Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra 30.03.2009."

Transkript

1 Møteinnkalling Saltstraumen lokalutvalg Utvalg: Møtested: Saltstraumen nærmiljøsenter, Nærmiljøkontoret Dato: Tidspunkt: 09:00 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt sekretær for Saltstraumen lokalutvalg, Synnøve Blix telefon , e-post: så tidlig at vararepresentant kan innkalles med rimelig varsel. 1. varamedlem møter, de øvrige kun etter særskilt innkalling. Dagsorden Godkjenning av innkalling, saksliste, protokoll fra Kl : Møte på nærmiljøkontoret. Kl Lunsj Kl Fellesmøte med Skjerstad lokalutvalg på Saltstraumen hotel Aktuelle saker til fellesmøtet er: Felles kystsoneplan - Samordnet uttalelse om forvaltningen av Skjerstadfjorden Saksliste

2 Saksnr PS 09/12 PS 09/13 PS 09/14 PS 09/15 RS 09/3 Innhold Uttalelse - Bygging av 3 naust, gnr. 111/14 Gjælen, Valnes. Ønske om minibanktilbud i Saltstraumen Høring/informasjon vedrørende forslag til åpning av rådyrjakt på Straumøya. Referatsaker Bredbånd - Hvite flekker. Svar på skriftlig spørsmål fra Jan Kåre Moen (H) i bystyremøte RS 09/4 Melding om arbeidet i Stiftelsen Saltstraumen Museum i RS 09/5 Avslag på søknad om BU-midler - Verksteder ifbm fase 2 i stedsutviklingsprosjekt Saltstraumen 2013 RS 09/6 Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område Bodø, 21. april 2009 Odd Willy Hansen leder Synnøve Blix sekretær

3 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / /14 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Saltstraumen lokalutvalg Uttalelse - Bygging av 3 naust, gnr. 111/14 Gjælen, Valnes. Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg er bedt om uttalelse til søknad om bygging av 3 naust på gnr. 111/14. Saksopplysninger Byggeplass: Gjælen, Valnes, 8056 Saltstraumen. Tiltakstype: Naust, redskapshus for fiske. Tiltakstype: Nye bygg frittliggende. Byggesakskontoret ber om uttalelse i saken spesielt når det gjelder dispensasjonssøknad for bygging av naust i 100-metersbeltet og landbruksområde. Forslag til uttalelse Saken legges fram uten forslag til uttalelse. Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Byggesakskontoret, Anmodning om uttalelse av Kart, tegninger, foto.

4 BODØ KOMMUNE Byggesakskontoret Notat til oppfølging Jørn Roar Moe Knut Valberg Matti Jäntti Synnøve Blix Byplankontoret Landbrukskontoret Kulturkontoret Politisk sekretariat Dato: Saksbehandler:... Grete Bach Mortensen Telefon direkte: Deres ref.:... Løpenr.: /2009 Saksnr./vår ref.: /2381 Arkivkode: /14 Anmodning om uttalelse Byggeplass: Valnes 8056 SALTSTRAUM Eiendom: 111/14 Ansvarlig søker: Snekkerkompaniet AS Bygningsnr: Tiltakshaver: Svenn Melby Hansen Tiltakstype: Naust, redskapshus for fiske Tiltaksart: Nye bygg - frittliggende Viser til vedlagte søknad datert 22/ , mottatt 06/ Søknaden gjelder bygging av 3 naust. Vi ber om Deres uttalelse i saken. Spesielt når det gjelder dispensasjonssøknad for bygging av naust i 100-metersbeltet og Landbruksområde. I henhold til plan- og bygningslovens 95 nr 3 er andre myndigheter gitt en frist på 4 uker fra oversendelse til å fatte avgjørelse eller gi uttalelse. Når tiltaket ikke er betinget av tillatelse eller samtykke fra andre myndigheter, medfører fristoversittelse at bygningsmyndighetene kan avgjøre saken uten å ta hensyn til uttalelse som kommer inn senere. Dersom det er behov for lengre tidsfrist, må det anmodes om forlenget frist innen 4 uker. Med hilsen Byggesakskontoret v/mottakskontrollen

5

6

7

8

9

10 6LGH

11

12 Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /2512 U71 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/13 Saltstraumen lokalutvalg Ønske om minibanktilbud i Saltstraumen Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg har mottatt en henvendelse om å undersøke mulighetene for å få en minibank til området. Saksopplysninger Nærmeste minibank er plassert på Tverlandet veiservice 12 km avstand fra Knaplund. I Misvær er det minibank avstand fra Knaplund er vel 30 km. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: E-post av

13 Ett lite ønske så vel fra oss som bedrift, men også som private. Vi ønsker at dere skal undersøke muligheten til å få en minibank ut til Saltstraumen. Siden Sambo nå har redusert kontantbeholdningen sin i kassa er det nå vanskelig å få tak i kontanter uten å måtte kjøre til Tverlandet. Er det en sak som Lokalutvalget kan se på? Med vennlig hilsen Vibeke og Arne Seivåg Skagen Gaard Tlf: Fax: Mob:

14 Viltnemnda «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Dato: Saksbehandler:... Thor Arne Nesje Telefon direkte: mobil: E-post: Løpenr.: /2009 Saksnr./vår ref.: /3134 Arkivkode:... K40 Høring/informasjon vedrørende forslag til åpning av jakt på rådyr på Straumøya. Denne høring/informasjon er sendt til: 42 grunneiere og 4 jaktområder på Straumøya, 5 organisasjoner som representerer grunneiere/jegere/friluftsliv/naturvern og 3 offentlige organer. I tillegg oppslag på begge butikkene ved Saltstraumen og annonsering i Avisa Nordland Rådyret er en hjorteviltart som har oppholdt seg på Straumøya i flere tiår og har etablert seg fast. Selv om bestandsstørrelsen varierer fra år til år synes den å være av en slik størrelse at det kan være grunnlag for å høste av overskuddet samtidig som en sikrer en bærekraftig bestand. Viltlovens 1, lovens formål: Viltet og viltets leveområder skal forvaltes slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Innenfor denne ramme kan viltproduksjon høstes til gode for landbruksnæring og friluftsliv. Bodø kommune, viltnemnda, har i sak 03/2009 fattet følgende vedtak: Viltnemnda igangsetter prosessen i henhold til Rundskriv juli 2002 Forvaltning av hjortevilt og bever vedrørende åpning av jakt på rådyr og fastsettelse av minstearealet for arten. Kommunen har myndighet til å åpne for jakt på hjorteviltartene innenfor sine grenser. Åpning av jakt på rådyr og minsteareal for arten fastsettes som forskrift vedtatt av kommunen. Berørte parter, offentlige organer og organisasjoner må gis anledning til å uttale seg i saken, jf. forvaltningslovens 37. Følgende opplysninger bør være kjent og vurderes før forskrift fastsettes: når ble det sett dyr i kommunen (Straumøya) for første gang hvor stor en anslår bestanden til å være i dag om bestanden er avgrenset til en del av kommunen en vurdering av artens livsgrunnlag, tilgang på vinternæring og snøforhold totalt tellende areal vurdering av om artens beitepress, særlig om den forårsaker skade på innmark og produktiv skog, og i tilfelle i hvilket omfang. Landbrukskontoret Postadresse: Telefoner: Elektroniske adresser: Orgnr.: Postboks 319, Sentralbord: Besøksadresse: Ekspedisjon: Bankkonto: Speiderveien 4 Telefax:

15 Det bes om uttalelse fra høringspartene, jf. vedlagte adresseliste, vedrørende punktene ovenfor. Andre opplysninger som høringspartene mener kan ha betydning for saken er også av interesse. Uttalelsen adresseres til Bodø kommune, viltnemnda. P.boks 319, 8001 Bodø Høringsfristen settes til 18.mai Eventuelle spørsmål rettes til sekretær Thor Arne Nesje. Dersom høringen underbygger at det er grunnlag for åpning av jakt på rådyr skal kommunen fastsette: - Forskrift om åpning av jakt - Forskrift om fastsettelse av minstearealet Fastsettelse av forskriftene skjer etter at de først har vært på høring hos berørte parter, organisasjoner og offentlige organer. Med hilsen Per Vasshaug leder Thor Arne Nesje sekretær Høring/informasjon vedrørende forslag til åpning av rådyrjakt på Straumøya. 2 av 2

16

17 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / / Saksnummer Utvalg Møtedato 09/3 Saltstraumen lokalutvalg Bredbånd - Hvite flekker. Svar på skriftlig spørsmål fra Jan Kåre Moen (H) i bystyremøte Sammendrag Det er fremdeles områder i Saltstraumen som mangler bredbåndstilbud. Dette gjelder også områder med manglende eller dårlig mobildekning. Saksopplysninger Jan Kåre Moen (H) har stilt spørsmål i bystyremøte Svaret ligger ved som vedlegg til orientering. Forslag til vedtak/innstilling/uttalelse Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Svar på spørsmål fra Jan Kåre Moen (H) i bystyremøte

18 BODØ KOMMUNE Politisk sekretariat Dato Løpenr. Arkivsaksnr Arkiv / / Vedlegg Svar på skriftlig spørsmål fra Jan Kåre Moen(H) i bystyremøte Bredbånd Hvite flekker som pågår nå i Skjerstad og som vil pågå fram til sommeren). Det var klart allerede ved prosjektoppstart at der ville være noen husstander som ikke ville få dekning gjennom den vedtatte utbyggingen. Utfordringene ligger i gammelt ledningsnett, lengde fra telesentral eller topografiske forhold som gjør at det er vanskelig å få tilfredsstillende kontakt med trådløst aksesspunkt. Dessverre er det ikke mulig i forkant av en utbygging å forutsi nøyaktig hvilke derfor fortløpende hatt dialog med utbygger for å finne løsninger for de som ikke har fått tilfredsstillende dekning. Ved å omprioritere midler internt har det derfor vært mulig utover prosjektrammene å bygge ut ytterligere tre telesentraler: Valnes ( ) Seivåg ( ) Osan ( ). Etter disse utbyggingene er det fremdeles noen resterende hvite flekker. Fra IKT-kontoret får jeg altså opplyst at mellom 30 og 75 husstander, samt 10 næringsdrivende ikke har tilfredsstillende bredbåndsdekning i dag. Kommunen sammen med Telenor jobber nå for å finne ut hvor mange husstander dette faktisk gjelder, da Saltstraumen lokalutvalg mener tallet er høyere enn det kommuner har registrert. Det er viktig å presisere at denne oversikten er basert på tilbakemelding fra publikum/næringsliv og at det derfor kan være områder uten dekning som ikke er kjent for kommunen. I tillegg er det noe usikkerhet knyttet til enkelte områder i Skjerstad. (Ved behov: hvilke områder som er registrert; se skriv fra IKT) Det pågår nå en dialog mellom kommunen og leverandør for å få en oversikt over hvilke mulige løsninger som foreligger for de gjenstående husstandene/næringsliv og kostnadene knyttet til utbygging. Parallelt med dette sendes det en søknad til Nordland Fylke om KRD midler for å få dekket deler av kostnadene knyttet til utbyggingen. Når oversikten foreligger og administrasjonen har fått svar på søknaden til fylket, vil det fremmes en sak for formannskapet (alternativt bystyret) hvor politikerne fra 1,5 MNOK til noen millioner kroner for å sikre alle de resterende husstandene og næringsliv bredbånd. Til spørsmålet om mobildekning Bodø kommune utøver, sammen med de øvrige Salten kommunene, et kontinuerlig press mot teleleverandørene, og da spesielt Telenor, i forhold til å få en god mobildekning i Salten området. Dette har resultert i en rekke utbygginger/oppgraderinger som ellers ikke ville funnet sted. Når det er sagt så er det helt korrekt at det fremdeles er noen få områder i Bodø kommune, der i blant noen områder i Saltstraumen som ikke har tilfredsstillende dekning.

19 ikke har tilfredsstillende dekning i kommunen. Administrasjonen følger dette opp i jevnlige møter med Telenor. I tillegg har også administrasjonen innledet dialog med Telenor med tanke på utbygging av det såkalte 4G nettet. Med andre ord et mobilnett som har så stor kapasitet at det utmerket godt kan brukes som en vanlig bredbåndstilknytting.

20 Politisk sekretariat Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /1382 L02 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/4 Saltstraumen lokalutvalg Melding om arbeidet i Stiftelsen Saltstraumen Museum i Sammendrag Saltstraumen lokalutvalg har mottatt melding om arbeidet i Stiftelsen Saltstraumen museum i Saksopplysninger Meldingen legges fram for Saltstraumen lokalutvalg som medlem av stiftelsen. Forslag til vedtak Meldingen tas til orientering. Synnøve Blix nærmiljøleder Saksbehandler: Synnøve Blix Trykte vedlegg: Melding om arbeidet i 2008.

21 Melding om arbeidet i Stiftelsen Saltstraumen museum i 2008 Styret i Saltstraumen museum har i 2008 bestått av: Leder Elisabeth Nilsen med Viktor Jensen som vara (Saltstraumen Historielag) Nestleder Odd Stenersen, med Sverre Ellingsen som vara (Saltstraumen Historielag) Hans Petter Løksti (Markas Venner) Inger Larsen, med Ingun Nicolaisen som vara (Bodin Husflidslag) Jan Knaplund, med Arve Karlsen som vara (Saltstraumen Lokalutvalg) Synnøve Blix har fungert som sekretær og Bjørnar Enoksen som kasserer/regnskapsfører. Styret har hatt 9 styremøter og behandlet 60 saker. Aktiviteten i 2008 Den største hendelsen for museet i 2008 har uten tvil vært utgivelsen av første årgang av Saltstraumboka. Redaksjonen har bestått av Synnøve Blix, Odd Willy Hansen, John Lars Seines, Marit Madsen og Elisabeth Nilsen. Bjørnar Enoksen var også oppnevnt som redaksjonsmedlem, men søkte av arbeidsmessige årsaker om permisjon fra arbeidet med 2008-utgaven. Boka ble trykt i et opplag på Samarbeidet med de andre årbokredaksjonene i Salten har både gitt økonomiske fordeler, og gjør at redaksjonen får del i erfarne årbokredaksjoners kompetanse. Salget i 2008 har så langt gitt et visst overskudd. Det føres separat prosjektregnskap for årboka. Boka har fått svært god mottakelse i lokalmiljøet, og har bl.a. fått en fin omtale på hjemmesiden til DIS Salten. Gammeldagen 2008 ble en suksess på to måter: Det ble et hyggelig og relativt godt besøkt arrangement med åpent museum, marked, loppemarked og salg av møsbrømlefser med mer. Det største var likevel overleveringen av Straumbåten, bygd av Ulf Michalsen som kopi av Odd Stenersens

22 gamle båt. Takket være en støtte på til sammen ca kr. fra flere hold, bl.a. Norsk kulturråd, ble drømmen om å få bygd en kopi av straumbåten en realitet. Museet mottok båten som en gave, og har i 2008 brukt den i flere sammenhenger til roturer, notkast med mer. Dette legges nå inn som opplevelser som kan kjøpes fra museet i en samlet oversikt over historiske opplevelser som markedsføres gjennom Destinasjon Saltstraumen. 10.august ble også en historisk dag for Saltstraumen, da Nordland Musikkfestukes avslutningskonsert ble lagt til Saltstraumen. Initiativet til dette samarbeidet var tatt gjennom Lokalutvalget, men museets kjernetropper spilte en viktig rolle ved gjennomføringen av arrangementet på plassen utenfor Saltstraumen Hotell. Urframføringen av Frode Fjellheims komposisjon TUV, med Mari Boine, Susanne Lundeng og Transjoik, ble storslått og med ca. 600 publikummere. Etter konserten ble det arrangert et notkast med den nybygde straumbåten. Notkastet ble vist i Saltstraumen nær Kjelen kafè, med følgende deltakere Odd Stenersen, John Lars Seines, Bjørnar Enoksen, Jan H. Knaplund og Oddvar Olsen (Noreisa). Odd Stenersen og Svein Johnsen deltok i ro-regatta med straumbåten i forbindelse med trebåtdagan på Rognan. Noe annet som har skjedd for museet i 2008 er oppstarten av arbeidet med en ny webside i et samarbeid med SERIA. Resultatet av dette vil komme i Dette antas å bli en viktig informasjonsog kommunikasjonskanal både for museet, årboka, historielaget og husflidsbutikken. Museet har samarbeidet med historielaget om planene om innkjøp av jektemodellen Hansine. Det gjenstår enda litt for fullfinansiering, men dette kan forhåpentligvis skje i Jekta tenkes da innlemmet i samlingen i museet; noe som vil kreve en omlegging av utstillingene. Museet har også kjøpt noen mindre båtmodeller for videre salg. Bl.a. av straumbåt. Kulturkontoret har kjøpt en. Disse bør markedsføres på vår nye webside. Driften I deler av sesongen har vi gjennom NAV hatt hjelp i museet. Samarbeidet med Husflidsbutikken har vært godt, og har medført at museet har kunnet holde åpent til tross for manglende bemanning i Museet søkte om kr ,- og mottok kr , i driftstøtte fra Bodø kommune en økning i tildeling på kr i forhold til tidligere år. Inntektene for drift av museet har i hovedsak kommet fra billettinntekter, omvisninger for grupper og inntekter på Gammeldagen i juni. I forbindelse med Bodø kommunes budsjettarbeid for 2009 ble det sendt en henvendelse til de politiske partiene om sikring av lønnsmidler til Saltstraumen Museum. Dette ga ikke noe resultat ved budsjettbehandlingen, men rosende omtale fra kulturkontoret. Museet har meldt inn besøksstatistikk til Destinasjon Saltstraumen. Denne viser at vi har hatt 319 besøkende i 2008, herav 185 betalende. Ikke betalende har vært barn, skoleelever og besøkende på gammeldagen). Det er grunn til å anta at besøkstallet har vært noe større, men at vi på grunn av manglende bemanning ikke har fått en fullstendig besøksstatistikk. Skiltene ved veien ned til Ripnes er blitt restaurert av Hans Petter Løksti og Odd Stenersen, og framstår nå som delikate og informative. Vi mangler fremdeles skilter fra brua som kan vise vei mot museet. Dette bør løses i Museet har annonsert i Nordland Reiselivs store brosjyre, i magasinet IBodø og ved plakater og -side. Museet er også godt presentert på Destinasjon Saltstraumens hjemmeside. Med en ny egen hjemmeside, venter vi at enda flere vil bli klar over vår virksomhet. Dersom vi lykkes med å arrangere vekslende utstillinger er det grunn til å anta at besøkstallet vil øke. Styret bør drøfte om billettinntektene er så viktige at ordningen med betalt inngang i museet skal opprettholdes. Med gratis inngang antas besøkstallet å øke betydelig. Men skal

23 dette kunne forsvares må det samtidig føre til alternative inntekter, for eksempel gjennom salgsinntekter. Museet planlegger virksomheten i 2009 stort sett i samme spor som i Men det arbeides med en enkel oppussing av trappegangen, med sikte på plass til en fotoutstilling. Styret vil også vurdere å arrangere skiftende utstillinger, som kan gi folk gode grunner for å komme tilbake til museet. Samarbeidet innen Destinasjon Saltstraumen føres videre. Reiselivsbedriftene i området er i økende grad interessert i stedets kultur- og naturhistorie. Vi bør i større grad oppfordre dem til å være ambassadører og markedsførere for museet overfor sine gjester Samarbeidet om markedsføring via web, brosjyrer osv. vil bli stadig viktigere. Saltstraumen Museum, Elisabeth Nilsen

24

25

26 Kulturkontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv / /8965 C56 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/1 Komite for oppvekst og kultur /6 Saltstraumen lokalutvalg Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område ÁRRAN, Lulesamisk senter, inviterte for ca. et år siden flere kommuner i Salten med på å utrede museumsvirksomhet i pitesamisk område. Bodø kommune har bidratt med kroner til utredningen, og har i planarbeidet hatt status som observatør. Gjennom fire arbeidsgruppemøter i 2008 har Árran utformet en plan i samarbeid med representanter for de pitesamiske foreningene, Salten museum og Bodø kommune. Planen følger som vedlegg. I tillegg har representanter fra administrasjonen i Ok-avdelingen hatt et eget møte på Drag med ledelsen for Árran. I desember 2008 ble planen oversendt Sametinget til behandling. Árran har samtidig søkt Sametinget om nærmere 1,5 million kroner til etablering og drift av museumsvirksomheten. KONTORSTED I BEIARN Pitesamisk museumsvirksomhet etableres som en del av Árran og foreslås igangsatt 1.mars Kontorstedet legges til Pitesamisk hus på Moldjord i Beiarn. Museumsvirksomheten skal spres over hele det pitesamiske området. RESURSER I BODØ I løpet av denne prosessen har det vært viktig å synliggjøre de resurser som finnes i Bodø. Allerede rundt 1990 hadde Skjerstad historielag planer om et pitesamisk museum, og i 2000 ble det med midler fra Nordland fylkeskommune utredet og utarbeidet et eget museumsprosjekt, Mujto, et eget pitesamisk museum i Skjerstad.

27 Mujto synliggjør samiske og norske kulturminner i Vestvatnområdet, og viser møte mellom samisk og norsk kultur i dette området. Mujto omtales i planen under 7. Kulturminner og kulturmiljø. Bygningsvernprosjektet, med røtter i Vestvatnområdet og Skjerstad, har gjennom flere år også arbeidet med samiske kulturminner, og har opparbeidet seg en kompetanse som er av stor verdi for arbeidet med samisk bygningsvern. Bygningsvernprosjektet omtales bl.a. i planen under pkt. 8. Bygningsvern. Gjennom denne planprosessen har noen geografiske områder pekt seg ut som spesielt interessante. Vestvatn i Bodø er et av dem. Saksbehandler: Hans Henrik Nordhus Svein Blix rådmann Arne Øvsthus kommunaldirektør Trykte vedlegg: Plan for etablering av museumsvirksomhet Utrykte vedlegg: ingen

28 Plan for etablering av museumsvirksomhet i pitesamisk område Beiarn kommune 1

29 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning Bakgrunn Formål med prosjektet Presentasjon av museumsvirksomheten Mål Sammendrag Pitesamisk område i et historisk perspektiv Formidling Tiltak Samlingsforvaltning og dokumentasjon Fotosamling Andre samlinger Tiltak Forskning Tiltak Kulturminner og kulturmiljø Kvalitetssikring og registrering av samiske kulturminner og kulturmiljø Tiltak Bygningsvern Status samisk bygningsvern Markagårdene Bygningsvern som et innsatsområde for pitesamisk museumsvirksomhet Tiltak Samarbeid med andre Lokalt samarbeid Regionalt samarbeid Nasjonalt samarbeid Internasjonalt samarbeid Tiltak Organisering av museumsvirksomheten Framtidsvisjoner Konsekvenser og økonomiske behov Litteraturliste:

30 1. Innledning 1.1. Bakgrunn 1, vedtok Sametingets plenum i sak 06/07 den at Árran Julevsáme guovdásj/lulesamisk senter (Árran) tillegges samisk museumsansvar for det lulesamiske området, noe som også innebærer museumsansvar for det pitesamiske området. Det dokumentet som nå foreligger er utarbeidet av Árran, i nært samarbeid med det pitesamiske miljøet, og har tatt utgangspunkt i Sametingets vedtak i sak 06/07 Delutredning om samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms, punkt II c: det lulesamiske området, noe som også innebærer museumsansvar for det pitesamiske området. Dette innebærer utarbeidelse av utviklings- og konsolideringsløsninger for samisk museumsvirksomhet i området. Sametinget ser behovet for en egen samisk museumssiida i dette området under Sametingets forvaltning og at dette etableres gjennom utvikling av museet på Árran lulesamisk senter. Alle andre samiske museumsinitiativ i området som planlegges lagt under Sametingets forvaltning trekkes inn i arbeidet. Det forventes at museer med samisk museumsvirksomhet trekkes inn i arbeidet med en fremtidig museumsstruktur for området jfr. Sametingets vedtak må sees i sammenheng med den nasjonale museumsreformen. Målet med museumsreformen er å styrke museumssektoren både faglig og økonomisk gjennom en bedre utnyttelse av ressursene. Styrkingen skal bygge på følgende prinsipper 2 : Å bevare og styrke lokalt engasjement og deltakelse i kulturvernet. Å sikre faglig kompetanse på regionalt nivå. Å samordne museene i nasjonale nettverk. Som en oppfølging av Sametingets vedtak ble det avviklet et møte ved Duoddará Ráffe i Beiarn den På møtet deltok representanter fra ulike miljøer i området, ordføreren i Beiarn, samt representanter fra Bodø kommune og Duoddará Ráffe i Beiarn. Foto: Oddmund Paulsen 2007, Árran. Et enstemmig møte konkluderte Árran med at Árran tildeles ansvaret for å lede planleggingsarbeidet. På møtet ble Pitesamisk Forum, Pitesamisk Searvi, Stiftelsen Duoddará Ráffe, Salten Museum og 1 2 Delutredning om samisk museumsvirksomhet i Nordre Nordland og Troms, side 7 3

31 Árran, invitert til å utnevne en representant hver til en arbeidsgruppe. Det var også enighet om at museets form, innhold og lokalisering skulle bli vurdert og drøftet i planleggingsprosessen. Etablering av et samisk museum i pitesamisk område ble forøvrig foreslått av Skjerstad Historielag så tidlig som i På 2000-tallet ble det gjennomført et prosjekt som presenterte P organiser Formål med prosjektet Árran fikk innvilget planleggingsmidler til arbeidet fra Sametinget, Nordland fylkeskommune, Beiarn kommune og Bodø kommune. Árran har hatt prosjektlederansvaret, og arbeidsgruppen har fungert som en viktig støttespiller for prosjektledelsen. Prosjektfasen har hatt en varighet på 6 måneder, og plandokumentet ble ferdigstilt i desember Organiseringen har vært som følgende: - Prosjektleder: Ronny Nergård, Árran - Arbeidsgruppe: Pitesamisk Forum ved Ingrid Lien, Pitesamisk Searvi ved Erik Gabrielsen, Stiftelsen Duoddará Ráffe ved Finn Strand, Salten Museum ved Janne Berntsen og Árran ved Linda van der Spa. - I tillegg har noen interesserte fått delta på møtene som observatører. I første rekke har det vært Bodø kommune ved Hans H. Nordhus, Bodø kommunes bygningsvernprosjekt ved Arnstein Brekke, og Knut Midtun fra Gildeskål. Arbeidsgruppa har avholdt følgende møter: og 30. april i Duoddará Ráffe og kommunehuset i Misvær juni på Árran september på Ljøsenhammaren - 2. desember, Salten Museum på Fauske Med bakgrunn i Sametingets vedtak, skal dette plandokumentet danne grunnlag for utvikling av museumsvirksomhet i pitesamisk område. Plandokumentet beskriver oppbygging av museumsvirksomheten i området, inkludert faglig innhold, organisatoriske løsninger, budsjett og finansieringsbehov (inkludert ressursbehov), lokaliseringsforslag og andre aktuelle utfordringer. Museumsvirksomheten i pitesamisk område skal utvikles som en del av Árran. Det faglige innholdet er derfor sett i sammenheng med Árrans øvrige museumsvirksomhet museumsvirksomheten ne sammenheng er kompetansedeling, fellesløsninger og utvikling av spesialkompetanse. Nevnte plan skal sammen med Árrans strategiplan revideres i Den pitesamiske museumsvirksomheten blir implementert i Árrans plan for museumsvirksomhet og delplaner, som for eksempel samlings- og formidlingsplan. 3 NSI 2000:28 4

32 2. Presentasjon av museumsvirksomheten mål Museumsvirksomheten skal ha som målsetning å øke kunnskapen om samisk livsform-, kultur og historie i pitesamisk område. Gjennom dette skal pitesamisk kultur og identitet styrkes. Målsettingen søkes oppnådd gjennom innsamling og bevaring av kulturhistorisk materiale, dokumentasjon, forskning og formidling. Museumsvirksomheten er basert på ICOMs definisjon av et museum 4 : kommersiell, permanent institusjon som skal tjene samfunnet og samfunnsutviklingen. Institusjonen skal være åpen for publikum. Et museum skal samle inn, bevare og sikre, forske i, formidle og stille ut materielle vitnemål om menneskene og omgivelsene deres. Formålet er 2.2. Sammendrag Pitesamisk museumsvirksomhet etableres som en del av Árran og foreslås igangsatt 1. mars 2009, under forutsetning av offentlig finansiering. Museumsvirksomheten inkluderer hele det pitesamiske området. Kontorsted for pitesamisk museumsvirksomhet lokaliseres til Duoddará Ráffe, under forutsetning at bygget restaureres til tidsmessig kontorstandard. Duoddará Ráffe vil få ansvar for å drifte bygningsmassen, som de leier ut til museumsvirksomheten. I mellomtiden, inntil Duoddará Ráffe er restaurert, kan kontoret lokaliseres til en kommunal bygning i Beiarn. For å kunne etablere museumsvirksomheten er det nødvendig med ansettelse av fagperson(er). Árran vil ha arbeidsgiveransvar og det overordnede faglige ansvaret for virksomheten. Dette innebærer også driftsavtaler, som for eksempel bruk av bygninger til formidling m.m. For å oppnå den overordnete målsetningen foreslår arbeidsgruppa en rekke tiltak innen innsamling og bevaring av kulturhistorisk materiale, bygningsvern, registrering av samiske kulturmiljøer og kulturminner, dokumentasjon, forskning og formidling m.m. Målsetningen om å formidle kunnskap om pitesamisk språk, kultur og samfunnsliv, krever at den museale virksomheten både kartlegger hva som er gjort tidligere og selv igangsetter dokumentasjonsarbeid, forskning og lignende. Den samiske historien i området er lite dokumentert og kjent. På noen områder er det dog gjort et godt dokumentasjonsarbeid, særlig innen kulturminneregistrering med utgangspunkt i samiske landskap- og kulturmiljøer. I plandokumentet nevnes flere interessante landskapsområder, som kan være aktuelle i forsknings- og formidlingssammenheng. Hvordan alle disse områdene skal inngå i museumsvirksomheten, må avklares nærmere etter etableringen av den museale virksomheten i pitesamisk område. Markagårdene i Skjerstad, kulturmiljøene i Tollådalen og Vestvatnområdet må spesielt nevnes. Vadested i Vestvatn-området som beskrevet i prosjektet Mujto vil være naturlig å bruke i formidlingssammenheng. Både Bodø kommune og Pitesamisk Forum har skriftlig bedt Árran om at det, gjennom dette planarbeidet, bør 4 ICOMs stattutter, artikkel 2, paragraf 1. 5

33 igangsettes tiltak slik at Mujto-prosjektet kan realiseres med fysiske bygninger. Árran ønsker Bodø kommune og Pitesamisk Forums initiativ velkomment og ser verdien av at Mujtoprosjektet kan realiseres. Árran finner det imidlertid ikke riktig innenfor rammen av dette prosjektet å igangsette andre forprosjekter, da slike konkrete tiltak bør reises og drøftes i etterkant av etableringen av museumsvirksomheten. Hvordan de ulike kulturmiljøene i pitesamisk område kan inngå i museumsvirksomheten, vil også bli drøftet i et utvalg sammensatt av Árran og Salten Museum i løpet av Forskning er planlagt i samarbeid med andre aktuelle institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Før det settes i gang konkrete forskningsprosjekter, bør det først kartlegges hvilken forskning som er gjort tidligere. Fagpersonene som blir ansatt, må blant annet koordinere, planlegge og søke finansiering til konkrete forskningsprosjekter. Prosjektene må forankres i en helhetlig forsknings- og dokumentasjonsstrategi ved Árran og ses i sammenheng med det planlagte forsknigsinstituttet ved Árran. Etter etableringen bør det startes et arbeid med å planlegge langsiktig utviklingsstrategi for museumsvirksomheten i pitesamisk område. I dette arbeidet blir det viktig å samarbeide med Salten Museum, de samiske miljøene og berørte kommuner. Salten Museum og Árran har igangsatt drøftelser for et nærmere musealt samarbeid, og vil lever en innstilling på dette i løpet av Graden av samarbeid drøftes i et eget visjonskapittel i dette plandokumentet. De økonomiske konsekvensene for 2009 beregnes til ca kr. 1,4 mill. I tillegg vil det være behov for å søke om finansiering til enkelte formidlings-, dokumentasjons- og forskningsprosjekter. Fom 2010/11 vil budsjettbehovet økes og dette vil bli synliggjørt i Árrans reviderte museumsplan og i konkrete budsjettinnspill. Investeringskostnader for restaurering/oppgradering av bygningsmassen i Duoddará Ráffe, er beregnet til om lag 1.6 millioner kroner. 3. Pitesamisk område i et historisk perspektiv Den pitesamiske historien er langt på vei ubeskrevet. Det vil være en prioritert oppgave å igangsette forskning og formidling på dette området. Museumsvirksomheten tar sikte på å synliggjøre den samiske historien og tilstedeværelsen i det pitesamiske området, gjennom å vise til historiske prosesser og hvordan den samiske kulturen har utviklet seg. Noen sentrale historiske trekk skal nevnes her. Det pitesamiske språkområdet i Norge ligger i Nordland fylke, og strekker seg fra området rundt Saltenfjorden og Sulitjelmavassdraget i nord til Rana i sør. På svensk side strekker det pitesamiske språkområdet seg fra rundt Arjeplog, Arvidsjaur og ned til Bottenviken. Lule- og pitesamisk område overlapper til dels og går litt inn i hverandre, så det kan være litt vanskelig å ha klare grenser på hvilke områder som defineres som pite- eller lulesamisk. Språkmessig er også dialektene veldig like. 6

Àja sàmi musea 2010-2015

Àja sàmi musea 2010-2015 Plan for samisk museumsvirksomhet i nordlige Midt- Troms og Nord- Troms Àja sàmi musea 2010-2015 Godkjent av styret, Senter for Nordlige folk AS / Davvi álbmogiid guovddáš OS, 5. juni 2009 1. Innledning

Detaljer

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen

Innst. 161 S. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Innst. 161 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen St.meld. nr. 49 (2008 2009) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om framtidas museum. Forvaltning, forskning, formidling,

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no.

ÅRSBERETNING 2008. Vil du vite mer om Árran kan du gjerne logge deg inn på vår hjemmeside www.arran.no. Side 2 ÁRRAN JULEVSÁME GUOVDÁSJ/LULESAMISK SENTER Ved direktør Filip Mikkelsen Árran julevsáme guovdásj/lulesamisk senter som regional kunnskaps og kompetanseinstitusjon Árrans hovedmålsetting er at institusjonen

Detaljer

Museumsplan. for. Helgeland

Museumsplan. for. Helgeland Museumsplan for Helgeland 2011 2016 1 Innholdsfortegnelse Kap. 1 Innledning...4 1.1 Innledning...4 1.2 Finansiering...6 1.3 Organisering...6 1.3.1 Organisasjonsskisse...7 Kap. 2 Formidling...8 2.1 Innledning...8

Detaljer

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel

Saltstraumen kommunedelsutvalg. Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 09:00 15:00 Saltstraumen kommunedelsutvalg Saltstraumen nærmiljøsenter, Bygg II - helsedel Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt

Detaljer

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00

Porsanger kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 13.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring

Kultursamarbeid i Salten - videreføring - videreføring Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.05.2011 26672/2011 2011/4189 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/12 Komite for oppvekst og kultur 26.05.2011 11/106 Bystyret 16.06.2011 Kultursamarbeid

Detaljer

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn

Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Samiske institusjoner og det sivile samiske samfunn Sametingsrådets melding om samisk institusjonsutvikling Foto: Roger Persson, Várjjat Sámi Musea Ávjovárgeaidnu 50 N-9730 Karasjok/Kárášjohka Telefon

Detaljer

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen

Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen Prosjektrapport nr. 36/2004 Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Tittel Forfatter Evaluering av kvinnerettede tiltak i reindriftsnæringen James Karlsen Rapport Prosjektrapport

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 16.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes ordfører snarest på tlf.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.12.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. + 47 46 40 02 00. Vararepresentanter

Detaljer

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning

From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS. Plan for samlingsforvaltning From being about something, to being for somebody. (Keene, 2005: s. 2) Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning Museene i Sør-Trøndelag AS Plan for samlingsforvaltning 2 Innhold Forord 4

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Kulturplan Søgne Disposisjon

Kulturplan Søgne Disposisjon Kulturplan Søgne Disposisjon Side DEL A: Bakgrunn og forståelseshorisont 2 1.0 Innledning 2 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Organisering og planprosess 3 1.3 Mandat 4 2.0 Politisk og administrativ organisering 4 3.0

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.03.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Formannskapet. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset Formannskapssalen. Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2014 Tidspunkt: 08:30 Rådhuset Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 13,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 10.10.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Hovedutvalg Folk. Utvalg: Møtested: Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Hovedutvalg Folk Dato: 17.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Inderøy Rådhus, møterom: Møterom 1. etg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30

Møteinnkalling. Klagenemnda. Dagsorden. Utvalg: Møtested: Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Klagenemnda Rådhuset, Dato: 12.02.2013 Tidspunkt: Kl. 09.30 Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat, telefon 75 55 50 12, e-post: pol.sek@bodo.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 27.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på e-post

Detaljer