AVTALE OM UTBYGGING AV BOLIGOMRÅDET SOLGÅRD

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AVTALE OM UTBYGGING AV BOLIGOMRÅDET SOLGÅRD"

Transkript

1 1 AVTALE OM UTBYGGING AV BOLIGOMRÅDET SOLGÅRD Vedtatt av Sørum kommune den, kommunestyresak../.. Avtalen er inngått mellom Bolig Partner AS, org. nr , Tærudgata 7, 2044 Lillestrøm.(betegnet UB) og Sørum kommune (betegnet SK) /Sørum Kommunalteknikk KF (SKT KF). 1. Geografisk avgrensning Avtalen gjelder utbygging av et boligområde på ca.60 daa på Vestby. Området ligger på sørsiden av Vestbyvegen, sør og vest for eksisterende bebyggelse, ned mot idrettsanleggene til Sørumsand IF. Området skal bygges ut i henhold til reguleringsplan for Solgård, egengodkjent av Sørum kommune den , K-sak 32/ Avtalens formål Avtalen fastlegger økonomisk ansvar, gjennomføring og tekniske krav for realisering av reguleringsplanen med rekkefølgebestemmelser, ved utbygging av Solgård. Inneholder utbyggingsavtalen bestemmelser som strider mot vedtatt reguleringsplan vil alltid reguleringsplanen gjelde. 3. Utbyggingstakt og antall boenheter Utbygger har intensjoner om å bygge ut området fortløpende, forutsatt en tilfredsstillende boligavsetning. SK skal legge til rette for at området kan bygges ut fortløpende. Antall boenheter skal være i samsvar med illustrasjonsplan til reguleringsplanen datert , som viser 95 boenheter. Et avvik på +/- 20 % tillates. Eventuelle sekunderleiligheter i eneboliger kommer i tillegg. 4a. UBs bidrag til veganlegg utenfor planområdet Kommunestyrevedtak av , sak 31/99 om fordeling av kostnader mellom SK og utbyggere på Solgård og Vestby Nord for utbedring av veinettet i Vestbyområdet ligger til grunn for denne avtalen, sitat: 1. Opparbeidelse av Vestbyvegen med fortau, gangforbindelse fra Vestbyvegen over Solgård mot og over idrettsanlegget, undergang og gangvei til Idrettsvegen, i tråd med reguleringsplan, bekostes av Sørum kommune og utbyggerne av SØR 1 og 2 med fordeling 50/50 %. Dog skal utbyggernes kostnad begrenses oppad til kr 4 mill. 2. Kostnadsfordeling mellom boligområdene (SØR 1og 2) beregnes matematisk på grunnlag av antall boenheter i godkjente reguleringsplaner. Fordeling SØR 1: 40 % og SØR 2: 60 %. 3. En eventuell alternativ løsning uten undergang finansieres etter samme prinsipper, kostnadsmessige begrensninger og fordeling for utbyggerne. Som sitt bidrag i henhold til ovennevnte kommunestyrevedtak skal UB av Solgård betale NOK 2,4 mill. 1 million forfaller til betaling senest 1 mnd etter at igangsettingstillatelse for første bolig på Solgård er gitt. Resterende beløp forfaller til betaling senest ett år etter at forannevnte igangsettingstillatelse er gitt.

2 4b Sørum kommunes bidrag til utbygging av områdene på Vestby Kostnadsoversikt av for prosjekt Vestbyvegen og jernbaneundergang viser prosjektkostnader på totalt kr SK skal dekke alt overskytende 4 millioner i hht kommunestyrevedtak av , sak 31/99 om fordeling av kostnader mellom SK og utbyggere på Solgård og Vestby Nord for utbedring av veinettet i Vestbyområdet med mer. SKT KF etablerer også nytt avløpssystem i Sollia. 5. Avtale med Sørumsand IF Det er UBs ansvar at Sørumsand IF holdes skadesløs ved framføring av tekniske anlegg og gang-/sykkelvei over deres anlegg på gnr.46, bnr.100. UB forplikter seg til å inngå en egen avtale med Sørumsand IF, om de nærmere detaljer for hvordan dette skal sikres. Avtalen skal bygge på brev fra Sørumsand IF datert og brev fra UB datert Opparbeidelse av teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur skal utføres i hht. gjeldende kommunalteknisk normer, andre offentlige normer og lover og regelverk og utdypes i egen infrastrukturavtale (IS-avtale) mellom SK v/skt KF og UB. Det er UBs ansvar å etablere og bekoste følgende: 6.1 Generelt: Forestå forhandlinger og erverv av nødvendig grunn, bekoste prosjektering og utbygging av teknisk infrastruktur, herunder alle veier, gang-/sykkelveier, vann- og avløpsanlegg, kabelanlegg og elektriske anlegg innenfor planbegrensningen. For teknisk infrastruktur som skal tilkobles eksisterende offentlige anlegg, gjelder dette også utenfor planbegrensningen. Tilkoblingspunkt til vann, spillvann og overvannsanlegg angis av SK, ved Sørum Kommunalteknikk KF. Framlegge tinglyste avtaler som gir SK, ved SKT KF tilgang til alle anlegg som omfatter teknisk infrastruktur på framtidig privat grunn, innenfor de arealkrav som settes for de forskjellige anlegg. Minimum er dette 3 m til hver side av senterlinje på VA-grøfter og 1 m til hver side av senterlinje på kabelgrøfter Sørum kommunes VA-norm er lokal forskrift generelt gjeldende for tekniske tegninger, beskrivelser, utførelse og overtagelse av VA-anlegg. For VA-tekniske forhold som ikke beskrives av tekniske tegninger eller beskrivelser er det også Sørum kommunes VA-norm som gjelder. Bygge gang-/sykkelveien videre over idrettsanlegget, fra der kommunen har avsluttet anlegget, og fram til Solgård. Kostnaden for oppbygging av gang/sykkelvegen med veglys trekkes fra summen på kr 2,4 mill som UB skal betale, jamfør avtalens p. 4. Vann og avløp i denne traseen står for UBs regning. UB må fremlegge kostnadsoverslag før utførelse for oppbygging av gang/sykkelvegen med veglys VA-anleggene skal stå ferdig for påkobling senest samtidig med igangsettingstillatelse for første bolig, og for øvrig etter henvisninger i infrastrukturavtale med Sørum Kommunalteknikk KF. Tilkoblingspunktene skal dimensjoneres for all planlagt bebyggelse innenfor utbyggingsområdet. Innmålinger og bilder av tekniske anlegg skal leveres fortløpende under anleggstidens gang, etter instrukser gitt i IS-avtale. 6.2 Vann Påkobling til Vestbyvegen (kum 1) og Parkvegen. Vannledning gjennom GS3. Vannledning gjennom GS 4 fram til planbegrensningen mot Sollia.

3 6.3 Avløp Hele planområdet skal avkloakkeres med selvfall. Avløpet skal ledes til påkoblingspunkt i Parkvegen. Hovedtraseen gjennom feltet må tillate en videreføring mot vest langs V6. Det skal legges til rette med avstikk til eksisterende boliger i Felt A2 fra V Overvann Overvannet føres til kulverten i Parkvegen. Plan for overvannshåndtering utarbeides av UB Kabelanlegg Framføring av breibånd, telekabler, kabel TV, el-forsyning, trekkerør m.v. til utbyggingsområdet. Eventuell omlegging av slike anlegg, i og utenfor området, som utløses av utbyggingen. Etablering av nettstasjon, skap, målere og annet lignende utstyr. Dokumentere at alle kabel- og el-anlegg er etablert etter de lover, forskrifter og krav som gjelder på det tidspunkt anleggene bygges. Samordning av, og legging av kabler som skal skje i felles grøft. Trasekart over kabelanleggene leveres SK digitalt og på papir etter endt utbygging. 6.6 Veg Alle veger, gang-/sykkelveger og fortau, skal prosjekteres og bygges ihht Statens Vegvesen sin standard 018. Alle kjøreveger skal bygges til BK10. Alle veger, gang-/sykkelveger og fortau skal ha asfalt. Hoved- og samleveger skal ha et bærelag og et slitelag asfalt, som beskrevet i IS-avtale. All skilting, etter godkjent skiltplan, og annet nødvendig vegutstyr, herunder bommer og rekkverk. Skilting av fartsgrenser, andre kjøreregulerende skilt og vegnavnskilt skal etableres før brukstillatelser til boliger blir gitt i den enkelte veg. Ingen veger skal asfalteres før en vesentlig del av anleggstrafikken i forbindelse med opparbeiding av infrastruktur og boligbyggingen er gjennomført, dog ikke senere enn 2 år etter at den første brukstillatelsen er gitt. Delfelt avtales skriftlig med SK. 6.7 Veglysanlegg Etablere og bekoste veglysanlegg etter plan med tegninger og beskrivelse godkjent av SKT KF. Detaljer tas i IS-avtale med SKT KF. 7. Overtagelse av teknisk infrastruktur Anlegg som er utført i hht avtalen og påfølgende infrastrukturavtale overtas av SKT KF så snart arbeidene er avsluttet for hele eller deler av utbyggingsområdet. Det skal avholdes overtakelsesforretning. Vedlikehold av framtidige kommunale anlegg må besørges av utbygger i anleggstiden, inntil overtakelsesforretning om kommunal overtakelse foreligger. 8. Fellesområder og sameie UB opparbeider alle fellesområder. Fellesområder overtas av tilhørende eiendommer, og tinglyses for UBs regning av UB på eiendommene. UB skal sørge for opprettelsen av sameie eller annen juridisk enhet som skal ivareta eierskap og drift av private fellesanlegg. Pliktig medlemskap skal framgå av kjøpekontrakt for boenhet eller tomt. Vedtekter skal utarbeides og stiftelsesmøte avholdes.

4 4 9. Anleggstrafikk og anleggstøy Anleggstrafikk skal skje på mest mulig skånsom måte for omgivelsene. Salting og feiing gjøres ved behov for å redusere støvplagene for omgivelsene. Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T 1442, kap. 4 om begrensing av anleggsstøy skal gjelde for utbyggingen. Grenser for tillatt støy er tilsvarende anbefalte verdier i kapitelet. 10. HMS-plan og IK-system UB skal framlegge HMS-plan for SK ved SKT KF. Det skal også framlegges dokumentasjon på UB sitt internkontrollsystem. 11. Tilknytningsavgifter Ved beregning av tilknytningsavgifter vil lav sats bli lagt til grunn. 12. Forholdet mellom avtale og tillatelser til utbygging Det kan ikke gis igangsettingstillatelser for boliger innenfor planområdet før denne avtalen er tinglyst som heftelse på gnr. bnr. 46 gnr UB bekoster alle utgifter til tinglysning. Infrastrukturavtale mellom SKT KF og UB må være underskrevet før igangsettingstillatelse for tekniske anlegg kan gis. 13. Sikkerhet Som sikkerhet for gjennomføring av igangsatte kommunaltekniske anlegg med fastsatt kvalitet samt øvrige fellesområder forplikter UB seg overfor SK ved SKT KF å utstede en påkravsgaranti fra godkjent kredittinstitusjon. Påkravsgarantien godkjennes av SK ved SKT KF og skal og være utstedt før arbeidet med anleggene igangsettes. Dersom området bygges ut i etapper kan det utstedes påkravsgaranti for den enkelte etappe. Beløpet er satt til.kr. Beløpet skal beregnes ut fra 20 % av totale kostnader for etablering av tekniske infrastruktur og øvrige fellesområder. Dersom (etappevis) igangsatt arbeid med kommunaltekniske anlegg ikke fullføres i samsvar med denne avtale og innen 2 år, alternativt annet tidspunkt etter nærmere avtale, etter at arbeidene er igangsatt, står SK fritt til å fullføre anlegget for UBs regning og herunder benytte seg av påkravsgarantien etter at skriftlig varsel er gitt UB, samt påkrav er sendt kredittinstitusjonen som har gitt garantien. Beløpet skal utbetales straks, uten hensyn til innsigelser, ved første skriftelige påkrav. Garantien påberopes senest ved UB sin endelige overlevering av anleggene til SK ved SKT KF med unntak av utsatte arbeider og skader oppstått i garantitiden.

5 5 14. Endringer og overdragelse av rettigheter Dersom ev. reguleringsendringer berører del eller del(er) av utbyggingsavtalen, kan den eller de berørte del(er) av utbyggingsavtalen kreves reforhandlet av partene. Ved eventuelt helt eller delvis salg av eiendommen eller utbyggingsrettighetene plikter UB å sikre overført alle plikter i hht. denne avtalen, herunder sikre rettsetterfølgers plikt til samme ved evt. videresalg. Tvistebestemmelser: Tvister om gjennomføring eller fortolkning av denne avtale skal søkes løst i minnelighet. Dersom eventuelle tvister ikke lar seg løse i minnelighet, skal tvisten avgjøres ved voldgift i Sørum i henhold til Lov om voldgift av 14. mai Voldgiftsretten skal bestå av tre medlemmer, hvorav hver av partene oppnevner et medlem og sorenskriveren ved Øvre Romerike tingrett, det tredje medlem er lederen. Avtalen er utstedt i 2 eksemplarer. Sørum den For Sørum kommune Ordfører Strømmen, den For Bolig Partner AS Vedlegg: 1. Kommunestyrevedtak av , sak 31/ Reguleringsplan for Solgård, egengodkjent av Sørum kommune den Kostnadsoverslag for prosjektene Vestbyvegen og jernbaneundergang, datert Retningslinjer for støy i arealplanleggingen, T 1442, kap. 4 om anleggsstøy som skal gjelde for utbyggingen.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06.

UTBYGGINGSAVTALE FOR. OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. UTBYGGINGSAVTALE FOR OMRÅDEPLAN FOR BRUNSTAD Vedtatt i Stokke kommunestyre sak 40/12 den 7. mai 2012 Endret etter vedtak i kommunestyret 06. mai 2013 Mellom Stokke kommune (SK) (org.nr.: 964 952 167) og

Detaljer

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

UTBYGGINGSAVTALE. er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område). UTBYGGINGSAVTALE 1. PARTER Mellom...(senere kalt utbygger) NO *** MVA og Songdalen kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA er det inngått følgende avtale om utbygging av (navn på regulert område).

Detaljer

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg

Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG Norm for planlegging og utførelse av kommunaltekniske anlegg Vedtatt av Ski kommune v/ utvalg for og miljø 3 juni 2009, publisert 16 oktober 2009. Revidert 24.02.2011 Innholdsregister

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

K J Ø P E K O N T R A K T

K J Ø P E K O N T R A K T K J Ø P E K O N T R A K T for eierleilighet under oppføring mellom Navn: Borgen Utvikling AS Organisasjonsnummer: 995 641 372 Adresse: Postboks 507 Skøyen Postnummer: 0214 Oslo Telefon: 21 05 50 00 som

Detaljer

La drøm bli virkelighet

La drøm bli virkelighet Storstøllie i Valdres: La drøm bli virkelighet www.dnbnoreiendom.no Telefon 09999 Innhold 5 Kort beskrivelse av prosjektet og ideen bak Beliggenhet og geografi Infrastruktur 6 Generell informasjon 8 Aktiviteter

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted»

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring. «Fornavn_1» «Etternavn_1» Personnr.: «Fnr_1» Adresse: «Adresse», «Postnr» «Sted» «Oppdragsnummer» Oppdr. Nr. KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Veifor AS, org.nr.: 995 152 568 Adresse: c/o Veidekke

Detaljer

b-77.5-23 / 273 `,9 06 FEB2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR "Rock Garden Gnr/Bnr - 65/1523"

b-77.5-23 / 273 `,9 06 FEB2013 UTBYGGINGSAVTALE FOR Rock Garden Gnr/Bnr - 65/1523 b-77.5-23 / 273 `,9 Vedlegg 9 UTBYGGINGSAVTALE FOR "Rock Garden Gnr/Bnr - 65/1523" 06 FEB2013 Mellom CREDO BYGG AS, heretter kalt utbyggeren, og Namsos kommune, heretter kalt kommunen, er det inngått følgende

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring

KJØPEKONTRAKT. Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring KJØPEKONTRAKT Vedrørende kjøp av eierseksjon under oppføring Denne kontrakt ( Kjøpekontrakten ) er inngått i dag mellom: Hundsund AS, org.nr.: 988 217 379 Adresse: c/o Fornebu Utvikling ASA, Widerøeveien

Detaljer

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell

Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Prospekt hyttetomter Liesetra - Hafjell Liesetra - prisliste 01/10/2010 Gnr. Bnr. Areal m2 Maks T-BRA Pris Status 107 112 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142 144 167 169 171 173

Detaljer

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT

Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Orientering om kommunale tomter i NATVEITÅSEN BOLIGFELT Generelle opplysninger om Natveitåsen Beliggenhet Natveitåsen boligfelt ligger like syd for eksisterende skoleanlegg ved Birkeland skole, Valstrand

Detaljer

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.:

KJØPEKONTRAKT. Mobiltlf.: Det er inngått følgende kjøpekontrakt mellom: KJØPEKONTRAKT Selger: Selvaag Bolig Vestfold AS Org.nr.: 971 589 019 Adresse: Postboks 3 Telefon: 33 30 72 50 3119 Tønsberg som selger og Kjøper: Adresse:

Detaljer

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr»

KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» KONTRAKT OM KJØP AV EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING KRONENGA BOLIGSAMEIE OPPDRAGSNR: «Oppdragsnr» Partene i kontrakten er: Forbruker (1) (kjøper) Etternavn Fornavn Fødselsnr. (11 siffer) «Etternavn_1» «Fornavn_1»

Detaljer

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter.

Salgsoppgave. Selger står fritt til å slette eller gjøre endringer i tinglyste servitutter. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Malmøgata 5-7, 0553 Oslo. Endelig adresse tildeles på et senere tidspunkt. Eiendom med gnr. 227, bnr. 308 og bnr. 383 i Oslo kommune. Eiendommen etableres som ett

Detaljer

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet

Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leilighet Prisliste Østre Hageby Trinn 1 Leiligheter Leilighet Etasje BRA kvm P-ROM kvm Soverom Terrasse/ balkong Totalsum inkl. omkostninger Pris Status B2/3/2 3 70,1 m 2 67,2 m 2 2 Nei 3.705.932 3.690.000 B3/3/2

Detaljer

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA

KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA KJØPEKONTRAKT FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING BUSTADOPPFØRINGSLOVA Mellom: Aker Utvikling AS Org.nr. Telefon: 982 895 189 934 80 141 Drammensveien 39, 0271 Oslo heretter kalt selgeren, og Fødselsnr. Fødselsnr.

Detaljer

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY

EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY EIENDOMMEN FRA A TIL Å NORDAL PANORAMA LIER - TRANBY Ansvarlig megler Odd Arne Haukås, telefon 917 87 255 E-mail: odd-arne.haukaas@dnbeiendom.no Tittel: Eiendomsmegler DNB Eiendom AS, avd. Nybygg Adresse:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger på GB 20/645 og 20/646 i bruk Søgne kommune Arkiv: 20/67 Saksmappe: 2013/2596-18844/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelser i plan, for å kunne ta boliger

Detaljer

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Salgsoppgave. Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere. Salgsoppgave Adresse og matrikkelnummer Hans Nielsen Hauges gate 88-94 Eiendommene gnr. 76, bnr. 308, 274, 278 og 285 i Oslo kommune skal sammenføyes og fradeles. Endelig matrikkelnummer tildeles senere.

Detaljer

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring

Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring Kjøpekontrakt for eierseksjon under oppføring mellom Grefsen Utvikling AS foretaksnummer 982 913 209 PB 33, 1306 BÆRUM POSTTERMINAL (heretter kalt Selger ) og fødselsnummer Tlf privat.: Mobil:, E-post:

Detaljer

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT.

BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. BYGGETRINN 1 BESTÅR AV 19 LEILIGHETER HVORAV 15 ER SOLGT. LEILIGHET ETG. BRA kvm P-ROM kvm SOVEROM TERRASSE/ BALKONG Totalsum inkl. omkostninger PRIS KR. STATUS 14 H0 101 1 124 119 3 22,7 4 530 976,- 4

Detaljer

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING

KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Oppdragsnummer: -- Formidlingsnummer: Dato: KJØPEKONTRAKT EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING Kontraktens bestemmelser utfylles av lov om bustadoppføring (bustadoppføringslova) av 13. juni nr. 43 1997 og annen

Detaljer

21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement. Vedr. ny forespørsel fra Høie Eiendom AS om overtakelse av Dam Lonan.

21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement. Vedr. ny forespørsel fra Høie Eiendom AS om overtakelse av Dam Lonan. VENNESLA KOMMUNE VEDLEGGSHEFTE Plan og økonomiutvalget Dato: 16.04.2013 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 13/00043 Arkivkode: 033. SAKSKART 21/13 13/00708 1 Endring av Vennesla kommunes finansreglement

Detaljer

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr:

Kjøpekontrakt TULIPANHAGEN FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING. Oppdragsnr: Kjøpekontrakt FOR EIERSEKSJON UNDER OPPFØRING TULIPANHAGEN BYGGETRINN 1 Oppdragsnr: Mellom Tønseth Bolig AS Orgnr.: 999 327 540 Postboks 1091 Tlf.nr.: 915 17 494 (Hans Rygh) 2605 Lillehammer heretter kalt

Detaljer

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS

SALGSPROSPEKT. Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo. Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS SALGSPROSPEKT Utviklingstomt Moldegata på Bjølsen i Oslo Selges for Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus ved Hadrian Eiendom AS KONTAKTPERSONER Spørsmål knyttet til salgsobjektet eller salgsprosessen

Detaljer

Grødem Gård leiligheter, B9/B10

Grødem Gård leiligheter, B9/B10 Grødem Gård leiligheter, B9/B10 Prisliste Dato: 03.07.2014 Type Gruppe ID BRA Sov. Pris Leilighet B10 B10-1 62,4 m² 2 kr 2 800 000 Leilighet B10 B10-2 62,4 m² 2 kr 2 690 000 Leilighet B10 B10-3 62,4 m²

Detaljer

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring.

Saker til behandling. Det Digitale Agder mobildekning og mobiltelefoniavtale. 12/12 11/05135 2 LVKS organisering og vedtekter høring. VENNESLA KOMMUNE MØTEINNKALLING Plan og økonomiutvalget Dato: 13.03.2012 kl. 9:00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 12/00015 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til forfall@vennesla.kommune.no

Detaljer

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN

SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN SALGSOPPGAVE - FØRSTE BYGGETRINN Bo i byen lev i skjærgården Sentrumsnære leiligheter på landfast øy i Farsund, like ved badeplass og båthavn. Moderne leiligheter, for de som ønsker en enkel livsstil,

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer