FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUD_ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. Del 2"

Transkript

1 FOSSHEIM TERRASSE GURHOLTVEGEN 1, SILJAN SINNBYDELSE OG _ BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Del 2 Porsgrunn 18. des ARK RIB RIV RIE RIBr Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Siv.ing Tore Mathisen as Sweco Norge AS Sweco Norge AS Sweco Norge AS Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 1 av 11

2 0. Innholdsfortegnelse 0. Innholdsfortegnelse... 2 A SINNBYDELSE... 3 A.1 Beskrivelsesopplegget... 3 A.2 Utlevering av tilbudsmateriell... 3 A.3 Krav til tilbud... 3 A.4 Tilbudsbefaring... 4 A.5 Inngåelse av kontrakt... 4 A.6 Organisering og gjennomføring... 4 A.7 Innlevering av tilbud... 5 B. SKJEMA... 6 B1. Sammendrag av hovedkapitlene i beskrivelsen... 6 B.2 Prisstigning... 7 B.3 Regningsarbeider... 7 B.4 Opsjon... 8 B.5 Sikkerhet... 8 B.6 Forpliktende underskrift... 8 C. LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER, LEVERANDØRER OG ENTREPRENØRENS REPRESENTANTER C.1 Entreprenørens representant C.2 Underentreprenører: Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 2 av 11

3 A SINNBYDELSE A.1 Beskrivelsesopplegget Falkum Invest AS innbyr entreprenører med dokumentert kapasitet og kvalifikasjon, til å gi tilbud på Administrert sideentreprise for boliger i Gurholtvn. 1 i Siljan. Tilbudsbeskrivelsen er basert på NS 3450 Prosjektdokumenter for bygg og anlegg. Prosjektet deles inn i følgende entrepriser: Bygningsmessige arbeider Del 1 (grunn-, betong- og stålarbeider) Bygningsmessige arbeider Del 2 ( øvrige bygningsmessige arbeider inkl. anleggsgartnerarbeid) Rør- og sanitæranlegg Elektriske installasjoner Heis Denne entreprise gjelder Bygningsmessige arbeider Del 2 Prosjektdokumentene omfatter alle nødvendige dokumenter for innhenting av tilbud og/eller oppretting av kontrakt, og består av: Tilbudsinnbydelse for hver entreprise Tilbudsbeskrivelse Bok 0 (generell del) Teknisk beskrivelse for hver entreprise Tegninger, tabeller og eventuelle andre nødvendige bilag for hver entreprise Tilbudsinnbydelse inneholder opplysninger om befaringer, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier og tilbudsskjema Den generelle del av beskrivelsen (Bok 0) inneholder alminnelige og spesielle kontraktsbestemmelser samt administrative bestemmelser. I teknisk beskrivelse inngår mengdeoppstilling. Tilbudsbeskrivelse Bok 0 generell del gjelder for alle entrepriser, tilbudsinnbydelsen gjelder kun for den spesifiserte entreprisen innbydelsen gjelder for. Beskrivelse for rigg og drift inngår i tilbudsbeskrivelsene for de enkelte entreprisene. Hovedrigg og drift av denne blir lagt under entreprise for bygningsmessige arbeider. Den skal dekke entrepriser ut over den fagrigg og drift som inngår i den enkelte entreprise. I denne beskrivelsens generelle del for rigg og drift er det medtatt retningslinjer for hva som skal inngå i Rigg og drift, i de respektive tekniske beskrivelser for entreprenørene. A.2 Utlevering av tilbudsmateriell Anbyder vil få tilsendt ett sett tegninger og ett sett beskrivende mengdefortegnelse. Det forutsettes at evt. behov for ytterligere kopiering dekkes av den enkelte anbyder. I tillegg blir det på forespørsel sendt E-post med beskrivelse og tegninger i pdf-format. Teknisk del av beskrivelsen blir også levert digitalt som gab-fil og /eller txt-fil (NS 3459-format) Underentreprenører skal gjøres oppmerksom på dette, og henvender seg til anbyder dersom de ønsker digitale utgaver av tegninger og/eller beskrivelse.. A.3 Krav til tilbud Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 3 av 11

4 Tilbudet skal gis på grunnlag av den utsendte tilbudsspesifikasjon bestående av beskrivende mengdeberegning og tegninger samt denne Bok 0 for prosjektet. Følgende dokumenter skal returneres byggherren: Se også vedlagte sjekkliste (vedlegg 4)som skal fylles ut og leveres sammen med tilbudet. Tilbudsbrev hvor forbehold, tilleggsopplysninger etc. er anført. Generelle kommentarer/anbefalinger mv. anses ikke som forbehold. Alle forbehold skal være listet opp i tilbudsbrevet og anbyder skal angi priskonsekvens og evt. andre konsekvenser for disse. Komplett konkurransegrunnlag i utfylt stand, herunder komplett tilbudsskjema i utfylt stand Tilbud skal inngis ved manuell innskriving av priser i utleverte beskrivelser. Datautskrift, NS 3459 format, godtas som tilbud dersom "Tilbudsskjema og sammendrag" vedlegges utfylt for hånd. Utskriften skal kun inneholde postnr. og enhetspris. Hvis utskriften i tillegg innholder tekst, enheter og/eller mengder, vil avvik mellom byggherrens mengdebeskrivelse og entreprenørens utskrift være entreprenørens risiko (vil ikke bli kontrollert av oppdragsgiver). Etter valg av entreprenør ved kontraktsinngåelse skal hele beskrivelsen leveres i manuellutfylt stand, dersom ikke annet blir skriftelig avtalt mellom byggherren og entreprenøren. Denne skal være vedlegg til kontrakten. Den etterspurte dokumentasjonen i kvalifikasjonskravene, pkt. 1, 2 og 3 Attest fra foretaksregisteret Skatte- og mva attester, ikke eldre enn 6 mnd, utstedt av den kompetente myndighet, som bekrefter at anbyder har oppfylt sine forpliktelser mht. betaling av skatter, trygdeavgifter og mva. Skatteattestene skrives ut av skatteoppkreverkontoret i den kommunen hvor leverandøren har sitt hovedkontor og av skattefogden i tilsvarende fylke. SHA egenerklæring Byggherren utformer all dokumentasjon på norsk. Tilbyder skal utforme tilbud med tilhørende dokumenter utført på norsk. Det forutsettes at tilbudsbeskrivelsen er fullstendig utfylt og i henhold til uttrykte forutsetninger. Forbehold og endringer i forhold til beskrivelsens tekst som ønskes vurdert, må anføres som alternative priser/ ytelser i tilbudsbrevet. Endringer/ tilføyelser i mengdebeskrivelsen blir ikke hensyntatt og kan gi grunn for at tilbudet forkastes. A.4 Tilbudsbefaring Det avholdes ikke tilbudsbefaring. Det er derfor opp til den enkelte entreprenør å gjøre seg kjent på stedet. A.5 Inngåelse av kontrakt Formularet for avtaleinngåelse (NS 8405 A) skal benyttes ved inngåelse av kontrakt. Det vises til vedlagte tilbudsregler og kontraktsbestemmelser. Formularet for entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8405 B) skal benyttes som skjema ved garantistillelse og ikke garantiselskapets eget formular. A.6 Organisering og gjennomføring Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 4 av 11

5 Entreprenørkrav Det kreves at entreprenører har sentral godkjenning, eller får lokal godkjenning for utførelse av beskrevne arbeider i henhold til gjeldende Plan og bygningslov. Entreprenøren skal være ansvarlig utførende for sitt arbeidsområde, og utarbeide nødvendige kontrollplaner for prosjektet. Entrepriseform Det er valgt delte entrepriser hvor bygningsentreprenøren (BE) skal fungere som administrerende sideentreprenør med ansvar for koordinering og samordning av de øvrige sideentreprisene, spesielt med tanke på byggeplass- og framdriftskoordinering. Fremdrift Det forutsettes byggestart april 2014, og at arbeider etter denne entreprise kan starte ca. 1. september Av hensyn til årstiden kan det aksepteres at utomhusarbeidene ikke kan sluttføres innen oppgitt byggetid, men i løpet av mai den påfølgende våren. Forøvrig vises til merknad angitt i post B1 A.7 Innlevering av tilbud Tilbudsfrist: Tilbud skal være på innleveringsstedet senest innen. 22. januar 2014, kl Tilbudet leveres i lukket konvolutt til: Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as, Storgt. 171, 3915 Porsgrunn Konvolutt leveres uten firmanavn og merkes: BOLIGER I GURHOLTVEIEN 1 - BYGNINGSENTREPRISE DEL 2" Det blir lukket anbudsåpning, noe som bl.a. innebærer at entreprenørene ikke har anledning til å være til stede. Porsgrunn, den 18. desember 2013 Reidar Aasen Arkitektkontoret Børve og Borchsenius as Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 5 av 11

6 B. SKJEMA B1. Sammendrag av hovedkapitlene i beskrivelsen 01.Kapitalytelser, rigging, drift og nedrigging kr Murerarbeider kr Flisarbeider kr Tømrerarbeider kr Vinduer, kr Dører kr Lås og beslag kr Tekkearbeider kr Blikkenslagerarbeider kr Metallarbeider kr Malerarbeider kr Byggtapetsering kr Himlingsarbeider kr Fast bygginnredning, byggutstyr kr Bygningsmessige arbeider for VVS-installasjoner kr Bygningsmessige arbeider for Elektroinstallasjoner kr Anleggsgartnerarbeider kr... Sum eksklusive merverdiavgift kr... + Mva. kr. Sum inklusive merverdiavgift kr... Administrering og fremdriftskontroll av sideentreprenører tilbys utført for et påslag på sideentreprenørenes kontraktspriser. Kontraktsprisene regnes eks. mva. Påslag...% Byggearbeidene tilbys utført i løpet av kalenderdager. Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 6 av 11

7 B.2 Prisstigning Indeksregulering Kontraktssummen reguleres for lønns- og prisstigninger som angitt i kontraktsbestemmelsene. Som grunnlag for reguleringen benyttes SSB s indeks for Boligblokk, Total, med basisindeks pr. oppstartsdato. Endringsarbeider som gjøres opp i samsvar med NS 8405 pkt. 22, eller hvor entreprenørens utgifter dokumenteres ved faktura fra underleverandør/-leverandør, skal ikke inngå i grunnlaget for regulering. Opsjon, fastsum for lønns- og prissendringer (må fylles ut) I stedet for indeksregulering kfr. punktet ovenfor, tilbyr entreprenøren en fast sum for lønns- og prisendringer i hele kontraktsperioden, kfr. hovedframdriftsplan. Kr. eks. mva (må fylles ut) Fastpristillegget skal dekke opprinnelig avtalt omfang (kontraktssum) med tillegg for inntil 15 % netto endringsarbeid oppgjort etter kontraktens enhetspriser og som regningsarbeider. Ved forsinkelser som skyldes byggherren og som overstiger til sammen 1 måned forskyvning av opprinnelig avtalt ferdigstillelisesdato, indeksreguleres den delen av kontraktarbeidet som faller utenfor kontraktsperioden + 1 måned i samsvar med punkt for indeksregulering, men da med indeks for opprinnelig avtalt ferdigstillelsesmåned som basisindeks. Hvorvidt opsjonen skal benyttes, i stedet for indeksregulering etter forrige punkt, avgjøres av oppdragsgiver ved kontraktsinngåelse. B.3 Regningsarbeider Timepriser på eventuelle regningsarbeider vil bli medtatt i tilbudsevalueringen. Til grunn for vurderingen legges 500 timer. Ved eventuelle regningsarbeider skal det benyttes følgende bindende timesatser og prosentpåslag: Prisene angis eks. mva. 1) Arbeidslønn, brutto firmatimepris, KATEGORI TIMEPRIS ENH. MENGDE SUM Anleggsleder kr/t 30 t kr. Fagarbeider, alle fag kr./t 400 t kr. Hjelpearbeidere/ lærlinger / ufaglærte alle fag kr./t 70 t kr. Samlet sum kr. Lønn basert på overenskomst mellom NHO og LO og utbetalt av entreprenøren inkludert samtlige tillegg - også for maskin- og utstyrsleie. 2) Påslag på underentreprenørenes timesatser basert på fremlagt faktura : % 3) Påslagsprosent materialer : % Påslagsprosenten skal dekke entreprenørens samtlige utgifter som påløper materialpris og som ikke inngår i timepris for arbeidslønn. Påslaget tillegges netto faktura. Påslagsprosent på maskinleie øvrige maskiner inkl. fører : % Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 7 av 11

8 Alle påslagsprosentene vil bli vurdert ved at disse blir multiplisert med et beløp på kr eks. mva. og timepriser multiplisert med 100 timer eks. mva. Det totale beløp blir deretter lagt på tilbudssummen for sammenligning av tilbudene. B.4 Opsjon Det kan bli aktuelt å velge alternative ytelser i stedet for ytelser som er medtatt i tilbudet. Det skal derfor oppgis pris på følgende ytelser 1. Utvendig kledning med Wisor Wood fra Kebony. Stående kledning med tykkelse 23 mm og varierende bredder, 98 mm, 123 mm og 148 mm....kr/m² 2. 1-stavs parkett av eik med klicksystem....kr/m² 3. Kjøkkeninnredning som beskrevet i kap. 24, men med fronter med hvite fyllingsdører og tilhørende fronter på skuffer. 3a. Til leilighet A101, A201, B101 og B201...kr/kjøkken 3b. Til leilighet A102, A103, A202, A2023, B102, B103, B202 og B203...kr/kjøkken 3c. Til leilighet, B104 og B204...kr/kjøkken 4. Garderobeskap som beskrevet i kap. 24, men med fronter med hvite fyllingsdører 4a. Garderobeskap med bredde 1000 mm.....kr/ stk 4b. Garderobeskap med bredde 500 mm....kr/ stk B.5 Sikkerhet Sikkerhet for kontraktsforpliktelsene på 10 % av kontraktssummen inkl. mva. (NS 8405) vil bli stillet gjennom:... B.6 Forpliktende underskrift Undertegnede entreprenør erklærer å ha kontrollert at alle angitte sider og tegninger er med i det utleverte tilbudsmaterialet og har gjennomgått de vedheftede tilbudsdokumenter og de dokumenter det er henvist til i disse. Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 8 av 11

9 Tilbudet er basert på de opplysninger som er gjort kjent for denne byggeoppgaven, samt relevante omkostninger for en komplett og i alle henseender fullstendig gjennomføring av byggearbeidene. FIRMA ADRESSE TELEFON TELEFAX STED/DATO TILBYDERS UNDERSKRIFT Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 9 av 11

10 C. LISTE OVER UNDERENTREPRENØRER, LEVERANDØR- ER OG ENTREPRENØRENS REPRESENTANTER. C.1 Entreprenørens representant Entreprenørens representant på byggeplassen samt en fortegnelse over underentreprenører, angis under kapittel C. Saksbehandler Ansvarshavende på byggeplass CV for ovenfor nevnte personer vedlegges tilbudet. C.2 Underentreprenører: Mur-, puss, og flisarbeider Tømrerarbeider Taktekking Blikkenslagerarbeider Stål- og metallarbeider Maler- og byggtapetsarb. Anleggsgartnerarbeider LEVERANDØRER: Vinduer Ytterdører Innerdører Glassfelt Systemhimlinger Innredning og utstyr Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 10 av 11

11 NB! Entreprenøren skal ved tilbudet opplyse om hvilke arbeider han vil la utføre ved underentreprenører og hvilke underentreprenører han har valgt. Listen må derfor fylles ut for at tilbudet skal regnes som fullstendig. Entreprenøren skal koordinere og sørge for at underentreprenører/ leverandører kan dokumentere de godkjenninger som kreves etter loven, og han skal sørge for at alt materiale som trengs for søknad om igangsettelsestillatelse etter plan og bygningsloven blir utarbeidet. Tilbudsinnbydelse og tilbud docx Side 11 av 11

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen

ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE, BARNEHAGE OG FLERBRUKSHALL PORSGRUNN KOMMUNE ANBUD, GENERELL DEL Del I Konkurransebeskrivelsen Dato : Mai 2015 Utført av : Espen Aursand Arkitektkontor AS PGL og ARK Konsulenter

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter

Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta kommune Drift og utbygging Kommunale Bygg Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (Konkurranse uten forhandlinger) for Oppgradering av barnehagegjerder og porter Alta 9.6.15 Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE

K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE K 601 KVAM SKOLE PLATFORMHEIS STEINKJER KOMMUNE 18.03.2011 Prosjekt: K 601 KVAM SKOLE Side 00-1 01 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Steinkjer kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på: Heistekniske

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser

TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING. 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Gjerdrum kommune Eiendomsforvaltningen TILBUDSFORESPØRSEL PROSJEKTERING 5445 Gjerdrum Bo- og behandlingssenter Nye sykehjemsplasser Mai 2013 Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...... 3 1.1 Innbydelse......3

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Vannvåg havn Troms fylke

Vannvåg havn Troms fylke Troms fylke Konkurransegrunnlag Del I INNHOLD 1 Innledning... 3 1.1 Innbydelse... 3 1.2 Om oppdragsgiver... 3 1.3 Orientering om prosjektet og kontrakten... 3 1.4 Generelle konkurranseregler... 3 1.5 Konkurranseform...

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

Prisskjema Vedlegg 2-4

Prisskjema Vedlegg 2-4 Feil! Ukjent Prisskjema Vedlegg 2-4 15/584 Konkurranse med forhandling for kjøp av: Totalentreprise for turn- og flerbrukshall på Kjenn Innhold 1 Generelt... 2 2 Tilbudsskjema... 2 3 Opsjoner... 3 4 Regningsarbeider...

Detaljer

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider

Tilbudsforespørsel. Bygningsmessige arbeider 2015 Tilbudsforespørsel. OPPGRADERING AV MEKANISK VERKSTED RJUKAN VIDEREGÅENDE SKOLE Versjon 1.0 Innhold Tilbudsforespørsel 1 Tilbudsinnbydelse... 2 2 Tilbudsbrev... 3 2.1 Timepriser... 3 3 Opplysninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av entreprise K401 Elektroteknikk i forbindelse med utbyggingen av Sam Eyde videregående skole.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE

KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING. Ref 2013-41 TJE Sykehusservice Bygg- og eiendoms seksjon KONKURRANSEGRUNNLAG RØRLEGGER ARBEIDER TIL LØPENDE DRIFT, VEDLIKEHOLD OG UTVIKLING Ref 2013-41 TJE Tilbudsfrist: 19. april 2013 kl 12:00 INNLEDNING...3 1 GENERELL

Detaljer

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet

Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Konkurransegrunnlag del II Frøystadtunet Side 1 19.09.14 Innholdsfortegnelse A. Generell del... 3 A.1 Innledning... 3 A.2 Kort om kontraktens omfang... 3 A.3 Organisasjon og entreprisemodell... 3 Brukere:...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE.

ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1 ANBUD SNØBRØYTING SILJAN KOMMUNE. 1. GENERELT OM OPPDRAGET Tilbudsinnbydelsen gjelder innleie av lastebiler, traktorer og redskapsbærere med fører til brøyting i Siljan kommune. Arbeidene skal utføres

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde

LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE. Flytekai Vassdalen industriområde LOPPA KOMMUNE ANBUDSBESKRIVELSE Flytekai Vassdalen industriområde Utarbeidet av Siv Ing Pål Pettersen Mars 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 ANNBUDSINNBYDELSE... 5 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder:

PROSJEKT: Hentelager og tilbygg 2014. Hagebyveien 26 AS, Skien Revidert den: 11.02.2014. Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: 00.14.1 SVARDOKUMENT DOKUMENTASJON FRA TILBYDER 1.1 Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Organisasjonsnr: Daglig leder: Kontaktperson:.......... Tlf: Faks:.. E-post :.. 1.2 Attester fra myndigheter:

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer