HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/10 10/261 SAKSLISTE AVTALER OM REKLAMEPLASS I HERØYHALLEN 23/10 10/87 SØKNAD OM KJØP AV TOMTER I ÅSEN Herøy,

2 AVTALER OM REKLAMEPLASS I HERØYHALLEN Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 614 D11 Arkivsaksnr.: 10/261 Saksnr.: Utvalg Møtedato 16/10 Formannskap /10 Formannskap Innstilling: Forslaget til avtaletekst om reklameplass i Herøyhallen godkjennes og iverksettes. Rådmannens innstilling Forslaget til avtaletekst om reklameplass i Herøyhallen godkjennes og iverksettes. Behandling/vedtak i Formannskap den sak 16/10 Behandling: Ordfører Arnt-Frode Jensen framsatte forslag om at saken utsettes. Utsettelsesforslaget ble enst. vedtatt. Vedtak: Saken utsettes. Saksutredning: Da Herøyhallen ble satt i drift i 1999, ble næringslivet i kommunen invitert til å støtte arbeidet med etableringen og driften av hallen gjennom sponsoravtaler. Avtalene besto av tilgang til treningstid i hallen, samt plassering av logoskilt som viste at bedriften var sponsor, og disposisjon av hallen i inntil 3 dager per år til utstillinger og lignende.. Ved etablering av sponsorordningen var det en aktør som alene sto for 2/3 av sponsorinntektene til kommunen. Atlantis Group tegnet en 10-årsavtale som skulle bidra med kr ,- per år. Uten om dette var det en del mindre sponsorer som hadde samlede kontrakter på ca. kr ,- per år. Disse avtalene var av varierende lengde fra avtaler på ett-årsbasis opp til 10 år. Den største sponsoren er i mellomtiden kjøpt opp og er i dag Marine Harvest. Dette selskapet har gjort det klart at de ikke er interessert i å videreføre den eksisterende avtalen. I 2009 ble det budsjettet med sponsorinntekter på kr ,-, og fikk inn kr ,-. Hovedårsaken til dette innteksttapet er at mange av sponsorene ikke lenger vil ha en sponsoravtale med kommunen. Mange føler at de kjøper en vare de ikke har bruk for, da de ikke er interessert i treningstider i Herøyhallen. Avtaleteksten og formen på avtalen er i utakt med dagens behov og dagens sponsormarked. Dagens avtale er tung å vedlikeholde da det er nødvendig å gå inn i forhandlinger med den enkelte sponsor om beløp, løpetid og innhold som treningstider og lignende. Det er ikke ryddet i skiltmassen i Herøyhallen, og mange sponsorer som ikke lenger betaler har skilt hengende. Det er nødvendig å få ryddet opp i denne situasjonen, og å få en forutsigbar avtaleform både arbeidsmessig og økonomisk. Saksbehandler forslår derfor at det innføres en ny avtaleform for Herøyhallen der kommunen kun selger reklameplass.

3 Praksis så langt har vært at bedriften har betalt skiltet og trykkfolien selv, og at kommunen har bistått ved oppmontering ved behov. De fleste bedrifter har ordnet dette selv, da det er flere av sponsorene som har faste skiltleverandører. Dagens skilt består av to plater som er 1x2m, slik at hvert skilt er 1x4m totalt. Tidligere avtaler har variert fra kr ,- til ca. kr 2 000,-. Saksbehandler foreslår et to-prissystem der skilt på 1x4m (som alle eksisterende sponsorer har i dag) koster kr ,- per år, og at vi innfører en ny skiltstørrelse på 1x2m som koster kr ,- per år. De fleste bedrifter som inngår reklameavtale i Hallen vil da ikke ha behov for å endre skiltet sitt (med unntak av behov for endringer av logo eller tekst). Beløpene som er foreslått for reklameplass i Hallen er relativt beskjedne. Nye bedrifter, eller bedrifter som kun ønsker skilt på 1x2 m må i utgangspunktet påregne å måtte dekke utgiftene til skilt og trykkfolie. Kommunen kan likevel, for å skape incentiver for kontrakter av lengre varighet, ha et tilbud i avtalen på at kommunen dekker skiltplatene ved tegning av kontrakter på 5 år eller mer. Dette vil gi kommunen en ekstrautgift på kr. 800,- per plate på 1x2 m eksklusiv moms. Vurdering: Saksbehandler ser det som nødvendig å få ryddet opp i den uklare situasjonen rundt sponsorkontrakter i Herøyhallen, og tilrår at vedlagte avtaletekst godkjennes for å inngå avtaler om reklameplass i Herøyhallen. Vedlegg: Side 3 av 10

4 Forslag til avtale A V T A L E Av mellom HERØY KOMMUNE 8850 Herøy og OM REKLAMEPLASS I "HERØYHALLEN" Side 4 av 10

5 1. FORMÅL Formålet med denne avtalen er å bidra Herøy kommune med drift av Herøyhallen, samt at firma får anledning til å profilere seg i.h.t denne avtale. 2. AVTALENS SAMARBEIDSPARTNERE. Herøy kommune og har inngått følgende avtale: 3. AVTALENS OMFANG. Herøy kommune og inngår en avtale om reklameplass med en varighet på år. 4. RETTIGHETER OG PLIKTER. 4.1 Firma har rett til reklameplass i hallen på anvist sted. Herøy kommune har reklamerettigheter på all øvrig plass i Herøyhallen. Bedriftens reklameplass skal tilpasses hallens faste installasjoner. Bedriften bekoster selv reklameskiltene og evt. skifte/ forandring av logoen. Det skal tilstrebes en enhetlig bruk av materiale på reklameskiltene. Leverandør av Side 5 av 10

6 reklameskiltene skal i samarbeid med halleier forestå montering av reklameskiltene. Ved inngåelse av kontrakt på 5 år eller mer vil kommunen dekke utgiftene til skiltplater med inntil kr. 800,- per plate. 5. KOMPENSASJON. Prisen for skilt 1m x 2m er satt til kr ,- pr. år, og for skilt 1m x 4m kr ,- pr. år. Som kompensasjon for avtalens pkt. 4.1 betales det til Herøy kommune etter avtale med bedriften årlig kr: (sett inn skiltstørrelse) Innbetaling skjer en gang i året. Første innbetaling skjer umiddelbart etter avtalens inngåelse. 6. IKRAFTTREDEN, VARIGHET OG OPPSIGELSE. Avtalen er bindende og trer i kraft så snart den er underskrevet. Ingen av partene kan si opp avtalen i avtaleperioden. De bedrifter som nå tegner avtale, vil få førsterett til å reforhandle ny avtale. 7. MEKLING OG VOLDGIFT. Tvister som måtte oppstå i anledning inngåelse og gjennomføring av denne avtale skal søkes løst i minnelighet. Dersom partene ikke kommer til enighet i avtaletolkningen skal tvister avgjøres ved voldgift. 8. SIGNATURER. Denne avtale er i sin helhet godkjent av begge parter, og avtalen er utferdiget i to orginaler signert av begge parter, hvorav partene beholder en hver. Herøy Herøy kommune Side 6 av 10

7 Kommunalleder II Side 7 av 10

8 Sak 23/10 SØKNAD OM KJØP AV TOMTER I ÅSEN Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: L83 Arkivsaksnr.: 10/87 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/10 Formannskap Innstilling: 1. Det fastlegges følgende kriterier for tildeling av tilbudstomter i Åsen: 1.Tomten skal benyttes til egen bolig, ikke utleie. 2.Unge i etableringsfasen. 3.Småbarnsfamilier. 4.Førstegangsetablering egen bolig i Herøy. 2. Ut fra tildelingskriterier og søkerliste tildeles følgende søkere tomter: 1. Mette Oppland m. samboer 2. Ulf Cato Jenssen m samboer 3. Jan-Terje Mikalsen m. samboer Reserver: 1. Tom Erik Mikalsen m. samboer 2. Raymond Jenssen m. samboer 3. Det foretas loddtrekning blant de tre aktuelle tomtene der de tildelte deltar. Rådmannens innstilling 2. Det fastlegges følgende kriterier for tildeling av tilbudstomter i Åsen: 1.Tomten skal benyttes til egen bolig, ikke utleie. 2.Unge i etableringsfasen. 3.Småbarnsfamilier. 4.Førstegangsetablering egen bolig i Herøy. 2. Ut fra tildelingskriterier og søkerliste tildeles følgende søkere tomter: 1. Mette Oppland m. samboer 2. Ulf Cato Jenssen m samboer 3. Jan-Terje Mikalsen m. samboer Reserver: 3. Tom Erik Mikalsen m. samboer 4. Raymond Jenssen m. samboer 3. Det foretas loddtrekning blant de tre aktuelle tomtene der de tildelte deltar. Saksutredning: Ved kommunestyrets behandling av budsjettet for 2010 og økonomiplan gjorde kommunestyret følgende vedtak: For å stimulere til økt boligbygging legge tre byggeklare tomter i byggefelt Åsen ut for salg til en pris av kr pr. tomteenhet. Tilbudet gjelder kun enkeltpersoner som ønsker å etablere seg i boligfeltet, ikke selskaper og lignende. Dette er et forsøk for å se hvordan prissettingen på ferdigstilte byggeklare tomter påvirker omsetningen. Når dette tiltaket er evaluert vil kommunestyret komme tilbake til om dette tilbudet også skal gjelde andre områder.

9 Sak 23/10 Tilbudet ble lagt ut som en informasjon på kommunens hjemmeside/herøyfjerdingen ble det lagt ut en ny annonse på Herøyfjerdingen med søknadsfrist kl.12. Det videre satt inn en henvisningsannonse i Helgeland Arbeiderblad og Helgelands Blad Ved søknadsfristens utløp var det innkommet 8 søknader: Tom Erik Mikalsen m. sam Samboer 0 Leiebolig i Ssj. Etableringsfase Ulf Cato Jenssen m samb Samboer 3 Leiebolig Herøy Etableringsfase Mette Oppland m samb Samboer 3(4) Egen bolig Dønna Etableringsfase Laila Olsen Samboer Voksne Hytte/Hus Inger Meyer Utleiebolig Johanne Falch Enslig 0 Leiebolig Herøy Jan- Terje Mikalsen m.sam Samboer 0(1) Leiebolig Tromsø Etableringsfase Raymond Jenssen m.sam Samboer Egen bolig Herøy Etableringsfase Ut fra kommunestyrets vedtak har vi utarbeidet forslag til kjøpekontrakt som følger som trykt vedlegg. I kjøpekontrakten har vi lagt inn følgende klausuler: 1. Kjøper forplikter seg til å iverksette bygging på tomten innen 2 år - to år - fra overskjøtingsdato. Dersom bygging ikke er påbegynt innen denne fristen, kan selger kreve å få tomten tilbakeskjøtet mot å tilbakebetale innbetalt kjøpesum med tillegg av innbetalte kostnader som kan belastes ny kjøper. Dersom den nye eieren senere ønsker å overdra eller bortfeste tomten i ubebygd stand, har selger forkjøpsrett mot slikt oppgjør som er nevnt i foregående avsnitt. Eier plikter å gi skriftlig varsel til selger om at han/hun ønsker å selge / bortfeste tomten. Selger har 2 måneders svarfrist fra slik melding mottas. Dersom Herøy kommune ikke selv ønsker å overta tomten skal kommune godkjenne ny kjøper/fester, samt kjøpesum. 2. For bebyggelse og utnyttelse av eiendommen vises til den enhver tid gjeldende reguleringsplan for feltet. Tomten med oppførte bygninger tillates ikke benyttet til andre formål enn det som er angitt i reguleringsplan. Nausttomten skal sammenføyes med boligtomten slik at det blir en enhet. Kjøper skal selv flytte inn og bebo boligen etter at det er gitt brukstillatelse/ferdigattest. Følgende forhold skal tas med i skjøtet og tinglyses som hefte på eiendommen: - Dersom den bebygde eiendommen senere skal selges, skal hele eiendommen med bolig og naust selges under ett som en enhet. - Dersom eier fraflytter eiendommen, eller at den på annen måte blir stående ubebodd, skal den innen 1 år selges eller leies ut som bolig. Kommunen foretar en betydelig subsidiering av disse tomtene. Det vil derfor være riktig å sette strenge kriterier for tomtetildelingen. Jeg finner det riktig å prioritere unge i etableringsfasen med spesiell prioritet på barnefamilier. Det bør ikke tildeles subsidierte tomter til utleieformål. Side 9 av 10

10 Sak 23/10 Ut fra dette foreslår jeg følgende kriterier for prioritering av tildeling: 1. Tomten skal benyttes til egen bolig, ikke utleie. 2. Unge i etableringsfasen. 3. Småbarnsfamilier. 4. Førstegangsetablering egen bolig i kommunen. Vurdering: Denne spesielle tomtetildelingen har gitt noe interesse for bygging av nye boliger uten at søknadsmasen er overveldene. Dette er en sterk subsidiering fra kommunens side. Jeg foreslår derfor tildelingskriterier som prioriterer unge, spesielt barnefamilier, i etableringsfasen. Det er viktig å få en rask avgjørelse i den formelle tildelingen. De som blir tildelt tomt bør skrive under avtale i løpet av en måned. Vedlegg: Forslag til kjøpekontrakt Side 10 av 10

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 17.01.2013 Tid: 0900 (etter møter i administrasjonsstyrene) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 75 77 88 00. Sak 65/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 22.09.2010 Tid: kl 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING

Hovedutskrift SAKSLISTE 0004/01 99/01285 SØKNAD OM TILLATELSE TIL PRIVAT REGULERING Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.01.01 Tid: 11.00 Hovedutskrift Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: C03 &10 Arkivsaksnr.: 13/532

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: C03 &10 Arkivsaksnr.: 13/532 HERØY SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: C03 &10 Arkivsaksnr.: 13/532 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM FORENINGEN HERØYDAGAN OG HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap godkjenner forslag

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 6/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte mandag 05.09.2005 kl. 11.00 på Rådhuset, kommunestyresalen. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom du ikke

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 05.05.2015 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 07.02.2007 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 07.02.2007 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014.

Formannskapet SAKSLISTE 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 15.01.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.02.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 5/14 14/35 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

MØTEBOK FORMANNSKAPET

MØTEBOK FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 11.09.2008 Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0021/03 03/00040 OVERTAKELSE GRØNNLISKARET, SØKNAD NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 31.1.23 Tid: 9 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0003/02 02/00020 FORBYGGING AV RUOVDDASJOHKA - DISTRIKTSANDEL Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.01.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 02.07.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015

Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak. 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksbehandler: Bente Foshaug 2013/42-25 Ettersendt sak Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 80/15 Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 04.06.2015 Saksdokumenter ikke vedlagt: ingen Oppkjøp av eiendommer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 24.09.2014 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/12 12/588 REGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2010 FOR BÅTSFJORD HAVN Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset : 29.08.2012 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer