HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i hotell- og vertskapsledelse. Bachelor in Hotel and Hosting Management. 3-årig studium."

Transkript

1 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i hotell- og vertskapsledelse Bachelor in Hotel and Hosting Management 3-årig studium 180 studiepoeng STUDIEÅRET 2012/13 Godkjent av dekan for NSF

2 1. Generelt om studiet Bachelorgraden i hotelladministrasjon er et 3-årig studium som gir kandidaten kunnskap og kompetanse innen et mangfoldig og spennende fagfelt. Det er et studium for den som er interessert i mennesker, som ønsker utfordringer og opplevelser, samtidig som det gir ferdigheter innen økonomi, markedsføring, organisasjon og ledelse. Studiet skal gi kandidaten teoretiske og praktiske ferdigheter som kreves for å utvikle, drive og lede større og mindre overnattingsbedrifter og hoteller, så vel lokalt og regionalt som nasjonalt. 2. Opptakskrav Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering 3. Forventet læringsutbytte ved fullført studium Bachelorstudiet i hotell- og vertskapsledelse har som mål å: Kunnskap: Utdanne kandidater med kunnskaper, kompetanse og evne til å analysere reiselivet som fenomen, næringsvirksomhet og samfunnssektor lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Ferdigheter: Kvalifisere til spesialist- og rådgivningsoppgaver innenfor overnattings-, serverings- og opplevelsesnæringene, for eksempel med markedsføring og produktutvikling, planlegging og analyse, tilrettelegging og organisering. Generell kompetanse: Utdanne brukerorienterte og reflekterte framtidige ledere til overnattings- og serveringsbransjen, til reiselivsnæringen og til deler av offentlig sektor. 4. Studiets samfunnsmessige relevans Studiet er et redskap til heving av kompetansen i hotell- og restaurantbransjen, og bidrar til nasjonale strategier om å øke kvalitet og konkurranseevne i norsk reiselivsnæring. Innpassing, arbeidsmarked Med en bachelorgrad i hotell- og vertskapsledelse kan man søke opptak til mastergradsstudiet ved Høgskolen i Finnmark. Dette mastergradsstudiet er på 2 år og er en av de høyeste utdannelsene innen reiseliv i Norge. Med en bachelorgrad i hotell- og vertskapsledelse vil studenten generelt være kvalifisert for stillinger innen ulike overnattingsbedrifter, hotell- og reiselivsorganisasjoner eller aktivitets- og opplevelsesbedrifter og en rekke karrieremuligheter vil stå åpne innen offentlig og privat virksomhet. 5. Studiets oppbygging, omfang og sammensetting, herunder obligatoriske kurs Studiet går over 3 år med 6 semestre. Hvert år har et omfang på 60 studiepoeng og emnestørrelsen varierer mellom 10 og 20 studiepoeng. Studieplanen inneholder i hovedsak obligatoriske emner, men i 4. og 6. semester vil studentene kunne velge valgfag. 2

3 Studiemodell I oversikten nedenfor er det angitt størrelsen på emnene i studiepoeng (forkortet sp ). 1. studieår: 2012/ semester Høst Introduksjon til reiseliv - 10 sp 2. semester Vår Reiseliv og sosiologi 10 sp Markedsføring 10 sp Turisme og historie 10 sp Reiseliv og psykologi 10 sp Vert og gjest 10 sp 2. studieår: 2013/ semester Høst Markedskommunikasjon og serviceledelse 10 sp Opplevelsesproduksjon 10 sp Grunnleggende regnskap og bedriftsøkonomisk analyse 10 sp 4. semester Vår Alternativ 1 (Hjemmestudie) Restaurantadministrasjon - 15 sp Events- og arrangementsledelse - 15 sp Alternativ 2 (kombinert hjemmestudie og utlandet) Restaurantadministrasjon 15 sp Utenlandsopphold 15 sp Alternativ 3 (utlandet) Utenlandsopphold 30 sp 3. studieår: 2014/ semester Høst Samfunnsvitenskaplig metode 5 sp Innføring i statistikk 5 sp 6. semester Vår Valgfag 15 sp Forslag: - Markedsplanlegging og analyse 15 sp - Villmarksturisme 15 sp Hotelladministrasjon 10 sp Revenue Management and PMI Certification 10 sp Alternativ 1 Bacheloroppgave 15 sp med fokus på reiseliv og opplevelse Alternativ 2 Studentbedrift 15 sp Alternativ 3 Prosjektorientert praksis 15 sp 3

4 6. Læringsformer Kandidatens læring vil være det samlede resultat av egen innsats med hensyn til de ulike arbeids- og læringsformene: Egen lesning av pensumlitteraturen og av egne notater Lytting og notering under forelesninger og under framlegg og bedriftsbesøk Deltakelse i diskusjoner, kommentere og stille spørsmål under forelesning, seminarer og bedriftsbesøk Deltakelse i formelle og uformelle grupper og kollokviearbeid Bruk av faglitteratur, andre kilder og egne erfaringer som knyttes til en faglig sammenheng Bruk av bibliotek og internett Skrivearbeid: formulering og omformulering av faglige tekster skriftlig, og vurdering av slike tekster, både egne og andres praksis: innsatsen knyttes til forberedelse, gjennomføring, rapportering og refleksjon for praksisdelene av studiet Undervisningsformene er forelesninger, gruppearbeid, oppgaveseminarer, skriftlige hjemmeoppgaver og muntlige framlegg, samt større prosjektoppgaver og ekskursjoner. Det legges opp til at IKT integreres i undervisningen. Dette skjer ved at den tradisjonelle forelesningsformen suppleres med aktiv bruk av e-post, internett og databasert modellverktøy. Det legges opp til at både kandidat og lærere aktivt benytter IKT som verktøy i det faglige og pedagogiske arbeidet. Kandidaten skal innenfor de aller fleste kurs utarbeide og levere skriftlige arbeider. Dette blir organisert både som individuelt og gruppebasert arbeid. Eksamensrett kan i enkelte kurs være avhengig av godkjente arbeider (formativ vurdering). De enkelte emneplaner vil informere om obligatorisk deltakelse/innlevering. I forbindelse med studieturer og ekskursjoner må studentene betale egenandeler (jf. emneplan for kurset «Opplevelsesproduksjon»). Forelesninger kan bli gitt på engelsk. Dette skyldes vår deltakelse i internasjonalt studentsamarbeid som forutsetter engelskspråklig kunnskapsformidling til utenlandske studenter. 7. Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Kursene i studiet kan ha ulike vurderingsformer. Noen kurs forutsetter individuelle eller gruppebaserte arbeidskrav (m/veiledning), som forutsettes godkjent før kandidaten gis rett til å avlegge eksamen. Noen kurs forutsetter hjemmeoppgaver og presentasjoner for medstudenter, og noen emner krever en nærmere angitt grad av obligatorisk tilstedeværelse. Arbeidskrav og/eller obligatorisk tilstedeværelse m.m. vil framgå av den enkelte kursbeskrivelse. I kurset restaurantadministrasjon (fjerde semester i studiet) er det lagt inn obligatoriske prøver: den nasjonale kunnskapsprøven om serveringsloven og kunnskapsprøven om alkoholloven. Gjennom disse prøvene blir kandidaten kvalifisert å søke om tillatelse til å etablere eller drive serveringssted og til å inneha bevilling for å skjenke alkohol. 4

5 NB! Fristen for innleveringer av arbeidskrav som er en del av formativ vurdering er absolutt. Utsettelse gis kun ved sykemelding eller dersom det foreligger særlige omstendigheter og kandidaten søker skriftlig om utsettelse. 8. Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål/ karakterutskrift) Kandidatens kunnskaper innenfor alle kurs i studiet skal gis en summativ vurdering, dvs. en vurdering som angis på vitnemålet. HiF benytter varierte vurderingsformer for å teste om kandidaten har tilegnet seg de kunnskaper som er skissert i målsettingene for studiet som helhet og de enkelte kurs. Vurderingsformer kan være tradisjonell avsluttende skriftlig skoleeksamen, evaluering av hjemmebasert oppgaver/case-studier. Korte avsluttende flervalgsprøver (multiple choice) kan være aktuelt for å kvalitetssikre kandidatens faglige kvalifikasjoner dersom hjemmeeksamen anvendes. Det samme kan gjelde for muntlig eksamen eller forsvar av innleverte semesteroppgaver eller andre arbeider. Det sentrale er at evalueringene skal gi et godt bilde på kandidatens kunnskaper og evner til å løse faglige problemstillinger og som gir et relevant grunnlag for kandidaten ved søknad om opptak til videre studier eller ved søknad om stilling i arbeidsmarkedet. Enkelteksamener består normalt av 10 eller 15 studiepoeng, unntaksvis 5 sp. Vitnemålet skal vise hvilke kurs som er vurdert og hvilken vurderingsform som er benyttet. Vurderingsresultatet skal uttrykkes med bokstavkarakter, evt. med "bestått/ikke bestått". HiF kan arrangere summativ vurdering på det tidspunkt de selv ønsker, men i de fleste kurs vil denne pågå i fastsatt eksamensperiode. Karakterer Av vitnemålet skal det tydelig framgå hvilke kurs (kurskoder) som er evaluert og hvilken evalueringsform som er benyttet. Evalueringsresultatet skal synliggjøres med bokstavkarakterer A - F, der A er beste karakter, E er laveste karakter for godkjent eksamensresultat, mens karakter F viser at eksamensresultatet ikke er godkjent. Karakterer Symbol Betegnelse Generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet. C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet. F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 5

6 9. Praksis Det er en obligatorisk praksisperiode i studiets femte semester. 10. Skikkethet og autorisasjon Ingen skikkethetskrav. I emnet restaurantadministrasjon (fjerde semester i studiet) er det lagt inn obligatoriske prøver: den nasjonale kunnskapsprøven om serveringsloven og kunnskapsprøven om alkoholloven. Førstnevnte kreves for å starte opp eller drive en serveringsbedrift, den andre kreves for å få skjenkebevilling eller være skjenkeansvarlig (skjenkebestyrer). 11. Internasjonalisering Høgskolen i Finnmark gir et unikt tilbud til sine studenter om å benytte 4. semester til et utenlandsopphold. HIF samarbeider videre med en rekke høgskoler og universitet i Spania, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, England, Skottland og Portugal om studentutveksling innen reiseliv, turisme og hotelladministrative fag. Inntil hele det 4. semesteret kan benyttes til studier ved disse samarbeidsinstitusjonene. Generelt er internasjonaliseringstilbudet under stadig endring. Studiet tillater internasjonaliserings i 4.(alternativt i 6.) semester. For valgene i 4. (eller 6.) semester gjelder følgende: Alternativ 1 er forhåndsgodkjent Alternativ 2 og 3: Her må studentene få HIFs godkjenning av sine kurs i utlandet. Etter endt semester i utlandet vil studentene dokumentere kunnskaper og språklige ferdigheter tilknyttet et viktig marked for norsk reiseliv I fjerde semester har kandidaten anledning til å studere ved samarbeidende institusjoner i utlandet. 12. Pensumlitteratur Se hver enkelt emnebeskrivelse. 13. Evaluering og akkreditering av studiet Evaluering og akkreditering av studiet skjer fortløpende internt ved Høgskolen i Finnmark. 6

7 EMNEPLAN Introduksjon til Reiseliv Introduction to the Study of Tourism Ansvarlig avdeling: INSTITUTT FOR ØKONOMI OG REISELIV Studieområde: REISELIVS, HOTELL- OG VERTSKAPSLEDELSE Studiepoeng: 10 Fagansvarlig: Kari Jæger Semester: Høst 2012 Undervisningsspråk: Norsk 2 Emnebeskrivelse I dette emnet gis studentene teoretisk innføring til studiet i reiseliv / hotelladministrasjon, av studiets profil, temaer og arbeidsmåter, og til dets betydning for en yrkeskarriere i reiselivet. Det skal introdusere studentene til reiseliv og turisme som fenomen og som næringsvirksomhet, og gi dem en overgripende forståelse av reiselivet som system i samfunnet. Studentene skal få et studiemetodisk grunnlag for sitt arbeid, blant annet for skriftlige faglige framstillinger og presentasjoner. Studentene skal få kjennskap til reiselivsnæringen gjennom gjesteforelesere fra næringen, samt en studietur med besøk hos relevante reiselivsbedrifter. Emnet skal gi studentene en bred reiselivsfaglig plattform for kommende studieforløp. 3 Læringsutbytte ved fullført emne Kunnskap Studiemetodikk og oppgaveskriving. Reiseliv som fenomen og næring. Bransjekunnskap med reiselivets etterspørsels- og tilbudsside; forholdet mellom reiselivet og samfunn og miljø. Lokal og regional reiselivsnæring og bedrifter. Nasjonal og internasjonal kunnskap om reiselivsnæringen. Planlegging av studietur: reisemål og finansiering. Ferdigheter Studentene skal etter endt undervisning ha grunnleggende kunnskap om oppgaveskriving og relevant litteratur for reiselivsnæringen. De skal videre ha en forståelse for hva som kjennetegner det helhetlige reiselivsproduktet, bestående av opplevelses-, overnattings,- serverings,- transport- og formidlingsbedrifter. Studentene skal vite hva reiseliv er ut fra teorifeltet forankret i dagens reiselivsnæring. Studiet skal danne en bred teoretisk plattform innenfor faget reiseliv, med forståelse for natur- og kulturgrunnlaget på ulike reisemål, samt relatert til samfunn og miljø. Emnet skal gi studentene en bred faglig plattform til å bygge videre på i et treårig studieforløp. Generell kompetanse Studentene skal tilføres kompetanse som gjør han/hun i stand til å reflektere over utfordringer innen reiselivsnæringen i relasjon til samfunnet og teorifeltet. Studentene skal kunne formidle teoretisk og praktisk kunnskap til med- studenter, fagansatte og relevante aktører som har betydning for næringen. Studentene skal også få kjennskap til relevant forskning og være i stand til å holde seg oppdatert med hensyn til ny forskning på området. 4 Læringsformer og organisering av læring Studentene skal arbeide i grupper og individuelt med læringsstoffet og oppgavene. Egenstudie Forelesning i klasserom. 7

8 Deltakelse i diskusjoner i klasse, grupper, kollokviearbeid, på nett. Bedriftsbesøk og -presentasjoner Bruk av bibliotek og internett Oppgaveskriving og vurdering av oppgaver Studietur Individuelt arbeidskrav. Presentasjon for klassen. 5 Formativ vurdering (arbeidskrav, obl. undervisning, prosessuell læring) Følgende skriftlige arbeider skal godkjennes: Individuelt arbeidskrav Arbeidskrav må være godkjent for å kunne avlegge eksamen. Det kreves 80% obligatorisk oppmøte for å kunne få gå opp til eksamen. 6 Summativ vurdering Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Vurdering som skal på vitnemålet/karakterutskrift. Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 7 Karakterer Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 8 Pensumlitteratur J Kr S Jacobsen og A Viken: Turisme. Fenomen og næring. Utgave 2008 G Kamfjord: Det helhetlige reiselivsproduktet. Fagspesialisten AS 2011 Kompendium 8

9 Emneplan Reiselivsmarkedsføring Marketing for travel and tourism Emnenavn a) Navn på norsk og engelsk Markedsføring/Marketing for travel and tourism. b) Når og hvor gis emnet? Høst, Alta c) Studiepoeng 10 d) Undervisningsspråk Norsk Innhold Introduksjon til markedsføring som fag Markedsplanlegging (bedriftens planhierarki). Kjøpsadferd på forbrukervaremarkedet. Markedssegmentering og målgruppeutvelgelse. Produkt Distribusjon Pris Markedskommunikasjon Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskaper Ferdigheter Generell kompetanse Læringsformer og organisering av læring Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Ha kunnskap om markedsføring som fag Forstå markedsføringens viktigste funksjoner. Ha kunnskap om ulike faser i bedriftens markedsarbeid. Ha kunnskap om hvordan planlegge og gjennomføre sentrale markedsaktiviteter. Ha kunnskap om de viktigste gruppene av markedsføringsvirkemidlene. Kunne formidle en kritisk tilnærming til bedriftens virkemiddelbruk. Kunne være med å utvikle og gjennomføre aktiviteter som vil øke bedriften måloppnåelse. Kunne være med på å utvikle og gjennomføre bedriftens markedsplan. Kunne gjennomføre en analyse av de viktigste forholdene som påvirker bedriften lønnsomhet. Ha oversikt over noen sentrale kilder og oppslagsverk i faget. Kunne gjøre noen kritiske refleksjoner i forhold til markedsføringsfaget betydning både for bedriften, miljøet, forbrukeren og samfunnet. Kunne arbeide selvstendig med å utvikle markedsaktiviteter med utgangspunkt i de markedsmessige utfordringene bedriften står overfor. Kunne bidra til økt systematisk og tenkning omkring markedsføring i bedriften. Ukentlig undervisning som vil bestå av forelesninger, diskusjoner og gruppearbeid. Tilbakemeldinger i tilknytning til diskusjoner og andre studentaktiviteter. 9

10 Summativ vurdering (omfatter vurdering som skal inn på vitnemål / karakterutskrift) Karakter Praksis Internasjonalisering /utvekslingsmuligheter Pensumlitteratur Individuell 4-timers skoleeksamen (100%). A til E for bestått og F for ikke bestått. Nei Pensum Ellingsen, Kristen Albert (2012): Markedsføringsledelse i reiselivet, Fagbokforlaget, Oslo. (Vil foreligge til studiestart.) For studenter på Øk/adm (alt. til Ellingsen 2012): Ellingsen, Kristen Albert og Bård Tronvoll (2012): Markedsføringsledelse, Fagbokforlaget, Bergen. (Tar forbehold om tittel. Vil foreligge til studiestart.) Det kan også bli satt opp noen artikler som vil inngå som en del av pensum. 10

11 REISELIV OG PSYKOLOGI Psychology and Tourism Ansvarlig avdeling: AVDELING FOR NÆRINGS- OG SOSIALFAG Studieområde: REISELIVS-, HOTELL- OG MEDIEFAG Studiepoeng: 10 Kode: Fagansvarlig: Semester: Høst 2012 Mål Målet er å gi studentene kunnskap og forståelse for psykologiske forklaringer på menneskelig atferd. Gjennom generell psykologi, sosial- og miljøpsykologiske tilnærminger vil en se på hvordan psykologiske forhold er av betydning for atferd, følelser, opplevelser, motivasjon, læring og tenkning i reiselivsrelaterte sammenhenger. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Innhold Generell psykologi og turisme: Psykologi som fag, historisk oversikt over psykologisk forskning innenfor turisme, betydning av sansing og persepsjon (objekter), følelser/emosjoner og turistopplevelsen, turisters behov og motivasjon, læringsformer hos mennesker, personlighet og dybdepsykologi. Sosialpsykologi og turisme: Hva er sosialpsykologi, sosial persepsjon og kognisjon, kommunikasjon, holdninger (dannelse og endring, betydning for bl.a. reisemønstre), grupper-roller-normer, sosial påvirkning og relevans for turisme. Miljøpsykologi og turisme: Hva er miljøpsykologi, moderne museer som læringsmiljø, naturomgivelser og fysiologiske, atferdsmessige og opplevelsesmessige effekter på mennesker, arkitekturpsykologi og betydning av den fysiske utformingen i reiselivsbedrifter, teorier om miljøets påvirkning på menneskets atferd. Forventet læringsutbytte ved fullført emne Kunnskaper Siden det ikke finnes spesiell psykologi for turisme vil studentens utfordring bestå i å tilegne seg etablert psykologisk kunnskap og lage koblinger til fenomener innenfor turisme. Ved fullført emne skal kandidaten ha kjennskap til psykologiens bidrag til eksisterende turismestudier. Dette innebærer kunnskap om utvalgte områder innenfor psykologisk grunnforskning med vekt på temaer med reiselivsmessig relevans. Kandidaten skal bl.a. kjenne til grunnleggende psykofysiologiske og kognitive prosesser, individuelle og krysskulturelle forskjeller, samt miljømessig atferdspåvirkning i turismerelaterte situasjoner. Denne kunnskapen skal være med på å styrke ens kompetanse til å analysere og utvikle reiselivsprodukter av forskjellig karakter. 11

12 Ferdigheter Kandidaten skal kunne bruke psykologisk kunnskap i sitt daglige arbeid med turister og reiselivsaktører. Det forventes av kandidaten at han/hun skal kunne se enkeltturistens og kollegaenes atferd ut ifra flere ståsted: som individ, del av gruppe og deltaker i/objektet for påvirkning fra omgivelsene. I tillegg skal man med bakgrunn i faglig kunnskap kunne analysere turistopplevelsen som et psykologisk fenomen samt treffe valg i forhold til forskjellige turister/turistgrupper. Studenten skal kunne selvstendig oppdatere sin kunnskap innenfor grensesnittet psykologi-turisme ved å lese og forstå relevant litteratur som omhandler de gjennomgåtte temaene. Generell kompetanse Etter fullført emne forventes det at kandidaten er i stand til å orientere seg innenfor reiselivsrelaterte problemstillinger fra psykologisk synsvinkel både på individuelt, gruppeog miljømessig nivå. Økt innsikt i turistenes synlige atferd og mindre lett tilgjengelige mentale prosesser vil øke ens forutsetninger for å være en aktiv, tolerant og reflektert reiselivsmedarbeider som kan tenkte nytt og mangesidig. Undervisningsspråk Norsk. Organisering av undervisning Det vil være et varierende antall timer undervisning per uke. I tillegg til forelesninger er det obligatoriske kollokvieseminarer. All undervisning er obligatorisk og fastsettes tidsog temamessig i gjeldende undervisningsplan. Det kreves minimum 70 % oppmøte på kollokvieseminarer og undervisning. Læringsformer Læringsformer vil skifte mellom forelesninger, studentframlegg, diskusjoner underveis, gruppearbeid, veiledning og selvstudium, samt oppgaveskriving. Det vil være et varierende antall timer undervisning per uke. I tillegg til forelesninger er det obligatoriske kollokvieseminarer. All undervisning er obligatorisk og fastsettes tids- og temamessig i gjeldende undervisningsplan. Det kreves minimum 70 % oppmøte på kollokvieseminarer og undervisning. Formativ vurdering (arbeidskrav, obl. undervisning, prosessuell læring) To arbeidskrav skal godkjennes før studenten kan framstille seg til eksamen. Studenten får tilbakemelding fra læreren om godkjent/ikke godkjent. Summativ vurdering (vurdering som skal på vitnemålet/karakterutskrift) Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. Ingen hjelpemidler. Karakterbetegnelsen ved høgskolen er: Det skal benyttes bokstavkarakter fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Pensum Pensumlisten er kun veiledende og ferdigstilles til 1.juni 12

13 1 Kompendium: Turisme og generell psykologi: Bunkholdt, Vigdis (2002): Psykologi. Oslo, Universitetsforlaget. (kap. 13, Læring og hukommelse, s = 22 s.) Håkonsen, Kjell Magne (2009): Innføring i psykolog. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag AS.(kap. 3 personlighet, kap. 4 Motiv og følelser og kap. 12 Kommunikasjon, s og s =57 s.) Pearce, Philip L. & Stringer, Peter F. (1991): Psychology and Tourism. Annals of Tourism Research. Vol. 18, pp Pergamont Press. (18s.) Ross, Glenn F.(1998): The psychology of tourism. Melbourne. Hospitality Press. (s = 13s.) Teigen, Karl Halvor (997): Hva er psykologi? Emner, problemstillinger og historiske røtter. I Svartdal, Frode (red) (1997): Psykologi: en introduksjon. Oslo. Ad Notam Gyldendal. (kap 1, s = 17 s.) Teigen, Karl Halvor (997): Persepsjon: hvordan vi oppfatter omgivelsene. I Svartdal, Frode (red) (1997): Psykologi: en introduksjon. Oslo. Ad Notam Gyldendal. (kap 3, s = 18 s.) Turisme og opplevelsen: Mossberg, Lena (2007): Å skape opplevelser. Fra Ok til WOW!. Bergen. Fagbokforlaget. (kap 1, s = 19s.) Mykletun, Reidar J. & Gyimòthy, Szilvia (2007): Adventure tourism: Den grænseoverskridende leg med risiko. I Bærenholdt, Jørgen Ole & Sundbo, Jon: Oplevelsesøkonomi : produktion, forbrug, kultur. Frederiksberg : Samfundslitteratur. (kap 12. s =23s.) Viken, Arvid (2008): Turistopplevelsen. I Jacobsen, Jens Kr. & Viken, Arvid (red). Turisme, Fenomen og næring. Oslo. Gyldendal Akademisk. (kap. 8, s =17s.) Turisme og sosialpsykologi: Baron, Robert A., Byrne, Donn & Branscombe, Nyla R. (2006): Kap 2. Social Cognition. Social Psychology. Pearsons Inc. (s.39-79= 40s.) Baron, Robert A., Byrne, Donn & Branscombe, Nyla R. (2007): Kap 3 Social perception. Mastering social psychology. Person Education, Inc. (s.59-89= 30s.) Baron, Robert A., Byrne, Donn & Branscombe, Nyla R. (2008): kap. 8 Social Influences. Social psychology. Person Education, Inc. (s =34s.) Bunkholdt, Vigdis (2002): Psykologi. Oslo, Universitetsforlaget. (kap. 12 Holdninger, s = 20s.) Larsen, Svein & Folgerø, Ingebjørg S.(2008): Ansatte, gjester og turister. I Jacobsen, Jens Kr. & Viken, Arvid (red). Turisme, Fenomen og næring. Oslo. Gyldendal Akademisk. (kap. 4 s = 15s.) 13

14 Teigen, Karl Halvor (1994): Sosialpsykologi. I Høstmark Nielsen, Geir og Raaheim, Kjell (red): (1994): En innføringsbok i psykologi for universiteter og høgskoler. Oslo. Cappelen Akademiske forlag. (s = 18s.) Turisme og miljøpsykologi: Bell, Paul A., Greene, Thomas C., Fisher, Jeffrey, Baum, Andrew (2001): Environmental psychology. Orlando. USA. Harcourt College publisher. (Introduksjon: s = 8s., Miljøpersepsjon og miljøkognisjon: s.56-95=30s., Teorier: s =35s., Besøksatferd i museum og fritid/rekreasjon s =13s) Skjæveland, Oddvar (2007): Arkitekturpsykologi: Et nytt arbeidsfelt for psykologer. I tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol.44. Temanummer: Miljøpsykologi. Nettutgave 3 s. Strumse, Einar (2007): Psykologiske perspektiver på forholdet mellom menneske og natur. I tidsskrift for Norsk Psykologforening, vol.44, nr.8, s Temanummer: Miljøpsykologi. Nettutgave 6 s. 14

15 Reiseliv og sosiologi Tourism and sociology Semester: vår Studiepoeng: 10 Undervisningsspråk: Norsk Emnebeskrivelse Emnet skal gi studentene kunnskap om og forståelse av turismen i lys av sammenhengen mellom individ og samfunn og hvordan disse virker på hverandre. På bakgrunn av en oversikt over sosiologifaget skal de få kunnskap om hvordan turisme forstås og studeres fra et sosiologisk perspektiv. Emnets hovedinnhold er: - Oversikt over sosiologiens hovedretninger. - Sentrale sosiologiske begreper. - Turismesosiologi og motivasjon; turistroller og typologier; turist-vert-relasjonen. - Turisme, hverdag, kropp og kjønn. - Turisme, (post)modernitet og autentisitet. - Turismen i samfunnet og kulturen. Forventet læringsutbytte ved fullføring av emnet Kunnskap. Ved fullført emne skal studenten ha - grunnleggende kunnskap om hovedretninger i generell sosiologi - kunnskap om sentrale sosiologiske begreper - kunnskap om sosiologisk forståelse av turismen på handlings- og samfunnsnivå - kunnskap om hvordan man i sosiologifaget forstår turisters motivasjon og atferd, videre turismen som samhandling og relasjoner, og som konsum av opplevelser - kunnskap om turismens utvikling som del av moderniteten. Ferdigheter. Ved fullført emne skal studenten være i stand til å - finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff - anvende sosiologiske begreper og resonnementer på turistiske situasjoner - og framstille dette slik at det belyser en problemstilling Generell kompetanse. Ved fullført emne skal studenten kunne - formidle fagstoff (teorier, problemstillinger og løsninger) skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer - utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, både i akademiske og næringsrettede sammenhenger, - og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis. Læringsformer og organisering av undervisning Undervisningen gis i løpet av en seks ukers periode. Undervisningen organiseres tids- og temamessig i henhold til en undervisningsplan som deles ut ved starten av kurset. Studentene skal arbeide i grupper og individuelt med læringsstoffet og oppgavene gjennom flg. 15

16 - Egenstudie/lesning - Forelesninger i klasserom - Deltakelse i diskusjoner i klasse, grupper, kollokviearbeid, presentasjoner. - Bruk av bibliotek og internett Formativ vurdering (arbeidskrav, obligatorisk undervisning, prosessuell læring) Studentene skal utføre to arbeidskrav, ett individuelt og ett gruppebasert. Det gruppebaserte skal presenteres i klassen muntlig/skriftlig/visuelt og godkjennes, det individuelle er en skriftlig innlevering. Dette skal være godkjent før eksamen. Summativ vurdering (vurdering som skal på vitnemålet/karakterutskrift) Skriftlig skoleeksamen på fire timer. Karakterbetegnelser: Bokstavkarakterer A F, med A som beste og E som laveste ståkarakter. Pensum Sharpley, R Tourism, Tourists and Society. Huntingdon: Elm. Martinussen, W Samfunnsliv. Innføring i sosiologiske tenkemåter. Oslo: Universitetsforlaget. Artikler i kompendium. - Hannam, K og D. Knox Understanding Tourism. A Critical Introduction. London: Sage. Kap. 4 og 5, s

17 TURISME OG HISTORIE History and Tourism Ansvarlig avdeling: AVDELING FOR NÆRINGS- OG SOSIALFAG Studieområde: REISELIVS-, HOTELL- OG MEDIEFAG Studiepoeng: 10 Kode: Undervisningsspråk: Norsk Semester: Vår Emnebeskrivelse I kurset legges det vekt på kunnskap og forståelse for sammenhengen mellom historie og fremveksten av turistattraksjoner. Derfor gis studentene innføring i norsk og nordnorsk historie. Det er et mål å vise fagets betydning for næringsvirksomhet og gi studentene et grunnlag for å anvende historiefaget på en etisk og faglig forsvarlig måte i reiselivs- og samfunnssammenheng. 3 Læringsutbytte ved fullført emne Studenten skal få grunnleggende innsikt i teoretiske perspektiver fra både reiselivs- og historiefaget, og innsikt i hvordan denne kompetansen kan anvendes innen destinasjons- og stedsutvikling. Det legges særlig vekt på å forstå sammenhengen mellom type tilbud og presentasjonsform. Studentene skal kunne behandle historien på en etterettelig og sannferdig måte, og kunne utvikle reiselivsdestinasjoner som tar hensyn til etiske retningslinjer. 4 Læringsformer og organisering av læring Kurset gis som et intensivkurs over fire uker med ate timer pr uke. All undervisning er obligatorisk og fastsettes tids- og temamessig i gjeldende undervisningsplan. Det kreves minimum 70 % oppmøte på undervisning. Læringsformer vil skifte mellom forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid, veiledning og selvstudium. 5 Formativ vurdering Til de obligatoriske kollokvieseminarene skal det gjøres ett arbeidskrav som skal godkjennes før eksamen. Arbeidene skal loggføres. Arbeidskravene består av en oppgave hvor de får individuell tilbakemelding. Arbeidskravet kan gjøres i gruppe. I tillegg skal studenten ha ett obligatorisk fremlegg. 17

18 6 Summativ vurdering Individuell skriftlig eksamen på 4 timer. 7 Karakterer Bestått/Ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått. 8 Praksis ingen 9 Internasjonalisering/utvekslingsmuligheter (om det er relevant) 10 Pensumlitteratur: LITTERATUR Rune Blix Hagen (2007): Dei europeiske trolldomsprosessane: Den store vondskapen i Salem (side 70 80) Rune B. Hagen i Rannveig Rønning Balsviks festskrift: Det hjemlige og det globale (side ) Hodne, B. (2002): Norsk nasjonalkultur. En kulturpolitisk oversikt. Oslo. Universitetsforlaget. (157s.) Ola Sletvold i Arvid Viken (red.) Turisme, tradisjoner og trender: Vikingene i norsk turismeutvikling (side ) I tillegg kommer en artikkel om Salem som turistdestinasjon, vil bli bestemt i løpet av kurset Kompendium i turisme og historie. 1.år Reiseliv og hotell, våren Innhold: Norsk historie og kultur: Eriksen, A. (2004): Kap 6 Polarheltene minner og monumenter. I Drivenes, E-A. & Jølle, H.D. Norsk Polarhistorie 1. Ekspedisjonene. Oslo. Gyldendal Norsk Forlag, s Nordnorsk historie, kultur og identitet: Balsvik, R. Rønning (1991): Kvinner i nordnorske kystsamfunn. Historisk tidsskrift nr. 4, s Bratrein, Håvard Dahl & Niemi, Einar (1994): Inn i riket. Politisk og økonomisk integrasjon gjennom tusen år. I Drivenes, Einar-Arne, Hauan, Marit Anne & Wold, Helge (red). Nordnorsk kulturhistorie. Bind 1. Oslo. Gyldendal norsk forlag, s Drivenes, E-A, Hauan, M., Niemi, E. & Wold, H. A. (1994): Den besværlige identitet. I Drivenes, Einar-Arne, Hauan, Marit Anne & Wold, Helge (red). Nordnorsk kulturhistorie. Bind 1. Oslo. Gyldendal norsk forlag, s Fulsås, N.(1997): Nordnorsk eigenart og nordnorsk identitet. I Thomassen, Ø. & Lorås, J (red). Spenningenes land Nord-Norge etter Oslo. Ad Notam, s Samisk historie: Niemi, E. (1995): Chapt 13 History of minorities: The Sami and the Kvens. I Hubbard, W., Myhre, J. E. Nordby, T. & Sogner, S (eds). Making a Historical Culture. Historiography in Norway. Oslo. Universitetsforlaget, s Pedersen, Steinar (2002): Samiske rettigheter i lys av norsk nasjonalisme på 1800-tallet. I Berg, B. A: & Niemi (red). Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. Skriftserie for Institutt for historie, Universitetet i Tromsø, nr. 4, s Olsen, Kjell (2008): Urfolksturisme. En reise i tid eller rom? Norsk antropologisk tidsskrift. Nr.1, s

19 Stedsutvikling: Viken, Arvid og Jacobsen, Jens Kr. (1999): Forestillinger om steder. I: Turisme. Stedet i en bevegelig verden. Universitetsforlaget, s Selänniemi, Tom (1999): Sakrale steder og profane turister. I: Viken, Arvid og Jacobsen, Jens Kr. (red.): Turisme. Stedet i en bevegelig verden. Universitetsforlaget, s Sørensen, A. (1999): Autentiske steder og andre reisemyter. I: Viken, Arvid og Jacobsen, Jens Kr. (red.): Turisme. Stedet i en bevegelig verden. Universitetsforlaget, s Leiper, Neil (1990): Tourist attraction systems. I: Annals of Tourism Research, vol 17, s Olsen, Kjell (1999): Reiser til fortiden. I: Viken, Arvid og Jacobsen, Jens Kr. (red.): Turisme. Stedet i en bevegelig verden. Universitetsforlaget, s Stone, Philip og Sharpley, Richard (2008): Consuming dark tourism: A Thanatological Perspective. I: Annals of Tourism Research, vol 35, no 2, s Reijnders, Stijn (2011): Stalking the count. Dracula, Fandom and Tourism. I: Annals of Tourism Research, vol 38, no 1, s

20 Emneplan Vert og gjest Engelsk tittel: Host and Guest Semester: Vår Antall studiepoeng: 10 Undervisningsspråk: Norsk Emnebeskrivelse Studiet har fire hovedtemaer Hva er vertskap og hva ligger i begrepet vertskap? Dette temaet tar utgangspunkt i servicemanagement, og gir en bred forståelse av hvordan godt vertskap tar utgangspunkt i gjestenes forventninger, og at godt vertskap setter krav til samarbeid internt i bedriften og samarbeid med andre aktører som er i kontakt med gjesten. Tverrkulturell kommunikasjon gjester fra ulike kulturer har ulike forventninger og behov, noe som gjør det utfordrende å skape gjestetilfredshet. Kurset skal gi kunnskap og ferdigheter som gjør en bedre i stand til å tolke gjestenes behov. Formidling og storytelling en viktig del av vertskapsfunksjonen er å formidle interessante og spennende historier om lokal kultur, mattradisjoner og natur. Kurset skal ved hjelp av kunnskap fra forskning og dramaturgi hjelpe deltakerne til å framføre fortellinger som gir gjestene gode opplevelser. Ledelse av vertskapsbedrifter her vil kurset fokusere på hvilke faktorer som påvirker ansattes atferd i kontakt med gjester, og det vil blant annet belyse hvordan man kan skape en organisasjonskultur som fremmer godt vertskap i en nordnorsk bedrift. Innenfor de fire temaene vil det legges opp til en teoretisk innføring som suppleres med praktiske eksempler fra næringen. Deretter skal deltakerne få praktisk trening og veiledning i utførelsen av rollen som vert. 3 Læringsutbytte ved fullført emne Kunnskap - studenten skal få grunnleggende innsikt i teoretiske perspektiver fra service management, tverrkulturell kommunikasjon, retorikk/formidling og ledelsesfag med relevans til vertskapsrollen og ledelse av vertskapsbedrifter. Ferdigheter etter kurset forventes det at studentene skal ha opparbeidet seg teoretiske og praktiske ferdigheter som kan anvendes i relasjoner med gjester av ulike kategorier slik at disse får en god opplevelse. Man skal være i stand til å justere atferd og kunne veilede andre slik at vertskapsrollen utøves riktig. Generell kompetanse kurset skal gi studentene kunnskap som gjør studenten i stand til å reflektere over vertskapsrollen i et etisk perspektiv og i forhold til generelle retningslinjer i reiselivsnæringen. Studentene skal kunne formidle egen kunnskap muntlig og skriftlig og bidra i diskusjoner slik at fagområdet utvikles. Videre er det en målsetting at studentene skal få kjennskap til forskning innen fagområdet og være i stand til å holde seg oppdatert om pågående forskning. 4 Læringsformer og organisering av læring Forelesninger, gruppearbeid, rollespill, praksistrening 20

Studieplan, årsenhet idrett

Studieplan, årsenhet idrett Studieplan, årsenhet idrett Campus Alta 2016-2017 IRS-fak. Idrettshøgskolen Godkjent av instituttleder 1. februar 2016 Innhold Studieplan, årsenhet idrett... 1 Navn... 3 Omfang... 3 Læringsutbytte... 3

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse

Detaljer

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon

Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Studieplan for bachelorgraden i økonomi og administrasjon Programmets navn Bokmål: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Nynorsk: Bachelorprogram i økonomi og administrasjon Engelsk: Bachelor's Degree

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i reiselivsledelse Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon Norsk hotellhøgskole

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng

HØGSKOLEN I FINNMARK. Studieplan. Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage. 20 Studiepoeng HØGSKOLEN I FINNMARK Studieplan Kompetansehevingskurs for assistenter i barnehage 20 Studiepoeng Studieår 2013-2014 høst 2013- vår 2014 Samlings- og nettbasert kurs Vedtatt av instituttleder ved pedagogiske-

Detaljer

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014

Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv. 60 studiepoeng. Kull 2014 Side 1/5 Programplan for Karriereveiledning i et livslangt perspektiv 60 studiepoeng Kull 2014 Høgskolen i Buskerud og Vestfold Oppdatert 14.8.14 LGL Godkjent av dekan 26.08.14 Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP

Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Studieplan INSTITUTT FOR HISTORIE OG RELIGIONSVITENSKAP Gjelder fra og med høsten 2009 Tittel Bokmål: Bachelorgradsprogram i religionsvitenskap Nynorsk: Bachelorgradsprogram

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan, Bachelor i journalistikk

Studieplan, Bachelor i journalistikk Studieplan, Bachelor i journalistikk Innhold Navn Oppnådd grad / type studium Omfang Opptakskrav Journalistikk / Journalism Bachelorgrad 180 studiepoeng For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må

Detaljer

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø

Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Barn og unges utvikling og oppvekstmiljø Emnekode: BBA160_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for sosialfag Semester undervisningsstart og varighet: Høst,

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Studieplanen er godkjent av styret ved

Detaljer

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse

Studieplan. Årsstudium i menighet og ledelse. Omfang: 60 studiepoeng. som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Studieplan Årsstudium i menighet og ledelse Omfang: 60 studiepoeng som studietilbud innenfor program: Teologi og ledelse Nynorsk tittel: Årsstudium i kyrkjelyd og leiing (60 sp) Engelsk tittel: Year program

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Emnegruppe i markedsføring og kommunikasjon Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er en grunnutdanning på 15 studiepoeng og organiseres som et deltidsstudium over

Detaljer

Risiko, sårbarhet og beredskap

Risiko, sårbarhet og beredskap Studieplan Risiko, sårbarhet og beredskap 30 studiepoeng Godkjent i studieplanutvalget: 24.02.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 01.03.2010 A. Overordnet beskrivelse av studiet 1. Innledning Studiet

Detaljer

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla

Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla Studieplan Pedagogisk ledelse og veiledning blablabla 2013/14 30 studiepoeng Deltid, Alta Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag våren 2013 1. Innledning Studiet Pedagogisk

Detaljer

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012

Studieplan. Master i ledelse, innovasjon og marked. Gjelder fra og med høsten 2012 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Handelshøgskolen i Tromsø Studieplan Master i ledelse, innovasjon og marked Gjelder fra og med høsten 2012 Programmets navn Bokmål: Master i ledelse, innovasjon

Detaljer

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng)

Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Emneplan for kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) Communication Through Digital Media Kommunikasjon i digitale medier (15 studiepoeng) er det tredje av fire emner i studieplan for Design og

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Year program in tourism Experiences Production.

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Year program in tourism Experiences Production. HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Reiselivs- og opplevelsesproduksjon Year program in tourism Experiences Production 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/14 Heltid, Alta Institutt for økonomi og

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres som

Detaljer

Studieplan 2013/2014

Studieplan 2013/2014 IKT i barnehagen Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2013/2014 Studiet er et heltidsstudium på ett semester og omfatter 30 studiepoeng. Innledning Barna opplever i dag en digital

Detaljer

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management

Studieplan studieår 2014-2015. Årsenhet i Event & Sport Management Studieplan studieår Årsenhet i HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58, 3045 Drammen Tlf. 32 20 64 00 Side 2/8 Endringshistorikk Dato Sign Endring 30.januar

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i digital kommunikasjon Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er på 60 studiepoeng og tas på heltid over 1 år. Det er også mulig å ta det på deltid over

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Praksisveiledning Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiets omfang er 15 studiepoeng. Studiet tilbys på deltid over ett år. Studiets nivå er videreutdanning. Bakgrunn

Detaljer

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen

Studieplan for. Årsstudium. Barneveileder i skolefritidsordningen Studieplan for Årsstudium Barneveileder i skolefritidsordningen 60 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: 19.2.2010 Studiet er etablert av Høgskolestyret: 1.3.2010 Innholdsfortegnelse A. Overordnet

Detaljer

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø

STUDIEPLAN. Årsstudium i idrett. 60 studiepoeng, heltid. Tromsø STUDIEPLAN Årsstudium i idrett 60 studiepoeng, heltid Tromsø Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 16.12.2016 Navn på studieprogram Årsstudium idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet.

Detaljer

Rammeplan for treårig revisorutdanning

Rammeplan for treårig revisorutdanning Rammeplan for treårig revisorutdanning Fastsatt 25. juni 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. Innledning...3 2. Formålet med utdanningen...3 3. Mål for studiet...3 4. Innhold...4 5. Struktur

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

Studieplanfor bachelor i journalistikk

Studieplanfor bachelor i journalistikk Studieplanfor bachelor i journalistikk Navn: Journalistikk / Journalism Oppnådd grad / type studium: Bachelorgrad Omfang: 180 studiepoeng Opptakskrav For å bli tatt opp til bachelorgradsprogrammet må man

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Mål for studiet: Bachelorprogrammet

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Helse- og kontoradministrasjon Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studiet helse og kontoradministrasjon er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres på deltid.

Detaljer

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Trykk og digitale foto (FOTO) Print and Digital Photography 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget ved TKD 23.

Detaljer

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta

STUDIEPLAN. Bachelor i idrett. 180 studiepoeng, heltid. Alta STUDIEPLAN Bachelor i idrett 180 studiepoeng, heltid Alta Studieplanen er godkjent av IRS-fak den 14.12.2016 Navn på studieprogram Bachelor i idrett, Idrettshøgskolen UiT Norges arktiske universitet. Det

Detaljer

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no

Studieplan. Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning. Deltid 30 sp. dmmh.no dmmh.no Studieplan Personalarbeid, ledelse og kvalitetsutvikling i barnehagen Videreutdanning (studiet kan inngå som del av master i førskolepedagogikk) Deltid 30 sp 2014-2015 Navn Nynorsk navn Engelsk

Detaljer

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist

Avdeling for næring, samfunn og natur. Søknadsfrist NO EN Økonomi og landbruk Landbruksnæringene i Norge står foran store utfordringer. Større og mer komplekse landbruksforetak, gir et økende behov for landbruksøkonomisk kompetanse. Studiet kombinerer de

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Studieprogram B-REGREV, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Coaching i én-til-én-relasjoner og coaching som ledelsesverktøy Studiepoeng: 15 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå. Studiet har et

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Veiledning, ledelse og læring i organisasjoner Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet er på 15 studiepoeng og går over to semestre med totalt fire samlinger. Studiet

Detaljer

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE

LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE LOFOTEN REISELIVFAGSKOLE for Studiet REISELIV Utdanningens mål.s. 2 EMNE 1: Reiseliv, destinasjonskunnskap og opplevelsesdesign s. 3 EMNE 2: Markedsføring, merkevarebygging og sosiale medier.s. 4 EMNE

Detaljer

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret

Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret www.dmmh.no Studieplan Barn, barndom og barnehage - videreutdanning 30 studiepoeng Studieåret 2014-2015 Godkjent av styret ved DMMH og NTNUs fagråd vår 2012 Sist revidert av fagansvarlig 01.03.2014 1 Studieprogrammets

Detaljer

Reiselivsledelse - bachelorstudium

Reiselivsledelse - bachelorstudium Studieprogram B-REILED, BOKMÅL, 2012 HØST, versjon 08.aug.2013 11:16:52 Reiselivsledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Dugnad og arrangementsledelse Studiepoeng: 5 Studiets nivå og organisering Studiet går på deltid over 4 måneder og har et omfang på 5 studiepoeng på grunnleggende nivå. Bakgrunn for

Detaljer

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING

FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING FORELØPIG STUDIEPLAN FOR VIDEREUTDANNING I NORSK 1 FOR 1.-7. TRINN 30 STUDIEPOENG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR LÆRER- OG TOLKEUTDANNING Studiet er et samarbeid mellom HiST og HiNT Godkjenning

Detaljer

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng

Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng 0 Studieplan for Videreutdanning i Evaluering som metode 60 studiepoeng Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Trondheim, 05.05.09 Studieplanen er godkjent og gitt etableringstillatelse

Detaljer

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen

Studieplan. Studieår 2014 2017. Bachelor i økonomi og ledelse, 1., 2., og 3. studieår. Kull 2014 Drammen Studieplan Studieår 2014 2017 Bachelor i økonomi og, 1., 2., og 3. studieår Kull 2014 Drammen HBV - Handelshøgskolen og fakultet for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Postboks 235 3603 Kongsberg Side 2/5

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Sosialpedagogikk 1 Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering Studieplan 2016/2017 Studiet er et deltidsstudium (30 studiepoeng) over to semestre (høst og vår). Samlinger og undervisning er lagt til

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Spesialpedagogikk Studiepoeng: 30 Studiets nivå og organisering 1 / 7 Studieplan 2016/2017 Studiet i spesialpedagogikk er et deltidsstudium på 30 studiepoeng. Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng.

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN LESING 1 Literacy Education 1 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2013/2014 Vedtatt av instituttleder ved Institutt for pedagogiske og humanistiske fag, januar 2013. Innledning Lese-

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and Entrepreneurship Omfang:

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 1 / 9 Studieplan 2014/2015 Matematikk, uteskole og digital kompetanse fra barnehage til 7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet er et deltidsstudium på grunnivå med normert studietid

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid:

Detaljer

Hotelledelse - bachelorstudium

Hotelledelse - bachelorstudium Hotelledelse - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i hotelledelse Heltid/deltid: Heltid Introduksjon Norsk hotellhøgskole er en av de eldste hotellskolene i verden. Hotell,

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy.

Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. STUDIEPLAN Navn på studieprogram XXX studiepoeng Studiested: Campus xxxxxxx Bygger på rammeplan av (oppgi dato og årstall) Studieplanen er godkjent av xxxxxx den dd.mm.yyyy. Alt i kursiv er hjelpetekst

Detaljer

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn

Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn Further Education in Physiotherapy for Children FYSBARN 30 studiepoeng Deltid Kull 2015 Fakultet for helsefag Institutt for fysioterapi Godkjent av

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som deltidsstudium over

Detaljer

Studieplan for årsenhet idrett

Studieplan for årsenhet idrett Studieplan for årsenhet idrett Campus Alta Finnmarksfakultetet Institutt for idrettsfag Godkjent av instituttleder 1. februar 2014 2014-2015 Innhold Studieplan for årsenhet idrett... 1 Campus Alta... 1

Detaljer

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk

Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Studieplan for masterprogram i spesialpedagogikk Gyldig fra og med oppstart høst 2014 Navn Oppnådd grad omfang Læringsutbytte Masterprogram i spesialpedagogikk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i norsk språk og kultur for internasjonale studenter Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Studiet er en grunnutdanning som går over ett år og gir 60 studiepoeng.

Detaljer

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING

MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING SIDE 66 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK MASTER I FAG- OG YRKESDIDAKTIKK OG LÆRERPROFESJON STUDIERETNING LÆRERPROFESJON, UTVIKLINGSARBEID OG VEILEDNING Kort om studieretningen Studiet tilbyr forskningsbasert kvalifisering

Detaljer

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet

Studieplan. Bachelorgradsprogram i russlandsstudier. Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Studieplan Bachelorgradsprogram i russlandsstudier Universitetet i Tromsø Det samfunnsvitenskapelig fakultetet Det humanistiske fakultet Gjelder fra og med høsten 2009 1 Tittel: Bokmål: Bachelorgradsprogram

Detaljer

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage

STUDIEPLAN. Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng. Drama and production for auditorium and stage HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Drama 1 (Drama og produksjon for sal og scene), 15+15 studiepoeng Drama and production for auditorium and stage Studieåret 2012/13 Deltid, Storslett/Lyngen Vedtatt av instituttleder

Detaljer

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng)

Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Videreutdanning i praksisveiledning og - vurdering av helse- og sosialfagstudenter (10 studiepoeng) Godkjent av høgskolestyret i møte 2. mars 2005 (sak 07/05), Justert april 2013 Postboks 2110, 6402 Molde

Detaljer

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD...

1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... Innhold 1 INNLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 2 MÅLGRUPPE OG OPPTAKSKRAV... 2 3 ORGANISERING... 2 4 LÆRINGSMÅL... 3 5 INTERNASJONALISERING... 3 6 INNHOLD... 3 7 ARBEIDSFORMER... 3 8 VURDERING... 4 8.1 Arbeidskrav/Obligatorisk

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 1 / 6 Studieplan 2016/2017 Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Kunnskapsbasert praksis i helsetjenesten er en videreutdanning på 15 studiepoeng. Utdanningen

Detaljer

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp

dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp dmmh.no Fagplan Lek og læring i utemiljø Videreutdanning 30 sp 2015-2016 Navn Nynorsk Lek og læring i utemiljø Lek og læring i utemiljø Engelsk Play and learning in outdoor environment Studiepoeng 30 Heltid/Deltid

Detaljer

Regnskap og revisjon - bachelorstudium

Regnskap og revisjon - bachelorstudium Regnskap og revisjon - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i regnskap og revisjon Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon - Introduksjon: Bachelorprogrammet gir

Detaljer

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN

Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Høgskolen i Finnmark Studieforbundet Kultur og Tradisjon HATS kompetansesenter for revy og teater FAGPLAN Instruktør for det frivillige revy- og teaterfeltet 15 stp STUDIEÅRET 2012-2013 Deltid Alta/Tromsø

Detaljer

Psykisk helsearbeid - deltid

Psykisk helsearbeid - deltid NO EN Psykisk helsearbeid - deltid Har du lyst til å gjøre en forskjell i arbeidet mot psykiske plager og lidelser? Masterutdanning i psykisk helsearbeid gir deg spesialkompetanse på hvordan du kan hjelpe

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 1 / 5 Studieplan 2015/2016 Coaching av kreativitet, entreprenørskap og innovasjon i organisasjoner Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet i «Coaching» er et studium på bachelornivå.

Detaljer

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016

NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 NTNU KOMPiS Studieplan for Leseopplæring 1 Lese for å lære på ungdomstrinnet Studieåret 2015/2016 Profesjons- og yrkesmål Etter gjennomført studium vil studentene beherske et bredt repertoar av lese- og

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Studienivå: Bachelor studium Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Handelshøgskolen ved UiS Fører til grad: Bachelor i

Detaljer

Human Resource Management (HRM)

Human Resource Management (HRM) NO EN Human Resource Management (HRM) Lær hvordan du kan motivere, utvikle og beholde medarbeidere - og hvordan du blir en bedre leder. Dette studiet gir deg de verktøyene du trenger for å rekruttere,

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon. Bachelor in Tourism Experiences Production HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Bachelor i reiselivs- og opplevelsesproduksjon Bachelor in Tourism Experiences Production 3-årig studium 1. studieår 180 studiepoeng Studieåret 2013/14 Institutt for økonomi

Detaljer

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET

30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET HØGSKOLEN I FINNMARK FAGPLAN SAMFUNNSFAG Social Studies Storslett/Lyngen Modulbasert 2 X 15 studiepoeng 30 STUDIEPOENG STUDIEÅRET 2012/13 Vedtatt av instituttleder på institutt for pedagogisk- og humanistiske

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - masterstudium

Økonomisk-administrative fag - masterstudium Økonomisk-administrative fag - masterstudium Vekting: 120 studiepoeng Fører til grad: Master i økonomisk-administrative fag - Siviløkonom Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Introduksjon Mål for studiet:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for norsk som andrespråk 15 + 15 studiepoeng Godkjent av rektor ved Høgskolen i Akershus 10. september 2008 Revisjon godkjent av dekan 7. mai 2012 Fakultet for lærerutdanning

Detaljer

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012.

Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. SIDE 326 Vedtatt av Styret ved NTNU 16.12.2002, med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 17.2.2012. Studietilbud ÅRSSTUDIUM I EMNER I Kort om samfunnskunnskap

Detaljer

Studieplan 2016/2017

Studieplan 2016/2017 Studieplan 2016/2017 Årsstudium i krisehåndtering Studiepoeng: 60 Studiets nivå og organisering Årsstudium i krisehåndtering er en grunnutdanning på 60 studiepoeng, som gis som et samlingsbasert deltidsstudium

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus Høgskolen i Oslo og Akershus Studieplan for folkehelsearbeid for tannhelsepersonell Health Promotion and Dental Care 15 studiepoeng/ects Studiet godkjent av rektor for Høgskolen i Akershus 9. november

Detaljer

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage

dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage dmmh.no Studieplan KompAss Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage 2015-2016 EMNEKODE: VUKOA 6000 Kompetanseutvikling for assistenter i barnehage Navn Engelsk navn Kompetanseutvikling for assistenter

Detaljer

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE

KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE HiST Avdeling for lærer- og tolkeutdanning Fag: KUNNSKAP OM DØVE OG HØRSELSHEMMEDE Kode: Studiepoeng: 15 Vedtatt: Vedtatt av Avdelingsstyret i møte 25.06.2010, sak A 23/10 Studieplanens inndeling: 1. Innledning

Detaljer

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium

Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Økonomisk-administrative fag - bachelorstudium Vekting: 180 studiepoeng Fører til grad: Bachelor i økonomisk-administrative fag Heltid/deltid: Heltid Grunnstudium: Ja Undervisningsspråk: Norsk Introduksjon

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Årsstudium i friluftsliv Studiepoeng: 60 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2010/2011 Studiet i friluftsliv er en grunnutdanning på 60 studiepoeng med normert studietid på ett år. Innledning

Detaljer

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert

Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert NO EN Økonomi, markedsføring og ledelse, samlingsbasert Ønsker du å få innsikt i det økonomisk- og administrative fagområdet? Er du samtidig opptatt av nettverksbygging og ønsker å studere på deltid, da

Detaljer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer

dmmh.no Studieplan Ledelse i en lærende barnehage Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer dmmh.no Studieplan Fordypning 30 sp 2015-2016 Med forbehold om endringer Navn Nynorsk Leiing i ein lærande barnehage Engelsk Leadership in a learning early childhood educational and care institution Studiepoeng

Detaljer

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist

Profesjonshøgskole n. Søknadsfrist NO EN Engelsk påbygging Engelsk påbygging gir studenter innen Bachelor i språk, lærerutdanningen, eller andre studenter, muligheten til å bygge videre på en engelsk årsenhet og kvalifisere seg til studier

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Studieplan 2015/2016 Risiko, sårbarhet og beredskap ECTS credits: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse):

Læringsutbytte (kunnskapsmål, ferdighetsmål og generell kompetanse): Studiets navn (norsk): PEDAGOGISK VEILEDNING Studiets nivå: Videreutdanning Studiepoeng: 30 Undervisningsspråk: Norsk Studiets varighet: Studiet består av to emner, hvert på 15 studiepoeng, og gjennomføres

Detaljer

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon.

STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. STUDIEPLAN Bachelor i revisjon. I.h.t. rammeplan for treårig revisorutdanning av 1. desember 2005, Utdannings og forskningsdepartementet. Vedtatt av avdelingsstyret 29. mars 2012 og revidert av avdelingsstyret

Detaljer

Studieplan 2015/2016

Studieplan 2015/2016 Engelsk 1 for 1.-7. trinn Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studieplan 2015/2016 Studiet er et deltidsstudium med normert studietid på to semestre. Studiet omfatter to emner på 15 studiepoeng

Detaljer

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh.

Studieplan. Universitets- og høgskolepedagogikk. 15 studiepoeng - Deltid. Videreutdanning på bachelornivå. Studieåret dmmh. dmmh.no Studieplan 15 studiepoeng - Deltid Videreutdanning på bachelornivå Studieåret 2016-2017 Godkjent av Styret ved DMMH 03.11.14 Revidert februar 2016 Sist endret 18.04.16 Navn Nynorsk Universitets-

Detaljer

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap

Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Studieplan Bachelorgradsprogrammet i statsvitenskap Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.08.15 Tittel:

Detaljer

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor

Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor NO EN Kroppsøving og idrettsfag (faglærer), bachelor Syns du at fysisk aktivitet for barn og ungdom er viktig? Vet du at manglende fysisk aktivitet og dårlig kosthold har ført til en sterk økning av livsstilsykdommer?

Detaljer

Studieplan 2014/2015

Studieplan 2014/2015 Studieplan 2014/2015 Risiko, sårbarhet og beredskap Studiepoeng: 30 Studiets varighet, omfang og nivå Studiet Risiko, sårbarhet og beredskap er en grunnutdanning på 30 studiepoeng. Studiet gjennomføres

Detaljer