VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE"

Transkript

1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE De første studentene ved sykepleierutdanningen i Molde startet 1. februar Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet med dette siden Fra 1949 ble Møre og Romsdal fylke samarbeidspartner i arbeidet, og samme år vedtok Nasjonalforeningen og fylket å opprette sykepleierskole i Molde. I de vel 50 årene som har gått siden dette, har det skjedd en rivende utvikling. Fylket tok etter hvert over det økonomiske ansvaret for driften av utdanningen, og staten engasjerte seg stadig sterkere både økonomisk og styringsmessig. I 1986 tok staten over det fulle ansvaret, og i 1994 ble sykepleierutdanningen sammenslått med Distriktshøgskolen i Molde til Høgskolen i Molde. Sykepleierutdanningen er i dag en del av høgskolens Avdeling for helse- og sosialfag. Avdelingen har også vernepleierutdanning og en rekke videreutdanninger. Siden 2006 har avdelingen tilbudt mastergrad i helse og sosialfag - kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper, og avdelingen har utviklet et aktivt utviklings- og forskningsmiljø. Sykepleierutdanningen bygger undervisning og veiledning på erfarings- og forskningsbasert kunnskap, og vektlegger at pasientens kunnskap og livssituasjon integreres. En viktig del av studiet er knyttet til utøvelse av sykepleie i praksis og utdanningen orienterer seg mot det forsknings- og fagutviklingsarbeidet som foregår der.

2 1

3 INNHOLD Utdanningens formål 4 Nasjonal rammeplan og forskrifter for sykepleierutdanningen 4 Perspektiver på sykepleierutdanningen 4 Læringsutbytte og yrkesrelatert kompetanse 5 Handlingsberedskap og handlingskompetanse 5 Læringsutbytte 6 Tilrettelegging for læring 6 Studiekrav og vurderingsformer 7 Internasjonalisering 7 Organisering av alle 3-studieårene - tabell 9 Studiepoengsfordeling mellom teori, FFR og praksis 10 Fordeling av studiepoeng i teoristudiene 10 Oversikt over fokusområdene med tilhørende kurs - tabell studieår - grunnleggende sykepleie 12 Fokus 1: Sykepleiens faglige, vitenskapelige og etiske grunnlag 12 Fokus 2: Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre i kommunehelsetjenesten 13 Fokus 3: Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie 14 Fokus 4: Samfunnsvitenskapelig kunnskap i sykepleie studieår - sykepleie til pasienter i medisinsk og kirurgisk avdeling og hjemmesykepleie 17 Fokus 5: Sykepleiens faglige, vitenskapelige og etiske grunnlag 17 Fokus 6: Sykepleie til pasienter med akutt, kritisk, kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt 18 Fokus 7: Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie 19 Fokus 8: Samfunnsvitenskapelig kunnskap i sykepleie studieår - sykepleie til barn og unge, psykisk helsearbeid, folkehelsearbeid og faglig 21 fordypning i kommune- og spesialisthelsetjenesten Fokus 9: Sykepleiens faglige, vitenskapelige og etiske grunnlag 21 Fokus 10: Sykepleie til barn og unge, pasienter med psykiske lidelser, helsefremmende og 22 forebyggende arbeid, faglig fordypning, organisasjon og ledelse Fokus 11: Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleie 23 Fokus 12: Samfunnsvitenskapelig kunnskap i sykepleie 24 Oversikt over eksamener, tester, prosjekt og studiekrav 25 Praksisstudier 26 Formelle bestemmelser for praksisstudiene 26 Tilstedeværelse i praksis 26 Turnus 26 Antrekk i praksis 27 Vurdering av praksisstudiet 27 Varsel om fare for ikke bestått praksisstudie 27 De samlede utdanningskrav som gir rett til vitnemål 28 Første studieår 29 Andre studieår 30 Tredje studieår 31 Studiedeltakelse med frammøteplikt 32 Permisjon fra studiene reglement 32 Generelle og praktiske opplysninger 33 Autorisasjon 33 Skikkethetsvurdering 33 Helsepersonelloven 34 Taushetsplikt 34 Krav til medisinsk testing 35 2

4 Informasjon om legemiddelhåndtering 37 3

5 UTDANNINGENS FORMÅL Formålet med sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde er å utdanne reflekterte og ansvarsbevisste sykepleiere med en personlig og profesjonell kompetanse som er i samsvar med fagets utvikling og samfunnets behov. Sykepleierutdanningen er en 3-årig profesjonsutdanning og gir graden bachelor i sykepleie. Den gir grunnlag for å søke autorisasjon som sykepleier i henhold til lov om helsepersonell. Fullført studiet gir til sammen 180 studiepoeng (sp)/european Credit Transfer System (ECTS) fordelt med 60 sp/ects per studieår. Bachelorgrad i sykepleie kvalifiserer til klinisk utøvelse av sykepleie og gir kvalifiseringsgrunnlag for opptak til en rekke videreutdanninger og mastergradsstudier. NASJONAL RAMMEPLAN OG FORSKRIFTER FOR SYKEPLEIERUTDANNINGEN Etter lov av 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler 3-2 (2) kan departementet fastsette nasjonal rammeplan for enkelte utdanninger. Dagens utdanning bygger på nasjonal rammeplan og forskrift for sykepleierutdanning fra Kunnskapsdepartementet, fastsatt 25. januar Rammeplanen er et styringsmiddel som angir mål og formelle krav til sykepleierutdanningen, og er forpliktende for de institusjonene som utdanner sykepleiere. Hensikten er å sikre et nasjonalt likeverdig faglig nivå, og at utdanningene framstår som enhetlige og gjenkjennelige uavhengig av institusjon. Samtidig gir rammeplanen muligheter for valg av utdannings-løsninger og pålegger derfor hver høgskole å utarbeide og godkjenne egen fagplan. I rammeplanene for helse- og sosialfagutdanningene er det etablert en felles innholdsdel som utgjør 30 sp/ects (gjelder for ergoterapeut-, radiograf-, fysioterapeut-, sosionom-, sykepleier-, vernepleie- og barnevernspedagogutdanningene). Den felles innholdsdelen skal bidra til felles referanseramme for kunnskap og forståelse for yrkesutøvere i helse- og sosialsektoren. Ved Høgskolen i Molde samarbeider sykepleierutdanningen og vernepleierutdanningen om å gi et felles undervisningstilbud innenfor denne innholdsdelen. I tillegg til å oppfylle rammeplanen skal utdanningene oppfylle de krav som stilles i aktuelle lover for yrkesutøvelse, spesielle direktiver fra EU og internasjonale konvensjoner. PERSPEKTIVER PÅ SYKEPLEIERUTDANNINGEN Sykepleie er et fag og yrke som har utviklet seg fra å være en del av den medisinske profesjonen til en selvstendig profesjon og akademisk disiplin. Sykepleierens ansvar kan omfatte mennesker i alle aldre, fra livets begynnelse til livets slutt, både på individ og samfunnsnivå og omfatter både pasient, pårørende og medarbeidere. 4

6 Kunnskapstilfanget i sykepleie er komplekst og omfattende. Forståelsen av sykepleie knyttes til ulike teorier om sykepleie og om helse og sykdom. Pleie, omsorg, behandling og rehabili-tering utgjør en viktig del av sykepleiernes kompetanse. I tillegg omfatter den tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper, og gi veiledning og under-visning til pasienter, pårørende, medarbeidere og studenter. Det tilhører en sykepleiers funksjonsområde å organisere og lede sykepleiertjenesten. Det krever kjennskap til helse-politiske prioriteringer og kunnskap om ledelse, juridiske rammer for yrkesutøvelsen, forskning, fagutvikling og kvalitetssikring. Selv om sykepleierutdanningen har endret seg i takt med samfunnet, har den alltid vektlagt det pasientnære arbeidet. Utdanningen har en lang historie hvor det å lindre lidelse og fremme helse har stått sentralt. Et viktig fokusområde ved Avdeling for helse og sosialfag er kliniske hjelperelasjoner overfor sårbare grupper i helse- og sosialsektoren. Denne hjelpe-relasjonen blir i stor grad utøvd i direkte ansiktsnære og krevende samhandlinger med pasienter og pårørende. Nærheten og kravene i slike relasjoner vil variere med den situasjon som medfører økt sårbarhet. Sykepleierens oppgave er å stimulere pasienten til bruk av egne ressurser og bidra til at pasienten opplever å mestre situasjonen med de ressursene han har. Samtidig er det en viktig sykepleieroppgave å gi pleie, omsorg og behandling på områder og i situasjoner der pasientens ressurser er begrenset eller fraværende. ICN (International Council of Nurses) har utarbeidet yrkesetiske retningslinjer for syke-pleiere. Retningslinjene slår fast at grunnlaget for all sykepleie skal være respekten for det enkelte menneskets liv, integritet og iboende verdighet. Videre sier de at sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter. Sykepleier møter store og stadig nye utfordringer i et høyteknologisk samfunn med rask utvikling av nye behandlingsformer og stramme prioriteringer. I utdanningen er det et mål å ivareta de historiske og tradisjonelle verdiene, og samtidig forberede nye sykepleiere til å møte de nye kravene på en kritisk og reflektert måte. LÆRINGSUTBYTTE OG YRKESRELATERT KOMPETANSE Handlingsberedskap og handlingskompetanse Sykepleiefaglig kompetanse tilegnes i sykepleierutdanningens teori- og praksisstudier, og videreutvikles gjennom yrkesutøvelsen. For å beskrive den nyutdannede sykepleiers funksjonsdyktighet benytter rammeplanen begrepene handlingskompetanse og handlingsberedskap. Handlingskompetanse knyttes til områder der utdanningen har ansvar for å bidra til at sykepleieren skal fungere selvstendig. En nyutdannet sykepleier skal ha handlingskompetanse til å ivareta oppgaver som er sentrale i yrkesfunksjonen. Dette omfatter hovedsakelig grunn-leggende funksjoner i sykepleie som er rettet mot pasienter og pårørende. Handlings-beredskap knyttes til områder der utdanningen bidrar til at den nyutdannede sykepleiere har kunnskaper om feltet, men mangler nødvendig erfaring og mer spesialisert opplæring for å kunne handle selvstendig. 5

7 Kompetansen etter endt utdanning vil bestå av både handlingskompetanse og handlingsberedskap, og beskriver sammen den kompetansen en nyutdannet sykepleier må ha for å møte samfunnets behov for sykepleie. Læringsutbytte Europakommisjonen har utarbeidet et europeisk kvalifikasjonsrammeverk (EQF) for å beskrive forventede kvalifikasjoner etter ulike utdanningsløp. Norge har forpliktet seg til å utarbeide nasjonale rammeverk i overensstemmelse med dette. Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å sette fokus på studentens læringsutbytte, og legge til rette for livslang læring. Et felles kvalifikasjonsrammeverk letter godkjenningen av kvalifikasjoner mellom utdanningsinstitusjoner, både nasjonalt og internasjonalt, og dermed også mobiliteten av studenter og yrkesutøvere. Læringsutbytte henviser til de kunnskaper og ferdigheter en kandidat forventes å ha ved avsluttet program eller emne, og beskriver det studenten skal kunne prestere som resultat av læringen. Det læringsutbytte som forventes hos en nyutdannet sykepleier er beskrevet i rammeplanen og er nærmere definert i fagplanen og tilhørende kursplaner. Tilrettelegging for læring For at studentene skal oppnå forventet læringsutbytte, er det lagt til rette for et aktivt læringsmiljø og variasjon i læringsaktivitetene. Det vektlegges at studentene utvikler et selvstendig og livslangt forhold til læring. Dette oppfattes som nødvendig for at de som sykepleiere senere skal kunne møte utfordringene i et samfunn som kjennetegnes av stadige forandringer, utvikling og hurtig tilvekst av ny kunnskap. Læringsaktivitetene og vurderingsformene er forankret i et læringssyn som anser studentens egen aktivitet som sentral for læring. Læringssynet vektlegger at læring skjer individuelt, kulturelt og i samhandling med studenter, lærere og praksisfelleskap. Gjennom hele studiet varierer læringsaktivitetene mellom forelesninger, selvstudium, seminarer, refleksjons- og veiledingsgrupper, veiledning, individuelle- og gruppeoppgaver, prosjektarbeid, praktiske øvelser, praktiske studier og forskningslignede aktiviteter. Dette er nærmere beskrevet i kursplanene. Praksiskunnskap står sentralt i sykepleie og er kunnskap som studentene utvikler i praksis i møte med pasient og pårørende, gjennom ferdighetstrening, og i refleksjon over fagets teoretiske og etiske grunnlag. Gode møter mellom sykepleier, student og pasient legger til rette for slik læring. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å utvikle praksis som læringsarena, samt for å evaluere og kvalitetssikre valgte praksisplasser. Sykepleieutdanningen arbeider for å skape et aktivt studiemiljø, og legge til rette for et tett samarbeid mellom lærer og student. Studentene har innflytelse på valg av læringsaktiviteter og er medarbeidere i kvalitetsforbedring av studiet. Dette sikres ved at de er representert i organ som arbeider med studiekvalitet, og gjennom regelmessige evalueringer der alle studentene deltar. 6

8 STUDIEKRAV OG VURDERINGSFORMER Studiekravene og vurderingsordningene skal stimulere studenten til faglig og personlig utvikling og gi informasjon om studieforløp og studieframgang. Det skal også sikre samfunn, pasient og pårørende at studenten har tilegnet seg nødvendige kvalifikasjoner for å utøve forsvarlig sykepleie. Studiet er bygd opp med en progresjon som i økende grad vektlegger studentens selvstendig-het og ansvar for egen læring. Studenten har ansvar for aktivt å delta i den undervisning og det læringsmiljø høgskolen tilbyr. Vurderingsformene omfatter varierte studiekrav, ulike eksamensformer og kontinuerlig vurdering i praksisstudiene. Det er viktig å merke seg at aktuell teoretisk kunnskap blir vurdert i praksisstudiene selv om det ikke er særskilt nevnt som vurderingsform. Gjeldene fagplanen henviser til vurderingsform under den enkelt kursbeskrivelse. Studie-kravenes innhold, og hvordan de vurderes og/eller godkjennes fremgår i tilhørende kursplaner og praksishefter. Konsekvenser ved ikke godkjent/ikke bestått kurs er beskrevet i fagplan og kursplaner. Studenten vil gjennom alle tre årene gjennomføre ulike studiekrav og eksamener som skal levers skriftlig. Vilkåret for at et studiekrav eller en eksamen skal bli oppfattet som levert og bli vurdert, er at det er levert i Fronter, i rett format, komplett og innen gjeldende tidsfrist. Det er studentens ansvar at dette overholdes. En innlevering regnes som et eksamensforsøk. Det er frammøteplikt til de deler av fagplanen som studenten vanskelig kan tilegnes gjennom selvstudium, som har særlig relevans for praksis og som er av betydning for pasientens sikkerhet. Praksisstudier og ferdigheter, forberedelse til og refleksjon over praksis (FFR), er i følge rammeplanen, uten unntak, frammøtepliktig. Konsekvenser ved manglende frammøte er beskrevet i fagplan og kursplaner. INTERNASJONALISERING Det er en nasjonal målsetting å øke internasjonaliseringen i høyere utdanning. Internasjonalisering av utdanning er et virkemiddel for å fremme økt kvalitet og relevans i norsk utdanning og skal legge et grunnlag for at både institusjonen og de som utdannes kan møte utfordringer og muligheter som følger med globalisering og økt internasjonal samhandling. Økt samhandling og økte muligheter for sammenligninger på tvers av nasjonale grenser gir studenter bedre forståelse for eget kunnskapsnivå og egne evner. Internasjonalisering av utdanning gir viktige bidrag til arbeidslivet og samfunnet i form av bedre språkferdigheter, internasjonal orientering og flerkulturell kompetanse. Sykepleiefaget er i sin egenart internasjonalt og sykepleieutdanningen i Molde legger stor vekt på at studenter gis mulighet til å ta en del av sin utdanning i et annet land. Målsettingen om økt internasjonalisering av utdanning begrunnes ikke bare ut fra norske egeninteresser. Like viktig er den rollen dette har for flerkulturell forståelse og solidaritet med 7

9 mennesker i land som har langt dårligere livsvilkår og framtidsutsikter (St. meld. Nr Internasjonalisering av utdanning). Høgskolen i Molde har tilrettelagt et utvekslingsprogram gjennom ERASMUS (innenfor Europa), NORPLUS (innenfor Norden) og bilaterale avtaler i USA og Australia. Mer informasjon om de ulike programmene på høgskolens hjemmeside. Studieopphold i utlandet tilbys i femte semester. Våre samarbeidspartnere i dag er: Nordplus CVU Vest - Esbjerg i Danmark Mikkeli University Mikkeli Finland Erasmus Universitat de Valencia, Valencia i Spania Bilaterale avtaler med: James Cook University of North Queensland, Townsville i Australia Augsburg College Minneapolis, Minnesota, USA Det arbeides kontinuerlig med å utvikle programmet for utveksling og inngå avtaler med nye samarbeidspartnere. Det kan medføre endringer for den perioden fagplanene gjelder. Det tas forhold om at fagplanen, dersom det blir nødvendig, kan bli endret. 8

10

11 ORGANISERING AV ALLE 3 STUDIEÅRENE HØSTSEMESTER 18 uker 1. STUDIEÅR Teori 3 uker Observasjons praksis 1 uke Teori + FFR 14 uker VÅRSEMESTER 22 uker Teori 3 uker Praksisstudie i sykehjem og omsorgsenter 8 uker Teori + FFR 11 uker 2. STUDIEÅR Teori + FFR 10 uker Praksisstudie i medisinsk avdeling 6 uker Praksisstudie i kirurgisk avdeling 6 uker Teori 2 uker Teori 2 uker Praksisstudie i medisinsk avdeling 8 uker Praksisstudie i kirurgisk avdeling 8 uker Teori 2 uker Praksisstudie i medisinsk avdeling 8 uker Praksisstudie i kirurgisk avdeling 8 uker Teori 2 uker Praksisstudie hjemmesykepleie 6 uker Praksisstudie hjemmesykepleie 8 uker Praksisstudie hjemmesykepleie 8 uker 3. STUDIEÅR Teori +FFR 8 uker Praksisstudie i psykisk helsearbeid 8 uker Teori 2 uker Teori + FFR 4 uker Prosjekt barn 1 uke teori Prosjekt barn 1 uke praksis Hospiteringspraksis i folkehelsearbeid 2 uker Teori + FFR 6 uker Praksisstudie i faglig fordypning og organisasjon og ledelse 8 uker Praksisstudie i faglig fordypning og organisasjon og ledelse 8 uker Praksisstudie i psykisk helsearbeid 8 uker Teori + FFR 3 uker Hospiteringspraksis i folkehelsearbeid 2 uker Teori 1 uke Prosjekt barn 1 uke teori Prosjekt barn 1 uke praksis Teori + FFR 4 uker Prosjekt barn 1 uke teori Prosjekt barn 1 uke praksis Hospiteringspraksis i folkehelsearbeid 2 uker Praksisstudie i faglig fordypning og organisasjon og ledelse 8 uker Praksisstudie i psykisk helsearbeid 8 uker HØSTSEMESTER 18 uker VÅRSEMESTER 22 uker

12 STUDIEPOENGSFORDELING MELLOM TEORI, FFR OG PRAKSIS I følge rammeplanen for sykepleierutdanningen 25. januar 2008, skal praksisstudiene utgjøre totalt 90 studiepoeng og bestå av: Ferdigheter, forberedelse til og refleksjon over praksis (15 studiepoeng): 10 uker Praksisstudier i samarbeid med pasienter og pårørende (75 studiepoeng): 50 uker Teoristudiene utgjør totalt 90 studiepoeng. 1.år 2. år 3.år Totalt Praksisstudier Teori FFR* Totalt 13.5 studiepoeng 40,5 studiepoeng 6 studiepoeng 60 studiepoeng 9 uker 27 uker 4 uker 40 uker 33 studiepoeng 21 studiepoeng 6 studiepoeng 60 studiepoeng 22 uker 14 uker 4 uker 40 uker 28,5 studiepoeng 28,5 studiepoeng 3 studiepoeng 60 studiepoeng 1 19 uker nkl 2 uker 40 uker Bacheloreksamen Sykepleie 75 studiepoeng 50 uker * Ferdigheter, forberedelse til og refleksjon over praksis 19 uker 90 studiepoeng 60 uker 15 studiepoeng 10 uker studiepoeng 120 uker FORDELING AV STUDIEPOENG I TEORISTUDIENE Rammeplanen beskriver sykepleierutdanningens faglige innhold i hovedemner og delemner. Hvert hovedemne omfatter teori, FFR og praksis. Nedenfor er det oversikt over hvordan studiepoengsfordelingen av hovedemnene i rammeplanen er fordelt på de tre studieårene ved sykepleierutdanningen ved Høgskolen i Molde. Hovedemne 1 Hovedemne 2 Hovedemne 3 Hovedemne 4 Totalt Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget Medisinske og naturvitenskaplige emner Samfunnsvitenskapelige emner 1.år år år Totalt Høgskolen i Molde har som overordnet struktur organisert det faglige innholdet i fokusområder. Et fokusområde kan omfatte kunnskap fra flere hovedemner. På neste side er det en oversikt over alle fokusområdene med tilhørende kurs og studiepoengsfordeling. Deretter kommer en beskrivelse av hvert kurs. Det er utarbeidet en kursplan for hvert studieår med mer utfyllende informasjon. 2

13 OVERSIKT OVER FOKUSOMRÅDENE MED TILHØRENDE KURS En oversikt over studiepoengene fordelt over alle tre studieårene. Fordelingen av studiepoeng oppfyller kravene i Rammeplanen for sykepleierutdanning januar 2008 og inkluderer praksisstudiene. 1. STUDIEÅR 60 studiepoeng 2. STUDIEÅR 60 studiepoeng 3. STUDIEÅR 60 studiepoeng GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE SYKEPLEIE TIL PASIENTER I MEDISINSK OG KIRURGISK AVDELING OG HJEMMESYKEPLEIE SYKEPLEIE TIL BARN OG UNGE, PSYKISK HELSEARBEID, FOLKE- HELSEARBEID OG FAGLIG FORDYPNING I KOMMUNE- OG SPESIALISTHELSETJENESTEN F 1 SYKEPLEIENS FAGLIGE, VITENSKAPELIGE OG ETISKE GRUNNLAG F 5 SYKEPLEIENS FAGLIGE, VITENSKAPELIGE OG ETISKE GRUNNLAG F 9 SYKEPLEIENS FAGLIGE, VITENSKAPELIGE OG ETISKE GRUNNLAG Kurs 1: Introduksjon til sykepleiefaget Kurs 2: Observasjonspraksis Kurs 3: Sykepleiefaglige perspektiver Kurs 1: Sykepleieteoretiske perspektiver Kurs 2: Vitenskapsteori og metode Kurs 3: Etikk og estetikk Kurs 1: Vitenskapsteori Kurs 2: Bacheloroppgave i sykepleie F 2 GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE OG SYKEPLEIE TIL ELDRE i KOMMUNEHELSETJENESTEN 9sp F 6 SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED AKUTT, KRITISK, KRONISK SYKDOM OG/ELLER FUNKSJONSSVIKT 9sp F 10 SYKEPLEIE TIL BARN OG UNGE, PASIENTER MED PSYKISKE LIDELSER, HELSEFREMMENDE OG FOREBYGGENDE ARBEID, FAGLIG FORDYPNING, ORGANISASJON OG LEDELSE 13sp Kurs 4: Grunnleggende behov Kurs 5: Grunnleggende sykepleie i øvingsavdelingen Kurs 6: Praksisstudie i sykehjem og omsorgssenter 20sp Kurs 4: Klinisk sykepleie i øvingsavdeling Kurs 5: Sykepleiens funksjon i spesialisthelsetjenesten Kurs 6: Sykepleiens funksjon i hjemmesykepleien 35sp Kurs 3: Sykepleierens funksjon til barn, unge og deres pårørende Kurs 4: Folkehelsearbeid; Helsefremmende og forebyggende arbeid Kurs 5: Sykepleierens funksjon i psykisk helsearbeid Kurs 6: Faglig fordyping, organisasjon og ledelse 36 sp F 3 MEDISINSK OG NATUR- VITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE F 7 MEDISINSK OG NATUR- VITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE F 11 MEDISINSK OG NATUR- VITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE Kurs 7: Anatomi, fysiologi og biokjemi Kurs 8: Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene Kurs 9: Farmakologi og medikamenthåndtering Kurs 10: Generell patologi Kurs 11: Aldringens fysiologi og aktuelle sykdommer hos eldre Kurs 7: Sykdomslære og farmakologi Kurs 7: Pediatri Kurs 8: Svangerskap, fødsel og barsel Kurs 9: Psykiatri 20sp 13sp 4sp F 4 SAMFUNNSVITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE F 8 SAMFUNNSVITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE F 12 SAMFUNNSVITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE Kurs 12: Organisatorisk kompetanse Kurs 13: Psykologi Kurs 14: Pedagogikk og Kommunikasjon Kurs 8: Pedagogikk, psykologi, samhandling og kommunikasjon Kurs 9: Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk Kurs 10: Helsepolitikk, stats- og kommunal kunnskap, sosiologi og helsejuss Kurs 11: Kommunikasjon og samhandling 11sp 3sp 7 sp 3

14 1. STUDIEÅR GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE FOKUS 1: SYKEPLEIENS FAGLIGE, VITENSKAPELIGE OG ETISKE GRUNNLAG (9sp) Læringsutbytte Etter gjennomført fokus 1 skal studenten ha kunnskap om grunnleggende temaer innen sykepleiefaget og kunne identifisere sykepleiers funksjon. Kurs 1: Introduksjon til sykepleiefaget Historisk tilbakeblikk på sykepleiens utvikling og fremvekst Moderne sykepleie blir til Grunnlagsetikk Yrkesetiske prinsipper og verdier Etiske dilemmaer i helse og sosialsektoren Ulike menneskesyn Teoretiske perspektiver på sykepleie Helsepersonelloven og taushetsplikt Introduksjon til: o anatomi, fysiologi og biologi o mikrobiologi, infeksjonssykdommer og generell hygiene o medikamentregning Vurderingsform: Sykepleieeksamen 1, Sykepleieeksamen 2 og framlegg av gruppeoppgave Kurs 2: Observasjonspraksis Vurderingsform: Fremlegg av gruppeoppgave og Sykepleieeksamen 1 Kurs 3: Sykepleiefaglige perspektiver Sykepleiepraksis og sykepleievitenskap Tre perspektiver og seks teorier: o Interaksjonsteori: Travelbee o Behovsteori: Henderson og Orem o Omsorgsteori: Eriksson, Martinsen og Benner & Wrubel Kunnskapsbasert praksis Fagutvikling og forskning i sykepleie Databasesøk Forskningsprosessen og forskningsetikk Introduksjon til kvalitativ og kvantitativ metode Kvalitetsbedømming av kvalitative forskningsartikler Intervju og observasjon som metode 4

15 Vurderingsform: Sykepleieeksamen 2 og prosjekt i vitenskapelig metode FOKUS 2: GRUNNLEGGENDE SYKEPLEIE OG SYKEPLEIE TIL ELDRE KOMMUNEHELSETJENSTEN (20sp) Læringsutbytte Etter gjennomført fokus 2 skal studenten ha teoretisk og praktisk kunnskap om grunnleggende sykepleie og grunnleggende behov. Studenten skal ha handlingskompetanse i generelle sykepleieferdigheter som gjør dem i stand til å møte pasienter i sykehjem og omsorgssenter. Studenten skal ha handlingsberedskap knyttet til forskningslignende aktivitet og kunnskapsbasert praksis. Kurs 4: Grunnleggende behov Grunnleggende behov Aldring og eldreomsorg Sykepleie til eldre Sykepleie til mennesker i livets sluttfase Bruk av fysisk kontakt i sykepleie Sykepleieprosessen Faglige, juridiske og teknologiske rammer for sykepleiedokumentasjon Kunnskapsbasert praksis Førstehjelp Brannvern Vurderingsform: Sykepleieeksamen 1, sykepleieeksamen 2, prosjekt i vitenskapelig metode og praksisvurdering Kurs 5: Grunnleggende sykepleie i øvingsavdeling Informasjon om øvingsavdelingen Sengereiing og sengeskift Personlig hygiene Hårstell, fotpleie, munnstell og tannpleie Ernæring Eliminasjon av urin Sirkulasjon og temperatur Respirasjon Forflytning Injeksjoner Basal hjerte- og lungeredning Vurderingsform: Studiekrav, sykepleieeksamen 1 og individuell praksistest 5

16 Kurs 6: Praksisstudie i sykehjem og omsorgssenter Forberedelse til praksisstudier Grunnleggende sykepleie Sykepleie til eldre Etisk refleksjon over praksisstudier Vurderingsform: Praksisvurdering og studiekrav FOKUS 3: MEDISINSK OG NATURVITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE (20sp) Læringsutbytte: Etter gjennomføring av fokus 3 skal studenten ha kunnskap om naturvitenskapelige emner som er sentrale innen sykepleiefaget. Studenten skal ha handlingskompetanse knyttet til observasjon og handlingsberedskap knyttet til iverksettelse av forebyggende, lindrende og rehabiliterende tiltak. Kurs 7: Anatomi, fysiologi og biokjemi Grunnleggende kjemi, fysikk og biokjemi Celler, vev og organer Nervesystemet og sansene Det endokrine systemet Skjelettet og musklene Sirkulasjonssystemet og blodet Respirasjonssystemet Fordøyelsesystemet og metabolisme Huden og temperaturreguleringen Nyrene og urinveiene Syre-base regulering Forplantningen og seksualfysiologien Vurderingsform: Studiekrav og eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi Kurs 8: Mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene Historikk Smittestoffenes oppbygging og egenskaper Mikroorganismens angrepsmekanismer Infeksjonsforsvaret Prøver til mikrobiologisk undersøkelse Mikroorganismer og sykdom Sykehusinfeksjoner Smittevern Smittespredning Generelle infeksjonsforebyggende tiltak 6

17 Vurderingsform: Eksamen i mikrobiologi og generell hygiene Kurs 9: Farmakologi og medikamenthåndtering Generell farmakologi Bruk av felleskatalogen Legemiddelhåndtering Medikamentregning Vurderingsform: Eksamen i medikamentregning Kurs 10: Generell patologi Arvelige sykdommer Hypoksi Autoimmune sykdommer Svulster Betennelse Infeksjonsforsvar Vurderingsform: Eksamen i generell patologi sykdomslære og farmakologi 2. studieår Kurs 11: Aldringens fysiologi og aktuelle sykdommer hos eldre Kognitiv svikt og demens Angst og depresjon Akutt forvirring Hjerneslag Parkinson Diabetes Vurderingsform: Pedagogisk sykepleieplan og sykepleieeksamen 2 FOKUS 4: SAMFUNNSVITENSKAPELIG KUNNSKAP I SYKEPLEIE (3sp) Læringsutbytte Etter gjennomført fokus 4 skal studenten ha kunnskap om rammefaktorer som har betydning for yrkesutøvelse. Studenten skal ha handlingskompetanse i kommunikasjon og samhandling i kliniske hjelperelasjoner, samt handlingsberedskap knyttet til konfliktløsning. 7

18 Kurs 12: Organisatorisk kompetanse Innføring i sentrale organisasjonsbegreper Helse og sosialtjenestenes oppbygging Sykehjemmet som organisasjon Vurderingsform: Individuell skriftlig refleksjonsoppgave Kurs 13: Psykologi Psykologi som vitenskap og profesjonell virksomhet Utvikling og personlighet Emosjoner og motivasjon Sosiale prosesser Læring og hukommelse Helse, mestring og psykologiske problemer Det biologiske grunnlaget Vurderingsform: Eksamen i psykologi og kommunikasjon Kurs 14: Pedagogikk og kommunikasjon Sykepleierens pedagogiske funksjon Studieteknikk og læringsprosesser Den didaktiske relasjonsmodell Medstudentrespons Loggskriving Kommunikasjonsteori med fokus på: o Å bli kjent o Trygghetsskapende og terapeutisk kommunikasjon o Bruk av fysisk kontakt i sykepleie Vurderingsform: Fremlegg av prosjektoppgave og eksamen i psykologi og kommunikasjon 8

19 2. STUDIEÅR SYKEPLEIE TIL PASIENTER I MEDISINSK OG KIRURGISK AVDELING OG HJEMMESYKEPLEIE FOKUS 5: SYKEPLEIENS FAGLIGE, VITENSKAPLIGE OG ETISKE GRUNNLAG (9sp) Læringsutbytte Etter gjennomført fokus 5 skal studenten ha handlingskompetanse til å analysere praksissituasjoner i lys av ulike teoretiske sykepleieperspektiv, samt identifisere og vurdere etiske dilemmaer i praksis. I tillegg skal studenten kunne vurdere kvantitative forskningsartikler kritisk, og ha fått kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i spesialistog kommunehelsetjenesten. Kurs 1: Sykepleieteoretiske perspektiver Fordypning i valgt sykepleieperspektiv og sykepleieteoretiker Analyse av praksissituasjoner ut fra valgt perspektiv Refleksjon knyttet til kvalitet på sykepleie Vurderingsform: Flexirapport Kurs 2: Vitenskapsteori og metode Ulike kvantitative forskningsdesign PICO modellen Kvalitetsbedømming av kvantitative forskningsartikler Respondent og opponentskap Forsknings- og utviklingsarbeid i spesialist- og kommunehelsetjenesten Vurderingsform: Gruppearbeid med framlegg Kurs 3: Etikk og estetikk Refleksjon over ulike etiske dilemma i praksis Yrkesetikk Estetikk Vurderingsform: Skriftlig oppgave med framlegg 9

20 FOKUS 6: SYKEPLEIE TIL PASIENTER MED AKUTT, KRITISK, KRONISK SYKDOM OG/ELLER FUNKSJONSSVIKT (35sp) Læringsutbytte Etter gjennomført fokus 6 skal studenten ha handlingskompetanse i utøvelse av sykepleie til mennesker med akutt-, kritisk- eller kronisk sykdom og/eller funksjonssvikt. Kurs 4: Klinisk sykepleie i øvingsavdeling Akutte og kroniske sår Hjerte/lungeredning Perifer venekanyle Væske/ ernæringsterapi/infusjon/blodtransfusjon Oksygenbehandling og bruk av sug Sentralt venekateter Medikamentregning Vurderingsform: Eksamen i sykepleie ved akutt-, kritisk- og kronisk sykdom og/eller ved funksjonssvikt Kurs 5: Sykepleiens funksjon i spesialisthelsetjenesten Historisk utvikling av pleie og omsorg til akutt, kritisk og kronisk syke Utvikling av sykepleierollen og kritisk analyse av denne Det syke mennesket i møte med spesialisthelsetjenesten: o Å være akutt, kritisk og kronisk syk o Å være sykepleier til akutt, kritisk og kronisk syke Sykepleiedokumentasjon Sykepleie til pasienter med medisinske sykdommer og lidelser Sykepleie til pasienter i forbindelse med operative inngrep Ernæring til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom Fysisk aktivitet til pasienter med akutt, kritisk og kronisk sykdom Sykepleie til pasienter med smerte Sykepleie til pasienter med kreft Palliativ omsorg Legemiddelhåndtering og medikamentregning Juridiske rammer knyttet til praktisering av sykepleien i spesialisthelsetjenesten Introduksjon til og refleksjon etter praksis i kirurgisk og medisinsk avdeling Vurderingsform: Eksamen i sykepleie ved akutt-, kritisk- og kronisk sykdom og/eller ved funksjonssvikt og praksisvurdering I tillegg er andre vurderingsformer under utarbeidelse 10

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 1 VELKOMMEN TIL SYKEPLEIERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I MOLDE Nasjonalforeningen for Folkehelsen var initiativtaker og pådriver for å starte den første sykepleierutdanningen i Møre og Romsdal, og hadde arbeidet

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE

FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE FAGPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING 180 studiepoeng Godkjent av Avdelingsstyret 20.3.2009, Gjeldende fra 1.8.2009 Revisjon godkjent 1. juli 2010 Høgskolen

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

Fagplan for Bachelor i fysioterapi

Fagplan for Bachelor i fysioterapi Fagplan for Bachelor i fysioterapi Institutt for fysioterapeututdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 1 - Samfunnsutviklingen 1

Detaljer

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING

RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING RAMMEPLAN FOR FYSIOTERAPEUTUTDANNING Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Mål... 3 2.3 Innhold...

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005

STUDIEPLAN. for audiografutdanning Bachelor. Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 STUDIEPLAN for audiografutdanning Bachelor Program for audiografutdanning Avdeling for helse- og sosialfag Høgskolen i Sør-Trøndelag 2005 2 Studieplan godkjent av Høgskolestyret 22. mai 2002 Revidert 2.juni

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i legevaktsykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i legevaktsykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 0 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 Legevakt... 2 Studiets relevans for arbeidslivet og videre studier... 2 Videreutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie

STUDIEPLAN. Videreutdanning i palliativ sykepleie STUDIEPLAN Videreutdanning i palliativ sykepleie 60 studiepoeng 2015-2017 1 1. INNLEDNING... 1 PALLIATIV OMSORG... 1 VIDEREUTDANNING I PALLIATIV SYKEPLEIE... 1 MÅLGRUPPE... 2 OPPTAKSKRAV... 2 VIDERE STUDIER

Detaljer

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6

1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 GENERELLE OPPLYSNINGER... 3 2 MÅL FOR STUDIET... 4 3 MÅLGRUPPE OPPTAKSKRAV OG RANGERING... 6 4 STUDIETS INNHOLD OG OPPBYGGING... 6 Tema 1 - Helsefremmende og forebyggende arbeid -

Detaljer

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING

RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING RAMMEPLAN OG FORSKRIFT FOR HELSESØSTERUTDANNING 60 studiepoeng Fastsatt 1. desember 2005 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1 INNHOLD FORORD... 3 Begrunnelse for nasjonale rammeplaner... 3 Rammeplanens

Detaljer

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag

FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD. Institutt for helse- og sosialfag FAGPLAN BARNEVERNSPEDAGOG- UTDANNING HØGSKOLEN I HARSTAD Institutt for helse- og sosialfag Vedtatt av høgskolestyret 2002 sist endret 15.06.2005 i instituttstyret Godkjent av høgskolestyret 2002 - Sist

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2002-05 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo Reseptarutdanningen kull 2002-05 2 Innledning

Detaljer

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011

STUDIEPLAN. Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser. Januar 2011 STUDIEPLAN Fagskoleutdanning i Omsorg for mennesker med nevrologiske lidelser Januar 2011 Studieplanen er laget med utgangspunkt i Nasjonal plan for ettårig fagskoleutdanning i helse- og sosialfag, generell

Detaljer

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013

Studieplan. Videreutdanning i Anestesisykepleie. Kull 2012 Studieåret 2012-2013 Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan Videreutdanning i Anestesisykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR VIDEREUTDANNING 90 studiepoeng Forankret i Rammeplan

Detaljer

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo

Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07. Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng. Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 1 Studieplan for reseptarutdanningen Kull 2004-07 Bachelorstudium i farmasi 180 studiepoeng Avdeling for helsefag Høgskolen i Oslo 2 Innledning Bachelorstudiet er hjemlet i Lov om universiteter og høgskoler

Detaljer

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg

FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER. Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg FAGSKOLEN I KRISTIANSAND KVADRATUREN SKOLESENTER Studieplan for fagskoleutdanning i helse, aldring og aktiv omsorg INNHOLD 1 GENERELT OM FAGSKOLEUTDANNING I HELSE, ALDRING OG AKTIV OMSORG... 3 1.1 Overordna

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng

klinisk helsearbeid Studieplan 2007-2011 Mastergradsstudium i klinisk helsearbeid 120 studiepoeng Side 1/41 Studieplan 120 studiepoeng HiBu - Avd for Helsefag Høgskolen i Buskerud Postboks 7053 N-3007 Drammen Tlf. +47 32 20 64 Fax.+47 32 20 64 10 postmottak@hibu.no Endringshistorikk Dato Sign Endring

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16

FAGPLAN. AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning. 60 studiepoeng. Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN AVANSERT GERONTOLOGI En tverrfaglig videreutdanning 60 studiepoeng 1 Godkjent av høgskolestyret Gjelder for studieåret 2015-16 FAGPLAN Innholdsfortegnelse 1 Avansert gerontologi en tverrfaglig

Detaljer

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN

Arbeidshefte. Videreutdanning i barnesykepleie. Advanced Paediatric Nursing. Kull 2012. 90 studiepoeng Heltid VUBARN Arbeidshefte Videreutdanning i barnesykepleie Advanced Paediatric Nursing Kull 2012 90 studiepoeng Heltid VUBARN Fakultet for helsefag Institutt for sykepleie Innhold 1.0 Barnesykepleiers funksjons- og

Detaljer

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER...

1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... PROGRAMPLAN BACHELORPROGRAMMET I TANNPLEIE Innhold 1. BACHELOR I TANNPLEIE... 3 1.1 MÅLGRUPPE... 3 1.2 LÆRINGSUTBYTTE... 3 1.3 KOMPETANSE I FORHOLD TIL YRKESUTØVELSE OG VIDERE STUDIER... 3 2. BAKGRUNN...

Detaljer

Videreutdanning i intensivsykepleie

Videreutdanning i intensivsykepleie FAGPLAN Videreutdanning i intensivsykepleie 90 STUDIEPOENG Revidert i studieplanutvalget 15.9. 2008 Forord Fagplanen for videreutdanning i intensivsykepleie bygger på rammeplan og forskrift for videreutdanning

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole

BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI. Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16. BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole BJØRKNES HØYSKOLE ANVENDT PSYKOLOGI Gjeldende studieplan fra studieåret 2015/16 BACHELORSTUDIUM 180 STUDIEPOENG Bjørknes Høyskole 0 Innholdsfortegnelse 1.0. Bachelorstudium i anvendt psykologi... 2 1.1

Detaljer

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid

Fagplan studieår 2014 2015. Praktisk-pedagogisk utdanning. Heltid Fagplan studieår Heltid HBV - Fakultet for Humaniora og Utdanningsvitenskap Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 164 Sentrum 3502 Hønefoss Tlf: 32117100 Faks: 32117110 e-post adresse: info.honefoss@hbv.no

Detaljer

Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Psykisk helsearbeid og rusarbeid Studieplan for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid 60 fagskolepoeng Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Opptak... 1 2.1 Opptakskrav... 2 2.2 Søknad om og innvilgelse av opptak... 2

Detaljer