PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET"

Transkript

1 POLITIET POLITIDIREKTORATET Rundskriv 2005/008 Til politimestrene m. fl. Dato 12. juli 2005 Saks m. 2001/ Saksk andkr Seniorrådgiver Maria B. Belle PERSONALEREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSL. DEN SENTRALE ENHET FOR POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET Vedlagt oversendes nytt personalreglement for politidistriktene, politiets særorganer (eksl. Den sentrale enhet for Politiets sikkerhetstjeneste) og Grensekommissariatet. Reglementet, som er kommet i stand etter forhandlinger mellom Politidirektoratet og tjenestemannsorganisasjonene sentralt, er stadfestet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Moderniseringsdepartementet. Reglementet trer i kraft 1. august Fra samme tidspunkt oppheves någjeldende personalreglement for politidistriktene, politiets særorganer (eksl. Den sentrale enhet for Politiets sikkerhetstjeneste) og Grensekommissariatet, samt personalreglementet for Politiets utlendingsenhet. Politidirektoratet minner om at Statens personalhåndbok bl.a. inneholder Arbeids- og administrasjonsdepartementets/moderniseringsdepartementets prinsippavgjørelser og retningslinjer på personalreglementets område samt at Bjørnaraa, Gaard og Selmers "Norsk tjenestemannsrett" har omfattende kommentarer til tjenestemannsloven. Videre minner vi om at Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen) årlig utgir en melding om ombudsmannens virksomhet som bl.a. inneholder referat av saker av alminnelig interesse. Til sist minner vi om at "Veileder om rekruttering for etater underlagt Politidirektoratet" også er et supplement til personalreglementet. Politidirektoratet Post: Postboks 8051 Dep., 0031 Oslo Besøk Henrik Ibsens gt. 10 Tlf: Faks: E-post:

2 2 Vi ber om å få tilsendt: Kopi av alle saker innen personalreglementets område som har vært behandlet av sivilombudsmannen siden Politidirektoratet ble opprettet, både saker hvor klageren har fått helt eller delvis medhold og saker hvor klageren ikke har fått medhold. Tilsvarende gjelder for evt. fremtidige ombudsmannssaker, jfr. Justisdepartementets rundskriv G-47/99 av 7. juni Tilsvarende gjelder for saker som har vært behandlet av Likestillingsombudet og Kla enemnda for likestillin. Vi finner videre grunn til å innskjerpe at Politidirektoratet skal ha underretning om og oppdateres på disiplinærsaker, jfr. reglementets 23, siste ledd. Politidirektoratet har følgende kommentarer til personalreglementets bestemmelser: ad 4 Kunn 'ørin av stillin er I tilknytning til bestemmelsene om offentlig kunngjøring henleder vi oppmerksomheten på politimesterens styringsrett hva angår disponering av tjenestemenn. Styringsretten omfatter alle ansatte, og disponering/omplassering må ikke forveksles med beordringsretten etter politilovens 21. Vi viser i den forbindelse til Ot.prp. nr. 22 ( ) om lov om politiet, s. 39, pkt Omplassering innefor tjenestestedet. Ved fast eller midlertidig ledighet kan politimesteren/sjefen/direktøren/grensekommissæren beslutte omplassering, enten ved å bekjentgjøre den ledige stillingen internt slik at de ansatte gis anledning til å melde sin interesse for stillingen eller ved å foreta en direkte omplassering av en bestemt ansatt. Denne fremgangsmåten er etter Politidirektoratets oppfatning ikke i strid med personalreglementets bestemmelser, såfremt det er snakk om omplassering innenfor samme stillingsnivå. Etter en slik intern omplassering vil det bli en ledig stilling på tilsvarende nivå, som på vanlig måte skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse, med mindre noen har rettskrav på stillingen. Avtalerpartene har funnet det nødvendig å innskjerpe bestemmelsen om at fraværende embets-/tjenestemenn skal ha underretning om ledige stillinger. ad 5 Kunn 'ørin ens innhold I første ledd, 1. punktum er det tatt inn en presisering om at stillingskode(r) må fremgå av kunngjøringsteksten. Vi finner for øvrig grunn til å presisere at en stilling ikke kan kunngjøres alternativt på tvers av tjenestemannsgruppene i personalreglementets 13, f.eks. ledig stilling som politioverbetjent/førstekonsulent. Ved alternativ kunngjøring i samme tjenestemannsgruppe, f.eks. ledig stilling som

3 3 pb2/pbl, er det en forutsetning at det tas forbehold om at det ikke melder seg søkere med nødvendige kvalifikasjoner i henhold til kunngjøringsteksten. For ordens skyld bemerkes at uttrykket "alternativ kunngjøring" også har vært benyttet for de tilfelle der det i kunngjøringen tas forbehold om internt opprykk, se fjerde ledd siste setning. Når politiloven 18 stiller krav om plettfri vandel, innebærer dette at det er adgang til å kreve uttømmende politiattest, se reglementets 5 første ledd, 2. punktum. Kravet om plettfri vandel gjelder for alle som skal ansettes i politi- og lensmannsetaten, og innebærer et strengt vandelskrav, se s. 67 flg. i Ot.prp. nr. 22 ( ). Ansettelsesmyndigheten må ut fra gjeldende bestemmelser og retningslinjer vurdere hvorvidt vandelskravet er oppfylt. En søker som ikke har plettfri vandel er imidlertid ikke kvalifisert for stilling i politi- og lensmannsetaten. Ansettelsesmyndigheten kan således ikke velge å se bort fra det lovbestemte kravet om plettfri vandel. Det er nå presisert at det i kunngjøringsteksten skal opplyses dersom sikkerhetsklarering /autorisasjon er en forutsetning for å kunne tiltre stillingen og at det bør opplyses hvilke helsekrav som evt. stilles, jfr. første ledd siste setning og annet ledd. ad 8 Behandlin av søknader o vurderin av søkere Bestemmelsen i femte ledd er endret ved at det nå er innført en plikt til å avholde inte rvju. Hvo rvidt man plikter å intervjue søkere som nylig har vært intervjuet til tilsvarende stilling, må vurderes opp mot kravet om at saken skal være tilstrekkelig opplyst, jfr. forvaltningslovens (fvl.) 17. Bestemmelsen om hvem som skal delta på intervju er også endret, idet nærmeste foresatte nå også kan delta på intervjuet sammen med den han/hun bemyndiger, eller bemyndige en til å delta på intervjuet i hans/hennes sted. Bestemmelsen om at en representant for de ansatte har rett til å være til stede og eventuelt stille spørsmål, er uendret. Etter Politidirektoratets oppfatning kan det være naturlig og praktisk at det blir utpekt en representant for hver tjenestemannsgruppe, evt. å ha flere representanter innen samme tjenestemannsgruppe som kan avlaste hverandre. Av hensyn til kontinuiteten bør imidlertid samme representant delta ved alle intervjuer i samme ansettelsessak. Representanten for de ansatte skal ikke ha noen aktiv rolle under intervjuet, men kun en observatør-/kontrollfunksjon. Representanten avgjør for øvrig selv hvorvidt han/hun vil delta ved intervjuer i den enkelte ansettelsessak.

4 4 Det fremgår av bestemmelsen i syvende ledd at nye opplysninger av betydning som fremkommer under intervjuet med søkeren, eller som er innhentet fra oppgitte referanser, skal nedtegnes. Bestemmelsen må sees i sammenheng med M. 17 om forvaltningsorganets utrednings- og informasjonsplikt. Stortingets ombudsmann har i sak omtalt på s. 101 flg. i årsmeldingen for 1995 (sak ) bl.a. uttalt følgende om forholdet mellom partsoffentlighetsforskriften og forvaltningsloven: "Det må antas at det prinsipp forvaltningsloven 17 annet leddgir uttrykk for, også kommer til anvendelse når grunnlaget for retten til dokumentinnsyn er forskriftene bestemmelser. Tilsettingsmyndigheten må således antas å ha plikt til å gjøre søkerne kjent med opplysninger om dem selv, forutsatt at dette er opplysninger de har krav på åfå innsyn i om de begjærer det." Ved å informere partene om faktiske opplysninger og vurderinger som kommer frem under saksforberedelsen, gis de anledning til å imøtegå dem og komme med nye, supplerende opplysninger. Vi presiserer at utvidet søkerliste samt underretning om hvilke søkere som vil bli innkalt til intervju, skal sendes medlemmene av rådet snarest mulig, jfr. fjerde siste ledd. Unnlatelse av å følge denne bestemmelsen vil bl.a. kunne føre til forsinkelse i ansettelsessaken, som igjen kan medføre at aktuelle søkere "forsvinner" til andre stillinger. I siste avsnitt er det presisert at det er innstillings- og ansettelsesmyndigheten som kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. 9, 10 og 11 har endret rekkefølge. ad 10 Tilrådin om innstillin innstillin forsla til ansettelse Innstillingen skal avgis av nærmeste foresatte tjenestemyndighet, jfr. nr. 5. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at nærmeste foresatte kan overlate til den som har deltatt på intervjuet sammen med eller på vegne av ham/ henne å utarbeide utkast til innstilling/ tilrettelegge grunnlaget for innstillingen. Vi viser i den forbindelse til ovennevnte endrede bestemmelse i 8 femte ledd om hvem som skal delta på intervju. I nr. 4 annet ledd er det tatt inn en bestemmelse om oppnevnelse av setterepresentant. Det må utarbeides rutiner slik at man sikrer at søknadene med vedlegg gjøres tilgjengelige i god tid forut for rådsmøtet, jfr. siste avsnitt. ad 14 Over an fra midlertidi til fast ansettelse Bestemmelsen gjelder ansettelse i samme stillingskode, og gjelder tilsvarende ved overgang fra midlertidig til annen midlertidig ansettelse. ad 15 saksbehandlin en i ansettelsesrådet

5 5 Vi presiserer at hovedregelen er at rådet må være fulltallig for å være vedtaksført. Unntaksbestemmelsen om at rådet er beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver, gjelder kun for tilfeller der medlemmer av rådet hindrer vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll. Når medlemmer av rådet er forhindret fra å møte, må således vara- eller setterepresentanter benyttes. Rådsmøtet må imidlertid utsettes dersom det ikke er mulig eller forsvarlig å innkalle vara- eller setterepresentant på kort varsel. Det er derfor viktig med gode rutiner i.f.m. innkalling til rådsmøte m.v. Stillingens kode må fremgå av ansettelsesvedtaket. ad 18 Meldin om ansettelse/arbeidsavtale Formuleringen i tredje ledd er endret i tråd med tjenestemannsloven (tjml.) 5 nr. 5. ad 6 23 Protokoll I henhold til fvl. 8 annet ledd avgjør ansettelsesrådet habilitetsspørsmålet uten at vedkommende medlem deltar. I en sak om ansettelse i politiet har sivilombudsmannen bl.a. uttalt følgende:"reglene i 8 skal sikre at vurderingen av habilitetsspørsmålet skjer på en betryggende og tillitvekkende måte. Habilitetsspørsmålet skulle ha vært avgjort særskilt og i den forbindelse skulle etter forvaltningsloven 8 annet ledd den som det var stilt spørsmål om habiliteten til ha fratrådt." Dersom prøvetid er besluttet må dette fremgå av protokollen, jfr. reglementets 18, 2. ledd. ad 6 25 Permisjoner Når en fast ansatt tjenestemann blir ansatt i midlertidig stilling i det samme politidistriktet/særorganet, får han/hun implisitt permisjon fra sin faste stilling og behøver derfor ikke søke om permisjon. Med hilsen Vera Lind Vistad fungerende avdelingsdirektør Daniel Sly gstad Billaud fung. seksjonssjef

6 1 PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDISTRIKTENE, POLITIETS SÆRORGANER (EKSKL. DEN SENTRALENHET FOR POLITIETSIKKERHETSTJENESTE) OG GRENSEKOMMISSARIATET 1 Virkeområde DEL l - GENERELT Dette reglement gjelder for embets-/tjenestemenn i politidistriktene, politiets særorganer (ekskl. Den sentrale enhet for Politiets sikkerhetstjeneste) og Grensekommissariatet. Reglementet gjelder også ved beordring til tjeneste utenfor tjenestedistriktet/-stedet, idet det er ansettelsesrådet ved tjenestemannens faste tjenestedistrikt/-sted som da eventuelt skal behandle en disiplinærsak m.v. 2 Definisjoner m.m. Politimestere, visepolitimestere, sjefen for Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) samt førstestatsadvokater/statsadvokater utnevnes av Kongen i statsråd og er følgelig embetsmenn. Etter vedtak av Justisdepartementet, er det Kongen i statsråd som beskikker grensekommissær for den norsk-russiske grense. I dette reglement betyr: a) "embetsmann" den som er utnevnt av Kongen i statsråd og gitt bestalling som embetsmann, eller den som er konstituert av Kongen i et embete. b) "tjenestemann" enhver arbeidstaker som ikke er embetsmann. c) "embete", stilling som politimester/visepolitimester/sjef for ØKOKRIM/førstestatsadvokat/statsadvokat. d) "stilling" både embete og tjenestemannsstilling om ikke annet er sagt eller klart fremgår av sammenhengen.

7 2 e) nærmeste foresatte: i Oslo politidistrikt: politimesterenfor så vidt gjelder visepolitimester og leder av stabsavdeling,visepolitimesterfor så vidt gjelder leder av driftsenhet, leder av stabsavdeling /driftsenhet for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. i øvri e olitidistrikter: politimester for så vidt gjelder leder av driftsenhet og leder av driftsenhet for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Politihøgskolen: sjefen for Politihøgskolenfor så vidt gjelder assisterende sjef for Politihøgskolen, avdelingsledere og personell i stabsenhet direkte underlagt sjefen for Politihøgskolen, avdelingslederfor så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Den sentrale enhet for etterforsknin o åtale av økonomisk kriminalitet o mil'økriminalitet ØKOKRIM : sjefen for ØKOKRIMfor så vidt gjelder førstestatsadvokater, statsadvokater, politiinspektør, politiadvokat, administrasjonssjef og personell i stabsenhet direkte underlagt sjefen for ØKOKRIM, og førstestatsadvokat / statsadvokat / politiinspektør / politiadvokat/ administrasjonssjef for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Den nas'onale enhet for bek'em else av or anisert o annen alvorli kriminalitet N e Kri os : sjefen for Kripos for så vidt gjelder leder av avdeling/stabsenhet, og leder av avdeling/stabsenhetfor så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Politiets data- o materiellt'eneste: direktøren for så vidt gjelder leder av avdeling og personell i stabsenhet(er) direkte underlagt direktøren, leder av avdeling for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Utr knin s olitiet: sjefen for UP for så vidt gjelder leder av avdeling/distrikt og leder av avdeling/distrikt for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Politiets utlendin senhet: sjefen for Politiets utlendingsenhet for så vidt gjelder leder av avdeling og informasjonsrådgiver og leder av avdeling for så vidt gjelder øvrige tjenestemenn. ved Grensekommissariatet: grensekommissæren.

8 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene Bestemmelsene i reglementets 13, 15, 16, 17, 20, 23, 26 og 29 første ledd gjelder ikke for tjenestemenn som beskikkes av Kongen i statsråd eller for embetsmenn. Bestemmelsene i reglementets 4-17 gjelder ikke for konstitusjon/ ansettelse av embets-/tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse ansettelsessakene gjelder ikke kravene til kunngjøring og innstilling. Når det gjelder konstitusjon av embetsmenn og midlertidig beskikkelse av tjenestemenn er Justisdepartementet ansettelsesmyndighet, jfr. 12 tredje ledd i dette reglement. For øvrig har politimesteren/sjefen/ direktøren/ grensekommissæren, eller den han/hun gir fullmakt, ansettelsesmyndighet. Ansettelsesrådet skal ha underretning om slike ansettelser. En ansettelse/forlengelse av et ansettelsesforhold som vil strekke seg utover seks måneder, skal behandles etter reglementets vanlige regler. 4 Kunngjøring av stillinger DEL 2 - KUNNGJØRING Ledige faste og midlertidige stillinger skal kunngjøres offentlig og besettes etter alminnelig konkurranse. Ledige stillinger skal ved oppslag gjøres kjent internt. Fraværende embets-/ tjenestemenn skal gis underretning om ledige stillinger. Politidirektoratet besørger kunngjøring av stillinger som politimester, stillinger som sjef for særorgan og stillingen som grensekommissær. Øvrige stillinger besørges kunngjort av vedkommende politidistrikt/særorgan/ Grensekommissariatet. Når stillinger kunngjøres offentlig, skal det skje i Norsk lysingsblad med mindre Kongen har bestemt noe annet. For øvrig bør ledige stillinger kunngjøres på en slik måte at flest mulig kvalifiserte søkere melder seg, jfr. kap. 5 i rekrutteringsveilederen. 5 Kunngjøringens innhold Kunngjøringen skal inneholde en kortfattet beskrivelse av stillingen, herunder stillingskode(r), det aktuelle arbeidsområdet og kvalifikasjonskrav, herunder om søkeren må beherske begge målformer. Videre skal det fremgå av kunngjøringsteksten at det stilles krav om plettfri vandel ved ansettelse i

9 4 politi- og lensmannsetaten og at politiattest (uttømmende) vil bli innhentet, jfr. politiloven 18 og forskrift om strafferegistrering av 20. desember og 13. Dersom sikkerhetsklarering / autorisasjon er en forutsetning for å kunne tiltre stillingen, skal det opplyses om dette i kunngjøringen. Det kan ikke kreves helseattest med mindre dette er begrunnet i stillingens særlige forhold, og da bør det opplyses om hvilke krav som stilles. Kunngjøringen må utforme slik at den ikke virker diskriminerende på noen grupper, jfr. arbeidsmiljøloven kap. X A. Videre må kunngjøringen være i overensstemmelse med eventuell særavtale om likestillingstiltak som til enhver tid gjelder for virksomheten. Kunngjøringen skal også inneholde opplysninger om stillingen er heltids- etter deltidsstilling, arbeidssted(for tiden), lønnsvilkår, fra hvilket tidspunkt stillingen er ledig, om den er midlertidig etter fast og søknadsfristen. Dersom en lavere stilling kan forventes å bli ledig ved at den kunngjorte stiltingen besettes av intern søker, og det er aktuelt å besette denne stillingen samtidig, skal dette opplyses i kunngjøringen, slik at det også er anledning til å inkludere denne stillingen i søknaden. Ved konstitusjon / midlertidig ansettelse angis konstitusjonens / ansettelsene varighet dersom denne er tidsbegrenset. Kunngjøringen skal ha henvisning til hvem som kan gi nærmere opplysninger om stillingen og arbeidsmiljøet. Kunngjøringen skal også gi uttrykk for eventuell plikt til å gjennomgå spesiell opplæring. Tilsvarende gjelder eventuell beordringsplikt, jfr. politiloven 21. Søknadsfristen må ikke være kort ere enn to uker fra innrykk i Norsk lysingsblad. 6 Fremgangsmåten ved kunngjøring og Iønnsfastsetting ved ansettelse Før kunngjøring av ledig stilling skal kunngjøringen sendes den/de tillitsvalgte med en rimelig frist til å kreve drøftinger. De tillitsvalgte kan i tillegg til å kreve drøftinger om lønnsplasseringen (det/de lønnsalternativ i lønnsrammeller lønnsspenn stillingen ønskes kunngjort i) også kreve drøftinger om kunngjøringens innhold. De tillitsvalgte kan innen tre dager kreve at nærmeste overordnede administrative ledd i virksomheten skal avgjøre spørsmålet om lønnsplasseringen, jfr. hovedtariffavtalen pkt Politidirektoratet avklarer lønnen til politimestre/ sjefer på lederlønn, og avgjør lønn til øvrige politimestre/ sjefer og grensekommissæren innenfor det lønnsspenn som fremgår av kunngjøringen.

10 5 Ved øvrige ansettelser avgjør politimesteren/sjef for særorgan/grensekommissæren, eller den han/ hun bemyndiger, lønn innenfor det/de lønnsalternativ i lønnsrammetler lønnsspenn som fremgår av kunngjøringen. 7 Vilkårene for fornyet kunngjøring Dersom ansettelsesmyndigheten ønsker å fravike kvalifikasjonskravene i kunngjøringen eller det er gått uforholdsmessig lang tid siden stillingen ble kunngjort, skal stillingen kunngjøres på nytt. Ansettelsesmyndigheten kan også vedta ny kunngjøring dersom det ikke har meldt seg et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere eller når forholdene har endret seg vesentlig. DEL 3 - INNSTILLING 8 Behandling av søknader og vurdering av søkere Etter utløpet av søknadsfristen skal det snarest settes opp en liste over søkere (utvidet søkerliste) som skal inneholde søkernes navn, alder, utdannelse og praksis både i offentlig og privat virksomhet, jfr. 2 i forskrifter om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning, fastsatt ved kgl. resolusjon av 21. november Videre skal det settes opp en offentlig søkerliste, jfr. lov av 19. juni 1970 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) 6 nr. 4. Listen skal inneholde navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosteds- eller arbeidskommune. Opplysninger om en søker kan likevel unntas fra offentlighet dersom søkeren selv anmoder om dette. Det skal framgå av søkerlisten hvor mange søkere det har vært til stillingen og hvilket kjønn disse har. Søkerne skal underrettes om at søknadener mottatt og den videre saksgang. Dersom saksgangenblir forsinket, skal søkerne informeres. Ved avgjørelsen av hvilke av søkerne som skal intervjues/innstilles, vektlegges/vurderes blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner, muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdannelse og relevant praksis. Dette skal vurderes kun i forhold til de krav som er satt i kunngjøringen samt til lovbestemte krav, jfr. politiloven 18. De søkere som etter en vurdering av søknadene synes å være best kvalifisert, skal inte rvjues. Ved inte rvjuet skal stillingens nærmeste foresatte, og/eller den han/hun bemyndiger, delta. Videre har en representantfor de ansatte, utpekt av organisasjonene i fellesskap, rett til å være til stede og eventuelt stille spørsmål. I tillegg kan lederen for personalstaben / annen person fra personalstaben delta. Ved ansettelse i påtalestillinghar nærmeste foresatte også anledning til å anmodeførstestatsadvokaten/en statsadvokat om å delta.

11 6 For stillinger der ansettelse foretas av ansettelsesrådet, skal utvidet søkerliste sendes medlemmene av rådet så snart som mulig, sammen med underretning om hvilke søkere som vil bli innkalt til intervju. Ethvert av rådets medlemmer kan kreve at flere kvalifiserte søkere innkalles. Nye opplysninger av betydning som kommer frem under intervjuet med søkerne, skal nedtegnes og vedleggesaksdokumentene. Det samme skal opplysninger som er innhentet fra oppgitte referanser. Det skal ikke innhentes opplysninger fra en søkers nåværend etter tidligere arbeidsgiver dersom søkeren ber om at man unnlater dette. For så vidt gjelder personell som skal sikkerhetsklareres vises til lov av 20. mars 1998 om forebyggende sikkerhetstjeneste kap. 6 samt forskrift om personellsikkerhet, fastsatt ved kgl. resolusjon av 29. juni Innstillings - og ansettelsesmyndigheten kan velge å ta søknader under behandling selv om søknadsfristen er overskredet. I så fall skal samtlige slike søknadertas i betraktning. 9 Uttalelse ved besettelse av embeter, stillinger som sjef for særorgan og grensekommissær samt stillinger øremerket politiets sikkerhetstjeneste Ved besettelse av embeter som politimester, stillinger som sjef for særorgan og grensekommissær avgis uttalelse av direktøren for Politidirektoratet. Ved besettelse av embetet som førstestatsadvokat og sjef for ØKOKRIM avgis først uttalelse av riksadvokaten, deretter avgis uttalelse av direktøren for Politidirektoratet. Ved besettelse av embete som visepolitimester avgis først uttalelse av vedkommende politimester, deretter avgis uttalelse av direktøren for Politidirektoratet. Ved besettelse av embeter som førstestatsadvokat og statsadvokat ved ØKOKRIM avgis først uttalelse av sjefen for ØKOKRIM, deretter avgis uttalelse av riksadvokaten. Før innstilling/ forslag til besettelse av stilling øremerket politiets sikkerhetstjeneste, sende søknadene til sjefen for politiets sikkerhetstjeneste/den sentrale enhet for politiets sikkerhetstjeneste til uttalelse.

12 7 10 Tilråding om innstilling, innstilling, forslag til ansettelse 1. Justisdepartementet har fastsatt at når Kongen i statsråd skal utnevne politimestere, visepolitimestere, sjef for ØKOKRIM, førstestatsadvokater og statsadvokater, skal ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen først gi tilråding om innstilling til utnevnelse etler konstitusjon, jfr. tjenestemannstoven 4 nr Justisdepartementet har videre fastsatt at når Kongen i statsråd skal beskikke sjefer for politiets særorganer og grensekommissær for den norskrussiske grense, skal ekspedisjonssjefen i Politiavdelingen først gi tilråding om innstilling til (fast eller midlertidig) beskikkelse, jfr. tjenestemannsloven 4 nr Når hovedveiledere for politihøgskolestudentene skal ansettes, avgir Politihøgskolens ansettelsesråd innstilling. 4. Når øvrige tjenestemenn skal ansettes, avgis innstilling av stielingens nærmest foresatte tjenestemyndighet. Dersom nærmest foresatte er medlem av ansettelsesrådet, avgir vedkommende i stedet forslag til ansettelse, jfr. tjenestemannsloven 4 nr. 3. Politimesteren / sjefen/ direktøren oppnevner setterepresentant for nærmeste foresatte tjenestemyndighet dersom det er behov for dette. 5. Dersom det er flere kvalifiserte søkere til en stilling, skal vanligvis tre søkere innstilles i den rekkefølge de bør komme i betraktning, jfr. tjenestemannstoven 4 nr. 4. Tilsvarende gjelder for forslag til ansettelse. Innstillingen/forslaget skal omtale alle søkere som har vært innkalt til intervju. Innstillingen/forslaget skal begrunnes. Innstillingen /forslaget sendes ansettelsesrådets medlemmer. Søknadene med vedlegg gjøres tilgjengelig for medlemmene i god tid forut for rådsmøtet og slik det er hensiktsmessig. 11 Innsynsrett Søkernes(partenes) innsynsrett i en formell innstilling reguleres av forskrift om partsoffentlighet i saker om tilsetting i den offentlige forvaltning. Søkerne skal ha den samme innsynsrett i et forslag til ansettelse.

13 8 12 Ansettelsesorganer DEL 4 - ANSETTELSESMYNDIGHET Politimestere, visepolitimestere, sjefen for ØKOKRIM samt førstestatsadvokater og statsadvokaterer embetsmenn og utnevnes/konstitueres av Kongen i statsråd. Sjefene for politiets særorganer og grensekommissæren for den norskrussiske grense beskikkes av Kongen i statsråd. Justisdepartementet har fullmakt til å konstituere politimestere, visepolitimestere, sjef for ØKOKRIM, førstestatsadvokater og statsadvokater ved ØKOKRIM samt beskikke særorgansjefer og grensekommissær for et tidsrom av inntil ett år, jfr. 25 i dette reglement. Politimesteren/sjef for særorgan/grensekommissæren gis fullmakt til å peke ut stedfortreder ved ferie, samt ved fravær av inntil fire ukers varighet i forbindelse med kurs, tjenestereiser o.l. Øvrige tjenestemenn ansettes av lokale ansettelsesråd i politidistriktene og politiets særorganer samt ved Grensekommissariatet. Ansettelsesrådene i olitidistriktene skal bestå av fem medlemmer; to representanter fra administrasjonen, to representanter for tjenestemennene samt politimesteren som er rådets leder. Representantene fra administrasjonen er lederen for administrativ enhet/personalsjefen og en leder av driftsenhet. Ansettelsesrådene i olitiets særor aner (ekskl. Utrykningspolitiet) skal bestå av fem medlemmer; to representanter fra administrasjonen, to representanter for tjenestemennene samt sjefen som er rådets leder. Representantene fra administrasjonen er lederen for administrativ enhet/personalsjefen og en leder av avdeling/seksjon, for ØKOKRIM vil dette være førstestatsadvokat. Utr knin s olitiets ansettelsesråd skal bestå av tre medlemmer; en representant fra administrasjonen, en representant for tjenestemennene og UP-sjefen som er rådets leder.

14 9 Grensekommissariatets ansettelsesråd skal bestå av tre medlemmer; politimesteren i Østfinnmark etler hans/hennes faste stedfortreder, en representant for tjenestemennene og grensekommissæren som er rådets leder. Dersom administrasjonen ikke er representert ved begge kjønn, erstattes administrasjonssjefen/personalsjefen/avdelingslederen/seksjonslederen med en kvinnelig representant, slik at rådets sammensetning blir i tråd med likestillingsloven 21 første ledd. Politimesteren/sjefen oppnevner den driftsenhetsleder/kvinnelige representant som er representant for administrasjonen, samt en driftsenhetsleder/kvinnelig representant som vararepresentant for denne, for en periode på to år om gangen. Dersom politimesteren/sjefen/grensekommissæren eller lederen for administrativ enhet vil være forhindret fra å møte, møter deres stedfortreder. Politidirektoratet oppnevner setterepresentant for politimesteren/sjefen eller grensekommissæren dersom det er behov for dette. Politimesteren/sjefen oppnevner setterepresentant for de to øvrige representantene fra administrasjonen. Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner tjenestemannsrepresentant(er) med personlig(e) vararepresentant(er) og setterepresentant(er), jfr. 13 i dette reglement. Når en sak skal fremmes til høyere myndighet i medhold av tjenestemannsloven 4 nr. 5, 5 nr. 3, 18 nr. 2 og 19 nr. 1, jfr. 15, 16, 20 og 21 i dette reglement, skal det være et sentralt ansettelsesrådsom avgjør saken. Det sentrale ansettelsesrådskal bestå av tre medlemmer. Politidirektoratet oppnevner rådets leder og administrasjonens representant i rådet. Tjenestemannsorganisasjonene oppnevner tjenestemennenes representant, jfr. reglement for det sentrale ansettelsesråd. 13 Oppnevning av tjenestemannsrepresentanter, tjenestemannsgrupper 1. Tjenestemannsrepresentantene må være fast ansatt i politidistriktet/særorganet/grensekommissariatet og skal tilhøre den samme tjenestemannsgruppe som den ledige stillingen. 2. Den tjenestemannsorganisasjon som organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe og som enten selv eller gjennom tilslutning til en hovedsammenslutning, er forhandlingsberettiget, oppnevner representant(er) for tjenestemennene med personlig(e) vararepresentant(er). Er det flere forhandlingsberettigede organisasjoner som har medlemmer i vedkommende tjenestemannsgruppe, oppnevner organisasjonene i fellesskap

15 10 representanten (e) med vararepresentant(er). En tjenestemannsrepresentant representerer ikke sin egen organisasjonår han/hun først er oppnevnt, men skal ivareta interessene til samtlige søkere. 3. Tjenestemannsrepresentanten (e) oppnevnes for en periode på to år om gangen. Funksjonstiden settes slik at den ikke løper ut samtidig for begge tjenestemannsrepresentantene innen samme tjenestemannsgruppe, der ansettelsesrådet har to tjenestemannsrepresentanter. Kan organisasjonene ikke bli enige om hvem som skal oppnevnes, oppnevnes tjenestemannsrepresentant (er) med vararepresentant (er)etter følgende regler: a) For at en organisasjon skal kunne utpeke representant (er) etter reglene nedenfor, må den ha som medlemmer minst 25 % av de organiserte tjenestemennene i tjenestemannsgruppen. b) Primærorganisasjonene under samme hovedsammenslutning kan slå sammen medlemstallet i relasjon tit reglene i denne paragraf. c) Dersom to eller flere tjenestemannsorganisasjoner organiserer tjenestemenn i vedkommende tjenestemannsgruppe og det skal være to tjenestemannsrepresentanter i ansettelsesrådet, skal de to organisasjonene som har størst medlemstall innen gruppen oppnevne hver sin representant med vararepresentant. 4. Dersom så veltjenestemannsrepresentanten(e) som vararepresentanten(e) er inhabile eller forhindret fra å møte, oppnevner organisasjonen(e) setterepresentant(er). Tjenestemannsgruppene er som følger: I politidistriktene: Stillinger under lønnsplan (unntatt stillinger som 0287 politioverbetjent som har funksjon som driftsenhetsleder). Stillinger som 0287 politioverbetjent som har funksjon som driftsenhetsleder, stillinger som 0326 lensmann og 1243 politistasjonssjef samt stillinger som 0290 politiinspektør som ikke er tillagt påtalemyndighet. Stillinger som 0288 politifullmektig og 1245 politiadvokat samt stillinger som 0290 politiinspektør som er tillagt krav om påtalemyndighet. Øvrige stillinger. Ved Politihø skolen: Undervisnings- og forskningsstillinger. Polititjenestemannsstillinger.

16 11 Øvrige stillinger. Ved ØKOKRIM: Stillinger under lønnsplanene , og Øvrige stillinger. Ved Nye Kripos: Stillinger under lønnsplanene , , og Stillinger under lønnsplanene og Øvrige stillinger Ved Politiets data- o materiellt'eneste: Stillinger under lønnsplan Stillinger under lønnsplanene , , , og Øvrige stillinger. Ved Ut knin olitiet: Stillinger under lønnsplanene og Øvrige stillinger. ved Politiets utlendin senhet: Stillinger under lønnsplan og Øvrige stillinger. Ved Grensekommissariatet: Stillinger under lønnsplan (unntatt stillingen som grensekommissær ) og stillinger under gjennomgående lønnsplaner.

17 12 DEL 5 - ANSETTELSE 14 Overgang fra midlert idig til fast ansettelse En midlertidig ansatt tjenestemann, ansatt etter offentlig kunngjøring og vanlig ansettelsesprosedyre, kan av ansettelsesmyndigheten ansettes fast uten ny kunngjøring og behandling av innstillende myndighet. Nærmeste foresatte skal uttale seg om tjenestemannens skikkethet for stillingen. 15 Saksbehandlingen i ansettelsesrådet Ansettelsesrådet skal fortrinnsvis behandle ansettelsessaker og andre saker i samlet møte. Skriftlig behandling kan finne sted hvor saken ikke volder tvil og saksbehandlingsreglene i tjenestemannsloven ikke er til hinder for dette. Ved skriftlig behandling av en sak i ansettelsesrådene i politidistriktene og politiets særorganer (ekskl. Utrykningspolitiet) sendes saken først (via politimesteren/sjefen) til den driftsenhets-/avdelingsleder som er representant for administrasjonen, deretter til tjenestemannsrepresentantene, så til administrasjonssjefen / personalsjefen / den kvinnelige representanten og til slutt til politimesteren/sjefen. Ved skriftlig behandling av en sak i ansettelsesrådene ved Utrykningspolitiet og Grensekommissariatet sende saken først (via sjefen/ grensekommissæren) til representanten for administrasjonen, deretter til tjenestemannsrepresentanten og til slutt til sjefen/ grensekommissæren. Hvert medlem av rådet kan forlange at en sak som er forelagt skriftlig, blir overført til muntlig behandling i ansettelsesrådet. Oppnås ikke enstemmighet ved skriftlig behandling av en sak, skal det innkalles til møte. Innkallingen skal skje med rimelig frist. Avgjørelsen treffes på grunnlag av flertallsvedtak, jfr. 16 i dette reglement. I statsforvaltningen gjelder generelt at deltagelse i ansettelsesrådet er en tjenesteplikt. Medlemmene av rådet kan ikke hindre vedtak ved å utebli fra behandlingen eller nekte å underskrive møteprotokoll, jfr. 23 andre ledd i dette reglement. Unnlater likevel enkelte av rådets medlemmer å delta i behandlingen av en sak eller å underskrive møteprotokollen, er rådet beslutningsdyktig om minst halvparten av medlemmene deltar og underskriver. Medlemmene av ansettelsesrådet skal ivareta interessene for enhver søker, eksterne så vel som interne. De skal aldri møte med noen form for bundet mandat, og kan ikke instrueres. Rådsmedlemmene har heller ikke anledning til å diskutere enkeltsaker med utenforstående på en måte som kan komme i konflikt med reglene om taushetsplikt, jfr. 29 i dette reglement. Ved avgjørelsen av hvilken av søkerne som skal ansettes, vektlegges/vurderes blant annet antatt egnethet, herunder faglige og personlige kvalifikasjoner,

18 13 muntlig og skriftlig formuleringsevne, samarbeidsevne, utdannelse og relevant praksis. Dette skal vurderes kun i forhold til de krav som er satt i kunngjøringen samt til lovbestemte krav, jfr. politiloven 18. Vurderer noen i ansettelsesrådet å ansette en søker som ikke er innstilt, skal rådet be innstillingsmyndigheten om en skriftlig uttalelse om vedkommende søker. Hvis innstillingsmyndigheten likevel ikke vil innstille vedkommende og noen i ansettelsesrådet fastholder sin mening, skal saken forelegges det sentrale ansettelsessråd til endelig avgjørelse. Det sentrale ansettelsesråd kan bare ansette en av dem som er innstilt eller en av dem som noen i ansettelsesrådet vil ansette, jfr. tjenestemannsloven 4 nr. 5. Finner ansettelsesrådet at det hefter mangler ved innstillingen / forslaget, må rådet ta stilling til om saken skal sendes tilbake til nærmeste foresatte for ny behandling. 16 Anke Er det uenighet i ansettelsesrådet om hvem som bør ansettes kan hvert medlem kreve at saken skal avgjøres av det sentrale ansettelsesråd, jfr. tjenestemannsloven 5 nr. 3. Anke må erklæres eller forbehold om anke må tas i rådsmøtet. Det må fremgå av protokollenhvorvidt det ankes, eventuelt hvilken frist som er satt for avgivelse av ankeerklæring. Ved en eventuelt anke har hvert av medlemmene rett til å begrunne sitt standpunkt i protokollen, jfr. 23 i dette reglement. Lederen for rådet besørger at kopi av anken sendes ansettelsesrådets medlemmermed en frist til eventuelt å avgi uttalelse. Anken vedlegges protokollen og sendesmed eventuelle uttalelser til det sentrale ansettelsesråd for avgjørelse. Kopi av uttalelsene sendes ansettelsesrådets medlemmer. 17 Ansettelse i rekkefølge Ansettelsesrådet kan treffe vedtak om ansettelse i rekkefølge. Trekker nr. 1 seg, er nr. 2 ansatt uten ny behandling i ansettelsesrådet o.s.v. Et slikt vedtak må klart gi uttrykk for at det er et vedtak om ansettelse i rekkefølge.

19 14 18 Melding om ansettelse/arbeidsavtale Ved utnevning/konstitusjon/ansettelse gis embets-/tjenestemannen skriftlig underretning hvor han/hun orienteres om de lover, instrukser og reglementer som for tiden gjelder for tjenesten. Videre skal det inngås skriftlig arbeidsavtale i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kap. XI A. Tilsetting, både for faste og midlertidige ansettelsesforhold. I de første seks måneder er tjenestemannen ansatt på prøve. Ansettelsesmyndigheten kan bestemme at slik prøvetid også skat gjelde selv om tjenestemannen går direkte over fra annen statsstilling. Den ansatte skal underrettes om prøvetiden, jfr. tjenestemannsloven 8. Skjemaet "Melding om prøvetidsreglene" må undertegnes av den som ansettes. Ved midlertidig ansettelse skal underretningen inneholdeopplysninger om forventet varighet eller om hvilke oppdrag som skal utføres. Ved underretning om ansettelse fastsettes en rimelig frist for den som er ansatt til å avgjøre om vedkommende tar stillingen. Alle søkere skal underrettes når stillingen er besatt, jfr. forvaltningsloven 27 første ledd. Underretningen skal inneholde navnet på den søker som er ansatt i stillingen. DEL 6 - OPPSIGELSE, ORDENSSTRAFF, SUSPENSJON OG AVSKJED 19 Hvem som kan treffe vedtak Vedtak om at en tjenestemann, som er beskikket av Kongen i statsråd, skal sies opp, gis avskjed eller suspenderes treffes av Kongen i statsråd. Vedtak om at en slik tjenestemann skal ilegges ordensstraff, treffes av Justisdepartementet, jfr. tjenestemannsloven 17 nr. 2 og Kronprinsregentens resolusjon av 11. november 1983 punkt IV. Vedtak om at øvrige tjenestemenn skal sies opp, ilegges ordensstraff, suspenderes eller gis avskjed treffes av ansettelsesmyndigheten med hjemmet i tjenestemannsloven 8, 9, 10, 14, 15 og 16. Dersom saken krever særlig rask avgjørelse, kan vedtak om suspensjon etler overføring til annen tjeneste etter tjenestemannsloven 16 også treffes av politimesteren/sjefen/grensekommissæren, eventuelt leder av driftsenhet/ stabsenhet, jfr. tjenestemannsloven 17 nr. 4. Vedtaket skal straks meldes til ansettelsesrådet, Politidirektoratet og Justisdepartementet. Ansettelsesrådet eller Justisdepartementet kan omgjøre vedtaket og kan også treffe vedtak etter 16 om vilkårene for det foreligger.

20 15 For så vidt gjelder embetsmenn vises det til bestemmelsene i tjenestemannsloven 5 17 nr. 1 og Uenighet om oppsigelse, ordensstraff elter avskjed Hvis det i ansettelsessrådet ikke er flertall for oppsigelse, ordensstraff eller avskjed, jfr. 19 i dette reglement, kan hvert medlem av mindretallet kreve saken avgjort av det sentrale ansettelsesråd. Det samme gjelder hvor et mindretall ønsker en ilagt ordensstraff skjerpet, jfr. tjenestemannsloven 18 nr Klage over oppsigelse, ordensstraff, suspensjonog avskjed Det sentrale ansettelsesråder klageinstans for vedtak fattet av det lokale ansettelsesråd. Justisdepartementet er klageinstans for vedtak fattet av det sentrale ansettelsesråd og som kan påklages. Kongen i statsråd er klageinstans for vedtak fattet av Justisdepartementet og som kan påklages. Samtidig med underretning om vedtaket skal tjenestemannen orienteres om muligheten til å klage over vedtaket og hvordan klagen skal fremsettes, jfr. forvaltningsloven 27. Klagefristen er tre uker, jfr. forvaltningsloven Sletting av ordensstraff Ordensstraff etter tjenestemannsloven 14 slettes etter fem år. 23 Protokoll DEL 7 - ANDRE BESTEMMELSER Alle saker som behandles i ansettelsesrådet skal føres i en protokoll. Protokollen skal inneholde dato for møtet, de tilstedeværendes navn og stilling/funksjon, anførsler om at habilitetsspørsmålet er vurdert og opplysninger om vedtak med stemmegivning, herunder stemmegivningen til det enkelte rådsmedlem. Protokollen skal underskrives av samtlige rådsmedlemmer. Hvert medlem kan kreve sin mening tatt med i protokollen.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo.

Rundskriv 2006/016. Det sentrale ansettelsesråd Postboks 8051 Dep 0031 Oslo. Rundskriv 2006/016 Til Politimestrene, sjefene for politiets særorganer, namsfogdene som ligger direkte under Politidirektoratet, riksadvokaten, statsadvokatene, generaladvokaten og grensekommissæren Dato

Detaljer

1.1 Personalreglement

1.1 Personalreglement 1.1 Personalreglement Dato: 01.11.02, endret 11.09.13 1 Virkeområde Dette reglementet gjelder for tjenestemenn hos Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen). Bestemmelsene i reglementet

Detaljer

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon

Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Personalreglement for Norsk kulturråds administrasjon Del I Generelt 1 Virkeområde 1. Direktøren tilsettes av Kultur- og kirkedepartementet. For øvrige stillinger er tilsettingen lagt til Norsk kulturråds

Detaljer

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse

Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Tilsettings- og personalreglement Innholdsfortegnelse Del 1 Generelt... 2 1 Virkeområde... 2 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 2 Del 2 Kunngjøring... 2 3 Kunngjøring av stillinger... 2 4 Kunngjøringens

Detaljer

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet

Personalreglement for den høyere påtalemyndighet RIKSADVOKATEN Personalreglement for den høyere påtalemyndighet Inngått etter forhandlinger mellom riksadvokaten, Statsadvokatenes forening og Parat, og stadfestet av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL

PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL PERSONALREGLEMENT FOR STATENS INNKREVINGSSENTRAL Del I Generelt 1 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 2-11 gjelder ikke for tilsetting av tjenestemenn for kortere tid enn seks måneder. I disse

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER 1 Innhold DEL 1 GENERELT... 3 1 Formål, virkeområde og definisjoner... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 4 DEL 2 KUNNGJØRING...

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA

PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA I KRAFT FRA 1.6.2009 PERSONALREGLEMENT FOR UTLENDINGSNEMNDA Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Personalreglementet gjelder for alle tjenestemenn, dvs alle tilsatte

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd PERSONALREGLEMENT FOR KIRKERÅDET Del I Generelt 1 Virkeområde 1.1. Dette reglement gjelder for alle ansatte i Kirkerådet, og i Bispemøtets

Detaljer

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig.

1. Bispedømmerådet skal sørge for at ledige stillinger kunngjøres offentlig. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet av Fornyings-, og administrasjonsdepartementet 19. desember 2006 og iverksatt 1. mars 2007. Sist endret 20. september 2011, med virkning fra

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006

PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE. Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 PERSONALREGLEMENT FOR FYLKESMANNSEMBETENE Fornyings- og administrasjonsdepartementet Revidert 26. september 2006 1 Innhold Del I Generelt 1 Virkeområde 2 Definisjoner Del II Kunngjøring av stillinger 3

Detaljer

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM

TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM TILTAKSKORT FOR ANSETTELSER I POLITIET ANSETTELSESPROSESSEN FOR TILLITSVALGTE OG RÅDSMEDLEM INNLEDNING Hensikten med tiltakskortet er at den skal svare på noen av de spørsmål som knytter seg til ansettelsesprosessen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER

PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Utskriftsdato: PERSONALREGLEMENT FOR STATLIGE HØGSKOLER Fastsatt etter avtale mellom Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og berørte tjenestemannsorganisasjoner 22. november 1995. Stadfestet

Detaljer

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet.

1. Reglene i 3-11 gjelder ikke ved tilsetting av biskop, jf. regler om nominasjon mv. ved tilsetting av biskoper, fastsatt av Kirkemøtet. PERSONALREGLEMENT FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE Stadfestet 19. juni 2012 av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet og iverksatt 1. juni 2012. Del I Generelt 1 Virkeområde og definisjoner 1.

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET

PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET PERSONALREGLEMENT FOR TJENESTEMENN I MILJØDIREKTORATET Avtale inngått mellom ledelsen og de forhandlingsberettigede tjenestemannsorganisasjoner i Miljødirektoratet. Protokoll fra forhandlinger den 08.05.2013

Detaljer

Personalreglement for Mattilsynet

Personalreglement for Mattilsynet Styrende dokument Utarbeidet av: krjep Sist endret: 28.10.2011 Prosess: HR Prosesseier: Jarleif Nordheim Instruks Utgave: 1 ephorte saksnr: 2008/124805-1 Personalreglement for Mattilsynet Vedtatt i Etatssamarbeidsgruppa

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KIRKERÅDET REVISJON AV PERSONALREGLEMENT, oppdatert 23.02.2011 Nåværende reglement, vedtatt 15.02.2001 Del I Generelt 1 Virkeområde Dette

Detaljer

Personalreglement for SIFO

Personalreglement for SIFO Personalreglement for SIFO Forhandlet i møte mellom ledelse og tillitsvalgte 31.01.2007, endringer vedtatt 04.09.2007 og 11.01.2008 1 Virkeområde og definisjoner Del I - Generelt 1. Dette reglementet gjelder

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER

PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER PERSONALREGLEMENT FOR POLITIDIREKTORATET MED UNDERLIGGENDE ENHETER DEL 1 GENERELT 1 Formål, virkeområde og definisjoner 1. En overordnet målsetting for politi- og lensmannsetaten er at arbeidsgiverne i

Detaljer

Personalreglement for prester i Den norske kirke

Personalreglement for prester i Den norske kirke Personalreglement for prester i Den norske kirke Vedtatt av Kirkemøtet 2016 (sak KM 04/16) Del I Generelt 1 Myndighet, virkeområde og definisjoner 1. Bispedømmerådet tilsetter menighetsprester og proster

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003

Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Rundskriv Direktør kriminalomsorgsregion Fengselsleder Friomsorgsleder Direktør KRUS Direktør KITT Nr. Vår ref. Dato G 26/2003 1 00/13414 D TRH 10. februar 2003 Personalreglement for embets- og tjenestemenn

Detaljer

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt

Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av med senere endringer, senest Del I Generelt Personalreglement for Riksrevisjonen Personalreglement for Riksrevisjonen av 9.3.2005 med senere endringer, senest 20.11.2008 Del I Generelt 1 Tjenestemannsloven Lov om statens tjenestemenn av 4. mars

Detaljer

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting

32 Saksbehandling i tilsettingsorganet. 23 Melding om tilsetting Kap. 1 Felles bestemmelser 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Taushetsplikt 4 Beregning av tjenestetiden 5 Arbeidstid 6 Velferdspermisjoner 7 Permisjoner for etter- og videreutdanning og overgang til annen

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG 1 REGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE Dette reglementet gjelder for tilsetting m.m. i stillinger ved Høgskolen i Sør-Trøndelag når det ikke er gitt særregler i lov

Detaljer

Skriftlighet i tilsettingssaker

Skriftlighet i tilsettingssaker DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSDEPARTEMENT Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2015/938 15/1815-2 15.06.2015 Skriftlighet i tilsettingssaker Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR

Pasientskadenemnda. (PsN) SEKRETARIAT PASIENTSKADENEMNDAS PERSONALREGLEMENT FOR Pasientskadenemnda PERSONALREGLEMENT FOR PASIENTSKADENEMNDAS SEKRETARIAT (PsN) Innhold Generelt Kunngjøring 3, Innstilling og behandling av søknader m.m. 4. Tilsetting 5. Bergningsregler, ordensstralí,oppsigelse,

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Generelt 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for alle stillinger beskrevet i NTNUs lønnspolitikk unntatt: 90.100 lederstillinger: 1062

Detaljer

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005)

Besl. O. nr. 110. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110. Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) Besl. O. nr. 110 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 110 Jf. Innst. O. nr. 102 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 67 (2004-2005) År 2005 den 9. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften)

Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Forskrift om aspiranter i kriminalomsorgen (aspirantforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 30. september 2011 med hjemmel i forskrift til lov om straffegjennomføring av

Detaljer

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB)

Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Personalreglement for Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) I forbindelse med universitetsstatus fra 01.01.05 er navnet endret i teksten til UMB. Reglementet er utarbeidet i henhold til Lov om

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET

PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET PERSONALREGLEMENT FOR KYSTVERKET Del I GENERELT 1 Definisjoner m.m. 1. Med leder for driftsenhet menes ledere for enheter utenfor Kystverkets hovedkontor som rapporterer direkte til kystdirektøren eller

Detaljer

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse:

Partene er kommet til enighet om følgende personalreglement for Høgskolen i Lillehammer som legges fram for departementet for stadfestelse: Høgskolen i Lilleharemer Lillehammer University College hil.no Protokoll Fra forhandlinger etter Hovedavtalen i staten Sak: Personalreglement for Høgskolen i Lillehammer Til stede i ett eller flere møter:

Detaljer

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1

PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 PERSONALREGLEMENT Gjeldende fra 24.02.2011 1 Del I Generelt 1 Definisjoner m.m. Tjenestemann betyr i dette reglement alle stillingsbetegnelser. 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene Reglene i 3-12 gjelder

Detaljer

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG

Sak: REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato:16.09.15 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-26/15 REVISJON AV PERSONALREGLEMENTET FOR HØGSKOLEN I SØR- TRØNDELAG Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 11.06.2015 PERSONALAVDELINGEN / DEANU GIELDA - TANA KOMMUNE 1 Formål a) Målet med enhver tilsetting er å få tilsatt den søkeren

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 og 17.2.2011 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO), Norsk tjenestemannslag (LO), Musikernes fellesorganisasjon

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD 1. OMFANG Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Tromsø kirkelige fellesråd er arbeidsgiver

Detaljer

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet

Personalreglement for Integrerings - og mangfoldsdirektoratet I Postadresse P.boks 8059..-- 0031 Oslo Besøksadre,.,,,,_z.- Hausmam: 23-25 Arbeids- og inkluderingsdepartementet Internett: Postboks 8019 Dep. 0030 Oslo E-post: postm Sentraib(': 24 16 88 0. Telefaks:

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Styresak 19/2009 vedlegg 1 Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Fastsatt den 13.3.2009 etter avtale mellom Kunsthøgskolen i Oslo og Forskerforbundet (UNIO) Norsk tjenestemannslag (LO) Musikernes

Detaljer

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07

Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune. Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 Tilsettingsreglement for Tingvoll kommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 11.03.03 Revidert 27.03.07 2/10 Innholdsfortegnelse 1 Virkeområde 2 Definisjoner 3 Oppretting og normering av stillinger 4 Kunngjøring

Detaljer

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalreglement for Høgskolen i Buskerud og Vestfold 1.1.2014 1 Innhold Del I Generelt... 3 1 Definisjoner m.m.... 3 2 Unntak fra reglementsbestemmelsene... 3 Del II Kunngjøring... 4 3 Kunngjøring av

Detaljer

ANSETTELSESREGLEMENT

ANSETTELSESREGLEMENT ANSETTELSESREGLEMENT GENERELT Målet med reglementet er å få ansatt den søkeren som totalt sett er best kvalifisert for stillingen og sikre en god og ensartet håndtering av alle ansettelser. Det vises til

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt HORTEN KIRKELIGE FELLESRÅD I tilsettingssaker gjelder arbeidsmiljøloven, offentlighetsloven, forvaltningsloven, forvaltningslovforskriften i saker om tilsetting i den offentlige

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS KAP. I. Generelt KAP. II Tilsettingsreglement for undervisnings- og/eller forskerstillinger KAP. III Tilsettingsreglement for tekniske og administrative

Detaljer

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess

- Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess LOVSPEIL TIL FORESLÅTTE ENDRINGER I TJENESTEMANNSLOVEN - Utarbeidet til bruk i NTLs høringsprosess Fullstendige dokum enter: Lov om statens tjenestemenn m.m.: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/1983-03-04-3

Detaljer

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse

Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse DEN NORSKE KIRKE KR 35/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2011 Referanser: KM 09/10 Endringer i gravferdslov og kirkelov. Høringsuttalelse Saksdokumenter: KR 35.1/11

Detaljer

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen

Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Kommentarer til personalreglement for Kriminalomsorgen Til 1 Personalreglementet gjelder for alle embets- og tjenestemenn i Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI), Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisningsog Del III. Statlige universiteter og høyskoler Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten

Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten Personalreglement for Arbeids- og velferdsetaten 1. Reglementets virkeområde Reglementet gjelder for arbeidstakere i Arbeids- og velferdsetaten med de unntak som følger av tjenestemannsloven. Direktøren

Detaljer

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål

Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål Høring endring av politiloven 19 annet ledd - forslag om utnevning av visepolitimestere på åremål 1. Innledning Justis- og beredskapsdepartementet foreslår endring i lov av 4. august 1995 nr. 53 om politiet

Detaljer

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Personalreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Del I Generelt... 3 1 Innledning... 3 2 Reglementets virkeområde... 3 3 Habilitet... 3 4 Verv i NMBUs innstillings- og tilsettingsråd...

Detaljer

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger

Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Del II: Personalreglement for teknisk/administrative stillinger Bestemmelser fra nåværende Tilsettingsreglement er skrevet med svart. Bestemmelser som er gjort etter at disse reglementene ble vedtatt er

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS PERSONALREGLEMENT FOR HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS REGLER OM TILSETTING I TEKNISK/ADMINISTRATIVE STILLINGER OG UNDERVISNINGS- OG/ELLER FORSKERSTILLINGER KAP I KAP II KAP III KAP 1V KAP V KAP VI KAP VII

Detaljer

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd

Tilsettingsreglement. Færder kirkelige fellesråd Tilsettingsreglement Færder kirkelige fellesråd Vedtatt xx.xx.2017 Innhold: 1 Omfang.... s. 2 2 Stillingsvurdering...... s. 2 3 Utlysning av stillinger..... s. 3 4 Søknadsfrist / ny utlysning... s. 4 5

Detaljer

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010.

Personalreglement. for ansettelser, permisjoner m.v. ved. Gjeldende fra 1. august 2010. Personalreglement for ansettelser, permisjoner m.v. ved Gjeldende fra 1. august 2010. Innholdsfortegnelse Del I Generelt... 3 1 Virkeområde... 3 2 Definisjoner og forkortelser... 3 3 Unntak fra reglementsbestemmelsene...

Detaljer

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo

Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Personalreglement for Kunsthøgskolen i Oslo Dokumentet er en utdyping og presisering av Lov om universiteter og høgskoler 1.4.200 (uhl), Lov om statens tjenestemenn (tjml) av 4.3.1983 og forvaltningsloven

Detaljer

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN

ANSETTELSESFORHOLD I STATEN TJENESTEMANNSLOVUTVALGETs FORSLAG TIL NY LOV OM ANSETTELSESFORHOLD I STATEN Advokat Ingeborg Moen Borgerud imb@adeb.no 98294555 Mandat God arbeidsgiver- og personalpolitikk Regler som understøtter kvalifikasjonsprinsippet

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven].

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]. Dato LOV 1983 03 04 3 Departement Kommunal og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV 2015 02 13 9 fra 01.03.2015 Publisert ISBN 82 504 1404 7

Detaljer

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene.

Det forutsettes at fakultetet er ansvarlig for den strategiske styringen i bruken av stillingene. UNIVERSITETET I OSLO DET MATEMATISK- NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET Til MN-fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 3 Møtedato: 03.02.05 Notatdato: 15.01.05 Saksbehandler: Ingrid Uldal Sakstittel: Delegasjon

Detaljer

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV.

POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 02-283 833 Rundskriv nr. 3/2002 Oslo, 30. august 2002 POLITIETS SIKKERHETSTJENESTE PÅTALEKOMPETANSE MV. INNLEDNING Ved lov 15. juni 2001 nr. 54 om endringer i politiloven

Detaljer

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v.

1. REGLEMENT: - FORMÅL, GYLDIGHET OG MYNDIGHET m.v. TILSETTINGSREGLEMENT FOR NOTODDEN KOMMUNE Administrasjonsutvalget vedtar endringer i reglementet. Redaksjonelle endringer kan gjøres av rådmann. Ikrafttredelse: Ved administrasjonsutvalgets behandling.

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 67 Lov om statens ansatte

Detaljer

Rundskriv, 01.06.1999

Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv, 01.06.1999 Rundskriv G-46/1999 Til: By- og herredsrettene Administrative bestemmelser om dommerfullmektigers ansettelsesforhold 1. Ansettelse av dommerfullmektiger 1-1 Ansettelse av dommerfullmektiger

Detaljer

Ansettelsesreglement

Ansettelsesreglement RENDALEN KOMMUNE 2485 RENDALEN Telefon 62468500 Telefaks 62468501 Ansettelsesreglement VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 29.04.2010, SAK 16/10 Ansettelsesreglement 1. FORMÅL... 4 2. GENERELLE BESTEMMELSER... 4

Detaljer

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte.

Stortinget vil utelukkende styre på den nye driftsposten (ny felles post 01), som også skal dekke lønn til tilsatte. Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1997-20 Opphevelse av bevilgningsreglementet 10, retningslinjer 1997.09.29 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt2.02.02-03,

Detaljer

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser...

Organisasjonsnivå: Rådmann INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT Virkeområde Definisjoner Andre bestemmelser... Organisasjonsnivå: ALVDAL KOMMUNE Område: Personal Rådmann Dokumentnavn: Tilsettingsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELT... 3 1.1 Virkeområde... 3 1.2 Definisjoner... 3 1.3 Andre bestemmelser... 3

Detaljer

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune

Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Fellesreglement for folkevalgte organer i Akershus fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 22.09.14 1. Virkeområde Dette reglementet gjelder for de folkevalgte organer som er opplistet i punkt 2 nedenfor.

Detaljer

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk

KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk KM 04/16 Arbeidsgiverspørsmål i tilknytning til virksomhetsoverdragelsen utkast til aktuelle regelverk Kirkemøtekomiteens merknader Komiteen legger saksorienteringen til grunn med følgende merknader: 1.

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE TILSETTINGSREGLEMENT FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Vedtatt av administrasjonsstyret 01.03.2006 1. Omfang Dette reglementet gjelder for tilsetting av arbeidstakere i alle hel- og deltidsstillinger hvor Båtsfjord

Detaljer

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING

Håndbok 1 OMFANG 2 KUNNGJØRING Side: 1 av 8 1 OMFANG Reglementet gjelder for kommunale arbeidstakere i et fast forpliktende arbeidsforhold, jfr. Fellesbestemmelsene 1 i Hovedtariffavtalen. 2 KUNNGJØRING Ledige stillinger skal kunngjøres

Detaljer

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET

PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET PERSONALREGLEMENT FOR DET TEOLOGISKE MENIGHETSFAKULTET Personalreglementet er fastsatt etter avtale mellom Rektor ved Det teologiske Menighetsfakultet og Forskerforbundet ved MF (MFF) og Personalforeningen

Detaljer

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014

Oppsigelse. Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT. Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Oppsigelse Materielle vilkår Saksbehandlingsregler Rutiner ved UiT Avdeling for personal- og organisasjon Februar 2014 Hjemmel for oppsigelse (materielle vilkår) Arbeidsgiver kan si opp en ansatt med hjemmel

Detaljer

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune

Tilsettingsreglement. Foto: Erlend Haarberg. for Dønna kommune Tilsettingsreglement Foto: Erlend Haarberg for Dønna kommune Behandlet i administrasjonsutvalget 6.2.2017 sak.1/17. Vedtatt av rådmannen 9.2.2017 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 2.0 Tilsettingsmyndighet

Detaljer

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1

Utkast pr 20.8.14. Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten. Del 1 Utkast pr 20.8.14 Omstillingsavtale for politi- og lensmannsetaten Denne avtalen er inngått mellom Politidirektoratet (POD), Politiets fellesforbund, Norges Politilederlag, Parat, Politijuristene og Norsk

Detaljer

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005

P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 P E R S O N A L R E G L E M E N T Vedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005 Gjelder fra: 01.01.2006 Ajour : 1 5.02.201 0 1 PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNE Vedtatt av

Detaljer

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger

1. Omfang. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger. 2. Myndighet til å opprette, nedlegge og omgjøre stillinger ENDRING AV TILSETTINGSREGLEMENT TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av administrasjonssty ret 01.03.2006 TILSETTINGSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret 01.09.2011 KOMMENTAR 1. Omfang Dette reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG

REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG REGLEMENT FOR DE FASTE UTVALG Første gang vedtatt i kommunestyret 05.10.1995, sak. 95/0069 Endret og vedtatt i kommunestyret 29.04.2004 Endret og vedtatt i kommunestyret 26.01.2012, sak 12/0013 ******

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer

Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Statsansattloven versjon 1.0: Lovspeil med enkelte kommentarer Kvalifikasjons -prinsippet 3 Kvalifikasjonsprinsippet (1) Den best kvalifiserte søkeren skal ansettes eller utnevnes i ledig stilling eller

Detaljer

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1

Tjenestetvistlovens virkeområde - lovens 1 Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2002-15 Endringer i lov 18. juli 1958 nr. 2 om offentlige tjenestetvister - ikrafttredelse 1. juni 2002 Dato: 12.06.2002 Til:

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING

TILSETTINGSREGLEMENT 1. OMFANG 2. STILLINGSVURDERING TILSETTINGSREGLEMENT Etter mal fra KA. Tilsetting er et arbeidsgiveransvar. Det er arbeidsgiverorganet selv som bestemmer hvor tilsettingsmyndigheten skal være lagt. De fleste fellesråd vil legge tilsettingsmyndigheten

Detaljer

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven]

Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] Dato Departement Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven] LOV-1983-03-04-3 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Sist endret LOV-2016-01-22-1 fra 01.03.2016 Publisert ISBN 82-504-1404-7

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune.

ENDRING AV PERSONALREGLEMENT FOR OSLO KOMMUNE Byrådet vedtok 27.03.2012 endring av Personalreglement for Oslo kommune. Oslo kommune Byrådet Rundskriv 21/2012 Til: Byrådsavdelingene, etatene, bydelene og Saksnr.: 201200592-2 kommunale foretak Arkivkode: 050 Fra: Byrådsavdeling for finans Utsendt dato: 11.06.2012 Saksbeh.:

Detaljer

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1383/01. Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Oslo kommune.

Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: Erstatter: Saksnr: Brv 1383/01. Dette reglementet gjelder for alle arbeidstakere i Oslo kommune. Oslo kommune Instruks Vedtatt av: Byrådet Vedtatt: 19.07.2001 Erstatter: Saksnr: Brv 1383/01 Eier/ Byrådsavdeling for finans og utvikling Ikrafttredelse: 01.10.2001 ansvarlig: Versjon: 1 Bemyndiget: /Byrådsavdeling

Detaljer

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap:

II Påminnelse om aktuelle reaksjoner overfor arbeidstakere som utsetter staten for økonomisk tap: Planleggings- og samordningsdepartementet Arbeidsgiveravdelingen PM 1995-16 1995.09.06 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Sph pkt 215.1-5, 215.1-6 Økonomisk ansvar for arbeidstakere i staten

Detaljer

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting

Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting 1 [Godkjent av] [Revideres av] Stillinger: 3 Saksbehandling av søknad- tilsetting Formål og omfang Sikre korrekt tilsettingsprosess ved interne og eksterne utlyste stillinger 1. Tilsettingsmyndighet Kommunestyret

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

Mal for omstillingsavtale

Mal for omstillingsavtale Mal for omstillingsavtale KMD har i samråd med hovedsammenslutningene fastsatt følgende reviderte mal for omstillingsavtale med virkning fra 1. januar 2014. Innledning: Formålet med malen er å få klargjort

Detaljer

Reglement for Bodø kontrollutvalg

Reglement for Bodø kontrollutvalg Reglement for Bodø kontrollutvalg (Vedtatt i bystyret 8. september 2011) 1 Virkeområde Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) og forskrift om kontrollutvalg i kommuner

Detaljer

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO

p2o~ Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO DET KONGELIGE FORNYINGS-, ADMINISTRASJONS- OG KIRKEDEPARTEMENT Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO p2o~ Deres ref. 201005790-/AT Vår ref. 10/4148- Dato 17.02.2011 Høring tiltak for å redusere

Detaljer

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD

TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD TILSETTINGSREGLEMENT FOR TROMSØ KIRKELIGE FELLESRÅD Forslag av 15.11.2017, godkjent av Tromsø kirkelige fellesråd 07.12.2017 1. FORMÅL Formålet med dette reglementet er å tilsette rett person på rett plass,

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE

INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE INNHERRED SAMKOMMUNE LEVANGER KOMMUNE VERDAL KOMMUNE ARBEIDSREGLEMENT ARBEIDSREGLEMENT FOR LEVANGER KOMMUNE, VERDAL KOMMUNE OG INNHERRED SAMKOMMUNE 1 Definisjoner Med kommune menes i dette reglement Levanger

Detaljer

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet

Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Instruks om råd, utvalg og nemnder i Heimevernet Innhold Kapittel 1. Fellesregler... 2 1.1 Valg eller oppnevning av medlemmer og varamedlemmer... 2 1.2 Funksjonstid... 2 1.3 Innkalling til og gjennomføring

Detaljer

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16

Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16 KR 47.1/16 Vedlegg 1: Regelverk til vedtakssak for Kirkerådet Innhold Del I: Regelverk vedtatt i Kirkemøtesak 04/16... 1 Forskrift om kvalifikasjonskrav for tilsetting som prest i Den norske kirke... 1

Detaljer