---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca ~nt innbyggere: ca Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "---- ~dm.senter: ~ik i Helgeland. ~nt innbyggere: ca 6.800. ~nt innbyggere: ca. 2.200 Adm.senter: 1err~k. ~nt. innbyggere: ca. 2.200."

Transkript

1

2 \ -- jcncstcd i s ri< tet består av kommunene Binda, Sømnn, Brønnøy og \Jevestad. - Distriktet igger he sør i Nordand fyke og grenser opp ti Nord-røndeag. - Samet areae for tjenestedistriktet er 3.82 km" eer ca. }.5 ganger størresen p~ ijestfod fyke - Innbyggertaet er tota ca. 2.ooo. '.' /' '' r -, '\ ~_!_.234 km 2 ~reae: ~nt innbyggere: ca ~dm.senter: Brønnøysund. Sømna: ---- J\reae~ 95 km 2 ~nt. innbyggere: ca ~dm.senter: ~ik i Hegeand ; ~ J\reae: 530 km 2 ~nt. innbyggere: ca. 720 \dm.senter: Forvik Binda: _::..:--- Areae:.223 km 2 ~nt innbyggere: ca Adm.senter: err~k / - J" >,,i

3

4 - 3 - INNHOLDSFORTEGNELSE: ~- R e t ~--~_9 n i!2_9_ s t j e n e s t e n s v i r k s o m h e t o g f u n k s j Q_Q ø. 8 '. 9.. o. Kontoret Personaet Korrespondanse Møtevirksomhet/viktige prosjekter Detakese i utvag, nemnder, r~d og komiteer Tjenestereiser utenfor tjenestedistriktet Fiskerinemndene. 7. a.. 7. b.. 7. c.. 7. d. Møtevirksomhet i. 8. a.. 8. b.. 8. c.. 8. d. Viktige. 9. a.. 9. b.. 9. c.. 9. d. Fiskerinemnda i Brønnøy Fiskerinemnda i Sømna Fiskerinemnda i Vevestad Fiskerinemnda i Binda fiskerinemndene Møte\/ irksomhet i fiskerinemnda i Brønnøy Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Sømna Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Vevestad P- ø t e v i r k s o rn h e t i fiskerinemnda i Binda fiskerinemndssaker Viktige fiskerinemndssaker i Brønnøy Viktige fiskerinemndssaker i Sømna Viktige fiskerinemndssaker i Vevestad Viktige fiskerinemndssaker i Binda Erfaring med tjenesten. i beretnings~ret Fiskermanntaet 2.. a. Fiskermanntaet for Brønnøy 2.. b. Fiskermanntaet for Sømna 2.. c. Fiskermanntaet for Vevestad 2'. d. Fiskermanntaet for Binda 2.2. Syssesetting i foredingseddet 2.2.a. Syssesetting i foredingseddet 2.2.b. Syssesetting i foredingseddet 2.2.c. Syssesetting i foredingseddet 2~2.d. Syssesetting i foredingseddet 2.3. Syssesetting i oppdrettsnæringen 2.3.a. 2.3.b. 2.3.c. 2.3.d. Syssesetting i oppdrettsnæringen Syssesetting i oppdrettsnæringen Syssesetting i oppd~ettsnæringen Syssesetting i oppdrettsnæringen i Brønnøy i Sømna i Vevestad i Binda i Brønnøy i Sømna i Vevestad i Binda

5 2.4. Avedet virksomhet a. Avedet virksomhet i Brønnøy b. Avedet virksomhet i Sømna 2. L. c. Avedet virksomhet i Vevestad 2. Lt. d. Avedet virksomhet i Binda 3. Fiskefåten Merkeregisterdata 3.. a. Merkeregisterdata for Brønnøy 3.. b. Merkeregisterdata for Sømna 3.. c. Merkeregisterdata for Vevestad 3.. d. Merkeregisterdata for Binda Konsesjonsbide a b c d. Konsesjonsbide for Brønnøy Konsesjonsbide for Sømna Konsesjonsbide for Vevestad Konsesjonsbide for Binda ~_F_Qred i.ngseddet 4.. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner 4.. a. 4.. b. 4.. c. 4.. d. Fiskebedrifter/mottaksstasjoner i Brønnøy Fiskebedrifter/mottaksstasjoner i Sømna Fiskebedrifter/mottaksstasjoner i Vevestad Fiskebedrifter/mottaksstasjoner i Binda 4.2. Råstoff, produksjon, kvantumsutviking 4.2.a. Råstoff, produksjon, kvantumsutviking i Brønnøy 4.2.b. Råstoff, produksjon, kvantumsutviking i Sømna 4.2.c. Råstoff, produksjon, kvantumsutviking Vevestad 4.2.d. Råstoff, produksjon, kvantumsutviking i Binda 4.3. Fiskeoppdrett/skjedyrking 4.3.a. 4.3.b. 4.3.c. 4.3.d. Fiskeoppdrett/skjedyrking i Brønnøy Fiskeoppdrett/skjedyrking i Sømna Fiskeoppdrett/skjedyrking i Vevestad Fiskeoppdrett/skjedyrking i Binda 5. Låne- og finansieringskider 5.. Statens Fiskarbank 5.. a. Søknader om ån i Statens fiskarbank, Brønnøy 5.. b. Søknader om ån i Statens fiskarbank, Sømna 5.. c. Søknader om ån i Statens fiskarbank, Vevestad 5.. d. Søknader om ån i Statens fiskarbank, Binda

6 <omrnunae fond ti fiskeriformå a. Kommunat fond ti fiskeriformå i Brønnøy b. Kommunat fond ti fiskeriformå i Sømna c. Kommunat fond ti fiskeriformå i Vevestad e!<ommuna t fond ti fiskeriformå i Binda 6. Titak~_aner Revidering og ruering av distriktsvise titakspaner hoved Revidering og ruering av titakspaner i kommunene - oppstiing 6 2. a. Revidering og ruering for hovedoppstiing - Brønnøy b. Re\J ider ing og ruering for hovedoppstiing - Sømna c. revidering og ruering for hovedoppstiing - Vevestad d. Revidering og ruering for hovedoppstiing -.Binda

7 RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG FUNKSJON Kontoret Fram ti oktober eide fiskerikontoret okaer i Brønnøy ko~munes fiskeforedingsanegg Nordøyan (tidigere Findus' anegg i Brønnøysund). Lokaene hadde tistrekkeig størrese, men hodt en meget av standard. Brønnøy kommune hadde paner om sag av anegget, og eieavtaen var derfor midertidig. Med bakgrunn i dette fyttet fiskerikontoret i oktober inn i nye og mer hensiktsmessige okaer i Storgaten 2 i Brønnøysund. Totat disponeres ca. 0 m 2 (innkudert ande av feesareae) i byggets 2. etg. ø 2.. Personaet " Føgende stiinger har i 982 vært underagt fiskerirettederen for Brønnøy, Binda, Sømna og Vevestad: - Brita Kroknes, kontorassistent, fast - K~re Laukhom, førstesekretær, fast - Pau Birger Torgnes, fiskeriretteder 0563, fast - Liian Hom, renhodsbetjent, fast - Kristin Ditefsen, enketarbeidspass - A s t r i d.a a s b e r g, e n k e t a r b e i d s p a s s. 3. Korrespondanse Inng~ende brevjourna 982: Utg~ende brevjourna 982: OL Møtevirksomhet/viktige prosjekter - Fra ca. 977 har det fra fere hod vært arbeidet for å etabere servicebygg for fiskerinæringen i Brønnøy. Sommeren 98 be dette arbeidet koordinert gjennom ett utvag best~ende av fiskerinemndas formann, formennene i deto fiskaragene i Brønnøysund-omr~det, formannen i næringsivsstyret i kommunen samt ett medem av fiskerinemnda i Brønnøy. Fiskerirettederen har vært sekretær for utvaget, som i øpet av 982 har avhodt en rekke møter, og kommet et godt stykke nærmere en reaisering av panene. Det er fattet prinsippvedtak om at servicebygget ska oppføres p~ Toftsundet. Brønnøy formannskap har vedtatt å stie tomt ti disposisjon for bygget og Fiskerisjefen i Nordand har innviget kr i tiskudd ti utvagets arbeide.

8 - 7 - Etter initiativ fro Indre Binda Fiskarag, be det sommeren 982 utarbeidet forprosjekt for mottaksstasjon for fisk i Bogen i Sørfjorden i Binda. Mottaksstasjonen er panagt utbygd og drevet etter samme mønster som mottaksstasjonen p~ Hombornes i Ursfjorden i Sømna kommune. Den ska eies og drives av fiskaraget, og fiskerne ska sev veie, vaske og ise fisken. FiskerLrettederen har bist~tt med utarbeidese av finansieringspan, og de nødvendige søknadsdokumenter. Binda kommune har gitt et tiskudd på kr ti prosjektet. Finansieringen gjennom DUF stod enge stie, men takket være god bistand fra Hegeand Fiskeriseskap be dette øst. - Ved tideingen av konsesjoner for fiskeoppdrett i 98 be det gitt to konsesjoner ti tjenestedistriktet, en ti Binda og en ti Vevestad. Fiskerirettederen har bist~tt begge konsesjonsinnehaverne med utarbeidese av kostnadsoversag, finansieringspaner og nødvendige søknadsdokumenter, sik at det kom i gang drift ved begge aneggene. Dyrking av b~skje og ørsters er er kommet i gang som forsøksvirksomhet i tjenestedistriktet. I Sømna er det gitt kommunae tiskudd på ca. kr hver ti to prosjekt, ett innen b~skje og ett for østers. For b~skjeforsøkene har en hatt betydeige probemer som føge av ærfugpage. Østersforsøkene ser ut ti å være mer veykkede. - I Brønnøy har det gjennom 98 og 82 vært arbeidet aktivt for å få igang anegg for mottak og foreding av skje. Firmaet som står bak panene ''Capphorn Produkter", ønsket ~ okaisere anegget ti fiskerihavna i Nevernes, og inngikk avtae om kjøp av tomt med den berørte grunneier. Det okae fiskaraget protesterte mot okaiseringen som de mente vie hindre den ordinære utnyttese av fiskerihavna. Etter dette be fiskerinemndas formann, fiskeriretteder og formann i næringsivsstyret oppnevnt ti ~ finne fram ti annet okaiseringssted. Ti~ tross for fere henvendeser, konferanser og befaring fant ikke utvaget noen tifredsstiende øsning innen utgangen av ~ret. - I samarbeide med Hegeand Skjedyrkerag panegger fiskerirettederen å avvike kurs i dyrking av b~skje. Det er innviget tiskudd på kr ti form~et. Det er ukart n~r kurset kar a\! V j kes. - Et 20 år gammet krav fra fiskaragene i Brønnøy, oppmerking av innseiingsed ved Bremstein fyr, be tatt opp av Nordhus og Toft Fiskarag med fornyet styrke, med bakgrunn i at en sik ed ogs~ vi være en forde for ojevirksomheten utenfor kysten av Hegeand. Fiskerirettederen har i samarbeide med fiskerinemnda i Brønnøy og Brønnøysund Havnevesen arbeidet aktivt for ~ f~ reaisert kravet. - Etter at konsuent hos Fiskerisjefen i Nordand, Harad Bov~g, g i k k o v e r i a I n e n s t i i n g, h a r f i s k e r i r e t t e d e r e n v æ r t m e d e m av styringsgruppen for eksport av fersk fisk fra Midt-Norge ti S \/ e r i g e. P r o s j e k t e t k o m i g a n g e t t e r i n i t i a t i v fr a f i s k e r i s j e f e n e j Trøndeag og Nordand. Opprinneig var det meningen at et Otas bedrifter fordet p~ Trøndeag og Hegeand skue være med i et forsøksprosjekt. Av ~rsaker som styringsgruppen ikke har vært fut ut informert om, synes det som om de innvigede mider i fin hehet er bitt benyttet av kun en bedrift fra Trøndeag. Fiskerirettederen har p~pekt forhodetoverfor Fiskerisjefen i Nordand.

9 Den raskt voksende ystb~tf~ten har ført ti et stadig større behov for havnedmr~der for utegging av fytebrygger m.m. I enkete tifeer har dette kommet i konfikt med fiskerinæringsutøvers muigheter for ~ utnytte eksisterende kai og sjøhus. Særig gjeder dette i Sahussundet. Fiskerirettederen og fiskerinemnda har p~ prinsipiet grunnag engasjert seg for ~ ivareta fiskerinæringens interesser. - Vefjordomr~det har deponering av koakksam i Heggfjorden ført ti en opphetet stemning, og ogs~ aksjoner. For ~ informere om de faktiske forhod, og for ~ komme fram ti tifredsstiende øsninger m~tte fiskerirettederen i samarbeide med Nordand Fykes Fiskarag ta initiativ ti møte meom de forskjeige føyer j Indre Vefjord Fiskarag. Senere detok ogs~ fiskerirettederen p~ møter og befaring i omr~det sammen med Brønnøy kommune, Heser~dets ordfører, repr. for Fykesmannen m.f., og det er n~ oppn~dd enighet om en ordning med samagune i omr~det. Lagunen vi bi bygget i øpet av I tiegg ti de saker som er nevnt forran, er det de rene forvatningssaker som har tatt mest tid. Spesiet gjeder dette Garantikassen for fiskere (feriepenger, dagpenger og minsteott), F.G.U. (kostnadsreduserende driftstiskudd), Statens Fiskarbank (finansiering, avdragsutsettese), fiskermanntaet (nye forskrifter for føring og opptak). P.g.a. fiskerirettederens verv som formann i RFF og store reisefravær, har den at vesentigste de av disse oppgavene bitt utført av førstesekretæren. - Fiskerirettederen og førstesekretæren har møtt p~ ~rsmøter og medemsmøter i distriktsfiskarag og okae fiskarag i den grad de har vært innvitert, og arbeidssituasjonen og fritid har gjort det muig ~ deta. Denne kontakten anses som nyttig og viktig for begge parter.. 5 ~ Detakese i utva~ nemnder, råd~komiteer - Formann i andsstyret i Rettedningstjenestens Funksjonærforening i 98] og Formann i forhandingsutvaget i Rettedningstjenestens Funksjonærforening. - Medem av rettedningstjenestens etterutdanningsutvag. - Medem av utvag nedsatt av Fiskerisjefen i Nordand for ~ utrede muighetene for en bedre kommunikasjon og mer effektiv saksgang meom rettedningstjenesten i fiskerinæringen og Garantikassen for fiskere. - Sekretær for utvag for etabering av servicebygg for fiskerinæringen i Brønnøy. - Medem av styringsgruppen for eksport av fersk fiske fra Midt Norge ti Sverige. - Medem av utvag for vurdering av finansiering av drift av mottaksstasjoner for fisk i Nordand.

10 T j enes t e re i se r _ u te~!~. t j enes te dis t r i k te t Fiskeriretteder: Da to: / Sted: Oso 20/ /2 Bodø Trondheim 3/3 Tromsø 30/3 Bergen 20/4 Bodø 2/5 Loen/Bergen 5/6 Tromsø /8 Trondheim 2 L+/ 8 Bodø /9 Trondheim 29/9 Honningsvåg 22/ Bodø 6/2 Trondheim 9/2 Tromsø Formå med reisen: Fiskerisjefkonferanse Div. møter m/fykesadm., Vetvik og Fiskerisjefen i Trøndeag Møte i styringsgruppen for eksport av fersk fisk ti Sverige Fiskerikandidatkonferansen (aquakutur), samt møte meom etterutdanningsutvaget og Norges Fiskerihøyskoe Konferanse i Fiskeridirektoratet og normeringsforhandinger Møte i utvag vedr. mottaksstasjoner Kurs i Fiskerirett I og møte i Fiskeridir. Møte me.om rettedningstjenestens etterutdanningsutvag, Norges Fiskerihøyskoe, U.I.T. Nor-F.ishing 982 Møte med fiskerisjefen, og årsmøte i Nordand Fykes Fiskarag Møte med Fiskerisjefen i Trøndeag og styremøte i RFF Arsmøte i RFF i R F og møte i etterutdanningsutvaget Møte med Fiskeridirektoratet, kurs og møte med fiskerisjefen/rettederne Konferanse i Garantikassen for fiskere Møte meom etterutdann.ingsutvaget i RIF, U.I.T. og Norges Fiskerihøyskoe, panegging av kurs.i redska_bst_~_knoogi Førstesekretær: /8 Trondheim _?_~_{~_b o n n i r 9 s \/ å g Nor-fishing 982 Kurs i fiskerirett I

11 Fiskerinemndene. 7. a F iskerinernnda i Brønn~ R e p r. n a '' : Didrik Didriks en.... Harad Hartvigs en.... Harad Tor gne s.... Gunnar Tro.... Gunnar Mort e sen.. o K ~re Dit efsen.... Oiver Johnsen Personige vararepr. Af O. <arsen John Pettersen Kr is ti an Tor gnes.... Abert Fagerbakken... o. Børge Sa te rma r k.... Steinar Baste sen.... O av Torg vær.... Adresse: 890 Brønnøysund (formann) 8900 Brønnøysund (nestformann) 8908 Toftsundet 890 Skiebotn 8900 Brønnøysund 8900 Brønnøysund 8908 Toftsundet 890 Skiebotn 8900 Brønnøysund 8908 Toftsundet 8963 Sæterandet 8908 Toftsundet 8900 Brønnøysund 8908 Toftsundet. 7. b. Fiskerinemnda i Sømna Re pr. Sverre St orv i k.... Magne Mi ka sen.... Torgeir Ta us vik.... Bjørnar Pettersen.... B ~ r d C rav en.... Personige vararepr. Ragnar St orv i k.. o Eivind Hj e ns e th.... P a u H a s e n..... Knut O sen.... Arne Pettersen Adresse: 8926 Hombornes (formann) 8924 Vik 8924 Vik 8924 Vik 8920 Berg 8926 Hombornes Brekkeidet 8924 Vik 8924 Vik 8924 Vik. 7.c. Fiskerinemnda i Vevestad --- Repr. Harad Henrik sen.... Oddbjørn Ne r g~ rd.... Oe An der sen.... Rof St rand.... Emi Vevestad Personige vararepr. Ottar Osen Abert Logan Eiif Sørensen < r is t in e Søre r sen.... Ni s Kop re it an.... Adresse: 8978 Hesstun (formann) 8976 Forvik Stokkasjøen 8976 Forvik 8976 Forvik 8978 Hesstun 8976 Forvik 8870 Visthus 8872 Kiv~gen 8976 Forvik

12 - -.7.d. Fiskerinemnda i Binda Repr. Bjørn Berg Hansen. o Per Mathisen.... Otto Sætervik... o Edmund Edvardsen Harad Eriksen Personige vararepr. K ~re Engan... o o Harr y Ed var dse n.... Jonny Iversen.... Eg i Sætervik.... O t t o K a t v i k Adresse: 8934 Nordhorsfjord (formann) 8948 Harangsfjord (nestformann) 7990 Naustbukta 8934 Nordhorsfjord 8940 Terr~k 8934 Nordhorsfjord 8934 Nordhorsfjord 8948 Harangsfjord 7990 Naustbukta 8940 Terr~k.8$ Møtevirksomhet i fiskerinemndene.8.a. Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Brønnøy D e t b e a \J h o d t ( 4 ) m ø t e r i f i s k e r i n e m n d i B r ø n n ø y i o g behandet 89 (02) saker. Samet møtetid var 4 (48) timer. Taene i parantes er for b. Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Sømna Det be avhodt 7 (5) møter i fiskerinemnda i Sømna i 982 og behandet 29 (9) saker. Samet møtetid var 6.5_ (0.5) timer. Taene i parantes gjeder c. Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Vevestad Det be avhodt 4 (3) møter og behandet 4 (2) saker i fiskerinemnda i Vevestad i 982. Samet møtetid var (9) timer. T a e r e i p a r a n t e s g j e d e r 9 8 o.8.d. Møtevirksomhet i fiskerinemnda i Binda ---- Det be avhodt 3 (3) møter og behandet 9 (3) saker i fiskerinemnda i Binda i 982. Samet møtetid var 9 (9) timer. Taene i parantes gjeder 98.

13 Viktige fiskerinemndssaker.9.a. Viktige fiskerinemndssaker i Brønnøy 24 av sakene som be behandet av fiskerinemnda i Brønnøy i 982 var fiskermanntassaker. Videre var det 9 konsesjonssaker, saker vedr. finansiering i Statens Fiskarbank og 7 saker vedr. kommunat fond ti fiskeriformå og kommunae garantier. Av andre viktige saker nevnes: - Forhodet ti GFF, saksbehandingsrutiner (sak 7/82). - Uovig tråing etter vassid utenfor Hegeand (sak 3/82). - Småhvafangstens betydning og framtid i Norge (sak 4/82). - Servicebygg for fiskerinæringen i Brønnøy (sak 2/82). - Konfikt meom fritidsfåte og fiskerinæring ved utegging av fytebrygge for småbåter i Sahussundet (sak 50/82 og 88/82). - Probemene i fiskerinæringen som føge av sviktende i markedene for satfisk/tørrfisk m.m. (sak 5/82). - Etabering av mottaks-/foredingsanegg for båskje på Nevernes (sak 56/82). - Forsag ti endringer i den offentige forvatning av oppdrettsnæringen (sak 78/82). Oppmerking av innseiingsed ved Bremstein fyr (sak 87/82). - Fytting av amenningskai fra fiskerihavna ti midtre havn (Sørkaia) (sak 89/82).. 9. b. Viktige fiskerinemndssaker i Sømna 0 av sakene som be behandet av fiskerinemnda i Sømna i 982 hadde tiknytning ti fiskermanntaet, sak gjadt finansiering i Statens Fiskarbank, 4 saker vedrørte næringsfond og kommunae garantier og 2 saker vedrørte konsesjon for fiskeoppdrett/skjedyrking. Av andre viktige saker nevnes: - Kommunat oppkjøp av grunnareaer i tiknytning ti fiskerihavna i Vennesund (sak 0/82). - Godkjenning av okaitet for østersdyrking (sak 3/82 og 8/82). - Forsøksanegg for utprøvinq av for ti fiskeoppdrett, I/S Fiskeoppdrett i samarbeide med Feeskjøpet, Trondheim (sak 4/82). - Forsag ti endringer i den offentige forvatning av oppdrettsnæringen (sak 28/82).

14 c ~ Viktige fiskerinemndssaker i Vevestad 5 av sakene som be behandet av fiskerinemnda i Vevestad i 982 gjadt ånesøknader ti Statens Fiskarbank. Det samme anta saker vedrørte fiskermanntaet, mens det be behandet 2 søknader vedr. konsesjon for fiskeoppdrett. Av andre viktige saker nevnes: - Konsesjonsordningen for fiskeoppdrett (sak 4/82). - Reguering og utbygging av Sætereva m.v. (Vistenutbyggingen) i Vevestad i Nordand (sak 7/82). - Finansiering gjennom DUF for utbygging av anegg for oppdrett av aks og ørret (sak 5/82).. 9. d. Viktige fiskerinemndssaker i Binda av sakene i fiskerinemnda i Binda berørte fiskermanntaet, sak gjadt finansiering gjennom Statens fiskarbank og 2 var behandinger av søknader om kommunat tiskudd. Av andre viktige saker nevnes: - Kommunat tiskudd ti fiskere som må anskaffe nye fartøyer p.g.a. isvansker som føge av Abjørautbyggingen (sak 2/82). - Etabering av mottaksstasjon for fisk i indre Binda (sak 3/82 og L+/82). - Forsag ti endring av den offentige forvatning i oppdrettsnæringen (sak 8/82). - Finansiering gjennom DUF og Statens Fiskarbank ved utbygging av anegg for oppdrett av aks og ørret (sak 5/82 og 6/82). Erfaringer med tjenesten i beretningsåret Størresen på tjenestedistriktet samt det forhod at fiskerirettederen er sekretær for 4 fiskerinemnder, gjør at arbeidsmengden ved kontoret er betydeig større enn fiskerinæringens omfang i regionen skue tisi. Et annet forhod som bidrar ti å forsterke dette er næringens struktur. I ae deer av næringen har en små enheter, som kun svært iten grad har et administrativt apparat. Fiskerikontoret må derfor ofte bistå med rent administrativ og kontorteknisk hjep. For å bøte på dette har fiskerirettederen de siste årene benyttet seg av ordningen med enketarbeidspasser som organiseres og finansieres gjennom arbeidsformidingen. I 982 har erfaringene med dette vært bandede. De personer som har vært engasjert har en vært fut ut tifreds med. Fiskerirett- ederrens store fravær fra kontoret p.g.a. formannsvervet i RFF, og det forhod at det meste av førstesekretærens arbeidstid har gått med ti nødvendig kientbehanding har ført ti en betydeig overkapasitet i de rene kontortekniske funksjoner.

15 - 4 - Dette kan ha virket uhedig, og det må nøye vurderes hvorvidt det i framtiden ska engasjeres enketarbeidspasser ti det ordinære kontorarbeidet. Den første perioden etter at staten overtok rettedningstjenesten i fiskerinæringen oppstod det en de administrative ukarheter i forhodet ti enkete av kommunaadministrasjonene. Disse synes nå å være avkaret, og samarbeidet med kommunene fungerer tifredsstiende. De nye forskriftene for føring av fiskermannta medførte et betydeig merarbeide for de ansatte ved fiskerikontoret, og medførte en ytterigere dreining i retning av at stadig mer tid går med ti rene forvatningsoppgaver på bekostning av titaks- og rettedningsarbeide. Det er grunn ti å advare mot en sik utviking. Etter at man kunne ta i bruk nye kontorokaer, og fiskerirettederen be øst fra vervet som formann i RFF, må arbeidsforhodene betegnes som tifredsstiende. Lønnsforhodene er fortsatt høyst utifredsstiende. Særig gjeder dette for kontorassistent og fi~k~riretteder. Normeringen av kontorstiingene i RIF på kommunenivå må få en dramatisk forbedring for å komme opp på samme nivå som for de øvrige kontoransatte i Fiskeridirektoratet. Fiskerirettederne bør minimum avønnes som sine koeger i veiedningstjenesten i andbruket (herredsagronomene) og veiedningstjenesten i næringsivet forøvrig (næringskonsuenter/titakskonsuenter). Dersom ønnsforhodene ikke forbedres er det grunn ti å være bekymret o\;er økt "gjennomtrekk" i tjenesten. 2. SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN 2.. Fiskermanntaet P.g.a. revidering av ordningen med føring av fiskermannta, har man de siste 2 årene hatt et svært mangefut mannta, i og med at man i 98 ikke hadde den årige hovedrevisjon av manntasistene. Nye forskrifter be imidertid innført etter kg. ~es. av , og endret med kg. res samme år. Administreringen av fiskermanntaet er nå overført fra Sosiadepartementet ti Fiskeridepartementet. Videre er det fiskerinemndene som ska sette opp istene, og overtar dermed funksjonen ti de game fiskermanntasnemndene. De nye forskriftene er skjerpende og mer måbare enn de game. Ti tross for en de uhedige uforutsatte virkninger vi de nye forskriftene være mer rettferdige og gi fiskerne en ik behanding over hee andet.

16 - 5 - Krets Torgnes Bad A 3 Bad B r-t_o t_a t~~-~sn.ader A Gj.sn.ader B ~ Toftsundet Brønnøysund ~ ~ ~ , Ve fjord ~ ~ Brønnøy forøvrig ~-~ ~ r~ ~ ~ Brønnøy totat _j i ~ ' *) THene for 975 omfatter storkommunen Brønnøy, før fradeingen a\j Sømna. Torgnes omfatter i denne forbindese kretsene Lietorgnes og Stortorgnes. Toftsundet omfatter i denne forbindese kretsene Nordhus og Torget. Brønnøysund omfatter i denne forbindese kretsene Brønnøysund og Sahus. Vefjord omfatter i denne forbindese kretsene øst for G~sheia. Brønnøy forøvrig omfatter i denne forbindese kretsene Trænes, Kr~knes, Skomo, Sytern og Lund. Kommentar: For kommunen som hehet er det grunn ti ~ merke seg den dramatisk nedgang i anta fiskere p~ bad B, fra 76 i 979 ti 29 i 982. En stor de av dette kan skydes de endrede forskrifter for føring av fiskermanntaet, men det er ogs~ grunn ti ~ anta at det har vært en betydeig ree nedgang i anta yrkesfiskere. Gjennomsnittsaderen for fiskere i Brønnøy har hodt seg forhodsvis stabi de siste 8 ~r fra ~r. Ogs~ gjennomsnittsaderen for 982 med 42.3 ~r er tifredsstiende. For Brønnøysundomr~det er gjennomsnittsaderen særdees positiv, 29 ~r, mens den for Torgneskretsene er hee 52 ~r. Det siste m~ midertid sees i sammenheng med en svært gamme befokningssammensetning i kretsen.

17 - 6 - Krets fj~~~-~_ j s!~!_a g_~~ n. a ~ r Hombornes ~~I_~~~_Q_t ~nd/~_ _~_s!~!g Vik Ber g Sømna totat ~ Med det ave anta fiskere Sømna kommune har, vi små endringer i anta fiskere kunne gjøre store utsag. Nedgangen fra 29 ti 22 fiskere fra 980 ti 982 kan for en stor de skydes de endrede rorskrifter for føring av fiskermanntaet, men en kjenner også ti at det har vært en ree nedgang. Det er grunn ti uro over den svært negative utvikingen i gjennomsnittsader, økning fra 39.5 år i 978 ti 45.4 år i 982. Dette tyder på mangende nyrekruttering,samt at yngre fiskere har suttet i næringen. 2..c. Fiskermanntaet i Vevestad pr tad Krets A Bad B Totat Gj.sn.ader A Gj. sn. ader. B -- H e s ~. t u n Vevestad/ Høyhom Stokka- ~øen * ) Vevestad i totat *) Visthus/Aursetta/Visten/Kivågen.

18 - 7 - Bad B/Ar I:~ Anta fiskere g_j_.snittsader Det okae kjennskap en har ti fiskerinæringen i Vevestad gjør at en antar at nedgangen i anta fiskere fra 980 ti 982 må være forårsaket av de nye forskrifter for føring av fiskermanntaet. 2.. d. Fiskermannta for Binda~ Krets Bad A Bad B Totat Gj.sn.ader A Gj.sn.ader B Også for Vevestad kommune ska det forhodsvis små endringer ti for at det får store konsekvenser for meom annet gjennomsnittsader. Sev om man de siste årene har hatt en negativ utviking hva fiskernes ader angår er ikke utvikingen spesiet urovekkende. Horsfjordområdet Harangsfjordområdet Indre Binda 2 3! i i Binda totat , B ad B/Ar An ta Fiskere snittsader Endrede forskrifter for føring av fiskermanntaet er troig årsaken ti nedgangen i anta fiskere i Binda. I denne kommunen har fiske tradisjonet vært drevet i kombinasjon med andre næringer. De nye forskriftene sår sterkt ut i sike områder. Sev om gjennomsnittsaderen har vært stabi de siste 5 årene er det fortsatt grunn ti bekymring. Den høye aderen tyder på for iten nyrekruttering Syssesetti~ i foredingseddet Med syssesetting i foredingseddet menes i syssesetting i mottak og videreforeding. denne sammenheng samet

19 a. Syssesetting i foredingseddet i Brønnøy I 98 be det utført 22 årsverk innen fiskeforeding i Brønnøy. Taene for 982 er omag de samme. Den vanskeige markedssituasjonen for satfisk/tørrfisk begynte å virke negativt inn på syssesettingen høsten 982. I Brønnøy er det syssesetting innen fiskeforeding på Nevernes, på Toftsundet og i Brønnøysund. Over havparten av årsverkene utføres på Toftsundet b. Syssesetting i foredingseddet i Sømna Syssesettingen ved mottaksstasjonen i Sømna er ikke måbar i årsverk, i og med at fiskerne sev står for mottak, veiing, vasking og ising av fisken. Det foregår ingen foreding av fisk i Sømna c. Syssesetting i foredingseddet i Vevestad I tiknytning ti mottaksstasjonen for fisk på Forvik utføres det omag årsverk. Det er en fast person engasjert ti mottak m.m. av fisken, samt transport ti Toftsundet. Det foregår ingen videreforeding av fisk i Vevestad d. Syssesetti~ i foredingseddet i Binda Totat be det i. Binda utført meom og 2 årsverk innen mottak og foreding av fisk. Mottak foregår både på Røytvo og Nordhorsfjord. Foreding forekommer kun i svært iten grad, og bare på Røytvo Syssesetting i oppdrettsnæringen For oppdrettsnæringen (fiskeoppdrett/skjedyrking) har en ikke hatt tigang ti statistikk over syssesettingen (i årsverk) for de enkete kommunene. De føgende data bygger derfor på fiskerirettederens kjennskap ti driften ved aneggene i tjenestedistriktet. 2_._3_._a_. S~yssesetting i oppdrettsnæringen i Brønnøy Ved de to matfiskaneggene i Brønnøy be det i 982 utført ca. 5 årsverk. Forsøksvirksomheten innen skjedyrking er av iten syssesettingsmessig betydning, og kan totat neppe utgjøre mer enn ca. /2 årsverk.

20 - 9 - _2_._3_._b. S~y~s sesetting i oppdrettsnæringen i Sømna I Sømna er det ingen konsesjoner for oppdrett av fisk. Det foreg~r imidertid 2 seriøse forsøk med dyrking av b~skje og østers. Totat ved disse aneggene er det utført ca. /2 årsverk c. Syssesetting i oppdrettsnæringen i Vevestad Ved de 2 oppdrettsaneggene (matfisk) i Vevestad er det utført ca. 3 årsverk i d. Syssesetting i oppdrettsnæringen i Binda I Binda er det i 982 utført ca. 3 årsverk innen fiskeoppdrett. Det er to konsesjoner i kommunen. En for kekkeri og en ordinær matfiskkonsesjon. Avedet virksomhet I tjenestedistriktet som hehet har det i ang tid vært svært ite avedet virksomhet. Noe som har ført ti en mangefu service overfor fiskefåten. Særig gjeder dette sipp og mekanisk service overfor de større og meomstore fartøyer. Sike tjenester har en i stor grad fått i Sandnessjøen, Abevær og Mjosundet, men sporadisk også andre steder. 2.4.a. Avedet virksomhet i Brønnøy Kommunen har 2 mindre sipp/mek. verksted: - Torbjørn Ovesen, Toftsundet (3-4 ansatte) - Jan Bomstervik, Brønnøysund (-2 ansatte) I kommunen er det også 2 firma innen skipseektronikk/skipseektrikk: - Brønnøysund Skipseektro, Brønnøysund (2 ansatte) - Jon Westtorp Skipseektronikk, Brønnøysund (2-3 ansatte) Innen skipshande/utstyr og redskaper i fiskefåten er det i hovedsak 3 firma som er engasjert: - Båtservice, Brønnøysund - Skipshande og skipsmeging (3 ansatte) - M.E. Mortensen, Brønnøysund - Utstyr og redskaper (2 ansatte i denne deen av virksomheten) - Jan satermark & Sønn, Toftsundet - Utstyr, redskaper, agnager og egnesentra (ca. 2 ansatte i denne deen av virksomheten) I kommunen er det ett nystartet firma som driver garnmontering: - Harad Torgnes, Toftsundet (-2 ansatte) Det arbeides med paner om etabering av servicebygg for fiskerinæringen i Brønnøy. For tiden tyder det på at bygget vi bi okaisert ti Toftsundet.

21 Totat er det i Brønnøy ca personer som arbeider i virksomhet som er direkte avedet av fiskerinæringen b. Avedet virksomhet i Sømna Det er ingen måbar direkte avedet virksomhet av fiskerinæringen i Sømna c. Avedet virksomhet i Vevestad Det er ingen måbar direkte avedet virksomhet av fiskerinæringen i Vevestad d. Avedet virksomhet i Binda Binda har ange tradisjoner innen båtbygging. Etter at Voan Båtindustri for kort tid siden måtte egge ned, har det ikke foregått noen industriaisert båtbyggervirksomhet. Det er ikeve fortsatt fere som driver båtbygging som eneyrke eer i kombinasjon med annen næring. Totat er ca. O personer syssesatt med båtbygging, noe som representerer ansagsvis 6-8 årsverk. 3. FISKEFLATEN 3.. Merkeregisterdata Fiskerirettederen er kun ansvarig for merkeregisteret i kontorkommunen, Brønnøy. Data for fiskefåten i de 3 andre kommunene i tjenestedistriktet er innhentet fra merkeovens tisynsmenn.

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA

ÅRSMELDING. FISKERI RETTLEDE REN l BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA ÅRSMELDING 1983 FISKERI RETTLEDE REN BRØNNØY, BINDAL, VEVELSTAD OG SØMNA KORT OM T~ENESTEDISTRIKTET - Tjenestedistriktet består av kommunene Binda, Sømna, Brønnøy og Vevestad. ~ Distriktet igger het sør

Detaljer

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad,

ÅRSMELDING. FiskQrirQttl&dQrQn. i Fl&kstad, ÅRSMELDING 1995 FiskQrirQtt&dQrQn i F&kstad, KAP. KORT OM FLAKSTAD KOMMUNE. Fakstad kommune omfatter Fakstadøy og den nordøstige deen av Moskenesøya, samt 139 mindre øyer og 459 båer og skjær. Fakstadøya

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag

INNHOLDSFORTEGNELSE. l. Kort om tjenestedistriktet. 2. Sammendrag INNHOLDSFORTEGNELSE. Kort om tjenestedistriktet 2. Sammendrag 3. Syssesetting 3.1. Fiskermanntaet 3..a. Fiskermanntaet i Brønnøy 3..b. Fiskermanntaet i Sørnna 3..c. Fiskermanntaet i Vevestad 3..d. Fiskermanntaet

Detaljer

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l

ARSMELDIING.. FISKERIRETTLEDEREN l FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. ~~?~. ~~ ~ l 00 ARSMELDIING. FISKERIRETTLEDEREN FLAT ANGER, NAMDALSEID, FOSNES OG NAMSOS. 1993 ~~?~. ~~ ~ '... :;:;;;:':~:x:::.;~!~~ ''.i;;.: : :)::. :;t':;\:.~ ;:.!,;:;.:: ::\: ~;:~;!:?.~n:ir: }~~i.i~;;~!::r:~t ~~:.:::

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY

FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY 24 FISKERIRETTLEDEREN I. VESTVÅGØY INNHOLDSFORTEGNELSE side. KORT OM VESTVAGØY 2 2. SAMMENDRAG 3 3. SYSSELSETTING 4 3.1. Fiskermanntaet 4 3.2. Syssesetting i foredingseddet 5 3. 3. Syssesetting i oppdrettsnæringen

Detaljer

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM!

ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE. lili) FISKERIRETTLiaiM! ' ' ÅRSMELD-ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN I FISKERINÆRINGEN FOR VARDØ KOMMUNE 1985 ii) FISKERIRETTLiaiM!N ~ VARDØ - - - - VARDØ KOMMUNE. Innbyggerta: 3 254 ( pr.30.01.86 ) Største

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01. Utvag: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: k1830 MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR PLAN OG UTVIKLING Forfa bes medt i god tid sik at vararepresentant kan bi innkat. Forfa ska medes ti servicekontoret,

Detaljer

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø.

F I S K E R I R E T T L E D E R E N I B Ø. Å R S M E L D N G 9 7 9 FR A ( F S K E R R E T T L E D E R E N B Ø. ;;..... - ',, (i. i 1. i.c ~v :{;.,: 4 ~ ~ ~. ~ 13." ;~ ~,/: !V;\f'' :7;.;~ ',.: 1. i. ~ ~ ~% ~ t { ~ i J..~; t t~~ :' -o

Detaljer

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985.

Utskrift av møtebok. Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. Utskrift av møtebok Bad Kommune Styre. rad. utvag m. v. Motested Mote dato Loppa Fiskerinemda Øksfjord 13.7.86 Sak nr. 26/86 ARSMELDINGEN FOR FISKERIRETTLEDEREN I LOPPA 1985. VEDTAK: Arsmedingen tas ti

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING

MØTEPROTOKOLL 14/15 14/380 FORSLAG TIL ENDRING I REGIONALE OG FYLKESKRYSSENDE BUSSTILBUD I INDRE ØSTFOLD -HØRING MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 07.05.2014 Tid: 09:00 Forfa: Varamedemmer: Andre: Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 14112 14/366 GODKJENNING A V PROTOKOLL 14/13 12/34 2. GANGSBEHANDLING- DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Side l. R. ø D ø K C> M M u N E NORDLAND FYLKE

Side l. R. ø D ø K C> M M u N E NORDLAND FYLKE v 05CL Side R. ø D ø K C> M M u N E I NORDLAND FYLKE c? MYken Sjøfarm a/s 8199 Mtf i skcqxjrett MfKEN ;,,. ty 'p ' ' gl7 o L7 N \. \ ' \. '\. ' ' '... s tj 0 ' '... '...... "' r< ' ' '.. {) c CJ s Y' '

Detaljer

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET

FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983. Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier. 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET FiSKERIDiREKTOI~A 1 r- BIBLIOTEKET 2 7 JUNo 1983 Årsberetning vedkommende Norges Fiskerier 1981 nr. 10 SELFANGSTEN 1981. FISKERIDIREKTORATET F O R O R D Beretningen om sefangsten i 1981 er stort sett basert

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk. Side 4 : Kart over Røst. - - INNHOLDSFORTEGNELSE Side : Innhdsfrtegnese. Side 2 : Røst kmmune Sammendrag. Side 3 : Kvantum g verdi Kart ver fiskebruk Side 4 : Kart ver Røst. Side 5 : Syssesetting (manntaet). Side 6 : Syssesetting

Detaljer

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk

Undersøkelse blant ungdom 15-24 år, april 2011 Solingsvaner og solariumsbruk Undersøkese bant ungdom 15-24 år, apri 2011 Soingsvaner og soariumsbruk Innedning Kreftforeningen har som ett av tre hovedmå å bidra ti at færre får kreft. De feste hudkrefttifeer (føfekkreft og annen

Detaljer

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa.

for rettledningstjenesten i fiskerinæringen Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørland og Rissa. for rettedningstjenesten i fiskerinæringen i Åfjord, Osen, Roan, Bjugn, Ørand og Rissa. FISKERIRETTLEDEREN o 7170 AFJORD FORORD Fiskerirettederens årsmeding for 1992 fremegges herved. Fiskerirettederen

Detaljer

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier

JEMISI(-TEKNISKE FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT BERGEN. Analyser av fett og tørrstoff Sammenlikning av analyseresultater ved 7 laboratorier FISKERIDIRE TORATETS FORSKNINGSINSTITUTT JEMISI(-TEKNISKE Anayser av fett og tørrstoff Sammenikning av anayseresutater ved 7 aboratorier ved Kåre Bakken og Gunnar Tertnes R.nr. 135/74 A. h. 44 BERGEN Anayser

Detaljer

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - ". MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'"'

~~ r;;jorafløv. r~ p~~~~- 5 dl; fil~, - . MØTEPROTOKOLL. Eldrerådet. Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfall: Varamedlemmer: Andre: {d'd tl1 cn'' MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Forfa: Varamedemmer: Andre: {d'd t1 cn'"' Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/13 13/261 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/14 13/254 IDRETTSHALL/FLERBRUKSHALL-

Detaljer

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A

---------------- ------- JUU KRISTIANSUND. Fiskerirettleder Arvid Slettvåg, Langøyneset * * * * * * * * * F R A JUU A R S M E L D I N G F O R 9 9 3. F R A FISKERIRETTLEDEREN I AVERØY, KRISTIANSUND OG FREI. * * * * * * * * * FISKERINBMNDENES SAMMENSETNING I PERIODEN 1992-1995. AVERØY: ------- Medemmer. OLE HUSBY,

Detaljer

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket

R l N G E R K S B A N E N Jernbaneverket R N G E R K S B A N E N Jernbaneverket Hovedpan. fase 1 har vi utredet prosjektet. Nå ska det ages en hovedpan for Ringeriksbanen. utgangspunket har vi kun fastpunktene Sandvika -Kroksund -Hønefoss for

Detaljer

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956

STOR TRÅLERNES FISKE I 1956 Nr., 7. nvember 197 Meding fra Fiskeridirektratets statistiske kntr. STOR TRÅLERNES FISKE I 196 av sekretær Sverre Mestad Med «strtråere» mener en her fartøyer på ver 300 brutttnn sm benyttes ti tråfiske.

Detaljer

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti

Valg 2011. Hurdal Arbeiderparti Vag 2011 Hurda Arbeiderparti Les dette før du bestemmer deg: Hurda Arbeiderparti har som overordnet føring at ae har ikt menneskeverd. Ae har ik rett ti utdanning, arbeid, boig og sosia trygghet. Derfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE

MØTEPROTOKOLL 14/57 14/655 INNKJØPSSTRATEGI FOR INNKJØPSSAMARBEIDET INDRE ØSTFOLD 14/58 14/656 INDRE ØSTFOLD KOMMUNEREVISJON IKS -NY SELSKAPSAVTALE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 22.09.2014 Tid: 18:30-21:15 Arne Sohaug (H), Inge Herman Rydand (KrF), Siri Dingstad Johansen (H) Aeksander Abotnes, Anne Karine Grarnen

Detaljer

- FISKERIRETTLEDEREN l RØDØY

- FISKERIRETTLEDEREN l RØDØY l li l - FISKERIRETTLEDEREN l RØDØY HERØY NORDLAND FYLKE - 1 - RØDØY ER EN TYPISK ØYKOMMUNE DER BEFOLKNINGEN ER SPREDT UTOVER FLERE ØYER, SAMT BOSETTING PÅ FASTLANDSSIDENE RUNDT OMKRING. HER FINS SKJØNNE

Detaljer

FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN l REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988

FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN l REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988 FISKERIRETTLEDNINGST JENESTEN REGION IV, SØR-TROMS ARSMELDING 1988 REGION IV, SØR-TROMS 'ajark6 Y Meoyvear ;;, C~nsi)':t Krottov/ :-- :!H.'I ;~nyjo.f! ~5 :,..,~,. \ ofx>tn FORORD Arsmedingen gir en oversikt

Detaljer

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver

Økonomistyring for folkevalgte. Dan Lorentzen seniorrådgiver Økonomistyring for fokevagte Dan Lorentzen seniorrådgiver Hva er økonomistyring????? Forbedre Panegge Kontroere Gjennomføre Økonomistyring Bevigningsstyring God økonomistyring = Gode hodninger Roeavkaring

Detaljer

KORT OM TJENESTEDISTRIKTET --------------------------- Steigen : Størrese Fketa pr. 01.01.97 Administrasjnssenter Fiskerihavner med fiskemttak ca 1000 km3 3 102 (3 136) Leinesfjrd Henessund, Nrdfd, Langnesvik

Detaljer

LD ING " For. nierfest- Sørøysund- Kvalsund. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN l FISKERINÆRINGEN.

LD ING  For. nierfest- Sørøysund- Kvalsund. RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN l FISKERINÆRINGEN. ..... LD ING RETTLEDNINGSTJENESTENS VIRKSOMHET OG UTVIKLINGEN FISKERINÆRINGEN.... For nierfest- Sørøysund- Kvasund 1991 ] Le bes~ Porsanger r u "--- FISKERI RETTI_EDEREN FORORD Denne årsmeding for 1991

Detaljer

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0

24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 24.10.1996 NHO-konferanse «Erfaringer etter ett år med anbud i rutegående trafikk» Ar19. 9/if/K02/900) O00! O0 1 A Ressursbruk og effektivisering i kommunesektoren NHO 24. okt 1996 I Samf.sjef Arid Bøhn

Detaljer

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979

ffiishets (jøng ~ Utgitt av Fiskeridirektøren INNHOLD- CONTENTS 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag NR. 10-17. mai 1979 ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 10-17. mai 1979 65. ÅRGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015-3133 INNHOLD- CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE ISSN 0015-3133 PRISTARIFF FOR

Detaljer

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon

en forutsetning for god dyrevelferd og trygg matproduksjon TEMA: DYREHELSE REINE DYR en forutsetning for god dyreveferd og trygg matproduksjon Triveige dyr er reine og vestete. Hud og hårager er viktig i forsvaret mot skader og infeksjoner. Reint hårag er også

Detaljer

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea

INNHOLD- CONTENTS 1978-1979. Søkelys på norsk konsumfiske i Nordsjøen Searchlight on Norwegian consumptionfishery in the North Sea i ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 25/26 21. DESEMBER 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag ISSN 0015 3133 INNHOLD CONTENTS VED ETTERTRYKK FRA FISKETS GANG MA BLADET OPPGIS SOM KILDE PRISTARIFF FOR ANNONSER:

Detaljer

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen

fjorder på Vestlandet. av Kaare R. Gundersen 1 fjorder på Vestandet 1961-1962 av Kaare R. Gundersen FISKERIDIREKTORATETS HAVI ORSKNINGSINSTITUTT De merkemetoder som be uteksperimentert for brising i 1958 og 1959 (Gundersen 1959, 1960) er kommet ti

Detaljer

ARSSMELDIN flskkrirettlrdkren I. KISKRsSUND~HÅ 06 SOKNDAL

ARSSMELDIN flskkrirettlrdkren I. KISKRsSUND~HÅ 06 SOKNDAL Q) ARSSMELDIN6 1994 flskkrirettlrdkren I KISKRsSUND~HÅ 06 SOKNDAL INNHOLD SAMMENDRAG... side 2 l. INNLEDNING/ KONTORETS VlRKEO:MRÅDE... 3 2. SYSSELSETTING I FISKERINÆRINGEN... " 5 2.1. Fiskermanntallet...

Detaljer

Lønnsomhetsundersøkelser

Lønnsomhetsundersøkelser ~~fi~~i'te~~ ~w{iote' BUDSJETTNEMNDA FOR FISKENÆRINGEN Lønnsomhetsundersøkeser for vanig godt drevne og ve utstyrte fartøyer over 40 fot, som brukes ti fiske året rundt. 1968 REKLAMETRYKK A.S BERGEN 1970

Detaljer

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats

H E H E L T I D I S E N E K E H U U S Y R. Sammen for flere. heltidsstillinger. - en offensiv innsats H E H E L T I D I H S Y R K K E H U U S E N E L G A R B E F I A D G S L T V I I G D K L E Sammen for fere hetidsstiinger - en offensiv innsats Innhod: E L T I D I S Y K E H U S E N E H 4-5 E K S E M P

Detaljer

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016

Brukerundersøkelse for Aktivitetsskolen 2015/ 2016 Brukerundersøkese for Aktivitetsskoen 2015/ 2016 Fakta om undersøkesen - Undersøkesen be hodt høsten 2015 på bestiing fra (UDE) - Samtige kommunae barneskoer med AKS er med i undersøkesen (99 stk.) - 56%

Detaljer

Fiskerirettlederen i Rødøy

Fiskerirettlederen i Rødøy Fiskerirettlederen i Rødøy Innledning: Rødøy kommune har sitt navn etter øya Rødøy. En del av øya består av en rødlig bergart, og av dette kommer betegnelsen Rødøy. Eller som det heter på gammelnorsk;

Detaljer

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen

Side 1. NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Slagentangen Side 1 NABOINFORMASJON fra Essoraffineriet på Sagentangen Aug. 2013 Side 2 Raffineriet på Sagentangen og Storuykkesforskriften Essoraffineriet på Sagentangen har en skjermet beiggenhet ved Osofjorden,

Detaljer

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side l : Innholdsfortegnelse. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 4 : Kart over Røst.

- l - INNHOLDSFORTEGNELSE. Side l : Innholdsfortegnelse. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 4 : Kart over Røst. - l - INNHOLDSFORTEGNELSE Side l : Innholdsfortegnelse. Side 2 : Røst kommune l Sammendrag. Side 3 : Kvantum og verdi l Kart over fiskebruk Side 4 : Kart over Røst. Side 5 : Sysselsetting (manntallet).

Detaljer

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling

Ok ~ ; fltb ~D~~ . {;kv r~ (l.lf~h..- MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for plan og utvikling MØTEPROTOKOLL Hovedutvag for pan og utviking Møtedato: 26.11.2013 Tid: 18.30 Forfa:!Juod.. ku vj, Av n e.. S o~ he~ Varamedemmer: Gv VH'CN ~~ 'IUA, Tj :NV\ f'u?r Jvv'rr Andre: 1 -

Detaljer

Merkeregisteret. Merkeregisterdata. Distriktsvis fordeling av fiskeflåten. Konsesjoner i fisket.

Merkeregisteret. Merkeregisterdata. Distriktsvis fordeling av fiskeflåten. Konsesjoner i fisket. . 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. Rettedningskontorets virksomhet og funksjon. Kontoret. Personaet. Korrespondanse. Møtevirksomhet/viktigste prosjekt. Detageser i utvag, nemnder, råd

Detaljer

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov

forslag til lov om ikraftsetting av ny straffelov POLITIET Poitidirektortet Postboks 8051 Dep 0031 O so Vår refer(11ue 201404859 Dato 16.09.2014 H øring - forsag ti ov om ikraftsetting av ny straffeov Vi viser ti departementets høringsbrev 17. juni d.å.,

Detaljer

FISKERIRETTLEDEREN I TRÆNA OG LURØY Å R S M E L D I N G. l 9 8 6

FISKERIRETTLEDEREN I TRÆNA OG LURØY Å R S M E L D I N G. l 9 8 6 FISKERIRETTLEDEREN I TRÆNA OG LURØY Å R S M E L D I N G 9 8 6 \ --~ ;:', ', ' \ o ' \ o ' '.. ~ f Sørnesøy. )~g.."' s _i,)

Detaljer

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM

MØTEPROTOKOLL 13/22 12/728 TILLEGG TIL UTBYGGINGSAVTALE FOR BRØDHOLT- UTVIKLING A V TOMTER SENTRUM MØTEPROTOKOLL Edrerådet Møtedato: 29.05.2013 Tid: k 0900 Forfa: t. ( SQ,IUm Varamedemmer: Andre: ~ ~ W\ t 11 Y\ Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr. 13/19 13/399 GODKJENNING A V PROTOKOLL 13/20 13/192

Detaljer

;J~~J(fh'(j 5II:.YA~&~ Kartskisse over Moskenes kommune med angitte fiskevær.

;J~~J(fh'(j 5II:.YA~&~ Kartskisse over Moskenes kommune med angitte fiskevær. I MOSKENES 8390 ;J~~J(fh'(j 5II:.YA~&~ Kartskisse over Moskenes kommune med angitte fiskevær. ' \ ' \ \ \ ' ' ' ' ~HOLDSFORTEGNELSE l. BESKRIVELSE A V KOMMUNEN 2. SAMMENDRAG 2.1. Erfaringer i tjenesten

Detaljer

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014

Oppgaver MAT2500. Fredrik Meyer. 10. september 2014 Oppgaver MAT500 Fredrik Meyer 0. september 04 Oppgave. Bruk forrige oppgave ti å vise at hvis m er orienteringsreverserende, så er m en transasjon. (merk: forrige oppgave sa at ae isometrier er på formen

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN (jøng NR. 13 30. JUNI 1977 Side: INNHOLD: 355 Lossing av industrifisk. (Unoading methods of fish for the mea and oi factories). 369 Lover og forskrifter. 371 Nye fiskefartøyer.

Detaljer

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen.

Obligasjonsavtale. Trondheim kommune NOOO1O,660988. Utstederen har forpliktet seg til å emittere Obligasj onene på de vilkår som følger av Avtalen. Norsk -riitsmaon Obigasjonsavtae nngått: 26_. september 2012 meom Utstederen: Trondheim kommune medorg.nr: 942 110464 og TiUitsrrtanne'u: Norsk Tiitsmann med org nr; 963342624 på vegne av Obigasjonseierne

Detaljer

FJ[ JKEJRJ[REltltLEJD EREN I. JEI(GJER UNDt HA KNDAL

FJ[ JKEJRJ[REltltLEJD EREN I. JEI(GJER UNDt HA <OHG O>KNDAL FJ[ JKEJRJ[REttLEJD EREN I JEI(GJER UNDt HA KNDAL INNHOLD SA:MMENDRAG... side 2. INNLEDNING/ KONTORETS VIRI

Detaljer

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering

DTL og universell utforming ikke godta diskriminering DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING ikke godta diskriminering DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL og universe utforming ikke godta diskriminering 1 DTL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen

MØTEPROTOKOLL. Simen Saxebøl (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvold, sekretær Trude Paulsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: Forfa: Varamedemmer: Andre: 04.06.2014 Tid: 18:30 Simen Saxebø (V) Børt-Erik Vikheim (V) rådmann Bjørn Sjøvod, sekretær Trude Pausen Behandede saker: Sak nr. Arkivsaknr.

Detaljer

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030

Skannede høringsuttalelser til boligbyggeprogram for Ullensaker 2016-2030 Skannede høringsuttaeser ti boigbyggeprogram for Uensaker 2016-2030 Nr. Avsender Dato Offentige myndigheter 1 Jernbaneverket 4.1.16 2 Statens vegvesen region øst 1.2.16 3 Fykesmannen i Oso og Akershus

Detaljer

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA

I r m. ,., -- f mm. TVALG: Kommunestyret ADM-SAK: BLUE KW -. I P ETTER FVLZ F-SAK: 61/96, 77/96 FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR LOKALUTVALGENE I DØNNA E4 I(),,) DØNNA KOMMUNE E LOKALUTVALGENE -»-, Sentraadminstrasjonen - KOMMUNESTYRET ac,"... - 14.10.96 ia. ; ', - i j ' MØTEBOK FOR DØNNA KOMIWUNE side 1 I r m :fbehandung: TIDLIGERE BEHAN ',., -- f mm

Detaljer

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse

Norske fiskefarkosfers alder og størrelse o Arsberetning vedkommende Norges Fiskerier 9- Nr. Norske fiskefarkosfers ader og størrese Ta beier utarbeidet på grunnag av ufortegnese over merkepiktige norske fiskefarkoster for 90 og 9 Av GERHARD MEIDELL

Detaljer

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo»

ARSMELDING 1991/1992 ~ FISKERIRETTLEDEREN L VÆRØY. nlt r n. ''.u.u. ~~----~ ~ ~--- -~_s_~~ ~~~-t _.,_~ -----;---0 3 ---+~------+-------~~ 99 oo» ARSMELDING 1991/1992... 7 Nottlhtndtlf."t 11.u /J n S6t nlt r n ''.u.u IJ t 1f 'lj Il lj Il 1J JJ,, li.,,, /l Il l J 97.J 11 98 J /1.. 11 /l /J.. 11 ' J Jf 10 /l ' 11 99 oo»» Sh,. n n 1 ~~----~ ~ ~---

Detaljer

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015:

Halden Arbeiderpartis viktigste saker 2011 2015: Ha d en 35 0 16 6 5 2015 år Kommuneprogram 2011 2015 s viktigste saker 2011 2015: Fu sykehjemsdekning i henhod ti samhandingsreformen Ny skoe i sentrum Ungdomshuset i nytt okae Vadet et sted for idrett,

Detaljer

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983

Rapport om 0-skjellprosjekt på Dolmøy - 1983 Rapport om 0-skjeprosjekt på Domøy - 1983 - utprøving og kartegging av forekomstene - vurdering av høstemetoder og utstyr - mottak og foreding - markedstest. Domøy Titaksag Forord Fra 0-skjeprosjektet

Detaljer

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske?

Side: INNHOLD: 683 Fiskeriene i Aust-Finnmark må styrkes, nødvendig med sterkere virkemidler? 691 Økonomiske soner. - Hva betyr de for norsk fiske? Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 8 8. OKT. 1976 6. ARGANG Utgis hver 14. dag 694 Nye fiskefartøyer «Øyannes». 694 Smånytt. 695 Fiskerinytt fra utandet. 700 Medinger fra Fiskeridirektøren. 700 Lover og Forskrifter.

Detaljer

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE

Styringsgruppa for kommunereformprosjektet med representanter fra næringslivet Har møte fra kl. 09.00-11.00. SAKSLISTE Berg Q kommune Utvag: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresaen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 12:00-16:00 Eventuet forfa medes ti tf. 77 85 90 13. Varamedemmer møter etter næ1mere avtae. Styringsgruppa for

Detaljer

Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011

Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011 Rundskriv nr 3/2011 Tromsø, 18.02.2011 Rundskriv nr 8/2010 utgår Til fiskere og registrerte kjøpere FØRINGS OG PAKKETILSKUDD FOR FISK I 2011 Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og Kystdepartementets godkjenning

Detaljer

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien

asplan viak Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien aspan viak Foto: Ove Mork, SG Arkitektur Brutorget Hønefoss AS Kryssing av Arnemannsveien Utgave: 5 Dato: 2014-05-21 Skrevet av: Margit Opsah, Hans Oa Fritzen, Kristin Stand Amundsen og Lise Carsen www.asponviak.no

Detaljer

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren.

Velkommen til barneidrett i IF Birkebeineren. Vekommen ti barneidrett i IF Birkebeineren. Må for a barneidrett i IF Birkebeineren: IBK tibyr aktiviteter og idretter som gjør at fest muig barn finner ønsket tibud i kubben. Fest muig barn og unge er

Detaljer

198Ll. fra. NærOy oq Leka. Fisker\rettlederen. i Vikna, ARSMELO\NG

198Ll. fra. NærOy oq Leka. Fisker\rettlederen. i Vikna, ARSMELO\NG o ARSMELO\NG fra 98L Fisker\rettederen NærOy oq Leka i Vikna, - - Vikna kommune. 2 Vikna kommune P-r en kystkommune med et totat area på 37,3 km. Kommunen består av 4.586 øyer og en tota kystinje på.260

Detaljer

, 1' l. ~ l. l ; ' i 1/ADSØ \ ~ -r.,...,-i /r~ ~.. /. '' 'M.~"t'J ' \ l (VAD~ N SEBY, TANA OG SØR-VARANGER)

, 1' l. ~ l. l ; ' i 1/ADSØ \ ~ -r.,...,-i /r~ ~.. /. '' 'M.~t'J ' \ l (VAD~ N SEBY, TANA OG SØR-VARANGER) ;r '!, 1' ~ ; '. ' i.' ~~ r ' 1/ADSØ ' \ ~ -r.,....,-i /r~ /? FISKERISEKRE ~.. /. '' 'M.~"t'J ' '. J REN VARANGER OG TANA \ (VAD~ N SEBY, TANA OG SØR-VARANGER) P R O T O K O L L U T S K R I F T ' ' Ar

Detaljer

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen

Resultatbaserte. lønnssystemer. i bilbransjen Resutatbaserte ønnssystemer i bibransjen Rapport fra N.B.F.s servicekontor mai 2001 Innhodsfortegnese Kap. 1 Kap. 2 Kap. 3 Kap. 4 Kap. 5 Forord Innedning Kort om ønn som strategisk virkemidde Lønn ederoppgave

Detaljer

Søknad om: Ny grunnskole etter

Søknad om: Ny grunnskole etter Søknad om: Ny grunnskoe etter privatskoeoven Generet om skoen Geografisk passering Oppgi hvor skoen ska etaberes. Fyke: Nord-Trøndeag Kommune: Steinkjer (1702) Organisasjonsform Skoen må være registrert

Detaljer

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN UTGITT AV FISKERI DIREKTØREN, BERGEN Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 26 29. DESEMBER 1977 63. ARGANG Utgis hver 14. dag 752 Norges fiskerier 1977. 753 Ny rekord i førstehåndsomsetningen. 756 Fiskerimessen

Detaljer

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen:

Obligasjonsavtale. Inngått: 18. juni 2012 mellom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tillitsmannen: Obigasjonsavtae Inngått: 18. juni 2012 meom Utstederen: Hønefoss Sparebank med org nr: 937 889 097 og Tiitsmannen: Norsk Tiitsmann ASA med org nr: 963 342 624 på vegne av Obigasjonseierne i: FRN Hønefoss

Detaljer

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder

Årsmelding 2014 fra Pasient- og brukerombudene i Aust-Agder og Vest-Agder Pasient- og brukerombudet Vest-Agder Kommunene i Vest-Agder Deres ref-i Saksbehander: Ei Marie Gotteberg Direkte teefon: 37017491 js/bzl Vår ref; 15/2144-3 Dato: 10.02.2015 Årsmeding 2014 fra Pasient-

Detaljer

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren.

Ryfylke til Nord-Norge. 326 Lover og forskrifter. 327 Meldinger fra Fiskeridirektøren. Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 11-1. JUNI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag Ryfyke ti Nord-Norge. 6 Lover og forskrifter. 7 Medinger fra Fiskeridirektøren. Forsidefoto: Susan Meri Stavøstrand. Motivet

Detaljer

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~.

16x H~~~ s=~ - ~?( fts- 2Ø9. N v-: {ps--l 'l 16- f8i. - fk&e 9-~. (ptj X. ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f. ~r Ttrt~ ' (?~ x \ \ ..' 50 - (;; tf - \ {~. - \ {~. j, H~~~ Ko ~r Ttrt~ ' N v-: \ \ 16x..' 50 - (;; tf $O 70 x X i j i {ps-- ' 16- f8i s=~ - ~?( fts- 2Ø9 ~ 2ø;( UJJS : - Å-~ G-f (?~ x - fk&e 9-~. (ptj X DIREKTIV TIL DS Ved denne sendinga føger en

Detaljer

Melding om fisket uke 26-27/2011

Melding om fisket uke 26-27/2011 Melding om fisket uke 26-27/2011 Generelt Rapporten skrevet fredag 8. juli 2011. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

f]skerirettlederen ARSSMKLD1IN6

f]skerirettlederen ARSSMKLD1IN6 f]skerirettlederen ~ VÅ6SØY06 SEL,JE,; J'U Q) ARSSMKLD1IN6 1997 VÅGSØY 06 SKJK KOMMUNER Stiiig atså!! Gi pass, eg kom.;ner over ti deg med en gang!! Her i vår merd er det så trangt at vi mapt kan puste!!

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT

INTERN TOKTRAPPORT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT INTERN TOKTRAPPORT FARTØY AVGANG ANKOMST: OMRADE FORMAL PERSONELL: "ELDJARN 11 Bergen, 29. jui 1986. Tromsø, 19. august. Jan Mayen, Poarfronten. Kartegging av

Detaljer

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen

/ Vask av eiendommer i Landbruksregisteret mot matrikkelen I Fykesmannen i Sør-Trøndeag Postboks 4710 Suppen, 7468 Trondheim Sentrabord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahs g. 10 Saksbehander Trine Gevingås Landbruk og bygdeutviking Innvagsteefon Vår dato Vår

Detaljer

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side:

ffiiskets ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren Kapasitetsbehovet i fiskeforedlingsindustrien INNHOLD: (Jøng Side: ~ ~ Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 14 13. JULI 1978 64. ARGANG Utgis hver 14. dag 403 Portuga et and med mange fiskere og mangefue ressurser. 409 Escoa Profissiona de Pesca Portugas fiskarfagskoe. 412

Detaljer

~RSMflDlna. t.> ~ FISKERIRETTLEDEREN :~.. 1.BØ. 1..

~RSMflDlna. t.> ~ FISKERIRETTLEDEREN :~.. 1.BØ. 1.. @ ~RSMfDna 1990 t.> ~ FISKERIRETTLEDEREN :~.. 1.BØ. 1.. / / / / r -. -- ----- "--;1 - r 11o {()i\fi\tjn1~ ": STEDER MED FISKEMOTTAK. Jennskaret 1 V ( 1) Nykvåg (2) Eidet (1) LANG s... ----- :.:.... : INNHOLDSFORTEGNELSE.

Detaljer

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn

Forslag til endring av delplan for 5 hytteområder - behandling av planforslag til offentlig ettersyn Vår referanse: Saksbehander: Dato: 2014751-2- Astrid Meek 09..2014 Forsag ti endring av depan for 5 hytteområder - behanding av panforsag ti offentig ettersyn Utvag Utv.saksnr. Møtedato Teknisk utvag 2014

Detaljer

ARS.MELDING. l VEGA. FISKE RISE KRE TæRE N ~- ~ ' :_:...::.:: ~:--=.. --= :_ ~

ARS.MELDING. l VEGA. FISKE RISE KRE TæRE N ~- ~ ' :_:...::.:: ~:--=.. --= :_ ~ ~ o ARS.MELDING 1983 FISKE RISE KRE TæRE N VEGA ~- ~ ' - - 4 -- :_:...::.:: ~:--=.. --=---------- ------ - -----------:_--- ---~ --~.;.._:.._::_~-~~-:...::...:.. :...::. =--:._.. F O R O R D Vega kommune

Detaljer

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk

Klosters fileteringsmaskin. Rapport fra besøk - FISKE I!REKTORATETS JEMIS -TE NIS E FORSKNINGSINSTITUTT Kosters fieteringsmaskin. Rapport fra besøk 27.7.1959 ved Einar Soa. A-ugust 1959; R~nr; 56/59. A. h. 44. BERGEN Konkusjon. Der er ikke tvi om

Detaljer

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune

Q VISMK 25 MA! 2338 , « AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP. Visma Unique AS (i avtalen kalt Leverandør) (i avtalen kalt Kunde) lnnhold. Kvinnherad kommune Why. MW f;.i i vi * - = ;=,d kommune 25 MA! 2338 I...,... c- r--, «*» = «' v,...,...j>.~.. --. "» i ~..._- : -' Å,..,...\.i. I...,. '». '. v. - '! - - za. t L du,, - ".-.i - - - ----' ' "" AVTALE OM SUPPLERINGSKJØP

Detaljer

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag

(iøng. ~is hets ØKONOMISKE SONER INNHOLD: Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40-25. NOV. 1976. 62. ARGANG Utgis hver 14. dag DIREKTØREN, BERGEN ~is hets (iøng Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 40 25. NOV. 1976 Side: INNHOLD: 739 «Bien Dong" frå Nordsjøen ti Tongkinbukta. 741 Sverige får tiårig avtae om fiske i norsk 200 mi sone.

Detaljer

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN

FISKERI DIREKTØREN, BERGEN FISKERI DIREKTØREN, BERGEN ffiishets på føgende: (i ang Utgitt av Fiskeridirektøren NR. 7/8 21. APRIL 1977 fiskerinæringen. Side: INNHOLD: 197 «Lofotgeneraen. 217 Norsk fiskerinæring har fått sin angtidspan.

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52

UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 1974 52 UTGITI AV FISKERIDIREKTØREN, BERGEN 26. DESEMBER 974 52 26. DESEMBER 974.60. ÅRGANG 52 A V N N H O L D ET D ETT E NR.: vansker i vegen for fiskere, tivirkere og omsetningsedd. Jeg er imponert over den

Detaljer

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER

UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER C:\ProBygg AS\0076.6010.doc TOPPEN BORETTSLAG BALKONGER Forprosjekt UTREDNING AV PROSJEKTALTERNATIVER DESEMBER 2011 Oso, 01.12.2011 / IH Side 2 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 GENERELT OM BALKONGER I TOPPEN

Detaljer

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: "Johan Hjort" Fartøy. Bergen, 3. mars 1980.

&J)~.\).{iot~~h~t. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT ~~.vr,~/ft-to~ea: Johan Hjort Fartøy. Bergen, 3. mars 1980. FISKERIDIREKTORATETS HAVFORSKNINGSINSTITUTT.vr,/ft-toeA: &J).\).{iotht Fartøy Avgang Ankomst Persone Område Formå "Johan Hjort" Bergen, 3. mars 1980 Bergen, 30. mars 1980 J. Træand, M. Johannessen, K.

Detaljer

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER

Vitamin A. i innvoller av torsk og sei. l 9 5 7 FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER FISKERIDIREKTORATETS SKRIFTER Serie Teknoogiske undersøkeser ( Reports on Technoogica Research concerning Norwegian Fish Industry) Vo. I. No. 1. Pubished by the Director of Fisheries Vitamin A i innvoer

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2012

Melding om fisket uke 8/2012 Melding om fisket uke 8/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 24. februar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4

Fis.kets Gang. Fiskeri oversikt for uken som endte 16. januar 195 4 Fis.kets Gang Utgitt av Fiskeridirektøren Kun hvis kide oppgis, er ettertrykk fra.fiskets Gang tiatt. 40. årg. Bergen, Torsdag 21. januar 1954 Nr. 3 A bonn em e nt kr. 10.00 pr. år tegnes ved ie postanstater

Detaljer

Melding om fisket uke 8/2013

Melding om fisket uke 8/2013 Melding om fisket uke 8/2013 Generelt Rapporten skrevet fredag 22. februar 2013. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer

FISKERISEKRETÆREN l LODI NGEN,TJELDSUND OG BALLANGEN.

FISKERISEKRETÆREN l LODI NGEN,TJELDSUND OG BALLANGEN. o FISKERISEKRETÆREN LODI NGEN,TJELDSUND OG BALLANGEN. INNHOLDSFORTEGNELSE. RETTLEDNINGSKONTORETS VIRKSOMHET OG FUNKSJON 1.1 Kontoret 1.2 1.3 1.4 1.6 Personaet Korrespondanse Møtevirksomhet/viktigste prosjekter

Detaljer

\ { ' ' ' ' Fiske rettle er n. l os s

\ { ' ' ' ' Fiske rettle er n. l os s ( \ ' ' ' ' \ { \ Fiske rette er n os s ~~JJ{iHiJ st..ya~&i Kartskisse over Moskenes kommune med angitte fiskevær. INNHOLDSFORTEGNELSE. BESKRIVELSE AV KOMMUNEN 2. SAMMENDRAG 2.1. Erfaringer i tjenesten

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Vilt- og innlandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wielgården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Haden kommune Møteinnkaing Utvag: Vit- og innandsfiskenemnda Møtested:, Storgata 7, (Wiegården) Dato: 07.06.2016 Tidspunkt: 16:00 Eventuet forfa må medes snarest på tf. 69 17 45 00 eer ti ps@haden.kommune.no.

Detaljer

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk

HUD / HÅR / NEGL. Utstillerinvitasjon. Oslo spektrum 5. - 6. februar 2011. Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Utstierinvitasjon Oso spektrum 5. - 6. februar 20 Foto: Thomas Brun Hår Thomas Mørk Hegen 5.- 6. februar 20 braker det øs igjen med Nordens største og edste messe for profesjonee utøvere innen hår- og

Detaljer

Årsmelding 1981. [il FISKERIRETILEDEREN. l STEIGEN OG HAMARØY. l \ \ \ _\ -- - - _"--- ; -

Årsmelding 1981. [il FISKERIRETILEDEREN. l STEIGEN OG HAMARØY. l \ \ \ _\ -- - - _--- ; - Årsmelding 1981 [il FISKERIRETILEDEREN l STEIGEN OG HAMARØY l \ \ \ _\ -- - - _"--- l ; - - -- ' Andreas Nilssen Leines formann Kåre Danielsen ' Våg nestformann, :. Per Lund ' Nordskott Jan A Laxaa ' Nordfold

Detaljer

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993

RINGERIKSBANEN. Bergensbanens forkortelse NSB. Oslo - Hønefoss 30 n1inutter. NSBs forslag av juli 1 993 RINGERIKSBANEN Bergensbanens forkortese Oso - Hønefoss 30 n1inutter NSBs forsag av jui 1 993 NSB Innedning Gammet ønske - ny pan Su ekningen Oso-Hønefoss er en de av Bergensbanen. Meom disse byene kjø1

Detaljer

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig

Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftlig Innedning 1 Viktigheten av å kunne uttrykke seg skriftig Sik bir du bedre ti å skrive Det å skrive en oppgave er utfordrende og meningsfut. Når du skriver, egger du a din reevante kunnskap og forståese

Detaljer

Melding om fisket uke 2/2012

Melding om fisket uke 2/2012 Melding om fisket uke 2/2012 Generelt Rapporten skrevet fredag 13. januar 2012. Alle kvanta i rapporten er oppgitt i tonn rundvekt, hvis ikke annet er presisert, og verdi i 1.000 kroner, evt. mill kroner.

Detaljer