Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal"

Transkript

1 Keyserløkka Øst brl. Omgjøring av tørkeloft til del av underliggende bolig ved salg av fellesareal På generalforsamling 19. mai 2005 ble det vedtatt med 30 mot 20 stemmer, at styret skulle fortsette arbeidet med ferdigstillelse av planer for integrering av tørkeloft i bolig. Samt utreding av andre alternativer. Før generalforsamlingen behandler saken, må det utarbeides tegninger som viser hvordan ombyggingen ønskes gjennomført, og en må få fram konsekvensene av ombyggingen for de øvrige andelseierne, herunder evt. vederlag som andelseier skal betale til borettslaget. Alternativt vil være at generalforsamlingen overlater til styret å forhandle om de nærmere vilkår i avtalen, herunder pris. Styrets arbeid og vurdering Ved integrering av tørkeloft i bolig endres tørkeloftet fra å være fellesareal til å inngå i en av boligene med varig tilknytning. En slik endring bør gjennomføres uten kostnader for borettslaget og med minst mulig ulemper og risiko for skader så vel i byggeperioden som etter ferdigstillelse. Etter ferdigstillelse må den ombygde andelen bære en større del av de samlede felleskostnadene enn andelen gjør i dag (husleie). Det vil også være naturlig at borettslaget krever et engangsvederlag fra andelseier. Begrunnelsen for et engangsvederlag vil være at én andelseier for fremtiden gis enerett til å bruke areal som p.t. er fellesareal. Integrering av tørkeloftet krever vedtak av generalforsamlingen med 2/3 flertall. I forbindelse med den utvendige rehabiliteringen har styret utarbeidet en rammesøknad for ombygging av eksisterende tørkeloft til boligareal. Det ble søkt om og gitt rammetillatelse for - blokk 13, Finns vei 1-3-5, - blokk 15, Økernveien blokk 16, Økernveien blokk 17, Finns vei blokk 18, Finns vei blokk 19, Einars vei blokk 22, Einars vei blokk 23, Einars vei blokk 25, Einars vei Rammetillatelse er gitt med utløp i september 2012 og igangsetting av arbeidene må således være gjort før denne tid. Rammetillatelsen omfatter innredning av deler av eksisterende loft som tilleggsdel til underliggende boliger. Det innredes to (tre) separate arealer, et i hver ende av bygget samt på noen blokker også i midten. Disse forbindes med underliggende boliger ved hjelp av interne trapper. Det er også forbindelser ut til felles trapperom. Resten av loftet benyttes til boder for beboerne i bygningen. Boligdelene isoleres med 20 cm mineralullisolasjon i vegg, og 30 cm i tak. Takkonstruksjonene forsterkes ved at det settes inn nye sperrebind med søyler plassert i knevegg, for å møte dagens krav til lastpåvirkning. Fri høyde under tverrbjelker er på ca. 2,1 meter. Fri høyde i interntrappen er på ca. 2,0 meter. Det etableres vinduer i takflaten. Vinduene måler 70 x 140 cm. 1

2 Estetiske krav: Etter plan- og bygningslovens 74 nr. 2 skal kommunen se til at ethvert arbeid som omfattes av loven, blir planlagt og utført slik at det, etter kommunens skjønn, tilfredsstiller rimelige skjønnhetshensyn både i seg selv, og i forhold til omgivelsene. Det etableres fire vinduer i takflate mot sydøst, og fire i takflate mot nordvest. Vinduene måler 70 x 140 cm. Vinduene plasseres sentrisk over understående vindusrekker og balkongdører, og opprettholder dermed fasadens eksisterende rytme. Plan- og bygningsetaten vurderer at plasseringen av nye vinduer er utformet med hensyn til eksisterende formspråk, volum og fasader, og at tiltaket dermed tilfredsstiller de estetiske kravene satt i plan- og bygningsloven. Som eksempel vises det til vedlagte tegning for Finns vei loftene i de andre blokkene vil bli bygget ut etter de samme prinsipper. Hvilke konsekvenser gir salg av tørkeloft for øvrige beboere? De fleste av våre tørkeloft brukes i dag til oppbevaring eller, hensetting av gjenstander man ikke lenger har behov for og dette gjør at borettslaget med jevne mellomrom har brukt betydelige summer på å rydde disse arealene. Enkelte steder er tørkeloftet i bruk slik det er ment, men ved å etablere alternativ løsning mener styret at kosekvesene for øvrige beboere er små. Alternativ løsning kan være at man tar i bruk f.eks. bomberom i kjeller og tilpasser disse slik at det kan gjennomføres tørking av tøy her i stedet. Et annet alternativ er at tørkekapasitet økes i fellesvaskeriene. For å sikre at grunnarbeidene, kjerneboring for trapp, innsetting av vinduer samt oppbyggingen av nytt rom, blir tilfredsstillende utført, vil borettslaget måtte stå som byggherre. Innredningsarbeid utover dette vil den enkelt selv måtte utføre. Dette vil også være med på å sikre at byggeperioden og belastningen i denne forbindelse blir minimalisert for øvrige beboere i blokken. De andelshaverne som bor under tørkeloftene får gjennom et kjøp av arealet en fordel samt antatt verdiøkning øvrige andelshavere ikke har. Det vil derfor være opp til generalforsamlingen å bestemme om dette skal kompenseres ved et fordelsvederlag utover takst på arealene. Ved en integrering øker underliggende leilighet sitt boligareal. Andelen skal da også ha en større del av felleskostnadene. Dette kan enten gjøres ved at dagens brøk endres eller at det fastsettes en fast sum for tilleggsarealet som eventuelt kan indeksreguleres eller summen økes tilsvarende felleskostnadene. En fast sum anses som det mest hensiktsmessige og ikke minst mest økonomisk da det blir forholdsvis dyrt å regne om og endre etter ny brøk. Avtale Styret fremlegger forslag til retningslinjer for utbygging av tørkeloft i Keyserløkka Øst brl. Ved et eventuelt salg av tørkeloft må det i tillegg til retningslinjene for utbygging utarbeides individuelle avtaler med andelseierne som er interessert i å kjøpe overliggende tørkeloft. Dette fordi det er ulike ting som må sikres tilgang til som f.eks. tilgang til feieluke for pipe og kabler for fellesanlegget. Det foreslås for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å gjennomføre forhandlinger med den enkelte innfor retningslinjene vedtatt av generalforsamlingen. 2

3 Avtalen gjennomgås av advokat slik at den blir juridisk korrekt og det vurderes om den også skal tinglyses. Utgiftene belastes den som ønsker å kjøpe arealet. Takst Styret har fått gjennomført en takst av arealer i blokk 13 og 25. Fra taksten hitsettes: Råloft på ca 30 m² BRA og gulvareal på ca 65 m² er vurdert til kr pr.m² BRA. Bakgrunnen er ett gjennomsnitt av markedsprisen ved salg som er mellom kr avhengig av standard, hva P -rommet er innredet som (bad, kjøkken, stue, soverom etc ), beliggenhet osv. Byggekostnadene pr.m² BRA vil variere utifra den valgte standard og er beregnet til å være fra kr pr.m² BRA for P -rom for andelsleiligheter beliggende på Keyserløkka. Normal markedsverdi pr loft på 65 m² gulvareal og ca 30 m² BRA blir da: 30 m² BRA x kr ,-pr.m² / BRA = kr ,-pr.råloft. I vurderingen er det medtatt at det foreligger rammetillatelse for utbygging av råloftene. Blokkene 13 og 25 er representative for øvrige aktuelle blokker og taksten bør således, etter styrets vurdering, kunne benyttes som veiledende for samtlige aktuelle arealer. Andre kostnader Borettslaget har hatt en del kostnader allerede i prosessen. Dette er bl.a. arkitekt og utforming av rammesøknad, gebyrer for rammetillatelser samt takst. Dette er utgifter som skal dekkes av de som gjennomfører en integrering. I tillegg vil det påløpe bl.a. kostnader for igansettingstillatelse, arkitekt og byggeledelse i byggeperioden. Dette er kostnader som også må dekkes av de som inngår avtale om kjøp og utbygging av tilleggsareal. Senere utbygging og tilgang til bruk av tegninger Borettslagets samlede utgifter frem til kontraktsinngåelse vil bli fordelt likt mellom de som inngår kontakt om kjøp på nåværende tidspunkt. Dersom det på et senere tidspunkt blir aktuelt å gjennomføre en ny runde med salg og utbygging, foreslås det at det må betales et engangsbeløp tilsvarende det den enkelte betaler i første runde, for å få tilgang til tegninger og tillatelse fra borettslaget til å kjøpe arealet. Beløpet tilfaller borettslaget som inntekt. Ved et vedtak om salg av tørkeloft til underliggende bolig legges følgende til grunn ved inngåelse av kontrakt: A. Det legges p.t. til grunn en pris på Kr pr kvm, jf takstmannens vurdering B. Retningslinjer for utbygging av loft i Keyserløkka Øst brl. (dette er gjenbruk fra tilsvarende prosjekt og gjennomgått av advokat) skal brukes C. Det forhandles og settes opp individuelle avtaler for å sikre tilgang til f.eks. feieluke etc. D. Det legges p.t til grunn en fast månedlig sum i stedet for å endre brøk for samtlige leiligheter. Summen er pr. i dag satt til kr. 20,- pr. kvm pr måned. Denne reguleres tilsvarende husleien. E. At alle borettslagets utgifter som har påløpt prosjektet frem til et nærmere avtalt tidspunkt skal betales av den/de som inngår avtale om kjøp i denne omgangen. Utgiftene deles med like stor andel på de som inngår avtale etter dette vedtaket. 3

4 Ved eventuell senere utbygging, skal den enkelte som ønsker å kjøpe tørkeloft for integrering, betale et tilsvarende beløp den enkelte utbygger betalte i første omgang. Oslo, 13. april 2011 Styret 4

5 5

6 6

7 RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING AV TØRKELOFT KEYSERLØKKA ØST BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING... I GENERELT A) Bakgrunn Keyserløkka Øst borettslag, består av 2, 3 og 4. etasjers blokker med tørkeloft. Deler av loftene egner seg til innredning til boligdel for underliggende leiligheter. B) Prinsipper og retningslinjer for utbygging. I hver trappeoppgang kan en leilighet i øverste etasje utvides ved at loftet over leiligheten bygges ut. Dette gjelder ikke punkthusene eller Grenseveien Det er bare den delen av loftet som ligger direkte over egen leilighet som det kan gis til latelse til å bygge ut. For øvrig må utbyggingen til enhver tid tilfredsstille gjeldende tekniske krav. II BYGGEPROSESSEN -FORMELLE OG PRAKTISKE FORHOLD. A) Før bygging kan starte: 1. Godkjenning fra styret: Andelseier som ønsker å bygge ut loft må søke styret om godkjenning. Til søknaden skal det vedlegges tegninger med plan for loftsetasje og underliggende etasje, snitt og fasader i målestokk 1:100 eller 1:50. Planer og fasader skal omfatte hele blokkens lengde. Det må også vedlegges kopi av nabovarsel sendt til naboer. Styret har fått arkitekt Bislett Arkitekter til å utarbeide en helhetsplan for loftsutbyggingen. Bislett Arkitekter kan engasjeres av den enkelte andelseier for å utarbeide tegninger som nevnt i avsnittet ovenfor til igangsettingstillatelsen. Godkjenningen bortfaller etter ett år dersom ikke andelseier har fått skriftlig tillatelse fra styret til å igangsette utbygging,jf. vilkår fastsatt i II A pkt Nabovarsel: Andelseier skal sende skriftlig nabovarsel til sine nærmeste naboer/andelseiere av tilstøtende leiligheter. I nabovarselet skal det informeres om utbyggingen og vedlegges nødvendig kopi av tegninger. Naboene skal 1

8 gis frist til innen 14 dager å fremsette evt. skriftlig protest overfor styret. Søknad om byggetillatelse: Byggherre: Ansvarshavende: Garanti for fullføring: Den enkelte som ønsker å foreta utbygging, må selv søke om igansettingstillatelse m.v. Via borettslaget. Andelseier er ansvarlig vis a vis offentlige myndigheter. Den enkelte andelseier skaffer selv ansvarshavende for sin utbygging. Som garanti overfor borettslaget for fullføring av prosjektet til rett tid, og for erstatning av evt. skader, må utbygger enten: a) stille et depositum på kr ,- overfor borettslaget. Depositumet skal være innbetalt til egen konto som kun borettslaget disponerer. Depositumsbeløpet skal være stilt før endelig tillatelse kan gis, se II A pkt. 8. Renter på depositumet tilfaller andelseier. eller b) få utstedt bank-eller forsikringsgaranti til fordel for borettslaget på samme beløp som nevnt under bokstav a) og innen samme frist. Depositumsbeløpet tilbakebetales helt eller delvis når ferdigattest foreligger og evt. skader på borettslagets eiendommer er utbedret. På tilsvarende måte vil eventuell bank-eller forsikringsgaranti kunne slettes når eventuelle krav mot garantien er avklart og oppgjort. Gebyrer m.v: Andelseier må betale alle gebyrer til offentlige myndigheter, for eksempel byggemeldingsgebyr og lignende. 2

9 Byggestart/tillatelse til igangsetting: Arbeidet kan først starte etter tillatelse fra styret og må ikke igangsettes uten at bygningsmyndighetenes igangsettingstillatelse foreligger. Før skriftlig tillatelse gis av styret, må styret ha mottatt kopi av approbasjon og ansvarsrett, evt. andre offentlige tillatelser, dokumentasjon på at garanti på kr ,- er stilt samt dokumentasjon på at forsikring for utbyggingen er tegnet. Videre kreves det at andelseier har undertegnet egenerklæring før skriftlig tillatelse til igangsetting gis. B) Byggeperioden: 1. Finansiering: Den enkelte andelshaver betaler selv alle kostnader i forbindelse med utbyggingen. 2. Praktiske regler: Byggeaktivitet må foregå i samsvar med gjeldende Husordensregler og leiekontrakt. Byggeavfall skal ikke kastes i borettslagets container/søppelanlegg. Andelseier er ansvarlig for at alt byggeavfall umiddelbart blir fjernet fra borettslagets fellesområder. Vaktmester anviser i det enkelte tilfelle plass for lagring av container m.v. Borettslagets tun og uteområder skal ikke benyttes som lagringsplass for byggematerialer o.l. Det er kun tillatt å parkere håndverksbiler o.l utenom borettslagets parkeringsplasser ved kortvarig av og pålessing. Regler for parkering må følges. 3. Forsikring: Andelseier må selv tegne de nødvendige forsikringer i byggeperioden. Dokumentasjon på at forsikring er tegnet må forelegges styret før byggearbeidene igangsettes. Når borettslaget mottar melding om ferdigstillelse vil borettslaget tegne forsikring for loftet, ettersom loftet blir å anse som borettslagets eiendom. 4. Ansvar for skade mv: Andelseier som utbygger er fullt ut ansvarlig for alle skader på borettslagets eiendom 3

10 under byggeperioden, så som bygninger, fellesareal mv. Dette gjelder også evt. skade på tredjeperson og tredjepersons eiendeler. Den enkelte andelseier pålegges å reparere/erstatte slike skader innen nærmere angitte frister fra styret. 5. Krav til standard: Byggearbeidet skal utføres i henhold til søknad om byggetillatelse og alt arbeid som utføres skal såvel innvendig som utvendig være fagmessig utført og oppfylle alle de til enhver tid gjeldene bygningsmessige forskrifter. C) Når utbyggingen er ferdig: 1. Eiendomsforhold: Borettslaget eier det utbygde loftet og har ansvar for det ytre vedlikeholdet på vanlig måte, men slik at eventuell verdiøkning kommer den enkelte tilgode ved senere salg og fraflytting. 2. Husleietillegg: Den enkelte utbygger får et generelt tillegg i husleien som følge av at borettslagets utgifter vil øke. Økningen i borettslagets utgifter til forsikringer, vedlikehold samt skatter og avgifter m.v. er p.t. kalkulert til kr. 20,-pr. kvm. pr. måned. Ved senere forhøyelse/nedsettelse av den generelle husleien (grunnleien) skal den prosentuelle endringen legges til grunn ved endring av husleietillegget. Ved beregning av husleie for tilleggsareal ved utbygging benyttes måleregler inntatt i NS Ny husleie løper fra skriftlig tillatelse for igangsetting foreligger, jfr. IIA pkt 8. Engangsvederlag for utnytting av loftsareal: For loftsareal betales en pris som p.t. er kr... pr. kvm. 4

11 Ovennevnte priser beregnes utfra totalt antall disponerte brutto kvadratmeter. Generalforsamlingen kan endre ovennevnte vederlag, men endringen kan ikke gjøres gjeldende overfor andelseiere som eventuelt har fått godkjenning fra styret i henhold til II A pkt 1. Engangsvederlaget skal være innbetalt innen 30 dager fra tillatelse til igangsetting er gitt, jf. IIA pkt. 8. D) Andre forhold: 1. Styrets anledning til å sette Borettslagets styre har anledning til å frist for ferdigstillelse: fastsette en frist for fullføring av påbegynte prosjekter. Denne fristen skal som hovedregel være 8 måneder fra utbyggingsarbeidet påbegynner. Fristen løper fra dato for skriftlig tillatelse for igangsetting foreligger, jf. IIA pkt. 8. Ferdigattest skal være utstedt senest 12 måneder etter at byggearbeidet er påbegynt. 2. Ansvaret dersom ikke Dersom ferdigattest ikke er utstedt innen utbygging blir gjennomført ovennevnte frist, har styret anledning til å eller at andelseier fraflytter pålegge andelseieren å avslutte prosjektet. under påbyggingen: Dersom andelseier under byggeperioden selger andelen, plikter vedkommende å informere ny andelseier om kravet til ferdigstillelse av utbyggingen. 3. Egenerklæring: Den enkelte andelseier plikter å undertegne på egenerklæring, se vedlegg, før tillatelse etter II A pkt. 8 blir gitt. 4. Ferdigbefaring: Styret har rett til å foreta ferdigbefaring uavhengig av evt. befaring fra plan og bygningsmyndighetene. 5

12 Senere økonomisk ansvar: Bygging må ikke i byggeperioden eller i etterkant påføre borettslaget noen utgifter utover vanlig fremtidig vedlikehold. Andelseieren plikter å dekke alle utgifter som relaterer seg til forhold vedrørende utbyggingen. Dersom andelseieren selger andelen, plikter han å gjøre ny andelseier oppmerksom på retningslinjene og egenerklæringens innhold. 6

Utbygging av kjeller/loft

Utbygging av kjeller/loft Utbygging av kjeller/loft Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Torshov Kvartal VII borettslagg vedtatt på generalforsamling 2004. Endret på generalforsamling 15. mai 2007, 11. mai 2009 og 3. mai

Detaljer

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.

Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05. Retningslinjer for utbygging Retningslinjer for utbygging av leiligheter i Kolåsbakken borettslag vedtatt på generalforsamling 07.05.03 UTBYGGING AV LEILIGHETER I KOLÅSBAKKEN BORETTSLAG VEDTATT PÅ GENERALFORSAMLING

Detaljer

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385

1. Innledende bestemmelser. 2. Andeler og andelseiere. Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Tåsenløkken Boligselskap, Helhetsplan side 1 Vedtekter for Borettslaget Tåsenløkkens Boligselskap Org. nr. 963 341 385 Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 25. september 2006. Endret på ordinær

Detaljer

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt.

Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner under møter med styret, OBOS Prosjekt og arkitekt. NOTAT Til: Fra: Dato: Etterstad Nord Borettslag v. styrets leder Advokat Terje Sjøvold Vedr. Utbygging av borettslagets loftsarealer I. Innledning Det vises til tidligere kontakt, herunder våre diskusjoner

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

NORDSETER BORETTSLAG

NORDSETER BORETTSLAG NORDSETER BORETTSLAG RETNINGSLINJER FOR UTBYGGING OG ANDRE BYGNINGSMESSIGE TILTAK vedtatt på generalforsamlingen 16. juni 2004, endret i ordinær generalforsamling 22. mai 2014 - 2 - RETNINGSLINJER FOR

Detaljer

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune.

Side 1 av 15. 1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget har forretningskontor i Oslo kommune. Side 1 av 15 Vedtekter for Nedre Stovner borettslag org nr 948516810, vedtatt på ordinær generalforsamling den 10.05.06 med senere endringer, sist med ekstraordinær generalforsamling den 24.08.2015. 1.

Detaljer

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN

BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN BOGERÅSEN BORETTSLAG a/l ALVEVEGEN, HULDERVEGEN OG TROLLVEGEN HÅNDBOK FOR BOGERÅSEN BORETTSLAG A/L Postadresse: Forretningsadresse: Faktureringsadresse: Postboks 8 C/O KOBBL Bogeråsen Br.lag 2201 Kongsvinger

Detaljer

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007

Vedtekter. for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847. tilknyttet Boligbyggelaget Usbl. gjeldende fra 15.11.2007 for Åsenenga borettslag org nr 948 608 847 tilknyttet Boligbyggelaget Usbl gjeldende fra 15.11.2007 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 4 1.1 FORMÅL 4 1.2 FORRETNINGSKONTOR, FORRETNINGSFØRSEL

Detaljer

Tåsenløkken boligselskap 1

Tåsenløkken boligselskap 1 Innhold Slik er det å bo i et borettslag 5 Borettslagets vedtekter 7 Innledende bestemmelser 7 1 Formål 7 2 Forretningskontor 7 2. Andeler og andelseiere 7 2.1 Andeler og andelseiere 7 3. Forkjøpsrett

Detaljer

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre

Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Vedtekter Borettslaget Solsletta Fellesstyre Org.nr: 951 194 824, tilknyttet Bate Boligbyggelag. Vedtekter er sist revidert av styret Mai 2015 jfr. generalforsamlingsvedtak pr 2015. www.solsletta.no INNHOLD

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus:

Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Styrets innstilling til saker som skal behandles på ordinær generalforsamling i Stig borettslag 3. mai 2011 klokka 18:00 på Øvre Disen Velhus: Sak 1: Konstituering Innstilling til de respektive poster

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag med begrenset ansvar. Det er 99 andelseiere i borettslaget

Detaljer

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling.

Til andelseierne i Løren Borettslag. Velkommen til generalforsamling. 1 Løren Borettslag Til andelseierne i Løren Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN

RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN RAMMEBETINGELSER FOR TIL- OG OMBYGGINGER PÅ EKSISTERENDE PLAN Vedtatt på generalforsamling 27.04.89 INNHOLDSFORTEGNELSE Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6 Rammebetingelser for

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON. Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Grønlandsleiret 73 Eiendom AS Org nr: 999 325 858 Mølleparken 6 0459 Oslo som Selger og Fnr.: Tlf Mobil:, E-post:

Detaljer

Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011

Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011 Gladengtunet trinn 1 - Ellipsen borettslag - Salgsprospekt del 2-9. mars 2011 Eiendommen og utbyggingsprosjektet Gladengtunet Utbyggingsprosjektet Gladengtunet er planlagt å skulle omfatte ca 152 boliger

Detaljer

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012

Borettslaget Torshov kv VI Vedtatt: 12.05.2006 Revidert: 27.05.2010, 07.06.2012 VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET TORSHOV KV V etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget Torshov kv VI. Lagets

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4

VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 VEDTEKTER FOR SAMEIET VERKET FELT 4 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 Vedtatt 05.10.11, endret 10.10.12 Sist endret på sameiermøte 31.03.14 1. Navn / formål / eiendommen Sameiets navn

Detaljer

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING 5 0 ØST BOLIGSAMEIE Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger

Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger EiendomsMegler 1 SR-Eiendom AS NO 958 427 700 MVA Nygårdsgaten 13/15 P.b. 236 5804 Bergen Fakturaadresse: Fakturamottak Boks 250 NO 958 427 700 MVA 4066 Stavanger Telefon 02070 Telefaks 55 30 32 70 www.eiendomsmegler1.no

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON I DOCKSIDE 1 SAMEIE, EIERSEKSJONSSAMEIE UNDER OPPFØRING - Oppdragsnr: «Oppdragsnummer» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer)

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2

Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Heimansåsen borettslag - Salgsprospekt del 2 Eiendommen og utbyggingsprosjektet: Borettslaget ligger på eiet grunn og skal bestå av 4 bygninger med totalt 63 andeler og tilsvarende antall boliger. Bygningene

Detaljer

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme.

7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. 7 KANALHUS PÅ EGEN ØY MED EGEN BRYGGE Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Se leveransebeskrivelse. Illustrasjon. Endringer kan/vil forekomme. Havseilervegen

Detaljer