Skoleheftet versjon Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skoleheftet 2015-16 versjon 27.08.15. Skien videregående skole. Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR"

Transkript

1 Skien videregående skole Skolehefte 2015/2016 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1

2 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE... 7 SKOLENS LEDELSE... 7 AVDELINGSLEDERE... 8 AVDELING FOR ELEVTJENESTER... 9 Leder... 9 Rådgivere... 9 Miljøarbeidere KONTOR/EKSPEDISJON VAKTMESTERE RENHOLD BIBLIOTEK IKT-AVDELING MDD-TEKNIKER LÆRERE KLASSER OG KLASSEROM UTLÅN AV SKOLEBØKER HELSETJENESTEN ELEVRÅD OG UTVALG ELEVRÅDSSTYRET KONFLIKTLØSNING TILRETTELAGT EKSAMEN UTSATT, NY OG SÆRSKILT EKSAMEN FRAVÆR PÅ EKSAMEN PRIVATISTEKSAMENER KLAGE PÅ KARAKTERER HJELPETILTAK VED SYKDOM M.M SPESIELL TILRETTELEGGING ELEVENES UTGIFTER DIVERSE OPPLYSNINGER BUSSKORT / SKOLESKYSS VITNEMÅL DELKURSELEV FAGBYTTE HUSKONSERTER HYBELBOERE LÆRERFRAVÆR MIDTTIMEROM/KLASSEROM SKOLEBEVIS STUDIETIMER STUDIEDAGER TYVERI /TAP INTERN TV FRONTER BOKSKAP / OPPBEVARINGSSKAP

3 ORDEN / RENHOLD PARKERING KANTINE STIPEND FRA LÅNEKASSEN REGLEMENT SKIEN VG SKOLE TIMEPLAN SKOLERUTE FOR SKIEN VIDEREGÅENDE SKOLE OVERSIKTSKART AVDELING PRESTEJORDET OVERSIKTSKART AVDELING BREKKEBY Skolens adresser Besøksadresser: Brekkeby: Rektor Ørnsg. 2 Prestejordet: Einar Østvedtsg. 12 Postadresse: Internettadresse: E-post: Skien videregående skole Postboks 2844, 3702 Skien Kart Skien sentrum Telefon Prestejordet: Telefon Brekkeby: Faks Prestejordet: Personalrommet Prestejordet: Personalrommet Brekkeby:

4 4 Skoleheftet versjon

5 ELEVRÅDET HAR ORDET Kjære medelever, lærere og ansatte ved skien videregående skole, velkommen til ett nytt skoleår. Trivsel, god faglig standard, tilrettelagt undervisning, gode praktiske løsninger, rettferdighet, og veiledning er noen av mange nøkkelord man kan bruke for å beskrive skolehverdagen en elev kan ønske seg. Elevrådet ønsker at Skien VGS skal være en skole der hver elev er tilfreds. Utdanning er nøkkelen til så mye, og du kan engasjere deg for at den skal bli så god som mulig for deg og andre. Vi elever vet mye om hvordan vi ønsker at skolehverdagen skal være, og for å komme så langt mulig mot en best mulig skolehverdag for ALLE elever, er det viktig at DU sier i fra. Bruk stemmen din til å si i fra dersom noe er bra, om noe kunne vært bedre, eller om du har en helt ny tanke du ønsker å drøfte med andre elever. Elevrådsstyret ønsker at hver klasse skal velge engasjerte og flinke elever til å representere sin klasse på elevrådsmøtene. Enda høyere ønsker vi at hver og en av dere skal føle dere trygge til å si i fra til elevrådsrepresentanten i klassen, bruke stemmen deres, og engasjere dere i deres egen utdanning. Skolen skal være ett sted du utvikler deg, tar til deg unik kunnskap og ikke minst gjør valg for din egen fremtid. Ta del i din egen skolehverdag, bruk stemmen din og vær med på å forme en god skolehverdag Lykke til med skoleåret 15/16! Vi i elevrådsstyret gleder oss masse til å samarbeide med dere. På vegne av elevrådsstyret Anne Dorthe Brekke, Elevrådsleder 5

6 PEDAGOGISK PLATTFORM Felles innsats din sjanse! Skien videregående skole skolen som løfter deg! Verdier: inkludering, kunnskapsfokus, motivasjon, kreativitet, Samfunnet er i stadig raskere utvikling og preget av stadig mer samhandling over landegrensene og økende globalisering. Store endringer og rask teknologisk utvikling stiller oss overfor stadig økende behov for livslang læring og endringskompetanse. Skien videregående skole skal være en skole med fokus på kunnskap og ferdigheter i et inkluderende opplæringsmiljø. Skolen skal motivere og legge til rette for nytenkning og gi rom for kreativitet i framtidsrettet opplæring i et rikt fagmiljø. Den skal bidra til å hjelpe den enkelte elev med å sette seg mål for framtiden, yte sitt beste og forberede seg til videre utdanning og yrke i et stadig mer krevende og aktivt samfunn. Elevrollen: o Delta aktivt for å skape et inkluderende læringsmiljø der mangfoldet anerkjennes og respekteres. o Ta ansvar for og muliggjøre egen og andres læring. o Forberede seg på et selvstendig liv i samfunnet. o Arbeide aktivt for å lære å kunne ta bevisste verdivalg og valg av utdanning og framtidig arbeid. o Delta aktivt i læringsarbeidet og utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning gjennom selvstendig arbeid og i samarbeid med andre. o Delta i beslutninger som gjelder egen læring (planlegging, gjennomføring, vurdering). 6

7 Skolens personale Skolens ledelse Konstituert rektor, Torgeir Berstad Tlf Rektor er skolens øverste administrative og pedagogiske leder. Han har ansvaret for skolens utadrettede virksomhet, for at skolemyndighetenes vedtak blir satt i verk og for at skolens interesser blir ivaretatt på beste måte. Rektor treffes på sitt kontor; henvend dere til kontorpersonalet for å gjøre avtale. Rektor har kontor både på Brekkeby og på Prestejordet. Studierektor avd. Prestejordet, Torgeir Berstad Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Prestejordet. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Prestejordet. Studierektor avd. Brekkeby, Grethe Kibsgaard Tlf Har det overordnede pedagogiske ansvar og ansvar for daglig drift for avdeling Brekkeby. Personalansvar for avdelingsledere og bibliotekar på Brekkeby. Driftssjef, Stein Due Tlf Har driftsansvar for hele skolen, gjennomføring av heldagsprøver og eksamen, samt ansvar for vedlikehold og forvaltning av bygg. Personalansvar for renholdspersonalet, vaktmestere og IT-avd. Kontorsjef, Geir Olav Øye Tlf Har ansvar for hele skolens budsjett- og økonomifunksjon, i tillegg til elevadministrasjon, dokumentasjon og vitnemål. Personalansvar for kontorpersonalet. 7

8 Avdelingsledere Skolen har seks avdelingsledere som leder hver sin avdeling. Avdelingslederne har personalansvar for pedagogisk personale. Bjørn Morten Jensen Tlf Avdelingsleder samfunnsfag og økonomi samt voksenopplæring. Kontor på Brekkeby. Inger Johanne Skaadel Tlf Avdelingsleder for service og samferdsel. Kontor på Brekkeby. Merete Myklebust Tlf Avdelingsleder for programområde språk. Kontor på Brekkeby. Linda Normann Tlf Avdelingsleder for realfag. Kontor på Prestejordet. Ivar Fiane Tlf Avdelingsleder for musikk. Kontor på Prestejordet. Anne Herlofsen Tlf Avdelingsleder for dans, drama og kroppsøving. Kontor på Prestejordet. 8

9 Avdeling for Elevtjenester Leder Valgerdur Jonsdottir Tlf Mob Kontor på Brekkeby Rådgivere Valgerdur Jonsdottir er leder for Elevtjenester og har i samarbeid med rektor og studierektorene det overordnede ansvaret for det pedagogiske støttesystemet ved skolen. Sentrale oppgaver er særinntak, spesialundervisning, administrere Pedagogisk Ressursbase og lede Pedagogisk Stab. Hun har videre personalansvar for skolens rådgivere og miljøarbeidere, og ansvaret for organisering av yrkes- og utdanningsveiledning ved skolen, samt sosialpedagogisk arbeid. Leder for Elevtjenester har også det overordnede ansvaret for oppfølging av opplæringen ved sosiale og medisinske institusjoner. I tillegg skal Leder for Elevtjenesten koordinere elevarrangementer og følge opp Elevråd og Russestyret og deltar derfor i Skoleutvalg og Skolemiljøutvalg. Hege H. Lunde Mob Kontor på Brekkeby Marianne Almenning Mob Kontor på Brekkeby Bjørg Grimsby Mob Kontor på Prestejordet Petter Hagen Mob Kontor på Prestejordet Rådgivernes arbeidsoppgaver er blant annet: Utdannings- og yrkesrådgivning ( 22-3 i Forskrift til Opplæringsloven): Tilby karriereveiledning til elever som ønsker det. Veilede om ulike lærefag. Veilede i forhold til valg av fag og programområder. Informere om studiesteder i Norge og i utlandet. Arrangere besøk på utdanningsmesser. Hjelp til å søke videregående skole, læreplass og høyere utdanning. Sosialpedagogisk rådgivning ( 22-2 i Forskrift til Opplæringsloven): Ta kontakt hvis du opplever vanskeligheter i skolehverdagen. Sosiale og emosjonelle vansker, sykdom, fagvansker eller lignende, som skaper problemer for opplæringen din. Vi kan hjelpe deg med å kartlegge problemer, omfanget av disse og finne løsninger. Vi kan finne rette hjelpeinstanser og formidle kontakt med disse. Elever og foresatte er velkommen til å ta kontakt. Kom innom kontoret eller ta kontakt via e-post eller telefon. 9

10 Forts. Avd. Elevtjenester: Miljøarbeidere Nina Almenning Tlf Espen Bergstrøm Tlf Tony Dewey Tlf Elisabeth Karsten Tlf Annette Larsen Tlf Halvard Lykseth Tlf Eva B. Stubberød Tlf Morten Theie Tlf Arbeidsoppgaver/funksjoner: Bistå eleven(e) i forberedelse til opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i gjennomføringen av opplæringa i samarbeid med faglærer. Bistå eleven(e) i skolesituasjonen generelt, dvs. i pauser, ved aktiviteter, ekskursjoner, utplassering etc. Hjelpe til med å overbringe viktig informasjon vedrørende elevens opplæring og mellom skole og hjem i tett samarbeid med K-lærer og faglærere. Være delaktig i planlegging og gjennomføring av større og mindre arrangementer i skolens regi på dag- og kveldstid. Bistå i arbeidet med å fremme og ivareta et godt skole- og klassemiljø. 10

11 Kontor/ekspedisjon Prestejordet: Anne Marie Feldt Elevadministrasjon Tlf Kjersti Rønjom Tlf Brekkeby: Grethe Vale Tlf Trine Almenning Tlf På kontorene kan elevene få busskort, gjeldsbrev for stipend og skolebevis. Kopieringskort fås hos bibliotekar. Vaktmestere Karianne H. Nilsen Tlf Oddbjørn Allmenning Tlf Øivind Skjærum Tlf Atle Siglevik Tlf Vaktmesterne har tilsyn med bygninger og skoleområde og leder miljøtjenesten. Avdeling Prestejordet: Avdeling Brekkeby: Treffes på vaktmesterkontoret i skolens Treffes på vaktmesterkontoret i underetasjen trafikkhall og i verksted utenfor kantina, og i 1982-bygget og ellers rundt på skolens ellers på skolens område. område. 11

12 Renhold Jorunn Kåsene, ledende renholder Tlf Anne Britt Ekre Sanong S. Schou Martha Margarita L. Brynhildsen Khadra Ali Mahamed Maria Eikeland Esther Brekke Ingebjørg Neset Et godt miljø alles ansvar! Du holder orden vi gjør rent! 12

13 Bibliotek Skolen har bibliotek på begge avdelingene og har bibliotekarer i hel stilling på hvert sted. Brekkeby Prestejordet Tina Alvestad Dag Olsen Tlf Tlf Skolen har ett bibliotek på hver av de to avdelingene. Bibliotekene og Lesesalen (på Prestejordet) er åpen hele dagen fra morgen til skoleslutt. Prestejordet har langdag en dag i uka. I biblioteket kan du låne skjønnlitteratur, fagbøker, filmer og tidsskrifter. Er du glad i dikt kan vi fortelle deg at vi har en hel egen hylle med både eldre og helt moderne lyrikk. Vi kan tilby totalt 9 datamaskiner med internett til bruk for elevene, 5 på Prestejordet og 4 på Brekkeby. Alle må ha passord. Ønsker du å spe på språkkunnskapene dine har vi en masse lettleste småbøker på engelsk, tysk og fransk. Biblioteket kan tilby følgende tjenester: Låne bøker, film og tidsskrifter Lese bøker, tidsskrifter og aviser Bruke leksika, oppslagsverk og ordbøker av alle slag Hjelp til å finne en god bok eller film Hjelp til innhenting av informasjon til skoleoppgaver Søke i våre databaser og på internett Snuse i hyllene og finne artig stoff om mange emner Bruke bibliotekets Stille lesesal Låne spill Her kan du arbeide selvstendig eller i gruppe Her får du undervisning i bruk av biblioteket eller hjelp til å finne brukbart stoff til ditt arbeide Det biblioteket ikke har, låner vi inn fra andre bibliotek! I biblioteket skal det være arbeidsro også i friminuttene. Alt utlån skal registeres, og alle elevene må skaffe seg skolebevis, da disse skal brukes som lånekort i biblioteket. 13

14 IKT-avdeling Har ansvar for å drifte skolens IKT-systemer, nettverk og internettforbindelse samt stasjonære og bærbare PCer. Clas Barth Systemansvarlig avd. Brekkeby Tlf David Ralle Systemansvarlig avd. Prestejordet Tlf Niklas B.Høstan IKT-lærling Tlf Ole Martin Eikenes Stenstad IKT-lærling Tlf IT-kontor på Brekkeby: rom 12 i Latinbygget. IT-kontor på Prestejordet: rom 203. Mer informasjon finner du på MDD-tekniker Har ansvar for drifting av alt musikk- og sceneteknisk utstyr på MDD. Åsgeir Grong MDD-tekniker Tlf

15 Lærere Andersen, Arild ANDA Musikkfag fløyte. Berg, Per BERP IKT-servicefag. Andersen, Inger Liv ANDI Engelsk. Norsk. Bergsland, Anette Oterholt BERA Norsk. Historie. Andersen, Laila S. ANDL Musikkfag horn. Bergstrøm, Espen BEES Kroppsøving. Geografi. Miljøarbeider. Andersen, Torfinn ANDT Norsk. Biologi. Naturfag. Birmanis, Roman BIRR Dramafag. Andreassen, Arve ANAR Service og samferdsel. Bjørnå, Astri BJØA Engelsk. Religion. Andresen, Jannicke von Essen EGGJ Dansefag. Norsk. Permisjon frem til (april/mai). Brekke, Wilhelm BREW Samfunnsfag. 15

16 Brustad, Ingrid BRIN Historie. Norsk. Engelsk. Fillan, Inger Benedikte FILI Dansefag. Bruun, Anne Cathrine BRUA Service og samferdsel. Engelsk. Finholt, Camilla FINC Naturfag. Kjemi. Biologi. Danielsen, Guri DANG Service og samferdsel. Reiseliv. Flaaten, Audun FLAA Norsk. Engelsk. Religion. Dewey, Jon DEWJ Kroppsøving. Fossmo, Yvonne FOSY Historie. Samfunnsfag. Kultur og kommunikasjon. Dåsnes, Ragnhild Vaa DÅSR Historie. Engelsk. Samfunnsfag. Galåen, Mona KUHM Matematikk. Naturfag. Fysikk. ToF. Eide, Tone EIDT Matematikk. Rettslære. Grana, Kari Faglærer Tyrili Sør. Eie, Eli EIEE Salg og sikkerhet. Planlegging. Markedsføring. Grong, Åsgeir GROÅ Musikkfag trombone. Endresen, Mads ENDM Norsk. Geografi. Historie. Gullichsen, Karin W. GULK Norsk. Historie. Samfunnsfag. 16

17 Gundersen, Espen Gjeldstad GUNE Musikkfag piano. studio Herlofsen, Anne HERA Dramafag. Gundersen, Hilde Nordland GUNH Musikkfag sang. Hillerøy, Jan HILJ Engelsk. Gursli, Jens GURJ Service og samferdsel. Hoff, Carina Stjernholm HOFC Matematikk. Naturfag. Hagen, Petter HAGP Rådgiver. Samfunnsfag. Religion. Holmberg Frode HOLF Matematikk. IKT. Historie. Hansen, Thor Inge HATH Fysikk. Matematikk. Naturfag. Holmen, Anita HOLA Norsk. Historie. Haugaard, Hege HAHE Norsk. Psykologi. Holmene, Pernille Renate HOLP Dramafag. Hegland, Roger HEGR Sosialkunnskap. Historie. Samfunnsfag. Sosiologi og sosialantropologi. Hegna, Jan Tore HEGJ Markedsføring og ledelse. Service og samferdsel. Hulløen, Trond HULT Matematikk. IKT. ToF. Huseby, Eli HUSE Norsk. Engelsk. Psykologi. 17

18 Hvaring, Sylvia HVAS Kjemi. Matematikk. Kjellsen, Ragnhild Strømfjord KJER Musikkfag sang. Høyer, Kåre HOYK Naturfag. Geografi. Biologi. Geofag. Kjølseth, Hilde KJOH Transport og logistikk. Høyer, Taran HØYT Naturfag. Kjemi. Klakegg, Gudrun Lintrup KLAG Musikkfag piano. Jagels, Hans Otto JAGH Matematikk. Kroppsøving. Jeffs, Roger JEFR Musikkfag. Brukerkoordinator for ny Skien vg skole. Jensen, Irina JENI Tysk. Engelsk. Klungset, Jens KLUJ Historie. Politikk og menneskerettigheter. Sosiologi og sosialantropologi. Kristoffersen, Siren Aarhus KRIS Dramafag. Markedsføring og ledelse. Kvamsdal, Martin KVAM Norsk. Historie. Jonstang, Camilla JONC Musikkfag sang. Kvilhaug, Leiv Inge KVIL Musikkfag gitar. Ketzler, Birgit KETB Tysk. Kaasene, Anne Marie KAAA Norsk. Engelsk. 18

19 Leirvåg, Unn LEIU Norsk. Samfunnsfag. Meyer, Mari MEYM Matematikk. Naturfag. Lid, Trine Haugaard LIDT Historie. Geografi. Samfunnsfag. Nat, Jachinta van der NATJ Musikkfag piano. Lie, Gøril Melhus LIEG Naturfag. Biologi. Geografi. Nielsen, Live Landfald NIEL Norsk. Psykologi. Lien, Hans Børge P LIEH Service og samferdsel. Reiseliv. Nilssen, Trine Ravn NITR Norsk. Psykologi. Line, Kristin LIKR Engelsk. Dansefag. Nordskog, Ivar Angell NOIV Engelsk. Sosialkunnskap. Samfunnsfag. Lund, Karen Elise LUKA Norsk. Engelsk. Lunde, Hege Halvorsen LUHE Rådgiver. Service og samferdsel. Salg, service og sikkerhet. Løberg, Dag LØBD Tysk. Næs, Erik NÆSE Matematikk. Geografi. Samfunnsfag. Religion. Geofag. Olsen, Else Kaasa OLSE Service og samferdsel. Transport og logistikk. Oplenskedal, Tove Karsten OPLT Norsk. Tysk. Matematikk. 19

20 Ottesen, Per Harald OTTP Musikkfag bass. Rosland, Line ROSL Musikkfag klarinett. Paulsen, Bjarne PAUB Naturfag. Matematikk. Røsholt, Helene RØSH Samfunnsfag. Rettslære. Da Silva, May Britt DASM Spansk. Raastad, Godelieve RAAL Kroppsøving. Fransk. Refsdal, Astrid REFA Service og samferdsel. Sagafos, Knut SAGK Musikkfag. Religion. Matematikk. Reinholt, Sissel Aasen REIS Norsk. Samdal, Tord SAMT Engelsk. Musikkfag. IKT. Riesner, Constanze RIEC Tysk, Engelsk. Sandvik, Silje Marie SSIL Naturfag. Matematikk. Roalstad, Inger-Lise ROAI Engelsk. Norsk. Semb, Marte Syverud SEMM Spansk. Historie. Rosland, Jon Øystein ROSJ Musikkfag saxofon Serkland, Morten SERM Engelsk. 20

21 Sethre, Jarle SETJ Historie. Sosiologi og sosialantropologi. Historie og filosofi. Sigernes, Gry SIGG Kroppsøving. Solvang, Bente Holt SOLB Norsk. Kultur og kommunikasjon. Sommer, Erik SOME Fysikk. Matematikk. Siksjø Toril SIKT Musikkfag piano. Sommer Henrik SOMH Matematikk. Fysikk. Naturfag. Sjøstrøm, Stig SJØS Musikkfag slagverk. Stordalen, Sondre STOS Musikkfag gitar. Skredsvig, Nana SKRN Norsk. Strand, Ingrid STRI Service og samferdsel. Skaadel, Inger Johanne SKAI IKT-servicefag. Strimas, Catharine RUUC Engelsk. Slaatbraaten, Tove STOV Musikkfag piano. Sundberg, Rikke SUNR Dansefag Solberg, Sissel SOLS Naturfag. Biologi. Kjemi. Geografi. Svendsen, Pål Erik SVEP Matematikk. Samfunnsfag. Samfunnsøkonomi. 21

22 Sydnes, Anne Lise SYDA Musikkfag sang. Vatten, Anne VATA IKT-servicefag. Sæthermoen, Tore SATT Engelsk. Fransk. Viumdal, Kristin VIUK Samfunnsfag. Matematikk. Religion. Sørensen, Kristin Juvet SORK Service og samferdsel. Warholm, Ingerlise WARI Norsk. Historie. Historie og filosofi. Tangen, Vibeke Holm TANV Matematikk. Naturfag. ToF. Wiersdalen, Eva Karin WIEE Matematikk. Naturfag. Tsaedu, Samuel B. TSAS IKT-servicefag. Matematikk. Salg, service og sikkerhet. Aadna, Nina Bell Rui AADN Engelsk. Fransk. Tveter, Pål TVEP Rettslære. Service og samferdsel. Transport og logistikk. Aasen, Wenche AASW Matematikk. Geografi. Naturfag. Ullmann, Kari ULLK Norsk. 22

23 Klasser og klasserom Kontaktlærerne har ansvar for oppfølging av sine grupper på ca 15 elever i VG1-klasser og 30 elever i VG2- og VG3-klasser. De tar seg blant annet av oppgaver som læringsmiljøtiltak, oppfølging av den enkelte elev, kontakt med foresatte, kontakt med faglærere, koordinerer vurdering, følger opp fravær, behandler permisjonssøknader m.m. En kontaktlærer er bindeleddet mellom elevene og skolens ledelse. Klasser, rom og K-lærer Klasse: K-lærer Rom: Klasse: K-lærer Rom: 1MDA MU SAMT/SIKT 002 2MDA MU ROSL 805 1MDB DD FILI/KRIS 301/405 2MDB DD BIRR/LIKR 206 1STA ST LIDT/SKJH B24 2SAA OLSE/SORK 20 elever 1STB Forsker Alle 1T HOLF/HOYK 100 2SAB 20 elever 1STC ST SSIL/BEES B14 2SAC 20 elever SSS 3-årig løp + ordinære Oddebutikken (B43) SSS LIEH B46 IKT 3-årig løp + ordinære BEPE B52/53 (B55) 1STD ST REIS/SVEP B15 2SAD RLV DANG B11 1STE ST SP2 RUUC/AASW TVEP/KJOH B29 2SAE TRA B10 1STF ST HOLA/SATT/ B28 1STG *1STH ST TY2 ST Liten 20 BERA IKTVG3 BEPE Rom i latinbygg (Gml IT-rom i 3. Etg) DÅSR/PAUB B23 3IKT Ferdige nov ULLK B27 3STA ST BRIN 308 1STI ST ENDM/RØSH B17 3STB ST FINC 106 1STJ ST NOIV/NITR B18 3STC ST NÆSE 306 1SAA HILJ (REFA) B02 3STD ST SKRN 305 SA 3-årig løp 1SAB SA BRUA/VATA B47/54 3STE ST SEMM 304 1SAC SA EIEE B01 3STF ST GULK 205 1SAD SA GURJ B42 3STG ST OPLT 302 1SAE SA STRI B41 3STH ST FOSY 103 2STA FY1/KJ1 TANV 406 3MDA MU ANDA/NATJ 208 MR1/KJ1 2STB Forsker HØYT 307 3MDB DD HOLP/SUNR 201 2STC MR1/FY1 FLAA 207 3AFP PB FALA 405 2STD MS1/BI1 SOLB 202 VOE VO dag HEGR B16 2STE PSY1/SOS SETJ 102 VOK VO kveld KVAM/ B16 2STF RL1/ML1 WARI 303 IT-help- Desk 2STG PSY1 HAHE 101 IT-help- 2STH IE GAAN 105 Desk Brekkeby LEIU B12 P.jordet

24 Utlån av skolebøker Her følger informasjon om utlån av skolebøker for skoleåret ved Skien videregående skole. Telemark fylkeskommune har ansvar for at elevene får nødvendige digitale og trykte læremidler. Hva som er nødvendig definerer de til enhver tid gjeldende læreplaner og fylkeskommunen i samarbeid med skolene. Skolen får overført en sum pr. elev til dette og må holde seg innenfor dette beløpet. Denne informasjonen dreier seg om trykte læremidler. Skolen sørger for lærebøker i alle klasser og trinn. Lærebøkene lånes ut og det er ikke anledning til å notere, understreke eller på andre måter bruke boka slik at den forringes hver lærebok skal brukes i minst 3 år. Tapte, ødelagte eller bøker som er skrevet i må erstattes av den enkelte. Bøkene lånes ut i løpet av den første skoleuka. Se egen plan for når og hvor elevene skal låne bøker. Boklister er å finne på skolens hjemmeside, Fronter og i dette heftet. Bøkene leveres inn på slutten av skoleåret etter oppsatt plan, på samme sted der man låner bøkene. Bøkene vil bli sjekket. Dersom du bytter programfag i skoleåret, kan det være vanskelig å skaffe bøker og det kan ta tid. Rektor 24

25 HELSETJENESTEN Du kan ta kontakt med oss når du: - Trenger en voksen å prate med. - Trenger veiledning om prevensjon, angrepille, graviditet eller kjønnssykdommer. - Ønsker testing av klamydia. - Trenger resept på ulike prevensjonsmidler. - Opplever problemer med venner eller hjemme. - Er ensom eller lei deg. - Trenger psykolog eller lege. - Vil snakke om andre ting. Helsesøster Prestejordet Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Rita Strandskog Rita har kontortid på skolen: Tirsdager kl. 09:00 15:00 Fredager kl. 09:00 14:00 Helsesøster Brekkeby Helsesøsters kontor finner du ved siden av rådgiverne. Berit Tørre Tirsdager kl. 09:00 14:00 Torsdager kl. 09:00 14:00 Helsestasjon for ungdom finner du i Kverndalsgata 10, ikke langt fra avd. Brekkeby. HFU er i tillegg bemannet med psykolog- og legetjeneste. Åpningstider Helsestasjon for Ungdom HFU: Mandag Onsdag Torsdag 09:00 20:00 09:00 15:00 09:00 18:00 Det er legetjeneste hver mandag kveld. Telefon HFU: / Telefax HFU: Tilbudet er gratis. Vi har ingen timebestilling. 25

26 Elevråd og utvalg Elevråd Elevrådet består av valgte tillitselever fra alle basisgrupper (klasser) ved skolen. Elevrådet arbeider for å fremme elevenes interesser og behandler saker som elever, lærere eller skolemyndigheter fremmer. Elevrådet tillitselever velges i starten av skoleåret og fungerer gjennom hele året. Det er elevrådsstyret som forbereder saker til Elevrådet. Nytt elevrådsstyre blir valgt på Elevrådets årsmøte i desember og velges for kalenderåret. Første halvdel av januar fungerer som overlappingsperiode mellom det gamle og det nye elevrådsstyret. Elevrådsmøter foregår vanligvis en gang i måneden og det er obligatorisk oppmøte for tillitsvalgte elever. Leder for Elevtjenester er elevrådskontakt og samarbeider derfor tett med elevrådsstyret. Elevrådskontoret finner du i kjelleren mellom kantina og styrkerommet på Prestejordet. Elevrådsstyret avgjør hvem som skal ha tilgang til kontoret. Skoleutvalg Ved videregående skoler skal det være et Skoleutvalg med representanter fra de tilsatte, fylkeskommunen og representanter valgt av Elevrådet. Fylkestinget i Telemark har bestemt at skoleutvalget skal ha 7 representanter. Ved Skien vgs består Skoleutvalget 2015 av to representanter fra de tilsatte (Jens Klungseth og Jarle Sethre), to representanter valgt av Elevrådet (Anne Dorthe Brekke, Babak Siami) og tre representanter fra ledelsen (Torgeir Berstad, Valgerdur Jonsdottir og ). Skoleutvalget erstatter driftsrådet ved de videregående skolene og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Skoleutvalget har normalt 2-3 møter per halvår. Skolemiljøutvalg Fylkestinget har videre bestemt at Skoleutvalget også skal være Skolemiljøutvalg ved skolen. I Skolemiljøutvalget skal elevenes representanter være i flertall. I Skolemiljøutvalget 2015 er elevene derfor representert med ytterligere 4 representanter i tilleggg til de to som sitter i skoleutvalget. Hver høst velger klassen en tillitselev og en varatillitselev. I vedtekter for Elevrådet ved Skien videregående skole leser vi i avsnitt 8 som omhandler den tillitsvalgte: 8.1 Den tillitsvalgte skal bringe informasjon mellom Elevrådet og klassen, og ta opp saker i Elevrådet fra klassen. 8.2 Hvis en tillitsvalgt eller vararepresentant ikke utfører oppgavene sine på en tilfredsstillende måte og/eller har en upassende oppførsel, kan elevrådsstyret etter skriftlig advarsel be den aktuelle klassen om å velge en ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dette gjelder også dersom oppmøtet til en tillitsvalgt eller vararepresentant er for lavt. 8.3 Klassen kan til enhver tid velge ny tillitsvalgt eller vararepresentant. Dersom en klasse velger en ny tillitsvalgt, må klassen gi skriftlig beskjed til elevrådsstyret og skolens ledelse. Den tillitsvalgte er basisgruppas (klassens) talerør og representant overfor lærerne og skolens ledelse. Det er derfor viktig at klassen velger egnede tillitselever. Før valg av tillitselev må 26

27 man derfor bruke noe tid på å diskutere tillitselevens rolle, egenskaper en tillitsvalgt bør ha og hvilke saker tillitseleven kan arbeide med. Aktuelle problemstillinger å diskutere i forkant av valg: Tillitseleven som klassens representant i planleggingen av undervisningen. Tillitseleven som klassens representant i elevrådet. Tillitseleven som klassens representant i konfliktsaker. Tillitseleven som leder av klassens allmøte (Klassens time). En nærmere presisering av tillitselevens oppgaver: Lede klassens allmøte (Klassens time) Bringe saker inn for Elevrådet på vegne av basisgruppa (klassen). Delta i klasseteamet. Delta i Elevrådet. Informere om: saker som tas opp i Elevrådet saksliste og referat saker som kommer i posthylla Aktivt arbeide for et godt klasse- og læringsmiljø i samarbeid med klassen og lærerne. Sette opp liste over ordenselever i samarbeid med kontaktlærerne. Følge opp at ordenselevene de gjør jobben. Delta i komiteer som Elevrådet oppretter. Stille som kandidat til elevrådsstyret. Elevrådsstyret 2015 Verv: Navn: E-post: Leder Anne Dorthe Brekke Nestleder Babak Siam Økonomi Jeanette Brendemo Sekretær Maren Olava Ask Knutsen Styremedlem Adrian Sakshaug Styremedlem Tim Næspe Styremedlem Maria Muri Reed Styremedlem Armand Sephri 27

28 Konfliktløsning På enhver arbeidsplass, også på en skole, vil det kunne oppstå konflikter av ulike slag. Det kan være elever som ikke trives i klassemiljøet, problemer mellom klassen og enkelte lærere osv. Da er det viktig å ta initiativ til at problemene løses så fort som mulig. Husk at en konflikt har minst to parter, og at elevene har et medansvar for at de konflikter som oppstår, blir løst. En konflikt behøver nødvendigvis ikke å være noe negativt. Det kan også være et viktig utgangspunkt for å oppnå mer åpenhet. I mange tilfeller er spenninger nødvendig for vekst og utvikling, og det kan føre til bedre samarbeid enn tidligere. Det er lærerens oppgave som leder for klassens arbeidsfellesskap å se til at problemer og konflikter blir løst. Hvis dere ikke kan løse problemene sammen med læreren, kan du som tillitselev gå videre med saken. Tilrettelagt eksamen Dersom du bruker datamaskin under skriftlig eksamen må du selv sørge for å ha tilstrekkelig kunnskap i bruk av verktøyet. Hvis sykdom eller andre grunner gjør at du trenger spesielt tilrettelagt eksamen, må du selv ta kontakt med kontaktlæreren om dette. Eget søknadsskjema må fylles ut hvert år. Frist for å søke om tilrettelagt eksamen er 1. oktober Det er viktig at det skjer tidlig i skoleåret. Særlig gjelder dette elever som får innvilget rett til å bruke tekstbehandlingsutstyr (de som har lese- eller skrivevansker). Synshemmede kan få oppgaver med stor skrift, men de må bestilles i god tid. For fremmedspråklige finnes det egne regler. Snakk med kontaktlæreren din. Rådgiverne vil også kunne hjelpe deg. I de fleste tilfellene vil det kreves legeattest fra lege eller annen sakkyndig (nær familie er inhabil i slike tilfeller). Utsatt, ny og særskilt eksamen Hvis du er syk når du skal opp til eksamen, får du utsatt prøve. I norsk hovedmål holdes utsatt prøve i juni. Andre utsatte, sentralgitte prøver arrangeres i desember. M.h.t. utsatt muntlig prøve blir faget trukket ut på nytt, og prøven holdes på høsten. Hvis du får karakteren 1 til eksamen kan du melde deg til ny prøve. Hvis du får 1 i standpunktkarakter i fag, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget, kan du melde deg til særskilt prøve. Ny og særskilt prøve blir holdt i november / desember. Du må selv melde deg til nye prøver innen 10. september. Dersom du ikke får standpunktkarakter i et fag, må du melde deg opp som privatist. 28

29 Fravær på eksamen Ved sykdom som gjør at man ikke kan møte opp eller må avbryte eksamen må eleven gi beskjed til skolen og skaffe legeattest. Gir rett til ny eksamen og disse holdes vanligvis i slutten av november. Fravær uten gyldig grunn gir ikke rett til ny eksamen. Privatisteksamener Eksamen for privatister avvikles i utgangspunkt to ganger årlig høst/vår. Oppdatert informasjon finner du på Privatister må selv sørge for å melde seg opp. NB! Elever kan også gå opp til eksamen som privatister mens de er elever ved skolen. Nærmere regler gjelder, spør studierektor eller rådgiver. Vær oppmerksom på at til vårens eksamen kan eleveksamen og privatisteksamen komme på samme dato. Klage på karakterer Du har anledning til å klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer hvis du mener det er gjort feil. Klage på standpunktkarakterer gjelder kun formelle saksbehandlingsfeil (ikke dårlig karakter), og må begrunnes. Klage på standpunktkarakter leveres skriftlig til rektor innen 10 dager fra det tidspunkt du får vite standpunktkarakterene. Eksamensresultatet blir lagt ut på Fronter på en gitt dato. Fra denne datoen begynner 10 dagers klagefrist å løpe. Det vanligste er at elevene benytter såkalt forkortet klagefrist / hurtigklaging.(3-4 dager) Det er elevens ansvar å gjøre seg kjent med eksamensresultatet fra den dagen eksamenskarakterene blir offentliggjort/ lagt ut på Fronter/ hengt opp på skolen. Eget skjema må fylles ut. Klageretten gjelder også vedtak om at det ikke settes standpunktkarakter bl.a. på grunn av for stort fravær. Før du klager bør du samrå deg med faglæreren. Vær oppmerksom på at en klage på eksamenskarakteren kan føre til at karakteren blir satt ned. Resultatet av en klagesensur er endelig. Hjelpetiltak ved sykdom m.m. Det er svært viktig at elever som lider av sykdommer - som f. eks astma, epilepsi, diabetes, allergier - eller har andre plager som kan få betydning for skolegangen, gir beskjed om dette til rådgiver eller kontaktlærer. Skolen trenger slike opplysninger fordi vi ønsker å legge forholdene til rette for den enkelte elev. Det finnes muligheter for støtteundervisning samt særordninger ved eksamen som f.eks. lengre tid, andre eksamensformer o.l. Det må i slike tilfeller alltid legges frem legeattest. Elever som mener å ha lese- eller skrivevansker, må også kontakte rådgiver. Det kan her gis muligheter for støtte og forlenget tid til heldagsprøver og eksamen. Spesiell tilrettelegging Noen elever søker hos oss med dokumentasjon på at de trenger særskilt tilrettelegging, eller vi oppdager slike behov hos elever underveis. I begge disse tilfellene er dette en sak for Pedagogisk Ressursbase (PRB). Den består av lærere som dekker et bredt spekter av fag og tilbyr støtte over kortere eller lengre tid når det er påvist behov hos enkeltelever. Behov meldes via kontaktlærer til Leder for Elevtjenester, som også er leder for PRB, eller til en av rådgiverne. Forutsetningen for å få støtte er alltid at 29

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2014/2015 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? 1 Innholdsfortegnelse: SKOLENS ADRESSER... 3 REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 6 PEDAGOGISK PLATTFORM...

Detaljer

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR

Skien videregående skole. Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR Skien videregående skole Skolehefte 2013/2014 HVEM HVA HVOR NÅR HVORDAN HVORFOR? Innholdsfortegnelse: REKTOR ØNSKER VELKOMMEN!... 4 ELEVRÅDET HAR ORDET... 5 PEDAGOGISK PLATTFORM... 6 SKOLENS PERSONALE...

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

Skolehefte 2013/2014

Skolehefte 2013/2014 Skolehefte 2013/2014 Innholdsfortegnelse REKTOR ØNSKER VELKOMMEN... 4 SKOLERUTE 2013/2014... 5 SKOLENS PERSONALE... 6 Leiargruppa:... 6 Språk-, samfunn- og økonomi fag:... 6 Realfag:... 6 Idrettsfag:...

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer

Elevhåndboka 2014-2015

Elevhåndboka 2014-2015 Elevhåndboka 2014-2015 Vel møtt til skoleåret 2014-2015 Kjære Nes-elev! Vi ønsker nye og gamle elever velkommen til skoleåret 2014-2015! Det er med forventning og spenning vi tar imot alle elever ved skolestart.

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16

Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Håndbok for elever og lærere Skedsmo videregående skole 2015/16 Velkommen til nytt skoleår 2015/16 Alle nye og «gamle» lærere og elever ønskes velkommen til et nytt skoleår ved Skedsmo videregående skole.

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring

INFORMASJONSBROSJYRE. Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016. Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INFORMASJONSBROSJYRE Ordensreglement Egendokumentasjon for elever skoleåret 2015 2016 Kunnskapens Borg Trivsel og læring for samfunn og næring INNHOLDSFORTEGNELSE: Side Rektor ønsker deg velkommen 3 Ledelse

Detaljer

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15

Informasjonshefte elever. Skoleåret 2014/15 Informasjonshefte elever Skoleåret 2014/15 INNHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL ASKIM VIDEREGÅENDE SKOLE SKOLEÅRET 2014/2015... 2 SKOLENS ULIKE BYGNINGER... 3 VÅRE HUSREGLER... 4 «DEN GODE TIMEN»... 5 GOD

Detaljer

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule

Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule Velkommen som elev ved Vest-Telemark vidaregåande skule INFORMASJONSHEFTE SKULEÅRET 2013-14 Studieførebuande utdanningsprogram Yrkesfaglege utdanningsprogram o Teknikk og industriell produksjon (mekaniske

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

lier.vgs.no INFOHEFTE

lier.vgs.no INFOHEFTE lier.vgs.no INFOHEFTE Skoleåret 2013/2014 Vi vil gjøre vårt beste for at du skal lykkes i å nå dine mål. Resten er opp til deg. Velkommen til nytt skoleår! Som rektor er jeg glad for at akkurat du valgte

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

Velkommen til Leksvik videregående skole

Velkommen til Leksvik videregående skole Velkommen til Leksvik videregående skole 12.08.2014 1 Innhold Velkommen til nytt skoleår!... 3 Velkomstbrev til elevene... 4 Hvem er hvem, og hvem gjør hva ved LVS?... 5 Skolehelsetjenesten... 10 Pedagogisk

Detaljer

PORSGRUNN videregående

PORSGRUNN videregående PORSGRUNN videregående SKOLE Elevhåndbok 09-10 www.porsgrunn.vgs.no Innholdsfortegnelse Vel møtt! 3 Skolens råd og utvalg 4 Skolens pedagogiske ledelse 5 Skolens lærere 7 Skolens miljøarbeidere/assistenter

Detaljer

Bli kjent med Ås videregående skole

Bli kjent med Ås videregående skole Bli kjent med Ås videregående skole Skoleåret 2014/2015 et mangfoldig læringsfellesskap der vi gjør hverandre gode BLI KJENT MED ÅS VIDEREGÅENDE SKOLE Til elevene Jeg ønsker dere velkommen til Ås videregående

Detaljer

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009

ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 ELEVHANDBOK SKOLEÅRET 2008/2009 1 Innholdsfortegnelse Vel møtt!...3 Skolens råd og utvalg...3 Skolens pedagogiske ledelse...5 Skolens lærere...7 Kontoravdelingen...15 IKT-tjenesten...15 Driftsavdelingen...16

Detaljer

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016

Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Håndbok for Kristelig Gymnasium 2015-2016 Innhold Velkommen til skolen... 4 Presentasjon av skolen... 5 Opprettelse... 5 Basis og verdigrunnlag... 5 Skolens formål... 5 Forstanderskapet... 5 Styret...

Detaljer

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.

Skoleinfo 2009/2010. Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold. Kunnskap gir muligheter! http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv. Skoleinfo Horten videregående skole og Fagskolen i Vestfold 2009/2010 http://hvs.vfk.no http://hvs.fiv.no Nasjonal demonstrasjonsskole 2007-2009 Kunnskap gir muligheter! 2 Rektor ønsker velkommen Horten

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015

HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 HÅNDBOK FOR 2014 / 2015 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2014 6 Skolerute våren 2015 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2

INNHOLD: Skoleguiden 2013-14 Side 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT. HILSEN FRA ELEVRÅDET... 5 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 5 HVORDAN SKOLEN STYRES... 7 PERSONALOVERSIKT... 8 Administrasjonen:...

Detaljer

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE

2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE NAVN: KL: SKOLEGUIDE 2008-2009 VÅGSBYGD VIDEREGÅENDE SKOLE KUNNSKAP GIR GLEDE 2 INNHOLD 1. Hilsen fra rektor side 3 2. Skolebygget «4 3. Hvordan skolen styres «5-7 4. Personaloversikt «8-9 5. Nyttige opplysninger

Detaljer

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Elevbrosjyre BJERKE VIDEREGÅENDE SKOLE Elevbrosjyre Innhold Kjære Bjerkeelev 3 Ledelse og administrasjon 4 Skolens øvrige ledelse 5 Rådgivertjenesten 6 PP-tjenesten 7 Helsetjenesten 7 Hjelpetiltak 7 Elevrådsarbeid 8 Kontaktlærers time 8 Velkommen

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

SKOLEGUIDE 2012-2013

SKOLEGUIDE 2012-2013 SKOLEGUIDE 2012-2013 2 INNHOLD: VELKOMMEN TIL NYTT SKOLEÅR!... 3 HILSEN FRA ELEVRÅDET... 4 FERIE OG FRIDAGER FOR ELEVENE... 4 HVORDAN SKOLEN STYRES... 6 PERSONALOVERSIKT... 7 Administrasjonen:... 7 Andre

Detaljer

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014

HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 HÅNDBOK FOR 2013 / 2014 INNHOLD Rektors hilsen 1 Presentasjon av skolen vår 2 Administrasjon 4 Fagledere 5 Skolerute høsten 2013 6 Skolerute våren 2014 7 Ringetider 8 Fag- og timefordeling 9 Skolereglement

Detaljer

Studiehåndbok 2013/2014

Studiehåndbok 2013/2014 Studiehåndbok 2013/2014 Innhold Aktivitetsplan høst 2013 34 Aktivitetsplan vår 2014 36 Arbeidsmiljø og orden 18 Biblioteket 15 Bokskap 17 Brannalarm 19 Dette kan du kjøpe i informasjonen 12 Elevenes skolemiljø

Detaljer

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1

2013/2014. Skolehåndbok 2013/2014 1 2013/2014 2013/2014 1 Innhold Velkommen s. Visjon Læringsplakaten Skolerute Timeoppsett Læremidler Skoleskyss Fraværsreglene Viktige frister Stipend Valg av matematikk Valg av programfag VG2 Valg av programfag

Detaljer

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon:

Informasjonshefte. Skoleåret 2014/2015. Levende kunnskap. Din innsats. Vår framtid. Skolens visjon: Informasjonshefte Skoleåret 2014/2015 Skolens visjon: Levende kunnskap Din innsats Vår framtid Risør videregående skole Besøksadresse: Sirisvei 8 Postadresse: Postboks 1025 Randvik 4955 Risør Tlf. 37 14

Detaljer