Norske arkivkatalogar

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norske arkivkatalogar"

Transkript

1 Egil Nysæter Norske arkivkatalogar Oversikt over katalogar, register, mikrofilm, kjeldeutgåver m.m. i norske arkiv. UNIVERSSTÅTSB1BL10THEK KIEL - ZCNTRALBIBLIOTHEK - Utgitt av Riksarkivet med støtte av Norges allmennvitenskapelige forskningsråd.

2 Innhaldsliste Om katalogen 23 Forkortingar 26 Oversiktskatalogar 27 Arkivverket 29 Lover og reglar for offentleg arkivarbeid 32 Riksarkivet 38 Sentralinstitusjonar før Særnorske sentralinstitusjonar Stathaldarskapet 44 Kriseinstitusjonar Andre norske sentralinstitusjonar før Herredagen 47 Overhoffretten 47 Sønnafjelske landkommissariat 48 Krigskassedeputasjonen 48 Den norske zahlkasse 48 Overbergamtet og Sønnafjelske bergamt 49 Kongsberg jernverk 49 Generalforstamtet 49 Generalkonduktøren i Akershus stift 49 Generalvegintendanten Sønnafjells 50 Generalinnkvarteringskommisjonen 50 Danske Kanselli 50 Danske Kanselli. Korrespondansesaker 50 Danske Kanselli. Skåpsaker 51 Danske Kanselli. Rekneskapar 52 Danske Kanselli. Grensearkivet 52 Institusjonar knytt til Danske Kanselli 55 Misjonskollegiet 55 Generalkirkeinspeksjonskollegiet 55 Kommisjonen for Universitetet og dei lærde skolane 56 Direksjonen for Universitetet og dei lærde skolane 56 Karantenedireksjonen 56 Tyske kanselli/departementet for de udenlandske sager 56 Rentekammeret 57 Rentekammeret. Korrespondansesaker 57 Rentekammeret. Realistisk ordna avdeling 58 Rentekammeret. Lensrekneskapar 59 Rentekammeret. Hovudkasserekneskapar 59 Rentekammeret. Futerekneskapar 59 Rentekammeret. Andre rekneskapar 60 Institusjonar skilde ut av Rentekammeret 66 Generaltollkammeret 66 Kommersekollegiet 67 Finans- og Postvesen 67 Finanskassedireksjonen 67 Overskattedireksjonen 68 Generalpostdireksjonen 68 Militær sentraladministrasjon 68 Landetaten 68 Sjøetaten 69 Diverse 69 Avlevering frå Danmark 1937 > 69 Sentralinstitusjonar Stathaldarskapet 73 Statsrådavdelinga i Stockholm 73 Statsrådsekretariatet 74 Statsministerens kontor 76 Administrasjonsrådet 76 Ministerpresidentens kanselli 76 Departementa Generalpolitidirektøren 76 Departementa Opplysningskomiteen 77 Sjøkrigskommissariatet 77 Kyrkje- og undervisningsdepartementet 77 Forsøksrådet for skoleverket : 80 Yrkesopplæringsrådet for handverk og industri 80 Sjømannskolerådet 80 9

3 Lærarutdanningsrådet 80 Rådet for vidaregåande opplæring 81 Universitetet i Oslo 81 Det norske meteorologiske institutt 81 Riksarkivet 81 Norsk rikskringkasting (NRK) 82 Nærkringkastingsnemnda 82 Norsk filmråd 82 Komitéar 82 Justis- og politidepartementet 83 Riksadvokaten 85 Regjeringsadvokaten 85 Generalprokurøren 85 Landssvikarkivet 85 Utlendingsdirektoratet 85 Politiets datateneste 86 Botsfengselet 86 Ilebu fengsel 86 Erstatningsdirektoratet 86 Høgfjellskommisjonen 86 Finans- og tolldepartementet 86 Skattedirektoratet 88 Statistisk Sentralbyrå 88 Bankinspeksjonen : 92 Rigsbanken 92 Noregs bank 92 Armédepartementet 92 Marinedepartementet 93 Marine- og postdepartementet 93 Forsvarsdepartementet 93 Militære institusjonar 94 Forsvarets overkommando 98 Hæren 98 Sjøforsvaret 101 Luftforsvaret 102 Heimevernet 102 Militære fellesinstitusjonar 102 Revisjonsdepartementet 104 Indredepartementet 104 Postdepartementet 105 Arbeidsdepartementet 105 Landbruksdepartementet 106 Kontoret for informasjon og rettleiing i landbruk 107 Norges Landbruksøkonomiske Institutt Noregs landbrukshøgskole 108 Noregs landbruksvitskaplege forskingsråd 108 Direktoratet for statens skogar 108 Statens frøkontroll 108 Statens veterinærvitskaplege forskingsråd 109 Veterinærinstituttet 109 Statens naturskadefond 109 Handelsdepartementet (1903-) 109 Garantiinstituttet for eksportkreditt 110 Statens krigskaskoforsikring 110 Norsk Brenselsimport 111 Utanriksdepartementet 111 Ambassaden i København 111 Ambassade i London 111 Ambassaden i Paris 111 Ambassaden i Stockholm 111 Ambassaden i Washington D.C 111 Generalkonsulatet i Baltimore 112 Generalkonsulatet i Glasgow 112 Generalkonsulatet i Gøteborg 112 Generalkonsulatet i New York 112 Generalkonsulatet i San Francisco 112 Konsulatet i Boston 112 Konsulatet i Toronto 112 Konsulatet i Philadelphia 112 Legasjonen i Lisboa 112 Legasjonen i Stockholm 112 Delegasjonen til OECD 113 Legekontoret i Bombay (Norwegian Public Health Service, Bombay) 113 NORAD 113 Det norske fiskeriutviklingsprosjekt i delstaten Kerala, India 113 The National Medical Center, Scandinavian Mission. Seoul, Sør-Korea 113 Sosialdepartementet 113 Rikstrygdeverket 116 Appellkommisjonen / Ankenemnda (Rikstrygdeverket)

4 Pensjonstrygda for sjømenn Statens edruskapsråd Sentralrådet for narkotikasaker Den norske enkekasse Statens Pensjonskasse Forsikringsr&det Rikshospitalet Sophies Minde Statens institutt for folkehelse Statens helseundersøkjingar Handelsdepartementet ( ) Provianteringsdepartementet Provianteringsdirektoratet Statens Skipsfartsdirektorat ( )... Direktoratet for Provianteringsdepartementets pengeog regnskapsvesen Prisdirektoratet ( ) Industriforsyningsdepartementet Statens Brenselsstyre Statens Gummiråd Statens Industrisentralar Forsynings- og gjenreisningsdepartement Statens skipsfartsdirektorat ( )... lnnanriksdepartementet Politidepartementet Statspolitiet Kultur- og folkeopplysningsdepartementet Sjøfartsdepartementet Departementet for arbeidsteneste og idrett Arbeidstenesta Næringsdepartementet Trafikkdepartementet Kyrkje- og undervisningsdepartementet i London Justis- og politidepartementet i London... Rettskontoret i Stockholm Rikspolitisjefen Finans- og tolldepartementet i London Finanskontoret i Stockholm Forsvarsdepartementet i London 116 Arbeidsdepartementet i London Landbruksdepartementet i London Utanriksdepartementet i London Den Norske Ambassade, 117 Washington D.C Sosialdepartementet i London Den Kgl. Norske Legasjons 117 Flyktningskontor, Stockholm Det norske gymnasium i Uppsala Handelsdepartementet i London ' Forsyningsdepartementet i London Skipsfartsdepartementet i London Samferdselsdepartementet Vegdirektoratet 126 Noregs statsbanar (NSB) 126 Teledirektoratet Fiskeridepartementet Hamnedirektoratet Fyrdirektoratet Handelsdepartementet ( ) Nortraship Direktoratet for sjømenn 131 Industridepartementet " Styret for det industrielle 120 rettsvern (Patentstyret) Norsk produktivitetsinstitutt Direktoratet for fiendtlig eiendom Statens teknologiske institutt 132 Statens atomenergiråd Noregs teknisk-naturvitskaplege 122 forskingsråd 132 Kongsberg Sølvverk A/S Kings Bay Kull Comp A/S Joma Bergverk Industrikomiteen i London Industrikomiteen i New York 133 Kommunal- og Arbeidsdepartementet Arbeidsdirektoratet Statens attføringsinstitutt i Oslo Statens arbeidstilsyn Krigsskadetrygdene for bygningar og 123 lausøyre Norges Brannkasse Arbeidsretten

5 Tenestemannsretten 134 Riksmeklingsmannen 135 Lønsnemnda 135 Byggeløvveutvalget av Boligkomitéen av Sykehuskomitéen av Husbanken 135 Lons-og prisdepartementet 135 Departementet for familieog'forbrukarsaker 135 Forbrukar- og administrasjonsdepartementet 136 Sentralrådet for samarbeidsutval ved statens verksemder 136 Forbrukarrådet 136 Varefakta-Komiteen 136 Statens institutt for forbruksforskning (S1FO) 136 Statens bygge-og eigedomsdirektorat 136 Prisdirektoratet (1926-) 137 Miljøverndepartementet 137 Direktoratet for naturforvaltning 137 Norsk polarinstitutt 137 Olje- og energidepartementet 138 Kultur- og vitskapsdepartementet 138 TV-2-utvalet 138 Statens lånekasse for utdanning 138 Departementet for utviklingshjelp 138 Næringsdepartementet 138 Arbeids- og administrasjonsdepartementet 138 Familie-og forbrukardepartementet 139 Kommunaldepartementet 139 Kyrkje- og kulturdepartementet 139 Utdannings-og forskingsdepartementet Kulturdepartementet Barne- og familiedepartementet Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet Riksrevisjonen 139 Høgsterett 140 Sjøfartsdomstolane i Storbritannia 141 Folkedomstolen 141 Tyske institusjonar Det danske råd. London 143 Nordisk Kulturkommisjon 143 Nordisk samarbeidsråd for kriminologi Lokalarkiv 143 Lokale militærinstitusjonar 143 Andre lokale arkiv 144 Privatarkiv 144 A/S Norsk Varekrigsforsikring 144 Instituttet for sammenlignende kulturforskning 145 Samlingar 145 Mellomaldersamlingane 145 Riksarkivets diplomsamling 146 Arnamagnæanske diplom 146 Frå DRA Miinchensamlinga 147 Deichmanske diplom 147 Diplom frå prestearkiv 147 Frå SRA Utanlandske diplom 148 Riksarkivets membranfragment 148 Avskrifter og fotografi av diplom 148 Langebeks samlingar 148 Delebrev i avskrift 148 Fotografi av diplom 148 Nyare samlingar 153 Localia 153 Manuskriptsamlinga 153 Personalia 153 Ymse nyare samlingar 153 Tiendeforretningar 153 Alminnelege samlingar. Realistisk ordna avdeling 153 Kapitelstakstar 154 Historisk-Kronologisk samling 154 Genealogiske samlingar II 154 Kongebrev 154 Handskrifter 154 Uplasserte saker i Eldre avdeling 154 Norske skattland o.a 154 Samlingane av kart. teikningar og bilete Mindre einskildsamiingar av kart 154 Reguleringskart 155 Teikningar og bilete

6 Seglsamlinga 155 Avskriftsamlinga 156 Mikrofilmsamlinga 156 Magnetband 157 Deposita 158 Statsarkiv 159 Statsarkivet i Oslo 161 Prest. Kyrkjebøker 161 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker Prost 169 Biskop 171 Stiftsdireksjon 172 Skoledirektør 172 Skole 172 Høgskole 172 Statsarkivet i Oslo 173 Forliksråd 173 Sorenskrivar 174 Heradsskrivar 179 Byfut 179 Kriminaldommar 181 Heradsrett 181 Byrett 181 Bvskrivar 181 Politirett 182 Rådstuskrivar 182 Lagmann 182 Overbirkedommar 183 Stiftsoverrett 183 Lagmannsrett 183 Lensmann 184 Bidragsfut/Underfut 187 Fut 188 Politivakt 189 Politikammer 189 Statsadvokat 191 Fengsel 192 Kriminalomsorg i frihet : 194 Sivilforsvar 194 Fylkesmann 194 Grevskap 195 Magistrat 195 Overformynderi 196 Trudomssamfunn utanom den norske kyrkja 196 Vigselmann 197 Skattefut 198 Fylkesskattesjef 198 Likningskontor 198 Folkeregister 199 Toll 200 Noregs bank 201 Militærstell 201 Borgarvæpning 202 Innrulleringssjef 203 Krigskommissariat 203 Skogforvaltning 203 Jordskiftedommar 203 Statens Kornforretning 204 Trygdekontor 204 Edruskapsnemnd 204 Fylkeslege 204 Helseråd/Distriktslege 205 Samferdselskontor 205 Vegkontor 205 Televerk 205 Postkontor 205 Hamnestell 206 Fyrstasjon 206 Los 206 Skipskontrollen 207 Justervesen 207 Børs 207 Handelskammer 207 Bergmeister 207 Telemarkskanalene 208 Arbeidskontor 208 Norges Brannkasse 208 Amtskonduktør 208 Statistisk Sentralbyrå 208 Kommunale arkivsaker 209 Privatarkiv 209 Lokalia 209 Personalia 210 Andre samlingar

7 Statsarkivet i Hamar 221 Prest. Kyrkjebøker 211 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker 214 Prost 215 Biskop 216 Stiftsdireksjon 216 Skoledirektør 216 Skole 217 Høgskole 217 Statsarkivet i Hamar 217 Forliksråd 217 Sorenskrivar 219 Byfut 221 Kriminaldommar 222 Lagmann 222 Stiftsoverrett 222 Lagmannsrett 223 Lensmann 223 Fut 224 Politikammer. 225 Statsadvokat 226 Fengsel 226 Kriminalomsorg i frihet 227 Fylkesmann 227 Magistrat 228 Trudomssamfunn utanom den norske kyrkja 228 Vigselmann 229 Skattefut 229 Fylkesskattesjef. 229 Likningskontor 229 Folkeregister 229 Toll 230 Kongeriket Norges Hypotekbank - Takstmann 230 Den norske stats småbruk- og boligbank - Takstmann 231 Militærstell 231 Krigskommissariat 232 Skogforvaltning 232 Jordskiftedommar 232 Statens Kornforretning 233 Trygdekontor 233 Trygdesekretariat 233 Kurstad 233 Sjukehus 233 Fylkeslege 234 Distriktslege 234 Helseråd 234 Samferdselskontor 234 Veginspektør 235 Vegmeister 235 Arbeidstilsyn 235 Norges Brannkasse 235 Pristilsyn 235 Statens kartverk - fylkeskartkontor 235 Statistisk Sentralbyrå 235 Fylkeskommunale arkivsaker 237 Kommunale arkivsaker 237 Privatarkiv 237 Matrikkelsamling 237 Lokalsamling 237 Manuskriptsamling 238 Personaliasamling 238 Kartsamling 238 Mikrofilmsamling 238 Statsarkivet i Kristiansand 239 Prest. Kyrkjebøker 240 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker 241 Prost 242 Biskop 242 Stiftsdireksjon 243 Skoledirektør 243 Skole 243 Høgskole 243 Statsarkivet i Kristiansand 244 Forliksråd 244 Sorenskrivar 245 Byfut 246 Byrett 246 Byskrivar 247 Lagmann 247 Stiftsoverrett 247 Lagmannsrett 247 Lensmann

8 Fut 249 Politikammer 250 Statsadvokat 250 Krigsadvokat 250 Fengsel 251 Sivilforsvar 251 Fylkesmann 251 Magistrat 251 Trudomssamfunn utanom den norske kyrkja 252 Skattefut 252 Likningskontor 252 Folkeregister 253 Toll 253 Kongeriket Norges Hypotekbank - Takstmann 254 Militærstell 254 Innrulleringssjef/mønstringsjef/ sjømannskontor 255 Tømmermåling 255 Jordskiftedommar 255 Statens Kornforretning 255 Trygdekontor 255 Sjukehus 256 Fylkeslege 256 Helseråd/Distriktslege 256 Generalvegmeister/vegmeister 256 Vegkontor 256 Postkontor 256 Televerk 257 Hamnestell 257 Fyrstasjon 257 Los 257 Skipskontroll 258 Bergmeister 258 Sjømannskontor 258 Fylkesarbeidskontor 258 Arbeidskontor 258 Norges Brannkasse 258 Amtskonduktør 259 Statens kartverk - Fylkeskartkontor 259 Elektrisitetstilsyn 259 Statistisk Sentralbyrå 259 Kommunale arkivsaker 259 Privatarkiv 260 Kartsamling 260 Avskriftsamling/kopisamling 260 Mikrofilmsamling 261 Statsarkivet i Stavanger 262 Prest. Kyrkjebøker 264 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker 265 Prost 265 Biskop 265 Stiftsdireksjon 265 Skoledirektør 266 Skole 266 Statsarkivet i Stavanger 266 Forliksråd 266 Sorenskrivar 267 Byfut 268 Skifteforvaltar 269 Byrett 269 Kriminaldommar 270 Lagmann 270 Stiftsoverrett 270 Lagmannsrett 270 Lensmann 270 Hovudstemnevitne 271 Fut 272 Politikammer 272 Statsadvokat 272 Fengsel 272 Kriminalomsorg i frihet 272 Sivilforsvar 273 Fylkesmann 273 Magistrat 273 Borgarmeister 273 Trudomssamfunn utanom Den norske kyrkja 274 Skattefut 274 Likningskontor 274 Folkeregister 274 Toll 274 Stiftamtstue 275 Militærstell 275 Sjøinnrullering

9 Landbruksselskap 275 Landbrukskontor 275 Statskonsulent i leplanting 276 Statskonsulent i husdyrbruk 276 Jordskiftedommar 276 Statens Kornforretning 276 Trygdekontor 276 Fylkeslege 277 Helseråd/Distriktslege 277 Samferdselskontor 277 Vegkontor 277 Noregs statsbanar (NSB) 277 Postkontor 278 Televerk 278 Fiskeri 278 Fiskeridirektoratets kontrollverk 278 Hamnestell 278 Fyrstasjon 278 Los 279 Justerkammer 279 Bergmeister 279 Arbeidstilsyn 279 Arbeidskontor 279 Sjømannskontor 279 Norges Brannkasse 279 Pristilsyn 280 Amtskonduktør 280 Statistisk Sentralbyrå 280 Kommunale arkivsaker 280 Fylkeskommunale arkivsaker 281 Privatarkiv 281 Avskrift- og kopisamling 282 Mikrofilmsamling 282 Husmannsplassregisteret for Rogaland 282 Statsarkivet i Bergen 283 Arkivsaker for Sunnmøre 284 Prest. Kyrkjebøker 284 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker Prost 287 Biskop 288 Stiftsdireksjon 289 Overfattigkommisjonen i Bergen 289 Skoledirektør 289 Skole 289 Høgskole 289' Bergens Museum 290 Universitetet i Bergen 290 Statsarkivet i Bergen 290 Vervarslinga på Vestlandet 290 Forliksråd 290 Sorenskrivar 291 Byfut 293 Byrett 293 Heradsskrivar 294 Politirett 294 Rådstuskrivar 294 Lagmann 294 Stiftsoverrett 294 Lagmannsrett 294 Lensmann 295 Fut 297 Politivakt 298 Politikammer 298 Statsadvokat 299 Fengsel 299 Fylkesmann 300 Lysekloster gods 301 Rosendal Baroni 301 Magistrat 301 Trudomssamfunn utanom den norske kyrkja 301 Vigselmann 301 Skattefut 302 Skattetrekkskontoret for dei ekstraordinære anlegg i Sogn og Fjordane 302 Likningskontor 302 Folkeregister 302 Toll 303 Stiftamtstue 303 Militærstell 303 Innrulleringssjef 305 Landbruksselskap 305 Skogforvaltning 306 Statskonsulent i husdyrbruk 306 Jordskiftedommar, 306 Statens Kornforretning

10 Fiskestyre 307 Trygdekontor 307 Sjukehus 307 Helseråd/Distriktslege 307 Fylkeslege 308 Overlegen for den spedalske sjukdom 308 Generalvegmeister 308 Veginspektør 308 Vegkontor 308 Biltilsyn 308 Fiskarfagskole 309 Fyrstasjon 309 Los 309 Statens sjøaspirantskole. Bergen 309 Børs 309 Bergmeister 309 Arbeidstilsyn 309 Sjømannskontor 310 Norges Brannkasse 310 Pristilsyn 310 Amtskonduktør 310 Statens kartverk -fylkeskartkontor 310 Statistisk sentralbyrå 310 Fiskeridirektoratet 311 Kommunale arkivsaker 312 Privatarkiv 312 Dokumentsamlinga 312 Matriklar 313 Kartsamling 313 Kopisamling 313 Kaos 313 Deposita 313 Andre kjelder 313 Statsarkivet i Trondheim 314 Arkivsaker for Sunnmøre 315 Prest. Kyrkjebøker 315 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker Prost 319 Biskop 321 Domkapitel 321 Stiftsdireksjon. 321 Kyrkjerekneskap 322 Det Nordlandske kirke- og skolefond 322 Stiftingar og legat 322 Skoledirektør 322 Skole 322 Høgskole 323 Statsarkivet i Trondheim 323 Tilsynskomiteen for Austråttborgen 323 Forliksråd 323 Sorenskrivar 325 Byfut 328 Byrett 329 Kriminaldommar 329 Bvskrivar 329 Rådstuskrivar 329 Lagmann 329 Stiftsoverrett 329 Lagmannsrett 330 Lensmann 330 Fut 335 Politikammer 336 Statsadvokat 338 Fengsel 338 Fylkesmann 338 Magistrat 338 Trudomssamfunn utanom den norske kyrkja 339 Vigselmann 339 Amtskonduktør 339 Stiftamtstue 339 Skattefut 339 Fylkesskattesjef 339 Likningskontor 339 Folkeregister 340 Toll 342 Husbanken 342 Militærstell 342 Innrulleringssjef 343 Krigskommissariat 343 Landbruksselskap 343 Skogmeister 343 Jordskiftedommar 344 Statens Kornforretning 344 Trygdekontor 344 Rikstrygdeverkets tilsynskontor

11 Barneheim 345 Vinmonopolet 345 Sjukehus 345 Fylkeslege 345 Helseråd/Distriktslege 345 Vegkontor 346 Postkontor 346 Televerket 346 Fiskerioppsyn 346 Lofotoppsynet 346 Hamnestell 347 Fyrstasjon 347 Los 347 Skipskontroll 347 Mønstringsstell 347 Bergmeister 347 Arbeidstilsyn 347 Sjømannskontor 347 Norges Brannkasse 348 Fiskeristyre (ferskvassfiske) 348 Statens kartverk - fylkeskartkontor 348 Statistisk Sentralbyrå 348 Fiskeridirektoratet 349 Kommunale arkivsaker 349 Privatarkiv 349 Matriklar 350 Folketeljings- og manntalslister 350 Lokalia 351 Personalia 351 Kartsamling 351 Mikrofilmsamling 351 Statsarkivet i Tromsø 352 Prest. Kyrkjebøker 353 Prest. Andre arkivsaker enn kyrkjebøker 354 Prost 355 Biskop 356 Stiftsdireksjon/Amtsdireksjon 356 Det Nordlandske kirke- og skolefond 356 Skoledirektør 356 Skole 357 Høgskole 357 Statsarkivet i Tromsø 357 Norsk kulturråd, Kautokeino-kontoret 357 Forliksråd 357 Sorenskrivar 358 Byfut 359 Lagmann 360 Stiftsoverett 360 Lagmannsrett 360 Lensmann 360 Fut 361 Politikammer 361 Statsadvokat 362 Fengsel 362 Fylkesmann 362 Vigselmann 363 Skattefut 363 Fylkesskattesjef 363 Folkeregister 363 Toll 363 Noregs Bank : 363 Husbanken 363 Militærstell 363 Sjøinnrullering 364 Landbruksselskap 364 Landbrukskontor 364 Skogforvaltning 364 Finnmark Jordsalgskontor 364 Jordskiftedommar 364 Trygdekontor 365 Rikstrygdeverkets tilsynskontor, Tromsø Sjukehus 365 Fylkeslege 365 Helseråd 365 Medisinalfond 365 Vegkontor 366 Statens fjellstuer 366 Postkontor 366 Televerk 366 Reiselivsinspektør 366 Statens konsulent for fiskersamvirke 366 Fiskeridirektør 366 Fyrstasjon 367 Justerkammer 367 Bergmeister 367 Arbeidskontor

12 Sjømannskontor 367 Norges Brannkasse 367 Gjenreisningsnemnd 367 Statens kartverk - fylkeskartkontor 367 Statistisk Sentralbyrå 368 Kommunale arkivsaker 368 Privatarkiv 368 Kartsamling 370 Avskrift- og kopisamling 370 Mikrofilmsamling 371 Aust-Agder-Arkivet 372 Katalogoversikt 372 Landbruksselskap 373 Helseråd/Distriktslege 373 Kommunale arkivsaker 373 Privatarkiv 375 Deposita 376 Jernverksarkiv 377 Sjøfartsarkiv 377 Diverse samlingar 378 Notesamling 379 Kartsamling 379 Lokalia 379 Personalia 379 Fotosamling 380 Musikksamling 380 Kopisamling 380 Aviser 380 Jordskifteverkets kart- og dataavdeling 381 Stortingsarkivet 382 Andre arkivinstitusjonar, forskingsarkiv mfl 385 Sentrale institusjonar prosjektet 385 Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 386 Avdeling for etnologi, Institutt for kultur og samfunnsfag. Universitetet i Oslo 386 Avdeling for folkloristikk, Institutt for kultur og samfunnsfag, Universitetet i Oslo 387 Avdeling for leksikografi, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo 387 Avdeling for namnegransking, Institutt for nordistikk og litteraturvitskap, Universitetet i Oslo 388 Bunad- og folkedraktrådet 388 Det norske utvandrersenteret/ The Norwegian Hmigration Center 388 Forsvarsmuseet 389 Fylkesbiblioteket 389 Fylkeskonservatorane 389 Handverksregisteret - De Sandvigske Samlinger 389 Historisk institutt. Universitetet i Trondheim 390 Jernbanemuseet på Hamar 390 Marinemuseet 390 NMS Arkiv 391 Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana (NBR) 391 Norges Hjemmefrontmuseum 391 Norsk Bergverksmuseum. 391 Norsk etnologisk gransking 392 Norsk Filminstitutt 392 Norsk folkemuseum. 393 Norsk'folkemusikksamling 393 Norsk Historisk Kjeldeskrift-lnstitutt 393 Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) 394 Norsk jazzarkiv 395 Norsk lokalhistorisk institutt (NL1) 395 Norsk lydarkiv 396 Norsk målførearkiv 396 Norsk musikkinformasjon (NMI) 396 Norsk oljemuseum 396 Norsk rikskringkasting 396 Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) 397 Norsk Sjøfartsmuseum 397

13 Norsk skogbruksmuseum 398 Norsk teknisk museum 398 Norsk Utvandrermuseum (The Norwegian Emigrant Museum) 399 Norsk visearkiv 399 Pressehistorisk arkiv 399 Preus fotomuseum 400 Registreringssentral for historiske data (RHD) 400 Riksantikvaren 400 Riksbibliotektenesta 401 Rådet for folkemusikk-og folkedans 401 Saemien sijte - Sørsamiske samlinger 402 Såmi årkiviivat - Samiske arkiver 402 Såmiid Vuorka-Dåvvirat - De samiske samlinger 402 Sekretariatet for fotoregistrering 403 Skimuseet 403 Statens kartverk 404 Universitetsbiblioteket i Oslo 405 Universitetets oldsaksamling 406 The Vesterheim Genealogical Centre - The Norwegian Genealogical Centre 406 Regionale- og lokale institusjonar 406 Østfold Arbeiderbevegelsens arkiv i Østfold 406 Borgarsvssel museum 406 Østfold fylkes billedarkiv 407 Fredrikstad museum 407 Halden historiske samlinger 407 Akershus Forbundsmuseet i Akershus 407 Asker bibliotek, Lokalsamlingen 407 Bærum bibliotek, Bærumsamlingen 407 Romeriksarkivet 407 Ås lokalhistoriske arkiv 407 Oslo Byantikvaren i Oslo 408 Kommunearkivet i Oslo 408 Oslo bymuseum 409 Teatermuseet i Oslo 409 Hedmark Arbeiderbevegelsens arkiv i Hedmark 409 Glomdalsmuseet 409 Gruetunet 409 Hedmarksmuseet og Domkirkeodden 410 Musea i Nord-Østerdalen 410 Trysil bygdetun/trysil kommune 410 Oppland Arbeiderbevegelsens arkiv i Oppland, sjå Opplandsarkivet. Opplandsarkivet 410 De Sandvigske Samlinger 411 Dovre data-arkiv 411 Eiktunet 411 Hadeland folkemuseum 411 Lands museum 412 Norddalsarkivet 412 Norddalsarkivet - Dombås 412 Toten museum 412 Valdres folkemuseum 412 Buskerud Drammen kommunearkiv 412 Drammen museum 413 Hallingdal folkemuseum 413 Hol kommunes lokalhistoriske arkiv 413 Sigdal og Eggedal museum 413 Ål bygdearkiv 413 Vestfold Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold 413 Vestfold fylkesmuseum 413 Holmestrand museum 414 Sandefjordmuseene 414 Telemark Arbeiderbevegelsens arkiv i Telemark 414 Fylkesmuseet for telemark og Grenland Berg-Kragerø museum 414_ Industriarbeidermuseet 414 Lokalhistorisk arkiv i Bø 415 Porsgrunn bymuseum 415 Aust-Agder Aust-Agder-Arkivet, sjå særskilt omtale. Evje og Hornnes fotosamling 415 Vest-Agder Arbeiderbevegelsens Lokalarkiv, Kristiansand

14 Interkommunalt arkiv i Vest-Agder 415 Kvinnehistorisk arkiv 415 Vest-Agder fylkesmuseum 415 Rogaland Arbeiderbevegelsens lokalarkiv i Rogaland 416 Arkeologisk museum i Stavanger 416 Dokumentasjonsinstituttet for næringsliv og organisasjoner (DINO) 416 Film- og fotohistorisk arkiv i Rogaland (FIFO) 416 Høgskolesenteret i Rogaland 417 Interkommunalt arkiv i Rogaland (I KA) 417 Dalane folkemuseum 419 Haugesund byarkiv 419 Karmsund folkemuseum 419 Ryfylkemuseet 419 Stavanger byarkiv 420 Stavanger museum 422 Hordaland Arbeiderbevegelsens arkiv i Bergen 422 Etno-folkloristisk institutt. Universitetet i Bergen 422 Fiskerimuseet i Bergen 423 Historisk museum, Universitetet i Bergen 423 Hordaland fylkesarkiv 423 Interkommunalt arkiv i Hordaland 424 Lokalhistorisk rettleiingsteneste i Hordaland 424 Nordisk institutt, Universitetet i Bergen 424 Universitetsbiblioteket i Bergen 425 Bergen byarkiv 426 Bergen offentlige bibliotek 431 Bergens sjøfartsmuseum 431 Det Hanseatiske Museum 432 Gamle Bergen Museum 432 Hardanger folkemuseum 432 Lokalhistorisk arkiv i Bergen 432 Lokalhistorisk arkiv Os 432 Lokalhistorisk arkiv i Tysnes 433 Odda industristadmuseum 433 Osterøy museum 433 Sunnhordland folkemuseum 433 Teaterarkivet 433 Ulvik lokalhistoriske arkiv 434 Voss folkemuseum 434 Sogn og Fjordane Arbeidararkivet i Sogn og Fjordane 434 Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 434 Kommunearkivordninga i Sogn og Fjordane 435 De Heibergske samlinger - Sogn folkemuseum 435 Lokalhistorisk arkiv i Jølster 436 Nordfjord folkemuseum 436 Sunntjord folkemuseum 436 Møre og Romsdal Arbeiderbevegelsens arkiv i Møre og Romsdal 436 Møre og Romsdal distriktshøgskule. Volda 436 Nordmøre museum 437 Romsdalsmuseet 437 Sunnmøre museum 437 Aalesunds museum 437 Sør-Trøndelag Arbeiderbevegelsens arkiv. avdeling Trøndelag 437 Nordisk institutt, Universitetet i Trondheim 437 Trøndelag folkemuseum 438 Trøndelagsarkivet 438 Universitetsbiblioteket i Trondheim 439 Vitenskapsmuseet, Universitetet i Trondheim 440 Ringve museum 441 Røros museum 441 Trondheim kommunearkiv 441 Nord-Trøndelag Regionalt arkiv for Inderøy, Levanger, Steinkjer og Stjørdal 441 Levanger museum 441 VVoxengs samlinger 441 Nordland Nordlandsarkivet 442 Nordlandsmuseet

15 Lofotmuseet 442 Narvik bibliotek, fotosamlingen 443 Rana museum 443 Vefsn museum 443 Vesterålens bygdemuseum 443 Troms Arbeiderbevegelsens arkiv for Nord-Norge 443 Institutt for språk og litteratur, Universitetet i Tromsø 443 Tromsø museum, Universitetet i Tromsø Nord-Troms museum 444 Sør-Senja bygdemuseum 444 Finnmark Finnmarksbiblioteket 444 Sør-Varanger museum 444 Fylkeskommunearkiv 445 Utanlandske arkiv 492 Arkivorganisasjonar/ tidsskrift / meldingsblad 494 Norske arkivorganisasjonar/ tidsskrift/meldingsblad 494 Nordiske arkivorganisasjonar/ -tidsskrift/-konferansar 495 Arkivorganisasjonar/-tidsskrift m.m. i andre nordiske land 496 Internasjonale arkivorganisasjonar/ - tidsskrift 497 Andre norske kulturvernorganisasjonar e.l 498 Kommunearkiv 447 Privatarkiv 468 Lokalhistoriske arkiv 471 Emne- og institusjonsregister 500 Stadnamnregister 586 Arkivverket - Adresser 612 Handbøker og bibliografiar 472 Allment 472 Oversikter over oppbevaringsinstitusjonar 472 Forskingshandbøker 473 Biblio-bibliografiar/ Bibliografiske hjelpemiddel og oversikter 473 Nasjonalbibliografi 473 Databasar/Informasjonstenester 476 Bibliografiar til norsk historie/oversikter 477 Rikshistorie 477 Lokalhistorie. Handbøker 479 Lokalhistorie. Biblio-bibliografiar 480 Lokalbibliografiar 481 Slektshistorie. Handbøker 490 Slektshistorie. Bibliografi 491 Mikrofilm i fylkesbibliotek (til fjernlån)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012)

Vedlegg 2. Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Vedlegg 2 Forhandlingssteder ved lokale forhandlinger i tariffperioden 2012-2014 (Gjeldende fra og med 1. mai 2012) Statsministerens kontor: Statsministerens kontor Statsministerens kontor Statsministerens

Detaljer

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar

Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Tabell 13 Statsorgan, samla sum 2001 2004 og samla sum 1997 2000, prosent nynorsk og tal rapportar Institusjon Pst. 1 10 sider 2001 2004 1997 2000 Pst. Pst. over 10 Pst. 1 10 over 10 sider Rapp. sider

Detaljer

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013

Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Vedlegg 2 Oversikt over virksomheter mv. som har mottatt revisjonsberetning for 2013 Arbeidsdepartementet Arbeids- og velferdsetaten Arbeidsretten Direktoratet for Arbeidstilsynet Pensjonstrygden for sjømenn

Detaljer

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår

Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2003-7 Hovedtariffavtalens pkt. 1.4.3 - Reguleringsbestemmelse 2. avtaleår Dato: 9.05 2003 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens

Detaljer

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet

PROTOKOLL. Til stede på ett eller flere møter: Fra Moderniseringsdepartementet PROTOKOLL År 2005, den 20., 26., 27., 28. og 29. april ble det holdt forhandlingsmøter i Moderniseringsdepartementet om Hovedtariffavtalen i staten 1. mai 2004 30. april 2006, jf. Hovedtariffavtalens pkt.

Detaljer

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider.

Høringsbrev, rapporten fra utvalget og høringsuttalelsene vil gjøres tilgjengelig på Kunnskapsdepartements hjemmesider. Høringsinstanser Deres ref Vår ref Dato 201102591 30.05.11 Fagerbergutvalgets utredning NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem høring Ekspertutvalget for god måloppnåelse i offentlig finansiert forskning

Detaljer

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57

statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 statistikk for arkiv, bibliotek og museum 2008 #57 3 abm-utvikling postboks 8145 dep n-0033 oslo telefon: 23 11 75 00 telefaks: 23 11 75 01 post@abm-utvikling.no www.abm-utvikling.no issn: 1503-5972 isbn

Detaljer

Liste over virksomheter

Liste over virksomheter Liste over virksomheter It-sikkerhetssamling Dette er et utvalg av standarder i NS-ISO/IEC 27000-serien. Samlingen inneholder følgende standarder: NS-ISO/IEC 27000:2012 NS-ISO/IEC 27001:2013 NS-ISO/IEC

Detaljer

Fjernlån 2011 25 % 42 %

Fjernlån 2011 25 % 42 % Fag- og forskningsbibliotek: FJERNLÅN/INNLÅN - fordelt på bibliotektype 3 % 1 % 1 % 24 % 4 % 25 % NB UB VHS HS Helsebibl Off. spes. Bibl. 42 % Private spes. Bibl. Universitetsbibliotekene ekspederer som

Detaljer

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg

A. Sentrale bestemmelser 1. Hovedlønnstabellen (Tabell A) se vedlegg Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement PM 2004-7 Dato: 07.06.2004 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 9 Lønnsregulering for arbeidstakere i det

Detaljer

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter:

PROTOKOLL. Reguleringsbestemmelse. Til stede på et eller flere møter: Reguleringsbestemmelse 30. PROTOKOLL År 2015, den 20., 27., 28., 29. og 30. april, ble det holdt forhandlingsmøter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedrørende hovedtariffavtalen i staten 1. mai

Detaljer

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2

3 LØNNSPLANER. pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER. 90.208 SJÅFØR 1080 Sjåfør LR01 1 1081 Sjåfør LR02 2 1180 Sjåfør LR03 2 3 LØNNSPLANER pr. 1. juli 2007 3.1 GJENNOMGÅENDE STILLINGER 90.100 LEDERSTILLINGER 1072 Arkivleder 37-67 1054 Kontorsjef 42-79 1056 Økonomisjef 42-79 1055 Personalsjef 42-79 1058 Administrasjonssjef 42-79

Detaljer

NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke _

NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke _ NORGES MUSEUMSFORBUND - SIGNATURLISTE ajourført 02.06.2015 e.signatur.doc 1190 (851) Mus. sign. Museets navn Fylke A Asker Museum, Valstads samlinger Akershus AAB Ål Bygdearkiv Buskerud AAM Aust-Agder-Museet

Detaljer

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid

Forord. Oslo, juni 2003. Jon Blaalid Forord For å kunne bidra til utviklingen av en bedre offentlig sektor, er det en viktig oppgave for Statskonsult å kartlegge, dokumentere og systematisere kunnskap om viktige trekk ved offentlig sektor

Detaljer

Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON

Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON Vedlegg 4: MOTTAKERLISTE BN 2020- INVITASJON Abelia Adresseavisen ASA AFFITECH AS, Forskningsparken Aftenposten AS Akershus fylkeskommune Akva-Ren AS Alertis Medical as Algeta AS Alpharma AS Amerikas Forente

Detaljer

MUSEUMSSTATISTIKK 2012. Museums- statistikk 2012

MUSEUMSSTATISTIKK 2012. Museums- statistikk 2012 MUSEUMSSTATISTIKK Museums- statistikk 1 KULTURRÅDET ARTS COUNCIL NORWAY Besøksadresse: Mølleparken 2, 0459 Oslo Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo Norway www.kulturradet.no MUSEUMSSTATISTIKK INNHALD MUSEUMSSTATISTIKK

Detaljer

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING

PRESIDENTSKAPETS TILRÅDING nnst. S. nr. 3 (2005-2006) nnstilling til Stortinget fra Stortingets presidentskap nnstilling fra Stortingets presidentskap om fordeling til komiteene av de enkelte kapitlene og utkast til romertallsvedtak

Detaljer

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27

Statens vegvesen. Julie Runde Krogstad - 22073378. Høring av utkast til bestemmelse om tidsdifferensiering av bompenger i vegloven 27 IHØRHALAMU F^LKESKUMMUNEI Likelydende brev Se vedlagt liste Sakm.QoliOoQ 2r3ok.nT. /,,.2 3 m 1011 Arkivnr. (^,, OO fsaksh. Eksp. U.off. I Behandlende enhet: Vegdirektoratet Saksbehandler/innvalgsnr: Julie

Detaljer

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv.

Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2008-07 Lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2008 mv. Dato: 30.05.2008 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder:

Detaljer

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune

Statsbudsjettet 2007. 6. oktober 2006. ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune Statsbudsjettet 2007 6. oktober 2006 ANALYSE, UTGREIING OG DOKUMENTASJON Hordaland fylkeskommune INNLEIING... 4 1. FINANSDEPARTEMENTET... 4 NOX-AVGIFT... 4 2. FISKERI- OG KYSTDEPARTEMENTET... 4 FISKERIHAVNER

Detaljer

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK -

BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - BJØRN SVERRE HOL HAUGEN (RED) NORSK BUNADLEKSIKON ALLE BUNADER OG SAMISKE FOLKEDRAKTER UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRAL3IBLIOTHEK - OYPPTELEN DAMM FAKTUM INNHOLD Forord 10 Kvinnebunad fra Vallset

Detaljer

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

Skolevalg 2009. Resultatrapport. www.samfunnsveven.no. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Skolevalg 2009 www.samfunnsveven.no Resultatrapport Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder de offisielle resultatene fra skolevalget ved de videregående skolene i Norge

Detaljer

Kulturformidlingsinstitusjon Adresse Postnr og -sted Agder naturmuseum og botaniske hage Postboks 1887 Gimlemoen 4686 KRISTIANSAND S Agder Teater

Kulturformidlingsinstitusjon Adresse Postnr og -sted Agder naturmuseum og botaniske hage Postboks 1887 Gimlemoen 4686 KRISTIANSAND S Agder Teater Kulturformidlingsinstitusjon Adresse Postnr og -sted Agder naturmuseum og botaniske hage Postboks 1887 Gimlemoen 4686 KRISTIANSAND S Agder Teater Postboks 1101 Lundsiden 4687 KRISTIANSAND Akershus Fylkesmuseum

Detaljer

HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER

HOVEDREGISTER STORTINGSFORHANDLINGER HOVEDREGISTER TIL STORTINGSFORHANDLINGER 1935-1945 UTARBEIDET AV ALF GUNSTRØM FØRSTES EJC.RETÆR VED STORTINGETS KONTOR OSLO Afs O. FREDR. ARNESEN BOK- OG AKCIDENSTRYKKERI 1955 ,._..... Dette register er

Detaljer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer

Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 12/5809-03.09.2013 Oppstart av treårig forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer Vi viser til brev fra miljøvernministeren av 11. juni 2013 hvor

Detaljer

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS

SKOLEVALG 2011. www.samfunnsveven.no RESULTATRAPPORT. Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS SKOLEVALG 2011 RESULTATRAPPORT www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS Forord Rapporten inneholder resultater fra skolevalgene ved de videregående skolene i Norge i 2011. Alle

Detaljer

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810).

Høringsinstanser ekstern høring - Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS- 1810). Ekstern høring; Høringsperiode 03.11.14 18.12.14 Støttegrupper, Bruker og Pårørendeorganisasjoner og øvrige organisasjoner: Den nasjonale støttegruppen Landsforening for etterlatte ved drap Støttegruppen

Detaljer

Resultatrapport 2015

Resultatrapport 2015 +8,9 31,9-11,8 +1,1 4,8 +2,5 7,5 +1,3 5,5 +3,0 6,7 +0,4 3,3-0,2 6,5 16,4-5,1 10,5-0,2 4,1 +0,1 2,8 Rødt SV A SP MDG KrF V H FrP PIR Andre Resultatrapport 2015 www.samfunnsveven.no Norsk samfunnsvitenskapelig

Detaljer

St.meld. nr. 23 (2001)

St.meld. nr. 23 (2001) St.meld. nr. 23 (2001) Tilråding fra Justis- og politidepartementet av 12. januar 2001, godkjent i statsråd samme dag. Kapittel 1 St.meld. nr. 23 2 1 Innledning 1.1 Bakgrunn Formålet med denne meldingen

Detaljer

90086 - Rådet for folkemusikk og folkedans / Norwegian Council for Traditional Music and Traditional Dance

90086 - Rådet for folkemusikk og folkedans / Norwegian Council for Traditional Music and Traditional Dance Innkall repmøtet org/inst 2008 Namn Institusjon Adresse Poststad Land Agder folkemusikk- og folkedansarkiv, Setesdalsmuseet 4748 RYSSTAD Norge Arne Bjørndals samling, Griegakademiet - Institutt for musikk

Detaljer