Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 17-21 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 12.03.2012 Tidspunkt: 13:00"

Transkript

1 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: Tidspunkt: 13:00 Til formannskapet føres som orienterings-/referatsaker Numedalsbanen rapport fra Numedalsutvikling (vedlegg følger) Folkemøte Tunhovd oppsummering av skriftlige innspill (vedlegg følger) Omstillingsprosjekt i Rollag kommune presentasjon ved Kjetil Heitmann (vedlegg følger) Arbeidet med helhetlig læringsmiljø fagsjef SBK orienterer OU-prosessen i Fagavdeling for Næring, Miljø og Kommunalteknikk fagsjefen innleder. Regnskapsavslutning 2011 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , v/unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette. Utvalget vil ta standpunkt til inhabilitetsspørsmålet, jfr forvaltningsloven. Vararepresentanter møter etter nærmere melding. Nore og Uvdal kommune , Unni Wetlesen politisk sekretær

2 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 17/12 PS 18/12 PS 19/12 PS 20/12 PS 21/12 Sakstittel Trivselsassistenter. Forprosjekt "Immateriell kulturarv" - omdisponering av prosjektmidler Prioritering av søkere til kommunale utleieboliger og praksis ved forlengelse av kontrakter. Forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Ny behandling. Sluttrapport Lys i alle glas prosjektet. Lukket/åpent

3 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 412 Saksmappe : 2009/267 Avd. : Personal Saksbehandler : Vidar Torgersen Trivselsassistenter. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Videreføre ordningen med trivselsassistenter. Fakta: Nore og Uvdal kommune har lang tradisjon med å tilby skoleungdom inntil 3 uker sommerjobb i skoleferien. Totalt er det engasjert skoleungdommer hver sommer. Bevilgningen har vært på kr ,- pr. år i lengre periode. I 2012 ble tilbudet utvidet med kr ,-. Dette gikk til trivselsassistenter på Bergtun omsorgssenter. Det er gode og positive tilbakemeldinger på ny-ordningen, og saken legges med dette fram med forslag om å gjenta tilbudet om trivselsassistenter også i Dersom ordningen blir videreført kan det være aktuelt også å vurdere dette opp mot andre grupper av ungdommer Rådmannens forslag til vedtak: Ordningen med trivselsassistenter videreføres i Det bevilges kr... som dekkes ved bruk av disposisjonsfond.

4 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : C50 Saksmappe : 2011/596 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Hilde Markussen Forprosjekt "Immateriell kulturarv" - omdisponering av prosjektmidler MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Forprosjekt Immateriell kulturarv omdisponering av prosjektmidler. Fakta: Kommunedelplanen for kulturminner gir en omfattende oversikt over kommunens materielle kulturminner. Hittil har det vært lite systematisk fokus på immaterielle kulturminner. Enkeltpersoner, lag og foreninger har tidligere samlet inn og arkivert språkprøver. Det har også Norsk etnologisk gransking (NEG). Immaterielle kulturminner har stor betydning for kunnskap om fysiske kulturminner og miljøer, noe som er viktig for bevaring og formidling. Registrering og dokumentasjon av immaterielle kulturminner vil supplere eksisterende kulturminneplan med meningsfull og nødvendig informasjon. Kulturarvstyret vedtok i sak 3/11 igangsetting av Prosjekt Immateriell kulturarv. Fagfeltet er meget omfattende. Derfor ønskes et forprosjekt for å kartlegge innhold, tidsbruk og økonomi. Se vedlagte kopi av saken. Kulturarvstyret har søkt Norsk kulturråd om midler til forprosjekt. I søknaden er det budsjettert med en totalkostnad på kr og prosjektleder i 20 % stilling. Finansieringsplanen angir at Nore og Uvdal kommune dekker kr av totale kostnader. Se vedlagt søknad og prosjektskisse.

5 For å dekke kommunens utgifter bes det om en omdisponering av kr fra restmidlene kr fra prosjektnr Kulturminneplan. Saksbehandlers vurdering: Immateriell kulturarv har, sammen med den materielle, stor verdi både lokalt, regionalt og nasjonalt. Uten kunnskaper om blant annet språklig utvikling, ord og uttrykk knyttet til arbeid, hverdagsliv og høytid, musikk, dans og stedsnavn blir vår materielle arv uten innhold og mening. Historiefortellingen blir uten substans om vi ikke kan forklare og vise frem muntlig tradert og handlingsbåren kunnskap. Dette får konsekvenser både for kommunens egne innbyggere og turister. Barnehagenes og skolenes formidling av lokalkultur hviler i stor grad på kunnskaper overlevert fra tidligere generasjoner. Besøkendes møte med lokal kultur gis mening og referansepunkter gjennom fortellingene og menneskene og livene som formet redskaper, bygninger og landskap. Kulturminneplanen gir god oversikt over mye av kommunens materielle kulturarv. Supplert med registrert og dokumentert immateriell kulturarv blir planen et meget godt verktøy i forvaltningen og som grunnlag for kulturbasert næringsutvikling. Det anbefales at kr fra prosjektnr Kulturminneplanen omdisponeres og overføres til forprosjekt Immateriell kulturarv. Rådmannens forslag til innstilling: Kr fra prosjektnr Kulturminneplanen omdisponeres og overføres til forprosjekt Immateriell kulturarv. Vedlegg: Sak 03/11, Kulturarvstyret Søknad til Norsk kulturråd Prosjektskisse forprosjekt Immateriell kulturarv

6 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 613 Saksmappe : 2012/189 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Ottar Huseby Prioritering av søkere til kommunale utleieboliger og praksis ved forlengelse av kontrakter. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Saken gjelder: Fastsette regelverk for prioritering av søkere til kommunale utleieboliger og ved forlengelse av husleiekontrakter. Fakta: Kommunestyret gjorde i sak 26/00, Husleieavtaler og priser for kommunale leiligheter, følgende vedtak: 1.Tildeling av kommunale leiligheter skjer med slik prioritering: 1. Nytilsatte i Nore og Uvdal kommune. 2. Andre kommunalt arbeidstakere. 3. Tilvist på sosialt grunnlag av sosialavdelingen. 4. Ved ledighet kan boliger leies ut til andre. 2. Som trygdeboliger defineres de som er merket i vedlegg Tildeling av trygdebolig utføres av Pleie- rehabiliterings. Og omsorgsavdelingen som før. Tildeling av andre leiligheter utføres av Forvaltnings-, drift og vedlikeholdsavdelingen. 4. Reviderte husleiekontrakter, vedleggene 1 3, trer i kraft fra det tidspunkt kommunestyret godkjenner dem. Husleiekontrakt for tjenestebolig, pkt. 3 endres til:

7 Da leieforholdet utgår etter 5 år og ingen har meldt seg interessert, må leietaker ha mulighet til videreleie for 1 år av gangen. I henhold til lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, plikter bl.a. kommunen følgende: 15. Boliger til vanskeligstilte. Kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen skal medvirke til å skaffe boliger til vanskeligstilte personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet. 27. Midlertidig botilbud. Kommunen er forpliktet til å finne midlertidig botilbud for dem som ikke klarer det selv. Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) sier bl.a. følgende: 3-7. Boliger til vanskeligstilte. Kommunen skal medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpasning og med hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det på grunn av alder, funksjonshemning eller av andre årsaker. Saksbehandlers vurdering: Den prioriteringsrekkefølgen kommunen har ved tildeling av kommunale utleieboliger i vedtaket fra 2000 er ikke i henhold til gjeldende lovverk. Kommunen er pliktig å tilby boligsøkere med særlige behov for hjelp til å skaffe bolig, enten kommunalt eller privat eid utleiebolig. Det viser seg imidlertid at det er svært utfordrende å fremskaffe bolig i det private utleiemarkedet til denne gruppen boligsøkere. Dette medfører at de i stor grad blir tildelt kommunalt eid bolig. I dag er de forskjellige grupper av leietakere fordelt slik på de 33 ordinære utleieenhetene: - Flyktninger og boligsøkere som er tildelt bolig på sosialt grunnlag: 15 - Legevikar: 1 - Bolig vedtatt ombygget til avlastningsbolig: 1 - Kommunalt ansatte: 7 - Andre innbyggere: 4 - Boliger ikke utleid pga. vedlikehold: 4 - Ledige boliger: 1 Rom Eiendom har renovert både 1. og 2. etg. i den gamle bakeribygningen på jernbanestasjonen på Rødberg, og kommunen har her inngått leiekontrakt med formål å framleie begge enhetene. 2. etg. er i dag framleid med 3- års kontrakt. I tillegg leier 5 flyktninger bolig hos én privat utleier på Rødberg. Disse leiekontraktene er inngått direkte mellom flyktningene og den private utleieren, men kommunen har hatt en aktiv rolle ved inngåelsen av leieforholdet. Det er nå dialog

8 mellom utleier og kommunen for å få på plass kontrakt med kommunen som leietaker. Kommunen vil deretter framleie boligene til flyktningene. I arbeidet med å rekruttere medarbeidere til utlyste stillinger i kommunen, er det viktig å kunne tilby bolig som oppfyller vedkommendes ønsker til beliggenhet og størrelse. Det antas derfor fortsatt å være riktig å prioritere denne type boligsøkere. Videre foreslås det fortsatt å prioritere andre kommunalt ansatte foran andre innbyggere i kommunen. Det foreslås at rekkefølgen ved tildeling av kommunale boliger blir slik: 1. Nytilsatte i kommunal stilling i Nore og Uvdal kommune. 2. Andre kommunalt ansatte. 3. Andre boligsøkere. Med henvisning til lovverket som er beskrevet ovenfor, foreslås det å ta inn at prioriteringsrekkefølgen vil måtte fravikes i de tilfeller der boligsøker søker bolig tildelt på særlig grunnlag: I henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., fravikes prioriteringsrekkefølgen til fordel for søkere som har krav på bolig tildelt på særlig grunnlag. Gjeldende vedtak fra 2000 gir leietakere 5-års husleiekontrakter med rett til å forlenge sitt leieforhold med ett år av gangen dersom det ikke er andre som har meldt interesse for leie av kommunal bolig. Kommunens husleiekontrakter følger i dag husleielovens minstekrav til leietid på tre år, og det inngås i liten grad ny kontrakt der kontrakten har gått ut på tid. Avgjørende i disse vurderingene har vært om kommunen har hatt andre søkere på gjeldende tidspunkt. Kommunen har de siste to årene vedtatt å bosette til sammen 25 flyktninger, og av disse er til nå 21 bosatt, dvs. at kommunen iht. vedtakene har et uoppfylt krav til bosetting av fire flyktninger. I tillegg har én flyktning kommet ved familiegjenforening, og det er kjent at ytterligere seks flyktninger vil komme ved familiegjenforening i løpet av våren Det er ventet at Integrerings- og mangfoldsdirektoratet vil be kommunen om å fatte ytterligere vedtak i Kommunen har pr. i dag ikke oversikt over hvor mange av de allerede bosatte flyktningene som har til hensikt å bli boende i kommunen etter at introduksjonsprogram og utdanning er gjennomført. For å løse utfordringene med å kunne tilby nok boliger, må det vurderes hvordan man skal håndtere kontrakter som utgår på tid. Leietakere som er tildelt bolig på særlig grunnlag og som ikke kan skaffe seg bolig etter utløpt kontraktstid, har sterkere rett til hjelp for å skaffe bolig. Disse vil ofte ha behov for å fortsette et leieforhold, og må prioriteres i videre tildeling av boliger. Det er likevel viktig at kommunen i slike tilfeller veileder og legger til rette for at leietaker kan gis mulighet til å leie bolig privat eller også kjøpe eller bygge egen bolig. Det må tas stilling til om også andre leietakerne skal tilbys ny kontrakt dersom det ikke er andre søkere på venteliste eller boligen er planlagt satt på større vedlikehold eller renovering. Dette bør i så fall avklares i god tid, for eksempel seks måneder før kontrakten utgår.

9 Alternativt kan det vedtas at kommunen på generelt grunnlag ikke ønsker å tilby ny kontrakt, bortsett fra de tilfeller som er beskrevet ovenfor vedrørende kontrakter inngått med flyktninger og andre som har fått tildelt bolig på særlig grunnlag. Rådmannens forslag til vedtak: Tildeling av ordinære kommunale utleieboliger skjer med slik prioritering: 1. Nytilsatte i kommunal stilling i Nore og Uvdal kommune. 2. Andre kommunalt ansatte. 3. Andre boligsøkere. I henhold til Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m., fravikes prioriteringsrekkefølgen til fordel for søkere som har krav på bolig tildelt på særlig grunnlag. Kontraktstiden settes til husleielovens minimumskrav på 3 år. Leietakere i kommunal bolig kan etter søknad be om fornyet kontrakt for 3 når leieperioden utgår. Slik søknad må være Nore og Uvdal kommune i hende seinest 8 mnd. før kontraktens utløp. Dersom det ikke er andre boligsøkere på venteliste for leie av kommunal bolig på tidspunktet 6 mnd. før kontraktstiden utløper, eller kommunen har behov for å disponere boligen til vedlikehold, større renoveringsarbeider eller på annen måte, kan søker tilbys fornyet kontrakt for 3 år. Det gis kun anledning til å innvilge slik fornyet husleiekontrakt én gang pr. leietaker.

10 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : U01 Saksmappe : 2010/73 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Søknad om forlengelse av partnerskapsavtale med Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Ny behandling. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Godkjenning av forslag til ny partnerskapsavtale mellom kommunen og Nore og Uvdal Næringsselskap for perioden Rådmannen er usikker på om protokollen fra formannskapets behandling av saken 6 februar er i samsvar med vedtaket og at møtets hensikt var at saken skulle fremmes som innstilling til kommunestyret Saken legges derfor fram til ny behandling. Fakta: Følgende vedtak ble protokollert etter formannskapets behandling 6 februar 2012: I påvente av evalueringen av selskapet anbefales det å inngå ny partnerskapsavtale ut med ett års gjensidig oppsigelsestid. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale. Høring vedrørende forlengelse av partnerskapsavtalen ble sist behandlet i kommunestyret 12.desember 2011, k-sak 112/11. Følgende vedtak ble gjort: Den utførte høring blant bedrifter i kommunen tas til orientering. Nåværende partnerskapsavtale forlenges i sin nåværende form inntil videre (Jfr. Budsjett 2012 / Økonomiplan ). Det settes i gang et evalueringsarbeid av det samla næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune/numedal. Det skal benyttes en profesjonell og uhildet aktør. Følgende

11 områder/tiltak nevnes spesielt: Nore og Uvdal Næringsselskap BA herunder Numedal Næringshage AS, næringskonsulent, Numedalsutvikling og kommunens øvrige rådgivningsapparat (landbruk, skogbruk, utmark), samordnet næringsapparat i Kongsbergregionen. Formannskapet er styringsgruppe for evalueringen. Resultatet av evalueringen legges fram til politisk behandling innen Utgiftene belastes NMK sitt næringsbudsjett. En framtidig langsiktig avtale med Næringsselskapet og andre aktører i næringsutviklingsarbeidet avklares før budsjettbehandling i Næringsselskapet søker med bakgrunn i vedtaket om en ny fireårig avtale og et årlig bidrag på kr Forslag til ny avtale av 21. januar 2012 er vedlagt, vedlegg 1. Følgende punkter er endret i det nye avtaleforslaget: 1. Bakgrunn og grunnlag for avtalen. Teksten er redusert, den vesentlige endringen er selskapets oppfatning av vedtaket i kommunestyret 12. desember Forlengelse av avtalen fram til 2015 med et årlig kommunalt bidrag på kr Formålet er ikke endret. 3. Økonomisk ramme er holdt på samme nivå som tidligere år, varigheten er endret til ut Samarbeidsområder. Innledningen er endret, tilbud om at etablererveiledning skal favne alle bransjer er tydeliggjort. 4.2 Annet avsnitt er endret. Fra kan inngå vertskapsavtale til at kommunen skal forplikte seg til å inngå vertskapsavtale. Det er også tatt inn ett punkt om at kommunen forplikter seg til å inngå utbyggingsavtaler der kommunen har hjemmel til det. 4.3 Næringsutvikling. Teksten er endret, et viktig punkt er siste setning i første avsnitt: Kommunen aksepterer selskapets krav om at de som ønsker bistand fra NUS må være medlemmer i selskapet. 4.4 Samfunnsutvikling. Teksten er endret. Avtaleforslaget forplikter selskapet på flere punkter. 5. Gjennomføring og organisering. Punktet er forenklet, vesentlige endringer er ikke registrert. 6. Avtalens varighet er endret til til , med mulighet til forlengelse på nye vilkår. Saksbehandlers vurdering: Rådmannen merker seg at forslaget til avtale er endret på en del punkter og vil vise til at endringene må sees i sammenheng med kommunestyrets vedtak om at nåværende

12 partnerskapsavtale forlenges i sin nåværende form. Foreliggende forslag kan neppe sies å være dekket av uttrykket nåværende. Kommunestyret har fattet vedtak om å forlenge avtalen inntil videre og om et årlig driftstilskudd på to millioner kroner i hele perioden Sett i sammenheng med de øvrige deler av vedtaket, kan dette forstås slik at utfallet av den vedtatte evalueringen ikke vil få betydning for avtaleperioden eller kommunens tilskudd til selskapet. Næringsselskapet har behov for fortsigbar finansiering over noen år for å opprettholde nødvendig kontinuitet for sine ansatte, spesielt aktuelt er det i prosessen med å ansette daglig ledelse. Kommentar til endringene i avtaleforslaget: En del tekstendringer anses som ikke å ha avgjørende betydning for å inngå ny avtale. Noen endringer har større betydning, disse er: Pnkt 1-2 og 3. Avtalens varighet er omtalt over. Finansiering med 2 mill pr år fram til og med 2015, er lagt inn i økonomiplanen. 4.1 Etablererveiledning som favner alle bransjer er lagt inn som et prioritert område. 4.2 At kommunen forplikter seg til å inngå en langsiktig vertskapsavtale anbefales ikke, revidering av avtalen kan for eksempel gjøres hvert andre år. Vedrørende utbyggingsavtaler så vedtok kommunen i kommunestyremøtet 20. februar 2012 å innføre utbyggingsavtaler i tilknytning til alle nye reguleringsplaner for hytteområder, og utbyggerne skal forplikte seg til å bidra økonomisk til kommunens infrastrukturfond ved salg av enheter. Tilsvarende kreves ved revidering av godkjent reguleringsplan som medfører økning i antall tomter. Punktet om utbyggingsavtaler foreslås tatt vekk fra avtalen. 4.3 Et eventuelt krav om at de som mottar hjelp fra næringsselskapet må være medlem i selskapet, ble også diskutert ved første gangs avtaleinngåelse. En slik ordning vil ganske sikkert bidra til å styrke selskapets rolle som et samlet organ for hele næringslivet og det antas at det kan stilles et slikt krav så lenge ikke selskapet overtrer krav til likebehandling. Det antas videre at det må gjøres unntak for etablerere og nystarta virksomheter. 4.4 Selskapets ønske om å forplikte seg på flere områder anses som en fordel og anbefales akseptert. 6. Avtalens varighet er omtalt over, muligheten til forlengelse på nye vilkår kan aksepteres. I tråd med saksbehandlers vurdering foreslås næringsselskapets omsøkte partnerskapsavtale endret som vist i vedlegg 2. Avtalen har i pkt. 7 bestemmelser om mulighet for oppsigelse med 1 års varsel. Rådmannens forslag til innstilling: I påvente av evalueringen av næringsselskapet inngås ny partnerskapsavtale ut 2013, med ett års gjensidig oppsigelsestid. Avtalens ordlyd fastsettes i tråd med vedlegg 2.

13 Behandling Formannskap : Hans Beltesbrekke (Ap) ville ha sin habilitet vurdert. Rådmannen gav råd til dette, formannskapet anså ham som inhabil. Saken ble behandlet med 4 representanter. Eli Hovd Prestegården (Sp) fremmet forslag: I påvente av evalueringen av selskapet anbefales det å inngå ny partnerskapsavtale ut 2013, med ett års gjensidig oppsigelsestid. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale. Forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskap : I påvente av evalueringen av selskapet anbefales det å inngå ny partnerskapsavtale ut 2013, med ett års gjensidig oppsigelsestid. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale. Vedlegg: 1. Søknad og forslag til ny avtale. 2. Revidert forslag til avtale. 3. Tidligere avtale Saksdokumenter: Utskrift av k-sak 112/11.

14 Nore og Uvdal kommune Rødberg : Arkiv : 223 Saksmappe : 2006/997 Avd. : Næring, miljø og kommunalteknikk Saksbehandler : Terje Halland Sluttrapport Lys i alle glas prosjektet. MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskap /12 Kommunestyret Saken gjelder: Sluttrapport Lys i alle glas prosjektet. Fakta: Lys i alle glas prosjektet ble avsluttet i januar 2012 etter å ha pågått i 4 år. Sluttrapporten legges nå fram til orientering. Prosjektet hadde en målsetting om at minst 30 ubebodde bruk i Numedal ble bosatt i løpet av prosjektperioden. Rapporten viser 25 sikre og 27 antatte eller usikre bosettinger. Saksbehandlers vurdering: Prosjektet har fått mye positiv omtale både lokalt og nasjonalt. Mye erfaring og opplysninger er samlet og overføres nå til kommunene. Det er viktig at kommunene følger opp rapportens konklusjoner og anbefalinger til videre oppfølging. Rådmannens forslag til innstilling: Sluttrapporten for Lys i alle glas prosjektet tas til orientering. Prosjektets anbefalinger føres videre i kommunens handlingsplaner for bosettings og næringsarbeid. Rapportens anbefaling om evaluering av oppnådde resultater gjennomføres i Vedlegg: Sluttrapport.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer.

Møteinnkalling. Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen Rødbergs stasjonsområde avklaringer. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-16 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 13:00 Det legges ved notat fra kommuneplanlegger Grete Blørstad: Numedalsbanen

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg.

Møteinnkalling. Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1. kl. 09.00, se vedlegg. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 23.11.2009 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet kalles inn til lokale forhandlinger kap. 3.4.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 73-77 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 13:00 13.00 13:30: Informasjon fra Næringsselskapet. Saksbehandlingen

Detaljer

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel.

Møteinnkalling. Muntlig orientering om regnskap 2009 og oppfølging av budsjett 2010. Status og framdrift kommuneplanens arealdel. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 27 39 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 19.04.2010 Tidspunkt: Til drøfting: Kommunestyresalen, Rødberg 11:00 OBS merk klokkeslett! Prinsippdiskusjon ekstra

Detaljer

Utleie og forvaltning av kommunale boliger

Utleie og forvaltning av kommunale boliger Utleie og forvaltning av kommunale boliger 5/2011 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Utleie og forvaltning av kommunale

Detaljer

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11.

Møteinnkalling. Årsmelding 2010 Trillemarka Rollagsfjell Naturreservat ble delt ut på kommunestyremøtet 09.05.11. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 38-46 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 20.06.2011 Tidspunkt: 13:00 Orientering fra 13.00 13.30: Kommunestyresalen, Rødberg Trillemarka, årsmelding og status

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 54-55 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.09.2011 Tidspunkt: 13:00 Rådmannen orienterer om: Geilo lufthavn Dagali, framdrift salg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap. Kommunestyresalen, Rødberg. Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 67-73 Utvalg: Møtested: Formannskap Dato: 07.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Kommunestyresalen, Rødberg 11.00 13.00 Politisk administrativ ledergruppe. TEMA: Kommuneplanarbeidet,

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rom 2 Rollag kommunehus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET

RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET RAKKESTAD KOMMUNE FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtedato/sted: 11.05.2011 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 14.00 SAKLISTE: Godkjenning av protokoll 23/11 UTREDNING - EIENDOMSSKATT I RAKKESTAD

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg. Sakskart: Utvalgs Sakstittel Lukket/åpent Saksnr: PS 42/13 PS 43/13 Nore og Uvdal kommune N LJ m ED A L midoelalderoalen Møteinnkalling Saksnr: 42-45 Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 13:00 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 17.06.20 13 ekstraordinært møte Sakskart:

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Snillfjord kommune Mai 2015 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Snillfjord kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 6-8 Utvalg: Hovedutvalg Helse, sosial og omsorg Møtested: BERGTUN Dato: 23.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 6/10 PS 7/10 PS 8/10 Sakstittel

Detaljer

Rusomsorg og psykisk helse

Rusomsorg og psykisk helse Rusomsorg og psykisk helse Del 1 Tildeling av bolig, oppfølging av nabomiljø og oppfølging i bolig - Porsgrunn kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 705029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii

Detaljer

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17

FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 FROSTA KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN - 2013-17 Frosta 2020 Vi skaper en historisk framtid Vedtatt av Frosta Kommunestyre, 29.10.2013. i sak nr. 68/13. 1 FORORD Arbeidet med å revidere Boligsosial handlingsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Prosjektgruppas forslag, Levanger 01.04.2011 Levanger kommune - Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03

Boligsosial. handlingsplan. Øyer kommune, kst. sak 41/03 1 2 Boligsosial handlingsplan Øyer kommune, kst. sak 41/03 3 INNHOLD Side Forord 1.0. INNLEDNING... 5 1.1. BAKGRUNN... 5 1.2. BOLIGPOLITIKKEN I NORGE I DE SENERE ÅRA... 6 1.3. SAMMENDRAG - DAGENS SITUASJON....

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016

Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 14.03.2011 E-sak 12/763 dok. 7 Innledning 1 Innholdsfortegnelse Innledning sd. 3 Mål for kommunens boligsosiale arbeid sd. 4 Framskrivning av

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.02.2007 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

BoligSosial handlingsplan 2011-2025

BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Levanger kommune Temaplan: BoligSosial handlingsplan 2011-2025 Visjon: Livskvalitet og vekst Alle skal kunne bo trygt og godt. Levanger 10.05.2011 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 Livskvalitet

Detaljer

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA:

Møteinnkalling. LDiuL. Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen. (WQ,i,v. 4 Hovedutvalg livslop og kultur TEMA: 4b Nore og Uvdal kommune NUmEDAL mirjoelaoerdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 Utvalg: Møtested: 4 Hovedutvalg livslop og kultur Bergtun, Rødberg Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 14:00 TEMA: Flyktningkoordinator

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Rollag kommunehus Dato: 02.05.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen.

Møteinnkalling. I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal Næringspark invitert til å gi orienteringer før saksbehandlingen. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saks nr: Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 31-40 Formannskap Kommunestyresalen, Rødberg 07.05.2012 13:00 I forbindelse med sak 31/12 er Nore Energi AS og Nore og Uvdal

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 27.01.2011 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer