Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1243 Os. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1243 Os Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 5326 (kvinner: 2768, menn: 2545) Bustader: 767 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 124 (kvinner: 65, menn: 59) Bustader i krinsen: 20 Krins: 001 Herred/by: Os Folketeljinga Tøsdal Hans Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1850 Os herred* n s %1850%%Gaardbruger % 002 Kari Johnsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1853 Os herred* n s 003 Lars Hansen m u b Søn Gaardsarbeide 1878 Os herred* n s 004 Ingeborg Hansdatter k u b D Datter Gaardsarbeide 1881 Os herred* n s 005 Sevrine Hansdatter k u b D Datter Gaardsarbeide 1886 Os herred* n s 006 Hans Hansen m u b S Søn Gaardsarbeide 1889 Os herred* n s 007 Nikolai Hansen m u b S Søn 1893 Os herred* n s 008 Anna Hansdatter k u b S!! Datter 1896 Os herred* n s Tøsdal Ole Hansen m g b Hf Gaardbruger S 1846 Os herred* n s 002 Martha Johnsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1852 Os herred* n s 003 Martha Olsdatter k ug b D Datter, Syerske 1876 Os herred* n s 004 Hans Johan Olsen m ug b S Søn, Gaardsarbeider 1878 Os herred* n s 005 Anna Olsdatter k ug b D Datter Se No Os herred* n s 006 John Olsen m ug b S Søn Gaardsarbeide 1882 Os herred* n s 007 Ole Olsen m ug b S Søn Gaardsarbeide 1885 Os herred* n s 008 Marie Larsine Olsdatter k ug b D Datter Gaardsarbeide 1888 Os herred* n s Lundetræ 59 3, 4 Driver 9 9 under Et. Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Johannesen m g b Hf Gaardbruger S og Murer 1864 Os herred* n s 002 Ingeborg Kristine Olsdr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1871 Os herred* n s 003 Malene Olsdatter k ug b D Datter 1894 Os herred* n s 004 Johan Olai Olsen m ug b S Søn 1896 Os herred* n s 005 Ole Bernhard Olsen m ug b S Søn Os herred* n s 006 Johannes Hansen m g b Hf Føderaadsmand 1824 Os herred* n s Føderaadsmand 007 Magdele Olsdatter k g b Hm Føderaadskone 1829 Os herred* n s 008 Gustav Pedersen Bahus m ug b EL Bygningssnedkerlærling 1880 Fane Prgld. SB n s 009 Martha Olsdatter k ug b Tj Gaardsarbeide hos No Os herred* n s Husgrund uden særskilt Navn Under Intet vedk: Schema 3. Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Svendsen m g b Hf Husmand u J 1819 Os herred* n s 002 Martha Hansdatter k g b Hm Husmandskone 1819 Os herred* n s Lunden Jakob Pedersen m g b Hf Gaardbr. S og Snedkerfabrik Os herred* n s Bestyrer eier 002 Kristiane Johnsdatter k g b Hm No 1s Hustru 1869 Os herred* n s 003 Peder Jakobsen m ug b S Søn 1893 Os herred* n s 004 Elen Marie Jakobsdatter k ug b D Datter 1896 Os herred* n s 005 Anna Jakobsdatter k ug b D Datter 1898 Os herred* n s 006 Martha Vincentsdatter k g mt B Føderaadskone fra Gaarden 1837 Os herred* n s Hægland T. Sedvanleg bustad: Gaarden Hægland T Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1243 Os 007 Guro Larsdatter k e b Hm Føderaadskone 1847 Os herred* n s 008 Ellef Nilsen m ug b S Søn af No 7 Jordarbeider 1885 Os herred* n s 009 Hans Martin Torstensen m ug b FL Bygningssnedkerlærling hos No Tysnæs Prgld. SB n s Lunden Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Abrahamsen m g b Hf Gaardbruger S og 1847 Os herred* n s Træskoarbeider 002 Marie Magdalene Jensdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1845 Os herred* n s 003 Lina Bertine Nilsdatter k ug f D Datter, Gaardsarbeide 1874 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Røttingen i Os (her) 004 Abraham Nilsen m ug b S Søn Gaardsarbeide 1888 Os herred* n s 005 Jens Nilsen m ug b S Søn 1890 Os herred* n s 006 Martha Nilsdatter k ug b D Datter 1893 Os herred* n s 007 Abraham Nilsen m g b Hf Føderaadsmand 1819 Os herred* n s Merknad: Føderaadsmand E: I felt Pauline Knudsdatter k g b Hm Føderaadskone 1820 Os herred* n s 009 Jakob Jakobsen m ug b EL Bygnings - Snedkersvend 1881 Bergen n s 010 Johan Johnsen m ug b EL Bygnings - Snedkersvend 1878 Os herred* n s Borgen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Olsen m g b Hf Gaardbruger S 1856 Os herred* n s 002 Anna Larsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Os herred* n s 003 Hans Larsen m ug b S Bygningssnedkerlærling 1881 Os herred* n s 004 Martin Larsen m ug b S Gaardsarbeider 1885 Os herred* n s 005 Lars Larsen m ug b S Søn 1891 Os herred* n s 006 Anna Larsdatter k ug b D Datter 1894 Os herred* n s 007 Britha Larsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1880 Os herred* n s Borgen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Jørgen Olai Jørgensen m e b Hf Gaardbruger S 1855 Os herred* n s 002 Jørgen Andreas Jørgensen m ug b S Søn Gaardsarbeider 1882 Os herred* n s 003 Anders Jørgensen m ug b S Søn Gaardsarbeider 1883 Os herred* n s 004 Siri Anna Monsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1857 Os herred* n s 005 Kristi Johannesdatter k e b Føderaadskone Se Rubrk: Os herred* n s Spandsteigen (Hjelle) Anders Olsen m g b Hf Gaardbruger og 1856 Os herred* n s Teglværksarbeide i Fuse Prgld. 002 Nilsine Iversdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1861 Os herred* n s 003 Kari Johannesdtr k ug b D Datter 1888 Os herred* n s 004 Nils Johannesen m ug b S Søn 1889 Os herred* n s 005 Johanna Andersdatter k ug b D Datter 1896 Os herred* n s 006 Ivar Andersen m ug b S Søn Os herred* n s Hjelle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Mortensen m g b Hf Gaardbruger S og 1836 Os herred* n s Bygningsmand 002 Britha Hansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1841 Os herred* n s 003 Hans Olsen m g b S Gaardsarbeide og Bygningsarbeide 1867 Os herred* n s Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Ingeborg Johannesdatter k g b Svigerdatter No 3 Kone Gaards - og 1871 Os herred* n s Kreaturstel 005 Eli Johannesdatter k ug b Tj Tjenestepige 1867 Os herred* n s 006 Ole Olsen m ug b S Søn af No Os herred* n s 007 Oline Hansen k ug b D Datter af No Os herred* n s 008 Johannes Hansen m ug b S Søn af No Os herred* n s Hjelle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Nilsen m g f Hf Gaardbr. S og Bygningsmand 1861 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fantoft i Fane 002 Larsine Jakobsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1858 Os herred* n s 003 Kari Bertine Olsdatter k ug b D Datter Gaardsstel 1886 Os herred* n s 004 Martha Jakobine Olsdatter k ug b D Datter Gaardsstel 1888 Os herred* n s 005 Johanne Gurine Olsdatter k ug b D Datter Gaardsstel 1894 Os herred* n s 006 Kari Johannesdatter k e b Hm Føderaadskone 1834 Os herred* n s 007 Lars Johan Nilsen m ug b FL Bygningssnedker 1877 Os herred* n s Hjelle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Mortensen m g b Hf %G% Gaardbruger S 1831 Os herred* n s 002 Britha Klausdatter k g b Hm Gaardmandskone 1847 Os herred* n s 003 Britha Hansdatter k ug b Tj Tjenestepige Budeie 1881 Os herred* n s 004 Anna Klaudine Fredriksdr. k ug b Tj Tjenestepige Husstel 1882 Os herred* n s Valle Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars Olsen m ug b Hf Gaardbruger S 1876 Os herred* n s 002 Ingeborg Olsdatter k ug f Tjen Tjenestepige 1886 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Gaarden Moberg i Os T. 003 Ingeborg Monsdatter k ug b Tj Tjenestepige Gaardsstel, Budeie 1868 Os herred* n s Hauge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Haldor Haldorsen m g b Hf Gaardbr: S og Fisker 1839 Os herred* n s 002 Anna Margrethe Rasmusdr. k g b Hm Gaardmandskone 1849 Os herred* n s 003 Martin Larsen m ug b FL Møbelsnedkerlærling 1884 G Unneland i Haus Prgld. n s SB 004 Thora Nilsen Landvig k ug b FL Lærerinde ved Folkeskolen 1876 Landvigs Prgld Ned n s 005 Elisa Johnsdatter k ug b Tj Tjenestepige Budeie 1873 Os herred* n s 006 Anna Isaksdatter k ug b Tj Tjenestepige Husstel 1885 Os herred* n s 007 John Hansen m g b Hf Sergeant og fhv: Landhandler 1876 Os herred* n s 008 Torbjør Kristine Larsdatter k g b Hm Hustr. af No Se No 3 n s 009 Lars Johnsen m ug b Søn af No 7 Søn af No Os herred* n s Hauge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Peder Rasmusen m g b Hf Gaardbruger S og Fisker 1854 Os herred* n s 002 Anna Martine Evindsdr. k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Os herred* n s 003 Peder Pedersen m ug b S Søn, Gaardsarbeide 1882 Os herred* n s 004 Hansine Nikoline Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige, Husgjerning 1879 Aastad ved Bergen SB n s 005 Rasmus Pedersen Hauge m g mt B Agent for 1875 Os herred* n s Livforsikringsselskabet Glitne Sedvanleg bustad: Bergen 006 Randi Rasmusdr. Hauge k ug mt D Datter af No Bergen n s Sedvanleg bustad: Bergen 007 Guro Kaaresdatter k e b Hm Føderaadskone 1829 Os herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1243 Os Hauge Anders Andersen m g b Hf Gaardbruger S og Fisker 1838 Os herred* n s 002 Anna Monsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1839 Os herred* n s 003 Anders Andersen m ug b S Søn, Gaardsarbeider 1867 Os herred* n s 004 Britha Andersdr. k ug b D Datter Gaardsarbeider 1865 Os herred* n s Hauge Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Gjertrud Nieuwejaar k e b Hm Gaardsbrug S (Lensmands 1832 G Sjørsand i Fuse SB n s Enke) Merknad: Fru E: I felt Elisa Vilhelmine Nieuwejaar k ug b D Datter 1873 Os herred* n s Merknad: Frøk: E: I felt Anna Endresdatter Gjeitanger k ugiftb Tj Tjenestepige Gaardsstel 1878 G Gjeitanger i Tjelds Prgld n s SB Solstrand, før Haugstræ 63 5, 6 og Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Torsten Baardsen Lunde m g b Hf Bestyrer af Eiendommen, hvis 2 Hoteller og øvrige Bygninger staar ledige om Vinteren Side G Lunde Vos Præstegjeld SB 002 Ragna Siversdr. k g b Hm Hustru til No G Molte Herrø, Søndmøre n s Rom 003 Jorund Torsteinsdatter k b D Datter 1898 Os herred* n s 004 Ingeborg Torsteinsdatter k b D Datter Os herred* n s Lyngheim, før Haugstræ og Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Helge Johannesen Fedt m ug b Hf Bestyrer af Villaen, der eies af Kjøbm: August Wallendahl, (Bergen) der %som% kun bor her om Sommeren 1871 Gaarden Fedt Kvinherres SB Orrebakken (Houge) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Karl Olai Thomassen m g b Hf Gaardbruger og Graver 1870 Os herred* n s Orrebakken 002 Anna Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1864 Os herred* n s 003 Thomas Andreas Karlssen m ug b S 1892 Os herred* n s 004 Anders Karinus Karlssen m ug S 1894 Os herred* n s 005 Annanias Kristian Hougland m g mt B Gaardbruger 1861 Os herred* n s Sedvanleg bustad: Hougland i Sund 006 Thomas Olsen Orrebakken m g b Hf Kaarmand 1844 Samnanger SB n s 007 Kari Andersdatter k g b Hm Kaarkone 1829 Os herred* n s 008 Harald Othar Svenke m g b Hf Lensmand 1871 Dverberg Nor n s 009 Severine Theodora Svenke k g b Hm 1879 Samnanger SB n s 010 Martha Andersdtr Risnæs k ug b Tj Tjenestepige 1886 Samnanger n s Merknad: E: Slutt på krets 1 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 294 (kvinner: 160, menn: 134) Bustader i krinsen: 48 Krins: 002 Herred/by: Os Mobergslien Knut Torstensen m g b Hf Bygselmand under Staten 1841 Os herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket n n s s

13 Folketeljinga Anna Larsdatter k g b Hm Bygselmandkone 1841 Os herred* n s 003 Anna Nilsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1881 Os herred* n s Mobergslien Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Olsen m g b Hf Selveier %forpagter% og 1852 Fane SB n s Veiarbeider 002 Sigrid Pedersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1865 Samnanger SB n s 003 Hansine Larsen k ug b Datter Datter 1888 Os herred* n s 004 Dorthea Olsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1845 Os herred* n s 005 Ole Olsen m e b Hf Føderaadsmand 1821 Os herred* n s %g % 006 Lars Larsen m ug f S paa Sildeskjæring i Fane 1884 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fane Solbakken Under Eivind Olai Johnsen m g f Hf Bygselmand, Veiarbeider 1859 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fjøsanger pr. Bergen 002 Brita Larsdatter k g b Hm Bygselmandkonen 1849 Os herred* n s 003 Larsine Olsen k ug b D Datter arbeider i Hjemmet 1883 Os herred* n s med hvor der forfalder 004 Johannes Olsen m ug b S Søn arbeider i Hjemmet med 1886 Os herred* n s hvor der forfalder 005 Peder Olsen m ug b S Søn 1890 Fane SB n s 006 Jonas m ug b S Søn 1893 Os herred* n s 007 Dorthea Larsdatter k ug b FL Arbeiderske - Spinning og Strikking 1830 Os herred* n s Moberg ytre Ole Nilsen m g b Hf Gaarbruger S 1848 Fuse SB n s 002 Kristi Knudsdtr k g b Hm Gaarbrugerkone 1844 Os herred* n s 003 Nils Olsen m ug b S Lensmandsbetjent 1881 Os herred* n s 004 Oline Hansdtr k ug b EL ved Spinning + Fattighjælp 1833 Os herred* n s Moberg ytre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Hansen m g f Hf Gaardbruger S Handelsbetjent 1870 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 002 Gurine Tørresdtr k g b Hm med Gaardsbruger 1876 Os herred* n s 003 Hans Olsen m g f Hf Bygningsmand, Gaardbruger 1847 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad:? Minne i Fane 004 Inger Olsdtr k g b Hm med Gaardsbruger 1845 Os herred* n s 005 Harald Andersen m ug b S Søn til No Os herred* n s 006 Torvald Andersen m ug b S Søn til No Os herred* n s 007 Hans Hansen m ug f S Bygningsmand 1878 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad:? Minne i Fane 008 Ole Larsen m ug b Tj Tjenestedreng 1886 Os herred* n s Moberg ytre Nils Jørgensen m ug b Hf Gaardbruger S 1852 Os herred* n s 002 Magdele Hansdtr k ug b Tj Tj 1837 Os herred* n s Moberg ytre Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1243 Os 001 Jens Jørgensen m g b Hf Snedker og Maler 1859 Os herred* n s 002 Jyri Olsdtr k g b Hm 1852 Os herred* n s 003 Brita Larsdtr k ug f Fosterdatter Adoptivdatter 1888 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Lunde i Os 004 Agathe Haldorsdtr k ug b EL Skrædderske 1831 Fuse SB n s 005 Andreas Nilsen Næsbjør m ug mt B Snedker 1872 Fuse n s Sedvanleg bustad: Næsbjør i Fuse Moberg ytre Ole Baarsen m g b Hf Gaardbruger S 1840 Samnanger SB n s Graastensmurer 002 Ingeborg Nilsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1843 Os herred* n s 003 Line Olsdtr k ug b D D arbeider med Gaarden 1873 Os herred* n s baade inde og ude 004 Johanne Olsdtr k ug b D D arbeider med Gaarden 1884 Os herred* n s baade inde og ude 005 Ole Olsen m ug b S S arbeider med Gaarden baade inde og ude 1886 Os herred* n s Moberg ytre Sjur Ellingsen m g b Hf Gaardbruger S 1837 Os herred* n s 002 Anna Johannesdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1842 Os herred* n s 003 Karen Sjursdtr k ug b D arbeider ude og inde paa 1879 Os herred* n s Gaarden 004 Oline Haldorsdtr k ug b Tj Tj 1884 Os herred* n s 005 Aagotte Ellingsdtr k ug b Søster til Hf helst Spinning 1832 Os herred* n s 006 Ingeborg Johannesdtr k ug b Hm paa Dagsarbeide hvorsomhelst 1847 Os herred* n s Moberg ytre Under Guro Olsdtr k e b Vilkaarskone o. Kaarkone 1829 Os herred* n s 002 Ingeborg Evensdtr k g b D ude paa Dagsfortjeneste 1865 Os herred* n s hvorsomhelst 003 Elina Olsdtr k ug b D o Datter 1892 Os herred* n s Moberg ytre Johannes Hansen m g b Hf Gaardbruger (Selveier) 1851 Os herred* n s 002 Guro Olsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1852 Os herred* n s 003 Knut Johannesen m ug b S Fyrbøter ved Osbanen 1879 Os herred* n s 004 Hans Johannesen m ug f S fortiden i Sildearbeide i Fane 1885 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Hornæs i Fane 005 Brita Johannesen k ug b D Datter 1889 Os herred* n s 006 Ingeborg Johannesen k ug b D Datter 1893 Os herred* n s 007 Johannes Johannesen m ug b S Datter!! 1896 Os herred* n s Moberg ytre Karine Torbjørnsdtr k e b Hm Gaardbrugerske S 1848 Os herred* n s 002 Niels Knudsen m ug b S Gaardbrugerarbeide, 1877 Os herred* n s Graastensmurer 003 Anna Knudsdtr k ug b D Skrædderske 1875 Os herred* n s Moberg indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Lars Larsen m g b Hf Gaardbr S, Laxefisker, Møller 1861 Os herred* n s 002 Johanne Monsdtr k g b Hm Gaardbr.kone 1864 Os herred* n s 003 Mette Larsdtr k ug b D Datter 1888 Os herred* n s 004 Lars Larsen m ug b S Søn 1890 Os herred* n s 005 Mons Larsen m ug b S Søn 1894 Os herred* n s 006 Ole Larsen m ug b S Søn 1896 Os herred* n s 007 Ingeborg Larsdtr k ug b D Datter Os herred* n s 008 Herborg Jansdtr k ug b Tj Tjenestepige 1864 Os herred* n s 009 Lars Eliassen m g b Hf Kaarmand Baadebygger 1838 Os herred* n s 010 Metta Evensdtr k g b Hm Baadebyggerkone 1830 Os herred* n s Stølene (Moberg indre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Annanias Andersen m g b Hf Gaardbr. Grovsmed Os herred* n s Laxefisker 002 Eli Kristensdtr k g b Hm Gaardmandskone 1858 Os herred* n s 003 Brita Annaniasdtr k ug f D paa Skrædderskole i Bergen 1883 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Bergen 004 Kristine Annaniasdtr k ug b D Datter 1885 Os herred* n s 005 Anders Annaniasdtr!! m ug b S Søn 1888 Os herred* n s 006 Ingeleiv Annaniasdtr k ug b D Datter 1890 Os herred* n s 007 Anna Annaniasdtr k ug b D Datter 1895 Os herred* n s 008 Oline Annaniasdtr k ug b D Datter Os herred* n s 009 Ragna Svensdtr?? k gift b Hm Skrædderske 1869 Os herred* n s 010 Johannes Nilsen Helle m gift f Hf Jernbanearbeider ved 1871 Os herred* n s Vossebanen Sannsynleg opphaldstad: Brudvig 011 Nils Johannesen m ug b S Søn 1895 Os herred* n s 012 Hilda Johannesen k ug b D Datter 1896 Os herred* n s 013 Pauline Johannesen k ug b D Datter 1898 Os herred* n s 014 Jon Olsen m g b Hf Kaarmand, Træskoarb Os herred* n s 015 Brita Eriksdatter k g b Hm Kaarmandkone 1826 Os herred* n s Moberg indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Even Olsen m g b Hf Gaardbruger S og Mølleeier 1873 Os herred* n s Laxefisker 002 Kristi Jonsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1874 Os herred* n s 003 Anna Evensdtr k ug b D Datter 1898 Os herred* n s 004 Ole Evensen m ug b S Søn Os herred* n s 005 Ole Evensen m g b Hf Gaardbruger S & Laxefisker 1847 Os herred* n s 006 Hansine Paulsdtr k g b Hm Gaardbrugerkone 1853 Os herred* n s 007 Ole Olsen m ug b S ved. Gaardsbruget 1885 Os herred* n s 008 Anna Olsen k ug b D Datter 1887 Os herred* n s 009 Fria Olsen k ug b D Datter 1889 Os herred* n s 010 Ingeborg k ug b D Datter 1890 Os herred* n s 011 Ragna k ug b D Datter 1892 Os herred* n s Moberg indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Thomas Pedersen m g b Hf Gaardbruger. Selveier 1839 Os herred* n s 002 Nilsine Nilsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1850 Os herred* n s 003 Nils Thomassen m ug b S Handelsbetjent 1877 Bergen n s 004 Karl Thomasen m ug b S Maskinpusser ved Osbanen 1881 Bergen n s 005 Theodor Thomassen m ug b S Søn 1883 Bergen n s 006 Oluf Thomassen m ug b S Søn 1887 Bergen n s 007 Albert Thomassen m ug b S Søn 1890 Bergen n s 008 Tora Thomassen k ug b D Datter 1895 Os herred* n s 009 Larsine Johannesdatter k ug mt B Arbeiderske. Spinding og 1838 Os herred* n s strikning Sedvanleg bustad: Bjørnevigen i Os Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1243 Os 010 Peder Thomassen m ug f S Dyrlægeskole i Kjøbenhavn 1879 Bergen n s Sannsynleg opphaldstad: Kjøbenhavn 011 Hans Hansen m g f Hf Maskinist paa dampskib i 1872 Os herred* n s langfart paa Amerika Merknad: I Hovedbygning No.2. Sannsynleg opphaldstad: Amerika 012 Petra Hansen k g b Hm Maskinistkone 1873 Bø i Vesteraalen Nor n s 013 Hildur Hansen k ug b D Datter 1893 Bergen n s 014 Frida Hansen k ug b D Datter Bergen n s Moberg indre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Larsen m g b Hf Gaardbruger S og 1844 Os herred* n s tømmerhugger 002 Bolette Abrahamsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1852 Os herred* n s 003 Anna Olsdatter k ug f D Maskinstrikkerske 1880 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Vedholmen pr.os 004 Ingeborg Olsdatter k ug mt D Datter 1886 Os herred* n s Sedvanleg bustad: Valle i Os 005 Ole Olsen m ug b S Søn 1890 Os herred* n s 006 Marta Olsdatter k ug b D Datter 1892 Os herred* n s 007 Henrik Olsen m ug b S Søn 1896 Os herred* n s Moberg indre Hans Engelsen m g b Hf Gaardbr. S og Laxefisker og 1859 Os herred* n s Møller 002 Agathe Olsdtr k g b Hm Gaardbr.kone 1860 Os herred* n s 003 Engel Engelsen m ug b S Arbeider med paa Gaarden 1883 Os herred* n s 004 Ole Engelsen m ug b S Arbeider med paa Gaarden 1885 Os herred* n s 005 Torbjørn Engelsen m ug b S Arbeider med paa Gaarden 1889 Os herred* n s 006 Ingvald Hansen m ug b S Søn 1896 Os herred* n s 007 Ingeborg Hansen k ug b D Datter Os herred* n s 008 Jon Engelsen m ug f Tj Tj (Jordbrug) 1842 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fjeltvedt i Fane 009 Kristine Jonsdtr k ug b Tj Tj. (Fjøsstel) 1877 Os herred* n s Moberg indre Engel Knutsen m g f Hf Skomager og stenarbeider 1864 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Fane 002 Anna Nilsdatter k g b Hm Skomagerkonen 1857 Os herred* n s 003 Nils Engelsen m ug b S Bagerdreng 1886 Os herred* n s 004 Karl Engelsen m ug b S Søn 1888 Os herred* n s 005 Ragnhild Engelsdatter k ug b D Datter 1891 Os herred* n s 006 Jonas Engelsen m ug b S Søn 1893 Os herred* n s 007 Engelina Engelsdatter k ug b D Datter 1895 Os herred* n s 008 Signy Engelsdatter k ug b D Datter Os herred* n s Os Meieri Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marta Bygstad k ug b Overmeierske ved Os Meieri 1874 Holmedal Søndfjord NB n s 002 Ragnhild Sexe k ug b undermeierske ved Os Meieri 1874 Ullensvang SB n s Kolskogen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Even Johannesen m g b Hf Gaardmand (Bygselmand) 1843 Bergen n s 002 Anna Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1809 Samnanger SB n s 003 Guro Johnsdatter k ug b D Husarbeide, Kreaturstel, gårdsarb Os herred* n s Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Brita Larsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1883 Os herred* n s Ulventræ Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Ole Johannesen m g b Hf Gaardmand. (Bygselmand) og 1843 Os herred* n s Bygningsmand 002 Marta Andersdatter k g b Hm Gaardmandskone 1845 Os herred* n s 003 Karl Olsen m ug f S Stenarbeider paa Kvarven 1878 Os herred* n s Sannsynleg opphaldstad: Kvarven 004 Svend Olsen m ug b S Gaardsarbeide 1883 Os herred* n s 005 Berta Olsdatter k ug b D Datter 1886 Os herred* n s 006 Kari Olsdatter k ug b D Datter 1889 Os herred* n s 007 Ole Olsen m ug b S Søn 1889 Os herred* n s 008 Brita Hansdatter k e b Hm Vilkaarsenke 1822 Os herred* n s Vaktdal Johannes Andersen m g b Hf Gaardmand. (Bygselmand) 1835 Fuse SB n s 002 Marta Samsonsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1832 Os herred* n s 003 Anna Torbjørnsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1859 Os herred* n s Ulven Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Peder Hansen m g b Hf Gaardmand. (Bygselmand) 1825 Os herred* n s 002 Kari Olsdatter k g b Hm (Gaardmandskone) 1826 Os herred* n s (Kaarkone) 003 Oline Hansen k ug b Tj Tjenestepige 1880 Os herred* n s Ulven Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Eidevig m g b Hf Opsynsmand for Depoet paa 1832 Indre Holmedal Søndfjord n s Ulven NB 002 Berta Eidevig k g b Hm Opsynsmandskone 1838 Eidfjord Hardanger SB n s 003 Peder Eidevig m ug b S Søn 1876 Os herred* n s 004 Lina Eidevig k ug b D Husstel 1881 Os herred* n s 005 Jakob Rieber m ug b D S Dattersøn 1893 Os herred* n s Kuven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Hans Hansen d.æ. m g b Hf Gaardbruger og Selveier Os herred* n s Paraplymager Glasmager f.e.r. 002 Rakel Iversdatter k g b Hm Gaardmandskone 1850 Os herred* n s 003 Iver Hansen m ug b S Bygningsmand 1879 Os herred* n s 004 Engel Hansen m ug b S Søn 1886 Os herred* n s 005 Anna Johannesen k ug b Tj Tjenestepige 1878 Os herred* n s 006 Arne Hansen m g b Hf Føderaadsmand og 1835 Os herred* n s Skogvogter ved Statens Skog. 007 Thala Johannesdatter k g b Hm Føderaadskone 1838 Alversund SB n s 008 Hans Hansen d.y. m g b Hf Snedker for egen Regning 1876 Os herred* n s 009 Oline Larsdatter k g b Hm Snedkerkone 1874 Hammer SB n s 010 Haldis Hansen k ug b D Datter Os herred* n s 011 Johanne Johannesdatter k ug b Tj Tjenestepige 1882 Os herred* n s 012 Ole Johannesen m ug b EL Snedkerlærling 1879 Hammer n s Kuven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1243 Os 001 Lars Nilsen m g b Hf Gaardbruger S 1861 Os herred* n s 002 Marta Bertilsdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1878 Os herred* n s 003 Nils Larsen m ug b S Søn Os herred* n s 004 Pauline Andersdatter k ug b Tj Tjenestepige 1876 Os herred* n s 005 Ingebrigt Andersen m ug b Tj Tjenestegut 1885 Os herred* n s 006 Klaudine Knutsdatter k ug b Tj Barnepige 1888 Os herred* n s Kuven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Johannesen m g b Hf Gaardbruger S og 1860 Os herred* n s Bygningsmand 002 Anna Kristensdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Os herred* n s 003 Johannes Johansen m ug b S Søn 1886 Os herred* n s 004 Ingeborg Johansdatter k ug b D Datter 1888 Os herred* n s 005 Brita Johansdatter k ug b D Datter 1892 Os herred* n s 006 Kristen Johansen m ug b S Søn 1895 Os herred* n s 007 Brita Johansdatter k e b Hm Vilkaarskone 1837 Os herred* n s Kuven Under Marta Iversdatter k e b Hm Pladsmandsenke, 1846 Os herred* n s Gaardsarbeide - Spinning.- %Husmandskone% 002 Iver Svendsen m ug b S Løsarbeider (Gaardsarbeide) 1880 Os herred* n s 003 Karne Svendsdatter k ug b D Datter 1882 Os herred* n s 004 Engel Svendsen m ug b S Søn 1886 Os herred* n s 005 Peder Svendsen m g b Hf Arbeidsmand (Veiarbeider) 1878 Os herred* n s 006 Oline Olsdatter k g b Hm Arbeidsmandskone 1875 Os herred* n s 007 Sofie Pedersdatter k ug b D Datter 1898 Os herred* n s 008 Gunhild Pedersdatter k ug b D Datter Os herred* n s Kuven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Mathias Erichsen m g b Hf Gaardbruger, Selveier Fane SB n s Revisor for Osbanen, forligelseskomisær Merknad: Hovedbygningen: 002 Jutta Erichsen k g b Hm Gaardmandskone 1846 Bergen n s 003 Dorthea Erichsen k ug b D Lærerinde. Fortiden ledig 1879 Bergen n s 004 Aagot Erichsen k ug b D Hus Lærerinde i hjemmet 1882 Bergen n s 005 Signy Erichsen k ug b D Datter 1886 Os T n s 006 Astrid Erichsen k ug b D Datter 1889 Bergen n s 007 Lovise Olsen k ug b Tj Tjenestepige 1879 Sveen i Søndfjord SB n s 008 Nils Monsen m ug b Tj Tjenestegut 1886 Os herred* n s 009 Margarethe Erichsen k ug mt B Medlem af frøkenstiftelsen i 1838 Bergen n s Bergen Sedvanleg bustad: Bergen 010 Rasmus Tellefsen m g b Hf fv. Skibskaptein. Rentenist 1825 Arendal Ned n s 011 Claudine Tellefsen k g b Hm Rentenists Hustru 1824 Bergen n s Kuven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Andersen m g b Hf Snedker foe egen regn Arne SB n s 002 Dorthea Skjelnæs k g b Hm Snedkerkone 1870 Strandebarm SB n s 003 Anton Andreassen m ug b S Søn Os herred* n s Kuventræ Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga John Jakobsen m g b Hf Gaardbruger S. og 1849 Os herred* n s Baadebygger 002 Gundvor Johannesdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1848 Os herred* n s 003 Johannes Johnsen m ug b S Smedsvend 1877 Os herred* n s 004 Henrik Johnsen m ug b S Baadbygger hos sin far Os herred* n s 005 Ole Johnsen m ug b S Søn 1885 Os herred* n s 006 Ingeborg Johnsdatter k ug b D Datter 1889 Os herred* n s 007 Agate Johannesdatter k ug b Tj Tjenestepige 1876 Os herred* n s 008 Johannes Henriksen m g b Hf Føderaadsmand 1820 Os herred* n s 009 Ingeborg Olsdatter k g b Hm Føderaadskone 1823 Os herred* n s Kuventræ Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Johannes Davidsen m g b Hf Gaardmand Bygselmand 1838 Os herred* n s Træskoarbeider 002 Marta Andersdatter k g b Hm Gårdmandskone 1847 Os herred* n s 003 Anna Johannesdatter k ug b D Datter 1889 Os herred* n s Kuventræ Anna Johannesdatter k e b Hm Gaardmandsenke (eget 1860 Os herred* n s brug) Klædevask paa Ulvens Ekserserplads 002 Brita Monsdatter k ug b D Datter 1891 Os herred* n s 003 Annanias Monsen m ug b S Søn 1894 Os herred* n s Nytræ Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Bertin Haldorsen m g f Hf Graastensmurer Os herred* n s Arbeidsmand Sannsynleg opphaldstad: Fane 002 Kari Eliasdatter k g b Hm Arbeidermandskone 1871 Os herred* n s 003 Kristine Bertinsdatter k ug b D Datter 1894 Fuse SB n s 004 Gurine Bertinsdatter k ug b D Datter 1896 Os herred* n s 005 Hanna Bertinsdatter k ug b D Datter Os herred* n s Bjørkhaug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Hansen m g b Hf Gaardbruger S. og 1874 Os herred* n s Bygningsmand 002 Ingeborg Nilsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1866 Os herred* n s 003 Malene Pedersdatter k ug b D Datter 1898 Os herred* n s 004 Nils Pedersen m ug b S Søn Os herred* n s 005 Halftan Pedersen m ug b S Søn Os herred* n s 006 Inga Pedersdatter k ug b D Datter Os herred* n s 007 Anna Larsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1886 Os herred* n s Kuven Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Mortensen m g b Hf Husebygningsmand, 1839 Os herred* n s Sagbruger 002 Malene Hansdatter k g b Hm Husebygningsmandskone 1838 Os herred* n s 003 Hans Jonassen m ug b Fostersøn Fostersøn 1894 Os herred* n s Kuven Under Lars Larsen m g b Hf Forpagter og træskoarbeider 1838 Os herred* n s Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1243 Os 002 Brita Torjelsdatter k g b Hm Forpagterkone 1834 Os herred* n s 003 Morten Larsen m ug f S Fyrbøder paa engelsk 1875 Os herred* n s dampskib Sannsynleg opphaldstad: Amerika 004 Lisa Jakobsen k ug b F.D. Fosterdatter 1891 Fane SB n s 005 Karl? m ug b F S Fostersøn 1898 Bergen n s Kuven Under Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nikolai Nikolaisen m g b Hf Snedker og rosemaler f.e.r Os herred* n s 002 Anna Johnsen k g b Hm Snedkerkone 1871 Kristiania n s 003 Sverre Nikolaisen m ug b S Søn 1898 Os herred* n s Kuven Under Samson Nilsen m g b Hf Gaardsarbeidsmand 1867 Os herred* n s 002 Brita Hansdatter k g b Hm Gaardsarbeiderkone 1864 Os herred* n s 003 Karen Samsonsdatter k ug b D Datter 1893 Os herred* n s 004 Lina Samsonsdatter k ug b D Datter 1896 Os herred* n s Kuven Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Anders Hansen m g f Hf Smed Arbeider i Laksevaags 1854 Os herred* n s mekaniske verksted Sannsynleg opphaldstad: Laksevaag 002 Marie Ellingsdatter k g b Hm Smeds Hustru 1864 Tysnæs SB n s %Husmandskone% 003 Anton Andersen m ug b S Søn 1888 Os herred* n s 004 Hans Andersen m ug b S Søn 1890 Os herred* n s 005 Dorthea Andersdatter k ug b D Datter 1891 Os herred* n s 006 Gurine Andersdatter k ug b D Datter 1896 Os herred* n s 007 Marie Andersdatter k ug b D Datter 1898 Os herred* n s 008 Arne Andersen m ug b S Søn Os herred* n s 009 Tilde Andersdatter k ug b D Datter Os herred* n s Skogen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Kristensen m g b Hf Gaardbruger S Os herred* n s Kreaturhandler 002 Anna Hansdatter k g b Hm Gaardbrugerkone 1855 Os herred* n s 003 Hans Olsen m ug b S Søn driver lidt med 1880 Os herred* n s bygningsarbeid 004 Engel Olsen m ug b S Søn Driver med gaarden 1882 Os herred* n s 005 Kari Olsdatter k ug b D Datter 1883 Os herred* n s 006 Kristine Olsdatter k ug b D Datter 1888 Os herred* n s 007 Ingeleiv Olsdatter k ug b D Datter 1891 Os herred* n s 008 Kristen Olsen m ug b S Søn 1893 Os herred* n s 009 Brita Olsdatter k ug b D Datter 1897 Os herred* n s 010 Ingeleiv Olsdatter k e b Hm Føderaadskone 1826 Os herred* n s Merknad: Føderaadshuset Nymark Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: ja 001 Nils Pedersen m g f Hf Bygningsmand og Gårdmand 1859 Os herred* n s S Sannsynleg opphaldstad: Fane 002 Oline Olsdatter k g b Hm Gaardmandskone 1863 Os herred* n s 003 Peder Nilsen m ug b S Søn 1886 Os herred* n s Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1243 Os. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1243 Os Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1261 Manger prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1218 Finnaas prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1036 Fjotland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 2018 Måsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1238 Kvam herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1520 Ørsten Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0911 Gjerstad. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0911 Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0723 Tjømø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1432 Førde Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1280 Aarstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1280 Aarstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1280 Aarstad Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1850 Tysfjord herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1224 Kvinnherreds Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1421 Aurland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1421 Aurland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1438 Bremanger prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1448 Stryn. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1448 Stryn Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1254 Hammer. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1254 Hammer Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1872 Dverberg herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Folketeljing 1910 for 1264 Austrheim, Lindaas prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0817 Drangedal Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1130 Strands. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1130 Strands Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer