FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011"

Transkript

1

2 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET Innhold 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK UTARBEIDELSE AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN I ANDEBU KOMMUNE ØKONOMI OG RESSURSER PLANENS INTENSJON OG MÅLGRUPPER INNHOLD OG HOVEDOPPGAVER KARTLEGGING OVERSIKT OVER KOMMUNENS OG STIFTELSENES NÅVÆRENDE BOLIGMASSE: OVERSIKT OVER UBEBYGDE BOLIGTOMTER SOM KOMMUNEN EIER OVERSIKT OVER PLANLAGT BOLIGMASSE I REGI AV ANDRE ANSLÅTT BOLIGBEHOV HOS UNGE OG VANSKELIGSTILTE TIL ENHVER TID BRUK AV EKSISTERENDE VIRKEMIDLER OG MULIGHETER FOR UTVIDET BRUK AV DISSE Virkemidler som benyttes i kommunen pr. 2010: Mulige andre statlige eller kommunale virkemidler ORGANISERING HANDLINGSPLAN NY BOLIGPOLITIKK I ANDEBU KOMMUNE ØKONOMI FORESLÅTTE TILTAK VEDRØRENDE KOMMUNENS OG STIFTELSENES NÅVÆRENDE BOLIGMASSE OG TOMTER UTVIDET BRUK AV STATLIGE VIRKEMIDLER ORGANISERING Ansvar og oppgaver for Boliggruppa: UTARBEIDELSE AV VEDLIKEHOLDSPLAN FOR KOMMUNENS BOLIGMASSE AVTALE MELLOM BLÅ KORS SØR OG ANDEBU KOMMUNE OM BYGGING OG DRIFT AV BOLIGER GJENNOMFØRINGSPLAN OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE

3 1. Sammendrag Andebu kommune er forpliktet til å oppfylle det boligansvar kommunen har i henhold lovverket, (se kap. 2.2). Administrasjonen har beregnet at kommunen til enhver tid har behov for boliger til vanskeligstilte (se kap. 5.4). Kartlegging viser at kommunen i dag ikke har mulighet for å oppfylle sitt boligansvar i tilstrekkelig grad, slik vi disponerer boligenhetene i dag. Andebu kommune disponerer i dag 117 boligenheter, eid av kommunen selv eller stiftelser. Andebu kommune har fram til nå hatt mulighet til å tilby mange eldre en mindre, rimelig og relativt lettstelt pensjonist-/eldrebolig. Det følger ikke av lovverk at kommunen skal kunne tilby eldre eller andre, bolig tilpasset livssituasjonen dersom de selv er i stand til å skaffe og finansiere slik bolig. Kommunen bør likevel innta en aktiv tilretteleggerrolle også for denne målgruppen, f.eks ved regulering av boligområder og i dialog med utbyggere. Gjeldende husleier er i mange av kommunens boligenheter lavere enn gjengs leiepriser i markedet. Disse leiene bør derfor øke når det er anledning til å gjøre dette. Det anbefales at en stor del av boligenhetene omdisponeres. I handlingsplanen anbefales at 74 boligenheter (hvorav 40 omsorgsboliger med bemanning) beholdes uendret, 10 omdisponeres og 33 selges. Salg av eiendommen Vestby fremmes som egen sak. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å selge flere boligenheter. Type bolig/bygning Antall boenheter Beholdes uendret Om- Disponere Selges Saneres Kommentar Pensjonist/eldreboliger selges eller saneres avhengig av reguleringsalternativ Omsorgsboliger med bemanning Andebu kommunale boligstiftelse Stiftelsen Ungbo Andebu Stiftelsen Store Dal 1 1 Andre boliger/bygninger Totalt Vanskeligstilte med akutt boligbehov: Hovedregelen skal være at vanskeligstilte med akutte boligbehov tildeles midlertidige boliger (overgangsboliger) for en tidsbegrenset periode. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Når det gjelder midlertidige boliger, eller akuttboliger som noen også kaller det, så legger statlige føringer opp til at det skal være et mål å få beboere som bor i midlertidighet over i en varig bolig så raskt som mulig, og da helst innen tre måneder. Dersom man må etablere en person i en midlertidig boligløsning bør man umiddelbart starte arbeidet med å finne en varig bolig altså en bolig med kontrakt etter husleielovens regler. 4

4 Vanskeligstilte som trenger bolig over tid: Ved inngåelse av leiekontrakt for denne målgruppen må det kontraktfestes at leietaker må flytte ut innen en tidsbestemt periode, 1 til 3 år basert på en individuell vurdering, alternativt kjøpe boligen. På denne måten sikres det er de som trenger det mest blir tildelt og bebor de kommunale boligene. Dette vil bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet og vil i mange tilfeller kunne gi en økt livskvalitet for den enkelte. For å dekke framtidig boligbehov for vanskeligstilte utover det som dekkes ved omdisponering av eksisterende boligmasse, anbefales at midler som frigjøres ved salg av boligenheter, beregnet til mill. kroner, avsettes på et øremerket fond - Investeringsfond boliger som skal benyttes til å finansiere framtidige kjøp eller bygging av nye boliger til målgruppen vanskeligstilte. Kommunen får tidvis kritikk for manglende vedlikehold av boligenhetene. Det utarbeides årlig rullerende vedlikeholdsplan for disse. Det anbefales at hele eller deler av avkastningen på Investeringsfond boliger benyttes til vedlikehold av boligenhetene. Kommunens regnskap bør innrettes slik at det lett kan settes opp en samlet regnskapsoversikt vedrørende drift av kommunale boligenheter. Ved å omdisponere deler av kommunens boligmasse og/eller skaffe tilveie nye boliger, vil kommunen være i stand til å tilby de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet, egnede boliger. Dette vil kunne bidra til at behovet for økonomisk sosialhjelp til boligformål reduseres. Erfaring i kommunen viser at det lett kan oppstå dårlige og uheldige bomiljøer der mange vanskeligstilte bosettes innenfor et lite område. Boliger for vanskeligstilte bør derfor spres over sentrumsnære områder i hele kommunen. Dette er hensyntatt i kap For å oppnå en vellykket boligpolitikk i Andebu kommune bør kommunens bruk av statlige virkemidler utvides og brukes mer målrettet, (se kap.6.3). Det må ikke være tvil om hvem i kommunen som skal ha ansvar for å lede og utføre arbeidsoppgaver vedrørende gjennomføring av boligpolitikken. Dette er avklart i planen, kap Økonomiske konsekvenser i fbm handlingsplanen er utredet i kap En helhetlig økonomisk vurdering tilsier at kommunens samlede ressursbruk til boligformål optimaliseres ved gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen. Ca. 183 tomter i Høyjord, Andebu og Kodal selges. Økonomiske konsekvenser ved salg er vanskelig å beregne, og er ikke innarbeidet i handlingsplanen. Handlingsplanen vurderes å være et viktig bidrag for å effektivisere og samordne kommunens boligdrift. 2. Bakgrunn Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt. Stortinget behandlet boligpolitikken i sin fulle bredde i 1989, jf. St. meld. Nr 34 ( ) Boligpolitikk i 90-årene. Boligpolitiske problemstillinger var hovedfokus i St. meld. 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte. I denne ble kommunene oppfordret til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. St. meld. 23 ( ) Om boligpolitikken, danner bl.a. bakgrunnen for økt satsing i forhold til de mest vanskeligstilte. Strategien På vei til egen bolig ( ), har som mål å forebygge og bekjempe bostedsløshet. 5

5 Riksrevisjonen la i april 2008 fram dokument nr. 3:8 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken har satt i gang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner for å stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid som kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg i og beholde bolig. Rådmannen utarbeidet prosjektbeskrivelse og mandat til Boligsosial handlingsplan for Andebu kommune, i mai Denne ble fremlagt for formannskapet 31. mai Sykdom og andre forhold har medført at gjennomføringen har tatt noe lenger tid enn forutsatt i framdriftsplanen. 2.1 Roller i norsk boligpolitikk Staten Setter sentrale mål for og trekker opp hovedretningslinjer i bolipolitikken Fastsetter lover og rammebetingelser Tilbyr gunstige finansierings og støtteordninger gjennom Husbanken Stimulerer til forskning og informasjon Kommunene Legger til rette for lokale løsninger Legger til rette for bygging, utvikling og fornyelse av boliger og boligområder Har ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Private aktører Står for prosjektering og oppføring av nye boliger Forvalter, vedlikeholder og utbedrer store deler av boligmassen 2.2 Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan i Andebu kommune Blant de mange levekårsfaktorer som påvirker helse spiller bolig og bomiljø en viktig rolle. Kommunens visjon innebærer at det skal være bra å bo i Andebu. Gjeldende kommuneplan for Andebu kommune for perioden , vedtatt av kommunestyret , har bl.a. mål og strategier i fht. befolkningsvekst, arealutnyttelse, utvikling og styrking av lokalsamfunn, næringsutvikling, trygge oppvekst- og levekår og Andebu kommune som fleksibel og attraktiv arbeidsplass. Kommuneplanen angir ingen mål eller retningslinjer for kommunens egen boligpolitikk. I lov om sosiale tjenester for arbeids- og velferdsforvaltningen, 1 er formålet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. I hht. samme lov 27, er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. I Lov om sosiale tjenester, 3-4 skal sosialtjenesten medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og ved hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det pga. alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 6

6 Bakgrunnen for at enkelte personer i kommunen ikke er i stand til å etablere seg i eller beholde en god bolig kan være økonomiske, sosiale, medisinske og/eller fysiske grunner. I tillegg skal kommunen sikre at de som trenger midlertidig bolig gjøres kjent med kommunens hjelpeplikt. Kommunens ansvar omfatter bl. a: å sikre at det er kjent hvor ansvaret for midlertidig bolig er plassert i kommunen å sikre at hjelpebehov vurderes og avgjøres raskt saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser å gi et forsvarlig tilbud å sørge for tilgang til botilbudet Dette blir fulgt opp i nasjonale mål og prioriteringer for de sosiale tjenestene i 2011, hvor det heter at levekårene for vanskeligstilte skal bedres ved å tilby økonomisk rådgivning og bostedsløse tilbys bolig. Kommunen er ikke pålagt å utarbeide boligsosial handlingsplan, men vil ha stor nytte av å utarbeide slik plan for å : Øke kunnskap om boligbehovet i kommunen Øke kunnskap om statlige virkemidler Få bedre og mer målrettet bruk av virkemidlene Samkjøre boligpolitikk mellom sektorene Bedre utnyttelsen av kommunens egen boligmasse Få større effektivitet ved å samordne ressursene Kunne møte kommunens ansvar for bolig til vanskeligstilte Denne handlingsplanen skal bidra til at kommunen får en helhetlig boligpolitikk. Planen er utarbeidet ved et tverrsektorielt samarbeid og har vært organisert som et prosjekt. Planen har et folkehelseperspektiv hvor en av intensjone er å utjevne sosiale ulikheter. Overordnet mål, jfr. pkt. 2, bør innarbeides i kommuneplanen og i økonomiplansammenheng. 2.3 Økonomi og ressurser Det er ikke avsatt økonomiske midler eller andre ressurser til planarbeidet. Involverte har gjennomført planarbeidet i konkurranse med andre prioriterte oppgaver. En medarbeider har fått dette som en stor tilleggsoppgave. Kommunen har søkt om tilskuddsmidler fra Husbanken som ved brev av på visse vilkår har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr til utarbeidelse av planen. Midlene er pr. oktober 2011 ikke utbetalt, men er benyttet i samsvar med vilkårene i tilsagnsbrevet. 3. Planens intensjon og målgrupper Den boligsosiale handlingsplanen skal peke på mulige tiltak for de som av ulike årsaker har vanskelig med å skaffe seg bolig. Tiltakene blir da forskjellige avhengig av hvilke årsaker som ligger bak. De vanligste årsakene til at mennesker har vanskelig med å skaffe seg bolig er liten betalingsevne, språkvansker, rusproblemer og nedsatt funksjonsevne av fysisk, psykisk eller sosial karakter. Planen inkluderer målgrupper som omfattes av Rusmiddelpolitisk handlingsplan , 7

7 Plan for psykisk helsetjeneste og Flyktningeplan med introduksjonsprogram for Andebu kommune Følgende grupper kan være bl. de som kan ha vanskeligheter med å skaffe seg bolig Løslatte fra fengsel/institusjon Behov for døgnovernatting Barnefamilier uten bolig Unge sosialhjelpsmottakere uten bolig Ungdom med barnevernstiltak etter fylte 18 år Rusmisbrukere Mennesker med psykiske lidelser Mennesker med dobbeltdiagnose rus m.m. Flyktninger i introduksjonsperioden Personer med nedsatt funksjonsevne (behov for universell boligutforming) Bostedsløse personer Sosiale forhold Listen er ikke uttømmende og ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Målgrupper som omfattes av omsorgsplanen er ikke behandlet i denne planen. Det gjelder: De som fyller kriteriene for tildeling av omsorgsbolig tilpasset orienterings- eller bevegelseshemmede. Dette gjelder omsorgsbolig uten eller med fast bemanning. De som fyller kriteriene for tildeling av omsorgsbolig tilpasset mennesker med utviklingshemming eller forstyrrelse og som gjennom hele døgnet er avhengig av veiledning og praktisk hjelp. De som fyller kriteriene for tildeling av omsorgsbolig tilpasset mennesker med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet av et slikt omfang at de er avhengig av veiledning og praktisk hjelp gjennom hele døgnet. 4. Innhold og hovedoppgaver I planen er kommunens nåværende boligmasse kartlagt. Boligbehov for planens målgrupper er anslått. Virkemidler for å møte utfordringene i planen og dagens bruk av disse er kartlagt. I tillegg er det utarbeidet forslag til organisering av tildeling, forvaltning, drift, vedlikehold og service tilknyttet kommunens samlede boligmasse. Tiltakene i planen er utarbeidet slik at de i størst mulig grad dekker målgruppenes boligbehov innenfor kommunens nåværende ressursramme og utvidet bruk av statlige virkemidler. Dessuten vil kommunen til enhver tid vurdere bruk av det private boligmarkedet i forhold til behov. Gjennom kunnskapsformidling, planer og stimuleringstiltak er ønsket å påvirke det ordinære boligmarkedet slik at det dekker de fleste behov innbyggerne har. I tillegg kan ulike kommunale og statlige ordninger hjelpe prioriterte målgrupper til skaffe og/eller beholde boligen sin. Aktuelle ordninger kan være økonomiske støtte- og finansieringsordninger i Husbanken, tilpasninger/hjelpemidle, økonomisk veiledning, bistand og frivillig forvaltning. 8

8 5. Kartlegging 5.1 Oversikt over kommunens og stiftelsenes nåværende boligmasse: Adresser Antall Boenheter Pensjonist/eldreboliger 39 Sagaveien 2:a,b,c, Kodal 3 Sagaveien 4:a,b,c, Kodal 3 Sagaveien 6:a,b,c,Kodal 3 Bjørkeveien 13, Andebu 2 Bjørkeveien 15, Andebu 2 Bjørkeveien 17, Andebu 2 Bjørkeveien 18, Andebu 2 Bjørkeveien 19, Andebu 2 Bjørkeveien 20, Andebu 4 Kjærlighetsstien 5, Andebu 2 Kjærlighetsstien 7, Andebu 2 Kjærlighetsstien 9, Andebu 2 Kjærlighetsstien 11, Andebu 2 Solheimveien 5, Høyjord 2 Solheimveien 6, Høyjord 2 Solheimveien 7, Høyjord 2 Solheimveien 9, Høyjord 2 Merknader Omsorgsboliger med bemanning 46 Bergly, ved sykehjemmet 6 Del av omsorgsplanen Omsorgsblokka ved sykehjemmet 14 Del av omsorgsplanen Sagmyra 10: a,b,c,d,e,f 6 Del av omsorgsplanen. 1 leilighet brukes som felles areal Skjeggerødveien 20 4 Del av omsorgsplan 1 leilighet (stue med kjøkkenkrok) brukes som felles areal Skjeggerødveien 24 5 Del av omsorgsplan. 1 leilighet brukes som felles areal Møylandtunet, Andebu sentrum 5 Del av omsorgsplan. 1 leilighet brukes som felles areal Andebu sentrum 14 6 Bolig for 6 mindreåringe flyktninger Andebu kommunale boligstiftelse 13 Olleveien 5, Andebu 2 Olleveien 7, Andebu 4 Kjærlighetsstien 1, Andebu 1 Kjærlighetsstien 3, Andebu 1 Skjeggerødveien 22, Andebu 5 Del av omsorgsplan. Stiftelsen Ungbo Andebu 12 Rismyrv. 16, Kodal 3 Solheimveien 1, Høyjord 3 Solvangveien 2, Andebu 3 Solvangveien 4, Andebu 3 Stiftelsen Store Dal 1 Store Dal, småbruk, Vestre Andebu 1 Andre boliger/bygninger 6 Pensjon.senteret, Kodal 1 Felles areal Pensjon.senteret, Høyjord 1 Felles areal Pensjon.senteret, Andebu 1 Felles areal Leilighet Gulli skole 1 Kjærlighetsstien, hytta 1 Ikke brukelig som bolig i dag 9

9 Adresser Antall Merknader Boenheter Vestby, småbruk, Vestre Andebu 1 Brukes til egne arrangement og til utleie Aktuelle boenheter totalt 117 (Omsorgsplanens eksisterende boliger er med i tabellen, men tabellen innholder ikke vedtatte nye bemannede boliger til omsorgsplanens målgrupper). 5.2 Oversikt over ubebygde boligtomter som kommunen eier. (Pr. desember 2010) Betegnelse og beliggenhet Kronestien, Heimdal Antall tomter Merknader Status Høyjord 7 Planlagt eneboliger Salgsklare Kjørkåsen Andebu 26 Planlagt eneboliger Feltet er ikke påbegynt, men ferdig regulert. Salgsklare. Rismyr-Huken, Kodal Ca. 150 Planlagt varierte boliger Under regulering 5.3 Oversikt over planlagt boligmasse i regi av andre. Under dette punktet vises det til vedlegg: Kommunens boligprogram for perioden , som ble vedtatt som retningsgivende og tatt til orientering i Teknisk utvalg 17.november Anslått boligbehov hos unge og vanskeligstilte til enhver tid. NAV Andebu har opplyst at tiden bostedsløse er uten bolig i gjennomsnitt er på tre måneder. I denne perioden preges hverdagen av ustabilitet, frustrasjon og redsel for fremtiden. Enkelte får tilfeldig overnatting hos bekjente, men de færreste har et fast tilholdssted i tiden de er uten bolig. Jo lenger tid de er uten bolig, desto vanskeligere er det å holde fast på andre viktige ting som å følge opp arbeid/tiltak, avtaler, fast døgnrytme, hygieniske forhold m.m. Har man et rusmiddelmisbruk fra tidligere, er det sannsynlig at dette øker i en periode man står uten bolig. I løpet av de første 8 måneder i 2010 var det i Andebu: 10 saker som omhandlet bostedsløshet alene 3 av sakene involverer til sammen 5 barn 2 personer bodde i midlertidig bolig, uten planer for hva som skulle skje når leiekontrakten gikk ut. 5 saker omhandlet boliger som ikke tilfredsstilte de krav en må kunne vente av en bolig. 3 personer bodde i boliger som ikke var tilpasset deres funksjonsnivå, enten på fysisk eller psykisk grunnlag. Til tross for at det er vanskelig å fastslå boligbehovet hos unge og vanskeligstilte i de nærmeste årene, er det rimelig å anta at disse tallene ikke vil variere mye over tid. Oversikt over anslått behov: Brukere Antall Merknader Ut av fengsel 2 Konstant behov Krise døgnovernatting 1 Konstant behov Barnefamilier uten bolig 4 Konstant behov Unge sosialmottakere over 18 år uten bolig 6 Konstant behov Mennesker med psykiske lidelser eller rusproblem 10 Konstant behov Flyktning med behov for ettervern etter 5 år 1 Konstant behov Funksjonshemmede med behov for spes. universell utforming Tilrettelegging i egen bolig 2 Konstant behov Bostedsløse 2 Konstant behov Totalt behov for kommunale boenheter til vanskeligstilte 28 (Det er presisert at listen ikke er uttømmende. Den er heller ikke satt opp i prioritert rekkefølge.) 10

10 5.5 Bruk av eksisterende virkemidler og muligheter for utvidet bruk av disse Virkemidler som benyttes i kommunen pr. 2010: Bostøtte: Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. For å kunne motta bostøtte, stilles det krav til både husstanden og boligen. Bostøtten blir behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. I tillegg må minst ett husstandsmedlem være under 18 år, over 65 år eller motta trygd med videre. Utbetalt bostøtte og antall mottakere av bostøtte i Andebu i 2008, 2009 og Antall mottakere er de som har mottatt bostøtte en eller flere ganger i løpet av året. Sum utbetalt gjelder kun hovedutbetalinger og inkluderer ikke klager og etterbehandlinger. (I hele 1000 kroner) Andebu kommune Antall Sum Antall Sum Antall mottakere utbetalt i kr. mottakere utbetalt i kr. mottakere Sum utbetalt i kr. Startlån: Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån til enkeltpersoner og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkede. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Boligen det kan gis lån til skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler. Kommunen kan gi lån til husstander for: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring av bolig Refinansiering Kommunene kan gi en skriftlig forhåndsgodkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig. Retningslinjer og praksis vil kunne variere noe fra kommune til kommune. Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen, eller som topplån der andre gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilte husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilt husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at det får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. Lindorff administrer ordningen på vegne av kommunen. Denne ordningen kan utvides hvis ønskelig. Kommunen tok i 2010 opp et lån til videre utlån på 1 mill. kroner. Det er pr. november 2011 kr ,- igjen av startlånet. Lån fra Husbanken til kommunen gis som gjeldsbrevlån. Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til tapsfond. For tapsfond etablert av tilskuddsmidler gjelder følgende bestemmelser: Fondet kan benyttes når det er konstatert tap på startlån, Lånene må falle innenfor de krav til målgruppe og vilkår som gjelder startlån fra Husbanken. Formålet med tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi kommunene sikring mot tap knyttet til forsvarlig bruk av disse lånene. Andebu kommune har kr. 11

11 på tapsfond pr.juni I rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan er det innarbeidet 2 mill. kroner til startlån i Økonomisk sosialhjelp (I hele 1000 kroner): Andebu kommune Kroner utbetalt i økonomisk sosialhjelp Lov om sosiale tjenester I arbeids- og velferdsforvaltningen Antall sosialhjelpsmottakere Antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde En vesentlig del av den økonomiske sosialhjelpen som gis, er til boutgifter Mulige andre statlige eller kommunale virkemidler Grunnlån: Skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Grunnlånet kan benyttes til nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye eller brukte utleieboliger. Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteriene for universell utforming og miljø, dette gjelder.for privat personer og andre aktører. Når kommunen søker om grunnlån kan de få 100% av de totale kostnadene Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100% av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner. Boligtilskudd til utbedring/tilpassing. Kommunen mottar tilskuddsmidler som videretildeles private husstander til utbedring/tilpassing av boliger. Dette dreier seg enten om endring som er nødvendig i forhold til boligens funksjonalitet i forhold til beboerens behov. Utbedringstilskuddet fordeler kommunen videre til husstander i h.h.t Husbankens og kommunens retningslinjer. Ordningen er strengt behovsprøvd Boligtilskudd til etablering: Kommuner som administrer Startlån også kan også få tildelt tilskuddsmidler til etablering i egen bolig. Disse fordeler kommunen videre til husstander i h.h.t. Husbankens og kommunens retningslinjer. Ordningen er strengt behovsprøvd Boligtilskuddet skal utgjøre en toppfinansiering som gjør at husstanden får lave nok bokostnader til at en kan betjene lånene til en nøktern bolig. Grunnfinansieringen gis som kommunalt Startlån eller oppføringslån i Husbanken. Boligtilskudd til utleieboliger: Blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og lignende som etablerer utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Formålet med tilskuddet er å øke antallet utleieboliger. Fullfinansiering i form av grunnlån og boligtilskudd Prosjekteringstilskudd: Gis til gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av bolig. Tilskuddet gis til å dekke profesjonell prosjekteringshjelp f.eks arkitekt. Ordningen forvaltes av Husbanken og ordningen er ikke økonomisk behovsprøvd. Tilskudd kan innvilges på til sammen kr ,-. 12

12 Kompetansetilskudd: Gis til utviklingsprosjekter der en gjennom kreativitet og nytenking ønsker å prøve ut nye løsninger. Videre gis det tilskudd til utvikling av ny kunnskap på ulike temaer innenfor boligpolitikken som for eksempel boligetablering av flyktninger, innretningen av virkemidler rettet mot vanskeligstilte og bostedsløse. Tilskuddet blir også brukt til å støtte arbeidet med å utarbeide veiledere og informasjonsmateriell. I tillegg har Husbanken flere typer låneordninger for kommunene, i forbindelse med spesielle tiltak, slik som oppføring av sykehjem, lån/tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag, m.m. Disse er ikke tatt med i denne Handlingsplanen fordi de ansees å ikke være relevante i sammenheng med denne planen. 5.6 Organisering. Organisering, ledelse og arbeid forbundet med tildeling, forvaltning, drift, vedlikehold og service vedrørende kommunens samlede boligmasse har tidligere ikke vært godt nok samordnet og tilstrekkelig ivaretatt. Dette er kommet enda tydeligere fram gjennom planarbeidet. 6. Handlingsplan 6.1 Ny boligpolitikk i Andebu kommune Andebu kommune er forpliktet til å sørge for å oppfylle det boligansvar kommunen har i henhold lovverket, jfr. kap 2.2. Administrasjonen har beregnet at kommunen til enhver tid har behov for boliger til vanskeligstilte, jfr kap Kartlegging viser at kommunen ikke har mulighet for å oppfylle sitt boligansvar i tilstrekkelig grad slik vi disponerer boligenhetene i dag. Andebu kommune disponerer i dag 117 boligenheter, eid av kommunen selv eller stiftelser. Andebu kommune har fram til nå hatt mulighet til å tilby mange eldre en mindre og relativt lett stelt pensjonist-/eldrebolig. Det følger ikke av lovverk at kommunen skal kunne tilby eldre eller andre, bolig tilpasset livssituasjonen dersom de selv er i stand til å skaffe og finansiere slik bolig. Kommunen bør likevel innta en aktiv tilretteleggerrolle også for denne målgruppen, f.eks ved regulering av boligområder og i dialog med utbyggere. Det anbefales derfor at en stor del av boligenhetene omdisponeres. I denne handlingsplanen anbefales at 74 boligenheter (hvorav 40 omsorgsboliger med bemanning) beholdes uendret, 10 omdisponeres og 33 selges. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å selge flere boligenheter. Der det er behov for omfattende oppgradering av kommunale boliger som skal beholdes, vil det sannsynligvis være mer lønnsomt å selge eventuelt bygge/kjøpe nytt framfor å rehabilitere. Ved salg av boenheter skal dette skje til markedspris. Vanskeligstilte med akutt boligbehov: Hovedregelen skal være at vanskeligstilte med akutte boligbehov tildeles midlertidige boliger (overgangsboliger) for en tidsbegrenset periode. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at 13

13 tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet. Når det gjelder midlertidige boliger, eller akuttboliger som noen også kaller det, så legger statlige føringer opp til at det skal være et mål å få beboere som bor i midlertidighet over i en varig bolig så raskt som mulig, og da helst innen tre måneder. Dersom man må etablere en person i en midlertidig løsning bør man umiddelbart starte arbeidet med å finne en varig bolig altså en bolig med kontrakt etter husleielovens regler. Vanskeligstilte som trenger bolig over tid: Ved inngåelse av leiekontrakt for denne målgruppen må det kontraktfestes at leietaker må flytte ut innen en tidsbestemt periode, 1 til 3 år basert på en individuell vurdering, alternativt kjøpe boligen. For kommunen blir det viktig å følge opp husleiekontrakten når den går mot slutten for eksempel et halvt år før kontrakten går ut. Hva har skjedd med beboer den tiden han/hun har bodd i boligen? Er det realistisk at vedkommende kan leie en bolig privat? Har leietagers økonomi endret seg slik at han/hun kan kjøpe en bolig? På denne måten sikres det er de som trenger det mest blir tildelt og bebor de kommunale boligene. Dette vil bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet og vil i mange tilfeller kunne gi en økt livskvalitet for den enkelte. For å dekke framtidig boligbehov for vanskeligstilte utover det som dekkes ved omdisponering av eksisterende boligmasse, anbefales at midler som frigjøres ved salg av boligenheter, beregnet til mill. kroner, avsettes på et øremerket fond - Investeringsfond boliger som primært skal benyttes til å finansiere framtidige kjøp eller bygging av nye boliger til målgruppen vanskeligstilte. Kommunen får tidvis kritikk for manglende vedlikehold og individuell tilpasning av boligenhetene. Det bør årlig utarbeides rullerende vedlikeholdsplan for disse. Denne bør inngå som del av overordnet vedlikeholdsplan for Andebu kommune. Avkastningen på Investeringsfond boliger foreslås primært disponert til vedlikehold av boligenhetene. Kommunens øvrige avsetning til vedlikehold av kommunale eiendommer kan derved reduseres tilsvarende eller omdisponeres, hvilket innebærer at dette tiltaket vil være et reelt innsparings- /effektiviseringstiltak i en helhetlig økonomiplan. Kommunens regnskap må innrettes slik at det lett kan settes opp en samlet regnskapsoversikt vedrørende ulike sider ved drift av kommunale boligenheter. Ved omdisponering av deler av kommunens boligmasse og/eller anskaffelse av nye boliger, vil kommunen være i stand til å tilby de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet, egnede boliger til en akseptabel pris. Dette vil kunne bidra til at behovet for økonomisk sosialhjelp til boligformål reduseres. Dette vil innebære at enkelte boliger øremerket vanskeligstilte, periodevis vil bli stående ledige av beredskapsmessige hensyn. Erfaring i kommunen viser at det kan oppstå dårlige og uheldige bomiljøer der mange vanskeligstilte bosettes innenfor et lite område. Boliger for vanskeligstilte må derfor spres over sentrumsnære områder i hele kommunen. Dette er hensyntatt i kap For å oppnå en vellykket boligpolitikk i Andebu kommune må kommunens bruk av statlige virkemidler utvides og brukes mer målrettet, jfr. kap Det må ikke være tvil om hvem i kommunen som skal ha ansvar for å lede og utføre arbeidsoppgaver vedrørende gjennomføring av boligpolitikken. Dette er avklart i planen, jfr. kap

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR STOKKE KOMMUNE VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG VERSJON PR. 03.10.02 1 1. FORORD s. 4 1.1 Hva er

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING 3 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR BRØNNØY KOMMUNE 2012 2015 TRYGGHET TRIVSEL UTVIKLING Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING 3 1.1 Leseveiledning 4 1.2 Sammendrag 4 1.3 Mål 5 2 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 6 2.1

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NES KOMMUNE 2011-2014 Vedtatt i Nes kommunestyr 15.02.11, sak 11/6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Formål og målgrupper...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011)

Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011) Boligsosial handlingsplan 2011 2015 (Vedtatt av kommunestyret 31.08.2011) Boligsosial handlingsplan for Nannestad 2011-2015 Forord... 3 Kommunestyrets vedtak 31.08.2011... 3 Rullering av Boligsosial handlingsplan...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2009 2014

Boligsosial handlingsplan 2009 2014 1 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Boligsosial handlingsplan 2009 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Sammendrag 3 1. Innledning 5 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan 5 1.2. Relevant lovverk 6 1.3. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune

Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune 2013-2025 Boligsosial handlingsplan Spydeberg kommune Hjem kjære hjem Høringsutkast Innhold Innhold...1 Innledning...3 Mandat for arbeidet...3 Organisering av arbeidet...4 Sentrale føringer...5 Relevant

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2004-2008 Vedtatt av bystyret 22.06.2004 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Sammendrag... 4 3. Forslag til tiltak... 5 4. Bakgrunn og mandat... 9 5. Mål og strategier for

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Boligsosial plan Overhalla kommune. 1.1. Rådmannens innstilling Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/753-16 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Boligsosial plan Overhalla kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 09.12.2008

Detaljer

Ringsaker kommune 2008-2011

Ringsaker kommune 2008-2011 Ringsaker kommune 2008-2011 04.01.2010 Boligsosial handlingsplan 2 Innholdsfortegnelse: 1 Sammenfattende del 1.1 Innledning. 5 1.2 Organisering av planarbeidet. 5 1.3 Boligbehov for målgruppa. 6 1.4 Hovedutfordringer.

Detaljer

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016

Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Hvaler kommune Boligsosial handlingsplan 2013 2016 Versjon 0.5 ephorte 2012/1105 Innhold:... 1 Del I Beskrivelse av planprosessen og grunnlaget for denne... 3 1. Innledning... 3 1.1 Grunnlaget for planen

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2010-2015 Innledning... 2 1 Sammendrag... 3 2 Evaluering av boligsosial handlingsplan fra 2002 2007... 4 3 Bakgrunnsdata... 5 3.1 Befolkningen i Stange... 5 3.2 Levekår i Stange...

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE

Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE Boligpolitisk handlingsplan 2014-2017 VERRAN KOMMUNE 1 Innhold Forord... Hva er en boligpolitisk plan?.... Hva er boligpolitisk arbeid? 1. Innledning... 1.1 Overordna mål... 1.2 Delmål.. 1.3 Rullering

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE

HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE HANDLINGSPLAN FOR HELHETLIG BOLIGPOLITIKK I HEMNE Det skal bo folk i husa, husa dæm træng folk! Folk træng hus, og hus træng folk i all sin tid. VEDTATT AV HEMNE KOMMUNESTYRE I SAK 1/ 05 01.02.2005 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt

Boligsosial Handlingsplan 2010-2013. Alle skal kunne bo trygt og godt Boligsosial Handlingsplan 2010-2013 Alle skal kunne bo trygt og godt 1 Innledning... 4 2 Sammendrag... 4 3 Organisering av det boligsosiale arbeidet i Asker... 5 4 Demografiske og planmessige forutsetninger...

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2009-2012 Innholdsfortegnelse: 0. Sammendrag side 4 1.0 Innledning side.. 1.1 Bakgrunn og mandat 1.2 Organisering 1.3 Målsetning med boligsosial handlingsplan ut fra mandat 1.4

Detaljer