Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nasjonale prøver. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012"

Transkript

1 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2012 Eli Gunhild møter 2 Pasientsikkerhetskampanjen 5 NSF 100 år 6 Nasjonale prøver NSF Student har vært pådriver for et pilotprosjekt med nasjonale prøver for avgangsstudenter i sykepleie. Side 4

2 ELI GUNHILD MØTER JULIE BRODTKORB Sammen om høyere sykepleierlønn Eli Gunhild By ber om likelønn og uttelling for kompetanse i årets tariffoppgjør. Leder av Høyres kvinneforum, Julie Brodtkorb, deler mange av NSF-lederens kampsaker. TEKST OG FOTO: KRISTIN HENRIKSEN Lønnsgapet mellom kvinnedominerte grupper med høyere utdanning i offentlig sektor og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er på om lag kroner i året. Disse lønnsforskjellene må reduseres, og minstelønnsystemet må sikre bedre uttelling for utdanning på universitets- og høgskolenivå, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Dette var ett av budskapene da By blant annet møtte Høyres kvinneforums leder, Julie Brodtkorb, under Unio-arrangement om likestilling i vår. Utdanning må lønne seg Skal vi skape verdens beste velferdssamfunn, må utdanning lønne seg, også i offentlig sektor. Samfunnet trenger mer kompetanse, og de som bidrar med kompetanse må belønnes i større grad enn hva tilfellet er i dag. Jeg mener at det bør settes av en egen kompetansepott til arbeidstakere med høy utdanning og kompetanse som samfunnet trenger, deriblant sykepleiere, sier Julie Brodtkorb. Flere forskningsrapporter underbygger at ansatte med høy kompetanse gir høyere kvalitet og lavere kostnader for virksomhetene. Dette er en av grunnene til at det er viktig å få flere ansatte med tilleggsutdanning. Arbeidstakerne bør stimuleres til å videreutvikle sin kompetanse. NSF mener at det må etableres en mer forutsigbar og tydelig sammenheng mellom kompetanse/kompetanseutvikling og lønnsnivå/lønnsutvikling, og har derfor spilt inn dette under årets tarifforhandlinger. Lavere livslønn Dette forsterker behovet for at hovedtariffavtalens bestemmelser gjøres mer forpliktende når det gjelder kompetanseutvikling, mener By. Hun påpeker at den økonomiske avkastningen av utdanning er lav for arbeidstakere i Norge sammenliknet med andre land. Flere av Unios yrkesgrupper har lavere livslønn enn arbeidstakere med videregående opplæring som kompetansenivå. Myndighetene må også sikre at arbeidsgivere er i stand til å rekruttere og beholde den arbeidskraften som er nødvendig for å utføre kvalitativt gode velferdstjenester. I denne sammenhengen må kvinnedominerte grupper med høyere utdanning og kompetanse vektlegges, særlig i de kvinnedominerte tariffområdene. Å minske lønnsgapet mellom privat og offentlig sektor vil også være avgjørende for å minske lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Unio krever at utdanning, kompetanse, ansvar og risiko må verdsettes høyere. Det er helt nødvendig også for å nå målet om likelønn. Uten økt verdsetting vil mindrelønnsutviklingen fortsette. Eli Gunhild By (t.v.) i samtale med Høyres kvinneforums leder, Julie Brodtkorb. Likelønn Arbeidet for likelønn og bedre verdsetting av kvinnedominerte grupper i arbeidslivet må videreføres også i tariffoppgjøret i Likelønn er en samfunnsutfordring. Det handler om lik verdsetting av kvinner og menns arbeid uavhengig av sektor og område, sier By. Regjeringen er gjennom internasjonale konvensjoner og EØS-avtalen forpliktet til å jobbe for lik lønn for arbeid av lik verdi. Regjeringen har et selvstendig ansvar for å medvirke til utjevning av lønnsforskjellene mellom offentlig og privat sektor for arbeid av lik verdi, mener NSF. 2

3 NYTT PÅ SYKEPLEIERFORBUNDET.NO Eli Gunhild By (nummer to fra høyre) flankert av fungerende fagsjef i NSF, Jarle Grumstad, og leder av Norsk Fysioterapeutforbund, Eilin Ekeland. Vi trenger god rekruttering 26. mars møtte Norsk Sykepleierforbund (NSF) på Stortinget for å komme med forbundets innspill til Storingsmelding nr. 13, Utdanning til velferdssektoren. Vi trenger god rekruttering til utdanningene for å møte de store utfordringene vi står over for, sa leder Eli Gunhild By, da hun a hun la frem Norsk Sykepleierforbunds innspill til medlemmene i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Stortingsmelding nr. 13 er en etterlengtet melding som NSF hilser velkommen. Vi mener at de helse- og sosialfaglige utdanningene virkelig trenger et løft. Vi trenger god rekruttering til disse utdanningene for å møte de store utfordringene som vi står overfor i sektoren. Utdanningene må fremstå som attraktive dersom de skal klare å tiltrekke dagens ungdommer, sa By. Lønnsoppgjøret 2012: Utdanning må lønne seg Kunnskapen vår gir folk trygghet og gode offentlige tjenester. Nå må utdanningen vår lønnes bedre, sier forhandlingsleder i Unio-kommune, Mimi Bjerkestrand. Dermed forhandler hun også for kommunalt ansatte NSF-medlemmer. Unio-kommune har overlevert sine første krav til KS. Unio krever at lønnsoppgjøret må fremme likelønn og gi bedre lønn for kompetansen til ansatte med universitets- og høgskoleutdanning i kommunene. Unio krever: Et generelt prosentvis tillegg til alle kommuneansatte. Heving av minstelønnssatser utover dette generelle tillegget. Det må gi økt lønnsmessig uttelling for ansatte med universitets- og høgskoleutdanning. Heving av satsene for lørdags- og søndagstillegget. Varige grep i lønnssystemet som sikrer at også skoleverket får en lønnsutvikling som er på linje med andre sektorer i samfunnet. Retten til hel stilling må sikres og det må gjøres tiltak mot sosial dumping. Tariff 2012 Hold deg oppdatert på vårens tariffoppgjør: sykepleierforbundet.no KS, 29. mars Staten, 12. april Spekter 19. april Virke, 12. juni 3

4 STUDENT Starter opp med nasjonale prøver Sykepleierstudenter forbereder seg til eksamen ved Høgskolen i Akershus. Arkivfoto: NSF Student. Etter over 20 år uten nasjonale prøver i sykepleierutdanningen, har NSF Student vært pådriver for et pilotprosjekt med nasjonale prøver til våren. Dette viser at vi ønsker at det stilles krav til oss, sier studentleder i Sykepleierforbundet, Anna Mohn Sneve. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN Både Norsk Sykepleierforbund, og NSF Student, har lenge jobbet for en mer helhetlig sykepleierutdanning. De ulike utdanningsstedene har samme rammeplan, men organiserer utdanningene forskjellig, noe som kan føre til at studentene har ulik kunnskap når de går ut av skolene. Både undersøkelser og tilbakemeldinger fra studenter viser at mange føler at de ikke er blitt testet nok når de er ferdige på studiet. Vi mener derfor at det er et behov å sjekke hva studentene lærer på tvers av studiestedene, sier nestleder i NSF Student, Eivind Sogn. Mange sagt ja Til våren vil derfor flere avgangsstudenter få bryne seg på den samme prøven, og det kan de takke studentlederne for. Under et møte i Sykepleierutdanningens faglige lederforum (Sufal, tidligere rektorkollegiet), der alle de faglige lederne på studiestedene er representert, foreslo studentleder Anna Mohn Sneve pilotprosjektet om en nasjonal prøve. Sufal mente dette var interessant, og så langt har 12 studiesteder sagt ja, flere er i tenkeboksen, og bare ett studiested har sagt nei. Til tross for at invitasjonen til å delta gikk ut i februar, da de fleste skolene allerede hadde lagt sine eksamensplaner, er det altså flere av skolene som har sagt at de vil delta. Dette synes vi er bra, sier Mohn Sneve. To caser I oppgaven får studentene to forskjellige caser fra reelle kliniske situasjoner, og skal svare på spørsmål knyttet til dette. På den måten vil studentene vise at de har lært det de skal under de tre årene på skolebenken. Resultatene fra prøven vil bestemme hva som skjer videre med prosjektet. Siden det i år barer er et pilotprosjekt vil ikke resultatene av prøven få noen konsekvenser for studentenes vitnemål, men den vil gi et godt grunnlag for å vurdere om en nasjonal eksamen er noe man bør etablere som en fast ordning. NSF Student ønsker at det skal innføres en nasjonal avgangseksamen. Dette for å sikre at studenten har den kvalifikasjonen de trenger når de skal ut i arbeid som sykepleier, sier Sogn. Dette er ikke en prøve man skal bekymre seg for, men vi håper at studentene som er med på dette ser det positive i at de kan få testet sine kunnskaper, samtidig som de bidrar i et viktig prosjekt som skal styrke kvaliteten på sykepleierutdanningen, sier Mohn Sneve. 4

5 KVALITET I HELSETJENESTEN NSF setter fokus på pasientsikkerhet Norsk Sykepleierforbund jobber aktivt politisk for å bedre pasientsikkerheten, både i forhold til en ny Stortingsmelding om temaet og også med den nasjonale kampanjen «I trygge hender». TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG LARS MATHISEN Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen «I trygge hender» er en treårig kampanje som har som formål å redusere pasientskader, bygge varige strukturer for pasientsikkerhet, forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten. Sykepleierforbundet deltar, ved blant annet å sitte i styringsgruppen for kampanjen. I trygge hender gjennomføres på oppdrag fra helse- og omsorgsminister, Anne-Grete Strøm-Erichsen, i spesialist- og kommunehelsetjenesten i perioden Færre pasientskader Kampanjens hovedmål, reduksjon i antall pasientskader, skal nås ved å innføre konkrete forbedringstiltak på utvalgte innsatsområder. De fire regionale helseforetakene har ansvar for å sørge for at alle helseforetak er involvert i kampanjen, og at det etableres rapportering på kampanjens innstasområder. De enkelte helseforetakene og sykehjem/kommuner skal velge hvilke innsatsområder de innledningsvis vil engasjere seg i ut fra følgende liste: Trygg kirurgi, med særlig oppmerksomhet på infeksjoner Samstemming av legemiddellister Riktig legemiddelbruk i sykehjem, med tverrfaglig gjennomgang av legemiddellister Behandling av hjerneslag Forebygging av selvmord og overdose Infeksjon ved sentralt venekateter Urinveisinfeksjoner, bruk av urinveiskateter Trykksår Fall Kampanjen, «I trygge hender», gjennomføres i spesialist- og kommunehelsetjenesten i perioden Arkivfoto: Sol Nodeland. Sykepleiernes Samarbeid i Norden (SNN) og Norsk Sykepleierforbund har identifisert trykksår og fall som sentrale sykepleierelaterte kvalitetsindikatorer. Forekomst og alvorlighet av trykksår og fall ser ut til å ha en sterk sammenheng med sykepleiefagets innsatsfaktorer. Skal vi lykkes med en slik kampanje er det viktig å engasjere sykepleietjenesten bredt, siden vi er den største yrkesgruppen i helsetjenesten og står for en betydelig mengde pasientkontakt. Sykepleiere med lederansvar og tillitsvalgte bør derfor bidra til at de enkelte helseforetak og kommuner har en aktiv holdning til å ta med fall og trykksår i arbeidet med innsatsområdene lokalt, sier NSFs forbundsleder Eli Gunhild By. Gratis NSF-kurs Mer informasjon og tiltakspakker finnes på: pasientsikkerhetskampanjen.no Medlemmer av Sykepleierforbundet kan også, ta e-læringskurset «Kvalitet i helsetjenesten», som gir en interaktiv innføring i hva kvalitetsindikatorer og pasientforløp dreier seg om. Kurset er gratis og gir tellende kurstimer til godkjenning som klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie. Tilgangen får du ved å logge deg inn på «Kurs og konferanser» på sykepleierforbundet.no og deretter velge «Nettkurs» og følge lenken til «Min side». 5

6 NSF 100 ÅR Snart braker det løs! Om ikke mange dager braker NSFs 100-årsfeiring løs. Det skjer i Tromsø, 11. mai, på samme dag som forbundet markerer Den internasjonale sykepleierdagen. TEKST: KRISTIN HENRIKSEN OG LILL SVERRESDATTER LARSEN Den store feiringen skjer 24. september, på 100-årsdagen for stiftelsen av Norsk Sykepleierforbund. Men før den tid vil NSF markere jubileet på flere ulike arrangementer rundt om i landet. Noen av hovedbegivenhetene er festkonferansene som arrangeres i hver region: Tromsø Radisson Blu Hotel, 11. mai Trondheim Radisson Blu Royal Garden Hotel, 17. august Oslo Teknisk Museum, 3. september Kristiansand Radisson Blu Caledonien Hotel, 7. september Bergen Radisson Blu Bryggen Hotel, 22. september Bortsett fra i Tromsø, der arrangement er fulltegnet og ventelisten lang, er det muligheter for medlemmene å melde seg på festkonferansene. Kontakt fylkeskontoret ditt for nærmere informasjon. Safia Abdi Haase vil reise rundt i landet og holde foredrag på NSFs jubileumsmarkeringer. Foto: Stiftelsen Amathea. Deltakerne vil få oppleve fag og kultur sammenvevd i et program som skal inspirere, engasjere og gi muligheter til aktiv deltakelse under temaet «profesjon og identitet». Forbundsledelsen vil være til stede ved samtlige arrangement. Kjente sykepleiere Tre av foredragsholderne vil være de samme under alle konferansene: Kristin Heggen (lille bildet), sykepleier og professor i helsefag. Hun er for tiden studiedekan ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo (UiO). Hennes forskningsinteresse dreier seg om kunnskapspolitikk, profesjonsutdanning og omsorgsmakt. Marit Kirkevold er en av de andre faste foredragsholderne. Hun er professor i sykepleievitenskap ved UiO. Heggen og Kirkevold er anerkjente foredragsholdere for sykepleiere hver for seg. For NSF har de laget et nytt opplegg, «Nye vyer gamle bånd. Kristin Heggen, sykepleier og professor i helsefag. Foto: OiU. Hånd i hånd?» hvor de i større grad er i dialog med hverandre og med salen. Somaliske kvinner Den siste av foredragsholderne som NSF-ere over hele landet får anledning til å stifte nærmere bekjentskap med, er Safia Abdi Haase. Hun er en etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier som er opptatt av kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og kjønnslemlestelse et felt hun har mottatt flere priser og utmerkelser for. Abdi Haase kom til Norge i 1992, gjennomførte voksenopplæring og videregående skole, før hun utdannet seg som sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Hun har en mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo. Som sykepleier handler arbeidet om å bruke teori, erfaring og kreativitet for å se mer enn det umiddelbare. Abdi Haases entusiastiske og særpregede foredrag «Vi er mye mer enn det du ser» handler om nettopp det. Stolt foredragsholder Safia Abdi Haase er både rørt og stolt av at hun skal få reise rundt i landet og holde foredrag for sykepleiere i forbindelse med Sykepleierforbundets jubileum. Det er en ære at mine «søstre» ønsker å høre på meg og lytte til de erfaringene jeg bærer med meg. Det er rørende at de setter pris på meg og ser på min erfaring som en ressurs for sykepleiere, både faglig og sosialkulturelt. Det er noe spesielt å stå foran sykepleiere, noe med varmen fra dem og å være akseptert, sier Abdi Haase. 6

7 BARNEFORSIKRING Hverdagens problemer blir små når noe rammer barna. Foto: Tryg. Når livet havner på vent En barneforsikring kan ikke gjøre et barn bedre eller friskere, men det kan gjøre en krevende tid enklere. Som medlem i Norsk Sykepleierforbund kan du kjøpe en god og gunstig barneforsikring. TEKST: FORSIKRINGSKONTORET, NSF For foreldre handler hverdagen om å skape trygge rammer for barna. En ulykke, plutselig sykdom eller en alvorlig diagnose for et barn kan snu opp ned på alt. Som foreldre ønsker man da fullt fokus på barnet, og en forsikringsutbetaling kan hjelpe til å slippe en del økonomiske bekymringer. I Norge er det gode offentlige støtteordninger dersom barn blir syke eller havner i en ulykke. Men det er ikke alltid tilstrekkelig, så en barneforsikring vil gi familien større armslag. Medlemsfordeler I tillegg til å yte den hjelpen som forsikringen gir, bistår vi også med å gi råd om de offentlige støtteordningene, sier Astrid Skaali Wolden, fagsjef for Produkt Privat i Tryg Forsikring. Norsk Sykepleierforbund har en avtale med Tryg Forsikring som gir utbetaling når barnet blir sykt eller skadet, blant annet ved medisinsk invaliditet. Forsikringen kan også dekke behandlingsutgifter og dagpenger til foreldre med barn som er innlagt på sykehus. Erstatningsutbetalinger omfatter også psykisk skade og sykdom. Enkelte av forsikringsdekningene gir rask utbetaling, mens andre vil bli utbetalt på litt lengre sikt. Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom, merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn og økonomisk trygghet ved alvorlige sykdommer, er eksempler på dekninger som utløser tidlige utbetalinger. Økonomisk trygghet ved ni alvorlige sykdommer gir utbetaling på kroner når en av de ni diagnosene blir stilt. Dialog med kunden En av barneforsikringsfordelene er «Erstatning ved arbeidsuførhet». Her blir erstatningen utbetalt dersom barnet er minst 50 prosent arbeidsufør og uførheten har vart i minst to år. Erstatningen utbetales tidligst når barnet er fylt 18 år. Det kan ta noe tid å avklare den endelige medisinske situasjonen, spesielt ved sykdommer. Erstatning ved medisinsk invaliditet utbetales når invaliditeten er endelig avklart. Dette kan ta år, men kan også skje etter kort tid, sier Skaali Wolden. Uansett er Tryg Forsikring raskt ute med dialog med kunder som får behov for barneforsikringen. fakta Norsk Sykepleierforbunds barneforsikring dekker: Erstatning for medisinsk invaliditet ved ulykke og sykdom. Økonomisk trygghet ved ni alvorlige sykdommer, blant annet kreft, ved endelig stilt diagnose (engangserstatning på kroner). Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Merutgifter til dekning av nødvendig pleie og tilsyn. Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom. Erstatning for lege, tannlege og reiseutgifter ved ulykkesskade. Dødsfallserstatning ved ulykke og sykdom. Valgfri tilleggsdekning: Erstatning ved arbeidsuførhet. Gyldig fra barnet er 3 måneder gammelt til det fyller 26 år. 7

8 SYKEPLEIErKONGRESSEN 2012 Spennende faglig program Utgiver: Norsk Sykepleierforbund Ansvarlig redaktør: Eli Gunhild By Redaktør: Kristin Henriksen Redaksjonen: Berit Berg, Kirsten Aunaas, Kari Tangen, Kristin Simonsen Holter, Anne Berit Rafoss og Arvid Libak Layout: Hilde Rebård Evensen, Sykepleien Trykk: Color Print A/S Har du tips, ros, spørsmål eller konstruktiv kritikk? Send en e-post til Det faglige programmet for Sykepleierkongressen byr på mange spennende og interessante foredrag. Programkomiteen håper og tror at det vil inspirere og gi påfyll for deltakerne. FYLKESLEDEREN Foto: NSF TEKST: KIRSTEN AUNAAS Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil være til stede på Sykepleierkongressen i Oslo Spektrum i 25. september. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvarets mediesenter. I Tidsskriftet Sykepleien nummer 3 fikk alle NSFs medlemmer invitasjon til Sykepleierkongressen med programoversikt og informasjon om viktige datoer. Mange og spennende navn er på plass som foredragsholdere og posterkomiteen mottar abstracts til posterutstillingen daglig. Programkomiteen har fått bekreftet at helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil være til stede under åpningen av kongressen. Hun vil snakke om utfordringene i helsetjenesten og hvordan sykepleiekompetanse kan bidra til gode helsetjenester. Solid erfaring Med solid erfaring og kunnskap vil professor Linda Aiken i sitt plenumsforedrag vise at «Nurses make a difference». Hun har i sin forskning gjennom mange år vist hvordan sykepleiekompetanse og sykepleieressurser er avgjørende for pasientenes helse og livskvalitet. Vi har nylig hatt en viktig debatt om omsorg og pleie til døende pasienter. Ketil Bjørnstad, Marie Aakre og Anners Lerdal vil ha innlegg og dialog rundt temaet «Kompetent og pasientnær når livet er utfordret». Etiske refleksjoner Filosof og samfunnsviter Henrik Syse tar for seg utfordringer knyttet til faglige valg og etiske refleksjoner i møte med overordnede prioriteringer. Hvor kommer vurderingene fra som vi tar for gitt? Dette er små glimt fra et rikholdig program og du kan lese mer om Sykepleierkongressen og programmet på Nettsiden oppdateres fortløpende og her finner du detaljert programoversikt og nærmere presentasjon av foreleserne. Vi ønsker velkommen til Den 9. Sykepleierkongressen i Oslo Spektrum: Årets viktigste felles arena for sykepleiere Spennende forelesere deler sin erfaring og kunnskap Engasjerende program med tilbud for alle uansett fagfelt Inspirerende faglig og sosialt samvær Husk at 10. mai øker deltakeravgiften. Følg med på nettsiden. Navn: Oddgeir Lunde Alder: 53 Fylke: Sogn og Fjordane Antall medlemmer: 2291 SLIK FORBEREDER VI OSS TIL 100-ÅRSJUBILEET Vi har lokalt arrangement på Alexandra Hotell i Loen juni, der faggruppene i NSF Sogn og Fjordane har gjort ein flott jobb med å sy i hop programmet. Vi har regionalt arrangement i Bergen 22. september og deltaking i Operaen 24. september, der vi utanom inviterte gjestar trekker ni plassar til medlemmar frå Sogn og Fjordane. Elles førebur vi oss til tariffoppgjeret, og det er utfordrande prosessar for våre medlemmar og tillitsvalde med omstilling og nedtak eller omlegging av drift på sjukehusa på Nordfjordeid og i Lærdal. Eg er også uroa for praksissituasjonen for sjukepleiarstudentane ved Førde sjukehus etter nedlegging på Nordfjordeid og i Lærdal. Kontaktinfo: Telefon: Mobil: E-post: Besøksadresse: Hafstadvegen 23, Førdetunet, 6800 Førde 8

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen

Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013. Hvit jul 8. Styrker sykepleierrollen Et bilag fra forbundsledelsen Nr 7/2013 KS på ville veier 4 Rådsmøtet 5 Hvit jul 8 Styrker sykepleierrollen Norsk Sykepleierforbund presenterer sju ferske politiske plattformer: folkehelse, utdanning,

Detaljer

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013

Viktige medlemsfordeler. Tariff 2014. 4 Reiseforsikring. 6 Late studenter. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 4/2013 Tariff 2014 4 Reiseforsikring 6 Late studenter 7 Viktige medlemsfordeler Å ha en stor organisasjon med et solid støtteapparat i ryggen kan være avgjørende når du

Detaljer

Lover satsing på sykepleiere

Lover satsing på sykepleiere Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2015 Sykler for folkehelse 4 Eli Gunhild møter 5 Tariff 2016 8 Lover satsing på sykepleiere «Sykepleier» er nevnt 116 ganger i regjeringens forslag til fremtidens primærhelsetjeneste,

Detaljer

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8

NSFPolitikk. NSF-advokatene. Side 2-3. Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2011 NSFPolitikk Lisbeth og utdanning 5 Studentene 7 Høringer 8 NSF-advokatene Dersom medlemmer av NSF trenger juridisk bistand som følge av arbeidsforholdet sitt, har

Detaljer

Lønnskrig om sykepleierstudenter

Lønnskrig om sykepleierstudenter Et bilag fra forbundsledelsen Nr 3/2014 Politikerprat 5 Gresk medlemsgode 7 Robonurse 8 Pengedryss over sykepleierne i Rogaland Både sykepleiere og studenter er attraktiv arbeidskraft i oljebyen Stavanger

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND

ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND ÅRSRAPPORT 2012 NORSK SYKEPLEIERFORBUND NSFs formål NSFs formål er flerfoldig, med samfunnspolitisk, fagpolitisk og interessepolitisk forankring. Samfunnspolitisk skal NSF: påvirke samfunnsforholdene til

Detaljer

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund

Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Årsrapport 2010 Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund med rundt 93.000 medlemmer fra hele landet. NSF har til sammen ca. 230 ansatte

Detaljer

Jordmorbok på norsk 4

Jordmorbok på norsk 4 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 2/2010 NSFPolitikk Lisbeth møter Audun Lysbakken 5 Jordmorbok på norsk 4 Rekordmange fagdager 7 Likelønn hva nå? Vårens tariffoppgjør står for døren. Tillitsvalgt Kenneth

Detaljer

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015

Sykepleiere møtte opp og streiket. Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6. Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Et bilag fra forbundsledelsen Nr 1/2015 Helse for eldre 4 Sanner og By 5 Tverrpolitisk samarbeid 6 Sykepleiere møtte opp og streiket En samlet fagbevegelse støttet opp om den politiske streiken mot endringer

Detaljer

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater

Årsrapport 2009. Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Årsrapport 2009 Norsk Sykepleierforbund En gjennomgsng av aktiviteter og resiultater Norsk sykepleierforbund Norsk Sykepleierforbund er Norges fjerde største fagforbund og har over 90 000 medlemmer fordelt

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 1 2014 23. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Vår nye regjering har nylig feiret 100 dager med ledelse av landet. Statsminister og finansminister var stolte av de resultatene som var

Detaljer

Nyhetsbrev 3 / 2012 184 dager igjen til 24. september 2012

Nyhetsbrev 3 / 2012 184 dager igjen til 24. september 2012 Innhold nyhetsbrev: Fra historien: Kampen om sykepleierskeutdanningen Da NSF nesten ble tatt for falskmyntneri Radisson Blu Hotel Tromsø er arena for Region Nords festkonferanse 11. mai Spennende program

Detaljer

Fylkesleder har ordet

Fylkesleder har ordet ROGALAND NSF LOKALEN norsk sykepleierforbund - Årgang 31 - nr 1, april 2014 6. hver helg Drammen er det mye som skjer om dagen! ikke lenger bare en drøm i Krø m alle vet ønsker vi oss et nytt sykehus,

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere

NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere NR. 4-2007 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen Kjære medlemmer Takk for den tillitt jeg ble vist ved å bli valgt som sentral leder for LSL i generalforsamlingen

Detaljer

Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier.

Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener det er for lett å bli sykepleier. 10 2013 5. september 2013 101. årgang Svensk protest 10 Skåner gamle hjerter 26 Bedre stemning på DPS 44 Står til stryk? Halvparten strøk i en kunnskapstest i 3. studieår. Nyutdannete Eivind Werring mener

Detaljer

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet

Et øyeblikk! Det er valgår i NSF! HTV skal på valg innen 1.mars. Fylkesstyre og landsmøtedelegater skal på valg 28.-29.mars på Fylkesmøtet Et øyeblikk! et informasjonsorgan for Norsk Sykepleierforbund, Troms Adresse: Norsk Sykepleierforbund, Troms Pb 626 9256 Tromsø Besøksadresse: Storgt. 61, 4.etg. Telefon 776 35 940 Telefaks 776 35 941

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår!

Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Forbundsnytt Nr. 6/2012 31. august Leder Mimi Bjerkestrand og nestlederne Haldis Holst og Ragnhild Lied ønsker tillitsvalgte og medlemmer velkommen til et nytt arbeidsår! Velkommen til et nytt arbeidsår

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014

[1-14] si magasinet. Overtok den medisinske driften 4. Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 Et magasin fra Sykehuset Innlandet HF Februar 2014 [1-14] si magasinet Overtok den medisinske driften 4 Barnelivredderen fra Bøverbru 8 Jubler for hjemmesykehus 18 Sosiale sykehusansatte 22 Innhold SI

Detaljer

Ledelse. Pasientsikkerhet et lederansvar. nr. 1-2014 årgang 2. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. Pasientsikkerhet et lederansvar. nr. 1-2014 årgang 2. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Personalutnyttelse Lederportrettet: Jan Fredrik Andresen Noe galt med deltid? Ledelse nr. 1-2014 årgang 2 nsfs faggruppe for ledere Pasientsikkerhet et lederansvar LedELSE LEDELSE blir

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland

medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland medlemsbrevet Nr 3 2010 Norsk Sykepleierforbund Hordaland 1 Innhold S.3. Fylkesleder Mary-Anne Goltens leder. S.4. IA-arbeidet i NSF S. 7 Seniorportrettet S. 9. Menn i sykepleien Vidar Teigen S.12.Menn

Detaljer

God Jul og Godt Nyttår!

God Jul og Godt Nyttår! NR. 3/4-2005 ISSN 0807-7002 Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere God Jul og Godt Nyttår! Organ for Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Sykepleieledere Lederen har ordet

Detaljer

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang

kommuniké. TEMA: LOKALE FORHANDLINGER 03.2011 HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang kommuniké. blad for medlemmer i delta kommuniké 62. årgang TEMA: LOKALE FORHANDLINGER HVEM ER MEST FORNØYD? S.4 9 03.2011 2 leder lederen EN LEVENDE ORGANISASJON «I dette lange og viktige arbeidet er det

Detaljer

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars

Forbundsnytt. Snart er det lønnsoppgjør. Nr. 2/2013 8. mars Forbundsnytt Nr. 2/2013 8. mars Leder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied, er forhandlingsleder i Unio KS under lønnsoppgjøret. Snart er det lønnsoppgjør Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør. Først

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 3 2015 24. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem Arbeids- og sosialministeren strever med å finne oppskriften som skal fornye, forenkle og forbedre NAV. Han har prøvd seg med detaljstyring

Detaljer

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014

Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 1 2014 Solveig Horne og stortingsmeldingen s. 6 Mitt hjem min arbeidsplass s. 14 Stjernekokken på TV3 s. 17 Olsenbanden på Rauma s. 18 NFU-prosjekt om minoritetsspråklige

Detaljer

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere

Ledelse. NSF vil ha med lederne. nr. 1-2013 årgang 1. nsfs faggruppe for ledere I DETTE NUMMERET: Resept på god ledelse Ahus-direktøren Hvordan gi feedback Look to Denmark Ledelse nr. 1-2013 årgang 1 nsfs faggruppe for ledere NSF vil ha med lederne Ledelse LEDELSE blir utgitt av Landsgruppa

Detaljer