Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter SØKERVEILEDNING Bergen 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter 2007-2013 SØKERVEILEDNING 2010-2012. Bergen 2010"

Transkript

1 Leonardo da Vinci-programmet: Mobilitetsprosjekter SØKERVEILEDNING Bergen 2010

2 Innhold: 1 INNLEDNING PREMISSER FOR DELTAKELSE Mål med programmet og nasjonale prioriteringer Målgrupper og prosjekttyper Kriterier for en god søknad SØKNADSSKRIVING PUNKT FOR PUNKT Startfasen fra ide til prosjekt Begrunnelse for søknaden behov og mål Ulike roller i prosjektet Innholdet i utplasseringen Utreisegrupper (Flows) Plan for formidling av resultater Budsjett

3 1 INNLEDNING Denne søkerveiledningen er utviklet for organisasjoner som ønsker å søke om støtte til mobilitetsprosjekt innen Leonardo da Vinci-programmet. Veiledningen gir praktiske råd for søknadsskrivings- og prosjektutviklingsarbeid. Hva er MOBILITETSPROGRAM EØS-avtalen gir Norge mulighet til å delta i EUs program for livslang læring. EUs program for livslang læring (LLP) er det største europeiske programmet som muliggjør europeisk samarbeid innen utdanningssektor på alle nivå fra barnehage til voksenopplæring. Leonardo da Vinciprogrammet er EUs handlingsprogram for fag- og yrkesopplæringen. Mobilitet er den delen av Leonardo da Vinci-programmet som dreier seg om utplasserings- og utvekslingsprosjekter. Mobilitetsprosjekter retter seg mot følgende målgrupper: elever, lærlinger, unge arbeidere, lærere, rådgivere, instruktører og annet administrativt personell som arbeider med fag- eller yrkesopplæring i utdanningsinstitusjoner eller bedrifter. Leonardo da Vinci-mobilitetsprogrammet handler om praksis i en bedrift, en organisasjon eller en institusjon hvor ditt fag brukes i det daglige. Målet med mobilitetsprosjekter er å gi deltakere i fag- og yrkesrettet opplæring muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som motiverer til faglig og personlig vekst. Ved å gjøre fag- og yrkesopplæring attraktiv og aktuell for deltakere og arbeidsgivere, støtter man videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkesopplæring. Desentralisert prosedyre Søknadsbehandlingsprosedyren innen Leonardo da Vinci-mobilitetsprogram er desentralisert. Det betyr at ansvaret for gjennomføringen av Leonardo da Vinci-mobilitetsprogrammet ligger i Norge. Søknader om støtte til mobilitetsprosjekter behandles i Norge, og midler tildeles kun norske prosjekter. Søknadsprosedyre i Norge Siden mange utdanningsinstitusjoner og bedrifter deltar i Leonardo da Vinci-mobilitetsprogrammet, er konkurransen om midlene på nasjonalt nivå stor. Søknad er et vurderingsgrunnlag for tildeling av midler og søknadskvalitet har derfor avgjørende betydning. En god søknad, er kort sagt, et adgangskort til deltakelse i Leonardo da Vinci-mobilitetsprogram. Mer informasjon om søknads- og evalueringsprosedyrer finner på våre nettsider: Her finner du også viktige dokumenter som hjelper deg til å bli kjent med kravene for en god søknad. 3

4 2 PREMISSER FOR DELTAKELSE Selv om søknadsskriving kan virke som et tids- og ressurskrevende arbeid, er det verdt investeringen. Prosessen ved å fylle ut søknadsskjemaet bør ses på som en kvalitetssikring av prosjektet. Søknad er et vurderingsgrunnlag for tildeling av midler, men samtidig er det planleggings- og styringsverktøy for prosjektet. En god, gjennomarbeidet søknad viser ofte at prosjektet er godt gjennomtenkt, at viktige sider ved prosjektet blir ivaretatt og forutsetningene for et vellykket prosjekt er til stede. For å skrive en god søknad, bør du sette deg inn i programkrav: mål med programmet, prosjekttyper, sammensetning av partnerskap, finansielle satser, kriteria for kvalitetsprosjekter, osv. 2.1 Mål med programmet og nasjonale prioriteringer Europakommisjonens utlysninger danner grunnlaget for prosjekter innen Program for livslang læring (LLP-programmet). Det er viktig å kjenne til politiske prioriteringer og administrative reguleringer. Disse dokumentene gir retningslinjer for prosjekter, og det er viktig at dette gjenspeiles i søknaden. Generelle mål med Leonardo da Vinci-programmet er følgende: Gi deltakere i fag- og yrkesopplæring, samt videreutdanning, muligheten til å tilegne seg og bruke kunnskap, ferdigheter og kvalifikasjoner som også gir personlig utvikling for den enkelte. Støtte videreutvikling av kvalitet og nyskaping innenfor fag- og yrkesopplæring, læringsinstitusjoner, og i praksistrening. Gjøre fag- og yrkesopplæring attraktivt og relevant for både enkeltpersoner og arbeidsgivere. I utlysningsteksten om midler innen LLP-programmet, identifiserer Europakommisjonen bl.a. spesielle prioriteringer for Leonardo da Vinci-programmet for denne søknadsrunden. Fra og med 2009 er det i tillegg vedtatt nasjonale prioriteringer for Leonardo da Vinci-programmet: Gjennom Leonardo programmet ønsker en å ha spesielt fokus på tiltak for UNGE i videregående opplæring. De nasjonale prioriteringene er: Gjøre fag- og yrkesopplæringen mer attraktiv og øke kvaliteten for å sikre gjennomføring av utdanning Bedre kvalitet og omfang på karriereveiledning Bedre kommunikasjon og kunnskapsforvaltning med særskilt vekt på: - oppdatering og videreutvikling av fagkompetanse - yrkesdidaktikk og formidlingskompetanse 2.2 Målgrupper og prosjekttyper Alle prosjekter i Leonardo da Vinci-programmet må ha en klar relevans til fag- og yrkesopplæring. Prosjektene må ta sikte på å øke kvaliteten på fag- og yrkesopplæringen. De kan være rettet mot bestemte fag, yrkesgrupper, bransjer, næringssektorer eller regioner. Deltakere i et mobilitetsprosjekt kan være: Elever og lærlinger innen fag- og yrkesrettet opplæring Mennesker i arbeidsmarkedet som gjennomgår etter- og videreutdanning Personer som har behov for særskilte eller alternative opplæringstiltak eller arbeidstrening i bedrifter Mennesker som jobber med fag- og yrkesopplæring, spesielt lærere, rådgivere eller instruktører 4

5 Små- og mellomstore bedrifter I følge retningslinjene utarbeidet av Europakommisjonen, kan man søke om støtte til prosjekter innen følgende kategorier: IVT - Transnational Placements in Enterprises or Training Institutions for Trainees in Initial Vocational Training - Elever og lærlinger innenfor yrkesfag på videregående skole Utplasseringsvarighet: 2 39 uker PLM - Transnational Placements in Enterprises or Training Institutions for People in the Labour Market - Arbeidstakere som ønsker ny erfaring, personer i omstilling, selvstendig næringsdrivende, arbeidsledige og nyutdannede som ønsker etter- og videreutdanning innen sitt fagfelt Utplasseringsvarighet: 2 26 uker VETPRO - Mobility for Professionals in Vocational Education and Training - Instruktører/lærere innenfor yrkes- og profesjonsfag, yrkesveiledere og andre som jobber med fag- og yrkesrettet opplæring i utdanningsinstitusjoner eller bedrifter Utvekslingsvarighet: 1 6 uker 2.3 Kriterier for en god søknad Det er konkurranse om midlene, og kravene til en søknad oppleves ofte som strenge. Nedenfor følger en oversikt over noen kriterier for en god søknad: Klar beskrivelse av mål, behov, innhold og varighet for oppholdet Erfaringsutveksling med europeiske partnere har synlig verdi for både deltakere og deltakende organisasjoner. Deltakeren får tilgang til kunnskap som ikke finnes i ens eget land. Oppholdet er en integrert del av utdanningen Klart samsvar mellom læringsbehov, læreplanen og planen for oppholdet Sikring av individuell språklig og kulturell forberedelse Pedagogisk oppfølging, før og under og etter oppholdet Godkjenning av oppnådd kompetanse og evaluering av utbytte innenfor fagområdet (Europass) Bistå enkelte deltakere i forhold til organisering (reise, losji, vertinstitusjon, osv.) Klar strategi for formidling av resultater og erfaringer til andre 5

6 3 SØKNADSSKRIVING PUNKT FOR PUNKT På de neste sidene vil du finne forklaringer til utvalgte punkter i søknadsskjemaet, samt tips til utfylling. Det elektroniske søknadsskjemaet finner du på Her finner du også en veiledning for hvordan du fyller ut det elektroniske skjemaet. Søknad kan skrives på norsk. Ledeteksten til hvert spørsmål i søknadsskjemaet hjelper deg til å forstå hva man spør etter. Les denne ledeteksten nøye! På sidene som følger gir vi kommentarer til sentrale punkter i søknadsskjemaet slik at utfyllingen av skjemaet bør bli enklere. 3.1 Startfasen fra ide til prosjekt Før man begynner å jobbe med søknaden er det viktig å være bevisst på hvorfor ditt prosjekt er viktig. Her er noen spørsmål som kan hjelpe deg på vei i den prosessen: Hva ønsker du å oppnå ved å gjennomføre prosjektet? Hvem er målgruppen din hvem skal reise? Hva slags partner trenger du i hvilket land? Hva er målet for elevene, lærlingene, skolen, bedriften eller faget? Hvordan har du tenkt å gå fram for å oppnå det du ønsker? Hva skal gjøres i forkant, underveis og etter utplasseringsperiodens slutt og av hvem? Det er viktig å vite at vellykkete prosjekter ofte har følgende fundament: En idé som er basert på et dokumentert opplæringsbehov. En presentasjon som klart viser at prosjektet er i samsvar med prioriterte områder i Leonardo da Vinci-programmet. En klar presentasjon av prosjektets mål, målgruppe og innhold. En gjennomtenkt organisering som inngir tillit og sannsynliggjør en vellykket gjennomføring. En godt gjennomarbeidet plan for bruk og spredning av resultater Et tydelig og korrekt budsjett 3.2 Begrunnelse for søknaden behov og mål Behov og målsetning Beskriv hvilke behov (europeiske-, bransje-, regionale behov) prosjektet svarer på. Hva slags deltaker(e) skal sendes ut (elever, lærlinger e.l.), og hvorfor. Vær konkret og presis i begrunnelsen. Der det er mulig, legg vekt på dokumenterte behov som har sammenheng med prosjektet, f.eks. ved å vise til statistikk eller undersøkelser, utredninger, politiske vedtak, regionale næringsplaner eller annet som har relevans for prosjektet. Prosjektets mål Prosjektets mål sett i forhold til det du har beskrevet tidligere. Vis hvordan mobilitet kan bidra til å heve/styrke utdanningen til deltakerne. Begrunn valget av varighet og mottakerland i prosjektet. 3.3 Ulike roller i prosjektet Partner(e) må man skaffe selv. For at søknaden skal være gyldig, bør Intensjonsbrev - Letter of Intent - fra hver partner vedlegges søknaden eller ettersendes før kontraktsignering. Dette arbeidet tar erfaringsmessig mye tid, og det er viktig å møtes i forkant av prosjektet for å planlegge så detaljert som mulig. Både de faglige og sosiale sidene ved oppholdet må det være enighet om. 6

7 Rolle- og ansvarsfordeling Partneres rolle kan være avhengig av prosjektets størrelse, og omfang. Organisasjoner kan ha følgende rolle: KOORDINATOR: institusjon/organisasjon som søker om støtte til tverrnasjonalt samarbeid innenfor Leonardo da Vinci-programmet. Koordinator kan ha følgende roller: Søkerorganisasjon og formidlende organisasjon Søkerorganisasjon og senderorganisasjon Koordinator har ansvar for følgende: Ansvaret for gjennomføringen av prosjektet Ansvaret for anvendelse av de tildelte midlene Ansvaret for informasjon og dokumentasjon Rapportering til SIU DELTAKER: Alle som ønsker å delta direkte i utplasserings- og utvekslingsprosjekter i et annet land hvor de ikke har ansettelses-, opplærings- eller bosettingsforhold. FØLGEPERSON: En person som følger en elevgruppe og kvalitetssikrer oppholdet. Følgepersoner defineres ikke som deltakere, men er berettiget til å motta økonomisk støtte etter de samme satsene som elever. PARTNER: Sender-, mottaker- eller formidlende organisasjon som deltar i et Leonardo da Vinci-prosjekt. Punkter i søknadsskjemaet om partnere: Detaljert beskrivelse av partnerne Her er det viktig å være kort, presis og konkret slik at den som skal evaluere søknaden forstår hvem partneren er. Maks 15 linjer skal skrives om hver partner. Senderorganisasjoner Vær presis og konkret. Gi informasjon om størrelse, spisskompetanse og annen informasjon som er relevant for prosjektet. Mottakerorganisasjoner Mottakerorganisasjoner beskrives på en liknende måte som senderorganisasjoner. Dette kan også være organisasjoner som formidler kontakt til yrkesfaglige skoler eller bedrifter. En av de viktigste hensiktene ved Leonardo da Vinci-programmet er å få innsikt i arbeidskultur i andre land. Det er derfor viktig å presisere at norske miljøer i utlandet ikke kan godkjennes som gyldige mottakerorganisasjoner. En bedrift med norske eiere kan godkjennes som mottakerorganisasjon dersom arbeidsspråk og kultur er landets egen. Antall land Et minimum antall av deltakerland i mobilitetsprosjekter er to. Dersom det er bare to partnere i prosjektet, må deltakere fra Norge reise til et EU-land. Flere partnere i et prosjekt er positivt for søknaden det viser bredde i partnerskap og gir flere læringsmuligheter for partnerskapet. 7

8 3.4 Innholdet i utplasseringen Utvelgelse av deltakere Beskriv kort litt om utvelgelseskriteriene. Beskriv hva som skal gjøres for å rekruttere og motivere potensielle deltakere til prosjektet. Forberedelse av deltakerne Beskriv forberedelser som er planlagt for de som skal reise. Forberedelser kan deles i pedagogiske, kulturelle og språklige forberedelser. De fleste norske ungdommer er ikke godt nok forberedt på det kultursjokket som møter dem på en arbeidsplass i utlandet. Regler for arbeidsantrekk, skikk og bruk i vertslandet (herunder også religiøse ritualer og skikker), er nødvendig for at oppholdet skal bli så vellykket som mulig. Også i fritiden kan deltakerne oppleve at det er andre regler som gjelder, og det er viktig for trivselen å forberede dem på det. Dersom det søkes om midler til språklige og kulturelle forberedelser, må de være planlagt og godt beskrevet i søknaden. Størrelsen på tildelingen av disse midlene er maks 200 euro/person. Det skal også oppgis hvor mange deltakere det søkes om forberedelse til. Husk at det i de prosjektene hvor én eller flere deltaker(e) har reist hjem tidligere enn forventet har ofte forberedelsene vært mangelfulle og/eller undervurdert. Forsikring Husk riktig forsikring for hele perioden. Vurder om det kreves spesielle forsikringer, eller om Europeisk Helsetrygdkort holder. Europeisk Helsetrygdkort gir rett til samme dekning som landets egne innbyggere og gjelder derfor kun offentlige sykehus. Mange land har høyere egenandeler. Reiseforsikring er også påkrevd. På SIUs nettsider (http://siu.no/leonardo) finner du mer informasjon om forsikring. Det er senderorganisasjonen som er ansvarlig for at deltakerne er riktig forsikret. Program for oppholdet Beskriv det planlagte arbeidsprogrammet for hver utreisegruppe. Hva gjøres for å ivareta det faglige utbytte i løpet av oppholdet? Det er viktig med en avklaring av det faglige utbytte på forhånd. For eksempel har begrepet lærling ulikt innhold i ulike land. Hvordan sikre at læreplaner og oppfølgingsplaner følges? Oppfølging Hva slags oppfølging er planlagt fra Norge under selve utplasseringen. Kravene til innhold i dette punktet avhenger av målgruppen det søkes for og lengden på oppholdet. Hvem er ansvarlig/kontaktperson i mottakerorganisasjonen og hvordan skal det faglige ivaretas. For lengre opphold er det viktig å tenke på hvordan man skal sikre at de som er utplassert får en aktiv fritid i mottakerlandet. Det kan være lurt å lage en ansvarsfordeling og hvilke roller de ulike partnerne har. Lage prosedyrer for å løse de problemer som kommer. Dersom de som sendes ut er spesielt unge (17-18 år), vil det bli lagt vekt på det sosiale nettverk eleven/ lærlingen har å forholde seg til under oppholdet. Trenger dere følgepersoner søk om det med en begrunnelse. Godkjenning av ferdigheter oppnådd under utplasseringstiden Prosedyre for evt. godkjenning av oppnådde ferdigheter i løpet av utplasseringstiden. Europass mobilitet er en god dokumentasjon for deltakerne. Registrering av Europass kan gjøres samtidig som man registrerer informasjon om de som skal reise. Mer detaljert informasjon: 3.5 Utreisegrupper (Flows) Denne tabellen gir en oversikt over hva som skal skje i prosjektet. Deltakerne grupperes etter destinasjonsland, utreisedato og varighet på oppholdet. 8

9 3.6 Plan for formidling av resultater Fortell andre om oppholdet! En god plan for spredning av resultater fra prosjektene vektlegges i vurdering av søknaden. Lag noe rundt oppholdene og prosjektet som kan motivere andre på skolen eller i lokalmiljøet. Bruk gjerne lokale media, fagblad, informasjonsmøter, osv. 3.7 Budsjett Budsjettet er viktig for godkjenningen av prosjektet. Det som fylles ut på tabellen er kolonnene for forventede kostnader og beløpene for administrasjon, reise for deltakere, oppholdskostnader for deltakere og forberedelseskostnader for deltakere. Hvert land har sin sats når det gjelder kost og losji, basert på prisnivået i de forskjellige områdene. Satsene vil komme opp automatisk i den økonomiske delen av det elektroniske søknadsskjemaet. Det legges stor vekt på at budsjettet gjenspeiler aktivitetene som skal gjennomføres i prosjektet. Euro er vår valuta! Både i søknaden, det endelige budsjettet og regnskapet i etterkant skal alle kostnader og inntekter oppgis i euro. Tildelte midler bør holdes i euro helt fram til de skal brukes pga. usikkerhet rundt valutasvingninger og medfølgende risiko. Se våre nettsider for mer informasjon om vurdering av søknader: Lykke til med arbeidet SIU hjelper deg gjerne! 9

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Manual for faglige ledere

Manual for faglige ledere Manual for faglige ledere av Horst Trodler ABB Training Centre Rhein-Neckar GMbh Innhold Forord Fordelene ved utvekslingsprogrammer Forventninger fra faglige leder Hvordan håndtere en utplassering? Å finne

Detaljer

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863

EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 EU - Lifelong Learning Programme Side 1 LEONARDO DA VINCI A TRANSFER OF INNOVATION PROJECT HOT TRAIN: PROJECT NUMBER - 2012-1-NO1-LEO05-04863 HOT TRAIN Et prosjekt med fokus på utvikling av en metodikk

Detaljer

Manual for beslutningstagere

Manual for beslutningstagere Manual for beslutningstagere av Monika Petermandl, Angelika Ehrenhofer, Gertrud Burtscher, Susana Saez-Garcia FHW GmbH, Austria 1 Innhold Forord Grunner til å flytte på seg Grunner til å sende lærlinger

Detaljer

Internasjonalt Samarbeid

Internasjonalt Samarbeid Internasjonalt Samarbeid Et informasjonshefte fra Unge funksjonshemmede Om Unge funksjonshemmede Unge funksjonshemmede er et samarbeidsorgan for landsdekkende ungdomsorganisasjoner, samt grupper, lag og

Detaljer

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...

1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER... EVALUERINGSSTRATEGI FOR FOKUS Oslo 2013 Innhold: 1. HVA ER EN EVALUERINGSSTRATEGI?...2 2. HENSIKTEN MED FOKUS EVALUERINGSSTRATEGI...2 3. NORMER OG VERDIER...2 4. NOEN DEFINISJONER OG AVKLARINGER...3 5.

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA

Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA IS-2313 Opplæringshåndbok brukerstyrt personlig assistanse BPA 2 // INNHOLD // 3 Innhold FORORD... 5 1. GRUNNLEGGENDE OM BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE... 7 1.1 Hva er brukerstyrt personlig assistanse?...

Detaljer

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger

Læretid i utlandet: Manual for lærlinger Læretid i utlandet: Manual for lærlinger av Gard Tekrø Internasjonalt Servicekontor, Oppland Innhold Innledning Grunner til å reise utenlands Fordeler Fordeler for deg som lærling Kommentarer Fordeler

Detaljer

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv

Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv Individuelle planer støtter overgangen fra opplæring til arbeidsliv European Agency for Development in Special Needs Education Denne rapporten og den vedlagte interaktive CD-en er laget og publisert av

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/

COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE. r. D11 2004. Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ COMENIUS VEILEDNING FOR SØKERE r. D11 2004 Hva er et europeisk skolepartnerskap? /04/ Hvordan finne partnere? /05/ Tre prosjekttyper med praktiske eksempler /06/ Tilskuddsordninger /07/ Etterutdanningsstipend

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Bedriften som lærested Tema 4

Bedriften som lærested Tema 4 Bedriften som lærested Tema 4 Arbeid og læring hånd i hånd Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter

Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter EUs ungdomsprogram for ikke-formell læring Aktiv ungdom støtter nasjonale og internasjonale prosjekter Gruppeutveksling Ungdomsinitiativ Demokratiprosjekter Frivillig arbeid i Europa Opplæring for ungdomsarbeidere

Detaljer

Det nye europeiske utdanningsprogrammet

Det nye europeiske utdanningsprogrammet Det nye europeiske utdanningsprogrammet Farvel til LLP velkommen Erasmus+ av erik duncan I sommer annonserte det irske EU-presidentskapet at man er kommet til enighet om et nytt program for samarbeid innenfor

Detaljer

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007

EUROPAVEGEN. Verden utenfor. Gjør det! Sterk opplevelse. Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 EUROPAVEGEN Europeiske utdannings- og ungdomsprogrammer - E 11-2006/2007 Verden utenfor B TRAVEL HØST. Ved Inderøy videregående skole har til sammen 60 elever fra Tsjekkia og Latvia vært på besøk i to

Detaljer

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren

støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren støtte til prosjekter informasjon om europeiske og nordiske programmer. kultur, kunnskaps- og kulturminnesektoren ABM-utvikling ABM-utvikling er et strategisk utviklings- og rådgivingsorgan underlagt Kultur-

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER

OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, EN VEILEDER OPPFØLGING AV SKOLE OG OPPLÆRING FOR BARN OG UNGE SOM BOR I FOSTERHJEM, INSTITUSJON og omsorgssenter EN VEILEDER DEL 1 SKOLE ER VIKTIG! 4 1 Innledning 4 2 Hva vet vi? 6 2.1 Barnevern og skole hva vet vi?

Detaljer

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage

Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage ELEVRÅDSVEILEDER 1 2 Utgitt av Akershus fylkeskommune Februar 2014 Layout/print: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune Foto forside: Luth, Ingimage INNHOLD Kjære elevråd...4 Elevrådsarbeid...5 Kapittel

Detaljer

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad.

Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer på norad. Veiledning til søknad om prosjekt- og samarbeidsavtale (Sist oppdatert: 04.08.2015) Søknadsskjema skal fylles ut og sendes elektronisk til Norad (postmottak@norad.no) innen den søknadsfrist som fremkommer

Detaljer

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6

1. Innledning... side 3. 2. Definisjoner... side 4. 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5. 4. Om kadettordningen... side 6 1 INNHOLDSREGISTER 1. Innledning... side 3 2. Definisjoner... side 4 3. Opplæringskontorenes rolle... side 5 4. Om kadettordningen... side 6 5. Rederi innlogg/ informasjon... side 7 5. Kadett tilgang...

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer