Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012 Eli Gunhild møter 2 Pasientsikkerhetskampanjen 5 NSF 100 år 6 Nasjonale prøver NSF Student har vært pådriver for et pilotprosjekt med nasjonale prøver for avgangsstudenter i sykepleie. Side 4

2 ELI GUNHILD MØTER JULIE BRODTKORB Sammen om høyere sykepleierlønn Eli Gunhild By ber om likelønn og uttelling for kompetanse i årets tariffoppgjør. Leder av Høyres kvinneforum, Julie Brodtkorb, deler mange av NSF-lederens kampsaker. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Lønnsgapet mellom kvinnedominerte grupper med høyere utdanning i offentlig sektor og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er på om lag kroner i året. Disse lønnsforskjellene må reduseres, og minstelønnsystemet må sikre bedre uttelling for utdanning på universitets- og høgskolenivå, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Dette var ett av budskapene da By blant annet møtte Høyres kvinneforums leder, Julie Brodtkorb, under Unio-arrangement om likestilling i vår. Utdanning må lønne seg Skal vi skape verdens beste velferdssamfunn, må utdanning lønne seg, også i offentlig sektor. Samfunnet trenger mer kompetanse, og de som bidrar med kompetanse må belønnes i større grad enn hva tilfellet er i dag. Jeg mener at det bør settes av en egen kompetansepott til arbeidstakere med høy utdanning og kompetanse som samfunnet trenger, deriblant sykepleiere, sier Julie Brodtkorb. Flere forskningsrapporter underbygger at ansatte med høy kompetanse gir høyere kvalitet og lavere kostnader for virksomhetene. Dette er en av grunnene til at det er viktig å få flere ansatte med tilleggsutdanning. Arbeidstakerne bør stimuleres til å videreutvikle sin kompetanse. NSF mener at det må etableres en mer forutsigbar og tydelig sammenheng mellom kompetanse/kompetanseutvikling og lønnsnivå/lønnsutvikling, og har derfor spilt inn dette under årets tarifforhandlinger. Lavere livslønn Dette forsterker behovet for at hovedtariffavtalens bestemmelser gjøres mer forpliktende når det gjelder kompetanseutvikling, mener By. Hun påpeker at den økonomiske avkastningen av utdanning er lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet med andre land. Flere av Unios yrkesgrupper har lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående opplæring som kompetansenivå. Myndighetene må også sikre at arbeidsgivere er i stand til å rekruttere og beholde den arbeidskraften som er nødvendig for å utføre kvalitativt gode velferdstjenester. I denne sammenhengen må kvinnedominerte grupper med høyere utdanning og kompetanse vektlegges, særlig i de kvinnedominerte tariffområdene. Å minske lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere. Det er helt nødvendig også for å nå målet om likelønn. Uten økt verdsetting vil mindrelønnsutviklingen fortsette. Eli Gunhild By (t.v.) i samtale med Høyres kvinneforums leder, Julie Brodtkorb. Likelønn Arbeidet for likelønn og bedre verdsetting av kvinnedominerte grupper i arbeidslivet må videreføres også i tariffoppgjøret i Likelønn er en samfunnsutfordring. Det handler om lik verdsetting av kvinner og menns arbeid uavhengig av sektor og område, sier By. Regjeringen er gjennom internasjonale konvensjoner og EØS-avtalen forpliktet til å jobbe for lik lønn for arbeid av lik verdi. Regjeringen har et selvstendig ansvar for å medvirke til utjevning av lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor for arbeid av lik verdi, mener NSF. 2

3 NYTT PÅ SYKEPLEIERFORBUNDET.NO Eli Gunhild By (nummer to fra høyre) flankert av fungerende fagsjef i NSF, Jarle Grumstad, og leder av Norsk Fysioterapeutforbund, Eilin Ekeland. Vi trenger god rekruttering 26. mars møtte Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Stortinget for å komme med forbundets innspill til Storingsmelding nr. 13, Utdanning til velferdssektoren. Vi trenger god rekruttering til utdanningene for å møte de store utfordringene vi står over for, sa leder Eli Gunhild By, da hun a hun la frem Norsk Sykepleierforbunds innspill til medlemmene i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Stortingsmelding nr. 13 er en etterlengtet melding som NSF hilser velkommen. Vi mener at de helse- og sosialfaglige utdanningene virkelig trenger et løft. Vi trenger god rekruttering til disse utdanningene for å møte de store utfordringene som vi står overfor i sektoren. Utdanningene må fremstå som attraktive dersom de skal klare å tiltrekke dagens ungdommer, sa By. Lønnsoppgjøret 2012: Utdanning må lønne seg Kunnskapen vår gir folk trygghet og gode offentlige tjenester. Nå må utdanningen vår lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Mimi Bjerkestrand. Dermed forhandler hun også for kommunalt ansatte NSF-medlemmer. Unio-kommune har overlevert sine første krav til KS. Unio krever at lønnsoppgjøret må fremme likelønn og gi bedre lønn for kompetansen til ansatte med universitets- og høgskoleutdanning i kommunene. Unio krever: Et generelt prosentvis tillegg til alle kommuneansatte. Heving av minstelønnssatser utover dette generelle tillegget. Det må gi økt lønnsmessig uttelling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Heving av satsene for lørdags- og søndagstillegget. Varige grep i lønnssystemet som sikrer at også skoleverket får en lønnsutvikling som er på linje med andre sektorer i samfunnet. Retten til hel stilling må sikres og det må gjøres tiltak mot sosial dumping. Tariff 2012 Hold deg oppdatert på vårens tariffoppgjør: sykepleierforbundet.no KS, 29. mars Staten, 12. april Spekter 19. april Virke, 12. juni 3

4 STUDENT Starter opp med nasjonale prøver Sykepleierstudenter forbereder seg til eksamen ved Høgskolen i Akershus. Arkivfoto: NSF Student. Etter over 20 år uten nasjonale prøver i sykepleierutdanningen, har NSF Student vært pådriver for et pilotprosjekt med nasjonale prøver til våren. Dette viser at vi ønsker at det stilles krav til oss, sier studentleder i Sykepleierforbundet, Anna Mohn Sneve. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Både Norsk Sykepleierforbund, og NSF Student, har lenge jobbet for en mer helhetlig sykepleierutdanning. De ulike utdanningsstedene har samme rammeplan, men organiserer utdanningene forskjellig, noe som kan føre til at studentene har ulik kunnskap når de går ut av skolene. Både undersøkelser og tilbakemeldinger fra studenter viser at mange føler at de ikke er blitt testet nok når de er ferdige på studiet. Vi mener derfor at det er et behov å sjekke hva studentene lærer på tvers av studiestedene, sier nestleder i NSF Student, Eivind Sogn. Mange sagt ja Til våren vil derfor flere avgangsstudenter få bryne seg på den samme prøven, og det kan de takke studentlederne for. Under et møte i Sykepleierutdanningens faglige lederforum (Sufal, tidligere rektorkollegiet), der alle de faglige lederne på studiestedene er representert, foreslo studentleder Anna Mohn Sneve pilotprosjektet om en nasjonal prøve. Sufal mente dette var interessant, og så langt har 12 studiesteder sagt ja, flere er i tenkeboksen, og bare ett studiested har sagt nei. Til tross for at invitasjonen til å delta gikk ut i februar, da de fleste skolene allerede hadde lagt sine eksamensplaner, er det altså flere av skolene som har sagt at de vil delta. Dette synes vi er bra, sier Mohn Sneve. To caser I oppgaven får studentene to forskjellige caser fra reelle kliniske situasjoner, og skal svare på spørsmål knyttet til dette. På den måten vil studentene vise at de har lært det de skal under de tre årene på skolebenken. Resultatene fra prøven vil bestemme hva som skjer videre med prosjektet. Siden det i år barer er et pilotprosjekt vil ikke resultatene av prøven få noen konsekvenser for studentenes vitnemål, men den vil gi et godt grunnlag for å vurdere om en nasjonal eksamen er noe man bør etablere som en fast ordning. NSF Student ønsker at det skal innføres en nasjonal avgangseksamen. Dette for å sikre at studenten har den kvalifikasjonen de trenger når de skal ut i arbeid som sykepleier, sier Sogn. Dette er ikke en prøve man skal bekymre seg for, men vi håper at studentene som er med på dette ser det positive i at de kan få testet sine kunnskaper, samtidig som de bidrar i et viktig prosjekt som skal styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen, sier Mohn Sneve. 4

5 KVALITET I HELSETJENESTEN NSF setter fokus på pasientsikkerhet Norsk Sykepleierforbund jobber aktivt politisk for å bedre pasientsikkerheten, både i forhold til en ny Stortingsmelding om temaet og også med den nasjonale kampanjen «I trygge hender». TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG LARS MATHISEN Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» er en treårig kampanje som har som formål å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet, forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Sykepleierforbundet deltar, ved blant annet å sitte i styringsgruppen for kampanjen. I trygge hender gjennomføres på oppdrag fra helse- og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, i spesialist- og kommunehelsetjenesten i perioden Færre pasientskader Kampanjens hovedmål, reduksjon i antall pasientskader, skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder. De fire regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at alle helseforetak er involvert i kampanjen, og at det etableres rapportering på kampanjens innstasområder. De enkelte helseforetakene og sykehjem/kommuner skal velge hvilke innsatsområder de innledningsvis vil engasjere seg i ut fra følgende liste: Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Samstemming av legemiddellister Riktig legemiddelbruk i sykehjem, med tverrfaglig gjennomgang av legemiddellister Behandling av hjerneslag Forebygging av selvmord og overdose Infeksjon ved sentralt venekateter Urinveisinfeksjoner, bruk av urinveiskateter Trykksår Fall Kampanjen, «I trygge hender», gjennomføres i spesialist- og kommunehelsetjenesten i perioden Arkivfoto: Sol Nodeland. Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SNN) og Norsk Sykepleierforbund har identifisert trykksår og fall som sentrale sykepleierelaterte kvalitetsindikatorer. Forekomst og alvorlighet av trykksår og fall ser ut til å ha en sterk sammenheng med sykepleiefagets innsatsfaktorer. Skal vi lykkes med en slik kampanje er det viktig å engasjere sykepleietjenesten bredt, siden vi er den største yrkesgruppen i helsetjenesten og står for en betydelig mengde pasientkontakt. Sykepleiere med lederansvar og tillitsvalgte bør derfor bidra til at de enkelte helseforetak og kommuner har en aktiv holdning til å ta med fall og trykksår i arbeidet med innsatsområdene lokalt, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By. Gratis NSF-kurs Mer informasjon og tiltakspakker finnes på: pasientsikkerhetskampanjen.no Medlemmer av Sykepleierforbundet kan også, ta e-læringskurset «Kvalitet i helsetjenesten», som gir en interaktiv innføring i hva kvalitetsindikatorer og pasientforløp dreier seg om. Kurset er gratis og gir tellende kurstimer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Tilgangen får du ved å logge deg inn på «Kurs og konferanser» på sykepleierforbundet.no og deretter velge «Nettkurs» og følge lenken til «Min side». 5

6 NSF 100 ÅR Snart braker det løs! Om ikke mange dager braker NSFs 100-årsfeiring løs. Det skjer i Tromsø, 11. mai, på samme dag som forbundet markerer Den internasjonale sykepleierdagen. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG LILL SVERRESDATTER LARSEN Den store feiringen skjer 24. september, på 100-årsdagen for stiftelsen av Norsk Sykepleierforbund. Men før den tid vil NSF markere jubileet på flere ulike arrangementer rundt om i landet. Noen av hovedbegivenhetene er festkonferansene som arrangeres i hver region: Tromsø Radisson Blu Hotel, 11. mai Trondheim Radisson Blu Royal Garden Hotel, 17. august Oslo Teknisk Museum, 3. september Kristiansand Radisson Blu Caledonien Hotel, 7. september Bergen Radisson Blu Bryggen Hotel, 22. september Bortsett fra i Tromsø, der arrangement er fulltegnet og ventelisten lang, er det muligheter for medlemmene å melde seg på festkonferansene. Kontakt fylkeskontoret ditt for nærmere informasjon. Safia Abdi Haase vil reise rundt i landet og holde foredrag på NSFs jubileumsmarkeringer. Foto: Stiftelsen Amathea. Deltakerne vil få oppleve fag og kultur sammenvevd i et program som skal inspirere, engasjere og gi muligheter til aktiv deltakelse under temaet «profesjon og identitet». Forbundsledelsen vil være til stede ved samtlige arrangement. Kjente sykepleiere Tre av foredragsholderne vil være de samme under alle konferansene: Kristin Heggen (lille bildet), sykepleier og professor i helsefag. Hun er for tiden studiedekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Hennes forskningsinteresse dreier seg om kunnskapspolitikk, profesjonsutdanning og omsorgsmakt. Marit Kirkevold er en av de andre faste foredragsholderne. Hun er professor i sykepleievitenskap ved UiO. Heggen og Kirkevold er anerkjente foredragsholdere for sykepleiere hver for seg. For NSF har de laget et nytt opplegg, «Nye vyer gamle bånd. Kristin Heggen, sykepleier og professor i helsefag. Foto: OiU. Hånd i hånd?» hvor de i større grad er i dialog med hverandre og med salen. Somaliske kvinner Den siste av foredragsholderne som NSF-ere over hele landet får anledning til å stifte nærmere bekjentskap med, er Safia Abdi Haase. Hun er en etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier som er opptatt av kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og kjønnslemlestelse et felt hun har mottatt flere priser og utmerkelser for. Abdi Haase kom til Norge i 1992, gjennomførte voksenopplæring og videregående skole, før hun utdannet seg som sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Hun har en mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo. Som sykepleier handler arbeidet om å bruke teori, erfaring og kreativitet for å se mer enn det umiddelbare. Abdi Haases entusiastiske og særpregede foredrag «Vi er mye mer enn det du ser» handler om nettopp det. Stolt foredragsholder Safia Abdi Haase er både rørt og stolt av at hun skal få reise rundt i landet og holde foredrag for sykepleiere i forbindelse med Sykepleierforbundets jubileum. Det er en ære at mine «søstre» ønsker å høre på meg og lytte til de erfaringene jeg bærer med meg. Det er rørende at de setter pris på meg og ser på min erfaring som en ressurs for sykepleiere, både faglig og sosialkulturelt. Det er noe spesielt å stå foran sykepleiere, noe med varmen fra dem og å være akseptert, sier Abdi Haase. 6

7 BARNEFORSIKRING Hverdagens problemer blir små når noe rammer barna. Foto: Tryg. Når livet havner på vent En barneforsikring kan ikke gjøre et barn bedre eller friskere, men det kan gjøre en krevende tid enklere. Som medlem i Norsk Sykepleierforbund kan du kjøpe en god og gunstig barneforsikring. TEKST: FORSIKRINGSKONTORET, NSF For foreldre handler hverdagen om å skape trygge rammer for barna. En ulykke, plutselig sykdom eller en alvorlig diagnose for et barn kan snu opp ned på alt. Som foreldre ønsker man da fullt fokus på barnet, og en forsikringsutbetaling kan hjelpe til å slippe en del økonomiske bekymringer. I Norge er det gode offentlige støtteordninger dersom barn blir syke eller havner i en ulykke. Men det er ikke alltid tilstrekkelig, så en barneforsikring vil gi familien større armslag. Medlemsfordeler I tillegg til å yte den hjelpen som forsikringen gir, bistår vi også med å gi råd om de offentlige støtteordningene, sier Astrid Skaali Wolden, fagsjef for Produkt Privat i Tryg Forsikring. Norsk Sykepleierforbund har en avtale med Tryg Forsikring som gir utbetaling når barnet blir sykt eller skadet, blant annet ved medisinsk invaliditet. Forsikringen kan også dekke behandlingsutgifter og dagpenger til foreldre med barn som er innlagt på sykehus. Erstatningsutbetalinger omfatter også psykisk skade og sykdom. Enkelte av forsikringsdekningene gir rask utbetaling, mens andre vil bli utbetalt på litt lengre sikt. Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn og økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer, er eksempler på dekninger som utløser tidlige utbetalinger. Økonomisk trygghet ved ni alvorlige sykdommer gir utbetaling på kroner når en av de ni diagnosene blir stilt. Dialog med kunden En av barneforsikringsfordelene er «Erstatning ved arbeidsuførhet». Her blir erstatningen utbetalt dersom barnet er minst 50 prosent arbeidsufør og uførheten har vart i minst to år. Erstatningen utbetales tidligst når barnet er fylt 18 år. Det kan ta noe tid å avklare den endelige medisinske situasjonen, spesielt ved sykdommer. Erstatning ved medisinsk invaliditet utbetales når invaliditeten er endelig avklart. Dette kan ta år, men kan også skje etter kort tid, sier Skaali Wolden. Uansett er Tryg Forsikring raskt ute med dialog med kunder som får behov for barneforsikringen. fakta Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring dekker: Erstatning for medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom. Økonomisk trygghet ved ni alvorlige sykdommer, blant annet kreft, ved endelig stilt diagnose (engangserstatning på kroner). Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn. Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom. Erstatning for lege, tannlege og reiseutgifter ved ulykkesskade. Dødsfallserstatning ved ulykke og sykdom. Valgfri tilleggsdekning: Erstatning ved arbeidsuførhet. Gyldig fra barnet er 3 måneder gammelt til det fyller 26 år. 7

8 SYKEPLEIErKONGRESSEN 2012 Spennende faglig program Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter, Anne Berit Rafoss og Arvid Libak Layout: Hilde Rebård Evensen, Sykepleien Trykk: Color Print A/S Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til Det faglige programmet for Sykepleierkongressen byr på mange spennende og interessante foredrag. Programkomiteen håper og tror at det vil inspirere og gi påfyll for deltakerne. FYLKESLEDEREN Foto: NSF TEKST: KIRSTEN AUNAAS Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil være til stede på Sykepleierkongressen i Oslo Spektrum i 25. september. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter. I Tidsskriftet Sykepleien nummer 3 fikk alle NSFs medlemmer invitasjon til Sykepleierkongressen med programoversikt og informasjon om viktige datoer. Mange og spennende navn er på plass som foredragsholdere og posterkomiteen mottar abstracts til posterutstillingen daglig. Programkomiteen har fått bekreftet at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil være til stede under åpningen av kongressen. Hun vil snakke om utfordringene i helsetjenesten og hvordan sykepleiekompetanse kan bidra til gode helsetjenester. Solid erfaring Med solid erfaring og kunnskap vil professor Linda Aiken i sitt plenumsforedrag vise at «Nurses make a difference». Hun har i sin forskning gjennom mange år vist hvordan sykepleiekompetanse og sykepleieressurser er avgjørende for pasientenes helse og livskvalitet. Vi har nylig hatt en viktig debatt om omsorg og pleie til døende pasienter. Ketil Bjørnstad, Marie Aakre og Anners Lerdal vil ha innlegg og dialog rundt temaet «Kompetent og pasientnær når livet er utfordret». Etiske refleksjoner Filosof og samfunnsviter Henrik Syse tar for seg utfordringer knyttet til faglige valg og etiske refleksjoner i møte med overordnede prioriteringer. Hvor kommer vurderingene fra som vi tar for gitt? Dette er små glimt fra et rikholdig program og du kan lese mer om Sykepleierkongressen og programmet på Nettsiden oppdateres fortløpende og her finner du detaljert programoversikt og nærmere presentasjon av foreleserne. Vi ønsker velkommen til Den 9. Sykepleierkongressen i Oslo Spektrum: Årets viktigste felles arena for sykepleiere Spennende forelesere deler sin erfaring og kunnskap Engasjerende program med tilbud for alle uansett fagfelt Inspirerende faglig og sosialt samvær Husk at 10. mai øker deltakeravgiften. Følg med på nettsiden. Navn: Oddgeir Lunde Alder: 53 Fylke: Sogn og Fjordane Antall medlemmer: 2291 SLIK FORBEREDER VI OSS TIL 100-ÅRSJUBILEET Vi har lokalt arrangement på Alexandra Hotell i Loen juni, der faggruppene i NSF Sogn og Fjordane har gjort ein flott jobb med å sy i hop programmet. Vi har regionalt arrangement i Bergen 22. september og deltaking i Operaen 24. september, der vi utanom inviterte gjestar trekker ni plassar til medlemmar frå Sogn og Fjordane. Elles førebur vi oss til tariffoppgjeret, og det er utfordrande prosessar for våre medlemmar og tillitsvalde med omstilling og nedtak eller omlegging av drift på sjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal. Eg er også uroa for praksissituasjonen for sjukepleiarstudentane ved Førde sjukehus etter nedlegging på Nordfjordeid og i Lærdal. Kontaktinfo: Telefon: Mobil: E-post: Besøksadresse: Hafstadvegen 23, Førdetunet, 6800 Førde 8

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 7 / DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Kamp om pasientsaker og arbeidsforhold ssen 25. - 26. se Sykepleierkongressen: På tide å melde seg på! Vinner av jubileumsquiz kåret og fortsatt nye muligheter! Nyhetsbrevene

Detaljer

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester,

Oslo, 2. oktober Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Oslo, 2. oktober 2012 Til Utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester, Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender, i samarbeid med Helse Nord RHF, inviterer til deltakelse i nasjonalt læringsnettverk

Detaljer

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen

3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern mot unødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 1 / 2012 244 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Bilder som forteller Tidsskriftet Sykepleien også 100 år Jubileumsarrangement the place to be i stilåret 2012 Slik har du ikke sett forbundsledelsen før Kaffeselgerens logg Mer om Sykepleierkongressen?

Detaljer

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen

Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Ved Anne-Grete Skjellanger, sekretariatsleder Pasientsikkerhetskampanjen Agenda 1. Pasientsikkerhet 2. Kampanjen 3. Brukermedvirkning 28.10.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no Side 2 Hva er pasientsikkerhet?

Detaljer

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009.

Tema for denne tariffkonferansen er fra Tariff 2008 til tariff 2009. 1 Åpning tariffkonferanse 21. April Da har jeg fått gleden av å ønske alle tillitsvalgte på kommunal sektor velkommen til denne tariffkonferansen på Quality. Vi er i dag godt og vel 170 tillitsvalgte fra

Detaljer

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012

Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås 11.03.2012 3, november, Ved Nanna Alida Grit Fredheim kommunikasjonsansvarlig i Pasientsikkerhetskampanjen Hva er pasientsikkerhet? Skade på pasient som kan unngås Definisjon Vern motunødig skade som følge av helsetjenestens

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Velkommen til NSF Østfolds fylkesmøte 25.-26. mars 2015! Vi jobber på NSF Østfolds fylkeskontor Kjell-Ivar Løkken, Cecilie Agnalt, Karen Brasetvik og Eva Zimmermann Viktige hendelser for NSF Østfold i

Detaljer

NYHETSBREV 9 / 2012 12 DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 9 / 2012 12 DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Stiftelsen 24.09.1912 Velkommen til Bergen! Festkonferanser i Kristiansand og Teknisk Museum vel overstått! Nyhetsbrevene i jubileumsåret følger NSFs kampsaker fra stiftelsesdagen

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

REGIONAL FESTKONFERANSE

REGIONAL FESTKONFERANSE NORSK SYKEPLEIERFORBUND Program: REGIONAL FESTKONFERANSE BERGEN 22. SEPTEMBER 2012 Tidspunkt: Sted: 12.00 23.00 RADISSON BLU BRYGGEN HOTEL VELKOMMEN TIL BERGEN! Kjære alle sykepleiere! Vi har 100 års historie

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN

STRATEGIPLAN FOR PERIODEN STRATEGIPLAN FOR PERIODEN 2009-2012 ydelig Tydelig Tydelig Tydelig Modig Modig Tydelig Modig Modig Stolt Tydelig Stolt deligstolt Modig deligmodig odig Stolt dig Stolt Tydelig tolt Tydelig olt Tydelig

Detaljer

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017

Handlingsplan. NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 Handlingsplan NSFs faggruppe av sykepleiere i stomiomsorg 2015-2017 INNSATSOMRÅDE: Medlemmer og organisasjonen Mål: Medlemmene er informerte, aktive og engasjerte og er bevisste på betydningen av å stå

Detaljer

NYHETSBREV 6 / 2012 92 DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012

NYHETSBREV 6 / 2012 92 DAGER IGJEN TIL 24. SEPTEMBER 2012 C M Y CM MY CY CMY K Invitasjon til NORSK SYKEPLEIER- FORBUND STED: RADISSON BLU ROYAL GARDEN TID: 17. AUGUST 2012 TIDSPUNKT: 12.00 21.30 NYHETSBREV 6 / 2012 INNHOLD NYHETSBREV: Fra historien: Nye kampsaker

Detaljer

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus

IKT i utdanningenen utfordring? Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus IKT i utdanningenen utfordring Innlegg på NSFs ehelse konferanse, Tønsberg, 14.05.09 Kirsten Vistnes, Høgskolen i Akershus Hva er lærestedets oppgaver Utdanne sykepleiere som kan fungere i dagens helsevesen

Detaljer

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015!

Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Velkommen til NSF Østfolds fagkurs 10. desember 2015! Viktige hendelser for NSF i 2015 Valg og landsmøte Jubileum Bemanning og kompetanse Arbeidstid Nye utfordringer NSF Østfolds fylkesstyre 2015-2019

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet Virke, Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3 /2011

NYHETSBREV NR. 3 /2011 NYHETSBREV NR. 3 /2011 1 NYHETSBREV nr. 3 / 2011 305 dager igjen til 24. september 2012 HISTORISKE MILEPÆLER Kamp om sykepleierutdannelsen NSF har hatt en sentral rolle i utdanningspolitiske spørsmål gjennom

Detaljer

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag.

Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Forskningsresultatenes betydning for den kommunale hverdag. Regionalt helseprosjekt Valdres 16.01.12 Målfrid Schiager Haugtun Utviklingssenter for sykehjem i Oppland Målfrid Sciager 16.1.12 og bedre skal

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD

HANDLINGSPLAN 2014 2016 NSF/FFD 1 INNSATSOMRÅDE: En sterk og tydelig faggruppe Prioriterte arbeidsområder 2014 2016 : - Rekruttere og beholde medlemmer - Fylkeskontakt og vararepresentant i alle fylker - Samarbeid mellom faggrupper -

Detaljer

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG

GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG NSF FGD Landskonferanse 2012 GERIATRISK KOMPETANSE FOR FREMTIDENS ELDREOMSORG 15.-16. mars 2012 Radisson Blu Royal Garden, Trondheim NSF FGD inviterer til Landskonferanse Mange eldre er friske og har ikke

Detaljer

Nyhetsbrev 4 / 2012 153 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 4 / 2012 153 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Fra historien: Kampen om arbeidstid, lønn og arbeidsforhold Alt klart til festkonferanse i Tromsø 11. mai Jubileumskaffe som hjelper Ny rekord i antall posterpresentasjoner til Sykepleierkongressen

Detaljer

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon

Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Møtedato: 18. desember 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hanne H. Haukland, 75 51 29 00 Bodø, 6.12.2013 Styresak 146-2013 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender informasjon Bakgrunn Den nasjonale

Detaljer

Handlingsplan for SPoR 2014-2016

Handlingsplan for SPoR 2014-2016 Handlingsplan for SPoR 20142016 Handlingsplan 20142016 Oppdatert 31.08.2014 1. Prioritering og organisering av helsetjenesten Hovedmål: En sammenhengende og helhetlig helsetjeneste med fokus på kvalitet

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

Handlingsplan 2014-2015

Handlingsplan 2014-2015 Handlingsplan 2014-2015 Norsk sykepleierforbunds landsgruppe av intensivsykepleiere De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice

Detaljer

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste

Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i kommunal helse og omsorgstjeneste Tryggere pasienter og brukere i helse- og omsorgstjenesten Pasientsikkerhet handler om å forebygge unødvendige pasientskader. Hvert år

Detaljer

NSFPolitikk. Samhandling med resultater

NSFPolitikk. Samhandling med resultater Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2012 NSFPolitikk Studentårsmøtet 4 Eli Gunhild møter 5 Sykepleierkongressen 8 Samhandling med resultater Ved Borge sykehjem har tillitsvalgte og verneombud samarbeidet

Detaljer

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall

Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet «I trygge hender 24/7» Legemiddelsamstemming Forebygging av fall Ved: Aase M. Raddum Klinisk farmasøyt /avdelingsleder, Farmasøytisk avdeling Volda sjukehus og

Detaljer

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015

HANDLINGSPLAN. Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund. Landsmøteperioden 2012-2015 HANDLINGSPLAN Rådet for sykepleieetikk Norsk Sykepleierforbund Landsmøteperioden 2012-2015 Visjon: Klokskap i sykepleiepraksis Rådets sammensetning : Berit Daae Hustad Medlemmer: Anne Cecillie Stenfeldt-Foss

Detaljer

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men

Godt nytt år! Flere sykepleiere - fortsatt mangel i Østfold. Karen M. Brasetvik. Fra: Sendt: Emne: NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Flere sykepleiere - men men Karen M. Brasetvik Fra: Sendt: Emne: Karen M. Brasetvik 29. januar 2014 14:24 Lederinformasjon fra NSF Østfold Hvis du ikke kan lese dette nyhetsbrevet, klikk her for ä äpne det i en nettieser. NORSK

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr

Detaljer

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm

Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Ved Vibeke Bostrøm Om pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender Ved Vibeke Bostrøm Gratulerer med oppstart av læringsnettverk! 22.02.2011 - www.pasientsikkerhetskampanjen.no 2 Sykehjemsleger i Østfold varsler fylkeslegen

Detaljer

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal:

Handlingsplan 2012. Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: Handlingsplan 2012 Telemark De enkelte nivåer i organisasjonen skal: - påvirke beslutningstakere - understøtte tillitsvalgte - yte medlemsservice Fylkesstyret i Telemark har valgt å tolke den angitte malen

Detaljer

Debattnotat: Er lønn viktig for deg?

Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Debattnotat: Er lønn viktig for deg? Til NSF-medlemmer i tariffområdet staten: Har du meninger om hva NSF bør prioritere i lønnsoppgjøret i 2016? Nå har du som medlem muligheten til å påvirke hva som er

Detaljer

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere

Oslo. Hva mener du? hovedoppgjøret 2014: Prioriteringer i. Til barnehagelærere Prioriteringer i hovedoppgjøret 2014: Hva mener du? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29. Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J. Andersen (FrP) tas til orientering SAKSFRAMLEGG Eldrerådet Hovedkomiteen for helse, omsorg og velferd Arkivsaksnr.: 12/4793-1 Arkiv: 089 &29 SPØRSMÅL FRA OLE J. ANDERSEN (FrP) Forslag til vedtak: Tilbakemeldingen på spørsmål fra Ole J.

Detaljer

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse?

Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Hva lærer fremtidige sykepleiere om migrasjon & helse? Ragnhild Magelssen (rmagelss@getmail.no) Et NAKMI prosjekt, 2012 Framlegg på utdanningskonferansen i Tromsø 26.04.13 Hvor ble studien gjennomført?

Detaljer

Mor Nordlandssykehuset HF201T

Mor Nordlandssykehuset HF201T Mor Nordlandssykehuset HF201T 21 22. november 2013 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord - hva gjør vi, og hva kan vi lære av hverandre? Velkommen Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet

Detaljer

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012

Statlig tariffområde. Tariffhøring 2012. Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Tariffhøring 2012 Statlig tariffområde Si din mening om lønnsoppgjøret 2012 Hvilke krav bør prioriteres? Hva skal til for at våre medlemsgrupper får bedre uttelling gjennom de ulike lokale forhandlingsbestemmelsene?

Detaljer

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering

Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Likelønn - det handler om verdsettingsdiskriminering Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Frokostseminar Fellesorganisasjnen (FO) Oslo 12. februar 2015 1 24 22 20 18 16 14 12 Lønnsforskjeller i EU og Norden

Detaljer

Pasientsikkerhetsvisitter

Pasientsikkerhetsvisitter Pasientsikkerhetsvisitter Sykehuset Østfold 2016 Leveregler i Sykehuset Østfold 1. Vi omgås pasienter, pårørende og hverandre med høflighet og respekt 2. Vi deltar i prosesser og er lojale til beslutninger

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015

Invitasjon til OMSORGSSAMLING. 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen. Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Invitasjon til OMSORGSSAMLING 2015 6-8. november 2015 Bryggen, Bergen Påmeldingsfrist: 28 september 2015 Velkommen til Omsorgssamling 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver tredje deltaker

Detaljer

JUBILEUMSUTGAVEN NYHETSBREV 11 / 2012 24. OKTOBER 2012. Flott publikumshelg på Teknisk Museum. Fantastisk feiring i Operaen!

JUBILEUMSUTGAVEN NYHETSBREV 11 / 2012 24. OKTOBER 2012. Flott publikumshelg på Teknisk Museum. Fantastisk feiring i Operaen! NYHETSBREV 11 / 2012 24. OKTOBER 2012 JUBILEUMSUTGAVEN INNHOLD: Fantastisk feiring i Operaen! Jubileumsutstilling i Spikersuppa Flott publikumshelg på Teknisk Museum NSF Torget Sykepleierkongressen 2012

Detaljer

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo

Tariffoppgjør og likelønn. Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Tariffoppgjør og likelønn Innledning for Norsk Arbeidslivsforum 13. september 2010 Kristine Nergaard, Fafo Spørsmålene Hvordan står det til med likelønn etter årets hovedtariffoppgjør? Hva er likelønn?

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune

Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Unios krav 3, hovedtariffoppgjøret 2012 tariffområdet Oslo kommune Krav nr. 3, 26. april 2012, kl.09.30 Unio viser til krav 1 og 2 og opprettholder disse. Hovedtariffoppgjøret 2012 må fremme likelønn og

Detaljer

Trenger vi Barneforsikring?

Trenger vi Barneforsikring? Trenger vi Barneforsikring? 13. juni 2013 Skadeforebyggende forum Liv Raaum leder Personforsikring, If 1 Hvorfor barneforsikring? Trygger økonomien om barnet blir utsatt for ulykke eller sykdom Familien

Detaljer

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset

Styret på banen. Ledelse av pasientsikkerhet. Et program for styret i Nordlandssykehuset Styret på banen Ledelse av pasientsikkerhet Et program for styret i Nordlandssykehuset 2011-2012 Styret vedtok i sak 42/2010 Pasientsikkerhet og kvalitet at Det utvikles en møteplan med innlagte tema og

Detaljer

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015)

3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) 3. årgang - nummer 5 (Juli-Sep 2015) Nå er min første måned tilbakelagt i Pensjonistforbundet Finnmark. Og jeg synes jo det har gått greit, selv om jeg ikke har hatt tid til alt jeg ville/burde, som f.eks.

Detaljer

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund

Fysioterapeuter beveger samfunnet. Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund Fysioterapeuter beveger samfunnet Om medlemskap i Norsk Fysioterapeutforbund NFFs kurskalender blir publisert på www.fysio.no/kurs i september hvert år. På attraktive kurs anbefales det å melde seg på

Detaljer

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger.

Organisasjonens verdier skal sammen med visjonen og hovedmålene være førende for våre prioriteringer, beslutninger og våre handlinger. Visjon, verdier og hovedmål 2017-2019 Hovedlandsmøtet 2016 vedtok visjon, hovedmål og verdier for perioden 2017-2019. Hovedmålene er forankret i NFFs formål, disse er nedfelt i NFFs lover, paragraf 2.

Detaljer

Intensivsykepleie - videreutdanning

Intensivsykepleie - videreutdanning Intensivsykepleie - videreutdanning Vekting: 90 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Om videreutdanning i intensivsykepleie: Videreutdanningen i intensivsykepleie er et heltidsstudium på tre

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge

Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Prosjektbeskrivelse Fase 2 Hverdagsrehabilitering i Norge Dette er Fase 2 i prosjekt Hverdagsrehabilitering i Norge (2012-2015) i samarbeid med KS, Norsk Sykepleierforbund, Norsk Fysioterapeutforbund og

Detaljer

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie

Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Masterprogram i sykepleievitenskap og Avansert geriatrisk sykepleie Marit Kirkevold, Professor, Avdeling for sykepleievitenskap marit.kirkevold@medisin.uio.no Master i sykepleievitenskap Bakgrunn for studiet

Detaljer

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN?

PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Norsk Dansk Fagkonferanse 7. 8. mai 2015 CLARION HOTEL ADMIRAL, BERGEN PASIENTSIKKERHET EN UTFORDRING FOR UTDANNINGEN? Vi lever i en tid med internasjonalisering. Mange mennesker flytter på seg og søker

Detaljer

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark.

Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. 1 Høgskolen I Telemark Høringsuttalelse til Universitets- og fusjonsprosjektet fra Norsk Sykepleierforbund (NSF) ved Høgskolen i Telemark. Høringsuttalelsen omhandler følgende delprosjekt: Delprosjekt

Detaljer

Full fest i Tromsø. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2012

Full fest i Tromsø. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2012 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2012 Eli Gunhild og helseministeren 4 Tariff 2012 5-8 Kongressen 8 Full fest i Tromsø 400 sykepleiere møtte opp til den første regionale festkonferansen i anledning 100-årsjubileet

Detaljer

Nasjonal etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. - 26. november 2015 Sted: Hotel Bristol, Oslo Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo Påmeldingsfrist: 30 august Bakgrunn

Detaljer

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN

Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN Krav 1 HOVEDOPPGJØRET I STATEN 1. MAI 2008. Fra Hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat og Unio Fredag 4. april 2008 kl. 0930 1 1. ØKONOMISK RAMMER HOVEDOPPGJØRET 2008 KRAV 1.1 Økonomiske utsikter Norsk

Detaljer

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling

STRATEGI 2015-2018. Fremragende behandling STRATEGI 2015-2018 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge. Det betyr at pasientene får den beste anbefalte behandlingen, utført av høyt kompe-

Detaljer

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist

Avdeling for helsefag. Søknadsfrist NO EN Sykepleieutdanning I sykepleiestudiet lærer du blant annet å gi pleie, omsorg og behandling til syke mennesker. Sykepleieryrket er praktisk, samfunnsnyttig og spennende, og samfunnet har et stort

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester

Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester Fagrådgiver Line Hurup Thomsen, Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmebaserte tjenester Rogaland I trygge hender 24-7 Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund

Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Fagorganisasjon for sykepleiere og jordmødre Stiftet i 1912 102 år gammelt forbund Norges 4. største forbund Mer enn 100 000 medlemmer NSF har alltid hatt som formål: Høy faglige

Detaljer

Rus og helsekonferanse

Rus og helsekonferanse Rus og helsekonferanse 17.-18.nov. 2016 Radisson Blu Royal Garden Hotell Den det gjelder på liv og helse løs Velkommen Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til rus og helsekonferanse i Trondheim.

Detaljer

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012

Medlemsbrev. Nytt styre i NSFLIS. Fra landsstyret NSFLIS. I dette nummeret: Desember 2012 Medlemsbrev Fra landsstyret NSFLIS Desember 2012 Nytt styre i NSFLIS Nytt landsstyre i NSFLIS ble valgt på Generalforsamlingen 31.oktober 2012 i Trondheim. Landsstyret har nå hatt sitt første landsstyremøte

Detaljer

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l

1. Innledning Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) sin visjon er: Det er resultatene for pasienten som teller! Vi gir den beste behandling. Det er l Forskningsstrategi Universitetssykehuset Nord-Norge HF 2013-2017 Dokumentansvarlig: Svein Ivar Bekkelund Dokumentnummer: MS0180 Godkjent av: Marit Lind Gyldig for: UNN HF Det er resultatene for pasienten

Detaljer

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013

Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Pasientsikkerhetskampanjen Møte med sonelederne i hjemmesykepleien, Bergen kommune 5.november 2013 Aslaug.brende@bergen.kommune.no www.pasientsikkerhetskampanjen.no Agenda Om kampanjen Læringsnettverk

Detaljer

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig

Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar. oppsatt plan. FST å bygge opp en mer myndig Satsingsområde I: Profesjonsetikk Prioritert satsing Tiltak Når Hovedansvar Løfte fram profesjonsetikk og Tema for kurs HT/LL Kursutvalg lærerprofesjonens etiske plattform Tema for kurs lokallagene arrangerer

Detaljer

Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp

Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp Når er nok nok! - om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp. Sykepleiernes kjernekompetanse Sykepleierprofesjonens særegne kompetanse er rettet mot pasientens sykdom, hjelp til å gjennomføre behandling,

Detaljer

Regional ledersamling i Helse Nord RHF Tromsø, 25-26.02.10 Etikk- Når du står med et menneskeliv i hendene må du kunne stole på at systemet du jobber i har jobbet grundig med verdier Berit Støre Brinchmann

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

REGIONAL FESTKONFERANSE FOR REGION SØR

REGIONAL FESTKONFERANSE FOR REGION SØR NORSK SYKEPLEIERFORBUND PROGRAM: REGIONAL FESTKONFERANSE FOR REGION SØR KRISTIANSAND 7. SEPTEMBER 2012 TIDSPUNKT: STED: NSF100 program Kristiansand.indd 1 10.00 20.00 RADISSON BLU CALEDONIEN HOTEL 22.08.12

Detaljer

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe?

Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Norsk Palliativ Forening inviterer til 2 dagers kurs om temaet Palliasjon. Den total smerte hvordan kan vi best hjelpe? Kurset arrangeres ved Clarion Ernst Hotel, Kristiansand Dato: 20.-21. april 2015

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2009

Inntektspolitisk uttalelse 2009 Inntektspolitisk uttalelse 2009 Mellomoppgjøret 2009 gjennomføres i en tid med stor usikkerhet og lav økonomisk vekst både internasjonalt og i Norge. Dette må ikke påvirke de langsiktige utfordringene

Detaljer

Skadet på jobb? Syk av jobben?

Skadet på jobb? Syk av jobben? Skadet på jobb? Syk av jobben? SKADET PÅ JOBB? SYK AV JOBBEN? FOTO: ERIK M. SUNDT Denne brosjyren gir en kort innføring i hvilke rettigheter du har og hvordan du skal forholde deg hvis du blir skadet i

Detaljer

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14

Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Til Kunnskapsdepartementet Kirkegt. 18 0032 Oslo Deres ref. 14/2592 Vår ref. 14/217 Fyllingsdalen, 11.11.14 Høgskolen Betaniens strategiske posisjon og rolle i et framtidig UH-landskap: Innspill til Kunnskapsdepartementets

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Forsikringstilbud Lederne 2014

Forsikringstilbud Lederne 2014 Forsikringstilbud Lederne 2014 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive medlemsforsikringer Private skadeforsikringer Ledernes forsikringskontor Obligatorisk livsforsikring

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap

Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Erfaringer fra Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester - Utvikling gjennom kunnskap Agenda Hva er USHT? Visjon og mål USHT Vestfold Organisering Satsingsområder Noen utvalgte prosjekter Utvikling

Detaljer

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller?

Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? Praksiskonsulentordningen et verktøy for å understøtte nye roller? 27.Januar 2012 Trygve Meidell Kongshavn Leder Praksiskonsulentordningen Vestre Viken HF Drammen sykehus Litt om meg: Fastelege Fjell legesenter

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Innsatsområder som ble valgt

Innsatsområder som ble valgt PASIENTSIKKERHETSKAMPAMJEN FOR HJERNSLAG BAKGRUNN FOR TILTAKSPAKKEN, INFORMASJON OM HVORDAN NORSK HJERNSLAGREGISTER KAN BENYTTES FOR Å EVALUERE BRUK AV TILTAKSPAKKEN OG NOEN TANKER OM FRAMTIDA Bent Indredavik

Detaljer

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7

NSFPolitikk. Profesjonskampen. Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2011 NSFPolitikk Lisbeth og Facebook 5 Ny studentleder 6 ICN-kongressen 7 Profesjonskampen To nye lover er i anmarsj; helse- og omsorgslov og folkehelselov. Felles for

Detaljer

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE

HVA MENER DU? HOVEDOPPGJØRET 2014 PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: TIL BARNEHAGE LÆRERE PRIORITERINGER I HOVEDOPPGJØRET 2014: HVA MENER DU? Våren 2014 er det tid for et nytt hovedtariffoppgjør, og Utdanningsforbundet må gjøre en rekke veivalg før kravene våre kan utformes. I dette arbeidet

Detaljer

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring

MARKEDSARBEID. Sverre Simen Hov. Kommunikasjonsleder. www.lederne.no/forsikring MARKEDSARBEID Ledernes medlemsforsikringer 2013 2015 Sverre Simen Hov Kommunikasjonsleder LEDERNES MEDLEMSFORSIKRINGER 2015 Obligatoriske personforsikringer Frivillige personforsikringer Øvrige kollektive

Detaljer

Rett pasient på rett sted til rett tid

Rett pasient på rett sted til rett tid Rett pasient på rett sted til rett tid Hvordan forebygge unødige innleggelser og uverdige pasientforflytninger internt i kommunen og fra Drammen kommune til Drammen sykehus? Samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

SD-2, fase 2 _ våren 2001

SD-2, fase 2 _ våren 2001 SD-2, fase 2 _ våren 2001 TILLEGGSSKJEMA FOR SYKEPLEIERSTUDENTER 1. I hvilken grad har spesielle forhold i livet ditt hatt betydning for at du ønsket å ta en sykepleierutdanning? Bestemte personer (utenom

Detaljer

Regional Pasientsikkerhetskonferanse

Regional Pasientsikkerhetskonferanse Regional Pasientsikkerhetskonferanse Scandic Bodø 27. - 28. november 2014 Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord -sett med pasientens øyne Velkommen til kunnskapsdeling om praktisk pasientsikkerhet! I november

Detaljer

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus

Glemmen sykehjem, Fredrikstad. Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Glemmen sykehjem, Fredrikstad Hva er gjort fram til januar 2011 - Å skue tilbake er ikke hovedfokus Innhold Fra undervisningssykehjem til utviklingssenter Satsningsområder 2011-2015 Historikk Det nasjonale

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00

HOVEDTARIFFOPPGJØRET. Pr. 1. mai 2012. KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1. 29. mars 2012 kl. 9.00 HOVEDTARIFFOPPGJØRET Pr. 1. mai 2012 KS tariffområde AKADEMIKERNE KOMMUNE KRAV NR. 1 29. mars 2012 kl. 9.00 Innledning Fornyelse og effektivisering av offentlig sektor er en politisk prioritert oppgave.

Detaljer

Likestillingens balansekunster

Likestillingens balansekunster Likestillingens balansekunster RIKETS TILSTAND Oktober 2010 Marit Alsaker Stemland KUN senter for kunnskap og likestilling LIKESTILLING? Alle får samme muligheter, rettigheter og plikter med mannen som

Detaljer

«Ikke uten min tannhelse sekretær» ThsF-Kongressen 2013. Meld deg på nå! www.thsf.no. Clarion hotel Royal Christiania, Oslo 4.

«Ikke uten min tannhelse sekretær» ThsF-Kongressen 2013. Meld deg på nå! www.thsf.no. Clarion hotel Royal Christiania, Oslo 4. 16.04.13 13:18 Din forsikring i arbeidslivet ThsF-Kongressen 2013 tal Depot e hender er på klinikken, raskt fra u Kundeavtale med oss lser hos en ansvarsfull te medarbeidere. Vi har tanter som dekker hele

Detaljer

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2013. Eli Gunhild møter Holden III 5 Flere stipendkroner 8. Praksisstudier 4. Utadvendte ambassadører

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2013. Eli Gunhild møter Holden III 5 Flere stipendkroner 8. Praksisstudier 4. Utadvendte ambassadører Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2013 Praksisstudier 4 Eli Gunhild møter Holden III 5 Flere stipendkroner 8 Utadvendte ambassadører Helsesøstrene (LaH) har jobbet med å bli mer utadvendte. Den største

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer