nr 14/ NO årgang 100 ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 14/10-2010.04.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 14/ NO årgang 100 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /10 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Lisenser Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Endringer i fullmaktsforhold Fornyelser INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /10 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder i inntil 10 år regnet fra registreringsdagen, jf. varemerkeloven 23. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pling Pling Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Allé 18, 2500 VALBY, DK Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 OSLO, NO Dataspill, internettspill, mobilbaserte spill, kryssordapplikasjoner (javaspill), abonnementsbaserte spill og andre spillapplikasjoner til mobil, audiovisuelle spill på datahardwareplattformer, med unntak for sådanne til bruk med eksterne skjermer eller monitorer, disketter, elektroniske publikasjoner, herunder elektroniske tidsskrifter, magasiner, ukeblader, tv-blader, oppslagsverk, tidsskrifter, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, brosjyrer og instruksjonsmateriale, cd-rommer, elektroniske medier med informasjoner, herunder på plate, cd, video eller dvd. monitorer, Klasse:16 Papirvarer (som ikke går inn under andre klasser), trykksaker, bokbinderiartikler, papirhandlervarer, instruksjons- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), trykte publikasjoner, herunder trykte oppslagsverk, magasiner, tidsskrifter, ukeblader, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, plakater, brosjyrer, bøker og fargetrykk. Klasse:28 Spill og leketøy; deler og tilbehør (som ikke går inn under andre klasser) til alle de nevnte varer. Klasse:41 Utdannelses- og undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og kulturelle arrangementer, underholdning tilbudt via lnternett, herunder online spillvirksomhet og anskaffelse av dataspill online, arrangement av spillkonkurranser, arrangement og ledelse av konferanser, digital bildebehandling, entertainervirksomhet, filmproduksjon, fjernsynsunderholdning, forlagsvirksomhet, nyhetsformidling, elektroniske onlinepublikasjoner (ikke downloadable), herunder online-publikasjoner av elektroniske bøker og tidsskrifter, anskaffelse og utgivelse av onlinepublikasjoner, organisering av konkurranser, produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, utleie av radio-og fjernsynsprogrammer, bladgivervirksomhet, utgivelse av tekster med unntak for reklametekster, utgivelse av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Pling (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Carl Allers Etablissement A/S, Vigerslev Allé 18, 2500 VALBY, DK Føyen Advokatfirma DA, Postboks 7086 St. Olavs plass, 0130 OSLO, NO Klasse:16 Klasse:28 Klasse:41 Dataspill, internettspill, mobilbaserte spill, kryssordapplikasjoner (javaspill), abonnementsbaserte spill og andre spillapplikasjoner til mobil, audiovisuelle spill på datahardwareplattformer, med unntak for sådanne til bruk med eksterne skjermer eller monitorer, disketter, elektroniske publikasjoner, herunder elektroniske tidsskrifter, magasiner, ukeblader, tv-blader, oppslagsverk, tidsskrifter, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, brosjyrer og instruksjonsmateriale, cd-rommer, elektroniske medier med informasjoner, herunder på plate, cd, video eller dvd. monitorer. Papirvarer (som ikke går inn under andre klasser), trykksaker, bokbinderiartikler, papirhandlervarer, instruksjons- og undervisningsmateriale (dog ikke apparater), trykte publikasjoner, herunder trykte oppslagsverk, magasiner, tidsskrifter, ukeblader, kataloger, aviser, bilder, grafiske reproduksjoner, kalendere, nyhetsbrev, plakater, brosjyrer, bøker og fargetrykk Spill og leketøy; deler og tilbehør (som ikke går inn under andre klasser) til alle de nevnte varer. Utdannelses- og undervisningsvirksomhet, underholdningsvirksomhet og kulturelle arrangementer, underholdning tilbudt via lnternett, herunder online spillvirksomhet og anskaffelse av dataspill online, arrangement 3

4 registrerte varemerker /10 av spillkonkurranser, arrangement og ledelse av konferanser, digital bildebehandling, entertainervirksomhet, filmproduksjon, fjernsynsunderholdning, forlagsvirksomhet, nyhetsformidling, elektroniske onlinepublikasjoner (ikke downloadable), herunder online-publikasjoner av elektroniske bøker og tidsskrifter, anskaffelse og utgivelse av onlinepublikasjoner, organisering av konkurranser, produksjon av radio- og fjernsynsprogrammer, utleie av radio-og fjernsynsprogrammer, bladgivervirksomhet, utgivelse av tekster med unntak for reklametekster, utgivelse av bøker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen S (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (571) Beskrivelse av merket: S (figur) (591) Merket er i farger: Nei Aarbakke Medical & Scientific AS, Postboks 108, 4349 BRYNE, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:5 Kirurgiske implantater (levende vev); farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. Klasse:10 Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer. Klasse:44 Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; landbruk-, hagebruk- og skogbrukstjenester. 4

5 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MORINGA MIRACLE MoriCap (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AO.GREVSTAD EIENDOM AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Desert Control Institute Inc, c/o Olesen Consult Hvac AS, Nesahaugen 47, 4076 VASSØY, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske tabletter og kapsler; kosttilskudd; naturlegemidler Klasse:29 Helsekost Klasse:30 Helsekost (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja A O Grevstad Eiendom AS, c/o Devolds Regnskapskontor AS, Tverrgaten 10, 5017 BERGEN, NO Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Postboks 254 Sentrum, 5804 BERGEN, NO Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av leiegårder, omsetning av fast eiendom, utleie av kontorer, utleie av leiligheter 5

6 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YT SMART ENERGI ETTER AKTIVITET (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YT SMART ENERGI UNDER AKTIVITET (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:18 Bager; treningsbager; bager, sekker og vesker for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg; klær, fottøy og hodeplagg for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Klasse:28 Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Klasse:29 Melk og melkeprodukter, meieriprodukter; yoghurt; drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller melk. Klasse:30 Næringsmidler hovedsakelig basert på korn, herunder kornbaserte stenger og bars; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis, iskrem og frossen yoghurt samt drikker basert på samme. Klasse:32 Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sports- og energidrikker. Klasse:35 Salg og markedsføring av alle ovennevnte varer i klasse 18, 25, 28, 29, 30 og 32. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nettbasert informasjonsog klubbvirksomhet rettet mot kundegrupper innen sportsernæring, herunder relatert til trening og kosthold (utdannelse og underholdning). Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:41 Klasse:43 Bager; treningsbager; bager, sekker og vesker for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Klær, fottøy, hodeplagg; klær, fottøy og hodeplagg for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Melk og melkeprodukter, meieriprodukter; yoghurt; drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller melk. Næringsmidler hovedsakelig basert på korn, herunder kornbaserte stenger og bars; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis, iskrem og frossen yoghurt samt drikker basert på samme. Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sports- og energidrikker. Salg og markedsføring av alle ovennevnte varer i klasse 18, 25, 28, 29, 30 og 32. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nettbasert informasjonsog klubbvirksomhet rettet mot kundegrupper innen sportsernæring, herunder relatert til trening og kosthold (utdannelse og underholdning). Beverting og tilbringing av mat og drikke. 6

7 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen YT SMART ENERGI FØR AKTIVITET innen sportsernæring, herunder relatert til trening og kosthold (utdannelse og underholdning). Klasse:43 Beverting og tilbringing av mat og drikke. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AO.GREVSTAD EIENDOM AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Tine BA, Christian Frederiks plass 6, 0154 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja A O Grevstad Eiendom AS, c/o Devolds Regnskapskontor AS, Tverrgaten 10, 5017 BERGEN, NO Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Postboks 254 Sentrum, 5804 BERGEN, NO Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av leiegårder, omsetning av fast eiendom, utleie av kontorer, utleie av leiligheter Klasse:18 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Klasse:35 Klasse:41 Bager; treningsbager; bager, sekker og vesker for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Klær, fottøy, hodeplagg; klær, fottøy og hodeplagg for innendørs og utendørs trening, mosjon og friluftsliv. Gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser. Melk og melkeprodukter, meieriprodukter; yoghurt; drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller melk. Næringsmidler hovedsakelig basert på korn, herunder kornbaserte stenger og bars; brød, bakverk og konditorvarer; spiseis, iskrem og frossen yoghurt samt drikker basert på samme. Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sports- og energidrikker. Salg og markedsføring av alle ovennevnte varer i klasse 18, 25, 28, 29, 30 og 32. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; nettbasert informasjonsog klubbvirksomhet rettet mot kundegrupper 7

8 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MEKONOMEN BILLIVET MEKONOMEN BILLIVET Mekonomen AB, Box 6077, KUNGENS KURVA, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:35 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:41 Detaljsalgstjenester vedrørende kjøretøyer, kjøretøystilbehør og reservedeler; detaljsalgstjenester vedrørende maling, fernisser, lakker, fargestoffer, fargefjerningsmidler, malerpensler og kunstnermateriale; detaljhandelstjenester vedrørende rustbeskyttelsesmidler og beskyttelsesmidler mot angrep på tre; detaljsalgstjenester vedrørende midler til rengjøring, polering, flekkfjerning og sliping; detaljsalgstjenester vedrørende industrielle oljer og fett; smøremidler og stoffer; detaljsalgstjenester vedrørende brensel (bensin og motorbensin) og belysningsmidler; annonse- og reklamevirksomhet; ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Byggevirksomhet; oppføring/anlegg av bygninger; reparasjons- og vedlikeholdsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; vedlikehold og reparasjon av kjøretøyer. Utdannings og utdannelsesvirksomhet; fremskaffelse av veiledning og instruksjon (opplæringsvirksomhet); underholdningsvirksomhet; sport og idrettsaktiviteter; kulturvirksomhet (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANDERS O.GREVSTAD TEKNISKE AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Anders O Grevstad Tekniske AS, Øvre Kalfarlien 18, 5018 BERGEN, NO Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Postboks 254 Sentrum, 5804 BERGEN, NO Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av leiegårder, omsetning av fast eiendom, utleie av kontorer, utleie av leiligheter, finansiell virksomhet, finanstransaksjoner og kapitalinvesteringer Klasse:37 Rørleggervirksomhet 8

9 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANDERS O. GREVSTAD TEKNISKE AS (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ANDERS O. GREVSTAD TEKNISKE AS (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Anders O Grevstad Tekniske AS, Øvre Kalfarlien 18, 5018 BERGEN, NO Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Postboks 254 Sentrum, 5804 BERGEN, NO Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av leiegårder, omsetning av fast eiendom, utleie av kontorer, utleie av leiligheter, finansiell virksomhet, finanstransaksjoner og kapitalinvesteringer. Klasse:37 Rørleggervirksomhet. (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Anders O Grevstad Tekniske AS, Øvre Kalfarlien 18, 5018 BERGEN, NO Garmann, Mitchell & Co Advokatfirma DA, Postboks 254 Sentrum, 5804 BERGEN, NO Klasse:36 Bestyrelse av fast eiendom, bestyrelse av leiegårder, omsetning av fast eiendom, utleie av kontorer, utleie av leiligheter, finansiell virksomhet, finanstransaksjoner og kapitalinvesteringer. Klasse:37 Rørleggervirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MoriCap MoriCap Desert Control Institute Inc, c/o Olesen Consult Hvac AS, Nesahaugen 47, 4076 VASSØY, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske tabletter og kapsler; kosttilskudd; naturlegemidler Klasse:29 Helsekost Klasse:30 Helsekost 9

10 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen MØBEL-DESIGN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Nei Møbel-Design Bjørn Nestvang, 17. maigt 1, 3611 KONGSBERG, NO Norsk Patentbyrå AS, Gjerdrums Vei 12, 0484 OSLO, NO Klasse:35 Salg og markedsføring av møbler og interiørartikler. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ONBYNETONNET ONBYNETONNET NetOnNet AB, Bockasjögatan 12, BORÅS, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Klasse:8 Håndverktøy og redskaper (manuelt drevne); knivsmedvarer, gafler og skjeer; hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Klasse:11 Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Klasse:15 Klasse:18 Musikkinstrumenter. Lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer. Klasse:21 Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt - beholdere; kammer og svamper, børster (ikke malerpensler); materialer for børstebinding; gjenstander til rengjøringsformål; stålull; råglass eller halvfabrikata av glass (ikke glass til bygningsbruk); glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser). Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av elektriske og elektroniske apparater, brunevarer og hvitevarer, samt varer som nevnt i klassene 7, 8, 9, 11, 15, 18 og 21; detaljhandelstjenester med elektriske og elektroniske apparater, brunevarer og hvitevarer, samt varer som nevnt i klassene 7, 8, 9, 11, 15, 18 og

11 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen mobyhstop (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja CleanHold International AS, c/o Bent Lorentz Larssen, Sondrevegen 3B, 0378 OSLO, NO Klasse:6 Låser av metall, andre enn elektriske; låseanordning for å holde på plass luker over lasterom på tørrbulk fartøy, bestående av en nedre låse-/festeklave i metall, med påmonterte lastestropper som festes gjennom transportøye på selve luken. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER HAND OVER AKER HAND OVER Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:37 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; herunder også alle forannevnte varer relatert til løftesystemer. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; herunder også alle forannevnte varer relatert til løftesystemer. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; herunder alle forannevnte tjenester relatert til løftesystemer. 11

12 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen AKER POWER MASTER AKER POWER MASTER Intellectual Property Holdings AS, Postboks 1423 Vika, 0114 OSLO, NO Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:37 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen NATURA PLATINA NATURA PLATINA Stora Enso OYJ, Kanavaranta 1, HELSINGFORS, FI Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:16 Kartong for forpakning av væsker. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen ChilliBag ChilliBag Christensen Import, Jongsåsveien 25B, 1338 SANDVIKA, NO Klasse:20 Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast. Klasse:22 Tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker (ikke opptatt i andre klasser); materiale til polstring (ikke av gummi eller plast); ubearbeidet tekstilfibermateriale. 12

13 registrerte varemerker /10 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KNIVSBERG KLINIKKEN (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke (591) Merket er i farger: Ja Knivsberg Invest AS, Postboks 758, 4004 STAVANGER, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:35 Salg av tannpleie-, tannhygiene- og tannhelseprodukter, tannproteser og produkter til bruk med tannproteser, tannreguleringer og -stifter, legemidler og preparater for dental bruk. Klasse:40 Tannteknikertjenester; produksjon av tannproteser for pasienter; dentallaboratorietjenester. Klasse:41 Tannhelseopplæring; instruksjon; kursvirksomhet. Klasse:44 Tannlegebehandling; tannhygienetjenester; tannbleking; informasjon og rådgivning om tannhelse og tannhygiene; tannkjøttoperasjoner. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CAT CAT Caterpillar Inc, 100 North East Adams Street, IL PEORIA, US Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, optiske, apparater og instrumenter, samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning, og undervisning; apparater og instrumenter for leding, bryting, fordeling, transformering, akkumulering, regulering og kontroll av elektrisitet; regnemaskiner, elektriske og elektroniske apparater og instrumenter; måleapparater og -instrumenter; testeapparater og -instrumenter, ikke computerstøttede; overvåkingsapparater og display; diagnostiske apparater og instrumenter; veieapparater og - instrumenter; trykk- og temperaturindikatorer, justerings- og måleinstrumenter; computer software for kontroll (ikke testing), diagnostisering (ikke testing), kalibrering, overvåkning, fjernstyring og drift av for kjøretøy, utstyr, maskiner til jord- og masseforflytning, jord-, masse- og materialbehandling og - håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, anleggsplasser, maskinparker, lastebiler og lastebilparker; kontrollenheter; operatørgrensesnitt; sikkerhetsutstyr; utstyr for fjernstyrt drift/styring, kontroll og overvåking av kjøretøy, utstyr, og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende ustyr, og multiterrenglastebiler; batterier og batteriladere; kabler, ledere, brytere; briller; solbriller; deler og tilbehør for alle de forannevnte varer. Klasse:12 Kjøretøyer, unntatt kjøretøyer til bruk i vannet; befordringsmidler til bruk på land og i luften; kjøretøy for flytting av jord og masse og for jordmasse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet; gaffeltrucker; palleflyttere; lokomotiver; jordbrukstraktorer; motorer for landkjøretøyer; transmisjoner for landkjøretøyer; konstruksjons-, reparasjons-, og reservedeler for alle de forannevnte produkter. Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter og kontortjenester; konsultasjoner om forretninger; forretningsevaluering; tilveiebringelse/forsyning av forretningsinformasjon; produktdistribusjonsoperasjonsledelsestjenester; logistikkrådgivningstjenester, inkludert design og ledelse av distribusjonsnettverk; markedsføringstjenester; kompilering og systematisering av informasjon til databaser; ledelse og kompilering av datastyrte databaser; 13

14 registrerte varemerker /10 Klasse:36 Klasse:37 Klasse:42 tjenester for detaljutleieforretningsvirksomhet; detaljhandelstjenester og onlinedetaljhandelstjenester relatert til tekstiler og sengetøy, klær, fottøy, poser, bager og vesker, hatter, luer, caps, lueskygger, kaffekrus, termoser, paraplyer, multiredskapskniver, lommebøker, penner, nøkkelringer, handlevesker, briller solbrillepåheng, kontaktlinser, solbriller, bøker, spill, puslespill, postere, kunstverk, bilder, lommelykter, pins og klistremerker, manuelt drevne knivsmedvarer, eggede håndinstrumenter, håndredskaper, metallfittings, -armaturer og -beslag, kjøkkenutstyr, rengjøringsutstyr, vaskeutstyr, jordbruksredskaper og -utstyr, trykksaker, papir og skrivesaker, leker, dukker, kjølere, flaske- og boksisolatorer, stoler, sportsutstyr, ur, klokker og tidsregistreringsapparater, glass og briller, gruvedriftsmaskiner, -utstyr og -instrumenter, bygge- og anleggsmaskiner, -utstyr og - instrumenter, lastbehandlings- og - håndteringsmaskiner, -utstyr og -instrumenter, jord- og masseforflytningsmaskiner, -utstyr og - instrumenter, forhåndsinnspilte videobånd og DVDer, nøkkelringer og -holdere; tilveiebringelse/forsyning av søkbare computer databaser, webområder, og onlineinformasjonstjenester relatert til kjøp, leie, finansiering, reparasjon og vedlikehold av kjøretøy, utstyr og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og - håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer og kraftgenererende ustyr. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; finansieringstjenester; finansadministrasjonstjenester; utstedelse av obligasjoner; investeringstjenester; forsikringstjenester; kredittjenester; garantitjenester. Byggevirksomhet, reparasjonsvirksomhet, installasjonsvirksomhet; service, vedlikehold og reparasjon av kjøretøy, utstyr og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende ustyr, og kontrollenheter for de forannevnte produkter; installasjon, vedlikehold og reparasjon av maskiner; utleie av kjøretøy, utstyr, og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer og kraftgenererende ustyr; ombygging av motorer, transmisjoner, kraftoverføringskomponenter, kraftgenererende enheter, landkjøretøyer, maskiner til flytting av jord og masse, masse- og materialbehandlingsog håndteringsmaskiner, jordbruksmaskiner, asfalterings-, veibelegnings- og bygge- og anleggsutstyr, elektroniske komponenter for de forannevnte produkter, og konsumentelektronikk. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av computer hardware for testing, kontroll, diagnostisering, kalibrering, overvåkning, fjernstyring og drift av kjøretøy, utstyr, maskiner til jord- og masseforflytning, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, arbeids- og anleggsområder, maskinparker, lastebiler og lastebilparker; design og utvikling av computer software for kontroll (ikke testing), diagnostisering (ikke testing), kalibrering, overvåkning, fjernstyring og drift av kjøretøy, utstyr, maskiner til jord- og masseforflytning, jord-, masse- og materialbehandling og - håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, kraftgenererende utstyr, arbeids- og anleggsområder, maskinparker, lastebiler og lastebilparker; testing (ikke computerstøttet) og inspeksjon av motorer og maskiner; testing (ikke computerstøttet), kontroll, diagnostisering, kalibrering og overvåking av kjøretøy, utstyr, og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer, og kraftgenererende ustyr, arbeids- og anleggsområder, maskinparker, lastebiler og lastebilparker, samt operasjon/styring av maskiner via datanett og internett; fjernstyrt kontroll og drift/styring av kjøretøy, utstyr og maskiner til flytting av jord og masse, jord-, masse- og materialbehandling og -håndtering, bygge- og anleggsvirksomhet, gruvedrift, asfaltering og veibelegning, jord- og skogbruksvirksomhet, samt motorer og kraftgenererende ustyr via datanett og internett; dataervervelse og -analyse via datanett og internett. 14

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 49/09-2009.11.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 49/14-2014.12.01 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 20/15-2015.05.11 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 23/07-2007.06.04 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 23/07-2007.06.04 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 46/08-2008.11.10 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 32/15-2015.08.03 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 41/10-2010.10.11 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 41/10-2010.10.11 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 11/07-2007.03.12 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 40/10-2010.10.04 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 17/13-2013.04.22 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 28 2001.07.09 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 19/09-2009.05.04 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 19/09-2009.05.04 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 44/09-2009.10.26 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 44/09-2009.10.26 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 20/12-2012.05.14 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

INID-koder. Innholdsfortegnelse:

INID-koder. Innholdsfortegnelse: . nr 19/10-2010.05.10 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer