FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 20.12.2011"

Transkript

1

2 FORSLAG SOM BEHANDLES I KOMMUNESTYRET FORSLAGET BLE UTSATT OG BEHANDLES I KOMMUNESTYRET Innhold 1. SAMMENDRAG BAKGRUNN ROLLER I NORSK BOLIGPOLITIKK UTARBEIDELSE AV BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN I ANDEBU KOMMUNE ØKONOMI OG RESSURSER PLANENS INTENSJON OG MÅLGRUPPER INNHOLD OG HOVEDOPPGAVER KARTLEGGING OVERSIKT OVER KOMMUNENS OG STIFTELSENES NÅVÆRENDE BOLIGMASSE: OVERSIKT OVER UBEBYGDE BOLIGTOMTER SOM KOMMUNEN EIER OVERSIKT OVER PLANLAGT BOLIGMASSE I REGI AV ANDRE ANSLÅTT BOLIGBEHOV HOS UNGE OG VANSKELIGSTILTE TIL ENHVER TID BRUK AV EKSISTERENDE VIRKEMIDLER OG MULIGHETER FOR UTVIDET BRUK AV DISSE Virkemidler som benyttes i kommunen pr. 2010: Mulige andre statlige eller kommunale virkemidler ORGANISERING HANDLINGSPLAN NY BOLIGPOLITIKK I ANDEBU KOMMUNE ØKONOMI FORESLÅTTE TILTAK VEDRØRENDE KOMMUNENS OG STIFTELSENES NÅVÆRENDE BOLIGMASSE OG TOMTER UTVIDET BRUK AV STATLIGE VIRKEMIDLER ORGANISERING Ansvar og oppgaver for Boliggruppa: UTARBEIDELSE AV VEDLIKEHOLDSPLAN FOR KOMMUNENS BOLIGMASSE AVTALE MELLOM BLÅ KORS SØR OG ANDEBU KOMMUNE OM BYGGING OG DRIFT AV BOLIGER GJENNOMFØRINGSPLAN OPPSUMMERING OG VEIEN VIDERE

3 1. Sammendrag Andebu kommune er forpliktet til å oppfylle det boligansvar kommunen har i henhold lovverket, (se kap. 2.2). Administrasjonen har beregnet at kommunen til enhver tid har behov for boliger til vanskeligstilte (se kap. 5.4). Kartlegging viser at kommunen i dag ikke har mulighet for å oppfylle sitt boligansvar i tilstrekkelig grad, slik vi disponerer boligenhetene i dag. Andebu kommune disponerer i dag 117 boligenheter, eid av kommunen selv eller stiftelser. Andebu kommune har fram til nå hatt mulighet til å tilby mange eldre en mindre, rimelig og relativt lettstelt pensjonist-/eldrebolig. Det følger ikke av lovverk at kommunen skal kunne tilby eldre eller andre, bolig tilpasset livssituasjonen dersom de selv er i stand til å skaffe og finansiere slik bolig. Kommunen bør likevel innta en aktiv tilretteleggerrolle også for denne målgruppen, f.eks ved regulering av boligområder og i dialog med utbyggere. Gjeldende husleier er i mange av kommunens boligenheter lavere enn gjengs leiepriser i markedet. Disse leiene bør derfor øke når det er anledning til å gjøre dette. Det anbefales at en stor del av boligenhetene omdisponeres. I handlingsplanen anbefales at 74 boligenheter (hvorav 40 omsorgsboliger med bemanning) beholdes uendret, 10 omdisponeres og 33 selges. Salg av eiendommen Vestby fremmes som egen sak. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å selge flere boligenheter. Type bolig/bygning Antall boenheter Beholdes uendret Om- Disponere Selges Saneres Kommentar Pensjonist/eldreboliger selges eller saneres avhengig av reguleringsalternativ Omsorgsboliger med bemanning Andebu kommunale boligstiftelse Stiftelsen Ungbo Andebu Stiftelsen Store Dal 1 1 Andre boliger/bygninger Totalt Vanskeligstilte med akutt boligbehov: Hovedregelen skal være at vanskeligstilte med akutte boligbehov tildeles midlertidige boliger (overgangsboliger) for en tidsbegrenset periode. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Når det gjelder midlertidige boliger, eller akuttboliger som noen også kaller det, så legger statlige føringer opp til at det skal være et mål å få beboere som bor i midlertidighet over i en varig bolig så raskt som mulig, og da helst innen tre måneder. Dersom man må etablere en person i en midlertidig boligløsning bør man umiddelbart starte arbeidet med å finne en varig bolig altså en bolig med kontrakt etter husleielovens regler. 4

4 Vanskeligstilte som trenger bolig over tid: Ved inngåelse av leiekontrakt for denne målgruppen må det kontraktfestes at leietaker må flytte ut innen en tidsbestemt periode, 1 til 3 år basert på en individuell vurdering, alternativt kjøpe boligen. På denne måten sikres det er de som trenger det mest blir tildelt og bebor de kommunale boligene. Dette vil bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet og vil i mange tilfeller kunne gi en økt livskvalitet for den enkelte. For å dekke framtidig boligbehov for vanskeligstilte utover det som dekkes ved omdisponering av eksisterende boligmasse, anbefales at midler som frigjøres ved salg av boligenheter, beregnet til mill. kroner, avsettes på et øremerket fond - Investeringsfond boliger som skal benyttes til å finansiere framtidige kjøp eller bygging av nye boliger til målgruppen vanskeligstilte. Kommunen får tidvis kritikk for manglende vedlikehold av boligenhetene. Det utarbeides årlig rullerende vedlikeholdsplan for disse. Det anbefales at hele eller deler av avkastningen på Investeringsfond boliger benyttes til vedlikehold av boligenhetene. Kommunens regnskap bør innrettes slik at det lett kan settes opp en samlet regnskapsoversikt vedrørende drift av kommunale boligenheter. Ved å omdisponere deler av kommunens boligmasse og/eller skaffe tilveie nye boliger, vil kommunen være i stand til å tilby de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet, egnede boliger. Dette vil kunne bidra til at behovet for økonomisk sosialhjelp til boligformål reduseres. Erfaring i kommunen viser at det lett kan oppstå dårlige og uheldige bomiljøer der mange vanskeligstilte bosettes innenfor et lite område. Boliger for vanskeligstilte bør derfor spres over sentrumsnære områder i hele kommunen. Dette er hensyntatt i kap For å oppnå en vellykket boligpolitikk i Andebu kommune bør kommunens bruk av statlige virkemidler utvides og brukes mer målrettet, (se kap.6.3). Det må ikke være tvil om hvem i kommunen som skal ha ansvar for å lede og utføre arbeidsoppgaver vedrørende gjennomføring av boligpolitikken. Dette er avklart i planen, kap Økonomiske konsekvenser i fbm handlingsplanen er utredet i kap En helhetlig økonomisk vurdering tilsier at kommunens samlede ressursbruk til boligformål optimaliseres ved gjennomføring av tiltakene i handlingsplanen. Ca. 183 tomter i Høyjord, Andebu og Kodal selges. Økonomiske konsekvenser ved salg er vanskelig å beregne, og er ikke innarbeidet i handlingsplanen. Handlingsplanen vurderes å være et viktig bidrag for å effektivisere og samordne kommunens boligdrift. 2. Bakgrunn Overordnet mål i norsk boligpolitikk er at alle skal kunne bo trygt og godt. Stortinget behandlet boligpolitikken i sin fulle bredde i 1989, jf. St. meld. Nr 34 ( ) Boligpolitikk i 90-årene. Boligpolitiske problemstillinger var hovedfokus i St. meld. 49 ( ) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte. I denne ble kommunene oppfordret til å utarbeide lokale handlingsplaner for boligetablering. St. meld. 23 ( ) Om boligpolitikken, danner bl.a. bakgrunnen for økt satsing i forhold til de mest vanskeligstilte. Strategien På vei til egen bolig ( ), har som mål å forebygge og bekjempe bostedsløshet. 5

5 Riksrevisjonen la i april 2008 fram dokument nr. 3:8 ( ) Riksrevisjonens undersøkelse av tilbudet til de vanskeligstilte på boligmarkedet. Husbanken har satt i gang prosjektet Lokale boligsosiale handlingsplaner for å stimulere og veilede kommunene til et målrettet planarbeid som kan bistå vanskeligstilte husstander og unge i etableringsfasen med å etablere seg i og beholde bolig. Rådmannen utarbeidet prosjektbeskrivelse og mandat til Boligsosial handlingsplan for Andebu kommune, i mai Denne ble fremlagt for formannskapet 31. mai Sykdom og andre forhold har medført at gjennomføringen har tatt noe lenger tid enn forutsatt i framdriftsplanen. 2.1 Roller i norsk boligpolitikk Staten Setter sentrale mål for og trekker opp hovedretningslinjer i bolipolitikken Fastsetter lover og rammebetingelser Tilbyr gunstige finansierings og støtteordninger gjennom Husbanken Stimulerer til forskning og informasjon Kommunene Legger til rette for lokale løsninger Legger til rette for bygging, utvikling og fornyelse av boliger og boligområder Har ansvar for å medvirke til å skaffe boliger til personer som selv ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet Private aktører Står for prosjektering og oppføring av nye boliger Forvalter, vedlikeholder og utbedrer store deler av boligmassen 2.2 Utarbeidelse av boligsosial handlingsplan i Andebu kommune Blant de mange levekårsfaktorer som påvirker helse spiller bolig og bomiljø en viktig rolle. Kommunens visjon innebærer at det skal være bra å bo i Andebu. Gjeldende kommuneplan for Andebu kommune for perioden , vedtatt av kommunestyret , har bl.a. mål og strategier i fht. befolkningsvekst, arealutnyttelse, utvikling og styrking av lokalsamfunn, næringsutvikling, trygge oppvekst- og levekår og Andebu kommune som fleksibel og attraktiv arbeidsplass. Kommuneplanen angir ingen mål eller retningslinjer for kommunens egen boligpolitikk. I lov om sosiale tjenester for arbeids- og velferdsforvaltningen, 1 er formålet å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. I hht. samme lov 27, er kommunen forpliktet til å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. I Lov om sosiale tjenester, 3-4 skal sosialtjenesten medvirke til å skaffe boliger til personer som ikke selv kan ivareta sine interesser på boligmarkedet, herunder boliger med særlig tilpassing og ved hjelpe- og vernetiltak for dem som trenger det pga. alder, funksjonshemming eller av andre årsaker. 6

6 Bakgrunnen for at enkelte personer i kommunen ikke er i stand til å etablere seg i eller beholde en god bolig kan være økonomiske, sosiale, medisinske og/eller fysiske grunner. I tillegg skal kommunen sikre at de som trenger midlertidig bolig gjøres kjent med kommunens hjelpeplikt. Kommunens ansvar omfatter bl. a: å sikre at det er kjent hvor ansvaret for midlertidig bolig er plassert i kommunen å sikre at hjelpebehov vurderes og avgjøres raskt saksbehandling etter forvaltningslovens bestemmelser å gi et forsvarlig tilbud å sørge for tilgang til botilbudet Dette blir fulgt opp i nasjonale mål og prioriteringer for de sosiale tjenestene i 2011, hvor det heter at levekårene for vanskeligstilte skal bedres ved å tilby økonomisk rådgivning og bostedsløse tilbys bolig. Kommunen er ikke pålagt å utarbeide boligsosial handlingsplan, men vil ha stor nytte av å utarbeide slik plan for å : Øke kunnskap om boligbehovet i kommunen Øke kunnskap om statlige virkemidler Få bedre og mer målrettet bruk av virkemidlene Samkjøre boligpolitikk mellom sektorene Bedre utnyttelsen av kommunens egen boligmasse Få større effektivitet ved å samordne ressursene Kunne møte kommunens ansvar for bolig til vanskeligstilte Denne handlingsplanen skal bidra til at kommunen får en helhetlig boligpolitikk. Planen er utarbeidet ved et tverrsektorielt samarbeid og har vært organisert som et prosjekt. Planen har et folkehelseperspektiv hvor en av intensjone er å utjevne sosiale ulikheter. Overordnet mål, jfr. pkt. 2, bør innarbeides i kommuneplanen og i økonomiplansammenheng. 2.3 Økonomi og ressurser Det er ikke avsatt økonomiske midler eller andre ressurser til planarbeidet. Involverte har gjennomført planarbeidet i konkurranse med andre prioriterte oppgaver. En medarbeider har fått dette som en stor tilleggsoppgave. Kommunen har søkt om tilskuddsmidler fra Husbanken som ved brev av på visse vilkår har gitt tilsagn om tilskudd på inntil kr til utarbeidelse av planen. Midlene er pr. oktober 2011 ikke utbetalt, men er benyttet i samsvar med vilkårene i tilsagnsbrevet. 3. Planens intensjon og målgrupper Den boligsosiale handlingsplanen skal peke på mulige tiltak for de som av ulike årsaker har vanskelig med å skaffe seg bolig. Tiltakene blir da forskjellige avhengig av hvilke årsaker som ligger bak. De vanligste årsakene til at mennesker har vanskelig med å skaffe seg bolig er liten betalingsevne, språkvansker, rusproblemer og nedsatt funksjonsevne av fysisk, psykisk eller sosial karakter. Planen inkluderer målgrupper som omfattes av Rusmiddelpolitisk handlingsplan , 7

7 Plan for psykisk helsetjeneste og Flyktningeplan med introduksjonsprogram for Andebu kommune Følgende grupper kan være bl. de som kan ha vanskeligheter med å skaffe seg bolig Løslatte fra fengsel/institusjon Behov for døgnovernatting Barnefamilier uten bolig Unge sosialhjelpsmottakere uten bolig Ungdom med barnevernstiltak etter fylte 18 år Rusmisbrukere Mennesker med psykiske lidelser Mennesker med dobbeltdiagnose rus m.m. Flyktninger i introduksjonsperioden Personer med nedsatt funksjonsevne (behov for universell boligutforming) Bostedsløse personer Sosiale forhold Listen er ikke uttømmende og ikke satt opp i prioritert rekkefølge. Målgrupper som omfattes av omsorgsplanen er ikke behandlet i denne planen. Det gjelder: De som fyller kriteriene for tildeling av omsorgsbolig tilpasset orienterings- eller bevegelseshemmede. Dette gjelder omsorgsbolig uten eller med fast bemanning. De som fyller kriteriene for tildeling av omsorgsbolig tilpasset mennesker med utviklingshemming eller forstyrrelse og som gjennom hele døgnet er avhengig av veiledning og praktisk hjelp. De som fyller kriteriene for tildeling av omsorgsbolig tilpasset mennesker med psykisk sykdom og/eller rusavhengighet av et slikt omfang at de er avhengig av veiledning og praktisk hjelp gjennom hele døgnet. 4. Innhold og hovedoppgaver I planen er kommunens nåværende boligmasse kartlagt. Boligbehov for planens målgrupper er anslått. Virkemidler for å møte utfordringene i planen og dagens bruk av disse er kartlagt. I tillegg er det utarbeidet forslag til organisering av tildeling, forvaltning, drift, vedlikehold og service tilknyttet kommunens samlede boligmasse. Tiltakene i planen er utarbeidet slik at de i størst mulig grad dekker målgruppenes boligbehov innenfor kommunens nåværende ressursramme og utvidet bruk av statlige virkemidler. Dessuten vil kommunen til enhver tid vurdere bruk av det private boligmarkedet i forhold til behov. Gjennom kunnskapsformidling, planer og stimuleringstiltak er ønsket å påvirke det ordinære boligmarkedet slik at det dekker de fleste behov innbyggerne har. I tillegg kan ulike kommunale og statlige ordninger hjelpe prioriterte målgrupper til skaffe og/eller beholde boligen sin. Aktuelle ordninger kan være økonomiske støtte- og finansieringsordninger i Husbanken, tilpasninger/hjelpemidle, økonomisk veiledning, bistand og frivillig forvaltning. 8

8 5. Kartlegging 5.1 Oversikt over kommunens og stiftelsenes nåværende boligmasse: Adresser Antall Boenheter Pensjonist/eldreboliger 39 Sagaveien 2:a,b,c, Kodal 3 Sagaveien 4:a,b,c, Kodal 3 Sagaveien 6:a,b,c,Kodal 3 Bjørkeveien 13, Andebu 2 Bjørkeveien 15, Andebu 2 Bjørkeveien 17, Andebu 2 Bjørkeveien 18, Andebu 2 Bjørkeveien 19, Andebu 2 Bjørkeveien 20, Andebu 4 Kjærlighetsstien 5, Andebu 2 Kjærlighetsstien 7, Andebu 2 Kjærlighetsstien 9, Andebu 2 Kjærlighetsstien 11, Andebu 2 Solheimveien 5, Høyjord 2 Solheimveien 6, Høyjord 2 Solheimveien 7, Høyjord 2 Solheimveien 9, Høyjord 2 Merknader Omsorgsboliger med bemanning 46 Bergly, ved sykehjemmet 6 Del av omsorgsplanen Omsorgsblokka ved sykehjemmet 14 Del av omsorgsplanen Sagmyra 10: a,b,c,d,e,f 6 Del av omsorgsplanen. 1 leilighet brukes som felles areal Skjeggerødveien 20 4 Del av omsorgsplan 1 leilighet (stue med kjøkkenkrok) brukes som felles areal Skjeggerødveien 24 5 Del av omsorgsplan. 1 leilighet brukes som felles areal Møylandtunet, Andebu sentrum 5 Del av omsorgsplan. 1 leilighet brukes som felles areal Andebu sentrum 14 6 Bolig for 6 mindreåringe flyktninger Andebu kommunale boligstiftelse 13 Olleveien 5, Andebu 2 Olleveien 7, Andebu 4 Kjærlighetsstien 1, Andebu 1 Kjærlighetsstien 3, Andebu 1 Skjeggerødveien 22, Andebu 5 Del av omsorgsplan. Stiftelsen Ungbo Andebu 12 Rismyrv. 16, Kodal 3 Solheimveien 1, Høyjord 3 Solvangveien 2, Andebu 3 Solvangveien 4, Andebu 3 Stiftelsen Store Dal 1 Store Dal, småbruk, Vestre Andebu 1 Andre boliger/bygninger 6 Pensjon.senteret, Kodal 1 Felles areal Pensjon.senteret, Høyjord 1 Felles areal Pensjon.senteret, Andebu 1 Felles areal Leilighet Gulli skole 1 Kjærlighetsstien, hytta 1 Ikke brukelig som bolig i dag 9

9 Adresser Antall Merknader Boenheter Vestby, småbruk, Vestre Andebu 1 Brukes til egne arrangement og til utleie Aktuelle boenheter totalt 117 (Omsorgsplanens eksisterende boliger er med i tabellen, men tabellen innholder ikke vedtatte nye bemannede boliger til omsorgsplanens målgrupper). 5.2 Oversikt over ubebygde boligtomter som kommunen eier. (Pr. desember 2010) Betegnelse og beliggenhet Kronestien, Heimdal Antall tomter Merknader Status Høyjord 7 Planlagt eneboliger Salgsklare Kjørkåsen Andebu 26 Planlagt eneboliger Feltet er ikke påbegynt, men ferdig regulert. Salgsklare. Rismyr-Huken, Kodal Ca. 150 Planlagt varierte boliger Under regulering 5.3 Oversikt over planlagt boligmasse i regi av andre. Under dette punktet vises det til vedlegg: Kommunens boligprogram for perioden , som ble vedtatt som retningsgivende og tatt til orientering i Teknisk utvalg 17.november Anslått boligbehov hos unge og vanskeligstilte til enhver tid. NAV Andebu har opplyst at tiden bostedsløse er uten bolig i gjennomsnitt er på tre måneder. I denne perioden preges hverdagen av ustabilitet, frustrasjon og redsel for fremtiden. Enkelte får tilfeldig overnatting hos bekjente, men de færreste har et fast tilholdssted i tiden de er uten bolig. Jo lenger tid de er uten bolig, desto vanskeligere er det å holde fast på andre viktige ting som å følge opp arbeid/tiltak, avtaler, fast døgnrytme, hygieniske forhold m.m. Har man et rusmiddelmisbruk fra tidligere, er det sannsynlig at dette øker i en periode man står uten bolig. I løpet av de første 8 måneder i 2010 var det i Andebu: 10 saker som omhandlet bostedsløshet alene 3 av sakene involverer til sammen 5 barn 2 personer bodde i midlertidig bolig, uten planer for hva som skulle skje når leiekontrakten gikk ut. 5 saker omhandlet boliger som ikke tilfredsstilte de krav en må kunne vente av en bolig. 3 personer bodde i boliger som ikke var tilpasset deres funksjonsnivå, enten på fysisk eller psykisk grunnlag. Til tross for at det er vanskelig å fastslå boligbehovet hos unge og vanskeligstilte i de nærmeste årene, er det rimelig å anta at disse tallene ikke vil variere mye over tid. Oversikt over anslått behov: Brukere Antall Merknader Ut av fengsel 2 Konstant behov Krise døgnovernatting 1 Konstant behov Barnefamilier uten bolig 4 Konstant behov Unge sosialmottakere over 18 år uten bolig 6 Konstant behov Mennesker med psykiske lidelser eller rusproblem 10 Konstant behov Flyktning med behov for ettervern etter 5 år 1 Konstant behov Funksjonshemmede med behov for spes. universell utforming Tilrettelegging i egen bolig 2 Konstant behov Bostedsløse 2 Konstant behov Totalt behov for kommunale boenheter til vanskeligstilte 28 (Det er presisert at listen ikke er uttømmende. Den er heller ikke satt opp i prioritert rekkefølge.) 10

10 5.5 Bruk av eksisterende virkemidler og muligheter for utvidet bruk av disse Virkemidler som benyttes i kommunen pr. 2010: Bostøtte: Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Formålet med ordningen er å bidra til at eldre, uføre og barnefamilier med svak økonomi skal kunne anskaffe eller bli boende i en god og hensiktsmessig bolig. For å kunne motta bostøtte, stilles det krav til både husstanden og boligen. Bostøtten blir behovsprøvd ut fra forholdet mellom boutgiftene og husstandens samlede inntekt. I tillegg må minst ett husstandsmedlem være under 18 år, over 65 år eller motta trygd med videre. Utbetalt bostøtte og antall mottakere av bostøtte i Andebu i 2008, 2009 og Antall mottakere er de som har mottatt bostøtte en eller flere ganger i løpet av året. Sum utbetalt gjelder kun hovedutbetalinger og inkluderer ikke klager og etterbehandlinger. (I hele 1000 kroner) Andebu kommune Antall Sum Antall Sum Antall mottakere utbetalt i kr. mottakere utbetalt i kr. mottakere Sum utbetalt i kr. Startlån: Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån til enkeltpersoner og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte på boligmarkede. Lånet skal være et finansieringstilbud for boligtiltak som vanligvis ikke gis lån i ordinære kredittinstitusjoner. Boligen det kan gis lån til skal være egnet for husstanden, rimelig og nøktern i forhold til prisnivået på stedet. Det er en forutsetning at boligen ikke er dyrere enn at søker kan klare å betjene boutgiftene over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Tilsagn/vedtak om lån forutsetter at det er tilgjengelige budsjettmidler. Kommunen kan gi lån til husstander for: Kjøp av bolig Utbedring av bolig Oppføring av bolig Refinansiering Kommunene kan gi en skriftlig forhåndsgodkjenning om at lånesøker vil få startlån hvis søker finner en egnet bolig. Retningslinjer og praksis vil kunne variere noe fra kommune til kommune. Kommunen kan velge å bruke startlånet til å fullfinansiere boligen, eller som topplån der andre gir grunnfinansiering. Som prinsipp kan kommunen legge til grunn at jo mer vanskeligstilte husstanden er, jo større andel av finansieringen bør være startlån. For særlig vanskeligstilt husstander kan startlånet brukes i kombinasjon med tilskudd til etablering og tilpasning av bolig. Kommunene gis anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader, eller tilby lempeligere vilkår uten at det får virkning for lånevilkårene mellom kommunen og Husbanken. Kommunen kan også tilby andre avdragsplaner enn det som gjelder for Husbankens utlån til kommunen. Lindorff administrer ordningen på vegne av kommunen. Denne ordningen kan utvides hvis ønskelig. Kommunen tok i 2010 opp et lån til videre utlån på 1 mill. kroner. Det er pr. november 2011 kr ,- igjen av startlånet. Lån fra Husbanken til kommunen gis som gjeldsbrevlån. Kommunen kan søke Husbanken om å sette av deler av tildelt tilskudd til tapsfond. For tapsfond etablert av tilskuddsmidler gjelder følgende bestemmelser: Fondet kan benyttes når det er konstatert tap på startlån, Lånene må falle innenfor de krav til målgruppe og vilkår som gjelder startlån fra Husbanken. Formålet med tapsfond og tapsdeling er å stimulere kommunene til optimal bruk av startlån ved å gi kommunene sikring mot tap knyttet til forsvarlig bruk av disse lånene. Andebu kommune har kr. 11

11 på tapsfond pr.juni I rådmannens forslag til budsjett 2012 og økonomiplan er det innarbeidet 2 mill. kroner til startlån i Økonomisk sosialhjelp (I hele 1000 kroner): Andebu kommune Kroner utbetalt i økonomisk sosialhjelp Lov om sosiale tjenester I arbeids- og velferdsforvaltningen Antall sosialhjelpsmottakere Antall mottakere med sosialhjelp som hovedinntektskilde En vesentlig del av den økonomiske sosialhjelpen som gis, er til boutgifter Mulige andre statlige eller kommunale virkemidler Grunnlån: Skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Grunnlånet kan benyttes til nye boliger, utbedring av boliger, ombygging av bygninger til boliger, og kjøp av nye eller brukte utleieboliger. Husbanken kan gi grunnlån på 80 % av prosjektkostnadene eller salgsprisen dersom prosjektet tilfredsstiller kriteriene for universell utforming og miljø, dette gjelder.for privat personer og andre aktører. Når kommunen søker om grunnlån kan de få 100% av de totale kostnadene Ved utbedring kan grunnlånet utgjøre inntil 100% av de utbedringskostnadene Husbanken godkjenner. Boligtilskudd til utbedring/tilpassing. Kommunen mottar tilskuddsmidler som videretildeles private husstander til utbedring/tilpassing av boliger. Dette dreier seg enten om endring som er nødvendig i forhold til boligens funksjonalitet i forhold til beboerens behov. Utbedringstilskuddet fordeler kommunen videre til husstander i h.h.t Husbankens og kommunens retningslinjer. Ordningen er strengt behovsprøvd Boligtilskudd til etablering: Kommuner som administrer Startlån også kan også få tildelt tilskuddsmidler til etablering i egen bolig. Disse fordeler kommunen videre til husstander i h.h.t. Husbankens og kommunens retningslinjer. Ordningen er strengt behovsprøvd Boligtilskuddet skal utgjøre en toppfinansiering som gjør at husstanden får lave nok bokostnader til at en kan betjene lånene til en nøktern bolig. Grunnfinansieringen gis som kommunalt Startlån eller oppføringslån i Husbanken. Boligtilskudd til utleieboliger: Blir tildelt av Husbanken til kommuner, stiftelser og lignende som etablerer utleieboliger til vanskeligstilte på boligmarkedet. Formålet med tilskuddet er å øke antallet utleieboliger. Fullfinansiering i form av grunnlån og boligtilskudd Prosjekteringstilskudd: Gis til gis til funksjonshemmede og andre som har behov for tilrettelegging av bolig. Tilskuddet gis til å dekke profesjonell prosjekteringshjelp f.eks arkitekt. Ordningen forvaltes av Husbanken og ordningen er ikke økonomisk behovsprøvd. Tilskudd kan innvilges på til sammen kr ,-. 12

12 Kompetansetilskudd: Gis til utviklingsprosjekter der en gjennom kreativitet og nytenking ønsker å prøve ut nye løsninger. Videre gis det tilskudd til utvikling av ny kunnskap på ulike temaer innenfor boligpolitikken som for eksempel boligetablering av flyktninger, innretningen av virkemidler rettet mot vanskeligstilte og bostedsløse. Tilskuddet blir også brukt til å støtte arbeidet med å utarbeide veiledere og informasjonsmateriell. I tillegg har Husbanken flere typer låneordninger for kommunene, i forbindelse med spesielle tiltak, slik som oppføring av sykehjem, lån/tilskudd til tilstandsvurdering av borettslag, m.m. Disse er ikke tatt med i denne Handlingsplanen fordi de ansees å ikke være relevante i sammenheng med denne planen. 5.6 Organisering. Organisering, ledelse og arbeid forbundet med tildeling, forvaltning, drift, vedlikehold og service vedrørende kommunens samlede boligmasse har tidligere ikke vært godt nok samordnet og tilstrekkelig ivaretatt. Dette er kommet enda tydeligere fram gjennom planarbeidet. 6. Handlingsplan 6.1 Ny boligpolitikk i Andebu kommune Andebu kommune er forpliktet til å sørge for å oppfylle det boligansvar kommunen har i henhold lovverket, jfr. kap 2.2. Administrasjonen har beregnet at kommunen til enhver tid har behov for boliger til vanskeligstilte, jfr kap Kartlegging viser at kommunen ikke har mulighet for å oppfylle sitt boligansvar i tilstrekkelig grad slik vi disponerer boligenhetene i dag. Andebu kommune disponerer i dag 117 boligenheter, eid av kommunen selv eller stiftelser. Andebu kommune har fram til nå hatt mulighet til å tilby mange eldre en mindre og relativt lett stelt pensjonist-/eldrebolig. Det følger ikke av lovverk at kommunen skal kunne tilby eldre eller andre, bolig tilpasset livssituasjonen dersom de selv er i stand til å skaffe og finansiere slik bolig. Kommunen bør likevel innta en aktiv tilretteleggerrolle også for denne målgruppen, f.eks ved regulering av boligområder og i dialog med utbyggere. Det anbefales derfor at en stor del av boligenhetene omdisponeres. I denne handlingsplanen anbefales at 74 boligenheter (hvorav 40 omsorgsboliger med bemanning) beholdes uendret, 10 omdisponeres og 33 selges. På et senere tidspunkt kan det bli aktuelt å selge flere boligenheter. Der det er behov for omfattende oppgradering av kommunale boliger som skal beholdes, vil det sannsynligvis være mer lønnsomt å selge eventuelt bygge/kjøpe nytt framfor å rehabilitere. Ved salg av boenheter skal dette skje til markedspris. Vanskeligstilte med akutt boligbehov: Hovedregelen skal være at vanskeligstilte med akutte boligbehov tildeles midlertidige boliger (overgangsboliger) for en tidsbegrenset periode. Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen 27 pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et botilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at 13

13 tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet. Når det gjelder midlertidige boliger, eller akuttboliger som noen også kaller det, så legger statlige føringer opp til at det skal være et mål å få beboere som bor i midlertidighet over i en varig bolig så raskt som mulig, og da helst innen tre måneder. Dersom man må etablere en person i en midlertidig løsning bør man umiddelbart starte arbeidet med å finne en varig bolig altså en bolig med kontrakt etter husleielovens regler. Vanskeligstilte som trenger bolig over tid: Ved inngåelse av leiekontrakt for denne målgruppen må det kontraktfestes at leietaker må flytte ut innen en tidsbestemt periode, 1 til 3 år basert på en individuell vurdering, alternativt kjøpe boligen. For kommunen blir det viktig å følge opp husleiekontrakten når den går mot slutten for eksempel et halvt år før kontrakten går ut. Hva har skjedd med beboer den tiden han/hun har bodd i boligen? Er det realistisk at vedkommende kan leie en bolig privat? Har leietagers økonomi endret seg slik at han/hun kan kjøpe en bolig? På denne måten sikres det er de som trenger det mest blir tildelt og bebor de kommunale boligene. Dette vil bidra til å skape trygghet og forutsigbarhet og vil i mange tilfeller kunne gi en økt livskvalitet for den enkelte. For å dekke framtidig boligbehov for vanskeligstilte utover det som dekkes ved omdisponering av eksisterende boligmasse, anbefales at midler som frigjøres ved salg av boligenheter, beregnet til mill. kroner, avsettes på et øremerket fond - Investeringsfond boliger som primært skal benyttes til å finansiere framtidige kjøp eller bygging av nye boliger til målgruppen vanskeligstilte. Kommunen får tidvis kritikk for manglende vedlikehold og individuell tilpasning av boligenhetene. Det bør årlig utarbeides rullerende vedlikeholdsplan for disse. Denne bør inngå som del av overordnet vedlikeholdsplan for Andebu kommune. Avkastningen på Investeringsfond boliger foreslås primært disponert til vedlikehold av boligenhetene. Kommunens øvrige avsetning til vedlikehold av kommunale eiendommer kan derved reduseres tilsvarende eller omdisponeres, hvilket innebærer at dette tiltaket vil være et reelt innsparings- /effektiviseringstiltak i en helhetlig økonomiplan. Kommunens regnskap må innrettes slik at det lett kan settes opp en samlet regnskapsoversikt vedrørende ulike sider ved drift av kommunale boligenheter. Ved omdisponering av deler av kommunens boligmasse og/eller anskaffelse av nye boliger, vil kommunen være i stand til å tilby de som er mest vanskeligstilt på boligmarkedet, egnede boliger til en akseptabel pris. Dette vil kunne bidra til at behovet for økonomisk sosialhjelp til boligformål reduseres. Dette vil innebære at enkelte boliger øremerket vanskeligstilte, periodevis vil bli stående ledige av beredskapsmessige hensyn. Erfaring i kommunen viser at det kan oppstå dårlige og uheldige bomiljøer der mange vanskeligstilte bosettes innenfor et lite område. Boliger for vanskeligstilte må derfor spres over sentrumsnære områder i hele kommunen. Dette er hensyntatt i kap For å oppnå en vellykket boligpolitikk i Andebu kommune må kommunens bruk av statlige virkemidler utvides og brukes mer målrettet, jfr. kap Det må ikke være tvil om hvem i kommunen som skal ha ansvar for å lede og utføre arbeidsoppgaver vedrørende gjennomføring av boligpolitikken. Dette er avklart i planen, jfr. kap

14 6.2 Økonomi Det er ikke mulig å si eksakt hvorledes ny boligpolitikk vil slå ut i kommunens regnskap. Følgende kan anslås: Salg av 33 boenheter medfører at kommunen kan frigjøre mill. kroner (basert på ca. kr pr boenhet) som avsettes på et øremerket fond. Avkastningen på vil kunne utgjøre kr årlig (basert på 3% rente p.a.). Avkastningen kan benyttes til vedlikehold i gjenværende boligenheter, alternativt disponeres til andre formål. Som følge av salg av 33 boenheter vil kommunen miste leieinntekter, i størrelsesorden kr ca årlig (basert på kr pr. måned pr. boenhet). På den annen siden vil kommunen slippe vedlikeholdskostnader, i størrelsesorden kr årlig (basert pr kr pr. år til kjøp av varer og tjenester pr. boenhet). Siden de fleste av disse boenhetene ble bygd eller kjøpt for mange år tilbake er gjeld knyttet til boligenhetene i stor grad nedbetalt. Regnestykket forutsetter derfor at kommunen i dag ikke har rente- og avdragsutgifter tilknyttet disse boenhetene. Kommunens slipper å bruke egne ressurser på administrasjon, tilsyn og vedlikehold på de boenhetene som skal selges. Dette kan anslås til kr årlig (basert pr kr pr. år pr. boenhet) Kommunens driftbudsjett vil derfor tilsynelatende bli noe svekket, i størrelsesorden ca. 1.mill. kr. pr. år. Dette må sees i sammenheng med: folkehelseperspektivet oppfyllelse av lovkrav og innbyggernes forventninger til kommunale boligtjeneste alle fordelene som framkommer i planen besparelser i forhold til nåværende utgifter ved akutte boligløsninger besparelse av forventede utgifter ved økt vedlikehold og drifting av nåværende boligmasse Etter en helhetlig økonomisk vurdering tilsier planen at kommunens samlede ressurs bruk på sikt optimaliseres. Ca. 183 tomter i Høyjord, Andebu og Kodal selges. Økonomiske konsekvenser ved salg er vanskelig å beregne, og er ikke innarbeidet i handlingsplanen. 6.3 Foreslåtte tiltak vedrørende kommunens og stiftelsenes nåværende boligmasse og tomter. I forbindelse med Økonomi-, tjeneste- og kvalitetsstyringsprosjektet Andebu 2010 ble det vedtatt å vurdere salg av eiendommer, bygninger, tomter, anlegg m.v. I vedtatt Økonomiplan framgår at flere eiendommer i Andebu kommune kan være aktuelle for salg. BOENHETER: Adresser Antall Beholdes uendret Pensjonist/eldreboliger Om- Disponere Selges Saneres Kommentar Sagaveien 2:a,b,c, Kodal 3 3 Disse selges eller saneres avhengig av reguleringsalternativ Sagaveien 4:a,b,c, Kodal 3 3 Disse selges eller saneres avhengig av reguleringsalternativ Sagaveien 6:a,b,c,Kodal 3 3 Selges til eksisterende beboere eller etterhvert som de blir ledige 15

15 Adresser Antall Beholdes uendret Om- Disponere Selges Saneres Kommentar Bjørkeveien 13, Andebu 2 Bjørkeveien 15, Andebu 2 Bjørkeveien 17, Andebu 2 Bjørkeveien 18, Andebu 2 Bjørkeveien 19, Andebu 2 Bjørkeveien 20, Andebu 4 Kjærlighetsstien 5, Andebu 2 Kjærlighetsstien 7, Andebu 2 Kjærlighetsstien 9, Andebu 2 Kjærlighetsstien 11, Andebu 2 Solheimveien 5, Høyjord 2 Solheimveien 6, Høyjord 2 Solheimveien 7, Høyjord 2 Solheimveien 9, Høyjord 2 Omsorgsboliger med bemanning Bergly, ved sykehjemmet av 14 4 av 14 Omdisponeres til bruk for vanskelig stilte ved ledighet 2 av 8 4 av 8 Omdisponeres til bruk for vanskelig stilte ved ledighet 2 av 8 Omdisponeres til bruk for vanskelig stilte ved ledighet 6 av 14 selges ved ledighet 2 av 8 selges ved ledighet 6 av 8 selges ved ledighet 6 av 14 selges, 4 av de øvrige vurderes omdisponert til bruk for vanskeligstilt (se pkt. 4.4) ved ledighet. I dag bor det flest eldre i disse boligene Omsorgsblokka ved sykehjemmet Sagmyra 10: a,b,c,d,e,f 6 6 Beholdes og selges etter samlokalisering Skjeggerødveien leilighet blir brukt som vakt leilighet. Boenhetene beholdes uendret, men dekker 3 av de estimerte antall vanskeligstilte Skjeggerødveien leilighet (stue med kjøkkenkrok) blir brukt som fellesareal Møylandtunet, Andebu sentrum leilighet blir brukt som felles areal Andebu sentrum 14 1/6 1/6 Bolig for enslige, mindreårige flyktninger Andebu kommunale boligstiftelse Olleveien 5, Andebu 2 2 Olleveien 7, Andebu 4 4 Beholdes og oppgraderes Kjærlighetsstien 1, Andebu 1 1 Kjærlighetsstien 3, Andebu 1 1 Skjeggerødveien 22, Andebu 5 5 Boenhetene beholdes uendret, men dekker 1 av de anslått antall vanskeligstilte Stiftelsen Ungbo Andebu Rismyrv. 16, Kodal 3 3 Solheimveien 1, Høyjord 3 3 Solvangveien 2, Andebu 3 3 Solvangveien 4, Andebu 3 3 Stiftelsen Store Dal Store Dal, småbruk, Vestre 1 1 Andebu Andre boliger Pensjon.sent. I Sagaveien 6, 1 1 Brukere tilbys andre 16

16 Adresser Antall Beholdes uendret Om- Disponere Selges Saneres Kommentar Kodal offentlige alternativ som lokaler Pensjon.sent. Høyjord 1 1 Brukere tilbys andre offentlige alternativ som lokaler Pensjon.sent. Andebu 1 1 Leilighet Gulli skole med 1 1 Gulli skole og skolemuseum Kommunalstua kommunalstua må vurderes som egen sak Kjærlighetsstien, hytta 1 1 Hytte med tomt selges Vestby, småbruk, Vestre Andebu 1 1 Egen sak vedrørende salg fremmes. Tomter: Betegnelse og beliggenhet Antall tomter Merknader Status Anbefalte tiltak Kronestien, Heimdal Selges Høyjord 7 Planlagt eneboliger Salgsklare Kjørkåsen 26 Planlagt eneboliger Feltet er ikke påbegynt, Selges Andebu men ferdig regulert Rismyr-Huken, Kodal Ca. 150 Planlagt varierte boliger Under regulering Selges Oppsummering av foreslåtte tiltak: Adresser Beholdes uendret Antall boenheter Omdisponeres Selges Saneres Kommentar Pensjonist/eldreboliger av de 23 som er anbefalt solgt kan bli sanert, avhengig av reguleringsalternativ Omsorgsboliger med bemanning Andebu kommunale boligstiftelse Stiftelsen Ungbo Andebu Stiftelsen Store Dal 1 1 Andre boliger/bygninger Totalt Gjeldende husleier er i mange av kommunens boligenheter lavere enn gjengs leiepriser i markedet. De bør derfor økes slik at de kommer opp på nivå med markedsprisene, med evt. fratrekk eller påslag avhengig av standard. Husleiene skal reguleres i samsvar med endring i konsumprisindeks (kpi). Utgifter til forvaltning, drift og vedlikehold (FDV-kostnader) innkalkuleres i husleien. 17

17 6.4 Utvidet bruk av statlige virkemidler Bostøtte: Andebu kommune er av de kommunene som benytter bostøtteordningen mest pr. innbygger. Det er rimelig å anta at dette for en stor del begrunnes med at beboere på Signo og Vidaråsen utløser en stor del av denne støtteordningen. Det vises til tabelloversikt i kap Terskelen for å motta bostøtte har imidlertid over tid gradvis blitt høyere, d.v.s. at man må ha svært lave inntekter for å bli tildelt bostøtte til tross for at boutgiftene har økt over tid, også i landkommuner som Andebu. For å illustrere viser vi Husbankens veiledende øvre inntektsgrenser for husstanden i 2010: 1 person 2 personer 4 personer kr kr kr Inntrykket er at nær sagt alle som er berettiget til bosstøtte i kommunen har søkt om denne finansieringsordningen og fått dette innvilget. Fra 2008 til 2010 har antall mottakere av bostøtte økt med 11,6%, i samme tidsrom har det totale beløpet som er gitt til Andebu innbyggere økt med over 20% Kommunen skal heve sin kunnskap om denne ordningen. Aktuelle brukere informeres og veiledes om ordningen. Startlån Tildeling av midlene er tillagt kommunens NAV-kontor som opplyser at det er et stort behov for slike lånemidler. Andebu Sparebank administrer ordningen på vegne av kommunen. I følge økonomiavdelingen har ikke kommunen vesentlig tap på denne låneordningen. Det opparbeides også en sikkerhet for tap ved å legge 0,25 % til den gjeldende rentesatsen som en buffer for eventuelle misligholdte lån. Kommunen skal heve sin kunnskap om denne ordningen. Bruk av ordningen skal utvides. Kommunen skal utvikle en strategi for bruk av Startlån i Andebu kommune I forbindelse med årlige budsjettbehandlinger tas det stilling til ramme for opptak av Startlån. Aktuelle brukere informeres og veiledes om ordningen Økonomisk sosialhjelp Beløp og antall brukere framgår av egen tabell under pkt Økonomisk sosialhjelp skal benyttes i henhold til lover, forskrifter og kommunens egne bestemmelser Grunnlån, oppføringslån og utbedringslån Disse låneordningene administreres av Husbanken og lånetakerne søker Husbanken direkte. Lånebetingelsene har etter hvert nærmet seg det private markedsnivået hva angår disse låneordningene. Aktuelle brukere informeres og veiledes om ordningene. Boligtilskudd til utbedring/tilpassing Bruk av ordningen utvides. 18

18 Kommunens fysioterapi- og ergoterapitjeneste skal ha kunnskap om, og kunne videreformidle mulighetene ved ordningen til aktuelle søkere. Boligtilskudd til etablering Tilskuddet har samme målgruppe og samme hensikt som Startlån. Bare de alle mest vanskeligstilte blir innvilget slikt tilskudd for å kunne skaffe seg egen bolig. Kommunen øker sin kunnskap om denne ordningen. Aktuelle brukere informeres og veiledes om ordningene. Boligtilskudd til utleieboliger Kunnskap om ordningen bør være aktuell for Andebu kommune, Andebu kommunale boligstiftelse og for stiftelsen Ungbo Andebu. Kommunen øker sin kunnskap om denne ordningen. Aktuelle brukere informeres og veiledes om ordningen. Prosjekteringstilskudd Etter tilråding fra kommunen skal kunnskap om ordningen fra Husbanken gis til funksjonshemmede. Ordningen brukes aktivt. Kommunens fysioterapi- og ergoterapitjeneste skal ha kunnskap om, og kunne videreformidle mulighetene ved ordningen til aktuelle søkere. Kompetansetillegg Kommunen øker sin kunnskap om denne ordningen. Ordningen brukes aktivt. 6.5 Organisering. Det skal opprettes en boliggruppe som sammensettes av en representant fra følgende virksomheter: - NAV - Familietjenesten - BRO - Teknisk. Virksomhetslederne oppnevner representanter innenfor sin virksomhet. Nødvendig bistand ytes fra rådmannens ledergruppe og økonomiavdelingen etter behov. Som koordinator for boliggruppa oppnevnes representanten fra NAV-kontoret i Andebu Ansvar og oppgaver for Boliggruppa: Boliggruppa skal: Ha faste og regelmessige møter, ellers innkaller koordinator til møter ved behov. Utarbeide prosedyrer og rutiner for saksbehandling, tildeling, forvaltning, drift, vedlikehold og service vedrørende kommunens samlede boligmasse. Prosedyrer og rutiner legges inn i kommunens kvalitetsstyringssystem (KSS) 19

19 Tildele boliger, herunder: utarbeide av søknadsskjema for tildeling av boliger/leiligheter Være høringsinstans ved behandling av reguleringsplaner, Være representert i og ha dialog med Planforum og i den forbindelse bl.a. bidra til å tilrettelegge for dekning av framtidige boligbehov for vanskeligstilte Klarere hvilke og informere rådmannens ledergruppe om behov som ikke kan dekkes Sørge for informasjon og veiledning ut til innbyggerne, med spesiell vekt på de innbyggerne som omfattes av planen. Sørge for tilføring av kunnskap og informasjon til folkevalgte, administrativ ledelse og aktuelle medarbeidere Ha dialog med Andebu kommunale boligstiftelse og Ungbo Andebu via OBOS Tønsberg Alle henvendelser til boliggruppa skal rettes til gruppas koordinator. Koordinator sørger for beskrivelse av oppgave- og ansvarsfordeling i gruppa. Arbeidet vil medføre tidsbruk og må tas hensyn til ved disponering av personalressursene. Husbanken vil kunne bistå boliggruppa med å utvikle egen kompetanse. Husbanken anbefaler også at boliggruppa knytter seg til et eksisterende fagnettverk. Det skal være likhet i leiekontrakter i forhold til alle leieforhold. Når kommunen v/boliggruppa tildeler bolig og skriver leiekontrakter, eventuelt med tilleggskontrakt, følges Husleielovens bestemmelser. Kontrakter i forbindelse med oppfølgingstjenester holdes adskilt fra leiekontrakt. Modellen Leie før eie innebærer at man kombinerer Husbanken sine låne- og tilskudds ordninger på nye måter. Først kjøper kommunen en bolig ved hjelp av grunnlån og boligtilskudd for utleiebolig. Beboeren leier boligen noen år først. Hvis det etter hvert ligger til rette for beboeren å kjøpe boligen, kan han få startlån og boligtilskudd til etablering. Det er viktig at kommunen har et bredt spekter av virkemidler til disposisjon når de skal hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Det kan være individuelle tillegg i leiekontrakten om forskjellige typer samarbeid mellom leier og utleier. Kontraktene og eventuelle oppfølgingsplaner må være konkrete og tydelige. Boliggruppa tar stilling til om leieforholdet skal være varig eller midlertidig. 6.6 Utarbeidelse av vedlikeholdsplan for kommunens boligmasse. Virksomhet teknisk utarbeider spesifisert vedlikeholdsplan over kommunale boliger. Denne skal utarbeides i forbindelse med og skal inngå i årlig, overordnet vedlikeholdsplan for kommunale bygninger. 6.7 Avtale mellom Blå Kors Sør og Andebu kommune om bygging og drift av boliger. Kommunestyret behandlet i møte , K-sak 75/09, Samarbeidsavtale mellom Blå Kors Sør og Andebu kommune om bygging og drift av boliger. Kommunestyret fattet slikt vedtak: Som følge av at det ikke oppnås enighet om samarbeidsavtale mellom Blå Kors Sør og Andebu kommune og uklarheter knyttet til kostnader, gjennomføres ikke prosjektet. Boligprosjektet vedrørte 4 individuelle boenheter for navngitte personer. Virksomhet familietjenester har opplyst at disse personene ikke er bostedsløse i dag. En av familiene har flyttet ut av Andebu kommune, en familie klarer seg selv uavhengig av kommunale tjenester og to familier har midlertidige boliger. 20

20 6.8 Gjennomføringsplan TILTAK PLAN VEDTAS Plan vedtas i kommunestyret X OPPRETTE BOLIGRUPPE ØKE INTERN KOMPETANSE PÅ STATLIGE TILSKUDDS ORDNINGER ØKE INFORMASJON OG VEILEDNING TIL AKTUELLE BRUKERE AV STATLIGE TILSKUDDS- ORDNINGER OG STØTTE-ORDNINGER BRUK AV STARTLÅN SKAL UTVIDES ØKE INTERN KOMPETANSE PÅ STATLIGE TILSKUDDSORDNIN GER SPESIFIKT RETTET MOT FYSIOTERAPEUTER OG ERGOTERAPEUTER UTARBEIDE VEDLIKEHOLDS- PLAN OVER KOMMUNALE BOLIGER ØKONOMISK SOSIALHJELP OMDISPONERING AV BOENHETER SALG AV BOLIGENHETER SALG AV TOMTER KJØP ELLER OPPFØRING AV BOLIGER TIL VANSKELIGSTILTE Rådmannen oppretter en boliggruppe sammensatt av representanter fra NAV, BRO, Teknisk og Familietjenester, Boliggruppa skal øke sin kunnskap om: Bostøtteordningen, Startlån, boligtilskudd til etablering, boligtilskudd til utleieboliger, Husbankens kompetansetillegg, prosjekteringstilskudd slik at kommunen kan bruke Husbankens tilbud mer aktivt. Boliggruppa skal informere og veilede aktuelle brukere om: Bostøtteordningen, Startlån, grunnlån, oppføringslån og utbedringslån. Husbankens boligtilskudd til etablering, Husbankens boligtilskudd til utleieboliger og boligtilskudd til utbedring/tilpassing utvides. Boliggruppa skal utvikle en strategi for utvidet bruk av Startlån. I forbindelse med årlige budsjett tar kommunestyret stilling til ramme for opptak av Startlån Boliggruppa sørger for at kommunens fysioterapi- og ergoterapitjeneste tilføres kunnskap om Husbankenes boligtilskudd til utbedring/tilpassing og bruk av Husbankenes prosjekteringstilskudd. Dette skal videreformidles til funksjonshemmede og eventuelle andre målgrupper. X X X X X X X X X X X X X X X X X X Virksomhet teknisk skal utarbeide spesifisert vedlikeholdsplan over kommunale boliger. Den skal utarbeides i forbindelse med og skal inngå i årlig, overordnet vedlikeholdsplan for kommunale bygninger. X X X X Økonomisk sosialhjelp skal benyttes i henhold til lover, forskrifter og kommunens egne X X X X bestemmelser Rådmannen eller den han bemyndiger gjennomfører omdisponering av 7 av boenheter i planperioden. Rådmannen eller den han bemyndiger gjennomfører salg av 20 av 33 boenheter i planperioden. Rådmannen eller den han bemyndiger selger aktuelle tomter fortløpende straks tomtene er X X X X tilrettelagt for salg. Rådmannen innstiller til politisk behandling ved behov. X X X X 21

Retningslinjer for startlån fra Husbanken

Retningslinjer for startlån fra Husbanken HB 7.B.13 Januar 2013 Retningslinjer for startlån fra Husbanken 1 Formål Startlån skal tildeles kommuner for videre utlån, og skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for unge og vanskeligstilte

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m.

Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Nannestad kommune Retningslinjer for tildeling av startlån, samt tilskudd til etablering og tilpasning av bolig m.m. Vedtatt av kommunestyret 17.3.2010, k-sak 9/10, revidert av Kommunestyret den 18.03.2014,

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Kriterier for tildeling av bolig

Kriterier for tildeling av bolig Kriterier for tildeling av bolig Kriteriene er administrativt vedtatt av rådmannen 6. juni 2014 og gjelder fra 1. september 2014. Dokumentet er sist redigert 12. juni 2014. Dokumentets virkeområde og formål

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE

RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE RETNINGSLINJER OM TILDELING AV STARTLÅN I RINGSAKER KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 20.10.13 i k.sak 075/13 samt justert av Rådmannen med virkning fra 15.05.14 i henhold til ny forskrift om startlån

Detaljer

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune

Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Forskrift om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Kongsvinger kommune Fastsatt av kommunestyret den 10.02.2011 med hjemmel i Lov av 25. september 1992 nr 107 om kommuner

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Overhalla kommune. - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan for Overhalla kommune 2008 2020 Foto: Nils Vestgøte Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud

Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Bosetting av flyktninger Husbankens tilbud Fagdag Bosetting av flyktninger, Drammen 22.10.14 Birgit C Huse, Husbanken Region Sør Forslag til statsbudsjett 2015 Strategier og tiltak Flere vanskeligstilte

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN FOR OVERHALLA KOMMUNE 2012-2020 TILDELINGSKRITERIER FOR KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Boligsosial handlingsplan Overhalla kommune 2012-2020

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018

Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 9. Vedlegg 1: Samlet oversikt over tiltak for perioden 2013-2018 Realisering Pri. Kap. Tiltak Ansvarlig 2013 2014 2015 2016 2017 2018 4.6 1 Det utarbeides en elektronisk boligoversikt som er Eiendom oppdatert

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/ SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 06/02904-002 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR VIDERE TILDELING Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kragerø Kommune opptar gjeldsbrevlån

Detaljer

HUSBANKENS VIRKEMIDLER

HUSBANKENS VIRKEMIDLER Kongsvinger 03.10.2014 HUSBANKENS VIRKEMIDLER Seniorrådgiver Geir Aasgaard Husbanken er underlagt Kommunal og moderniseringsdpt. Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy 10. okt. 2014 2 Organisasjonskart

Detaljer

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser

Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Kap 1:Innledende bestemmelser Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune. Å skaffe seg bolig i Verdal kommune er i all i hovedsak en privat sak. Det er i særlige tilfeller at kommunen kan bidra med offentlig bolig.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009

Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Boligsosial handlingsplan Revidering av planen for perioden 2004-2009 Vi lever ikke for å bo. Vi bor for å leve. Det viktige med å bo er hvordan det lar oss leve, hvordan det påvirker rekken av hverdager

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012

Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Kommunens utfordringer og Husbankens virkemidler «Mellom bakker og berg», Solund 11.-12. sep. 2012 Mabel Johansen Regiondirektør Husbanken Region vest Husbankens hovedsatsingsområder Fremskaffe boliger

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger

Husbankens låne- og tilskuddsordninger Husbankens låne- og tilskuddsordninger Retningslinjer for Stange kommune Vedtatt av kommunestyret 17. september 2014 åpenhet trygghet mangfold Retningslinjer for tildeling av startlån og tilskudd i Stange

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549

Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 Vedtatt i kommunestyret 26.06.13 sak 2013/4549 - Innhold 1 Innledning... 3 2 Lovgivning og sentrale føringer... 3 OVERORDNET MÅL I NORSK BOLIGPOLITIKK ER: 3 PLAN- OG BYGNINGSLOVEN: 3 STATEN V/KOMMUNAL-

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø

Fagdag boligtilpasning. Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Fagdag boligtilpasning Husbanken 1. oktober 2015 Tromsø Husbankens rolle supplere der markedet svikter Øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte grupper Øke forsyningen av rimelige boliger Øke forsyningen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG

RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNAD OG TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG Vedtatt i Hovedutvalg for helse-, omsorg og sosial, sak nr. 014/15 den 13.04.2015. Vedtatt i HHOS, den 28.11.16. Horten kommune

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-9819/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 06.03.2015 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/15

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.12.2014 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.12.2014 Behandlet i

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Ove Sannes, SERV Arkiv: 251 Arkivsaksnr.: 12/4-1 LÅNEOPPTAK AV STARTLÅN FOR 2012 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Kragerø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Knut Erik Kjemperud Arkiv: 044 &00 Arkivsaksnr.: 14/430 ENDRING AV KOMMUNENS ØKONOMI- OG DELEGERINGSREGLEMENT - STARTLÅN Rådmannens forslag til vedtak: Kommunens

Detaljer

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN VESTBY KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN 1 1.Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet rimelig, nøktern og god bolig og beholde den.

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene

Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene Boligpolitiske virkemidler for å gjennomføre godt boligarbeid i kommunene - Hva gir best effekt? Karin Lindgård assisterende direktør Husbanken, region øst 15. sep. 2009 1 Husbanken fra statsbank til forvaltningsorgan

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN

RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN Vedtatt i K-styre 16.12.2014 1 1. Formål Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Retningslinjene

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

Bosetting av flyktninger

Bosetting av flyktninger Bosetting av flyktninger Hva kan Husbanken bidra med? Morten Sandvold avdelingsdirektør «Bolig er roten til alt godt» Bolig som den fjerde velferdspilaren Boligøkonomi, boligstandard og bomiljøkvalitet

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen

Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Kari Hesselberg Saksmappe: 2016/780-3092/2017 Arkiv: 233 Leie til eie - virkemiddel i det boligsosiale arbeidet. Saksordfører: Adrian Tollefsen Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE

GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS TORHILD SKJETNE GOD OG MÅLRETTET BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER MÅLGRUPPESATSING 18. OG 19. MARS 2014 - TORHILD SKJETNE En god bolig er en generell forutsetning for å kunne delta i samfunnet Alle skal bo godt og trygt

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune

Retningslinjer for boligtilskudd. Lunner kommune Retningslinjer for boligtilskudd Lunner kommune Gjelder fra 01.01.2014 Innhold: 1. Formål.2 2. Hvem kan få boligtilskudd?...2 3. Hva kan det gis tilskudd til?...2 4. Nøktern bolig.2 5. Tilskudd til tilpasning

Detaljer

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE

Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Averøy kommune - NAV Averøy BOLIGSOSIALT ARBEID I AVERØY KOMMUNE 2010 2014 Små hus som betyr mye I. OM AVERØY KOMMUNE En kommune

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom

Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Bolig og helhetlig oppfølging til ungdom Barn, ungdom, familier fattigdom sosial inkludering Nettverkskonferanse 12. og 13. november 2009 Karin Lindgård ass.regiondirektør Husbanken Region øst 20. nov.

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger Vedtatt i Skaun kommunestyre 21.03.07, sak 26/07 ESA: 07/135 Utleiebolig - retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling av kommunale

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut»

Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Tilrettelagte boliger for alle «Kan jeg bli boende i min bolig livet ut» Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Region Sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Gjeldende fra 01.11.17 RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL OMSORGSBOLIG Kommunen kan tilby kommunal omsorgsbolig til personer som har behov for en tilpasset bolig grunnet sykdom, alder eller funksjonshemming,

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter

Tilpasning av bolig. Finansieringsmuligheter Tilpasning av bolig Finansieringsmuligheter Alle skal bo godt og trygt 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Tilskudd til tilpasning av bolig side 3 Tilskudd (NAV hjelpemiddelsentralen) side 3 Prosjekteringstilskudd side

Detaljer

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering»

«Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» «Husbankens tilskuddsordninger for bygg- og boligrehabilitering» Monica Ketelsen Husbanken Region vest 1 Regjeringens visjon for boligpolitikken er visjonen for boligpolitikken. Husbanken skal supplere

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing

Husbankkonferansen. Husbankens virkemidler for boligframskaffing Husbankkonferansen Husbankens virkemidler for boligframskaffing Hvem er vi og hva er vi til for? Husbanken, før og nå Strategier for boligframskaffelse Virkemidler, kommune og bransje Virkemidler, individrettede

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV HUSBANKENS LÅNE- OG TILSKUDDSORDNINGER TIL BOLIGFORMÅL GJELDER FRA Godkjent av Kommunestyret: K-sak / den Innholdsoversikt 1. Hjemmel 2. Oversikt over hvilke

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo

Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016. Kvalsund kommune. Et godt sted å bo Boligpolitisk handlingsplan 2013-2016 Kvalsund kommune Et godt sted å bo Innledning Kvalsund kommune har ikke tidligere hatt en boligpolitisk plan. Denne planen har kommet til av to grunner: 1. Statlige

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Frokostmøte Husbanken Sør

Frokostmøte Husbanken Sør Hvordan lykkes i det boligsosiale arbeidet? Frokostmøte Husbanken Sør 14. mai 2013 Boligsosiale utfordringer - 2010 Mange fattige Høye utleiepriser Mange bostedsløse Mange truet av utkastelse Boligløft

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig

Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig NAV STRAND STRAND KOMMUNE Retningslinjer for tildeling av kommunal bolig Vedtatt av Strand kommunestyre 28.10.2009 sak 47/09 Utleiebolig retningslinjer Retningslinjer om søknadsbehandling ved tildeling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET GJØVIK KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV BOLIGER GJØVIK KOMMUNE DISPONERER FOR VANSKELIGSTILTE PÅ BOLIGMARKEDET Godkjent av Kommunestyret: K-sak 52/13 den 30.05.13 Retningslinjer om tildeling av

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV STARTLÅN I STRAND KOMMUNE Fastsatt av Strand kommune, rådmannen mai 2014 INNHOLD RETNINGSLINJER FOR STARTLÅN I STRAND KOMMUNE... 3 1. Formål... 3 2. Hvem behandler søknadene...

Detaljer

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013

Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 9. Vedlegg 2: Statusoppdatering på tiltak fra 2011 Status Kap. Tiltak Ansvarlig Statusoppdatering våren 2013 Videreført 5.4 1 Det må utarbeides en elektronisk boligoversikt som er oppdatert til enhver

Detaljer

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. RANDABERG KOMMUNE RETNINGSLINJER STARTLÅN REV. KST 20.06.2013 RETNINGSLINJER STARTLÅN Kommunale retningslinjer for tildeling av startlån. Randaberg kommune Biletet på forsida er frå bustadfeltet Sentrum

Detaljer

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør

Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger. Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbanken og helhetlig boligplanlegging erfaringer, virkemidler og anbefalinger Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken sør Husbankens rolle i norsk boligpolitikk Statens viktigste virkemiddel mht. gjennomføring

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Salten - Effekter og muligheter Husbanken Region Bodø Hamarøy 17.09.2009 25. sep. 2009 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER

BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER BOSETTING AV FLYKTNINGER GOD BRUK AV HUSBANKENS VIRKEMIDLER Utfordringer i bosettingsarbeidet Tilgang på egnet bolig 80,7 Senere familiegjenforening Integrering i lokalsamfunnet Økonomiske rammer Sekundærflytting

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Rutiner/Retningslinjer

Rutiner/Retningslinjer Rutiner/Retningslinjer Vedtatt: Kommunestyret, sak 108/13-25.09.13 Sist revidert: Enhetsleder 10.12.14 i hht delegasjon gitt av byråd for helse og omsorg Angående: Reviderte retningslinjer for startlån

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten

Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten Boligpolitiske utfordringer og bruken av boligvirkemidler i Ofoten - effekter og muligheter Husbanken Region Bodø 30-Mar-09 1 1 Stortingsmelding nr 23 Om boligpolitikken Et godt sted å bo er en viktig

Detaljer

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen

Med betjeningsevne forstås at søkerne skal disponere et beløp lik eller større enn SIFO-satsen LØTEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV SØKNADER OM STARTLÅN Gjeldende fra 01.06.2016 1. Innledning Retningslinjene bygger på forskrift om startlån fra Husbanken, sist endret 1. januar 2016 (FOR-

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune

Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Retningslinjer for STARTLÅN i Narvik kommune Gjeldende fra 01.04.2016 1. Formål Startlån skal bidra til at husstander med langvarige boligetableringsproblemer skal få mulighet til å etablere seg og/eller

Detaljer

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern

Tilskotskonferanse i Hordaland Helse sosial og barnevern Tilskotskonferanse i Hordaland 17.01.17 Helse sosial og barnevern - Investeringstilskot til omsorgsbustader og sjukeheimar endringar frå 2017 - Øvrige tilskotsmidlar Lene Løken Vikøren og Frode Hovlandsdal

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret

- må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 1 - må vi vente på stortingsmeldingen? Roar Stangnes enhetsleder boligkontoret 2 Hovedkonklusjoner Boligen som 4. velferdspilar på lik linje med helse, utdanning og inntektssikring Eierlinja videreføres

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Boligkartlegging i Sandefjord kommune

Boligkartlegging i Sandefjord kommune Boligkartlegging i Sandefjord kommune Hva har vi hva trenger vi hvordan dekke det vi ikke har? Bakgrunn: Sandefjord er en av kommunene i sør som har inngått et partnerskap med Husbanken i forhold til vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning

Husbanken fremover. Nytenking Sosial innovasjon Samskaping og samordning Hva nå da? Husbanken fremover Bolig for velferd er overbygningen for det vi gjør frem til 2020 Husbanken skal være en fremoverlent boligekspert som samarbeider med kommunene og andre statlige aktører Nytenking

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger

Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Retningslinjer for tildeling av kommunalt disponerte boliger Vedtatt av rådmannen 17.01.2013 Innledende bestemmelser. 1 Virkeområde Disse retningslinjene skal legges til grunn for søknadsbehandling og

Detaljer