UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER"

Transkript

1 SAK 44/07 UTTALE, FORSLAG OM SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKTA I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER Saksopplysningar I samband med politireform 2000 vart talet på politidistrikt redusert frå 54 til 27. Det var vurdert å etablere eit politidistrikt i Buskerud. Men resultatet vart å oppretthalde eit politidistrikt med utgangspunkt i Hønefoss fordi det var lite kriminalitetsmessig forbindelse mellom Hønefoss/Hallingdal og Drammen. Ei anna grunngjeving for å oppretthalde politidistriktet var eit ynskje om eit politidistrikt med spesiell fokus på utfordringane på Hardangervidda. Derfor gikk også Nore og Uvdal over til Nordre Buskerud politidistrikt. I Stortingsmeldinga frå 2001 vart det understreka at distriktsstrukturane i Oppland og Buskerud skulle vurderast på nytt i samband med evalueringa av politireforma i Politidirektoratet har som ledd i dette fått i oppdrag frå Justisdepartementet å vurdere samanslåing av politidistrikta i Buskerud og Oppland. I høyringsforslaget foreslår direktoratet samanslåing av dei 2 politidistrikta i Buskerud og Oppland. For Buskerud er det ikkje påvist openbare gevinstar ved samanslåing av Nordre og Søndre Buskerud Politidistrikt. Tilrådinga baserar seg på erfaringar frå samanslåing i andre distrikt, kva som kan forventas oppnådd på sikt og at sjølv ei avgrensa omdisponering av årsverk vil gje styringsmessige og strategiske gevinstar. I grunngjevinga er det og lagt vekt på at geografiske og demografiske omsyn, utviklinga i kriminalitetsbilete, der det blir hevda at ein vil kunne oppnå høgare kvalitet på politiarbeidet og meir effektiv drift ved samanslåing. Når det gjeld Buskerud blir det sagt at det er grunn til å forvente ein gevinst av ei samanslåing i eit lengre perspektiv. Direktoratet er likevel av den oppfatning at for Buskerud står ikkje dette fram like tydeleg som for Oppland. Dette er m.a. vurdert ut frå avstandar mellom dei operative fellesfunksjonane. Sett i samanheng med dei naturlege kriminalitetsaksane blir det og sagt at vil det vera mindre hensiktsmessig å samle dei operative fellesfunksjonane for heile Buskerud i Drammen eller Hønefoss. Administrasjonsstad for nytt felles politidistrikt er foreslått lagt til Drammen. Det blir sagt at prinsippet om lokalt forankra politi skal ligge til grunn ved ei eventuell samanslåing. I brev frå Politidirektoratet til Justisdepartementet av 18. januar 2007 om politireforma er det m.a. sagt: Evalueringen av reformen gir, med få unntak, grunnlag for en oppfatning av at politidistrikter som ble slått sammen i første fase langt på vei har oppnådd mange av de forventede effekter. Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. Regionrådet for Hallingdal handsama også saka i sak 11/07 og det vart sendt eige brev til Statsråd Knut Storberget, dat (vedlegg 3). I tillegg har det vore møte med statssekretær Terje Moland Pedersen i Justis- og politidepartementet.

2 Vurdering Det er her to problemstillingar som bør drøftast/vurderast ut frå Hallingdal sin ståstad. 1. Kvifor slå saman politidistrikta i Buskerud og eventuelle konsekvensar. 2. Framtidig struktur for lensmannskontora i Hallingdal. I forhold til struktur for lensmannskontora i Hallingdal vil organisasjonsmodell vera eit tema. Politidirektoratet har gruppert dei geografiske samarbeidsordningane i politidistrikta i tre ulike organisasjonsmodellar: - Regionmodellen - Samarbeidsmodellen - Vaktsamarbeid I Sluttevaluering Politireform 2000, vedlegg 6, kap. 3 er det gjort ei evaluering av dei ulike modellane. Nordre og Søndre Buskerud er organisert etter samarbeidsmodellen. Ut frå den evalueringa som er gjort kan det ikkje seiast at det er nokon fasit for kva som eventuelt er rett organisering. Det vil kunne vera store forskjellar mellom dei ulike politidistrikta, noko som ikkje er klargjort i evalueringa. Ut frå det materiale som ligg føre er det svært få argument om nokon, som talar for at ei samanslåing av Nordre og Søndre Buskerud politidistrikt vil gje merkbare positive effektar. Målsetingane for samanslåing er vage og lite konkrete, eit håp om at det kan bli eit godt resultat til slutt. Argumentasjon går meir på ei tru om kva ein kan forvente på sikt. Dette blir etter mitt syn svært lettvint og meir ei sjablontenking, som meir er styrt av modell enn reelle vurderingar. Vurderingane blir nesten oppsiktsvekkjande sett i lys av at Nordre Buskerud skårar svært høgt både på kor nøgde publikum er og effektivitet. I ei landsomfattande publikumsundersøking i 2006 var det Nordre Buskerud det politidistriktet i landet der befolkninga hadde det beste samla inntrykket av polititenestene. Straffesaksresultat og sakshandsamingstid i Nordre Buskerud er også svært gode og av dei beste i landet. Det kan og vera verdt å merke seg brev frå Statsadvokaten i Oslo til Justisdepartementet av 29. januar 2007, der det svært tydeleg blir stilt spørsmål ved dei vurderingane som er gjort og argument for at ei samanslåing ikkje vil ha nokon positiv effekt, snarare tvert i mot. Sjølv om ei samanslåing av politidistrikta ikkje nødvendigvis treng ha direkte konsekvensar for dei lokale lensmannskontora, er det liten grunn til å tru at det ikkje vil skje. Som det blir sagt av direktoratet: Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. Alle erfaringar syner at denne type sentralisering også får konsekvensar for det lokale tenestetilbodet. Etter mitt syn er dette ei sak som bør prioriterast fram til endeleg politisk avgjerd.

3 Forslag til uttale Regionrådet for Hallingdal (ordførarane i kommunane Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) vil me dette gje ei samla uttale for kommunane i Hallingdal, i samband med forslag om samanslåing av politidistrikta i Buskerud og Oppland fylker. Ut frå Hallingdal sin ståstad er det to problemstillingar som vil bli kommentert: - Kvifor slå saman politidistrikta i Buskerud og eventuelle konsekvensar. - Framtidig struktur for lensmannskontora i Hallingdal. Kva er forventa gevinst av ei samanslåing? - Ut frå det materiale som ligg føre er det svært få argument om nokon, som talar for at ei samanslåing av Nordre og Søndre Buskerud politidistrikt vil gje merkbare positive effektar. - Målsetingane for samanslåing er vage og lite konkrete, meir eit håp om at det kan bli eit godt resultat til slutt. Argumentasjon går meir på ei tru om kva ein kan forvente på sikt. Dette blir etter Regionrådet sitt syn svært lettvint og ei sjablontenking, som er styrt meir av modell enn reelle vurderingar. - Vurderingane blir nesten oppsiktsvekkjande sett i lys av at Nordre Buskerud skårar svært høgt både på kor nøgde publikum er og i forhold til effektivitet. I ei landsomfattande publikumsundersøking i 2006 var det Nordre Buskerud det politidistriktet i landet der befolkninga hadde det beste samla inntrykket av polititenestene. Straffesaksresultat og sakshandsamingstid i Nordre Buskerud er også svært gode og av dei beste i landet. - Regionrådet for Hallingdal vil og peike på brev frå Statsadvokaten i Oslo til Justisdepartementet av 29. januar 2007, der det svært tydeleg blir stilt spørsmål ved dei vurderingane som er gjort og argument for at ei samanslåing ikkje vil ha nokon positiv effekt, snarare tvert i mot. Er det kome nye moment sidan 2001 som talar for ei samanslåing? - Ut frå politidirektoratet si utgreiing er det umogeleg å sjå at det har vore ei utvikling sidan 2001 som talar for ei samanslåing. - Erfaringane frå politireforma syner at gevinstane i dei samanslåtte distrikta ikkje er påviseleg større enn gevinstane i dei distrikta som vart oppretthalde som tidlegare. Nordre Buskerud politidistrikt må oppretthaldast fordi: - Nordre Buskerud politidistrikt er eit veldrive politidistrikt med stor tillit blant publikum. Det kan ikkje vera fornuftig å legge ned eit kostnadseffektivt og veldrive politidistrikt, og legge dette inn under ei stor eining som har betydelege utfordringar. Utan annan grunngjeving enn at det gir en viss strategisk gevinst i et langsiktig perspektiv. - Det er ikkje kome nye moment sidan 2001 som talar for ei samanslåing. - Det er i utgreiinga frå politidirektoratet ikkje synt til effektar utover en viss strategisk gevinst i et langsiktig perspektiv. - Sett i samanheng med dei naturlege kriminalitetsaksane blir det og sagt at vil det vera mindre hensiktsmessig å samle dei operative fellesfunksjonane for heile Buskerud i Drammen eller Hønefoss. Dei to distrikta er klart geografisk atskilt, og har få kontaktpunkt. - Nordre Buskerud politidistrikt har høg fokus på problemstillingar i Hallingdal: Høg kompetanse i samband med redningsaksjonar Ein operasjonssentral med svært god lokalkunnskap

4 - Nordre Buskerud politidistrikt har nokre av dei største utfordringane i forhold til trafikk/turisme i Hallingdal. Kva blir konsekvensen for lensmannskontora? Sjølv om ei samanslåing av politidistrikta ikkje nødvendigvis treng ha direkte konsekvensar for dei lokale lensmannskontora, er det liten grunn til å tru at det ikkje vil skje. Som det blir sagt av direktoratet: Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. Alle erfaringar syner at denne type sentralisering også får konsekvensar for det lokale tenestetilbodet. I Hallingdal er det fem lensmannskontor: Eit i kvar kommune med unntak av Gol og Hemsedal som er felles kontor. Nore og Uvdal har også lensmannskontor. Desse seks kontora har etablert vaktsamarbeid og arbeidar elles tett saman. For innbyggarane i våre kommunar er det svært viktig å ha eit lokalt og synleg lensmannskontor. Dette kom også klart fram i prosessen rundt politireforma for nokre år sidan, då det var vurdert å organisere tenestene i Hallingdal annleis. Regionrådet meiner erfaringane med det tette samarbeidet som er mellom våre kontor, syner at positive effektar kan takast ut ved samarbeid like godt som ved endringar i struktur. Og det aller viktigaste er den nærleik våre innbyggarar føler dei har til sitt lokale lensmannskontor. I Hallingdal er det store avstandar med godt 100 km frå Flå sentrum til Geilo, og Nore og Uvdal som ligg i same vaktdistrikt er som kjent Buskeruds største kommune i areal. Hallingdal har ei spesiell utfordring som den største reiselivsregionen i landet, med mellom 4 og 5 millionar gjestedøgn. Dette tilseier behov for fleire kontor og meir spreidd struktur enn det innbyggjartalet tilseier. Ål Knut Arne Gurigard Dagleg leiar Vedlegg: 1. Høyringsbrev frå Politidirektoratet, Høyringsnotat vedr. samanslåing av politidistrikta, Brev frå Regionrådet til Statsråd Knut Storberget, Brev til Justisdepartementet frå Oslo Statsadvokatembeter, dat Hallingdølen Sluttevaluering Politireform 2000

5 SAK 44/07, VEDLEGG 1 POLITIET POLITIDIREKTORATET Adressater i henhold td liste Deres referanse Vår referanse Data 2006/ Forslag om sammenslåing av politidistriktene i Buskerud og Oppland fylker - høring Bakgrunn Som en oppfølging av Politireform 2000 har Justisdepartementet bedt Politidirektoratet om å vurdere sammenslåing av politidistriktene i Buskerud og oppland fylker. I vedlagte brev til justisdepartementet foreslår direktoratet at Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter slås sammen til ett politidistrikt. Tilsvarende gjelder for politidistriktene i Buskerud. Det inviteres med dette til høring blant berørte parter. Begrunnelse Forslaget er begrunnet i St.meld. nr. 22 ( ) Politireform et tryggere samfunn og behovet for å sikre at politiet på en mest mulig effektiv måte bekjemper kriminalitet, yter befolkningen god service og driver kostnadseffektivt. Når Politidirektoratet etter en samlet vurdering anbefaler en sammenslåing av disse politidistriktene er det blant annet med bakgrunn i de erfaringer som fremkommer i sluttevalueringen av politireformen og hva som kan forventes oppnådd på sikt. Politiet vil fortsatt stå overfor store utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet og det stilles stadig nye krav til brukerretting, kvalitet og tilgjengelighet fra brukernes side. Det må derfor legges til rette for oppbygging og vedlikehold av kompetanse, en aktiv og brukernettet politiorganisasjon og politidistrikter som har en ressurseffektiv driftsform. Større politidistrikter vil være mer robuste i forhold til endringer og vil lettere kunne absorbere nye utfordringer enn mindre distrikter. I begrunnelsen for forslaget er det lagt vekt på at geografiske og demografiske hensyn, samt hensynet til utviklingen i kalitetsbildet tilsier at etaten vil kunne oppnå høyere kvalitet på politiarbeidet og mer effektiv drift ved en sammenslåing. I alle de fire distriktene, som i landet for øvrig, har vi sett en nedgang i den samlede registrerte kriminaliteten de senere årene, målt i antall forbrytelser til etterforskning. Politidirektoratets anbefaling til Justisdepartementet bygde blant annet på kriminalitetsstatistikk fra Nedgangen fortsetter også i 2006, med unntak av for Vestoppland, og selv om endringene i kriminalitetsbildet vil være små fra et år til et annet er tendensen relativt klar. Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tif: Faks: Org. nr.: mva E-post: Bankgiro:

6 2 SAK 44/07, VEDLEGG 1 Når det gjelder forslag til administrasjonssted for et eventuelt nytt Oppland politidistrikt er Lillehammer foreslått. Begrunnelsen er at Lillehammer er fylkeshovedstad og lokaliseringssted for fylkeskommunen og fylkesmannsembetet. Dette gjør det, slik direktoratet ser det, naturlig og hensiktsmessig å legge administrasjonen i politidistriktet til samme sted. Når det gjelder forslag til administrasjonssted for et eventuelt nytt Buskerud politidistrikt er Drammen foreslått. Begrunnelsen er at Drammen er naturlig hovedsete ut i fra størrelse og kriminalitetsbyrde, samt at fylkeskommunen og fylkesmannsembetet er lokalisert i Drammen. Oppsummering Prinsippet om et lokalt forankret politi skal ligge til grunn ved en eventuell sammenslåing. Kravet om et stadig mer spesialisert politi gjør det imidlertid nødvendig at politidistriktene kan tilegne seg spesialisert kompetanse og tilstrekkelige personellressurser. En sammenslåing kan bidra til dette. Samtidig skal politiet være tilgjengelig der folk er, og det legges opp til at man i en eventuell sammenslåingsprosess må vurdere drifts- og tjenesteenhetene i politidistriktene i lys av dette. Politidistriktene bes i en eventuell høringsuttalelse om ytterligere å beskrive kritninalitetsbildet i sitt distrikt samt å foreta en vurdering av framtidige utfordringer og hvordan distriktet ser for seg at disse best kan møtes. Av hensyn til den videre prosessen ber vi om eventuell høringsuttalelse innen 1. desember Med hilsen J U gelin Killengxeen Saksbehandler: Vedlegg: Hege Loftfjell t Tlf:

7 SAK 44/07, VEDLEGG 1 3 Adressater. Riksadvokaten Statsadvokatene Direktoratet for sivilt beredskap Kriminalpolitisentralen Økokrim Utrykningspolitiet Politimesteren i Søndre Buskerud politidistrikt Politimesteren i Nordre Buskerud politidistrikt Politimesteren i Gudbrandsdal politidistrikt Politimesteren i Vestoppland politidistrikt Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Vestfold Oppland fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Vestfold fylkeskommune Kommunene i de berørte politidistriktene Politiets fellesforbund (PF) Politiembetsmennenes landsforening (PEL) Norsk tjenestemannslag (NTL) Norsk lensmanns- og politilederlag (NLPL) Parat

8 SAK 44/07, VEDLEGG 2 POLITIET POLITIDIREKTORATET Justisdepartementet Politiavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato unntatt off 2006/ bokstav a. POLITIDISTRIKTENE I BUSKERUD OG OPPLAND FYLKER 1. Generelt Det vises til tildelingsbrevet for 2006 pkt Politireformen, hvor direktoratet er gitt i oppdrag å vurdere sammenslåing av Vestoppland og Gudbrandsdal politidistrikter. Tilsvarende gjelder for politidistriktene i Buskerud. Direktoratet har i disse vurderingene lagt vekt på resultatet fra evalueringen av politireformen, reformens hovedmålsettinger og det potensial som forventes utløst ved en sammenslåing av distriktene. St. meld. rir. 22 ( ) Politireform et tryggere samfunn, beskriver en rekke grunnleggende tiltak som til sammen forventes å gi politidistriktene bedre muligheter for å bekjempe kriminalitet, øke publikumsservicen og oppnå en mer kostnadseffektiv drift. Evalueringen av reformen gir, med få unntak, grunnlag for en oppfatning av at politidistrikter som ble slått sammen i første fase langt på vei har oppnådd mange av de forventede effekter. Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts - og tjenesteenhetene. I vurderingene må det også i nødvendig grad tas hensyn til andre endringer i politiet den senere tid. Blant annet må det etter direktoratets oppfatning tas hensyn til endringer i arbeidsmiljøloven med påfølgende tilpasninger i arbeidstidsbestemmelsene for politiets tjenestemenn. Tilsvarende må det tas hensyn til at det av forskjellige årsaker er til dels store utfordringer å rekruttere tjenestemenn til mange mindre tjenestesteder. Videre må man være oppmerksom på et stadig behov for økt spesialisering innenfor politiets oppgaveområder på den ene siden og den grunnleggende holdning til at politiet skal være generalister på den andre siden. 2. Gudbrandsdal politidistrikt 2.1 Om politidistriktet Politidistriktet dekker et geografisk område på kvadratkilometer med i underkant av innbyggere. Det demografiske sentrum ligger i områdene rundt Lillehammer hvor også politidistriktets administrasjon og operasjonssentral er lokalisert. Politidistriktet er organisert med en administrativ enhet, tre funksjonelle driftsenheter og 10 geografiske Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk: Hammersborggata 12 Tlf: Faks: Org. nr.: mva E-post: Bankgiro:

9 SAK 44/07, VEDLEGG 2 2 enheter. Distriktet disponerer til sammen ca 140 årsverk og har grenser mot politidistriktene Vestoppland, Sogn og Fjordane, Sunnmøre, Nordmøre og Romsdal, Sør - Trøndelag og Hedmark. Med unntak av Lillehammer politistasjon er driftsenhetene i Gudbrandsdal mellomstore eller små med fra fire til 10 årsverk. 2.2 Kriminalitet Gudbrandsdal politidistrikt har som resten av landet hatt en nedgang i den registrerte kriminalitet de senere år. Det generelle inntrykket er at det er lite kriminalitet i politidistriktet. Kriminalitetsaksen følger Gudbrandsdalen og E6 med tyngden i Lillehammerområdet og videre sydover mot Oslo. Vinnings - og narkotikakriminalitet utgjør de største andelene av den samlede kriminalitet i distriktet hadde distriktet 2358 forbrytelsessaker til etterforskning. 2.3 Publikumsundersøkelsen Det vises til publikumsundersøkelsen som ble gjennomført i år. Gudbrandsdal politidistrikt oppleves av publikum som et av de beste sammen med Nord-Trøndelag politidistrikt. På spørsmålet om befolkningens inntrykk av politiets evne til å skape trygghet svarte mellom 65 og 70 % av innbyggerne at de hadde et godt inntrykk. Publikumsundersøkelsen fra 2004 ga tilsvarende resultat. Også på spørsmål om inntrykk av utviklingen i politiets evne til å bekjempe hverdagskriminalitet og for så vidt alvorlig kriminalitet, scoret Gudbrandsdal politidistrikt høyt. Resultatet totalt sett er at befolkningen i Gudbrandsdal er godt fornøyd med politiet. 3. Vestoppland politidistrikt 3.1 Om politidistriktet Politidistriktet dekker et geografisk område på kvadratkilometer med i underkant av innbyggere. Det demografiske sentrum ligger i områdene rundt Gjøvik, Toten og Hadelandsregionen. Politidistriktets administrasjon og operasjonssentral er lokalisert på Gjøvik. Politidistriktet er organisert med en administrativ enhet, tre funksjonelle driftsenheter og tre regioner med til sammen 10 tjenesteenheter. Distriktet disponerer til sammen ca 200 årsverk og har grense mot politidistriktene Gudbrandsdal, Sogn og Fjordane, Nordre Buskerud, Romerike og Hedmark. Den største enheten ligger på Gjøvik. For øvrig er enhetene av varierende størrelse med fra tre til 51 ansatte. 3.2 Kriminalitet Kriminaliteten i Vestoppland politidistrikt har ligget på et stabilt nivå, men har hatt en viss nedgang i den senere tid som i resten av landet. Vestoppland politidistrikt har og har hatt forholdsvis lite kriminalitet sammenlignet med de fleste andre politidistrikter. Statistisk sentralbyrås tall for 2004 viser således at Oppland er det fylke i Norge med fjerde minst registrert kriminalitet i forhold til innbyggertallet hadde politidistriktet 4374 forbrytelsessaker til etterforskning. Dette er en nedgang på ca 8,6 % i forhold til Vinning, vold - og narkotikalovbrudd utgjør den største andelen av kriminaliteten, men vinning er den lovbruddskategori som går mest tilbake. Voldskriminaliteten har økt de senere år.

10 SAK 44/07, VEDLEGG 2 3 Kriminalitetsaksene i politidistrikter går delvis nordfra og til Gjøvik, men også gjennom Hadelandsregionen og mot Romerike og Oslo. 3.3 Publikumsundersøkelsen Innbyggerne i Vestoppland politidistrikt har generelt sett et godt inntrykk av politiet, men har noe lavere score enn Gudbrandsdal. 4. Søndre Buskerud politidistrikt 4.1 Om politidistriktet Søndre Buskerud politidistrikt ble opprettet etter en sammenslåing av Kongsberg og Drammen politidistrikter i reformens fase 1. Politidistriktet dekker et område på km2 med til sammen innbyggere. Distriktet er organisert med en stabsenhet, fire funksjonelle og 11 geografiske enheter. Enhetene varierer i størrelse fra to til 108 årsverk. Den største driftsenheten er Drammen politistasjon hvor også politimesteren og distriktets administrasjon er lokalisert. Søndre Buskerud politidistrikt disponerer 363 stillinger og har grense mot Telemark, Vestfold, Asker og Bærum og Nordre Buskerud politidistrikter. Ved Oslofjorden grenser distriktet mot Follo politidistrikt. 4.2 Kriminalitet Søndre Buskerud politidistrikt preges av all type kriminalitet. Den geografiske plasseringen med bl.a. nærhet til Oslo, gjør at mye av den kriminalitet som finnes der, har forgreininger til Drammensregionen. Distriktet blir dermed preget av den utviklingen som er i hovedstaden, og kriminelle nettverk i Osloområdet har forgreininger til Drammensdistriktet. Vinnings - og narkotikalovbrudd utgjør den største andelen av kriminaliteten. I de siste årene har det vært en nedgang i den registrerte kriminalitet. Dette fortsetter også i 2005, men nedgangen er minimal. Politidistriktet etterforsket i forbrytelsessaker. 4.3 Pubkkumsundersokelsen Over 50 % av befolkningen i Søndre Buskerud politidistrikt har et godt innrykk av politiets samlede evne til å skape trygghet. Det er ca 8 % større andel av befolkningen som har dette inntrykket i dag enn i 2004, hvilket er en klar forbedring. 5. Nordre Buskerud politidistrikt 5.1 Om politidistriktet Nordre Buskerud politidistrikt dekker nordre del av Buskerud fylke og et areal på ca kvadratkilometer med ca innbyggere. Politidistriktet fikk tilført Jevnaker og Nore og Uvdal lensmannsdistrikter i reformens fase 1. Distriktet er organisert med en administrativ stab, tre funksjonelle og 11 geografiske driftsenheter. Enhetene varierer i størrelse, men med flest små og spredte enheter. Distriktet disponerer ca 163 årsverk og grenser til Søndre Buskerud, Vestoppland, Asker og Bærum, Oslo, Hordaland og Sogn og Fjordane politidistrikter. Politidistriktets ledelse og administrasjon ligger på Hønefoss. Hallingdal er med et stort antall vintersportssteder, hoteller og hyttebebyggelse utsatt for store svingninger i befolkningstallet.

11 SAK 44/07, VEDLEGG Kriminalitet Det er vinnings, volds - og narkotikalovbrudd som utgjør den største andelen av kriminaliteten. Politidistriktet etterforsket 4285 forbrytelsessaker i 2005, hvilket er en nedgang på opp mot 1000 saker i forhold til Kriminalitetsaksen følger Hallingdal gjennom Hønefossområdet og videre gjennom Asker og Bærum mot Oslo. Distrikter er for øvrig preget av mange trafikkuhell og ettersøkninger i fjellområdene. 5.3 Publlkumsundersokelren Over 75 % av befolkningen er svært godt eller ganske godt fornøyd med politiet i Nordre Buskerud. Dette er en klar forbedring i forhold til undersøkelsen i 2004 og distriktet ligger på topp i landet sammen med Gudbrandsdal. 6. Vurdering av sammenslåinger 6.1 Generelt Det vises til hovedrapporten fra sluttevalueringen i Det er et gjennomgående inntrykk at politidistrikter som gjennomførte strukturendringer ved sammenslåinger i 2002 har hatt bedre forutsetninger for å nå reformens hovedmålsettinger enn distrikter uten endringer. Likevel vil det fortsatt ta noe tid før målene er nådd. Det er med bakgrunn i evalueringen grunn til å anta at de begrensninger som ble lagt på reformens fase to har bidratt til at nødvendige harmoniserings - og utviklingsprosesser stanset opp. I ansatt-undersøkelsen ser derfor en relativt stor andel av de spurte behov for organisatoriske endringer eller justeringer. Det er også liten tvil om at innføringen av nye arbeidstidsbestemmelser og utfordringene med å rekruttere polititjenestemenn til små og spredte tjenestesteder, har skapt nye behov for organisatoriske tiltak. En vurdering i forhold til sammenslåing av politidistrikter må ses i en totalsammenheng hvor ikke bare intensjonene i reformmeldingen legges til grunn, men hvor også andre forhold som har innflytelse på politiets oppgaver og muligheter vies oppmerksomhet. De valg som gjøres vil måtte ses i et strategisk perspektiv hvor de langsiktige gevinster og muligheter må tillegges avgjørende vekt. En omfattende organisasjonsendring vil på kort sikt ha en kostnadsside, men vil på lengre sikt kunne legge grunnlaget for mer politiinnsats og en mer rasjonell driftsform. En sammenslåing av politidistriktene er alene ikke tilstrekkelig. Prosessen må følges opp med konkrete brukerrettede tiltak som sikrer befolkningen kvalitet og rettssikkerhet innenfor det mangfold av oppgaver som er tillagt politi - og lensmannsetaten. For de distriktene som omtales vil en sammenslåing gi en samlet gevinst på ca 24 årsverk' som på sikt vil bidra til å styrke politiets operative og publikumsrettede virksomhet. 6.2 Vestoppland og Gudbrandsdal pol'tidistnkter Selv om begge politidistriktene ligger i samme fylke og med tilnærmet lik demografi, har distriktene ingen naturlig felles kriminalitetsakse. De representerer på mange måter to dalfører som samles i andre politidistrikter. Likevel oppfattes utfordringene i forhold til kriminaliteten å være likeartet. Et nytt politidistrikt bestående av Gudbrandsdal og Vestoppland politidistrikter vil dekke et geografisk område på kvadratkilometer med ca innbyggere. Distriktet vil ' Furst og Røverstad, ressursmodellen

12 SAK 44/07, VEDLEGG 2 5 bestå av ca 25 funksjonelle og geografiske tjenesteenheter. Det må derfor være en forutsetning for å anbefale sammenslåing at det gjennomføres en prosess hvor drift - og tjenesteenhetsstrukturen tilpasses det nye distriktet. I motsatt fall vil en neppe kunne realisere gevinster i særlig omfang. Når Politidirektoratet etter en samlet vurdering anbefaler en sammenslåing av disse politidistriktene er det blant annet med bakgrunn i de erfaringer som fremkommer i sluttevalueringen av politireformen og hva som kan forventes oppnådd på sikt. Politiet vil fortsatt stå overfor store utfordringer i bekjempelsen av kriminalitet og det stilles stadig nye krav til brukerretting, kvalitet og tilgjengelighet fra brukernes side. Det må derfor legges til rette for oppbygging og vedlikehold av kompetanse, en aktiv og brukerrettet politiorganisasjon og politidistrikter som har en ressurseffektiv driftsform. En sammenslåing av politidistriktene vil etter direktoratets oppfatning styrke mulighetene for en videreføring av et desentralisert politi ved at man får en mer strømlinjet administrasjon som utgjør en mindre andel av totalressursene, bedre muligheter for styring og koordinering av ressursene og samlet sett bedre muligheter for å bygge opp og utvikle kompetanse. Større politidistrikter vil også være mer robuste i forhold til endringer og vil lettere kunne absorbere nye utfordringer enn mindre distrikter. Et nytt politidistrikt i Oppland fylke bør forslagsvis benevnes Oppland politidistrikt. Distriktets administrasjon foreslås lagt til Lillehammer. 6.3 Søndre Buskerud og Nordre Buskerud politidistnkter. Begge politidistriktene ligger i Buskerud fylke. Det er noe ulik demografi og ingen naturlig felles kriminalitetsakse mellom distriktene. Aksen i Nordre Buskerud er i større grad rettet mot Asker og Bærum og Oslo enn mot Drammensregionen. Samtidig er utfordringene i de nordre deler av begge politidistriktene de samme. Det er store land- og fjellområder med spredt bebyggelse og med sesongbestemt turisme. Som beskrevet for politidistriktene i Oppland fylke er det grunn til å forvente at også en sammenslåing av distriktene i Buskerud vil gi en viss gevinst i et lengre perspektiv. Direktoratet er likevel av den oppfatning at dette ikke fremstår like tydelig i Buskerud. Mens de operative fellesfunksjonene i Oppland er lokalisert med relativt kort innbyrdes avstand, er avstanden mellom Drammen og Hønefoss en annen. Sett i sammenheng med de naturlige kriminalitetsaksene vil det i mindre grad være hensiktsmessig å samle de operative fellesfunksjonene for hele Buskerud i Drammen eller Hønefoss. For eksempel kan det være tvilsomt om det vil være regningssvarende å etablere en arrestfunksjon kun ved en av politistasjonene. Gevinster kan ikke måles i kvantitative størrelser alene. Selv med en begrenset omdisponering av årsverk vil de styringsmessige og strategiske gevinstene være til stede. Erfaringene fra de distriktene som ble slått sammen i reformens fase 1 viser denne type gevinster. Når Politidirektoratet etter en totalvurdering anbefaler å slå sammen politidistriktene i Buskerud, vil gevinstene måtte vurderes i et langsiktig og strategisk perspektiv. Det er naturlig at det nye distriktet benevnes Buskerud politidistrikt og at administrasjonsstedet legges til Drammen som er hovedsenteret i Buskerud.

13 SAK 44/07, VEDLEGG Involvering Politidirektoratet har gjennomført informasjonsmøter med de politidistriktene som er berørt, og distriktene har bidratt med statistikker og faktainformasjon. Siden det ble gjennomført en omfattende høringsrunde i forbindelse med Stortingsmeldingen har direktoratet ikke gjennomført slik høring i denne omgang. Dersom departementet ønsker en slik høring før det tas endelig beslutning, vil direktoratet besørge dette. 7. Administrative og økonomiske konsekvenser Kostnadene ved en sammenslåing av politidistrikter er i første rekke knyttet til omlegging av It-systemer, tilpasning av telekommunikasjon og endring/ utvidelse av lokaliteter. Det må også påregnes enkelte personalkostnader. Politidirektoratet vil komme tilbake til konkrete beregninger dersom det besluttes endringer. Med hilsen Ingelin Killengreen Saksbehandler: Knut Kværner

14 SAK 44/07, VEDLEGG 3 Statsråd Knut Storberget Justisdepartementet Postboks 8005 Dep OSLO Dykkar referanse: Vår referanse: Sammenslåing av politidistriktene i Buskerud Ordførerne i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol kommuner), samt Nore og Uvdal kommune i Numedal, var samlet til møte fredag 23. februar Vi fikk der orientering om den foreslåtte sammenslåing av politidistriktene i Buskerud av politimester Isdahl i Nordre Buskerud politidistrikt. Foranledningen for møtet var brev fra Politidirektoratet til Justisdepartementet av 18. januar 2007 om politidistriktene, der det i annet avsnitt står følgende: Evalueringen av reformen gir, med få unntak, grunnlag for en oppfatning av at politidistrikter som ble slått sammen i første fase langt på vei har oppnådd mange av de forventede effekter. Det er samtidig en oppfatning at det ikke er tilstrekkelig med en sammenslåing av politidistriktene alene, og det er derfor av betydning for resultatene totalt sett at en sammenslåingsprosess også omfatter en vurdering av drifts- og tjenesteenhetene. For oss i Hallingdal og øvre Numedal er det to sentrale spørsmål knyttet til den foreslåtte sammenslåingen: 1. Hva er den forventede gevinst av sammenslåingen? Ut fra bl.a brev fra Statsadvokaten i Oslo til Justisdepartementet av 29. januar 2007 er det ikke lett å se hva som skal bli bedre ved en sammenslåing, og hvorfor dette er mer aktuelt nå enn da politireformen ble innført. Vi synes målsetningene for sammenslåingen er vage og lite konkrete, annet enn et håp om at det kan bli et godt resultat til slutt. De to distriktene er klart geografisk atskilt, og har få kontaktpunkter. Direktoratet viser til at evt. gevinster ved sammenslåing ikke er like tydelige i Buskerud som i Oppland. Nordre Buskerud har etter det vi har forstått drevet meget godt de siste årene, med en betydelig resultatforbedring. Ifølge publikumsundersøkelsen sitert i brevet fra Politidirektoratet til Justisdepartementet 18. januar 2007, er Nordre Buskerud og Gudbrandsdal de to distriktene i landet der innbyggerne er mest fornøyd med polititjenesten.

15 SAK 44/07, VEDLEGG 3 Vi er bekymret for at denne gode utvikling skal snu seg hvis en så godt fungerende enhet som Nordre Buskerud blir borte. 2. Hva blir konsekvensen for lensmannskontorene? Ut fra siste setning i det skraverte sitatet i innledningen, kan det også få lokale konsekvenser for drifts- og tjenesteenhetene om politidistriktene blir sammenslått. Dette er vi meget opptatt av. I Hallingdal har vi fem lensmannskontor: Ett i hver kommune med unntak av Gol og Hemsedal som er ett kontor. Nore og Uvdal har også lensmannskontor. Disse seks kontorene har inngått vaktsamarbeid og jobber ellers tett sammen. For innbyggerne i våre kommuner er det meget viktig å ha et lokalt og synlig lensmannskontor. Dette kom også klart frem i prosessen rundt politireformen for noen år siden, da det var aktuelt å organisere tjenesten i Hallingdal annerledes. Vi mener erfaringene med det tette samarbeidet som er mellom våre kontorer, viser at positive effekter kan tas ut ved samarbeid like godt som ved endringer i strukturen. Og det aller viktigste er den nærhet våre innbyggere føler de vil ha til sitt lokale lensmannskontor. Ut fra sluttevaluering av Politireform 2000 kan det ikke sies at det er noen fasit for hva som eventuelt er rett organisering. Det vil kunne være store forskjeller mellom de ulike politidistrikt, noe som heller ikke er klargjort i evalueringen. Hallingdal er en lang dal, med ca 104 km avstand fra Flå sentrum til Geilo, og Nore og Uvdal som ligger i samme vaktdistrikt er som kjent Buskeruds største kommune i areal. Alt dette tilsier behov for flere kontor og mer spredt struktur enn det innbyggertallet tilsier. Vil også minne om at våre kommuner har mellom 3 og 4 millioner overnattingsdøgn pr år knyttet til turisme. Vi viser ellers til nevnte brev fra Statsadvokaten i Oslo av 29. januar 2007, samt henvendelse fra våre kollegaer i Ringeriksregionen av 1. februar 2007, og vil slutte oss til de samme synspunkter som der fremmes. Vi ber Statsråden om et snarlig møte for å belyse situasjonen. Hallingdal, 1. mars 2007 Med hilsen Audun Aasheim Ordfører i Nes og i Regionrådet for Hallingdal Hans Bekken Ordfører i Flå Jan-Halvard Brekko Ordfører i Gol Oddvar Grøthe Ordfører i Hemsedal Torleif T. Dalseide Ordfører i Ål Erik Kaupang Ordfører i Hol Eli Hovd Prestegården Ordfører i Nore og Uvdal

16 SAK 44/07, VEDLEGG 3 Kopi: Justiskomiteen Stortingsrepresentanter i Buskerud Regionrådet for Ringeriksregionen Fylkesordfører Tor Ottar Karlsen, Buskerud Fylkeskommune

17 Sak 44/07, vedlegg 4

18 Sak 11, vedlegg 2

19 TYSDAG 9. JANUAR 2007 Sak 44/07, vedlegg 5 NYHEITER 3 Best i landet Politiet i Ringerike og Hallingdal får ros frå publikum Nordre Buskerud og Gudbrandsdal er dei politidistrikta i landet der innbyggjarane er mest fornøgde med polititenesta. Tone Merete Tho Politiet i Nordre Buskerud har ifølgje publikum kome styrka ut av Politireforma. Politimeister Georg Isdahl i Nordre Buskerud politidistrikt kan gle seg over at politiet nyt stor tillit blant innbyggjarane øvst i fylket. I likskap med i Gudbrandsdal politidistrikt svarar 76 prosent av innbyggjarane i Nordre Buskerud at dei har eit svært godt eller ganske godt inntrykk av polititenesta. Tryggare Undersøkinga syner at publikum har blitt meir førnøgde med politiet sin innsats mot narkotika, handtering av kvardagskriminalitet og evna til å handtere alvorlege kriminalitet. Politiet er meir synleg, informerer betre og skapar meir tryggleik enn tidlegare. Ikkje tilfredse Men biletet er slett ikkje berre roseraudt. Publikum er mindre tilfredse med politiet sin innsats på trafikktryggleik. Dei meiner også tilgang på Tilfreds: Politimeister Georg Isdahl meiner fornøgde innbyg gjarar syner at Nordre Buskerud politidistrikt har livets rett. (Arkivfoto) akutt hjelp er dårlegare. Trass i at innbyggjarane er mindre tilfredse enn før på desse punkta, ligg Nordre Buskerud likevel over landsgjennomsnittet i undersøkinga. Meir vald 21 prosent av publikum i Nordre Buskerud politidistrikt meiner nærmiljøkriminaliteten har auka. Innbyggjarane her ligg over landsgjennomsnittet på ei rekkje område når det gjeld folk si oppfatning av sjansane for å bli utsett for ei kriminell handling. Me har stort fokus på å bli betre, og statistikken syner ein Ris og ros til politireforma Sjølv om innbyggjarane i Nordre Buskerud er tilfredse, har ikkje politireforma lykkast på alle felt. Sluttevalueringa av politireforma syner at endringane har gjeve ein meir målretta og effektiv etat, seier politidirektør Ingelin Killengreen. Men framleis er mange misnøgde. Hovudutfordringa framover er å bli betre på å kjempe mot kvardagskriminalitet. Det skal me prioritere, seier Ingelin Killengreen. Mindre synlege Evalueringa, samanlikna med tilbakemeldingar for to år sidan, syner også at langt fleire av dei tilsette no meiner at politiet har lukkast med reforma. Likevel er talet på misnøgde tilsette framleis så høgt som 37 prosent på landsbasis. Sjølv om publikum i Nordre Buskerud meiner politiet har blitt meir synleg, er inntrykket sett under eitt at politiet har blitt nedgang i kriminaliteten, særleg tjuveri, seier politimeister Georg Isdahl i ei pressemelding. Han erkjenner at ein ikkje har lykkast som godt som ei hadde håpa i å førebyggje valdskriminalitet. Livets rett Georg Isdahl er stolt over å leie det politidistriktet i landet der folk har eit best samla inntrykk av polititenesta. Særleg sidan det er uklart om Nordre Buskerud kjem til å bestå som eige politidistrikt. Politimeisteren meiner undersøkinga syner at distriktet hans har livets rett. Fornøgd: Politidirektør Ingelin Killengreen. (Arkivfoto) mindre synleg og mindre tilgjengeleg her i landet. Venta meir For landet sett under eitt har politireforma hatt liten eller ingen effekt på førebyggjande arbeid. Samarbeidspartane frå fakta: Politireforma Politiet starta i 2001 gjennomføringa av den største reforma i norsk politi på 100 år 54 politidistrikt vart slått saman til 27, og norsk politi har gått gjennom store endringar I Hallingdal har reforma møtt mykje kritikk, og fleire lensmenn meinte at politiberedskapen vart dårlegare, og avstanden til publikum større Reforma er no evaluert, og konklusjonane vart lagt fram måndag kommunal sektor ventar større innsats frå politiet enn det politiet er viljuge til å prioritere. Evalueringa seier også at reforma hatt god effekt mot alvorleg kriminalitet, men liten effekt på kvardagskriminalitet. Kan bli slått saman Det er framleis uklart om Nordre og Søndre Buskerud blir eitt politidistrikt. Sjølv om evalueringa av politireforma syner at publikum her i distriktet er tilfredse med polititenesta, er det ikkje dermed sagt at Nordre Buskerud får bestå som eige politidistrikt. I løpet av nokre veker vil Politidirektoratet levere si innstilling til om Nordre og Søndre Buskerud skal bli eitt politidistrikt. Det same gjeld politidistrikta Vest-Oppland og Gudbrandsdal. Politidirektoratet kan i dag ikkje svare på når innstillinga kjem, men seier det dreier seg om nokre få veker. Konklusjonen i evalueringa av politireforma syner dessutan at fleirtalet av leiarar i politiet meiner at etablering av større tenesteeiningar er nødvendig for å realisere intensjonane i Politireforma. Brilleskred tusenvis av innfatninger til minipris 30% til 70% Brilleskredet varer fra januar Salgsvarene på Brilleskredet kan ikke kombineres med Brillekonto eller andre tilbud. Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett brille. Gol: Interoptik Optiker Ness, Furuvegen 14, tlf.: Geilo: Interoptik Geilo, Tunet Varehus, tlf.: Halbjørhus Ragnhild, Knut Arne Gurigard, Granv. 7, 3560 Hemsedal

EVENTUELL SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKT I BUSKERUD

EVENTUELL SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKT I BUSKERUD SAK 11/07 EVENTUELL SAMANSLÅING AV POLITIDISTRIKT I BUSKERUD Saksopplysning I brev frå Politidirektoratet til Justisdepartementet av 18. januar 2007 om politireforma er det m.a. sagt: Evalueringen av reformen

Detaljer

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale

Høyring av forslag til klassifisering av øvrige riksvegar ved gjennomføring av forvaltningsreforma - uttale Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep. 0033 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse:

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015

Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Molde kommune Plan- og utviklingsavdelingen Seksjon utvikling Politidirektoratet Melding om vedtak FSK 131/15 Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/3724 Randi Myhre, 024/&13 17.11.2015 Høringsuttalelse

Detaljer

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015

Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Fræna kommune Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/2722-2 Sakshandsamar: Geir Tore Vestad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Kommunestyret i Fræna 82/2015 16.11.2015 Møre og Romsdal Politidistrikt - høring

Detaljer

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009

UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 SAK 05-09 UTTALE TIL HØYRINGSDOKUMENT NORSK FJELLPOLITIKK 2009 Saksopplysningar Bakgrunn Fjellregionsamarbeidet er ein samarbeidsorganisasjon mellom dei fem fylkeskommunane Oppland, Hedmark, Buskerud,

Detaljer

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING

VESTFOLD POLITIDISTRIKT. Nærpolitireformen. Politimester Christine Fossen. Gardermoen 25. mars 2015 ENHET/AVDELING Nærpolitireformen Politimester Christine Fossen Gardermoen 25. mars 2015 /AVDELING Hvorfor må politiet endres? Det er stort rom for å sette politiet bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag Verden

Detaljer

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur

Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Innbyggarundersøking i Nordhordland kommunestruktur Gjennomført i 2011 og februar 2015 Nordhordland ein kommune

Detaljer

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN

REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN SAK 18/14 REGIONAL AREAL- OG TRANSPORTPLAN Saksopplysning Buskerud fylkeskommune arrangerte oppstartsmøte for Regional areal- og transportplan for Buskerud 9. mai. Deltakinga frå Hallingdal var sterkt

Detaljer

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt

Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt Sakspapir Høring - forslag til administrasjonssted i det nye Møre og Romsdal politidistrikt - Dokumentinformasjon: Saksbehandler: ArkivsakID: 15/7641 Ronny Frekhaug Tlf: 70 16 20 15 JournalID: 15/73481

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal

Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal Prosjektplan for Inn på tunet-løftet for Hallingdal 1. Bakgrunn for prosjektet Hallingdalskommunane er med i Inn på tunet løftet. Dette er ei nasjonal satsing for kommunane til å sjå mogelegheiter i lokale

Detaljer

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst.

Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Arkivsak-dok. 15/14289-2 Sakshandsamar Magne Reiersen Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 18.11.2015 Høyring - framlegg til val av administrasjonsstad for politidistrikt Sør-Øst. Forslag frå fylkesrådmannen:

Detaljer

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK

111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3. Deres ref. Deres brev av: Vår ref. Emnekode Dato KMK 111#589 aaaobc0ca6829-4afb-93ef-10d173af3f1b 3 BERGEN KOMMUNE SEKSJON FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP Rådhusgaten 10 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 05556 beredskap@bergen.kommune.no vmwvzbergenkommuneno

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Sentraladministrasjonen

Sentraladministrasjonen Sentraladministrasjonen Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Knut Hjalmar Gulliksen 33 17 16 63 15/89230 FE- 19.11.2015 05.10.2015 Politidirektoratet Att: Hans Bakke Sendt

Detaljer

Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11.

Høring om administrasjonssteder i nye politidistrikter - svar fra Tønsberg. Tønsberg bystyre fattet følgende enstemmig vedtak 11. Skbhdlz G'V'k d Tønsberg kommune Dfieiifiålfoflf s 4é a fig: " Rådmannen Vår ref.: 15/57048 J:- ` " Arkiv: FE- \ Deres ref.: 2015/03620 Dato: 12.11.2015 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. POLITEDIREKTDRATET

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013):

SAKSFREMLEGG. Alta kommune gir følgende høringsuttalelse til politianalysen (NOU 9:2013): SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/6051-1 Arkiv: X31 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: ETT POLITI - RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER HØRINGSUTTALELSE ALTA KOMMUNE Planlagt behandling: Formannskapet

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forslag til lokalisering

Detaljer

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 16.01.2015 3371/2015 Anita Steinbru Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 26.01.2015 Overføring av skatteoppkrevjarfunksjonen til Skatteetaten - høyringsuttale

Detaljer

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: Fredag 25.2.2011 Stad: Oslo, Thon Hotel Opera Desse møtte frå Regionrådet: Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune Torleif Dalseide, Ål kommune Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN)

HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) POLITIDIREKTORATET Postboks 8051 Dep. 0031 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 201300608-3 8.9.2013 HØRINGSUTTALELSE: ETT POLITI RUSTET TIL Å MØTE FREMTIDENS UTFORDRINGER (POLITIANALYSEN) 1. Innledning

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE

SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE SAK 66/11 SØKNAD OM TILRETTELEGGING AV FLEKSIBLE LÆRINGSARENAER I LOKALMILJØ UTVIKLING AV BIBLIOTEKA SOM EIN GOD STAD Å STUDERE Saksopplysning I brev dat. 8.11.2011søkjer biblioteka i Hallingdal, i denne

Detaljer

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Melding om vedtak Politidirektoratet postboks 8051 Dep 0030 OSLO Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler 13.11.2015 2015/03620 2015/2691-3 / X31 Dag Robert Bjørshol

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane

REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane REKRUTERINGSARBEIDET I HALLINGDAL Felles utgangspunkt, kva er problemstillingane Befolkningsutvikling Endring i næringsstruktur Skapa nye arbeidsplassar Arbeidskraft Kva type arbeidskraft Kva gjer me?

Detaljer

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter

Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Spørsmål og svar Beslutning om hovedsete i nye politidistrikter Generelt om hovedsetene: Hva er et hovedsete/administrasjonssted? 1. januar 2016 etableres landets 12 nye politidistrikter. De nye politidistriktenes

Detaljer

Ledelse over fjord og fjell

Ledelse over fjord og fjell Ledelse over fjord og fjell Klinikksjef Svanhild Tranvåg Helse Møre og Romsdal frå 1. juli 2011 Ny klinikkstruktur frå hausten 2012 Rusføretaket inn i HMR 1. januar 2014 Ambulanseføretaket inn i HMR 1.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

TILSKOT/SPONSING AV REGIONALT IDRETS/KULTURARBEID

TILSKOT/SPONSING AV REGIONALT IDRETS/KULTURARBEID SAK 7/0 TILSKOT/SPONSING AV REGIONALT IDRETS/KULTURARBEID Saksopplysning Utgangspunktet for saka er tre konkrete tilnærmingar:. Regionrådet har ved fleire høve drøfta ulike former for profilering og tilskot

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019

UTTALE NASJONAL TRANSPORTPLAN 2010 2019 Samferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep, 0030 Oslo SEKRETARIATET IS RV7 Telefon 32 08 51 40 Telefaks 32 08 16 44 E-post: regionraadet@hallingnett.no Kontor: Ål kulturhus 3570 Ål Dykkar referanse: Vår

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet.

1. Det er ikkje mangel på veterinærar, men det kan verta ein mangel på dyktige produksjondyrveterinærar i deler av landet. Frå Den Norske Veterinærforening Til Norges Bondelag v/ forhandlingsutvalget til jordbruksforhandlingane 05.03.14 Kontaktmøte før jordbruksforhandlingane 2014 Moderne husdyrproduksjon skjer i tett samarbeid

Detaljer

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd

Høyringsuttale - Tolking i offentleg sektor - eit spørsmål om rettstryggleik og likeverd Servicetorgsjefen Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no Dykkar ref. Vår ref. Saksh. tlf. Dato 2014/2792-2652/2015 Unni Rygg - 55097155 05.02.2015 Høyringsuttale - Tolking

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

UTTALE; ADMINISTARSJONSSTAD FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT

UTTALE; ADMINISTARSJONSSTAD FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT SAK 59/15 UTTALE; ADMINISTARSJONSSTAD FOR SØR-ØST POLITIDISTRIKT Saksopplysning Stortinget vedtok i juni 2015 at det skal gjennomføres en politireform. Målet med reformen er et nærpoliti som er operativt,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011

Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2011/00010-24 006 01.02.2011 Forslag til grenseregulering av Agder politidistrikt Politimesteren foreslår med bakgrunn

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015

Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Foto Knut Nylend. HARDANGERVIDDA VILLREINOMRÅDE Oppsynsrapport for villreinjakta 2015 Innhald: Oppsynsorganisering/miljøovervaking. Statistikk. Kommentarar frå jakta 2015. 1.0 Oppsynsorganisering Villreinjaktoppsynet

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

I 2013 hadde Hallingdal 328 statlege årsverk eller ca. 16 årsverk per 1 000 innbyggar.

I 2013 hadde Hallingdal 328 statlege årsverk eller ca. 16 årsverk per 1 000 innbyggar. SAK 33/15 STATLEGE ARBEIDSPLASSAR Saksopplysning Bakgrunn Regionrådet for Hallingdal har fleire gonger hatt statlege arbeidsplassar i Hallingdal som tema. Det har vore arbeid for å trygge og utvikle eksisterande

Detaljer

Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter

Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter Politidirektoratet 16. desember 2015 Beslutning om administrasjonssteder i nye politidistrikter 1. Politidirektoratets beslutning om administrasjonssteder 1.1. Høringen Stortinget vedtok i juni 2015 at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL

MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MØTEBOK REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL Møtedato: 17.12.12.2010 Stad: Nes, Sorenskrivergården Desse møtte frå Regionrådet: Oddvar Grøthe, Hemsedal kommune Torleif Dalseide, Ål kommune Erik Kaupang, Hol kommune

Detaljer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Politidirektoratet Postboks 8051 Dep. 0031 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 2012/02643-28 008 9.9.2013 Høring - NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Innledning Det vises

Detaljer

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme

Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Kartlegging av verksemder som søkjer driftstilskot frå Hordaland fylkeskomme Spørjeundersøking på oppdrag frå Kultur og idrettsavdelinga AUD-rapport nr. 11-2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Susanne Bratli Sendt: 26. mai 2016 09:44 Postmottak POD Kopi:

Susanne Bratli <Susanne.Bratli@steinkjer.kommune.no> Sendt: 26. mai 2016 09:44 Postmottak POD Kopi: Fra: Susanne Bratli Sendt: 26. mai 2016 09:44 Til: Postmottak POD Kopi: 'Kjerkol Ingvild'; 'arild.grande@stortinget.no'; 'marit.arnstad@stortinget.no'; Skjelstad André

Detaljer

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning

Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning navn på profil/kortversjon NORSKE ARBEIDSTAKARAR MED BERRE GRUNNSKOLE BØR TA MEIR UTDANNING 1 Norske arbeidstakarar med berre grunnskole bør ta meir utdanning Årets Vox-barometer syner at tilsette med

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012

Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2012 Innhold Om rapporten... 2 Forklaring til statistikken... 2 Resultat... 2 Nettsider... 2 Statistikk... 2 Korte tekstar 1 10 sider og tekstar over 10 sider...

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE

Kommunereform. Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Kommunereform Presentasjon på folkemøta Vinteren 2015 INFORMASJONSSTRIPE REDIGER VIA MASTER SLIDE Regjeringas mål Regjeringa seier dei vil styrkja lokaldemokratiet og gjennomføra ei kommunereform. Målet

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø

Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Skjåk kommune Plan, samfunn og miljø Glommens og Laagens Brukseierforening Postboks 1209 2605 LILLEHAMMER Delegert vedtak 117/10 Vår ref Dykkar ref: Saksbehandlar Dato 2009/1071/89/N08 Bjørn Dalen 29.11.2010

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik:

Regionutvalget gjekk gjennom svara frå høyringa frå veraringane. Svara frå kvart fylke kan bli samanfatta slik: Referat 16. januar 2013. REGIONUTVALG SAUEAVL VEST Referat frå møte i Regionutvalg Vest på Quality Airport Hotel Stavanger den 4. januar 2013. Desse møtte: Rolf Arne Torgersen, Per Johan Lyse, Tore Atle

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg.

Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. SØKNAD OM MIDLAR TIL PROSJEKT FRÅ PROGRAM OPPLEVINGSNÆRINGAR 2009 Fyll ut alle felt så godt, kort og presist som mogleg. A: Her skal du fylle inn nøkkeldata for søknad og søkjar. Nøkkeldata for søknad

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG

SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG Arkivsak-dok. 16/00431-2 Saksbehandlar Viel Ribberud Saksgang Vilt- og innlandsfiskenemnda SØKNAD OM UTVIDING AV BANDTVANGSTIDA FOR HUND I HEMSEDAL - HEMSEDAL SAU OG GEIT/HEMSEDAL SANKELAG Saka vert avgjort

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

UTTALE - HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FREMTIDIGE SKOLETILBUDET I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE

UTTALE - HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FREMTIDIGE SKOLETILBUDET I BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelinga Fylkeshuset 3020 Drammen Dykkar referanse: Vår referanse: kag/10/093/110 Ål, 20.8.2010 UTTALE - HELHETLIG OG LANGSIKTIG PLAN FOR DET FREMTIDIGE SKOLETILBUDET

Detaljer

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014

Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet. AUD-rapport nr. 12b - 2014 Kartlegging av befolkninga sitt syn på drosjetilbodet i Bergensområdet AUD-rapport nr. 12b - 2014 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå, og i samarbeid med, Samferdselsavdelinga i Hordaland

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes

Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Arbeidsnotat til bymøtet 7. mai 2007, tiltaket Tilflytting 2017 Av Heidi-Iren Wedlog Olsen og Severin Aarsnes Anne og Thomas på flyttefot Flyttemønster blant ungdom/unge vaksne i Møre og Romsdal, 1980

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.05.2016 Kommunestyre 25.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/3279 Klassering: X31 Saksbehandler: Susanne Bratli HØRING - LOKALISERING AV FELLESENHET

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Politiets beredskap og krisehåndtering

Politiets beredskap og krisehåndtering Politiets beredskap og krisehåndtering Viktige prosjekter, dokumenter og Endringsprogrammet Merverdiprogrammet Stortingsmelding Samfunnsikkerhetsmeldingen Politistudien Evaluering av POD Styrket bemanning

Detaljer

SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT AUDIOGUIDING, NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE OG HALLINGDAL MUSEUM

SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT AUDIOGUIDING, NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE OG HALLINGDAL MUSEUM SAK 71/08 SØKNAD OM STØTTE TIL PROSJEKT AUDIOGUIDING, NESBYEN TURIST- OG NÆRINGSSERVICE OG HALLINGDAL MUSEUM Saksopplysning Nesbyen turist- og næringsservice AS, i samarbeid med Hallingdal Museum, søkjer

Detaljer

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018

Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 AVDELING 31 Gol barnehage ANSVAR: 3130-3137 Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen Dato: 28.10.2014 Fra: Wenche Elisabeth Olsen Referanse: 14/01623-32

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT

19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT POLITIET Høringsinstansene, jf vedlagte liste Deres referanse Vår referanse Dato C2.0)001:7011-13 19.04.2010 0-1) HØRING FORSLAG OM NY TJENESTESTEDSTRUKTUR POLITIDISTRIKT I AGDER Agder politidistrikt har

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Vidar Roseth Arkivsaksnr.: 06/482 Arkiv: F00 ARBEIDS- OG VELFERDSKONTOR I BALESTRAND KOMMUNE - MÅL, INNHALD OG FRAMDRIFTSPLAN Vedlegg: Bakgrunn: Sak 3/07 i utval for oppvekst

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort

20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015. Forslag til forskriftsendring - heving av minsteareal i daa for hjort Vågå kommune Arkivsak: 2012/162-39 Arkiv: Saksbehandlar: Laila Nersveen Utv.saksnr Utval Møtedato 20/15 Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning 24.04.2015 Forslag til forskriftsendring - heving

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling

Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars- og oppgavefordeling Den norske legeforening Postboks 734 Sentrum Deres ref.: 201203057-/VP Saksbehandler: SKU Vår ref.: 12/6618 Dato: 30.08.2012 0105 OSLO Fortolkning - Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A - Ansvars-

Detaljer