Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen, for Dato: avdelingsleder, LU Endret av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 6 EMNEBESKRIVELSE... 9 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Målgruppene for studiet er allmennlærerstudenter og andre bachelor-studenter b. Opptakskrav Studiet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Studiet kan tas som en del av grunnutdanning i allmennlærerstudiet eller som del av annen bachelor-utdanning. b. Grad Studiet kan tas som en del av en bachelor- eller lærerutdanning Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Årsstudiet i kroppsøving vil primært forberede til videre idrettsstudier ved HiØ, andre pedagogiske høgskoler og ved Norges Idrettshøgskole. Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskole og videregående skole når det inngår som del av allmennlærerutdanning eller det suppleres med praktisk-pedagogisk utdanning. Fagets vide kulturelle forankring, med levende tradisjoner innenfor leik, idrett, dans, friluftsliv og helsearbeid, kan også gi et godt grunnlag i annen privat og offentlig virksomhet. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Gi studentene kunnskap om hvilken betydning idrettslige aktiviteter og ulike miljøer kan ha for den enkeltes utvikling og helse; -å fremme praktisk-metodisk innsikt og faglig utvikling; -å gi studentene erfaring med tilrettelegging av fysisk aktivitet i ulike miljøer; -å gi kunnskap om kroppens bygning og funksjon; -å gi erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i idrett for elever med ulike forutsetninger; -å gi kunnskap om og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid i faget; -å gi kunnskap i bruk av IKT Ferdighetsmål: -å fremme ferdighet i idrettsaktiviteter som er aktuelle i grunnskolens idrettsundervisning. Holdningsmål: -å gi studentene et personlig forhold til ulike former for fysisk aktivitet og gi dem erfaring med ulike arbeidsmåter i idrett. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som Hovedtemaer Studiet består av følgende hovedtemaer: Praktiske temaer: Bevegelseslek, idrettsaktiviteter, ballaktiviteter, friluftsliv, Teoretiske temaer: Storfag, bevegelseslære/anatomi, treningslære/fysiologi, forsknings- og utviklingsarbeid Studieplan 3

4 kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Hovedemner: Studiet deles inn i fem emner: Emne 1: Anatomi/fysiologi/idrettsskader Omfang: 15 studiepoeng Emne 2: Storfag; psykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, pedagogikk og sykdomslære Omfang: 15 studiepoeng Emne 3: Treningslære/bevegelseslære. Omfang: 10 studiepoeng Emne 4: Forsknings- og utviklingsoppgave. Omfang: 10 studiepoeng Emne 5: Praktisk metodisk oppgave. Omfang: 10 studiepoeng b) Progresjon Høst/vår c) Obligatoriske emner: Valgemner: All praktisk-metodisk virksomhet (80%). Ingen d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår e) Emner som tilbys utenlandske studenter Alle dersom studentene behersker norsk språk. f) Internasjonalt aspekt Hele studiet tilbys studenter som er kvalifiserte. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a) Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår. Årsstudiet er delt opp i emner. Studiet kan dermed tas over ett, to eller flere år. Emnene bygger på hverandre (opplysninger om emneoppbyggingen v/henvendelse til avd. for lærerutdanning). Årsstudiet i idrett vil gi studentene erfaring med varierte organiserings- og arbeidsformer. Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, drøftinger i grupper, som praktisk virksomhet ledet av lærer, og problembasert læring. Noen kurs innenfor praktisk virksomhet gjennomføres konsentrert, eksempel friluftsliv og ski/skøyter. Aktiv deltaking i gjennomføringen av de ulike kursene er en forutsetning for å få disse godkjent. Deler av pensum må studentene regne med å tilegne seg helt eller delvis på egen hånd - enkeltvis eller i grupper (kollokvier). Det forutsettes også at studentene må trene på idrettslige ferdigheter i forbindelse med den praktiske delen. b) Presisering - bruk av bibliotek: Eget emne i starten av skoleåret. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøking knyttet opp mot studiet og studentenes arbeid. - bruk av IKT: Eget emne i forhold til kommunikasjonsformer og fremlegg - egenaktivitet: Studiet forutsetter stor egenaktivitet innen praktiske og teoretiske emner. Studentene Studieplan 4

5 har gode muligheter til å drive fysisk aktivitet i skolens idrettshall og svømmehall - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet: Ja. - annet Det må påregnes utgifter til ekskursjoner pålydende ca. kr. 6000,-. (Friluftslivs- og skikurs). - c) Arbeidskrav De praktiske kursene må være gjennomført med godkjent resultat. For å få godkjent de praktiske kursene kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må kurset tas på nytt et senere studieår. Basisgruppene skal til veiledning hos basisgruppeveileder minst en gang i forbindelse med FoU-oppgaven. Problemstilling/tema må være godkjent av basisgruppeveilder. Livredningsprøven og passeringsprøver i forbindelse med de ulike idrettene (teori og praksis) må avlegges med godkjent resultat av den aktuelle faglærer. To innleveringsoppgaver i storfag og to innleveringsoppgaver i treningslære/bevegelseslære. Oppgavene godkjennes av faglærere. Disse oppgavene danner et grunnlag for muntlig eksamen i emne 2 og 3. d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Praktisk metodisk virksomhet: 287 timer Teoretisk virksomhet: 159 timer b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) 14 dager praksis. Plassert i vårsemesteret. Punktpraksis. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Følgende delemner må være godkjent: Praktiske oppgaver i lærer- og instruktørarbeid (praksisrapport), Egenferdighet og teoretisk kunnskap om de ulike idrettene (passeringsprøve i slutten av hvert semester). Dersom en student har fått ikke godkjent på en av disse delene kan studenten heller ikke framstille seg til muntlig eksamen i storfag. 2. Vurdering a) Bruk av ev arbeidskrav/underveisvurdering. Se pkt. 1. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Emne 1: Anatomi/fysiologi/idrettskader. Eksamen er en 6 timers skriftlig individuell eksamen. Høstsemesteret: November/desember 15 stp. Studieplan 5

6 Emne 2: Storfag (psykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, pedagogikk og sykdomslære). Eksamen er en muntlig individuell eksamen knyttet til innleveringsoppgaver og pensum. Vårsemesteret: Mai/juni. Intern og ekstern sensor. 15 stp. Emne 3: Treningslære/bevegelseslære. Eksamen er en muntlig individuell eksamen knyttet til innleveringsoppgaver og pensum. Vårsemesteret: Januar-februar. Intern og ekstern sensor. 10 stp. Emne 4: FOU-oppgave som skal innleveres i vårsemesteret (mars). To interne sensorer. 10 stp. Emne 5: Praktisk-metodisk arbeid. Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Idrettene trekkes internt. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema. Under eksamen skal hver student prøve seg som lærer med medstudenter som objekter. Vårsemesteret. Intern og ekstern sensor. 10 stp. I alle emner blir det brukt gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F betyr stryk.. Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Med forbehold om endringer. FAG: PENSUM STØTTELITTERATUR PRAKTISK-METODISKE FAG: Praktisk treningslære / grunntrening Basketball Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992 Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Bahr, R., J. Hallén, J.I. Medbø. Testing av idrettsutøvere. Oslo.: Universitetsforlaget., 1991 Ola Fosnæs. Basketballskolen. [Oslo].: Norges basketballforbund., 1986 Fotball Lær taktik-teknikk. Norsk Forlag-NFF 86 Volleyball Volleyball. O.Fosnæs, Kompendium-NIH 85 Håndball Håndball i skolen. T.Kluge, NHF 88 Fagservice Ski Skileik. A. Flemmen. Universitetsforlaget 90 Skøyter Gøy på isen. Univ. Forl. 86 Turn Mer gøy i gymsalen. Norges Turnforbund 88 Dans " Eget kompendium, Kjersti B. Studieplan 6

7 Jacobsen Sansemotorikk Eget kompendium " Jagtøien, Greta Langlo & Kolbjørn. (2000). I bevegelse : sansemotorikk - leik - observasjon. Oslo. Gyldendal undervisning. ISBN (h.) Friidrett Friluftsliv Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Eget kompendium Friidrettens teknikk. E.Enoksen, Univ. Forl. 90 Ut i naturen. S. Haugsjå, Univ. Forl. 80 Orientering Svømming og livredning Karen Marie Eid Kaarby og Hild Sveine. Trygg i naturen med orientering, [Rud].:Norges orienteringsforbund., Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Leka, dykka, simma Kompendium, O. Sveen 1999 Tilpasset opplæring Sykdomslærekompendium, Fysioterapeutene Beitostølen HSS, Valdres trykkeri 82 G.Mathiesen, Leiker og ballspill for funksjonshemmede. KUD. STUI 76 Laboratorieøvelser Oseland, H. Kompendium, HiØ, 2000 Bahr, R., J. Hallén, J.I. Medbø. Testing av idrettsutøvere. Oslo.: Universitetsforlaget., 1991 TEORETISKE EMNER: Fysiologi Schibye, B., K. Klausen. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde. København.: Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag., 1992 Haug, E., O. Sand, Ø.V. Sjaastad. Menneskets fysiologi. Oslo.: Universitetsforlaget., 1992 Dahl, H.A. and E. Rinvik. Bevegelsesappar atets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 1996 Forskning og utviklingsarbeid (FoU) Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med Hellevik, O. Forskningsmetode i sosiologi og Studieplan 7

8 Anatomi Idrettspedagogikk Sosiologi skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl., 1999 Kompendium, A.M.Olsen, NIH Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 1999 Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, Kristiansand.:Høyskoleforl., Idrettens betydning for individ og samfunn : rapportserie. Rud.: Norges idrettsforbund., 1996 (utvalgte hefter) statsvitenskap. Oslo.: Universitetsforl., 1999 Budowick, M., J.G. Bjåli, and B. Rolstad. Anatomisk atlas. Oslo.: Universitetsforlag et, 1992 Haug, E., O. Sand, Ø.V. Sjaastad. Menneskets fysiologi. Oslo.: Universitetsforlaget., 1992 L-97. Generell del og fagplan Loland, S. Toppidrettens pris : en debattbok. Oslo.: Universitetsforl., 1998 Idrettsskader Karlsson, J., R. Thomeé, L. Martinsson, L. Swärd. Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. Farsta.: SISU idrottsböcker., 1997 Kompendium, taping av idrettskader Roald Bahr og Sverre Mæhlum (redaktører) ; Idrettsskader : en illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet. Oslo : Gazette bok, c2002. Bevegelseslære Treningslære Tveit, P. Bevegelseslære : idrettkropp-teknikk. [Oslo].: Universitetsforlaget : Norges idrettshøgskole ; [Rud] : Norges idrettsforbund., 1987 Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992 Jan Ekstrand, Lars Engebretsen, Jon Karlsson ; [medforfattere:] Peter Adolfsson... [et al.] ; Fotballmedisin [Oslo] : Norges fotballforbund, 2001 Anatomi och Rörelseslära innom idrotten. R. Wirhed, Samspråk forlags A/B 82 Bahr, R., J. Hallén, J.I. Medbø. Testing av idrettsutøvere. Oslo.: Universitetsforlaget., 1991 Studieplan 8

9 Idrettspsykologi Helselære Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., 1996 Kompendium, A. Skaug 1998 Kompendium, HiØ Asknes, F. and B. Wormnes. Når muskler ikke er nok : en bok om idrettspsykologi. Oslo.: Norges idrettsforbund., 1996 Høigaard, R. and P.A. Lidbom. Gruppepsykologi i idrett. Kristiansand.: Høyskoleforl., (loven) html (forskriften) Relevant fagstoff knyttet til de ulike emnene kan bli delt ut underveis i studiet. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 1: Anatomi/fysiologi og Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving idrettskader, 15 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over perioden august november/desember, første semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Emnet skal bidra til at studentene utvikler grunnleggende kunnskap om kroppens bygning og funksjon. Dette skal gi en basis til å forstå og kunne gjennomføre behandling av idrettskader. Emnet gir også forkunnskaper som kan brukes i emnet 3, treningslære og bevegelseslære. 7. Innhold/oppbygging Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og felles forelesning. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg. Det er ingen praksis knyttet til emnet. Ingen. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Studieplan 9

10 11. Sluttvurdering Emnet avsluttes i november/desember, første semester, med en skriftlig individuell eksamen. Varighet: 6 timer. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Hoved: Schibye, B., K. Klausen. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde. København.: Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag., 1992 Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 1999 Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum. Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 2: Storfag, Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving 15 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over perioden februar mai, andre semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdihets- og holdningsmål) Storfag skal bidra til at studentene utvikler grunnleggende kunnskap om de ulike fagene som inngår i emnet og hvordan de kan innvirke på hverandre i en mer helhetlig sammenheng. 7. Innhold/oppbygging Emnet består av fagene: psykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, pedagogikk og sykdomslære. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet i basisgruppesammenheng og felles forelesning. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg. Det er ingen praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav To inneleveringsoppgaver som danner grunnlaget for muntlig eksamen i sluttvurderingen. Omfanget på oppgavene er 5 8 A 4-sider. Oppgavene innleveres til faglærerne. 11. Sluttvurdering Emnet avsluttes i andre semester med en muntlig individuell eksamen som berører de to innleveringsoppgavene og pensum forøvrig. Varighet 30 min. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, Studieplan 10

11 Kristiansand.:Høyskoleforl., Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., 1996 Kompendium, A. Skaug 1998 Idrettens betydning for individ og samfunn : rapportserie. Rud.: Norges idrettsforbund., 1996 (utvalgte hefter) Helselære: Kompendium, HiØ Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 3: Trenings- og Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving bevegelseslære, 10 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over perioden november februar i første og andre semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Trenings- og bevegelseslære skal bidra til at studentene utvikler grunnleggende kunnskap om treningsmetodikk og gi erfaring i analyser av ulike bevegelser knyttet til idrettsaktivitet. 7. Innhold/oppbygging Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og felles forelesninger. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, basisgruppearbeid og framlegg. Det er ingen praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav To innleveringsoppgaver som danner grunnlaget for muntlig eksamen i sluttvurderingen. Omfanget på oppgavene er 5 8 A 4-sider. Oppgavene innleveres til faglærerne. 11. Vurdering Emnet avsluttes i februar i andre semester med en muntlig individuell eksamen som berører de to innleveringsoppgavene og pensum forøvrig. Varighet 30 minutter. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992 Studieplan 11

12 Tveit, P. Bevegelseslære : idrett-kropp-teknikk. [Oslo].: Universitetsforlaget : Norges idrettshøgskole ; [Rud] : Norges idrettsforbund., 1987 Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 4: Forskning og utviklingsoppgave, 10 studiepoeng Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen i emnet foregår i starten av januar i andre semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Å gi kunnskap og erfaring i arbeid med forsknings- og utviklingsarbeid innen årsstudiets ulike emner, delemner og fag. 7. Innhold/oppbygging Emnet starter med et 10 timers metodekurs for studentene. Deretter velger studentene et tema og utarbeider en problemstilling. Etter innlevering skal hver gruppe legge frem sitt FoU-arbeid for klassen. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studentene jobber i grupper med FoU-arbeid. Det vil bli gitt veiledning underveis i arbeidet. Faglærerne veileder hver sine grupper. Det er ikke praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Problemstilling må godkjennes av oppnevnt veileder. Minimum èn veiledning skal gjennomføres sammen med veileder. Godkjennes muntlig av veileder. 11. Vurdering Emnet dreier seg om et skriftlig FoU-arbeid. Studentene skriver en FoU-oppgave knyttet til et valgfritt tema. Arbeidet/oppgaven blir vurdert av to interne sensorer. Karakter som blir gitt er bestått / ikke bestått. 12. Litteratur / pensum Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl., 1999 Kompendium, A.M.Olsen, NIH Studieplan 12

13 Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 5: Praktisk metodisk Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving arbeid, 10 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Det undervises i emnet i høst- og vårsemesteret. Emnet er delt opp i blokker. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Å gi kunnskap, ferdighet og holdninger i forhold til arbeid med de ulike praktiske områdene innen kroppsøvingsfaget i skoleverket og i frivillig idrett. 7. Innhold/oppbygging All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i delemner. Praktisk metodisk arbeid består av delemnene: 1. Bevegelseslek 2. Idrettsaktiviteter 3. Ballaktiviteter 4. Friluftsliv 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Gruppedelt. Lærerstyrt og studentstyrt. Det er knyttet to ukers punktpraksis til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav De praktiske delemnene må være gjennomført med godkjent resultat. Godkjennes av faglærere. For å få godkjent de praktiske delemnene kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må kurset tas på nytt et senere studieår. To teoretiske passeringsprøver. Omfang: 1 time pr. prøve. Godkjennes av faglærere. Livredningsprøven må avlegges til godkjent resultat. Godkjennes av faglærere. 11. Sluttvurdering Praktisk metodisk eksamen i vårsemesteret. Eksamen består av en praktisk komponent og en muntlig/teoretisk komponent. Varighet: 30 minutter: 20 minutter praktisk opplegg og 10 minutter samtale. Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Idrettene trekkes internt. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Studentene leverer skjemaet til sensorene en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være objekter. Samtalens dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktiske og teoretiske innsikt. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum Studieplan 13

14 Vedlegg. EMNEOVERSIKT ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING (60 STP) 1. Delemner og timefordeling Undervisningsomfanget fordeles slik: Praktisk-metodisk virksomhet 1. BEVEGELSESLEK Turn 18 timer Dans og drama 20 timer Sansemotorikk 5 timer Leikaktiviteter 4 timer Racketaktiviteter 12 timer Totalt 59 timer 2. IDRETTSAKTIVITETER Friidrett 22 timer Orientering 15 timer Ski 32 timer Skøyter 10 timer Svømming/livredning 26 timer Praktisk treningslære/grunn.tr. 12 timer Totalt 127 timer Studieplan 14

15 3. BALLAKTIVITETER Fellestimer 10 timer Basketball 10 timer Fotball 10 timer Volleyball 8 timer Håndball 8 timer Innebandy 10 timer Totalt 56 timer 4. FRILUFTSLIV Orientering 4 timer Skøyter 4 timer Lek 4 timer Sansemotorikk 5 timer Vinterfjell 16 timer Høst/vann 24 timer Totalt 57 timer TOTALT PRAKTISK-METODISK VIRKSOMHET 299 timer Teoretisk virksomhet Storfag: Idrettspedagogikk Psykologi Fysisk aktivitet og helse Sykdomslære (TO) Idrettssosiologi 55 timer Bevegelseslære og treningslære 35 timer Studieplan 15

16 Anatomi 20 timer Fysiologi 35 timer Forskning og utviklingsarbeid 10 timer TOTALT TEORETISK VIRKSOMHET 161 timer A. Samlet TOTALT PRAKTISK-METODISK VIRKSOMHET 299* timer TOTALT TEORETISK VIRKSOMHET Sum * Antall timer vil bli justert i henhold til studieplan før studiestart Fagdidaktikken er knyttet til den praktiske virksomheten. 161* timer 460* timer KOMMENTARER TIL FAG- OG TIMEFORDELING: Fellestimer i ballspill inkluderer elementer fra alle ballspillene. Friluftsliv blir et paraplyfag og integrerer fag fra storfaggruppene bevegelseslek og idrettsaktiviteter. 2. Fagområder INNHOLD Studieplan 16

17 Fagområde- Praktisk virksomhet Omfang (t) Semester Evaluering Bevegelseslek 59 Høst/vår Fortløpende godkjenning av mapper, frammøte og praktisk-metodisk eksamen. Idrettsaktiviteter 127 Høst/vår Som over. Ballaktiviteter 60 Høst/vår Som over. Friluftsliv 65 Høst/vår Bestått/ikke bestått. Frammøte (100%) Fagområde teoretisk virksomhet Idr.pedagogikk, psykologi, fys.aktivitet og helse, tilpasset opplæring, idrettssosiologi Omfang Semester Evaluering 55 Høst/vår Innleveringsoppgave. Skriftlig hjemmeeksamen i basisgrupper og individuell muntlig eksamen Bevegelseslære 20 Vår Innleveringsoppgave (mappe)og ind.skriftlig eksamen. Anatomi 20 Høst Ind. Skriftlig eksamen Fysiologi, treningslære 55 Vår Innleveringsoppgave (mappe) og ind.skriftlig eksamen. Forskning og utviklingsarbeid 10 Høst FOU oppgave. Studieplan 17

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Musikk 1 Fordypningsstudium FU 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng

Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Utefag Fordypningsstudium i førskolelærerutdanning 2 semestre 30 studiepoeng Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret Av: Dato:

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 30 studiepoeng Påbygging Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning

Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Kroppsøving og uteaktiviteter 2 semestre 30 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av fung. Avdelingsleder Gerd Johansen Dato: 7. mars 2005 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE

Detaljer

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor

Ledelse 1. Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Ledelse 1 Ledelse med fokus på kommunikasjon og teamarbeid 2 semestre 30 studiepoeng Bachelor Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 29.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Kroppsøving for grunnskolen, 1. - 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:43:56 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i idrett Studieplan 2010/2011 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Fører

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i idrett/kroppsøving

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Studieprogram B-IDRETT, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:51 Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det humanistiske fakultet,

Detaljer

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng

Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 3 (Norsk 301 og 302) Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Avdelingsleder Dato: 01.08.2004 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Kroppsøving 2 ( trinn)

Kroppsøving 2 ( trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Studieplan 2009/2010

Studieplan 2009/2010 Årsstudium i idrett Studieplan 2009/2010 Studiepoeng: Arbeidsmengde i studiepoeng er: 60. Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid

Detaljer

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2

Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet 2 1studieår på deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Opptakskravet er generell

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett Tromsø 2018-2019 60 studiepoeng, heltid Det helsevitenskaplige fakultet Idrettshøgskolen Sist revidert 02.01.18 Navn på studieprogram Målgruppe Opptakskrav, forkunnskapskrav,

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Studieplan; årsenhet idrett

Studieplan; årsenhet idrett Studieplan; årsenhet idrett Campus Tromsø 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan; årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte...

Detaljer

Godkjent Av avdelingsleder Dato: 19. august 2004 Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET...

Godkjent Av avdelingsleder Dato: 19. august 2004 Endret Av Dato: MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... Høgskolen i Østfold Studieplan for Skolerettet årsstudium i samfunnsfag FAGKODE: LA15SAMA Fagdidaktikk og faglig portefølje FAGKODE: LA15SAMB Geografi FAGKODE: LA15SAMC Historie FAGKODE: LA15SAMD - Samfunnskunnskap

Detaljer

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.

Spesialpedagogikk 1. 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning. Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06. Spesialpedagogikk 1 1 år deltid 30 studiepoeng Påbyggingsstudium/bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...3

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett

Detaljer

Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn)

Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Kroppsøving 2 (5.- 10. trinn) Emnekode: GLU2061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart

Detaljer

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng)

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng) Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Fagplan godkjent av Avdelingsstyret 1. april 2005. Siste revisjon godkjent av dekan 18. juni

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 V2KRO5101 Kroppsøving, 5. - 10. trinn Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et fulltidsstudium som består av fire emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går

Detaljer

Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng)

Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng) Fagplan for årsstudium i kroppsøving og idrett (60 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanning av 2003. Siste revisjon godkjent av studieutvalget 6. juni 2011. Innledning Årsstudium

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Bachelor i idrett 2017-2020 180 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Studiets navn er Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges

Detaljer

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist

lærerutdanning og kunst- og kulturfag Søknadsfrist Idrett 1 Idrettsstudiet har sin egenart i arbeidet med praktiske aktiviteter i ulike miljø. En legger særlig vekt på studiet av mennesket i fysisk aktivitet. Studentene skal gjøre seg kjent med menneskets

Detaljer

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato:

Norsk som andrespråk. Studiet går over to semestre 30 studiepoeng. Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Norsk som andrespråk Studiet går over to semestre 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato: 25.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Kroppsøving 2 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 2 (1.-7. trinn) Emne GLU1061_1, BOKMÅL, 2014 HØST, versjon 31.mai.2015 23:42:14 Kroppsøving 2 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1061_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Høgskolen i Østfold. Studieplan for. Norsk 1. Studiet går over to semester 30 studiepoeng. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Høgskolen i Østfold Studieplan for Norsk 1 Studiet går over to semester 30 studiepoeng Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk

1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk 1KHD11PD Fagdidaktikk i kunst og håndverk Emnekode: 1KHD11PD Studiepoeng: 15 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet er rettet inn mot undervisning innen Kunst og håndverk og Formgivingsfag på

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Årsstudium for ansatte i Aktivitetsskolen Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Et studium på til sammen 60 studiepoeng, som tilbys som et deltidsstudium over to studieår.

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i idrett/kroppsøving Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

lærerutdanning Søknadsfrist

lærerutdanning Søknadsfrist NO EN Idrett Er du idrettsutøver eller idrettsinteressert, er årsstudiet i idrett midt i blinken for deg. Du får et studieår med mye praktisk idrettsaktivitet, samtidig som du får en god trenerutdanning.

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Dette studiet er et videreutdanningstilbud for lærere innenfor Utdanningsdirektoratets satsningsområde "Kompetanse for kvalitet". Det

Detaljer

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium

MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium Høgskolen i Østfold MUSIKK Temabasert studium 2 semestre 60 studiepoeng Årsstudium Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen for Dato: 30.06.04 avdelingsleder, LU Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn)

Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emne GLU1060_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:08 Kroppsøving 1 (1.-7. trinn) Emnekode: GLU1060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning

Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Sosialpedagogikk 1 Første del av årsstudium i sosialpedagogikk 1 år deltid 30 studiepoeng Grunnutdanning / Videreutdanning Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV...

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10

Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplan for kroppsøving (30 studiepoeng), trinn 5-10 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå 1 / 8 Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Idrett, deltid, Meråker

Idrett, deltid, Meråker NO EN Idrett, deltid, Meråker Dette studiet i idrett er tilrettelagt for deg som er idrettsutøver på høgt nivå - først og fremst innen langrenn, skyting og skiskyting. Her har du mulighet til å trene,

Detaljer

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid. Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: PED1002/1 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Emnekode: PED1002/1 Studiepoeng: 30 Språk Norsk (engelsk ved behov) Krav til forkunnskaper Ingen Læringsutbytte Formålet er oppnåelse av følgende kunnskaper,

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, med

Detaljer

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp

Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for trinn, 30 stp NO EN Kompetanse for kvalitet: Kroppsøving 1 for 1.-10. trinn, 30 stp Studiet er et videreutdanningstilbud rettet mot lærere som underviser i barnetrinnet eller på ungdomsskolen, men som har færre enn

Detaljer

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng

Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Konsekvenspedagogikk Delvis nettbasert 1 år, deltid 30 studiepoeng Godkjent av avdelingsleder Dato:18.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS

Detaljer

Innhold Studiet omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære Basisfag Fagdidaktikk

Innhold Studiet omfatter følgende fagområder: Aktivitetslære Basisfag Fagdidaktikk Fagplan for kroppsøving årsenhet (60 studiepoeng) Fagplanen bygger på rammeplan for allmennlærerutdanningen av 2003. Siste revisjon godkjent av dekan 11. juni 2008 på fullmakt fra Avdelingsstyret. Innledning

Detaljer

Kroppsøving 1 ( trinn)

Kroppsøving 1 ( trinn) Emne GLU2060_1, BOKMÅL, 2013 HØST, versjon 31.mai.2013 13:47:47 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag

1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag 1NAD21PH og 1NAD21PD Fagdidaktikk i naturfag Emnekode: 1NAD21PH og 1NAD21PD Studiepoeng: 30 Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Studiet skal først og fremst gi studentene grunnlag for å undervise

Detaljer

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7

Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplan for kroppsøving 1 (30 studiepoeng), trinn 1-7 Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars

Detaljer

Kroppsøving 1 ( trinn)

Kroppsøving 1 ( trinn) Emne GLU2060_1, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:17:09 Kroppsøving 1 (5.-10. trinn) Emnekode: GLU2060_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning,

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 2 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner som et

Detaljer

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2.

BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I MUSIKKDIDAKTIKK RETTET MOT MUSIKKBARNEHAGE 0-6 ÅR OG GRUNNSKOLENS 1. - 2. ÅRSTRINN INNLEDNING Generelt om utdanningen Musikkbarnehagen, undervisning

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Sosialpedagogikk 2 Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i sosialpedagogikk Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er et heltidsstudium (60 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning

Detaljer

Studieplan 2011/2012

Studieplan 2011/2012 Studieplan 2011/2012 Årsstudium i innovasjon, entreprenørskap og foretaksutvikling Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, normert til ett års

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Matematikk 2 (GLU 1-7) Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 8 Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium som består av to emner, hver på 15 studiepoeng. Studiet går over 2 semester.

Detaljer

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN

EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN EMNEPLAN FOR KROPPSØVING 1, 1.-7. TRINN PHYSICAL EDUCATION 1, GRADE 1-7 Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn, andre årstrinn 30 studiepoeng Emnekoder: G1KRØ2100 G1KRØ2200 Emnet har en varighet på to semester

Detaljer

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Studieplan for første studieår (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Vedtatt i avdelingsstyret 1. april 2005. Godkjent i høgskolens studieutvalg 20. juni 2005. Siste revisjon

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2017/2018 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school

Det gjøres oppmerksom på at studieplanen er under revisjon. HØGSKOLEN I TROMSØ. Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school HØGSKOLEN I TROMSØ Fagplan for MUSIKK I SKOLE 1 A Music in elementary school Gjeldende fra høsten 2008. 30 studiepoeng Planen bygger på bygger på Rammeplan for allmennlærerutdanningen fastsatt 03.04.03

Detaljer

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium

Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Bachelor i kroppsøving/idrett er en treårig utdanning som tilsvarer 180 studiepoeng. Studentene skal tilegne

Detaljer

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse.

FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. EMNEKODE: 4KØ2 1-7 EMNENAVN Kroppsøving 2 for GLU 1-7, Physical Education 2 FAGLIG NIVÅ Emnet er på bachelornivå (1.syklus) og kvalifiserer for å være grunnskolelærer i kroppsøving 1.-7.klasse. OMFANG

Detaljer

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet

Studieplan for. Regning som grunnleggende ferdighet VERSJON 16.06.2014 Studieplan for Regning som grunnleggende ferdighet 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 00.00.00 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 00.00.00 A. Overordnet beskrivelse

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 3 2PEL5101-3 Pedagogikk og elevkunnskap 3 Emnekode: 2PEL5101-3 Studiepoeng: 15 Språk Norsk Krav til forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk og elevkunnskap

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Årsstudium i idrett Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2014/2015 Årsstudium i idrett er et heltidsstudium på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning Høgskolen

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk

1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk 1FSD21PH og 1FSD21PD Fagdidaktikk i fremmedspråk Emnekode: 1FSD21PH og 1FSD21PD Studiepoeng: 30 Semester Vår Språk Norsk Forkunnskaper Læringsutbytte Denne studieplanen omfatter fagdidaktikk i engelsk

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte

Idrett og samfunn. Fagpersoner. Introduksjon. Læringsutbytte Idrett og samfunn Emnekode: IDR101_2, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det humanistiske fakultet, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Videreutdanning i pedagogikk for bibliotekarer i fagbibliotek Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiets nivå er videreutdanning. Studiet tilbys på deltid, og er lagt opp

Detaljer

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008.

Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer av dekan høsten 2008. HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KROPPSØVING 1 Kode: KØ 130 Studiepoeng: 30 Vedtatt: Fagplanens inndeling: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 20. april 2005 (sak A19/05), med senere justeringer

Detaljer

Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn

Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn Fagplan for kroppsøving (60 studiepoeng), 5. - 10. trinn Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1. 7. trinn og 5. 10. trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1.

Detaljer

Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10

Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10 Fagplan for idrett/kroppsøving, 5.-10. trinn Physical Education, Grade 5-10 Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, fjerde årstrinn 60 studiepoeng Studieprogramkode: G5KRØ Studieenheten har en varighet

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Norsk 1 for 5.-10. trinn Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 9 Studieplan 2017/2018 Studiet er videreutdanning på bachelornivå for lærere på 5. til 10. trinn. Det er organisert i to emner

Detaljer

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium

Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Spesialpedagogikk 2 med vekt på læring, lærevansker og IKT Deltidsstudium over 2 år 60 studiepoeng Videreutdanningsstudium Godkjent av avdelingsleder Dato: 29.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse

Detaljer

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte.

Studieplan 2011/2012. Risiko, sårbarhet og beredskap. Studiepoeng: 30. Studiets varighet, omfang og nivå. Innledning. Læringsutbytte. Studieplan 2011/2012 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Regning som grunnleggende ferdighet i alle fag Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en videreutdanning som går på deltid over ett år og er på 30 studiepoeng.

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2

2PEL Pedagogikk og elevkunnskap 2 2PEL5101-2 Pedagogikk og elevkunnskap 2 Emnekode: 2PEL5101-2 Studiepoeng: 15 Semester Høst / Vår Språk Norsk Forkunnskaper Ingen spesielle krav Læringsutbytte Faget i lærerutdanningen Fagplan i pedagogikk

Detaljer

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato:

Teknologi og design. 60 Studiepoeng Grunnstudium. Godkjent av Dato: Endret av Dato: Teknologi og design 60 Studiepoeng Grunnstudium Godkjent av Dato: Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 4 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...4 MÅL FOR STUDIET...

Detaljer

Studieplan for bachelor i idrett

Studieplan for bachelor i idrett Studieplan for bachelor i idrett Campus Alta 2015-2018 Finnmarksfakultetet, Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. desember 2014 Innhold Studieplan for bachelor i idrett Navn Studiets navn er

Detaljer