Sak 13/14. Bent Gunnar Næss. Hallo!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 13/14. Bent Gunnar Næss. Hallo!"

Transkript

1 Sak 13/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 16. januar :02 Til: Kopi: Per Lerøy; Olav Mongstad Emne: Utsetting av handsaming til kommunestyremøte den Hallo! Austrheim kommunestyre vedtok i sak 125/13 fylgjande: Rapport frå kontrollutvalet sitt møte den vert sett opp som eiga sak på første kommunestyremøte i Kommunestyret får ein grundig gjennomgang frå kontrollutvalet vedkomande sak 43,44,45 og 46. Austrheim kommunestyre har i møte den vedteke å utsette denne handsaminga til kommunestyremøte den Med hilsen Jan Olav Osen Rådmann Austrheim kommune mob

2 Sak 14/14

3

4

5 Sak 15/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 14. januar :14 Til: Emne: SV: AS Austrheim Næringsselskap-Styremøter og generalforsamling 2012 og 2013 Vedlegg: pdf Hallo! Litt kluss i nummereringa pga. skifte av sekretær i perioden. Vedlagt er referat frå møtet den Med hilsen Jan Olav Osen AS Austrheim næringsselskap mob Fra: Sendt: 14. januar :35 Til: Jan Olav Osen Emne: SV: AS Austrheim Næringsselskap-Styremøter og generalforsamling 2012 og 2013 Hei OK da har vi vel alle referata fra Men nummereringa av sakene er litt vanskelig å følge i referat stopper på 12/12. I neste møte er det ikkje nummerert der står det bare 1, 2, 3 og i styremøte så starter en på sak 19/12?? Referat fra møte var ikkje lagt ved? Mvh Fra: Jan Olav Osen Sendt: 14. januar :50 Til: Emne: SV: AS Austrheim Næringsselskap-Styremøter og generalforsamling 2012 og 2013 Hallo! Det var eit styremøte den Sender dette som vedlegg. Elles må eg gjere merksam på ein feil i referatet frå møte den Under fylgjande var tilstades skal Ole Lysø byttast ut med Per Lerøy. Med hilsen Jan Olav Osen AS Austrheim næringsselskap mob

6 Fra: Sendt: 14. januar :29 Til: Jan Olav Osen Emne: SV: AS Austrheim Næringsselskap-Styremøter og generalforsamling 2012 og 2013 Hei Har du fått sett noe på om der var styremøte mellom og ? I møte ble det bestemt nytt styremøte den Kan ikke se å ha fått det kan du oversende det referatet? Med venleg helsing Sekretariatsleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Tlf mobil Epost: Fra: Sendt: 8. januar :32 Til: Jan Olav Osen Emne: SV: AS Austrheim Næringsselskap-Styremøter og generalforsamling 2012 og 2013 Hei Det er referat frå følgjande møte i Men det ser ut som det manglar referat mellom og i det som eg har motteke? Med venleg helsing Sekretariatsleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Tlf mobil Epost: 2

7 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 2. januar :03 Til: Kopi: Per Lerøy; Olav Mongstad Emne: AS Austrheim Næringsselskap-Styremøter og generalforsamling 2012 og 2013 Hallo! Her er styrereferat for heile 2012 og for 2013 frem til angitt dato. Aktuelle vedlegg er vedlagt referatene. Møtebøker for generalforsamlingane er også vedlagt sjølv om dette ikkje er ønsket. Med hilsen Jan Olav Osen Rådmann Austrheim kommune mob

8

9

10 Fra: Karsten Solberg Sendt: 8. januar :00 Til: Kopi: Jan Olav Osen; Olav Mongstad Emne: Austrheim Næringsseskap AS Jeg viser til ditt e-brev til meg om denne saken av Min vurdering av Austrheim Næringsselskap AS sin håndtering av denne saken i relasjon til regelverket om offentlige anskaffelser i e-brevet av er basert på at næringsselskapet ikke eide tomten hvor de to aktuelle boligene ble oppført. Det faktiske grunnlaget for min vurdering av saken var side 7-10 av kontrollutvalget sin møtebok fra møte , sammen med et kort oversendelsesbrev fra rådmannen. Etter at jeg har lest ditt ovenfor nevnte e-brev, med vedlegg, hvor vedleggene er dokumenter som jeg tidligere ikke har sett, ser jeg at jeg burde stilt spørsmål til rådmannen om det var næringsselskapet eller Byggmester Markhus AS, eventuelt Kystlandsbyen, som eide den aktuelle tomten før jeg gav min endelige vurdering av saken. Jeg beklager sterkt at jeg ikke avklarte dette, som jeg nå som nevnt ser at jeg skulle gjort. For ordens skyld nevner jeg at jeg har fått bekreftet av Austrheim kommune at den faktiske situasjonen er slik som du har redegjort for i e-brevet av Basert på at Austrheim Næringsselskap AS selv eide den aktuelle tomten vil rettsforholdet mellom næringsselskapet og Byggmester Markhus være en entreprise, hvor Markhus i denne saken er totalentreprenør. Også i relasjon til regelverket om offentlige anskaffelser må rettsforholdet mellom de nevnte selskapene, når man legger til grunn at dette regelverket kommer til anvendelse på det heleide kommunale aksjeselskapet, som utgangspunkt anses som en bygge- og anleggskontrakt hvor entreprenøren skal utføre arbeid og levere de materialene som er nødvendige for å gjennomføre arbeidet. Jeg viser her til forskriftens 4-1, litra c. For den type bygge- og anleggskontrakter som denne saken gjelder, hvor de aktuelle boligene skal nyttes av vanskeligstilte på boligmarkedet, var det sannsynligvis to alternative regelsett som næringsselskapet måtte forholde seg til. Dette følger av forskriftens 2-1, annet ledd og 2-1, syvende ledd. Det følger av forskriftens 2-1, annet ledd at for alle kontrakter som overstiger kr ,- eks. mva. gjelder forskiftens del I og II, med mindre noen av unntakene i annet ledd, litra a f, kommer til anvendelse. Dersom noe slikt unntak kommer til anvendelse, gjelder bare forskriftens del I og ikke også del II. Del I gjelder alminnelige bestemmelser for alle typer offentlige innkjøp. Del II gjelder blant annet hvilke anskaffelsesprosedyrer innkjøperen kan velge mellom og hvilke kunngjøringsregler som gjelder for konkurransen. Plikten til å kunngjøre slike kontrakter følger av 9-1. Unntakene i 2-1, annet ledd, er: «a. anskaffelsen kan bare foretas hos én leverandør i markedet, for eksempel av tekniske eller kunstneriske årsaker, eller for å beskytte en enerett mv., b. det foreligger et usedvanlig fordelaktig tilbud som gjør det mulig å anskaffe ytelser til en pris som ligger vesentlig under normale markedspriser, og en anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke lar seg gjennomføre i det tidsrommet tilbudet foreligger, c. anskaffelsen på grunn av uforutsette omstendigheter ikke kan utsettes i den tiden det tar å 1

11 gjennomføre en konkurranse, d. uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør, e. det i en forutgående anbudskonkurranse eller konkurranse med forhandling ikke foreligger tilbud, eller de tilbud som foreligger ikke er egnet, eller f. det f. gjelder varer eller tjenester som kjøpes på børs, råvarebørs eller lignende marked.» Det følger av forskriftens 2-1, syvende ledd at innkjøpere av bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål kan vedta at slike kontrakter, om nærmere bestemte vilkår er oppfylt, i stedet for å bli inngått etter reglene i del II eller del III kan inngås etter reglene i del IV. Forskriftens 25 1, som gjelder særskilt behandlingsmåte ved bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål, lyder slik: «1) Dersom kontrakter om planlegging og oppføring av boliger for sosiale formål, på grunn av arbeidets betydning, kompleksitet og antatte varighet, krever samarbeid med representanter fra oppdragsgiver, sakkyndige og entreprenører, kan det vedtas en særskilt behandlingsmåte for å sikre valg av den entreprenør som er best egnet til å delta i et slikt samarbeid. (2) Ved kontrakter med en anslått verdi på minst 40 millioner kroner skal oppdragsgiver anvende reglene for kunngjøring og reglene om kvalitativ utvelgelse i forskriftens del III. Ved kontrakter med en anslått verdi på minst kroner skal oppdragsgiver anvende reglene for kunngjøring og reglene om kvalitativ utvelgelse i forskriftens del II. (3) I kunngjøringen skal oppdragsgiver gi en mest mulig nøyaktig beskrivelse av arbeidene som skal utføres, slik at interesserte entreprenører kan foreta en realistisk vurdering av prosjektet. I kunngjøringen skal oppdragsgiver, oppgi hvilke kvalifikasjonskrav leverandøren må oppfylle, jf. 8-4 og 17-4 (kvalifikasjonskrav). 4. For bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål med en anslått verdi på minst 40 millioner kroner, gjelder reglene i kapittel 16 (kommunikasjon), 17-4 (kvalifikasjonskrav), 17-8 (dokumentasjon av leverandørens finansielle og økonomiske stilling), 17-9 (dokumentasjon av leverandørens tekniske kvalifikasjoner), (dokumentasjon av oppfyllelse av kvalitetssikringsstandarder), (standarder for miljøledelsessystem), 18-4 (kunngjøring av konkurranseresultatet), kapittel 19 (frister), (avvisning på grunn av forhold ved leverandøren), (oppdragsgivers begrunnelsesplikt), 21-4 (supplerende opplysninger om leverandørenes kvalifikasjoner), 22-3 (meddelelse om kontraktstildeling og karensperiode) og 22-3a (suspensjon) tilsvarende. 5. For bygge- og anleggskontrakter for sosiale formål med en anslått verdi på minst kroner, gjelder reglene i kapittel 7 (kommunikasjon), 8-4 (kvalifikasjonskrav), 9-2 (kunngjøring av konkurranseresultatet), 10-1 (frister), (avvisning på grunn av forhold ved leverandøren), (oppdragsgivers begrunnelsesplikt), 12-4 (supplerende opplysninger om leverandørenes kvalifikasjoner) og 13-3 (meddelelse om kontraktstildeling og karensperiode) tilsvarende.» I denne saken kan det reises spørsmål ved om unntaket i anskaffelsesforskriftenes 2-1, annet ledd, litra a kommer til anvendelse. Austrheim Næringsselskap kjøpte 6 boligtomter i Breivik av Breivik Eiendom AS i Disse tomtene ble kjøpt for at det skulle oppføres etablererboliger der av Breidvik Eiendom AS, eller selskap som direkte eller indirekte var eid av Breidvik Eiendom AS eller dette selskapet sine aksjeeiere, etter at man da hadde gjort undersøkelser med hensyn til om det var andre aktuelle boligalternativer i kommunen. I tillegg til 2

12 Breidvik Eiendom AS var man også i kontakt med eierne av Fonnesstraumen byggefelt og byggmester Taule. Breidvik Eiendom AS skiftet navn til Kystlandsbyen AS i juni 2013 etter at byggmester Markus hadde kjøpt opp de aksjene som han via sitt holdingselskap ikke allerede eide i Breidvik Eiendom AS. Den første av de 6 nevnte tomtene ble, sammen med etablererbolig som Byggmester Markhus oppførte, solgt til en privatperson i november/desember Flyktningeboligene som denne saken gjelder er oppført på den andre og tredje tomten. Det ene bolighuset ble overtatt av næringsselskapet Det andre bolighuset skal overtas i slutten av inneværende måned. Det er på det rene at det ikke foreligger noen skriftlig avtale mellom næringsselskapet og Breidvik Eiendom AS om enerett for oppførelse av boliger på de aktuelle tomtene. Dette har imidlertid vært en forutsetning mellom partene, som man som nevnt også har fulgt opp slik som nevnt. Også de tomtene som Breidvik Eiendom AS har beholdt i boligfeltet, som selskapet har opparbeidet med veger og vann- og avløpsanlegg, er solgt sammen med boliger som er oppført av byggmester Markhus. Det er også på det rene at den nevnte unntaksregelen må fortolkes restriktivt, og i alle fall ikke utvidende. Det følger av sammenhengen i regelverket om offentlige anskaffelser, hvor det av lovens 5 fremgår at anskaffelser så langt som det er mulig skal være basert på konkurranse. Næringsselskapet hadde anledning til å ta opp spørsmålet om enerett for utbygging av de to tomtene med byggmester Markhus, og eventuelt kunngjøre entreprisekonkurranse for oppføring av flyktningeboligene. Selskapet hadde også den mulighet at man kunne innhentet juridisk vurdering av om det var nødvendig å kunngjøre konkurranse om entrepriseoppdraget. Både den omstendighet at man har undersøkt om det finnes andre og bedre boligalternativer i kommunen enn det som faktisk ble valgt, og den omstendighet at Markhus på privatrettslig grunnlag har råderett over tomtene i forhold til hvem som skal bygge de ut, selv om det er næringsselskapet som eier tomtene, er særlig relevante omstendigheter i vurderingen av om unntaket i forskriftens 2-1, annet ledd, litra a kommer til anvendelse. Sannsynligvis kommer imidlertid ikke unntaket til anvendelse. Jeg viser her særlig til premissene i Kofa sin sak 2009/170 av Når det er sagt er det neppe særlig klanderverdig at næringsselskapet, i en situasjon hvor det både er saklig grunn til å reises spørsmål ved om regelverket om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse på selskapet sin virksomhet, og dertil i hvilken utstrekning det gjør det, har inngått slik avtale om oppføring av flyktningeboliger med byggmester Markhus som man har gjort uten først å kunngjøre noen entreprisekonkurranse. Det følger av det som ovenfor er nevnt at dersom ikke unntaket i innkjøpsforskriftens 2-1, annet ledd litra a kommer til anvendelse var næringsselskapet forpliktet til å overholde reglene i både anskaffelsesforskriftens del I og II, eventuelt del IV, i forbindelse med kontrakten om oppføring av de to aktuelle bolighusene. Med vennlig hilsen RASMUSSEN & BROCH ANS Karsten Solberg Tlf: Fax: Mail: Web: 3

13 Fra: Karsten Solberg Sendt: 10. januar :52 Til: Kopi: Olav Mongstad; Jan Olav Osen Emne: Austrheim Næringsselskap AS Vedlegg: pdf Jeg viser til ditt e-brev til meg om denne saken av i går, Opplysningene om enerett for oppføring av boliger på de aktuelle boligtomtene fikk jeg av ass. rådmann Olav Mongstad. Fra Olav Mongstad har jeg etter at mitt e-brev til deg av ble skrevet fått oversendt dokumenter som viser hvordan Austrheim Næringsselskap AS, Breidvik Eiendom AS og selskap med tilknytning til det sistnevnte selskapet, Vesthus AS, har tilbudt etablererboliger og inngått avtaler med potensielle kjøpere av de aktuelle tomtene med boliger som skal oppføres av selskap med slik tilknytning til Breidvik Eiendom AS som nevnt i mitt e-brev til deg av Jeg vedlegger i denne sammenheng kopier av to skiv som gjelder henholdsvis tilbud om etablererbolig i Breidvik Kystlandsby og aksept av tilbud om etablererbolig i Breidvik Kystlandsby, samt to kjøpekontrakter mellom Austrheim Næringsselskap AS og to kjøpere fra Skrivet som gjelder tilbud om etablererbolig har Vesthus AS, i tillegg til Austrheim Næringsselskap AS og Beridvik Eiendom AS som avsendere. I de to nevnte kjøpekontraktene viser jeg spesielt til det som står i pkt. 1, litra b om at «Føresetnaden for kjøp av tomten er at det vert inngått avtale med Breidvik Eiendom om bygging av Breidvik type ungdom, jfr. vedlagt prosjekt." Med vennlig hilsen RASMUSSEN & BROCH ANS Karsten Solberg Tlf: Fax: Mail: Web: Denne melding med tilhørende vedlegg er kun ment for adressaten. Dokumentet kan inneholde opplysninger undergitt taushetsplikt. Dersom De ikke er adressaten, må enhver utskrift, kopiering eller videreformidling av opplysninger unngås. Har De mottatt meldingen ved en feiltakelse, bes De vennligst gi oss beskjed pr. telefon, og slette meldingen. 1

14 Fra: Sendt: 3. januar :07 Til: Karsten Solberg Kopi: Solveig Hopen Emne: AS Austrheim Næringsselskap - regelverk offentlige innkjøp Vedlegg: Kontrakt med Markhus om bygging av to hus pdf Viser til din epost som ligger ved saksutgreiinga til formannskapet i Austrheim sak 006/14. Slik kontrollutvalet har oppfattet denne saka så hadde AS Austrheim Næringsselskap ei tomt som de ønsket å få oppført to hus på. De tok kontakt med Byggmester Markhus AS og fikk et tilbud fra han i brev , se vedlegg. Med bakgrunn i det tilbudet ble det inngått en totalentreprise der AS Austrheim Næringsselskap er byggherre og Byggmester Markhus AS er totalentreprenør, se vedlegg. Det går også fram av denne kontrakten at byggherren ikke stiller noen garanti, pkt 8. I din saksutgreiing skriver du; «Det er følgelig ikke tale om en bygge- og anleggskontrakt hvor byggmester skal oppføre en bygning i henhold til kommunen sine spesifikasjoner. I så fall ville det nevnte unntaket ikke komme til anvendelse.» For kontrollutvalet ville det være interessant om du kunne grunngi noe nærmere hvorfor kontrakten om totalentreprise ikke er tale om en bygge- og anleggskontrakt. Med venleg helsing Sekretariatsleiar Nordhordland Utviklingsselskap IKS Tlf mobil Epost: 1

15

16

17

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet

Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Sak 19/14 Sak 19/14 Fra: Jan Olav Osen Sendt: 22. januar 2014 13:25 Til: Kopi: Per Lerøy; Eli Stien; Inger Synnevåg; Olav Andersen Emne: Åtferd til leiaren i kontrollutvalet Hallo! Rådmannen viser til

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser NORD. Storfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser Storfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Storfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2009 vedtatt

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 3. mars 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 12.00 18.50 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel nestleiar

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser

Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 1/2008 Revisjonsrapport fra prosjektet et Innkjøp i Jevnaker kommune Lov om offentlige anskaffelser For kontrollutvalget i Jevnaker kommune Februar 2008 Innlandet Revisjon

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser Snillfjord kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...6

Detaljer

Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet

Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet Oslo kommune Kommunerevisjonen Granskingsrapport Anskaffelser i forbindelse med sikkerhetsoppgraderingen av Munch-museet 9. juni 2006 Anskaffelser sikkerhetsoppgradering Munch-museet Forord Denne rapporten

Detaljer

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune

Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune. Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Rapport til kontrollutvalget i Songdalen kommune Kjøp av entreprenørtjenester innen bygg og anlegg i Songdalen kommune Forvaltningsrevisjon November 2014 1 0 Sammendrag Kontrollutvalget i Songdalen kommune

Detaljer

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT

STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT STOKKE KOMMUNES INNKJØPSREGLEMENT HVEM REGLEMENTET GJELDER FOR 3 FORMÅL MED RETNINGSLINJENE 3 MYNDIGHET OG ANSVAR 3 Rådmannen 3 Sentral innkjøpstjeneste 3 Desentral innkjøpstjeneste 4 REGELVERK SOM ER

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av internett og datakommunikasjon. Tildelingskriteriene var pris, helhetsløsning og service. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser

Håndbok. for. Offentlige anskaffelser Håndbok for Offentlige anskaffelser INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM ER OMFATTET AV REGLENE?... 4 1.1 HVILKE REGELVERK GJELDER FOR GIVAS?... 4 2 HVILKE KONTRAKTER ER OMFATTET AV REGELVERKET?... 5 3 TERSKELVERDIENE...

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon. Anbud og innkjøp. Mosvik kommune. Forvaltningsrevisjon Fosen Kommunerevisjon Anbud og innkjøp Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER... 4 5 VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune

Offentlige anskaffelser. Høylandet kommune Offentlige anskaffelser Høylandet kommune Forvaltningsrevisjon nr 1743-1/2011 Forvaltningsrevisjonsrapporter fra KomRev Trøndelag IKS i 2011 Omstillingsmidler forvaltning og bruk Steinkjerbygg AS. Selskapskontroll

Detaljer

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter

Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter Oslo kommune Rapport 01/2010 Kontroll av anskaffelser i 16 virksomheter 2 0 0 9 - integritet og verdiskaping Rapport 1/2010 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 1/2009 Behandling av skjenkebevillinger

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Hitra kommune Desember 2011 Offentlige anskaffelser følges regelverket? 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANVENDELSE AV REGLER FOR OFFENTLIGE INNKJØP I VESTFOLD FYLKESKOMMUNE 2007 UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Innkjøp i Vennesla kommune

Innkjøp i Vennesla kommune Kristiansand KRISTIANSAND REVISJONSDISTRIKT IKS Søgne Songdalen Vennesla Forvaltningsrevisjon Innkjøp i Vennesla kommune En vurdering av om anskaffelser foretas iht. bestemmelsene i lov og forskrift om

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune

Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Nord-Fron kommune Oppfølging av lov om offentlige anskaffelser Rapport 2011-16 [Skriv inn tekst] FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE

INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE INNKJØPSREGLEMENT MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt: 6. mars 2008 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Målselv kommune utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser følges innkjøpsbestemmelser? Orkdal kommune År 2003 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.2 REVISORS ANBEFALINGER...4 2 INNLEDNING... 5 2.1

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Beste praksis offentlige anskaffelser

Beste praksis offentlige anskaffelser Veileder Beste praksis offentlige anskaffelser Et veiledningshefte med informasjon og praktiske råd til hjelp underveis i INNKJØPSPROSESSEN et bidrag for både oppdragsgiver og leverandør til å stille og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune

Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Søndre Land kommune Overholdelse av Lov om offentlige anskaffelser Rapport 2012-01 1 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Veileder i innkjøp av takseringstjenester

Veileder i innkjøp av takseringstjenester Veileder i innkjøp av takseringstjenester KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum November 2012 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Offentlige anskaffelser følges regelverket?

Offentlige anskaffelser følges regelverket? FORVALTNINGSREVISJON Offentlige anskaffelser følges regelverket? Melhus kommune April 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes kontrollutvalg

Detaljer