Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262"

Transkript

1 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1

2 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling 3 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 3 4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 4 5. Beskrivelse av planforslaget 7 6. Virkninger av planforslaget 8 7. Samråds- og medvirkningsprosess 8 8. Innkomne innspill 9 9. Gjennomføring av planen Vedlegg 9 2

3 1. Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av Nordbohus AS (Kjedekontoret) som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver Byggmester Indergård og Nypan. Tomten er uregulert. I kommuneplanens arealdel er tomtens øvre del definert som nåværende tettbebyggelse og tomtens nedre del (mot Gløttrenna) definert som fremtidig grønnstruktur. Hensikten med foreliggende planarbeid er å opprettholde dagens formål i tråd med kommuneplanens arealdel, og legge til rette for en fortetting hvor plassering av bebyggelsen og utearealene får en annen organisering/plassering. Foreliggende plan er en detaljert reguleringsplan som skal avklare: - plassering av bebyggelsen, herunder høydeplassering målsatt ved inngangspartiet. - bebyggelsens høyde og takform - avgrensing av tomter og fellesarealer - prinsipputforming av uteoppholdsarealer - trafikkløsninger som adkomster, frisiktsoner, trafikksikkerhetstiltak etc. - parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private og fellesarealer, herunder terrengplanering og forstøtningsmurer med angitt høyde der terrengforholdene krever slike tiltak - løsninger for avfallshåndtering. 2. Kartgrunnlag og planfremstilling For området foreligger digitalt kartgrunnlag mottatt fra Trondheim kommune den 25. august Fremstilling av planen er iht. gjeldende krav og retningslinjer for digital planfremstilling. Planverktøy som er benyttet er NovaPOINT, fagmodulene Areal, Veg utvidet og Virtual Map. 3. Risiko- og sårbarhetsanalyse I forkant av en utbygging skal det foretas en analyse av forskjellige faktorer som kan ha betydning for samfunnet og den enkelte. I denne skal det fremgå hvilke vurderinger og utredinger som er foretatt på dette plannivået og krav om nye vurderinger helt frem til tiltak skal gjennomføres. Nedenfor er det listet opp momenter som er vurdert i denne planprosessen, evt. med avbøtende tiltak: - Grunnforhold - Støy - Trafikkforhold/trafikksikkerhet - Sikre god byggeskikk - God servicedekning - Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges oppvekstvilkår - Kriminalitetsforebyggende tiltak - Universell utforming - Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) Punktene ovenfor inngår som en del av beskrivelsen av planområdet og planforslaget. 3

4 Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold Fig. 2: Oversiktskart som viser omsøkte område med omriss og gul skravur. Kartet er ikke i målestokk. Kilde: Kartløsning på Trondheim kommunes hjemmesider. 4

5 Beliggenhet: Området tilhører Byåsen bydel og ligger 6,6 km fra Trondheim sentralstasjon. Gateadressen er Kyvannsveien 30. Planområdet er på 4,078 daa. Planens begrensning går ved eksisterende tomtegrenser. Dagens arealbruk og tilstøtende arealers arealbruk Både omsøkte tomt og tilstøtende arealer i nord, øst og vest er i dag etablerte boligområder med tilhørende anlegg (lekeplasser, stier, veger). Bebyggelsen består i hovedsak av ene- og tomanns boliger. Den sørligste del av tomten er i kommuneplanens arealdel avsatt til fremtidig grønnstruktur og tilgrensende areal (i Gløttrenna) er definert som nåværende grønnstruktur. Grunnforhold: Rasvurdering Området består av fjellgrunn (amfibolitt) og det foreligger ingen indikasjoner på at området er rasutsatt. Radon Basert på opplysninger fra NGU via Arealis på nett er området er ikke registrert som aktsomhetsområde i forhold til radon. Grunnforurensing Basert på opplysninger fra NGU via Arealis på nett samt aktsomhetskart utarbeidet av Trondheim kommune, foreligger det ingen indikasjoner på at det kan være forurensning i grunnen innefor planområdet eller tilgrensende områder. Kulturminner i grunnen Basert på opplysninger fra NGU via Arealis på nett samt aktsomhetskart utarbeidet av Trondheim kommune, foreligger det ingen indikasjoner på at det finnes kulturminner i grunnen innenfor planområdet eller tilgrensende områder. Teknisk infrastruktur/vannavrenning Teknisk infrastruktur er etablert. Det ligger en spillvannsledning (200) og en overvannsledning (225) i østre tomtegrense. Det går ingen naturlige bekker gjennom området Naturverdier: Basert på opplysninger fra Direktoratet for naturforvaltning via Arealis på nett er det ikke registrerte verneverdige naturområder, verdifull vegetasjon, vilt eller annet biologisk mangfold innenfor eller nærliggende planområdet som kan bli berørt av en eventuell utbygging. Arealet som er avsatt til fremtidig grønnstruktur, og utenforliggende arealer i Gløttrenna er imidlertid definert som et viktig lokalt område for biologisk mangfold (jfr. aktsomhetskart Biologisk mangfold verdi Naturtyper vedlegg 12 tilhørende kommuneplanens arealdel). Arealet er klassifisert som type D. Det vil si areal som har et visst biologisk mangfold, men ikke er sjelden eller spesielt verdifulle, med tanke på spesielle arter/naturtyper. Arealene er viktige i den totale grønnstruktursammenheng som hekke-, skjule- og trekkeområder for dyr, og som spredningskorridorer. 5

6 Rekreasjonsverdi: Området, hvor ny bebyggelse planlegges, er ikke definert som en del av viktig grønnstruktur eller offentlige friområder/markaområder. Det er heller ikke registrert brukt av barn og unge som ikke har tilknytning til eksisterende enebolig. Grønnstrukturen sør for planområdet har stor rekreasjonsverdi og blir brukt av turgåere og som lekearealer for barn og unge. Stedets karakter: Planområdet ligger i et etablert enebolig område, med forholdsvis regelmessig tomtestruktur og etablert villahagebeplantning. Terrenget er svakt skrånende mot sør. Mot sør, i Gløttrenna, er tett skog med nåletrær som dominerende art. Trafikkforhold: Området har kjøreadkomst via Kyvannsveien som utgjør en del av eksisterende boliggate struktur med ringvegsystem. Vegen har ikke fortau og er en typisk adkomstveg som er dimensjonert for lav fart. Via turveg i Gløttrenna eller Kyvannsvegen er det gangavstand til skoler, barnehager, idrettsanlegg, kollektivtilbud og kjøpesenter. Støy: Området er ikke utsatt for trafikkstøy eller støy fra annen forurensende virksomhet. 6

7 5. Beskrivelse av planforslaget Arealformål Området er regulert til følgende formål: Arealer for bebyggelse og anlegg (jfr. pbl ) herunder: - Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse - Gårdsplass - Renovasjonsanlegg Arealer for grønnstruktur (jfr. pbl ) herunder: - Grønnstruktur - Turveg Planlagte byggeområder Frittliggende boligbebyggelse Innenfor felt B1, B2, B3 og B4 tenkes oppført 4 stk frittliggende eneboliger, med muligheter for en ekstra boenhet i tillegg til hovedleiligheten. Det skal avsettes areal til garasje på egen tomt samt 2 ekstra p-plasser på egen tomt. Alle eneboligene vil få trinnfri adkomst på terreng. Hver boenhet får renovasjonsløsning på egen tomt, men det avsettes et felles areal for oppstilling av avfallskoppene på hentedagen. Bebyggelsens plassering og utforming er vist på plankartet. Plasseringen er veiledende, men riktig i forhold til tillatte volumer og høyder. Bebyggelsen skal plasseres innenfor viste byggegrenser. Areal avsatt for standard parkeringsplass er 2,5 x 5 meter Gårdsplass Areal nødvendig for adkomst og tilgang til turveg som fører videre ned til Gløttrenna. Renovasjonsanlegg f_r1 Avsatt som oppsamlingspunkt for renovasjon for boligene innenfor felt B1, B2, B3 og B4. Planlagt grønnstruktur Grønnstruktur Vil utgjøre en del av tomtearealet til de to boligene lengst mot sør, men med restriksjoner i forhold til type beplantning og tillatt inngjerding. Turveg Areal avsatt for å sikre alle beboerne, innefor planområdet, tilgang til grønnstruktur i sør. 7

8 6. Virkninger av planforslaget I temaene under er ulike virkninger og konsekvenser av planforslaget forsøkt beskrevet, samt hvilke avveininger og tiltak som er gjort. Sikre god byggeskikk Planbestemmelsene angir bygningenes tillatte volum og gir føringer for utforming og materialvalg. Gjennom foreslåtte planbestemmelser er det en målsetting at området til slutt fremstår som et godt boligområde med estetiske kvaliteter som ivaretar områdets karakteristiske trekk. God servicedekning Området er ligger sentralt til, med gangavstand til de aller nødvendigste funksjoner. Det er en godt utbygd infrastruktur, både sosial og teknisk. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges oppvekstvilkår Gode leke- og oppholdsarealer utendørs er blant de boligkvalitetene som betyr mye for livskvalitet og trivsel blant beboerne. Passe store, attraktive og tilgjengelige utearealer er viktige for det sosiale livet. Det er derfor valgt ut fire lokaliteter som egner seg for opphold og lek, som er tilpasset behovet ulike aldersgrupper har for uteareal. Planforslaget søker å ivareta barn og unges interesser ved å fokusere på gode arealer for uteopphold og gode forbindelser til nærmiljøanlegg. Universell utforming Det skal i størst mulig grad legges til rette for mennesker med ulikt funksjonsnivå. Det være trinnfri hovedadkomst til bolig og utearealer.. Mikroklimatiske forhold (sol, skygge, vind, snø) Området ligger i sørvendt svakt hellende terreng. Tomten har gode solforhold, og er ikke spesielt vindutsatt. Området er ofte snørikt om vinteren og det er viktig å avsette areal for nødvendig snøopplag. Organiseringen av bebyggelsen og plassering av de private utearealene tilsier at det kan skaper gode mikroklimatiske forhold. 7. Samråds- og medvirkningsprosess Det er avholdt oppstartsmøte med byplankontoret i Trondheim kommune den <dato>. Møtereferat er vedlagt. Varsel om igangsetting av planarbeid ble kunngjort i Adresseavisen og på kommunens hjemmeside den <dato>, med frist for uttalelse til planarbeidet den <dato>. Hjemmelshavere og berørte parter ble varslet i eget brev (se vedlegg 1, 2 og 3 for kopi av kunngjøringsannonse, brev og adresseliste). 8

9 8. Innkomne innspill 9. Gjennomføring av planen 10. Vedlegg 9

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Bakgrunn Planforslaget er innsendt av som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver .

Bakgrunn Planforslaget er innsendt <dato> av <navn> som forslagstiller, på vegne av tiltakshaver <navn>. Skriv kort og poengtert med fulle setninger. Planbeskrivelsen bør normalt ikke overstige 20 sider. Stikkord og beskrivelser som ikke er relevante for planen, skal slettes. Beskriv bare forhold som planen

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg

Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg Detaljreguleringsplan for nye Brevik oppvekstsenter og Furulund idrettsanlegg PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR PORSGRUNN KOMMUNE 15.SEPTEMBER 2014 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST

PlanID.: 01061085. P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST PlanID.: 01061085 P l a n b eskri vel se DETALJREGULERINGSPLAN FOR TRONDALEN SØRØST DATO: 24.09.2014, sist revidert 09.03.2015 1 I nnholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse...... 1 2 Innhold...... 3 3 Bakgrunn...

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - SOLNESET FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR PLANBESKRIVELSE side 1 av 21 QuickTime og en TIFF (ukomprimert)-dekomprimerer kreves for å se dette bildet. FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Datert: 19.11.09 Sist revidert: - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014

LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE. Levanger kommune PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING FEBRUAR 2014 / / PLANBESKRIVELSE FOR REGULERINGSPLAN DETALJREGULERING LEVANGER UNGDOMSSKOLE MED AKTIVITETSOMRÅDE Levanger kommune FEBRUAR 2014 LINK arkitektur AS / Org.nr. NO 975 999 726 / Bankkonto nr. 1602 46 58043

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING

Del av Konvalldalen DETALJREGULERING SØGNE KOMMUNE Del av Konvalldalen DETALJREGULERING PLANBESKRIVELSE UTBYGGER: Hellvik Hus Søgne Eiendomsutvikling AS UTARBEIDET AV: DATO: 11.05.2015 PLANTITTEL: TILTAKSHAVER: REGULERINGSPLAN: SKISSEPROSJEKT:

Detaljer

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06

Nystelie-Venehovda SA. Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse. Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse Utgave: 2 Dato: 2012-07-06 Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Områderegulering Nysetlie - Planbeskrivelse

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse

DE TALJPLAN 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE. Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse DE TALJPLAN FOR 20/45 BORÅS EN FROLAN D KOM MUNE PLAN BESKRIVE LSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet med eksisterende bebyggelse IN NLEDNIN G Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Boråsen

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Offentlig høring PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING Av områdene: B8, innspill nr. 102 Raumnes & Årnes Il s idrettsanlegg. Området avsettes til «bebyggelse og anlegg - boligbebyggelse». K1, innspill

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå

Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Løpenr.: 13715/2015 Arkiv: 200080003/L12 Saksnr.: 2008/5093 Bestemmelser til reguleringsplan for: Del av Solberg Spinderi Gnr. 45 bnr. 1556 Plan ID: 20080003 Dato: 26.03.15 Reguleringsplan

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1

REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 PLAN-ID 162222010005 REGULERINGSPLAN FOR LØVNESET HYTTEOMRÅDE GNR. 24 BNR.1 Beskrivelse og bestemmelser til planforslag VEDTATT AV KST SAK 28/11 DEN 07.09.11 Reguleringsplan forløvneset hytteområde på

Detaljer

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026

KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 KONSEKVENSUTREDNING 2014-2026 Nye utbyggingsområder Sande kommune bevaringsverdig kulturlandskap foto: Bjørn Elnan Vedlegg 1 til Kommuneplanens arealdel 2014 2026 Vedtatt av kommunestyret 7. mai 2014 justert

Detaljer

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon Utgave: 04 Dato: 2014-04-08 Planbeskrivelse for detaljregulering for del av Lyngås grustak - gjenvinningsstasjon 2 DOKUMENTINFORMASJON

Detaljer