt fornøyd med samarbeidet med stiftelsen Narvik Studentersamfunn. Samskipnaden bevilger årlig midler til stiftelsen Narvik Studentersamfunn og Studentparlamentet i Narvik (SPiN). For driftsåret 2003 ble det bevilget totalt ,- kroner til studentenes virksomheter. ANDRE TILBUD I samarbeid med Høgskolen i Narvik driver vi beskjedservice for studentene og utleie av skap til studentene (550 stk). Vi driver vaskerier i alle studentbyene og ved HiN leier ut tilhengere utlån av badstue og dusjanlegg, automatsalg ved boliganleggene og ved HiN. ANNEN VIRKSOMHET SSiN driver i tillegg til sin primærvirksomhet noe annen virksomhet av mer eller mindre permanent karakter. Hensikten med slik virksomhet er i all hovedsak å skape positiv inntjening til Studentsamskipnaden. INFORMASJONSARBEID/REKRUTTERING For å trekke studenter til Narvik er det meget viktig at man får informert om de tilbud man kan gi utdanningssøkende her. Vi vurderer derfor rekrutteringsarbeid som meget viktig. Samskipnaden har også i 2003 deltatt i høgskolens arbeid med å bedre den langsiktige rekrutteringen til Høgskolen. NARVIK VANDRERHJEM Vi inngikk fra og med 1998 avtale med Norske Vandrerhjem om drift av vandrerhjem. Narvik Vandrerhjem har 120 senger og holder åpent i sommersesongen når studentene har ferie. Sommeren 2003 hadde vi ca overnattinger. Resultatet for 2003 ble et underskudd på kr ,-. NORDKALOTTEN MOTTAK Vi har avtale med Utlendingsdirektoratet om drift av asylmottak primært i eiendommen Havnegata 3 i Narvik. Dagens avtale med UDI løper frem til , med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Inntil utløpet av 2003 drev vi et komplett statlig mottak som innlosjerer inntil 75 asylsøkere, mot slutten av året hadde vi en opptrapping av aktiviteten. Fra og med er antallet beboere ved mottaket økt til 100. Resultatet for denne virksomheten i 2003 ble et overskudd på kr ,-. PRORESPONS AS For å ivareta behovet for en egen avis rettet mot studentene etablerte vi i 2001 datterselskapet Pro- Respons AS sammen med tidligere redaktør i Ofotens Tidende, Terje Næsje, og Roger Kristoffersen som var markedssjef samme sted. SSiN eier 52% av aksjene i selskapet, og det blir dermed behandlet som et datterselskap av oss. Foruten studentavis leverer selskapet også andre kommersielle avisprodukter, trykksaker, innholdsleveranse til blant annet Internett samt undersøkelser. Resultatet for 2003 ble et underskudd på kr Se ellers selskapets egen beretning. Å R S M E L D I N G

11 STYRETS BERETNING Styrets beretning HISTORIKK 1955 Narvik Teknikersamfunn ble dannet. I perioden frem til 1988 bygger Teknikersamfunnet ut velferdstilbud for studentene på flere områder. Bl.a. kantine, studentkro, velferdshytte og idrettslag Studentsamskipnaden i Narvik ble opprettet. Narvikstudentene så behovet for en mer organisert drift av de ulike velferdstiltakene og etablerte en Studentsamskipnad. Samskipnaden hadde sitt utspring i daværende Narvik Teknikersamfunn SSiN overtok den driften av kantinen ved Narvik Ingeniørhøgskole fra Narvik Teknikersamfunn. SSiN tok på seg ansvaret som forretningsfører for Jaklamyra Studentby som var bygd og eid av «Stiftelsen student- og elevboliger i Narvik». I denne forbindelse ble det ansatt vaktmester/tilsynsmann. Planlegging av bygging av studentboliger ble påbegynt Man påbegynte byggingen av Skistua Studentby Skistua Studentby stod ferdig. Man overtok fra Narvik kommune et kommunalt hybelhus, Fjellveien 33. SSiN overtok Jaklamyra Studentby fra «Stiftelsen student- og elevboliger i Narvik». SSiN planlegger og starter bygging av barnehage mot slutten av året. Administrasjonen flyttet ut av Narvik Ingeniørhøgskole, og til egne lokaler i Fjellveien Soria Moria Barnehage stod ferdig høsten -92, fem-avdelings barnehage. Fjellveien 33 ble totalrenovert og bygd ut med 12 hybler. SSiN kjøpte eiendommen Roald Amundsensvei Høsten 1993 åpner Samskipnaden kiosk ved Høgskolen i Narvik Stud-Bo Nord utbygging ble tilnærmet ferdigstilt i 1994 og SSiN har nå to nye studentbyer; Alpinveien og Sildretunet Man etablerer idrettssenter ved Høgskolen i Narvik og overtar Studentersamfunnets hytte på Bjørnfjell. Åtte hybler ved Jaklamyra ble bygd om til 4 to-roms leiligheter Tilbudene til studentene blir utvidet med ytterligere en velferdshytte - den nye ligger på Øyjord. Samskipnaden kjøper eiendommen Snorres gate 79. Videre overtar man to fjellanlegg fra Sivilforsvaret. områdene storhusholdning og idrett. Man kjøper et eksisterende firma innen kantinedrift, selskaper og catering, det dannes et aksjeselskap med navnet Delikatessen Narvik AS. Man deltar som stifter/eier i firmaet Narvik Idrettspark AS - NIPAS, dette selskapet skal forestå utbygging av Narvik Stadion/Narvik Idrettspark og står for drift av dette anlegget. HINIL går inn som eier i Narvikhallen AS Man har i løpet av året etablert flere nye virksomheter som skal gi hovedvirksomheten positive bidrag. Dette er vandrerhjem, asylmottak og kommersielle idrettstilbud Høyhastighets datanett, innlagt telefon og egen infokanal på kabel-tv er nye tilbud i studentboligene i 1999, i tillegg er det etablert rådgivningstjeneste i samarbeid med STiN, HiN og KUF Studentavis som bilag til lokalavis ble etablert. SSiN har fokusert på kvalitets- og kompetanseheving gjennom bedring av rutiner og ved nyansettelser. Videre har man jobbet med å heve servicegraden for kundene vi har endret vår hovedprofil til servicepartner i stedet for velferdsbedrift SSiN har vedtatt å bygge studenthus i sentrum av Narvik og kjøpt egnet tomt til dette formålet, Kongens gate 57. Vi har kjøpt egen eiendom med billige hybler for å ha et tilbud i dette segmentet, Håreks gate 10. Vi har bygd ut våre IKT-systemer til også å omfatte trådløst datanett til de studenter som ikke bor i våre boliger. Vi har utvidet våre idrettstilbud med spinning og vi har innført helsekasse for studentene. Vi har videre etablert ytterligere et datterselskap; ProRespons AS, primært for utgivelse av studentavis Byggetrinn I på studenthuset ble påbegynt, samtidig med at prosjekteringen av byggetrinn II pågikk. Utvidelse av Idrettssenteret med klatrehall og squash planlegges. Bad og ventilasjonsanlegg i Sildretunet Studentby ble renovert. Narvik Studentersamfunn tok steget fra forening til stiftelse SSiN opprettet datterselskapet Fagbokhandelen AS og overtok driften av bokhandelen ved HiN fra Narvik Libris. Studentenes utested Tekniker n flyttet fra HiN til studenthuset i sentrum. Bygging av paintballhall, klatrehall og squashbane påbegynnes Studentsamskipnaden utvider sine tilbud på S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 11 I N A R V I K

12 STYRETS BERETNING Styrets beretning styringen av bedriften. Verdier skapt i Narvik skal omgjøres til goder for studentene. Våre aktiva skal være tilstrekkelig til å sikre at Samskipnaden er en trygg og solid bedrift, til beste for våre studenter og ansatte, samt for lokalsamfunnet. Samskipnaden har totalt sett god økonomi. Forutsetning om fortsatt drift av selskapet ligger til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. REGNSKAPET De samlede driftsinntektene til Samskipnaden utgjorde for regnskapsperioden 2003 kr ,-. Av dette beløpet er kr ,- statstilskudd fra Utdannings- og Forskningsdepartementet til drift av Samskipnaden. Sum ordinære driftsutgifter utgjorde kr ,-. Driftsresultatet ble således positivt, kr ,-. Cato Kaasa Larsen er styreleder i SSiN. STYRELEDERE: Tore Drtina - Odal Tore Wiik - Bodø Lars Skjønnås - Leknes Tom Pettersen - Andenes Martin Dahlgren - Stockholm Anders Bang - Mosjøen Vidar Bolle - Tromsø Morten Wirkola - Tromsø Trond Johan Mikkelsen - Kvæfjord 03-dd. Cato Kaasa Larsen Ulefoss DIREKTØRER: Rolf W. Edvardsen Lars Skjønnås Børje Kajander 94-dd. Lars Skjønnås ØKONOMI Vårt formål er å yte flest mulig og best mulige velferdstilbud for studentene til en lavest mulig pris. Dette reflekteres i den overordnede økonomiske Samskipnaden hadde i tillegg kr ,- i finansinntekter. Videre kr ,- i finanskostnader, slik at resultat før ekstraordinære poster ble positivt, kr ,-. Ekstraordinære inntekter utgjorde kr. 0,-. Ekstraordinære utgifter utgjorde kr ,-. Årsresultatet for regnskapsåret 2003 ble derved et overskudd stort kr ,-. BALANSEN Samskipnadens omløpsmidler utgjorde ved utgangen av 2003 kr ,-. Anleggsmidlene kr ,-. Sum omløpsmidler og eiendommer beløper seg til kr ,-. Egenkapitalen til Studentsamskipnaden var ved utgangen av 2003 kr ,-. Samskipnaden har totalt sett god soliditet. Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser. REVISJON Samskipnadens revisor er Revisortjenester Arvid Hansen AS. Å R S M E L D I N G

13 FORORD STYRETS AV DIREKTØR BERETNING LARS SKJØNNÅS Styrets beretning NØKKELTALL Antall studenter, snitt Omsetning, brutto 40,3 38,2 33,8 26,5 21,2 16,3 10,4 1,7 0,4 Omsetning, netto 36,3 34,3 31,6 25,2 18,8 15,2 10,4 1,7 0,4 Omsetning pr. årsverk 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Driftsresultat 4,4 4,4 3,8 1,8 2,2 3,2 2,2 0,5 0,1 Resultat 0,2-0,1 0,4-0,5-0,3 0,3-0,05 0,7 0,1 Omløpsmidler 7,5 9,0 7,4 6,1 7,5 5,1 4,3 1,5 0,1 Kortsiktig gjeld 9,3 9,7 5,7 4,6 3,8 2,8 2,9 0,2 0,0 Arbeidskapital -1,8-0,7 1,7 1,5 3,7 2,3 1,4 1,3 0,1 (omløpsmidler-kg) Langsiktig gjeld 74,5 70,9 59,4 56,9 54,1 46,6 31,2 2,6 0,0 Egenkapital 65,7 64,3 61,9 58,8 56,9 56,3 36,2 6,3 0,1 Totalkapital 149,4 144,9 127,1 120,2 114,7 105,7 70,3 9,1 0,1 Gjeldsgrad (Gjeld/EK) 1,28 1,25 1,05 1,04 1,02 0,87 0,74 0,44 0,03 Egenkapitalen i % 44,0 44,4 48,7 48,9 49,5 53,3 51,5 69,1 96,9 (EK/Tot.kap x 100 %) Antall hybler Antall leiligheter Antall studentboliger Antall dep. stud.bol Antall bh.plasser Sitteplasser i kantine Sitteplasser i kaffebar Antall ansatte Antall årsverk NØKKELTALL KONSERN Omsetning, brutto 44,9 40,2 34,4 26,5 21,2 16,3 10,4 1,7 0,4 Omsetning, netto 40,4 36,3 32,1 25,2 18,8 15,2 10,4 1,7 0,4 Omsetning pr. årsverk 0,8 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5 0,3 0,3 0,4 Driftsresultat 4,7 4,4 3,8 1,8 2,2 3,2 2,2 0,5 0,1 Resultat 0,5-0,1 0,1-0,5-0,3 0,3-0,05 0,7 0,1 Omløpsmidler 8,2 8,7 6,5 6,1 7,5 5,1 4,3 1,5 0,1 Kortsiktig gjeld 9,9 10,1 5,8 4,6 3,8 2,8 2,9 0,2 0,0 Arbeidskapital -1,7-1,4 0,7 1,5 3,7 2,3 1,4 1,3 0,1 (omløpsmidler-kg) Langsiktig gjeld 75,0 70,9 59,4 56,9 54,1 46,6 31,2 2,6 0,0 Egenkapital 65,1 63,4 60,9 58,8 56,9 56,3 36,2 6,3 0,1 Totalkapital 150,0 144,3 126,3 120,2 114,7 105,7 70,3 9,1 0,1 Gjeldsgrad (Gjeld/EK) 1,30 1,28 1,07 1,04 1,02 0,87 0,74 0,44 0,03 Egenkapitalen i % 43,4 43,9 48,2 48,9 49,5 53,3 51,5 69,1 96,9 (EK/Tot.kap x 100 %) Antall ansatte Antall årsverk Alle økonomiske tallstørrelser i millioner kroner. S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 13 I N A R V I K

14 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER VARESALG KANTINE OG KIOSK INNTEKTER BARNEHAGE INNTEKTER IDRETTSENTERET LEIEINNTEKTER DRIFTSTILSKUDD ANDRE DRIFTSINNTEKTER SUM DRIFTSINNTEKTER VAREFORBRUK KANTINE/KIOSK/IDRETT LØNN, FERIEPENGER ETC ARBEIDSGIVERAVGIFT ANDRE PERSONALKOSTNADER ANDRE DRIFTS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER TAP PÅ KRAV ORDINÆRE AVSKRIVNINGER SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER FINANSKOSTNADER SUM FINANSINNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER SUM EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/KOSTNADER RESULTAT OVERSKUDD/-UNDERSKUDD OVERFØRINGER OVFØRT FRI EGENKAPITAL/UNDERSKUDD SUM OVERFØRINGER Å R S M E L D I N G

15 BALANSE Balanse Balanse NOTER BYGNINGER 2, TOMTER 2, MASKINER, INVENTAR O.L AKSJER OG ANDELER SUM ANLEGGSMIDLER ANDRE AKSJER/ANDELER VARELAGER/BEHOLDNINGER KUNDEFORDRINGER FORDRINGER DATTERSELSKAPER ANDRE FORDRINGER 4, KONTANTER OG BANKINNSKUDD SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL UDEKKET UNDERSKUDD/FRI EGENKAPITAL ANNEN EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL PANTELÅN TEKNOLOGIDAGPRISEN SUM LANGSIKTIG GJELD LEVERANDØRGJELD KASSEKREDITT SKYLDIG MVA/SKATT LØNN/FERIEPENGER ANNEN KORTSIKTIG GJELD SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL PANTESTILLELSER Styret i Studentsamskipnaden i Narvik Cato K. Larsen Styreleder Einar H. W. Larssen Tore Simonsen Reidun Kleppe Ruben Nergård Nestleder Viggo Remman Kenneth Brustad Olav Soleng Per Åge Ljunggren Lars Skjønnås Adm direktør S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 15 I N A R V I K

16 NOTER TIL REGNSKAPET Noter Noter til til regnskapet regnskapet NOTE 1 VARELAGER VARELAGERET ER OPPTALT OG BOKFØRT TIL ANSKAFFELSESKOST. DET ER FORETATT REGNSKAPSMESSIG NEDSKRIVNING ETTER LAVESTE VERDIS PRINSIPP. NOTE 2 VARIGE DRIFTSMIDLER T0MTER BYGG DRIFTSLØSØRE ANSKAFFELSESKOST TILGANG I ÅRET AVGANG I ÅRET ANSKAFFELSESKOST AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER ÅRETS AVSKRIVNINGER AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER AVSKRIVNINGSPROSENT 0-2 % 10-20% BOKFØRT VERDI ÅRETS AVSKRIVNINGER TILGANG I ÅRET AVGANG I ÅRET BOKFØRT VERDI FRA OG MED REGNSKAPSÅRET 2001 HAR VI ENDRET VÅRE AVSKRIVNINGSPRINSIPPER. ÅRSAKEN ER AT TIDLIGERE AKKUMULERTE AVSKRIVNINGER HAR FØRT TIL AT FASTE EIENDOMMER STÅR BOKFØRT MED VERDIER BETYDELIG UNDER MARKEDSVERDI. VI HAR DERFOR FORETATT REDUKSJONER I AVSKRIVNINGER FOR DE EIENDOMMER SOM ER AVSKREVET TIL UNDER MARKEDSVERDI, OG ØKT AVSKRIVNINGENE PÅ DE EIEN- DOMMENE SOM HAR ANTATT LAVERE VERDI ENN BOKFØRT BELØP. NOTE 3 NOTE 4 NOTE 5 NOTE 6 KUNDEFORDRINGER. KUNDEFORDRINGER ER OPPFØRT TIL PÅLYDENDE ETTER FRADRAG AV PÅREGNELIG TAP. ANDRE FORDRINGER REFUSJON LØNN ARBEID-./TRYGDEKTR REFUSJON KOSTNADER UDI INTERIMSFØRTE LEVRANDØRKOSTNAD FORSKUDDSBETALTE KOSTNADER FORSKUDDSBETALT LØNN FORDRINGER ANSATTE TILSAMMEN BANKINNSKUDD AV SELSKAPETS BANKINNSKUDD ER KR BUNDET I SKATTETREKKSMIDLER. AKSJER OG ANDELER ANDEL STIFTELSEN VU NARVIK ANDEL KIOSKKJEDEN KIWIGA BA AKSJER NIPAS AKSJER GNIST AS AKSJER UNIPA AKSJER STUDENT SKANDINAVIA AS AKSJER DELIKATESSEN NARVIK AS AKSJER PRORESPONS AS AKSJER FAGBOKHANDELEN AS TILSAMMEN ANDRE BØRSNOTERTE AKSJER OG ANDELER AKSJEFOND K-FONDENE AKSJEINDEKS FARMASI TILSAMMEN Å R S M E L D I N G

17 NOTER TIL REGNSKAPET Noter til regnskapet NOTE 7 VEDLIKEHOLDSFOND DET ER AVSATT KR TIL EKSTRAORDINÆRT VEDLIKEHOLD. HVORAV KR ER ANVENDT SOM PÅKOSTNING AV FAST EIENDOM I NOTE 8 ANNEN KORTSIKTIG GJELD PÅLØPNE RENTEKOSTNADER INNESTÅENDE DEPOSITUM FORSKUDDSBETALTE TILSKUDD SUM: NOTE 9 OPPLYSNINGER OM ANSATTE OG UTBETALINGER FRA SELSKAPET SELSKAPET HAR 58 ANSATTE FORDELT PÅ 53 ÅRSVERK. LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL DIREKTØR UTGJORDE I 2003 KR HONORAR REVISJON FOR 2003 UTGJORDE KR HERAV KR I BISTAND. NOTE 10 NOTE 11 NOTE 12 PANTESTILLELSER AV SAMSKIPNADENES GJELD ER KR SIKRET MED PANT. BOKFØRT VERDI AV EIENDELER SOM ER STILT SOM SIKKERHET ER KR OVERSIKT OVER INVESTERINGER/AVGANG VARIGE DRIFTSMIDLER DRIFTSLØSØRE: TILGANG: AVGANG: FAST EIENDOM: TILGANG: AVGANG: PENSJONSFORPLIKTELSER PENSJONSFORPLIKTELSER SOM OMFATTES AV FORSIKREDE ORDNINGER ER IKKE BALANSEFØRT. FORSIKREDE ORDNINGER OMFATTER 47 INNMELDTE PERSONER. DET ER I REGNSKAPSÅRET INNBETALT PENSJONSPREMIE FOR KR OG INNBETALINGEN TIL PREMIEFONDET BLE FORETATT MED KR , SLIK AT PENSJONSPREMIE- FONDET OPPFØRT SOM LANGSIKTIG FORDRING I BALANSEN UTGJØR KR DET ER IKKE INNTEKTSFØRT NOEN AVKASTNING I NOTE 13 EKSTRAORDINÆRE KOSTNADER STIFTELSESKAPITAL NARVIK STUDENTERSAMFUNN KR NOTE 14 KONTANTSTRØMANALYSE KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER RESULTAT ORDINÆRE AVSKRIVNINGER AVSETNING VEDLIKEHOLDSFOND GEVINST/TAP VED SALG AV ANLEGGSMIDLER ØKNING VARELAGER ØKNING I KUNDEFORDRINGER REDUKSJON ANDRE FORDRINGER ØKNING VARELEVERANDØRGJELD ØKNING KORTSIKTIG GJELD ØKNING I OFFENTLIGE AVGIFTER A NETTO KONTANTSTRØM FRA OPERASJONELL VIRKSOMHET KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER INNBETALINGER VED SALG AV VARIGE DRIFTSMIDLER UTBETALINGER VED KJØP AV VARIGE DRIFTSMIDLER UTBETALINGER VED KJØP AV AKSJER B NETTO KONTANTSTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITETER KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER INNBETALING FRA NY LANGSIKTIG GJELD UTBETALINGER VED NEDBETALING AV LANGSIKTIG GJELD NEDGANG I KASSEKREDITT C NETTO KONTANTSTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER NETTO ENDRING I KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER ( A - B + C ) KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER PR KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER PR S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 17 I N A R V I K

18 Årsmelding Årsmelding for for Delikatessen DelikatessenNarvik Narvik AS AS Ved kjøpet av Victoria Hotel driver Delikatessen nå hotell, kafe og vandrerhjem i Narvik sentrum. Å R S M E L D I N G

19 DELIKATESSEN NARVIK AS Styrets Styrets beretning; beretning; Delikatessen Delikatessen Narvik Narvik AS AS Delikatessen Narvik AS ble opprettet som heleid datterselskap av Studentsamskipnaden i Narvik den , og avlegger nå sitt 7. årsregnskap. 250 aksjer a kr. 1000,- eies alle av Studentsamskipnaden i Narvik. Begrunnelsen for å ha ett slikt datterselskap er å kunne legge all kommersiell storhusholdningsvirksomhet til Delikatessen. Dette har man gjort for at denne delen av vår virksomhet skal drives på like vilkår med øvrig næringsliv som man konkurrerer mot. Delikatessens drift i 2003 har bestått av kantinedrift, catering og selskapsavvikling. Ved årsskiftet 2003/2004 bestod styret av: Styreleder: Lars Skjønnås Adm direktør SSiN vara: Lena Moe Ass direktør SSiN Nestleder: Cato Kaasa Larsen Student vara: Astrid Hoel Johansen Student Medlem: Ruben Nergård Student vara: Jens Are Rikardsen Student Det er avholdt 5 ordinære styremøter i 2003, man har behandlet 17 saker i alt. Det er utbetalt kr ,- i styrehonorar i Generalforsamlingen for Delikatessen Narvik AS er styret i Studentsamskipnaden i Narvik. mens driftskostnadene utgjorde kr ,-. Driftsresultatet ble positivt på kr ,-. Resultat etter finansposter er positivt på kr ,-. Delikatessens omløpsmidler var ved utgangen av 2002 kr ,-. Anleggsmidler kr ,- Sum eiendeler og gjeld/egenkapital beløper seg til ,- Alle nødvendige periodiseringer er utført. I balansen fremkommer derfor alle utestående fordringer og påløpne gjeldsforpliktelser. Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for antagelsen ligger at SSiN er garantist for at videre drift forsvares. Selskapets økonomiske og finansielle stilling er inne i en positiv trend. Egenkapitalen i selskapet er tapt i sin helhet. Aksjekapitalen er vedtatt økt til kr ,- i I løpet av 2003 har våre nye satsingsområder for Delikatessen, med bla. lunsjcatering til bedrifter, bidratt til ett positivt resultat. Etter overtagelse av driften for Victoria Hotel, Victoria Café og Narvik Vandrerhjem forventes en omsetningsøkning for Delikatessens revisor er Revisortjenester Arvid Hansen AS Delikatessen daglige virksomhet har vært ledet av Jens-Kristian Dybwad, godtgjørelse kr ,- er betalt for disse tjenester. I tillegg har man betalt morselskapet kr ,- for merkantile tjenester. Delikatessen hadde ved årets slutt 5 fast ansatte. Ved arrangement har det vært innleid personale. Totalt 32 personer har i 2003 mottatt skattepliktige ytelser fra Delikatessen. Det er intet sykefravær i selskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt, det har ikke forekommet skader eller ulykker i regnskapsåret, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Bedriften har 5 ansatte, 3 menn og 2 kvinner, Styret består av 3 menn og 0 kvinner. Styret har utfra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendige med tiltak mht likestilling. Selskapets driftsinntekter var i 2003 på kr ,- S T U D E N T S A M S K I P N A D E N 19 I N A R V I K

20 DELIKATESSEN NARVIK AS Resultatregnskap Resultatregnska NOTER DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekt Annen driftsinntekt SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER: Annen renteinntekt Annen rentekostnad RESULTAT AV FINANSPOSTER RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORD.INNT. OG KOSTNADER: 0 0 RESULTAT AV EKSTRAORD.POSTER 0 0 ÅRSRESULTAT OVERFØRINGER Fremføring av udekket tap SUM OVERFØRINGER Å R S M E L D I N G

Årsmelding 2004 2004 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS. SSiN er studentenes servicepartner.

Årsmelding 2004 2004 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS. SSiN er studentenes servicepartner. Årsmelding 2004 2004 FOR STUDENTSAMSKIPNADEN I NARVIK DELIKATESSEN NARVIK AS PRORESPONS AS OG FAGBOKHANDELEN AS SSiN er studentenes servicepartner. INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905

Årsregnskap. Jardin Foya Blanca BA. org nr 981 343 905 Årsregnskap 2007 Jardin Foya Blanca BA org nr 981 343 905 Resultatregnskap Note 2007 2006 Leieinntekter 3 541 984 2 669 221 Annen drifsinntekt - 246 969 Sum driftsinntekter 3 541 984 2 916 190 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:981 497 821 Årsregnskap 2015 Trondhjems Seilforening Havn AS Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Trondhjems Seilforening Havn AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Annen driftsinntekt 8 895 015 894

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Resultatregnskap 2014 for OSI

Resultatregnskap 2014 for OSI Resultatregnskap 2014 for OSI DRIFSTINNTEKTER Samarbeidsavtale SIO Medlemskontingenter og særavgifter Leieinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekt Note Resultatregnskap 2 0 1 4 2 0 1 3 532 597 643 200

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906

Årsregnskap 2014. for. Namdalshagen AS. Foretaksnr. 986380906 Årsregnskap 2014 for Namdalshagen AS Foretaksnr. 986380906 Namdalshagen AS i Årsberetning 2014 SELSKAPETS VIRKSOMHET Namdalshagen AS ble stiftet 15.12.2003. Namdalshagen driver sin virksomhet i Namdalshagen

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004

note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 Mosjøen og Omegn Boligbyggelag note regnskap regnskap budsjett budsjett resultatregnskap pr. 31.12. 2003 2002 2003 2004 INNTEKTER Inntekter fra tekn. tjenester 150,342 110,170 96,000 117,600 Forretningsførerhonorar

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud

ÅRSBERETNING 2010. Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud ÅRSBERETNING 2010 Trondheim eiendom Lade alle 80 Nytt helse- og velferdssenter Assisterende prosjektleder / Byggherreombud PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS RÅDGIVENDE INGENIØRER MRIF TLF: 72 89 44 20 VESTRE

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer