Anbudsgrunnlag Taksering av boliger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Anbudsgrunnlag Taksering av boliger"

Transkript

1 (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av boliger Oppdragsgiver:. Side 1 av 17

2 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag Oppdraget Oppdragsgiver Anskaffelsens formål Kontraktsbestemmelser Kunngjøring Leverandørens kontaktperson Antall eksemplarer Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse Tilleggsopplysninger oppdragsgivers kontaktperson Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen Regler for konkurransen Anskaffelsesprosedyre Opplysningsplikt Offentlighet Taushetsplikt Forbud mot at oppdragsgivers ansatte deltar i konkurransen Habilitet Krav til leverandøren Kvalifikasjonskrav Dokumentasjonskrav Eventuell tilleggsfrist Krav til tilbudet Tilbudets utforming og levering Tilbudsfrist Vedståelsesfrist Innleveringssted Tilbuds-/ prisskjema Forbehold Alternative frister Alternative tilbud Tilbud på deler av oppdraget Endre eller tilbakekalle tilbud Komplett tilbud skal bestå av Oppdragsgivers behandling av tilbudene Registrering av tilbud Tilbudsåpning Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren, jfr. FOA Avvising på grunn av forhold ved tilbudet, jfr. FOA Avklaringer Retting av åpenbare feil Side 2 av 17

3 5.7. Utskrift av anskaffelsesprotokoll Avgjørelse av konkurransen Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Tildelingskriterier Innstilling på kontraktstildeling, og klagefrist Vedlegg II Kontraktsvilkår III Kravspesifikasjon Prisforutsetninger Prisskjema taksering av boliger Side 3 av 17

4 I Konkurransegrunnlag 1. Oppdraget 1.1. Oppdragsgiver Etat/virksomhetens navn v/., heretter kalt oppdragsgiver, innbyr til åpen anbudskonkurranse i forbindelse med Anskaffelsens formål Kontraktsbestemmelser Som generelle kontraktsbestemmelser mellom oppdragsgiver og leverandør gjelder NS 8401, med en del endringer, jfr. konkurransegrunnlagets punkt III Kunngjøring Anskaffelsen er kunngjort i DOFFIN den 1.5. Leverandørens kontaktperson Oppdragsgiveren ber leverandøren innen kort tid etter mottak av dette konkurransegrunnlaget å sende inn navn og adresse på kontaktperson Antall eksemplarer Leverandøren får utdelt 2 eksemplarer av konkurransegrunnlaget Tilbudsbefaring/tilbudskonferanse Det vil ikke bli avholdt tilbudsbefaring/tilbudskonferanse. Side 4 av 17

5 1.8. Tilleggsopplysninger oppdragsgivers kontaktperson Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger hos: Navn:. Adresse:. Telefon:. Telefaks: E-postadresse: Hvis forespørsel om tilleggsinformasjon i tilknytning til konkurransegrunnlaget er fremsatt i tilstrekkelig tid før tilbudsfristens utløp, skal oppdragsgivers svar sendes samtlige som har mottatt konkurransegrunnlaget senest 6 dager før tilbudsfristens utløp. Skriftlig henvendelse om tilleggsopplysninger merkes: Forespørsel om tilleggsopplysninger Rettelser, suppleringer eller endringer av konkurransegrunnlaget Innen tilbudsfristens utløp har oppdragsgiveren rett til å foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er av vesentlig karakter. Rettelser, suppleringer skal umiddelbart sendes til alle som har mottatt konkurransegrunnlaget. Opplysninger som oppdragsgiveren gir på forespørsel fra én leverandør, skal umiddelbart også gis til de øvrige leverandører. Dersom rettelsene, suppleringene eller endringene som nevnt i første ledd kommer så sent at det er vanskelig for leverandørene å ta hensyn til det i tilbudet, skal det fastsettes en forholdsmessig forlengelse av tilbudsfristen. Samtlige leverandører skal varsles om forlengelsen. 2. Alminnelige regler for gjennomføring av konkurransen 2.1. Regler for konkurransen Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser 16. juli 1999 nr 69 og forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april For denne anskaffelsen gjelder forskriftens del I og II Anskaffelsesprosedyre Denne anskaffelsen følger prosedyren åpen anbudskonkurranse. Dette betyr at alle interesserte leverandører kan gi tilbud. Denne anskaffelsesprosedyren tillater ikke forhandlinger med tilbyderne før konkurransen er avgjort. Side 5 av 17

6 2.3. Opplysningsplikt Oppdragsgiver skal gi skriftlig melding med en kort begrunnelse dersom: forespørselen om å få delta i konkurransen eller tilbudet avvises, eller oppdragsgiveren beslutter å forkaste samtlige tilbud eller avlyse konkurransen. Leverandøren kan skriftlig anmode om en nærmere begrunnelse for: hvorfor hans forespørsel om å delta er avvist, hvorfor tilbudet er avvist eller hvorfor hans tilbud ikke ble valgt. Oppdragsgiveren plikter å svare på en slik henvendelse senest 15 dager etter at anmodningen er mottatt Offentlighet For allmennhetens innsyn i tilbud og anskaffelsesprotokoll gjelder lov av 19. juni 1970 nr 69 om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven). Innsyn kan begrenses med hjemmel i forskrift av 14. februar 1986 punkt V nr 12 gitt i medhold av offentlighetsloven Taushetsplikt Oppdragsgiveren og hans ansatte plikter å hindre at andre får tilgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, av hensyn til den opplysningen angår Forbud mot at oppdragsgivers ansatte deltar i konkurransen En ansatt hos oppdragsgiveren kan ikke delta i konkurransen eller inngå kontrakt med den administrasjonen hvor han tjenestegjør. Det samme gjelder firma som helt eller i overveiende grad eies av oppdragsgiverens ansatte Habilitet Her vises til forvaltningsloven 6 til 10 og kommuneloven 40 nr 3. Side 6 av 17

7 3. Krav til leverandøren 3.1. Kvalifikasjonskrav Tilbyderen må ha kjennskap til aktuelle prinsipper for eiendomsskattetaksering Det kreves nødvendig kompetanse innen taksering av boliger Det skal bekreftes at det er gjennomført minst 10 eiendomstakster de siste 12 månedene Tilbyderen må ha kjennskap til takstverdier i det distriktet som skal takseres Det skal gis referanser på de personene som eventuelt skal utføre oppdraget Tilbyderen må ha nødvendig økonomisk evne til å gjennomføre oppdraget Det kreves at alle offentlige skatter og avgifter er betalt Det kreves at tilbyderen har nødvendig foretaksregistrering 3.2. Dokumentasjonskrav Det kreves fremlagt følgende dokumentasjon: Dokumentasjon på foretaksregistrering Dokumentasjon på formell kompetanse Dokumentasjon på erfaring fra lignende oppdrag det skal gis pris på Referanser på nøkkelpersonell som skal utføre arbeidet Referanseliste fra de viktigste sammenlignbare oppdrag de 3 siste år Foretakets årsregnskap (sist avlagte og revisorbekreftede regnskap) Attest på betalte skatter og avgifter, herunder merverdiavgift HMS-erklæring, jfr. vedlagte skjema som skal fylles ut (for enkeltmannsforetak uten ansatte gjelder ikke kravet om HMS-erklæring) NB: All dokumentasjon som kreves skal ligge ved tilbudet. Dersom tilbudet er ufullstendig på dette punktet risikerer tilbyderen å få sitt tilbud avvist Eventuell tilleggsfrist Dersom en eller flere leverandører ikke har levert skatteattest eller HMS-erklæring innen tilbudsfristens utløp, kan oppdragsgiveren fastsette en kort tilleggsfrist for ettersendelse. Det samme gjelder dersom leverandøren har sendt inn skatteattest som er eldre enn 6 måneder regnet fra tilbudsfristens utløp. Leverandøren har ikke krav på at oppdragsgiveren benytter seg av denne retten. Tilleggsfristen gjelder for alle deltakerne i konkurransen, og oppdragsgiveren skal ikke begynne å vurdere tilbudene før tilleggsfristen er utløpt. Side 7 av 17

8 4. Krav til tilbudet 4.1. Tilbudets utforming og levering 1. Tilbudet skal være skriftlig og inneholde et tilbudsbrev som skal være datert, undertegnet og stemplet med firmaets navn 2. Tilbudet skal være merket:. 3. Tilbudet skal sendes i lukket forsendelse 4. Tilbudet skal leveres på norsk 5. Tilbudet kan leveres direkte til leveringsadressen eller sendes med post, jfr. punkt 4.4. under 6. Tilbudet skal leveres i ett eksemplar 7. Tilbudet kan ikke avgis med elektronisk hjelpemiddel 4.2. Tilbudsfrist Siste frist for innlevering av tilbud er.(dato) (kl) Tilbudet skal være oppdragsgiveren i hende på innleveringsstedet senest før tilbudsfristens utløp. Dersom tilbudet sendes pr. post er tilbudet rettidig avgitt dersom det kan dokumenteres fra postverket at tilbudet er poststemplet senest dagen før tilbudsfristens utløp. Postverket må i slike tilfeller kvittere på tilbudskonvolutten når tid tilbudet er innlevert postverket. For sent innkomne tilbud vil bli avvist Vedståelsesfrist Vedståelsesfristen settes til 90 dager etter anbudsfristens utløp. Leverandøren er bundet av sitt tilbud til (dato).(kl.) 4.4. Innleveringssted Tilbudet skal leveres til: Postadresse: Side 8 av 17

9 4.5. Tilbuds-/ prisskjema Tilbudet skal gis på fastlagt skjema, se under del II Kravspesifikasjon. Tilbudsskjemaet skal innleveres i utfylt stand, og skal være datert, underskrevet og stemplet med firmaets navn. Dersom leverandøren ønsker å gi detaljspesifikasjon og pris ut over det som fremgår av skjemaet, skal dette identifiseres og gis i tilbudsbrevet eller i eget skjema. Dersom det foreligger motstrid mellom opplysninger i tilbuds-/prisskjemaet og tilbudsbrevet, har opplysninger i tilbudsbrevet forrang Forbehold Det er ikke anledning til å ta forbehold som gjør det vanskelig å sammenligne tilbudene opp mot hverandre. Det er ikke tillatt å ta vesentlige forbehold mot kontraktsvilkårene. Tilbud som inneholder forbehold ut over dette vil bli avvist. Eventuelle forbehold skal klart fremgå av tilbudsbrevet/tilbudet/vedlegg for å være gyldig. Forbehold skal være presise og entydige slik at oppdragsgiveren kan vurdere disse uten å ta kontakt med leverandøren. Bemerkninger kan anføres under den aktuelle posten i anbudsbeskrivelsen, men skal i så fall også listes opp i tilbudsbrevet med klare henvisninger til hvilken post dette gjelder. Forbehold som ikke lar seg kostnadsberegne, vil kunne føre til at tilbudet anses som ufullstendig og vil bli avvist Alternative frister Det er ikke anledning til å gi pris på alternative frister for gjennomføring av oppdraget. Oppdraget skal gjennomføres innenfor de tidsfristene som er satt Alternative tilbud Det er ikke anledning til å inngi alternative tilbud. Side 9 av 17

10 4.9. Tilbud på deler av oppdraget Det er ikke anledning til å gi tilbud på deler av oppdraget Endre eller tilbakekalle tilbud Et tilbud kan tilbakekalles eller endres inntil tilbudsfristens utløp. Tilbakekalling skal skje skriftlig. Endring av tilbud er å betrakte som et nytt tilbud, og skal utformes og avgis i samsvar med punkt 4.1. foran Komplett tilbud skal bestå av Tilbudsbrev, eventuelle forbehold skal tydelig fremkomme av tilbudsbrevet All den dokumentasjon som er etterspurt under punkt 3.2. Komplett utfylt tilbudsskjema 5. Oppdragsgivers behandling av tilbudene 5.1. Registrering av tilbud Tilbudene skal påføres tidspunkt for mottakelse etter hvert som de kommer inn. På anmodning skal oppdragsgiver skriftlig bekrefte når et tilbud er mottatt Tilbudsåpning Tilbudsåpningen finner sted: (dato)..(kl) Adresse for tilbudsåpning:.. Åpningen skal foretas av minst to representanter for oppdragsgiveren. Tilbyderne har rett til å være til stede under åpningen Avvisning på grunn av forhold ved leverandøren, jfr. FOA Oppdragsgiveren har plikt til å avvise leverandører som ikke har sendt inn skatteattest og HMS-erklæring innen de gitte frister (ev. gitte tilleggsfrister), og de leverandørene som ikke oppfyller de fastsatte og kunngjorte kvalifikasjonskravene. Side 10 av 17

11 Oppdragsgiveren kan avvise leverandører som ikke har sendt inn øvrig etterspurt dokumentasjon. Oppdragsgiveren kan i tillegg avise leverandører av andre årsaker Avvising på grunn av forhold ved tilbudet, jfr. FOA Oppdragsgiver plikter å avvise (utdrag) tilbudet når det: Ikke er levert inn til fastsatt frist Ikke er levert i samsvar med punkt 4.1 nr 1 og 3 Inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget På grunn av forbehold eller feil, uklarheter, ufullstendigheter eller lignende kan medføre tvil om hvordan tilbudene skal vurderes i forhold til de øvrige tilbudene Oppdragsgiver kan avvise (utdrag) tilbudet når det: Ikke inneholder alle de opplysninger, oppgaver, prøver m.v. som er forlangt Ikke oppgir prisen slik som forutsatt i konkurransegrunnlaget Ikke er undertegnet Virker unormalt lavt i forhold til den tjenesten som tilbys (FOA (1)) 5.5. Avklaringer Det er ikke tillatt å endre tilbudet eller å forsøke å endre tilbudet gjennom forhandlinger før konkurransen er avgjort. Det er adgang til å gjøre følgende avklaringer av tilbudet: Klarlegge uklarheter, såfremt uklarhetene ikke er av en slik art at tilbudet skulle vært avvist Når det gjelder løsninger, arbeidsmetoder eller materialer som leverandøren foreslår, kan oppdragsgiveren be leverandøren foreta utdypninger og klargjøre hvordan kravene i konkurransegrunnlaget vil bli ivaretatt Dersom det av tekniske eller funksjonelle grunner er nødvendig, kan det gjøres mindre justeringer i de løsninger leverandøren har satt fram 5.6. Retting av åpenbare feil Dersom oppdragsgiveren blir oppmerksom på åpenbare feil i tilbudet, skal disse rettes dersom det ikke er tvil om hvordan feilen skal rettes Utskrift av anskaffelsesprotokoll Leverandørene vil ikke få utskrift av anskaffelsesprotokollen. Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert. Side 11 av 17

12 6. Avgjørelse av konkurransen 6.1. Avlysning av konkurransen og totalforkastelse Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold. Oppdragsgiveren kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det Tildelingskriterier Tilbudet skjer utelukkende ut fra det tilbudet som har den laveste prisen Innstilling på kontraktstildeling, og klagefrist Oppdragsgiverens beslutning om hvem som skal tildeles kontrakt skal varsles skriftlig til alle deltakerne i rimelig tid før kontrakt inngås, også til de som har fått sitt tilbud avvist. Med kontrakt er inngått menes det tidspunktet da begge parter undertegner kontrakten. Meldingen skal inneholde en begrunnelse for valget og det skal gis en frist for leverandøren til eventuelt å klage over beslutningen. Slik frist settes vanligvis til 14 dager. 7. Vedlegg Følgende vedlegg ligger ved anbudsdokumentene: Skjema for HMS-erklæring -o0o- Side 12 av 17

13 II Kontraktsvilkår I avtaleforholdet mellom oppdragsgiveren og takseringsfirmaet gjelder NS 8401 for kontrakter med fast pris, og NS 8402 hvor det honoreres etter medgått tid. Kommunen stiller ikke sikkerhet Det kan sendes faktura på utført arbeid (med nødvendig dokumentasjon) en gang pr. mnd Betalingsfristen er 30 dager fra mottak av faktura Oppdragsgiveren godtar ikke fakturagebyr Eventuelle tvister skal forsøkes løst i minnelighet. Oppnås ikke enighet løses tvister ved de ordinære domstolene. For overskridelse av avtalt tidsfrist skal det betales dagmulkt på 2 o/oo pr. hverdag av totalt honorar ex. avg., min kr 1.000,- pr hverdag. Dagmulkten skal ikke overskride 20 % av totalt honorar. Før kontrakt inngås skal firmaet ha tegnet ansvarsforsikring Det gis ikke tillegg for lønns- og prisstigning i kontraktsperioden Side 13 av 17

14 Prisforutsetninger III Kravspesifikasjon taksering av boliger For takseringsarbeid henvises generelt til reglene i eiendomsskatteloven og byskatteloven 5, jfr. eiendomsskatteloven 33. Alt takseringsarbeid skal leveres oppdragsgiveren på følgende format:.. Oppdragsgiveren har satt hvilke tidsfrister takseringsarbeidet skal skje innenfor, eventuelt hvor lang tid tjenesten maksimalt kan ta fra kontrakt blir underskrevet. Oppdragsgiveren har utarbeidet oversikt over alle eiendommene som skal takseres. Det er utarbeidet takseringsskjema for alle eiendommer. Eksempel på slike skjemaer ligger ved anbudsdokumentene. Skjemaet kan være gjenstand for korrigeringer uten at det gir tilbyderen rett til ekstra vederlag. Skjemaet vil bli gjennomgått med den tilbyderen som vinner konkurransen. Takseringen skal foregå på følgende måte: (dette er kun et eksempel) Oppdragsgiveren har utarbeidet sjabloner for taksering av boliger. Det er laget skjema for hver eiendom med oversikt med grunnlagsopplysninger fra GAB. Tilbyderen skal vurdere om de opplysningene som er oppgitt er korrekte uten å foreta oppmåling. Det er bare de forhold som kan kontrolleres ved den utvendige befaring som tilbyder skal gi tilbakemelding på. Vurderingene gjøres ut fra den befaringen som skal gjennomføres. Dersom takseringsfirmaet antar at det kan være noe feil med grunnlagsopplysningene skal oppdragsgiveren underrettes om dette. I slike tilfeller avgjør eiendomsskattekontoret hvilke ytterligere undersøkelser som skal settes i verk. Alle eiendommer som skal takseres skal befares. Befaringen varsles på forhånd av tilbyder/oppdragsgiver (her må oppdragsgiver gjøre et valg). Eieren skal gis anledning til å være til stede under inspeksjonen. Det er ikke forutsatt innvendig befaring. Takstmannen skal vurdere de skjønnsmessige faktorene som er angitt skal utføres etter skjemaet. Ytterligere opplysninger som trengs for å gjennomføre et komplett takseringsarbeid må takseringsfirmaet selv fremskaffe. Det må påregnes en del møtevirksomhet med oppdragsgiveren før takseringsarbeidet starter (oppdragsgiver kan spesifisere dette nærmere). Dette skal være inkludert i enhetsprisen og kan spesifiseres nærmere. Det er utarbeidet oversikt over de boligene som skal takseres, samt skjema som skal brukes ved takseringen. Garasjer, boder og lignende bygninger som har tilknytning til boligeiendommen skal inngå i stykkprisen som tilbys. Dersom annet ikke er bestemt skal tilbudet Side 14 av 17

15 for enebolig i rekkehus, flermannsbolig og blokkleiligheter, prises pr. boenhet. Kommunen vil utarbeide et takseringsskjema pr. boenhet. For kombinasjonsbygg hvor det er flere formål (bolig/kontor/forretning) vil det også normalt være andel eller seksjonsbrøk for de enkelte boenheter og for areal til andre formål. Kommunen vil utarbeide et eget skjema for hver andel eller seksjon som utgjør en boenhet eller enhet til annet formål. Kommunen kan inndeles i nærmere definerte områder. Her gis en oversikt over hvilke områder i kommunen som skal boligtakseres: 1) Oppgi geografisk område og ca. antall boliger fordelt på de boligtypene som er aktuelt å taksere, jfr. postbeskrivelsen 2) ) osv. Det presiseres at taksten som takstfirmaet lever kun er veiledende for oppdragsgiveren. Dersom takstnemnda ber om ytterligere presiseringer/avklaringer i forbindelse med en avgitt takst, skal dette gjøres uten tillegg i prisen, det kan gjelde avklaringer med hensyn til garasjer og boder etc. Som forutsetning for tjenesten vil oppdragsgiveren angi hvor lang tid takseringsarbeidet kan ta fra kontrakt blir underskrevet. Dersom tilbyderen ikke kan levere tjenesten innen den tiden som er satt, skal dette klart gå frem av tilbudsbrevet. Dersom den tilbudte tiden avviker så mye fra den oppsatte tidsrammen at det vil gå ut over gjennomføring av eiendomsskattelegging, kan tilbudet bli avvist. Det kan bli aktuelt å utføre tilleggsarbeid (som har sammenheng med takseringsarbeidet). Det er egen post for det i anbudsbeskrivelsen. Slikt arbeid skal ikke starte før det foreligger skriftlig bestilling fra oppdragsgiveren. Arbeid som ikke er bestilt vil ikke bli honorert. Det skal føres timelister som skal godkjennes av oppdragsgiveren etter hvert som slikt arbeid utføres. Timelister for tilleggsarbeid skal leveres inn for godkjenning hver 14. dag. Enhetsprisene i tilbudet skal være inklusive alle omkostninger med et komplett takseringsarbeid - herunder hører også reisetid, reiseutgifter, diett, skriving, kopiering, kontorutgifter, korrespondanse, bruk av teknisk utstyr, eventuelle gjentatte oppmøter for taksering, forberedelser, gjennomføring og avslutning, møter med oppdragsgiveren m.v. Det gis ikke tillegg for feiltakelser eller forhold som tilbyderen burde ha satt seg inn i eller tatt i betraktning ved prisingen. Side 15 av 17

16 Prisskjema taksering av boliger Post nr 1.0 Postbeskrivelse Taksering av boliger innenfor følgende område: Se over om hva som skal tas med i enhetsprisene. Enhet Mengde Enhetspris eks. mva Sum eks. mva 1.1 Angi geografisk område - Eneboliger/fritidsboliger - Eneboliger i rekkehus.. - Flermannsboliger, pr boenhet.. - Blokkleiligheter - Borettslag (borettslaget takseres som en enhet, men må spesifiseres pr. bygning med antall enheter i hvert bygg) stk stk stk stk stk 1.2 Angi geografisk område - Eneboliger - Eneboliger i rekkehus.. - Blokkleiligheter - Borettslag (Borettslaget takseres som en enhet, men må spesifiseres pr. bygning med antall enheter i hvert bygg). stk stk stk 1.3 Angi geografisk område osv. 2.0 Oppgi timepris for tilleggsarbeid. I timeprisen skal inngå alle lønns- og kontorutgifter, samt reiseutgifter og reisetid, som er nødvendig for å utføre tilleggsarbeid. Oppgi komplett timepris ex. mva 3.0 Andre utgifter som er nødvendig for å kunne gjøre et komplett takseringsarbeid. Dette må i så fall spesifiseres av tilbyderen, og tas med som rund sum. Side 16 av 17

17 Total sum eks. mva: : kr + 25% mva..: Taksering av boliger totalt inkl. mva: kr ========= Det gis ikke tillegg for lønns- og prisstigning. Tjenesten skal leveres innen følgende tidsrom: (kommunen setter tidsrom/evt. tidsfrist som forutsetning for konkurransen) Sted og dato: firmanavn og ansvarlig underskrift -o0o- Side 17 av 17

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.)

Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av næringsbygg (butikker, kontorer etc.) Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2.

Detaljer

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett

Anbudsgrunnlag Taksering av energinett (Kommunevåpen) Anbudsgrunnlag Taksering av energinett Oppdragsgiver:. Side 1 av 16 Innholdsfortegnelse I Konkurransegrunnlag... 4 1. Oppdraget... 4 1.1. Oppdragsgiver... 4 1.2. Anskaffelsens formål...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS

KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Saksnummer: 13/9336 KONKURRANSEGRUNNLAG vedr. INTERN POSTBEHANDLING (POSTLEVERANSE) TIL TROMS FYLKESKOMMUNE OG FYLKESMANNEN I TROMS Tromsø, den 23.08. 2013 Grunndokument Innholdsfortegnelse 1. Oppdraget...

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune.

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen anbudskonkurranse. for kjøp av. vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold (snøbrøyting/strøing) for levering til Fosnes kommune Saksnr: 2012/6639 Tilbudsfrist: 26.09.2012 kl. 15:00 Avtaleperiode: 1 år 1

Detaljer

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold

Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Konkurransegrunnlag RUTEN parkeringsanlegg Finansiering, bygging, drift og vedlikehold Samferdsel INNHOLD 1 OPPDRAGET/LEVERANSEN/YTELSEN...3 1.1 OPPDRAGSGIVER...3 1.2 BAKGRUNN...3 1.3 ANSKAFFELSEN...3

Detaljer

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta...

DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4. 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4. 2 Kvalifikasjonskrav Krav til leverandører som vil delta... INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: TILBUDSINNBYDELSE... 4 1 Om oppdragsgiver, rammeavtalen og konkurransen... 4 1.1 Oppdragsgiver... 4 1.2 Anskaffelsen - Rammeavtalen... 4 1.3 Varighet av rammeavtalene... 4 1.4

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist:

Konkurransegrunnlag. Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune. Tilbudsfrist: Konkurransegrunnlag Konkurranse med forhandling for kjøp av tjenester til dekning av viltvaktordning i Ås kommune Tilbudsfrist: Dato: 13. november 2014 Klokken:12:00 Anskaffelse: 14/00196 1 Innhold 1 GENERELL

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.

Anskaffelsessak 2012-100. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Arbeidstøy. For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5. Anskaffelsessak 2012-100 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Arbeidstøy For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2012 Doffin ref.: 249349 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...4 1

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG VESTBY KOMMUNE ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM. Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2014 VESTBY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG ANBUDSKONKURRANSE OM PARALLELLOPPDRAG VESTBY SENTRUM Områdeplan for Vestby sentrum Planavdelingen 2 Konkurransegrunnlag anbudskonkurranse om parallelloppdrag Vestby

Detaljer

Veileder i innkjøp av takseringstjenester

Veileder i innkjøp av takseringstjenester Veileder i innkjøp av takseringstjenester KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum November 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-121. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-121 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale juridisk bistand til kommunene Eidsvoll, Gjerdrum og Nes. For 1 år med opsjonsmuligheter for 1+1+1 år Fra

Detaljer

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00

Tilbudsfrist: 29.02.2011 Kl 14:00 Konkurransegrunnlag for konkurranse med forhandling i ett trinn med hjemmel i FOA 14-4 bokstav d Anskaffelse av vekterbemanning til Oslo tingrett i forbindelse med avviklingen av saken etter hendelsene

Detaljer

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på

Anskaffelsessak 2011-111. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Anskaffelsessak 2011-111 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på mobil og fasttelefoner med utstyr samt tilhørende produkter og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.:

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

Kjøp av veterinærvakttjenester

Kjøp av veterinærvakttjenester Konkurransegrunnlag Tjenestekontrakt Tilbudskonkurranse Oppdragsgiver: Landbrukskontoret Avtaleperiode: 2014-2016 (2018) Innhold 1 Innledning... 4 1.1 Innbydelse... 4 1.2 Om oppdragsgiver... 4 1.3 Orientering

Detaljer

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler

ANBUDSKONKURRANSE. Elektroniske betalingskort. Tilbudsfrist: 11. april 2014. Prosedyreregler ANBUDSKONKURRANSE Elektroniske betalingskort Tilbudsfrist: 11. april 2014 Versjon 1.0 10.03.2014 I N N H O L D 1 INFORMASJON... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Informasjon om kunden... 4 2 ANSKAFFELSENS OMFANG...

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester

Anskaffelsessak 2013-118. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester Anskaffelsessak 2013-118 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtaler på kjøp av drivstoff og bilrelaterte varer og tjenester For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 294369 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport

Konkurransegrunnlag. Anskaffelsessak 2014-124. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale turbusskjøring/busstransport Konkurransegrunnlag Anskaffelsessak 2014-124 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale turbusskjøring/busstransport For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.9.14 Doffin id: 118381 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51

Konkurransegrunnlag. Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014. 21.mars 2014. Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 Anbudskonkurranse Tilrettelagt skoleskyss og Flexiruter i Telemark 2014 21.mars 2014 Kunngjøringsdato 21.03.2014 Side 1 av 51 INNHOLDSFORTEGNELSE: DEL I: KONKURRANSEBETINGELSER... 6 1 Generell informasjon...

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE OM RAMMEAVTALE FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV MIDDAGER TIL BERG KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse: 1. OPPDRAGET...3 2 KRAV TIL LEVERANDØRENS KVALIFIKASJONER...4

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF

Kontrakt nr 10/633. Kollektivtrafikk buss. Tromsø-området. Troms fylkestrafikk FKF Kontrakt nr 10/633 Kollektivtrafikk buss Tromsø-området mellom Troms fylkestrafikk FKF (heretter kalt Oppdragsgiver) og Nobina Norge AS (heretter kalt Operatør) organisasjonsnr.: 915 768 237 Kontrakten

Detaljer