Faktabok om arbeidsmiljø og helse Fokus på kommunal sektor

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011 - Fokus på kommunal sektor"

Transkript

1 Faktabok om arbeidsmiljø og helse Fokus på kommunal sektor KS Steinar Aasnæss

2 Arbeidsmiljø og -helse i Norge status og utviklingstrekk Faktabok 2011 stami.no/noa

3 Faktabok Form - Publikasjonen er ment å være et oppslagsverk for våre lesere. 280 sider tilsier at boken ikke er ment å skulle leses fra perm til perm, men at leseren kan søke seg frem til temaer som man ønsker kunnskap om. - Det er ønskelig at faktainformasjon fra boken brukes sammen med egen erfaringsbasert kunnskap og egne data. - Er trykket opp i et begrenset opplag ment for eget bruk, departement, tilsyn, partene og øvrige samarbeidspartnere. - Tilgang via STAMI sine hjemmesider stami.no og i overvåkingsverktøyet stami.no/noa

4 Faktabok Innhold - En bredere fremstiling av arbeidsmiljø- og helsetilstanden blant norske yrkesaktive enn det som tidligere har vært publisert. - Formidler status og trender for arbeidsmiljøet og arbeidsrelaterte helseproblemer i norsk arbeidsliv samlet sett og etter yrkes- og næringsgrupper samt etter alder, kjønn og utdanning. - Bakgrunnsdata om norsk befolkning og de yrkesaktive; Eksponeringer og risikoforhold; Helse, sykefravær, uførhet, arbeidsskader og dødelighet; Andre aktiviteter av betydning for arbeidsmiljø og helse. - Eksponering er de påvirkningene som gir effektene vi observerer som velvære, motivasjon, helse, arbeidsevne, fravær, pensjonering og kostnadene av disse.

5 Flere og bedre datakilder Utvidet LKU Faktabok Forbedringer 47 yrkesgrupper (felles yrkeskode på tvers av flere av våre datakilder) Utstrakt bruk av næring spesielt i kjemi kapittelet (felles næringskode EXPO, PR OG LKU) Samlet eksponering og samlet effekt (på tvers av ulike datakilder) Det er fortsatt behov for videreutvikling av registre og datakilder som våre indikatorer baseres seg på. Sammen med våre dataleverandører og register eiere jobber vi kontinuerlig med å utvikle datagrunnlaget for overvåkingssystemet. Det er fortsatt en lang vei å gå før overvåkningssystemet er komplett.

6 Overordnet bilde: Arbeidsmiljø og helse i Norge De alle fleste arbeider under gode arbeidsforhold og har god helse Ni av ti sier de er tilfreds med jobben Generell positiv utvikling av arbeidsmiljø og helse En mindre del av arbeidstakerne er utsatte for negative arbeidsmiljø faktorer og har arbeidsrelaterte helseplager Fortsatt utfordringer med å sikre et arbeidsmiljø som gir gode arbeidsforhold, velvære, motivasjon, god helse og arbeidsevne for alle

7

8 47 yrkesgrupper Et mål å skape mest mulig ensartete grupper mht arbeidsmiljø/ arbeidsoppgaver/ eksponeringer (Kilde: SSB, LKU 2009)

9 Et blikk på kommunal sektor

10 Yrkesgruppe /kommunalt ansatte

11

12 Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø De fleste yrkesaktive rapporterer: Tilfredshet og motivert i jobben Gode muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskap og erfaring i den jobben de har Støtte fra kollegaer og rettferdige ledere. Utfordringer knyttet til: Høye arbeidskrav, liten grad av kontroll, lange arbeidsuker, skift-, turnus- og nattarbeid samt seksuell trakassering og vold og trusler om vold innenfor enkelte yrkesgrupper. Helse- og omsorgssektoren, i undervisningssektoren og i servicesektoren.

13 Trender i psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø (Kilde : SSB, Statistikkbanken) Kilde: SSB, statistikkbanken

14 Trivsel, tilhørighet og motivasjon Rundt 90 prosent av norske yrkesaktive er fornøyde med jobben og føler seg ofte motivert og engasjert i arbeidet. Prosentandel som nokså ofte, meget ofte eller alltid føler seg motivert og engasjert i arbeidet sitt, etter yrkesgruppe Åtte av ti føler høy eller svært høy grad av tilhørighet til bedriften eller virksomheten de jobber i. Rundt 90 prosent av norske yrkesaktive føler seg nokså ofte, meget ofte eller alltid motivert og engasjert i arbeidet sitt. Over 90 prosent av norske yrkesaktive mener at de har gode muligheter til å utnytte ferdigheter, kunnskap og erfaring i den jobben de har. Opplevelsen av tilhørighet har sammenheng med blant annet fravær og produktivitet og kan være en avgjørende faktor for gjennomføringen av effektive omstillinger på arbeidsplassen. Kilde: SSB, LKU 2009

15 Jobbtilfredshet etter sektor Alt i alt, hvor fornøyd er du med din jobb? kommunal virksomhet, fylkeskommunal virksomhet, et aksjeselskap, organisasjon el lign, en statlig virksomhet Svært fornøyd Ganske fornøyd Alle yrkesaktive et personlig eid firma,

16 Innsats og belønning Modellen tar for seg arbeidet som en kontraktfestet bytteprosess, hvor innsatsen blir kompensert i form av en tilfredsstillende belønning. Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes ifølge modellen av at det er balanse mellom den innsatsen som legges ned i arbeidet, og den belønningen som mottas i form av lønn, anerkjennelse og statuskontroll En permanent opplevelse av utilstrekkelig belønning og verdsettelse er dokumentert å øke risikoen for hjerte-/ karsykdommer og depresjon. - Siegrist J. et al., 2004

17 Belønningsmodellen måles gjennom følgende spørsmål: Innsats: Størrelsen på lønnen er riktig i forhold til innsatsen og det jeg presterer på jobben. Sett i forhold til innsatsen og det jeg presterer, får jeg den respekten og anerkjennelsen jeg fortjener i jobben. Krav: Hvor ofte må du arbeide i høyt tempo? Hvor ofte har du for mye å gjøre?

18 Innsats-belønning (u)balanse Størrelse på lønnen riktig ift innsats kommunal virksomhet, en statlig virksomhet fylkeskommunal virksomhet, Delvis uenig Alle yrkesaktive Helt uenig et personlig eid firma, et aksjeselskap, organisasjon el lign,

19 Innsats-belønning (u)balanse Ift. innsats/prestasjon får respekt/anerkj. fylkeskommunal virksomhet, 11 4 kommunal virksomhet, 7 3 et personlig eid firma, 6 2 Delvis uenig Alle yrkesaktive 6 2 Helt uenig et aksjeselskap, organisasjon el lign, en statlig virksomhet

20 Manglende belønning (anerkjennelse og lønn) Intensitetskrav og Innsats - belønning 75 % 25 prosent av mennene og hele 40 prosent av kvinnene oppgir manglende lønn i forhold til innsats, mens færre opplever manglende respekt og anerkjennelse (henholdsvis sju og ni prosent) Ufaglært Fører(buss/bane)skipsbefal/flyger Prosessoperatør Renholder Sjåfør Ingeniør, tekniker (kjemi/metall/biologi) Sosionom, vernepleier, barnevernspedagog Fysioterapeut, radiograf ol. Barne og ungdomsarbeider Frisør sekretær Tømrer Pleie- og omsorgsarbeider Funksjonær Vakt-/politi Selger Lektor,lærer med universitets utd. Sykepleier Førskolelærer Lege/tannlegesekretær Lærer 3 årig h.skole Kokk, kjøkkenassistent Post-/bank Alle yrkesaktive Kunstner vei/anlegg Yrker m høyere univ utd. Lagermedarbeider Advokat ol Designer Revisor Operatør næringsmiddel Rørlegger Primær n.yrke innkjøper, megler hotell/restaurant Butikk medarbeider Arb. med info, marked, idrett, relgion Elektriker Ingeniør, tekniker (bygg/elektro) Mekaniker Ingeniør, tekniker (data) Lege, psykolog ol. Leder i mindre privat virskomhet Adm.dir Systemutvikler Sivilingeniør Mellomleder % Høye jobbkrav

21 Krav / kontroll modellen Ref:Karasek 1979 Krav: Hvor ofte må du arbeide i høyt tempo? Hvor ofte har du for mye å gjøre? Hender det at du har så mye å gjøre at du må sløyfe lunsjen, jobbe ut over din vanlige arbeidstid eller ta med arbeid hjem? Hvordan passer følgende beskrivelse på din nåværende jobb? "Det er vanligvis ikke tid til å utføre arbeidsoppgavene på en skikkelig måte." (reversert) Hvor ofte opplever du avbrytelser som forstyrrer deg i arbeidet? Kontroll: I hvilken grad kan du selv bestemme ditt arbeidstempo? I hvilken grad kan du selv bestemme hvilke oppgaver du skal få? I hvilken grad kan du selv bestemme hvordan du skal gjøre arbeidet? I hvilken grad kan du påvirke beslutninger som er viktige for ditt arbeid?

22 Ikke tid til å utføre arbeidsoppgavene på en skikkelig måte et personlig eid firma, 6 11 et aksjeselskap, organisasjon el lign, 4 13 Alle yrkesaktive 5 15 en statlig virksomhet 6 15 svært godt godt fylkeskommunal virksomhet, 7 20 kommunal virksomhet,

23 KRAV OG KONTROLL ET SAMLET BILDE Lærer Sykepleier Lege/tannlege sekretærer Hotell/restaurant

24 Rettferdig ledelse etter sektor Nærmeste sjef behandl. ansatte rettf/upartisk fylkeskommunal virksomhet, kommunal virksomhet, et aksjeselskap, organisasjon el lign, meget sjelden eller aldri Alle yrkesaktive nokså sjelden av og til et personlig eid firma, en statlig virksomhet

25 Arbeidstid Utbredelsen av skift og turnusarbeid har økt jevnt de siste femten årene, og om lag personer oppga å jobbe regelmessig natt i Sju av ti jobber heltid, og kvinner står for 75 prosent av deltidsarbeidet Det var om lag undersysselsatte i 2009, og om lag tre av fire undersysselsatte var kvinner. Undersysselsetting er mest vanlig i den yngste aldersgruppen (16-24) blant både kvinner og menn. 17 prosent av alle yrkesaktive, eller nærmere personer jobber 45 timer eller mer per uke. Under halvparten oppgir at dette er overtid som skal kompenseres i form av avspasering eller overtidsbetaling Nærmere en av tre rapporterte at de ble kontaktet av arbeidsplassen utenom arbeidstid 14 prosent opplever at kravene på jobben går utover privatlivet nokså ofte eller svært ofte

26 Mekanisk arbeidsmiljø Mekaniske eksponeringer i arbeid er blitt noe mindre utbredt de siste 15 årene Betydelige yrkesforskjeller. Høyest nivå av mekaniske eksponeringer finner vi innenfor en rekke: Mannsdominerte, faglærte og ufaglærte, manuelle yrker: - tømrere, trearbeidere, rørleggere, bygghåndverkere, mekanikere sveisere plate-/verkstedarbeidere, vei-/anleggs-/stein- /murarbeidere, samt Kvinnedominerte helse- og serviceyrker: - renholdere, frisører, servicepersonell (hotell/restaurant), lege-/tannlegesekretærer og pleieog omsorgsarbeidere

27 Trender i mekanisk eksponering på norske arbeidsplasser (Kilde : SSB, Statistikkbanken) (kilde: SSB, Statistikkbanken)

28 Samlet mekanisk eksponering 15 mest eksponerte yrkesgrupper SSB, LKU 2009

29 Fysisk arbeidsmiljø Uheldige fysiske eksponeringer i arbeidssituasjonen som støy, dårlig inneklima, vibrasjoner, ugunstige temperaturer, lysforhold og stråling er blitt litt mindre utbredt de siste 15 årene, Støy er fortsatt et problem i mange bransjer og yrkesgrupper, men den totale eksponeringen er betydelig redusert de siste årene. Andelen som blir mye utsatt for sterk kulde, har holdt seg stabil Andelen yrkesaktive som er utsatt for varme, er nesten halvert i den samme perioden.

30 Trender i fysisk arbeidsmiljø (Kilde : SSB, Statistikkbanken)

31 Kjemisk arbeidsmiljø Eksponering for kjemikalier forekommer i de fleste områder i arbeidslivet Stor variasjon mellom næringene og yrkesgruppene med hensyn til omfanget av og typen kjemisk eksponering Bedre kunnskap om kjemiske eksponeringer, teknologisk utvikling i industrien og reguleringer av arbeidslivet har redusert de kjemiske eksponeringene vesentlig i de typiske industriyrkene Fortsatt mange som utvikler yrkesrelaterte sykdommer grunnet kjemikalieeksponeringer. I enkelte tilfeller er helseeffektene svært alvorlige, og i verste fall kan utfallet være dødelig.

32 Trender i kjemisk arbeidsmiljø (Kilde : SSB, Statistikkbanken)

33 Kjemikalier med CMR-merking (antall)

34 Biologisk arbeidsmiljø Tilvekst av arbeidsplasser i nye industrier der det forekommer biologisk materiale, som avfallshåndtering og kompostering av matavfall. I alt 13 prosent av alle yrkesaktive rapporterte at de håndterer kroppsvæsker, levende eller døde dyr, laboratoriemateriale eller avfall en fjerdedel av tiden eller mer. Eksponeringsmålinger for trestøv og melstøv i ulike virksomheter viser at en høy andel av prøvene er over administrativ norm.

35 Arbeidsmiljøeksponering, næring

36

37 Helseplager samlet - 10 mest utsatte yrkesgrupper Blant yrkesgruppene som rapporterer mest plager, finner vi både mannsdominerte yrker med faglært og ufaglært manuelt arbeid og mer kvinnedominerte yrker innenfor helse og omsorg og servicesektoren. matlaging, renhold, service og helse. Et flertall av yrkesgruppene med mye muskel- og skjelettplager og psykiske plager er også utsatt for psykososiale og mekaniske faktorer. Med unntak av nedsatt hørsel i noen yrkesgrupper hvor det er risiko for smell og høyt lydnivå, samt eksem blant frisører og renholdere, er det relativt små yrkesforskjeller i forekomsten av selvrapporterte arbeidsrelaterte plager knyttet til hud, pust og syn.

38 Selvrapporterte arbeidsrelatert Muskelskjelettplager: % tilskrives jobben Angst og depresjonsplager: 50% tilskrives jobben Andel av diverse kroppslige plager som tilskrives jobben; 40 prosent av øyeplagene 31 prosent av hørselsplagene 26 prosent av eksemplagene 14 prosent av luftveisplagene helseplager Nesten annenhver ny pasient mellom 20 og 67 år som henvender seg til primærhelsetjenesten, mener selv de har en arbeidsrelatert lidelse (Hilt et al., 2003).

39 Selvrapportert helse Arbeidstakers helse Muskel- og skjelettplager er utbredt, og kvinner har gjennomgående høyere forekomst enn menn. Smerter i nakke, skulder og øvre del av rygg er den hyppigst rapporterte arbeidsrelaterte helseplagen Psykiske plager vurderes også hyppig å være arbeidsrelatert, om lag halvparten av de med slike plager sett under ett mener de har sammenheng med arbeidet Forekomsten er høyest hos lavt utdannede Sykefravær/sykenærvær I underkant av 40 prosent av det selvrapporterte fraværet med varighet over 14 dager blir vurdert å være arbeidsrelatert Over halvparten av yrkesaktive oppgir at de i løpet av siste år har gått på jobb selv om de var så dårlige at de egentlig burde ha holdt seg hjemme Sykefraværet er generelt høyere hos kvinner enn hos menn, dette gjelder særlig i aldersgruppen år Sykefravær under svangerskap forklarer ca 1/4 av den totale kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet

40 Sykefravær etter kjønn og yrke Kilde: NAV

41 Arbeidsskader Arbeidsskader: Arbeidsskadedødsfall Arbeidsskader antas å utgjøre ca tolv % av alle skadetilfeller i Norge Arbeidsskader rammer ofte unge mennesker spesielt menn Håndverkere og ansatte i primærnæringene mest utsatt Tegn tyder på at tallet på arbeidsskader er synkende, men det kan se ut som nedgangen i antallet arbeidsskadedødsfall har stanset opp Størst risiko finner mann i fiskeri, bergvære, skipsfart og pmærnæringene Kilde: Tilsyn, Dødsårsaksregisteret

42 Prosentandel av kvinnelige arbeidstakere år med minst ett legemeldt sykefravær <1 d, gravide i 3 trimester og ikke gravide, etter yrke (Antall med sykepengerettigheter i parrantes) 24 prosent av den totale kjønnsforskjellen i det legemeldte sykefraværet skyldes sykefravær under svangerskap Av alle arbeidstakere som var gravide i 4. kvartal 2008, hadde nærmere seks av ti minst ett legemeldt sykefravær. Figuren viser andel gravide som har hatt minst ett legemeldt sykefravær i 3. trimester i 4. kvartal Det er fører (buss,bane)/ skipsbefal/ flyger, sykepleier og pleie- og omsorgsarbeider som har høyest andel. Kilde: NAV

43 Oppbrukte sykepengerettigheter etter kjønn og yrke Forekomst av oppbrukte sykepengerettigheter var i per 1000 sysselsatte. Nær 60% av dem finner vi i aldersgruppen år. Ser vi på kjønn og yrke har gruppen sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip) høyest forekomst blant kvinner med en forekomst på 66 pr 1000, fulgt av tømrer og trearbeider samt fører (buss, bane)/skipsbefal/flyger. For menn ligger frisørene høyest, fulgt av renholder og sjåfør, mannskap (bil/anlegg/skip). Kilde: NAV

44

45 Forebyggende arbeid Nærmere 60 prosent av de yrkesaktive er fagorganisert 87 prosent oppgir at virksomheten har verneombud 75 prosent svarer at virksomheten har et arbeidsmiljøutvalg (AMU) For 2009 svarer 55 prosent at virksomheten har bedriftshelsetjeneste, sammenlignet med 62 prosent i 2003 I bedriftshelsetjenesten falt totalt antall årsverk fra 2550 til 2220 for perioden Arbeidstilsynet nådde i 2009 om lag 7 prosent av virksomhetene i Norge gjennom tilsyn. Under tre prosent av landets leger melde arbeidsrelatert sykdom til Arbeidstilsynet. Når det gjelder forseelser mot arbeidsmiljøloven, har tallet på anmeldte lovbrudd vært relativt stabilt siden I 2009 var det 714 anmeldte forhold.

46 Tilknytning til BHT Bergverksdrift (78) Kraft-/vannforsyning (111) Utvinning av råolje/naturgass (89) Finans/forsikring (181) Off. administrasjon/forsvar/trygd (501) Industri (726) Bygge-/anleggsvirksomhet (400) Transport/lagring (296) Alle næringer (5027) Forretningsmessig tj.yting (164) Helse-/sosialtjenester (936) Informasjon/kommunikasjon (187) Faglig/vitenskapelig/tekn. tj.yting (269) Undervisning (403) Omsetning/drift av eiendom (34) Overnatting/servering (76) Varehandel/reparasjon av motorvogner (440) Private tjenester ellers (102) Jord-/skogbruk/fiske (34) % Kilde: SSB, LKU 2009

47 Prosentandel av virksomheter i næringen som fikk tilsyn i 2009 Kilde: Arbeidstilsynet

48 Overvåkingsverktøy stami.no/noa

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet

Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet HMS forum 2012 Arbeidsmiljø, arbeidsforhold og sikkerhet - Status i dag utfordringer fremmover 25.04.2012 Steinar Aasnæss Arbeidsmiljø og -helse i Norge 2011 - status og utviklingstrekk. Faktabok 2011

Detaljer

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK

FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK 2011 FAKTABOK OM ARBEIDSMILJØ OG HELSE 2011 STATUS OG UTVIKLINGSTREKK INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD 6 Sammendrag 7 English summary 13 1 INNLEDNING 20 1.1 Innledning 21 Nye og fremvoksende risikoforhold for

Detaljer

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det

arbeidsmiljø og helse slik norske yrkesaktive opplever det E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no arbeidsmiljø og

Detaljer

ergonomisk arbeidsmiljø

ergonomisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 19 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 8149 Dep 0033 Oslo www.skin.no ergonomisk arbeidsmiljø

Detaljer

organisatorisk arbeidsmiljø

organisatorisk arbeidsmiljø E-post: noa@stami.no Telefon: 23 51 00 www.stami.no/noa NOA Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) Postboks 814 Dep 0033 Oslo www.skin.no organisatorisk arbeidsmiljø

Detaljer

ARBEIDSMILJØ OG HELSE

ARBEIDSMILJØ OG HELSE FAKTAOVERBLIKK: ARBEIDSMILJØ OG HELSE status og utviklingstrekk Denne publikasjonen er en kortversjon av faktabok om arbeidsmiljø og helse 2007. Les den og mer om NOA på www.stami.no/noa 2 FORORD Forhold

Detaljer

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Betydningen av arbeidsmiljø for sosiale ulikheter i helse Underlagsrapport til Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Ingrid Sivesind Mehlum Statens arbeidsmiljøinstitutt 2013 1 Innhold 1.

Detaljer

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse

Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og helse et fokus på fylkeskommunen Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) Tom Sterud Disposisjon Del 1: Hovedrapporten Arbeidsmiljø og helse samlet

Detaljer

Hvor travelt er det på jobben?

Hvor travelt er det på jobben? Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Dag Olberg Hvor travelt er det på jobben? Arbeidspress og intensivering av arbeidstiden Fafo-notat 2012:14 Fafo

Detaljer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer

Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Arbeidsskader og arbeidsrelaterte helseproblemer Rapporten presenterer resultater fra en tilleggsundersøkelse til Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse i 2007 2 helseproblemer 3 Forfatter: Hans

Detaljer

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker?

Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Nasjonalt perspektiv på risikoutsatte grupper. - Hva vet vi om arbeidsmiljø og helse for ulike yrker? Finnes det risikoutsatte grupper i petroleumssektoren? Seminar Petroleumstilsynet 4. Desember 08 Steinar

Detaljer

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey

ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning. Basert på data fra European Working Conditions Survey ARBEIDSMILJØET I NORGE OG EU en sammenlikning Basert på data fra European Working Conditions Survey FORORD Den europeiske arbeidsmiljøundersøkelsen European Working Conditions Survey (EWCS), som utføres

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Ny kunnskap om aldring og arbeid

Ny kunnskap om aldring og arbeid Ny kunnskap om aldring og arbeid Per Erik Solem Rapport nr 6/12 NOva Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring Ny kunnskap om aldring og arbeid PER ERIK SOLEM Norsk institutt for forskning

Detaljer

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø

Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø Sammenheng mellom sykefravær og arbeidsmiljø - et casestudie i Helse Bergen av Elisabet Nørvåg Masteroppgave Masteroppgaven er levert for å fullføre graden Master i samfunnsøkonomi Universitetet i Bergen,

Detaljer

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder

Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Nye mottakere av uføreytelser i 2005 fordelt på næring, kjønn og alder Tone Eriksen 1 og Ingrid Sivesind Mehlum 2 1 Avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi 2 Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og

Detaljer

arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX

arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX arbeidsliv Foto: Jan Tomas Espedal/SCANPIX De siste årene har arbeidsmarkedet vært preget av gode tider med høy etterspørsel etter arbeidskraft. Det er et uttalt politisk mål at det norske arbeidsmarkedet

Detaljer

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA

Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Etablering av Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og -helse NOA Sluttrapport fase 2 Desember 2005 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag og anbefalinger... 4 2 Innledning... 5 3 Mandat... 7 4 Gjennomføring

Detaljer

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005

Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Kristine Nergaard og Torgeir Aarvaag Stokke Organisasjonsgrader og tariffavtaledekning i norsk arbeidsliv 2004/2005 Prosent LO Frittstående AF Unio YS Akademikerne 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 0

Detaljer

!" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*

! # $%& '&% % (%) % % *+,(* !" # $%& '&% %" ("%) % % *+",(*!" #$%&'$($%)#%*!!" +#+)%&))$ 1 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag. 5 1. Et blikk på kunnskapsstatus: Sykefravær generelt... 9 2.Metodebeskrivelse 11 2.1 Utvalg av

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport. Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2010 Sluttrapport Difi rapport 2010:5 ISSN 1890-6583 Innholdsfortegnelse Oppsummering 2 Om undersøkelsen 2 Overordnede resultater 2 Resultater på tvers av bakgrunnsvariabler

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2011/12 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 20/2 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder, kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932

Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt Nr. 2 Årgang 15, Serie 2014 ISSN nr. 1502-0932 1 Midlertidig ansettelsesformer og helse en kunnskapsoversikt. Tom Sterud, Jan Olav Christensen,

Detaljer

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13

Ansatt i bemanningsbransjen. Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 1 Ansatt i bemanningsbransjen Medarbeiderundersøkelsen 2012/13 2 INNHOLD Hvem arbeider i bemanningsbransjen? Alder Kjønn Sektor Yrkesområde Utdannelse, arbeidstid Ansettelsestid Sysselsetting før arbeidet

Detaljer

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011

På vei ut. Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? Sigtona Halrynjo. AFI notat 1/2011 På vei ut Hva kjennetegner arbeidstakere på vei ut av arbeidslivet? av Sigtona Halrynjo AFI notat 1/2011 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS NOTATSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE S OCCATIONAL PAPERS Arbeidsforskningsinstituttet

Detaljer

Arbeid, pensjon eller begge deler?

Arbeid, pensjon eller begge deler? Fafo har på oppdrag for Pensjonskontoret undersøkt tidligpensjoneringsbeslutning i kommunal og fylkeskommunal sektor. Hovedformålet har vært å kartlegge og analysere hvilke faktorer som har betydning for

Detaljer

Sykefravær gradering og tilrettelegging

Sykefravær gradering og tilrettelegging Rapport Sykefravær gradering og tilrettelegging Forfattere Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Silje Haus Reve, Roland Mandal, Heidi Jensberg og Jan Lippestad SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse

Detaljer

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING

Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING Kvinesdal kommune FOLKEHELSEKARTLEGGING 2015 Innhold 1.0 Folkehelsearbeid i Kvinesdal kommune 4 2.0 Datagrunnlag 4 3.0 Folkehelsekartlegging 4 4.0 Demografi 5 4.1 Demografiske hovedtrekk 10 5.0 Oppvekst-

Detaljer

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9

2.4.1 Kjønn og alder... 8 2.4.2 Sosioøkonomiske forskjeller... 8 2.4.3 Kreftdødelighet i Nord-Trøndelag... 9 Del 6 - Helsetilstand voksne Innhold 1 Forventet levealder... 3 2 Dødelighet og dødsårsaker... 3 2.1 Total dødelighet... 3 2.2 Sosial ulikhet og dødelighet... 3 2.3 Hjerte- og kardødelighet... 5 2.3.1

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer