UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER"

Transkript

1 SAK 44/07 UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER Saksopplysningar I samband med politireform 2000 vart talet på politidistrikt redusert frå 54 til 27. Det var vurdert å etablere eit politidistrikt i Buskerud. Men resultatet vart å oppretthalde eit politidistrikt med utgangspunkt i Hønefoss fordi det var lite kriminalitetsmessig forbindelse mellom Hønefoss/Hallingdal og Drammen. Ei anna grunngjeving for å oppretthalde politidistriktet var eit ynskje om eit politidistrikt med spesiell fokus på utfordringane på Hardangervidda. Derfor gikk også Nore og Uvdal over til Nordre Buskerud politidistrikt. I Stortingsmeldinga frå 2001 vart det understreka at distriktsstrukturane i Oppland og Buskerud skulle vurderast på nytt i samband med evalueringa av politireforma i Politidirektoratet har som ledd i dette fått i oppdrag frå Justisdepartementet å vurdere samanslåing av politidistrikta i Buskerud og Oppland. I høyringsforslaget foreslår direktoratet samanslåing av dei 2 politidistrikta i Buskerud og Oppland. For Buskerud er det ikkje påvist openbare gevinstar ved samanslåing av Nordre og Søndre Buskerud Politidistrikt. Tilrådinga baserar seg på erfaringar frå samanslåing i andre distrikt, kva som kan forventas oppnådd på sikt og at sjølv ei avgrensa omdisponering av årsverk vil gje styringsmessige og strategiske gevinstar. I grunngjevinga er det og lagt vekt på at geografiske og demografiske omsyn, utviklinga i kriminalitetsbilete, der det blir hevda at ein vil kunne oppnå høgare kvalitet på politiarbeidet og meir effektiv drift ved samanslåing. Når det gjeld Buskerud blir det sagt at det er grunn til å forvente ein gevinst av ei samanslåing i eit lengre perspektiv. Direktoratet er likevel av den oppfatning at for Buskerud står ikkje dette fram like tydeleg som for Oppland. Dette er m.a. vurdert ut frå avstandar mellom dei operative fellesfunksjonane. Sett i samanheng med dei naturlege kriminalitetsaksane blir det og sagt at vil det vera mindre hensiktsmessig å samle dei operative fellesfunksjonane for heile Buskerud i Drammen eller Hønefoss. Administrasjonsstad for nytt felles politidistrikt er foreslått lagt til Drammen. Det blir sagt at prinsippet om lokalt forankra politi skal ligge til grunn ved ei eventuell samanslåing. I brev frå Politidirektoratet til Justisdepartementet av 18. januar 2007 om politireforma er det m.a. sagt: Evalueringen av reformen gir, med få unntak, grunnlag for en oppfatning av at politidistrikter som ble slått sammen i første fase langt på vei har oppnådd mange av de forventede effekter. Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. Regionrådet for Hallingdal handsama også saka i sak 11/07 og det vart sendt eige brev til Statsråd Knut Storberget, dat (vedlegg 3). I tillegg har det vore møte med statssekretær Terje Moland Pedersen i Justis- og politidepartementet.

2 Vurdering Det er her to problemstillingar som bør drøftast/vurderast ut frå Hallingdal sin ståstad. 1. Kvifor slå saman politidistrikta i Buskerud og eventuelle konsekvensar. 2. Framtidig struktur for lensmannskontora i Hallingdal. I forhold til struktur for lensmannskontora i Hallingdal vil organisasjonsmodell vera eit tema. Politidirektoratet har gruppert dei geografiske samarbeidsordningane i politidistrikta i tre ulike organisasjonsmodellar: - Regionmodellen - Samarbeidsmodellen - Vaktsamarbeid I Sluttevaluering Politireform 2000, vedlegg 6, kap. 3 er det gjort ei evaluering av dei ulike modellane. Nordre og Søndre Buskerud er organisert etter samarbeidsmodellen. Ut frå den evalueringa som er gjort kan det ikkje seiast at det er nokon fasit for kva som eventuelt er rett organisering. Det vil kunne vera store forskjellar mellom dei ulike politidistrikta, noko som ikkje er klargjort i evalueringa. Ut frå det materiale som ligg føre er det svært få argument om nokon, som talar for at ei samanslåing av Nordre og Søndre Buskerud politidistrikt vil gje merkbare positive effektar. Målsetingane for samanslåing er vage og lite konkrete, eit håp om at det kan bli eit godt resultat til slutt. Argumentasjon går meir på ei tru om kva ein kan forvente på sikt. Dette blir etter mitt syn svært lettvint og meir ei sjablontenking, som meir er styrt av modell enn reelle vurderingar. Vurderingane blir nesten oppsiktsvekkjande sett i lys av at Nordre Buskerud skårar svært høgt både på kor nøgde publikum er og effektivitet. I ei landsomfattande publikumsundersøking i 2006 var det Nordre Buskerud det politidistriktet i landet der befolkninga hadde det beste samla inntrykket av polititenestene. Straffesaksresultat og sakshandsamingstid i Nordre Buskerud er også svært gode og av dei beste i landet. Det kan og vera verdt å merke seg brev frå Statsadvokaten i Oslo til Justisdepartementet av 29. januar 2007, der det svært tydeleg blir stilt spørsmål ved dei vurderingane som er gjort og argument for at ei samanslåing ikkje vil ha nokon positiv effekt, snarare tvert i mot. Sjølv om ei samanslåing av politidistrikta ikkje nødvendigvis treng ha direkte konsekvensar for dei lokale lensmannskontora, er det liten grunn til å tru at det ikkje vil skje. Som det blir sagt av direktoratet: Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. Alle erfaringar syner at denne type sentralisering også får konsekvensar for det lokale tenestetilbodet. Etter mitt syn er dette ei sak som bør prioriterast fram til endeleg politisk avgjerd.

3 Forslag til uttale Regionrådet for Hallingdal (ordførarane i kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) vil me dette gje ei samla uttale for kommunane i Hallingdal, i samband med forslag om samanslåing av politidistrikta i Buskerud og Oppland fylker. Ut frå Hallingdal sin ståstad er det to problemstillingar som vil bli kommentert: - Kvifor slå saman politidistrikta i Buskerud og eventuelle konsekvensar. - Framtidig struktur for lensmannskontora i Hallingdal. Kva er forventa gevinst av ei samanslåing? - Ut frå det materiale som ligg føre er det svært få argument om nokon, som talar for at ei samanslåing av Nordre og Søndre Buskerud politidistrikt vil gje merkbare positive effektar. - Målsetingane for samanslåing er vage og lite konkrete, meir eit håp om at det kan bli eit godt resultat til slutt. Argumentasjon går meir på ei tru om kva ein kan forvente på sikt. Dette blir etter Regionrådet sitt syn svært lettvint og ei sjablontenking, som er styrt meir av modell enn reelle vurderingar. - Vurderingane blir nesten oppsiktsvekkjande sett i lys av at Nordre Buskerud skårar svært høgt både på kor nøgde publikum er og i forhold til effektivitet. I ei landsomfattande publikumsundersøking i 2006 var det Nordre Buskerud det politidistriktet i landet der befolkninga hadde det beste samla inntrykket av polititenestene. Straffesaksresultat og sakshandsamingstid i Nordre Buskerud er også svært gode og av dei beste i landet. - Regionrådet for Hallingdal vil og peike på brev frå Statsadvokaten i Oslo til Justisdepartementet av 29. januar 2007, der det svært tydeleg blir stilt spørsmål ved dei vurderingane som er gjort og argument for at ei samanslåing ikkje vil ha nokon positiv effekt, snarare tvert i mot. Er det kome nye moment sidan 2001 som talar for ei samanslåing? - Ut frå politidirektoratet si utgreiing er det umogeleg å sjå at det har vore ei utvikling sidan 2001 som talar for ei samanslåing. - Erfaringane frå politireforma syner at gevinstane i dei samanslåtte distrikta ikkje er påviseleg større enn gevinstane i dei distrikta som vart oppretthalde som tidlegare. Nordre Buskerud politidistrikt må oppretthaldast fordi: - Nordre Buskerud politidistrikt er eit veldrive politidistrikt med stor tillit blant publikum. Det kan ikkje vera fornuftig å legge ned eit kostnadseffektivt og veldrive politidistrikt, og legge dette inn under ei stor eining som har betydelege utfordringar. Utan annan grunngjeving enn at det gir en viss strategisk gevinst i et langsiktig perspektiv. - Det er ikkje kome nye moment sidan 2001 som talar for ei samanslåing. - Det er i utgreiinga frå politidirektoratet ikkje synt til effektar utover en viss strategisk gevinst i et langsiktig perspektiv. - Sett i samanheng med dei naturlege kriminalitetsaksane blir det og sagt at vil det vera mindre hensiktsmessig å samle dei operative fellesfunksjonane for heile Buskerud i Drammen eller Hønefoss. Dei to distrikta er klart geografisk atskilt, og har få kontaktpunkt. - Nordre Buskerud politidistrikt har høg fokus på problemstillingar i Hallingdal: Høg kompetanse i samband med redningsaksjonar Ein operasjonssentral med svært god lokalkunnskap

4 - Nordre Buskerud politidistrikt har nokre av dei største utfordringane i forhold til trafikk/turisme i Hallingdal. Kva blir konsekvensen for lensmannskontora? Sjølv om ei samanslåing av politidistrikta ikkje nødvendigvis treng ha direkte konsekvensar for dei lokale lensmannskontora, er det liten grunn til å tru at det ikkje vil skje. Som det blir sagt av direktoratet: Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. Alle erfaringar syner at denne type sentralisering også får konsekvensar for det lokale tenestetilbodet. I Hallingdal er det fem lensmannskontor: Eit i kvar kommune med unntak av Gol og Hemsedal som er felles kontor. Nore og Uvdal har også lensmannskontor. Desse seks kontora har etablert vaktsamarbeid og arbeidar elles tett saman. For innbyggarane i våre kommunar er det svært viktig å ha eit lokalt og synleg lensmannskontor. Dette kom også klart fram i prosessen rundt politireforma for nokre år sidan, då det var vurdert å organisere tenestene i Hallingdal annleis. Regionrådet meiner erfaringane med det tette samarbeidet som er mellom våre kontor, syner at positive effektar kan takast ut ved samarbeid like godt som ved endringar i struktur. Og det aller viktigaste er den nærleik våre innbyggarar føler dei har til sitt lokale lensmannskontor. I Hallingdal er det store avstandar med godt 100 km frå Flå sentrum til Geilo, og Nore og Uvdal som ligg i same vaktdistrikt er som kjent Buskeruds største kommune i areal. Hallingdal har ei spesiell utfordring som den største reiselivsregionen i landet, med mellom 4 og 5 millionar gjestedøgn. Dette tilseier behov for fleire kontor og meir spreidd struktur enn det innbyggjartalet tilseier. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg: 1. Høyringsbrev frå Politidirektoratet, Høyringsnotat vedr. samanslåing av politidistrikta, Brev frå Regionrådet til Statsråd Knut Storberget, Brev til Justisdepartementet frå Oslo Statsadvokatembeter, dat Hallingdølen Sluttevaluering Politireform 2000

5 SAK 44/07, VEDLEGG 1 POLITIET POLITIDIREKTORATET Adressater i henhold td liste Deres referanse Vår referanse Data 2006/ Forslag om sammenslåing av politidistriktene i Buskerud og Oppland fylker - høring Bakgrunn Som en oppfølging av Politireform 2000 har Justisdepartementet bedt Politidirektoratet om å vurdere sammenslåing av politidistriktene i Buskerud og oppland fylker. I vedlagte brev til justisdepartementet foreslår direktoratet at Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter slås sammen til ett politidistrikt. Tilsvarende gjelder for politidistriktene i Buskerud. Det inviteres med dette til høring blant berørte parter. Begrunnelse Forslaget er begrunnet i St.meld. nr. 22 ( ) Politireform et tryggere samfunn og behovet for å sikre at politiet på en mest mulig effektiv måte bekjemper kriminalitet, yter befolkningen god service og driver kostnadseffektivt. Når Politidirektoratet etter en samlet vurdering anbefaler en sammenslåing av disse politidistriktene er det blant annet med bakgrunn i de erfaringer som fremkommer i sluttevalueringen av politireformen og hva som kan forventes oppnådd på sikt. Politiet vil fortsatt stå overfor store utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet og det stilles stadig nye krav til brukerretting, kvalitet og tilgjengelighet fra brukernes side. Det må derfor legges til rette for oppbygging og vedlikehold av kompetanse, en aktiv og brukernettet politiorganisasjon og politidistrikter som har en ressurseffektiv driftsform. Større politidistrikter vil være mer robuste i forhold til endringer og vil lettere kunne absorbere nye utfordringer enn mindre distrikter. I begrunnelsen for forslaget er det lagt vekt på at geografiske og demografiske hensyn, samt hensynet til utviklingen i kalitetsbildet tilsier at etaten vil kunne oppnå høyere kvalitet på politiarbeidet og mer effektiv drift ved en sammenslåing. I alle de fire distriktene, som i landet for øvrig, har vi sett en nedgang i den samlede registrerte kriminaliteten de senere årene, målt i antall forbrytelser til etterforskning. Politidirektoratets anbefaling til Justisdepartementet bygde blant annet på kriminalitetsstatistikk fra Nedgangen fortsetter også i 2006, med unntak av for Vestoppland, og selv om endringene i kriminalitetsbildet vil være små fra et år til et annet er tendensen relativt klar. Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tif: Faks: Org. nr.: mva E-post: Bankgiro:

6 2 SAK 44/07, VEDLEGG 1 Når det gjelder forslag til administrasjonssted for et eventuelt nytt Oppland politidistrikt er Lillehammer foreslått. Begrunnelsen er at Lillehammer er fylkeshovedstad og lokaliseringssted for fylkeskommunen og fylkesmannsembetet. Dette gjør det, slik direktoratet ser det, naturlig og hensiktsmessig å legge administrasjonen i politidistriktet til samme sted. Når det gjelder forslag til administrasjonssted for et eventuelt nytt Buskerud politidistrikt er Drammen foreslått. Begrunnelsen er at Drammen er naturlig hovedsete ut i fra størrelse og kriminalitetsbyrde, samt at fylkeskommunen og fylkesmannsembetet er lokalisert i Drammen. Oppsummering Prinsippet om et lokalt forankret politi skal ligge til grunn ved en eventuell sammenslåing. Kravet om et stadig mer spesialisert politi gjør det imidlertid nødvendig at politidistriktene kan tilegne seg spesialisert kompetanse og tilstrekkelige personellressurser. En sammenslåing kan bidra til dette. Samtidig skal politiet være tilgjengelig der folk er, og det legges opp til at man i en eventuell sammenslåingsprosess må vurdere drifts- og tjenesteenhetene i politidistriktene i lys av dette. Politidistriktene bes i en eventuell høringsuttalelse om ytterligere å beskrive kritninalitetsbildet i sitt distrikt samt å foreta en vurdering av framtidige utfordringer og hvordan distriktet ser for seg at disse best kan møtes. Av hensyn til den videre prosessen ber vi om eventuell høringsuttalelse innen 1. desember Med hilsen J U gelin Killengxeen Saksbehandler: Vedlegg: Hege Loftfjell t Tlf:

7 SAK 44/07, VEDLEGG 1 3 Adressater. Riksadvokaten Statsadvokatene Direktoratet for sivilt beredskap Kriminalpolitisentralen Økokrim Utrykningspolitiet Politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt Politimesteren i Nordre Buskerud politidistrikt Politimesteren i Gudbrandsdal politidistrikt Politimesteren i Vestoppland politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Vestfold Oppland fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Kommunene i de berørte politidistriktene Politiets fellesforbund (PF) Politiembetsmennenes landsforening (PEL) Norsk tjenestemannslag (NTL) Norsk lensmanns- og politilederlag (NLPL) Parat

8 SAK 44/07, VEDLEGG 2 POLITIET POLITIDIREKTORATET Justisdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato unntatt off 2006/ bokstav a. POLITIDISTRIKTENE I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER 1. Generelt Det vises til tildelingsbrevet for 2006 pkt Politireformen, hvor direktoratet er gitt i oppdrag å vurdere sammenslåing av Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter. Tilsvarende gjelder for politidistriktene i Buskerud. Direktoratet har i disse vurderingene lagt vekt på resultatet fra evalueringen av politireformen, reformens hovedmålsettinger og det potensial som forventes utløst ved en sammenslåing av distriktene. St. meld. rir. 22 ( ) Politireform et tryggere samfunn, beskriver en rekke grunnleggende tiltak som til sammen forventes å gi politidistriktene bedre muligheter for å bekjempe kriminalitet, øke publikumsservicen og oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Evalueringen av reformen gir, med få unntak, grunnlag for en oppfatning av at politidistrikter som ble slått sammen i første fase langt på vei har oppnådd mange av de forventede effekter. Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts - og tjenesteenhetene. I vurderingene må det også i nødvendig grad tas hensyn til andre endringer i politiet den senere tid. Blant annet må det etter direktoratets oppfatning tas hensyn til endringer i arbeidsmiljøloven med påfølgende tilpasninger i arbeidstidsbestemmelsene for politiets tjenestemenn. Tilsvarende må det tas hensyn til at det av forskjellige årsaker er til dels store utfordringer å rekruttere tjenestemenn til mange mindre tjenestesteder. Videre må man være oppmerksom på et stadig behov for økt spesialisering innenfor politiets oppgaveområder på den ene siden og den grunnleggende holdning til at politiet skal være generalister på den andre siden. 2. Gudbrandsdal politidistrikt 2.1 Om politidistriktet Politidistriktet dekker et geografisk område på kvadratkilometer med i underkant av innbyggere. Det demografiske sentrum ligger i områdene rundt Lillehammer hvor også politidistriktets administrasjon og operasjonssentral er lokalisert. Politidistriktet er organisert med en administrativ enhet, tre funksjonelle driftsenheter og 10 geografiske Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tlf: Faks: Org. nr.: mva E-post: Bankgiro:

9 SAK 44/07, VEDLEGG 2 2 enheter. Distriktet disponerer til sammen ca 140 årsverk og har grenser mot politidistriktene Vestoppland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør - Trøndelag og Hedmark. Med unntak av Lillehammer politistasjon er driftsenhetene i Gudbrandsdal mellomstore eller små med fra fire til 10 årsverk. 2.2 Kriminalitet Gudbrandsdal politidistrikt har som resten av landet hatt en nedgang i den registrerte kriminalitet de senere år. Det generelle inntrykket er at det er lite kriminalitet i politidistriktet. Kriminalitetsaksen følger Gudbrandsdalen og E6 med tyngden i Lillehammerområdet og videre sydover mot Oslo. Vinnings - og narkotikakriminalitet utgjør de største andelene av den samlede kriminalitet i distriktet hadde distriktet 2358 forbrytelsessaker til etterforskning. 2.3 Publikumsundersøkelsen Det vises til publikumsundersøkelsen som ble gjennomført i år. Gudbrandsdal politidistrikt oppleves av publikum som et av de beste sammen med Nord-Trøndelag politidistrikt. På spørsmålet om befolkningens inntrykk av politiets evne til å skape trygghet svarte mellom 65 og 70 % av innbyggerne at de hadde et godt inntrykk. Publikumsundersøkelsen fra 2004 ga tilsvarende resultat. Også på spørsmål om inntrykk av utviklingen i politiets evne til å bekjempe hverdagskriminalitet og for så vidt alvorlig kriminalitet, scoret Gudbrandsdal politidistrikt høyt. Resultatet totalt sett er at befolkningen i Gudbrandsdal er godt fornøyd med politiet. 3. Vestoppland politidistrikt 3.1 Om politidistriktet Politidistriktet dekker et geografisk område på kvadratkilometer med i underkant av innbyggere. Det demografiske sentrum ligger i områdene rundt Gjøvik, Toten og Hadelandsregionen. Politidistriktets administrasjon og operasjonssentral er lokalisert på Gjøvik. Politidistriktet er organisert med en administrativ enhet, tre funksjonelle driftsenheter og tre regioner med til sammen 10 tjenesteenheter. Distriktet disponerer til sammen ca 200 årsverk og har grense mot politidistriktene Gudbrandsdal, Sogn og Fjordane, Nordre Buskerud, Romerike og Hedmark. Den største enheten ligger på Gjøvik. For øvrig er enhetene av varierende størrelse med fra tre til 51 ansatte. 3.2 Kriminalitet Kriminaliteten i Vestoppland politidistrikt har ligget på et stabilt nivå, men har hatt en viss nedgang i den senere tid som i resten av landet. Vestoppland politidistrikt har og har hatt forholdsvis lite kriminalitet sammenlignet med de fleste andre politidistrikter. Statistisk sentralbyrås tall for 2004 viser således at Oppland er det fylke i Norge med fjerde minst registrert kriminalitet i forhold til innbyggertallet hadde politidistriktet 4374 forbrytelsessaker til etterforskning. Dette er en nedgang på ca 8,6 % i forhold til Vinning, vold - og narkotikalovbrudd utgjør den største andelen av kriminaliteten, men vinning er den lovbruddskategori som går mest tilbake. Voldskriminaliteten har økt de senere år.

10 SAK 44/07, VEDLEGG 2 3 Kriminalitetsaksene i politidistrikter går delvis nordfra og til Gjøvik, men også gjennom Hadelandsregionen og mot Romerike og Oslo. 3.3 Publikumsundersøkelsen Innbyggerne i Vestoppland politidistrikt har generelt sett et godt inntrykk av politiet, men har noe lavere score enn Gudbrandsdal. 4. Søndre Buskerud politidistrikt 4.1 Om politidistriktet Søndre Buskerud politidistrikt ble opprettet etter en sammenslåing av Kongsberg og Drammen politidistrikter i reformens fase 1. Politidistriktet dekker et område på km2 med til sammen innbyggere. Distriktet er organisert med en stabsenhet, fire funksjonelle og 11 geografiske enheter. Enhetene varierer i størrelse fra to til 108 årsverk. Den største driftsenheten er Drammen politistasjon hvor også politimesteren og distriktets administrasjon er lokalisert. Søndre Buskerud politidistrikt disponerer 363 stillinger og har grense mot Telemark, Vestfold, Asker og Bærum og Nordre Buskerud politidistrikter. Ved Oslofjorden grenser distriktet mot Follo politidistrikt. 4.2 Kriminalitet Søndre Buskerud politidistrikt preges av all type kriminalitet. Den geografiske plasseringen med bl.a. nærhet til Oslo, gjør at mye av den kriminalitet som finnes der, har forgreininger til Drammensregionen. Distriktet blir dermed preget av den utviklingen som er i hovedstaden, og kriminelle nettverk i Osloområdet har forgreininger til Drammensdistriktet. Vinnings - og narkotikalovbrudd utgjør den største andelen av kriminaliteten. I de siste årene har det vært en nedgang i den registrerte kriminalitet. Dette fortsetter også i 2005, men nedgangen er minimal. Politidistriktet etterforsket i forbrytelsessaker. 4.3 Pubkkumsundersokelsen Over 50 % av befolkningen i Søndre Buskerud politidistrikt har et godt innrykk av politiets samlede evne til å skape trygghet. Det er ca 8 % større andel av befolkningen som har dette inntrykket i dag enn i 2004, hvilket er en klar forbedring. 5. Nordre Buskerud politidistrikt 5.1 Om politidistriktet Nordre Buskerud politidistrikt dekker nordre del av Buskerud fylke og et areal på ca kvadratkilometer med ca innbyggere. Politidistriktet fikk tilført Jevnaker og Nore og Uvdal lensmannsdistrikter i reformens fase 1. Distriktet er organisert med en administrativ stab, tre funksjonelle og 11 geografiske driftsenheter. Enhetene varierer i størrelse, men med flest små og spredte enheter. Distriktet disponerer ca 163 årsverk og grenser til Søndre Buskerud, Vestoppland, Asker og Bærum, Oslo, Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikter. Politidistriktets ledelse og administrasjon ligger på Hønefoss. Hallingdal er med et stort antall vintersportssteder, hoteller og hyttebebyggelse utsatt for store svingninger i befolkningstallet.

11 SAK 44/07, VEDLEGG Kriminalitet Det er vinnings, volds - og narkotikalovbrudd som utgjør den største andelen av kriminaliteten. Politidistriktet etterforsket 4285 forbrytelsessaker i 2005, hvilket er en nedgang på opp mot 1000 saker i forhold til Kriminalitetsaksen følger Hallingdal gjennom Hønefossområdet og videre gjennom Asker og Bærum mot Oslo. Distrikter er for øvrig preget av mange trafikkuhell og ettersøkninger i fjellområdene. 5.3 Publlkumsundersokelren Over 75 % av befolkningen er svært godt eller ganske godt fornøyd med politiet i Nordre Buskerud. Dette er en klar forbedring i forhold til undersøkelsen i 2004 og distriktet ligger på topp i landet sammen med Gudbrandsdal. 6. Vurdering av sammenslåinger 6.1 Generelt Det vises til hovedrapporten fra sluttevalueringen i Det er et gjennomgående inntrykk at politidistrikter som gjennomførte strukturendringer ved sammenslåinger i 2002 har hatt bedre forutsetninger for å nå reformens hovedmålsettinger enn distrikter uten endringer. Likevel vil det fortsatt ta noe tid før målene er nådd. Det er med bakgrunn i evalueringen grunn til å anta at de begrensninger som ble lagt på reformens fase to har bidratt til at nødvendige harmoniserings - og utviklingsprosesser stanset opp. I ansatt-undersøkelsen ser derfor en relativt stor andel av de spurte behov for organisatoriske endringer eller justeringer. Det er også liten tvil om at innføringen av nye arbeidstidsbestemmelser og utfordringene med å rekruttere polititjenestemenn til små og spredte tjenestesteder, har skapt nye behov for organisatoriske tiltak. En vurdering i forhold til sammenslåing av politidistrikter må ses i en totalsammenheng hvor ikke bare intensjonene i reformmeldingen legges til grunn, men hvor også andre forhold som har innflytelse på politiets oppgaver og muligheter vies oppmerksomhet. De valg som gjøres vil måtte ses i et strategisk perspektiv hvor de langsiktige gevinster og muligheter må tillegges avgjørende vekt. En omfattende organisasjonsendring vil på kort sikt ha en kostnadsside, men vil på lengre sikt kunne legge grunnlaget for mer politiinnsats og en mer rasjonell driftsform. En sammenslåing av politidistriktene er alene ikke tilstrekkelig. Prosessen må følges opp med konkrete brukerrettede tiltak som sikrer befolkningen kvalitet og rettssikkerhet innenfor det mangfold av oppgaver som er tillagt politi - og lensmannsetaten. For de distriktene som omtales vil en sammenslåing gi en samlet gevinst på ca 24 årsverk' som på sikt vil bidra til å styrke politiets operative og publikumsrettede virksomhet. 6.2 Vestoppland og Gudbrandsdal pol'tidistnkter Selv om begge politidistriktene ligger i samme fylke og med tilnærmet lik demografi, har distriktene ingen naturlig felles kriminalitetsakse. De representerer på mange måter to dalfører som samles i andre politidistrikter. Likevel oppfattes utfordringene i forhold til kriminaliteten å være likeartet. Et nytt politidistrikt bestående av Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikter vil dekke et geografisk område på kvadratkilometer med ca innbyggere. Distriktet vil ' Furst og Røverstad, ressursmodellen

12 SAK 44/07, VEDLEGG 2 5 bestå av ca 25 funksjonelle og geografiske tjenesteenheter. Det må derfor være en forutsetning for å anbefale sammenslåing at det gjennomføres en prosess hvor drift - og tjenesteenhetsstrukturen tilpasses det nye distriktet. I motsatt fall vil en neppe kunne realisere gevinster i særlig omfang. Når Politidirektoratet etter en samlet vurdering anbefaler en sammenslåing av disse politidistriktene er det blant annet med bakgrunn i de erfaringer som fremkommer i sluttevalueringen av politireformen og hva som kan forventes oppnådd på sikt. Politiet vil fortsatt stå overfor store utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet og det stilles stadig nye krav til brukerretting, kvalitet og tilgjengelighet fra brukernes side. Det må derfor legges til rette for oppbygging og vedlikehold av kompetanse, en aktiv og brukerrettet politiorganisasjon og politidistrikter som har en ressurseffektiv driftsform. En sammenslåing av politidistriktene vil etter direktoratets oppfatning styrke mulighetene for en videreføring av et desentralisert politi ved at man får en mer strømlinjet administrasjon som utgjør en mindre andel av totalressursene, bedre muligheter for styring og koordinering av ressursene og samlet sett bedre muligheter for å bygge opp og utvikle kompetanse. Større politidistrikter vil også være mer robuste i forhold til endringer og vil lettere kunne absorbere nye utfordringer enn mindre distrikter. Et nytt politidistrikt i Oppland fylke bør forslagsvis benevnes Oppland politidistrikt. Distriktets administrasjon foreslås lagt til Lillehammer. 6.3 Søndre Buskerud og Nordre Buskerud politidistnkter. Begge politidistriktene ligger i Buskerud fylke. Det er noe ulik demografi og ingen naturlig felles kriminalitetsakse mellom distriktene. Aksen i Nordre Buskerud er i større grad rettet mot Asker og Bærum og Oslo enn mot Drammensregionen. Samtidig er utfordringene i de nordre deler av begge politidistriktene de samme. Det er store land- og fjellområder med spredt bebyggelse og med sesongbestemt turisme. Som beskrevet for politidistriktene i Oppland fylke er det grunn til å forvente at også en sammenslåing av distriktene i Buskerud vil gi en viss gevinst i et lengre perspektiv. Direktoratet er likevel av den oppfatning at dette ikke fremstår like tydelig i Buskerud. Mens de operative fellesfunksjonene i Oppland er lokalisert med relativt kort innbyrdes avstand, er avstanden mellom Drammen og Hønefoss en annen. Sett i sammenheng med de naturlige kriminalitetsaksene vil det i mindre grad være hensiktsmessig å samle de operative fellesfunksjonene for hele Buskerud i Drammen eller Hønefoss. For eksempel kan det være tvilsomt om det vil være regningssvarende å etablere en arrestfunksjon kun ved en av politistasjonene. Gevinster kan ikke måles i kvantitative størrelser alene. Selv med en begrenset omdisponering av årsverk vil de styringsmessige og strategiske gevinstene være til stede. Erfaringene fra de distriktene som ble slått sammen i reformens fase 1 viser denne type gevinster. Når Politidirektoratet etter en totalvurdering anbefaler å slå sammen politidistriktene i Buskerud, vil gevinstene måtte vurderes i et langsiktig og strategisk perspektiv. Det er naturlig at det nye distriktet benevnes Buskerud politidistrikt og at administrasjonsstedet legges til Drammen som er hovedsenteret i Buskerud.

13 SAK 44/07, VEDLEGG Involvering Politidirektoratet har gjennomført informasjonsmøter med de politidistriktene som er berørt, og distriktene har bidratt med statistikker og faktainformasjon. Siden det ble gjennomført en omfattende høringsrunde i forbindelse med Stortingsmeldingen har direktoratet ikke gjennomført slik høring i denne omgang. Dersom departementet ønsker en slik høring før det tas endelig beslutning, vil direktoratet besørge dette. 7. Administrative og økonomiske konsekvenser Kostnadene ved en sammenslåing av politidistrikter er i første rekke knyttet til omlegging av It-systemer, tilpasning av telekommunikasjon og endring/ utvidelse av lokaliteter. Det må også påregnes enkelte personalkostnader. Politidirektoratet vil komme tilbake til konkrete beregninger dersom det besluttes endringer. Med hilsen Ingelin Killengreen Saksbehandler: Knut Kværner

14 SAK 44/07, VEDLEGG 3 Statsråd Knut Storberget Justisdepartementet Postboks 8005 Dep OSLO Dykkar referanse: Vår referanse: Sammenslåing av politidistriktene i Buskerud Ordførerne i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommuner), samt Nore og Uvdal kommune i Numedal, var samlet til møte fredag 23. februar Vi fikk der orientering om den foreslåtte sammenslåing av politidistriktene i Buskerud av politimester Isdahl i Nordre Buskerud politidistrikt. Foranledningen for møtet var brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet av 18. januar 2007 om politidistriktene, der det i annet avsnitt står følgende: Evalueringen av reformen gir, med få unntak, grunnlag for en oppfatning av at politidistrikter som ble slått sammen i første fase langt på vei har oppnådd mange av de forventede effekter. Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. For oss i Hallingdal og øvre Numedal er det to sentrale spørsmål knyttet til den foreslåtte sammenslåingen: 1. Hva er den forventede gevinst av sammenslåingen? Ut fra bl.a brev fra Statsadvokaten i Oslo til Justisdepartementet av 29. januar 2007 er det ikke lett å se hva som skal bli bedre ved en sammenslåing, og hvorfor dette er mer aktuelt nå enn da politireformen ble innført. Vi synes målsetningene for sammenslåingen er vage og lite konkrete, annet enn et håp om at det kan bli et godt resultat til slutt. De to distriktene er klart geografisk atskilt, og har få kontaktpunkter. Direktoratet viser til at evt. gevinster ved sammenslåing ikke er like tydelige i Buskerud som i Oppland. Nordre Buskerud har etter det vi har forstått drevet meget godt de siste årene, med en betydelig resultatforbedring. Ifølge publikumsundersøkelsen sitert i brevet fra Politidirektoratet til Justisdepartementet 18. januar 2007, er Nordre Buskerud og Gudbrandsdal de to distriktene i landet der innbyggerne er mest fornøyd med polititjenesten.

15 SAK 44/07, VEDLEGG 3 Vi er bekymret for at denne gode utvikling skal snu seg hvis en så godt fungerende enhet som Nordre Buskerud blir borte. 2. Hva blir konsekvensen for lensmannskontorene? Ut fra siste setning i det skraverte sitatet i innledningen, kan det også få lokale konsekvenser for drifts- og tjenesteenhetene om politidistriktene blir sammenslått. Dette er vi meget opptatt av. I Hallingdal har vi fem lensmannskontor: Ett i hver kommune med unntak av Gol og Hemsedal som er ett kontor. Nore og Uvdal har også lensmannskontor. Disse seks kontorene har inngått vaktsamarbeid og jobber ellers tett sammen. For innbyggerne i våre kommuner er det meget viktig å ha et lokalt og synlig lensmannskontor. Dette kom også klart frem i prosessen rundt politireformen for noen år siden, da det var aktuelt å organisere tjenesten i Hallingdal annerledes. Vi mener erfaringene med det tette samarbeidet som er mellom våre kontorer, viser at positive effekter kan tas ut ved samarbeid like godt som ved endringer i strukturen. Og det aller viktigste er den nærhet våre innbyggere føler de vil ha til sitt lokale lensmannskontor. Ut fra sluttevaluering av Politireform 2000 kan det ikke sies at det er noen fasit for hva som eventuelt er rett organisering. Det vil kunne være store forskjeller mellom de ulike politidistrikt, noe som heller ikke er klargjort i evalueringen. Hallingdal er en lang dal, med ca 104 km avstand fra Flå sentrum til Geilo, og Nore og Uvdal som ligger i samme vaktdistrikt er som kjent Buskeruds største kommune i areal. Alt dette tilsier behov for flere kontor og mer spredt struktur enn det innbyggertallet tilsier. Vil også minne om at våre kommuner har mellom 3 og 4 millioner overnattingsdøgn pr år knyttet til turisme. Vi viser ellers til nevnte brev fra Statsadvokaten i Oslo av 29. januar 2007, samt henvendelse fra våre kollegaer i Ringeriksregionen av 1. februar 2007, og vil slutte oss til de samme synspunkter som der fremmes. Vi ber Statsråden om et snarlig møte for å belyse situasjonen. Hallingdal, 1. mars 2007 Med hilsen Audun Aasheim Ordfører i Nes og i Regionrådet for Hallingdal Hans Bekken Ordfører i Flå Jan-Halvard Brekko Ordfører i Gol Oddvar Grøthe Ordfører i Hemsedal Torleif T. Dalseide Ordfører i Ål Erik Kaupang Ordfører i Hol Eli Hovd Prestegården Ordfører i Nore og Uvdal

16 SAK 44/07, VEDLEGG 3 Kopi: Justiskomiteen Stortingsrepresentanter i Buskerud Regionrådet for Ringeriksregionen Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen, Buskerud Fylkeskommune

17 Sak 44/07, vedlegg 4

18 Sak 11, vedlegg 2

19 TYSDAG 9. JANUAR 2007 Sak 44/07, vedlegg 5 NYHEITER 3 Best i landet Politiet i Ringerike og Hallingdal får ros frå publikum Nordre Buskerud og Gudbrandsdal er dei politidistrikta i landet der innbyggjarane er mest fornøgde med polititenesta. Tone Merete Tho Politiet i Nordre Buskerud har ifølgje publikum kome styrka ut av Politireforma. Politimeister Georg Isdahl i Nordre Buskerud politidistrikt kan gle seg over at politiet nyt stor tillit blant innbyggjarane øvst i fylket. I likskap med i Gudbrandsdal politidistrikt svarar 76 prosent av innbyggjarane i Nordre Buskerud at dei har eit svært godt eller ganske godt inntrykk av polititenesta. Tryggare Undersøkinga syner at publikum har blitt meir førnøgde med politiet sin innsats mot narkotika, handtering av kvardagskriminalitet og evna til å handtere alvorlege kriminalitet. Politiet er meir synleg, informerer betre og skapar meir tryggleik enn tidlegare. Ikkje tilfredse Men biletet er slett ikkje berre roseraudt. Publikum er mindre tilfredse med politiet sin innsats på trafikktryggleik. Dei meiner også tilgang på Tilfreds: Politimeister Georg Isdahl meiner fornøgde innbyg gjarar syner at Nordre Buskerud politidistrikt har livets rett. (Arkivfoto) akutt hjelp er dårlegare. Trass i at innbyggjarane er mindre tilfredse enn før på desse punkta, ligg Nordre Buskerud likevel over landsgjennomsnittet i undersøkinga. Meir vald 21 prosent av publikum i Nordre Buskerud politidistrikt meiner nærmiljøkriminaliteten har auka. Innbyggjarane her ligg over landsgjennomsnittet på ei rekkje område når det gjeld folk si oppfatning av sjansane for å bli utsett for ei kriminell handling. Me har stort fokus på å bli betre, og statistikken syner ein Ris og ros til politireforma Sjølv om innbyggjarane i Nordre Buskerud er tilfredse, har ikkje politireforma lykkast på alle felt. Sluttevalueringa av politireforma syner at endringane har gjeve ein meir målretta og effektiv etat, seier politidirektør Ingelin Killengreen. Men framleis er mange misnøgde. Hovudutfordringa framover er å bli betre på å kjempe mot kvardagskriminalitet. Det skal me prioritere, seier Ingelin Killengreen. Mindre synlege Evalueringa, samanlikna med tilbakemeldingar for to år sidan, syner også at langt fleire av dei tilsette no meiner at politiet har lukkast med reforma. Likevel er talet på misnøgde tilsette framleis så høgt som 37 prosent på landsbasis. Sjølv om publikum i Nordre Buskerud meiner politiet har blitt meir synleg, er inntrykket sett under eitt at politiet har blitt nedgang i kriminaliteten, særleg tjuveri, seier politimeister Georg Isdahl i ei pressemelding. Han erkjenner at ein ikkje har lykkast som godt som ei hadde håpa i å førebyggje valdskriminalitet. Livets rett Georg Isdahl er stolt over å leie det politidistriktet i landet der folk har eit best samla inntrykk av polititenesta. Særleg sidan det er uklart om Nordre Buskerud kjem til å bestå som eige politidistrikt. Politimeisteren meiner undersøkinga syner at distriktet hans har livets rett. Fornøgd: Politidirektør Ingelin Killengreen. (Arkivfoto) mindre synleg og mindre tilgjengeleg her i landet. Venta meir For landet sett under eitt har politireforma hatt liten eller ingen effekt på førebyggjande arbeid. Samarbeidspartane frå fakta: Politireforma Politiet starta i 2001 gjennomføringa av den største reforma i norsk politi på 100 år 54 politidistrikt vart slått saman til 27, og norsk politi har gått gjennom store endringar I Hallingdal har reforma møtt mykje kritikk, og fleire lensmenn meinte at politiberedskapen vart dårlegare, og avstanden til publikum større Reforma er no evaluert, og konklusjonane vart lagt fram måndag kommunal sektor ventar større innsats frå politiet enn det politiet er viljuge til å prioritere. Evalueringa seier også at reforma hatt god effekt mot alvorleg kriminalitet, men liten effekt på kvardagskriminalitet. Kan bli slått saman Det er framleis uklart om Nordre og Søndre Buskerud blir eitt politidistrikt. Sjølv om evalueringa av politireforma syner at publikum her i distriktet er tilfredse med polititenesta, er det ikkje dermed sagt at Nordre Buskerud får bestå som eige politidistrikt. I løpet av nokre veker vil Politidirektoratet levere si innstilling til om Nordre og Søndre Buskerud skal bli eitt politidistrikt. Det same gjeld politidistrikta Vest-Oppland og Gudbrandsdal. Politidirektoratet kan i dag ikkje svare på når innstillinga kjem, men seier det dreier seg om nokre få veker. Konklusjonen i evalueringa av politireforma syner dessutan at fleirtalet av leiarar i politiet meiner at etablering av større tenesteeiningar er nødvendig for å realisere intensjonane i Politireforma. Brilleskred tusenvis av innfatninger til minipris 30% til 70% Brilleskredet varer fra januar Salgsvarene på Brilleskredet kan ikke kombineres med Brillekonto eller andre tilbud. Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett brille. Gol: Interoptik Optiker Ness, Furuvegen 14, tlf.: Geilo: Interoptik Geilo, Tunet Varehus, tlf.: Halbjørhus Ragnhild, Knut Arne Gurigard, Granv. 7, 3560 Hemsedal

VAL AV RÅDSORDFØRAR OG VARAORDFØRAR

VAL AV RÅDSORDFØRAR OG VARAORDFØRAR MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: 9. november 2007 Stad: Gol, Gol kommunehus REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Desse møtte frå Regionrådet: Hallvard Lilleslett, Torleif Dalseide, Olaug Grønseth Granli,

Detaljer

EVENTUELL SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKT I BUSKERUD

EVENTUELL SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKT I BUSKERUD SAK 11/07 EVENTUELL SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKT I BUSKERUD Saksopplysning I brev frå Politidirektoratet til Justisdepartementet av 18. januar 2007 om politireforma er det m.a. sagt: Evalueringen av reformen

Detaljer

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ /

Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/ / Ål kommune Torget 1 3570 ÅL Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/02250-15 17/3060 24.05.2017 Klage frå Ål kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Nesset kommune Kommunehuset 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/701-19 17/3057 24.05.2017 Klage frå Nesset kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Birkenes kommune Postboks 115 4795 BIRKELAND Deres ref. Vår ref. Dato 12/520-13 17/3059 24.05.2017 Klage fra Birkenes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Nes kommune postmottak@nes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2012/529-15 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Fyresdal kommune Kommunehuset 3870 FYRESDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/1320-11 17/3060 24.05.2017 Klage frå Fyresdal kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal

Detaljer

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2007/1151 17/3059 24.05.2017 Klage fra Kvinesdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 17/

Deres ref. Vår ref. Dato 17/ Våler, Grue og Åsnes kommuner post@våler.kommune.no post@grue.kommune.no post@åsnes.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Klage fra Våler, Grue og Åsnes kommuner over Politidirektoratets

Detaljer

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts lokale struktur Lyngdal kommune Postboks 353 4577 LYNGDAL Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1303-0 17/3059 24.05.2017 Klage fra Lyngdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Agder politidistrikts

Detaljer

Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Deres ref. Vår ref. Dato JSGR 2015/6594 17/2926 24.05.2017 Klage fra Verdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Bindal kommune Rådhuset 7980 Terråk Deres ref. Vår ref. Dato 2015/2348-12 17/2926 24.05.2017 Klage fra Bindal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Målselv kommune Kommunehuset 9321 Moen Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Målselv kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale

Detaljer

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt

Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder politidistrikt Bygland kommune 4745 Bygland Dykkar ref. Vår ref. Dato 2016/458-18 17/3059 24.05.2017 Klage frå Bygland kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Agder

Detaljer

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Aremark kommune post@aremark.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 15/281-14 17/3061 24.05.2017 Klage fra Aremark kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets

Detaljer

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT

VEST POLICE DISTRICT. Politireform. Vpm Ronny Iden VEST POLITIDISTRIKT Politireform Vpm Ronny Iden Hva betyr reformen i praksis? VEST POLICE DISTRICT Prosjektets innhold: Politiarbeid på stedet Etterforskningsløftet: Ledelse og kompetanse Prosjekt Nye politidistrikter Regnskap,

Detaljer

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Krødsherad kommune 3536 NORESUND Deres ref. Vår ref. Dato 16/918 17/3060 24.05.2017 Klage fra Krødsherad kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst

Detaljer

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Snåsa kommune Sentrum 7760 SNÅSA Deres ref. Vår ref. Dato 16/5040-4-TEG 17/2926 24.05.2017 Klage fra Snåsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9

Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Til : Justis- og beredskapsdepartementet 20. 9. 13 Høringsuttalelse fra Regionrådet i Gjøvikregionen om NOU 2013:9 Trygghet er en av bærebjelkene for bosetting og vekst i hele landet. Det er derfor riktig

Detaljer

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Lødingen kommune Postboks 83 8411 LØDINGEN Deres ref. 11/770-18 Vår ref. 17/3056 Dato 24.05.2017 Klage fra Lødingen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Sør-Aurdal kommune postmottak@sor-aurdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 17/3062 24.05.2017 Svar på klage om ny tjenestestedsstruktur i politi- og lensmannsetaten Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Rollag kommune 3626 ROLLAG Deres ref. Vår ref. Dato 17/3060 24.05.2017 Klage fra Rollag kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. mars 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Lørenskog kommune post@lorenskog.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 16/3052-22 17/3061 24.05.2017 Klage fra Lørenskog kommune over Politidirektoratets beslutning av 13. januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur

Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst politidistriktets lokale struktur Nannestad kommune post@nannestad.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1865/19 17/3061 24.05.2017 Klage fra Nannestad kommune over Politidirektoratets beslutning av13.januar 2017 om endringer i Øst

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Saltdal kommune Kirkegt. 23 8250 ROGNAN Deres ref. Vår ref. Dato 2008/1267 17/3056 24.05.2017 Klage fra Saltdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt

Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i lokal struktur i Sør-Vest politidistrikt Bjerkreim kommune Postboks 17 4389 VIKESÅ Deres ref. Vår ref. Dato Jp 17/1483 Sak 16/401 17/3053 24.05.2017 Klage fra Bjerkreim kommune på Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer

Detaljer

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur

Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Innlandet politidistrikts lokale struktur Engerdal kommune postmottak@engerdal.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1007-0 17/3062 24.05.2017 Klage fra Engerdal kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i

Detaljer

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune

Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre Gauldal kommune Saksframlegg Arkivnr. X31 Saksnr. 2016/3184-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Ordfører Høring - Tilrådning tjenestestedsstruktur - Trøndelag politidistrikt. Uttalelse fra Midtre

Detaljer

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Dyrøy kommune Dyrøytunet 1 9311 Brøstadbotn Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Dyrøy kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur

Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts lokale struktur Fet kommune postmottak@fet.kommune.no Deres ref. Vår ref. Dato 2016/1179-19/ÅSHE 17/3061 24.05.2017 Klage fra Fet kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Øst politidistrikts

Detaljer

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag

Effektivisering av lokal struktur. Steinkjer onsdag Trondheim fredag Effektivisering av lokal struktur Steinkjer onsdag 15.06.16 Trondheim fredag 17.06.16 På vei mot fremtidens politi Politireformen 22.06.2016 - Prosjekt Side nye 2 politidistrikter Politisk mål for Nærpolitireformen

Detaljer

Forslag frå arbeidsgruppa skal leggast fram for Regionrådet 30.august i år

Forslag frå arbeidsgruppa skal leggast fram for Regionrådet 30.august i år SAK 09/17 FELLES FORLIKSRÅD FOR HALLINGDAL, FØREBELS VURDERING Saksopplysning Bakgrunn Regionrådet for Hallingdal har ved fleire høve hatt sak om felles forliksråd for Hallingdal: Sak 21/13 Forslag om

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland

Nordland politidistrikt. Nærpolitireformen Å bygge nye Nordland politidistrikt. Orientering til Alstahaug kommune. Politimester i Nordland Nærpolitireformen Å bygge nye Orientering til Alstahaug kommune Politimester i Nordland Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget

VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget VANYLVEN KOMMUNE Servicetorget Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@id.dep.no Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref Avd/Saksansvarleg Dato 2013/713 4220/2013 / X30 SER / SANGUD 04.09.2013 MELDING OM

Detaljer

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Leka kommune Leknesveien 67 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Dato 2013/389-0/X31 17/2926 24.05.2017 Klage fra Leka kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Steigen kommune Rådhuset 8283 LEINESFJORD Deres ref. Vår ref. Dato 15/180 17/3056 24.05.2017 Klage fra Steigen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt

Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Møre og Romsdal politidistrikt Ørskog kommune Rådhuset 6240 ØRSKOG Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/584 17/3057 24.05.2017 Klage frå Ørskog kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen

Detaljer

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur

Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts lokale struktur Halsa kommune Liabø 6683 VÅGLAND Deres ref. Vår ref. Dato 2016/296-26 17/3057 24.05.2017 Klage fra Halsa kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Møre og Romsdal politidistrikts

Detaljer

Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten

Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur i politi- og lensmannsetaten Fyresdal kommune Arkiv: X31 Saksmappe: 2016/217-2 Saksbeh.: Ketil O. Kiland Dato: 11.02.2016 Høyring - forskrift om klageordning for berørte kommunar i samband med fastsetting av ny tenestestadsstruktur

Detaljer

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur

Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts lokale struktur Salangen kommune Postboks 77 9355 Sjøvegan Deres ref. Vår ref. Dato 17/3054.05.2017 Klage fra Salangen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Troms politidistrikts

Detaljer

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur

Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistriktets lokale struktur Hemnes kommune Sentrumsvegen 1 8646 KORGEN Deres ref. Vår ref. Dato 17/00191-3 17/3056 24.05.2017 Klage fra Hemnes kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland

Detaljer

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal politidistrikt saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 28.10.2015 69400/2015 Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 16.11.2015 Høyringssvar - val av administrasjonsstad for nye Møre og Romsdal

Detaljer

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur

Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts lokale struktur Sømna kommune Kystveien 84 A 8920 SØMNA Deres ref. Vår ref. Dato 2016/60-4 17/3056 24.05.2017 Klage fra Sømna kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Nordland politidistrikts

Detaljer

Innlandet politidistrikt

Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Innlandet politidistrikt Omfatter alle kommuner i fylkene Hedmark og Oppland minus Jevnaker kommune 47 kommuner, 25 i Oppland og 22 i Hedmark 377.710 innbyggere (1.1.2016) 182.354

Detaljer

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal»

SAK 56-14, VEDLEGG 1 Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» Eit prosjekt i utviklingsprogrammet for byregionar ByR Samspel og regional vekstkraft i Hallingdal» 1. Utviklingsprogrammet for byregionar ByR Nasjonale mål med programmet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Osen kommune Kommunehuset 7740 STEINSDALEN Deres ref. Vår ref. Dato 1218/2017/X31/4RLE 17/2926 24.05.2017 Klage fra Osen kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag

Detaljer

Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt

Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i Sør-Øst politidistrikt Tokke kommune Storvegen 60 3880 DALEN Dykkar ref. Vår ref. Dato 2017/5-7 17/3060 24.05.2017 Klage frå Tokke kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i lokal struktur i

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt.

Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt. Forslag til effektivisering av geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder, Sør-Øst politidistrikt. Straffesaker og oppdrag Særlige forhold -basert på egen kunnskap og innspill Vurderinger

Detaljer

MØTEBOK. Høyring - nærpolitireforma og framlegg til effektivisering av den lokale strukturen i politidistriktet

MØTEBOK. Høyring - nærpolitireforma og framlegg til effektivisering av den lokale strukturen i politidistriktet Fitjar kommune Arkivkode: X31 Saksmappe: 2015/525 Sakshandsamar: Andreas Moe Larsen Dato: 30.10.2016 MØTEBOK Høyring - nærpolitireforma og framlegg til effektivisering av den lokale strukturen i politidistriktet

Detaljer

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Frøya kommune Postboks 152 7261 Sistranda Deres ref. Vår ref. Dato 16/2867 17/2926 24.05.2017 Klage fra Frøya kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst.

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Arkivsak-dok. 15/14289-2 Sakshandsamar Magne Reiersen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Forslag frå fylkesrådmannen:

Detaljer

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess

Nord-Fron kommune. Politisk sak. Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Nord-Fron kommune Politisk sak Kommunereform - Nord-Fron - vidare prosess Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Formannskapet 125/14 28.10.2014 Astrid Vadet Formannskapet 134/14 11.11.2014 Arne Sandbu Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/ HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Saksframlegg Ark.: Lnr.: 9200/16 Arkivsaksnr.: 16/1730-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Vedlegg: Høringsbrev fra

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Kommentarer til Høring NOU : Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Selbu kommune Arkivkode: X30 Arkivsaksnr: 2013/898-2 Saksbehandler: Ingrid Rolseth Holt Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommentarer til Høring NOU 2013-9: Ett politi - rustet til

Detaljer

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

093/16 Kommunestyret Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur Saksnummer Utval Vedtaksdato 093/16 Kommunestyret 17.11.2016 Saksbehandlar: Ole Vikse Sak - journalpost: 16/1170-16/31782 Nærpolitireformen: Forslag til effektivisering av politidistriktets lokale struktur

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Knut Hjalmar Gulliksen 33 17 16 63 15/89230 FE- 19.11.2015 05.10.2015 Politidirektoratet Att: Hans Bakke Sendt

Detaljer

Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt

Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt Jølster kommune 6843 SKEI Dykkar ref. Vår ref. Dato SRØ 2013000655-26 17/3058 24.05.2017 Klage frå Jølster kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen

Detaljer

Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur

Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts lokale struktur Meråker kommune Rådhuset 7530 Meråker Deres ref. Vår ref. Dato 2013/514-25 17/2926 24.05.2017 Klage fra Meråker kommune over Politidirektoratets avgjørelse av 13. januar 2017 om endringer i Trøndelag politidistrikts

Detaljer

Finnøy kommune Fellestenester

Finnøy kommune Fellestenester Finnøy kommune Fellestenester Sør-Vest politidistrikt Postboks 240 4001 STAVANGER Dykkar ref.: Vår ref.: 16/8590-RML Arkiv: K2 - X31, K3 - &23 Dato: 25.11.2016 - Nærpolitireform - høyringsuttale frå Finnøy

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013

NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen. Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 NOU 9:2013 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Overlevering, Onsdag 19. juni 2013 Overordnede konklusjoner Norge har i dag ikke ett politi. Det er store variasjoner i den

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE,

PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, SAK 48/14 PARTNARSKAPSAVTALE MED BUSKERUD FYLKESKOMMUNE, 2015 2016 Saksopplysning Buskerud fylkeskommune har sidan 2004 hatt partnarskapsavtale og gjennomføringsavtale med regionråda i Buskerud. Tidlegare

Detaljer

Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur. Bente Nesse Rådmann i Hyllestad

Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur. Bente Nesse Rådmann i Hyllestad Vest Politidistrikt tenestestad og tenesteiningstruktur Bente Nesse Rådmann i Hyllestad Politireforma Gode intensjonar og målsettingar med m.a Nasjonale kvalitetskrav Behov for sterkare fagmiljø for å

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 04.11.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

17/ /BEOS/

17/ /BEOS/ Norddal kommune Postboks 144 6211 VALLDAL Dykkar ref. Vår ref. Dato 17/204/FE- 17/3057 24.05.2017 033/BEOS/70258820 Klage frå Norddal kommune over Politidirektoratet si avgjersle av 13. januar 2017 om

Detaljer

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn

Nærpolitireforma - høyringsfråsegn OSTERØY KOMMUNE Ordførar Politimeisteren i Vest politidistrikt Postboks 285 Sentrum 5804 BERGEN Referanser: Saksbehandlar: Dato: Dykkar: Jarle Skeidsvoll 01.12.2016 Vår: 16/1513-16/22325 jarle.skeidsvoll@osteroy.kommune.no

Detaljer

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder

Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Lokal struktur Geografiske driftsenheter, tjenesteenheter og tjenestesteder Geografisk inndeling av et politidistrikt Et politidistrikt Hovedsetet i politidistriktet En geografisk driftsenhet (GDE) Lensmannsdistrikt

Detaljer

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time kommunestyre 071/

FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Time kommunestyre 071/ Time kommune Arkiv: K2 - X31, K3 - &23 Vår ref: 16/1614- - 10 Journalpostid: Iournalpostidz 16/30740 Saksbeh.: Kristin Haugstad Fernholt FORSLAG TIL EFFEKTIVISERING AV POLITIDISTRIKTETS LOKALE STRUKTUR

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT

HØRING AV POLITIMESTERENS FORELØPIGE FORSLAG TIL LOKAL STRUKTUR I INNLANDET POLITIDISTRIKT Kommuner i Hedmark og Oppland Fagorganisasjoner i Innlandet politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Hedmark Oppland fylkeskommune Hedmark fylkeskommune KS Hedmark og Oppland INNLANDET POLICE

Detaljer

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Generelt om hovedsetene: Hva er et hovedsete/administrasjonssted? 1. januar 2016 etableres landets 12 nye politidistrikter. De nye politidistriktenes

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt.

Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar i den lokale strukturen i Vest politidistrikt. Balestrand kommune Kong Beles veg 20 6899 BALESTRAND Dykkar ref. Vår ref. Dato 16/696-24/AA 17/ 3058 24.05.2017 Klage frå Balestrand kommune over Politidirektoratet si avgjerd av 13. januar 2017 om endringar

Detaljer

Nyttårskonferansen 2016

Nyttårskonferansen 2016 Nyttårskonferansen 2016 Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden endrer seg. Kriminaliteten endrer karakter Politiet må kunne

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger

Halsa kommune. Saksframlegg. Høringsuttalelse til Nærpolitireformen. Bakgrunn. Faktiske opplysninger Halsa kommune Arkiv: X30 Arkivsaksnr: 2016/296-14 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 95/16 29.11.2016 Høringsuttalelse til Nærpolitireformen Bakgrunn

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forslag til lokalisering

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

MØTEBOK HALLINGTINGET

MØTEBOK HALLINGTINGET MØTEBOK HALLINGTINGET TID: 16.11.2016 STAD: Gol, Gol kommunehus Desse møtte på Hallingtinget: Hol kommune Petter Rukke Erik Kaupang Matias Eide Sataøen Nina Dalen (sak 14, 15) Petter Braaten Ål kommune

Detaljer

NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND STATUS OG FRAMDRIFT

NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND STATUS OG FRAMDRIFT NORDLAND POLITIDISTRIKT Til: Fra: Kommunene i Nordland Regionrådene i Nordland Fylkesmannen i Nordland Tone Vangen, politimester i Nordland Dato: 16.mars 2017 NÆRPOLITIREFORMEN I NORDLAND STATUS OG FRAMDRIFT

Detaljer

Høringsuttalelse fra Glåmdal regionråd til NOU 2013:9 "Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer"

Høringsuttalelse fra Glåmdal regionråd til NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Det kongelige justis- og beredskapsdepartement Hamar, 18.10.2013 Deres ref: Vår ref: Sak. nr. 13/12753 Saksbeh. Anne Huse Tlf. Høringsuttalelse fra Glåmdal regionråd til NOU 2013:9 "Ett politi - rustet

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Melding om vedtak Politidirektoratet postboks 8051 Dep 0030 OSLO Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Detaljer