Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Anne Skolmli og Raymond Siiri fra Jernbaneverket orienterte. (foredrag vedlagt møteprotokoll)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Anne Skolmli og Raymond Siiri fra Jernbaneverket orienterte. (foredrag vedlagt møteprotokoll)"

Transkript

1

2

3 Side 3 Innkalling og sakliste datert ble godkjent. Orientering: Logistikknutepunkt i Trondheimsregionen Anne Skolmli og Raymond Siiri fra Jernbaneverket orienterte. (foredrag vedlagt møteprotokoll) Kommunestruktur Alf-Petter Tenfjord fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag orienterte. (foredrag vedlagt møteprotokoll) Lene Meistad tiltrådte møtet kl. 18.1, under orienteringen fra Jernbaneverket. Sak 38/14 MELDINGER - KOMMUNESTYRET Saken ble behandlet før de to orienteringene. Melding 5 ble nærmere referert. Lars Arne Pedersen fremmet på vegne av Skaun KST følgede forslag til brev som sendes til Statens vegvesen, Orkdalsregionen, Trondheimsregionen og Sør-Trøndelag fylkeskommune: Vi ønsker å poengtere tidligere innspill til regulering av E6 Jaktøyen Tonstad. Skaun KST mener at det er viktig å få til en god kryssløsning som vektlegger at det er to europaveger med samme trafikkgrunnlag som skal føyes sammen på Klett. Når Trondheim havn nå ønsker å utvikle Orkanger havn som containerhavn, så underbygger denne trafikkløsningen at det må bli et velfungerende kryss. Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning og tatt til orientering.

4 Meldingene ble tatt til orientering. Side 4

5 Side 5 Sak 39/14 KOMMUNEPLANENS AREALDEL PMU S INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens legges revidert forslag til kommuneplanens arealdel med bestemmelser for Skaun kommune ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. PMU s leder Espen Tørset orienterte kort om arbeidet med kommuneplanens arealdel i PMU. PMU s innstilling ble enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens legges revidert forslag til kommuneplanens arealdel med bestemmelser for Skaun kommune ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Sak 40/14 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BUVIKA PMU S INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områdeplan med reguleringsbestemmelser for Buvika ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. PMU s leder Espen Tørset orienterte om at det skal avholdes 3 folkemøter i kommunen i løpet av høsten; i Buvika, Børsa og på Venn. PMU s innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områdeplan med reguleringsbestemmelser for Buvika ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

6 Side 6 Sak 41/14 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR BØRSA PMU S INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områdeplan med reguleringsbestemmelser for Børsa ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. PMU s innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områdeplan med reguleringsbestemmelser for Børsa ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Sak 42/14 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR VENN PMU S INNSTILLING: I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områdeplan med reguleringsbestemmelser for Venn ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. PMU s innstilling enstemmig vedtatt. I medhold av plan- og bygningslovens legges forslag til områdeplan med reguleringsbestemmelser for Venn ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Sak 43/14

7 Side 7 OPPRETTING AV EGET TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG I SKAUN KOMMUNE PMU S INNSTILLING: Plan og miljøutvalget innehar trafikksikkerhetsutvalgsfunksjon. Når utvalget behandler slike saker suppleres utvalget med representanter fra Politi, Statens vegvesen (eventuelt Fylkeskommunen), Trygg trafikk og AtB. Gjennomgang av sikringsskyss legges også til dette utvalget. Trafikksikkerhetsutvalgsfunksjonen forutsetter en økt oppmerksomhet på trafikksikkerhet som innarbeides i utvalgets møteplan. PMU s innstilling enstemmig vedtatt. Plan og miljøutvalget innehar trafikksikkerhetsutvalgsfunksjon. Når utvalget behandler slike saker suppleres utvalget med representanter fra Politi, Statens vegvesen (eventuelt Fylkeskommunen), Trygg trafikk og AtB. Gjennomgang av sikringsskyss legges også til dette utvalget. Trafikksikkerhetsutvalgsfunksjonen forutsetter en økt oppmerksomhet på trafikksikkerhet som innarbeides i utvalgets møteplan. Sak 44/14 HØRING - MASSEDEPONI I TRONDHEIMSREGIONEN - REGIONAL UTREDNING AV OMRÅDER FOR DEPONERING AV RENE MASSER PMU S INNSTILLING: Skaun kommune stiller seg bak strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen og den foreslåtte forankringa av utredning i kommunene. Skaun kommune har følgende merknad til utredninga: Det mangler faglig, dokumentert utredning om store konflikter med naturverdier i fjorden knytta til Brekkfjæra som deponisaken. Ordfører Jon P. Husby fremmet på vegne av Flertallsgruppen følgende forslag:

8 Side 8 Skaun kommune er ikke fornøyd med prosessen i forhold til deponiplana i Trondheimsregionen i og med at Skaun ikke har vært representert i utredningsgruppa. Det største deponiet i forslagsrekka er avvist med hentydning til interessekonflikt. Disse interessekonfliktene er ikke vitenskapelig belyst og dermed ikke relevant for å avvise Brekkgrunnen som deponiområde. Skaun kommune ønsker Brekkgrunnen tatt inn i plana, for videre utredning. Lars Arne Pedersen fremmet følgende forslag på vegne av Ap: Som rådmannens innstilling i PMU sak 45/14: Skaun kommune stiller seg bak strategi for håndtering av rene masser i Trondheimsregionen, og den foreslåtte forankringen av utredningen i kommunene. Skaun kommune har ingen merknader til de anbefalte områder for deponering av rene masser. Det ble først votert enkeltvis over de tre forslagene: Rådmannens innstilling fikk 6 stemmer. Det var Arbeiderpartiets representanter som stemte for. Flertallsgruppens innstilling fikk 12 stemmer. Det var Flertallsgruppen (Sp, Buviklista, FrP, KrF og SV) som stemte for. Innstillingen fra PMU fikk 3 stemmer. Det var Høyres representanter som stemte for. Det ble så votert over de to forslagene som fikk flest stemmer; rådmannens innstilling mot Flertallsgruppens innstilling: Flertallsgruppens forslag fikk 12 stemmer og dermed flertall. De som stemte imot var representantene fra Ap og Høyre med totalt 9 stemmer. Skaun kommune er ikke fornøyd med prosessen i forhold til deponiplana i Trondheimsregionen i og med at Skaun ikke har vært representert i utredningsgruppa. Det største deponiet i forslagsrekka er avvist med hentydning til interessekonflikt. Disse interessekonfliktene er ikke vitenskapelig belyst og dermed ikke relevant for å avvise Brekkgrunnen som deponiområde. Skaun kommune ønsker Brekkgrunnen tatt inn i plana, for videre utredning. Sak 45/14 ENERGIOPPFØLGING KOMMUNALE BYGG. VEDTAK AV INVESTERINGSRAMME OG TILLEGGSBEVILGNING FOR FSK S INNSTILLING:

9 Side 9 Rapporten fra Scneider electric legges til grunn for energioppfølgingen i kommunale bygg. Investeringsramma på kr ,-,fordelt med kr ,- i 2014 og kr ,- i 2015, vedtas, Finansiering av tilleggsbevilgningen for 2014 vedtas i forbindelse med behandlingen av ØR 2/14. Reidar Krogseth og Birgit Frengstad stilte spørsmål om sin habilitet i saken. Kommunestyret vedtok at de begge var habil. Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Rapporten fra Scneider electric legges til grunn for energioppfølgingen i kommunale bygg. Investeringsramma på kr ,-,fordelt med kr ,- i 2014 og kr ,- i 2015, vedtas, Finansiering av tilleggsbevilgningen for 2014 vedtas i forbindelse med behandlingen av ØR 2/14. Sak 46/14 UTBYGGING AV VEG 11 - NY ADKOMST TIL SKAUNHALLEN. REVIDERT BYGGEBUDSJETT ETTER ANBUDSKONKURRANSE. FSK S INNSTILLING: Kommunestyret godkjenner revidert byggebudsjett for utbygging av Veg 11, totalt på kr ,- (inkl. mva). Tilleggsbevilgning på kr ,- (inkl. mva) skal bevilges i forb. med behandling av 2. tertialrapport høsten Tilleggsbevilgning på kr ,- finansieres ved låneopptak. Formannsskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret godkjenner revidert byggebudsjett for utbygging av Veg 11, totalt på kr ,- (inkl. mva). Tilleggsbevilgning på kr ,- (inkl. mva) skal bevilges i forb. med behandling av 2. tertialrapport høsten 2014.

10 Side 10 Tilleggsbevilgning på kr ,- finansieres ved låneopptak. Sak 47/14 EKSTRA BEVILGNING TIL ARBEIDET MED STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR ORKDALSREGIONEN FSK S INNSTILLING: Tilleggsbevilgningen på kr ,- fra Skaun kommune, til sluttføring av strategisk næringsplan for Orkdalsregionen, innarbeides i konsekvensjustert budsjett for Ordfører inviterer prosjektleder for strategisk næringsplan til FSK for å orientere om næringsplanen. Formannsskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. Tilleggsbevilgningen på kr ,- fra Skaun kommune, til sluttføring av strategisk næringsplan for Orkdalsregionen, innarbeides i konsekvensjustert budsjett for Ordfører inviterer prosjektleder for strategisk næringsplan til FSK for å orientere om næringsplanen. Sak 48/14 BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FSK S INNSTILLING: For prosjektet bygging av nye omsorgsboliger delegerer kommunestyret til rådmannen å gjennomføre bygging av 10 nye omsorgsboliger i Børsa med følgende mandat: Kort om prosjektet Forprosjektet omfatter 10 omsorgsboliger i Børsa, 8 boliger for fastboende og 2 avlastningsboliger.

11 Side 11 Boligene plasseres fortrinnsvis på tomt 17 i reguleringsplanen for Børsa sentrum. Husbankens retningslinjer for tilskudd legges til grunn for prosjektet Omfang Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for Børsa sentrum må legges til grunn. 10 leiligheter på om lag 55 kvm, med stue/kjøkken, soverom, bad og bod, til sammen om lag 550 kvm. Fellesareal i bolig kvm. pr. bolig, tils kvm. Tjenesteareal/personalbase ca 50 kvm. Samla omfang ca kvm. Utomhusanlegg I utredningen må inngå plan for utomhusanlegg, med adkomst, parkering, beplantninger mv. Økonomi Prosjektkostnadene dekkes for 2014 innafor bevilget ramme på kr ,-. Grunnforhold Utredning om geotekniske forhold, og nødvendige sikringstiltak. Organisering av Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan- og planleggings og byggefaser legges til rådmannen. byggefase I initieringsfasen skal økonomien i byggeprosjektet, de økonomiske konsekvensene på drift av byggene, og for hjemmetjenesten inngå. I tillegg må en utredning av geotekniske forhold inngå. Frist for dette arbeidet november Utarbeide forprosjekt og hovedplan og inngå kontrakt med entreprenør. Vedtak kommunestyret HOKU Arbeidet til ferdig hovedplan, innhenting av anbud og ferdig kontrakt med entreprenør, søkes gjennomført i løpet av Vedtar budsjett for bygging og drift, forprosjekt og hovedplan. Kommunestyret oppnevner HOKU som referansegruppe for prosjektet. HOKU behandler forprosjekt og hovedplan. I byggefasen rapporter rådmannen til HOKU jevnlig. Lars Arne Pedersen fremmet på vegne av Ap følgende tilleggsforslag (som på generell basis også skal innarbeides i det kommunale anskaffelsesreglementet): 1) Kommunen skal stille krav til fagkunnskap, profesjonalitet, gjennomføringsevne, kvalitet og produktivitet i bransjer. Vi ønsker at Skaun kommune også skal etterspørre fagbrev/ fagkompetanse hos bedriftene. 2) Kommunen skal ved inngåelse av avtaler i bransjer med behov for lærlingeplasser sette som vilkår at virksomheten er tilknyttet en godkjent lærlingeordning er en aktiv lærebedrift med jevnlig inntak av lærlinger. 3) Kommunen skal stille skjerpede og mer konkrete krav til bruk av et konkret antall lærlinger ved utførsel av oppdrag for SK. Vi ønsker at det skal være lærlinger på alle større bygge- og

12 Side 12 anleggsprosjekter i kommunene, og at dette settes et % vis krav i henhold til prosjektets størrelse. 4) Kommunen ønsker å begrense antall ledd i kontraktskjeden i bygge- og anleggskontrakter, max 2 ledd etter totalentreprenør. 5) Kommunen skal stille krav om egenproduksjon hos total entreprenør, min 25% Lars Arne Pedersen trakk deretter forslaget. Formannsskapets innstilling ble enstemmig vedtatt. For prosjektet bygging av nye omsorgsboliger delegerer kommunestyret til rådmannen å gjennomføre bygging av 10 nye omsorgsboliger i Børsa med følgende mandat: Kort om prosjektet Forprosjektet omfatter 10 omsorgsboliger i Børsa, 8 boliger for fastboende og 2 avlastningsboliger. Boligene plasseres fortrinnsvis på tomt 17 i reguleringsplanen for Børsa sentrum. Husbankens retningslinjer for tilskudd legges til grunn for prosjektet Omfang Rekkefølgebestemmelsene i reguleringsplanen for Børsa sentrum må legges til grunn. 10 leiligheter på om lag 55 kvm, med stue/kjøkken, soverom, bad og bod, til sammen om lag 550 kvm. Fellesareal i bolig kvm. pr. bolig, tils kvm. Tjenesteareal/personalbase ca 50 kvm. Samla omfang ca kvm. Utomhusanlegg I utredningen må inngå plan for utomhusanlegg, med adkomst, parkering, beplantninger mv. Økonomi Prosjektkostnadene dekkes for 2014 innafor bevilget ramme på kr ,-. Grunnforhold Utredning om geotekniske forhold, og nødvendige sikringstiltak. Organisering av Ansvaret og myndighet for gjennomføring av prosjektets plan- og planleggings og byggefaser legges til rådmannen. byggefase I initieringsfasen skal økonomien i byggeprosjektet, de økonomiske konsekvensene på drift av byggene, og for hjemmetjenesten inngå. I tillegg må en utredning av geotekniske forhold inngå. Frist for dette arbeidet november Utarbeide forprosjekt og hovedplan og inngå kontrakt med entreprenør. Vedtak kommunestyret HOKU Arbeidet til ferdig hovedplan, innhenting av anbud og ferdig kontrakt med entreprenør, søkes gjennomført i løpet av Vedtar budsjett for bygging og drift, forprosjekt og hovedplan. Kommunestyret oppnevner HOKU som referansegruppe for prosjektet. HOKU behandler forprosjekt og hovedplan.

13 Side 13 I byggefasen rapporter rådmannen til HOKU jevnlig. Sak 49/14 RULLERING AV KRITERIER FOR LOKAL LØNNSFASTSETTING. ADMIN S INNSTILLING: Kriterier for lokal lønnsfastsetting vedtas. ADMIN s innstilling ble enstemmig vedtatt. Kriterier for lokal lønnsfastsetting vedtas. Sak 50/14 SEKTORPLAN KULTUR HOKU S INNSTILLING: Høringsuttalelse fra Foreningen Kristin på Husaby tas med i saksframlegget til kommunestyrets behandling av sektorplanen. Punkt Idrett Tiltak: Kommunal drift av ny flerbrukshall i Børsa tas ut av planen. Planen sendes til Skaun kommunestyre for behandling. Reidar Krogseth fremmet på vegne av Sp følgende tilleggsforslag:

14 Side 14 Nye kulepunkt under Mål på pkt Kulturarrangement: Utvikle Kristin på Husaby som merkevare i Skaun. Utvikle Husaby som kulturarena Nye kulepunkt under Tiltak på pkt Kulturarrangement: Stimulere kulturprofilen til Skaun kommune. Samarbeid på tvers av bygdegrensene. Espen Tørset, SV fremmet følgende tilleggsforslag: Nye kulepunkt under Mål/Tiltak på pkt Kulturarenaer og -bygg: Tilrettelegging og utvikling av kulturarenaer i friluft Husaby Dette forslaget ble trukket. Espen Tørset, SV fremmet følgende tilleggsforslag: Nytt kulepunkt under Tiltak på Kulturarrangement som nettverksbygger i vekstkommunen på pkt Kulturarrangement: Lage en plan for gjennomføring av «spelene» Sønnøv, Eldkorn og Skottet i Buvika. Det ble så votert enkeltvis over tilleggsforslagene: Utvikle Kristin på Husaby: Enstemmig vedtatt Utvikle Husaby som merkevare: Enstemmig vedtatt Stimulere kulturprofilen til Skaun kommune: Enstemmig vedtatt Samarbeid på tvers av bygdegrensene: Enstemmig vedtatt. Lage en plan for gjennomføring av «spelene» Sønnøv, Eldkorn og Skottet i Buvika: Vedtatt mot 4 stemmer. De som stemte i mot var Erik Fenstad, Lene Meistad og Jan M. Leinum fra Høyre og Leif Andreas Eidsvåg, FrP. Punkt Idrett Tiltak: Kommunal drift av ny flerbrukshall i Børsa tas ut av planen. Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert samlet over HOKU s innstilling med tilleggsforslagene: Sektorplan Kultur med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

15 Side 15 Høringsuttalelse fra Foreningen Kristin på Husaby tas med i saksframlegget til kommunestyrets behandling av sektorplanen. Punkt Idrett Tiltak: Kommunal drift av ny flerbrukshall i Børsa tas ut av planen. Nye kulepunkt under Mål på pkt Kulturarrangement: Utvikle Kristin på Husaby som merkevare i Skaun. Utvikle Husaby som kulturarena Nye kulepunkt under Tiltak på pkt Kulturarrangement: Stimulere kulturprofilen til Skaun kommune. Samarbeid på tvers av bygdegrensene. Nytt kulepunkt under Tiltak på Kulturarrangement som nettverksbygger i vekstkommunen på pkt Kulturarrangement: Lage en plan for gjennomføring av «spelene» Sønnøv, Eldkorn og Skottet i Buvika. Sak 51/14 KOMMUNESTYREVALGET OG FYLKESTINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG RÅDMANNENS INNSTILLING: Skaun kommune gjennomfører kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 med en valgdag mandag 14. september Åpningstiden i valglokalene settes til kl Lars Arne Pedersen fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av Ap: Åpningstiden i valglokalene settes til kl Det ble først votert over Rådmannens innstilling mht en valgdag - mandag 14. september 2015 : Dette ble enstemmig vedtatt. Det ble deretter votert over tilleggsforslaget: Dette ble også enstemmig vedtatt. Rådmannens forslag med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

16 Side 16 Skaun kommune gjennomfører kommunestyrevalget og fylkestingsvalget 2015 med en valgdag mandag 14. september Åpningstiden i valglokalene settes til kl Sak 52/14 RÅDGIVENDE FOLKEAVSTEMNING VEDR MÅLFORM VED JÅREN-RÅBYGDA SKOLE RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret vedtar å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning vedr. målform ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Forberedelser og gjennomføring ved Servicekontoret og Skaun valgstyre. Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Kommunestyret vedtar å gjennomføre en rådgivende folkeavstemning vedr. målform ved Jåren-Råbygda oppvekstsenter. Forberedelser og gjennomføring ved Servicekontoret og Skaun valgstyre. Protokollen ble gjennomgått og godkjent.

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012

Sak 24/12. Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 Side 2 Sak 24/12 Sakstittel: MELDINGER - FORMANNSKAPET 06.09.2012 BEHANDLING: Enhetsleder Elisabeth Høyem og h.adv. John Olav Engelsen orienterte om de ulike sakene som angår Saltnessand. Nye meldinger:

Detaljer

Sak 47/13. Sak 48/13

Sak 47/13. Sak 48/13 Side 2 ORIENTERINGER: Rune Devold orienterte om rapporten Boligbehovsanalyse for pleie- og omsorgssektoren Sak 47/13 MELDINGER - KOMMUNESTYRET 17.09.2013 Meldingene ble referert i nødvendig utstrekning

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 21.11.2013 kl. 13:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TEMA: Kapto AS: orientering Næringsforeningen i Trondheimsregionen Skaun ved Hans Petter Øien Kvam TIL BEHANDLING:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 10.09.2012 Tid: Kl. 17.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Fra møtet i: Kommunestyret Møtedato: 17.06.2013 fra kl 18.00 til kl 22.30 og 24.6.2013 fra kl 17.00 til kl 21.45 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Tilstede:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 26.03.2015 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00

Saksliste. Møteinnkalling. Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Møteinnkalling Kommunestyret 05.05.2015 Kommunestyresalen, Melhus rådhus 16.00 Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL P Formannskap

MØTEPROTOKOLL P Formannskap Frogn kommune Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 23.15 Sted: Møterommet "Fraunar" MØTEPROTOKOLL P Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: Fra Høyre/Frp: Thore Vestby (H) Kirsti

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.02.2015 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING

Sakspapirer. Saksliste PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 0091/06 05/00114 PLANARBEID FOR GRAN SENTRUM: FORSLAG TIL PLANPROGRAM -OFFENTLIG HØRING PS 0092/06

Detaljer

Møteprotokoll for Kommunestyret

Møteprotokoll for Kommunestyret Trøgstad kommune Møtedato: 04.11.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00-21:30 Møteprotokoll for Kommunestyret Til stede Medlemmer: Ann Kristin Sæther, Anne Marie Lintho, Christian Granli, Erik

Detaljer

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL

Drangedal kommune MØTEPROTOKOLL Drangedal kommune Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Dato: 25.10.2012 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 12/00151 Tilstede: Møtende varamedlemmer: AP: Karianne S. Reiten, Magnus Straume, Jon Andre Nesland,

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SOSIALISTISK VENSTREPARTI

SOSIALISTISK VENSTREPARTI STOKKE KOMMUNE Kommunestyre Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 05.05.2008 Tidspunkt: Fra 1900 til 2205 Til stede på møtet: Forfall:/Varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET (Ap): 1. Nils Ingar Aabol

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 30.09.2010 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 047/10-059/10 Møte nr: 7/2010 Til kl. 16:00 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12

Interpellasjon fra Øyvind K Myhre (Gbl) om handlingsplanen for OPPTUR prosjektet møte i kommunestyret 11.10.12 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING

Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 30.11.2010 kl. 12:00 Møtested: Fylkeshuset SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Fylkesutvalget MØTEINNKALLING Saker til behandling SAKLISTE 357/2010 Godkjenning av protokoll fra Fylkesutvalgets møte 23.11.2010

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop.

FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Kommunestyre. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Frogn kommune FORELØPIG MØTEPROTOKOLL Møtetid: 22.09.2014 kl. 18:00 20:40 Sted: Møterommet "Fraunar", Frogn rådhus Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 29 av 31 ved opprop. Møtende medlemmer: For

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet 19.03.2015 kl. 12:00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 10/15: MELDINGER - FORMANNSKAPET 19.03.2015 11/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015

Møteprotokoll. Formannskapet 26.11.2014. Sakliste FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET I 2015 Side Møteprotokoll Formannskapet 26.11.2014 FSK-78/14 VEDTAKSOPPFØLGNING 2-2014 Sakliste FSK-79/14 EVALUERING AV DIALOGPROSESSEN FSK-80/14 FASTSETTING AV VALGDAGER FOR KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALGET

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Herredshus 08.12.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET

PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET Møtedato/sted Møteleder 01.06.2011 - Møterom i Gjensidigebygget, Storgaten 13, Rakkestad Fra kl. 09.30 til kl. 11.45. Ordfører Peder Harlem Møteinnkalling Innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 11.12.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 12.02.2009 Tid: 17.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll Bystyret

Møteprotokoll Bystyret Møteprotokoll Bystyret Møtedato: 10.02.2011, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 1/11-12/11 Representanter: Møtt Møtende varamedlemmer: ARBEIDERPARTIET

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP)

MØTEPROTOKOLL. Atle Rune Lynard (AP) og Kolbjørn Haug (AP) Astrid Lappen (AP) og Wenche B Svenstad (AP) Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 19.12.2011 Tid: Kl. 18.00 21.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Alle unntatt:

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 15.02.2007, Tidspunkt: fra kl. 17:00 til kl. 21:40 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen, møterom Fra til saksnr.: 01/07-31/07 REPRESENTANTER: MØTT:

Detaljer

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E

K O N T R O L L U T V A L G E T I E N E B A K K K O M M U N E Til medlemmene og 1. varamedlemmene av kontrollutvalget M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 9. november 2011 kl. 18:30 Sted: Formannskapssalen Jnr. 192/11 Arkiv 411 Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer