Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester."

Transkript

1 Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Bristol Hotel Oslo, 13. februar 2014

2 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 68. årsmøtet i Fiskebåt, havfiskeflåtens næringsorganisasjon. Fiskerinæringa er ei kunnskapsbasert framtidsnæring. Med god forvaltning frå næringa og styresmaktene kan den bli den viktigaste eksportnæringa om nokre år, og gi enda sterkare bidrag til at vår velstand kan vidareførast etter oljealderen. Verdas folketal veks og etterspørselen etter proteinrik mat aukar. Det er frå havet mykje av denne maten må kome. Sjømatnæringa er identifisert til å vere ei framtidsnæring saman med oljeservice og maritime næringar. For vel eit år sidan vart det laga prognosar for kva som er mogleg å sjå for seg av verdiskaping i sjømatnæringane, og det er antyda ein omsetningsverdi på 550 milliardar kroner i Utenkjeleg, meiner nokon, eg trur det er mogleg. Men då må blikket løftast utover havet, mot horisonten, ikkje innover mot fjella. Vi må få sterkare fokus på politikk som betrar rammevilkåra, ikkje tiltak som svekkar lønsemnd og omstilling. Infrastruktur, deregulering, like rammevilkår, og auka satsing på FOU må til for å nå desse måla. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker si snarrådige avgjerd om å innføre kvotebyteavtale for lodde er eit godt eksempel på slike tiltak som betrar lønsemda og som reduserer klimautslepp. Grunnlovsjubileet Norge feirar i år 200- årsjubileet for Grunnlova. Vi er med rette stolte av prinsippa frå 1814 om folkesuverenitet, menneskerettar, demokrati og maktfordeling. No til helga går startskotet for feiringa av jubileet, naturleg nok på Eidsvoll. 2

3 Blant dei 112 Eidsvollsmennene var det ingen fiskarar, men 37 bønder og fem bruks- eller godseigarar. I dag har den norske sjømatnæringa ein heilt annan plass i det norske samfunnet. Det er sjømatnæringa som er den dominerande matprodusenten her i landet, med sunn fisk levert til rundt 31 millionar måltid kvar dag i Ei samla framstilling av historia til Norges nest viktigaste eksportnæring har mangla til no. Men i jubileumsåret for Grunnlova kjem dette på plass. Eit omfattande fembinds historieverk om fiskeri og havbruk skal lanserast til hausten, under fiskerimessa Nor- Fishing i Trondheim. Over 2000 sider skal dokumentere den lange historia og betydninga av sjømatnæringa, ikkje berre for kysten, men for heile Norge. La oss vone at endå fleire får augene opp for ei næring, som ikkje berre vi som arbeider her, men heile folket bør vere stolt av. Når det gjeld sjømatnæringa sin representasjon i dagens Storting så er den betre enn i 1814 og vi er svært glade for at mange stortingsrepresentantar deltek på møtet vårt desse to dagane. Vi kan konkludere med at interessa for vår næring er langt større enn for 200 år sidan. Moderniseringa av Fiskebåt Etter ein mangeårig prosess vart omorganiseringa av Fiskebåt endeleg gjennomført i Dette har vore eit vanskeleg arbeid som har blitt til gjennom modning. Det er ikkje lett å endre tradisjonsrike foreiningar med over 100 års stolt historie bak seg slik som for eksempel Aalesunds Rederiforening, stifta i Ikkje mange veit at Aalesunds Rederiforening stod for den første internasjonale kvoteavtalen i 1920, då ein avtale med Sovjetunionen om selfangst vart forhandla fram av. 3

4 No er Nord- Norges Rederiforening, Aalesund Rederiforening, Sogn og Fjordane Rederiforening, Norsk Trålforening, Vest- Norges Rederiforening og Sør- Norges Trålerlag historie. Desse seks lokallaga blitt til tre: Fiskebåt Nord, Fiskebåt Vest og Fiskebåt Sør. Stolte tradisjonar i arbeidet for interessene til havfiskeflåten skal førast vidare. Dei demokratiske prosessane i tillegg til arbeidet i lokallaga, styret i Fiskebåt og årsmøta skal mellom anna sikrast gjennom medlemsmøte i dei ulike reiskapsgruppene. Fiskebåt framstår framleis som ein leiande interesse- og kunnskapsorganisasjon innan fiskerinæringa, og modernisert og meir tilpassa dagens flåtestruktur. Regjeringsskifte Norge fekk ny regjering etter valet i september. Etter krevjande forhandlingar mellom Høgre og Framstegspartiet der også Venstre og Kristeleg Folkeparti var involvert, fekk vi ei Høgre/FrP- regjering med støtte frå KrF og Venstre. Fiskebåt var i hovudsak nøgde med innhaldet i den fiskeripolitiske plattforma til regjeringa. Mange i fiskerinæringa og i opinionen var lite nøgde med at Fiskeri- og kystdepartementet vart lagt ned og eit nytt Nærings- og fiskeridepartement vart etablert. Fiskebåt ser positivt på denne endringa og er meir opptekne av dei nye moglegheitene dette gir oss. Vi tek det for gitt at Nærings- og fiskeridepartementet vil arbeide for større likebehandling av næringslivet innanfor maritim sektor. Vi fekk ikkje berre ny regjering i fjor. I mai fekk mangeårig styreleiar i Norges Råfisklag, Robert Hansen, avløysing av Jonny Caspersen. På landsmøtet til Norges Fiskarlag i november fekk Reidar Nilsen avløysing av Kjell Ingebrigtsen. Eg ønskjer å takke 4

5 for innsatsen på vegne av den norske fiskeflåten, og eg ønskjer dei nye leiarane lykke til med arbeidet. Samarbeidet mellom dei tunge organisasjonane i flåteleddet er veldig bra i dag, noko som er viktig for å nå måla våre for næringa. Internasjonale utfordringar Vi har ei rekkje internasjonale utfordringar i det nye året. Det er ei historisk usemje om forvaltinga av fiskeressursane i Nord- Atlanteren. Russland, EU, Færøyane, Island og Norge er ikkje einige om kvoteavtalar for: Makrellbestanden, som representerer større økonomiske verdiar enn bestanden av norsk arktisk torsk Kolmulebestanden Norsk vårgytande sild, ein av verdas største bestandar Snabeluer i Norskehavet Uer i Irmingerhavet Kvoteavtalen mellom Norge og EU er dessutan ikkje på plass. Dette har ført til at mange av Fiskebåt sine medlemmar ikkje har kunna starta fisket som vanleg i januar. Dette gjeld seifisket i Nordsjøen og fleire andre viktige fiskeri. Vi har heller ikkje avtale med Færøyane, noko vi ikkje har hatt på fleire år på g runn av makrellkonflikten. Norge og Russland er heldigvis einige om kvoteavtalen for Barentshavet, og Norge og Grønland er tilsvarande einige om ein kvotebyteavtale. Kva er årsaka til denne vanskelege situasjonen? For det første dreier det seg om fordeling av store verdiar. Ein annan viktig årsak er mangelfulle internasjonale retningsliner for fordeling av fiskebestandar som vandrar mellom ulike lands fiskerisoner og i internasjonalt farvatn. 5

6 FN sin Havrettskonvensjon av 10. des 1982, herunder avtalen om fiske på det opne hav som trådte i kraft den 11. des 2001, nemner kva for kriterier som bør leggjast til grunn ved fordeling av vandrande bestandar, men vektar dei ikkje. Resultatet kjenner vi, fleire av kyststatane argumenterer som det passar, og der ingenting passar blir det konstruert nye kriterier, både relevante og irrelevante. Useriøs og uansvarleg framferd har dei siste 10- åra blitt premiert med høge kvoteandelar i internasjonale forhandlingar. Island innehar førsteplassen. Fleire eksempel underbyggjer dette. Norge har tradisjonelt hatt uvilje mot konflikt og konfrontasjon. Vi driv med fredsmekling og deler ut fredsprisar, og då krigar vi ikkje med våre naboar. Heldigvis har vi etterkvart lært av tidlegare erfaringar. Norge skal ikkje søkje konflikt, men utan vilje til konflikt blir vi taparen. For å endre på denne situasjonen må det etablerast klare internasjonale prinsipp for fordeling av fiskebestandar. Næringa på sjø og land har stått samla saman med Regjeringa om strategien rundt desse svært vanskelege forhandlingane, og eg må gi honnør til medlemmane i dei norske forhandlingsdelegasjonane som har tatt del i dette arbeidet, og lagt ned uendeleg mykje tid og krefter for nasjonen sine interesser. Eg meiner der på tide å erkjenne at det ikkje er mogleg å oppnå ein akseptabel makrellavtale med våre frendar i vest. EU og Norge må sikre seg sine rettmessige andelar av bestanden. Russland I tillegg til uavklarte kvoteavtalar vart ei rekkje fartøy og produksjonsanlegg utestengde frå den russiske marknaden av det russiske mattilsynet før jul. Dette er også ei alvorleg utfordring som vi er nøydde å løyse så snart som råd. Eg har tru på at vi 6

7 klarer å løyse denne saka saman med det norske Mattilsynet. I motsett fall vil det skape store problem for dei som er råka i pelagisk sektor og i kvitfisksektoren på sjø og land. Fisket generelt Når det gjeld fisket ønskjer eg å nemne selfangsten, rekenæringa og fiske etter snabeluer. Selfangst For selfangstnæringa kan det sjå ut for at den negative trenden har snudd. I fjor vart støtteopplegget endra og det stimulerte til auka fanst. Ikkje sidan 2005 er det tatt fleire grønlandssel i norsk selfangst. I tillegg ser det ut for at interessa for produkta i form av skinn, kjøtt og spekk er aukande, noko indikerer at det er grunnlag for berekraftig vekst for denne tradisjonsrike delen av næringa vår. Rekenæringa Rekeflåten er den flåtegruppa som har utnytta ressursane lengst mot nord og som har vore med på å gi den norske nordområde satsinga praktisk innhald. Dessverre fortsetter den negative utviklinga som har prega denne flåten i mange år. Dette går sjølvsagt også ut over den landbaserte rekeindustrien i Nord- Norge. Det er no berre eit fartøy som har rekefiske i nordområda som einaste driftsgrunnlag, og to fabrikkar i Troms som foredlar råstoff frå den havgåande rekeflåten. Vi er glade for at både den førre og nye fiskeriministeren er og har vore opptekne av denne viktige næringa. Det var ein gong vårt tredje viktigaste fiskeri målt i verdi. Problemet i dag er dessverre at rekeressursen sannsynlegvis er beita ned av den store 7

8 torskebestanden, og dette gjer at fangstratane blir for lave for å oppnå lønsamt fiske. Eit stort problem for lønsemda til rekeflåten er at sjekkpunktet for passering inn i russisk sone ligg oppunder kysten på Kola. Når flåten fiskar langt mot nord må fartøya seile fleire døgn ned til sjekkpunktet for å seile like langt nord igjen. Dette spørsmålet har vore drøfta mellom norske og russiske styresmakter mange gonger, utan å få ei tilfredstillande løysing. Dette er det nødvendig å få ei løysing på, og Fiskebåt vil følgje opp denne saka overfor Regjeringa. Fiskebåt arbeider også med andre forslag som kan gi auka lønnsemd i rekefisket. Fiskebåt vil om kort tid fremje eit forslag om dette. Snabeluer Fisket etter snabeluer, som er ein mindre slektning av den vanlege ueren, har vore meir eller mindre stengt sidan midten av 90- talet etter at bestanden vart utsett for overfiske tidlegare. For 2014 anbefalte ICES ei kvote på tonn for denne bestanden som er svært viktig for trålflåten. HI legg til grunn at bestanden vil gi grunnlag for ein kvote på ca tonn dersom den positive utviklinga for bestanden held fram. Det er svært gledeleg at vi har klart å bygge opp att også denne bestanden og at vi no kan byrje å hauste av den igjen. Men også her møter vi store utfordringar i forhold til fordeling av kvoten internasjonalt, og det gjeld å sørgje for at Norge får sin rettmessige del av denne ressursen. Det det blir tøffe forhandlingar også på dette feltet. 8

9 Ressursforsking Fiskebåt har i mange år peika på at tradisjonell ressursforsking er underfinansiert. Like lenge har statsråden vist til at Havforskingsinstituttet har fått auka budsjettrammer. Problemet er at auken går til andre oppgåver som HI blir pålagde å forske på. Den sterke veksten i havbruksnæringa fører til nye store utfordringar som det er nødvendig å nytte ressursar på. Medan ein stor del av ressursforskinga har vore finansiert av forskingskvotar og no forskingsavgift for fangstleddet, slepp oppdrettsnæringa letter unna. Kvifor er det slik? For å kunne fiske er vi avhengige av å gjere dette på grunnlag av vitskapleg kunnskap om forholda i havet. Dersom vi ikkje har tilstrekkeleg kunnskap, vil kvotane bli fastsatt lågare for å ta høgde for uvissa. Problemet vårt er at kunnskapen er altfor dårleg på ei rekkje viktige fiskebestandar for Norge. Vi har sett det på kolmule, vi opplever det på makrellen og vi er truleg vitne til at forskarane også bommar grovt på nvg- silda. Vi har suksessen på torsken i nord, men også på denne bestanden, som vi har forska på lengst og i størst omfang, har forskarane bomma grovt og har måtta oppjustere gytebestanden dramatisk for eit år sidan for å få kartet til å stemme med terrenget. I tillegg har vi manglande kunnskap om sei- og hysebestanden. Vi må derfor auke den norske forskingsinnsatsen vesentleg, og vi må prioritere ressursane inn mot dei viktigaste bestandane. Så får det heller vere greitt at vi ikkje har all kunnskap om alt det rare og spennande som lever i havet. Er vi i havfiskeflåten villige til å vere med på ei slik satsing, og er vi villige til å betale endå meir for dette viktige arbeidet? Svaret er ja, slik eg kjenner våre medlemmar. Auka satsing på ressursforsking gir avkasting, både for Norge og fiskerinæringa. Eg vil derfor at Fiskebåt skal ta initiativ til at fiskerinæringa skal 9

10 finansiere forskarstillingar hos HI. Rekrutteringa til den tradisjonelle ressursforskinga er dårleg, og eit godt bidrag til å snu denne utviklinga vil vere om fiskerinæringa, for eksempel gjennom Fiskeri- og havbruksnæringens Forskingsfond (FHF) finansierer eit eller fleire doktorgradsstipend ved HI. Slik eg ser det vil dette kunne vere eit alternativ til å tilsette eigne forskarar, slik våre søsterorganisasjonar i andre land har gjort, og som vi sjølve drøfta for nokre år sidan. Vi har ikkje råd å la vere. Marknaden Norge eksporterte 2,3 millionar tonn sjømat til ein verdi av 61 milliardar kroner i Av dette stod villfisknæringa for 18,7 milliardar kroner fordelt med 10 milliardar kroner frå kvitfisk og 6,5 milliardar frå pelagisk fisk. Verdien i kvitfiskdelen var stabil i forhold til året før, på tross av høge kvotar på torsk. Pelagisk fisk fekk redusert verdien av eksporten med 18 prosent samanlikna med 2012, noko som heng saman med reduserte kvoter på nvg- sild og lågare prisar, særleg på sild. Eksporten av reker og skaldyr var på 475 millionar kroner, ein nedgang på 42% i forhold til Prisen på torsk er nær halvert i dag i forhold til Mange meiner vi skal bruke meir pengar på marknadsføring av torsk. Eg vil minne alle om at vi har brukt milliardbeløp på marknadsføring gjennom svært lave prisar i fleire år. Dette er ikkje den mest sofistikerte måten å drive marknadsarbeid på, men det verkar. Det har vi sett på laksen, og vi har fått opplevd det når det gjeld prisen på hyse og sei dei siste månadane. Vi er alle einige om at vi driv mykje urasjonell hausting av fisken i forhold til marknaden, særleg gjeld dette for kystflåten, som bryt på land det aller meste av kvota sin i løpet av februar og mars. I år ligg det an til at alle rekordar kjem til å falle når det gjeld kvantum i løpet av vinteren på grunn av reguleringsopplegget og godt ver. 10

11 Eg trur at merkevarebygging, auka fokus mot forbrukarmarknaden og ein meir differensiert strategi utover å lage saltfisk i ein kort sesong vil vere klokt og gi eit vesentleg løft når det gjeld verdien på fisken. Tidsuavgrensa kvotar i Høgsterett Etter at reiarlaget Volstad vann fram i tingretten og lagmannsretten tidlegare, omgjorde Høgsterett dommen med knappast mogleg margin til fordel for staten. Som næringsutøvar, og som tillitsmann, var opplevinga i Høgsterett sterk, ja, eg følte seansen som eit overgrep mot ein fiskebåtreiar, og ei næring som ikkje hadde gjort noko anna enn å ha inngått ein avtale med staten og gjennomført alle krav som der var oppstilte. Staten braut avtalen og regjeringsadvokaten og fleirtalet i Høgsterett, som alle har fartstid frå Regjeringsadvokaten eller Staten, argumenterte for at dette var heilt greitt, og at Volstad burde ha skjønt at slik kunne det gå. Han hadde trass alt investert i fiskerinæringa og i denne næringa kan staten gjere det som den vil. Slik kan vi ikkje ha det. Det var ein grunn til at våre forfedre på Eidsvoll i 1814 skriv ein eigen paragraf i Grunnlova om at inga lov skal ha tilbakeverkande kraft. Eg trur at Eidsvollsmennene ville opplevd Høgsterett si behandling av Volstad- saka like skjellsettande som meg dersom dei hadde vore til stades. Mange vart glade for dommen, og at no hadde Høgsterett sørga for at privatiseringa av fiskerettar vart avslutta og at politikarane hadde fått tilbake retten til å styre. Det var ikkje dette saka handla om. Det Volstad gjorde i 2005 var noko så fornuftig som å slå saman tre tidsuavgrensa grunnkvotar til ein. Og dette skjedde i tråd med gjeldande reglar og krav. 11

12 Mindretalet i Høgsterett var like klar på at staten ikkje kunne gjere dette. Volstad dommen er i mange sine auge feil og at Høgsterett driv med politikk. Seks av dei ni som støtta staten har bakgrunn frå regjeringsadvokatens kontor, staten sitt eige advokatkontor. Der har dei arbeidd til saman i 53 år. Førstevoterande dommar Tønder har arbeidd i 21 år for statsadvokaten. To av dei tre andre har også arbeidd for staten, nærmare bestemt i Justisdepartementets lovavdeling. Berre ein av dei åtte dommarane som stemte mot staten har bakgrunn frå regjeringsadvokaten, eit engasjement som varte i berre eit år. Fiskebåt har støtta reiarlaget i denne viktige saka, og eg håper eigentleg at Eivind Volstad vil anke saka inn for Strasbourg, slik at vi får ein objektiv dom i saka. Alternativet er at den nye regjeringa rettar opp denne feilen politisk i løpet av kort tid, gjerne med støtte frå eit stort fleirtal i Stortinget. Lafjordsaka Ei anna sak som har prega året er Lafjordsaka som handla om reiarlag kan overføre kvoterettar skattefritt gjennom fisjon og fusjon. Denne saka fekk i starten store førstesideoppslag i media i samband med at representantar for skatteetaten hevda at fiskebåtreiarar hadde underslått milliardverdiar i skatt. I denne saka vann reiarlaga fram etter at staten trekte si anke til Høgsterett av lagmannsretten sin dom. Også i denne saka engasjerte Fiskebåt seg sterkt for å fremje medlemmane sine interesser i ei kompleks sak. Finansiering Fiskeflåten er ein viktig del av den maritime klynga, både som oppdragsgivar og som bidragsytar. Samspelet mellom havfiskeflåten og verftsindustrien var på mange måtar grunnmuren i klynga. Fiskebåt arbeider saman verfta og organisasjonane i industrien med sikte på å få på plass ei 12

13 finansieringsordning for bygging av nye miljøvennlege fartøy ved norske verft. Ordninga skal omfatte bygging av nye og miljøeffektive fraktefartøy, ferjer og fiskefartøy. Det er mange mindre verft, som er for små til å levere til oljeservicenæringa, som har høg kompetanse på bygging av slike skip. Desse verfta har ledig kapasitet, og det er viktig for den maritime klynga at kompetansen og kapasiteten blir utnytta. Nye fartøy har vesentleg lågare utslepp og forbruk enn gamle. Ved å tilby gunstige finansieringsordningar kan trenden med å byggje fartøya i utlandet bli snudd til at vi vel å byggje ved norske skipsverft. Alternativet er kompetanseoppbygging i utlandet. CO2 Fiskeflåten vart pålagd CO2- avgift i 2013, og avgifta vart dobla i Fiskebåt viser til at avgifta vil føre til konkurransevriding i disfavør av den norske fiskeflåten og aukar faren for at fleire fartøy vil levere fangst utanlands og bunkre avgiftsfritt. Todelt økonomi/struktur Vi er i same båt som den eksportretta industrien, som ikkje er involvert i oljeservice og utvinning. Vi har fått ei todeling av den norske økonomien på grunn av oljeverksemda. No kan det sjå ut for at også oljenæringa byrjar å få problem med det høge kostnadsnivået som det øvrige næringslivet har slite med i mange år. Eg ser fram til å høyre professor Torgeir Reve sine tankar om utsiktene framover for blant anna sjømatnæringa. Medan det er full gass i dei sektorane vi konkurrerer mot, må fiskerinæringa køyre med bremsene på ved ikkje å utnytte effektiviseringstiltak som er tilgjengelege og som vi må utnytte for å overleve. 13

14 På bakgrunn av konkurransen frå andre maritime næringar, og behovet for å betre lønsemda i flåten, sette Fiskebåt ned ei arbeidsgruppe som det siste året har evaluert strukturregelverket. På bakgrunn av rapporten frå gruppa har Fiskebåt gjennomført ei intern høyring i organisasjonen om strukturkvoteordninga for havfiskeflåten. Vi legg fram for dette årsmøtet ei tilråding for vegen vidare når det gjeld struktur, og vi ber Nærings- og fiskeridepartementet om å utarbeide eit høyringsnotat om saka. Struktur engasjerer medlemmane sterkt. Eg ser fram til ein god og konstruktiv debatt om denne viktige saka seinare i dag. Avslutning Eg vil avslutningsvis få takke medlemmane våre og mannskapa på fartøya våre for ein framifrå innsats i året som gjekk, vår eminente administrasjon i Fiskebåt, Norges Fiskarlag, fiskesalslaga, sjømannsorganisasjonane, fiskeriforvaltinga og alle andre som arbeider for norsk sjømatnæring. Takk for merksemda! 14

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester.

Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Årsmøtet Thon Hotell Bristol Oslo, 12. februar 2015 Ordførar, statsråd, stortingsrepresentantar, delegatar, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 69. årsmøtet

Detaljer

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt

Pelagisk sektor sett frå fiskarsida. Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Pelagisk sektor sett frå fiskarsida Tore Roaldsnes, styreleiar i Fiskebåt Fiskebåts visjon Ei miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestandar i verdas reinaste havområde

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik

Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Kystfiskarane si rolle for auka verdiskaping i fiskeindustrien med fokus på tradisjonsfisk. Bergen 10.juni-2005 Knut Arne Høyvik Norge 1946, Fiskeridepartementet blei oppretta Nord Troms og Finnmark låg

Detaljer

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre.

Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa NDPTL Tromsø 23. februar 2011 Kjære alle saman! Nordleg dimensjon Partnarskap for transport og logistikk (NDPTL) er ei nyvinning for landa våre. Partnarskapet

Detaljer

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt

Forskning, Forvaltning og Fordeling. Audun Maråk, direktør Fiskebåt Forskning, Forvaltning og Fordeling Audun Maråk, direktør Fiskebåt 1 Fiskebåts visjon En miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte som leverer sunn mat fra godt forvaltede bestander i verdens reneste havområder

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.10.2015 64580/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per september 2015

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015. Løyve i perioden til no i 2015 11. Avslag i perioden til no i 2015 0 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 05.08.2015 51527/2015 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 01.09.2015 Status akvakulturforvalting og fiskeri per juli 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Tale 2014. Gjestar, kollegaer, vener. Vel møtt til denne 107. Generalforsamlinga i Aalesunds Rederiforening.

Tale 2014. Gjestar, kollegaer, vener. Vel møtt til denne 107. Generalforsamlinga i Aalesunds Rederiforening. 1 Tale 2014 Gjestar, kollegaer, vener. Vel møtt til denne 107. Generalforsamlinga i Aalesunds Rederiforening. Først vil eg be om at forsamlinga reiser seg og hedrar dei av våre kollegaer som har gått bort

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden i Avslag i perioden i Laks og aure i sjø 22 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 10.01.2014 1731/2014 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 28.01.2014 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2013 Akvakulturforvalting:

Detaljer

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.

resultat Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge. Innovasjon Noreg Akersgata 13 Postboks 448 Sentrum 0104 Oslo T: 22 00 25 00 F: 22 00 25 01 post@innovasjonnorge.no www.innovasjonnorge.no 09viktige resultat Design og layout: Creuna Foto: Bjørn Jørgensen/Samfoto

Detaljer

TALE TIL REPRESENTANTSKAPEN I FISKEBÅTREDERNES FORBUND DEN 1.2 2012, HOTEL BRISTOL, OSLO

TALE TIL REPRESENTANTSKAPEN I FISKEBÅTREDERNES FORBUND DEN 1.2 2012, HOTEL BRISTOL, OSLO Styreleiar Tore Roaldsnes Representantskapsmøtet Oslo, 1. februar 2012 TALE TIL REPRESENTANTSKAPEN I FISKEBÅTREDERNES FORBUND DEN 1.2 2012, HOTEL BRISTOL, OSLO Ordførar, Statsråd, Stortingsrepresentantar,

Detaljer

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen

Fiskerinæringen i framtiden. Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Fiskerinæringen i framtiden Fosnavåg, den 2. mars 2015 Norges Fiskarlag Kjell Ingebrigtsen Norges Fiskarlag Har 183 lokale fiskarlag langs hele kysten Representerer alle typer fiskefartøy de minste kystfartøy

Detaljer

"Industri- og nordsjøtrålerflåtens plass i fremtidens fiskeri-norge"

Industri- og nordsjøtrålerflåtens plass i fremtidens fiskeri-norge "Industri- og nordsjøtrålerflåtens plass i fremtidens fiskeri-norge" Fiskeriminister Svein Ludvigsen Sør-Norges Trålerlag: Representantskaps- og 50-års jubileumsmøte 17.-18. februar 2003 Forandre for å

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør

Ressursforskning på lodde. Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør Ressursforskning på lodde Bjarte Bogstad Havforskningsinstituttet Årsmøte Fiskebåt sør 05.12.2017 Barentshavslodde bestandsmåling og forvalting Basert på akustisk tokt i september (del av økosystemtokt,

Detaljer

FØRE-VAR-BESKATNING AV FISKERESSURSANE I BARENTSHAVET

FØRE-VAR-BESKATNING AV FISKERESSURSANE I BARENTSHAVET FØRE-VAR-BESKATNING AV FISKERESSURSANE I BARENTSHAVET Innlegg under "Fiskeridagen" Bodø, 28. februar 2002 Odd Nakken, Senter for marine ressurser, Havforskningsinstituttet "Betre føre var enn etter snar"

Detaljer

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar

Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar «Alt kveg bør ut å beite i utmarka», skriv Torbjørn Tufte. Foto: Mariann Tvete Far min sa ein gong at ein må velje sine kampar Jordbruksnæringa no må samle seg og velje kva kampar dei vil ta til fulle,

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Fiskeriverksemd i Hordaland

Fiskeriverksemd i Hordaland Fiskeriverksemd i Hordaland August 2009 AUD- rapport nr. 9-09 INNHALD: Side: Innleiing... 2 Fiskerimiljøet i Hordaland konsentrert til Austevoll, Bømlo og Sund... 3 Lite ilandføring av fisk til Hordaland...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008

Fiskarane sine ordningar no og i framtida. Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Fiskarane sine ordningar no og i framtida Statssekretær Vidar Ulriksen Fiskerikonferanse Norsk Sjømannsforbund 17. april 2008 Tema i innlegg Berekraftig, langsiktig og heilskapleg forvaltning av marine

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2014 NORSK PETROLEUMSVERKSEMD Send meininga di om Fakta 2014 til fakta@oed.dep.no Redaktør: Yngvild Tormodsgard, Olje- og energidepartementet Design: Artdirector/Klas Jønsson Papir: Omslag: Galerie art

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere

Norges Fiskarlag. Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Norges Fiskarlag Forvaltning av norske naturressurser prinsipper og fellesnevnere Vår rolle i kystens næringsliv 27 280 årsverk i næringen 1 fisker -> 2,14 årsverk 1 kr fiskeri -> Kr. 4,88 Nøkkeltall for

Detaljer

Nyheitsbrev frå Havfront AS

Nyheitsbrev frå Havfront AS SIDE 1 NUMMER 1 Nyheitsbrev frå Havfront AS 10.01.2015 Havfront, framoverlent og uredde I dette nummeret 1 Havfront, framover lent og uredde 1 Nor-Fishing 2014 2 Prototypetesting i september 2 Prototype

Detaljer

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016

Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Søknad Søknadsnr. 2015-0196 Søknadsår 2015 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Tilskot til nærings- og samfunnsutvikling 2015 Framtidsfylket karrieremesser 2016 Kort b eskrivelse Framtidsfylket vil i 2016

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012

Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 Norges Fiskarlag Ålesund 26. oktober 2012 REGULERINGEN AV FISKET I TORSKESEKTOREN I 2013 Nordøstarktisk torsk Fiskebåt forutsetter at den norske totalkvoten av torsk fordeles i henhold til Landsmøtevedtaket

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga

Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane. Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Utfordringar hurtigbåt og ferje i Sogn og Fjordane Øystein Hunvik, seniorrådgjevar kollektivtrafikk ved samferdsleavdelinga Dagens organisering ferje Gjennom sams vegadministrasjon brukar Sogn og Fjordane

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2016

Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 2016 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 15.4.216 26715/216 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 2.5.216 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri per mars 216 Akvakulturforvalting

Detaljer

Norsk Bremuseum sine klimanøtter

Norsk Bremuseum sine klimanøtter Norsk Bremuseum sine klimanøtter Oppgåve 1 Alt levande materiale inneheld dette grunnstoffet. Dessutan inngår det i den mest kjende klimagassen; ein klimagass som har auka konsentrasjonen sin i atmosfæren

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd

Høyringssvar - Heva kvotetak i kystflåten over 11 (13) meter heimelslengd saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 04.01.2016 145/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Fylkesutvalet 25.01.2016 Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Høyringssvar - Heva kvotetak i

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge

Når sjøhesten sviktar. KPI-Notat 4/2006. Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge KPI-Notat 4/2006 Når sjøhesten sviktar Av Anne-Sofie Egset, rådgjevar KPI, Helse Midt-Norge En notatserie fra Kompetansesenter for pasientinformasjon og pasientopplæring Side 1 Sjøhesten (eller hippocampus)

Detaljer

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform

Godt. Lokaldemokrati. ei plattform Godt Lokaldemokrati ei plattform Godt lokaldemokrati ei plattform Norsk lokaldemokrati er godt men kan og bør bli betre. KS meiner ei plattform vil vere til nytte i utviklingsarbeidet for eit betre lokaldemokrati.

Detaljer

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD

ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD 2 ORGANISERING AV NORSK PETROLEUMSVERKSEMD FAKTA 2010 17 Interessa for oljeleiting på den norske kontinentalsokkelen oppstod tidleg i 1960-åra. På den tida fanst det ingen norske oljeselskap, og svært

Detaljer

FORMANNSKAP. Framlegget kan skade miljøet fordi:

FORMANNSKAP. Framlegget kan skade miljøet fordi: Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Saksnr. Møtedato Sakshandsamar FORMANNSKAP 099/12 29.11.2012 OLEKRA Avgjerd av: Solund formannskap Arkiv: K2-U41, K3- &13 Objekt: Arkivsaknr 12/519 UTTALE TIL

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Ressursutviklinga. Nordeas fiskerisamling Bekkjarvik oktober Harald Gjøsæter

Ressursutviklinga. Nordeas fiskerisamling Bekkjarvik oktober Harald Gjøsæter Ressursutviklinga Nordeas fiskerisamling Bekkjarvik 21-22 oktober 2009 Harald Gjøsæter Kva skal eg snakka om? NØA torsk, NØA hyse, lodde NVG sild, Nordsjøsild, makrell og kolmule Og eventuelt andre ting,

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk

Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Fiskeriene - variasjoner og utviklingstrekk Ved Gjermund Langedal UTVIKLINGSSEKSJONEN Sjømatnæringens andel av norsk eksport 2008 Metaller unntatt jern og stål 5,31 % Andre 20.79 % Jern og stål 1,94 %

Detaljer

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.

Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum. Norsk etnologisk gransking Oslo, februar 2015 Norsk Folkemuseum Postboks 720 Skøyen 0214 Oslo E-post: eli.chang@norskfolkemuseum.no Spørjeliste nr. 253 Fadderskap Den som svarar på lista er samd i at svaret

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Fiskeri. Innholdsfortegnelse. Side 1 / 5

Fiskeri. Innholdsfortegnelse.  Side 1 / 5 Fiskeri Innholdsfortegnelse http://www.miljostatus.no/tema/hav-og-kyst/fiskeri/ Side 1 / 5 Fiskeri Publisert 1.2.216 av Fiskeridirektoratet og Miljødirektoratet Fiskeri påvirker de marine økosystemene

Detaljer

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp

Kvifor? Vi treng større fokus på rekruttering! Trondheim 30.01.2010. Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp Vi treng større fokus på rekruttering! Kvifor? Trondheim 30.01.2010 Sentralstyremedlem i NJFF: Bjarne Huseklepp -Leiar i Barne- og ungdomsutvaletwww.bjarnehuseklepp.com Plan for dagen min i Sør-Trøndelag

Detaljer

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL

Innspelsundersøking. Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innspelsundersøking Kommunestruktur i Vest-Telemark GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Status og mål... 3 1.2 Vurderingar av mål knytt til kommunesamanslåing... 4 1.3 Haldningar

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?»

MEDBORGERNOTAT. «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» MEDBORGERNOTAT #1 «Samarbeidspartia i norsk politikk kor godt likar veljarane dei andre partia?» Marta Rekdal Eidheim Marta.Eidheim@uib.no Universitetet i Bergen Juli 17 Samarbeidspartia i norsk politikk

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 13.06.2016 073/16 Kommunestyret 17.06.2016 058/16 Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder

Det psykososiale skolemiljøet til elevane. Til deg som er forelder Det psykososiale skolemiljøet til elevane Til deg som er forelder Brosjyren gir ei oversikt over dei reglane som gjeld for det psykososiale skolemiljøet til elevane. Vi gir deg hjelp til korleis du bør

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane

Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Verdiskapingsplan for Sogn og Fjordane Sjømatnæringane Arbeidsgruppe frå næring og forvalting: Solveig Willis, kvalitetskoordinator i Salmon Group AS (leiar) Inge Kandal, seniorinspektør i Mattilsynet

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda

Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Fisken som gjorde Noreg kjent i verda Frå gammalt av er tørrfisk og klippfisk Noregs viktigaste bidrag på den globale sjømatmarknaden. Desse fiskeprodukta var ein effektiv og rimeleg måte å konservere

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn Strandgaten 229, Pb. 185, Sentrum, 5804 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-7-2009 (J-214-2008 UTGÅR) Bergen, 15.1.2009 JL/EW Forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-21 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 26.09.2012-27.09.2012 16.10.2012-17.10.2012 FINANSRAPPORT 2.

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14)

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE 29. AUGUST 2014 (7/14) 1 Det blei halde styremøte i Fiskarlaget Vest fredag 29. august 2014, kl.1200, i Norges Sildesalgslag sine lokale. Følgjande deltok: Kåre Heggebø, leiar Mons

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 2 Rolf Lystad 18.09.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

Ordførar, Statsråd, Stortingsrepresentantar, Representantskap, medlemmer og gjester.

Ordførar, Statsråd, Stortingsrepresentantar, Representantskap, medlemmer og gjester. Styreleiar Tore Roaldsnes Representantskapsmøtet Oslo, 13. februar 2013 Ordførar, Statsråd, Stortingsrepresentantar, Representantskap, medlemmer og gjester. Det er ei ære for meg å opne det 67. representantskapsmøtet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

LEINEBRIS SCANDIC PARKEN. OMBORDPRODUKSJON. 12.01.2017 PAUL HARALD LEINEBØ Fiskebåts visjon: «Ein miljøvennleg og lønsam fiskeflåte som leverer sunn mat frå godt forvalta bestande i verdas reinaste havområde»

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 12

Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet Løyve i perioden Avslag i perioden Laks og aure i sjø 12 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 07.01.2016 1074/2016 Lisbeth Nervik Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 02.02.2016 Statusrapport akvakulturforvalting og fiskeri 2015 Akvakulturforvalting

Detaljer

Aurland kommune Rådmannen

Aurland kommune Rådmannen Aurland kommune Rådmannen Kontrollutvalet i Aurland kommune v/ sekretriatet Aurland, 07.10.2013 Vår ref. Dykkar ref. Sakshandsamar Arkiv 13/510-3 Steinar Søgaard, K1-007, K1-210, K3- &58 Kommentar og innspel

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Synspunkter på Bygningsmeldinga

Synspunkter på Bygningsmeldinga Synspunkter på Bygningsmeldinga Boligprodusentenes forening 7. nov 2012 ved stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (FrP) Bygningsmeldinga Meld. St. 28 (2011 2012) Melding til Stortinget Gode bygg for

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer