Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad"

Transkript

1 Høgskolen i Østfold Kroppsøving Årsstudium 60 stp 2 semestre Lavere grad Godkjent Av: Kjersti Berggraf Jacobsen, for Dato: avdelingsleder, LU Endret av Dato:

2 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 3 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG... 3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... 3 ORGANISERING, ARBEIDS- OG UNDERVISNINGSFORMER... 4 FORHOLDET MELLOM TEORI OG PRAKSIS... 5 VURDERINGSFORMER... 5 PENSUM- /LITTERATURLISTE... 6 EMNEBESKRIVELSE... 9 Studieplan 2

3 Målgruppe og opptakskrav a. Målgruppe Målgruppene for studiet er allmennlærerstudenter og andre bachelor-studenter b. Opptakskrav Studiet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse. Studiets varighet og omfang a. Studiets nivå Studiet kan tas som en del av grunnutdanning i allmennlærerstudiet eller som del av annen bachelor-utdanning. b. Grad Studiet kan tas som en del av en bachelor- eller lærerutdanning Mål for studiet a) Studiet kvalifisere for: (samfunnsmessig relevans) Årsstudiet i kroppsøving vil primært forberede til videre idrettsstudier ved HiØ, andre pedagogiske høgskoler og ved Norges Idrettshøgskole. Studiet kvalifiserer for undervisning i kroppsøving i grunnskole og videregående skole når det inngår som del av allmennlærerutdanning eller det suppleres med praktisk-pedagogisk utdanning. Fagets vide kulturelle forankring, med levende tradisjoner innenfor leik, idrett, dans, friluftsliv og helsearbeid, kan også gi et godt grunnlag i annen privat og offentlig virksomhet. b) Hvilken kompetanse vil studiet gi (beskrives kortfattet) Kunnskapsmål: Gi studentene kunnskap om hvilken betydning idrettslige aktiviteter og ulike miljøer kan ha for den enkeltes utvikling og helse; -å fremme praktisk-metodisk innsikt og faglig utvikling; -å gi studentene erfaring med tilrettelegging av fysisk aktivitet i ulike miljøer; -å gi kunnskap om kroppens bygning og funksjon; -å gi erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning i idrett for elever med ulike forutsetninger; -å gi kunnskap om og erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid i faget; -å gi kunnskap i bruk av IKT Ferdighetsmål: -å fremme ferdighet i idrettsaktiviteter som er aktuelle i grunnskolens idrettsundervisning. Holdningsmål: -å gi studentene et personlig forhold til ulike former for fysisk aktivitet og gi dem erfaring med ulike arbeidsmåter i idrett. Studiets innhold, oppbygging og sammensetning* a) Emner * Se egne emnebeskrivelser (Emne: den minste studiepoenggivende enhet som Hovedtemaer Studiet består av følgende hovedtemaer: Praktiske temaer: Bevegelseslek, idrettsaktiviteter, ballaktiviteter, friluftsliv, Teoretiske temaer: Storfag, bevegelseslære/anatomi, treningslære/fysiologi, forsknings- og utviklingsarbeid Studieplan 3

4 kan inngå i studieprogram) - Jf Bachelorforskrift 2) Hovedemner: Studiet deles inn i fem emner: Emne 1: Anatomi/fysiologi/idrettsskader Omfang: 15 studiepoeng Emne 2: Storfag; psykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, pedagogikk og sykdomslære Omfang: 15 studiepoeng Emne 3: Treningslære/bevegelseslære. Omfang: 10 studiepoeng Emne 4: Forsknings- og utviklingsoppgave. Omfang: 10 studiepoeng Emne 5: Praktisk metodisk oppgave. Omfang: 10 studiepoeng b) Progresjon Høst/vår c) Obligatoriske emner: Valgemner: All praktisk-metodisk virksomhet (80%). Ingen d) Studier i utlandet og beskrivelse av hvor i studiet dette inngår e) Emner som tilbys utenlandske studenter Alle dersom studentene behersker norsk språk. f) Internasjonalt aspekt Hele studiet tilbys studenter som er kvalifiserte. Organisering, arbeids- og undervisningsformer a) Beskrivelse av hvordan studiet er organisert (blokker, tverrfaglige prosjekt etc) og hvilke arbeids- og undervisningsformer som inngår. Årsstudiet er delt opp i emner. Studiet kan dermed tas over ett, to eller flere år. Emnene bygger på hverandre (opplysninger om emneoppbyggingen v/henvendelse til avd. for lærerutdanning). Årsstudiet i idrett vil gi studentene erfaring med varierte organiserings- og arbeidsformer. Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, drøftinger i grupper, som praktisk virksomhet ledet av lærer, og problembasert læring. Noen kurs innenfor praktisk virksomhet gjennomføres konsentrert, eksempel friluftsliv og ski/skøyter. Aktiv deltaking i gjennomføringen av de ulike kursene er en forutsetning for å få disse godkjent. Deler av pensum må studentene regne med å tilegne seg helt eller delvis på egen hånd - enkeltvis eller i grupper (kollokvier). Det forutsettes også at studentene må trene på idrettslige ferdigheter i forbindelse med den praktiske delen. b) Presisering - bruk av bibliotek: Eget emne i starten av skoleåret. Biblioteket tilbyr opplæring i informasjonssøking knyttet opp mot studiet og studentenes arbeid. - bruk av IKT: Eget emne i forhold til kommunikasjonsformer og fremlegg - egenaktivitet: Studiet forutsetter stor egenaktivitet innen praktiske og teoretiske emner. Studentene Studieplan 4

5 har gode muligheter til å drive fysisk aktivitet i skolens idrettshall og svømmehall - obligatorisk deltakelse i gruppevirksomhet: Ja. - annet Det må påregnes utgifter til ekskursjoner pålydende ca. kr. 6000,-. (Friluftslivs- og skikurs). - c) Arbeidskrav De praktiske kursene må være gjennomført med godkjent resultat. For å få godkjent de praktiske kursene kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må kurset tas på nytt et senere studieår. Basisgruppene skal til veiledning hos basisgruppeveileder minst en gang i forbindelse med FoU-oppgaven. Problemstilling/tema må være godkjent av basisgruppeveilder. Livredningsprøven og passeringsprøver i forbindelse med de ulike idrettene (teori og praksis) må avlegges med godkjent resultat av den aktuelle faglærer. To innleveringsoppgaver i storfag og to innleveringsoppgaver i treningslære/bevegelseslære. Oppgavene godkjennes av faglærere. Disse oppgavene danner et grunnlag for muntlig eksamen i emne 2 og 3. d) undervisningsspråk (dersom emner undervises på andre språk enn norsk) Forholdet mellom teori og praksis a) Forholdet mellom teori og praksis (forholdet mellom komponentene) Praktisk metodisk virksomhet: 287 timer Teoretisk virksomhet: 159 timer b. Praksisdelens varighet og hvor i studiet den er plassert (ev hvordan teori og praksis er integrert) 14 dager praksis. Plassert i vårsemesteret. Punktpraksis. Vurderingsformer 1. Underveisvurdering jf 13 Eksamensforskriften (2004) Følgende delemner må være godkjent: Praktiske oppgaver i lærer- og instruktørarbeid (praksisrapport), Egenferdighet og teoretisk kunnskap om de ulike idrettene (passeringsprøve i slutten av hvert semester). Dersom en student har fått ikke godkjent på en av disse delene kan studenten heller ikke framstille seg til muntlig eksamen i storfag. 2. Vurdering a) Bruk av ev arbeidskrav/underveisvurdering. Se pkt. 1. b) Vurderingsform ev kombinasjon av vurderingsformer Emne 1: Anatomi/fysiologi/idrettskader. Eksamen er en 6 timers skriftlig individuell eksamen. Høstsemesteret: November/desember 15 stp. Studieplan 5

6 Emne 2: Storfag (psykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, pedagogikk og sykdomslære). Eksamen er en muntlig individuell eksamen knyttet til innleveringsoppgaver og pensum. Vårsemesteret: Mai/juni. Intern og ekstern sensor. 15 stp. Emne 3: Treningslære/bevegelseslære. Eksamen er en muntlig individuell eksamen knyttet til innleveringsoppgaver og pensum. Vårsemesteret: Januar-februar. Intern og ekstern sensor. 10 stp. Emne 4: FOU-oppgave som skal innleveres i vårsemesteret (mars). To interne sensorer. 10 stp. Emne 5: Praktisk-metodisk arbeid. Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Idrettene trekkes internt. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema. Under eksamen skal hver student prøve seg som lærer med medstudenter som objekter. Vårsemesteret. Intern og ekstern sensor. 10 stp. I alle emner blir det brukt gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F betyr stryk.. Pensum- /litteraturliste a) Pensum/lærestoff (minimum tema/omfang/referanselitteratur) Med forbehold om endringer. FAG: PENSUM STØTTELITTERATUR PRAKTISK-METODISKE FAG: Praktisk treningslære / grunntrening Basketball Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992 Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Bahr, R., J. Hallén, J.I. Medbø. Testing av idrettsutøvere. Oslo.: Universitetsforlaget., 1991 Ola Fosnæs. Basketballskolen. [Oslo].: Norges basketballforbund., 1986 Fotball Lær taktik-teknikk. Norsk Forlag-NFF 86 Volleyball Volleyball. O.Fosnæs, Kompendium-NIH 85 Håndball Håndball i skolen. T.Kluge, NHF 88 Fagservice Ski Skileik. A. Flemmen. Universitetsforlaget 90 Skøyter Gøy på isen. Univ. Forl. 86 Turn Mer gøy i gymsalen. Norges Turnforbund 88 Dans " Eget kompendium, Kjersti B. Studieplan 6

7 Jacobsen Sansemotorikk Eget kompendium " Jagtøien, Greta Langlo & Kolbjørn. (2000). I bevegelse : sansemotorikk - leik - observasjon. Oslo. Gyldendal undervisning. ISBN (h.) Friidrett Friluftsliv Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Eget kompendium Friidrettens teknikk. E.Enoksen, Univ. Forl. 90 Ut i naturen. S. Haugsjå, Univ. Forl. 80 Orientering Svømming og livredning Karen Marie Eid Kaarby og Hild Sveine. Trygg i naturen med orientering, [Rud].:Norges orienteringsforbund., Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Leka, dykka, simma Kompendium, O. Sveen 1999 Tilpasset opplæring Sykdomslærekompendium, Fysioterapeutene Beitostølen HSS, Valdres trykkeri 82 G.Mathiesen, Leiker og ballspill for funksjonshemmede. KUD. STUI 76 Laboratorieøvelser Oseland, H. Kompendium, HiØ, 2000 Bahr, R., J. Hallén, J.I. Medbø. Testing av idrettsutøvere. Oslo.: Universitetsforlaget., 1991 TEORETISKE EMNER: Fysiologi Schibye, B., K. Klausen. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde. København.: Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag., 1992 Haug, E., O. Sand, Ø.V. Sjaastad. Menneskets fysiologi. Oslo.: Universitetsforlaget., 1992 Dahl, H.A. and E. Rinvik. Bevegelsesappar atets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 1996 Forskning og utviklingsarbeid (FoU) Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med Hellevik, O. Forskningsmetode i sosiologi og Studieplan 7

8 Anatomi Idrettspedagogikk Sosiologi skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl., 1999 Kompendium, A.M.Olsen, NIH Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 1999 Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, Kristiansand.:Høyskoleforl., Idrettens betydning for individ og samfunn : rapportserie. Rud.: Norges idrettsforbund., 1996 (utvalgte hefter) statsvitenskap. Oslo.: Universitetsforl., 1999 Budowick, M., J.G. Bjåli, and B. Rolstad. Anatomisk atlas. Oslo.: Universitetsforlag et, 1992 Haug, E., O. Sand, Ø.V. Sjaastad. Menneskets fysiologi. Oslo.: Universitetsforlaget., 1992 L-97. Generell del og fagplan Loland, S. Toppidrettens pris : en debattbok. Oslo.: Universitetsforl., 1998 Idrettsskader Karlsson, J., R. Thomeé, L. Martinsson, L. Swärd. Motions- och idrottsskador och deras rehabilitering. Farsta.: SISU idrottsböcker., 1997 Kompendium, taping av idrettskader Roald Bahr og Sverre Mæhlum (redaktører) ; Idrettsskader : en illustrert guide til diagnostikk og behandling av skader i forbindelse med idrett og fysisk aktivitet. Oslo : Gazette bok, c2002. Bevegelseslære Treningslære Tveit, P. Bevegelseslære : idrettkropp-teknikk. [Oslo].: Universitetsforlaget : Norges idrettshøgskole ; [Rud] : Norges idrettsforbund., 1987 Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992 Jan Ekstrand, Lars Engebretsen, Jon Karlsson ; [medforfattere:] Peter Adolfsson... [et al.] ; Fotballmedisin [Oslo] : Norges fotballforbund, 2001 Anatomi och Rörelseslära innom idrotten. R. Wirhed, Samspråk forlags A/B 82 Bahr, R., J. Hallén, J.I. Medbø. Testing av idrettsutøvere. Oslo.: Universitetsforlaget., 1991 Studieplan 8

9 Idrettspsykologi Helselære Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., 1996 Kompendium, A. Skaug 1998 Kompendium, HiØ Asknes, F. and B. Wormnes. Når muskler ikke er nok : en bok om idrettspsykologi. Oslo.: Norges idrettsforbund., 1996 Høigaard, R. and P.A. Lidbom. Gruppepsykologi i idrett. Kristiansand.: Høyskoleforl., (loven) html (forskriften) Relevant fagstoff knyttet til de ulike emnene kan bli delt ut underveis i studiet. b) Litteraturliste sist oppdatert Dato: Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 1: Anatomi/fysiologi og Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving idrettskader, 15 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over perioden august november/desember, første semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Emnet skal bidra til at studentene utvikler grunnleggende kunnskap om kroppens bygning og funksjon. Dette skal gi en basis til å forstå og kunne gjennomføre behandling av idrettskader. Emnet gir også forkunnskaper som kan brukes i emnet 3, treningslære og bevegelseslære. 7. Innhold/oppbygging Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og felles forelesning. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg. Det er ingen praksis knyttet til emnet. Ingen. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Studieplan 9

10 11. Sluttvurdering Emnet avsluttes i november/desember, første semester, med en skriftlig individuell eksamen. Varighet: 6 timer. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Hoved: Schibye, B., K. Klausen. Menneskets fysiologi : hvile og arbejde. København.: Foreningen af Danske Lægestuderendes Forlag., 1992 Dahl, H.A. and E. Rinvik. Menneskets funksjonelle anatomi. Oslo.: Cappelen akademisk forl., 1999 Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum. Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 2: Storfag, Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving 15 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over perioden februar mai, andre semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdihets- og holdningsmål) Storfag skal bidra til at studentene utvikler grunnleggende kunnskap om de ulike fagene som inngår i emnet og hvordan de kan innvirke på hverandre i en mer helhetlig sammenheng. 7. Innhold/oppbygging Emnet består av fagene: psykologi, sosiologi, fysisk aktivitet og helse, sansemotorikk, pedagogikk og sykdomslære. Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet i basisgruppesammenheng og felles forelesning. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, gruppearbeid og framlegg. Det er ingen praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav To inneleveringsoppgaver som danner grunnlaget for muntlig eksamen i sluttvurderingen. Omfanget på oppgavene er 5 8 A 4-sider. Oppgavene innleveres til faglærerne. 11. Sluttvurdering Emnet avsluttes i andre semester med en muntlig individuell eksamen som berører de to innleveringsoppgavene og pensum forøvrig. Varighet 30 min. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Steinar Brattenborg og Berit Engebretsen. Innføring i kroppsøvingsdidaktikk, Studieplan 10

11 Kristiansand.:Høyskoleforl., Pensgård, A.M. and E. Hollingen. Idrettens mentale treningslære. Oslo.: Universitetsforl., 1996 Kompendium, A. Skaug 1998 Idrettens betydning for individ og samfunn : rapportserie. Rud.: Norges idrettsforbund., 1996 (utvalgte hefter) Helselære: Kompendium, HiØ Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 3: Trenings- og Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving bevegelseslære, 10 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen går over perioden november februar i første og andre semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Trenings- og bevegelseslære skal bidra til at studentene utvikler grunnleggende kunnskap om treningsmetodikk og gi erfaring i analyser av ulike bevegelser knyttet til idrettsaktivitet. 7. Innhold/oppbygging Pensumlitteratur brukes i stor grad som utgangspunkt for emnet. IKT blir brukt i undervisningsarbeidet, i basisgruppesammenheng og felles forelesninger. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er lagt opp som forelesninger, basisgruppearbeid og framlegg. Det er ingen praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav To innleveringsoppgaver som danner grunnlaget for muntlig eksamen i sluttvurderingen. Omfanget på oppgavene er 5 8 A 4-sider. Oppgavene innleveres til faglærerne. 11. Vurdering Emnet avsluttes i februar i andre semester med en muntlig individuell eksamen som berører de to innleveringsoppgavene og pensum forøvrig. Varighet 30 minutter. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Gjerset, A. Idrettens treningslære. Oslo.: Universitetsforl, 1992 Studieplan 11

12 Tveit, P. Bevegelseslære : idrett-kropp-teknikk. [Oslo].: Universitetsforlaget : Norges idrettshøgskole ; [Rud] : Norges idrettsforbund., 1987 Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 4: Forskning og utviklingsoppgave, 10 studiepoeng Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Undervisningen i emnet foregår i starten av januar i andre semester. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Å gi kunnskap og erfaring i arbeid med forsknings- og utviklingsarbeid innen årsstudiets ulike emner, delemner og fag. 7. Innhold/oppbygging Emnet starter med et 10 timers metodekurs for studentene. Deretter velger studentene et tema og utarbeider en problemstilling. Etter innlevering skal hver gruppe legge frem sitt FoU-arbeid for klassen. 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Studentene jobber i grupper med FoU-arbeid. Det vil bli gitt veiledning underveis i arbeidet. Faglærerne veileder hver sine grupper. Det er ikke praksis knyttet til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav Problemstilling må godkjennes av oppnevnt veileder. Minimum èn veiledning skal gjennomføres sammen med veileder. Godkjennes muntlig av veileder. 11. Vurdering Emnet dreier seg om et skriftlig FoU-arbeid. Studentene skriver en FoU-oppgave knyttet til et valgfritt tema. Arbeidet/oppgaven blir vurdert av to interne sensorer. Karakter som blir gitt er bestått / ikke bestått. 12. Litteratur / pensum Stene, M. Vitenskapelig forfatterskap : hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver. [Oslo].: Kolle forl., 1999 Kompendium, A.M.Olsen, NIH Studieplan 12

13 Emnebeskrivelse 1. Kode 2. Navn på emnet 3. Kategori Emne 5: Praktisk metodisk Emnet inngår i årsstudium i kroppsøving arbeid, 10 studiepoeng Obligatorisk 4. Forkunnskaper Emnet forutsetter ingen spesielle forhåndskunnskaper utover generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse. 5. Tid: (når undervisning skjer) (blokk/ semester/år/ ) Det undervises i emnet i høst- og vårsemesteret. Emnet er delt opp i blokker. 6. Mål (kunnskaps-, ferdighets- og holdningsmål) Å gi kunnskap, ferdighet og holdninger i forhold til arbeid med de ulike praktiske områdene innen kroppsøvingsfaget i skoleverket og i frivillig idrett. 7. Innhold/oppbygging All praktisk virksomhet som inngår i emnet er delt inn i delemner. Praktisk metodisk arbeid består av delemnene: 1. Bevegelseslek 2. Idrettsaktiviteter 3. Ballaktiviteter 4. Friluftsliv 8. Organisering, undervisnings- og læringsformer Undervisningen er hovedsakelig lagt opp som praktisk arbeid. Gruppedelt. Lærerstyrt og studentstyrt. Det er knyttet to ukers punktpraksis til emnet. 9. Praksis 10. Arbeidskrav De praktiske delemnene må være gjennomført med godkjent resultat. Godkjennes av faglærere. For å få godkjent de praktiske delemnene kreves det minst 80% aktiv deltaking i hvert kurs. Dersom sykdom/skade eller innvilget søknad om fravær fører til et fravær på over 20%, må studenten bestå en ekstraordinær praktisk/muntlig prøve i faget. Overstiger fraværet 50%, må kurset tas på nytt et senere studieår. To teoretiske passeringsprøver. Omfang: 1 time pr. prøve. Godkjennes av faglærere. Livredningsprøven må avlegges til godkjent resultat. Godkjennes av faglærere. 11. Sluttvurdering Praktisk metodisk eksamen i vårsemesteret. Eksamen består av en praktisk komponent og en muntlig/teoretisk komponent. Varighet: 30 minutter: 20 minutter praktisk opplegg og 10 minutter samtale. Til eksamen skal studentene forberede et praktisk-metodisk undervisningsopplegg innen en idrett. Idrettene trekkes internt. Studentene bruker didaktisk planleggingsskjema i forberedelsene. Studentene leverer skjemaet til sensorene en halvtime før de skal opp til eksamen. Under eksamen skal medstudenter være objekter. Samtalens dreier seg om studentenes undervisningsopplegg, praktiske ferdighet, fagdidaktiske og teoretiske innsikt. Intern og ekstern sensurering. Gradert karakterskala A F, der A er beste og E er laveste ståkarakter. F er stryk. 12. Litteratur / pensum Eystein Enoksen, Einar Sigmundstad, m.fl. Aktivitetslære : grunnbok : studieretning for idrettsfag, Oslo.:Gyldendal undervisning., Se for øvrig litteraturlista for utfyllende støttepensum Studieplan 13

14 Vedlegg. EMNEOVERSIKT ÅRSSTUDIUM I KROPPSØVING (60 STP) 1. Delemner og timefordeling Undervisningsomfanget fordeles slik: Praktisk-metodisk virksomhet 1. BEVEGELSESLEK Turn 18 timer Dans og drama 20 timer Sansemotorikk 5 timer Leikaktiviteter 4 timer Racketaktiviteter 12 timer Totalt 59 timer 2. IDRETTSAKTIVITETER Friidrett 22 timer Orientering 15 timer Ski 32 timer Skøyter 10 timer Svømming/livredning 26 timer Praktisk treningslære/grunn.tr. 12 timer Totalt 127 timer Studieplan 14

15 3. BALLAKTIVITETER Fellestimer 10 timer Basketball 10 timer Fotball 10 timer Volleyball 8 timer Håndball 8 timer Innebandy 10 timer Totalt 56 timer 4. FRILUFTSLIV Orientering 4 timer Skøyter 4 timer Lek 4 timer Sansemotorikk 5 timer Vinterfjell 16 timer Høst/vann 24 timer Totalt 57 timer TOTALT PRAKTISK-METODISK VIRKSOMHET 299 timer Teoretisk virksomhet Storfag: Idrettspedagogikk Psykologi Fysisk aktivitet og helse Sykdomslære (TO) Idrettssosiologi 55 timer Bevegelseslære og treningslære 35 timer Studieplan 15

16 Anatomi 20 timer Fysiologi 35 timer Forskning og utviklingsarbeid 10 timer TOTALT TEORETISK VIRKSOMHET 161 timer A. Samlet TOTALT PRAKTISK-METODISK VIRKSOMHET 299* timer TOTALT TEORETISK VIRKSOMHET Sum * Antall timer vil bli justert i henhold til studieplan før studiestart Fagdidaktikken er knyttet til den praktiske virksomheten. 161* timer 460* timer KOMMENTARER TIL FAG- OG TIMEFORDELING: Fellestimer i ballspill inkluderer elementer fra alle ballspillene. Friluftsliv blir et paraplyfag og integrerer fag fra storfaggruppene bevegelseslek og idrettsaktiviteter. 2. Fagområder INNHOLD Studieplan 16

17 Fagområde- Praktisk virksomhet Omfang (t) Semester Evaluering Bevegelseslek 59 Høst/vår Fortløpende godkjenning av mapper, frammøte og praktisk-metodisk eksamen. Idrettsaktiviteter 127 Høst/vår Som over. Ballaktiviteter 60 Høst/vår Som over. Friluftsliv 65 Høst/vår Bestått/ikke bestått. Frammøte (100%) Fagområde teoretisk virksomhet Idr.pedagogikk, psykologi, fys.aktivitet og helse, tilpasset opplæring, idrettssosiologi Omfang Semester Evaluering 55 Høst/vår Innleveringsoppgave. Skriftlig hjemmeeksamen i basisgrupper og individuell muntlig eksamen Bevegelseslære 20 Vår Innleveringsoppgave (mappe)og ind.skriftlig eksamen. Anatomi 20 Høst Ind. Skriftlig eksamen Fysiologi, treningslære 55 Vår Innleveringsoppgave (mappe) og ind.skriftlig eksamen. Forskning og utviklingsarbeid 10 Høst FOU oppgave. Studieplan 17

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan

Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Kroppsøving/Idrett Påbyggning 30 stp Studieplan Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...3 MÅL FOR STUDIET... 3 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING

Detaljer

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR

Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN FOR Førskolelærerutdanningen Bygger på Rammeplan for førskolelærerutdanningen av 2003 Omfang: Heltidsstudium 3 år Deltidsstudium 4 år 180 studiepoeng Bachelorgrad Godkjent

Detaljer

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*...

MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 STUDIETS VARIGHET OG OMFANG...2 MÅL FOR STUDIET... 2 STUDIETS INNHOLD, OPPBYGGING OG SAMMENSETNING*... Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap KRL 1 (KRL 101,KRL 102 og KRL 103) Omfang: ½ år 30 studiepoeng Studiet forutsetter og bygger videre på nivå tilsvarende religion og etikk i den videregående

Detaljer

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng

STUDIEPLAN. Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Master i spesialpedagogikk og tilpasset opplæring, modell 1 erfaringsbasert, 90 studiepoeng Special Needs Education and Accommodated Learning Studieåret 2012/13 Heltid/Deltid,

Detaljer

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning

Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Engelsk Årsstudium for Lærere - et praksisnært studium 2 semestre 60 studiepoeng Grunnutdanning/Videreutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE STUDIEPLAN MASTERGRADSSTUDIET I MUSIKKPEDAGOGIKK GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 22. september 2003, rev 18. juni 2010 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener»

Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Studieplan NIAK Årsstudium i «Personlig trener» Navn Årsstudium i «Personlig trening» - Bestått delkurs 1 (PT1): Sertifisert PT - Bestått delkurs 2 (PT2): PT Diplomtrener Opptakskrav Opptakskravene til

Detaljer

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse

Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Fagplan for tredje studieår - faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag (60 studiepoeng) i bachelorstudiet i idrett, friluftsliv og helse Godkjent av avdelingsstyret 30. mars 2007. Godkjent av studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8)

STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM. 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Høgskolen i Østfold STUDIEPLAN BACHELOR I VERNEPLEIE 3 ÅRS HELTIDSSTUDIUM 4 ÅRS DELTIDSSTUDIUM 180 studiepoeng Bachelor 2004-2007(8) Basert på Rammeplan og Forskrift for 3-årig Vernepleierutdanning, Fastsatt

Detaljer

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL

GLU2-2011. Emneplaner 2011-2013/14. Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL GLU2-2011 Emneplaner 2011-2013/14 Oppdatering av følgende emneplaner gjort våren 2013: Engelsk 2, Naturfag 2, Samfunnsfag 2, PEL PEL1: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling... 3 PEL2:

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng.

FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG. 3års heltidsstudium. 180 ECTS / studiepoeng. FORELØPIG STUDIEPLAN BACHELOR I SYKEPLEIE AVDELING FOR HELSE OG SOSIALFAG 3års heltidsstudium 180 ECTS / studiepoeng 2004 2007 Kull 2004/3 Godkjent Av: Avdelingsleder ved avd. for Helse- og sosialfag Dato:

Detaljer

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år

Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnenhet i spesialpedagogikk 30 studiepoeng Deltid over 1 år Grunnutdanning / bachelorutdanning Godkjent av avdelingsleder Dato: 17.06.04 Endret av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2

Detaljer

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak

Studieplan for. Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak Studieplan for Videreutdanning i fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid med vekt på forebyggende, behandlende og helsefremmende tiltak 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent 16.01.2013 1 Overordnet beskrivelse

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning Deltid Studieplanen gjelder for studentkull 2013-2017 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende fra høst 2013 Revidert mars 2015 Planen bygger på nasjonal

Detaljer

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng

Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Studieplan for praktisk pedagogisk utdanning i teater (Postgraduate Certificate in Education in Theatre) 60 Studiepoeng Vedtatt i høgskolestyret (dato) Revidert av dekan (dato) Innholdsfortegnelse: DEL

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

Studieplan for Bachelor i sykepleie

Studieplan for Bachelor i sykepleie Høgskolen i Sør-Trøndelag Studieplan for Bachelor i sykepleie Kull 2012 Studieåret 2012-2013 AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING Forankret i Rammeplan for sykepleierutdanning med forskrift, fastsatt av KD

Detaljer

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27

INNLEDNING 5 EMNEBESKRIVELSER 14 PEDAGOGIKK 17 FAGDIDAKTIKK 20 PRAKSIS 27 2 3 Innhold INNLEDNING 5 Mål for studiet 6 Opptak 6 Struktur og organisering 7 Emneoversikt 7 Arbeidsformer 8 Arbeidskrav 9 Vurdering 11 EMNEBESKRIVELSER 14 Målområder 14 PEDAGOGIKK 17 Mål 17 Pedagogisk

Detaljer

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3.

1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. 1. Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for studiet... 5 1.2 Behovet for studiet... 6 1.3 Særtrekkene ved studiet... 7 2. Mål for studiet... 7 3. Målgruppe... 8 4. Opptakskrav... 8 5. Studiets varighet, omfang

Detaljer

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn

STUDIEPLAN. Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn STUDIEPLAN Videreutdanning musikkbarnehage rettet mot barn i alderen 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn BARRATT DUE MUSIKKINSTITUTT Akkreditert av NOKUT mai 2009 Sist revidert februar 2014 Kull 14-15

Detaljer

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010

Programplan 2010-2014. Grunnskolelærerutdanning for 5. 10. trinn. Kull 2010 Programplan 2010-2014 Kull 2010 HiBu Avdeling for Lærerutdanning Høgskolen i Buskerud Postboks 241 3603 Kongsberg Tlf.: 32206400 Faks.: 32206410 e-post: info.drammen@hibu.no Gjelder for studieårene 2010-2014

Detaljer

Bachelor Barnehagelærerutdanning

Bachelor Barnehagelærerutdanning dmmh.no Studieplan Bachelor Barnehagelærerutdanning med vekt på flerkulturell forståelse Heltid Studieplanen gjelder for studentkull 2015-2018 Revidert februar 2015 Godkjent av styret 18. april 2013 Gjeldende

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

Spesialpedagogikk, bachelor

Spesialpedagogikk, bachelor 1 of 19 15.10.2012 09:24 Spesialpedagogikk, bachelor Studieprogramkode 000 Offisielt studieprogramnavn Spesialpedagogikk /grad, bachelor Studieprogrammets varighet (antall år) 3,00 Antall studiepoeng 180

Detaljer

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor Teknologisk innovasjon og entreprenørskap Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer

Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Høgskolekandidatstudiumtrafikklærer Driving Instructor 120 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: TLB Godkjent første gang av rektor for Høgskolen i Akershus Dato 10.09.2008 Gjeldende fra høstsemesteret

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning

Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Høgskolen i Østfold Studieplan 10.6.2004 Bachelor i ingeniørfag Bygg Treårig bachelor 180 studiepoeng Grunnutdanning Godkjent Av Dato: Endret Av Dato: Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 MÅLGRUPPE

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014

Innkalling. Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Innkalling Innkalling til styremøte 18. juni 2014 Til: Maria Sjaavaag Aarbø, Petter Dyndahl, Marius Flemmen Knudsen, Atle Hauge, Tormod Hermansen, Maren Kyllingstad, Mette Løhren, Line M. Rustad, Torstein

Detaljer