Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter"

Transkript

1 1 PROSEDYRE Versjon: 1.7 Dokumentstatus: Gyldig Gyldig fra: Gyldig til: Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern i Helse Sør- Øst Godkjent av: Stine Kilden Dato: Endringer siden sist IV Etter rettskraftig dom, B) Oppfølging og kontroll i gjennomføringsperioden: - Påtalemyndigheten kulepunkt 3 - Helseforetakene kulepunkt 4 2. Definisjoner Koordineringsenheten/KE = Koordineringsenheten for dom til behandling TPH: Tvungent psykisk helsevern 3. Formål Formål med prosedyren er å sikre forsvarlig samhandling mellom justissektoren og helseforetakene i Helse Sør-Øst ved etablering og gjennomføring av dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. 4. Omfang Prosedyren omfatter: Helse Sør-Øst Regionale helseforetak Helseforetakene i Helse Sør-Øst Private aktører med avtale med Helse Sør-Øst Koordineringsenheten for dom til behandling Faglig ansvarlig for gjennomføring særreaksjonen Prosedyren samsvarer med prosedyrer for dom på overføring til tvunget psykisk helsevern hos: Oslo statsadvokatembeter Hedmark og Oppland statsadvokatembeter Agder statsadvokatembeter Vestfold og Telemark statsadvokatembeter Prosedyren bør være kjent for de rettspsykiatriske sakkyndige. 5. Ansvar Aktørene nevnt i punkt 4 er ansvarlig for at prosedyren følges. Oppgaver og ansvar fordeles slik det fremgår av denne prosedyren. Koordineringsenheten er ansvarlig for revidering av prosedyren. 1

2 2 6. Fremgangsmåte I - Før tiltale Retten oppnevner sakkyndige 1. Det kan fremgå av mandatet at de sakkyndige skal kunne gi råd om i hvilken type institusjon observanden bør få behandling 2. er tilgjengelig for drøfting med rettsoppnevnte sakkyndige 3. kan kontaktes for eventuelle henvisninger om innleggelser etter psykisk helsevernloven (Kapittel 2 eller 3 i phl). De rettsoppnevnt sakkyndige: kan kontakte Koordineringsenheten for drøfting 4. II - Tiltalebeslutning Straks tiltalebeslutning er utferdiget skal statsadvokaten varsle Koordineringsenheten ved å oversende kopi av tiltalebeslutning 5 og rettspsykiatrisk erklæring 6. Statsadvokaten opplyser om hvem som er ansvarlig politiadvokat. utpeker ansvarlig helseforetak i henhold til etablerte regler for opptaksområder og fordelingspraksis, og oppretter kontakt med helseforetaket. Ved uenighet om hvilket helseforetak som er ansvarlig, sendes saken til Helsedirektoratet for avgjørelse 7. Ved manglende svar fra ansvarlig helseforetak, skal Helse Sør-Øst kontaktes for avgjørelse. videresender kopi av tiltalebeslutning og rettspsykiatrisk erklæring til ansvarlig helseforetak og kontaktperson ved helseforetaket. sender orientering til politiadvokat og statsadvokat om hvor pasienten skal innlegges ved en eventuell rettskraftig dom, og hvem som skal være kontaktperson ved helseforetaket. sender orientering til kontaktperson og helseforetaket om hvem som er ansvarlig politiadvokat og statsadvokat Det ansvarlige helseforetaket utpeker kontaktperson og egnet avdeling, og melder dette til Koordineringsenheten. Kontaktpersonen må holde seg orientert om fremdrift i saken og kan innhente råd fra de rettsoppnevnte sakkyndige 8. III - Under domstolenes behandling (frem til rettskraftig dom) Statsadvokaten: sender avsagte dommer til Koordineringsenheten selv om disse ikke er rettskraftige informerer om eventuell anke og dato for ny hovedforhandling informerer om sakens gang til helseforetaket og kontaktperson 2

3 3 IV - Etter rettskraftig dom A) Iverksettelse Statsadvokaten orienterer umiddelbart Koordineringsenheten om at dommen er rettskraftig og sender kopi av påtegning om rettskraftig dom og kopi av straffe- og bøteregister til Koordineringsenheten. Det skal fremgå av påtegningsarket hvilken dato som skal legges til grunn for beregning av treårsfrist. orienterer helseforetaket og faglig ansvarlig om at dommen er rettskraftig, og sender påtegning om rettskraftig dom og kopi av straff- og bøteregister til kontaktpersonen. Dersom den domfelte ikke er i behandling i helseforetaket, avtaler kontaktperson/faglig ansvarlig tidspunkt for mottak av domfelte med politiadvokaten/fengselet hvor pasienten oppholder seg. har ansvar for at det tvungne psykiske helsevernet settes i verk umiddelbart etter at dommen er rettskraftig 9. B) Oppfølging og kontroll i gjennomføringsperioden Politiadvokaten og statsadvokaten mottar og tar stilling til om vedtak om overføring etter psykisk helsevernloven 5-4, jf phl 4-10 fra faglig ansvarlig i helseforetaket skal påklages. Statsadvokaten 10 har klageadgang på slike vedtak. Det er kontrollkommisjonen ved institusjonen som behandler slike klagene. Saken skal behandles som hastesak. Klagefristen er tre uker etter at statsadvokaten har mottatt vedtaket 11. Politiadvokaten og statsadvokaten mottar og behandler statusrapporter fra faglig ansvarlig etter 1 år, 2 år, 2 år og 5 måneder og 3 år (og 4 år dersom domfeltes særreaksjon ikke har blitt opphevet eller ny forlengelsesdom ennå ikke er rettskraftig). Alle forhold som kan ha betydning for vurderingen av behandlingsregime/frihetsgrad for personen ift samfunnsvernhensyn bør oppgis fortløpende til ansvarlig helseforetak ved den faglige ansvarlige. 12 Innen 3 år må statsadvokaten ta stilling til opphør eller opprettholdelse av særreaksjonen 13. Det er statsadvokaten som er ansvarlig for at treårsfristen overholdes. Ved opphør av en dom på tvungent psykisk helsevern skal Koordineringsenheten informeres. minner om statusrapportering og sender ut B-skjema til faglig ansvarlig etter 1 år, 2 år, 2 år og 5 måneder og 3 år. Det skal også skrives statusrapport etter 4 år dersom domfeltes særreaksjon ikke har blitt opphevet eller ny forlengelsesdom ennå ikke er rettskraftig. Faglig ansvarlig ved helseforetaket er pålagt å varsle politiadvokat og statsadvokat om vesentlige endringer 14 i behandlingen jf psykisk helsevernloven 5-4 jf Dette gjelder alle overføringer mellom helseforetak og avdelinger. Gjelder også overføring fra døgnopphold til behandling uten døgnopphold ved samme avdeling. Statsadvokaten har klageadgang på vedtak etter psykisk helsevernloven 5-4 jf Det er kontrollkommisjonen ved institusjonen som behandler slike klagene. Vedtak kan som hovedregel ikke iverksettes før klagefristen er ute eller det er klart at vedtak ikke påklages, se 5-4, 2. ledd, 1. pkt. Dersom slike vedtak påklages kan overføring ikke iverksettes før klagesaken er avgjort. Unntak fra dette er gjort i 5-4, 2. ledd, første setning 16. Klagefristen er tre uker etter at statsadvokaten har mottatt vedtaket 17. 3

4 4 melder eventuelle endringer av oppholdsadresse og faglig ansvarlig til politiadvokaten og Koordineringsenheten. Faglig ansvarlig ved helseforetaket er pålagt å sende årlig statusrapport (1 år, 2 år, 2 år og 5 måneder, 3 år og 4 år) til politiadvokaten. 18 Kopi av statusrapport skal sendes til statsadvokaten og Koordineringsenheten for dom til behandling. For mer info om statusrapporter, se veileder for statusrapport; Alle forhold som kan ha betydning for samfunnsvernet og dermed for påtalemyndighetens kontrollfunksjon jf. phvl 5-5, bør meldes forløpende til ansvarlig statsadvokat, med kopi til ansvarlig politiadvokat 19. Gjelder for alle aktører: Ved utferdigelse av tiltalebeslutning med påstand om opprettholdelse av dom på tvungent psykisk helsevern og ved gjennomføring av en forlengelsesdom, skal aktørene følge prosedyren fra pkt II Ved tiltalebeslutning. 7. Handling ved dissens eller feilsituasjoner Meldes til Koordineringsenheten for dom til behandling 8. Referanser o Straffeloven o Lov om psykisk helsevern o Forvaltningsloven o Konsesjon til å behandle helseopplysninger Datatilsynet 06/ /HPG o Konsesjon til å behandle helseopplysninger forlengelse og utvidelse Datatilsynet 06/ /CAO o Nyhetsbrev nr 15 fra Den rettsmedisinske kommisjon. Mars 2006 o Nyhetsbrev nr. 16 fra Den rettsmedisinske kommisjon. November o Nyhetsbrev nr. 17 fra Den rettsmedisinske kommisjon. Mars 2007 o Rundskriv fra Riksadvokaten nr. 4/ o Brev fra Riksadvokaten ; Frister - opprettholdelse av tvunget psykisk helsevern, jf Straffeloven 39b - påminnelse o Brev fra Riksadvokaten ; Underretning om påstand om særreaksjonssaker o Brev fra Oslo statsadvokatembeter ; Retningslinjer - Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg o Brev fra Oslo statsadvokatembeter ; Særreaksjonssaker - generelle retningslinjer og pålegg i konkrete saker m.m. o Brev fra Riksadvokaten ; Rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker Standardmandat mv o Prosedyre for registrering i helseregister for dom til behandling i Helse Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål o Veileder for utarbeidelse av statusrapport 4

5 5 1 Jf. straffeprosessloven Jf. vedlegg til Riksadvokatens brev av og straffeprosessloven 147 a 3. pkt. 3 Jf. straffeprosessloven 147 a 3. pkt. 4 Jf. straffeprosessloven 147 a 3. pkt. 5 Følgende fremgår av Riksadvokatens brev av ; "For at iverksettelse av særreaksjonene skal kunne skje så raskt som mulig fastsetter riksadvokaten flg. rutiner: 1. Statsadvokatene sender kopi av alle tiltaler hvor det varsles påstand om overføring til tvungent psykisk helsevern til direktøren ved det regionale helseforetaket der tiltalte har bosted straks tiltalen er forkynt." I Helse Sør Øst er rett adressat Koordineringsenheten etter delegasjon fra Helse Sør-Øst RHF. 6 Jf. Riksadvokatens brev av punkt 7. For å kunne forberede et relevant behandlingsopplegg vil helseforetaket regelmessig ha behov for mer informasjon om siktede enn det som fremgår av en tiltalebeslutning. Dette informasjonsbehovet er i loven tenkt dekket gjennom straffeprosessloven 147a, hvoretter de sakkyndige, straks de har avgitt den rettspsykiatriske erklæringen, skal underrette helseforetaket "om saken". De sakkyndige skal herunder gi råd om hvilken institusjon siktede bør innskrives ved. Mælandutvalget har påpekt at straffeprosessloven 147a ikke etterleves, og anbefalt at påtalemyndigheten ivaretar underretning til helseforetaket. 7 Jf. spesialisthelsetjenesteloven 5-1, 4 ledd. Etter forskrift er denne myndigheten delegert fra HOD til Helsedirektoratet. 8 Jf. straffeprosessloven 147 a 2. og 3. pkt., så også pkt 6 og Riksadvokatens brev av Jf. psykisk helsevernloven 5-2. De tre første ukene av behandlingen skal gjennomføres med døgnopphold i institusjon, jf psykisk helsevernloven 5-3. Dette kreves ikke ved opprettholdelse av særreaksjonen, jf straffelovens 39b, siste ledd. 10 Psykisk helsevernloven har ingen presisering av begrepet påtalemyndigheten knyttet til klageadgangen. Det er imidlertid etablert en praksis hvoretter klageadgangen ligger til statsadvokaten, i likhet med kompetansen til å beordre fullbyrdelse og beslutte opphør. 11 Psykisk helsevernloven 5-4 nevner ingen klagefrist. Etter 1-6 gjelder forvaltningsloven så langt det passer, og er dermed den alminnelige forvaltningsrettslige klagefrist på tre uker som gjelder, jf. forvaltningsloven 29. Ved administrativt besluttet tvungent psykisk helsevern er klagefristen endret fra tre uker til en uke, jf. psykisk helsevernloven Det er intet i forarbeidene som tilsier at denne lovendringen også var ment å gjelde kapittel 5. Fra statsadvokatens side er det ønskelig at klagefristen løper fra det tidspunkt vedtaket - med politiets innstilling - kommer til statsadvokaten. I praksis har det vist seg at det i så fall kan ta måneder før klagefristen begynner å løpe. Av hensyn til institusjonenes drift og pasienter som venter på plass er en slik ordning vanskelig å akseptere for helsesektoren. Det er heller ikke noe rettslig grunnlag i loven for en slik forståelse. Koordineringsenheten anbefaler at påtalemyndigheten inngir en fristavbrytende klage til kontrollkommisjonen, dersom vedtaket etter påtalemyndighetens oppfatning trenger en utredning utover tre ukers varighet. (En klage avbryter 3-ukersfristen. Påtalemyndigheten må likevel ta endelig stilling til om klagen skal opprettholdes eller trekkes uten unødig opphold.) 12 Det kan eksempelvis dreie seg om mistanke om tilknytning til narkotikarelaterte/kriminelle miljøer, eller til situasjoner som erfaringsmessig medfører en forhøyet risiko for gjentatt kriminalitet. NB; Opplysninger som gis 5

6 6 vil innlemmes i pasientjournal, som er pasientens eiendom. Opplysningene bør derfor utformes som et sammendrag og være formulert slik at den kan innlemmes i pasientjournal. 13 Riksadvokaten har i brev av drøftet når treårsfristen etter straffeloven 39b, siste ledd, 2. pkt, begynner å løpe. Riksadvokaten legger til grunn at treårsfristen først begynner å løpe fra det tidspunkt dommen blir rettskraftig, men legger til at påtalemyndigheten "kan likevel ikke risikere avvisning ved å bygge på dette tidspunktet, og må derfor tilstrebe at tiltale tas ut innen tre år regnet fra domsavsigelse". En lignende problemstilling melder seg når retten, under gjennomføringsperioden, tar stilling til en begjæring om opphør fra domfelte, jf. straffeloven 39b, 2. ledd. Spørsmålet er i disse tilfelle om det løper en ny treårsfrist fra dom som opprettholder særreaksjonen, eller om det er den opprinnelige treårsfristen som fortsatt gjelder. Ordlyden i straffeloven 39b, 4. ledd ("Senest tre år etter siste rettskraftige dom.") taler for at det løper en ny treårsfrist. Ulempen for domfelte ved at påtalemyndighetens frist for å vurdere opphør/opprettholdelse i så fall forskyves, oppveies dels ved at domfelte selv kan fremme ny begjæring om opphør etter ett år, jf. straffeloven 39b, 3. ledd. 14 Begrepet "vesentlige endringer" er ikke nevnt i loven, men fremkommer første gang i Riksadvokatens rundskriv nr 4/2001; "Påtalemyndigheten er ikke tillagt noen aktiv rolle i den løpende gjennomføringen av det tvungne psykiske helsevernet, men skal varsles ved vesentlige endringer og har klagerett til kontrollkommisjonen, jf. psykisk helsevernloven 5-4." Begrepet er senere brukt av Høyesterett i Rt 2002 s.990 i en beskrivelse av påtalemyndighetens partsrolle; "En forskjell mellom administrativ beslutning etter kapittel 3 og overføring ved dom etter kapittel 5 som kunne ha betydning, er at påtalemyndigheten beholder en sentral partsrolle både ved vesentlige endringer i behandlingen, jf. lovens 5-4 og ved opphør av reaksjonen, jf. straffeloven 39b. Etter kapittel 3 har påtalemyndigheten ingen slike rettigheter." Høyesterett gjentar, nærmest ordrett, denne beskrivelsen av påtalemyndighetens partsrolle ved dom på tph i Rt s Det er imidlertid ikke helt dekkende å si at påtalemyndigheten har en partsrolle ved alle vesentlige endringer i behandlingen. Årsaken er at phvl 4-10 gjør et unntak fra vedtakskravet for enkelte overføringer, selv om disse kan medføre betydelige konsekvenser for samfunnsvernet. Etter psykisk helsevernloven 4-10 skal det ikke fattes vedtak ved overføringer mellom ulike former for døgnopphold internt på institusjonen. Dette unntaket gjelder også for 5-4, jf. forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern 8. Slike interne overføringer på en sikkerhetsavdeling kan medføre vesentlige endringer i samfunnsvernet når overføringen går fra en lukket post til en åpen post innen samme avdeling. At slike overføringer er unntatt vedtakskravet medfører at slike overføringer ikke utløser noen klagerett for påtalemyndigheten. I den grad påtalemyndigheten blir kjent med slike interne overføringer, er påtalemyndigheten henvist til å begjære endring i gjennomføringen etter psykisk helsevernloven 5-5 dersom samfunnsvernet ikke ansees tilstrekkelig ivaretatt ved overføringen. Ved tvil om en overføring er omfattet av unntaket for interne overføringer avgjør fylkesmannen spørsmålet, jf. forskrift om etablering av tvungent psykisk helsevern 8. Selv om begrepet "vesentlig endringer" ikke gir en helt dekkende beskrivelse av de overføringer som utløser påtalemyndighetens klageadgang, benyttes begrepet i prosedyren for å markere at påtalemyndighetens informasjonsbehov strekker seg lengre enn til overføringer besluttet i vedtaks form, og for å markere at det er andre hensyn som gjør seg gjeldende ved overføring etter 5-4 enn etter 4-10." 15 Jf. fotnote 10. 6

7 7 16 Forarbeidene taler for at det kreves uttrykkelig aksept eller samtykke for at det skal være "klart at vedtak ikke påklages", se Torstein Gullbrå, "Dømt til behandling", Fagbokforlaget 2005, s. 55. Dette kravet gjelder i forhold til alle klageberettigede, dvs den domfelte, den domfeltes nærmeste og påtalemyndigheten." 17 Se fotnote Jf. Brev fra Oslo statsadvokatembeter Særreaksjonssaker - generelle retningslinjer og pålegg i konkrete saker m.m. 19 Dette gjelder situasjoner som har relevans for samfunnsvernhensynet og hvor påtalemyndigheten kan tenkes å ha interesse i å begjære endring, jf phvl 5-5. Det kan eksempelvis dreie seg om rømning, vold og trusler mot medpasienter, ansatte eller andre, bruk av rusmidler etc. 7

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern

Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Informasjon til faglig ansvarlig for person dømt til tvungent psykisk helsevern Bakgrunn og begrunnelse for særreaksjonen samfunnsvernet Ved særreaksjonsreformen av 01.01.02 ble sikring erstattet av tre

Detaljer

HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID

HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Rundskriv 2012/007 IS-5/2012 HELSETJENESTENS OG POLITIETS ANSVAR FOR PSYKISK SYKE -OPPGAVER OG SAMARBEID Forord Helsedirektoratet og Politidirektoratet har revidert rundskriv IS-15/2006 2006/011 som omhandler

Detaljer

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet

Kapittel 9 Selvforskyldt utilregnelighet DEN RETTSMEDISINSKE KOMMISJON Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Att. Lovavdelingen Deres dato Deres ref Vår ref Vår dato 25.11.2014 14/6745 ES LLE/bj 2014/6092 26.03.2015

Detaljer

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven

Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Retningslinjer til lov om gjennomføring av straff mv (straffegjennomføringsloven) og til forskrift til loven Fastsatt av Kriminalomsorgens sentrale forvaltning 16. mai 2002 med hjemmel i forskrift til

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014

ADVOKATLOVUTVALGET - UTKAST PER JULI 2014 Del II ADVOKATER Kapittel 2 Advokatbevilling Vilkår for advokatbevilling (1) Rett til å få advokatbevilling har enhver myndig person som kan godtgjøre at personen a) har mastergrad i rettsvitenskap eller

Detaljer

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008

FAMILIEVOLD. Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0. Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 Rundskriv fra Riksadvokaten Ra 08-348 443.0 Rundskriv nr. 3 /2008 Oslo, 23. juni 2008 FAMILIEVOLD I. INNLEDNING Vold og andre overgrep som begås overfor familiemedlemmer og andre nærstående er et betydelig

Detaljer

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet

Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger - Forskning - Barn med påførte dødelige skader - hva gjør helsevesenet og rettsvesenet Advokatfirmaet Hjort DA Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato M 38835.1 11/00047-2 /ID. mars 2011 Avslag på søknad om konsesjon til å behandle personopplysninger

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker

Helsetilsyn med legevirksomhet. - Veileder i tilsynssaker Helsetilsyn med legevirksomhet - Veileder i tilsynssaker 2011 2011 1 Forsidefoto: Colourbox Forord og om målet med veilederen Samfunnet har gjennom lovgivning stilt en rekke krav til leger og annet helsepersonells

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet

Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Nasjonal sikkerhetsmyndighet Versjonsnr.: 10 Veiledning til sikkerhetslovens kapittel 6 og forskrift om personellsikkerhet Fastsatt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet med hjemmel i lov 20. mars 1998 om forebyggende

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften

2. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften Alle prioriteringsveiledere - om lov og forskrift Publisert Feb 18, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten 1. Prioriteringer i den norske helsetjenesten Å prioritere

Detaljer

Personopplysningsloven

Personopplysningsloven Personopplysningsloven Tittel: Lov om behandling av personopplysninger Dato: 14.04.2000 Sist endret: - Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel I. Lovens formål og

Detaljer

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal.

FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Side 1 av 19 FOR 2000-12-21 nr 1385: Forskrift om pasientjournal. Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: FOR-2000-12-21-1385 DEPARTEMENT: HOD (Helse- og omsorgsdepartementet)

Detaljer

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen

Veileder. Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker for barneverntjenesten, fylkesnemnda og domstolen s U Y Veileder Veiledende retningslinjer for sakkyndig arbeid i barnevernsaker

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK

VENNESLA KOMMUNE GODKJENNING AV OVERORDNET SAMARBEIDSAVTALE SAMT FIRE DELAVTALER MELLOM VENNESLA KOMMUNE OG SØRLANDET SYKEHUS HELSEFORETAK VENNESLA KOMMUNE Arkivsak-dok. 11/04303-5 Arkivkode ---/G2 Saksbehandler Ragnhild Bendiksen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.01.2012 Plan- og økonomiutvalget 10.01.2012 Kommunestyret 26.01.2012 GODKJENNING

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin...

LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysnin... Side 1 av 14 LOV 2000-04-14 nr 31: Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Bruk av basen forutsetter at du samtykker i betingelsene i brukeravtalen. DATO: LOV-2000-04-14-31 DEPARTEMENT:

Detaljer

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven). Kapittel I. Lovens formål og virkeområde... 1 Kapittel II. Alminnelige regler for behandling av personopplysninger... 3 Kapittel III. Informasjon

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE

BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE BARN MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE I BARNEHAGE RUTINER VED BEHOV FOR SPESIALPEDAGOGISK HJELP I BARNEHAGENE I GRIMSTAD KOMMUNE Jmf. plan for spesialpedagogiske tjenester i Grimstad kommune pkt. 3.1-3.2 Utarbeidet

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010

Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Det kongelige justis- og politidepartement Postboks 8005 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 201000282 2009/03244-12 008 4. mai 2010 Vi viser til Justisdepartementets høringsbrev av 15. desember

Detaljer

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD

K I T H. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJON OG TEKNISK STANDARD K I T H INFRMASJNSTEKNLGI FR HELSE G VELFERD.. EPJ standard: Enkelte vedtak om tvang i det psykiske helsevern KRAVSPESIFIKASJN G TEKNISK STANDARD VERSJN 1.0 1. mai 2008 KITH-rapport 02/07 ISBN 82-7846-302-6

Detaljer