MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder. Side1"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/15 Møtested: Det grønne møterommet, Universitetet i Nordland Dato: Tidspunkt: 09:00-12:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Rita Lekang Leder EKS Arne Hjalmar Hansen Nestleder EKS Johanne Alteren Medlem FAG Grethe Bøe Knudsen Medlem FAG Solrun Holm Medlem FAG Lise Jaastad Medlem FAG Gisle Pettersen Medlem TEK Kristoffer Grorud Medlem STU Kim Kristiansen Medlem STU Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Rita Lekang Utvalgsleder Side1

2 Saksliste: Saksnr. Sakstittel Unntatt offentlighet VS 3/15 VS 4/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av protokoll fra forrige møte. VS 5/15 Budsjett 2015 VS 6/15 OS 4/15 Revidering av møteplan for fakultetsstyret Årsrapport muntlig orientering OS 5/15 Fakultetets rekrutteringsarbeid til studier 2015 OS 6/15 OS 7/15 Fakultet avventer videre arbeid med nye prinsipper for forskning og tjenestelisteprinsipper ved Senter for praktisk kunnskap (SPK) i påvente av avklaringer som følge av strukturendringer i sektoren - muntlig orientering Oppdatering/ status "fusjonsprosesser" - muntlig orientering Side2

3 VS3/15Godkjenningavinnkalling VS4/15Godkjenningavprotokollfraforrigemøte. Side3

4 Universitetet i Nordland Saksnummer: Møtedato: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen 5/ Arkivreferanse: 2014/2337/ Sak: Budsjett 2015 Innstilling til vedtak: Fakultetsstyret vedtar budsjett for 2015: 1) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet kostnadsramme på kr ) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for EFV på totalt kr , i tråd med vedlegg. Jarle Jørgensen kontorsjef Side4

5 SAKSUTREDNING Sak: Budsjett 2015 Saksbehandler: Jarle Jørgensen Vedlegg 1 Budsjett 2015 PHS - fordeling 2 Budsjett EFV PHS 3 Budsjett Oppdragsbrev UiN 4 Budsjett Universitetsstyret Bakgrunn Vi viser til «Budsjettdisponeringsskriv/oppdragsbrev 2015» med budsjettrammer for Universitetet i Nordland. Profesjonshøgskolen ble i styremøte 17. desember tildelt en foreløpig ramme på kr I Etterkant av dette møtet er rammen blitt korrigert for følgende forhold: Lokale forhandlinger: kr ,- To nye stipendiatstillinger fra : kr ,- «Endret trekk» avbyråkratisering: kr ,- Sum endringer: kr ,- Den nye budsjettrammen blir korrigert for dette på kr for I tillegg kommer kr i tildeling fra sentralt FoU-utvalg. Det vedlagte budsjettet er imidlertid utarbeidet med utgangspunkt i en samlet budsjettramme på kr Grunnen er at stipendiatmidler er øremerkede midler og først utløses ved tilsetting. Fakultetet har foreløpig kun fått disponere kr. 3,1 mill. av de totalt kr. 6,9 mill. som er tildelt til stipendiater. Midlene kan ikke brukes til andre tiltak. Budsjettet korrigeres ut over året, i tråd med bruk av midlene. I tillegg kommer kr ,- i investeringsmidler for Disse midlene er ikke lagt inn i det vedlagte budsjettforslaget (hverken inntekter eller kostnader). Det ligger også en ufordelt post i styrets budsjettvedtak på kr knyttet til «Etter- og videreutdanning for lærere». Midlene vil kunne disponeres av PHS etter at det er utarbeidet en egen plan for bruk, og kommer da i tillegg til rammen på kr (deler av midlene skal benyttes i samarbeid med Høgskolen i Nesna). Drøfting Budsjettet for 2015 innebærer i all hovedsak en videreføring av tidligere års aktivitet, og som da understøtter den strategiske retning som er gitt for fakultetet gjennom strategisk planer for Profesjonshøgskolen og Universitetet i Nordland. Gjennom strategisk plan er det blant annet tilkjennegitt at fakultetet har sin kjernevirksomhet gjennom grunnutdanningene: Side5

6 Bachelor i sykepleie Grunnskolelærerutdanningene Bachelor førskolelærer Fakultetet har som et av sine samfunnsoppdrag å bidra til et samfunn med profesjonelle yrkesutøvere som møter behovet for kompetente og gode profesjonsutøvere innen yrker som eksempelvis sykepleiere, lærere og førskolelærere i vår region. Fakultetet arbeider kontinuerlig med videreutvikle sine utdanningstilbud slik at nye behov møtes og ivaretas på en god måte. Et viktig arbeid i 2015 er eksempelvis å få etablert et 5-årig integrert masterløp for grunnskolelærer, mens et annet viktig arbeid på fakultetet er at det foretas en revidering av studieplan for bachelor utdanningen i sykepleie. Fakultetet vil i 2015 har en særlig utfordring med å øke studiepoengproduksjonen (nedgang i 2014). Denne er viktig for fakultetets økonomiske handlingsrom, og søkes ivaretatt gjennom et målrettet rekrutteringsarbeid og gjennom arbeidet med studieportefølje 2016/17. Videre vil fakultetet også arbeide med en sterkere profilering av sin innsatsområder på forskningssiden. Strukturendringene i sektoren antas også å få større organisatoriske og økonomiske konsekvenser for fakultetet. På det nåværende tidspunkt er det ikke mulig å fremskrive hva dette vil innebære, men driftsåret 2015 vil nødvendigvis bli preget av dette. Når det gjelder inntektssiden i budsjettet så har denne økt fra 2014 til 2015, hovedsakelig som følge av kompensasjon for lønns- og prisstigning, samt nye stipendiatstillinger tildelt i 2014 og Det er imidlertid sterkt urovekkende at produksjonen igjen har falt i 2014, noe som vil gi en klar reduksjon i uttelling i produksjonskomponenten i Fakultetet har i hovedsak to muligheter til å øke inntektsrammen, den ene vil være en økning i studiepoengproduksjonen. Dette kan skje gjennom en økning i studentantall, fortrinnsvis innenfor allerede eksisterende studietilbud. Fakultetet har vært tilbakeholdne med oppstart av nye omfattende studietilbud som ikke har vært finansiert gjennom tildeling av nye studieplasser. Økt studiepoengproduksjon kan også skje gjennom økt gjennomstrømming, noe fakultetet vil ha ytterligere fokus på i Den andre muligheten til å styrke inntektssiden i budsjettet er å øke eksternt finansiert virksomhet (EFV), forutsatt at inntjeningen i denne er så lønnsom at det gir et reelt overskudd. Fakultetet mener at dagens EFV gir et reelt økonomisk bidrag til fakultetet, og vil fortsette arbeidet med å styrke denne delen av virksomheten. Det forventes en økning i EFV fra 2014 til Fakultetet fikk i 2014 styrket budsjettrammen ut over det den vedtatte budsjettmodellen ga grunnlag for. Dette gjorde det noe eklere å komme i mål med budsjettet for Det siste året har imidlertid førstestillingsandelen ved fakultetet økt ytterligere, samtidig som studentantallet ved tradisjonelt kostbare studier har økt (masterstudier, PPU, bachelor i Side6

7 sykepleie). Dette har gjort det svært utfordrende å komme i mål med budsjettforslaget for I hovedsak skyldes dette økte personalkostnader. Den økende andelen av professorer og førstestillinger ved PHS er svært positivt med bakgrunn i at fakultetet har hatt langt lavere førstestillingsandel en de øvrige fakultetene, men skaper samtidig store økonomiske utfordringer for fakultetet. Konsekvenser Forslaget til budsjett for 2015 vil få konsekvenser for fakultetets studieprogram for 2015/2016. I forbindelse med opptak til masterutdanningene i spesialsykepleie ble det vedtatt å ikke ta opp til pediatri (barnesykepleie) på grunn av for få søkere. Det ble videre besluttet å ikke ta opp til kreftsykepleie, da fakultetet ikke klarte å rekruttere fagansvarlig ved studiestart høsten I løpet av høsten 2014 ble det gjort nye forsøk på å rekruttere til stillingen som fagansvarlig, og da dette omsider lyktes ble det vedtatt å igangsette studiet i februar Studiet gjennomføres etter gammel studiemodell (ikke masterstudium). Fakultetet har beregnet kostnaden for videreutdanning i kreftsykepleie til nærmere kr i Dette fører igjen til at det blir problematisk å gjennomføre deler av det øvrige studieprogrammet som er vedtatt for 2015/2016. Fakultetsledelsen har gått inn for å utsette opptak til Master i folkehelse. Fagpersonell som var tiltenkt en rolle i studietilbudet vil bli omdisponert til andre studietilbud, og det vil ikke oppstå overtallighetsproblematikk som følge av dette. I tillegg til dette vil det være nødvendig å foreta ytterligere tilpasninger fra og med høstsemesteret Det vil være nødvendig å redusere kostnadssiden i budsjettet. Det meste av dette vil måtte gjennomføres fra og med 2. halvår 2015, i og med at studieprogram for 2014/15 går i henhold til plan. Det er vanskelig å se for seg ytterligere kostnadsreduksjon for bachelorstudier, da det allerede er foretatt store tilpasninger i disse de siste årene. Etter fakultetets syn må reduksjonen skje innenfor de mest kostnadskrevende studietilbudene. Fakultetet vil derfor foreta en gjennomgang av aller mastergradstilbud ved fakultetet og vurdere antall studier, opptaksmål, opptakshyppighet, muligheter for samkjøring etc. En reduksjon her vil gi kunne gi de nødvendige besparelser, uten at det i for stor grad rammer inntektssiden gjennom lavere studiepoengproduksjon. Utfordringen er at deler av masterutdanningene anses å være av strategisk betydning, for eksempel master i borderologi i samarbeid med Det humanistiske universitetet i Murmansk (MGGU) og samarbeidet med høgskolene i Harstad, Narvik og Nesna om «Fleksibel master i klinisk sykepleie». Den eksterne finansieringen av disse faller bort i løpet av 2015, og fakultetet vil være avhengig av at det tildeles strategiske midler til disse tiltakene (universitetet har avsatt kr. 5 mill. til strategiske satsninger, midlene er foreløpig ikke fordelt). Side7

8 Kostnader til de to sistnevnte tiltakene er bare delvis lagt inn i årets budsjett (gjennom avsatte årsverkstimer). Gjennomføring av tiltakene vil forutsette tildeling av ytterligere midler. PHS har i tillegg relativt store kostnader til PROFRES (Forskerskolesamarbeidet med Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger). Det forutsettes at strategiske midler tildeles PHS for å dekke kostnader til dette tiltaket. Budsjett utarbeides når tildeling foreligger, og er ikke innarbeidet i det vedlagte tallmaterialet. De siste tilpasningene i budsjett for 2015 for å komme i balanse er i hovedsak lagt inn som ledighet i stillinger i 2. halvår. Hvordan denne reduksjonen skal tas ut i praksis vil fakultetet måtte ta stilling til i løpet i løpet av vårsemesteret. En videreføring aktiviteten i studieåret 2014/15 vil ikke fullt ut la seg gjennomføre innenfor budsjettforslaget for Innføring av 5-årig lærerutdanning er ei satsning framover, og vil skape behov for en styrking av toppkompetansen. Fakultetet har ikke budsjettert med merkostnader til gjennomføring av 5-årig lærerutdanning, og forutsetter at det kommer egen tildeling som finansierer dette tiltaket. Fra fakultetets side er det kalkulert med en merkostnad på ca. kr. 1 mill. knyttet til dette tilbudet i Fordeling av budsjett: Tekst Sykepleie/ helsefag Lærerutdanning Budsjett 2015 Stipendiater Praktisk kunnskap PHS Felles Sum PHS Regnskap PHS 2014 Endring i kr Budsjett 2015/ Regnskap 2014 Inntekter Avregninger Interne inntekter Lønnskostnader Internføring investeringer Driftskostnader Indirekte kostnader Egeninnsats, belastning Oppsamling resultat bidrag Budsjett Oppsummering 3) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for Profesjonshøgskolen med en samlet kostnadsramme på kr ) Fakultetet fremmer et forslag til budsjett for EFV på totalt kr , i tråd med vedlegg. Side8

9 Side9

10 Budsjett 2015, vedlegg til fakultetsstyresak Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr %-vis endring Regnskap PHS Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Budsejtt 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 helsefag Sum Inntekter ,7 Sum Avregninger Sum Interne inntekter Sum Lønnskostnader ,7 Sum Internføring investeringer Sum Driftskostnader ,8 Sum Indirekte kostnader ,5 Sum Egeninnsats, belastning ,1 Sum Oppsamling resultat bidrag ,3 Totalt Budsjett Sum Bevilgning ,6 SH LUKK Stip SPK PHS Sum Regnskap Budsjett Resultat Saldo avsetninger pr Bevilgninger 2015 Investeringsmidler PHS Ordinær bevilgning Finansiering egeninnsats pr Stipendiattildeling Kap 281 EVU for lærere Stipendiattildeling, utløst ved tilsetting Rekruttering FU Forskningsutvalg GLØD Sum SAK Investeringsmidler 0 Læringsmiljøprisen Strategiske midler 0 Disp midler PHS (underskudd 2014) PHS forskerskolesamarbeid. samarbeid internt -103 med 454 FSV og eksternt med UiS og UiA Samisk Barnehagelærerutdanning Sum avsetninger Konto Tekst Budsjett 2015 Regnskap PHS Endring i kr Budsjett 2015/ Endring i % Side10

11 Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS /2015 helsefag 3900 Bevilgning KD Bevilgning KD fra andre inst Sum Bevilgning , Avg.pl salg av tjenester Konferanseavg. Avg.pl Leieinntekter utstyr/mask Div avg.pl inntekter Salg kompendier/bøker Salg kompendier/bøker Kurs og studieinntekter Materialpenger Utleie arbeidskraft Salg av tjenester Konferanseavgifter Andre tilfeldige inntekter Sum Inntekter , Avregning ordinær aktivitet Avregning KD øremerket Sum Avregninger , Interne tilskudd Kursinntekter Sum Interne inntekter , Fast tilsatt Fast tilsatte, tillegg Overtid fast tilsatte Påløpt feriepenger fast tilsatte Bistillinger Stipendiater Åremålstilsatte Vikarer Engasjert personale Timelærer Gjesteforeleser Øvingsuv/praksisveileder Sensorer Eksamensvakter Side11

12 Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS 2014 helsefag 5115 Besømmelseskomitè Midl. Stillinger, tillegg Lønn overtid Påløpte feriepenger Rentefordel Refusjon rentefordel Fordel gruppelivforsikring Kontingenter Motkonto for gruppe Honorar styrer, råd Konsulenthonorar Konsulenttjenester Stipend trekkfritt Lønn ved dødsfall Oppgavepl trekkfri utbet Kompensasjonstillegg, reiser Arbeidsgiveravgift Arbeidgiveravgift, utland Arbeidsgiveravgift feriepenger Arbeidsgiveravgift pensjon Arbeidsgivers pensjonsinnsk Tilretteleggingstilskudd Refusjon av sykepenger Påløpt refusjon sykepenger Påløpt refusjon feriepenger Refusjon av foreldrepenger Påløpt ref av ferienger Påløpt ref av foreldrepenger Annen ref. arbeidskraft Gaver til ansatte Gruppelivsforsikring Refusjon arbeidsbriller Bevertning ved interne møter Andre personalkostnader Ref lønn, internt inst Ref lønn, internt avd Endring i % 2014/2015 Side12

13 Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS /2015 helsefag 9023 Ref. lønn, egeninnsats Belastning lønn internt avd Sum lønnskostnader , Internføring investeringer Sum Internføring investeringer , Tilfeldig leie Avfallshåndtering Annen kostnad lokaler Leie programvare Leie transportmidler Annen leiekostnad Maskiner til undervisning IT-software Inventar IT-hardware AV-utstyr Telefon, kjøp Forbruksmateriell Undervisningsmateriell Annet driftsmateriele Service maskiner Service IKT-utstyr Regnskapstjenester Kjøp andre tjenester Kjøp tjenester org.utv Innleid personell vikarbyrå Kjøp undervisningstjenester Ref studentpraksis Eksamensavvikling Andre tjenester Kontorrekvisita Datarekvisita Trykningsutgifter Stillingsannonser Annen kunngjøring Avis-abonnement Side13

14 Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS /2015 helsefag 6841 Tidsskriftsabonnement Publikasjoner Bøker generelt Bøker til ansatte Elektroniske medier Møtekostnader Deltakeravg kurs egne ansatte Arr kurs/seminar egne Arr kurs/seminar eksterne Annen kontorkostnad Telefoni, drift Andre fraktkostnader Bilgodtgjørelse Tjenestereiser Tjenestereiser Diettkotnad Diettkostnad Reisekostnad, studenter Studentstipend innreisende Husleietilskudd studenter Reisekostnader fakturert Refusjon av reisekostnader Studieannonsering Bevertning for øvrig Kontingent Gave til eksterne Gebyr ved inkasso Annen kostnad Innkommet tidligere fordringer Konstaterte tap fordringer Avsat tap fordringer Morarenter Diverse refusjoner internt Diverse refusjoner internt Kopieringsutgifter Sum Driftskostnader ,8 Side14

15 Konto Tekst Budsjett 2015 Endring i kr Regnskap PHS Endring i % Sykepleie/ Lærerutdanning kunnskap Regnskap 2014 Praktisk Budsjett 2015/ Stipenidat PHS Felles Sum PHS /2015 helsefag 9011 Indir kostn godskrevet Indir kostn egeninnsats godskrevet Indir kostn belastning Sum Indirekte kostnader , Egeninnsats, belastning Sum Egeninnsats, belastning , Oppsamling resultat bidrag Sum Oppsamling resultat bidrag ,3 Totalt Budsjett Side15

16 Navn/Status Budsjett eksternt finansiert virksomhet PHS, 2015 ID-nummer Prosjektleder Lønn 2015 Drift Indirekte kostnader Totalt Herav ompostering lønn Kommentar NUV - Fleksibel RLE Kåre Fuglseth Professor II i lulesamisk Kevin Johansen KS - Samarbeid om etisk kompetanseheving Gøril Ursin Å hoppe etter Fredericia - RFF Nord Norge Cathrine Moe Hamsun i Nordland Frode Thomassen Fleksibilisering i praksisstudier ved sykepl.utd Grethe Dillern Nordlandsløftet Jarle Jørgensen Development of materials for safe storage Ana Borissova Kvalitative gode tjenestetilbud i åpen omsorg Solrun Holm Videreutdanning for ledere i barnehagen-fmn May Liss Tobiassen Gode skoleeiere for Nord-Norge Gisle Johnsen Cross-Border Studies Jan Selmer Methi Entreprenøriell valgfagskompetanse Lofoten Ove Pedersen BUA 1 - utdanning for assistenter i barneh May Liss Tobiassen 0 Utsatt, mulig oppstart H Kunst og håndverk KFK 2014/ Ellen McGuirk Matematikk 2 KFK 2014/ Per Ravna Ble ikke igangsatt H14 pga dårlig søkning Side16

17 86328 UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje Wenche Rønning SEVU PPT - pulje 2 Gisle Johnsen Regning som grunnl. ferdigh. KFK 2014/ Tone Bulien ABLU - Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning Anne Grethe Baustad Veiledning av nyutdannede 2014/15 Astrid Svendsen UiU - Ungdomstrinn i utvikling - pulje Nye prosjekter i Hovedsaklig eksternt innleid personell (ikke lagt inn kostnad i ordinært budsjett) Sum Side17

18 Universitetet i Nordland Økonomiavdelingen INTERNT NOTAT - MED OPPFØLGING Gjelder: Budsjettdisponeringsskriv/Oppdragsbrev 2015 Til: Anita Eriksen, Bjørn Olsen, Arne Brinchmann, Berit Eliassen, Nina Ellingsen Høiskar, Jan Atle Toska, Erik Gaukerud, Steinar Stene-Sørensen, Frode Thomassen, Arne Fjalstad, Geir M. Tveide, Reid Hole, Per Arne Skjelvik, Hanne Thommesen Kopi til: Marit Elisabeth Johnsen, Irene Stork Wisth, Kari Flatlandsmo, Kirsti Saxi, Eva Helene Skaiaa, Pernille Høgseth Hansen, Stig Fossum, Unni Stensvik, Jarle Jørgensen, Pål A. Pedersen, Mariann Monsen Fra: Økonomidirektør Dato: Ref: 2015/4//PAS Budsjettdisponeringsskrivet for 2015 beskriver hovedtrekkene i tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet samt endelig disponering av budsjettmidlene etter styrets budsjettvedtak for Dokumentet har følgende innhold: 1. Styrevedtak budsjett Tildelingsbrev 2015 UiN 3. Endringer i budsjettet etter styrevedtaket 4. Disponering av budsjettmidlene Videre budsjettarbeid Side18

19 1. Styrevedtak budsjett 2015 Styret behandlet budsjettet i møte 17. desember Styrets vedtak for budsjett 2015 sak 79/ Styret for Universitetet i Nordland vedtar følgende framlagte forslag til budsjett for 2015 Forslag ramme 2015 HHB FSV FBA PHS Strategiske midler styret Etter- og videreutdanning av lærere Sum fakultetene Sentral ledelse Studie og forskning Personal Økonomi Husleie og strøm IT Bibliotek Totalt fellesavdelinger Lokale forhandlinger Særskilte tiltak Lønnsoppgjør Investering/Utstyr Totalt UiN Tildelt ramme Forutsatt tilbakeført avgift studenter utenfor EØS området Andel av ramme til HiNe og HiN Innteker/ refusjoner mv Saldert budsjett Det forventes et budsjett i balanse etter endelig vedtak om statsbudsjettet i Stortinget i desember Budsjettet er utarbeidet på grunnlag av beregnede rammer for statsbudsjettet Rektor gis fullmakt til å foreta justeringer av rammene ut fra endringer i endelig tildeling for Side19

20 3. Ny basisramme for fakultetene fastsettes til følgende fra 2015: År FBA FSV HHB PHS Med bakgrunn i endelig vedtatt ramme skal det utarbeides periodisert budsjett innenfor den tildelte ramme for den enkelte budsjettenheten. I dette arbeidet skal det legges til grunn at en styrer aktiviteten mot 2016 slik at en ikke binder opp et høyere kostnadsnivå enn vedtatt ramme 2015, justert for eventuelle endringer som følge av budsjettmodellen. Det skal også utarbeides periodisert budsjett for ekstern finansiert virksomhet iht. interne føringer. For fellesavdelingene videreføres iverksatt rutine med godkjenning av rektor eller den rektor bemyndiger ved disponering av budsjettrammer til andre formål enn forutsatt i detaljbudsjett. 5. Styret viser til vedtak om endelig studieprogram for 2015/2016. Fakultetene må selv sørge for at nødvendig studiepoengproduksjon oppnås gjennom vurdering av opptakstall og gjennomstrømmingsgrad. Studier som i 2015 eventuelt ikke rekrutterer nok studenter, må kompenseres gjennom økt opptak til andre studier. Styret forutsetter at det i forhold til studier/kurs med lav gjennomstrømming iverksettes tiltak som kan øke denne. Dette arbeidet må ses i sammenheng med den samlede studiepoengproduksjonen. 6. Rektor gis myndighet til å justere opptakstall og eventuelt utsette opptak når søkertallene foreligger. 7. Stipendiat/ post.doc. stillingene fordeler seg slik: - 11 stipendiatstillinger til FSV - 6 stipendiatstillinger til FBA - 10 stipendiatstillinger og 2 postdoc stillinger til HHB - 11 stipendiatstillinger til PHS Ved ledige stipendiatmidler gis rektor fullmakt til å disponere midlene. Dette for å sikre full utnyttelse av tildelingene til stipendiater/ post.doc stillinger. Det vil komme ytterligere stipendiatmidler gjennom budsjettforliket. Rektor gis myndighet til å fordele disse. 8. Annumsmidler avsettes iht. stillingsgrupper og tidligere vedtatt nivå. Avsettingen innebærer ikke en automatisk rett til annumsmidler for en ansatt. Beslutning rundt tildeling av annumsmidler tilligger dekan etter individuell vurdering. 9. Rektor får fullmakt til å fastsette årsresultat for 2014 for det enkelte fakultet. 10. Styret gir rektor fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor vedtatt budsjettramme for fellesfunksjonene, herunder å kanalisere avsetninger/ strategiske midler som understøtter strategien for Universitetet i Nordland. 11. Fakultetene skal innrette sin virksomhet etter de strategiske føringer som er gitt i saksfremlegget, jf. gjennomførte dialogmøter med fakultetene. Det vises også til 3 Side20

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk

Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Postboks 2110 6402 Molde Deres ref Vår ref Dato 14/5309 19.12.2014 Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Molde, vitenskapelig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1

MØTEINNKALLING. Rita Lekang Styreleder. Side1 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 02/2013 Møtested: E313, Universitetet i Nordland Dato: 03.04.2013 Tidspunkt: 09:00-14:00 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12

Vedtakssaker. 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll fra møte 2/15 2. 20/15 15/01153-1 Årsrapport 2014 pr. fakultet og avdeling 12 MØTEINNKALLING Styret for Universitetet i Nordland Dato: 30.04.2015 kl. 9:00 Sted: Styrerommet, Mørkvedgården Arkivsak: 15/01372 Arkivkode: SAKSKART Side Vedtakssaker 19/15 15/01555-1 Godkjenning av protokoll

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015

S T Y R E S A K # 47/13. STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 S T Y R E S A K # 47/13 STYREMØTET DEN 28.10.14 Vedrørende: BUDSJETT 2015: DEPARTEMENTETS FORSLAG TIL STATSBUDSJETT 2015 Forslag til vedtak: 1. Styret tar orienteringen om forslag til statsbudsjett 2015

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Høgskolen i Buskerud og Vestfold Grønland 58 3045 Drammen Deres ref Vår ref Dato 13/5142 20.12.2013 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tildelingsbrevet

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014

S T Y R E S A K # 51/12 A STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 S T Y R E S A K # 51/12 A Vedrørende: STYREMØTET DEN 13.01.14 BUDSJETT 2014: TILDELINGSBREV 2014 Forslag til vedtak: Styret tar departementets tildelingsbrev 2014 til Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Detaljer

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12

Høgskolen i Telemark STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING. Styret. Mari Pran 2011/1614. 13.12.12 S-sak 116/12 Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 13.12.12 S-sak 116/12 Saksbehandler: Journalnummer: Mari Pran 2011/1614 STATSBUDSJETTET FOR 2013 - BUDSJETTFORDELING Saken i korte trekk Forslag til budsjettfordeling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler

Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Orientering - foreløpig tildelingsbrev Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 for universiteter og høyskoler Mål Finansiering Budsjettforslag og bevilgningsendringer Dokumentasjon av finansieringen

Detaljer

Rapport og planer 2012-2013

Rapport og planer 2012-2013 Rapport og planer 2012-2013 www.uin.no Rapport og planer 2012-13 INNHOLD: KAPITTEL 1. INNLEDNING... 2 KAPITTEL 2. RAPPORT... 8 Kap 2.1 Rapport 2012 - Resultatrapportering på mål... 8 2.1.1 Regjeringens

Detaljer

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen

Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for Arkitektur- og designhøgskolen DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Postboks 6768 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 201004359 17.12.10 Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunst- og designhøgskolen i Bergen v/styret Strømgt. 1 5015 Bergen Deres ref Vår ref Dato 12/6066-IMO 19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - i Bergen Tildelingsbrev

Detaljer

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661

Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Innkalling til styremøte 11.-12. desember 2008 Vår ref.: 2008/1661 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Arild Sundberg, Simon Tschudi,

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 26-27. februar 2009 Vår ref.: 2009/339 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi,

Detaljer

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET

S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Vedrørende: S T Y R E S A K # 47/13 B STYREMØTET DEN 15.01.15 BUDSJETT 2015: FASTSETTELSE AV BUDSJETTRAMMER FOR AVDELINGENE OG FELLESNIVÅET Forslag til vedtak: Styret godkjenner det fremlagte forslaget

Detaljer

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008

-EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 -EL DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Telemark Postboks 203 3901 Porsgrunn Deres ref Vår ref Dato 200806215 18.12.2008 Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN

BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN Styresak 79/07 BUDSJETTFORDELING ÅRSPLAN 2008 KS_TJI202.doc Side 1 av 29 Innhold 1. Innledning... 3 2. Budsjettramme... 5 2.1. Uttelling i undervisningskomponenten... 5 2.2. Uttelling i forskningskomponenten...

Detaljer

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

_e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 200905460 18.12.2009. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark _e_ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT 0,9 I-+^ei l i ^5- jqf\ ovd, Høgskolen i Hedmark Lærerskolealleen 1 2418 ELVERUM ^,; vk, LD, Hef f+`:t4?h Deres ref Vår ref Dato 200905460 18.12.2009 Statsbudsjettet

Detaljer

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler

Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Private høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/5143-23.12.13 Statsbudsjettet for 2014 kap. 260 post 70 - Tilskuddsbrev for private høyskoler Tilskuddsbrevet for 2014 består av følgende deler: 1. Innledning...

Detaljer

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7

Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Sakshandsamar: Ståle Berglund Vår dato: 16.10.2013 Vår ref. Tlf.: +47 55 58 75 72 Dykkar dato: Dykkar ref.: Medlemene i styret for Høgskolen i Bergen Innkalling til styremøte 24. oktober- Møte 7 Vi viser

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 13.02.2014 Dokumentdato 06.02.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 16/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark 1 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Høgskolen i Hedmark v/styret Pb. 400 2418 Elverum Deres ref Vår refdato 12/6066-IMO19.12.2012 Statsbudsjettet for 2013 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Hedmark

Detaljer

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam.

Aslaug Mikkelsen har forfall og i hennes sted møter Eivind Bråstad Jensen. Bjørn Audun Risøy har forfall og i hans sted møter Rolf Reikvam. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Rom G-1030 - Nesna Dato: 23.02.2012 Tidspunkt: Kl. 09.30 15.30 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna torsdag 23. februar

Detaljer

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN

PRINSIPPER FOR BUDSJETTERINGEN 1. INNLEDNING 3 1.1. PLAN- OG BUDSJETTARBEIDET 3 1.2. KAP 260 BUDSJETTRAMME KUNSTHØGSKOLEN I BERGEN 3 1.3. KAP 281 MIDLER TIL PROGRAM FOR KUNSTNERISK UTVIKLINGSARBEID 4 1.4. STYRINGSREDSKAP 4 1.5. INFRASTRUKTUR

Detaljer